JKW-KABAB-13-PA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན།
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs tshe dbang bcud 'dzin JKW-KABAB-13-PA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 13, Pages 131-132 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med 'phags ma'i snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs tshe dbang bcud 'dzin. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 131-132. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-015
Colophon

།ཞེས་པ་འདིའང་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྙིང་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡངས་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

zhes pa 'di'ang de wI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi snying po dpal spungs yangs khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling du pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis bris pa 'chi med rdo rje'i srog 'grub pa'i rgyur gyur cig__/dge legs 'phel//

[edit]
༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རང་བྱུང་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དཔག་མེད། །འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་གཟུགས་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །འཕོ་བྲལ་འཕོ་བ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་སཾ་བྷ་བ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གདམས་པའི་སྣོད་ལྡན་རྗེ། །བཻ་རོ་གནུབས་ཆེན་མཆོག་དབྱངས་ནམ་སྙིང་འབངས། །ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་མཆོག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འོད་གསལ་ཀློང་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར། །དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་བརྒྱའི་གཟི་བརྗིད་འཕྲོ། །འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུགས་ཐིག་བཀའ་བབ་གདམས་ཟབ་བཅུད་འཛིན་པའི། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཆི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡོངས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཁམས་ཀྱི། །འཕོ་བའི་དྲི་བཀྲུས་གཉུག་མའི་ཐིག་ལེ་གསོལ། །ལྷར་སྣང་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་གི་ཚེ། །སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ངང༌། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གནད་ཀྱིས་ཟག་པ་ཀུན། །འགྱུར་བ་མེད་བསྡམས་འཕོ་བཅས་ཐིག་ལེའི་ཚེ། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྣང་བ་འཁྲུལ་མེད་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་ཚུད། །རིག་པ་དྲི་མེད་ཀ་དག་ལྷུམ་སུ་ཞུགས། །ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་རྟག་པ་གཉུག་མའི་ཚེ། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱུ་འབྲས་སྐྱེ་འཆིའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པ་འདིའང་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྙིང་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡངས་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__/'chi med 'phags ma'i snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs tshe dbang bcud 'dzin ces bya ba bzhugs so/__/rang byung rtag pa'i rdo rje tshe dpag med/__/'chi bdag bdud 'joms gtsug tor rnam par rgyal/__/dkyil 'khor dbang phyug yid bzhin 'khor lo la/__/gsol ba 'debs so tshe dbang dngos grub stsol/__/'gyur med ye shes rang gzugs shrI siM ha/__/'pho bral 'pho ba chen po bi ma la/__/rdo rje'i sku brnyes pad+ma saM b+ha ba/__/gsol ba 'debs so tshe dbang dngos grub stsol/__/chos rgyal yab sras gdams pa'i snod ldan rje/__/bai ro gnubs chen mchog dbyangs nam snying 'bangs/__/tshe lam gsang ba'i grogs mchog mtsho rgyal mar/__/gsol ba 'debs so tshe dbang dngos grub stsol/__/'od gsal klong nas sprul pa'i rdo rjer shar/__/dri med ye shes 'od brgya'i gzi brjid 'phro/__/'gro ba'i mun sel dpal ldan bla ma la/__/gsol ba 'debs so tshe dbang dngos grub stsol/__/thugs thig bka' bab gdams zab bcud 'dzin pa'i/__/rtsa brgyud bla ma 'chi med dkyil 'khor lha/__/dpa' bo DA ki dam can gter srung la/__/gsol ba 'debs so tshe dbang dngos grub stsol/__/yongs grub rdo rje'i bdud rtsis lus khams kyi/__/'pho ba'i dri bkrus gnyug ma'i thig le gsol/__/lhar snang lus la brten pa'i srog gi tshe/__/sku yi rdo rjer 'grub par byin gyis rlobs/__/thabs dang shes rab thams cad bde chen ngang*/__/thun mong thun min gnad kyis zag pa kun/__/'gyur ba med bsdams 'pho bcas thig le'i tshe/__/gsung gi rdo rjer 'grub par byin gyis rlobs/__/snang ba 'khrul med 'od gsal sbubs su tshud/__/rig pa dri med ka dag lhum su zhugs/__/nam yang mi 'gyur rtag pa gnyug ma'i tshe/__/thugs kyi rdo rjer 'grub par byin gyis rlobs/__/rgyu 'bras skye 'chi'i 'jigs pa kun las grol/__/'chi med rtag pa dam pa'i tshe dbang thob/__/'khor ba srid du rgyun mi 'chad pa'i sku/__/ye shes rdo rjer 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa 'di'ang de wI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi snying po dpal spungs yangs khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling du pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis bris pa 'chi med rdo rje'i srog 'grub pa'i rgyur gyur cig__/dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: