mkha' 'gro gsang ba kun 'dus

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)

54 Texts

ཉ་
8
64-75
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
9
76-88
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅའ་བཤམ་གྱི་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bca' bsham gyi tho dang 'don zin kun gsal me long
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
10
89-98
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། །བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ /bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
11
99-135
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
12
136-162
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
13
163-176
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
14
177-188
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
49
631-637
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཛབ་ཁང་སོགས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus dzab khang sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.1
631-632
མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ།
mkha' 'gro gsang 'dus dzab khang dbye ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.2
632
ཐོད་བུམ་སྒྲུབ་པ།
thod bum sgrub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.3
632
ཚོགས་བསྒྲལ་བའི་སྐབས་སོགས།
tshogs bsgral ba'i skabs sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.4
632-634
ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་སོགས།
oM baM badz+ra b+hA ra hi sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.5
634-635
མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོག།
mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.6
635-637
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
68
319-326
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་འོག་མིན་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi lam rim smon lam 'og min bgrod pa'i them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
1
1-22
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང༌།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me long
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
8
107-109
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མངས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las brgyud pa'i gsol 'debs pad+ma'i rgyud mangs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
9
111-136
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
10
137-163
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i phrin las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
11
165-168
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
12
169-170
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
sman gyi brgyud mchod
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
13
171-172
ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ།
dzab khang dbye ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
14
173-174
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo'i nye bsnyen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
15
175-176
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las bka' srung mched gsum gtor 'bul rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
16
177-183
རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།
rgyun gyi tshogs skong mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
17
185-186
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས།
rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi tshogs mchod nyer bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
18
187
མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོགས།
mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
19
189-190
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས།
kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
20
191-202
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ཀྱི་བསྟོད་བསྐུལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/_rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer kyi bstod bskul khol du phyung ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
21
203-204
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
22
205-286
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i mchod skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
23
287-288
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་མཆོད་སྐོང་བྱེ་བྲག་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་བ་ཚན་གཉིས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus mchod skong bye brag pa drug gi skabs su spyan 'dren mchod bstod mdor bsdus bya ba tshan gnyis
Text page
View PDF
ལས་རབ་གླིང་པ་ (las rab gling pa)
ཆ་
24
289-292
འབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བའི་ལས་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ལ་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ་བ།
'byung lnga'i skong ba'i las bye brag pa rnams la 'dod gsol rgyas par bya ba
Text page
View PDF
ལས་རབ་གླིང་པ་ (las rab gling pa)
ཆ་
25
293
མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་མདོར་བསྡུས།
mchod bstod nongs bshags mdor bsdus
Text page
View PDF
ལས་རབ་གླིང་པ་ (las rab gling pa)
ཆ་
26
295-309
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las mkha' 'gro yongs rdzogs mchod cing thugs dam skong ba'i mdos kyi cho ga mkha' dbyings rol pa'i rgyan
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
ཆ་
27
311-312
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མདོས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi mdos skong mdor bsdus
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)
ཆ་
28
313-316
མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས།
mkha' 'gro'i smre bshags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
29
317-335
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i tshe sgrub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
30
337-357
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i nor sgrub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
31
359-380
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i dbang sdud
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
32
381-414
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i zor las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
33
415-442
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las phag mo 'dus pa'i dbang bskur
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
34
443-446
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཏོར་དབང༌།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i gtor dbang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
35
447-497
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i zab khrid
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
36
409-517
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
37
519-535
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
38
537-538
མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།
mkha' 'gro gsang 'dus kyi phag mo khros ma'i bdud rtsi ril bu bsgrub pa'i ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
39
539-540
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་འཕོ་རྫས་བསྡུ་བའི་རིམ་པ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi 'pho rdzas bsdu ba'i rim pa
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཆ་
40
541-561
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས་བྱང་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las byang dbang dang sgrub chen sogs la nye bar mkho ba'i zur 'debs rat+na'i chun po
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
41
563-622
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
42
623-667
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
1
1-264
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་བཀླག་ཆོག་ཌཱ་ཀཱིའི་འཛུམ་ཟེར།
mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi smin grol 'bogs pa'i bklag chog DA kI'i 'dzum zer
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)
ཇ་
2
265-285
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཇ་
3
287-310
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)