JKW-KABAB-03-GA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།
Wylie title rtsa gsum spyi 'dus snying tig las phrin las ye shes lam bzang JKW-KABAB-03-GA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 31, Pages 563-576 (Folios 1a to 7b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum spyi 'dus snying tig las phrin las ye shes lam bzang. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 563-576. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ (rtsa gsum spyi 'dus snying thig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CA-025
Colophon

ལམ་ཟབ་འདི་དང་འདྲ་མིན་ཙམ་གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་སྤས་པ་ལས། འདི་ནི་མདོ་ཁམས་ཤར་ཕྱོགས་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གསང་ཕུག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་གཏད་པའི་ཤོག་སེར་ཞེང་སོར་དོ། དཀྱུས་སོར་དྲུག་པ་ཞིག་ལས་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡཻ་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕུལ་བ་ཟབ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྟག་ཅིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

lam zab 'di dang 'dra min tsam gter kha gsum du spas pa las/__'di ni mdo khams shar phyogs pad+ma shel ri'i gsang phug nas ye shes kyi mkha' 'gros dngos su spyan drangs shing gtad pa'i shog ser zheng sor do/__dkyus sor drug pa zhig las 'ja' tshon las 'phro gling pa'i ye shes kyi skus rjes su bzung ba'i zab gter gsang ba'i mdzod 'dzin pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab ste rgyal bas lung bstan gter 'byin mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba blo gros mtha' yas pa'i sdai o rgyan 'chi med bstan gnyis gling pa'i spyan sngar phul ba zab chos rin po che'i gter mdzod kyi phrin las mkha' khyab tu rtag cing rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

[edit]
༁ྃ༔ རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང་བཞུགས༔

༁ྃ༔ དཿགགགགགགག༔ རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་ལྷ་ལ་འདུདཿ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང་ནི༔ དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས༔ སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང་༔ ས་མ་ཡ༔ དབེན་ཞིང་བྱིན་བརླབས་གནས་མཆོག་ཏུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་༔ མཆོད་པ་ཚོགས་གཏོར་བཟང་དུ་བཤམ༔ སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི༔ ན་མོ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་སར་འགོད་ཕྱིར༔ སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་གཉིས་པ་བགེགས་བསྐྲད་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ འདུ་བའི་སྲུང་མ་མ་གཏོགས་པ༔ བར་ཆད་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ སོ་སོ་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ གསུམ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ངང་ཉིད་ཡེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྀངས༔ འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་པར་ཤར༔ གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་གྱིས༔ འཁྲུལ་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བརྡལ་ཁྱབ་ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ འགག་པ་མེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་སྦྱངས༔ སྣང་སྲིད་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་༔ སྣོད་བཅུད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿསརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་དང་པོ་ལ༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཨཱཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངང་༔ ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་རང་བྱུང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་དམར་མདངས༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ཤར༔ བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་བསམ་ཡས་ཀྱིས༔ བརྟན་གཡོའི་སྣང་ཞེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་སྣང་སྟོང་འོད་འབར་དབུས༔ ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱི༔ཡིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔ ལྟེ་བར་ས་བོན་མཚན་པ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་པདྨ་འབྱུང་༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར་དམར་མཚན་དཔེའི་སྐུ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དུ་འཛིན༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ གསང་གོས་ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམས་བརྗིད༔ གྲུ་མོར་ཁ་ཊྲཱཾ་རྩེ་གསུམ་འོད་འབར་འཆང་༔ དབུ་ལ་འདབ་ལྡན་པདྨའི་མཐོང་གྲོལ་གསོལ༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཡོ་མེད་བཞུགས༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་བྱེ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་དང་བྷྱོ༔ ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་ཡི་གེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་པད་ཉི་རྒྱལ་བསེན་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ལས་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་མདོག་ཅན་ཁྲོ་གཏུམ་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་སྡིག་པ་འཛིན་ཅིང་དུར་ཁྲོད་ཆས༔ ཟུར་ཞལ་གཡོན་གཟིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་འཕྲོ༔ རབ་འབྱམས་ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ གཡོན་དུ་པད་ཉི་བྱད་མ་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ བྷྱོཿལས་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ནམ་མཁའི་མདོག༔ ཟུར་ཞལ་གཡས་གཟིགས་གནམ་ལྕགས་རལ་པ་བསྒྲེངས༔ གྲི་གུག་ཐོད་འཛིན་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་འཆང་༔ སེང་གེའི་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་གྲོལ༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་གར་སྟབས་རོལ་པས་བཞུགས༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཕོ་ཉར་འགྱེད༔ སྒོ་བཞིར་དཔའ་བོ་རིགས་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས༔ གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱི༔ ཡི་གེས་རྒྱས་གདབ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རང་བྱུང་ཅོད་པན་གྱིས༔ དབུར་བརྒྱན་སྣང་སྟོང་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཀུནཿ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་དྲང་བསྟིམ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཞེངས་ཤིག་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ དགོངས་ཤིག་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐྱོད་ཅིག་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་གཟི་བརྗིད་ལུས་ལ་སྩོལ༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཕོབ༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིད་ལ་སྤོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཧཱུྃ༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ གཉིས་མེད་དགྱེས་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ མོས་པའི་བུ་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ གསུམ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ བརྡ་ཡི་ཕྱག་འཚལ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ རབ་འབྱམས་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད་པར་བྱ༔ ན་མོ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཕྱི་མཆོད་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྒྱན༔ ནང་མཆོད་འདོད་ཡོན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྤྲིན༔ གསང་མཆོད་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཚོགས་འཁོར་ལོ༔ དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ཆེན་པོར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གང་འདུལ་རྣམ་རོལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་བཅས༔ རྩ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཞི་པ་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དང་པོ་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ནི༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་ཀའི་དབུས༔ གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔ ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་དམར་མདངས༔ མཐའ་སྐོར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་འཁོད༔ འོད་ཀྱྀས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་ཞིང་རིག་རྩལ་རྒྱས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་བཟླས་པ་ཡིས༔ སྣང་བ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་འཆར༔ གྲགས་པ་གསུང་དུ་ལྷང་ངེར་རྟོགས༔ རིག་སྟོང་ཆོས་ཉིད་དོན་དང་མཇལ༔ བདག་དོན་བྱིན་བརླབས་རྒྱུད་སྨིན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ བར་དུ་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ དྲག་པོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པའི༔ ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་དམར་མེ་འོད་འཕྲོཿ སྔགས་ཕྲེང་སྒྲར་བཅས་འཁོར་བ་ལས༔ སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་ཚོགས༔ མེ་ཕུང་རྡོ་རྗེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དམ་ཅན་སྲུང་མ་ལས་ལ་གཟིར༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ༔ རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲི་ཐལ་བར་བརླག༔ སྣང་བ་ལྷ་དང་གྲགས་པ་སྔགས༔ དྲན་རྟོག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་ལྷུན་རྫོགས་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ གཞན་དོན་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཐ་མ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས༔ ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་རུ༔ བྷྱོཿཡིག་མཐིང་ནག་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ སྐུ་ཡི་ཆ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྔགས་ཀྱི་གོ་སྤྱི་བོར་ཨཿཀཿ མགྲིན་པར་སཿམཿ སྙིང་གར་རཿཙཿ ལྟེ་བར་ཤཿདཿ གསང་བར་རཿས༔ བརླ་གཡས་མཿར༔ གཡོན་ལ་ཡཿཕཊཿ ཆས་གཏམས་པ་ལས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་རིགས་ལྔ་དང་༔ ལྔ་ལྡན་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་ཚེ་བསོད་རྒྱས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཚར་བཅད་ཅིང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བར་གྱུར༔ ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊ྄༔ ལས་བཞིའི་སྔགས་དང་ཤམ་བུ་གདགས༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཁམས་གསུམ་རླུང་སེམས་སྣང་བ་ཐམས་ཅན་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ བདུན་ཕྲག་ཞག་ཏུ་རྩེ་གཅིག་བརྩོན༔ གང་འདོད་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྒྱུར་ཐོབ༔ ལས་ཀྱི་ཁ་སྒྱུར་ཆུ་གཙང་ལ༔ སྔགས་བཏབ་འཐོར་འཐུང་ནད་གདོན་ཞི༔ ཁ་ཟས་ལ་བཏབ་ཚེ་བསོད་རྒྱས༔ ཆང་ལ་བཏབ་པས་དབང་དུ་འགྱུར༔ གུ་གུལ་ཡུངས་དཀར་ལ་བཏབ་ནསཿ བདུག་དང་བྲབས་པས་གདོན་བགེགས་དང་༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཚར་གཅོད་བྱེད༔ རྟག་ངུ་སྦྲང་རྒོད་ཁབ་ལེན་རྡོ༔ བྱ་རྒོད་ཤ་དང་མགྲོན་བུའི་ཐལ༔ བྱང་སེམས་སྐྱེ་བདུན་རྫས་སྦྱར་བསྔགས༔ འཿཨཿཤཿསཿམཿཧཿ ཛྙཱ་ན་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ སྤྱི་བོར་བྱུགས་པས་མཁའ་སྤྱོད་འཕོ༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ལྔ་པ་ཐུན་མཚམས་བྱ་བ་ནི༔ སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང་ཞིང་བརྟན༔ དང་པོར་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད༔ བར་དུ་མཆོད་བསྟོད་གཟི་བྱིན་སྦར༔ ཐ་མར་དགོངས་པའི་གདེངས་བཟུང་བྱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་༔ བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་སྐུཿ ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་གསུང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་ཐུགས༔ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་ངང་༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཚོགས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བདག་པོར་ཤར༔ མ་བཅོས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་དབྱྀངས་ནས་གཤེགས༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་བཞེས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བསྐང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད༔ བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རང་རིག་རྩ་བ་གསུམ་དུ་ཤར༔ རྩ་གསུམ་རིག་སྟོང་ངོ་བོ་ཉིད༔ ལྷ་དང་བདག་ཉིད་དབྱེར་མེད་པ༔ མ་བཅོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའོ༔ ཞེས་བརྗོད་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནིཿ དམ་ཚིག་རྫས་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ༔ བདུད་རྩིས་བསང་ཞིང་སྟོང་པར་སྦྱང་༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་བྱང་སེམས་ཆུས༔ ཚོགས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ སྣོད་བཅུད་དམ་ཚིག་རྫས་སུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ནས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལཿ ཚོགས་ཁང་འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྤོར༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྒྱན༔ མྱོང་གྲོལ་དམ་ཚིག་རྫས་སུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་ཡངས་པའི་ཚོགས་གཞོང་དུ༔ ནང་བཅུད་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་གཏོར་མར་བཤམས༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་འདོད་ཡོན་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧོ༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཀུནཿ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ བཟོད་པར་བཞེས་ནས་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུ་སྐྱོད་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཚོགས༔ དྲག་ཏུ་བསྐུལ་ལོ་འབར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྐྱེད༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤོར༔ ཤ་ཁྲག་བདེ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་བཞེས༔ ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་གསང་བ་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་འདིར༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུང་བཞིན་བཤམས་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་རྫས་མཆོག་སྐར་ལྟར་བཀྲམ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པ་འདིས༔ བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་བརྒྱུད་དག་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བསྐང་དུ་མེད་དེ་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ མཆོད་དུ་མེད་དེ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པས་མཆོད༔ སྦྱོར་དུ་མེད་དེ་བདེ་སྟོང་ཐིག་ལེར་སྦྱོར༔ བསྒྲལ་དུ་མེད་དེ་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་སྒྲོལ༔ ཡེ་སྦྱོར་ཡེ་སྒྲོལ་དོན་གྱི་དགྱེས་མཆོད་བཞེས༔ ཉམས་ཆག་ཀུན་བཤགས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བརྗོད་བློ་འདས་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ དམ་རྫས་གསལ་ཁྱབ་ངང་དུ་རོལ༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་རྣམས་ཚིམ་པར་བསམ༔ ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་བཀའ་ཉན་དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལངྐ་༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབས་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ༔ ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛོདཿ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་བྷྱོཿ སྔོན་ཚེ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང་༔ བར་དུ་ཡི་དམ་ཁྲག་འཐུང་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ༔ ཐ་མ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མསཿ བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ འདིར་གཤེགས་བཀའ་ཡི་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་མི་མཐུན་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་སྲིངས་དཔལ་སྐྱེད་སྙན་པའི་གྲགས་པ་སྤེལཿ ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀུན་ན་གནས་པ་ཡི༔ བརྟན་མ་ཆེན་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན༔ འདིར་བྱོན་དཔལ་གྱི་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མ་གཡེལ་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ ཧཱུྃ༔ འབར་བ་ཨེ་དབྱིངས་རྡོ་རྗེའི་ལྷུན་པོའི་འོག༔ དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་དཔུང་དང་བཅས་པ་མནན༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་བྲོ་ཡིས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་རྣམས༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀཱ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས༔ བཞི་པ་མཐའ་གཉིས་བསལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ལས༔ ཅིར་སྣང་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ལྔ་པ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ༔ ཧོ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ཡི༔ བསོད་ནམས་གང་མཆིས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཀུན་ཀྱང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ ཀུན་བཟང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས༔ བྱིན་རླབས་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གཏེར༔ དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་མཐུ་རྩལ་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྲིན་ལས་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རང་རིག་ངོ་བོར་རྫོགས༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ལམ༔ མ་འོངས་དོན་དུ་པདྨས་བཀོད༔ ཚིག་ཉུང་དོན་གསལ་ལམ་ཁྱེར་བདེ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གཏེར༔ འདི་ཉིད་འཕྲད་ཅིང་ཉམས་ལེན་ཀུན༔ གནས་སྐབས་གདོན་བགེགས་བར་ཆད་དང་༔ ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་རྒུད་པ་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་རྒྱས༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀུན་དབང་དུ་འགྱུར༔ སྡེ་བརྒྱད་བྱད་ཕུར་ཚར་ཐག་ཆོད༔ མཐར་ཐུག་ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱི་སྐུ༔ པདྨ་བདག་དང་འདུ་འབྲལ་མེད༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་ལས་གཅེས་པར་ཟུང་༔ ཐོས་དོན་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྤས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ ལམ་ཟབ་འདི་དང་འདྲ་མིན་ཙམ་གཏེར་ཁ་གསུམ་དུ་སྤས་པ་ལས། འདི་ནི་མདོ་ཁམས་ཤར་ཕྱོགས་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གསང་ཕུག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་གཏད་པའི་ཤོག་སེར་ཞེང་སོར་དོ། དཀྱུས་སོར་དྲུག་པ་ཞིག་ལས་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡཻ་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕུལ་བ་ཟབ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྟག་ཅིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

_\u0f01\u0f83:__rtsa gsum spyi 'dus snying tig las:__phrin las ye shes lam bzang bzhugs: \u0f01\u0f83:__daHgagagagagagag:__rtsa gsum spyi 'dus lha la 'dudaH__phrin las ye shes lam bzang ni:__dbang thob dam tshig la gnas pas:__sngon dngos rjes kyis nyams su blang :__sa ma ya:__dben zhing byin brlabs gnas mchog tu:__dkyil 'khor sku gsung thugs rten dang :__mchod pa tshogs gtor bzang du bsham:__sngon 'gro'i dang po skyabs sems ni:__na mo:__bla ma rtsa gsum lha tshogs la:___mi phyed gus pas skyabs su mchi:__'gro kun sangs rgyas sar 'god phyir:__snying po'i rnal 'byor bsgom par bgyi:__lan gsum gnyis pa bgegs bskrad ni:__hU~M:__rtsa gsum lha yi dkyil 'khor 'dir:__'du ba'i srung ma ma gtogs pa:__bar chad byed pa'i gdon bgegs kun:__so so rang rang gnas su dengs:__drag sngags brjod cing thun gyis gzir:__gsum pa srung 'khor bsgom pa ni:__hU~M:__ngang nyid ye nas chos kyi dby-ings:__'bar ba khro bo'i rol par shar:__gnyis med rdo rje'i srung 'khor gyis:__'khrul snang bgegs tshogs mtshams bcad do:__oM badz+ra kro d+ha rak+Sha hU~M hU~M:__bzhi pa byin chen dbab pa ni:__hU~M hrIH__brdal khyab chos sku'i ye shes las:__'gag pa med pa'i cho 'phrul che:__rtsa gsum lha tshogs rab 'byams kyis:__dbang skur byin phob dngos grub stsol:__oM AH hU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__lnga pa mchod pa byin rlabs ni:__ra~M ya~M kha~M:__rdo rje lta bu'i ting 'dzin gyis:__gzung 'dzin chos kun sgyu mar sbyangs:__snang srid pad+ma drwa ba'i zhing :__snod bcud mchod pa'i phyag rgyar rdzogs:__oM b+h+rU~M trA~M hrIHAHsarba pU dza me g+ha sa ma ye AHhU~M:__sa ma ya:__gnyis pa dngos gzhi'i dang po la:__dam tshig phyag rgya bskyed pa ni:__AH__ma bcos spros med de bzhin nyid kyi ngang :__kun tu snang ba rang byung snying rje'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hrIHyig dkar dmar mdangs:__nam mkha'i dbyings su 'ja' tshon lta bur shar:__bde chen rol pa'i 'od zer bsam yas kyis:__brtan g.yo'i snang zhen 'od gsal dbyings su sbyangs:__stong pa'i ngang las 'byung ba rim brtsegs dang :__rdo rje'i srung 'khor sprul pa'i gzhal med khang :__mtshan nyid yongs rdzogs snang stong 'od 'bar dbus:__chu skyes pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng :__rgyu yi hrI:yig rdo rje rtse lnga pa'i:__lte bar sa bon mtshan pa yongs gyur las:__dkon mchog rtsa gsum spyi 'dus pad+ma 'byung :__zhal gcig phyag gnyis dkar dmar mtshan dpe'i sku:__phyag g.yas rdo rje thugs ka'i stod du 'dzin:__g.yon pas mnyam bzhag b+han+d+ha tshe bum bsnams:__gsang gos phod ka chos gos ber phyams brjid:__gru mor kha T+rAM rtse gsum 'od 'bar 'chang :__dbu la 'dab ldan pad+ma'i mthong grol gsol:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung g.yo med bzhugs:__rig 'dzin bla ma bye ba'i tshogs kyis bskor:__thugs kar pad zla'i steng du tshe dpag med:__dmar gsal mnyam gzhag tshe bum yum dang 'khril:__longs spyod rdzogs sku 'od lnga'i klong na bzhugs:__snyoms zhugs bde ba'i thig le hU~M dang b+h+yo:__yid bzhin rin chen yi ge'i cho 'phrul las:__gtso bo'i g.yas su pad nyi rgyal bsen steng :__hU~M las gu ru drag po che ba'i mchog:__bskal pa'i me phung mdog can khro gtum nyams:__rdo rje sdig pa 'dzin cing dur khrod chas:__zur zhal g.yon gzigs rdo rje'i me 'od 'phro:__rab 'byams yi dam rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__g.yon du pad nyi byad ma bsnol ba'i steng :__b+h+yoHlas seng ge'i gdong can nam mkha'i mdog:__zur zhal g.yas gzigs gnam lcags ral pa bsgrengs:__gri gug thod 'dzin kha T+wAM rtse gsum 'chang :__seng ge'i stod g.yogs stag lpags sham thabs grol:__rin chen rus rgyan gar stabs rol pas bzhugs:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro pho nyar 'gyed:__sgo bzhir dpa' bo rigs bzhi yum dang bcas:__gtso bo gsum gyi gnas gsum 'bru gsum gyi:__yi ges rgyas gdab rdo rje gsum gyi dngos:__ye shes dbang bskur rang byung cod pan gyis:__dbur brgyan snang stong rol pa'i 'od zer gyis:__mkha' khyab rgyal ba sras dang bcas pa kunaH__rtsa gsum lha tshogs rnam par spyan drangs gyur:__gnyis pa ye shes drang bstim ni:__hU~M hrI:__bzhengs shig bla ma rig 'dzin rgya mtsho'i tshogs:__dgongs shig drag po yi dam dkyil 'khor lha:__skyod cig gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__chos kyi dbyings nas gnas 'dir gshegs su gsol:__rdo rje'i sku yi gzi brjid lus la stsol:__snying po sngags kyi byin rlabs ngag la phob:__'od gsal thugs kyi dgongs pa yid la spor:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra sa ma ya dza dza:__hU~M:__dag pa rab 'byams phyag rgya'i dkyil 'khor 'dir:__ye shes sgyu ma'i cho 'phrul lha yi tshogs:__gnyis med dgyes pa chen por bzhugs nas kyang :__mos pa'i bu la dgongs par mdzad du gsol:__dza:hU~M ba~M ho:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__gsum pa mchod pa 'bul ba ni:__brda yi phyag 'tshal sngon 'gro bas:__rab 'byams mchod pas dgyes pa bskyed:__rdo rje'i glu yis bstod par bya:__na mo:__skye 'gag 'gyur med chos sku'i ngang nyid las:__rang byung thugs rje ma 'gags longs spyod rdzogs:__yid bzhin rin chen sprul pa'i sprin phung 'phro:__rab 'byams rtsa gsum lha la phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__oM AHhU~MH__phyi mchod mkha' khyab kun bzang rol pa'i rgyan:__nang mchod 'dod yon bde ba chen po'i sprin:__gsang mchod sman gtor rak+ta tshogs 'khor lo:__dbyer med blo 'das chen por bzhes su gsol:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da sarba pU dza hoH__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra d+harma d+hA tu pU dza AHhU~M:__hU~M hrIH__ma bcos spros bral rig 'dzin bla ma'i tshogs:__bde chen longs spyod yi dam dkyil 'khor lha:__gang 'dul rnam rol dpa' bo mkha' 'gror bcas:__rtsa gsum yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__bzhi pa bzlas pas thugs dam bskul:__dang po bsnyen pa'i rim pa ni:__rang nyid rigs 'dus bla ma yi:__thugs kar ye shes sems dpa' ni:__tshe dpag med mgon thugs ka'i dbus:__gser gyi rdo rje rtse lnga pa'i:__lte bar hrIHyig dkar dmar mdangs:__mtha' skor sngags phreng g.yas su 'khod:__'od ky-is rtsa gsum rgyal ba mchod:__byin rlabs dngos grub rang la thim:__sdig sgrib zhi zhing rig rtsal rgyas:__gnyis med ye shes dbang du gyur:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__'bum phrag bcu gnyis bzlas pa yis:__snang ba bla ma'i sku ru 'char:__grags pa gsung du lhang nger rtogs:__rig stong chos nyid don dang mjal:__bdag don byin brlabs rgyud smin 'gyur:__sa ma ya:__bar du dngos grub bsgrub pa ni:__drag po'i thugs kar pad nyi'i steng :__gnam lcags rdo rje rtse dgu pa'i:__lte bar hU~M dmar me 'od 'phroH__sngags phreng sgrar bcas 'khor ba las:__sku dang yig 'bru phyag mtshan tshogs:__me phung rdo rje'i tshwa tshwa 'phros:__rtsa gsum rab 'byams thugs rgyud bskul:__dam can srung ma las la gzir:__sde brgyad dregs pa thams cad btul:__rgyal 'gong dam sri thal bar brlag:__snang ba lha dang grags pa sngags:__dran rtog pad+ma he ru ka'i:__ye shes chen por lhun rdzogs gyur:__oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te hU~M hU~M phaT:__'bum phrag bzhi yis dngos grub thob:__gzhan don mdzad pa lhun grub 'gyur:__sa ma ya:__tha ma las la sbyar ba ni:__ye shes mkha' 'gro'i thugs ka'i dbus:__pha lam rdo rje'i lte ba ru:____b+h+yoHyig mthing nag sngags kyis bskor:__sku yi cha rnams thams cad kun:__sngags kyi go spyi bor aHkaH__mgrin par saHmaH__snying gar raHtsaH__lte bar shaHdaH__gsang bar raHsa:__brla g.yas maHra:__g.yon la yaHphaTaH__chas gtams pa las:__rang 'dra'i sprul pa rigs lnga dang :__lnga ldan 'od zer phyogs bcur 'phros:__nad gdon zhi zhing tshe bsod rgyas:__khams gsum dbang bsdus dgra bgegs bsgral:__byad phur rbod gtong tshar bcad cing :__bde chen ye shes 'phel bar gyur:__aHkaHsaHmaHraHtsaHshaHdaHraHsaHmaHraHyaHphaTa?:__las bzhi'i sngags dang sham bu gdags:__nad gdon sdig sgrib thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__tshe bsod dpal 'byor ye shes thams cad puSh+tiM ku ru oM:__khams gsum rlung sems snang ba thams can wa shaM ku ru hoH__gnod byed dgra bgegs thams cad mA ra ya phaT:__bdun phrag zhag tu rtse gcig brtson:__gang 'dod phrin las dbang bsgyur thob:__las kyi kha sgyur chu gtsang la:__sngags btab 'thor 'thung nad gdon zhi:__kha zas la btab tshe bsod rgyas:__chang la btab pas dbang du 'gyur:__gu gul yungs dkar la btab nasaH__bdug dang brabs pas gdon bgegs dang :__byad phur rbod gtong tshar gcod byed:__rtag ngu sbrang rgod khab len rdo:__bya rgod sha dang mgron bu'i thal:__byang sems skye bdun rdzas sbyar bsngags:__'aHaHshaHsaHmaHhaH__dz+nyA na pra we sha ya phaTa?:__spyi bor byugs pas mkha' spyod 'pho:__mchog gi dngos grub thob par 'gyur:__sa ma ya:__lnga pa thun mtshams bya ba ni:__sngags kyi lhag chad bskang zhing brtan:__dang por che ba'i nga rgyal bskyed:__bar du mchod bstod gzi byin sbar:__tha mar dgongs pa'i gdengs bzung bya:__hU~M hU~M:__nga ni 'chi med pad+ma 'byung :__bla ma rgya mtsho 'dus pa'i skuH__yi dam rgya mtsho 'dus pa'i gsung :__mkha' 'gro rgya mtsho 'dus pa'i thugs:__gzhi lam 'bras gsum dbyer med ngang :__sku dang ye shes yon tan tshogs:__'khor 'das kun gyi bdag por shar:__ma bcos thig le gcig tu rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra dz+nyA na At+ma ko\u0f85haM:__hU~M hrI:__rtsa gsum lha tshogs ye shes dby-ings nas gshegs:__'dod yon mchod bzhes dam tshig nyams chag bskang :__sku gsung thugs dang yon tan phrin las bstod:__byin rlabs nus pa'i dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M:__hU~M:__rang rig rtsa ba gsum du shar:__rtsa gsum rig stong ngo bo nyid:__lha dang bdag nyid dbyer med pa:__ma bcos rdzogs pa chen po'o:__zhes brjod blo 'das ngang du bzhag:__mchog gi dngos grub tshe 'dir 'grub:__sa ma ya:__gsum pa rjes kyi phrin las la:__dang po tshogs kyi mchod pa niH__dam tshig rdzas rnams 'du byas la:__bdud rtsis bsang zhing stong par sbyang :__ra~M ya~M kha~M:__bdag nyid lhar gsal thugs ka nas:__ye shes me rlung byang sems chus:__tshogs kyi dngos 'dzin bsregs gtor bkrus:__snod bcud dam tshig rdzas su gyur:__oM AHhU~M ha ho hrIH__hU~M hrIH__sku gsum rgyal ba'i zhing khams rgya mtsho nas:__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong rnams:__'dod yon tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na:__ye shes sgyu mar rol bzhin gshegs su gsolaH__tshogs khang 'og min gsang chen zhing du sgyur:__rnal 'byor rgyud la bde stong ye shes spor:__'dod yon mchod pa kun bzang rol pa'i rgyan:__myong grol dam tshig rdzas su byin phob cig:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__hU~M hrI:__phyi snod 'jig rten yangs pa'i tshogs gzhong du:__nang bcud snang ba sna tshogs gtor mar bshams:__snang srid gzhir bzhengs 'dod yon mchod pa'i sprin:__dgyes par bzhes la byin rlabs dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba ga Na tsakra pU dza hoH__ho:__thog med dus nas da lta yan chad du:__nyon mongs dbang gyur dam tshig nyams chag kunaH__'dod yon tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__bzod par bzhes nas tshangs pa'i dngos grub stsol:__badz+ra sa ma ya shud+d+he a:__e nr-i tri dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M b+h+yo:__dbyings nas sku skyod rtsa gsum rgyal ba'i tshogs:__drag tu bskul lo 'bar ba'i brtul zhugs skyed:__dgra bgegs 'byung po'i rnam shes dbyings su spor:__sha khrag bde chen tshogs kyi mchod par bzhes:__nr-i tri sha trUn mA ra ya rbad:__kha kha khA hi khA hiH__hU~M hrI:__bde chen gsang ba mchog gi pho brang 'dir:__gsang ba'i dkyil 'khor bzhung bzhin bshams nas kyang :__sgrub pa'i dam tshig rdzas mchog skar ltar bkram:__'dod pa'i yon tan sprin ltar gtibs pa 'dis:__bla ma rgya mtsho'i tshogs rnams thugs dam bskang :__ting 'dzin dgongs brgyud dag pas byin gyis rlobs:__yi dam rgya mtsho'i tshogs rnams thugs dam bskang :__bde chen ye shes mchog gi dngos grub stsol:__mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs rnams thugs dam bskang :__gsang ba chen po'i lam gyi rten 'brel sgrigs:__chos skyong rgya mtsho'i tshogs rnams thugs dam bskang :__'gal rkyen kun sol rnam bzhi'i phrin las sgrubs:__hU~M hrI:__bskang du med de 'od gsal dbyings su bskang :__mchod du med de ye shes rol pas mchod:__sbyor du med de bde stong thig ler sbyor:__bsgral du med de gnyug ma'i klong du sgrol:__ye sbyor ye sgrol don gyi dgyes mchod bzhes:__nyams chag kun bshags mchog thun dngos grub stsol:__ces brjod blo 'das dgongs pa bskyang :__dam rdzas gsal khyab ngang du rol:__lus dkyil lha rnams tshim par bsam:__lhag ma bsdus la bdud rtsis bran:__pany+tsa a mr-i ta hU~M ho:__hU~M hrI:__rtsa gsum bka' nyan dkyil 'khor mu ran skyong :__lhag la dbang ba'i mkha' 'gro ging lang+ka :__dpal gyi pham phabs gtor ma 'di longs la:__zhal bzhes dam bcas bzhin du phrin las mdzodaH__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__gnyis pa gtor ma bskyang ba ni:__hU~M b+h+yoH__sngon tshe kun bzang rig 'dzin bla ma dang :__bar du yi dam khrag 'thung rgya mtsho'i lha:__tha ma ye shes dbyings kyi mkha' 'gro masaH__bka' bsgos dam bzhag rgyud gsum dregs pa'i tshogs:__'dir gshegs bka' yi gtor ma'i mchod pa bzhes:__'khor srungs rkyen zlog mi mthun bar chad sol:__tshe srings dpal skyed snyan pa'i grags pa spelaH__zab gter bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la sa ma ya karma ku ru ho:__hU~M:__bod khams mtha' dbus kun na gnas pa yi:__brtan ma chen mo 'khor dang bcas pa kun:__'dir byon dpal gyi gtor ma'i bshal chu bzhes:__rnam bzhi'i phrin las ma g.yel sgrub par mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hiH__hU~M:__'bar ba e dbyings rdo rje'i lhun po'i 'og:__dam sri 'byung po dpung dang bcas pa mnan:__ye shes rol pa'i bro yis rgyas btab pas:__byang chub bar du ldang bar ma gyur cig:__sarba big+h+nAn s+t+waM b+ha ya nan:__gsum pa dngos grub gsol ba ni:__hU~M hrIH__rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor rab 'byams rnams:__mos shing gdung bas bsnyen sgrub mthar phyin nas:__rtse gcig gus pas thugs dam rgyud bskul na:__thun mong mchog gi dngos grub deng 'dir stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI kA ya wa kA tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M:__yi ge brgya pas nongs pa bshags:__bzhi pa mtha' gnyis bsal ba ni:__hU~M:__bdag dang snang ba thams cad ye shes rtsal:__rig stong zung 'jug gdod ma'i dbyings su thim:__dmigs med snying rje sgyu ma'i rol pa las:__cir snang lha sngags chos sku'i phyag rgyar bzhengs:__hU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta hU~M:__lnga pa bsngo smon shis brjod bya:__ho:__rtsa gsum lha tshogs sgrub cing mchod pa yi:__bsod nams gang mchis 'gro ba'i don du bsngo:__kun kyang sku dang ye shes dbyer med pa:__kun bzang pad+ma thod phreng 'grub par shog:__hU~M hrI:__rig 'dzin bla ma thugs rje'i sprin phung 'khrigs:__byin rlabs char du 'bebs pa'i bkra shis shog:__yi dam lha tshogs yid bzhin rin chen gter:__dngos grub 'dod rgu 'byung ba'i bkra shis shog:__mkha' 'gro chos skyong mthu rtsal gzi byin 'bar:__phrin las snang ba rgyas pa'i bkra shis shog:__rtsa gsum dkyil 'khor rang rig ngo bor rdzogs:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__sa ma ya:__de ltar sngon dngos rjes gsum gyis:__rtsa gsum spyi 'dus sgrub pa'i thabs:__phrin las ye shes 'char ba'i lam:__ma 'ongs don du pad+mas bkod:__tshig nyung don gsal lam khyer bde:__byin rlabs dngos grub 'byung ba'i gter:__'di nyid 'phrad cing nyams len kun:__gnas skabs gdon bgegs bar chad dang :__nad mug mtshon 'khrugs rgud pa zhi:__tshe bsod dpal 'byor nyams rtogs rgyas:__phun sum tshogs kun dbang du 'gyur:__sde brgyad byad phur tshar thag chod:__mthar thug lnga ldan 'od kyi sku:__pad+ma bdag dang 'du 'bral med:__de phyir snying las gces par zung :__thos don nyams len snying por dril:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__spas rgya:__zab rgya:__lam zab 'di dang 'dra min tsam gter kha gsum du spas pa las/__'di ni mdo khams shar phyogs pad+ma shel ri'i gsang phug nas ye shes kyi mkha' 'gros dngos su spyan drangs shing gtad pa'i shog ser zheng sor do/__dkyus sor drug pa zhig las 'ja' tshon las 'phro gling pa'i ye shes kyi skus rjes su bzung ba'i zab gter gsang ba'i mdzod 'dzin pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab ste rgyal bas lung bstan gter 'byin mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba blo gros mtha' yas pa'i sdai o rgyan 'chi med bstan gnyis gling pa'i spyan sngar phul ba zab chos rin po che'i gter mdzod kyi phrin las mkha' khyab tu rtag cing rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]