JKW-KABAB-02-KHA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ངོས་འཛིན།
Wylie title dpal kye rdo rje'i rgyud gsum gyi nyer mkho'i yig cha ngos 'dzin JKW-KABAB-02-KHA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 23, Pages 137-140 (Folios 1a1 to 2b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal kye rdo rje'i rgyud gsum gyi nyer mkho'i yig cha ngos 'dzin. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 137-140. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Textbooks - klog deb - yig cha
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་ཀྱང༌། ཡུལ་དང༌། དུས་དང༌། གང་ཟག་གང་གི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པས་རྒྱུད་དོན་གྱི་བཤད་སྲོལ་རྒྱས་པར་ཐོས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་མོད། སྔར་སྨོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་གང་བཞུགས་མཉན་ནས། ཡིག་ཆ་དེ་ཀུན་འབད་པས་བཙལ་ཏེ་བསམ་མནོས་ཞུན་མཐར་ཅུང་ཟད་བྱས་པའི་སྐལ་བཟང་ཙམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་ནས་དད་པའི་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་རྒྱུད་དོན་རྟོགས་པའི་བླཽ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang rgyud gsum man ngag dang bcas pa'i gzhung lugs la shin tu dad kyang*/__yul dang*/__dus dang*/__gang zag gang gi sgo nas kyang phun sum tshogs pa ma yin pa'i gnas skabs su skyes pas rgyud don gyi bshad srol rgyas par thos pa'i spyod yul du ma gyur mod/__sngar smos pa rnams kyi lung rgyun gang bzhugs mnyan nas/__yig cha de kun 'bad pas btsal te bsam mnos zhun mthar cung zad byas pa'i skal bzang tsam nyams su myong ba/__ris med pa'i bstan pa thams cad la snying nas dad pa'i bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos bris pa rgyud don rtogs pa'i blau gros mchog tu dge ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་བཛྲཱ་ཡ། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྐབས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་ལ། དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་འདེབས། ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་དང༌། བླ་མའི་རྣམ་ཐར། དེའི་འགྲེལ་པ་དུ་ཡོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གུ་གེ་པཎྜི་ཏའི་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ། བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ། དེའི་དོན་ཚིགས་བཅད་ལ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང་པོ་གསུམ་མཛེས་རྒྱན། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཚུལ་བཞི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ལྗོན་ཤིང༌། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་ཕྱེ་བ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་གོང་མའི་དགོངས་རྒྱན། བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྗོན་ཤིང་མཛེས་རྒྱན། མཛེས་རྒྱན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བཤད་པ་བློ་གསལ་རབ་དགའ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ནས་མཛད་པ། རྒྱུད་སྡེ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དོན་བརྡ་འགྲོལ་ངེས་པའི་དཔལ་སྟེར་བསོད་ནམས་སེང་གེས་མཛད་པ། འདི་ལ་གུང་རུ། གུ་གེ་པཎྜི་ཏ་སོགས་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང༌། ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚུལ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་རྒྱུད་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ། མངོན་རྟོགས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་རྒྱུད་གསུམ་སྙིང་པོའི་ལེགས་བཤད་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་མངོན་རྟོགས་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་དབང་ཆུ་ཆེན་མོའི་རྣམ་བཤད། ངོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གཏོར་མ་ཆོ་གའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་རྣམ་བཤད། འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ཀྱི་རབ་གནས་ཀྱི་རྣམ་བཤད། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པས་མཛད་པའི་རྩ་ལྟུང་དང་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆོས་དྲུག་གི་རྣམ་བཤད་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱིའི་དོན་ངེས་པར་བྱས་ནས། བྱེ་བྲག་ཏུ་རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་མཆན་དང་བཅས་པ། དེའི་འགྲེལ་པ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་དག་ལྡན། དེའི་ལུང་འགྲེལ་ཁ་སྐོང་ཤར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ། ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་གསུམ་དངོས་གཞིའི་བཤད་པ་ཁོག་ཕུབ་གནད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་སོ་སོའི་བསྡུས་དོན། བརྟག་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་ཊཱིཀ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན། དེ་དང་མཐུན་པའི་ས་བཅད་ཁོ་བོས་བགྱིས་པ། སྨོན་ལམ་སྐབས་དབང་བཞི་དང་སྦྱར་བའི་འཆད་སྲོལ་སྨོན་ལམ་དུ་གནང་བ་ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་གསུང༌། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་གུར་རྗེ་བཙུན་གྱི་གསུང་མཆན་དང་བཅས་པ། དེའི་འགྲེལ་པ་གྲགས་པས་མཛད་པ་གུར་གྱི་རྒྱན། ཆ་མཐུན་རྒྱུད་སཾ་བུ་ཊ་ས་པཎ་གྱི་མཆན་དང་བཅས་པ། དེའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས་མཛད་པ་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་འཆད་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན། རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག་བློ་གསལ་ངག་གི་འདོད་འཇོ་ཁོ་བོས་བྱས་པ་བཅས་སོ། འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་གང་ཡོད་ལེགས་པར་མཉན་ནས་རང་སྟོབས་ཀྱི་མཐུས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པས་ཚིག་དོན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཕལ་ཆེར་ལེགས་པར་ཆོད་ནས། སླར་ཡང་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་དང༌། ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་ལ་ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བྱས་པས་རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་དོན་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དུ་རང་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་བླ་མ་དམ་པའི་ཉི་ཟེར་སོགས་དང་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཚོགས་རབ་ཏུ་མང་པོ་མཐོང་ཞིང༌། ལུགས་གཞན་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་མཛད་པ་དང༌། མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་ལེའུ་ལྔ་པ་ཡན་གྱི་འགྲེལ་པ་ལས། རྔོག་སྟོན་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྒྱུན་བསྣན་ནས་རྔོག་མདོ་སྡེས་རྒྱས་པར་ཕྱེས་ཏེ་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་རྒྱན་འདྲ་སོགས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་ཀྱང་ཐོས་ཤིང༌། ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། གྲུབ་ཆེན་གླིང་རས་པདྨ་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་མང་དུ་མཐོང་མོད། རྗེ་བཙུན་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཟད་པ་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་ནུས་པའི་ཕྱིར་འདིར་མ་བྲིས་སོ། །ཞེས་པའང་རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་ཀྱང༌། ཡུལ་དང༌། དུས་དང༌། གང་ཟག་གང་གི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པས་རྒྱུད་དོན་གྱི་བཤད་སྲོལ་རྒྱས་པར་ཐོས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་མོད། སྔར་སྨོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་གང་བཞུགས་མཉན་ནས། ཡིག་ཆ་དེ་ཀུན་འབད་པས་བཙལ་ཏེ་བསམ་མནོས་ཞུན་མཐར་ཅུང་ཟད་བྱས་པའི་སྐལ་བཟང་ཙམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་ནས་དད་པའི་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་རྒྱུད་དོན་རྟོགས་པའི་བླཽ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/na mo gu ru shrI he badz+rA ya/__dpal kye rdo rje'i rgyud gsum gyi skabs la nye bar mkho ba'i yig cha la/__dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa'i brgyud 'debs/__klu sgrub rgya mtshos mdzad pa'i brgyud 'debs lam rim smon lam dang bcas pa/__rdo rje 'chang kun dga' bzang pos mdzad pa'i kye rdor rgyud kyi byung tshul dang*/__bla ma'i rnam thar/__de'i 'grel pa du yod kyi dkar chag gu ge paN+Di ta'i gsal byed dang bcas pa/__bsod nams rtse mo'i rgyud sde spyi rnam/__de'i don tshigs bcad la dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa'i tshul gsum dang po gsum mdzes rgyan/__rje btsun rin po che grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'i tshul bzhi pa rgyud kyi mngon rtogs ljon shing*/__de'i don rgyas par phye ba dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa'i gong ma'i dgongs rgyan/__bsdus te tshigs su bcad pa ljon shing mdzes rgyan/__mdzes rgyan gyi sngon 'gro'i bshad pa blo gsal rab dga' dpal ldan don grub nas mdzad pa/__rgyud sde bdun cu rtsa gnyis kyi brgyud tshul sogs kyi tshigs bcad don brda 'grol nges pa'i dpal ster bsod nams seng ges mdzad pa/__'di la gung ru/__gu ge paN+Di ta sogs bshad tshul mi 'dra ba mang*/__ngag dbang chos grags kyis mdzad pa'i tshul dang po gsum gyi rnam bzhag nye bar bsdus pa rgyud gsum la 'jug pa'i sgo/__mngon rtogs nye bar bsdus pa rgyud gsum snying po'i legs bshad rnams dang*/__gzhan yang mngon rtogs skabs su nye bar mkho ba la/__kun mkhyen bsod nams seng ge'i dbang chu chen mo'i rnam bshad/__ngor chen gyis mdzad pa'i sgrub thabs dang gtor ma cho ga'i rnam par bshad pa/__mkhas grub dpal ldan don grub kyis mdzad pa'i sbyin sreg gi rnam bshad/__'jam mgon a mes zhabs kyi rab gnas kyi rnam bshad/__rje btsun grags pas mdzad pa'i rtsa ltung dang he ru ka'i chos drug gi rnam bshad sogs rnams kyis spyi'i don nges par byas nas/__bye brag tu rtsa ba'i rgyud brtag pa gnyis pa 'phags pa rin po che'i gsung mchan dang bcas pa/__de'i 'grel pa rje btsun rin po che grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'i dag ldan/__de'i lung 'grel kha skong shar chen ye shes rgyal mtshan gyis mdzad pa/__ngag dbang chos grags kyis mdzad pa'i rgyud gsum dngos gzhi'i bshad pa khog phub gnad kyi lde'u mig ces so so'i bsdus don/__brtag gnyis kyi tshig don rgyas par 'chad pa'i TIka bdud rtsi'i chu rgyun/__de dang mthun pa'i sa bcad kho bos bgyis pa/__smon lam skabs dbang bzhi dang sbyar ba'i 'chad srol smon lam du gnang ba kun mkhyen bsod nams seng ge'i gsung*/__bshad rgyud rdo rje gur rje btsun gyi gsung mchan dang bcas pa/__de'i 'grel pa grags pas mdzad pa gur gyi rgyan/__cha mthun rgyud saM bu Ta sa paN gyi mchan dang bcas pa/__de'i 'grel pa slob dpon bsod nams rtse mos mdzad pa gnad kyi gsal byed rnams dang*/__rgyud dang man ngag gi 'chad tshul zin bris dkon mchog lhun grub kyi gsung rgyun/__rgyud sde spyi'i rnam bzhag blo gsal ngag gi 'dod 'jo kho bos byas pa bcas so/__'di rnams kyi lung rgyun gang yod legs par mnyan nas rang stobs kyi mthus zhib tu dpyad pas tshig don gyi sgro 'dogs phal cher legs par chod nas/__slar yang rje btsun gong ma lnga dang*/__ngor chen rdo rje 'chang chen po'i gsung rab la yang yang 'dris par byas pas rgyud gsum man ngag dang bcas pa'i don la blo gros kyi snang ba phyin ci ma log pa rgyas par 'gyur ro/__/gzhan du rang lugs kyi bla ma gong ma rnams kyis mdzad pa'i rnam bshad bla ma dam pa'i nyi zer sogs dang zin bris kyi tshogs rab tu mang po mthong zhing*/__lugs gzhan brtag gnyis kyi 'grel pa byang chub sems dpa' rdo rje snying pos mdzad pa dang*/__mar pa lo tsA bas mdzad pa'i le'u lnga pa yan gyi 'grel pa las/__rngog ston chos sku rdo rje'i gsung rgyun bsnan nas rngog mdo sdes rgyas par phyes te 'grel pa rin chen rgyan 'dra sogs kyi lung rgyun kyang thos shing*/__kun mkhyen bu ston rin po che/__karma pa rang byung rdo rje/__grub chen gling ras pad+ma rdo rje/__'brug pa pad+ma dkar po/__mkhas grub dge legs dpal bzang sogs kyis mdzad pa'i yig cha mang du mthong mod/__rje btsun 'khrul pa'i dri ma zad pa 'jam mgon sa skya pa yab sras kyi bshad srol ni gong du smos pa de rnams kyis rtogs nus pa'i phyir 'dir ma bris so/__/zhes pa'ang rgyud gsum man ngag dang bcas pa'i gzhung lugs la shin tu dad kyang*/__yul dang*/__dus dang*/__gang zag gang gi sgo nas kyang phun sum tshogs pa ma yin pa'i gnas skabs su skyes pas rgyud don gyi bshad srol rgyas par thos pa'i spyod yul du ma gyur mod/__sngar smos pa rnams kyi lung rgyun gang bzhugs mnyan nas/__yig cha de kun 'bad pas btsal te bsam mnos zhun mthar cung zad byas pa'i skal bzang tsam nyams su myong ba/__ris med pa'i bstan pa thams cad la snying nas dad pa'i bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos bris pa rgyud don rtogs pa'i blau gros mchog tu dge ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]