རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdor sems thugs kyi sgrub pa'i slob ma rjes 'dzin gyi cho ga bklags chog tu bkod pa phrin las rab rgyas JKW-KABAB-01-KA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 12, Pages 553-583 (Folios 1a to 16a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Source Author(s) སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ (Smin gling lo chen d+harma shrI)
Citation 'jam mgon kong sprul. Rdor sems thugs kyi sgrub pa'i slob ma rjes 'dzin gyi cho ga bklags chog tu bkod pa phrin las rab rgyas. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 553-583. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-009
Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པའང་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ལྷ་སྔགས་འདི་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མོས་པས་གཡར་དམ་འཆའ་ཞིང་རིགས་སྔགས་འཆང་བའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙྭ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པའོ།
  • Author colophon: ces pa'ang lo chen rin po che'i yig cha lung rgyun ma bzhugs pas cung zad gsal bar byas te lha sngags 'di la rtse gcig tu mos pas g.yar dam 'cha' zhing rigs sngags 'chang ba'i gzugs brnyan pad+ma gar gyi dbang phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spungs yang khrod tswa 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel/
  • Editor colophon: /phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa'o/
[edit]
༄༅། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།༄༅། ན་མོ་གུ་རུ་སརྦ་ཀུ་ལ་པ་ཏ་ཡེ། །རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་བདག །སེམས་དཔའ་སྲིད་གསུམ་གཅིག་པུ་བ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དེར་བཏུད་ནས། །དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་པ་བྲི། །དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཁྱབ་བདག་གཅིག་འདིར་འདུ། དེ་སྒྲུབ་བཀའ་གཏེར་ཟབ་དགུའི་སྙིང་པོའང་འདི། །གཞན་མཆོག་འཕགས་བོད་ཀུན་ཏུ་བཙལ་མེད་པས། །རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་གུས་པས་བླང་བར་བྱོས། གང་ཞིག་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྣོད་ལྡན་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་འགྲོ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་གཞུག་པར་འདོད་ན། གཞུང་ལས། །གང་ཞིག་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་འདིར༔ སྨིན་འདོད་བྱིན་རླབས་རིམ་པ་བྱ༔ ཞེས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་ཏུ་བྱ་བའི་རིམ་པ། དངོས་གཞི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར། རྗེས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་རྫས་བཀོད་པའི་ཚུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལས། །རྡུལ་ཚོན་མི་འགྲུབ་ན་ས་སློང་དང་དེའི་བྱིན་རླབས་དོར་ལ་རས་བྲིས་བཀྲམ་པའམ་མནྜལ་ལ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པས་ཀྱང་རུང༌། དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷན་ཐབས་ལྟོ་སྦྱར། ལོངས་ཁྱབ་དབེན་པའི་མགྱོགས་དབང་ལྟ་བུར་ལྷན་ཐབས་མེད་པའི་ཕྲིན་ཆོག་ཁོ་ནས་ཀྱང་འཐུས་ལ་དེའི་ཚེ་ནའང་བརྒྱུད་འདེབས་འཕྲོས་སུ་ལས་བུམ་མམ་བསང་ཆུ་སྒྲུབ་པ་སྦྱོར་དགོས་སོ། །གང་ལྟར་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་དང༌། བདག་མདུན་བུམ་བཟླས་བཤགས་པ་སོགས་ནས་རྒྱས་ན་བདག་འཇུག་བླང༌། །བསྡུ་ན་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ཡན་གྲུབ་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། གྲལ་དུ་འཁོད་ནས་བགེགས་གཏོར་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང་སྦྱང༌། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིས་བསྔོ། ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། དེང་འདིར་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་བགྱི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཁྲོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འདིས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་དང་གུ་གུལ་དུད་པ་ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་ལྷན་ཅིག །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་སོགས་དང༌། ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སོགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས་ཕྱི་རོལ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞིར་གུར་བླ་བྲེ་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་མཐའ་མེད་དུ་འཕྲོ་བས་མཚམས་བཅད་པར་གྱུར། ཞེས་མོས། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་བྱས་ལ། འོ་ན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཟབ་མོ་གསན་ནས་དོན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་པར་ཞུ། དེ་ཡང་འོ་སྐོལ་གྱི་སྟོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། སྐལ་བའི་ཁྱད་པར་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུ་ན་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུའམ། དེའང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ལས། ཐེག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་དང༌། འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདེན་གཉིས་ལ་བཟང་ངན་བླང་དོར་དུ་བལྟ་བ་ལས། འདིར་ཀུན་རྫོབ་ཏུའང་ཆོས་རྣམས་ལ་མི་གཉིས་པའི་བསམ་སྤྱོད་དང་ལྡན་པས་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱས་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གོམས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡང་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི། རྣམ་པར་བྱང་དང་སྡུག་བསྔལ་དག །ཀུན་རྫོབ་ཏུའང་དབྱེར་མེད་དེ། ལྟ་བ་མཐོ་དམན་དེ་ཙམ་མོ། །ཞེས་དང༌། སྒྱུ་འཁྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། །འདི་ནི་གསང་ཆེན་ངེས་པ་ཡི། །འབྲས་བུ་ལམ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གཉིས་ལས་འདིར་གསར་མ་ལས་སྤྱན་འདྲེན་པ་པོ་ཡོན་བདག །ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང༌། འཆད་པ་པོའི་པཎ་ཆེན། སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ། ཞུ་རྟེན་གྱི་མེ་ཏོག །བརྗོད་བྱ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏེ། ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱིས་འཕགས་པ་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ཡིན། དེ་ལའང་ཕྱི་ཐུབ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀྲི་ཡོག་སྡེ་གསུམ་དང༌། ནང་པ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བའི་རང་སྐད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལས་ནང་རྒྱུད། དེ་ལའང་རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་ལས། འདིར་ལྷའི་ངོ་བོ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་དང་བརྒྱུད་པའི་བབས་སོའི་དབང་གིས་དེ་གཉིས་ཀའི་ཡང་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡིན། སྤྱིར་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་བཀའ་གཏེར་གྱི་བབས་སོ་གཉིས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་བཀའ་མ་ལས། བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན། སྨོན་ལམ་དབང་བསྐུར། མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱ་སྟེ་ཁྱད་པར་གྱི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་དང༌། གཙོ་བོ་བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་ཞིང་གཏེར་ཡིག་གི་དཔེ་དཔང་མངའ་བས་ཁུངས་བཙུན་པ་དང༌། གང་ལ་གང་འདུལ་ཀྱི་དུས་དང་འཚམས་པར་མངོན་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཟབ་ལམ་ནུབ་པ་མེད་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་ལྔར་གྲགས་པ་ལས་འདི་ནི་དབུས་གཏེར་ཟུག་པ་རྩ་བ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། ངོམ་ཤོད་བྱིང་གི་ཨོ་དཀར་བྲག༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་འདྲ་བའི་ངོགས༔ བཀྲ་ཤིས་གདུགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་འདྲ༔ ཞེས་སོགས་གཏེར་གནས་དང་འདོན་པའི་དུས་རྟགས་རྟེན་འབྲེལ་སོགས་ཇི་ལྟར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ངོམ་ཤོད་བྱིང་མདའ་གནམ་ལྕགས་བྲག་གི་གུ་རུའི་གསང་ཕུག་གོང་མ་ནས་ཨོ་རྒྱན་གཏེར་བདག་གླིང་པའམ། པདྨ་གར་དབང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ལ་སྔགས་སྲུང་རག་གདོང་མས་མངོན་སུམ་དུ་ཕུལ་བའི་ཆོས་སྐོར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང༌། ཟབ་པ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཟབ་པའི༔ ཡང་ཟག་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་རྩེ༔ མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ༔ རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་༔ དྲག་པོ་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་༔ ཨ་ཏི་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་གསུམ༔ སོ་སོའི་གདམས་པ་ལེ་ལག་བཅས༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ནང་ཚན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིན། བསྡུ་ན། འདི་མཚམས་འོག་གི། དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ་སོགས་ལ་འཇུག །ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་ཀུན་ལས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནི་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཡིན་པས་རྒྱུད་དང་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཐའ་དག་རྩ་བ་འདི་ལས་འཕྲོས་ཤིང༌། འདིར་མ་འདུས་པའི་ལྷ་སྔགས་མེད་པར་མ་ཟད་རྣམ་པ་ཙམ་དུའང་རྣམ་འཕྲུལ་བཀོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་འདུས་པའི་མདོ་ཆེན་པོ་ལས། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མཚན་གང་གིས་ཐོས་པ་དེས་རྒྱལ་བ་མང་པོ་ལ་སྔོན་དུ་བྱ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དག་ཡིན་ནོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངེས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མཐོང་གི་མིག་དང་ལྡན་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོར་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། ངག་ཏུ་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་སྔགས་ཚིག་ལ་རྡོར་སེམས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལས་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད་དེ། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལས། གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་བླ་མེད་པ། །ལན་ཅིག་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༌། །སྡིག་པ་མ་ལུས་ཟད་བྱེད་ཅིང༌། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་སོགས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀུན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་ཞིང༌། ལུགས་འདིའི་ཡང་སྙིང་ཡིག་དྲུག་ཀྱང་ཡིག་བརྒྱའི་ཐོག་མཐའ་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་ཆེས་ཟབ་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་དང་མི་འབྲེལ་བ་ནི་མ་མཆིས་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྔགས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། དེ་ལའང་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། ཞི་བ་ཞེ་གཉིས། དེ་ཉིད་རིགས་ལྔ། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བ་ལས་འདིར་ནི་རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། མཁའ་དཀྱིལ་དྭངས་པའི་དབྱིངས་ཉི་ཟླ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྟངས་དཔྱལ་བསྒོམ། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀུན། །མ་ལུས་པར་ནི་བསྒོམ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་ཀྱིས་ཟིན་ཅིང་ལྷ་གཅིག་བསྒོམས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་བསྒོམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་མ་ཟད། འདིར་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཆ་རྣམས་མ་ཧཱ། རྫོགས་རིམ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་རྒྱུད་ལུང་གཉིས་ཀ་ལྟར་སྟོན་ཅིང༌། ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྫོགས་རིམ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལྟར་སྟོན་པས་བསྐྱེད་རྫོགས་གསུམ་དྲིལ་གྱི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་འོ་མའི་ནང་གི་རྩི་མར་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐོང་གི་ལེའུ་ལས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་རྒྱལ་པོ་ཛཿལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ལ་རྩིས་ཆེ་བ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་རྡོར་སེམས་ཀྱང་འདིར་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བཞུགས་ཤིང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས། བི་མ་ལ། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་གསུམ་གྱི་ཐུགས་བཅུད་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་གདམས་ཟབ། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དངོས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་མཁས་པ་ཤྲི་སིཾ་ཧ་ལས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་དགོངས་བཅུད་བསྡུས་པ་ཉིད་གང་ཟག་གིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་བརླངས་ཐུ་ལེ་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་མ་ཟད། རྡོར་གླིང་དང་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་སོགས་ཟབ་གཏེར་གཞན་ལས་བྱོན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་བོ་མཐའ་དག་ཀྱང་འདྲེས་པས་བཀའ་སྲོལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིག །མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེ། རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་ལུང་ལས་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང༌། ཁྱད་པར་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་གྱི་གཏེར་ལུང་དུ། ང་དང་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྨོན་ལམ་ལས། །བྱ་ཡོས་ལོ་པ་བྱིས་སྤྱོད་ཧུར་འདྲོག་ཅན། །བསམ་ཡས་འདི་ནས་ཤར་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་འབྱུང༌། །ང་ཡི་ཟབ་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པ་སྤེལ། །མཐའ་ནི་ཨོ་རྒྱན་འཁའ་འགྲོའི་ཞིང་དུ་བདེ། །ཞེས་དང༌། ཁྲག་འཐུང་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་ལས། །ཡང་ཅིག་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྤྲུལ་པ་ནི། །ལུང་པ་དོར་མ་བརྐྱངས་འདྲ་བསམ་ཡས་ལྷོར། །ངག་གམ་རྡོ་རྗེའི་མིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཅན། །ཤ་འུག་ལ་སོགས་གཏེར་ཁ་མང་དུ་འདོན། །བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་རིམ་གྲོ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཅེས་དང༌། མངའ་རིས་གཏེར་སྟོན་གར་དབང་རྡོ་རྗེ། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་ལུང་དུའང་གསལ་བར་འབྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད། ཀུན་དགའ་བོ། ཐུ་མི་སཾ་བྷོ་ཊ། བཻ་རོ་ཙ་ན། ཟུར་ཆེན་དང་རོང་ཟོམ། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། འགྲོ་མགོན་ཞང་ཚལ་པ་སོགས་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཁས་གྲུབ་འབའ་ཞིག་པའི་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་བཟུང་ཞིང༌། སྐུ་ཚེ་འདིར་ཡང་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད། གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟོགས། །མཛད་པའི་ཕྱག་རྗེས་རྣམས་ཕྱོགས་རེར་མ་ཡིན་པར་ཕྱོགས་སྒོར་མོ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༌། ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་རྨངས་ནས་གསོས་ཏེ་འཆི་ཀ་མའི་སྲོག་མཐུད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་བཀའ་སྲོལ་འབྱེད་པའི་ཤིང་རྟ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། ཀུན་དང་མཐུན་ཅིང་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གདམས་པ། དོན་གསང་རྒྱུད་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་འདུས་པ་ལ་ཚིག་གི་ཚོགས་ཉུང་ཞིང་གསལ་བས་མཁས་བླུན་བར་མའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གིས་ཁྱེར་བདེ་ཞིང་ཕན་ཐོགས་པ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་མཚན་དོན་མཐུན་པའི་ཆོས་སུ་གྱུར་པས་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་གསར་རྙིང་གི་དཔྱོད་ལྡན་སུས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་གུས་པས་དང་དུ་ལེན་པས་ཕྲིན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། འདི་ཉིད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཀུན་ལ་དབང་པོ་དང་སྐལ་བར་འཚམས་པ་ཚེ་འདིའམ་བར་དོར་གྲོལ་བའི་རྟགས་ངོ་མཚར་བ་བྱུང་ཞིང་འབྱུང་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། བརྒྱུད་སྲོལ་ཆུ་བོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་པ་ཆེན་པོ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནས། བི་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། དབང་ཆེན་སྤྲུལ་པ་པདྨ་བསྟན་འཛིན། གནུབས་ཆེན་ཡང་སྲིད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ལས་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁྲི་ཆེན་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དང༌། ལྕམ་གྲུབ་པའི་དབང་མོ་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་ཟུང་ལ་བརྒྱུད་པ་སྟེ་སྨྱོས་རིགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཁྲི་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པ་དང༌། སྔ་མ་ལས་གཏེར་ཆེན་ཉིད་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་གསན་ཅིང༌། དེས་ཁོ་བོ་ལ་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། ཕྱི་མ་ལས་གངས་ཅན་ཙམ་ན་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ཏུ་གྱུར་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསན་ཅིང༌། རྗེ་འདིས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པ་རྡོར་སེམས་ཉིད་ཀྱིས་བརྡའི་སྒོ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་བརྙེས་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་བུམ་པ་གང་བྱོར་སྩལ་བ་ཐོབ་པས་བརྒྱུད་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ངོ་མཚར་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་དང་ལྡན་པ་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིན། དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ་བདག་མདུན་བུམ་པ་སྒྲུབ་ཅིང་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་སོགས་ཚང་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་སྔོན་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དྲུང་དུ་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་བར་ཞུ། མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་མཎྜལ་འབུལ་བ་སོང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། གནས་ཀྱི་ཁང་པ་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་དབང་ཞུ་བའི་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཉིད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཀྱེ༔ བདག་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་མཛོད༔ སྐྱེ་རྒ་ན་དང་འཆི་བ་སོགས། འཇིགས་རུང་སྲིད་པའི་སྡུགས་བསྔལ་ལས༔ མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་སྐྱོབས་ཤིག༔ སྡིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང་༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མངོན་སུམ་དུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་ཚོགས་བསགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ༔ རྣམ་ཀུན་བཏུད་དེ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་པ་ལས་ནི་ལྡོག་བགྱི་ཞིང་༔ བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ རྟག་ཏུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་༔ འགྲོ་གནས་བར་དུ་བཞུགས་སླད་དུ༔ བདག་ནི་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསོད་ནམས་གང་དེས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་སོང་ནས། སྐབས་འདིར་སྡོམ་བཟུང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། རྒྱུད་སྡོམ་ལྡན་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་སྤོང་བ་སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །བདག་མིང་རྡོར་སེམས་ཞེས་བགྱི་བས། །དེང་ནས་སྲོག་གཅོད་མི་བྱ་ཞིང༌། །གཞན་གྱི་ནོར་ཡང་བླངས་མི་བྱ། །འཁྲིགས་པའི་ཆོས་ཀྱང་མི་སྤྱད་ཅིང༌། །རྫུན་གྱི་ཚིག་ཀྱང་མི་སྨྲའོ། །སྐྱོན་ནི་མང་པོ་ཉེར་བརྟེན་པའི། །ཆང་ནི་ཡོངས་སུ་སྤངས་བར་བྱ། །ཁྲི་གདན་ཆེ་མཐོ་མི་བྱ་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས། །དྲི་དང་ཕྲེང་བ་རྒྱན་དང་ནི། །གླུ་དང་གར་སོགས་སྤང་བར་བྱ། །ཇི་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་རྟག་ཏུ་ནི། །སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་བྱེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་སྤང༌། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ལན་གསུམ། གཞན་ཕན་གཞིར་བཅས་བསྒྲུབ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །བདག་མིང་རྡོར་སེམས་ཞེས་བགྱི་བས། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང༌། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ། རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྩ་བ་ཡན་ལག་གིས་བསྡུས་པའི་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀུན། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །དུས་འདི་ནས་ནས་ནི་བཟུང་ནས་སུ། །ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་མེད་མཆོག །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསླབ་པ་དང༌། །དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །སོ་སོར་བརྟན་པོར་བཟུང་བར་བགྱི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྡོམ་པ་དེང་ནས་བརྟན་པོར་བཟུང༌། །རྡོ་རྗེ་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང༌། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགྱི། །རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ། །ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིན། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི། །པདྨའི་རིགས་ཆེན་དག་པ་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཐེག་པ་གསུམ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་མ་ལུས་བཟུང༌། །ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགྱི། །མཆོད་པའི་ལས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བགྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་བགྱི་ནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །བདག་གིས་སྡོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང༌། །མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བར་བགྱི། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་གྲོལ་བར་བགྱི། །དབུགས་མ་ཕྱིན་རྣམས་དབྱུགས་དབྱུང་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད། །ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་བླང་བའི་སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་སླར་ཡང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ནན་ཏན་ཏུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགྱི། ལན་གསུམ། རྗེས་ཟློས་བྱས་ནས་སྡིག་སྦྱོང་ལ་འཇུག་གོ། དཀྱུས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་ལྟར་ན་གོང་གི་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་སོང་ནས། ཞེས་པའི་འཕྲོས་སུ། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྡོམ་པ་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བྱ་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སོགས་ལ་འཇུག །སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར། དེ་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཅུད་ཆགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྦྱོར་བ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་གསལ་འདེབས་པར་ཞུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་ཁྲོ་ཆུང་མེ་རི་མཚོན་ཆའི་ཚོགས་ཀྱིས་དབང་སྐུར་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བཅོམ་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ།ཞེས་བརྗོད་ལ་ཡུངས་ཐུན་གཏོར། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་གསང་གནས་སུ་དུཿལྟེ་བར་ཏྲི། སྙིང་གར་པྲེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པའི་སོ་སོའི་སྟེང་དུ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གསུམ་དུ་གསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྱུང་བའི་ཡི་གེ་གསུམ་བསྐུལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གསང་གནས་ཀྱི་དུ་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཡྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཁྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཅེས་སྦྱངས། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་པ་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧ། གཡོན་གྱི་སོར་མོ་ལྔ་ལ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་རྣམས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཞེས་ཐལ་མོ་སྦྱར། བཛྲ་ཨཉྫ་ལི་ཧོཿསོར་མོ་བསྣོལ། བཛྲ་བྷནྡྷ་བྃ། ཞེས་པས་རིག་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི༴ ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི༴ ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་གི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ན་ར་ཀ་ཤུདྡྷ་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་དཀྲུགས་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་རིགས་ལྔའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ལས་ལ་བཤགས་སྡོམ་བགྱི་བའི་བསམ་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འགྲོ་མགོན་ཐུགས་རྗེས་བདག་སྐྱོབས་ཅིག །དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་བསྒྲག་ཏུ་གསོལ། །སླད་ནས་མི་འཆབ་མི་སྦེད་དོ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་པས་གནང་བ་བྱིན་པ་ནི། བུ་འདིར་ཤོག་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ། །རང་གི་ཉམས་དང་བཟླས་ཉམས་ཀྱིས། །ན་རཀ་གནས་སུ་ལྟུང་བ་ལས། །སྐྱོབ་ཕྱིར་དབང་མཆོག་སྦྱིན་པར་བྱ། ཅེས་དབང་སྟེགས་སུ་དྲང༌། ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ་སརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏི་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། ཁྲུས་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན་གང་བའི། །རྒྱལ་བས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་ནི། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བླུགས་མཛད་པས། །བག་ཆགས་མ་ལུས་དག་གྱུར་ཅིག །ཡིག་བརྒྱའི་མཐར་ད་ཧ་གོང་བཞིན་བཏགས་པས་བཀྲུས་ནས། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་གི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཁྲུས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཡང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྱུང་བའི་ཡི་གེ་གསུམ་བསྐུལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་སྙིང་གའི་པྲེ་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཡྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཁྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཅེས་སྦྱངས། ཨོཾ་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཞེས་ཐལ་མོ་སྦྱར། བཛྲ་ཨཉྫ་ལིས་སོར་མོ་བསྣོལ། བཛྲ་བྷནྡྷ་བྃ། ཞེས་བསྡམས་པས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི༴ ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི༴ ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་པྲེ་ཏ་ཀ་ཤུདྡྷ་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་དཀྲུགས་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་རིགས་ལྔའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡི་དགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ལས་ལ་བཤགས་སྡོམ་བགྱི་བའི་བསམ་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འགྲོ་མགོན་ཐུགས་རྗེས་བདག་སྐྱོབས་ཅིག །དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་བསྒྲག་ཏུ་གསོལ། །སླད་ནས་མི་འཆབ་མི་སྦེད་དོ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་པས་གནང་བ་བྱིན་པ་ནི། །བུ་འདིར་ཤོག་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ། །རང་གི་ཉམས་དང་བཟླས་ཉམས་ཀྱིས། །པྲེ་ཏའི་གནས་སུ་ལྟུང་བ་ལས། །སྐྱོབ་ཕྱིར་དབང་མཆོག་སྦྱིན་པར་བྱ། ཅེས་དབང་སྟེགས་སུ་དྲང༌། ཨོཾ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ་པྲེ་ཏ་ཀ་ག་ཏི་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། ཁྲུས་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན་གང་བའི། །རྒྱལ་བས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་ནི། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བླུགས་མཛད་པས། །བག་ཆགས་མ་ལུས་དག་གྱུར་ཅིག །ཡིག་བརྒྱའི་མཐར་པ་ཙ་གོང་བཞིན་བཏགས་པས་བཀྲུས་ནས། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཁྲུས་བྱའོ། །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྱུང་བའི་ཡེ་གེ་གསུམ་བསྐུལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་ལྟེ་བའི་ཏྲི་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཡྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཁྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། ཅེས་སྦྱངས། ཨོཾ་སུ་ར་ཏ་སྟྭྃ་ཞེས་ཐལ་མོ་སྦྱར། བཛྲ་ཨཉྫ་ལིས་སོར་མོ་བསྣོལ། བཛྲ་བྷནྡྷ་བྃ། ཞེས་བསྡམས་པས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་བསམས་ལ། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བཀའ༴ ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི༴ ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་གི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཏིརྻ་ཀ་ཤུདྡྷ་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་དཀྲུགས་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དང་རིགས་ལྔའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་བའི་མོས་པ་མཛོད། ལས་ལ་བཤགས་སྡོམ་བགྱི་བའི་བསམ་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འགྲོ་མགོན་ཐུགས་རྗེས་བདག་སྐྱོབས་ཅིག །དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་བསྒྲག་ཏུ་གསོལ། །སླད་ནས་མི་འཆབ་མི་སྦེད་དོ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་པས་གནང་བ་བྱིན་པ་ནི། བུ་འདིར་ཤོག་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ། །རང་གི་ཉམས་དང་བཟླས་ཉམས་ཀྱིས། །དུད་འགྲོའི་གནས་སུ་ལྟུང་བ་ལས། །སྐྱོབ་ཕྱིར་དབང་མཆོག་སྦྱིན་པར་བྱ། ཅེས་དབང་སྟེགས་སུ་དྲང༌། ཨོཾ་མ་ཐ་མ་ཐ་སརྦ་ཏིརྻ་ཀ་ག་ཏི་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། ཁྲུས་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན་གང་བའི། །རྒྱལ་བས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་ནི། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བླུགས་མཛད་པས། །བག་ཆགས་མ་ལུས་དག་གྱུར་ཅིག །ཡིག་རྒྱའི་མཐར་མ་ཐ་གོང་བཞིན་བཏགས་པས་བཀྲུས་ནས། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་གི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ནས་རྣམ་སྣང་དང་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་ནི། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་སརྦ་པ་པཾ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང༌། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པཱ་ར་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཉྩ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་མཐར། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་སྐལ་བ་ངན་པ་དང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་སྟེ་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་སྦྱོར་བ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་བྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་གི་སྣོད་རུང་དུ་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞི་ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་དབང་གི་གཞི་བཅའ་བ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ཡིན་པས། དེའི་སླད་དུ་ལུས་གནད་ཆོས་བདུན་ལྡན་དུ་བཅའ། ངག་གནད་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིང༌། ཡིད་ཀྱི་གནད་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་རྣམ་སྨིན་ཤ་ཁྲག་གི་གདོས་བཅསའདིས་མཚོན་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་སེང་གེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྟེང་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གངས་ཀྱི་རི་བོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་གཟི་བརྗིད་འབར་བ། སྒེག་ཅིང་འཛུམ་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཞལ་ཅན། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་མཛེས་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་གསོར་ཞིང་གཡོན་དྲིལ་བུ་དཀུར་བསྟེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་དཀར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། གཉིས་ཀའང་མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་ལྡེམ་གཞོན་ཚུལ་ཅན། གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བྱིན་འབར་བ་སྟེ་ཞི་བའི་ཉམས་དགུས་རྒྱས་པ། དར་དཀར་པོ་གསེར་གྱི་ངང་རིས་ཅན་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཚི་གུའི་སྨད་དཀྲིས་ཅོད་པཎ་ཟི་ལྡིར་གར་གྱི་ཕུ་དུང་སྟེ་དར་གྱི་ཆས་གོས་ལྔ་དང༌། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་སྙན་ཆ་མགུལ་རྒྱན་སེ་མོ་དོ་ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་སྐ་རགས་དོ་ཤལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་མཛེས་པར་སྤྲས་པ། འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པར་སྤྲོ་ཞིང༌། བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པའི་སྙིང་གར་འོད་ལྔའི་ཀློང་དུ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྦྱོར་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྙིང་ཁ་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པའི་ཐུགས་མོས་གནང་བར་ཞུ། ཁྱད་པར་རྫས་བདུག་ཌཱ་དྲིལ་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་ལ་ཡིག་བརྒྱའི་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷེཾ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང་དབབ་ནས། དེ་ལྟར་བྱིན་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་ཇི་སྲིད་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད་ནས། ཨོཾ་ཏིཥྛ་བཛྲཿ དེས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་སོང་ནས་སླར་ཡང་དབང་དངོས་གཞི་ཞུ་བའི་སླད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། སློབ་མས་ཀྱང་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། དེས་མཎྜལ་ཕུལ་བའི་རིམ་པ་སོང་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་སྦྱིན་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀྱང་སྐྱོབ་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སྟོང་གསལ་ཆོས་དབྱིངས་བུམ་པ་ན༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གནས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བག་ཆགས་དྲི་མ་ཀུན་བྱང་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀ་ལཱ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་བླུད་ལ། དེ་ལྟར་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས། ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་སྦྱངས། ཕུང་པོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་གནས་གྱུར། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་བྱས། དབང་རྟགས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱས། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། །དེ་ནས་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཐོད་པ་ཐོགས་ལ། བླ་མ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྦྱོར་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཀུནྡ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྟེན་ཏུ་གྱུར་པ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ མཚན་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཀ་པཱ་ལར༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་བྱང་སེམས་གནས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བདུད་རྩི་མྱངས་པས་རྩ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་གང༌། དུག་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་འགགས། བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས། ངག་གི་དྲི་མ་དག །ལམ་རང་ལུས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་བདག་བྱིན་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱས། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། །དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ནི། མེ་ལོང་ཐོག་ལ། བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཚོན་བྱེད་མེ་ལོང་སིནྡྷཱུ་རའི་མཎྜལ་ཅན་ཁྱོད་རང་གི་ལག་ཏུ་གཏད་ཅིང་སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བཀོད་པས་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་ཤེས་རབ་མ་སྙེམས་མའི་ངོ་བོ་ཅན་པང་དུ་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལམ༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་གཏད་པའི་གཟུངས་མ་ཉིད་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མའི་ངོ་བོ་དང་ཁྱེད་རང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བའི་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བས་དགའ་བཞིའི་རིམ་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་བརྟན་པར་བསམས་ལ་ལག་གཉིས་འཁྱུད་རྒྱ་དང་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕོ་ཉ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ནས་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་མི་གཡོ། ངག་རླུང་རང་བབ། སེམས་གང་ཤར་གྱི་ངོ་བོ་ལྟོས་ལ་རང་རིག་རང་གསལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཁྲིག་གེར་ཞོག །དེ་ཡང་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ་དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་འདིས་མཚོན་པ་ཡིན་པས་བརྡ་དོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲད་པའི་དོན་གོ་བར་གྱིས་ཤིག །ཤེལ་རྡོ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཐོག་མཐའ་མེད་པ་རིག་པའི་གཤིས༔ གཟུང་འཛིན་གང་དུའང་མི་དམིགས་ཤིང་༔ སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བར་འཆར༔ དྲི་མེད་ཤེལ་ལས་འཇའ་ཚོན་བཞིན༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཏི་ཧོ༔ ཞེས་གསུམ་པའི་མཐར་རྟོགས་པའི་རང་བྱུང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པའི་ངང་མདངས་བསྐྱངས་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། ཅེས་ངོ་བོ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག །དེ་ལྟར་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བས། བག་ཆགས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱས། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པའོ། །དེ་དག་གི་མཐའ་རྟེན་དུ་ཡིག་བརྒྱའི་བཟླས་ལུང་སྦྱིན་པ་ནི། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཆད་ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྤར་བཏབ་པ་ལྟར་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛོད་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་གནང་བར་ཞུ། །ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་དང་ཡིག་དྲུག་ལན་བདུན་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་དུ་མ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་བསྲུང་སྡོམ་བགྱི་ཞིང་རིགས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་འདི་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷར་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་གསུམ། དབང་བཞི་ཟབ་མོ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐུ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །མཎྜལ་དུ་མ་ཟད་རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལྟར་སྤྲུལ་ཏེ་འབུལ་ན་ཆ་ཤས་ནས་བཞེས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་དབང་སྐུར་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་འདིས་མཚོན་ཏེ་རང་གཞན་ནམ་མཁའི་མཐས་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་འདི་ལྷན་གཅིག་ཏུ་གསུང་ཞིང་ཆོས་འདིའི་སྒོ་ནས་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཅི་རིགས་པ་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ༌། །གསུམ་པ་རྗེས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་དམ་ཅན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། ཚོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནས་བརྩམ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་དུ་གཞུང་དོན་མ་འཆོལ་བར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་ལམ་འདིར། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བགྲོད་པ་གཅིག །འབྲས་བུ་ཀུན་ཀྱང་དེར་སྙེགས་པས། །མཐར་ཐུག་ཆོས་སུ་གཅེས་པར་ཟུངས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་རོལ་མོ་ཡིས། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲོ་བསྡུ་མཁན། །འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་མཆོག་དེ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་ལྷ་སྔགས་འདི་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མོས་པས་གཡར་དམ་འཆའ་ཞིང་རིགས་སྔགས་འཆང་བའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙྭ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པའོ།
[edit]

@#/___rdor sems thugs kyi sgrub pa'i slob ma rjes 'dzin gyi cho ga bklags chog tu bkod pa phrin las rab rgyas zhes bya ba bzhugs so//@#/___na mo gu ru sarba ku la pa ta ye/__/rdo rje mi phyed gsum gyi bdag__/sems dpa' srid gsum gcig pu ba/__/rigs kun khyab bdag der btud nas/__/dbang bskur mtshams sbyor bcas pa bri/__/dkyil 'khor rab 'byams khyab bdag gcig 'dir 'du/__de sgrub bka' gter zab dgu'i snying po'ang 'di/__/gzhan mchog 'phags bod kun tu btsal med pas/__/rgyu mtshan shes pa'i gus pas blang bar byos/__gang zhig mtshan nyid dang ldan pa'i slob dpon gyis snod ldan skal ba bzang po'i 'gro ba dkyil 'khor 'dir gzhug par 'dod na/__gzhung las/__/gang zhig rdo rje'i gsang ba 'dir:__smin 'dod byin rlabs rim pa bya:__zhes pa ltar sgrub pa la gsum/__sngon tu bya ba'i rim pa/__dngos gzhi byin rlabs dbang bskur/__rjes mtha' rgyas su bya ba'i tshul lo/__/dang po ni/__/dkyil 'khor dang dbang rdzas bkod pa'i tshul phrin las rnam grol lam bzang du gsal ba ltar las/__/rdul tshon mi 'grub na sa slong dang de'i byin rlabs dor la ras bris bkram pa'am man+Dal la 'bru dkar gyi tshom bu bkod pas kyang rung*/__dbang don sgrub mchod ni gzhung dang rgyal sras rin chen rnam rgyal gyis mdzad pa'i lhan thabs lto sbyar/__longs khyab dben pa'i mgyogs dbang lta bur lhan thabs med pa'i phrin chog kho nas kyang 'thus la de'i tshe na'ang brgyud 'debs 'phros su las bum mam bsang chu sgrub pa sbyor dgos so/__/gang ltar brgyud 'debs nas brtsams sngon 'gro rnams dang*/__bdag mdun bum bzlas bshags pa sogs nas rgyas na bdag 'jug blang*/__/bsdu na rig pa'i me tog dor ba yan grub par bya'o/__/gnyis pa ni/__slob ma rnams la/__ji ltar bltams pa sogs dang las bum gyi chus sgo'i phyi rol du khrus bya/__gral du 'khod nas bgegs gtor raM yaM khaM gis bsang sbyang*/__/stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gis byin gyis brlab/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaH__sarba b+hU ta i daM ba liM ta kha kha khA hi khA his bsngo/__na mo/_rtsa brgyud kyi bla ma mchog gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__dpal rdo rje sems dpa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus/__deng 'dir slob bu rnams la dbang bskur zab mo bgyi ba la bar du gcod pa'i bgegs tshogs thams cad gtor ma 'dis tshims par gyis la 'dir ma gnas par gzhan du dengs shig__/gal te mi 'gro na khro bo ye shes kyi rdo rje me rab tu 'bar ba 'dis khyed rnams kyi mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__zhes dang gu gul dud pa yungs thun rol mo'i sgra dang lhan cig__/hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra sogs dang*/__oM sum+b+ha ni sogs kyis bgegs bskrad/__badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M/__zhes brjod pas phyi rol thams cad rdo rje'i sa gzhir gur bla bre dang bcas pa ye shes kyi me dpung mtha' med du 'phro bas mtshams bcad par gyur/__zhes mos/__me tog bkye bsdu byas la/__'o na nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi don tu bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang rin po che ci nas kyang thob par bya/__de'i ched du rdo rje theg pa'i lam gyi rtsa ba mngon par dbang bskur ba zab mo gsan nas don thugs nyams su bzhes te sems can thams cad bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rigs kun khyab bdag rdo rje sems dpa'i go 'phang la 'god par bya'o snyam du sems bskyed pa rgya chen po gsal btab ste gsan par zhu/__de yang 'o skol gyi ston pa thabs mkhas la thugs rje chen po dang ldan pa de nyid kyis gdul bya'i bsam pa dang*/__dbang po dang*/__skal ba'i khyad par dang rjes su mthun pa'i chos kyi bdud rtsi bsam gyis mi khyab pa bstan pa thams cad kyang bsdu na theg pa rim pa dgu'am/__de'ang rgyu 'bras kyi theg pa gnyis su 'dus te/__kun byed rgyal po las/__theg pa rnam pa gnyis yin te/__/mtshan nyid rgyu yi theg pa dang*/__'bras bu rdo rje'i theg pa'o/__/zhes gsungs pa ltar/__theg pa chen po pha rol tu phyin pa bden gnyis la bzang ngan blang dor du blta ba las/__'dir kun rdzob tu'ang chos rnams la mi gnyis pa'i bsam spyod dang ldan pas 'bras bu'i ngo bo snang stong zung 'jug gi chos sku rtogs par byas la/__ting nge 'dzin gyis goms par byed pa'i phyir 'bras bu lam byed kyis khyad par du 'phags pa gsang sngags rdo rje theg pa yin/__de ltar yang slob dpon sangs rgyas gsang bas/__thabs kyi theg pa chen po ni/__rnam par byang dang sdug bsngal dag__/kun rdzob tu'ang dbyer med de/__lta ba mtho dman de tsam mo/__/zhes dang*/__sgyu 'khrul gsang ba snying po las/__/'di ni gsang chen nges pa yi/__/'bras bu lam du gyur pa yin/__zhes gsungs so/__/de la yang gsang sngags gsar rnying gnyis las 'dir gsar ma las spyan 'dren pa po yon bdag__/phyag bzhes kyi gtsug lag khang*/__'chad pa po'i paN chen/__sgyur byed kyi lo tsA ba/__zhu rten gyi me tog__/brjod bya chos kyi khyad par te/__che ba drug ldan gyis 'phags pa gsang sngags rnying ma yin/__de la'ang phyi thub pa rgyud kyi theg pa kri yog sde gsum dang*/__nang pa thabs kyi rgyud kyi theg pa bskyed rdzogs rnam pa gsum ste drug tu dbye ba'i rang skad thun mong ma yin pa las nang rgyud/__de la'ang rgyud sde dang sgrub sde gnyis las/__'dir lha'i ngo bo rigs thams cad kyi khyab byed dang brgyud pa'i babs so'i dbang gis de gnyis ka'i yang rtsa bar gyur pa yin/__spyir snga 'gyur rdo rje theg pa la bka' gter gyi babs so gnyis su bzhugs pa las/__'dir bka' ma las/__bka' babs lung bstan/__smon lam dbang bskur/__mkha' 'gro gtad rgya ste khyad par gyi brgyud pa gsum dang*/__gtso bo brgyud thag nye zhing gter yig gi dpe dpang mnga' bas khungs btsun pa dang*/__gang la gang 'dul kyi dus dang 'tshams par mngon du snang ba'i phyir zab lam nub pa med pas khyad par du 'phags pa gter gyi phyogs su gtogs pa yin/__de la'ang phyogs bzhi dbus lnga'i gter kha chen po lngar grags pa las 'di ni dbus gter zug pa rtsa ba lta bu'i chos sde ste/__ji skad du/__ngom shod bying gi o dkar brag:__rdo rje rtse lnga 'dra ba'i ngogs:__bkra shis gdugs kyi sham bu 'dra:__zhes sogs gter gnas dang 'don pa'i dus rtags rten 'brel sogs ji ltar lung bstan pa bzhin ngom shod bying mda' gnam lcags brag gi gu ru'i gsang phug gong ma nas o rgyan gter bdag gling pa'am/__pad+ma gar dbang 'gyur med rdo rje rtsal la sngags srung rag gdong mas mngon sum du phul ba'i chos skor te/__de ltar yang*/__zab pa las kyang ches zab pa'i:__yang zag theg pa kun gyi rtse:__mthar thug byang chub sgrub pa'i lam:__rdor sems thugs kyi sgrub pa dang :__drag po gsang ba'i sgrub pa dang :__a ti rdzogs chen snying po gsum:__so so'i gdams pa le lag bcas:__zhes gsungs pa'i chos skor gyi nang tshan rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i smin byed sgrub pa skabs su babs pa yin/__bsdu na/__'di mtshams 'og gi/__de la rdo rje slob dpon gyi bya ba'i rim pa sogs la 'jug__/zab chos 'di la kun las ngo mtshar rmad du byung ba'i khyad 'phags kyi yon tan brgyad dang ldan pa yin te/__dpal rdo rje sems dpa' ni rigs dang dkyil 'khor thams cad kyi khyab bdag yin pas rgyud dang rig sngags kyi sbyor ba mtha' dag rtsa ba 'di las 'phros shing*/__'dir ma 'dus pa'i lha sngags med par ma zad rnam pa tsam du'ang rnam 'phrul bkod pa'i yon tan tshad med pas/__sangs rgyas kun gyi dgongs pa 'dus pa'i mdo chen po las/__sangs rgyas rdo rje sems dpa'i mtshan gang gis thos pa des rgyal ba mang po la sngon du bya ba byas pa yin no/__/rdo rje sems dpa'i zhing khams nyid du nges par 'byung ba yin no/__/rgyal ba rnams kyis byin gyis brlabs pa yin no/__/theg pa chen po nges par 'byung ba dag yin no/__/mngon par shes pa dag dang ldan pa yin no/__/sangs rgyas kyi sras su nges pa dag yin no/__/lhag mthong gi mig dang ldan pa dag yin no/__/zhes sogs rgyud sde rgya mtshor mgrin gcig tu bsngags pas bsgrub bya'i lha khyad par du 'phags pa dang*/__ngag tu brjod par bya ba'i sngags tshig la rdor sems yi ge brgya pa las dgos pa dang phan yon che ba med de/__rta mchog rol pa'i rgyud las/__gsang sngags rgyal po bla med pa/__/lan cig brjod pa tsam gyis kyang*/__/sdig pa ma lus zad byed cing*/__/las rnams thams cad 'grub par gsungs/__/zhes sogs bka' dang bstan bcos kun tu mtha' yas pa 'byung zhing*/__lugs 'di'i yang snying yig drug kyang yig brgya'i thog mtha' bsdus pa yin pas ches zab la/__rgyu mtshan de dag gis sngags kyi cho ga yi ge brgya pa dang mi 'brel ba ni ma mchis pas sgrub thabs kyi sngags khyad par du 'phags pa dang*/__de la'ang dam pa rigs brgya/__zhi ba zhe gnyis/__de nyid rigs lnga/__gsang chen rigs gcig sogs su sgrub pa'i tshul rgya cher 'byung ba las 'dir ni rtsa rgyud gsang ba snying po las/__mkha' dkyil dwangs pa'i dbyings nyi zla/__/ye shes rgyal po stangs dpyal bsgom/__/rgyal ba'i dkyil 'khor thams cad kun/__/ma lus par ni bsgom par 'gyur/__/zhes gsungs pa ltar rtsa rgyud kyi khungs kyis zin cing lha gcig bsgoms pas dkyil 'khor thams cad bsgoms par 'gyur ba yin pa ma zad/__'dir bskyed rim gyi cha rnams ma hA/__rdzogs rim thun mong ba rnams rgyud lung gnyis ka ltar ston cing*/__khyad par thun mong ma yin pa'i rdzogs rim a ti yo ga ltar ston pas bskyed rdzogs gsum dril gyi man ngag shin tu zab cing 'dril ba 'o ma'i nang gi rtsi mar lta bu yin pas sgrub tshul khyad par du 'phags pa dang*/__tan+t+ra chen po sde bco brgyad kyi thog ma rdo rje sems dpa' zhal mthong gi le'u las grub pa brnyes pa rgyal po dzaHlas rim par brgyud pa shin tu dkon la rtsis che ba snga 'gyur bka' ma'i rdor sems kyang 'dir chu bo gcig 'dres su bzhugs shing*/__slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas/__bi ma la/__rdo rje hU~M mdzad gsum gyi thugs bcud gcig tu dril ba'i gdams zab/__khyad par rdo rje sems dpa' dngos kyis rjes su bzung ba'i slob dpon chen po dga' rab rdo rje'i slob ma mkhas pa shri siM ha las lo chen bai ro tsa nas gsang ba gsum gyi byin rlabs rdzogs par thob pa'i dgongs bcud bsdus pa nyid gang zag gis bar du ma chod pa'i mkha' 'gro'i kha brlangs thu le bar spyan drangs pa ma zad/__rdor gling dang kun skyong gling pa sogs zab gter gzhan las byon pa'i byin rlabs kyi chu bo mtha' dag kyang 'dres pas bka' srol khyad par du 'phags pa dang*/__pad+ma bka'i thang yig__/mnga' bdag nyang rin po che/__rdo rje gling pa sogs kyi lung las gsal bar bstan cing*/__khyad par mnga' ris paN chen gyi gter lung du/__nga dang bai ro tsa na'i smon lam las/__/bya yos lo pa byis spyod hur 'drog can/__/bsam yas 'di nas shar lho nub phyogs 'byung*/__/nga yi zab gter rdzogs chen bstan pa spel/__/mtha' ni o rgyan 'kha' 'gro'i zhing du bde/__/zhes dang*/__khrag 'thung bdud 'dul rdo rje'i gter lung las/__/yang cig bai ro tsa na'i sprul pa ni/__/lung pa dor ma brkyangs 'dra bsam yas lhor/__/ngag gam rdo rje'i ming 'dzin shes rab can/__/sha 'ug la sogs gter kha mang du 'don/__/bod yul bde ba'i rim gro sgrub par byed/__/ces dang*/__mnga' ris gter ston gar dbang rdo rje/__o rgyan chos rje gling pa sogs kyi lung du'ang gsal bar 'byung ba'i gter chen chos kyi rgyal po 'di nyid/__kun dga' bo/__thu mi saM b+ho Ta/__bai ro tsa na/__zur chen dang rong zom/__mkhas grub khyung po rnal 'byor/__sa skya paN chen/__'gro mgon zhang tshal pa sogs bstan pa yongs su rdzogs pa'i mkhas grub 'ba' zhig pa'i skye ba'i phreng ba bzung zhing*/__sku tshe 'dir yang mkhas pa'i rnam dpyod/__grub pa'i nyams rtogs/__/mdzad pa'i phyag rjes rnams phyogs rer ma yin par phyogs sgor mo nas lhun gyis grub la bsam gyis mi khyab cing*/__khyad par snga 'gyur rnying ma bka' gter gyi bstan pa'i me ro rmangs nas gsos te 'chi ka ma'i srog mthud pa lta bur gyur pas bka' srol 'byed pa'i shing rta khyad par du 'phags pa dang*/__kun dang mthun cing kun las khyad par du 'phags pa'i gdams pa/__don gsang rgyud mtha' dag gi snying po 'dus pa la tshig gi tshogs nyung zhing gsal bas mkhas blun bar ma'i 'gro ba mtha' dag gis khyer bde zhing phan thogs pa grol ba bzhi ldan mtshan don mthun pa'i chos su gyur pas grub mtha'i khyad par med par gsar rnying gi dpyod ldan sus kyang yid ches gus pas dang du len pas phrin las khyad par du 'phags pa dang*/__'di nyid kyi bskyed rdzogs rtse gcig tu brtson pa mthar phyin pa kun la dbang po dang skal bar 'tshams pa tshe 'di'am bar dor grol ba'i rtags ngo mtshar ba byung zhing 'byung la 'byung bar 'gyur bas byin rlabs khyad par du 'phags pa dang*/__brgyud srol chu bo kun 'dus kyi shing rta pa chen po gter chen chos kyi rgyal po nas/__bi ma'i rnam 'phrul rin chen rnam rgyal/__dbang chen sprul pa pad+ma bstan 'dzin/__gnubs chen yang srid phrin las rnam rgyal/__de las gter chen nyid kyi rnam 'phrul khri chen pad+ma dbang gi rgyal po dang*/__lcam grub pa'i dbang mo 'gyur med phrin las chos sgron zung la brgyud pa ste smyos rigs rdo rje 'dzin pa'i khri brgyud bar ma chad pa dang*/__snga ma las gter chen nyid dang thugs rgyud gcig pa'i lo chen bai ro tsa na'i rnam 'phrul du zhal gyis bzhes pa dpal ldan dpa' bo gtsug lag chos kyi rgyal pos gsan cing*/__des kho bo la smin byed zab mos rjes su bzung ba dang*/__phyi ma las gangs can tsam na mkhas shing grub pa yongs kyi gtsug rgyan tu gyur pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsan cing*/__rje 'dis rdo rje sems dpa'i phrin las kyis rjes su bzung ba thams cad phyir mi ldog pa'i sa la dbugs chen 'byin pa rdor sems nyid kyis brda'i sgo nas lung bstan pa brnyes pa ste/__de nyid las smin grol rgyab brten dang bcas pa bum pa gang byor stsal ba thob pas brgyud pa khyad par du 'phags pa ste/__de ltar na khyad par du 'phags pa'i ngo mtshar bkra shis pa'i grangs dang ldan pa rdor sems thugs kyi sgrub pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i skabs su babs pa yin/__de la rdo rje slob dpon gyi bya ba'i rim pa bdag mdun bum pa sgrub cing bdag nyid 'jug pa sogs tshang la ma 'khrul ba sngon tu grub pa yin pas/__khyed rang rdo rje slob ma rnams kyi ngo skal du gyur pa bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbyer mi phyed pa'i drung du dbang bskur zab mo zhu ba'i yon tu dmigs nas maN+Dal phul bar zhu/__maN+Dal 'bul du gzhug__/de ltar maN+Dal 'bul ba song nas gsol ba 'debs pa la 'dun pa 'di bzhin tu mdzod/__gnas kyi khang pa 'di nyid ye shes rang snang las grub pa'i gzhal yas khang du dbang zhu ba'i yul gyi slob dpon nyid dpal rdo rje sems dpa' dngos yin snyam pa'i mos gus drag pos gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__dpal ldan rdo rje sems dpa' kye:__bdag la rjes su chags par mdzod:__skye rga na dang 'chi ba sogs/__'jigs rung srid pa'i sdugs bsngal las:__mgon po khyod kyis bdag skyobs shig:__sdig pa kun las rnam grol zhing :__yang dag ye shes sems dpa' che'i:__sku gsung thugs su bdag sgrubs shig:__lan gsum gyis gsol ba gdab/__de nas rgyud dag par bya ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma rig 'dzin rgyal ba zhi khro'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mngon sum du sad pa'i spyan sngar tshogs bsags par bya ba'i phyir 'di'i rjes zlos mdzod/__bla ma dpal ldan rdo rje sems:__mchog gsum rgyal ba sras bcas la:__rnam kun btud de phyag 'tshal zhing:__phyi nang mchod pa rgya mtshos mchod:__sdig pa las ni ldog bgyi zhing :__bsod nams kun la rjes yi rang :__rtag tu chos 'khor bskor ba dang :__'gro gnas bar du bzhugs slad du:__bdag ni gus pas gsol ba 'debs:__bsod nams gang des mkha' mnyam 'gro:__bla med byang chub gnas thob shog:__ces lan gsum gyis rgyud sbyong ba song nas/__skabs 'dir sdom bzung rgyas par spro na/__rgyud sdom ldan tu bsgrub pa las gzhan gnod gzhir bcas spong ba so so thar pa'i sdom pa yang dag par blang bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs/__/bdag ming rdor sems zhes bgyi bas/__/deng nas srog gcod mi bya zhing*/__/gzhan gyi nor yang blangs mi bya/__/'khrigs pa'i chos kyang mi spyad cing*/__/rdzun gyi tshig kyang mi smra'o/__/skyon ni mang po nyer brten pa'i/__/chang ni yongs su spangs bar bya/__/khri gdan che mtho mi bya zhing*/__/de bzhin dus ma yin pa'i zas/__/dri dang phreng ba rgyan dang ni/__/glu dang gar sogs spang bar bya/__/ji ltar dgra bcom rtag tu ni/__/srog gcod la sogs mi byed ltar/__/de bzhin srog gcod la sogs spang*/__/bla med byang chub myur thob shog__/lan gsum/__gzhan phan gzhir bcas bsgrub pa byang chub sems dpa'i bslab pa yang dag par blang bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs/__/bdag ming rdor sems zhes bgyi bas/__/ji ltar sngon gyi bde gshegs kyis/__/byang chub thugs ni bskyed pa dang*/__/byang chub sems dpa'i bslab pa la/__/de dag rim bzhin gnas pa ltar/__/de bzhin 'gro la phan don du/__/byang chub sems ni bskyed bgyi zhing*/__/de bzhin du ni bslab pa la'ang*/__/rim pa bzhin du bslab par bgyi/__/lan gsum/__rigs lnga spyi dang khyad par rtsa ba yan lag gis bsdus pa'i rig 'dzin sngags kyi dam tshig mtha' dag yang dag par blang bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__sras bcas sangs rgyas thams cad dang*/__/dpa' bo rnal 'byor ma rnams kun/__/thams cad bdag la dgongs su gsol/__/rig pa 'dzin pa bdag gis ni/__/dus 'di nas nas ni bzung nas su/__/ji srid byang chub snying po'i bar/__/ji ltar dus gsum mgon po rnams/__/byang chub tu ni nges mdzad pa'i/__/byang chub sems ni bla med mchog__/dam pa bdag gis bskyed par bgyi/__/tshul khrims kyi ni bslab pa dang*/__/dge ba'i chos ni sdud pa dang*/__/sems can don byed tshul khrims gsum/__/so sor brtan por bzung bar bgyi/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun te/__/bla na med pa'i dkon mchog gsum/__/sangs rgyas rnal 'byor las skyes pa'i/__/sdom pa deng nas brtan por bzung*/__/rdo rje rigs mchog chen po la/__/rdo rje dril bu'i phyag rgya yang*/__/yang dag nyid du bzung bar bgyi/__/rin chen rigs mchog chen po yi/__/dam tshig yid du 'ong ba la/__/nyin re bzhin du dus drug tu/__/sbyin pa rnam bzhi rtag tu sbyin/__/byang chub chen po las byung ba'i/__/pad+ma'i rigs chen dag pa la/__/phyi nang gsang ba'i theg pa gsum/__/dam pa'i chos ni ma lus bzung*/__/las kyi rigs mchog chen po la/__/sdom pa thams cad ldan par ni/__/yang dag nyid du bzung bar bgyi/__/mchod pa'i las kyang ci nus bgyi/__/byang chub sems ni bla na med/__/dam pa bdag gis bskyed bgyi nas/__/sems can kun gyi don gyi phyir/__/bdag gis sdom pa ma lus bzung*/__/ma bsgral ba rnams bsgral bar bgyi/__/ma grol ba rnams grol bar bgyi/__/dbugs ma phyin rnams dbyugs dbyung zhing*/__/sems can mya ngan 'das la 'god/__/lan gsum/__de ltar blang ba'i sdom pa gsum po slar yang mdor bsdus te nan tan tu bzung ba'i tshul gyis 'di'i rjes zlos/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs/__/bdag ming 'di zhes bgyi ba yis/__/byang chub snying por mchis kyi bar/__/so sor thar dang byang chub sems/__/rig 'dzin nang gi sdom pa'i tshogs/__/ma lus yongs su bzung bar bgyi/__lan gsum/__rjes zlos byas nas sdig sbyong la 'jug go/__dkyus kyi dngos bstan ltar na gong gi rgyud sbyong ba song nas/__zhes pa'i 'phros su/__spyi dang khyad par gyi sdom pa ma lus pa yongs su bzung bar bya snyam pa'i sgo nas 'di'i rjes zlos mdzod/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs sogs la 'jug__/spro na skabs 'dir/__de nas byin rlabs kyi bcud chags pa'i thabs khyad par du 'phags pa sbyor ba sdig sgrib dag byed kyi dbang bskur ba la dmigs pa rnams rim bzhin gsal 'debs par zhu/__slob dpon gyi thugs ka nas spros pa'i khro chung me ri mtshon cha'i tshogs kyis dbang skur sgrub pa la bar du gcod pa thams cad lhag med du bcom par gyur/__hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra kro d+ha dz+wa la maN+Da la phaT phaT phaT/__ha la ha la ha la hU~M/zhes brjod la yungs thun gtor/__khyed rang rnams kyi tshe rabs thog ma med pa nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad gsang gnas su duHlte bar tri/__snying gar pre rnams kyi rnam par gnas pa'i so so'i steng du rig pa'i ye shes ra~M ya~M kha~M gsum du gsal ba'i mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis 'byung ba'i yi ge gsum bskul/__ye shes kyi me rlung chur gyur pas khyed rang rnams kyi gsang gnas kyi du bsregs gtor sbyangs pa'i mos pa mdzod/__ra~M s+pha ra Na phaT/__ya~M s+pha ra Na phaT/__kha~M s+pha ra Na phaT/__ces sbyangs/__slob dpon gyi lag pa g.yas kyi sor mo lnga la nyi ma'i dkyil 'khor re re'i steng du hU~M oM swA AM ha/__g.yon gyi sor mo lnga la zla ba'i dkyil 'khor re re'i steng du mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M rnams kyis mtshan pa rnams rigs lnga yab yum bcur gyur pa'i mos pa mdzod/__oM su ra ta s+t+wa~M zhes thal mo sbyar/__badz+ra any+dza li hoHsor mo bsnol/__badz+ra b+han+d+ha ba~M/__zhes pas rig lnga yab yum mnyam par sbyor ba'i mos pa mdzod/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i=__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i=__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi=__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis/__rdo rje'i slob ma rnams kyis nyon mongs pa zhe sdang gi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad na ra ka shud+d+ha tsak+Shu pra be sha ya phaT/__ces brjod cing thal mo dkrugs pas/__slob dpon gyi thugs ka dang rigs lnga'i sbyor mtshams nas 'od zer 'phros pas dmyal bar skye ba'i sa bon bag chags dang bcas pa sbyangs pa'i mos pa mdzod/__las la bshags sdom bgyi ba'i bsam pas gsol ba 'debs pa 'di yi rjes zlos mdzod/__kye ma kyi hud rdo rje 'dzin/__/'gro mgon thugs rjes bdag skyobs cig__/dbang mchog rgyal po bsgrag tu gsol/__/slad nas mi 'chab mi sbed do/__/zhes gsol ba gdab pas gnang ba byin pa ni/__bu 'dir shog cig rigs kyi bu/__/rang gi nyams dang bzlas nyams kyis/__/na raka gnas su ltung ba las/__/skyob phyir dbang mchog sbyin par bya/__ces dbang stegs su drang*/__oM da ha da ha sarba na ra ka ga ti he tum hU~M phaT/__ces pa bzla zhing yungs kar gyis brab/__khrus bum gyis dbang bskur la/__til gyi gong bu bzhin gang ba'i/__/rgyal bas bum pa bzung nas ni/__/'di nyid du ni blugs mdzad pas/__/bag chags ma lus dag gyur cig__/yig brgya'i mthar da ha gong bzhin btags pas bkrus nas/__rdo rje'i slob ma rnams kyis nyon mongs pa zhe sdang gi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad shAn+tiM ku ru ye swA hA/__zhes khrus bya'o/__/de nas yang*/__slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis 'byung ba'i yi ge gsum bskul/__ye shes kyi me rlung chur gyur pas snying ga'i pre bsregs gtor sbyangs pa'i mos pa mdzod/__ra~M s+pha ra Na phaT/__ya~M s+pha ra Na phaT/__kha~M s+pha ra Na phaT/__ces sbyangs/__oM su ra ta s+t+wa~M zhes thal mo sbyar/__badz+ra any+dza lis sor mo bsnol/__badz+ra b+han+d+ha ba~M/__zhes bsdams pas rigs lnga yab yum mnyam par sbyor ba'i mos pa mdzod/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i=__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i=__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi=__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis/__rdo rje'i slob ma rnams kyis nyon mongs pa 'dod chags kyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad pre ta ka shud+d+ha tsak+Shu pra be sha ya phaT/__ces brjod cing thal mo dkrugs pas/__slob dpon gyi thugs ka dang rigs lnga'i sbyor mtshams nas 'od zer 'phros pas yi dgas su skye ba'i sa bon bag chags dang bcas pa sbyangs pa'i mos pa mdzod/__las la bshags sdom bgyi ba'i bsam pas gsol ba 'debs pa 'di yi rjes zlos mdzod/__kye ma kyi hud rdo rje 'dzin/__/'gro mgon thugs rjes bdag skyobs cig__/dbang mchog rgyal po bsgrag tu gsol/__/slad nas mi 'chab mi sbed do/__/zhes gsol ba gdab pas gnang ba byin pa ni/__/bu 'dir shog cig rigs kyi bu/__/rang gi nyams dang bzlas nyams kyis/__/pre ta'i gnas su ltung ba las/__/skyob phyir dbang mchog sbyin par bya/__ces dbang stegs su drang*/__oM pa tsa pa tsa sarba pre ta ka ga ti he tum hU~M phaT/__ces pa bzla zhing yungs kar gyis brab/__khrus bum gyis dbang bskur la/__til gyi gong bu bzhin gang ba'i/__/rgyal bas bum pa bzung nas ni/__/'di nyid du ni blugs mdzad pas/__/bag chags ma lus dag gyur cig__/yig brgya'i mthar pa tsa gong bzhin btags pas bkrus nas/__rdo rje'i slob ma rnams kyis nyon mongs pa 'dod chags kyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad shAn+tiM ku ru ye swA hA/__zhes khrus bya'o/__/slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis 'byung ba'i ye ge gsum bskul/__ye shes kyi me rlung chur gyur pas lte ba'i tri bsregs gtor sbyangs pa'i mos pa mdzod/__ra~M s+pha ra Na phaT/__ya~M s+pha ra Na phaT/__kha~M s+pha ra Na phaT/__ces sbyangs/__oM su ra ta s+t+wa~M zhes thal mo sbyar/__badz+ra any+dza lis sor mo bsnol/__badz+ra b+han+d+ha ba~M/__zhes bsdams pas rigs lnga yab yum mnyam par sbyor ba bsams la/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bka'=__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i=__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi=__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis/__rdo rje'i slob ma rnams kyis nyon mongs pa gti mug gi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad tir+Ya ka shud+d+ha tsak+Shu pra be sha ya phaT/__ces brjod cing thal mo dkrugs pas/__slob dpon gyi thugs ka dang rigs lnga'i sbyor mtshams nas 'od zer 'phros pas dud 'gror skye ba'i sa bon bag chags dang bcas pa sbyangs ba'i mos pa mdzod/__las la bshags sdom bgyi ba'i bsam pas gsol ba 'debs pa 'di yi rjes zlos mdzod/__kye ma kyi hud rdo rje 'dzin/__/'gro mgon thugs rjes bdag skyobs cig__/dbang mchog rgyal po bsgrag tu gsol/__/slad nas mi 'chab mi sbed do/__/zhes gsol ba gdab pas gnang ba byin pa ni/__bu 'dir shog cig rigs kyi bu/__/rang gi nyams dang bzlas nyams kyis/__/dud 'gro'i gnas su ltung ba las/__/skyob phyir dbang mchog sbyin par bya/__ces dbang stegs su drang*/__oM ma tha ma tha sarba tir+Ya ka ga ti he tum hU~M phaT/__ces pa bzla zhing yungs kar gyis brab/__khrus bum gyis dbang bskur la/__til gyi gong bu bzhin gang ba'i/__/rgyal bas bum pa bzung nas ni/__/'di nyid du ni blugs mdzad pas/__/bag chags ma lus dag gyur cig__/yig rgya'i mthar ma tha gong bzhin btags pas bkrus nas/__rdo rje'i slob ma rnams kyis nyon mongs pa gti mug gi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad shAn+tiM ku ru ye swA hA/__de nas rnam snang dang mi 'khrugs pa'i gzungs ni/__oM na mo b+ha ga ba te sarba durga ti pa ri sho d+ha na rA dza ya ta thA ga ta ya ar+ha te samyak+saM bud+d+ha ya/__ta d+ya thA/__oM sho d+ha ne sho d+ha ne sarba pa paM bi sho d+ha ne sarba karma A ba ra Na bi sho d+ha ne swA hA/__zhes dang*/__na mo rat+na tra yA ya/__oM kaM ka ni kaM ka ni/__ro tsa ni ro tsa ni/__tro Ta ni tro Ta ni/__trA sa ni trA sa ni/__pra ti ha na pra ti ha na/__sarba karma pa raM pA ra Ni me sarba sa twa nAny+tsa swA hA/__zhes bzlas mthar/__rdo rje'i slob ma rnams kyis tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i sdig sgrib nyon mongs bag chags skal ba ngan pa dang*/__bkra mi shis pa'i dngos po thams cad nye bar zhi ste shin tu bkra shis par gyur cig__/de ltar sbyor ba sdig sgrib dag byed kyi dbang gis khyed rang rnams kyi rgyud shin tu rnam par dag pa dbang gi snod rung du grub nas/__dngos gzhi yon tan yar 'phel gyi dbang bskur ba'i thog mar dbang gi gzhi bca' ba ye shes dbab pa yin pas/__de'i slad du lus gnad chos bdun ldan du bca'/__ngag gnad rlung kha sbyor du 'ching*/__yid kyi gnad dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__slob dpon kyi thugs ka nas 'od zer 'phros khyed rang rnams la phog pas rnam smin sha khrag gi gdos bcasa'adis mtshon ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad stong par sbyang*/__stong pa'i ngang las khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar seng ge brgyad kyis btegs pa'i rin po che'i khri bkod pa phul du byung ba'i steng pad+ma dang zla ba'i gdan la khyed rang rnams skad cig gis dpal rdo rje sems dpa' sku mdog dkar po gangs kyi ri bo la nyi ma shar ba lta bu'i gzi brjid 'bar ba/__sgeg cing 'dzum la rab tu rgyas pa'i zhal can/__mtshan dang dpe byad kyis mdzes pa/__zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas rdo rje rtse lnga pa thugs kar gsor zhing g.yon dril bu dkur bsten pa'i tshul gyis shes rab ma la 'khyud pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs shing yum rdo rje snyems ma dkar mo gri gug dang thod pa 'dzin pas mgul nas 'khyud pa dang mnyam par sbyor ba/__gnyis ka'ang mnyen lcug 'khril ldem gzhon tshul can/__gsal 'tsher lhun sdug gzi byin 'bar ba ste zhi ba'i nyams dgus rgyas pa/__dar dkar po gser gyi ngang ris can gyi stod g.yogs dang tshi gu'i smad dkris cod paN zi ldir gar gyi phu dung ste dar gyi chas gos lnga dang*/__rin po che'i dbu rgyan snyan cha mgul rgyan se mo do phyag gdub zhabs gdub ska rags do shal te rin po che'i rgyan brgyad kyis mdzes par spras pa/__'od zer mtha' yas mu med par spro zhing*/__bde stong gnyis su med pa'i ngo bor bzhugs pa'i snying gar 'od lnga'i klong du zla ba'i steng du rang 'dra ba'i ye shes sems dpa' yab yum rjes su chags pa'i sbyor bas snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang 'od zer gyis sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo dang rnal 'byor ma'i tshogs thams cad dpal rdo rje sems dpa' yab yum gyi sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par kha char bu yug 'tshubs pa bzhin du spyan drangs te snying kha nas sib sib thim pa'i thugs mos gnang bar zhu/__khyad par rdzas bdug DA dril dang rol mo'i sgra sbyar la yig brgya'i mthar/__oM dz+nyA na A be sha ya a AH__ra ra ra ra tsA la ya tsA la ya hU~M AHha dz+heM:__zhes bzla zhing dbab nas/__de ltar byin dbab pa'i ye shes pa ji srid sangs rgyas ma thob bar du brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__rdo rje spyi bor rgya gram du bkod nas/__oM tiSh+Tha badz+raH__des 'jug pa'i chos rnams song nas slar yang dbang dngos gzhi zhu ba'i slad du maN+Dal phul mdzod/__slob mas kyang maN+Dal phul nas/__des maN+Dal phul ba'i rim pa song nas gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__byang chub rdo rjes sangs rgyas la/__/mchod sbyin ji ltar stsal ba ltar/__/bdag kyang skyob pa'i don gyi phyir/__/nam mkha'i rdo rje deng bdag stsol/__lan gsum/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha tshogs thams cad mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs pa de nyid la slob dpon gyis mchod par gyur/__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da'i bar gyis mchod/__nam mkha' gang ba'i dbang gi lha tshogs rnams kyis bkra shis kyi rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang bas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__oM:__stong gsal chos dbyings bum pa na:__bde chen rgyal ba'i dkyil 'khor gnas:__skal ldan khyod la dbang bskur bas:__bag chags dri ma kun byang shog:__oM ka lA sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes bum pa spyi bor bzhag cing bum chu blud la/__de ltar bum pa bzang po las byung ba'i ye shes lnga'i rang bzhin can gyi bdud rtsi'i chu rgyun gyis dbang bskur bas/__nyon mongs pa lnga sbyangs/__phung po lnga sangs rgyas lngar gnas gyur/__ye shes lnga mngon du byas/__dbang rtags su de bzhin gshegs pa rigs lngas dbu brgyan pa'i mos pa mdzod/__de ltar bum pa'i dbang bskur bas/__lus kyi dri ma dag__/lam bskyed rim bsgom pa la dbang/__ji ltar snang ba thams cad lha'i 'khor lor 'char ba'i bde chen gyi ye shes mngon tu byas/__'bras bu sprul sku thob pa'i skal ba can tu byas pa'o/__/de nas gsang dbang bskur ba ni/__thod pa thogs la/__bla ma dpal rdo rje sems dpa' yab yum rjes su chags pa'i sbyor bas snyoms par zhugs pa'i kun+da byang chub kyi sems lhan cig skyes pa'i rten tu gyur pa thod pa'i bdud rtsi dang ro gcig tu gyur pa de nyid khyed rang rnams kyi lce thog tu bzhag pa'i mos pa mdzod/__AH__mtshan ldan rdo rje'i ka pA lar:__bde stong rol pa'i byang sems gnas:__skal ldan khyod la dbang bskur bas:__bde chen ye shes rgyas par shog:__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M:__zhes bdud rtsi myangs pas rtsa thams cad bdud rtsis gang*/__dug gsum gyi rnam rtog 'gags/__bde ba'i ye shes rgyud la skyes pa'i mos pa mdzod/__de ltar gsang ba'i dbang bskur bas/__ngag gi dri ma dag__/lam rang lus bde ba chen po bsgom pa la dbang*/__sgyu ma chu zla lta bur bdag byin brlabs pa'i ye shes mngon tu byas/__'bras bu longs sku thob pa'i skal ba can tu byas pa'o/__/de nas shes rab ye shes kyi dbang ni/__me long thog la/__bde stong dbyer med mtshon byed me long sin+d+hU ra'i maN+Dal can khyod rang gi lag tu gtad cing sin+d+hU ra'i thig le snying gar bkod pas gzugs dang lang tsho rdzogs pa'i shes rab ma snyems ma'i ngo bo can pang du 'khod pa'i mos pa mdzod/__hU~M:_'di de sangs rgyas thams cad kyi:__bla med byang chub mchog gi lam:__skal ldan khyod la dbang bskur bas:__dga' bzhi'i ye shes rgyas par shog:__karma mu dra dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__de ltar gtad pa'i gzungs ma nyid yum rdo rje snyems ma'i ngo bo dang khyed rang dpal rdo rje sems dpar gsal ba'i 'du shes gsum ldan gyi rig ma dang mnyam par sbyor bas dga' bzhi'i rim pas lhan skyes kyi bde ba brtan par bsams la lag gnyis 'khyud rgya dang bcas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na badz+ra swa b+ha ba At+ma ko\u0f85haM/__de ltar shes rab ye shes kyi dbang bskur bas/__yid kyi dri ma dag__/lam pho nya bsgom pa la dbang*/__chos thams cad kyi rang bzhin bde ba chen por rtogs pa'i ye shes mngon du byas/__'bras bu chos sku thob pa'i skal ba can du byas pa'o/__/de nas dbang bzhi pa bskur ba ni/__khyed rang rnams lus gnad mi g.yo/__ngag rlung rang bab/__sems gang shar gyi ngo bo ltos la rang rig rang gsal 'dzin med kyi ngang la khrig ger zhog__/de yang rang byung gi ye shes gsal la mi rtog pa de nyid rdo rje sems dpa'i me long 'dis mtshon pa yin pas brda don rdo rje'i tshig gis ngo sprad pa'i don go bar gyis shig__/shel rdo thogs la/__hU~M:__thog mtha' med pa rig pa'i gshis:__gzung 'dzin gang du'ang mi dmigs shing :__stong pa'i ye shes bde bar 'char:__dri med shel las 'ja' tshon bzhin:__oM d+harma d+hA tu a ti ho:__zhes gsum pa'i mthar rtogs pa'i rang byung lhan cig skyes pa'i ye shes gsal la mi rtog pa'i ngang mdangs bskyangs la cung zad mnyam par zhog mdzod/__ces ngo bo la mnyam par 'jog tu bcug__/de ltar dbang bzhi pa bskur bas/__bag chags kyi dri ma dag__/lam khregs chod thod rgal bsgom pa la dbang*/__shin tu rnam par dag pa lhan cig skyes pa'i bde chen gyi ye shes mngon tu byas/__'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal ba can tu byas pa'o/__/de dag gi mtha' rten du yig brgya'i bzlas lung sbyin pa ni/__bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbyer mi phyed pa'i thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa chad zhal nas thon te khyed rang gi snying ga'i hU~M yig gi mthar spar btab pa ltar 'khod pa'i mos pa mdzod la sngags 'di'i rjes zlos lan gsum gnang bar zhu/__/yig brgya lan gsum dang yig drug lan bdun rjes zlos byar gzhug__/de ltar grub pa'i slob dpon chen po rnam pa gsum dang rnam snang lo tsA ba chen po'i thugs kyi thig le bka' gter chu bo du ma gcig tu 'dres pa rdor sems thugs kyi sgrub pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga legs par grub pa yin pas ji skad bshad pa'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig dang sdom pa'i tshul rnams la bsrung sdom bgyi zhing rigs kun gyi khyab bdag 'di nyid lhag pa'i lhar bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs gsum/__dbang bzhi zab mo rdzogs par thob pa'i sku drin gtang rag gi yon tu dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/maN+Dal du ma zad rang gi lus longs spyod thams cad kyang 'khor los sgyur ba'i rgyal srid kyi 'byor pa ltar sprul te 'bul na cha shas nas bzhes la longs spyod du gsol snyam pas 'di'i rjes zlos/__deng nas brtsams te sogs lan gsum/__de ltar dbang skur thob pa las byung ba'i dge ba 'dis mtshon te rang gzhan nam mkha'i mthas khyab pa'i sems can thams cad kyis dus gsum du bsags pa'i dge ba'i rtsa ba ji snyed pa thams cad kyang mtha' gnyis la mi gnas pa'i byang chub chen por yongs su bsngo ba 'di lhan gcig tu gsung zhing chos 'di'i sgo nas rang dang gzhan gyi don rgya chen po bsgrub par zhu/__bsod nams 'di yis sogs bsngo smon ci rigs pa brjod la slob ma rnams rang gnas su btang ngo*/__/gsum pa rjes mtha' rgyas su bya ba ni/__slob dpon gyis dam can spyi dang bye brag la gtor ma 'bul/__tshogs byin gyis brlab pa nas brtsam bsngo smon shis brjod kyi bar du gzhung don ma 'chol bar bsgrub par bya'o/__/rdo rje sems dpa'i gsang lam 'dir/__/rgyal ba sras bcas bgrod pa gcig__/'bras bu kun kyang der snyegs pas/__/mthar thug chos su gces par zungs/__/thabs shes zung 'jug bde chen rol mo yis/__/sku dang zhing khams rgya mtsho'i spro bsdu mkhan/__/'khor 'das mnyam nyid 'od gsal thig le che/__/rigs brgya'i khyab bdag mchog de myur 'grub shog__/ces pa'ang lo chen rin po che'i yig cha lung rgyun ma bzhugs pas cung zad gsal bar byas te lha sngags 'di la rtse gcig tu mos pas g.yar dam 'cha' zhing rigs sngags 'chang ba'i gzugs brnyan pad+ma gar gyi dbang phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spungs yang khrod tswa 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel/__/phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa'o/

Footnotes

Other Information