JKW-KABAB-12-NA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། གཅོད་ཡུལ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་དང་ཞི་བྱེད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད་གཏུམ་མོ་དྲན་ཆོག་མེ་འབར་འོད་གསལ་ཤེས་བྱ་བུམ་འཇུག་བཅས།
Wylie title rdzogs chen hU~M skor las gcod yul snang ba lam khyer dang zhi byed rin chen phra bkod gtum mo dran chog me 'bar 'od gsal shes bya bum 'jug bcas JKW-KABAB-12-NA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 10, Pages 265-282 (Folios 1a to 9b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rdo rje gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs chen hU~M skor las gcod yul snang ba lam khyer dang zhi byed rin chen phra bkod gtum mo dran chog me 'bar 'od gsal shes bya bum 'jug bcas. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 265-282. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Severance Texts - gcod gzhung
Cycle རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ (rdzogs chen snying po hum skor)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-033; Terdzo-LI-034; Terdzo-LI-035; Terdzo-LI-036
Notes There are four texts included under this title:
  1. gcod yul snang ba lam khyer (265-271)
  2. zhi byed rin chen phra bkod (271-277)
  3. gtum mo dran chog me 'bar (278-280)
  4. 'od gsal shes bya bum 'jug (280-282)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ གཅོད་ཡུལ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་བཞུགས་སོ༔

ཨེ་མ་ཧོ༔

༁ྃ༔ ༡༢༣༤༥༥༦༧༧༨༩༩༠༠༠༩༨༔ ཨེ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ངས༔ ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ༔ གཅོད་ཡུལ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་བསྟན༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་སྤྱོད༔ འདི་ལ་སྤྱི་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ༔ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་མོ༔ དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ རང་མཛེ་ཕོ་མོ་དང་འབྲེལ་ལམ༔ ནད་འགོ་བའམ༔ བྲག་ཕུག་གམ༔ ལྷ་ཁང་ངམ༔ ཁང་སྟོང་ངམ༔ གང་ཡ་ང་བའི་སར་ཕྱིན་ལ༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་བྱས༔ བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ སྣང་བ་བདེན་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༔ སྐྱེ་མེད་ཅིག་ཆོད་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༔ རང་སྣང་རང་གྲོལ་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༔ སྙེམས་ཐག་འཁྲི་བ་བཙན་ཐབས་སུ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༔ ཡིད་ཀྱི་རོ་སྙོམས་བླང་དོར་དང་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༔ ཅེས་གསོལ་བ་གདབ་བོ༔ དངོས་གཞི་ནི༔ གདོན་ལ་གཅོད་ན་རང་གར་ཉལ་བ་དེའི་སྙིང་གི་འོག༔ སྒལ་པའི་དཀྱིལ་འོག་ནས༔ གཞི་བདག་གམ༔ གདོན་དེ་ཡོད་པའམ༔ རང་གི་མགོས་ལུང་པའི་ཕུ་ནོན་པ༔ རྐང་པས་མདའ་ནོན་པ༔ ཡན་ལག་གི་འོག་ཏུ་གདོན་ཕལ་པ་དང་བཅས་པ་མནན་ལ༔ གན་རྒྱལ་དུ་གཅེར་ཉལ་ལ་ཀློད་དེ༔ ད་ནི་འདི་ནས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་མི་ལྡང་ངོ་སྙམ་དུ་འཕྲིག་བཅད་ལ་བསྡད་པས༔ རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཆོ་འཕྲུལ༔ ཐ་མ་ཡང་གཟི་བྱིན་དང་༔ རྨི་ལམ་དུ་འབྱུང་སྟེ༔ འཇིགས་པ་དང་༔ ཡ་ང་བ་དང་༔ སྐྱི་ཟིང་བ་དང་༔ གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་པ་འོང་༔ དེ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་རབ་གཏད་མེད་དུ་ཤེས་པས་གྲོལ་འགྲོ༔ འབྲིང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་སྙམ་པས་གྲོལ་འགྲོ༔ ཐ་མ་ཆགས་ཞེན་དང་༔ འཛིན་པ་ལུས་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན༔ སེམས་ནི་སྟོང་པ་ཡིན༔ སྟོང་ཉིད་རིག་པ་གཅེར་བུ་ལ་ཞེན་པ་ཉམ་ང་དང་བྲལ༔ འོ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཡིན༔ རང་མདངས་ཡིན༔ དངོས་ཅན་འདུག་ན་དགའི༔ ངས་ནམ་མཁའ་མཐའ་གཏུག་གཏུག་བཙལ་ཀྱང་༔ ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་༔ དབྱིབས་དང་༔ ཁ་དོག༔ མཚོན་དཔེ༔ མིང་བཙལ་བས་མ་རྙེད༔ ད་ཤ་འདོད་པས་ཤ་ཁྱེར༔ ལན་ཆགས་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཁྲག་འདོད་པས་གྲག་ཁྱེར་ཅིག༔ རུས་པ་འདོད་པས་རུས་པ་ཁྱེར་ཅིག༔ པགས་པ་འདོད་པས་ལྤགས་པ་ཁྱེར་ཅིག༔ ནང་ཁྲོལ་འདོད་པས་ནང་ཁྲོལ་ཁྱེར་ཅིག༔ ལན་ཆགས་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག༔ ངའི་ལུས་པོ་འདི་ནམ་ཞིག་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ༔ ད་རེས་དངོས་སུ་ལེན་མཁན་ཡོད་པས་དགའ༔ ཆགས་ཞེན་ཀྱང་ཡོད་རེ་བྱས་ལ་ཁར་ཡང་འདོན༔ སེམས་ཀྱིས་གཏིང་དུ་བློ་ལ་ཡང་བླང་ངོ་༔ དེ་ནས་གཏད་མེད་དུ་ལྷོད་དེ་ཉལ་བསྡད་དོ༔ དེའི་ཆོད་པའི་རྟགས་སུ༔ ཤེས་པ་བདེ་འབོལ་བ་དང་༔ དྭངས་སིང་བ་དང་༔ རྨྀ་ལམ་དུ་ཟས་གོས་སྟེར་བ་ལ་སོགས་དངོས་སུ་འབྱུང་བ༔ གདོན་བགེགས་གཞི་བདག་དེས་བྲན་བྱེད་པ་འབྱུང་༔ ཁྱད་པར་སྔར་མེད་པའི་ཉམས་ཁྱད་པར་ཅན་བློ་ཐོལ་ཐོལ་འཆར་བ་འབྱུང་ངོ་༔ གཞན་ཡང་གཉན་ས་རུ་འགྲོ་མི་དགོས་ཏེ༔ རང་གང་འདུག་གི་མལ་དེར་དམིགས་པ་དེ་བྱས་པས༔ རོ་མལ་ན་ཡོད་པས་མལ་གཉན་སར་ཤེས་པར་བྱའོ༔ བདུད་འཇམ་པོ་ཞུགས་པ་ནི༔ བཟང་པོར་བཀུར་བ་དང་༔ ཕྱེ་གཏོར་དང་༔ འགྲོ་དོན་དང་༔ གདུལ་བྱ་དང་༔ ཕན་ཐོགས་དང་༔ བསོད་ནམས་དང་༔ སྙན་གྲགས་དང་༔ འཁོར་གཡོག་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་ནོ༔ དེ་རྣམས་གཏད་མེད་དུ་མ་ཤེས་པར་སྙེམས་ཞུགས་ནས་ང་ཅིག་འོང་བར་འདུག་གོ་སྙམས་པའི་ཞེན་འཛིན་ཞུགས་པས༔ བདུད་ཀྱིས་ཁྱེར་བ་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་སུ་སྐྱོ་བ་གཏིང་ནས་བསྐྱེད༔ ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག༔ བློ་སྣ་འུབ་ཀྱིས་བསྟུང་༔ དཀའ་ཐུབ་བཅུད་ལེན་བྱས༔ སྙེམས་ཐག་ནང་ནས་བཅད༔ རང་གིས་སེམས་ལ་ཞེན་འཛིན་འདུག་གམ་བལྟ༔ འདུག་ན་ད་རུང་ཀློད་པས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་ཞིང་༔ ཡལ་ནས་འགྲོ༔ དེ་ལྟ་བུ་མ་རྟོགས་ནའང་༔ ནང་དུ་རང་ལ་བལྟས་པས་བདུད་ཀྱི་རྩ་བ་སེམས་ཡིན་པས༔ སེམས་ནི་བཙལ་ཡང་མ་གྲུབ༔ སྣང་བ་དང་༔ སྟོང་པ་དང་༔ ལྷ་དང་༔ འདྲེ་དང་༔ དགྲ་དང་༔ གཉེན་དང་༔ གཙང་བ་དང་༔ བཙོག་པ་དང་༔ བདེ་བ་དང་༔ སྡུག་པ་དང་༔ ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་ཀློད་ཅིང་བཞག་པས༔ ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པར་རང་སར་དུ་གྲོལ་འགྲོ༔ མ་གྲོལ་བཅིངས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཀློད་པས་ཤེས་པ་བཅིངས་མེད་བདེན་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་བསྐྱིལ་མེད་པར་ཆེད་དུ་བསྒོམ་པ་དང་བྲལ༔ དབང་པོ་རྒྱ་ཡན་དུ་གྱུར༔ གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་གཏད་མེད་དུ་བདེ་ཕྱམ་ཕྱམ་བ་ཅིག་འབྱུང་ངོ་༔ དེ་དུས་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ༔ བདུད་རྩུབ་ཆོས་སུ་ཞུགས་པའང་༔ ནད་དང་༔ གདོན་དང་༔ མི་དང་༔ མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ༔ ཐོག་འགེལ་དུ་བྱས་ཏེ༔ ནད་པ་སླར་འདྲེ་ལ་གཏད༔ གཉན་གྱི་སྟེང་དུ་གཉན་པ་ཕབ༔ མེ་བཙའ་ཨ་ཚ་ཚུགས་སུ་བཏབ་པས༔ སླར་འཕྲིག་མི་ཚུད་པར་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བའོ༔ རྗེས་ནི༔ དུས་རྟག་དུ་བློ་སྣ་ཐུང་ཧྲིལ་བསྡུས་ནས༔ ནམ་འཆི་ངེས་མེད་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཏུང་ངེ་བྱས༔ ཉམས་ལེན་ཕྱི་དུས་སུ་མི་བཞག༔ མིག་བསྒྲད༔ གཅོད་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཨེ་མ་ཐོག་མེད་མ་རིག་སེམས༔ རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་སྐྱེས་བདུད༔ དེ་ནི་རང་གི་སེམས་ལས་བྱུང་༔ སེམས་ལ་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་མེད༔ གྲོལ་བས་སངས་རྒྱས་བྱུང་བ་མེད༔ འཁྲུལ་པས་འཁོར་བར་ལྷུང་བ་མེད༔ དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་དྲིས་མ་གོས༔ རང་གྲོལ་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་ཡིན༔ གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་གཤིས་ལུགས་ཡིན༔ ཆོས་ཉིད་ངང་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་༔ སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ༔ རང་ལ་བར་ཆད་བྱུང་བ་ན༔ གཉན་སར་ཕྱིན་ལ་སྟོང་གསལ་བསྒོམ༔ སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་ན༔ སྙིང་རྗེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིས༔ བདག་དང་གཞན་དང་གདོན་དང་ནད༔ ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་ཤེས་བྱས་ལ༔ ཕཊ་ཕཊ་བྱ་ཞིང་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ༔ དེས་ཀྱང་ཞི་བར་མ་གྱུར་ན༔ གཉན་སར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་མཐའ་བྲལ་བསྒོམ༔ མཎྜལ་བཅས་ལ་ཤིང་བུ་དང་༔ རྡེའུ་བྱིན་རླབས་བྱས་ལ་སྒྱུར༔ སྟེང་གི་ལྷ་རྣམས་དམ་ལ་ཐོགས༔ འོག་གི་ཀླུ་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཀླུ་ལ་ལས་ནི་གང་བཅོལ་གྲུབ༔ ལྷ་རྣམས་རང་རང་གྲོགས་དན་བྱེད༔ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་བྲན་དུ་འཁོལ༔ རྩ་བ་གསུམ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གིས༔ མ་ལྟར་སྐྱོང་ཞིང་བུ་ལྟར་འཚོ༔ ཐོགས་བཅས་བདུད་ལ་ཆོད་པ་ཡིན༔ སྣང་བ་དགྲ་ནི་གང་ལ་ལྡང་༔ ཐོགས་མེད་བདུད་ལ་ཆོད་པ་ཡིན༔ གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་དམ་ལ་ཐོགས༔ ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར༔ དེ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་དུ༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་བསམ་དགུ་འགྲུབ༔ ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་ལྟ་བུར་འགྱུར༔ མཆོག་ཏུ་བླ་མེད་དེར་སངས་རྒྱས༔ རྣལ་འབྱོར་ལམ་པའི་ཉམས་ལེན་ལ༔ འདི་ལས་ཟབ་པ་ལོག་ན་མེད༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་དང་འདི་འཕྲད་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས༔ ཞི་བྱེད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད་བཞུགས༔ གེགས་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ༔ ༁ྃ༔ ༔༡༢༣༤༥༦༧༧༨༨༩༩༨༧༧༦། རིག་པ་སྐྱེ་མེད་སྤྲིན་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལ༔ རྟོག་པའི་རང་རྒྱུད་རང་སར་ཤར་ཡལ་གྱི༔ ཆུ་རླབས་རང་སངས་རྟོག་མེད་རང་གྲོལ་བ༔ གེགས་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དེ་ལ་བསྟོད༔ འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་འབད་རྩོལ་དང་བཅས་པ་དྲག་པོས་ཉམས་སུ་བླང་པ་རྣམས་ལ༔ ལམ་གྱི་སྣང་བ་འཕེལ་འགྲིབ་སེལ་བའི་ཐབས་ལ༔ རྣམ་རྟོག་བྱིང་བ་དང་༔ རྒོད་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ བྱིང་བ་ལ་གནས་ཀྱིས་བྱིང་བ་དང་༔ གྲོགས་ཀྱིས་སོ༔ གནས་ཀྱིས་བྱིང་བ་ནི༔ མཛེ་སྤྲང་ངམ༔ དམ་ཉམས་ཀྱིས་བསླད་པའམ༔ རང་བཞིན་གྱིས་གནས་འཐིབ་པ་དང་༔ ནམ་ཟླས་འཐིབ་པའོ༔ དེ་ལ་གནས་མཐོ་བའམ༔ གངས་མཐོ་བའམ༔ ནེའུ་སིང་ངམ༔ བྲག་གི་རྩེ་ལ་བསྒོམས་པས་སེལ་ལོ༔ གྲོགས་ནི༔ དམ་ཉམས་སམ༔ སྡོམ་ཉམས་སམ༔ བསམ་ངན་ནམ༔ སྡིག་ཅན་ནམ༔ གདོན་ཅན་དང་འགྲོགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འགྲིབ་པ་དང་༔ ལུས་ལྡང་མི་ནུས་པ་དང་༔ བཏང་སྙོམས་དང་ལེ་ལོར་ལུས་པ་འབྱུང་ངོ་༔ དེ་ལ་སྐོང་གསོ་བྱ༔ བཤགས་པ་བྱ༔ འཆི་བ་བསམ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ སྨྲ་བ་བཅད༔ འཁྲུལ་འཁོར་བྱ༔ དེས་སེལ་ལོ༔ རྒོད་པ་ལ་འང་གནས་དང་༔ གྲོགས་སོ༔ གནས་ཀྱི་རྒོད་པ་ནི༔ གནས་དྭངས་ཆེས་བས་རིག་པ་མ་ནོན་པའོ༔ དེ་ལ་སྤྱི་བོར་བླ་མ་བསྒོམ༔ གྲོགས་ཀྱིས་གཡེང་སྟེ་རྒོད་པ་ལ་སྨྲ་བ་བཅད༔ ཞེན་པ་སྐྱུར༔ བློ་ཁ་ནང་དུ་ལོག་ལ་སྙིང་རུས་བསྐྱེད་དེ༔ ལར་གྱི་ཁམས་འདུས་པ་དང་༔ རྐྱེན་དྲག་པོ་དང་༔ སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་དུས་སུ༔ འོ་ད་རེས་ང་ལ་དགེ་སྦྱོར་གྱི་གསལ་འདེབས་བླ་མ་ཅིག་བྱུང་རེ་དགའ་སྙོམས་ལས་སུ་གྱུར་པས་སྔར་ལན༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཕ་མ་དང་བཅས་པའི་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ཤོག་ཅིག༔ ངའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དུས་འདིར་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག༔ མི་ཁ་དང་༔ གླེང་བརྗོད་མི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ཤོག་ཅིག༔ དུས་འདིར་ཤོག་ཅིག༔ སྐད་ཅིག་མ་ལ་ཤོག་ཅིག་བྱའོ༔ རྒྱུད་ལའང་བཀལ་ལ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པས༔ དེའི་སྟེང་དུ་གཏད་མེད་དུ་ཕྱལ་ཕྱལ༔ ཉམས་དགའ་ཡལ་བ༔ རྒྱང་གླུ་རྩེ་རེ་བ་ཅིག་འོང་སྟེ༔ དེ་ལས་ཀྱིས་ལས་དག་པ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ༔ དཔེར་ན་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འཕྲད་དམ༔ ལམ་དོག་པོ་གཅིག་བྱུང་ན་དེ་བརྒལ་མ་ཐག་ཡུལ་གཅིག་འོང་ངོ་ཤེས་པས༔ དེ་དང་འདྲ་བ་བཞིན་བསྒོམས་པའི་རྗེས་ལ༔ ཉམས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་རེ་བྱུང་དུས༔ རྗེས་ལ་རྟོགས་པ་རྐྱང་བ་གཅིག་མི་སྐྱེ་མི་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལྟར་མ་རིག་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱུ་མ་རིག་པ༔ ངོ་བོ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ༔ མཚན་ཉིད་མ་ངེས་པའོ༔ དབྱེ་ན༔ བདག་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བ་དང་༔ གཞན་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བ་དང་༔ གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བ་དང་༔ ཤེས་རབ་བྱ་ལྟར་ལྡིང་བའོ༔ བདག་ལ་བརྟག་པ་ནི༔ ང་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སོ༔ གཞན་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གདོན་རྣམས་རང་གི་སྣང་བ་ལ་ཞེན་པས་དུག་ལྔ་རྒྱས་པའོ༔ གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པ་ནི༔ གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་རྟོག་པའོ༔ ཤེས་རབ་བྱ་ལྟར་ལྡིང་བ་ནི༔ ཆོས་མང་པོ་ཤེས་ཤིང་རློམས་སེམས་སུ་གྱུར་ཏེ༔ བློ་དྲེད་ཁྱེར་བའོ༔ བྱིང་བ་ལ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་གཉིད་དང་༔ ཆེད་དུ་གོས་དང་༔ མལ་དུས་བཙལ་བ་དང་༔ ངལ་དུབ་དང་༔ ཆད་ལས་བྱུང་བའོ༔ རྒོད་པ་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་རྒོད་པ་དང་༔ གླུ་གར་རོལ་རྩེད་དང་༔ ཉོན་མོངས་པས་དཀྲུགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ༔ དེ་རྣམས་གང་ལས་བྱུང་བརྟག་པས་གཞི་མེད༔ གང་ལ་གནས་ལུགས་བལྟས་པས་རྩ་བ་དང་བྲལ༔ ངོ་གང་དུ་སྤྲད༔ རིག་པ་རྟེན་མེད་དུ་ངོ་སྤྲད་དོ༔ དཔེ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ༔ ཅི་རུ་བསྲེ༔ འོད་གསལ་བདེ་བ་རང་སྟོང་དུ་བསྲེ༔ དུས་ཅི་ཙམ་ན་ད་ལྟ་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་པ་འདི་ནས་མ་ཡེངས་པར་རོ༔ ངར་ཅིས་འདོགས༔ རླུང་གིས་འདོགས༔ རླུང་ལ་ཤེས་པས་འདོགས༔ རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཧྲིག་གེ་རྗེན་ནེ་བའོ༔ རྟགས་ཅི་ཙམ་འབྱུང་༔ ཞེན་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འབྱུང་༔ འབྲས་བུ་ལྟ་བ་བདེན་མེད་ཆོས་སྐུ་འཐོབ་བོ༔ འགྱུ་བ་སྟོང་པར་ངོ་ཤེས༔ གང་ན་གནས༔ སྣང་བ་ལ་གནས༔ ངོ་རང་གྲོལ་དུ་སྤྲད༔ དཔེ་ཅི༔ བར་སྣང་གི་འཇའ་དང་༔ དེ་ཅི་རུ་བསྲེ༔ ཕན་གནོད་མེད་པར་རང་སྣང་ཤར་གྲོལ་དུ་བསྲེ༔ དུས་ཅི་ཙམ་ན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་རང་གསལ་ཡུལ་བྲལ་འདི་རང་ངར་གཅིག་གདགས༔ ཚོགས་དྲུག་སྒོ་ཡན༔ རྐྱེན་བླ་མ༔ རྟགས་ཅི་འབྱུང་ན༔ འཆི་བ་ལ་ཉམ་ང་མེད་པ་འབྱུང་༔ འབྲས་བུ་སྣང་བ་རང་གསལ་དུ་ཤེས་པས་ལོངས་སྐུ་ཐོབ༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་ངོ་ཤེས༔ གང་ན་གནས༔ རྣམ་རྟོག་སྔ་མ་སོང་༔ ཕྱི་མ་མ་སྐྱེས་པར་གནས༔ ངོ་བདེ་སྟོང་དུ་སྤྲད༔ དེས་སྤྲ་བ་ལ་མེ་མཆེད་པ་བཞིན་དུ་སྤྲད༔ བླང་དོར་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་བསྲེ༔ དུས་སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་གང་ལ་བཟོ་མེད་བཞིན་དུ་གསལ༔ གསལ་བཞིན་དུ་ཞེན་པ་མེད༔ མེད་བཞིན་མ་འགག་པར་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད༔ གྲ་ཡམ་མེ༔ ཁྲ་ཤིག་གེ༔ བདེ་ཕྱམ་མེ༔ རྗེན་ལང་ངེ་བའི་དུས་འདི་ནའོ༔ ངར་ཅི་འདོགས་ན༔ སྣང་བའི་དངོས་པོ་རྟེན་དང་༔ རྟེན་མེད་གང་གིས་ཀྱང་བཟོ་མེད་བཞིན་གསལ༔ དབྱིངས་སྣང་འབྲལ་རྒྱུན་ཆོད༔ འཁོར་བ་ཆུས་བཤལ༔ འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་ཆོད་དོ༔ རྟགས་འཆི་བ་ལ་བྲོད་པ་ཐོབ༔ འབྲས་བུ་ཅིར་སྣང་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ༔ ཅི་ཡང་མི་དམིགས་ཧད་པོར་བསྒོམ་ན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སུ་གོལ་འགྲོ༔ ནམ་མཁའ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སུ་གོལ༔ གཅིག་དང་དུ་མས་གཞི་གནས་ཅི་ཡང་མེད་པ་སྒོམ་པས་ཅུང་ཟད་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་གོལ༔ དེ་ཡང་དཔེ་ནམ་མཁའ་དོན་རིག་པ༔ ཚད་སྣ་རྩེའི་བར་སྣང་སང་ངེ་བ༔ ངོ་བོ་ས་ལེ༔ ཧྲིག་གེ༔ བུན་ནེ༔ ཕྱད་དེ༔ འབོལ་ལེ་བ་འདིའོ༔ འདི་ཉིད་མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད༔ རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་སྒྲ་གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད༔ སྣ་ལ་དྲི༔ ལྕེ་ལ་རོ༔ ལུས་ལ་རེག༔ ཡིད་ལ་བདེ་སྡུག་གང་སྣང་ཡང་གསལ་སྟོང་རྗེན་པར་ཁྲིགས་སེ༔ ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ངང་དུ་སྐྱོང་ཞིག༔ དུས་བཞི་སྟེ༔ སྔ་དྲོ་ཕྱི་དྲོ༔ སྲོད་དང་༔ ཐོ་རངས་སོ༔ འགྲོ་བ་དང་འདུག་པ༔ ཟ་བ༔ སྨྲ་བའི་དུས་སུ་མི་འབྲལ་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུ་སྣང་བ་གྲོགས་སུ་ཁྱེར་བས༔ མཉམ་རྗེས་མཉམ་པོར་འདྲེས༔ སྣང་བ་གྲོགས་སུ་ཤར༔ རྐྱེན་ངན་བླ་མར་ཤར༔ སྟོང་ཉིད་རང་རྩལ་འབྱོངས༔ ཆོས་སྐུ་རྒྱ་ལྟར་འབྱམས་པ་ལ་སྤྱོད་ཅིག༔ དང་པོ་ཞི་གནས་ཀྱི་དུས་སུ་ཉམས༔ གཞོན་ནུ་མས་བདེ་བ་མྱོང་བ་ལྟ་བུར་འཆར༔ འབྲས་བུ་མིག་གི་མངོན་ཤེས་འབྱུང་༔ རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་དུས་སུ་སྒོམ་མི་སྒོམ་ཐ་སྙད་དང་བྲལ་བ་འབྱུང་༔ འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་པའི་མངོན་ཤེས་འབྱུང་༔ ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཞེན་པར་མཉམ་རྗེས་འདྲེས་དུས་དངོས་པོར་འཛིན་པ་ཅི་ཡང་མེད༔ འབྲས་བུ་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས༔ རྩལ་འབྱོངས་པའི་རྟགས་ནི༔ མ་རིག་པ་ཉིད་རིག་པར་ཤར་ནས༔ རང་སེམས་རང་མཚན་རིག་སྟེ༔ ལུས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་ཤེས༔ འབྲས་བུ་སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་འབྱུང་༔ དེ་ནས་ཉིན་སྣང་དང་མཚན་སྣང་ཕྱེད་འདྲེས་ཙམ་གྱི་དུས་ན་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རིག་པར་གྲོལ་ཏེ༔ སྐྱེ་བ་མི་ལེན༔ འབྲས་བུ་འཆི་འཕོ་དང་༔ སྐྱེ་བའི་མངོན་ཤེས་འཆར་རོ༔ ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་དང་འདྲེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉི་མ་དང་འདྲ༔ རང་དོན་ཆོས་སྐུ་ཐོབ༔ ཀ་དག་རང་ས་ཟིན༔ འཁྲུལ་པར་ལྡོག་མི་སྲིད༔ གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཉི་ཟེར་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་ཅིང་༔ འབྲས་བུ་ཟག་མེད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་འཆར་རོ༔ ཨེ་མ༔ ལྟ་བ་བལྟར་མེད་རིག་པའི་ཕོ་རྒོད་ལྟོས༔ སྒོམ་པ་སྒོམ་བྲལ་ཡེ་སྒོམ་ངོ་བོ་གསལ༔ སྤྱོད་པ་སྤྱོད་བྲལ་སྣང་བ་ཐུག་ཕྲད་གྱེས༔ འབྲས་བུ་ཐོབ་མེད་མིན་འདས་བརྗོད་བྲལ་ལོངས༔ གནད་འདི་སུས་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཟང་ཐལ་རང་༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པའོ༔ སྡུག་བསྔལ་སྒོམ་གེགས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ཀློང་དུ་ཞི་བའི་ཞི་བྱེད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད་འདི་རྫོགས་སོ༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱའོ༔

༁ྃ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ གཏུམ་མོ་དྲན་ཆོག་མེ་འབར་བཞུགས་སོ༔ ༁ྃ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༡༢༣༤༥༦༦༧༔ ཡེ་ཤེས་རང་རླུང་ལྔ་ཡིས་བདེ་ཆེན་འབར༔ རང་རྩལ་ཐིག་ལེའི་རྩལ་གྱིས་དྲོད་ཆེན་བསྐྱེད༔ འཁོར་འདས་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཤེས་པ་ཡིས༔ ཐབས་ལྡན་ལམ་མཆོག་དམ་པ་བསྟན་པར་བྱ༔ འདི་ཕྱི་རབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་གོས་ཀྱིས་རྡུག་སྟེ༔ ཉམས་ལེན་གྱི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་སྲིད་པས༔ དེ་ལ་བདེ་དྲོད་མེ་ལྟར་འབར་བའི་གདམས་པས༔ གོས་ཀྱི་རྩོལ་བ་མེད་པར་སངས་རྒྱ་བའི་གདམས་པ་ལ༔ སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ༔ དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ གཤིས་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དར་ཅིག་བཞག༔ ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་བཅས་ལ༔ རྐང་པ་ཕྱིར་ཤིག་བཏང་ལ་དགྱེ༔ དེ་ནས་མཐེབ་ཆེན་བཞི་པོ་ནང་དུ་བསྐུམས་ལ༔ རླུང་འཇོམ་པ་གསུམ༔ འབྲིང་བ་གསུམ༔ ཆུང་བ་གསུམ་ཕྱིར་འབུད་དོ༔ དེ་ནས་ནང་དུ་སྐད་མེད་པར་ག་ལེ་དྲངས་ལ༔ ལྟེ་བའི་འོག་ཏུ་མཆིལ་མ་ཐིག་པ་གཅིག་དང་སྦྲགས་ལ་མནན་ནོ༔ དགང་བ་ལ་སྟོང་སེང་བྱ༔ འོག་འཆུས་པ་གཉིས་བྱས་ལ་འོག་སྒོ་དམ་པར་མི་བསྡམ༔ རང་ལུགས་སུ་བཞག་ལ་རླུང་མི་བསྐྱིལ༔ མགྲིན་པ་ཅུང་ཟད་དགུག་པ་ལ་སོའི་ཕྲག་དུམ་ཅིག་བཞག་གོ༔ དེ་ནས་རླུང་ཐུབ་ཐང་གཅིག་བཟུང་ལ་ལུས་ཀྱི་ཉ་བཞི་འགྱིང་བ༔ མདུན་རྒྱབ་རྐེད་པ་མཉེས་ནས༔ གཞིལ་བ་ནི༔ བྱང་ཁོག་ནང་ནས་ཧ་ཞེས་པ་གསུམ་བཏོན་ལ༔ ཡན་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་ཞགས་པ་འཕེན་པ་ལྟར་སྤྲུག་པ་ལན་གསུམ་བྱའོ༔ འདི་རྣམས་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་པས༔ ཤིན་ཏུ་འབྱོངས་པར་མ་འཆུག་པ་གལ་ཆེའོ༔ དེ་ནས་དངོས་གཞི་ནི༔ རྐང་པ་རེ་མིག་ཏུ་བསྣོལ་ལ་ལུས་སུམ་ལྟེབ་ཏུ་བཏང་༔ ལག་པ་གཉིས་བསྣོལ་ལ་ཉ་ཤ་གཉིས་བསྡམ༔ རྐེད་ཆིངས་ཀྱིས་བཅིངས་ལ༔ པུས་མོ་གཉིས་གྲུ་ཁུག་ཀྱིས་མནན་ལ༔ མཐེབ་མོ་གཉིས་བསྐུམ༔ འཇིང་པ་ཅུང་ཟད་དགྱེ་བར་བྱས་ལ༔ རང་གི་ལུས་ལྕགས་བརྫི་མ་བསྲེགས་པ་ལྟ་བུ་དམར་ཧྲིལ་ལེ་བ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ལ་སྟོང་ར་ཞག་གསུམ་བསྒོམ༔ དེ་ནས་དེའི་ལྟེ་བའི་འོག་ནས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟུར་གསུམ་པ་མགར་གྱི་སོལ་མེ་ནས་བྱུང་མ་ཐག་ལྟ་བུ་མཐོ་གང་བ་ཅིག་བསམ༔ དེ་ལ་ཞག་གསུམ་བསྒོམ༔ དེའི་སྟེང་དུ་གཏུམ་མོ་ཨ་ཤད་ཁ་དོག་དམར་བ༔ རེག་བྱ་ཚ་བ༔ རྃ་གྱིས་མཚན་པ་གཅིག་གིས་རྩེ་མོ་སྙིང་ཁ་མན་ཆད་ལ་སླེབ་པར་བསམ༔ དེ་ནས་མགྲིན་པ༔ དེ་ནས་སྤྱི་བོ༔ དེ་ནས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཁེངས་ན་མ་ཐུབ་པ་རྣམས༔ བུ་ག་ལས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་མཁའ་འགྲོ་གཙུག་གི་རྒྱན་ཅིག་མ་ཌཱ་རུ་ཀྲོང་ཀྲོང་འདུག་པར་བསམ༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་འཁོར་ལོ་རྣམས་ནས་ཐིག་ལེ་ཞུ་བས་རང་ལུས་ལྟེམ་གྱིས་གང་བར་བསམ༔ ཐིག་ལེ་སྲུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱ༔ དེ་ནས་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་མེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་སེམས་ཅན་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག༔ སྒྲ་ཐམས་ཅད་མེའི་སྒྲ༔ ཚིག་ཐམས་ཅད་ཧ་རི་ནི་སར་གྲགས་པར་བསྒོམ་མོ༔ ངག་ཏུའང་བརྗོད༔ མཆོངས་པ་དང་༔ རྒྱུག་པ་དང་༔ སྟང་སྟབས་བྱ༔ མཁའ་འགྲོའི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་རླུང་བཟུང་ལ་ཞག་བདུན་བསྒོམ་པས་རླུང་གི་རྟགས་རྣམས་རྫོགས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲོད་རང་འབར་དུ་འགྱུར་རོ༔ རྗེས་ནི༔ ཁུར་མི་འཁུར༔ དམིགས་པ་འཁྲུལ་འཁོར་མི་བཅག༔ ཟས་བཅུད་ཆེན་བརྟེན༔ ཐིག་ལེ་བསྲུང་༔ ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ་སྤང་བར་བྱའོ༔ ཨེ་མ༔ ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོ་པདྨ་ངས༔ གོས་ཀྱི་འཁྲི་བ་བཅད་པ་དང་༔ གདམས་པའི་ཟབ་ཁྱད་བསྟན་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་འགྲོའི་གཏུམ་མོ་དྲན་ཆོག་བསྟན༔ ལས་ཅན་བུ་ཡིས་ཉམས་སུ་ལོངས༔ སྐལ་ལྡན་ཆོས་བདག་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱའོ༔

༁ྃ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ འོད་གསལ་ཤེས་བྱ་བུམ་འཇུག་བཞུགས་སོ༔ ཤུ་བྷམ༔ ༁ྃ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༔ གསལ་སྟོང་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཉམས༔ དྲན་སྟོང་བག་ཆགས་གྲོལ་བའི་སྐུ༔ རང་བབས་གཉུག་མའི་ཟང་ཐལ་ཉིད༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་བསྟན༔ ཕྱི་རབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་འོད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱེད་པའི་གདམས་པ་ལ་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ༔ སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི༔ རྗེས་གསུམ་མོ༔ སྔོན་འགྲོ་ནི༔ དང་པོར་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་བཅས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་གསོལ་བ་གདབ་པ་བྱས་ལ༔ རང་བཞིན་གྱིས་བབས་ལ་བཞག་གོ༔ དེ་ནས་རང་གི་ལུས་སྟོང་པ༔ ནང་ཤ་ཐམས་ཅད་མེད་པ༔ རྟའི་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ༔ སྟོང་སང་ངེ་བ་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཡར་ལ་རྩ་དབུ་མ་ཡར་སྣ་སྤྱི་བོ་ལ་གཏད་པ༔ མར་སྣ་གསང་བ་ལ་ཟུག་པ་ཐལ་ལེ་འདུག་པར་བསམ༔ དེའི་ངང་དུ་རྣལ་བསྡད་པས༔ གསལ་སྟོང་དུ་ལྷང་ངེ་གནས་པར་འདུག་གམ་བལྟ་ཞག་གསུམ་བསྒོམ༔ དེ་ནས་རྩ་ནང་དེར་ཐིག་ལེ་དཀར་པོས་ཁྲིག་གིས་གང་འདུག་པ་ལ༔ སྙིང་གི་ཐད་ནས་མེ་ཏོག་དམར་ས་ལེ་བ༔ ཁ་ཟུམ་ལ་ཁད་པ་གཅིག་གི་ནང་ན༔ ཨ་དཀར་པོ་གཅིག་བསམས་ལ༔ དེ་ནས་རྣལ་ཁར་ཡར་མར་གྱི་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཨ་དེ་ལ་ཧྲིལ་འདུས་པས༔ ཨ་དེ་ནི་ངོ་བོ་སྟོང་བ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ༔ མཚན་ཉིད་མི་གཡོ་བ༔ ལྷམ་མེ༔ ལྷན་ནེ༔ བུན་ནེ༔ སང་ངེ་བ༔ བུམ་པ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟ་བུའི་ངང་ལ་ཉལ་བས༔ རབ་རྨི་ལམ་མེད་པར་ལྷང་ངེ་༔ འབྲིང་མངོན་ཤེས་སུ་ས་ལེ༔ ཐ་མ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་ཏེ༔ བདེ་ཕྲིལ་བ་འབྱུང་ངོ་༔ དེ་རྒྱུན་དུ་མ་ཡོངས་པར་བསྐྱངས་པས་ཞག་ཉི་ཤུ་གཅིག་ན་རྨི་ལམ་འོད་གསལ་དུ་ཤར་ཏེ༔ རྟགས་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ༔ རྗེས་ནི༔ འདི་ཉིད་རྒྱུན་དུ་སྐྱང་༔ གསལ་སྟོང་ངང་དུ་རྒྱུན་དུ་གནས༔ ཨེ་མ༔ འདི་འདྲའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན༔ རྨི་ལམ་འོད་གསལ་འཆར་བའི་གནད༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་ཟབ་པའི་ཁྱད༔ ལས་ཅན་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱའོ༔


[edit]

\u0f01\u0f83:__rdzogs pa chen po snying po hU~M skor las:__gcod yul snang ba lam khyer bzhugs so:__e ma ho:__\u0f01\u0f83:__12345567789900098:__e ma o rgyan pad+ma ngas:__nyams su len pa'i skyes bu la:__gcod yul snang ba lam khyer bstan:__phyi rabs rnams kyis 'di ltar spyod:__'di la spyi don rnam pa gsum gyis ston te:__sngon 'gro dngos gzhi rjes gsum mo:__dang po sngon 'gro ni:__rang mdze pho mo dang 'brel lam:__nad 'go ba'am:__brag phug gam:__lha khang ngam:__khang stong ngam:__gang ya nga ba'i sar phyin la:__skyabs su 'gro ba dang :__sems bskyed pa byas:__brgyud pa'i bla ma la gsol ba gdab:__snang ba bden med du byin gyis rlobs shig:__skye med cig chod du rtogs par byin gyis rlobs shig:__rang snang rang grol du rtogs par byin gyis rlobs shig:__snyems thag 'khri ba btsan thabs su chod par byin gyis rlobs shig:__yid kyi ro snyoms blang dor dang bral bar byin gyis rlobs shig:__ces gsol ba gdab bo:__dngos gzhi ni:__gdon la gcod na rang gar nyal ba de'i snying gi 'og:__sgal pa'i dkyil 'og nas:__gzhi bdag gam:__gdon de yod pa'am:__rang gi mgos lung pa'i phu non pa:__rkang pas mda' non pa:__yan lag gi 'og tu gdon phal pa dang bcas pa mnan la:__gan rgyal du gcer nyal la klod de:__da ni 'di nas bskal pa'i bar du mi ldang ngo snyam du 'phrig bcad la bsdad pas:__rab dngos:__'bring cho 'phrul:__tha ma yang gzi byin dang :__rmi lam du 'byung ste:__'jigs pa dang :__ya nga ba dang :__skyi zing ba dang :__gzugs brnyan sna tshogs pa 'ong :__de byung ba'i dus su rab gtad med du shes pas grol 'gro:__'bring sems kyi cho 'phrul yin snyam pas grol 'gro:__tha ma chags zhen dang :__'dzin pa lus la 'byung ba yin:__sems ni stong pa yin:__stong nyid rig pa gcer bu la zhen pa nyam nga dang bral:__'o:__thams cad kyang rang gi sems yin:__rang mdangs yin:__dngos can 'dug na dga'i:__ngas nam mkha' mtha' gtug gtug btsal kyang :__ngo bo ngos bzung :__dbyibs dang :__kha dog:__mtshon dpe:__ming btsal bas ma rnyed:__da sha 'dod pas sha khyer:__lan chags byang bar gyur cig:__khrag 'dod pas grag khyer cig:__rus pa 'dod pas rus pa khyer cig:__pags pa 'dod pas lpags pa khyer cig:__nang khrol 'dod pas nang khrol khyer cig:__lan chags byang bar gyur cig:__nga'i lus po 'di nam zhig 'khor ba'i rgyu yin pa la:__da res dngos su len mkhan yod pas dga':__chags zhen kyang yod re byas la khar yang 'don:__sems kyis gting du blo la yang blang ngo :__de nas gtad med du lhod de nyal bsdad do:__de'i chod pa'i rtags su:__shes pa bde 'bol ba dang :__dwangs sing ba dang :__rm-i lam du zas gos ster ba la sogs dngos su 'byung ba:__gdon bgegs gzhi bdag des bran byed pa 'byung :__khyad par sngar med pa'i nyams khyad par can blo thol thol 'char ba 'byung ngo :__gzhan yang gnyan sa ru 'gro mi dgos te:__rang gang 'dug gi mal der dmigs pa de byas pas:__ro mal na yod pas mal gnyan sar shes par bya'o:__bdud 'jam po zhugs pa ni:__bzang por bkur ba dang :__phye gtor dang :__'gro don dang :__gdul bya dang :__phan thogs dang :__bsod nams dang :__snyan grags dang :__'khor g.yog 'byung ba rnams yin no:__de rnams gtad med du ma shes par snyems zhugs nas nga cig 'ong bar 'dug go snyams pa'i zhen 'dzin zhugs pas:__bdud kyis khyer ba yin te:__de ltar byung ba'i dus su skyo ba gting nas bskyed:__zhen pa gting nas log:__blo sna 'ub kyis bstung :__dka' thub bcud len byas:__snyems thag nang nas bcad:__rang gis sems la zhen 'dzin 'dug gam blta:__'dug na da rung klod pas skye med kyi dbyings su grol zhing :__yal nas 'gro:__de lta bu ma rtogs na'ang :__nang du rang la bltas pas bdud kyi rtsa ba sems yin pas:__sems ni btsal yang ma grub:__snang ba dang :__stong pa dang :__lha dang :__'dre dang :__dgra dang :__gnyen dang :__gtsang ba dang :__btsog pa dang :__bde ba dang :__sdug pa dang :__nyon mongs pa rnams legs par klod cing bzhag pas:__ngo bo ma grub par rang sar du grol 'gro:__ma grol bcings med kyi ngang du klod pas shes pa bcings med bden 'dzin gyi snang ba bskyil med par ched du bsgom pa dang bral:__dbang po rgya yan du gyur:__gang ltar byas kyang gtad med du bde phyam phyam ba cig 'byung ngo :__de dus chod pa yin no:__bdud rtsub chos su zhugs pa'ang :__nad dang :__gdon dang :__mi dang :__mi ma yin pa rnams yin te:__thog 'gel du byas te:__nad pa slar 'dre la gtad:__gnyan gyi steng du gnyan pa phab:__me btsa' a tsha tshugs su btab pas:__slar 'phrig mi tshud par grogs su 'gyur ba'o:__rjes ni:__dus rtag du blo sna thung hril bsdus nas:__nam 'chi nges med snying gi dkyil du tung nge byas:__nyams len phyi dus su mi bzhag:__mig bsgrad:__gcod gsum dus gcig tu shes par gyis shig:__e ma thog med ma rig sems:__rnam par rtog pa gang skyes bdud:__de ni rang gi sems las byung :__sems la byung gnas 'gro gsum med:__grol bas sangs rgyas byung ba med:__'khrul pas 'khor bar lhung ba med:__dkar nag las kyi dris ma gos:__rang grol gdod ma'i sangs rgyas yin:__gnyis med rang grol gshis lugs yin:__chos nyid ngang la skyabs 'gro dang :__sems bskyed gsol ba gdab par bya:__rang la bar chad byung ba na:__gnyan sar phyin la stong gsal bsgom:__sems can gzhan la phan 'dogs na:__snying rje sngon du song ba yis:__bdag dang gzhan dang gdon dang nad:__thams cad stong par shes byas la:__phaT phaT bya zhing stong nyid bsgom:__des kyang zhi bar ma gyur na:__gnyan sar skyabs 'gro sems bskyed bya:__lan gsum brjod la mtha' bral bsgom:__maN+Dal bcas la shing bu dang :__rde'u byin rlabs byas la sgyur:__steng gi lha rnams dam la thogs:__'og gi klu rnams zil gyis gnon:__klu la las ni gang bcol grub:__lha rnams rang rang grogs dan byed:__lha 'dre mi gsum bran du 'khol:__rtsa ba gsum dang chos skyong gis:__ma ltar skyong zhing bu ltar 'tsho:__thogs bcas bdud la chod pa yin:__snang ba dgra ni gang la ldang :__thogs med bdud la chod pa yin:__gnod sbyin pho mo dam la thogs:__nyon mongs dgra las rgyal bar 'gyur:__de la sogs pa thun mong du:__tshe ring nad med bsam dgu 'grub:__kun gyi gtsug nor lta bur 'gyur:__mchog tu bla med der sangs rgyas:__rnal 'byor lam pa'i nyams len la:__'di las zab pa log na med:__skal ldan gcig dang 'di 'phrad shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:

rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las:__zhi byed rin chen phra bkod bzhugs:__gegs sel yid bzhin nor bu:__\u0f01\u0f83:__:1234567788998776/__rig pa skye med sprin bral nam mkha' la:__rtog pa'i rang rgyud rang sar shar yal gyi:__chu rlabs rang sangs rtog med rang grol ba:__gegs sel yid bzhin nor bu de la bstod:__'dir rnal 'byor pa nyams su len pa 'bad rtsol dang bcas pa drag pos nyams su blang pa rnams la:__lam gyi snang ba 'phel 'grib sel ba'i thabs la:__rnam rtog bying ba dang :__rgod pa gnyis yin te:__bying ba la gnas kyis bying ba dang :__grogs kyis so:__gnas kyis bying ba ni:__mdze sprang ngam:__dam nyams kyis bslad pa'am:__rang bzhin gyis gnas 'thib pa dang :__nam zlas 'thib pa'o:__de la gnas mtho ba'am:__gangs mtho ba'am:__ne'u sing ngam:__brag gi rtse la bsgoms pas sel lo:__grogs ni:__dam nyams sam:__sdom nyams sam:__bsam ngan nam:__sdig can nam:__gdon can dang 'grogs pas ting nge 'dzin 'grib pa dang :__lus ldang mi nus pa dang :__btang snyoms dang le lor lus pa 'byung ngo :__de la skong gso bya:__bshags pa bya:__'chi ba bsam:__gsol ba gdab:__smra ba bcad:__'khrul 'khor bya:__des sel lo:__rgod pa la 'ang gnas dang :__grogs so:__gnas kyi rgod pa ni:__gnas dwangs ches bas rig pa ma non pa'o:__de la spyi bor bla ma bsgom:__grogs kyis g.yeng ste rgod pa la smra ba bcad:__zhen pa skyur:__blo kha nang du log la snying rus bskyed de:__lar gyi khams 'dus pa dang :__rkyen drag po dang :__sdug bsngal 'byung ba'i dus su:__'o da res nga la dge sbyor gyi gsal 'debs bla ma cig byung re dga' snyoms las su gyur pas sngar lan:__khams gsum sems can pha ma dang bcas pa'i mi 'dod pa'i sdug bsngal thams cad nga la shog cig:__nga'i sdig sgrib thams cad dus 'dir smin par gyur cig:__mi kha dang :__gleng brjod mi mthun pa thams cad nga la shog cig:__dus 'dir shog cig:__skad cig ma la shog cig bya'o:__rgyud la'ang bkal la gsol ba phur tshugs su btab pas:__de'i steng du gtad med du phyal phyal:__nyams dga' yal ba:__rgyang glu rtse re ba cig 'ong ste:__de las kyis las dag pa bya ba yin no:__dper na yul gcig tu 'phrad dam:__lam dog po gcig byung na de brgal ma thag yul gcig 'ong ngo shes pas:__de dang 'dra ba bzhin bsgoms pa'i rjes la:__nyams kyi 'phel 'grib re byung dus:__rjes la rtogs pa rkyang ba gcig mi skye mi srid pa yin no:__de ltar ma rig pa'i 'phel 'grib thams cad kyang rgyu ma rig pa:__ngo bo bdag tu 'dzin pa:__mtshan nyid ma nges pa'o:__dbye na:__bdag la brten te byung ba dang :__gzhan la brten te byung ba dang :__gnyis ka la brten te byung ba dang :__shes rab bya ltar lding ba'o:__bdag la brtag pa ni:__nga dang bdag tu 'dzin pa'i nyon mongs pa rnams so:__gzhan gyi phyi rol gyi gdon rnams rang gi snang ba la zhen pas dug lnga rgyas pa'o:__gnyis ka la brten pa ni:__gzung 'dzin rnam par rtog pa'o:__shes rab bya ltar lding ba ni:__chos mang po shes shing rloms sems su gyur te:__blo dred khyer ba'o:__bying ba la lus kyi 'byung ba 'khrugs pa'i gnyid dang :__ched du gos dang :__mal dus btsal ba dang :__ngal dub dang :__chad las byung ba'o:__rgod pa la rang bzhin gyis rgod pa dang :__glu gar rol rtsed dang :__nyon mongs pas dkrugs pa rnams yin no:__de rnams gang las byung brtag pas gzhi med:__gang la gnas lugs bltas pas rtsa ba dang bral:__ngo gang du sprad:__rig pa rten med du ngo sprad do:__dpe 'dus ma byas kyi nam mkha' dang 'dra:__ci ru bsre:__'od gsal bde ba rang stong du bsre:__dus ci tsam na da lta nyid kyi shes pa 'di nas ma yengs par ro:__ngar cis 'dogs:__rlung gis 'dogs:__rlung la shes pas 'dogs:__rang byung gi ye shes hrig ge rjen ne ba'o:__rtags ci tsam 'byung :__zhen chags dang bral ba 'byung :__'bras bu lta ba bden med chos sku 'thob bo:__'gyu ba stong par ngo shes:__gang na gnas:__snang ba la gnas:__ngo rang grol du sprad:__dpe ci:__bar snang gi 'ja' dang :__de ci ru bsre:__phan gnod med par rang snang shar grol du bsre:__dus ci tsam na skad cig gnyis pa rang gsal yul bral 'di rang ngar gcig gdags:__tshogs drug sgo yan:__rkyen bla ma:__rtags ci 'byung na:__'chi ba la nyam nga med pa 'byung :__'bras bu snang ba rang gsal du shes pas longs sku thob:__dbyings dang ye shes gnyis su med par ngo shes:__gang na gnas:__rnam rtog snga ma song :__phyi ma ma skyes par gnas:__ngo bde stong du sprad:__des spra ba la me mched pa bzhin du sprad:__blang dor dgag sgrub med par bsre:__dus skad cig ma gsum pa gang la bzo med bzhin du gsal:__gsal bzhin du zhen pa med:__med bzhin ma 'gag par nga rgyal bskyed:__gra yam me:__khra shig ge:__bde phyam me:__rjen lang nge ba'i dus 'di na'o:__ngar ci 'dogs na:__snang ba'i dngos po rten dang :__rten med gang gis kyang bzo med bzhin gsal:__dbyings snang 'bral rgyun chod:__'khor ba chus bshal:__'khrul pa rtsad nas chod do:__rtags 'chi ba la brod pa thob:__'bras bu cir snang sprul pa'i skur thob pa yin no:__ci yang mi dmigs had por bsgom na nam mkha' mtha' yas su gol 'gro:__nam mkha' sems dang sems las byung ba'i tshul du bsgom pa ni rnam shes mtha' yas su gol:__gcig dang du mas gzhi gnas ci yang med pa sgom pas cung zad med pa'i skye mched du gol:__de yang dpe nam mkha' don rig pa:__tshad sna rtse'i bar snang sang nge ba:__ngo bo sa le:__hrig ge:__bun ne:__phyad de:__'bol le ba 'di'o:__'di nyid mig gi yul du gzugs snang stong dbyer med:__rna ba'i yul du sgra grags stong dbyer med:__sna la dri:__lce la ro:__lus la reg:__yid la bde sdug gang snang yang gsal stong rjen par khrigs se:__yin lugs kyi ngang du skyong zhig:__dus bzhi ste:__snga dro phyi dro:__srod dang :__tho rangs so:__'gro ba dang 'dug pa:__za ba:__smra ba'i dus su mi 'bral bar bya'o:__de lta bu snang ba grogs su khyer bas:__mnyam rjes mnyam por 'dres:__snang ba grogs su shar:__rkyen ngan bla mar shar:__stong nyid rang rtsal 'byongs:__chos sku rgya ltar 'byams pa la spyod cig:__dang po zhi gnas kyi dus su nyams:__gzhon nu mas bde ba myong ba lta bur 'char:__'bras bu mig gi mngon shes 'byung :__rjes thob kyi dus su sgom mi sgom tha snyad dang bral ba 'byung :__'bras bu sna tshogs pa'i mngon shes 'byung :__thams cad la ma zhen par mnyam rjes 'dres dus dngos por 'dzin pa ci yang med:__'bras bu pha rol gyi sems shes:__rtsal 'byongs pa'i rtags ni:__ma rig pa nyid rig par shar nas:__rang sems rang mtshan rig ste:__lus gzhan du sprul shes:__'bras bu sngon gyi gnas rjes su dran pa 'byung :__de nas nyin snang dang mtshan snang phyed 'dres tsam gyi dus na sems kyi ngo bo rig par grol te:__skye ba mi len:__'bras bu 'chi 'pho dang :__skye ba'i mngon shes 'char ro:__nyin mtshan 'khor yug dang 'dres pa'i ting nge 'dzin nyi ma dang 'dra:__rang don chos sku thob:__ka dag rang sa zin:__'khrul par ldog mi srid:__gzugs sku gnyis nyi zer lta bur 'khor ba ma stong gi bar sems can gyi don byed cing :__'bras bu zag med kyi mngon shes 'char ro:__e ma:__lta ba bltar med rig pa'i pho rgod ltos:__sgom pa sgom bral ye sgom ngo bo gsal:__spyod pa spyod bral snang ba thug phrad gyes:__'bras bu thob med min 'das brjod bral longs:__gnad 'di sus shes sangs rgyas zang thal rang :__o rgyan nga yi brgyud 'dzin dam pa'o:__sdug bsngal sgom gegs thams cad rig pa'i klong du zhi ba'i zhi byed rin chen phra bkod 'di rdzogs so:__a+thi+-i:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__dam rgya'o:

\u0f01\u0f83:__rdzogs chen snying po hU~M skor las:__gtum mo dran chog me 'bar bzhugs so:__\u0f01\u0f83:__123456712345667:__ye shes rang rlung lnga yis bde chen 'bar:__rang rtsal thig le'i rtsal gyis drod chen bskyed:__'khor 'das rlung sems dbyer med shes pa yis:__thabs ldan lam mchog dam pa bstan par bya:__'di phyi rabs kyi rnal 'byor pas nyams su len par 'dod pa rnams la gos kyis rdug ste:__nyams len gyi gegs su gyur pa srid pas:__de la bde drod me ltar 'bar ba'i gdams pas:__gos kyi rtsol ba med par sangs rgya ba'i gdams pa la:__sngon 'gro:__dngos gzhi rjes gsum gyis ston te:__dang po sngon 'gro ni:__gshis lugs kyi steng du dar cig bzhag:__lus rnam snang gi chos bdun bcas la:__rkang pa phyir shig btang la dgye:__de nas mtheb chen bzhi po nang du bskums la:__rlung 'jom pa gsum:__'bring ba gsum:__chung ba gsum phyir 'bud do:__de nas nang du skad med par ga le drangs la:__lte ba'i 'og tu mchil ma thig pa gcig dang sbrags la mnan no:__dgang ba la stong seng bya:__'og 'chus pa gnyis byas la 'og sgo dam par mi bsdam:__rang lugs su bzhag la rlung mi bskyil:__mgrin pa cung zad dgug pa la so'i phrag dum cig bzhag go:__de nas rlung thub thang gcig bzung la lus kyi nya bzhi 'gying ba:__mdun rgyab rked pa mnyes nas:__gzhil ba ni:__byang khog nang nas ha zhes pa gsum bton la:__yan lag brkyang bskum zhags pa 'phen pa ltar sprug pa lan gsum bya'o:__'di rnams sngon 'gro yin pas:__shin tu 'byongs par ma 'chug pa gal che'o:__de nas dngos gzhi ni:__rkang pa re mig tu bsnol la lus sum lteb tu btang :__lag pa gnyis bsnol la nya sha gnyis bsdam:__rked chings kyis bcings la:__pus mo gnyis gru khug kyis mnan la:__mtheb mo gnyis bskum:__'jing pa cung zad dgye bar byas la:__rang gi lus lcags brdzi ma bsregs pa lta bu dmar hril le ba gcig tu dmigs la stong ra zhag gsum bsgom:__de nas de'i lte ba'i 'og nas me'i dkyil 'khor zur gsum pa mgar gyi sol me nas byung ma thag lta bu mtho gang ba cig bsam:__de la zhag gsum bsgom:__de'i steng du gtum mo a shad kha dog dmar ba:__reg bya tsha ba:__ra~M gyis mtshan pa gcig gis rtse mo snying kha man chad la sleb par bsam:__de nas mgrin pa:__de nas spyi bo:__de nas lus kyi nang khengs na ma thub pa rnams:__bu ga las phyir thon nas mkha' 'gro gtsug gi rgyan cig ma DA ru krong krong 'dug par bsam:__spyi bo la sogs 'khor lo rnams nas thig le zhu bas rang lus ltem gyis gang bar bsam:__thig le srung ba'i rten 'brel bya:__de nas phyi 'jig rten me'i gzhal yas khang :__nang sems can gtsug gi rgyan gcig:__sgra thams cad me'i sgra:__tshig thams cad ha ri ni sar grags par bsgom mo:__ngag tu'ang brjod:__mchongs pa dang :__rgyug pa dang :__stang stabs bya:__mkha' 'gro'i nga rgyal dang ma bral bar bya'o:__de ltar rlung bzung la zhag bdun bsgom pas rlung gi rtags rnams rdzogs te:__ye shes kyi drod rang 'bar du 'gyur ro:__rjes ni:__khur mi 'khur:__dmigs pa 'khrul 'khor mi bcag:__zas bcud chen brten:__thig le bsrung :__chags pa dang zhen pa spang bar bya'o:__e ma:__o rgyan mkhan po pad+ma ngas:__gos kyi 'khri ba bcad pa dang :__gdams pa'i zab khyad bstan pa'i phyir:__mkha' 'gro'i gtum mo dran chog bstan:__las can bu yis nyams su longs:__skal ldan chos bdag gcig dang 'phrad par shog:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__dam rgya'o:

\u0f01\u0f83:__rdzogs chen snying po hU~M skor las:__'od gsal shes bya bum 'jug bzhugs so:__shu b+ham:__\u0f01\u0f83:__123456789:__gsal stong g.yo ba med pa'i nyams:__dran stong bag chags grol ba'i sku:__rang babs gnyug ma'i zang thal nyid:__'od gsal chen po'i gdams pa bstan:__phyi rabs kyi gang zag nyon mongs pa gti mug 'od gsal du 'char bar byed pa'i gdams pa la don rnam pa gsum yin te:__sngon 'gro:__dngos gzhi:__rjes gsum mo:__sngon 'gro ni:__dang por lus rnam snang gi chos bdun bcas la skyabs su 'gro ba dang :__sems bskyed pa gsol ba gdab pa byas la:__rang bzhin gyis babs la bzhag go:__de nas rang gi lus stong pa:__nang sha thams cad med pa:__rta'i phru ma phus btab pa lta bu:__stong sang nge ba gcig gi nang nas yar la rtsa dbu ma yar sna spyi bo la gtad pa:__mar sna gsang ba la zug pa thal le 'dug par bsam:__de'i ngang du rnal bsdad pas:__gsal stong du lhang nge gnas par 'dug gam blta zhag gsum bsgom:__de nas rtsa nang der thig le dkar pos khrig gis gang 'dug pa la:__snying gi thad nas me tog dmar sa le ba:__kha zum la khad pa gcig gi nang na:__a dkar po gcig bsams la:__de nas rnal khar yar mar gyi thig le rnams a de la hril 'dus pas:__a de ni ngo bo stong ba:__rang bzhin gsal ba:__mtshan nyid mi g.yo ba:__lham me:__lhan ne:__bun ne:__sang nge ba:__bum pa nang gi mar me lta bu'i ngang la nyal bas:__rab rmi lam med par lhang nge :__'bring mngon shes su sa le:__tha ma rmi lam du ngo shes te:__bde phril ba 'byung ngo :__de rgyun du ma yongs par bskyangs pas zhag nyi shu gcig na rmi lam 'od gsal du shar te:__rtags dang yon tan thams cad rtogs par 'gyur ro:__rjes ni:__'di nyid rgyun du skyang :__gsal stong ngang du rgyun du gnas:__e ma:__'di 'dra'i gdams pa khyad par can:__rmi lam 'od gsal 'char ba'i gnad:__o rgyan nga yi zab pa'i khyad:__las can bu dang 'phrad par shog:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__dam rgya'o:__

Footnotes

Other Information