JKW-KABAB-06-CHA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i dbang sdud JKW-KABAB-06-CHA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 31, Pages 359-380 (Folios 1a to 11b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i dbang sdud. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 359-380. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-073
Colophon
  • Treasure colophon: རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་གི་ལས་རིམ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་་གཅོ་མོས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་དགོངས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གདམས་ཤིང་མ་འོངས་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔
  • Scribe colophon: ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་ཆོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Treasure colophon: rdo rje phag mo'i dbang gi las rim o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal la:__dkyil 'khor gyi gco mos rjes su gnang ba ltar rgyud dang man ngag gi dgongs pa snying por dril te rigs kyi gzungs ma bka'i sdud pa mo mtsho rgyal la gdams shing ma 'ongs phyi ma'i don du gtad pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__
  • Scribe colophon: ye shes kyi mkha' 'gro ma jo mo sman mo'i zab chos sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pas bgyis pa dge legs 'phel
[edit]
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད་བཞུགས༔

༡༢༣༣༤འདི་རྒྱེབས་ཐབས་མེད། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་བརྩམ་པའི་ཚུལ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ༔ ཕྱི་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་བསྡུ་བ༔ ནང་རླུང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་བ༔ གསང་བ་སྣང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་དང་པོ་བསྐྱེད་བཟླས་ཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་བསྡུ་བ་ནི༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་ཤིན་ཏུ་གསང་བས་ཚུལ་འདི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ༔ སྨད་འཚོང་མས་ཉལ་པོ་བྱས་པའི་ས་ལ་སྟེགས་བུ་བརྩིག༔ བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཞེངས༔ ཁྱད་པར་དུ་སྐུའི་རྟེན་བྲིས་སྐུ༔ གསུང་གི་རྟེན་སྲོག་འཁོར༔ ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཚན་ལྡན་བནྡྷའི་སྣོད་དུ་རིལ་བུ་བཤམ་པར་བྱས་ཏེ༔ བྲིས་སྐུ་ནི༔ གཞོན་ནུ་མའི་དང་པོའི་རྡུལ་གྱིས་གོས་པའི་རས་ལ༔ ལྷ་བཟོ་མཛེས་ཤིང་ལང་ཚོ་ལ་བབས་པས༔ རང་བྱུང་གི་མེ་ཏོག༔ སིནྡྷཱུ་ར༔ གི་ཝཾ༔ རྒྱ་སྐྱེགས༔ ཙནྡན་དམར་པོ་དང་བཅས་པའི་ཚོན་སྦྱར༔ བདུད་རྩི་ཆེན་པོའང་གདབ༔ དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་ཚད་དང་ལྡན་པ༔ ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྲི༔ རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་དང་གསོལ་བྱང་དགོད༔ རབ་ཏུ་གནས་པ་བྱ༔ སྲོག་འཁོར་ནི༔ གོང་དང་འདྲ་བའི་གཞི་དམར་པོར་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལྟེ་བར་ས་བོན་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ གོང་རས་ལ་ལས་སྔགས༔ མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་འདབ་མ་བཞིར་བྱས་པའི་ཤར་ནས་རིམ་པར༔ ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ དེ་བཞིན་དུཿ རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དང་༔ བཾ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དང་༔ ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་རྣམས་ལ་སརྦ་སོགས་སྤེལ༔ གཉིས་པར་པད་འདབ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཧྲཱིཾཿབཅུ་དྲུག༔ གསུམ་པར་དབྱངས་གསལ་འདོད་གསོལ་རྟེན་སྙིང་སོགས་དགོད༔ འོད་ཟེར་གྱི་པ་ཏྲས་མཛེས་པར་བྱ༔ རིལ་བུའི་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ༔ རིལ་བུ་ནི༔ པདྨ་རཱ་ག༔ གི་ཝཾ༔ ཙནྡན་དམར་པོ༔ ལན་ཚྭ༔ མེ་ཏོག་གླང་སྣ༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོ༔ སེ་འབྲུ༔ ཤིན་ཀུན༔ ག་བུར༔ དྲི་བཟང་༔ ལི་ཤི༔ རྡོ་མཚལ༔ ཁྱད་པར་ཁྱེའུ་ཕོ་མོ་མགོ་གཙང་གི་དང་པོའི་ཁམས་དཀར་དམར་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་མྱོས་བྱེད་སྦྲང་རྩི་བཅས་སྦྱར་བའི་ཆུས་རིལ་བུ་ཆེ་ཆུང་སྲན་ཟླུམ་ཙམ་དུ་དྲིལ༔ རབ་ཏུ་གནས༔ དར་དམར་པོས་ཐུམས་ལ་བྷནྡྷ་མཚན་བཟང་གི་ནང་དུ་འབྲུ་སྨན་མེ་ཏོག་མདོག་དམར་སྣུམ་དྲི་བཟང་པོའི་རིགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་བཅས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཞུག་གོ༔ དེ་རྣམས་མ་རྡལ་གྱི་དབུས་སུ་རྟེན་བཅའ༔ གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པ་བཟང་དུ་བཤམ༔ དེ་ནི་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པའོ༔ དེ་ནས་ཆོ་ག་དངོས་ལའང་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས༔ སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནི༔ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་མར༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ༔ བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བགེགས་ཚོགས་འདུག་པའི་སྐབས་མེད་པས༔ རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས༔ བཀའ་ལས་འདས་ན་རྡུལ་དུ་བརླག༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མཚམས་བཅད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་གྱིས་གཏམས༔ མཚམས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་ཛྙཱ་ན་བྷྲཱུྃ༔ བྱིན་དབབ་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མཆོད་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་སྤེལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་དེ་བཞིན་ཉིད༔ ཡེ་ཤེས་རྗེས་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ ཟུང་འཇུག་ནིཿཡིག་རཱ་གའི་མདངས༔ མཁའ་ལས་སྤྲིན་ལྟར་ངང་གིས་ཤར༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གཟུང་འཛིན་སྟོང་ཉིད་ཆེན་པོར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དུར་ཁྲོད་དབུས༔ དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་ཆེ༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས༔ ཐིག་ལེའི་སྒོ་གཅིག་ནུབ་ཏུ་བསྟན༔ དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་ཉི་ཟླ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ནིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ དབང་མཛད་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ དམར་གསལ་ཉི་གཞོན་འཆར་ཁའི་མདངས༔ ཞི་འཛུམ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཉམས༔ དབུ་སྐྲ་སིལ་བུ་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ རྣ་ལྟག་བདེ་ཆེན་ཕག་གི་སྒྲས༔ ས་གསུམ་གཡོ་ཞིང་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་གྲི་གུག་གིས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གིས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ངོ་བོར་འཁྱུད༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་ཟུར་མིག་གིས༔ བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་ཐོགས་མེད་འགུགས༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་དང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་སོགས༔ གཞོན་ནུ་མྱོས་མའི་སྒེག་པ་འཆང་༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱི་བདེ་བས་རོལ༔ ཤར་སོགས་ཕྱོགས་བཞིའི་འདབ་མ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་བདེ་གཤེགས་ལས༔ རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ དམར་གསལ་ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་འབར༔ གཡས་རྣམས་རང་རྟགས་གྲི་གུག་གདེངས༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོའི་ཚུལ༔ གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་ལ༔ བདེ་ཆེན་གར་སྒྱུར་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་སྐུ་མདོག་དམར༔ པདྨ་ཐོད་འཛིན་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་ནུབ་ཀྱི་སྒོར༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བསྲུང་ཕྱིར་བཞུགས༔ སྟོང་པའི་རང་གཟུགས་ལྷ་ཡི་ཚུལ༔ སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་ཅོད་པན་འཆང་༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ནི༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པས་ཀྱང་༔ འཁོར་འདས་དངོས་ཀུན་དབང་དུ་སྡུད༔ ཆགས་མེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡིད་འཕྲོག་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཏེར༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧྲཱི༔ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་ཤར༔ ཞི་འཛུམ་བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྒྱས༔ འཁོར་འདས་དབང་མཛད་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ལྟར་གསལ་བཏབ་པའི་ལྷ་སྐུ་རྗེས་ཆགས་དབང་གི་ཉམས་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ལ་གཞོན་ནུ་མ་ལང་ཚོ་ལ་བབ་པ་བདེ་བས་སིམ་པ་བཞིན་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག༔ གསལ་སྣང་འདོན༔ རྩལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྦྱང་༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་གཟུང་༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསླབས་པས་ཐ་མལ་ཀྱི་སྣང་ཞེན་ངང་གིས་འགོག་ནུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ༔ དེ་ལྟ་བུའི་བཟླས་བརྗོད་དང་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་པར་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་དབང་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ རང་ཉིད་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་མ༔ དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་ལྡན་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་མདའ་གཞུ་འགེངས༔ ལྕགས་ཀྱུ་གདེངས་ཤིང་ཞགས་པ་འཕེན༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་སྟག་ཤམ་འཕྱང་༔ གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརྐྱངས་གར་ཐབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀའི་པདྨོ་རུ༔ ཉི་མའི་གདན་ལ་ནིཿཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ༔ འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སེམས་ཅན་མ་དག་དྲི་མ་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས༔ དྭངས་བཅུད་འོད་དམར་རྣམ་པར་བསྡུས༔ ས་བོན་ལ་ཐིམ་བདེ་སྟོང་འབར༔ སྣང་སེམས་དབང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རབ་འབྱམས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར༔ ཞེས་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་པས་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ སྐབས་སུ་ལས་ཀྱི་སྔགས་སྤེལ་བ་ནི༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛཿཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨརྠ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ སླར་ཡང་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དགེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ལྷ་ཀླུ་མིའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་འདུས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དེ་བ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཨོཾ་བུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མ་ནུ་ཥྱ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཛ་ཛཿ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ནཱ་ག་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་རེ་བཟླའོ༔ བསྒོམ་པ་དང་བཟླས་པས་དངོས་སུ་ཞལ་མཐོང་བ༔ གསུང་ཐོས་པ༔ བདེ་ཆེན་གྱི་ཉམས་སྐྱེ་བ༔ ཉམས་སུ་དེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་བ༔ རྨི་ཉམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུ་བའི་རྟགས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐུན་མཚམས་སུ་ལས་མྱུར་བའི་ཕྱིར་སིནྡྷཱུ་ར་དང་ཆང་རྒོད་ཀྱི་ཕུད་སྦྱར་བ་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ་འབུལ་ཞིང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་འདུས་པའི་རྒྱུན༔ བདེ་མཆོག་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་དམར་འོད་འབར༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་པའི༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩི་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་པདྨ་དྷ་ཀི་ནཱི༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་ལན་མང་དུ་དབུལ༔ ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སྤྱི་དང་༔ མྱོས་བྱེད་དང་ཡིད་སྒྱུར་ཅན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་བདུད་རྩིས་བསང་༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣོད་མཆོག་ཀ་པཱ་ལར༔ སྟོང་ཉིད་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ རྗེས་ཆགས་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཡིད་འཕྲོག་བཀོད་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན༔ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཁྱབ་པ་འདིས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་འཁོར་ཚོགས་དགྱེས་པར་རོལ༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་སྦྱོངས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིན་ནོན༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ག་ཎ་ཙཀྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་འབུལ་ཞིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའང་ཛབ྄་ཏུ་བཟླའོ༔ དེ་ནས་ནང་གི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ལྷག་མ་བདུད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུས་བྲན་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་༔ ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལྷག་མའི་འདོད་ཡོན་འདི་བཞེས་ལ༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ་ལོ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་མཆོད་བསྟོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་རྟགས་ཕྱུངས་ལ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ནཱ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བྲིས་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ བླ་རྡོ་འབྲལ་མེད་དུ་འཆང་༔ རིལ་བུ་བཟའ་ཞིང་བཅང་ངོ་༔ སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བྱ༔ ཨཿ སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་རང་ལ་ཐིམ༔ རང་ཡང་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ རིག་པ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི༔ གསང་བ་གསུམ་གྱི་རོལ་པར་ཤར༔ ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཞེས་ལྷར་སྣང་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་༔ ཧྲཱིཿ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེར་དབང་དུ་འདུ༔ ཞི་བསིལ་བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་པ་སྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བསྐྱང་ངོ་༔ བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་བས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་གློག་ལྟར་མྱུར་བ་མེའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ ར་བ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚེས་བརྒྱད་དམ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་གཉན་ལ་སྨད་འཚོང་མས་ཉལ་པོ་བྱས་པའི་སས་སྟེགས་བུ་དམར་པོ་ཟླ་གམ་དུ་བྱ༔ དབང་གི་ཐབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབྲི༔ ཙནྡན་དམར་པོའམ་མཛོ་མོ་ཤིང་ལྟ་བུའི་དམར་ཞིང་སྐྱུར་བའི་བུད་ཤིང་བརྩིག༔ ཏིང་ལོ་དམར་པོའང་བཞག༔ ཉེ་ལོགས་སུ་མཆོད་སྲེག་གི་རྫས་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དམར་པོ་སྣུམ་བག་དང་ལྡན་པར་བཤམ་མོ༔ དེ་ནས་དགོངས་མོའི་དུས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཆས་གོས་དམར་པོ་དང་ལྡན་པས་རིག་སྟོང་བརྗོད་མེད་ཀྱི་གདངས་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སེམས་དང་བཅས་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཁོད༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཟླས་བརྗོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྫས་བསང་སྦྱང་༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་དང་བསྲེག་བྱའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བི་སྥོ་ཊ་ས་མ་ཡ་ཁཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རྃ་རྃ༔ ཞེས་མེ་སྦར༔ ཐབ་བསང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨའི་ཡུམ༔ བདེ་ཆེན་གོས་དཀར་འབར་བའི་མེ༔ རྗེས་ཆགས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ཡི༔ དབང་གི་ཐབ་ཁུང་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི༔ ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་པ༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ཞེས་སོགས་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་རྩ་བའི་བཟླས་པའི་བར་བྱ༔ དེ་ནས་དགང་བླུགས་མར་དང་བཅས་པ་ཁ་སྦྱར་ལ༔ ཧྲཱིཿ ཐབས་ཤེས་དབང་གི་དགང་བླུགས་ནི༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཅི་རིགས་པ་འབུལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་བྲྀཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཡམ་ཤིང་༔ སླར་ཡང་མར་ཁུ་ཕུལ་རྗེས༔ རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རིལ་བུའི་རྫས་དང་སྦྱར་བའི་མངར་གསུམ་གྱི་རིལ་བུ་དམར་པོ༔ མེ་ཏོག་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་མ་ད་ནས་སྦགས་པ༔ ལན་ཚྭ་དང་བཅས་ཕུལ་ཞིང་༔ ཧྲཱི༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རྫས༔ དམ་ཚིག་མཆོག་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལ༔ པདྨ་དྷཱ་ཀིས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླི་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཁྱད་པར་གང་དབང་དུ་བྱ་བའི་མིང་གི་མཐར༔ སརྦ་ཝ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་བཏགས་པས་དབུལ༔ དམིགས་གསལ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དབང་དུ་བྱ་བར་འདོད་ན༔ སྤྲ་ཚིལ་ལས་རཱུ་པ་སྐྱེ་མཆེད་དོད་པ་བཅོས་པའི་སྙིང་གར་སྐྲ་སེན་ནམ་མིང་རུས་དགོད༔ ཟངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་བཞག༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་དམར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོས་ཏེ་དམིགས་བྱ་དེའི་སྙིང་གའམ་སྐྱེ་གནས་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས༔ ཞགས་པས་བཅིངས༔ གཟུགས་བརྙན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་བར་བསམས་ལ་ལས་སྔགས་མང་དུ་བཟླ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་པོ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཟངས་སྣོད་མེ་ལ་གདུངས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པས་ཡིད་མྱོས༔ འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པས་རང་མཁའ་འགྲོ་མར་གསལ་བའི་བྷ་ག་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གའི་ས་བོན་དང་འདྲེས་པས་ནམ་ཡང་མི་ཕྱེད་པར་བསམ་ལ་ལས་སྔགས་དྲག་ཏུ་བཟླ་ཞིང་ཞུ་ལ་ཁད་དུ་བསྲེའོ༔ གཞན་ཡང་ཟས་གོས་ནོར་སོགས་གང་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་པ་དེ་ཉིད་དབང་གི་རྫས་དང་སྦྱར་བ་གཙོ་བོར་འབུལ་ལོ༔ རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་དང་བདུད་རྩི་དང་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ ལྷག་མ་ཕུལ༔ བསྲེག་རྫས་ཀྱི་ལྷག་མའང་ཅི་རིགས་དབུལ༔ ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འོད་འབར་བའི༔ ཐབ་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་ལ་ཐིམ༔ འཁོར་འདས་དབང་མཛད་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་ཀློང་དུ་རྫོགས༔ ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱི༔ ཞེས་ཐབ་ཀྱི་ལྷ་རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ལ་བསྟིམ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་༔ བསྔཽ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སོགས་བྱ༔ ཐལ་བ་རི་རྩེའམ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དོར༔ འདི་ལྟ་བུའི་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ཚངས་པའི་བུ་མོའང་དགུག་པར་ནུས་ན་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས༔ གཞན་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་འདུ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོའོ༔ བྱེ་བྲག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིལ་བུ་གི་ཝཾ་དང་སྦྱར༔ རྩ་བ་དང་ལས་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཨུཥྞཱི་ཥཱ་ཡ་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷི་རི་དྷི་རི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྟོང་བཟླས༔ ལག་མཐིལ་གཡོན་པར་རང་གི་ཁམས་སམ་མཆིལ་མས་སྦྱངས་ཏེ་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱས་པས་གང་གིས་མཐོང་བ་དེ་དབང་དུ་འགྱུར་རོ༔ མིག་སྨན་དང་སྦྱར་ཏེ་མིག་ལ་བྱུགས་ན་གང་བལྟས་པ་དེ་དབང་དུ་བྱེད་དོ༔ གླིང་བུ་དང་རོལ་མོ་སོགས་ལ་རྫས་ཀྱིས་བདུག༔ སྔགས་བཏབ་པ་འཁྲོལ་བས་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བྱེད་དོ༔ རིལ་བུ་དང་རྒྱ་སྤོས༔ སྤང་སྤོས༔ སྤོས་དཀར༔ ཏོང་ཀུ༔ སིཧླ་སོགས་དྲི་ཞིམ་པོ་དང་སྦྱར་ཏེ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ སརྦ་ལོ་ཀ་ར་ར་ར་ར༔ ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཞེས་སྟོང་བཟླས་པའི་སྤོས་ཀྱིས་བདུགས་ན་དྲི་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བྱེད་དོ༔ རང་གི་ལུས་ལ་བྱུགས་པའམ་གོས་ལ་དྲི་བསྒོས་པས་ཀྱང་རུང་ངོ་༔ རིལ་བུ་དང་སྦྲང་རྩི༔ སོ་རྩི༔ ལ་ཕུག༔ མྱོས་བྱེད༔ ལན་ཚྭ་རྣམས་སྦྱར་བ་ཟས་དང་སྦྱར་ཏེ༔ དིནྡུ་ར་བ་དྷ་བ་དྷ་ཧེ་ཧ་ས་ཧེ་ཧ་ས་སརྦ་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཧོཿ ཞེས་སྟོང་བཟླས་པ་གང་ལ་བྱིན་པ་དེ་དབང་དུ་འགྱུར་རོ༔ དར་དམར་པོ་ལ་འཁོར་ལོ་བྲིས༔ རྟེན་དུ་གཟུང་༔ སྐབས་སུ་རིལ་བུའི་རྫས་ཀྱིས་བདུག༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཨ་ནྲྀ་ཏྲི་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཙ་ལཱ་ཡ་ཙ་ལཱ་ཡ་ཧེ་ཧེ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བཟླས་ལ་གཡོགས་པས་གང་འདོད་པ་མྱུར་དུ་དབང་དུ་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པའང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་དུ་སོང་བས་བྱའོ༔ གང་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མོ་སོགས་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དབང་དུ་འདུས་ན་ཆོས་ལ་སྦྱར༔ ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དབང་དུ་འདུས་ན་ཚོགས་བསགས་མཆོད་སྤྲིན་དུ་སྤེལ༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་དབང་དུ་འདུས་ཀྱང་མ་ཆགས་མ་ཞེན་པར་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་བསླབ་བོ༔ དེ་ནི་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་རིམ་པ་ཟབ་མོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་ནང་རླུང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་ནི༔ རླུང་དང་གཏུམ་མོ་ལ་གོམས་པས༔ རང་ཉིད་པདྨ་མཁའ་འགྲོར་གསལ་བའི་སྐུ་ལ་རྩ་ཡི་སྟོང་ར་གསལ་གདབ༔ ལྟེ་འོག་རྩ་གསུམ་འཛོམས་སར་ཁམས་དམར་པོའི་དྭངས་མ་གཏུམ་མོའི་མེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སོར་གང་བ་གསལ་གདབ༔ རླུང་རོ་བསལ༔ བུམ་པ་ཅན་བཟུང་༔ དེ་ལྟ་བུ་ཅི་རིགས་པས་ལམ་སྦྱང་༔ དེ་ནས་རླུང་གིས་བསྐུལ་བས་ལྟེ་བའི་ཕོ་ཉ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདེ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་མ་རང་དབང་མེད་པར་སྡུད་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཚ་ཞིང་བདེ་བ་དམར་ཁྱུག་གིས་བྱུང་༔ སྤྱི་བོ་ནས་གཡོན་སྐོར་གྱིས་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཐོན༔ ཕྱག་གི་མདའི་ལྟོངས་ནས་བརྒྱུད་པདྨའི་མདེའུ་རྒྱས་པ་ལས་འཕྲོས༔ རོ་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྣ་གཡས་པ་ནས་སོང་༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ རང་དབང་མེད་པར་གཡོས༔ དྭངས་མ་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བྱུང་༔ རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྣ་གཡོན་པ་ནས་རྐྱང་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ ཕོ་ཉ་མོའི་མདའི་མདེའུ་ནས་ཞུགས༔ ལྟོངས་ནས་ཐོན༔ རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས༔ གཡས་སྐོར་ཀྱིས་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་རླུང་སེམས་དང་བཅས་པ་དབང་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ་བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བས་བརྟན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་རླུང་དབང་དུ་བསྡུ་བའོ༔ དེ་ནས་ལྟེ་བའི་ཕོ་ཉ་མོ་ལས་གཏུམ་མོའི་མེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གསང་གནས་ནས་བྱུང་༔ རོ་མ་ནས་སྣ་བུག་བརྒྱུད་ཐལ་གྱིས་སོང་༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ མཚན་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ དྭངས་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་བཞུ་བཏུལ་བྱས་པ་བདུད་རྩི་མེ་དང་བཅས་པ་སྣ་གཡོན་ནས་རྐྱང་མའི་ལམ་བརྒྱུད༔ ཕོ་ཉ་མོའི་བྷ་ག་ནས་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་དྲོད་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྷག་པར་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པར་བསམ༔ རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཟུང་༔ དེ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཐོགས་མེད་དུ་ཞུགས༔ འཁོར་ལོ་བཞིའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདེ་དྲོད་ཀྱིས་མཉེས༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ སྤྱི་གཙུག་ཁམས་དཀར་པོའི་དྭངས་མ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཧྃ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་རང་གཟུགས་ལ་རེག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩི་དམར་མདངས་ཆགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་༔ འཁོར་ལོ་བཞི་བརྒྱུད་ལྟེ་བའི་ཕོ་ཉ་མོ་ལ་རེག་པས་རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་ལྷག་པར་འབར༔ སླར་ཡང་མེ་ཆེར་སྦར་ཏེ་བདེ་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ མཐར་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྲོག༔ བདེ་ཆེན་གྱི་རང་བཞིན་དཀར་དམར་གྱི་སྣང་ཆ་སྙིང་གའི་ནིཿཡིག་ལ་ཐིམ་པས་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ཏེ༔ བདེ་བའི་རང་བཞིན༔ སྟོང་པའི་ངོ་བོ༔ རྗེས་ཆགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བས་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་རོ་མཉམ་པར་བསམས་ལ་འཇམ་རླུང་བཟུང་ཞིང་བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་ཀྱི་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའོ༔ དེ་ལ་གོམས་པས་པདྨ་ཅན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དབང་གི་གཟུངས་མའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདུ་བྱས་ལ༔ རང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་རིག་མ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིར་གསལ་ཞིང་འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་བའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་གཡོས༔ འོད་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པས་ཡུམ་ལ་ཞུགས༔ དེའི་དམར་ཆའི་དྭངས་མ་དང་དབྱེར་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས་ཤིང་སྙིང་གའི་ཐིག་ལེར་བསྟིམ༔ འདྲེན་འགེམས་སོགས་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་མཚམས་སྦྱར༔ དེ་ནི་བོགས་འདོན་པའི་རིམ་པའོ༔ དེ་རྣམས་ནི་ནང་རླུང་སེམས་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་བསྡུ་བའི་རིམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་གསང་བ་སྣང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་ནི༔ ལུས་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ རང་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་སྤྱི་བོར་བླ་མ་བསྒོམ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་བླང་ཞིང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཡུལ་དུ་བཏགས་པ་འཁོར་འདས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་རང་སེམས་ཁོ་ནའི་སྣང་ཆ་ཙམ་དུ་བལྟ༔ རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒོམ༔ འཛིན་མེད་ངང་བསྐྱང་༔ དེ་ནི་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བསྡུ་བའོ༔ སེམས་དེའང་བརྟགས་ན་དབྱིབས་ཁ་དོག༔ གཅིག་དུ་མ༔ གཟུང་འཛིན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད༔ མེད་བཞིན་སོ་སོར་རྟོག་པའི་རྣམ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར༔ ཤར་བའི་དུས་ཉིད་ནས་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ངང་བསྐྱང་༔ དེ་ནི་སེམས་སྟོང་པའི་དབང་དུ་བསྡུ་བའོ༔ སྟོང་པ་དེའང་རང་རིག་པ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ༔ རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ༔ ཉམས་མྱོང་གི་རང་བཞིན་བརྗོད་མི་ཤེས་པ༔ བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་རིག་སྟོང་ཀ་དག་གི་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་སྟོང་པ་རིག་པའི་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་ལ་བཟླ་བའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ངང་ནས་མིག་ནམ་མཁར་གཏད༔ བར་རླུང་ཐད་ཀར་བརྒྱང་༔ འཇམ་རླུང་རང་བབ་སུ་བཟུང་༔ སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་དེར་འཛིན་མེད་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དབང་དུ་འདུས༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་མདུད་པ་གྲོལ༔ ཡུལ་ཞེས་དབྱེར་མེད་དུ་རྫོགས༔ ས་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་གདོད་མའི་སར་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་གསང་བ་རང་རིག་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་མཐར་ཐུག་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་བླང་བ་སོགས་ཀྱི་ཕྱིར་དབང་གི་ཆོ་ག་ནི༔ སྣོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་བྱ༔ བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་བཅད༔ མཎྜལ་ཕུལ༔ རྣལ་འབྱོར་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི༔ སྨིན་གྲོལ་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་གདབ༔ རྒྱུད་སྦྱང་༔ ལྷར་བསྐྱེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན༔ བདུད་རྩིའི་མཆོད་པས་དགྱེས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང་༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མདུན་བསྐྱེད་བྲིས་སྐུ་ལྷར་གསལ་བ་རྗེས་ཆགས་དགེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་དང་བཅས་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བྱོན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་དམར་ལམ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་སློབ་མ་ལ་ཐིམ་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར༔ མཐར་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐིམ་པས་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུའི་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་མཐུ་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་བསམས་ལ་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་༔ ཧྲཱི༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དཔལ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་མཛད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ལུས་ལ་ཞུགས༔ མཐོང་བས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀུན༔ དབང་སྒྱུར་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཛབ྄་དགོངས་ལྟར་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་སྦྱིན་ཞིང་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་བྱ༔ ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་དུ༔ ཐབ་དང་རྫས་སོགས་འདུ་བྱས་ལ༔ ཡོ་བྱད་བརླབ༔ མེ་སྦར༔ ལྷ་བསྐྱེད་སོགས་བྱ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་ལ་དགང་བླུགས་གཏད༔ ཧྲཱི༔ ཤེས་རབ་ཨེ་དབྱིངས་དགང་གཟར་དང་༔ ཐབས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བླུགས་གཟར་ཚུལ༔ མཉམ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ རབ་འབྱམས་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་སཱ་དྷ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ དེས་ཀྱང་གུས་པས་བླངས་ཏེ་མར་སོགས་བསྲེག་རྫས་འབུལ་བ་ནས་བརྩམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱའོ༔ དེ་ནས་སྲོག་འཁོར་མགྲིན་པར་བཞག༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་འབར་བཞིན་པ་མགྲིན་པར་ཐིམ་པས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དབང་དུ་འདུས༔ སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཆགས་པའི་ནུས་པ་ལྷག་པར་རྒྱས་པར་བསམས་ལ༔ ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་མཛད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ནུས་པའི་གཏེར༔ གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས༔ ཐོས་པས་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེར་དབང་སྒྱུར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རིལ་བུ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་སྦྱིན་ལ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་རྗེས་ཆགས་རིལ་བུའི་གཟུགས་ཅན་མྱངས་པ་སྙིང་གའི་ས་བོན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ རང་བྱུང་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ གནས་ལུགས་རིག་སྟོང་ཀ་དག་དོན་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་རང་ཞལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་མཛད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡིད་ལ་ཞུགས༔ དྲན་པས་འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ རིག་པའི་ཀློང་དུ་དབང་སྒྱུར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལོ༔ དབང་འདི་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་སྣང་བ་དབང་སྒྱུར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་འབྱོར་པར་འགྱུར་བས་ནན་ཏན་དུ་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་གི་ལས་རིམ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱྀ་གཅོ་མོས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་དགོངས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གདམས་ཤིང་མ་འོངས་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་ཆོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las:__rdo rje phag mo'i dbang sdud bzhugs:__12334'di rgyebs thabs med/__rdo rje phag mo la phyag 'tshal lo:__mkha' 'gro ma gsang ba kun 'dus kyi dbang gi phrin las brtsam pa'i tshul la don gsum ste:__phyi 'jig rten dbang du bsdu ba:__nang rlung sems dbang du bsdu ba:__gsang ba snang sems dbang du bsdu ba'o:__sa ma ya:__de la dang po bskyed bzlas phrin las la brten nas phyi 'jig rten dbang du bsdu ba ni:__dben pa'i gnas su shin tu gsang bas tshul 'di bsgrub par bya ste:__smad 'tshong mas nyal po byas pa'i sa la stegs bu brtsig:__byang sems kyis chag chag gdab:__mtshan ma'i dkyil 'khor ji ltar rigs pa bzhengs:__khyad par du sku'i rten bris sku:__gsung gi rten srog 'khor:__thugs kyi rten mtshan ldan ban+d+ha'i snod du ril bu bsham par byas te:__bris sku ni:__gzhon nu ma'i dang po'i rdul gyis gos pa'i ras la:__lha bzo mdzes shing lang tsho la babs pas:__rang byung gi me tog:__sin+d+hU ra:__gi waM:__rgya skyegs:__tsan+dan dmar po dang bcas pa'i tshon sbyar:__bdud rtsi chen po'ang gdab:__dpyid zla ra ba'i tshes brgyad la dam tshig gi bris sku tshad dang ldan pa:__nyams 'gyur phun sum tshogs pa bri:___rgyab tu sngags dang gsol byang dgod:__rab tu gnas pa bya:__srog 'khor ni:__gong dang 'dra ba'i gzhi dmar por 'khor lo mu khyud gsum ldan gyi lte bar sa bon sngags kyis bskor ba:__gong ras la las sngags:__mu khyud dang po la 'dab ma bzhir byas pa'i shar nas rim par:__ha badz+ra d+hA ki nI sarba lo ka wA shaM ku ru hoH__de bzhin duH__ri rat+na d+hA ki nI dang :__baM bud+d+ha d+hA ki nI dang :__sa karma d+hA ki nI rnams la sarba sogs spel:__gnyis par pad 'dab bcu drug la hrIMHbcu drug:__gsum par dbyangs gsal 'dod gsol rten snying sogs dgod:__'od zer gyi pa tras mdzes par bya:__ril bu'i rdzas kyis byugs la rab tu gnas par bya'o:__ril bu ni:__pad+ma rA ga:__gi waM:__tsan+dan dmar po:__lan tshwa:__me tog glang sna:__ut+pal dmar po:__se 'bru:__shin kun:__ga bur:__dri bzang :___li shi:__rdo mtshal:__khyad par khye'u pho mo mgo gtsang gi dang po'i khams dkar dmar bdud rtsi chen po myos byed sbrang rtsi bcas sbyar ba'i chus ril bu che chung sran zlum tsam du dril:__rab tu gnas:__dar dmar pos thums la b+han+d+ha mtshan bzang gi nang du 'bru sman me tog mdog dmar snum dri bzang po'i rigs kyi 'bras bu dang bcas lhan cig tu gzhug go:__de rnams ma rdal gyi dbus su rten bca':__gtor tshogs mchod pa bzang du bsham:__de ni sta gon gyi rim pa'o:__de nas cho ga dngos la'ang sngon dngos rjes gsum las:__sngon 'gro skyabs sems ni:__hrI:__bde chen dbang mdzad mkha' 'gro mar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir:__rab 'byams dbang gi phrin las bsgrub:__bgegs bskrad pa ni:__hU~M:__dbang chen 'bar ba'i dkyil 'khor 'dir:__bgegs tshogs 'dug pa'i skabs med pas:__rang rang gnas su bde bar dengs:__bka' las 'das na rdul du brlag:__hrIHpad+ma kro d+ha hU~M hU~M phaT:__mtshams bcad pa ni:__hU~M:__pad+ma 'bar ba'i gzhal yas khang :__bde chen thig le gcig tu 'khyil:__rdo rje srung ba'i gur gyis gtams:__mtshams kyi phyag rgya chen por shar:__oM AHhU~M badz+ra rak+Sha dz+nyA na b+h+rU~M:__byin dbab pa ni:__hrI:__rtsa gsum pad+ma d+hA ki nI:__mkha' 'gro rab 'byams lha tshogs kyis:__gnas 'dir dbang skur byin gyis rlobs:__mchod rdzas ye shes rol par spel:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya e A ral+li dz+nyA na A be sha ya hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M hU~M hU~M:__dzaHhU~M ba~M ho:__oM shrI badz+ra rA ga sarba pU dza AHhU~M:__gnyis pa dngos gzhi'i thog mar lha bskyed pa ni:__hrIH__so sor kun rtog de bzhin nyid:__ye shes rjes chags snying rje'i rtsal:__zung 'jug niHyig rA ga'i mdangs:__mkha' las sprin ltar ngang gis shar:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__gzung 'dzin stong nyid chen por sbyangs:__stong pa'i ngang las yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__rdo rje'i srung 'khor dur khrod dbus:__dbang gi pho brang zla gam che:__'od zer dmar po rab tu 'khrugs:__thig le'i sgo gcig nub tu bstan:__de dbus pad+ma 'dab bzhi pa'i:__lte bar nyi zla bam ro'i steng :__niHyig yongs gyur skad cig gis:__dbang mdzad pad+ma d+hA ki nI:__dmar gsal nyi gzhon 'char kha'i mdangs:__zhi 'dzum shin tu chags pa'i nyams:__dbu skra sil bu me tog brgyan:__rna ltag bde chen phag gi sgras:__sa gsum g.yo zhing zil gyis gnon:__phyag g.yas pad+ma'i gri gug gis:__'khor 'das thams cad dbang du sdud:__g.yon pas thod pa khrag bkang gis:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__mchan khung g.yon na kha T+wAM ga:__pad+ma khrag 'thung ngo bor 'khyud:__spyan gsum dmar zlum zur mig gis:__brtan g.yo'i dngos kun thogs med 'gugs:__thod skam dbu rgyan do shal dang :__dar dang rin chen rus pas brgyan:__ut+pal dmar po'i phreng ba sogs:__gzhon nu myos ma'i sgeg pa 'chang :__'od zer dmar po 'khrugs pa'i klong :__brkyang bskum gar gyi bde bas rol:__shar sogs phyogs bzhi'i 'dab ma la:__rdo rje rin chen bde gshegs las:___rigs bzhi'i mkha' 'gro thams cad kyang :__dmar gsal khro 'dzum chags nyams 'bar:__g.yas rnams rang rtags gri gug gdengs:__g.yon pas thod pa khrag bkang bsnams:__rgyan dang cha lugs gtso mo'i tshul:__gzhan yang bla ma yi dam lha:__gnas gsum mkha' 'gro chos skyong tshogs:__rab 'byams dbang gi phrin las la:__bde chen gar sgyur sprin ltar gtibs:__dbang chen rta mchog sku mdog dmar:__pad+ma thod 'dzin yum dang sbyor:__khro bo'i chas rdzogs nub kyi sgor:__dngos grub bar chad bsrung phyir bzhugs:__stong pa'i rang gzugs lha yi tshul:__snang ba sgyu ma phyag rgya'i lha:__rdo rje gsum ldan ye shes lnga:__kha sbyor bde ba'i cod pan 'chang :__hrIHpad+ma d+hA ki nI maN+Da la At+ma ko\u0f85 haM:__oM AHhU~M:__hrIHoM trA~M hU~M AH__spyan 'dren bzhugs gsol ni:__hrIHhrIH__so sor rtog pa'i ye shes sku:__sgra sgrogs pad+ma d+hA ki nI:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams dang :__'bum phrag mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:__bde stong rol pas gnas 'dir gshegs:__bde ba chen po'i dbang mchog skur:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__dam ye dbyer med brtan par bzhugs:__oM AHhU~M gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya dza dzaH___e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__phyag mchod bstod pa ni:__hrIH__gang zhig yid la dran pas kyang :__'khor 'das dngos kun dbang du sdud:__chags med pad+ma mkha' 'gro ma'i:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha hoH__oM AHhU~M:__yid 'phrog bkod pa phun sum tshogs pa'i gter:__nyer spyod 'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__sman gtor rak+ta'i longs spyod bsam mi khyab:__'bul lo bzhes nas dbang gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+hA ki nI ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da pany+tsa kA ma gu Na a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha sarba pU dza hoH__hrI:__kun rtog ye shes phyag rgya'i gzugs su shar:__zhi 'dzum bde chen chags pa'i nyams 'gyur rgyas:__'khor 'das dbang mdzad pad+ma d+hA ki nI:__rtsa gsum rab 'byams lha la phyag 'tshal bstod:__de ltar gsal btab pa'i lha sku rjes chags dbang gi nyams 'gyur mchog tu 'bar ba la gzhon nu ma lang tsho la bab pa bde bas sim pa bzhin yid rtse gcig tu 'jog:__gsal snang 'don:__rtsal sna tshogs su sbyang :__nga rgyal brtan por gzung :__dag pa rab 'byams gyi bskyed rim la bslabs pas tha mal kyi snang zhen ngang gis 'gog nus pa'i ting nge 'dzin thob par 'gyur la:__de lta bu'i bzlas brjod dang las kyi sbyor ba gzhan la ma brten par 'khor 'das thams cad ngang gis dbang du 'du bar 'gyur ro:__de'i yan lag tu bzlas pa bya ba ni:__rang nyid pad+ma d+hA ki nI'i:__thugs kar pad nyi bam ro'i steng :__las kyi mkha' 'gro rig byed ma:__dmar gsal zhal gcig phyag bzhi ma:__khro chags sgeg ldan spyan gsum g.yo:__ut+pal dmar po'i mda' gzhu 'gengs:__lcags kyu gdengs shing zhags pa 'phen:__rin chen rus rgyan stag sham 'phyang :__g.yas bskums g.yon brkyangs gar thabs kyis:__ye shes me phung dbus na 'gying :__de yi thugs ka'i pad+mo ru:__nyi ma'i gdan la niHyig mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros:__'khor 'das brtan g.yo'i khams kun khyab:__'phags pa mchod cing thugs dam bskul:__sems can ma dag dri ma sbyangs:__tshur 'dus srid zhi'i phun tshogs kyis:__dwangs bcud 'od dmar rnam par bsdus:__sa bon la thim bde stong 'bar:___snang sems dbang 'dus ye shes kyis:___gzugs sgra dran rtog thams cad kun:__rab 'byams pad+ma mkha' 'gro ma'i:__sku gsung thugs kyi rol par shar:__zhes dgongs pa'i gding bskyed la:__oM ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__zhes 'bum phrag bzhi bzlas pas las thogs med du 'grub par 'gyur ro:__skabs su las kyi sngags spel ba ni:__sarba dz+nyA na hrIM hrIMH__sarba lo ka dzaHdzaH__sarba sid+d+hi sid+d+hi hU~M hU~M:__sarba ar+tha wA shaM ku ru hoH__slar yang gtso mo'i thugs ka nas 'od zer 'phros:__'khor gyi mkha' 'gro rigs bzhi'i thugs rgyud bskul:__dges pa chen po'i gzi byin bskyed:__bde ba chen po'i 'od zer mchog tu 'bar bas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi ye shes dang :__lha klu mi'i snang ba thams cad 'od dmar po'i rnam par bsdus nas rang gi thugs srog sa bon la thim pas snang sems dbang du 'dus par bsams la:__oM badz+ra d+hA ki nI sarba dz+nyA na wA shaM ku ru hrIM hrIM:__oM rat+na d+hA ki nI sarba de ba wA shaM ku ru hoH__oM bud+d+ha d+hA ki nI sarba ma nu Sh+ya wA shaM ku ru dza dzaH__oM karma d+hA ki nI sarba nA ga wA shaM ku ru hU~M hU~M:__zhes 'bum phrag re bzla'o:__bsgom pa dang bzlas pas dngos su zhal mthong ba:__gsung thos pa:__bde chen gyi nyams skye ba:__nyams su de rnams ci rigs pa 'byung ba:__rmi nyams thams cad du snang srid dbang du 'du ba'i rtags mthong bar 'gyur ro:__thun mtshams su las myur ba'i phyir sin+d+hU ra dang chang rgod kyi phud sbyar ba dang :___me tog dmar po 'bul zhing :__oM AHhU~M:__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud 'dus pa'i rgyun:__bde mchog chags pa chen po'i dmar 'od 'bar:__ye shes 'od zer me tog char 'bebs pa'i:__zag med bdud rtsi phud kyi mchod pa 'di:__bla ma yi dam pad+ma d+ha ki nI:__rab 'byams dbang gi lha tshogs rnams la 'bul:__rjes chags bde stong rol pa'i gzi byin skyed:__las kyi dngos grub ma lus myur du stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya ma hA su kha ma da na a mr-i ta pU dza AHhU~M:__sarba karma sid+d+hi ku ru ku ru hoH___zhes lan mang du dbul:__tshogs kyi yo byad spyi dang :__myos byed dang yid sgyur can gyi longs spyod bdud rtsis bsang :__ra~M ya~M kha~M:__bde ba chen po'i snod mchog ka pA lar:__stong nyid zag med ye shes bdud rtsi'i bcud:__rjes chags 'dod pa'i longs spyod bsam mi khyab:__yid 'phrog bkod pa nam mkha' mdzod kyi sprin:__phyogs dus kun tu rgyas par khyab pa 'dis:__bla ma yi dam zhi khro'i lha tshogs mchod:__bde chen pad+ma mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__'bum phrag yangs pa'i 'khor tshogs dgyes par rol:___nyams chags rtog sgrib chos nyid dbyings su sbyongs:__khams gsum dbang sdud srid gsum zil gyin non:__'khor 'das kun gyi dwangs bcud thig ler stims:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M gu ru d+he ba pad+ma d+hA ki nI sarba sa ma ya ga Na tsakra ma hA su kha pU dza hoH__zhes 'bul zhing yi ge brgya pa'ang dzaba? tu bzla'o:__de nas nang gi tshogs la rol:__lhag ma bdud rtsi'i kha phrus bran la:__oM AHhU~M:__hrIM hrIM pheM pheM:__pad+ma mkha' 'gro'i bka' nyan cing :__phyi 'khor skyong ba'i pho nya'i tshogs:__lhag ma'i 'dod yon 'di bzhes la:__bcol ba'i las kun 'grub par mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__zhes 'bul lo:__gsum pa rjes kyi las rim la mchod bstod sngon du 'gro bas dngos grub gsol ba ni:__hrIH__pad+ma dbang gi pho brang nas:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs kyis:__mthu rtsal nus pa'i rtags phyungs la:__mchog thun phrin las dngos grub stsol:__oM ni pad+ma d+hA ki nI maN+Da la kA ya wA ka tsit+ta wA shaM ma nA ya sarba sid+d+hi pha la ho:__zhes brjod cing bris sku spyi bor bzhag:__bla rdo 'bral med du 'chang :__ril bu bza' zhing bcang ngo :__slar yang mchod bstod nongs bshags bya:__aH__snod bcud dwangs ma rang la thim:__rang yang 'od gsal dbyings kyi ngang :___rig pa pad+ma d+hA ki nI'i:___gsang ba gsum gyi rol par shar:__hrI hrI hrI:__zhes lhar snang bsdu zhing thun mtshams kyi lhar ldang :__hrIH__rdo rje btsun mo'i ye shes sgyu ma yis:__khams gsum dwangs ma'i thig ler dbang du 'du:__zhi bsil bla na med pa'i bde ba ches:__'jig rten kun tu khyab pa'i bkra shis shog:__ces pa sngo smon shis brjod kyis mtha' bskyang ngo :__bsnyen pa las su rung bas phrin las kyi nus pa glog ltar myur ba me'i las bsgrub pa ni:__ra ba bzhi gang yang rung ba'i tshes brgyad dam:__mkha' 'gro 'du ba'i dus gnyan la smad 'tshong mas nyal po byas pa'i sas stegs bu dmar po zla gam du bya:__dbang gi thab tshul bzhin du 'bri:__tsan+dan dmar po'am mdzo mo shing lta bu'i dmar zhing skyur ba'i bud shing brtsig:__ting lo dmar po'ang bzhag:__nye logs su mchod sreg gi rdzas thams cad kha dog dmar po snum bag dang ldan par bsham mo:__de nas dgongs mo'i dus sgrub pa po chas gos dmar po dang ldan pas rig stong brjod med kyi gdangs rjes su chags pa'i sems dang bcas pad+ma'i skyil mo krung gis 'khod:___pad+ma mkha' 'gro ma'i ting nge 'dzin dang bzlas brjod sngon du 'gro bas rdzas bsang sbyang :__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las bde ba che'i:__ye shes rnam pa thams cad pa:__mchod dang bsreg bya'i dam tshig rdzas:__dbang gi las kun sgrub par gyur:__oM AHhU~M sarba pU dza ma hA su kha bi s+pho Ta sa ma ya khaM:__zhes brjod cing rgya cher spel:__oM pad+ma dz+nyA na dz+wa la ra~M ra~M:__zhes me sbar:__thab bsang sbyang :__stong pa'i ngang las pad+ma'i yum:__bde chen gos dkar 'bar ba'i me:__rjes chags 'od zer 'phro ba yi:___dbang gi thab khung mtshan nyid rdzogs:__pad+ma rA ga las grub pa'i:__pho brang zla gam sgo gcig pa:__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs:__de dbus pad+ma 'dab bzhi pa'i:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__zhes sogs lha bskyed nas rtsa ba'i bzlas pa'i bar bya:__de nas dgang blugs mar dang bcas pa kha sbyar la:__hrIH__thabs shes dbang gi dgang blugs ni:__kha sbyor bde ba'i bdud rtsi'i sprin:__rjes su chags pa'i mchod sprin gyis:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__oM badz+ra rA ga ag+na ye swA hA:__zhes ci rigs pa 'bul:__oM badz+ra rA ga br-ik+ShA ya swA hA:__zhes yam shing :__slar yang mar khu phul rjes:__rdzas kyi gtso bo ril bu'i rdzas dang sbyar ba'i mngar gsum gyi ril bu dmar po:__me tog lcags kyu can ma da nas sbags pa:__lan tshwa dang bcas phul zhing :__hrI:__rdo rje rjes su chags pa'i rdzas:__dam tshig mchog gi longs spyod la:__pad+ma d+hA kis dgyes par bzhes:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__oM pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+li hrIHswA hA:__oM badz+ra rA ga sa ma ya swA hA:__sarba dz+nyA na lo ka wA shaM ku ru hoH__khyad par gang dbang du bya ba'i ming gi mthar:___sarba wa shaM ma na ya ku ru ku ru hoH__zhes btags pas dbul:__dmigs gsal skyes pa dang bud med dbang du bya bar 'dod na:__spra tshil las rU pa skye mched dod pa bcos pa'i snying gar skra sen nam ming rus dgod:__zangs kyi snod du bzhag:__mdun bskyed kyi thugs ka nas las kyi pho nya dmar mo lcags kyu zhags pa thogs pa dpag tu med pa spros te dmigs bya de'i snying ga'am skye gnas nas lcags kyus drangs:__zhags pas bcings:__gzugs brnyan dang dbyer med du gyur bar bsams la las sngags mang du bzla:__ting nge 'dzin gsal po byung ba'i tshe zangs snod me la gdungs pas bsgrub bya shin tu chags pas yid myos:__'od zer dmar po'i rnam pas rang mkha' 'gro mar gsal ba'i b+ha ga nas zhugs:__snying ga'i sa bon dang 'dres pas nam yang mi phyed par bsam la las sngags drag tu bzla zhing zhu la khad du bsre'o:__gzhan yang zas gos nor sogs gang dbang du bsdu bar 'dod pa de nyid dbang gi rdzas dang sbyar ba gtso bor 'bul lo:__rjes su mchod bstod dang bdud rtsi dang tshogs kyis mchod:__lhag ma phul:__bsreg rdzas kyi lhag ma'ang ci rigs dbul:__nongs pa bzod par gsol:__hrI:__bde chen ye shes 'od 'bar ba'i:__thab kyi lha tshogs rang la thim:__'khor 'das dbang mdzad d+hA ki nI:__dbyer med thig le'i klong du rdzogs:__hrI hrI hrI:__zhes thab kyi lha rang gi thugs srog la bstim:__oM pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le swA b+hA ba At+ma ko\u0f85 haMH__zhes nga rgyal bzung :__bsngau smon shis brjod sogs bya:__thal ba ri rtse'am chu klung chen por dor:__'di lta bu'i las kyi sbyor bas tshangs pa'i bu mo'ang dgug par nus na gzhan lta ci smos:__gzhan yang phun sum tshogs pa thams cad ngang gis 'du bar 'gyur ro:__de ni las kyi gtso bo'o:__bye brag legs par bsgrubs pa'i ril bu gi waM dang sbyar:__rtsa ba dang las sngags kyi mthar:__tad+ya thA:__oM uSh+NI ShA ya d+ha ra d+ha ra d+hi ri d+hi ri swA hA:__zhes stong bzlas:__lag mthil g.yon par rang gi khams sam mchil mas sbyangs te dpral bar thig le byas pas gang gis mthong ba de dbang du 'gyur ro:__mig sman dang sbyar te mig la byugs na gang bltas pa de dbang du byed do:__gling bu dang rol mo sogs la rdzas kyis bdug:__sngags btab pa 'khrol bas thos pa thams cad dbang du byed do:__ril bu dang rgya spos:__spang spos:__spos dkar:__tong ku:__sih+la sogs dri zhim po dang sbyar te:__sngags kyi mthar:__sarba lo ka ra ra ra ra:__tsA la ya tsA la ya:__e A ral+li hrIM hrIM hrIM:__zhes stong bzlas pa'i spos kyis bdugs na dri tshor ba thams cad dbang du byed do:__rang gi lus la byugs pa'am gos la dri bsgos pas kyang rung ngo :__ril bu dang sbrang rtsi:__so rtsi:__la phug:__myos byed:__lan tshwa rnams sbyar ba zas dang sbyar te:__din+du ra ba d+ha ba d+ha he ha sa he ha sa sarba lo ka wA shaM ma na ya hoH__zhes stong bzlas pa gang la byin pa de dbang du 'gyur ro:__dar dmar po la 'khor lo bris:__rten du gzung :__skabs su ril bu'i rdzas kyis bdug:__sngags kyi mthar:__a nr-i tri pA shaM ku ru tsa lA ya tsa lA ya he he ha ri ni sa hU~M hU~M hU~M:__zhes drag tu bzlas la g.yogs pas gang 'dod pa myur du dbang du 'gyur ro:___de lta bu'i las kyi rim pa'ang bsnyen sgrub sngon du song bas bya'o:__gang ltar yang rgyal blon btsun mo sogs skyes pa dang bud med dbang du 'dus na chos la sbyar:__zas nor longs spyod dbang du 'dus na tshogs bsags mchod sprin du spel:__phun sum tshogs pa gang dbang du 'dus kyang ma chags ma zhen par rmi lam sgyu ma lta bu'i ngang nas byang chub chen po'i lam du bsgyur ba la bslab bo:__de ni phyi 'jig rten dbang du bsdu ba'i rim pa zab mo'o:__sa ma ya:__gnyis pa nang rlung sems dbang du bsdu ba ni:__rlung dang gtum mo la goms pas:__rang nyid pad+ma mkha' 'gror gsal ba'i sku la rtsa yi stong ra gsal gdab:__lte 'og rtsa gsum 'dzoms sar khams dmar po'i dwangs ma gtum mo'i me dang dbyer med pa'i las kyi pho nya ku ru kul+le'i bde chen ye shes kyi sku sor gang ba gsal gdab:__rlung ro bsal:__bum pa can bzung :__de lta bu ci rigs pas lam sbyang :__de nas rlung gis bskul bas lte ba'i pho nya mo'i thugs ka nas bde drod kyi rang bzhin:__'khor 'das kyi dwangs ma rang dbang med par sdud nus pa'i ye shes kyi 'od zer tsha zhing bde ba dmar khyug gis byung :__spyi bo nas g.yon skor gyis rna ba g.yas pa nas thon:__phyag gi mda'i ltongs nas brgyud pad+ma'i mde'u rgyas pa las 'phros:__ro ma'i lam brgyud:__rlung dang 'grogs te sna g.yas pa nas song :__'khor 'das thams cad la khyab:__rang dbang med par g.yos:__dwangs ma 'od dmar po'i rnam pas byung :__rlung dang 'grogs te sna g.yon pa nas rkyang ma'i lam brgyud:__pho nya mo'i mda'i mde'u nas zhugs:__ltongs nas thon:__rna ba g.yas pa nas zhugs:__g.yas skor kyis thugs ka'i hrIHla thim pas 'khor 'das kyi snang ba rlung sems dang bcas pa dbang du byas par bsams la bum pa can gyi sbyor bas brtan par bya'o:__de ni rlung dbang du bsdu ba'o:__de nas lte ba'i pho nya mo las gtum mo'i me dang gnyis su med pa'i ye shes kyi me lce shin tu phra ba gsang gnas nas byung :__ro ma nas sna bug brgyud thal gyis song :__'khor 'das thams cad la khyab:__mtshan 'dzin thams cad sbyangs:__dwangs ma bde ba chen po'i rang bzhin du bzhu btul byas pa bdud rtsi me dang bcas pa sna g.yon nas rkyang ma'i lam brgyud:__pho nya mo'i b+ha ga nas zhugs:__thugs ka'i sa bon la thim pas bde drod kyi nyams 'gyur lhag par g.yos:__'khor 'das thams cad thig le gcig tu rdzogs par bsam:__rlung kha sbyor du bzung :__de la gsal snang skyes pa na ye shes kyi me lce dbu ma'i lam nas thogs med du zhugs:___'khor lo bzhi'i lha thams cad bde drod kyis mnyes:__rjes chags bde chen gyi ye shes lhag par 'bar:__spyi gtsug khams dkar po'i dwangs ma:__bde ba chen po'i rang bzhin ha~M pad+ma he ru ka'i rang gzugs la reg pas bde ba chen po'i bdud rtsi dmar mdangs chags pa dpag tu med pa byung :__'khor lo bzhi brgyud lte ba'i pho nya mo la reg pas rjes chags bde chen lhag par 'bar:__slar yang me cher sbar te bde drod kyi ye shes spel:__mthar 'khor 'das kyi srog:__bde chen gyi rang bzhin dkar dmar gyi snang cha snying ga'i niHyig la thim pas rlung sems dbyer med du 'dres te:__bde ba'i rang bzhin:__stong pa'i ngo bo:__rjes chags rnam pa thams cad par 'char bas brtan g.yo thams cad dbang du byed pa'i mi shigs pa'i thig ler ro mnyam par bsams la 'jam rlung bzung zhing brjod bral blo 'das kyi ngang bskyang ngo :__de ni sems dbang du bsdu ba'o:__de la goms pas pad+ma can gyi phyag rgya dbang gi gzungs ma'i mtshan nyid can 'du byas la:__rang pad+ma he ru ka dang rig ma pad+ma d+hA ki nIr gsal zhing 'du shes gsum gyis snyoms par zhugs ba'i bde ba'i sgra dang rjes chags kyi 'od zer gyis 'khor 'das thams cad rang dbang med par g.yos:__'od dmar po bde ba chen po'i rnam pas yum la zhugs:__de'i dmar cha'i dwangs ma dang dbyer med pa rdo rje'i lcags kyus drangs shing snying ga'i thig ler bstim:__'dren 'gems sogs 'khrul 'khor gyis mtshams sbyar:__de ni bogs 'don pa'i rim pa'o:__de rnams ni nang rlung sems dbang du byas te snang ba thams cad bde ba chen po'i ngo bor bsdu ba'i rim pa khyad par can no:__sa ma ya:__gsum pa gsang ba snang sems dbang du bsdu ba ni:__lus bsrang :__rlung ro bsal:__rang lhag pa'i lha dang spyi bor bla ma bsgom:__gsol ba gdab:__dbang blang zhing thugs yid bsres te dar cig mnyam par bzhag:__de nas phyi rol dbang du bsdu ba'i yul du btags pa 'khor 'das sna tshogs su snang ba rang sems kho na'i snang cha tsam du blta:__rmi lam dang sgyu ma lta bur bsgom:__'dzin med ngang bskyang :__de ni snang ba sems kyi dbang du bsdu ba'o:__sems de'ang brtags na dbyibs kha dog:__gcig du ma:__gzung 'dzin du btags pa tsam las rang bzhin gyis grub pa rdul tsam med:__med bzhin so sor rtog pa'i rnam pa cir yang 'char:__shar ba'i dus nyid nas stong pa chen po'i rang bzhin las ma 'das par shes par byas la ngang bskyang :__de ni sems stong pa'i dbang du bsdu ba'o:__stong pa de'ang rang rig pa dang dbyer mi phyed pa:__rnal 'byor gyis nyams su myong ba:__nyams myong gi rang bzhin brjod mi shes pa:__brjod bral blo 'das so sor rtog pa'i ye shes kyi ngo bo ma 'dres yongs rdzogs rig stong ka dag gi ngang bskyang ngo :__de ni stong pa rig pa'i dbang du bsdus te rig stong dbyer med du la bzla ba'o:__de lta bu'i dgongs pa mi 'gyur ba'i ngang nas mig nam mkhar gtad:__bar rlung thad kar brgyang :__'jam rlung rang bab su bzung :__snang ba gang shar yang der 'dzin med pa'i ngang du mnyam par bzhag pas 'khor 'das thams cad rang rig 'od gsal gyi ngang dbang du 'dus:__gzung 'dzin gyi mdud pa grol:__yul zhes dbyer med du rdzogs:__sa lam gyi ye shes thams cad lhun gyis grub ste gdod ma'i sar dbang thob par 'gyur ro:__de ni gsang ba rang rig pa dbang du bsdu ba mthar thug pa'i rim pa'o:__sa ma ya:__de lta bu'i lam nyams su len pa'i snod du rung ba dang :__dngos grub khyad par can blang ba sogs kyi phyir dbang gi cho ga ni:__snod ldan gyi slob ma la khrus bya:__bgegs bskrad cing mtshams bcad:__maN+Dal phul:__rnal 'byor ma dang dbyer med pa'i:__slob dpon chen po bdag la dgongs:__bde chen pad+ma d+hA ki nI'i:__smin grol dbang bskur stsal du gsol:__zhes gsol ba gdab:__rgyud sbyang :__lhar bskyed cing ye shes dbab cing brtan:__bdud rtsi'i mchod pas dgyes par bya'o:__de ltar bdud rtsi'i phud kyis mchod pa dang :__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas mdun bskyed bris sku lhar gsal ba rjes chags dges pa'i cho 'phrul mtha' yas pa dang bcas slob ma'i spyi bor byon:__bde ba chen po'i 'od zer gyis 'khor 'das kyi dwangs bcud thams cad dmar lam gyis bsdus te slob ma la thim pas khams gsum gyi dbang phyug chen por gyur:__mthar lha 'od du zhu nas thim pas pad+ma d+hA ki nI 'khor dang bcas pa'i sku'i byin rlabs dang nus mthu ma lus pa rgyud la zhugs par bsams la sku spyi bor bzhag cing :__hrI:__rjes chags bde chen ye shes sku:__dpal ldan pad+ma mkha' 'gro ma:__dbang mdzad rtsa gsum lha tshogs kyi:__sku yi byin rlabs lus la zhugs:__mthong bas khams gsum snod bcud kun:__dbang sgyur zil gyis non par shog:__oM AHhU~M ni pad+ma d+hA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__kA ya sid+d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__dzaba? dgongs ltar bzlas pa'i dmigs pa sbyin zhing sngags kyi rjes zlos bya:__las kyi rjes su gnang ba'i slad du:__thab dang rdzas sogs 'du byas la:__yo byad brlab:__me sbar:__lha bskyed sogs bya:__de nas slob ma la dgang blugs gtad:__hrI:__shes rab e dbyings dgang gzar dang :__thabs mchog rdo rje blugs gzar tshul:__mnyam sbyor bde chen mchod sprin gyis:__rab 'byams las rnams sgrub par gyis:__oM sarba karma sA d+ha naM ku ru hoH__des kyang gus pas blangs te mar sogs bsreg rdzas 'bul ba nas brtsams phrin las ltar bya'o:__de nas srog 'khor mgrin par bzhag:__rdo rje'i sngags kyi 'khor lo ye shes kyi gzi brjid 'bar bzhin pa mgrin par thim pas rtsa rlung thig le dbang du 'dus:__snang sems ro gcig tu 'dres:__bde ba chen po rdo rje chags pa'i nus pa lhag par rgyas par bsams la:__hrI:__bcom ldan pad+ma mkha' 'gro ma:__dbang mdzad rtsa gsum lha tshogs kyi:__lha sngags dbyer med nus pa'i gter:__gsung gi byin rlabs ngag la zhugs:__thos pas snang sems dbyer med 'dres:__bde chen thig ler dbang sgyur shog:__wA ka sid+d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__ril bu snying gar bzhag cing sbyin la:__pad+ma mkha' 'gro ma'i lha tshogs rnams kyi shin tu rnam par dag pa'i ye shes kyi ngo bo rdo rje rjes chags ril bu'i gzugs can myangs pa snying ga'i sa bon dang dbyer med du gyur:__rang byung dgongs pa'i byin rlabs zhugs:__gnas lugs rig stong ka dag don gyi mkha' 'gro'i rang zhal mngon du gyur pa la brten nas 'khor 'das thams cad rang rig pa'i dbang du gyur par bsams la:__hrI:__bcom ldan pad+ma mkha' 'gro ma:__dbang mdzad rtsa gsum lha tshogs kyis:__bsam gyis mi khyab ye shes che:__thugs kyi byin rlabs yid la zhugs:__dran pas 'khor 'das dwangs bcud kun:__rig pa'i klong du dbang sgyur shog:__tsit+ta sid+d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bkra shis rgyas par spel lo:__dbang 'di thob pa tsam gyis snang ba dbang sgyur gyi ting nge 'dzin la dbang 'byor par 'gyur bas nan tan du bya'o:__sa ma ya:__rdo rje phag mo'i dbang gi las rim o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal la:__dkyil 'khor gy-i gco mos rjes su gnang ba ltar rgyud dang man ngag gi dgongs pa snying por dril te rigs kyi gzungs ma bka'i sdud pa mo mtsho rgyal la gdams shing ma 'ongs phyi ma'i don du gtad pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__ye shes kyi mkha' 'gro ma jo mo sman mo'i zab chos sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes gus pas bgyis pa dge legs 'phel//___//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: