JKW-KABAB-11-DA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ།
Wylie title dpal rta mgrin bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi sgrub thabs man ngag gi shog dril JKW-KABAB-11-DA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 19, Pages 443-455 (Folios 1a to 7a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rta mgrin bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi sgrub thabs man ngag gi shog dril. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 443-455. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Pith Instructions - man ngag
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-043
Colophon
  • Treasure colophon: མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔ སརྦ་མངྒ་ལམ༔
  • Treasure colophon: man ngag gnad kyi yig chung zhes bya ba rdzogs so:__sarba mang+ga lam:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ༔

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྒྲུབ་པའི་ཐབས་འདི་ལ་དོན་བཅུ་སྟེ༔ དང་པོ་གནས་ཁང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ ས་གཞི་ལ་གནས་པའི་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་༔ སྲུང་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བ་བསྒོམ༔ རང་ཉིད་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐྱེད་ལ༔ གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས༔ བདག་བསྐྱེད་བརྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཉེར་གཅིག་བརྗོད་ཅིང་༔ དེ་ནས་སྟོང་པའི་སྔགས་བརྗོད་པས་སྟོང་པར་བསམས་ལ༔ དེའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ དེའི་ནང་དུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་ལ༔ དེའི་རྒྱབ་ཏུ་སྲུང་འཁོར་རིམ་པ་ལྔ་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་དང་གུར་ཁང་༔ དེའི་རྒྱབ་ཏུ་གྲི་གུག༔ དེའི་རྒྱབ་ཏུ་དགྲ་སྟ༔ དེའི་རྒྱབ་ཏུ་མདུང་རྩེ་གསུམ་པ༔ དེའི་རྒྱབ་ཏུ་མེ་རི༔ དེའི་རྒྱབ་འོབ་བདུན༔ དེ་ལྟར་བསྐྱེད་ལ༔ དེ་ནས་རང་གི་ཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་གནས་ཁང་ལ་ཕོག༔ རང་གི་གནས་འདི་ཨུ་རྒྱན་གྱི་གནས་མཆོག་ཆེན་པོ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ བརྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཉེར་གཅིག་བརྗོད་ལ་བརྟན་པར་བསམ༔ དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས༔ དུར་ཁྲོད་གནས་འདིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་གནས་དངོས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ཡང་སྙིང་པོ་བཏོན༔ བདག་བསྐྱེད་ནི་གཞུང་དང་མཐུན༔ སྐྱབས་འགྲོ༔ སེམས་བསྐྱེད༔ ཚོགས་ཞིང་༔ དེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས༔ དབང་བསྐུར་དབུ་བརྒྱན༔ ཡང་བདག་བསྐྱེད་བརྟན་པའི་སྙིང་པོ་བདུན༔ དེ་ནས་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཅིང་༔ རྟེན་གཏོར་གྱི་བགེགས་བསྐྲད་པ་གལ་ཆེ་བས་ནས་ནག་དང་ཡུངས་ཀར་ལྕགས་ཕྱེ་དང་༔ རྡོ་ཕྱེ་བསྔགས་ལ་བགེགས་བསྐྲད་ལ་བྲབས༔ གུ་གུལ་སྤོས་དཀར་སོགས་ཀྱི་དུད་པས་བདུག༔ དེ་ནས་གུར་ཁང་བསྒོམ་ཞིང་ལྷ་བསྐྱེད༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ བདག་འཇུག་བྱེད་ན་བུམ་པ་གཉིས༔ རས་བྲིས་ཡོད་ན་དགྲམ༔ གང་ཡང་མ་འཕྲོད་ན་རྟེན་གཏོར་ལ་རས་བྲིས་གཅིག་བཀོད༔ དེ་ནས་མཆོད་རྫས་བསངས་ལ༔ ནས་ཚོམ་དུ་ལྷ་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད་ནི་རྟེན་གཏོར་གྱི་ལྷ་དང་ཕྱོགས་གཅིག༔ ནས་ཚོམ་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་རྟེན་གཏོར་ལ་བསྟིམ༔ འོག་མིན་གྱི་གནས་ཡིན་པར་བསམས་ལ་རྟེན་གཏོར་ལ་ཐེང་གསུམ་བསྟིམ༔ དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ༔ དུས་དྲུག་དང་དུས་བཞི་གང་འཕྲོད་ལ་རིག་འཇུག་བྱེད༔ དེ་ནས་ཐུགས་ཁྲིད་དགོས་པའི་དོན་བཅུ་ཡོད་པ་ལ་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དུས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲིད༔ ཚོགས་ཞིང་དུས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲིད༔ བགེགས་བསྐྲད་པའི་དུས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲིད༔ སྤྱན་དྲང་བའི་དུས་དང་༔ ཕྱག་འཚལ་བའི་དུས་དང་༔ མཆོད་པའི་དུས་དང་༔ བསྟོད་པའི་དུས་དང་༔ བསྐུལ་བའི་དུས་དང་༔ དབུ་བརྒྱན་པའི་དུས་དང་༔ གཤེགས་པའི་དུས་དང་༔ ཐུགས་ཁྲིད་དགོས་པའི་དོན་བཅུ་ཡིན༔ ཐུགས་ཁྲིད་ཟེར་བ་ཡང་ལྷ་ཀུན་དུས་གཅིག་ལ་ཁྲ་ལམ་གྱིས་དྲན་པ་དེ་ཡིན༔ དེ་ཡང་དམ་ཚིག་ཆོས་བཅུ་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་པས་གལ་ཆེ༔ དེ་བཅུ་མ་བསྒྲུབ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འགྲུབ་མི་སྲིད་པས༔ དེ་ལ་དང་པོ་སྣང་བ་སྐུའི་ཁྱེར་སོ༔ གྲགས་པ་སྒྲའི་ཁྱེར་སོ༔ དྲན་རྟོག་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེར་སོ༔ དེ་གསུམ་དང་མ་བྲལ་བ་གལ་ཆེ༔ དེ་ཡང་གཟུགས་མཐོང་ཚད་ནི་ཡི་དམ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ཡིན་པར་བསམས་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད༔ སྒྲ་གང་ཚོར་ཚད་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡིན་པར་བསམས་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད༔ ཅི་དྲན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་དགོངས་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་བསམས་ལ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་བྱེད་པ་གལ་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་ཡིན༔ བཟའ་བའི་དམ་ཚིག༔ བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག༔ མི་སྤང་བའི་དམ་ཚིག༔ སྤྱོད་པའི་དམ་ཚིག༔ ཤེས་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག༔ བསྟེན་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་བཅུ༔ ད་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་ནི་མཆོད་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པའོ༔ མར་ཐུག་ཀྱང་ཁ་ཟས་དང་མི་འབྲལ༔ བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་ནི་ཡོ་གའི་སྤྱི་ཆིངས་ཡིན་པས༔ ཡོ་ག་མ་ཉམས་པ་བསྲུང་དགོས་ཟེར་བ་ཡིན༔ མི་སྤང་བའི་དམ་ཚིག་ནི༔ ལུས་ལྷའི་དམ་ཚིག་དང་མི་འབྲལ༔ ངག་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་མི་འབྲལ༔ སེམས་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འབྲལ༔ ལྷ་སྤངས་ནས་སྐྱབས་མེད་གྱུར་པ་དེ་ནི༔ མནར་མེད་དམྱལ་བར་འགྲོ་ཞེས་པས༔ སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྲལ་བར་དམ་ཚིག་ཡིན་པས་བསྲུང་བ་གལ་ཆེ༔ ད་སྤྱོད་ལམ་གྱི་དམ་ཚིག་ནི༔ ལངས་པ་དང་ལྷ་དྲན་པའི་དུས་མཚུངས༔ ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ལངས༔ ཡང་གོམ་པ་སྤོ་བ་དང་ལྷན་དྲན་པའི་དུས་མཚུངས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་མི་འབྲལ་བར་འགྲོ༔ སྡོད་པ་དང་ལྷ་དྲན་པ་དུས་མཚུངས༔ ཉལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི་ཐམས་ཅད་རང་ལ་བསྡུས་ནས་རྫོགས་རིམ་གྱི་ངང་ལ་ཉལ༔ འཕྲད་པའི་དམ་ཚིག་ནི༔ མི་དང་འཕྲད་པ་དང་༔ ལྷ་དྲན་པ་དུས་མཚུངས༔ གཏམ་པའི་དམ་ཚིག་ནི་ཅི་གཏམ་ཡང་༔ དང་པོ་ལྷ་དེ་དྲན་དགོས༔ དེ་ནས་ལྷ་དང་མི་འབྲལ་བའི་ངང་ལ་གཏམ༔ མཐོང་བའི་དམ་ཚིག་ནི་ཅི་མཐོང་ཡང་དང་པོ་རང་ལུས་དེ་ལྷ་ཡིན་པ་དྲན་པར་བྱེད༔ དེ་ནས་གང་མཐོང་དེ་ལྷ་ཡིན་པར་བསམ༔ མཆོད་པའི་དམ་ཚིག་ནི་ཅི་མཐོང་ཐམས་ཅད་ལྷ་དེ་དྲན་པར་བྱེད་ལ་མཆོད༔ སྤྱོད་པའི་དམ་ཚིག་ནི༔ ཤེས་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ནི༔ དོན་ཐམས་ཅད་མ་ནོར་བ་ཤེས་དགོས༔ ཤེས་བཞིན་དེ་བསྲུང་དགོས༔ བསྟེན་པའི་དམ་ཚིག་ནི༔ བསྒྲུབ་པའི་རྫས་དང་༔ དམ་ཚིག་གི་རྟེན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དང་༔ ཐང་སྐུ་དང་༔ ཐོད་པ་དང་༔ ཁ་ཊྭཱྃ་དང་༔ ཌ་མ་རུ་དང་༔ རང་བྱུང་གི་རཀྟ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཚང་དགོས༔ དམ་ཚིག་རྟེན་ཡིན༔ སྐུ་ལྔའི་རྟེན༔ གསུང་ལྔའི་རྟེན༔ ཐུགས་ལྔའི་རྟེན༔ ཡོན་ཏན་ལྔའི་རྟེན༔ ཕྲིན་ལས་ལྔའི་རྟེན༔ རིན་པོ་ཆེ་ལྔ༔ འབྲུ་ལྔ༔ སྙིང་པོ་ལྔ༔ སྨན་ལྔ༔ སྤོས་ལྔ༔ ཤ་ལྔ༔ བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཤ་སྣ་བརྒྱ༔ ཁྲག་སྣ་བརྒྱ༔ དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ༔ དར་སྣ་ཚོགས་དང་༔ སྟག་གཟིག་གུང་གསུམ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་༔ མཆོད་པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནི༔ མཆོག་གི་སྒྲུབ་རྫས་ཡིན༔ ཡང་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་རྫས་ནི༔ ལྕགས་ཕྱེ་རྡོ་ཕྱེ་དང་༔ མི་རྒོད་ཀྱི་ཁྲག་དང་༔ གུ་གུལ་དང་༔ གླ་རྩི་དང་༔ ཤིང་ཀུན་དང་༔ དུག་སྣ་ཚོགས་དང་༔ ཏིལ་ནག་དང་༔ སྲན་མ་དང་༔ གྲི་ལྕགས་ཐལ་ཆེན་རྨ་བྱ་དང་༔ ཤ་ཆེན་དང་ཚིལ་ཆེན་དང་༔ ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་དྲག་རྫས་མི་དགོས༔ དམ་ཚིག་ཆོས་སྐོར་གྱི་སྒྲུབ་པ་དངོས་གཞི་ཡིན༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཀུན་དང་མཐུན༔ ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གང་འདོད་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ༔ སྒྲུབ་ལུགས་གསུམ་ནི༔ སྐུའི་སྒྲུབ་པ༔ གསུང་གི་སྒྲུབ་པ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའོ༔ དེ་ལ་གང་བསྒྲུབ་ཀྱང་ཡི་དམ་གཞུང་ལྟར་བསྐྱེད་ལ༔ སྐུའི་སྒྲུབ་པ་ལ་དང་པོ་ལུས་བྱིན་རླབས་དེ་སྔ་བས༔ སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ན་རྩ་འདབ་མ་སོ་གསུམ༔ དབུས་སུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་བྷྲཱུྃ་ལས་འཁོར་ལོ་བྷྲཱུྃ་གྱིས་མཚན་པ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་མཆོད༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས༔ ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཡུམ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་དང་སྦྱོར་བ་དམིགས་ལ༔ གཉིས་ཀའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱཿ སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྐོར་བ་ཞིག་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ མཆོད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་ནས་གཉིས་ཀ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་སྐུའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ༔ བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་ཐེང་གསུམ་བརྗོད་ལ་བརྟན་པར་བསམ༔ དུས་དྲུག་ལ་དེ་ལྟར་བྱའོ༔ གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་ནི༔ མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ན༔ རྩ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་གི་དབུས་སུ་པྃ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དེའི་དབུས་སུ་ཛྲིཾ་ལས་པདྨ་ཛྲིཾ་གྱིས་མཚན་པ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་མཆོད༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཡུམ་གོས་དཀར་མོ་དང་ཞལ་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱ༔ སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱོན་པར་བསམས་ལ་མཆོད་དོ༔ དམ་ཚིག་པ་ལ་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས༔ མགྲིན་པ་ནས་ལུས་ལ་ཐིམ་པས༔ དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བརྟན་པར་བསམ༔ ཡང་སྙིང་ག་ན་རྩ་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་ན་ཉི་མའི་གདན་སྟེང་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་འཕྲོས་པས་འཕགས་པ་མཆོད༔ སེམས་ཅན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཡུམ་མ་མཱ་ཀི་སྔོན་མོ་དང་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱ༔ སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་འཕྲོས་པས༔ དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མི་བསྐྱོད་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་པས༔ ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཐིམ་ནས་གཉིས་ཀ་འོད་དུ་ཞུ་བས་སྙིང་ག་ནས་རྩ་རྒྱུད་ལ་ཐིམ་པས་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ༔ རྩ་སྔགས་རང་རང་གི་སྔགས་ཀྱིས་བརྟན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨཱོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡཻ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨཱོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརྟན་པར་བསམས་ལ༔ ཡང་རང་གི་སྙིང་ནང་གི་ཧཱུྃ་དེ་དྲན་པར་བྱས་ལ༔ སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་དྲག་ཏུ་འཁོར་བར་བསམ༔ འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ནས་སོང་བས་རྟེན་གཏོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས༔ དང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་དམར་པོ་གཉིས་འཕྲོས༔ དེ་ནས་འཁོར་རྣམས་དང་ཀུན་གྱི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་རིགས་ལྔའི་ཁ་དོག་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་འཕགས་པ་མཆོད༔ ཡང་ཅིག་འཕྲོས་པས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕོག་པས༔ གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར༔ ཡང་ཅིག་འཕྲོས་པས་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ནད་དང་གནོད་པ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་ནས༔ རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ཁོ་ནར་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ དེ་རྣམས་ཀྱང་རང་ཅི་ལྟར་བཏོན་པ་བཞིན་དུ་ཀུ་ཏི་རི་རི་བཏོན་པར་བསམ༔ ཡང་ཡང་དེ་ལྟར་བྱེད༔ མར་ཐུག་ཡང་དུས་དྲུག་ལ་བཞག་པའི་དུས་སུ་རང་གིས་ལྷར་གསལ་བཏབ་ལ༔ འོད་ཟེར་སྔར་བཞིན་ཐེང་གསུམ་སྤྲོས་ལ༔ རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ཀུ་ཏི་རི་རི་བཏོན་པར་བསམ༔ དེའི་འོད་ཟེར་དང་བྱིན་རླབས་རྣམས་ཚུར་ལ་འདུས་ཤིང་ལྷ་བཞི་ལ་ཐིམ༔ ལྷ་བཞི་ཡང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ༔ ཞི་བའི་ལས་ནི་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུང་ལྟར་ལྷ་རང་ཉིད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ༔ རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དཀར་པོ་བསྐྱེད་ལ༔ དཔྲལ་བར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱཿ སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་དཀར་བའི་ཆ་ལུགས་དཀར་པོ་སྤྱན་དྲངས༔ དེ་ནས་རང་ལ་བསྟིམ༔ དབང་བསྐུར་དབུ་བརྒྱན༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་ཕྱྀ་སྣོད་ལ་ཕོག་པས་ཞིང་ཁམས་སུ་གྱུར༔ ཡང་འཕྲོས་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་ནས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་རང་ཅི་ལྟར་བཏོན་པ་བཞིན༔ ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞི་བའི་སྔགས་བཏོན་ཅིང་ཞི་བའི་ལས་བྱེད་པར་བསམ༔ དེའི་ངང་ལས་རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་དུ་ཞི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྔགས་ཀྱང་དཀར་པོ་ཟླུམ་སྐོར་དུ་འཁོར༔ ཡང་ནད་དང་གདོན་ཞི་བར་འདོད་ན༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་སོགས་ཚང་བ༔ དེ་ནས་ནད་དང་གནོད་པ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡང་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ ཉི་མ་དྲོས་ཆེན་དང་སྤྲད་ཅིང་༔ རང་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་བསྐྱེད་ལ་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དབང་བསྐུར་དབུ་བརྒྱན༔ སྔགས་ཤམ་ལ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པའི་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་གྱུར་པས༔ རྒྱས་པའི་སྔགས་བཏོན་ཅིང་རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པར་བསམས་ལ་རང་གིས་བཏོན༔ དེ་ནས་བཞག་པའི་དུས་ཕྱི་སྣོད་ནང་བཅུད་ཀུན་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ༔ རི་བོ་ལྟ་བུ༔ ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ༔ རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ༔ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར་གང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ དེ་ནས་དྲག་པོ་ནི༔ གྲུ་གསུམ་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ དེའི་དབུས་སུ་པྃ་ལས་པདྨ་རྃ་ལས་ཉི་མའི་སྟེང་ན༔ འཇིགས་བྱེད་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་སྟེང་ན༔ ཧཱུྃ་སྨུག་ནག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་མཆོད༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས༔ ཚུར་འདུས་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་རྔམས་བརྗིད་ཅན༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཞུང་ལྟར་བསྐྱེད༔ འཁོར་རྣམས་ཀྱང་དེ་འདྲ་བ་བསྐྱེད་ལ༔ དཔྲལ་བར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱ༔ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་བསམས་ལ༔ སྤྱན་དྲང་བ་ནི༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དེ་ནས་ཕྱག་དང་པཱུ་ཛ་བྱེད་ལ༔ རང་ལ་བསྟིམ༔ དབང་བསྐུར༔ དབུ་རྒྱན༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ནག་པོ་གཡོན་དུ་འཁོར་བར་བསམས་ལ༔ གཡོན་ཕྱོགས་སུ་དྲག་ཏུ་འཁོར་བ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་གནོད་བྱེད་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་ཚར་བཅད༔ ཕྱི་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར༔ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ རང་གིས་ཅི་ལྟར་བཏོན་པ་བཞིན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཏོན་པར་བསམས་ལ༔ བརྒྱའམ་སྟོང་གང་ཚར༔ རང་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་དང་གནོད་པ་བྱུང་ན༔ གནོད་བྱེད་ཨེ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨེ་ཏྲིག་ནན༔ ཧུར་ཐུམ་ཛཿགནོད་བྱེད་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཟློག་ཟློག༔ བྷྱོ་བྷྱོ༔ སྡེ་བརྒྱད་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་ན༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ནག་ལྕགས་ཀྱུའི་ཚུལ་འཕྲོས་པས༔ བཀའི་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ལ་ཕོག་པས༔ ཤིང་ལོ་རླུང་གིས་སྐྱོད་པ་བཞིན་དུ་སྲོག་སྙིང་བསྡུས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ནས་བཀའ་སྒྲུབ་པར་བསམ༔ བྷནྡྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཁ་ནས་ལངས་ནས་བཀའ་ཉན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་བསམ༔ དེ་ལྟར་ལན་མང་དུ་བྱ་གསུངས་སོ༔ མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔ སརྦ་མངྒ་ལམ༔

[edit]

@#:__dpal rta mgrin bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi sgrub thabs man ngag gi shog dril bzhugs so:__bla ma yi dam mkha' 'gro gsum la phyag 'tshal lo:__sgrub pa'i thabs 'di la don bcu ste:__dang po gnas khang du bsgrub pa ni:__sa gzhi la gnas pa'i bgegs bskrad cing :__srung 'khor gang yang rung ba bsgom:__rang nyid rta mgrin yab yum du bskyed la:__gnas gsum byin gyis brlabs nas:__bdag bskyed brtan pa'i snying po nyer gcig brjod cing :__de nas stong pa'i sngags brjod pas stong par bsams la:__de'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i gzhal yas khang :__de'i nang du dur khrod chen po brgyad:__nyi shu rtsa bzhi'i gnas dang bcas pa bskyed la:__de'i rgyab tu srung 'khor rim pa lnga ni:__rdo rje'i sa gzhi dang gur khang :__de'i rgyab tu gri gug:__de'i rgyab tu dgra sta:__de'i rgyab tu mdung rtse gsum pa:__de'i rgyab tu me ri:__de'i rgyab 'ob bdun:__de ltar bskyed la:__de nas rang gi hU~M dang hrIHlas 'od zer 'phros pas gnas khang la phog:__rang gi gnas 'di u rgyan gyi gnas mchog chen po gyur par bsams la:__brtan pa'i snying po nyer gcig brjod la brtan par bsam:__dur khrod bdag po 'khor dang bcas:__dur khrod gnas 'dir byin gyis brlabs:__de nas me tog 'thor la bkra shis brjod pas u rgyan gyi gnas dngos su gyur par bsams la yang snying po bton:__bdag bskyed ni gzhung dang mthun:__skyabs 'gro:__sems bskyed:__tshogs zhing :__de nas bdag bskyed de ye shes sems dpa' spyan drangs:__dbang bskur dbu brgyan:__yang bdag bskyed brtan pa'i snying po bdun:__de nas mchod rdzas byin rlabs byed cing :__rten gtor gyi bgegs bskrad pa gal che bas nas nag dang yungs kar lcags phye dang :__rdo phye bsngags la bgegs bskrad la brabs:__gu gul spos dkar sogs kyi dud pas bdug:__de nas gur khang bsgom zhing lha bskyed:__dkyil 'khor bskyed:__bdag 'jug byed na bum pa gnyis:__ras bris yod na dgram:__gang yang ma 'phrod na rten gtor la ras bris gcig bkod:__de nas mchod rdzas bsangs la:__nas tshom du lha bskyed la mchod bstod ni rten gtor gyi lha dang phyogs gcig:__nas tshom ye shes pa de yang rten gtor la bstim:__'og min gyi gnas yin par bsams la rten gtor la theng gsum bstim:__dam tshig pa rang la bsdu:__dus drug dang dus bzhi gang 'phrod la rig 'jug byed:__de nas thugs khrid dgos pa'i don bcu yod pa la dang po skyabs 'gro sems bskyed dus kyang thugs khrid:__tshogs zhing dus kyang thugs khrid:__bgegs bskrad pa'i dus kyang thugs khrid:__spyan drang ba'i dus dang :__phyag 'tshal ba'i dus dang :__mchod pa'i dus dang :__bstod pa'i dus dang :__bskul ba'i dus dang :__dbu brgyan pa'i dus dang :__gshegs pa'i dus dang :__thugs khrid dgos pa'i don bcu yin:__thugs khrid zer ba yang lha kun dus gcig la khra lam gyis dran pa de yin:__de yang dam tshig chos bcu de bsgrub dgos pas gal che:__de bcu ma bsgrub na sku gsung thugs 'grub mi srid pas:__de la dang po snang ba sku'i khyer so:__grags pa sgra'i khyer so:__dran rtog thugs kyi khyer so:__de gsum dang ma bral ba gal che:__de yang gzugs mthong tshad ni yi dam lha'i nga rgyal dang yin par bsams la mos pa bskyed:__sgra gang tshor tshad thams cad ni rang gi sngags kyi sgra yin par bsams la mos pa bskyed:__ci dran pa thams cad kyang yi dam lha yi thugs dgongs rang gi rig pa'i ye shes yin par bsams la:__bskyed rdzogs zung 'jug byed pa gal che:__sku gsung thugs kyi dam tshig gsum yin:__bza' ba'i dam tshig:__bsrung ba'i dam tshig:__mi spang ba'i dam tshig:__spyod pa'i dam tshig:__shes par bya ba'i dam tshig:__bsten par bya ba'i dam tshig:__byang chub sems kyi dam tshig dang bcu:__da bza' ba'i dam tshig ni mchod pa'i las la brtson pa'o:__mar thug kyang kha zas dang mi 'bral:__bsrung ba'i dam tshig ni yo ga'i spyi chings yin pas:__yo ga ma nyams pa bsrung dgos zer ba yin:__mi spang ba'i dam tshig ni:__lus lha'i dam tshig dang mi 'bral:__ngag sngags kyi dam tshig dang mi 'bral:__sems chos nyid dang mi 'bral:__lha spangs nas skyabs med gyur pa de ni:__mnar med dmyal bar 'gro zhes pas:__skad cig kyang mi 'bral bar dam tshig yin pas bsrung ba gal che:__da spyod lam gyi dam tshig ni:__langs pa dang lha dran pa'i dus mtshungs:__lha'i nga rgyal gyis langs:__yang gom pa spo ba dang lhan dran pa'i dus mtshungs lha'i nga rgyal dang mi 'bral bar 'gro:__sdod pa dang lha dran pa dus mtshungs:__nyal ba'i dam tshig ni thams cad rang la bsdus nas rdzogs rim gyi ngang la nyal:__'phrad pa'i dam tshig ni:__mi dang 'phrad pa dang :__lha dran pa dus mtshungs:__gtam pa'i dam tshig ni ci gtam yang :__dang po lha de dran dgos:__de nas lha dang mi 'bral ba'i ngang la gtam:__mthong ba'i dam tshig ni ci mthong yang dang po rang lus de lha yin pa dran par byed:__de nas gang mthong de lha yin par bsam:__mchod pa'i dam tshig ni ci mthong thams cad lha de dran par byed la mchod:__spyod pa'i dam tshig ni:__shes par bya ba'i dam tshig ni:__don thams cad ma nor ba shes dgos:__shes bzhin de bsrung dgos:__bsten pa'i dam tshig ni:__bsgrub pa'i rdzas dang :__dam tshig gi rten rdo rje dril bu dang :__thang sku dang :__thod pa dang :__kha T+wA~M dang :__Da ma ru dang :__rang byung gi rak+ta de rnams kyang tshang dgos:__dam tshig rten yin:__sku lnga'i rten:__gsung lnga'i rten:__thugs lnga'i rten:__yon tan lnga'i rten:__phrin las lnga'i rten:__rin po che lnga:__'bru lnga:__snying po lnga:__sman lnga:__spos lnga:__sha lnga:__bdud rtsi lnga:__sha sna brgya:__khrag sna brgya:__dkar gsum mngar gsum:__dar sna tshogs dang :__stag gzig gung gsum rgyan sna tshogs dang :__mchod pa'i tshogs dpag tu med pa ni:__mchog gi sgrub rdzas yin:__yang drag po'i sgrub rdzas ni:__lcags phye rdo phye dang :__mi rgod kyi khrag dang :__gu gul dang :__gla rtsi dang :__shing kun dang :__dug sna tshogs dang :__til nag dang :__sran ma dang :__gri lcags thal chen rma bya dang :__sha chen dang tshil chen dang :__zhi ba'i sgrub pa la ni drag rdzas mi dgos:__dam tshig chos skor gyi sgrub pa dngos gzhi yin:__zhi rgyas dbang drag kun dang mthun:__thams cad 'grub par the tshom med:__gang 'dod las la sbyar bar bya:__sgrub lugs gsum ni:__sku'i sgrub pa:__gsung gi sgrub pa:__thugs kyi sgrub pa'o:__de la gang bsgrub kyang yi dam gzhung ltar bskyed la:__sku'i sgrub pa la dang po lus byin rlabs de snga bas:__spyi gtsug bde chen gyi 'khor lo na rtsa 'dab ma so gsum:__dbus su a las zla ba'i steng na b+h+rU~M las 'khor lo b+h+rU~M gyis mtshan pa:__de las 'od zer 'phros:__'phags pa mchod:__sems can gyi don byas:__tshur 'dus yongs su gyur pa las:__rnam par snang mdzad sku mdog dkar po 'khor lo dang dril bu 'dzin pa:__yum sangs rgyas spyan ma dang sbyor ba dmigs la:__gnyis ka'i dpral bar oM:__mgrin par AH__snying gar hU~M:__snying ga'i hU~M las 'od zer 'phros pas rnam par snang mdzad la phyogs bcu dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyi bskor ba zhig mdun gyi nam mkha' la spyan drangs la:__mchod nas ye shes pa dam tshig sems dpa' la thim nas gnyis ka 'od du zhu nas spyi gtsug tu lus la thim pas sku'i dngos grub thob par bsams la:__bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes theng gsum brjod la brtan par bsam:__dus drug la de ltar bya'o:__gsung gi sgrub pa ni:__mgrin pa longs spyod kyi 'khor lo na:__rtsa 'dab ma bcu drug gi dbus su pa~M las pad+ma 'dab ma brgyad pa de'i dbus su dz+riM las pad+ma dz+riM gyis mtshan pa:__de las 'od zer 'phros:__'phags pa mchod:__sems can gyi don byas:__'od zer tshur 'dus yongs su gyur pa las:__snang ba mtha' yas dmar po pad+ma dang dril bu 'dzin pa:__yum gos dkar mo dang zhal sbyor ba gnyis ka'i dpral bar oM:__mgrin par A:__snying gar hU~M:__de nas snying ga'i hU~M las 'od zer dmar po 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad snang ba mtha' yas kyi cha lugs su gyur par bsams la:__mdun gyi nam mkha' la byon par bsams la mchod do:__dam tshig pa la thim nas gnyis su med pa 'od du zhu nas:__mgrin pa nas lus la thim pas:__dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyi gsung gi dngos grub thams cad thob par bsams la:__oM na maHsarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa hrIH__zhes lan gsum brjod pas brtan par bsam:__yang snying ga na rtsa 'dab ma brgyad kyi dbus na nyi ma'i gdan steng hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa las 'od zer sngon po 'phros pas 'phags pa mchod:__sems can gyi sdig sgrib dag:__'od zer tshur 'dus hU~M la thim:__hU~M yongs su gyur pa las mi bskyod pa rdo rje dang dril bu 'dzin pa:__yum ma mA ki sngon mo dang sbyor ba gnyis ka'i dpral bar oM:__mgrin par A:__snying gar hU~M:__thugs ka'i hU~M las 'od zer sngon po 'phros pas:__dus gsum gyi sangs rgyas thams cad mi bskyod par gyur par bsams la:__mdun gyi nam mkha' la spyan drangs nas mchod pas:__ye shes pa dam tshig pa la thim nas gnyis ka 'od du zhu bas snying ga nas rtsa rgyud la thim pas dus gsum gyi sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo dpa' mo thams cad kyi sku gsung thugs kyi dngos grub thob par bsams la:__rtsa sngags rang rang gi sngags kyis brtan par bya:__oM hrIHha ha huM hU~M phaT:__A+oM badz+ra bai ro tsa nI yai hU~M phaT:__A+oM na maHsarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes lan gsum gyis brtan par bsams la:__yang rang gi snying nang gi hU~M de dran par byas la:__sngags lan gsum gyis g.yon phyogs su drag tu 'khor bar bsam:__'khor ba las 'od zer gzungs thag la 'khril nas song bas rten gtor gyi lha tshogs kyi thugs dam gyi rgyud bskul nas:__dang po yab yum hU~M dang hrIHlas 'od zer sngon po dmar po gnyis 'phros:__de nas 'khor rnams dang kun gyi sa bon las 'od zer rigs lnga'i kha dog phyogs bcur 'phros pas 'phags pa mchod:__yang cig 'phros pas phyi snod kyi 'jig rten la phog pas:__gzhal yas khang du gyur:__yang cig 'phros pas nang bcud kyi sems can thams cad la phog pas lus ngag yid gsum gyi nad dang gnod pa sdig sgrib dag nas:__rta mgrin yab yum gyi sku kho nar gyur par bsams la:__de rnams kyang rang ci ltar bton pa bzhin du ku ti ri ri bton par bsam:__yang yang de ltar byed:__mar thug yang dus drug la bzhag pa'i dus su rang gis lhar gsal btab la:__'od zer sngar bzhin theng gsum spros la:__rigs drug gi sems can thams cad lhar gyur par bsams la ku ti ri ri bton par bsam:__de'i 'od zer dang byin rlabs rnams tshur la 'dus shing lha bzhi la thim:__lha bzhi yang yab yum gyi thugs ka'i hU~M dang hrIHla thim par bsams la:__zhi ba'i las ni nyi ma shar ba'i dung ltar lha rang nyid sku mdog dkar po:__rgyan cha lugs thams cad kyang dkar po bskyed la:__dpral bar oM:__mgrin par AH__snying gar hU~M:__thugs ka'i hU~M las 'od zer dkar po 'phros pas lha tshogs rnams kyang dkar ba'i cha lugs dkar po spyan drangs:__de nas rang la bstim:__dbang bskur dbu brgyan:__rang gi thugs ka'i hU~M las 'od zer dkar po zhig phyogs bcur 'phros pas phy-i snod la phog pas zhing khams su gyur:__yang 'phros nang bcud kyi sems can la phog pas lus ngag yid gsum gyi sdig sgrib dag nas sku mdog dkar po zhi ba'i lha tshogs su gyur pa rang ci ltar bton pa bzhin:__thams cad kyis zhi ba'i sngags bton cing zhi ba'i las byed par bsam:__de'i ngang las rtsa sngags kyi sham du zhi ba shAn+tiM ku ru swA hA:__sngags kyang dkar po zlum skor du 'khor:__yang nad dang gdon zhi bar 'dod na:__oM hrIHha ha sogs tshang ba:__de nas nad dang gnod pa rkyen dang bar chad sdig pa dang sgrib pa thams cad zhi ba shAn+tiM ku ru swA hA:__yang tshe dang bsod nams rgyas par 'dod na:__nyi ma dros chen dang sprad cing :__rang sku mdog ser po bskyed la gnas gsum byin gyis brlab:__dbang bskur dbu brgyan:__sngags sham la tshe dang bsod nams rgyas pa puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes brjod pas sems can thams cad rgyas pa'i lha tshogs sku mdog ser po gyur pas:__rgyas pa'i sngags bton cing rgyas pa'i las sgrub par bsams la rang gis bton:__de nas bzhag pa'i dus phyi snod nang bcud kun 'od du zhu nas rang la thim pas tshe yi dngos grub thob par bsam:__nam mkha' lta bu:__ri bo lta bu:__nyi zla lta bu:__rgya mtsho lta bu:__yid bzhin gyi nor bu ltar gang bar mdzad du gsol:__rgyas par mdzad du gsol:__de nas drag po ni:__gru gsum drag po'i gzhal yas khang :__de'i dbus su pa~M las pad+ma ra~M las nyi ma'i steng na:__'jigs byed pho mo bsnol ba'i steng na:__hU~M smug nag las 'od zer 'phros:__'phags pa mchod:__sems can gyi don byas:__tshur 'dus hU~M la thim:__hU~M yongs su gyur pa las rang nyid rta mgrin yab yum sku mdog dmar smug rngams brjid can:__rgyan dang cha lugs gzhung ltar bskyed:__'khor rnams kyang de 'dra ba bskyed la:__dpral bar oM:__mgrin par A:__thugs kar hU~M bsams la:__spyan drang ba ni:__dur khrod 'jigs su rung ba'i gzhal yas nas:__bcom ldan rta mgrin yab yum 'khor bcas gshegs su gsol:__de nas phyag dang pU dza byed la:__rang la bstim:__dbang bskur:__dbu rgyan:__rang gi thugs ka'i hU~M la sngags kyi yig 'bru nag po g.yon du 'khor bar bsams la:__g.yon phyogs su drag tu 'khor ba de las 'od zer 'phros pas gnod byed gdug pa can thams cad dam la btags shing tshar bcad:__phyi snod gzhal yas khang du gyur:__nang bcud kyi sems can thams cad drag po'i lha tshogs su gyur par bsams la:__rang gis ci ltar bton pa bzhin lha rnams kyis bton par bsams la:__brgya'am stong gang tshar:__rang la cho 'phrul dang gnod pa byung na:__gnod byed e dzaHhU~M ba~M ho:__e trig nan:__hur thum dzaHgnod byed mA ra ya rbad:__zlog zlog:__b+h+yo b+h+yo:__sde brgyad dbang du bsdu bar 'dod na:__rang gi thugs ka'i hU~M de las 'od zer dmar nag lcags kyu'i tshul 'phros pas:__bka'i lha ma srin sde brgyad kyi srog snying la phog pas:__shing lo rlung gis skyod pa bzhin du srog snying bsdus nas bcom ldan 'das la phul nas bka' sgrub par bsam:__b+han+d+ha'i gzhal yas khang gi kha nas langs nas bka' nyan cing phrin las sgrub par bsam:__de ltar lan mang du bya gsungs so:__man ngag gnad kyi yig chung zhes bya ba rdzogs so:__sarba mang+ga lam:__

Footnotes

Other Information