JKW-KABAB-02-KHA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།
Wylie title 'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel bar rdo rje'i thol glu ye shes grub pa JKW-KABAB-02-KHA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 14, Pages 83-99 (Folios 1a to 9a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel bar rdo rje'i thol glu ye shes grub pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 83-99. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Dzogchen - rdzogs pa chen po  ·  Revelations - gter ma  ·  Stages of the Path - lam rim  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ལ་མན་ངག་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་གནས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་མེ་མཆོད་དང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་བགྱིས་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན་དེ་དང་ཉེ་བའི་འདབ་རོལ་དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་སྡེ་ཚན་ནོ། །གུ་ཧྱ།།

ces pa'ang dus gsum mkhyen pa o rgyan chen pos ye shes DA ki bde chen mtsho rgyal la man ngag snying gi thig le'i chos 'khor bskor ba'i gnas kyi gtsug tor gzho stod ti sgro mkha' 'gro'i tshogs khang chen mor me mchod dang tshogs kyi 'du ba bgyis pa'i tshe ji ltar shar ba bzhin de dang nye ba'i 'dab rol drang srong dgyes pa'i tshal du bris pa las rnam par phye ba ste shin tu gsang ba'i sde tshan no/__/gu h+ya//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ཅེས་བྱ་བ།།ཨ་ཧོ། གཟོད་ནས་དྲི་མེད་གཉུག་མའི་ངང༌། །འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་པས། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོའི་ཞལ། །ངེས་དོན་བླ་མར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བས་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །བསྟན་ཀྱང་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེའི། །ལམ་གྱི་ངལ་སྟེགས་ཉིད་དོ་ཞེས། །ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །དེ་སླད་དེ་ཡི་ལམ་གྱི་རིམ། །སྐལ་བཟང་ཚེ་གཅིག་གྲོལ་འདོད་པའི། །དབང་རྣོན་རྣམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ། །མདོར་བསྡུས་གང་ཤར་དབྱངས་སུ་ལེན། །ཐོག་མར་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་སར། །ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་སྙོམས་པའི་དུས། །བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལེགས་འདུག་སྟེ། །འབྱུང་བའི་རླུང་དུག་ལན་གསུམ་བུས། །སྤྱི་བོར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བསྒོམ། །ཁྱེད་ཤེས་དད་པས་གསོལ་བ་གདབ། །དེ་ནས་དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་རྟེན། །འདི་ཉིད་དཔེ་གྲངས་རྒྱུ་ངོ་བོའི། །རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་བསམས་ལ། །ཚེ་འདིའི་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཞེན་ལྡོག །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་གང་ལ་ཡང༌། །མཐའ་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པའི་ཕྱིར། །ནམ་འཆི་ཆ་མེད་བློས་བསྐུལ་ཏེ། །སྙོམ་ལས་ལེ་ལོའི་ཞགས་པ་ཕྲོལ། །འཆི་ཚེ་དཀར་ནག་ལས་འབྲས་ཀྱི། །རྗེས་སུ་འབྲངས་ལས་གཞན་མིན་ན། །སྙིང་ནས་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་ལ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་དམ་བཅའ་བརྟན། །འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་རྣམ་གསུམ་གྱི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས་གཟིར་ཕྱིར། །ལྟར་སྣང་བདེ་བ་གང་ལ་ཡང༌། །བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་དྲག་པོ་བསྐྱེད། །དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་འདྲེན་ནུས་པ། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཉེར་བསྟེན་ནས། །ཚེ་གཅིག་ཐར་པའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བསམ་པ་ཡིས། །བློ་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བ་ན། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སེམས་ཀྱིས་སུ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། །མཐའ་ཀླས་མ་གྱུར་འགྲོ་ཀུན་ལ། །བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེས་དྲངས་པ་ཡིས། །སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྐྱེད་པར་བྱ། །འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་ངང༌། །ཡང་དག་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་བལྟ། །མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་འདུམ་པ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི། །རབ་འབྱམས་མཆོད་པའི་མཎྜལ་གྱིས། །སྐུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད། །ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག །མངོན་སུམ་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བྱེད་པ། །མོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །ཉམས་ལེན་ཀུན་གྱི་རྩ་བའོ། །དེ་ལྟར་ལམ་གཞན་ཐུན་མོང་གི། །སྔོན་འགྲོའི་བདུད་རྩིས་སྙིང་བརླན་པས། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི། །ས་བོན་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར། །རྡོ༷་རྗེ༷འི་ཐོལ༷་གླུ༷་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས། །སྦྱོར་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཚོམས་ཏེ་དང་པོའོ། །དེ་ནས་ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོ་ལ། །དང་པོ་རིག་པའི་སྣ་འཁྲིད་ཕྱིར། །འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་ནི། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་སྤྱོད་པ་གང༌། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་རྗེས་སྤྱད་ཅིང༌། །སྤྱད་བྱ་རིགས་དྲུག་ས་བོན་རྣམས། །སྦྱོང་བྱེད་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས། །དེ་འབྲས་གནས་སྐབས་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ། །འཁོར་བའི་ས་བོན་ལས་ལྡོག་ཅིང༌། །མཐར་ཐུག་སྒོ་གསུམ་བྱེད་པ་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དྲྭ་བར་བསྡོམས། །གཉིས་པ་སེམས་ཀྱི་སྣ་འཁྲིད་ཕྱིར། །ལུས་ནི་རྡོ་རྗེའི་འདུག་སྟངས་ཏེ། །ངག་ནི་ཧཱུྃ་གི་རྒྱས་གདབ་དང༌། །རྩལ་སྦྱང་གཉེན་བཙལ་ལམ་དུ་གཞུག །ཡིད་ཀྱང་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་པོ། །བརྟག་པས་ཐ་མལ་སྒོ་གསུམ་པོ། །སྒྲིབ་བྲལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱེད། །དེ་བཞིན་འགུལ་སྤྱོད་སྨྲ་བརྗོད་དང༌། །རྟོག་པ་བྲལ་བར་རྣལ་དབབ་ཅིང༌། །ཉན་ཐོས་བྱང་སེམས་ཁྲོ་བོ་ཡི། །ལྟ་སྟངས་ཉིད་ཀྱིས་སོར་ཡང་གཞུག །དངོས་གཞི་སྒོམ་མེད་ཁྲེགས་ཆོད་དང༌། །སྒོམ་ཡོད་ཐོད་རྒལ་རྣམ་པ་གཉིས། །དང་པོ་དབང་བསྐུར་སྔོན་འགྲོ་བས། །ཡིད་དཔྱོད་ལས་འདས་མངོན་སུམ་དོན། །རང་གསལ་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲོད་དེ། །དེ་ཚེ་ད་ལྟའི་རིག་པ་ནི། །བཅས་བཅོས་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་གཤིས། །ཡེ་བབས་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་དོན། །གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་ལྷག་གེར་མཐོང༌། །དེ་ལྟའི་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་དོན། །བསྒོམ་པས་རྩལ་སྦྱང་བསྟེན་པ་ནི། །ཅོག་གཞག་བཞི་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་བྱ་བ་སྟེ། །དེ་ལྟའི་ཡིན་ལུགས་བསམ་ངོ་དང༌། །བྲལ་བའི་ངང་དེར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད། །རྒྱ་ཡན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་འཇོག །ལྟ་བ་རི་བོ་ཅོག་གཞག་གོ། །སྐྱིལ་ཀྲུང་བར་སྣང་ལྟ་སྟངས་གཏད། །ཚོགས་དྲུག་སྣང་བའི་འཇུག་ལྡོག་ཀུན། །བཟོ་མེད་དྭངས་གསལ་རྗེན་པར་རོལ། །སྒོམ༷་པ༷་རྒྱ་མཚོ་ཅོག་གཞག་གོ། །སྒོ་གསུམ་རང་བབས་ཁ་ཡན་ངང༌། །ལྟ་སྒོམ་བཟའ་གཏད་མདུད་པ་བཤིག །རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཅར་ཕོག་བསྐྱང༌། །སྤྱོད༷་པ༷་མན་ངག་ཅོག་བཞག་གོ། །ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ལྔའི་ཤེས་པ་ལ། །གང་ཤར་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ཡིས། །ནང་དུ་ངང་བཞག་རྗེན་པར་འཆར། །འབྲས༷་བུ༷་མ་བཅོས་ཅོག་གཞག་གོ། །མདོར་ན་སྟོང་པར་རྒྱས་འདེབས་དང༌། །དབྱིངས་ལ་གཏོད་པའི་འཛིན་པ་སྤངས། །ད་ལྟའི་ཤེས་པ་མྱོང་ཐོག་ཏུ། །ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་བརྟན་པ་ཐོབ། །དེ་ལྟར་གོམས་པ་བརྟན་པ་ལས། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་ཀྱང༌། །ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་རྫོགས་པའི་ཕྱིར། །ལམ་བདེན་སྤྲོས་པ་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །འདི་ནི་གྲངས་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །བྱོན་དང་འབྱོན་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཉེ་ལམ་སྦས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ། །འབྲས་བུའི་ཐུས་ཀ་བླ་ན་མེད། །གཉིས་པ་འོད་གསལ་གསང་བ་ཆེ། །ཁྱད་པར་བདུན་གྱི་འཕགས་པའི་ཆོས། །སྐུ་གསུམ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ལ། །རྩལ་རྫོགས་ཐོད་རྒལ་གདམས་པ་ནི། །སྒོ་གསུམ་དགེ་དང་མི་དགེ་བའི། །བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་བཏང་ནས་ཀྱང༌། །ལུས་གནད་སེང་གླང་དྲང་སྲོང་ཚུལ། །ངག་གནད་སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་སྤངས། །སེམས་གནད་རིག་པ་མཁའ་ལ་གཏད། །དེ་ནས་འཆར་བྱེད་སྒོ་ཡི་གནད། །སྐུ་གསུམ་གཟིགས་སྟངས་ལྡོག་ཕབ་དང༌། །ཟུར་གྱིས་བལྟའམ་ཐུན་མོང་དུ། །ཕྱེད་བཙུམ་ཟིམ་བུས་ཡུལ་ཉིད་ལ། །ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱིས་མ་རེག་བལྟ། །འཆར་གཞི་སློང་བྱེད་རྐྱེན་གསུམ་དང༌། །བྲལ་བ་ཟེར་གཉིས་དུས་སུ་སྟེ། །རླུང་གནད་མཆུ་སོར་མ་རེག་པར། །དལ་བུས་འཇུག་དང་ལྡང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པ་ཡི། །གནད་ལ་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡིས། །ཐོག་མར་འོད་སྣང་སྔོ་རིབ་ནི། །ཤིན་ཏུ་དག་པར་སྣང་བ་ལས། །ནང་དབྱིངས་ཕྱི་རུ་གསལ་བའི་གདངས། །འོད་ལྔའི་དྲྭ་བས་འབྲེལ་བ་ཤར། །དེ་དབུས་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་ནི། །ཐིག་ཟླུམ་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཅན། །མཐོང་ཚེ་ནང་དུ་སྟོང་གསལ་ཉམས། །འཆར་བ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི། །སྒྲོན་མ་ཉིད་ཡིན་དེ་ཉིད་ལས། །ལྷག་མཐོང་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད། །མུ་ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟར། །ཤར་ཚེ་དབྱིངས་རིག་དྲྭ་བ་རུ། །བཙུད་ཅིང་བསྒོམ་པ་རིག་པའི་གནད། །དེ་ཡང་ཞེན་མེད་རང་གསལ་ངང༌། །ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས། །ཉམས་ལེན་སྲང་དུ་གཞུག་པ་ཡིས། །སྣང་བཞིའི་ཕ་རོལ་སོན་འགྱུར་ཏེ། །དང་པོ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ནི། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་གདངས་ཕྱིར། །ཤར་བའི་དབྱིངས་སྣང་མཐོང་ནས་བཟུང༌། །ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་འོད་ཟླུམ་དང༌། །ཐིག་ལེ་སུམ་འབྲེལ་སྣང་བའི་མཚམས། །ཀ་དག་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད། །ཕྲ་ཞིང་འཁྱོགས་ལ་ཐིག་ལེས་འབྲེལ། །འགྲོ་འོང་བཅས་པར་ཤར་བ་གང༌། །དབྱིངས་རིག་ཕྱག་རྒྱར་བཅིངས་ནས་བསྒོམ། །དེ་ཚེ་ནང་དུ་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱིས། །ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་འཆར་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་སུམ་ཆ་ཙམ་ལ་དབང༌། །འདི་དུས་བར་དོ་ཆོད་གྱུར་ཀྱང༌། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །དབུགས་འབྱིན་ཐོབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །གཉིས་པ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ནི། །སྔ་མའི་འོད་སྣང་དེ་ཉིད་ལས། །ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་རྩིབས་ཤར་དང༌། །གྱེན་འགྲེང་ཟླུམ་འཁྲིགས་མཆོད་རྟེན་དབྱིབས། །པདྨ་མཁར་ཐབ་མདུང་རྩེ་དང༌། །དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་མིག་མངས་རིས། །ཐིག་ཟླུམ་སྲན་མ་ཙམ་ནས་བཟུང༌། །བསེ་ཕུབ་ཙམ་གྱི་བར་སྐྱེ་ཞིང༌། །ལུག་རྒྱུད་འགྲོ་འོང་གཡོ་བ་ཡང༌། །འདབ་ཆགས་འཕུར་སྐྱེན་ཙམ་ཉིད་ནས། །བུང་བ་བཅུད་ལ་འཁོར་བ་བཞིན། །ཅུང་ཟད་གོམས་པའི་རིམ་པ་ཡིས། །འོད་སྣང་འཕེལ་དང་རིག་པ་དལ། །མཐར་གྱིས་སྟོང་ཉམས་འོད་གསལ་གྱི། །སྣང་བས་གར་བལྟས་གཡོ་མེད་ཁྱབ། །དབྱིངས་སྣང་ཟླུམ་འཁྲིགས་པད་འདབ་བཞིས། །བརྒྱན་པའི་ཚོམ་བུ་འཆར་གྱུར་ན། །འཆི་སྲིད་འོད་གསལ་ངང་དུ་གྲོལ། །གསུམ་པ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ནི། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཐིག་ལེའི་དབུས། །སྐུ་གསུམ་ཚོམ་བུ་ཐ་དད་པ། །རིམ་བཞིན་གསལ་བས་གདོས་བཅས་འགགས། །ཅིར་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ། །ཤར་ཞིང་ཡུལ་དུ་ཐོགས་རྡུགས་བྲལ། །ལུས་སེམས་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱུན་ཆད་པས། །ཁམས་གསུམ་གནས་སུ་མི་ལྡོག་གོ། །བཞི་པ་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་ནི། །ལས་རླུང་གཡོ་མེད་ཡེ་ཤེས་སུ། །འཕེལ་བས་ཕྱི་འབྱུང་གཟུང་ཡུལ་དང༌། །ནང་འབྱུང་འཛིན་པའི་སེམས་བྱུང་བཅས། །འགགས་ཤིང་གསང་བ་འོད་གསལ་གྱི། །སྣང་བ་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་དབྱིངས་ཐིམ། །དེ་ཚེ་སྐྱེ་བར་དབང་ཐོབ་པས། །སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ངང༌། །འོད་གསལ་འཕོ་ཆེན་དྭངས་མའི་སྐུས། །འགྲོ་སྒྲོལ་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཏུ་སྤྱོད། །དེ་བཞིན་འཇུག་པར་དབང་ཐོབ་པས། །གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་ཆེན་པོ་རུ། །ནང་གསལ་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་པར། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད། །དེ་ལྟར་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་མཐིལ། །བསྟན་ནས་མཐའ་བརྟེན་མན་ངག་ནི། །མི་འགུལ་གསུམ་གྱི་གཞི་བཅའ་ཞིང༌། །སྡོད་པ་གསུམ་གྱིས་ཚད་བཟུང་སྟེ། །ཐོབ་པ་གསུམ་གྱིས་གཟེར་གདབ་པར། །གདིང་བཞིའི་གྲོལ་ཚད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་དང༌། །བཟོ་མེད་ངང་ལས་མི་གཡོ་བས། །རྩ་རླུང་དལ་ཞིང་སྣང་བ་འཕེལ། །དབྱིངས་རིག་ཟུང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར། །གཉིས་པ་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་དང༌། །རྩ་ཁམས་འཕེལ་མེད་སྣང་བ་ཡང༌། །འདར་འཕྲིག་མེད་པར་སྡོད་པ་ཡིས། །འཁྲུལ་སྣང་འཁྲུལ་རྟོག་ཀུན་ཟད་ཅིང༌། །ཞིང་ཁམས་ཚད་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར། །འདི་དུས་སྣང་བ་རྣམ་བཞི་ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་རྟགས་ཚད་རྫོགས། །དེ་ཚེ་བར་ཆད་བདུད་དང་ནི། །འཕེལ་འགྲིབ་ཉམས་དང་མི་འགྱུར་བ། །གསང་བའི་རྟགས་ཀྱང་ངེས་པ་ཡིས། །སོ་སོའི་འཇུག་ལྡོག་མ་འཁྲུལ་བྱ། །གཞན་ཡང་དྲོད་ཚད་ཉིང་འཁྲུལ་ནི། །རབ་ཀྱིས་འོད་གསལ་ཉིད་དུ་འཆར། །འབྲིང་གིས་ངོ་ཤེས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ནུས། །ཐ་མས་བག་ཆགས་ངན་པའི་རྒྱུན། །ཆད་ཅིང་དགེ་བའི་རྨི་ལམ་འགྱུར། །གསུམ་པ་ཕྱི་ནང་ཡུལ་དང་ལུས། །གསང་བ་རླུང་སེམས་དབང་ཐོབ་པས། །རྐྱེན་སྣང་ཞིང་ཁམས་ཉིད་དུ་འཆར། །གདོས་བཅས་ཕུང་པོ་འོད་དུ་གསལ། །མཚམས་མེད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་ཡིན་ཀྱང་འདྲོངས་པར་ནུས། །བཞི་པ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་སྨིན་གདོད་ནས་དག །མྱ་ངན་འདས་པའི་གོ་འཕང་དང༌། །བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་བཙལ་དུ་མེད། །དེ་ཕྱིར་ཞི་དང་སྲིད་པ་ཡི། །རེ་དོགས་རྫུན་ཕུག་རང་སར་ཡལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཡང་དག་མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །མདོར་ན་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཆོག །འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །རང་གྲོལ་བཙན་ས་ཟིན་པའོ། །རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས། །དངོས་གཞིའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཚོམས་ཏེ་གཉིས་པའོ། །དེ་ལྟར་དབང་པོ་རྣོན་པོའི་ཚོགས། །ཚེ་འདིར་གྲོལ་བའི་ལམ་བསྟན་ནས། །སླར་ཡང་འབྲིང་དང་རྟུལ་པོའང༌། །དབུགས་འབྱིན་བགྱི་སླད་ཚུལ་འདི་གདམས། །གང་ཞིག་རང་བཞིན་བར་དོ་རུ། །ཐོས་བསམ་སྒྲཽ་འདོགས་ལེགས་ཆོད་ཅིང༌། །ལྷག་པར་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་ལམ། །ཚུལ་བཞིན་སྟོན་ནུས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན། །དེ་ནས་ནམ་ཞིག་ཚེ་འདི་ཡི། །འཕེན་པ་རྫོགས་པར་བརྩམ་པ་ན། །འཆི་ཁའི་བར་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །དུས་དེར་ཆགས་ཞེན་འཁྲི་བ་བཅད། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དབྱིངས། །འོད་གསལ་སྦུབས་ལ་འཇུག་བྱའི་ཕྱིར། །ཕུང་པོ་སེང་གེ་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས། །ཤེས་པ་མིག་ལ་གཏད་ནས་ཀྱང༌། །དེ་ཉིད་དབྱིངས་རིག་ཐིག་ལེར་གཏད། །ཡང་ན་གྲོང་འཕོ་གྲོང་འཇུག་ནི། །དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་འོང་དང་བསྟུན་ནས། །རིག་པ་ཨ་ཡི་རྣམ་པར་འཕང༌། །འདི་དག་གིས་ནི་བཙན་ཐབས་སུ། །གྲོལ་བའི་གོ་འཕང་སྟེར་བར་བྱེད། །གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས། །དུས་དེར་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན། །ཕྱི་རོལ་འབྱུང་བཞི་ཐིམ་པ་དང༌། །ནང་དུ་རླུང་ལྔ་འགྲོས་ཐིམ་རྗེས། །རིག་གདངས་སྙིང་གི་སྦུབས་སུ་འཇུག །རླུང་ནི་ཁ་སྣའི་ལམ་ནས་སྡུད། །སེམས་ནི་ཡེ་ཤེས་རྒྱབ་གྱེས་ཏེ། །ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་འགགས་པར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་དབུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་དྲངས་པའི་རྗེས། །ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་ནི། །མཐེབ་འཛུབ་སྦྱོར་བས་མཚོན་བྱས་ཏེ། །རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རུ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ངོ་སྤྲོད་གདབ། །གཞན་དུ་སྐྱེ་མེད་ཡི་གེའི་སྒྲས། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕོ་བར་བྱ། །དེ་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཉིད། །དྲན་བྱ་དྲན་བྱེད་མེད་པའི་ཕྱིར། །ནམ་མཁར་ཐིམ་པའི་བརྡར་བཏགས་ཚེ། །ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་ནི། །རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བར་འཆར། །དེ་ཚེ་སྤང་བླང་མེད་པ་རུ། །རང་སར་བཞག་པའི་སྐད་ཅིག་མར། །གཞི་ལས་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གྱིས། །འཕགས་པའི་ནང་དབྱིངས་ཆེན་པོར་གྲོལ། །གལ་ཏེ་དེ་རུ་མ་གྲོལ་ན། །ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་སྟེ། །ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ལྔ་ལྡན་གྱི། །འོད་ཟེར་ཚོམ་བུས་ཁྱབ་པའི་དུས། །རང་སྣང་རང་བཞིན་མེད་པ་རུ། །ངོ་ཤེས་རང་གྲོལ་བཙན་ས་ཟིན། །དེ་ལས་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ལ། །ཐིམ་པས་སྣང་བ་དེ་རྣམས་ཀུན། །ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར་ཤར་ཏེ། །སྒྲ་འོད་ཟེར་གྱིས་འཇིགས་པའི་ཚེ། །སེང་གེའི་གསོབ་ལྟར་རང་སྣང་ལ། །བག་མི་ཚ་བའི་གདེང་རྙེད་བྱ། །དེ་བཞིན་བསམ་གཏན་ཞག་ལྔ་ལ། །ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་ཚོམ་བུར་སྣང༌། །རིག་པ་འོད་ལ་འཇུག་པ་དང༌། །འོད་ཉིད་རིག་པར་འཇུག་པ་རྣམས། །གཞན་མིན་རང་གི་རང་རྩལ་དུ། །ངོ་ཤེས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །རླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ལ། །ཐིམ་པས་སྙིང་ནས་མཐིང་དཀར་སེར། །དམར་བའི་འོད་སྣམ་རིམ་བརྩེགས་སྟེང༌། །སོ་སོའི་མདངས་མཚུངས་ཐིག་ལེ་ནི། །འོད་ལྔའི་ཐིག་ཕྲན་གྱིས་བརྒྱན་པ། །འཆར་ཚེ་གང་ཤར་ཐད་ཀ་རུ། །རིག་པ་གཡོ་མེད་བཞག་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་ཀློང་དུ་གྲོལ། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ལ། །ཐིམ་པས་ཀ་དག་སྣང་བ་ནི། །མཁའ་ལྟར་དག་པའི་འོག་རོལ་དུ། །སྟེང་ཁར་ཁྲོ་བོ་ཐད་ཀ་རུ། །ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སྟེ། །འོག་ཏུ་རིགས་དྲུག་གནས་རིགས་ནི། །འདུལ་བྱེད་སྟོན་པར་བཅས་པ་ཀུན། །ཐུགས་རྗེའི་འོད་དང་སྐུ་ཡེ་ཤེས། །གཉིས་མེད་མཐའ་གྲོལ་མ་དག་དང༌། །དག་པའི་སྒོ་ལྟར་ཤར་བ་ཡིས། །འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་རྒྱ་མ་ཆད། །ཆེས་ཕྲའི་ཡེ་ཤེས་ནང་དུ་གསལ། །སྣང་བ་གང་དུའང་མི་ཕྱེད་ལ། །རྟེན་འབྲེལ་ཟང་ཐལ་རྗེན་པའི་ངང༌། །ཤེས་པ་རྩེ་གཅིག་ཉིད་དུ་གནས། །རྟག་ཆད་མཐའ་གྲོལ་ངོ་བོར་སངས༌། །སྲིད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་མ་འགགས་ཤིང༌། །འོད་གསལ་ཆོས་ཉིད་མ་བུ་འདྲེས། །དེ་ལྟའི་འཆར་ཚུལ་བརྒྱད་པོ་ཡང༌། །རིག་གདངས་གཅིག་གི་ལྡོག་ཆ་ལས། །འཁོར་འདས་སྣང་ཆ་མ་འགགས་ཤར། །གཞན་ཡང་ལྷ་དང་ལམ་སྐྱེ་གནས། །བསམ་གཏན་ལྟ་བ་གདམས་ངག་རྣམས། །རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཡི་དམ་ལྷའི། །ཞལ་མཐོང་བར་དོའི་ཆོས་ཉིད་དབང༌། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་ཞིང༌། །བསམ་གཏན་ལ་གནས་རང་སྣང་དང༌། །གཉིས་སུ་མེད་སྤྱོད་སྔར་འདྲིས་ཀྱི། །མི་དང་འཕྲད་བཞིན་གྲོལ་བ་ཐོབ། །དེ་བཞིན་སྔོན་གྱི་སྐྱེ་གནས་དང༌། །འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ཕ་རོལ་གྱྀ། །སེམས་དང་སྣང་བ་ལྐོག་གྱུར་ཤེས། །རིགས་དྲུག་གནས་མཐོང་དབང་པོ་རྣམས། །རྣམ་དག་མངོན་ཤེས་དྲུག་ཀྱང་འཆར། །དེ་ལྟར་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་ལ། །སོམ་ཉི་མེད་པའི་གདིང་རྙེད་པས། །འཆར་ལུགས་བརྒྱད་ཀྱང་རང་ཐིམ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་རྗེ་ལ་ཐིམ་པས། །རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཟད། །འོད་ཉིད་འོད་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། །འཇའ་ཚོན་ནམ་མཁར་ཡལ་བ་བཞིན། །སྐུ་ཉིད་སྐུར་ཐིམ་མཚན་མ་ཡི། །ཞལ་ཕྱག་ནང་གསལ་ཆེན་པོར་དག །ཡེ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པས། །ཆོས་ཉིད་མ་བུ་དབྱེར་མེད་འདྲེས། །གཉིས་མེད་གཉིས་མེད་ལ་ཐིམ་པས། །གདོད་མའི་ཆོས་སྐུར་འཇུག་ལྡང་བྲལ། །མཐའ་གྲོལ་མཐའ་གྲོལ་ལ་ཐིམ་པས། །བློ་འདས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པར་གནས། །མ་དག་ཡེ་ཤེས་སྒོར་ཐིམ་པས། །ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློང་དུ་འདྲེས། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ལ། །ཐིམ་པས་གདོད་མའི་བཙན་ས་ཟིན། །མདོར་ན་དུས་འདིར་གྲོལ་བའི་གནད། །ཕྱི་རོལ་སྣང་བའི་འཆར་སྒོ་ལ། །རྟོག་པས་བཏགས་ན་མཐའ་མེད་ཀྱང༌། །དཔྱོད་མཁན་ཉིད་ལ་ཚུར་བརྟག་པས། །གང་དུའང་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ངང༌། །མེད་དོ་སྙམ་པའང་རང་གྲོལ་བ། །འདི་ནི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོའོ། །གལ་ཏེ་གོམས་པའི་སྟོབས་ཞེན་པས། །སྲིད་པ་བར་དོར་ཁ་འཁྱལ་ཚེ། །ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་ཕྱེད་ཆ་ཡན། །སྔ་མའི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང༌། །གཅིག་ཤོས་ཕྱི་མའི་གཟུགས་འཛིན་ཞིང༌། །དྲི་ཟ་ཕྲ་མོའི་མངོན་ཤེས་ཅན། །ངེས་མེད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་རུ། །སྣང་བ་བན་བུན་བཟའ་གཏད་བྲལ། །དེ་ཚེ་བར་དོའི་གནས་སྐབས་སུ། །ངོ་ཤེས་མོད་ནས་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་དྲན་པའི་མོད། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་དང༌། །རྡོ་རྗེ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་དབུགས་འབྱིན་འགྱུར། །གཞན་ཡང་མངལ་དུ་འཇུག་བརྩམ་ཚེ། །མཐོ་རིས་འོད་དཀར་མགོ་ཡང་གྱེན། །ལྷ་མིན་ཁ་ཆར་བྱོལ་སོང་ནི། །ཁྲག་བཙོའི་རྣམ་པ་འཕྲད་དུ་སྟེ། །ཡི་དྭགས་དུ་བ་དམྱལ་བ་ལ། །སྡོམ་དུམ་ལྟ་བུར་འོག་ཏུ་བལྟ། །དེ་ཚེ་རབ་ཀྱིས་བདེན་མེད་ངང༌། །འབྲིང་གིས་བདེ་སྟོང་ལམ་ཁྱེར་ཏེ། །ཐ་མས་འདོད་ཆགས་མི་གཙང་བའི། །འདུ་ཤེས་བསྒོམ་པས་ཞེན་པ་སྤངས། །དེས་ཀྱང་ལྡོག་པར་མ་ནུས་ན། །མངལ་སྒོ་དམན་པ་སྨོན་ལམ་དང༌། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་མཐུས་དགག་སྟེ། །ཁམས་དྲུག་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལུས། །ཐེག་ཆེན་རིགས་སུ་སྐྱེ་སྲིད་བཟུང༌། །དེ་ལྟར་དབང་པོ་ཐ་མ་ནི། །ངེས་གསང་ལམ་འདིར་ཞུགས་གྱུར་ཀྱང༌། །མོས་པས་སྤྱོད་པ་ཙམ་ཉིད་ལས། །འདི་འམ་འཆི་ཁ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། །བར་དོར་བསྟན་པ་ཐོབ་པ་ཡི། །གྲུབ་མཐའ་མངོན་དུ་མ་རྙོགས་ཚེ། །དུས་འདིར་བླ་མའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །གདམས་ངག་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ལས། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །འདུན་པ་གཏད་པའི་དེ་མ་ཐག །རྣམ་གྲོལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པ་ལྟར། །བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང༌། །དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ནས། །ཀ་དག་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་སུ། །མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར། །རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས། །འཕྲོས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ཕྱེ་བའི་ཚོམས་ཏེ་གསུམ་པའོ། །དེ་ལྟར་སྡེ་གསུམ་ཀློང་དགུའི་བཅུད། །མཐར་ཐུག་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་གི། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་རིམ། །ཉུང་ངུའི་ངག་གིས་འདོམས་པ་གང༌། །གཏད་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་པདྨ་དགྱེས་པའི་སྡེས། །གནས་གསུམ་ཌཱ་ཀིའི་དགའ་ཚལ་ཆེར། །གང་ཤར་རྡོ་རྗེའི་གླུ་རུ་བླངས། །འདི་ལ་ནོངས་པར་གྱུར་པ་གང༌། །རངརིག་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་འཆགས། །དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་གྱི། །གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ཏུ་འཇུག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ལ་མན་ངག་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་གནས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་མེ་མཆོད་དང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་བགྱིས་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན་དེ་དང་ཉེ་བའི་འདབ་རོལ་དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་སྡེ་ཚན་ནོ། །གུ་ཧྱ།།
[edit]

@#/__/'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel bar rdo rje'i thol glu ye shes grub pa ces bya ba//a ho/__gzod nas dri med gnyug ma'i ngang*/__/'od gsal snang bzhi'i rtsal rdzogs pas/__/sku gsum lhun grub chen po'i zhal/__/nges don bla mar phyag 'tshal lo/__/rgyal bas theg pa sna tshogs pa/__/bstan kyang mthar thug rdzogs pa che'i/__/lam gyi ngal stegs nyid do zhes/__/zab gsang snying po'i rgyud las gsungs/__/de slad de yi lam gyi rim/__/skal bzang tshe gcig grol 'dod pa'i/__/dbang rnon rnams kyi bgo skal du/__/mdor bsdus gang shar dbyangs su len/__/thog mar dben zhing nyams dga'i sar/__/phyi nang 'byung ba snyoms pa'i dus/__/bde ba'i stan la legs 'dug ste/__/'byung ba'i rlung dug lan gsum bus/__/spyi bor dpal ldan bla ma bsgom/__/khyed shes dad pas gsol ba gdab/__/de nas dal 'byor tshang ba'i rten/__/'di nyid dpe grangs rgyu ngo bo'i/__/rnyed par dka' ba'i tshul bsams la/__/tshe 'di'i 'khrul pa'i snang zhen ldog__/phyi nang snod bcud gang la yang*/__/mtha' bzhi'i phyag rgyas btab pa'i phyir/__/nam 'chi cha med blos bskul te/__/snyom las le lo'i zhags pa phrol/__/'chi tshe dkar nag las 'bras kyi/__/rjes su 'brangs las gzhan min na/__/snying nas dge sdig blang dor la/__/rnam pa gcig tu dam bca' brtan/__/'khor ba gar skyes rnam gsum gyi/__/sdug bsngal rgyu 'bras kyis gzir phyir/__/ltar snang bde ba gang la yang*/__/bcos min nges 'byung drag po bskyed/__/de phyir de las 'dren nus pa/__/mtshan ldan dge ba'i bshes gnyen mchog__/mnyes pa gsum gyis nyer bsten nas/__/tshe gcig thar pa'i go 'phang bsgrub/__/de ltar yang yang bsam pa yis/__/blo rgyud las su rung ba na/__/skyes bu chen po'i sems kyis su/__/dkon mchog gsum la skyabs su 'gro/__/mtha' klas ma gyur 'gro kun la/__/bzod med snying rjes drangs pa yis/__/smon dang 'jug pa'i byang chub sems/__/rnam pa kun tu bskyed par bya/__/'gal rkyen sdig sgrib bsal ba'i phyir/__/stobs bzhi'i gnad dang ldan pa yis/__/rdo rje sems dpa'i bsgom bzlas ngang*/__/yang dag gnyug ma'i gnas lugs blta/__/mthun rkyen tshogs gnyis myur 'dum pa/__/phyi nang gsang ba de kho na'i/__/rab 'byams mchod pa'i maN+Dal gyis/__/sku gsum dkyil 'khor lha tshogs mchod/__/khyad par rdo rje'i ye shes mchog__/mngon sum rgyud la 'pho byed pa/__/mos gus bla ma'i rnal 'byor ni/__/nyams len kun gyi rtsa ba'o/__/de ltar lam gzhan thun mong gi/__/sngon 'gro'i bdud rtsis snying brlan pas/__/thun mong ma yin nyams rtogs kyi/__/sa bon rgyud la chags par 'gyur/__/rdoX rjeX'i tholaX gluX ye shes grub pa las/__/sbyor ba'i lam gyi rim pa'i tshoms te dang po'o/__/de nas khyad par sngon 'gro la/__/dang po rig pa'i sna 'khrid phyir/__/'khor 'das ru shan dbye ba ni/__/srid dang zhi ba'i spyod pa gang*/__/lus ngag yid kyis rjes spyad cing*/__/spyad bya rigs drug sa bon rnams/__/sbyong byed 'bru gsum 'od kyis sbyangs/__/de 'bras gnas skabs 'khrul pa'i rgyu/__/'khor ba'i sa bon las ldog cing*/__/mthar thug sgo gsum byed pa kun/__/rdo rje gsum gyi drwa bar bsdoms/__/gnyis pa sems kyi sna 'khrid phyir/__/lus ni rdo rje'i 'dug stangs te/__/ngag ni hU~M gi rgyas gdab dang*/__/rtsal sbyang gnyen btsal lam du gzhug__/yid kyang byung gnas 'gro gsum po/__/brtag pas tha mal sgo gsum po/__/sgrib bral rdo rje gsum du byed/__/de bzhin 'gul spyod smra brjod dang*/__/rtog pa bral bar rnal dbab cing*/__/nyan thos byang sems khro bo yi/__/lta stangs nyid kyis sor yang gzhug__/dngos gzhi sgom med khregs chod dang*/__/sgom yod thod rgal rnam pa gnyis/__/dang po dbang bskur sngon 'gro bas/__/yid dpyod las 'das mngon sum don/__/rang gsal rjen par ngo sprod de/__/de tshe da lta'i rig pa ni/__/bcas bcos spro bsdu bral ba'i gshis/__/ye babs gnyug ma'i gnas lugs don/__/gdod ma'i gzhi dbyings lhag ger mthong*/__/de lta'i chos nyid mi 'gyur don/__/bsgom pas rtsal sbyang bsten pa ni/__/cog gzhag bzhi yi rnal 'byor la/__/lhums su zhugs par bya ba ste/__/de lta'i yin lugs bsam ngo dang*/__/bral ba'i ngang der lhod kyis klod/__/rgya yan 'pho 'gyur med par 'jog__/lta ba ri bo cog gzhag go/__/skyil krung bar snang lta stangs gtad/__/tshogs drug snang ba'i 'jug ldog kun/__/bzo med dwangs gsal rjen par rol/__/sgomaX paX rgya mtsho cog gzhag go/__/sgo gsum rang babs kha yan ngang*/__/lta sgom bza' gtad mdud pa bshig__/rang gsal ye shes car phog bskyang*/__/spyodaX paX man ngag cog bzhag go/__/phyi rol yul lnga'i shes pa la/__/gang shar spang blang bral ba yis/__/nang du ngang bzhag rjen par 'char/__/'brasaX buX ma bcos cog gzhag go/__/mdor na stong par rgyas 'debs dang*/__/dbyings la gtod pa'i 'dzin pa spangs/__/da lta'i shes pa myong thog tu/__/ngo shes thag chod brtan pa thob/__/de ltar goms pa brtan pa las/__/sku dang ye shes phrin las kyang*/__/lhun grub chen por rdzogs pa'i phyir/__/lam bden spros pa dbyings su yal/__/'di ni grangs med rdo rje 'chang*/__/byon dang 'byon 'gyur thams cad kyi/__/nye lam sbas pa zab mo ste/__/'bras bu'i thus ka bla na med/__/gnyis pa 'od gsal gsang ba che/__/khyad par bdun gyi 'phags pa'i chos/__/sku gsum lam gyi snang ba la/__/rtsal rdzogs thod rgal gdams pa ni/__/sgo gsum dge dang mi dge ba'i/__/bya ba dgu phrugs btang nas kyang*/__/lus gnad seng glang drang srong tshul/__/ngag gnad smra ba yongs su spangs/__/sems gnad rig pa mkha' la gtad/__/de nas 'char byed sgo yi gnad/__/sku gsum gzigs stangs ldog phab dang*/__/zur gyis blta'am thun mong du/__/phyed btsum zim bus yul nyid la/__/khru gang tsam gyis ma reg blta/__/'char gzhi slong byed rkyen gsum dang*/__/bral ba zer gnyis dus su ste/__/rlung gnad mchu sor ma reg par/__/dal bus 'jug dang ldang bar byed/__/de ltar bshad ma thag pa yi/__/gnad la g.yo ba med pa yis/__/thog mar 'od snang sngo rib ni/__/shin tu dag par snang ba las/__/nang dbyings phyi ru gsal ba'i gdangs/__/'od lnga'i drwa bas 'brel ba shar/__/de dbus thig le stong sgron ni/__/thig zlum 'od lnga'i mu khyud can/__/mthong tshe nang du stong gsal nyams/__/'char ba shes rab rang byung gi/__/sgron ma nyid yin de nyid las/__/lhag mthong rdo rje lu gu rgyud/__/mu tig bstar la brgyus pa ltar/__/shar tshe dbyings rig drwa ba ru/__/btsud cing bsgom pa rig pa'i gnad/__/de yang zhen med rang gsal ngang*/__/thun bzhi'i rnal 'byor dang ldan pas/__/nyams len srang du gzhug pa yis/__/snang bzhi'i pha rol son 'gyur te/__/dang po chos nyid mngon sum ni/__/bde gshegs snying po'i rang gdangs phyir/__/shar ba'i dbyings snang mthong nas bzung*/__/thig le thig phran 'od zlum dang*/__/thig le sum 'brel snang ba'i mtshams/__/ka dag rig pa lu gu rgyud/__/phra zhing 'khyogs la thig les 'brel/__/'gro 'ong bcas par shar ba gang*/__/dbyings rig phyag rgyar bcings nas bsgom/__/de tshe nang du rtog dpyod kyis/__/shes rab khyad par can 'char zhing*/__/ye shes sum cha tsam la dbang*/__/'di dus bar do chod gyur kyang*/__/rang bzhin sprul sku'i zhing khams su/__/dbugs 'byin thob par the tshom med/__/gnyis pa nyams snang gong 'phel ni/__/snga ma'i 'od snang de nyid las/__/ches cher 'phel zhing rtsibs shar dang*/__/gyen 'greng zlum 'khrigs mchod rten dbyibs/__/pad+ma mkhar thab mdung rtse dang*/__/drwa ba drwa phyed mig mangs ris/__/thig zlum sran ma tsam nas bzung*/__/bse phub tsam gyi bar skye zhing*/__/lug rgyud 'gro 'ong g.yo ba yang*/__/'dab chags 'phur skyen tsam nyid nas/__/bung ba bcud la 'khor ba bzhin/__/cung zad goms pa'i rim pa yis/__/'od snang 'phel dang rig pa dal/__/mthar gyis stong nyams 'od gsal gyi/__/snang bas gar bltas g.yo med khyab/__/dbyings snang zlum 'khrigs pad 'dab bzhis/__/brgyan pa'i tshom bu 'char gyur na/__/'chi srid 'od gsal ngang du grol/__/gsum pa rig pa tshad phebs ni/__ye shes lnga yi thig le'i dbus/__/sku gsum tshom bu tha dad pa/__/rim bzhin gsal bas gdos bcas 'gags/__/cir snang dag pa rab 'byams su/__/shar zhing yul du thogs rdugs bral/__/lus sems rten 'brel rgyun chad pas/__/khams gsum gnas su mi ldog go/__/bzhi pa chos nyid zad pa ni/__/las rlung g.yo med ye shes su/__/'phel bas phyi 'byung gzung yul dang*/__/nang 'byung 'dzin pa'i sems byung bcas/__/'gags shing gsang ba 'od gsal gyi/__/snang ba kun kyang chos dbyings thim/__/de tshe skye bar dbang thob pas/__/snang stong chu zla lta bu'i ngang*/__/'od gsal 'pho chen dwangs ma'i skus/__/'gro sgrol phrin las rtag tu spyod/__/de bzhin 'jug par dbang thob pas/__/gdod ma'i gzhi dbyings chen po ru/__/nang gsal thim la ma rmugs par/__/sku dang ye shes 'du 'bral med/__/de ltar dngos gzhi'i nyams len mthil/__/bstan nas mtha' brten man ngag ni/__/mi 'gul gsum gyi gzhi bca' zhing*/__/sdod pa gsum gyis tshad bzung ste/__/thob pa gsum gyis gzer gdab par/__/gding bzhi'i grol tshad bstan pa'o/__/dang po bzhugs stangs gzigs stangs dang*/__/bzo med ngang las mi g.yo bas/__/rtsa rlung dal zhing snang ba 'phel/__/dbyings rig zung du chud par 'gyur/__/gnyis pa lus kyi bya ba dang*/__/rtsa khams 'phel med snang ba yang*/__/'dar 'phrig med par sdod pa yis/__/'khrul snang 'khrul rtog kun zad cing*/__/zhing khams tshad la phebs par 'gyur/__/'di dus snang ba rnam bzhi la/__/lus ngag yid kyi rtags tshad rdzogs/__/de tshe bar chad bdud dang ni/__/'phel 'grib nyams dang mi 'gyur ba/__/gsang ba'i rtags kyang nges pa yis/__/so so'i 'jug ldog ma 'khrul bya/__/gzhan yang drod tshad nying 'khrul ni/__/rab kyis 'od gsal nyid du 'char/__/'bring gis ngo shes sprul bsgyur nus/__/tha mas bag chags ngan pa'i rgyun/__/chad cing dge ba'i rmi lam 'gyur/__/gsum pa phyi nang yul dang lus/__/gsang ba rlung sems dbang thob pas/__/rkyen snang zhing khams nyid du 'char/__/gdos bcas phung po 'od du gsal/__/mtshams med lnga dang ldan pa yi/__/rnam shes yin kyang 'drongs par nus/__/bzhi pa 'khor ba'i sdug bsngal dang*/__/rgyu 'bras rnam smin gdod nas dag__/mya ngan 'das pa'i go 'phang dang*/__/bral ba'i 'bras bu btsal du med/__/de phyir zhi dang srid pa yi/__/re dogs rdzun phug rang sar yal/__/thar pa chen po'i grong khyer du/__/yang dag mngon par rdzogs sangs rgyas/__/mdor na sras dang bcas pa yi/__/rgyal ba kun gyi ye shes mchog__/'od gsal thig le chen po'i dbyings/__/rang grol btsan sa zin pa'o/__/rdo rje'i thol glu ye shes grub pa las/__/dngos gzhi'i lam gyi rim pa'i tshoms te gnyis pa'o/__/de ltar dbang po rnon po'i tshogs/__/tshe 'dir grol ba'i lam bstan nas/__/slar yang 'bring dang rtul po'ang*/__/dbugs 'byin bgyi slad tshul 'di gdams/__/gang zhig rang bzhin bar do ru/__/thos bsam sgrau 'dogs legs chod cing*/__/lhag par theg mchog snying po'i lam/__/tshul bzhin ston nus bshes gnyen bsten/__/de nas nam zhig tshe 'di yi/__/'phen pa rdzogs par brtsam pa na/__/'chi kha'i bar do zhes bya ste/__/dus der chags zhen 'khri ba bcad/__/sku dang ye shes dbyer med dbyings/__/'od gsal sbubs la 'jug bya'i phyir/__/phung po seng ge nyal stabs kyis/__/shes pa mig la gtad nas kyang*/__/de nyid dbyings rig thig ler gtad/__/yang na grong 'pho grong 'jug ni/__/dbugs kyi 'gro 'ong dang bstun nas/__/rig pa a yi rnam par 'phang*/__/'di dag gis ni btsan thabs su/__/grol ba'i go 'phang ster bar byed/__/gal te las kyi gzhan dbang gis/__/dus der brtan pa ma thob na/__/phyi rol 'byung bzhi thim pa dang*/__/nang du rlung lnga 'gros thim rjes/__/rig gdangs snying gi sbubs su 'jug__/rlung ni kha sna'i lam nas sdud/__/sems ni ye shes rgyab gyes te/__/tshe 'di'i snang ba 'gags par 'gyur/__/de tshe dbugs kyi sbyor ba yis/__/rnam shes yul la drangs pa'i rjes/__/thig le stong pa'i sgron ma ni/__/mtheb 'dzub sbyor bas mtshon byas te/__/rang snang ye shes chen po ru/__/phyir mi ldog pa'i ngo sprod gdab/__/gzhan du skye med yi ge'i sgras/__/gong nas gong du 'pho bar bya/__/de nas kun gzhi'i rnam shes nyid/__/dran bya dran byed med pa'i phyir/__/nam mkhar thim pa'i brdar btags tshe/__/chos nyid bar do'i snang ba ni/__/rgya chad phyogs lhung bral bar 'char/__/de tshe spang blang med pa ru/__/rang sar bzhag pa'i skad cig mar/__/gzhi las khyad chos drug ldan gyis/__/'phags pa'i nang dbyings chen por grol/__/gal te de ru ma grol na/__/nam mkha' 'od gsal la thim ste/__/phyogs dang phyogs mtshams lnga ldan gyi/__/'od zer tshom bus khyab pa'i dus/__/rang snang rang bzhin med pa ru/__/ngo shes rang grol btsan sa zin/__/de las 'od gsal zung 'jug la/__/thim pas snang ba de rnams kun/__/khro bo'i dkyil 'khor cher shar te/__/sgra 'od zer gyis 'jigs pa'i tshe/__/seng ge'i gsob ltar rang snang la/__/bag mi tsha ba'i gdeng rnyed bya/__/de bzhin bsam gtan zhag lnga la/__/ye shes rig pa'i tshom bur snang*/__/rig pa 'od la 'jug pa dang*/__/'od nyid rig par 'jug pa rnams/__/gzhan min rang gi rang rtsal du/__/ngo shes brtan pa thob par 'gyur/__/rlar yang zung 'jug ye shes la/__/thim pas snying nas mthing dkar ser/__/dmar ba'i 'od snam rim brtsegs steng*/__/so so'i mdangs mtshungs thig le ni/__/'od lnga'i thig phran gyis brgyan pa/__/'char tshe gang shar thad ka ru/__/rig pa g.yo med bzhag pa yis/__/ye shes bzhi sbyor klong du grol/__/de nas ye shes lhun grub la/__/thim pas ka dag snang ba ni/__/mkha' ltar dag pa'i 'og rol du/__/steng khar khro bo thad ka ru/__/zhi ba'i dkyil 'khor 'khor lo ste/__/'og tu rigs drug gnas rigs ni/__/'dul byed ston par bcas pa kun/__/thugs rje'i 'od dang sku ye shes/__/gnyis med mtha' grol ma dag dang*/__/dag pa'i sgo ltar shar ba yis/__/'khor 'das gnyis su rgya ma chad/__/ches phra'i ye shes nang du gsal/__/snang ba gang du'ang mi phyed la/__/rten 'brel zang thal rjen pa'i ngang*/__/shes pa rtse gcig nyid du gnas/__/rtag chad mtha' grol ngo bor sangs*/__/srid pa'i 'byung khungs ma 'gags shing*/__/'od gsal chos nyid ma bu 'dres/__/de lta'i 'char tshul brgyad po yang*/__/rig gdangs gcig gi ldog cha las/__/'khor 'das snang cha ma 'gags shar/__/gzhan yang lha dang lam skye gnas/__/bsam gtan lta ba gdams ngag rnams/__/rjes su dran pas yi dam lha'i/__/zhal mthong bar do'i chos nyid dbang*/__/sprul sku'i zhing du dbugs 'byin zhing*/__/bsam gtan la gnas rang snang dang*/__/gnyis su med spyod sngar 'dris kyi/__/mi dang 'phrad bzhin grol ba thob/__/de bzhin sngon gyi skye gnas dang*/__/'chi 'pho skye ba pha rol gy-i/__/sems dang snang ba lkog gyur shes/__/rigs drug gnas mthong dbang po rnams/__/rnam dag mngon shes drug kyang 'char/__/de ltar lhun grub snang ba la/__/som nyi med pa'i gding rnyed pas/__/'char lugs brgyad kyang rang thim ste/__/thugs rje thugs rje la thim pas/__/rigs drug 'khor ba'i 'khrul snang zad/__/'od nyid 'od la thim pa yis/__/'ja' tshon nam mkhar yal ba bzhin/__/sku nyid skur thim mtshan ma yi/__/zhal phyag nang gsal chen por dag__/ye shes ye shes la thim pas/__/chos nyid ma bu dbyer med 'dres/__/gnyis med gnyis med la thim pas/__/gdod ma'i chos skur 'jug ldang bral/__/mtha' grol mtha' grol la thim pas/__/blo 'das chen po'i dgongs par gnas/__/ma dag ye shes sgor thim pas/__/thig le nyag gcig klong du 'dres/__/dag pa ye shes ngo bo la/__/thim pas gdod ma'i btsan sa zin/__/mdor na dus 'dir grol ba'i gnad/__/phyi rol snang ba'i 'char sgo la/__/rtog pas btags na mtha' med kyang*/__/dpyod mkhan nyid la tshur brtag pas/__/gang du'ang grub pa med pa'i ngang*/__/med do snyam pa'ang rang grol ba/__/'di ni nyams len snying po'o/__/gal te goms pa'i stobs zhen pas/__/srid pa bar dor kha 'khyal tshe/__/ji tsam gnas kyi phyed cha yan/__/snga ma'i gzugs kyi rnam pa dang*/__/gcig shos phyi ma'i gzugs 'dzin zhing*/__/dri za phra mo'i mngon shes can/__/nges med rmi lam lta bu ru/__/snang ba ban bun bza' gtad bral/__/de tshe bar do'i gnas skabs su/__/ngo shes mod nas phyogs bcu yi/__/sprul pa'i zhing khams dran pa'i mod/__/chos nyid bden pa'i nus mthu dang*/__/rdo rje bla ma'i byin rlabs kyis/__/skad cig nyid du dbugs 'byin 'gyur/__/gzhan yang mngal du 'jug brtsam tshe/__/mtho ris 'od dkar mgo yang gyen/__/lha min kha char byol song ni/__/khrag btso'i rnam pa 'phrad du ste/__/yi dwags du ba dmyal ba la/__/sdom dum lta bur 'og tu blta/__/de tshe rab kyis bden med ngang*/__/'bring gis bde stong lam khyer te/__/tha mas 'dod chags mi gtsang ba'i/__/'du shes bsgom pas zhen pa spangs/__/des kyang ldog par ma nus na/__/mngal sgo dman pa smon lam dang*/__/skyabs su 'gro ba'i mthus dgag ste/__/khams drug ldan pa'i rdo rje'i lus/__/theg chen rigs su skye srid bzung*/__/de ltar dbang po tha ma ni/__/nges gsang lam 'dir zhugs gyur kyang*/__/mos pas spyod pa tsam nyid las/__/'di 'am 'chi kha chos nyid kyi/__/bar dor bstan pa thob pa yi/__/grub mtha' mngon du ma rnyogs tshe/__/dus 'dir bla ma'i mos gus kyis/__/gdams ngag rjes su dran pa las/__/rang bzhin sprul sku'i zhing khams su/__/'dun pa gtad pa'i de ma thag__/rnam grol dbugs chen 'byin pa ltar/__/bde gshegs rigs lnga'i zhal mthong zhing*/__/dbang bskur lung bstan dbugs dbyung nas/__/ka dag gdod ma'i gzhi dbyings su/__/mngon par rdzogs sangs rgyas par 'gyur/__/rdo rje'i thol glu ye shes grub pa las/__/'phros don gyi khyad par gzhan phye ba'i tshoms te gsum pa'o/__/de ltar sde gsum klong dgu'i bcud/__/mthar thug man ngag snying tig gi/__/thun mong khyad par lam gyi rim/__/nyung ngu'i ngag gis 'doms pa gang*/__/gtad med kun tu rgyu ba yi/__/rnal 'byor pad+ma dgyes pa'i sdes/__/gnas gsum DA ki'i dga' tshal cher/__/gang shar rdo rje'i glu ru blangs/__/'di la nongs par gyur pa gang*/__/rangarig gnyug ma'i klong du 'chags/__/dge bas 'gro kun sku gsum gyi/__/grong khyer mchog tu 'jug gyur cig__/ces pa'ang dus gsum mkhyen pa o rgyan chen pos ye shes DA ki bde chen mtsho rgyal la man ngag snying gi thig le'i chos 'khor bskor ba'i gnas kyi gtsug tor gzho stod ti sgro mkha' 'gro'i tshogs khang chen mor me mchod dang tshogs kyi 'du ba bgyis pa'i tshe ji ltar shar ba bzhin de dang nye ba'i 'dab rol drang srong dgyes pa'i tshal du bris pa las rnam par phye ba ste shin tu gsang ba'i sde tshan no/__/gu h+ya//__________

Footnotes

Other Information