JKW-KABAB-08-NYA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།
Wylie title zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyi khrid yig dag cing gsal ba zung 'jug myur lam JKW-KABAB-08-NYA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 31, Pages 633-691 (Folios 1a to 30a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rgya ston pad+ma dbang phyug, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyi khrid yig dag cing gsal ba zung 'jug myur lam. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 633-691. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-042
Colophon

།ཅེས་བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་རིམ་གཉིས་ཟབ་ཁྲིད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ་ཅིང་བཀའ་ལུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། དུས་ཞབས་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཤད་ཡམས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་དོར་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་འབྲུ་གནོན་ཙམ་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་ཐཱ་མངྒ་ལམ།།

ces bla ma 'khor lo bde mchog gi rim gnyis zab khrid khyad par du 'phags pa 'di'ang khyab bdag gter chen bla ma nyid nas smin grol gyi gdams pa tshangs sprugs su bstsal cing bka' lung gis rjes su gnang ba ltar/__dus zhabs rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bshad yams kyi spros pa dor te rdo rje'i gsung gi 'bru gnon tsam du bgyis pa dge legs 'phel/__/sarba thA mang+ga lam//

[edit]
༄༅། །ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཙཀྲ་ས་མཱ་ནཱ་ཡ། །ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་བདེ་ཆེན་ཉི་མའི་གཟིས། །སྲིད་འཁྲུལ་མུན་པའི་དྲྭ་བ་དབྱིངས་སུ་སྡོམ། །དྲན་པས་ཕྱག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མཆོག་དེས་རྗེས་འཛིན་མཛོད། །བླ་མ་ཡིད་དག་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ །སྡོམ་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད། །གྲུབ་མཆོག་བྱེ་བའི་གཤེགས་ཤུལ་ཟླ་མེད་པ། །ངོ་མཚར་ཉེ་བརྒྱུད་བཀའ་སྲོལ་འདི་དབྱེའོ། །འཕགས་བོད་གཉིས་སུ་ཟབ་ལམ་མཐར་ཐུག་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་ངོ་མཚར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཀའི་བཀའ་བབས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ། ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གདམས་ཁྲིད་འཆད་པ་ལ་གཉིས། གང་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས། དེ་ལས་བྱུང་བའི་གདམས་ངག་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་རྩ་བ་ལས། དེ་ལྟར་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི༔ རྣམ་པར་སྒོམ་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ༔ ཐུགས་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་དམར་བྱང་སྙིང་པོ་འདི༔ འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་རི་ཡི་སུལ༔ མཱ་ར་ཏི་ཀའི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་དང་༔ ཚེ་ལམ་གྲོགས་མཆོག་མནྡྷ་རས༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བའི་མཆོག༔ སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་མས༔ རང་བྱུང་གསང་བའི་དཀྱྀལ་འཁོར་དུ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་བརླབས་གདམས་པ་གཏད༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ དེ་ནས་གངས་ཅན་ཡུལ་དབུས་སུ༔ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བཏབ་ངོར༔ གདམས་ཟབ་རྒྱས་འབྲིང་གསུམ་དུ་དབྱེ༔ རྒྱས་པ་སྲིན་སྦར་བྲག་ཏུ་སྦས༔ ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པས་འདོན༔ འབྲིང་པོ་རུ་མཚམས་བྱང་དུ་སྦས༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་བས་འདོན༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་རྨད་བྱུང་བ༔ ད་ལྟ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་༔ བཻ་རོ་མཆོག་དབྱངས་བདུད་འཇོམས་རྩལ༔ ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བཅས་ལ་གདམས༔ རང་རང་ཉམས་བླངས་དྲོད་ཚད་ཕྱུངས༔ བརྡ་རིས་ཨེ་ཡིས་མཚན་པའི་ཡུལ༔ གངས་བར་རྡོ་རྗེ་ཕུག་མོ་ཆེའི༔ ཕ་བོང་དབང་ཕྱུག་མཚན་རྟགས་ཅན༔ དེར་ནི་བསེ་ཡི་སྤར་བུ་རུ༔ ཆོས་དང་བསྟན་སྲུང་དམ་རྫས་བཅས༔ མི་འཇིག་ཕྱག་རྒྱས་གདམས་ལ་སྦོས༔ དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་སྙིགས་མའི་དུས༔ སྟོད་སྨད་ཧོར་གྱི་འཁྲུགས་ལོང་གཡོ༔ བོད་ཁམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་ཚེ༔ རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ནི༔ སྟོན་པ་པདྨའི་མིང་གི་རྙེད༔ གཞན་དོན་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ཡང་སྲིད༔ བརྡ་རིས་ཡང་གཏེར་རྒྱས་གཏབ་ན༔ ཆེར་སྙིགས་སུམ་ཅུ་ཁ་རལ་དུས༔ མངའ་བདག་སྐྱེ་མཐའ་པདྨའི་མིང་༔ འགྲོ་འདུལ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དགོངས་བརྒྱུད་མངོན་སུམ་བྱིན་རླབས་མཐུས༔ ཚིག་བརྒྱུད་ཡི་གེའི་རིས་སུ་བྲིས༔ དོན་བརྒྱུད་སྣོད་ལྡན་འདུས་པ་ལ༔ སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ཆིག་རྫོགས་སྟོན༔ ལས་ཅན་འགའ་ཙམ་དོན་དུ་འགྱུར༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཛྲ་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལས་ཅན་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སྩལ། གདམས་སྐོར་རྣམས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཏེ་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་ངོ་སྐལ་དུ་དགོངས་ནས་གཏེར་གནས་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས། རྒྱས་པ་བདེ་མཆོག་དམར་པོ་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་སྐོར་མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེས་ལྷོ་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ནས་སྤྱན་དྲངས། འབྲིང་པོ་ཟབ་མོ་གསང་འདུས་སྐོར་བཻ་རོའི་སྐྱེ་མཐའ་ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་མམ་གུུ་རུ་རྣོན་རྩེས་གཙང་གི་བྱང་རུ་མཚམས་ནས་སྤྱན་དྲངས། བསྡུས་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་འདི་ཉིད་ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཁ་སྟོད། གངས་བར་རྡོ་རྗེའི་ཕུག་མོ་ཆེ་ཞེས་པའི་བྲག་སྐྱིབས་ཆེན་མོའི་སྒོ་དྲུང་ཕ་ཝོང་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་རྟགས་ཅན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་ཆོས་དང་བསྟན་སྲུང་གུར་མགོན་གྱི་རྒྱ་གཞུང༌། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རིལ་བུ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས། བདེ་མཆོག་གི་སྐོར་འདི་ཉིད་ལུང་བྱང་ལྟར་སླར་ཡང་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ། དུས་གྱིས་རབ་ཚེས་ས་སྟག་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་ཡེ་ཤེས་གྱྀ་མཁའ་འགྲོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་དཔེ་བསྟན་ཅིང་བརྡ་སྤྲོད་མཛད་པའི་རྗེས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་སྣང་བས་དབང་དང་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་གནང༌། དེ་འཕྲལ་ཚིག་བརྒྱུད་ཡི་གེ་རིས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ། ཆུ་རྟ་མགོ་ཟླའི་ཉེར་ལྔར་དོན་བརྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་བདེ་མཆོག །སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་མ། འཆི་མེད་པདྨ་བཛྲ་ཡབ་ཡུམ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། །མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སོགས་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནང༌། དེ་ནས་གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག །བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། བཀའ་དྲིན་མཉམ་པ་མེད་པའི་མགོན་པོ་དེས་བདག་ལ་སྩལ་བའོ། །དེར་མ་ཟད་གསར་མ་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་དྲིལ་བུ་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཀྱང་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་སྲོལ་འགའ་ཞིག་སྨིན་ཁྲིད་དུ་གསན་ཅིང༌། ཉེ་བརྒྱུད་དག་པའི་སྣང་བར་གྲུབ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དྲིལ་བུ་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པས་བརྡའི་དབང་བཞི་བསྐུར། རིམ་ལྔའི་རྩ་ཚིག་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་བཀྲོལ་ཏེ་གསུངས་ནས་མཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་སྐབས་སུ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཆུ་བོ་ཡང་གཅིག་ཏུ་འདུའོ། །གཉིས་པ་གདམས་པ་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོས་གཞི་བཟུང་བ། ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོས་སྒཽ་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ་པ། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྩ་བར། དབེན་ཅིང་བྱིན་རླབས་ལྡན་པའི་སར༔ ཕྱི་ནང་མཚམས་བཅད་ ཅེས་པས་བསྟན་ཏེ། རིམ་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནས་མིའི་རྒྱུ་འགྲུལ་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་གནོད་འཚེ་མེད་པས་འདུ་འཛིས་དབེན་ལ་ཉམས་དགའ་བ། གྲུབ་ཐོབ་རིག་འཛིན་གོང་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་དམ་ཉམས་སོགས་ཀྱི་དྲི་མས་མ་གོས་པ་བཙལ་ལ་དེར་གནས་བཅས་ཏེ་ཕྱི་ཕལ་པ་ཉི་ཚེ་བ་རྣམས་དང༌། ནང་གཉེན་འབྲེལ་གྲོགས་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འགྲུལ་བགྲོད་བཏང་ལེན་ཆགས་སྡང་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་ཕྱི་མཚམས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་བཅོལ། ནང་མཚམས་དྲག་པོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ་མོ། གཉིས་པ་ནི། རྣམ་གཡེང་སྤང་༔ ཞེས་འབྱུང་བས། བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲངས་ལ་རླུང་རོ་བསལ། ལུས་ཀྱི་བྱ་བྱེད། ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད། སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འདུ་འཕྲོའི་རྣམ་གཡེང་དུ་འགྱུར་བ་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་སྒོ་གསུམ་རང་བབས་སུ་གློད་ལ་རྣལ་དུ་དབབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས༔ ཞེས་པས་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཤུགས་དྲག་པོས་བློ་རྒྱུད་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བར་བྱ་སྟེ། ད་རེས་བདག་གིས་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་ལ་རྙེད་ན་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་དལ་བ་བརྒྱད་འབྱོར་པ་བཅུས་བརྒྱན་པའི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ། སྐྱབས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དམ་པ་མཇལ། ལམ་ཟབ་མོ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་འབྱུང་བར་དཀོན་པ་ཨུ་དུམ་བ་རའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་དང་འཕྲད་པའི་སྐབས་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་བསྒྲུབས་ནས་ཉམས་ལེན་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་ངེས་པ་ཞིག་བྱ་དགོས། དེ་མི་བྱེད་པ་ཚེ་འདིར་སྣང་གི་རྣམ་གཡེང་ལེ་ལོའི་དབང་དུ་ཤོར་ན་རང་གིས་རང་ཕུང་སྟེ་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་པར་འཁྱམས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་འཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་མྱོང་དགོས་པས་དེ་ལས་བསླུས་ཚབ་ཆེ་བ་ཅི་ཡོད། ཆོས་སྒྲུབ་པ་དེའང་མྱུར་དུ་འབད་འབུང་མ་བཏོན་ན་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བར་སྣང་ནས་གློག་འཁྱུག་པ་ལྟར་ནམ་འོང་ཆ་མེད། ཕྱི་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི། ནང་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་རྟག་པ་མེད་པས་རང་ཡང་དོ་ནུབ་བམ་ནངས་པར་འཆི་འམ་ད་ལྟ་འཆི་ནའང་ངེས་པ་མེད་པས་ཅི་དྲག །འཆི་ཁར་གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། བར་དོར་འཁྲུལ་སྣང་གི་འཇིགས་སྐྲག་ཁོ་ནའང་བཟོད་པར་དཀའ། འཆི་བ་ཁོ་ནས་མི་ཆོག་རྣམ་ཤེས་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང༌། དཀར་པོ་དགེ་བས་མཐོ་རིས། སྡིག་པ་མི་དགེ་བས་ངན་སོང་དུ་འཕེན། ལས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྨིན་མ་མྱོང་བར་ཆུད་མི་ཟ་ཞིང་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད། ལས་རྣམས་འཕེལ་བ་འགྱུར་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཆུང་ངུ་ལས་མེད་ཀྱང་འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྨིན་པས་རང་ལ་ལྟོས་དུས་དགེ་བའི་སྟོབས་ནི་ཆུང༌། སྡིག་པའི་སྟོབས་ནི་ཆེ་བས་འཁོར་བར་མི་འཁྱམས་པའི་ཐབས་མི་འདུག །རིགས་དྲུག་གནས་རིས་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་མེའི་འོབས་དང་སྤུ་གྲིའི་ཚལ་དུ་འཇུག་པ་ལྟར་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པས་ད་རེས་སྡུག་བསྔལ་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་ལས་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐར་པ་ཞིག་བྱ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་བློ་སྣ་ཐུང་རྦུད་ཀྱིས་བཏང་ལ་ཚེ་འདིའི་ལྟོས་ཐག་རྦད་ཀྱིས་ཆོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱབས་སེམས་སྒྲིབ་སྦྱོང་ནན་ཏན་བྱ༔ ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ མོས་གུས་དྲག་པོས་གནད་དུ་བསྣུན༔ ཅེས་གསུངས་པས་འདི་ལ་བཞི། སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེད། སྒྲིབ་སྦྱོང༌། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཎྜལ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དེ་ལས་སྐྱོབས་ནུས་པ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མ་གཏོགས་གཞན་སུའང་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ས་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས། གནས་ཁང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང༌། ཅིར་སྣང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་དུ་འཁྲིགས་པའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བླ་མ་བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་སྣང་གི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་སུ་གསལ་བའི་སྤྱན་སྔར། རང་དང་ཕ་མས་གཙོར་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཅི་མཛད་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ་སྙམ་དུ་བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱུར་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བསམས་ལ། ན་མོ། །བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་གྲངས་གསོག །དེས་ནི་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས་ཤིང་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་དཔང་པོར་བཀོད་ལ། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་ཀྱང༌། འཁོར་བ་ཐོག་མཐའ་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཁོ་ན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་བླ་མ་བདེ་བ་མཆོག་གི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་འགོད་པར་བྱ་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཟབ་གྱི་སྙིང་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་ལ་བརྟེན་ཏེ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་འཇུག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། ཧོཿ སེམས་བསྐྱེད་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་གྱི༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ཞེས་བརྗོད། མཐར་བླ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས། བླ་མའང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དེས་ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་ཞིང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱིར་རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྡིག་ལྟུང་མ་སྦྱངས་ན་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མི་སྐྱེ། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བཤགས་ཤིང་སྦྱོང་བ་ལ་སྟོབས་བཞི་ཚང་དགོས་པས། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླ་ལ་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས་པ། རང་འདྲ་བའི་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མས་འཁྱུད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་ལ་ཧཱུྃ་གི་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་བསྐོར་ཁ་དོག་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་གསལ་གདབ་པ་ནི་རྟེན་གྱི་སྟོབས། སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་པ་ལ་འཇིགས་སྐྲག་ཤས་མི་བཟོད་པའི་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་སྙམ་པ་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས། དམིགས་འདུན་དེ་ལས་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ཡིག་བརྒྱ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟླས་པས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་ཁྲ་ལ་ལ་བབས། སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཞུགས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་སོལ་ཁུ་རྣག་ཁྲག་འབུ་སྲིན་གྱི་རྣམ་པར་དབང་པོའི་སྒོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱིར་བདས། ལུས་ཤེལ་བུམ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་པའི་ནང་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་ཁེངས་པར་བསམ་པ་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ཏེ། དེ་དག་གསལ་གདབ་པ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་ཐུགས་སྲོག་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན་བྱང་གྱུར༔ ཅེས་དང་ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་ཅི་ནུས་བཟླས་པའི་མཐར། ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་སྡིག་ལྟུང་གི་ལས་མི་བགྱིད་དོ་སྙམ་པ་སོར་ཆུད་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པས། མགོན་པོ་བདག་ནི་སོགས་བརྗོད་ཅིང་བཤགས་སྡོམ་བྱས་པས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་གནང་བ་སྩལ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གསང་བ་གསུམ་དང་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །དེས་རང་རྒྱུད་སྡིག་ལྟུང་གི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བས་ལམ་གྱི་གེགས་དང་གོལ་ས་མི་འབྱུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི། རང་མདུན་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རཱ་གའི་མདངས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྱུད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་གསལ་བཏབ་ལ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྔར་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་སྐབས་སུ་སྨོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བསྐྱེད། དེའི་སྤྱན་སྔར་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། མཎྜལ་དངོས་སུ་ཡོད་ན་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ལ་འབུལ། མེད་ན་ཡིད་ཀྱིས་དམིགས་ཏེ། ཕྱི་ལྟར་སྟོང་གསུམ་རི་རབ་གླིང་བཞི་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལྷ་མའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་བཀང་བའི་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། ནང་རང་གི་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་མཆིས་པ། གསང་བ་མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བར་ཤེས་པའི་དོན་དམ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རྣམ་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ལྟ་བུར་ཕུལ་བས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ སྟོང་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ༔ འཁོར་གསུམ་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ངང་༔ བླ་མ་མཆོག་ལ་དབུལ་བར་བགྱི༔ གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་རྫོགས་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་ཕུལ་བས་ཉམས་རྟོགས་ཡར་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་གཞི་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། རང་ཉིད་ལ་ཐར་པའི་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྟོན་པའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཏུ་བལྟས་ལ་ཚད་བཟུང་མེད་པའི་མོས་གུས་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བསྐྱེད་དེ། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདག་ལ་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པ་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་མེད་པ་བྱ། ཐུན་མཐར་དབང་བླང་བ་ནི། རྩེ་གཅིག་བསྙེན་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས༔ བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔ གསང་གསུམ་དབྱེར་མེད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་བསམ༔ ཞེས་པས། མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རང་ལ་ཐིམ། །བླ་མའི་སྐུ་དང་རང་གི་ལུས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བུམ་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན། བླ་མའི་གསུང་དང་རང་གི་ངག་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གསང་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན། བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་གི་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཤེར་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན། བླ་མའི་དབྱིངས་དང་རང་གི་རིག་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པར་བསམས་ལ་མོས་གུས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་པའི་གཉུག་མའི་ཤེས་པ་རིག་སྟོང་བཟོ་བཅོས་མེད་པའི་རང་ངོ་ལ་ཅི་གནས་སུ་བཞག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོལ་པར་ལམ་དུ་ཁྱེར། དེས་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དགོངས་པའི་བཙན་ས་ཟིན་ཏེ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་གདུང་འཚོབ་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། རྟེན་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། བརྟེན་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཉམས་མྱོང་ཇི་ལྟར་འཆར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་བྱྀ་དོར་ཆག་ཆག་གདབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་གྱི་རྟེན་དང་ནི༔ མཆོད་ཚོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་བཤམ༔ ཞེས་པས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཡི་དམ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ། སྒྲུབ་པའི་གནས་ཁང་ཕྱག་དར་གྱིས་གཙང་མར་བྱས་ལ་དྲི་བཟང་སྤོས་ཀྱི་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ། དམིགས་པ་གསལ་བའི་རྟེན་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་དང་གཞུང་པོད་གླེགས་བམ་གྱིས་མཚོན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་བཀྲམ། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དག་ཅིང་གཙང་བ་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ་མཚམས་དམ་པར་བཅད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐུན་བཞིར་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་ལ༔ ཞེས་པས། ཐོ་རངས༔ སྔ་དྲོ། ཕྱི་དྲོ། མུན་རུབ་སྟེ་ཐུན་བཞི་ལ་ཕྲིན་ལས་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བས་གཞུང་བསངས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། འདི་ལ་གཉིས། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡན་ལག་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ་པ། དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གདབ་པ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཉམས་མྱོང་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་རྣམ་པ་གསལ་བ་ནི། ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་བརྟན་པོར་བསྒྲུབ༔ ཏིང་འཛིན་གཟེར་བཏབ་བྱིང་རྒོད་བསལ༔ ཞེས་པས་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ་པའི་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་སྨོས་ན། ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་སོང་ནས། དངོས་གཞི་དམ་ཚིག་པའི་རྟེན་བརྟེན་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཐོག་མར། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བལྟ་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་སྟོང་པ་ཆེན་པོ། །དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་གདལ་བ་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རང་རྩལ་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་དམར་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་སྐར་ཆེན་ཤར་བ་ལྟར་ལྷག་གིས་གསལ་བ་རྒྱུའི་ས་བོན་ཏེ་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་དབུབ། ཧཱུྃ་གི་འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟོག་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་རླུང་མེ་ཆུུ་ས་སྟེ་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རིན་ཆེན་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང༌། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་པདྨའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེའི་སྟེང་དྲེགས་པའི་གཙོ་བོ་འཇིགས་བྱེད་ནག་པོ་ཁ་སྦུབས་དང་ཨུ་མ་དམར་པོ་གན་རྐྱལ་དུ་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་རྒྱུའི་ཧཱུྃ་དམར་པོ་བབས། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ་སྐུ་མདོག་པདྨ་རཱ་ག་ལྟར་དམར་ལ་འོད་འཚེར་བ། ཁྲོ་སྒེག་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན། ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་གཡོ་བའི་ཚུལ་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ། སྨ་ར་སྨིན་མ་དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་མེ་འོད་འཕྲོ་ཞིང་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་གཡོན་ངོས་སུ་ཟླ་བ་ཚེས་པས་བརྒྱན་པ། ཞིང་ལྤགས་དང་གླང་ཀོས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་སྟག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་བ། ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་རློན་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་དོ་ཤལ་ཅན། སྦྲུལ་རིགས་ལྔའི་ཆུན་པོ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་དབུུ་ལ་འཁོར་ལོ་སོགས་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་སྤྲས་པ། ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བས་ཡུམ་མནྡ་ར་བ་དམར་གསལ་གྲི་ཐོད་བསྣམས་ཤིང་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་འདོར་སྟབས་ཚུལ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་འགྱིང་བའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་རིགས་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྔར་སྨོས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བཅས་གསལ་ལེགས་པར་གདབ། དེ་ནས་ལུས་དཀྱིལ་བསྒོམ་པ་ནི། འཁོར་ལོ་ལྔ་སོགས་གནས་སོ་སོའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་རྣམས་ལྷ་དེ་དང་དེར་གསལ་འདེབས་པ་སྟེ། སྐུའི་གནས་ལྔར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་སྤྱི་བོར་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དམར་པོ། སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་མཐིང་ག །ལྟེ་བར་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་སེར་པོ། གསང་བར་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལྗང་གུ་རྣམས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆས་ཅན། ཕྱག་གཡས་རྣམས་འཁོར་ལོ་སོགས་རང་རྟགས་དང༌། གཡོན་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ། རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་རང་འོད་ཀྱི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། སྐུའི་གནས་བརྒྱད་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད། དེའང་གནས་ལྔར་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་བསྒོམ་པ་སྟེ། སྤྱི་བོར་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་སྐུ་མཆོག་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། དེ་བཞིན་དུ་མགྲིན་པར་གསུངས་མཆོག་རྟ་མགྲིན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་མཆོག་ཡང་དག་ཧཱུྃ་ཀ་ར། ལྟེ་བ་ཡོན་ཏན་ཆེ་མཆོག་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། གསང་གནས་སུ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་པྲ་བྷ་ཧསྟི། ནོར་བུར་བླ་མེད་མངོན་རྫོགས་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། བརླ་གཡས་སུ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་རོམ་བུ་གུ་ཧྱ་ཙནྡྲ། བརླ་གཡོན་དུ་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ཤཱནྟིཾ་གརྦྷ་སྟེ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐིང་ནག་ཌཱ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་ཅིང་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་འཁྲིལ་བ་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན་ཅིང་གར་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་བ། སྙིང་གའི་ནང་སྐོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞིའི་རྩ་འདབ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་སྟེ་ཤར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་སྔོན་མོ། །བྱང་དུ་ལཱ་མ་ལྗང་གུ། ནུབ་ཏུ་དུམ་སྐྱེས་མ་དམར་མོ། ལྷོར་གཟུགས་ཅན་མ་སེར་མོ། གནས་ཉེར་བཞིར་ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་ཏེ། སྨིན་མཚམས་པུ་ལཱི་ར་མ་ལ་ཡར་ཁཎྜ་ཀཱ་པཱ་ལ་དང་རབ་གཏུམ་མ། སྤྱི་གཙུག་ཛཱ་ལནྡྷར་མ་ཧཱ་ཀཾ་ལ་དང་གཏུམ་པའི་མིག་ཅན་མ། རྣ་བ་གཡས་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ནར་ཀཾ་ཀ་ལ་དང་འོད་ལྡན་མ། རྣ་བ་གཡོན་པར་གོ་ད་བ་རིར་སུ་རཱ་བཱི་ར་དང་དཔའ་བོའི་བློ་ཅན་མ། ལྟག་པར་ཨ་བུ་ཏར་མཆེ་བ་རྣམ་གཙིགས་དང་སྣ་ཆེན་མ། སྨིན་མའི་དབུས་རཱ་མེ་ཤྭ་རར་འོད་དཔག་མེད་དང་མིའུ་ཐུང་མ། མིག་གཉིས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིར་རྡོ་རྗེའི་འོད་དང་ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་མ། ཕྲག་པ་གཉིས་མལླ་བར་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཤིང་གྲིབ་མ་སྟེ་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ངོ་བོ་ཁ་དོག་ནག་པོ་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པ། མཆན་ཁུང་གཉིས་ཀཱ་མ་རཱུ་པར་ཨཾ་ཀུ་རི་དང་ཨེ་ར་བ་ཏཱི། ནུ་མ་གཉིས་ཨོ་ཏྲེར་རྡོ་རྗེ་རལ་པ་ཅན་དང་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མོ། ལྟེ་བ་ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནེར་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དང་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་མ། སྣ་རྩེར་ཀོ་ས་ལར་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་དང་ཆང་འཐུང་མ། ཁ་ཀ་ལིངྒར་རབ་ཏུ་བཟང་པོ་དང་ཤྱ་མ་དེ་བཱི། མགྲིན་པ་ལམྤ་ཀར་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་དང་ཤིན་ཏུ་བཟང་མོ། སྙིང་གར་ཀཉྩིར་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དང་རྟ་རྣ། འདོམ་བར་ཧི་མ་ལ་ཡར་མིག་མི་བཟང་དང་ཁ་གཱ་ན་ན་སྟེ་གསུང་གི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ངོ་བོ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ས་ལ་སྤྱོད་པ། མཚན་མ་པྲཻ་ཏ་པུ་རིར་སྟོབས་པོ་ཆེ་དང་འཁོར་ལོའི་ཤུགས་ཅན་མ། གཤང་ལམ་གྲྀ་ཧ་དེ་བར་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་ཁཎྜ་རོ་ཧཱི། བརླ་གཉིས་སཽ་རཱཥྟར་རྟ་མགྲིན་དང་ཤཽཎྜི་ནཱི། བྱིན་པ་གཉིས་སུ་བརྣ་དྭཱི་པར་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་འཁོར་ལོའི་གོ་ཆ་མ། རྐང་སོར་བརྒྱད་ན་ག་རར་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཤིན་ཏུ་དཔའ་མོ། བོལ་གོང་གཉིས་སིནྡྷཱུ་རར་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དང་སྟོབས་ཆེན་མ། རྐང་པའི་མཐེ་བོང་གཉིས་མ་རུར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་མ། པུས་མོ་གཉིས་ཀུ་ལུནྟར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་མོ་སྟེ་སྐུའི་གསང་བ་གསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ངོ་བོ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ས་འོག་ཏུ་སྤྱོད་པ། དཔའ་བོ་ཉེར་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་ཅིང་ཆ་ལུགས་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཚུངས་པ། ཡུམ་རྣམས་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་བསྣམས་ཤིང་ཡུམ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་མཚུངས་པ། ཡན་ལག་བཞི་ལ་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དེ། ལག་གཡས་སུ་ཁ་གདོང་མ་སྔོན་མོ་དང་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་གཡས་སྔོ་གཡོན་སེར་བ། ལག་གཡོན་ཏུ་འུག་གདོང་མ་ལྗང་གུ་དང་གཤིན་རྗེ་འཇོམས་མ། གཡས་ལྗང་གཡོན་སྔོ་བ། རྐང་གཡོན་ཁྱི་གདོང་མ་དམར་མོ་དང་གཤིན་རྗེ་མཆེ་བ་མ་གཡས་དམར་གཡོན་ལྗང་བ། རྐང་པ་གཡས་སུ་ཕག་གདོང་མ་སེར་མོ་དང་གཤིན་རྗེ་ཕོ་ཉ་མོ་གཡས་སེར་གཡོན་དམར་བ། སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་དང་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀ་གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་སྟག་ཤམ་དང་རུས་པས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་གར་སྟབས་ཀྱིས་མེ་འོད་ཀློང་ན་འགྱིང་བ། གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པར་མོས་པ་བཅས་འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྐྱེད། གནས་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྒྱས་གདབ། ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་དབང་རྟགས་སུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམ། ཕྱག་དང་མཆོད་པ་འབུལ་ཞིང་བསྟོད་པའི་གླུ་ཡིས་བསྙེན་བཀུར་རོ། །དེ་ནས། ཕྱི་སྣོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡི་དམ་ལྷ༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ གསལ་ལ་མ་འདྲེས་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་གསལ་བཏབ་སྟེ། ཐོག་མར་རང་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སེམས་བཟུང་༔ དེའང་ཐོག་མར་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ནས་གསལ་གདབ། གོམས་ནས་ལྷ་སྐུ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བློ་བཞག །མི་གསལ་ན་བྲིས་སྐུུ་ལ་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་མདུང་ཚུགས་སུ་གཏད་ནས་རང་ལ་སྦྱར། གསལ་སྣང་བརྟན་པོ་སྐྱེས་ན་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་རྣམས་ཀྱི་དཔེས་ལྷ་སྐུ་སྣང་སྟོང་དུ་སྦྱང༌། དེ་ལྟ་བུས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་ཅིང་སེམས་ཟིན་པ་ན་རིམ་གྱིས་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་དང༌། ཕྱི་རོལ་གཞལ་ཡས་ཁང༌། དུར་ཁྲོད། སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་རེ་རེ་ནས་སེམས་བཟུང་སྟེ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་ནི། སྐབས་སུ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བཟུང་༔ ཞེས་པའི་དོན་ཕྲིན་ལས་ལྟར། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་པདྨ་བཛྲ་རྩལ། བདེ་བ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ཆེ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་དང་༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་དོ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་པས་གསལ་གདབ་ལ། རང་ཉིད་ཐ་མལ་པ་ནམ་ཡང་མ་ཡིན། །གདོད་ནས་རང་བྱུང་གི་བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་བཛྲ་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དངོས་ཡིན། དེའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དང་བསམ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས། བྲལ་སྨིན་གྱི་ཡོནཏན་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ལ་ཡོད་ཅིང་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་ཀུན་དུ་མ་བྲལ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྣམ་དག་དྲན་པ་ནི། རེས་འགའ་དག་པ་རབ་འབྱམས་དྲན༔ ཞེས་པའི་དོན། གཞུང་ཚིག་འདིས་གསལ་གདབ་སྟེ། རིག་པ་རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ལྷ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ ཞལ་གཅིག་དབྱིངས་ལས་འགྱུར་བ་མེད༔ ཕྱག་གཉིས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྟེ༔ སྤྱན་གསུམ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ༔ མཆེ་གཙིགས་མི་འཇིགས་བདུད་བཞི་འདུལ༔ ལྗགས་འདྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བདེ་སྟོང་རྒྱས༔ སྟོང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ཡུམ་གྱིས་གཟུང་འཛིན་གཅོད་པ་དང་༔ ཉོན་མོངས་རང་དག་གྲི་ཐོད་བསྣམས༔ མཁའ་གསང་ཨེ་ཝྃ་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཞི་ཉམས་ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ལས༔ ཁྲོ་ཚུལ་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ རྗེས་ཆགས་གདུལ་བྱར་རྩེ་གཅིག་དགོངས༔ སྐུ་དམར་འགྲོ་འདུལ་ཆགས་པའི་ཚུལ༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པ་དང་༔ ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་ཞི་ཁྲོའི་ཆས༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱངས་བསྐུམས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཞི་དང་སྲིད་པའི་མཐའ་གཉིས་གནོན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་མ་རིག་སྲེག༔ དྲེགས་པ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་༔ ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ སྐུ་ལ་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དག་པར་རྫོགས༔ གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས༔ དུར་ཁྲོད་ཚོགས་བརྒྱད་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་འགྱུར་མེད་དབྱིངས༔ མདོར་ན་གང་དང་ཅིར་སྣང་བ༔ དེ་ཀུན་ལྷ་དང་ཞིང་ཁམས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའོ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་པའི་དོན། རང་བྱུང་རིག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའི་དངོས་མཚན་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀྱང་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞེན་རྟོག་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་དུ། ཆོས་དབྱིངས་ཉག་གཅིག་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བར་མཚོན་པའི་ཞལ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་སོགས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དོན་རེ་རེ་ནས་བསྒོམ་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦྱར་ཏེ་གྱ་ནོམ་ལྷར་ཞེན་ལས་བློ་ལྡོག །དེ་ལྟར་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་ལ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་གཟེར་བཏབ་པས། མཐར་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་འཆར་བ་ལ་བསླབ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་མི་གསལ་བའི་བྱིང་རྨུགས་འཐིབས་གསུམ་བྱུང་ན་ལྟ་སྟངས་ཟས་སྤྱོད་ཁྲུས་སོགས་ཀྱིས་གསེང༌། བསྒོམ་བྱ་ལ་བློ་མི་གནས་པའི་རྣམ་རྟོག་འཕྲོ་རྒོད་བྱུང་ན་དྲན་ཤེས་ཐག་པས་བཟུང་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་པ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བཅོས་ཤིང་སྐྱོན་བསལ་ལ་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཀུན་ཀྱང་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི༔ སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་རོ་མཉམ་བཞག༔ ཅེས་པས། བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་པའི་ཚུལ་དེ་ཀུན་ཀྱང་དངོས་པོ་རང་མཚན་ཅན་དུ་མི་བལྟ་བར་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གྱིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གདབ་དགོས་ཏེ། སྒོམ་མཁན་རང་གི་སེམས། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད། སྟོང་པའི་རང་རྩལ་ལྷ་སྐུར་ཤར་བ་ཡིན་པས་སེམས་སྟོང་པ་དང་ལྷ་སྐུར་སྣང་བ་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་རོ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་གནད་གལ་པོ་ཆེ་ཉིད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པ་ལས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་འགོག་ནུས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་འགྱུར༔ ཅེས་པ་སྟེ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་རྒྱས་འདེབས་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམ་པར་བྱས་པ་ལས་གསལ་སྣང་རིམ་པར་ཐོབ་སྟེ། སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་གྱི་དངོས་པོར་སྣང་ཞིང་དེར་འཛིན་གྱི་ཞེན་རྟོག་དང་བཅས་པ་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརྟེན་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པར་འགོག་ནུས་པའི་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི། ཡན་ལག་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་ཕྱིར༔ བཀོད་པའི་བཟླས་པ་སེམས་བཟུང་ཞིང་༔ འཁོར་བའི་བཟླས་པས་བདེ་ཆེན་བརྟན༔ ཕོ་ཉ་ལྟ་བུར་སྤྲོ་བ་དང་༔ བུང་བ་ཚང་ཞིག་ལྟ་བུ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཅིང་ལས་ལ་སྦྱར༔ ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཏིང་འཛིན་མེ་དང་འདྲ་བ་ལ༔ བཟླས་བརྗོད་རླུང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐུལ༔ ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་དང་འཕྲོ་འདུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་བཟླས་པའི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། དེའང་ཐོག་མར་བཀོད་པའི་བཟླས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་དང་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་རར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱར་གྱི་དབུས་སུ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ་བྱེ་རུའི་མདངས་ཅན་མེ་འོད་འཕྲོ་བ། དེའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་འབྲུ་དྲུག་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་བསྐོར་དུ་འཁོད་པ་དྭངས་ཤིང་གསལ་ལ་འོད་ཟེར་འབར་བ་དམིགས། དེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས་རྣམ་རྟོག་གཞན་ཏུ་མི་འཕྲོ་བར་གནས་པ་ནི་བསྙེན་པ་དང༌། འཁོར་བའི་བཟླས་པ་ནི། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་གཉིས་པ་གཅིག་རྗེས་གཅིག་མཐུད་དུ་འཕྲོས། །ནང་ལུས་དཀྱིལ་དང་ཕྱི་སྟོང་རར་བཅས་པའི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དང་གསང་བ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པ་སོགས་མགལ་མེ་ལྟར་བར་མ་ཆད་དུ་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་གྱིས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་བཟླ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་ཉེ་བར་བསྙེན་པའོ། །སྤྲོ་བསྡུའི་བཟླས་པ་ནི། ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་སྒྲུབ་པའི་གསང་སྔགས་ཡིག་འབྲུ་ཉེར་གཅིག་པས་བསྐོར་བ་གསལ་གདབ། བཟླས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྒྱལ་པོས་ཕོ་ཉ་མངག་པ་ལྟ་བུར་སྤྲོས། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་བཞུགས་པའི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་བཟླས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་དང༌། བུང་བ་ཚང་ཞིག་ལྟ་བུའི་བཟླས་པ་ནི། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྣང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུ་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ། སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ་དག་རྫོགས་སྨིན་པའི་འཁོར་ལོར་འབྱམས་ཀླས་པར་བསམས་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་བཟླ་བ་ནི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བའི་ཆེད་དུ། གནས་ལྔའི་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་སོ་སོའི་ཐུགས་སྲོག་ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧཱ་རང་མདོག་ཅན་གྱི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་གསལ་གདབ། བཟླས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་སྤྱི་བོའི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བ་མོ་ལ་ཉི་ཟེར་ཕོག་པ་བཞིན་སངས་ཀྱིས་དག་སྟེ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་རང་སྔགས་བཟླ། དེས་འགྲེས་ཏེ། ལྟེ་བའི་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་གི་འོད་ཟེར་སེར་པོས་རྒྱས་པའི་ལས་དང༌། མགྲིན་པའི་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་དབང་གི་ལས་དང༌། ཐུགས་ཀའི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་འོད་ཟེར་སྔོན་པོས་དྲག་པོའི་ལས་དང༌། གསང་གནས་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་འོད་ཟེར་ལྗང་གུས་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་སོ་སོའི་སྔགས་བཟླའོ། །དེ་ལ་དུས་དང་རྟགས་ཀྱི་ཚད་ནི་གཞན་དང་མཐུན། གྲངས་ཚད་བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བདུན། སྒྲུབ་པ་འབུམ་ཕྲག་བཞི། ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཕྲག་བཞི་རེས་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཉམས་མྱོང་ཇི་ལྟར་འཆར་བ་ནི། སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་རྙོག་མ་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རང་ཤར་ན༔ བུམ་དབང་ལམ་ཁྱེར་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་གོམས་པའི་གཟུང་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་པས་སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རྟོག་གི་རྙོག་མ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་དང་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྟོབས་ཀྱིས་དབྱིངས་སུ་དེངས་ཏེ་སྣང་བ་ལྷའི་འཁོར་ལོ། །གྲགས་པ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ། དྲན་རྟཽག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་ཤར་བ་ན། དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནུས་ཤིང་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟན་ཐོབ་རྩལ་རྫོགས་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བརྟེན་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། གོ་དོན་གྱི་འབྲེལ་དགོད་པ། བསྒོམ་དོན་དམིགས་པའི་གནད་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་རྟེན་བྱས་ནས༔ བརྟེན་པ་བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་ཕྱིར༔ མན་ངག་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ནི༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་ཉིད་ཀྱིས་རྟེན་བྱས་ནས། དེ་ལ་བརྟེན་པ་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་ཕྱིར་དུ་ཟབ་མོའི་མན་ངག་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསྟན་པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་དག་པར་བྱེད༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དབུུ་མར་བཅད༔ ཛཱ་ལནྡྷ་རའི་འབར་འཛག་གིས༔ རྩ་ཁམས་ཤིན་སྦྱངས་བདེ་བས་ཁྱབ༔ ནོར་བུ་བགེངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་དྲངས༔ མཐར་ཐུག་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡིས༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ཅེས་པ་སྟེ། རིམ་པ་དང་པོ་བདག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་རྟོག་དག་པར་བྱེད། གཉིས་པ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྲོག་རྩོལ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བཅད། གསུམ་པ་ཛཱ་ལནྡྷ་རའི་འབར་འཛག་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་ཁམས་ཀྱི་མདུད་པ་གྲཽལ་ཞིང་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བས་ཁྱབ། བཞི་པ་ནོར་བུ་འགེངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས་བདེ་ཆེན་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་དྲང༌། ལྔ་པ་རིམ་པ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དོན་འཕོ་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར་ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ལ་རེག་པར་བྱའོ། །དེའང་དྲིལ་བུ་རིམ་ལྔའི་གཞུང་ཡོངས་གྲགས་ལས། ནོར་བུ་འགེངས་པ་གསུམ་པ། ཛཱ་ལནྡྷ་ར་བཞི་པར་བཞག་ཀྱང་འདིར་དེ་གཉིས་གོ་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཆོག་དབང་གསུམ་གྱི་ལམ་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ནས་རིམ་གྱིས་འཁྲིད་པའི་དབང་དུ་བཏང༌། གྲུབ་ཆེན་གྱི་གཞུང་དུ་རིམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་བརྟུལ་པོའི་ངོ་སྐལ། གཅིག་ཅར། ཐོད་རྒལ། རིམ་གྱིས་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་རིམ་གྱིས་པ་དང་འདི་གཉིས་གཅིག་གོ །གསུམ་པ་སྒོམ་དོན་དམིགས་པའི་གནང་ལ་རིམ་པ་ལྔ། བདག་བྱིན་རླབས། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ། ཛཱའ་ལནྡྷར། ནོར་བུ་འགེངས་པ། བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། དེ་ལས་ཉམས་མྱོང་ཇི་ལྟར་འཆར་བའི་ཚུལ་ལོ། དང་པོ་ནི། །དེ་ལ་རིམ་པ་དང་པོ་ནི༔ དབང་པོ་རྣོན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ༔ བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔ དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ ཚོགས་དྲུག་སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་༔ སྤང་བླང་བསལ་བཞག་ལས་འདས་པའི༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་ངང་མདངས་བསྐྱང་༔ ཞེས་པ་སྟེ། རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལྔར་བཤད་པ་དེ་ལས་རིམ་པ་དང་པོ་བདག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། སྔོན་སྦྱངས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས། སྦྱོར་བ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་ཅིང་ལུས་གནད་སྤྱི་མཐུན་བསྲང༌། སྐྱབས་སེམས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ། དངོས་གཞི་བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་མ་བསླད་པར་རང་བབ་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཞག །དེའི་ཚེ་མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་སོགས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་གང་ཤར་ཡང་དགའ་དང་མི་དགའ་ལྟ་བའི་ཆགས་སྡང་གི་རྟོག་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཞུགས་པས་མཚོན་སྤང་བླང་དང་བསལ་བཞག་གི་དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་མདངས་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། དབང་པོ་འབྲིང་དང་རྟུལ་པོ་དག༔ དེ་ཡིས་གནས་སུ་མ་བཏུབ་ན༔ རང་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་ཡབ༔ དྭངས་གསལ་རྙོག་མེད་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཨོཾ་དམར་སྐྱ༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེས་མཚན་པར་བསྒོམ༔ སྟོང་གསལ་ཟུང་འཇུག་ཏི་ལ་ཀར༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་གཏད་ཡེངས་མེད་འཇོག༔ དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་ན༔ མིག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བའི་ཚེ༔ གནས་དེར་ཐིག་ལེ་དཀར་པོར་གསལ༔ དེ་བཞིན་རྣ་བར་ཐིག་ལེ་ནག༔ སྣར་སེར་ལྕེ་ཡི་འདོམས་རྩ་དམར༔ རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་ལྗང་གུར་བསྒོམ༔ དེ་ལ་སེམས་བཟུང་རྟོག་མེད་འཇོག༔ མཐར་ནི་ཚོགས་དྲུག་དབང་ཤེས་ཡུལ༔ དབྱེར་མེད་རྩོལ་བྲལ་ངང་དུ་ཀློད༔ བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ རླུང་སེམས་ཐིག་ལེར་བརྟན་པར་བཅིང་༔ ཞེས་པ་སྟེ། གང་ཟག་དབང་པོ་འབྲིང་དུ་གྱུར་པ་དང་བརྟུལ་པོ་རྣམས་མཚན་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཡིས་སེམས་ཇི་བཞིན་གནས་སུུ་མ་བཏུབ་ན་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ། སྔོན་འགྲོ་གོང་བཞིན་སོང་ནས། རང་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་ཡབ་རྐྱང་གི་སྐུ་དྭངས་གསལ་རྙོག་པ་མེད་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡི་གེ་ཨཾ་དམར་སྐྱའི་ཁོག་པར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དམར་སྐྱ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གྱིས་མཚན་པར་བསྒོམས་ལ་སྟོང་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་ཡེངས་པ་མེད་པར་ཅི་གནས་སུ་འཇོག །ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་འདེབས་དང་སེམས་འཛིན་སྤེལ་ནས་གནས་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ། །འདི་སྐབས་དྲིལ་བུ་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཕལ་ཆེར་དུ་ཐིག་ལེ་དམར་སྐྱ་སྒོམ་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཀྱང་འདིར་སྲོག་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་མཚོན་བྱེད་གྱི་རྟེན་ཨཾ་དམར་སྐྱའི་ཁོག་པར་མཚོན་བྱ་བརྟེན་པ་ཐིག་ལེ་དམར་སྐྱའི་རྣམ་པར་བསྒོམས་པས་རླུང་སེམས་གཉིས་ཀ་འཆིང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་གསུངས། དེ་ནས་དབང་པོ་སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་འཕོ་ཞིང་རྒྱུ་བ་དང་སྦྱར་ཏེ་བསྒོམ་པ་ནི། ཡུལ་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མིག་གི་གནས་སུ་རེ་ཞིག་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཞིག་གསལ་བཏབ་ལ་སེམས་ཅི་གནས་སུ་བཟུང་ཞིང་མཐར་རྟོག་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་འཇོག །དེ་བཞིན་ཏུ། རྣ་བར་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བ་ན་རྣ་བ་གཉིས་སུ་ཐིག་ལེ་ནག་པོ། །སྣ་གཉིས་སུ་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བ་ན་སྣ་བུག་གཉིས་སུ་ཐིག་ལེ་སེར་པོ། ལྕེ་ལ་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བའི་ཚེ། ལྕེའི་འདོམ་རྩར་ཐིག་ལེ་དམར་པོ། གསང་གནས་སུ་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་ཐིག་ལེ་ལྗང་གུ་བསྒོམས་ཏེ་དེ་དག་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་རྟོག་མེད་དུ་འཇོག་པ་སྔར་ལྟར་བྱ། གང་གི་ཚེ་ནའང་མཐར་ཚོགས་དྲུག་གི་དབང་པོ་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་སྣང་གསུམ་ཀའང་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གདོད་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པས་རྩོལ་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་ཀློད་ལ་བཞག །རླུང་བུམ་པ་ཅན་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་ཏུ་བཟུང་ལ་རླུང་སེམས་ཀྱི་འཕོ་བ་མཐའ་དག་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་སུ་བརྟན་ཅིང་འགྱུར་བ་མེད་པར་བཅིང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གོམས་པ་ལས༔ ཡིད་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཞི༔ མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཐོབ་ཅིང་༔ སྣང་རིག་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་པའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་འགྱུར༔ ཅེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བདག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རིམ་པ་དབང་པོ་དང་མཐུན་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམས་ཤིང་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ལས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཇམ་ཉལ་གྱིས་ཞི། མིག་གི་མངོན་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་བ་སོགས་དབང་པོའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཐོབ་ཅིང༌། ཕྱིའི་སྣང་བ་དང་ནང་གི་རིག་པ་གཉིས་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་རོ་མཉམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རིམ་པ་ལ་བཞི། རྩ་བའི་དམིགས་པ། ཡན་ལག་གི་དམིགས་པ། དེ་ལས་ཉམས་མྱོང་ཇི་ལྟར་འཆར་བའི་ཚུལ། བོགས་འབྱིན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་འཆར་བ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་དང་དངོས་གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ལུས་གནད་བསྲང་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ༔ དྷཱུ་ཏཱི་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་བསྒོམ༔ སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་དྲག་ཏུ་གཅུན༔ ཅེས་པ་སྟེ། རིམ་པ་གཉིས་པ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རྩ་བའི་དམིགས་པ་སྦྱོར་བ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་ལེགས་པར་བསྲང༌། རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་རྩ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱི་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཁང་སྟོང་དུ་ཀ་བ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ་བསྒོམ། སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་བུམ་ཅན་བཟུང་ལ་སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱར་ཏེ་དབུ་མའི་ནང་དུ་སེམས་གཏད་ལ་རླུང་དྲག་ཏུ་གཅུན་ནོ། །གཉིས་པ། དབུ་མའི་ཡས་སྣ་སྤྱི་བོའི་སྟེང་༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལྟེ་བ་མཐིང་༔ དེ་ནང་ཨ་ལས་ཆོས་འབྱུང་དང་༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔ སྟེ་བར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་ནི༔ དཀར་དམར་མདངས་ཅན་དེ་ཉིད་དང་༔ མཐར་ནི་ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེ་ལ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ལས་རླུང་སེམས་གཡོ་བ་ན༔ ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེའི་འོད་ཟེར་དང་༔ རླུང་ཉིད་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་སོན༔ བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསྒོམ༔ དེ་བཞིན་གསང་བའི་གནས་སུ་ཡང་༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་འབྱུང་སོགས༔ བསྒོམ་དང་སེམས་འཛིན་སྔར་ལྟར་བྱ༔ ཞེས་པས། དངོས་གཞིའི་དམིགས་པ་ནི། །ས་བོན་དང་བཅས་པའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རིམ་པ་སྟེ། སྟོང་ར་དབུ་མ་དང་བཅས་པའི་ཡས་སྣ་སྤྱི་བོའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཕྱོགས་བཞིའི་རྭ་ཤར་དཀར། བྱང་ལྗང༌། ནུབ་དམར། ལྷོ་སེར། དབུས་མཐིང་གའི་ལྟེ་བ་སྦུབས་སྟོང་དུ་གནས་པའི་ནང་དུ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དམར་སྐྱ། དེའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དམར་སྐྱ་ཉལ་ཐབས་སུ་གནས་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གསལ་བཏབ་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་ཅི་གནས་སུ་བཟུང༌། མཐར་ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེ་ཁོ་ནར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལས་རླུང་སེམས་གཡོ་ཞིང་མི་གནས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་ན་ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་གཉིས་ཀ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་སོན་ཏེ་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཚད་དུ་སྐྱེས་པར་བསམས་ལ་བུམ་པ་ཅན་དྲག་ཏུ་བཟུང་བ་ནི་འགྲེའོ། །དེ་བཞིན་ཏུ་དབུ་མའི་མར་སྣ་གསང་བའི་གནས་སུ་ཡངསྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་འབྱུང་ནང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ལྟེ་བར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅས་གསལ་བ་དང༌། མཐར་ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་མཉམ་པར་འཇོག་པ་སྔར་ལྟར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དམིགས་པས་བོགས་དབྱུང་བ་ནི། དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ༔ དེ་དང་དེ་རུ་སྤྲོས་ཏེ་བསྒོམ༔ ཞེས་པ་སྟེ་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་གང་དུ་འཇུག་པ་དེ་དང་དེ་རུ་སྤྲོས་ཏེ་བསྒོམས་པར་བྱ་དགོས་པས། དཔེར་ན་མིག་ཤེས་གཟུགས་ལ་འཇུག་པ་ན་མིག་འབྲས་གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་སོགས་སྔར་ལྟར་བསྒོམས་ལ་སེམས་བཟུང༌། དེས་འགྲེས་ཏེ་རྣ་བའི་བུ་ག་གཉིས། སྣའི་འདོམ་སོ། །ལྕེའི་རྩ་བ། རྟགས་ཀྱི་རྩེ་མོ་རྣམས་སུ་སྤྲོས་ཏེ་བསྒོམས་ལ་རླུང་སེམས་གཅུན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འབད་པས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས༔ རླུང་སེམས་ཟིན་པའི་བྱིན་རྟགས་སུ༔ དུ་བ་ལ་སོགས་ཉམས་འཆར་ཞིང་༔ ནང་དུ་རྟགས་ཅན་འོད་གསལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར༔ ཅེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཐུན་བཞི་ལ་སོགས་པར་འབད་པས་ཉམས་སུ་བླངས་བར་བྱས་པ་ལས་དབུ་མར་རླུང་སེམས་ཟིན་པའི་ཕྱི་རྟགས་སུ་དུ་བ་དང་མེ་ཁྱེར་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་ཉམས་བརྟན་པོར་འཆར་ཞིང༌། ནང་དུ་རྟགས་ཅན་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ནི། དེ་ཡི་བོགས་འབྱིན་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ས་བོན་མེད་པའི་བསྒོམ་ཚུལ་ཏེ༔ ལུས་བསྲང་རླུང་རོ་གཡས་ནས་བསལ༔ མཛོད་སྤུར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ༔ གཡོན་ནས་བསལ་བས་དེ་ཡི་སྟེང་༔ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལམ་སྟེ་གྱུར༔ གཉིས་ཀ་དུས་མཉམ་བསལ་བ་ཡིས༔ དེ་སྟེང་དབུས་མཐིང་ཕྱོགས་མདོག་གི༔ ཐིག་ལེ་གསལ་བཏབ་རིམ་པ་བཞིན༔ མ་ཡེངས་སེམས་གཏད་མཉམ་པར་འཇོག༔ རླུང་ནི་ཕྱི་རུ་ཐུབ་ཚད་བཟུང་༔ མི་ཐུབ་ནང་དུ་དལ་བུས་རྔུབས༔ དེ་བཞིན་གསང་བའི་རྩེ་མོ་དང་༔ དབང་པོའི་འཁོར་ཡང་སྤྲོས་ཏེ་བསྒོམ༔ རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལས༔ ལྷ་ཡི་མིག་སོགས་ཡེ་ཤེས་འཆར༔ ཅེས་པ་སྟེ། ས་བོན་དང་བཅས་པའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རིམ་པ་བསྒོམ་པ་དེའི་བོགས་འབྱིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ས་བོན་མེད་པའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། དེའང་ལུས་གནད་བསྲངས་ལ་རླུང་རོ་སྣ་བུག་གཡས་ནས་བསལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞིག་དམར་ལམ་གྱིས་བྱུང་བར་བསམ། གཡོན་ནས་བསལ་བས་དེའི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་ལམ་སྟེ་གྱུར་པར་བསམ། སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དུས་མཉམ་དུ་བསལ་བས་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ། དབུས་མཐིང༌། ཤར་དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་གུའི་མདོག་ཅན་གྱི་ཐིག་ལེ་ལྔ་ཚོམ་འོད་འཚེར་བ་གསལ་བཏབ་ལ་དབུས་སོགས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པའི་རྟེན་བྱས་ཏེ་མ་ཡེངས་པར་སེམས་གཏད་ལ་ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག །དེའི་སྐབས་སུ་རླུང་ཡང་ཕྱི་རུ་ཐུབ་ཚད་བཟུང༌། མི་ཐུབ་པ་ན་ནང་དུ་དལ་བུས་རྔུབས། དེ་བཞིན་ཏུ་རླུང་གཡས་གཡོན་དུས་མཉམ་གསུམ་དུ་བསལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གསང་བའི་རྩེ་མོར་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཐིག་ལེ་ལྔ་ཚོམ་གསལ་བཏབ་ལ་སེམས་གཏད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག །དེས་འགྲེས་ཏེ་མིག་སོགས་དབང་པོའི་སྒོ་གཡས་སུ་ཡང་སྔར་ལྟར་སྤྲོས་ཏེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བསྒོམས་པས་བརྟན་པའི་རང་འབྲས་སུ། རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའང་རང་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིང༌། དེ་ལས་ལྷའི་མིག་ལ་སོགས་པ་དབང་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཛཱ་ལནྡྷ་རའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཉམས་མྱོང་འཆར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རིམ་པ་གསུམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་གི་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད༔ རྩ་གསུམ་སྦུབས་གཅིག་གྱུར་པའི་སྣེར༔ ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་ཆོས་འབྱུང་དབུས༔ དབུས་མཐིང་ཕྱོགས་མདོག་ཐིག་ལེ་གསལ༔ སྲོག་རྩོལ་བུམ་ཅན་སྦྱོར་བ་གཅུན༔ ཅེས་གསུངས་ཏེ༔ རིམ་པ་གསུམ་པ་ཛཱ་ལནྡྷ་རའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་ལུས་གནད་བསྲང༌། རང་ཉིད་ཕྱི་བླ་མ་བདེ་མཆོག་གི་སྐུ་སྟོང་གསལ་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུའི་ནང་གི་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། ཡར་སྣ་སྤྱི་བོར་ཟུག་པ། དེའི་གཡས་སུ་རོ་མ་དམར་མོ། །གཡོན་ཏུ་བརྐྱང་མ་དཀར་མོ་གཉིས་དབུ་མ་ལས་བལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཕྲ་བའི་ཡར་སྣེ་སྣ་བུག་གཉིས་སུ་ཟུག་པ། མར་སྣ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞི་ཙམ་གྱི་ཐད་དུ་རྩ་གསུམ་ཀ་སྦུབ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྣེར། ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བའི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་དབུས་མཐིང་ཤར་དཀར་སོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོག་ཅན་གྱི་ཐིག་ལེ་ལྔ་ཚོམ་གསལ་ལེགས་པར་བཏབ་ལ། སྲོག་རྩོལ་རྔུབས་ཏེ་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ལ་གཅུན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྔ་ལྡན་ཕྲ་མོའི་མེ་ལྕེ་སྦར༔ དེ་ལ་སེམས་གཏད་གོམས་པ་ན༔ མེ་རྣམས་ཆེར་འབར་འོད་ཟེར་ལྔ༔ གཅིག་འདྲེས་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཐོན༔ ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཤངས་བུག་གཡས་ཞུགས་ལྟེ་བར་སོན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དང་ལྷན་ཅིག་འབར༔ འཁོར་ལོའི་གནས་བཞི་བཞུ་བཏུལ་གྱིས༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་རྣམ་པས་དྲངས༔ ཤངས་བུག་གཡོན་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ༔ རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས༔ སྤྱི་བོའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་བརྒྱུད་དེ༔ ལྟེ་བའི་མེ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ བདེ་སྟོང་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས༔ སླར་ཡང་མེ་ལྔ་ཆེར་འབར་བས༔ ཡེ་ཤེས་བྱང་སེམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ༔ སྤྱི་གཙུག་ནས་བཟུང་རྐང་སོར་བར༔ འབར་འཛག་རྒྱུན་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་༔ དྲོད་དང་བདེ་བའི་དེ་ཁོ་ནར༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་བུམ་ཅན་བརྟན༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཐོབ་བསམ༔ ཞེས་པ་སྟེ། རླུང་གི་རྐྱེན་གྱིས༔ ཐིག་ལེ་ལས་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་མེ་ལྕེ་ཕྲ་མོ་སྤར་བ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་སེམས་གཏད། དེ་ལ་ལེགས་པར་གོམས་པ་ན། མེ་ལྕེ་རྣམས་ཆེར་འབར་བས་རྩ་གསུམ་པོ་གང༌། འོད་ཟེར་ལྔ་པོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ཐོན། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤངས་བུག་གཡས་པ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྐུའི་ལྟེ་བར་སོན་པས་གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབར། སྤྱི་མགྲིན་སྙིང་ལྟེའི་འཁོར་ལོའི་གནས་བཞིར་འབར་འཛག་བཞུ་བཏུལ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་དཀར་དམར་གྱི་རྣམ་པས་དྲངས་ཏེ་ཤངས་བུག་གཡོན་པ་ནས་ཕྱིར་ཐོན། རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་པ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྤྱི་བོའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ནས་བརྒྱུད་ལྟེ་བའི་མེ་ལྔ་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེར་སྐྱེས། སླར་ཡང་ལྟེ་བའི་མེ་ལྔ་པོ་ཆེས་ཆེར་འབར་བས་དབུ་མའི་ནང་གང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བསྐུལ། དེ་ཉིད་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བས་སྤྱི་གཙུག་ནས་བརྒྱུད་མགྲིན་སྙིང་ལྟེ་བ་གསང་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་མཐར་ལག་པ་དང་རྐང་སོར་གྱི་རྩེ་མོའི་བར་འབར་བས་ལུས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་མོས་ལ་དྲོད་དང་བདེ་བའི་རང་ངོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་ཞིང་བུམ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བས་བརྟན་པར་བྱས་པས་གདོས་བཅས་ཀྱི་ལུས་རེག་ཐོགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ལས་གྲོལ་ཏེ་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་ནི། ཐིག་ལེ་གང་དུ་བརྟན་པ་ལས༔ རྩ་མདུད་གྲོལ་ཞིང་བདེ་ཆེན་སྐྱེ༔ ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ མི་ཤིགས་འཇའ་ལུས་སྐུ་ཐོབ་ན༔ གསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་རིམ་གསུམ་གྱི༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རླུང་དང་གཏུམ་མོ་འབར་འཛག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་གོམས་པས་ཐིག་ལེ་ལུས་ཀྱི་གནས་གང་དང་གང་དུ་བརྟན་པ། དེའི་རྩ་མདུད་གྲོལ་ཅིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ། དེ་ལས་ལམ་གྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྒྱུད་ལ་རིམ་པར་འཆར་ཏེ་མཐར་ཐུག་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པའི་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གསང་བའི་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་རིམ་པ་གསུམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་པའོ། །བཞི་པ་ནོར་བུ་འགེངས་པའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཉམས་མྱོང་ཇི་ལྟར་འཆར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི༔ ཡིད་རིག་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ ལུས་བསྲང་འབྱུང་བའི་རླུང་དུག་བསལ༔ རང་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི༔ རིག་མ་བདེ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་གསལ༔ མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་པདྨ་ཡི༔ བུ་གར་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཡི་གེས་དགག༔ ལྟེ་བར་ཧ་སེར་སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ མཐིང་གསལ་མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ༔ སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་སོ་སོ་ལས༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་ངོ་བོར་བསམ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་སྒྲོལ་བའི་སླད༔ བདེ་ཆེན་མངོན་དུ་བྱ་བའི་བློས༔ སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྗེས་ཆགས་མེས༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་བདེ་བའི་རྒྱུན༔ གནས་བཞིའི་འཁོར་ལོར་སོན་པ་ཡིས༔ དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་བར་དུ་དགང་༔ བདེ་ལ་སེམས་བཟུང་མི་རྟོག་བཞག༔ ཧཱུྃ་གི་གཞུ་ལ་རླུང་གི་མདའ༔ བཙན་ཐབས་དམིགས་པའི་རྒྱུད་སྦྱར་ཏེ༔ འཁྲུལ་འཁོར་རྩོལ་བས་གྱེན་དུ་དྲང་༔ མས་བརྟན་དགའ་བཞིར་མཉམ་བཞག་བྱ༔ ཁྱབ་པར་དགྲམ་ཞིང་མི་ཉམས་བརྟན༔ ཅེས་གསུངས་ཏེ། རིམ་པ་བཞི་པ་ནོར་བུ་འགེངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། ཐོག་མར་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིད་རིག་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསླབ་པ་ནི། བདེ་བའི་གདན་ལ་ལུས་གནད་ལེགས་པར་བསྲང༌། འབྱུང་བའི་རླུང་དུག་རྣམ་བསལ་བར་མོས་ལ་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ། རང་གི་མདུན་ཏུ་རིག་མ་གཞོན་མཛེས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འཁོད་པར་བསམ། རང་ཉིད་བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་དང་རིག་མ་མནྡྷ་ར་བ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་གསལ་བའི་ལུས་ནང་རྩའི་གཙོ་མོ་གསུམ། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག །སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྩ་འདབ་བརྒྱད། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། གསང་གནས་བདེ་སྤྱོང་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་ཏེ་འཁོར་ལོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱང་གསལ་གདབ་ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པའི་བུ་གར་ཧཱུྃ་དང་ཡུམ་གྱི་མཁའ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་གསུམ་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཕཊ་གྱི་ཡི་གེས་བཀག་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་ལྟེ་བར་ཧོཿསེར་པོ། །སྙིང་གར་ཧཱུྃ་མཐིང་གསལ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། །སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། །གནས་བཞིའི་ཡིག་འབྲུ་སོ་སོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་གསང་སྔགས་ཡིག་འབྲུ་ཉེར་གཅིག་པའི་ཕྲེང་བ་འཕྲོ་ཞིང་འདུ་བ། བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དགའ་བ་བཞིའི་ངོ་བོར་གནས་པར་བསམ། མུ་མཐའ་ཡས་པའི་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་རྣམ་གྲོལ་གཏན་གྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སྒྲོལ་བའི་སླད་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱའོ་སྙམ་པ་སྟེ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བློས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་བསྐུལ་ཏེ། སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་བྱང་སེམས་བདེ་བའི་རྒྱུན་ཆར་ལྟར་དུ་བབས། སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་བཞིའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་སུ་སོན་པས་རིམ་པ་བཞིན་དགའ་བ། མཆོག་དགའ། ཁྱད་པར་དགའ་བ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས། བྱང་སེམས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་བར་དུ་གང་བར་བསམ། བདེ་བ་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་བཞག །ཧ་ཅང་བདེ་བ་ཆེས་ནས་ཕྱིར་འཛག་པའི་ཉམས་བྱུང་ན་ཐིག་ལེ་གྱེན་དུ་བཟློག་དགོས་པས། ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་རིང་པོ་འདྲེན་པ་ནི་གཞུ་དང་མཚུངས་ལ། གསང་རླུང་གྱེན་ཏུ་དྲངས་པས་སོགས་སྦུབས་ནས་ཆུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཐིག་ལེ་དབུ་མ་ནས་གྱེན་ཏུ་ཟློག་པར་བསམ་པས་བཙན་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་པའི་རྒྱུད་སྦྱར་ལ། འཁྲུལ་འཁོར་ཡན་ལག་གླིང་བཞི་སྡུད། ལྟོ་བ་རི་རབ་ལ་སྦྱར། ལྕེ་རྩེ་རྐན་ལ་གཏད། མིག་གྱེན་ཏུ་ལྡོག །རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་དམ་དུ་བཅིར་ཅིང་རླུང་ཕྱིར་འཕེན་པའི་རྩོལ་བས་གྱེན་དུ་དྲངས་ལ། འཁོར་ལོ་སོ་སོར་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་འདྲེན་ཚུལ་དམིགས་པ་སྤྱྀ་ལྟར་ལ་མཐར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ་མཉམ་པར་བཞག་སེང་གེ་རྣམ་རོལ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཡུར་བ་ལ་ཆུ་དྲངས་པ་བཞིན་རྩ་གནས་སོ་སོར་ཁྱབ་པར་དགྲམ། མཐར་མི་ཉམས་ཤིང་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ཐིག་ལེ་བདེ་བའི་ཉམས་དང་བཅས་པ་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་བསྟིམས་ནས་བདེ་རླུང་སེམས་གསུམ་ཡི་གེ་བཅས་དབྱེར་མེད་པར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་བཞག་ཅིང་སྙིང་གའི་བུམ་ཅན་ནམ་ལྟེ་བའི་བུམ་ཅན་གཟུང་ལ་དམིགས་པ་སྙིང་གར་གཏད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། ལས་རྒྱའི་བདེ་བ་ལ་བསླབ་པ་དངོས་དང༌། མཐའ་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་དང༌། དངོས་གཞིའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟའི་འཛིན་འགྲེམ་དབང་ཐོབ་ནས༔ དངོས་རིག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ པདྨ་ཅན་སོགས་རིགས་བཟང་པོ༔ བཅུད་དྲུག་ཉེར་ལྔ་མན་ཆད་ཀྱི༔ ན་ཚོད་དར་ཞིང་ཡིད་འོང་བ༔ རྫས་སྔགས་དམིགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་དགུག༔ དྲང་ངེས་ཆོས་བཤད་བློ་ཁ་བསྒྱུར༔ དབང་གིས་སྨིན་བྱས་དམ་ཚིག་དབོག༔ རིམ་གཉིས་ཉམས་མྱོང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད༔ ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་རིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐིག་ལེ་འཛིན་འདྲེན་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས་གོམས་པ་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། དངོས་རིག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསླབ་པ་ནི། པདྨ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རིགས་ཅན་ལྔ་གང་རུང་གི་མཚན་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ཉེར་ལྔ་མན་ཆད་ཀྱི་ན་ཚོད་དར་ལ་གཞོན་ཅིང་མཛེས་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བ་བཙལ་ལ། རྫས་དང་སྔགས་དང་དམིགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ལྕགས་ཀྱུས་དགུག་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པ་ན། ཐོག་མར་དྲང་ངེས་ཀྱི་ཆོས་བཤད་དེ་བློ་ཁ་དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར། སྣོད་དུ་རུང་བ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ཅིང་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་བསྐུར་བས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་འབོགས་ཏེ་བསྲུང་དུ་གཞུག །ཐོག་མར་བསྐྱེད་རིམ་ལ་གོམས་པ་བརྟན་ནས་རྫོགས་རིམ་ལ་གཞུག་སྟེ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཅི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ལེགས་པར་སྦྱངས་བྱས་མཐར༔ བཅུད་ལེན་ཐབས་ཀྱིས་ཀུན་དྷ་སྤེལ༔ ཁྲུས་བྱས་རྒྱན་གདགས་བཀུ་མཉེ་བྱ༔ ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་གསང་ཁང་དུ༔ བདེ་བའི་གདན་ལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོད༔ འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུང་ཟུར་གྱིས་བལྟ༔ ཆགས་པའི་གཏམ་སྨྲ་དྲི་ལ་བསྣོམ༔ མ་མཆུ་ལྕེ་ཡིས་སྤྲང་རྩི་གཞིབ༔ འོ་བྱ་ལུས་སེམས་བདེ་བ་བསྐྱེད༔ རེ་རེ་ལ་ཡང་སེམས་གཟུང་ཞིང་༔ ཚོགས་དྲུག་ལྷུག་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ དེ་ནས་འདུ་ཤེས་གསལ་བཏབ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨར་རེག་པ་དང་༔ དལ་བུས་བསྲུབས་ཤིང་བསྐྱོད་པ་ལས༔ དབབ་དང་བསྐྱིལ་དང་གྱེན་དུ་བཟློག༔྄ ཁྱབ་པར་དགྲམ་པ་གོང་ལྟར་བྱ༔ བདེ་སྟོང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས༔ ཀ་དག་ངང་དུ་ཡུན་རིང་བཞག༔ ཅེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རིག་མ་ཉིད་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས་པར་བྱས་པའི་མཐར་ཉམས་ལེན་དངོས་གཞི་ལ་འཇུག་པའི་ཐོག་མར་སྨན་དང་ཟས་མཆོག་གི་བཅུད་ལེན་སྦྱོར་བའི་ཐབས་བསྟེན་ནས་ཀུནྡ་བྱང་སེམས་སྤེལ། །རིག་མ་ལ་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་རྒྱན་གདགས། ལུས་ཀྱི་གནས་རྣམས་སུ་བཀུ་མཉེ་བྱ། དེ་ནས་མིས་མཐོང་ཚོར་མེད་པའི་གནས་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་གསང་ཁང་ཉིད་དུ་བདེ་བའི་གདན་འཇམ་ཞིང་འབོལ་བ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་འཁོད། ཕན་ཚུན་འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུང་བ་དང༌། དགའ་བའི་ཟུར་མིག་གིས་བལྟ་བ་དང༌། ཆགས་པའི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་དྲི་སྣོམ་ཞིང་མ་མཆུ་དང་ལྕེའི་སྦྲང་རྩི་འཇིབས་པ་དང་འོ་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་རྣམས་རེ་རེ་ལའང་བདེ་བའི་རང་ངོ་ལ་བལྟས་ཏེ་སེམས་བཟུང༌། ཚོགས་དྲུག་གི་འཆར་སྒོ་ཐམས་ཅད་འཛིན་མེད་དུ་ལྷུག་པའི་ངང་དུ་བཞག་གོ །དེ་ནས་ཡིད་རིག་གི་སྐབས་ལྟར་འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བཏབ་ལ་རྡོ་རྗེས་པདྨ་ལ་རེག་པ་དང༌། མཐར་དལ་བུས་བསྲུབས་ཤིང་ཅུང་ཟད་བསྐྱོད་པས་ཐིག་ལེ་རིམ་པར་དབབ་པ་དང༌། ནོར་བུར་སོན་པ་ན་བསྐྱིལ་བ་དང༌། དེ་ནས་གྱེན་དུ་ཟློག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞི་ངོས་ཟིན་ཅིང་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱས་ལ་རྩ་གནས་རྣམས་སུ་ཁྱབ་པར་དཀྲམ་པའི་དམིགས་པ་དང་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་སྦྱོར་བ་གོང་ལྟར་བྱས་པའི་མཐར། བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཆོས་རྒྱ་དང་བསྲེ་བ་ནི། མཐའ་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ སྙོམས་འཇུག་བྱ་བ་ཟིན་མ་ཐག༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོ་ནས༔ རིག་པ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་སྐྱའི་གཟུགས༔ ཐུར་སེར་རླུང་གིས་གནས་བཞིར་དྲངས༔ སྤྱི་བོའི་ཧྃ་དང་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ དམིགས་བསམ་བརྗོད་བྲལ་རང་ངོ་བསྐྱང་༔ ཚོགས་དྲུག་སྣང་བར་གང་ཤར་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་ཉམས་དང་དབྱེར་མེད་པར༔ ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རོ་མཉམ་པའིཿ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་རབ་ཏུ་བསྲེ༔ ཞེས་པ་སྟེ། ལས་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཐའ་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསླབ་པ་ནི། སྙོམས་འཇུག་གི་བྱ་བ་ཟིན་མ་ཐག་པར་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོ་ནས་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་སྐྱའི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་དེ་འོག་རླུང་བསྐུམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་བསྐྱོད་པས་ལྟེ་བ། སྙིང་ག །མགྲིན་པ། སྤྱི་བོའི་གནས་བཞིར་གྱེན་ཏུ་དྲངས། སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་ལ་ཐིམ་པས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། དམིགས་བསམ་བརྗོད་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་རང་ངོ་བསྐྱངས་ལ་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག །རྗེས་ཐོབ་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཕྱིའི་ཡུལ་དང་ནང་གི་ཡུལ་ཅན་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་རོ་མཉམ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་རབ་ཏུ་བསྲེ་ཞིང་ལམ་དུ་བསླང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཉམས་མྱོང་འཆར་བའི་ཚུལ་ནི། འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ བདེ་བས་ཐབས་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད༔ སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཚུལ༔ མྱོང་བ་ཡོད་ཀྱང་དམིགས་སུ་མེད༔ ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཀྱང་སྨྲ་མི་བཏུབ༔ གཞོན་ནུ་མ་ཡི་བདེ་བ་བཞིན༔ ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རོ་གཅིག་པས༔ ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་མཚོན་ནུས་པའི༔ ཉམས་མྱོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན༔ ཤེར་དབང་ལམ་ཁྱེར་བདེ་བ་ཆེའི༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ ཞེས་པ་སྟེ༔ དེ་ལྟར་རང་ལུས་དང་གཞན་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོམངོན་ཏུ་གྱུར་པ་ན། བདེ་བས་ཐབས་བྱས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་པྲ་ཕབ་པའི་སྣང་བརྙན་ལྟ་བུ་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཚུལ་ལ་སེམས་ཀྱིས་མྱོང་བ་ཡོད་ཀྱང་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞེས་དམིགས་སུ་མེད་པ། རང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཀྱང་ངག་གིས་སྨྲ་མི་བཏུབ་པ། དཔེར་ན་གཞོན་ནུ་མ་འཁྲིག་པའི་ཆོས་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་སྨྲ་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཇི་བཞིན་བ་སྟེ། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དང་ཡུལ་ཤེས་བྱ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་མཐར་ཐུག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་མཚོན་ནུས་པའི་ཉམས་མྱོང་རྣལ་འབྱོར་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན། གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ལྔ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པ་ལ་བཞི། སྦྱོར་བ་རྗེས་གཞིག་གིས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་བ། དངོས་གཞི་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པ། རྗེས་ཉམས་མྱོང་འཆར་ཚུལ། བོགས་འབྱིན་ཟུང་འཇུག་གི་རྩལ་སྦྱང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རིམ་པ་ལྔ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་ཉིད་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་གསལ༔ སྙིང་གར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་དམར་སྐྱ། འབར་བའི་ཕྲེང་བ་འཁྲིགས་པ་ལས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལུས་གང་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ སླར་འཕྲོས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ བདེ་ཆེན་ངོ་བོར་མེར་མེར་གཡོས༔ ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ངང༔ མེ་ལོང་ཧས་བཏབ་ཡལ་བ་བཞིན༔ ཧཱུྃ་ཡིག་ནཱ་དའི་བར་དུ་ཐིམ༔ ནཱ་ད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡང་༔ གློག་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྦྱང་༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། རིམ་པ་ལྔ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སྦྱོར་བ་རང་ཉིད་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་གསལ་བའི་སྙིང་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་སྐྱ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་འཁྲིགས་པར་མོས་ལ་སེམས་བཟུང༌། དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། གཟུང་འཛིན་གྱིས་བསྡུས་པའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། སླར་འོད་ཟེར་མུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཁམས་གསུམ་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་དེ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གྱུར་ཏེ་མེར་མེར་ཤིག་ཤིག་གཡོས། ཆུ་ཟླ་དང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་གྱུར། མཐར་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པ་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་ཡལ་བ་བཞིན་རིམ་གྱིས་འདུས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། དེའང་ཞབས་ཀྱུ་ནས་ནཱ་དའི་བར་དུ་བསྡུས་ཤིང༌། ནཱ་ད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའང་བར་སྣང་ལ་གློག་གི་རི་མོ་ཡལ་བ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྦྱང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་པའི༔ སྟོང་ཉིད་ངང་དུ་ཆམས་ཏེ་བཞག༔ ཅེས་པ་སྟེ་དངོས་གཞི་རྗེས་གཞིག་གིས་སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ནས་ཕྱི་གཟུང་བ་དང་ནང་འཛིན་པས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པ་ཀ་དག་སྟོང་པ་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་ཆམས་ཀྱིས་བཞག་པ་ཅི་གནས་སུ་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། མཚོན་བྱེད་ཐབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི༔ སྟོང་ཉམས་ཙམ་དུའང་མི་རྟོག་པར༔ སྟོང་པ་དང་ནི་མི་སྟོང་དང་༔ དབུ་མར་འཛིན་པ་ཀུན་སྤངས་ནས༔ མཁའ་མཉམ་རྡུལ་བྲལ་དོན་དམ་པའི༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ བཞི་པའི་ལམ་ཁྱེར་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ ཞེས་པ་སྟེ། ཐབས་ལམ་དང་རྗེས་གཞིག་སོགས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་གོ་མྱོང་གི་སྟོང་ཉམས་ཙམ་དུའང་མི་རྟོག་པར། སྟོང་པ་དང་མི་སྟོང་པ་དང་དེ་གཉིས་མཉམ་གྱྀ་དབུ་མར་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་ཞིང་དྲི་མའི་རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་གྱུར་པ་ན་དབང་བཞི་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་པའོ། །བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ༔ སྟོང་ཉམས་ཆེ་ན་ནཱ་ད་ལས༔ རླབས་བཞིན་སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུར་ལྡང་༔ སྣང་བའི་གཟུང་འཛིན་སྐྱེས་པ་ན༔ སྟོང་པར་སྦྱངས་ཏེ་མི་དམིགས་བཞག༔ སྣང་སྟོང་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཡི༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྲུབ་འགྱུར༔ ཅེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་པའི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་ཉམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ན་ནཱ་ད་ཕྲ་མོ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཆུ་ལས་རླབས་གཡོས་པ་བཞིན་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐུར་ལྡངས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །ཕྱི་རོལ་སྣང་བའི་དངོས་ཞེན་ཤུགས་ཆེ་བས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་བར་མ་ཆད་དུ་སྐྱེས་པ་ན་རྗེས་གཞིག་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྟོང་པར་སྦྱངས་ཏེ་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་བཞུག །དེ་དག་ཉམས་ཚོད་དང་སྦྱར་ཏེ་སྤེལ་མར་སྦྱངས་པའི་སྣང་སྟོང་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །རིམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་གཅིག་རྗེས་སུ་གཅིག་མཐུད་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ན་སྔོན་འགྲོ་ཐོག་མར་སོང་བ་དེ་ཀས་འཐུས། རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལྟ་བུ་ཁོལ་འདོན་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ན་སྔར་བཤད་པའི་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་ཐུན་མགོ་ལ་སྦྱར་དགོས་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་གྱི་རྗེས་རིམ་དང༌། ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཐུན་འཇོག་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་འདེབས་ཤིང་ཤིས་པ་བརྗོད། ཐུན་མཚམས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ལམ་ཁྱེར་ལ་འཇུག་པ་སོགས་སྦྱི་དང་མཐུན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབང་པོ་རབ་ཚེ་འདི། །འབྲིང་འཆི་ཁ། ཐ་མ་བར་དོའི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་མངོན་ཏུ་བྱེད་ཚུལ། གདམས་པའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པས་མཐའ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟའི་རིམ་པ་རྣམ་ལྔ་ཡང་༔ རབ་ཀྱིས་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པ་སྟེ༔ འབྲིང་པོས་ཐོད་རྒལ་ཚུལ་དུ་འཆར༔ ཐ་མས་རིམ་གྱིས་སྔ་མ་ལ༔ ཉམས་མྱོང་བརྟན་ནས་ཕྱི་མར་འཇུག༔ ཡིད་གཡེང་སྤངས་ཏེ་མཐར་དབྱུང་བས༔ ཚེ་གཅིག་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བྱེད༔ ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལྔ་པོ་དེའང་དབང་པོ་རབ་རྣམས་ཀྱིས་ལྔ་ཀ་མཐར་ཆགས་སུ་ཉམས་སུ་ལེན་མི་དགོས་པར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འམ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཁོ་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དབང་པོ་འབྲིང་པོས་རིམ་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དེའང་གོ་རིམ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པ་ཐོད་རྒལ་ཚུལ་དུ་འཇུག་པས་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་ཡིན་ལ། དབང་པོ་ཐ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་རིམ་གྱིས་ཉམས་མྱོང་བརྟན་པར་བྱས་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་དག་གང་ཡང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སྤངས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོ་རེས་འཇོག་མེད་པས་ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ་དབྱུང་བར་བྱས་ན་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ཁོ་ནར་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་མ་གྲུབ་ན༔ འཆི་ཁར་རང་ཉིད་གང་གོམས་པའི༔ ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོ་གསལ་བཏབ་ནས༔ མི་རྟོག་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་ན༔ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་རོ་གཅིག་པའི༔ རྗེས་ཐོབ་ཟུང་འཇུག་རང་ཤར་འབྱུང་༔ ཞེས་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་དབང་པོ་སྐལ་བ་སྦྱངས་བརྩོན་གྱི་སྟོབས་ཞན་པས་ཚེ་འདི་ལ་མཆོག་གི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན། འཆི་ཁའི་དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་རང་ཉིད་སྔར་རིམ་པ་གང་ལ་གོམས་པའི་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པར་གསལ་བཏབ་ནས་མཐར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས། ལམ་གྱི་འོད་གསལ་བུ་ལྟ་བུ་དང་གཞིའི་འོད་གསལ་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས་ཀ་དག་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་རོ་གཅིག་པའི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེའི་རྗེས་ཐོབ་ཉིད་ལ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རང་ཤར་བ་འབྱུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནི། དེར་ཡང་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན༔ བར་དོར་བླ་མ་ལྷ་དང་ནི༔ གདམས་ངག་དྲན་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ ཟབ་མོའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པ་ཡིས༔ རླུང་སེམས་ལྷ་ཡི་སྐུར་ཤར་ནས༔ མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ ཡང་ན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་བཟུང་ནས༔ ལམ་གྱི་ལྷག་མ་མངོན་དུ་བྱེད༔ ཅེས་པ་སྟེ། དབང་བརྩོན་སོགས་ཤིན་ཏུ་དམན་པས་འཆི་ཁའི་སྐབས་དེར་ཡང་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་ན། སྲིད་པ་བར་དོར་རང་ཉིད་འཆི་བར་ངོ་ཤེས་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་གྱི་བླ་མ་དང་ལྷ་དང་གདམས་ངག་རྗེས་སུ་དྲན་པས་མཚམས་སྦྱར་བར་བྱས་ཏེ། སྔོན་གང་ལ་གོམས་པའི་ཟབ་མོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པར་བྱེད་སྐབས་དེར་ད་ལྟ་ལས་ཤེས་པ་བདུན་འགྱུར་གྱིས་གསལ་བས་ཡུན་ཐུང་ངུས་གོམས་པ་བརྟན་པོར་གྱུར་ནས་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ལྷའི་སྐུར་རང་ཤར་ནས་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་འཆི་བ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་བཟུང་ནས་སྔར་མ་བགྲོད་པའི་ལམ་གྱི་ལྷག་མ་མངོན་ཏུ་བགྲོད་དེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་བདེ་བ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་མངོན་ཏུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ལམ་རིམ་ནི༔ སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅིག་གྲོལ་བྱེད་པ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་པའི་ལུང་༔ མན་ངག་སྙིང་པོར་གདམས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གཞན་ལས་ཟབ་ཅིང་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་འདི་ནི། སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་དུས་གཞན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པ་ཚེ་གཅིག་གིས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་དུས་གསུམ་དུ་འབྱོན་པར་དཀའ་བ། །ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་བདེ་བ་མཆོག་དང་དཔལ་པདྨ་བཛྲ་དབྱེར་མེད་རབ་ཏུུ་དགྱེས་པའི་ཞལ་གྱི་ལུང་བཟང༌། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན། ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད། མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཡང་སྙིང་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཏུ་གདམས་པར་མཛད་ཅིང༌། སྣོད་མིན་ལ་འཆོལ་བར་མི་སྤེལ་བ་དམ་ཚིག་གི་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་བཙུན་བླ་མའི་མན་ངག་ཟབ། །ཉེ་བརྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་འཕགས། །བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་གསང་ལམ་འདི། །ཁྲིད་ཚུལ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཆར་མི་ཉེ། །སྐལ་བཟང་མཐའ་དག་འདིར་ཞུགས་འདི་དོན་སྒོམ། །རིམ་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུས། །འགྲོ་འདྲེན་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པ་ལས། །ཆོས་འདིའི་སྣང་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཀུན་བརྡལ་ཤོག །ཅེས་བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་རིམ་གཉིས་ཟབ་ཁྲིད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ་ཅིང་བཀའ་ལུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། དུས་ཞབས་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཤད་ཡམས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་དོར་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་འབྲུ་གནོན་ཙམ་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་ཐཱ་མངྒ་ལམ།། །།
[edit]

_@#/__/zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyi khrid yig dag cing gsal ba zung 'jug myur lam zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru tsakra sa mA nA ya/__/chos dbyings mkha' la bde chen nyi ma'i gzis/__/srid 'khrul mun pa'i drwa ba dbyings su sdom/__/dran pas phyag rgya'i dngos grub stsol mdzad pa/__/rigs kun khyab bdag mchog des rjes 'dzin mdzod/__/bla ma yid dag dbyer med he ru ka__/sdom pa'i rgyud lung man ngag rgya mtsho'i bcud/__/grub mchog bye ba'i gshegs shul zla med pa/__/ngo mtshar nye brgyud bka' srol 'di dbye'o/__/'phags bod gnyis su zab lam mthar thug par yongs su grags shing ngo mtshar nye brgyud kyi bka' srol bla ma yi dam dbyer med du sgrub cing bka' gter gnyis ka'i bka' babs kyis khyad par du byas pa/__zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyi gdams khrid 'chad pa la gnyis/__gang las byung ba'i lo rgyus/__de las byung ba'i gdams ngag dngos so/__/dang po ni/__gzhung rtsa ba las/__de ltar bla ma yi dam gyi:__rnam par sgom pa'i thabs chen po:__thugs sgrub kun gyi mthar thug pa:__bskyed rdzogs dmar byang snying po 'di:__'phags pa dgyes pa'i ri yi sul:__mA ra ti ka'i brag phug tu:__bdag nyid pad+ma badz+ra dang :__tshe lam grogs mchog man+d+ha ras:__'chi med rig 'dzin sgrub pa'i tshe:__chos sku kun bzang rdo rje 'chang :__longs sku dpal ldan bde ba'i mchog:__sprul sku lhan skyes rnal 'byor mas:__rang byung gsang ba'i dky-il 'khor du:__dbang bskur byin brlabs gdams pa gtad:__he ru ka dang dbyer med gyur:__de nas gangs can yul dbus su:__mnga' bdag rgyal pos gsol btab ngor:__gdams zab rgyas 'bring gsum du dbye:__rgyas pa srin sbar brag tu sbas:__chos rgyal chen po'i sprul pas 'don:__'bring po ru mtshams byang du sbas:__lo tsA chen po'i skye bas 'don:__snying po'i bcud 'dril rmad byung ba:__da lta mnga' bdag yab sras dang :__bai ro mchog dbyangs bdud 'joms rtsal:__thugs kyi gzungs mar bcas la gdams:__rang rang nyams blangs drod tshad phyungs:__brda ris e yis mtshan pa'i yul:__gangs bar rdo rje phug mo che'i:__pha bong dbang phyug mtshan rtags can:__der ni bse yi spar bu ru:__chos dang bstan srung dam rdzas bcas:__mi 'jig phyag rgyas gdams la sbos:__drug cu kha ral snyigs ma'i dus:__stod smad hor gyi 'khrugs long g.yo:__bod khams rnal du mi gnas tshe:__rgyal ba mchog dbyangs sprul pa ni:__ston pa pad+ma'i ming gi rnyed:__gzhan don cung zad 'byung yang srid:__brda ris yang gter rgyas gtab na:__cher snyigs sum cu kha ral dus:__mnga' bdag skye mtha' pad+ma'i ming :__'gro 'dul sgyu ma'i skyes bu la:__ye shes mkha' 'gro'i brdas mtshon te:__dgongs brgyud mngon sum byin rlabs mthus:__tshig brgyud yi ge'i ris su bris:__don brgyud snod ldan 'dus pa la:__smin grol byin rlabs chig rdzogs ston:__las can 'ga' tsam don du 'gyur:__'brel tshad don ldan e ma ho:__zhes gsungs pa ltar dpal he ru ka dang dbyer med pa bde ba chen po pad+ma badz+ra la chos rgyal khri srong lde btsan gyis gsol ba btab pa'i ngor bla ma bde mchog 'khor lo'i smin grol gdams ngag yongs su rdzogs pa las can 'dus pa rnams la stsal/__gdams skor rnams rgyas 'bring bsdus gsum du phyes te phyi rabs gdul bya so so'i ngo skal du dgongs nas gter gnas tha dad pa rnams su rgyas btab pa las/__rgyas pa bde mchog dmar po gsang ba yongs rdzogs skor mnga' bdag nyang rin po ches lho brag srin mo sbar rjes nas spyan drangs/__'bring po zab mo gsang 'dus skor bai ro'i skye mtha' a ya bon po lha 'bum mam gu+u ru rnon rtses gtsang gi byang ru mtshams nas spyan drangs/__bsdus pa snying po'i bcud 'dril 'di nyid lo tsA ba rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul rgya ston pad+ma dbang phyug gis e yul rig pa'i 'byung gnas kyi kha stod/__gangs bar rdo rje'i phug mo che zhes pa'i brag skyibs chen mo'i sgo drung pha wong dbang phyug gi mtshan rtags can nas bla rdzogs thugs gsum gyi chos dang bstan srung gur mgon gyi rgya gzhung*/__dam rdzas bdud rtsi sman gyi ril bu sogs dang lhan cig spyan drangs/__bde mchog gi skor 'di nyid lung byang ltar slar yang gnas de nyid du yang gter du sbas pa/__dus gyis rab tshes sa stag lo'i sa ga zla ba'i tshes bcur ye shes gy-i mkha' 'gros sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter dpe bstan cing brda sprod mdzad pa'i rjes thog tu rgya ston pad+ma dbang phyug nyid kyi sku mngon du snang bas dbang dang gdams ngag rdzogs par gnang*/__de 'phral tshig brgyud yi ge ris su gtan la phab/__chu rta mgo zla'i nyer lngar don brgyud smin grol gyi gdams pa chig rdzogs su stsal ba'i brgyud pa ni/__chos sku kun bzang rdo rje 'chang*/__longs sku dpal ldan bde mchog__/sprul sku lhan skyes rnal 'byor ma/__'chi med pad+ma badz+ra yab yum/__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/__/mnga' bdag khri srong yab sras/__/lo chen bai ro tsa na/__lo tsA ba rgyal ba mchog dbyangs sogs la rgyas 'bring bsdus pa'i tshul gyis gnang*/__de nas gter ston pad+ma dbang phyug__/bka' babs bdun gyi mnga' bdag pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/__bka' drin mnyam pa med pa'i mgon po des bdag la stsal ba'o/__/der ma zad gsar ma la yongs su grags pa'i dril bu rim lnga'i khrid kyang ring brgyud bka' srol 'ga' zhig smin khrid du gsan cing*/__nye brgyud dag pa'i snang bar grub chen rdo rje'i dril bu pa yum dang bcas pas brda'i dbang bzhi bskur/__rim lnga'i rtsa tshig sho lo ka gcig bkrol te gsungs nas mthar bsam mi khyab pa'i skabs su dbyings dang ye shes dbyer med par byin gyis brlabs pa'i chu bo yang gcig tu 'du'o/__/gnyis pa gdams pa dngos la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la'ang gsum/__spyi'i sngon 'gros gzhi bzung ba/__thun gyi sngon 'gros sgau gsum rnal du dbab pa/__khrid kyi sngon 'gros rgyud sbyong ba'o/__/dang po ni/__rtsa bar/__dben cing byin rlabs ldan pa'i sar:__phyi nang mtshams bcad __ces pas bstan te/__rim pa gnyis nyams su len pa'i gnas mi'i rgyu 'grul dang mi ma yin pa'i gnod 'tshe med pas 'du 'dzis dben la nyams dga' ba/__grub thob rig 'dzin gong mas byin gyis brlabs shing dam nyams sogs kyi dri mas ma gos pa btsal la der gnas bcas te phyi phal pa nyi tshe ba rnams dang*/__nang gnyen 'brel grogs 'khor sogs kyi 'grul bgrod btang len chags sdang gi rgyu thams cad spangs te phyi mtshams rgyal chen bzhi la bcol/__nang mtshams drag po'i nga rgyal gyis bgegs bskrad cing srung 'khor brtan por bsgom mo/__gnyis pa ni/__rnam g.yeng spang :__zhes 'byung bas/__bde ba'i stan la lus gnad drang por bsrangs la rlung ro bsal/__lus kyi bya byed/__ngag gi smra brjod/__sems kyi rnam par rtog pa'i 'du 'phro'i rnam g.yeng du 'gyur ba mtha' dag spangs nas sgo gsum rang babs su glod la rnal du dbab par bya'o/__/gsum pa la gnyis/__thun mong dang thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'o/__/dang po ni/__nges 'byung drag pos rgyud bskul nas:__zhes pas blo ldog rnam pa bzhi la brten nas 'khor ba la nges par 'byung ba'i shugs drag pos blo rgyud chos la bskul bar bya ste/__da res bdag gis rten phun sum tshogs pa shin tu rnyed dka' la rnyed na don chen po dang ldan pa'i dal ba brgyad 'byor pa bcus brgyan pa'i mi lus rin po che thob/__skyabs khyad par du 'phags pa dkon mchog kun 'dus mtshan ldan gyi bla ma dam pa mjal/__lam zab mo gsang sngags rdo rje theg pa 'byung bar dkon pa u dum ba ra'i me tog lta bu dang 'phrad pa'i skabs 'dir dam pa'i chos gsha' ma zhig bsgrubs nas nyams len rgyud la 'byor nges pa zhig bya dgos/__de mi byed pa tshe 'dir snang gi rnam g.yeng le lo'i dbang du shor na rang gis rang phung ste 'khor ba mtha' med par 'khyams shing sdug bsngal 'khor mo yug tu myong dgos pas de las bslus tshab che ba ci yod/__chos sgrub pa de'ang myur du 'bad 'bung ma bton na 'chi ba mi rtag pa bar snang nas glog 'khyug pa ltar nam 'ong cha med/__phyi nam zla dus bzhi/__nang skye 'gro sems can gcig kyang rtag pa med pas rang yang do nub bam nangs par 'chi 'am da lta 'chi na'ang nges pa med pas ci drag__/'chi khar gnad gcod kyi sdug bsngal dang*/__bar dor 'khrul snang gi 'jigs skrag kho na'ang bzod par dka'/__'chi ba kho nas mi chog rnam shes las kyi rjes su 'brang*/__dkar po dge bas mtho ris/__sdig pa mi dge bas ngan song du 'phen/__las byas pa thams cad rnam smin ma myong bar chud mi za zhing ma byas pa dang mi 'phrad/__las rnams 'phel ba 'gyur dang bcas pa yin pas rgyu'i dus su chung ngu las med kyang 'bras bu rgya chen por smin pas rang la ltos dus dge ba'i stobs ni chung*/__sdig pa'i stobs ni che bas 'khor bar mi 'khyams pa'i thabs mi 'dug__/rigs drug gnas ris mtho dman gang du skyes kyang sdug bsngal gsum gyi rang bzhin me'i 'obs dang spu gri'i tshal du 'jug pa ltar bde ba'i go skabs cung zad kyang med pas da res sdug bsngal can gyi 'khor ba las ci nas kyang thar pa zhig bya snyam du bsams la blo sna thung rbud kyis btang la tshe 'di'i ltos thag rbad kyis chod par bya'o/__/gnyis pa ni/__skyabs sems sgrib sbyong nan tan bya:__khyad par bla ma'i rnal 'byor ni:__mos gus drag pos gnad du bsnun:__ces gsungs pas 'di la bzhi/__skyabs 'gro/__sems bskyed/__sgrib sbyong*/__bla ma'i rnal 'byor maN+Dal dang bcas pa'o/__/dang po ni/__'khor ba'i sdug bsngal 'jigs su rung ba de las skyobs nus pa bla ma dkon mchog ma gtogs gzhan su'ang med par yid ches pa'i dad pa brtan pos kun nas bslangs te/__sa phyogs dag pa'i zhing khams/__gnas khang ye shes kyi pho brang*/__cir snang mchod pa'i sprin phung du 'khrigs pa'i mdun gyi nam mkhar pad zla'i gdan la bla ma bde mchog rdo rje 'chang sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas rang snang gi yum la 'khyud pa/__dar dang rin chen rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__phyogs bcu dus bzhi'i dkon mchog kun 'dus su gsal ba'i spyan sngar/__rang dang pha mas gtsor byas sems can thams cad sgo gsum gus pa chen pos deng nas byang chub ma thob kyi bar du ci mdzad khyed mkhyen no snyam du blo gtad ling bskyur gyis skyabs su 'gro bar bsams la/__na mo/__/bla ma 'khor lo bde ba'i mchog:__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__zhes brjod la grangs gsog__/des ni thar pa'i sa bon thebs shing bsam don chos bzhin tu 'grub par 'gyur ro/__/gnyis pa ni/__skyabs yul rnams dpang por bkod la/__mkha' khyab kyi sems can thams cad rang gi pha ma drin can sha stag yin kyang*/__'khor ba thog mtha' med par sdug bsngal gyi rgyu 'bras kho na la longs spyod pa snying re rje/__'di dag thams cad bla ma bde ba mchog gi sku dang ye shes la bdag nyid kho nas 'god par bya snyam du smon pa dang*/__de'i ched du rdo rje theg pa'i lam zab gyi snying po bde chen pad+ma badz+ra la brten te rim pa gnyis kyi rnal 'byor rtse gcig tu bsgom par bgyi'o snyam du 'jug pa'i sems bskyed gsal btab la/__hoH__sems bskyed mkha' khyab 'gro ba kun:__sku dang ye shes mthog thob phyir:__bde chen pad+ma badz+ra gyi:__rnal 'byor zab mo bsgom par bgyi:__zhes brjod/__mthar bla ma'i sku las 'od zer 'phros/__rang gzhan sems can thams cad la phog pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs/__byin rlabs rgyud la zhugs/__bla ma'ang 'od du zhu nas rang la thim par bsam/__des ci byas thams cad byang chub kyi lam du 'gro zhing mthar thug sangs rgyas kyi go 'phang 'thob par 'gyur ro/__/gsum pa ni/__spyir rang rgyud kyi sdig ltung ma sbyangs na lam gyi yon tan mi skye/__/sdig sgrib nyes ltung bshags shing sbyong ba la stobs bzhi tshang dgos pas/__skyabs sems sngon tu 'gro bas/__rang tha mal du gnas pa'i spyi bor pad zla la bla ma dang dbyer med pa'i rdo rje sems dpa' he ru ka dkar po rdo rje dang dril bu 'dzin cing dar dang rin chen rus pa'i phyag rgyas spras pa/__rang 'dra ba'i yum rdo rje snyems mas 'khyud cing rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis ye shes kyi 'od zer 'bar ba'i klong na bzhugs pa/__thugs kar pad zla la hU~M gi mthar yi ge brgya pa'i sngags phreng g.yas bskor kha dog dkar po 'od zer 'phro ba gsal gdab pa ni rten gyi stobs/__sngar byas kyi sdig pa la 'jigs skrag shas mi bzod pa'i gnong 'gyod drag pos/__bla ma rdo rje sems dpa' bdag dang sems can thams cad kyis tshe rabs 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i sdig ltung bag chags dang bcas pa byang zhing dag par byin gyis brlab tu gsol snyam pa rnam par sun 'byin pa'i stobs/__dmigs 'dun de las ma yengs pa'i ngang yig brgya gsol 'debs kyi tshul du bzlas pas thugs srog sngags phreng dang bcas pa las bdud rtsi'i rgyun dkar khra la la babs/__sbyor mtshams nas thon te rang gi spyi bor zhugs pas sdig sgrib nyes ltung nad gdon bar chad thams cad dud khu sol khu rnag khrag 'bu srin gyi rnam par dbang po'i sgo dang ba spu'i bu ga thams cad nas phyir bdas/__lus shel bum dri ma med pa ltar gyur pa'i nang thams cad bdud rtsis khengs par bsam pa gnyen po kun tu spyod pa'i stobs te/__de dag gsal gdab pa ni/__rang gi spyi bor pad zla'i steng :__bla ma rdor sems he ru ka:__yab yum mnyam sbyor thugs srog mthar:__sngags phreng 'khor las bdud rtsi'i rgyun:__char ltar babs te bdag la thim:__sdig sgrib nyes ltung kun byang gyur:__ces dang he ru ka'i yig brgya ci nus bzlas pa'i mthar/__phyin chad srog la babs kyang sdig ltung gi las mi bgyid do snyam pa sor chud pa'i stobs dang ldan pas/__mgon po bdag ni sogs brjod cing bshags sdom byas pas bla ma rdo rje sems dpa'i zhal nas sdig sgrib dag pa'i gnang ba stsal dgyes pa chen pos 'od du zhu nas rang la thim pas gsang ba gsum dang sgo gsum dbyer mi phyed par byin gyis brlabs par mos la mnyam par bzhag__/des rang rgyud sdig ltung gi dri ma dang bral bas lam gyi gegs dang gol sa mi 'byung zhing yon tan tshul bzhin tu skye bar 'gyur ro/__/bzhi pa ni/__rdo rje theg pa'i lam gyi rtsa ba yin pas thog mar rten bskyed pa ni/__rang mdun nam mkhar pad zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma thod phreng rA ga'i mdangs:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khyud:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor bzhugs:__zhes pa'i tshig gis gsal btab la mdun gyi nam mkhar rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang pad+ma thod phreng rtsal sngar skyabs yul gyi skabs su smos pa ji lta ba bskyed/__de'i spyan sngar tshogs bsags pa ni/__maN+Dal dngos su yod na lag len tshul bzhin byas la 'bul/__med na yid kyis dmigs te/__phyi ltar stong gsum ri rab gling bzhi bye ba phrag brgya lha ma'i yo byad kyis bkang ba'i snod bcud dpal 'byor ngo mtshar bsam gyis mi khyab pa/__nang rang gi tshe rabs thog ma med pa nas da lta yan chad kyi lus dang longs spyod dge ba'i rtsa ba ci mchis pa/__gsang ba mchod bya mchod byed mchod pa'i yul thams cad kyang gdod nas rang bzhin gyis spros pa dang bral bar shes pa'i don dam stong nyid kyi ngang las rnam pa sgyu ma'i rol pa lta bur phul bas rang gzhan sems can thams cad kyi rgyud la tshogs gnyis yongs su rdzogs par mos la/__oM AHhU~MH__stong gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dang bcas pa:__'khor gsum spros pa bral ba'i ngang :__bla ma mchog la dbul bar bgyi:__gu ru rat+na maN+Da la pU dza hoH__zhes brgya stong la sogs pa tshogs rdzogs pa'i rtags ma byung gi bar du phul bas nyams rtogs yar zla ltar rgyas par 'gyur ro/__/dngos gzhi gsol ba gdab pa ni/__rang nyid la thar pa'i lam phyin ci ma log pa ston pa'i bla ma de nyid sangs rgyas kun las lhag pa'i yon tan dang bka' drin can tu bltas la tshad bzung med pa'i mos gus snying khung rus pa'i gting nas bskyed de/__kye kye bla ma rin po che:__bdag la re ltos khyed las med:__snying nas gus pas gsol 'debs na:__dbang dang byin rlabs stsal du gsol:__oM A hU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~MH__zhes gsol 'debs kyi bsnyen pa brgya stong grangs med pa bya/__thun mthar dbang blang ba ni/__rtse gcig bsnyen pas gsol btab mthus:__bla ma 'od zhu rang la thim:__gsang gsum dbyer med byin gyis brlabs:__dbang bzhi'i ye shes smin par bsam:__zhes pas/__mos gus gdung shugs kyis bla ma 'od du zhu ste rang la thim/__/bla ma'i sku dang rang gi lus dbyer med du byin gyis brlabs/__bum dbang gi ye shes rgyud la smin/__bla ma'i gsung dang rang gi ngag dbyer med du byin gyis brlabs/__gsang dbang gi ye shes rgyud la smin/__bla ma'i thugs dang rang gi yid dbyer med du byin gyis brlabs/__sher dbang gi ye shes rgyud la smin/__bla ma'i dbyings dang rang gi rig pa dbyer med du byin gyis brlabs/__dbang bzhi pa'i ye shes rgyud la smin par bsams la mos gus kyi stobs las skyes pa'i gnyug ma'i shes pa rig stong bzo bcos med pa'i rang ngo la ci gnas su bzhag__/thun las ldang ba na dge ba bsngo zhing snang grags rtog tshogs thams cad bla ma'i sku gsung thugs kyi rol par lam du khyer/__des ni tshe 'di nyid la dgongs pa'i btsan sa zin te rtsa brgyud bla ma'i gdung 'tshob nus par 'gyur ro/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__rten bskyed pa'i rim pa dang*/__brten pa rdzogs pa'i rim pa'o/__/dang po la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes nyams myong ji ltar 'char ba'i tshul lo/__/dang po ni/__gnas khang by-i dor chag chag gdab:__sku gsung thugs gyi rten dang ni:__mchod tshogs ji ltar 'byor pa bsham:__zhes pas rgyud rnam par dag cing yi dam lhas byin gyis rlob pa'i rten 'brel du/__sgrub pa'i gnas khang phyag dar gyis gtsang mar byas la dri bzang spos kyi chus chag chag gdab/__dmigs pa gsal ba'i rten dam tshig gi bris sku dang gzhung pod glegs bam gyis mtshon pa'i sku gsung thugs kyi rten byin rlabs can bkram/__phyi nang gi mchod pa dang tshogs kyi yo byad dag cing gtsang ba ci 'byor bshams la mtshams dam par bcad do/__/gnyis pa ni/__thun bzhir phrin las gzhung bsrangs la:__zhes pas/__tho rangs:__snga dro/__phyi dro/__mun rub ste thun bzhi la phrin las sngon dngos rjes gsum tshang bas gzhung bsangs la bsnyen sgrub las kyi sbyor ba mthar phyin par bya dgos te/__'di la gnyis/__dmigs pa'i gtso bo lha sku'i gsal snang ba sgrub pa dang*/__yan lag bzlas pas dngos grub bskul ba'o/__/dang po la'ang gsum/__gsal brtan dag gsum dang sbyar ba'i gsal snang bsgrub pa/__dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer gdab pa/__de las skyes pa'i nyams myong ngos bzung ba'o/__/dang po rnam pa gsal ba ni/__lha sku'i gsal snang brtan por bsgrub:__ting 'dzin gzer btab bying rgod bsal:__zhes pas gsal snang bsgrub pa'i gzhi dkyil 'khor 'khor lo bsgom tshul cung zad smos na/__phrin las sngon 'gro'i rim pa song nas/__dngos gzhi dam tshig pa'i rten brten pa bskyed pa la thog mar/__phyi nang gi chos thams cad gdod nas spros bral nam mkha' lta bu'i 'od gsal stong pa nyid du blta ba de bzhin nyid stong pa chen po/__/de ltar ma rtogs pa'i sems can thams cad la dmigs pa med pa'i snying rje chen pos khyab par gdal ba kun snang snying rje sgyu ma/__stong nyid snying rje zung du 'jug pa'i rang rtsal rig pa'i ngo bo hU~M dmar po nam mkha' la skar chen shar ba ltar lhag gis gsal ba rgyu'i sa bon te rgyu ting nge 'dzin gsum gyis khog dbub/__hU~M gi 'od kyis gzung 'dzin gyi mtshan rtog sbyangs/__stong pa'i ngang las/__nam mkha'i dbyings su rlung me chu+u sa ste 'byung ba rim brtsegs rin chen ri rab dang bcas pa'i steng du rdo rje srung ba'i gur khang yangs shing rgya che ba'i nang*/__dur khrod chen po brgyad kyis bskor ba'i dbus sna tshogs pad+ma dang rdo rje'i lte bar dur khrod rol pa'i gzhal med khang chen po rgyan dang bkod pa mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su pad+ma'i gdan gyi steng du nyi ma'i dkyil 'khor/__de'i steng dregs pa'i gtso bo 'jigs byed nag po kha sbubs dang u ma dmar po gan rkyal du bsgyel ba'i gdan la rgyu'i hU~M dmar po babs/__de yongs su gyur pa las rang nyid 'khor lo bde mchog pad+ma badz+ra rtsal sku mdog pad+ma rA ga ltar dmar la 'od 'tsher ba/__khro sgeg rjes su chags pa'i nyams 'gyur can/__zhal gcig spyan gsum g.yo ba'i tshul mche ba gtsigs shing ljags 'dril ba/__sma ra smin ma dbu skra gnag snum me 'od 'phro zhing ral pa'i thor tshugs kyi rtse mor yid bzhin nor bu dang g.yon ngos su zla ba tshes pas brgyan pa/__zhing lpags dang glang kos stod g.yogs shing stag lpags kyi sham thabs 'phyang ba/__thod pa skam po lngas dbur brgyan cing rlon pa lnga bcu rtsa gcig gi do shal can/__sbrul rigs lnga'i chun po dang rin po che dang dbu+u la 'khor lo sogs rus pa'i phyag rgya drug gis spras pa/__phyag gnyis rdor dril thugs kar bsnol bas yum man+da ra ba dmar gsal gri thod bsnams shing phyag rgya lngas brgyan pa la 'khyud pa/__zhabs gnyis brkyang bskum 'dor stabs tshul gyis ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na 'gying ba'i dbu gtsug tu rigs bdag bla ma rdo rje chos sngar smos pa lta bu la brgyud gsum bla ma rig 'dzin tshogs kyis bskor ba bcas gsal legs par gdab/__de nas lus dkyil bsgom pa ni/__'khor lo lnga sogs gnas so so'i rtsa rlung thig le'i dwangs ma rnams lha de dang der gsal 'debs pa ste/__sku'i gnas lngar pad zla'i gdan la spyi bor bud+d+ha thod phreng dkar po/__mgrin par pad+ma thod phreng dmar po/__snying gar rdo rje thod phreng mthing ga__/lte bar rat+na thod phreng ser po/__gsang bar karma thod phreng ljang gu rnams longs spyod rdzogs pa'i chas can/__phyag g.yas rnams 'khor lo sogs rang rtags dang*/__g.yon dril bu bsnams pa/__rang 'dra'i yum la 'khyud cing rang 'od kyi klong na bzhugs pa/__sku'i gnas brgyad du rig 'dzin chen po brgyad/__de'ang gnas lngar thod phreng sde lnga'i thugs kar bsgom pa ste/__spyi bor bud+d+ha thod phreng rtsal gyi thugs kar pad zla'i gdan la sku mchog gshin rje'i gshed dang dbyer med pa'i slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/__de bzhin du mgrin par gsungs mchog rta mgrin klu sgrub snying po/__thugs kar thugs mchog yang dag hU~M ka ra/__lte ba yon tan che mchog bi ma la mi tra/__gsang gnas su phrin las phur pa pra b+ha hasti/__nor bur bla med mngon rdzogs d+ha na saM skr-i ta/__brla g.yas su dregs pa kun 'dul rom bu gu h+ya tsan+d+ra/__brla g.yon du stobs ldan nag po shAn+tiM gar+b+ha ste de thams cad kyang mthing nag DA ru dang dril bu 'dzin cing rang 'od kyi yum la 'khril ba dar dang rin chen rus pas brgyan cing gar stabs kyis 'gying ba/__snying ga'i nang skor gyi phyogs bzhi'i rtsa 'dab la rnal 'byor ma bzhi ste shar du mkha' 'gro ma sngon mo/__/byang du lA ma ljang gu/__nub tu dum skyes ma dmar mo/__lhor gzugs can ma ser mo/__gnas nyer bzhir yul chen nyer bzhi'i dpa' bo dang dpa' mo rnams te/__smin mtshams pu lI ra ma la yar khaN+Da kA pA la dang rab gtum ma/__spyi gtsug dzA lan+d+har ma hA kaM la dang gtum pa'i mig can ma/__rna ba g.yas o DI ya nar kaM ka la dang 'od ldan ma/__rna ba g.yon par go da ba rir su rA bI ra dang dpa' bo'i blo can ma/__ltag par a bu tar mche ba rnam gtsigs dang sna chen ma/__smin ma'i dbus rA me shwa rar 'od dpag med dang mi'u thung ma/__mig gnyis de bI ko Tir rdo rje'i 'od dang lang+ka'i dbang phyug ma/__phrag pa gnyis mal+la bar rdo rje'i sku dang shing grib ma ste thugs kyi gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i ngo bo kha dog nag po mkha' la spyod pa/__mchan khung gnyis kA ma rU par aM ku ri dang e ra ba tI/__nu ma gnyis o trer rdo rje ral pa can dang 'jigs byed chen mo/__lte ba tri sha ku ner dpa' bo chen po dang rlung gi shugs can ma/__sna rtser ko sa lar rdo rje hU~M mdzad dang chang 'thung ma/__kha ka ling+gar rab tu bzang po dang sh+ya ma de bI/__mgrin pa lam+pa kar rdo rje bzang po dang shin tu bzang mo/__snying gar kany+tsir 'jigs byed chen po dang rta rna/__'dom bar hi ma la yar mig mi bzang dang kha gA na na ste gsung gi gsang ba bsam mi khyab pa'i ngo bo kha dog dmar po sa la spyod pa/__mtshan ma prai ta pu rir stobs po che dang 'khor lo'i shugs can ma/__gshang lam gr-i ha de bar rin chen rdo rje dang khaN+Da ro hI/__brla gnyis sau rASh+tar rta mgrin dang shauN+Di nI/__byin pa gnyis su brna dwI par nam mkha'i snying po dang 'khor lo'i go cha ma/__rkang sor brgyad na ga rar dpal he ru ka dang shin tu dpa' mo/__bol gong gnyis sin+d+hU rar pad+ma gar gyi dbang phyug dang stobs chen ma/__rkang pa'i mthe bong gnyis ma rur rnam par snang mdzad dang 'khor los sgyur ma/__pus mo gnyis ku lun+tar rdo rje sems dpa' dang brtson 'grus chen mo ste sku'i gsang ba gsam gyis mi khyab pa'i ngo bo kha dog dkar po sa 'og tu spyod pa/__dpa' bo nyer bzhi po thams cad gri gug thod pa 'dzin cing cha lugs yab he ru ka dang mtshungs pa/__yum rnams g.yas rdo rje'i kha T+wA~M ga dang g.yon dril bu bsnams shing yum rnal 'byor ma dang mtshungs pa/__yan lag bzhi la sgo mtshams ma brgyad de/__lag g.yas su kha gdong ma sngon mo dang gshin rje brtan ma g.yas sngo g.yon ser ba/__lag g.yon tu 'ug gdong ma ljang gu dang gshin rje 'joms ma/__g.yas ljang g.yon sngo ba/__rkang g.yon khyi gdong ma dmar mo dang gshin rje mche ba ma g.yas dmar g.yon ljang ba/__rkang pa g.yas su phag gdong ma ser mo dang gshin rje pho nya mo g.yas ser g.yon dmar ba/__snying po'i rnal 'byor ma bzhi dang sgo mtshams ma brgyad ka gri thod 'dzin cing ral pa gyen brdzes stag sham dang rus pas brgyan cing zhabs gar stabs kyis me 'od klong na 'gying ba/__gzhan yang phung khams skye mched thams cad rtsa gsum rgyal ba rab 'byams til gyi gong bu kha phye ba lta bur bzhugs par mos pa bcas 'bras bu rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor pa yongs su rdzogs par bskyed/__gnas gsum du sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum gyi rang bzhin oM dkar AHdmar hU~M mthing gsum gyi rgyas gdab/__thugs ka'i 'od zer gyis dbang lha spyan drangs/__ye shes lnga'i chu rgyun gyis dbang bskur bas dbang rtags su snang ba mtha' yas gtso bor gyur pa'i bde gshegs rigs lngas dbur brgyan par bsams la bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi 'khor lo spyan drangs shing bstim/__phyag dang mchod pa 'bul zhing bstod pa'i glu yis bsnyen bkur ro/__/de nas/___phyi snod thams cad gzhal yas khang :__phung khams skye mched yi dam lha:__snang stong chu zla 'ja' tshon ltar:__gsal la ma 'dres rtse gcig bsgom:__oM pad+ma badz+ra hU~M:__zhes pa'i tshig gis gsal btab ste/__thog mar rang nyid gtso bo yab yum la sems bzung :__de'ang thog mar cha shas re re nas gsal gdab/__goms nas lha sku yongs rdzogs la blo bzhag__/mi gsal na bris sku+u la yid mig rlung gsum mdung tshugs su gtad nas rang la sbyar/__gsal snang brtan po skyes na me long gi gzugs brnyan chu zla 'ja' tshon rnams kyi dpes lha sku snang stong du sbyang*/__de lta bus gtso bo yab yum la gsal snang thob cing sems zin pa na rim gyis lus dkyil gyi lha rnams dang*/__phyi rol gzhal yas khang*/__dur khrod/__srung 'khor dang bcas pa la re re nas sems bzung ste gsal snang thob par bya'o/__/gnyis pa nga rgyal brtan pa ni/__skabs su nga rgyal brtan par bzung :__zhes pa'i don phrin las ltar/__hU~M:__nga ni pad+ma badz+ra rtsal/__bde ba mchog gi rang bzhin che:__sku dang ye shes yon tan dang :__rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid do:__oM pad+ma badz+ra At+ma ko\u0f85haM:__zhes pas gsal gdab la/__rang nyid tha mal pa nam yang ma yin/__/gdod nas rang byung gi bcom ldan 'das pad+ma badz+ra dpal 'khor lo bde mchog dngos yin/__de'i rdo rje'i sku zhing khams thams cad la khyab pa dang bsam las 'das pa'i ye shes/__bral smin gyi yonatan thams cad bdag nyid la yod cing rtsa gsum rab 'byams rgya mtsho'i khyab bdag spyi dpal chen po nyid yin no snyam du nga rgyal brtan po thun dang thun mtshams kun du ma bral bar bya'o/__/gsum pa rnam dag dran pa ni/__res 'ga' dag pa rab 'byams dran:__zhes pa'i don/__gzhung tshig 'dis gsal gdab ste/__rig pa rang byung gnyug ma'i lha:__shin tu rnam dag chos kyi sku:__thugs rjes 'gro ba 'dul ba'i phyir:__rnam 'gyur cha lugs cir yang snang :__zhal gcig dbyings las 'gyur ba med:__phyag gnyis thabs dang shes rab ste:__spyan gsum rnam par thar pa'i sgo:__mche gtsigs mi 'jigs bdud bzhi 'dul:__ljags 'dril ye shes chen por sbyor:__rdo rje dril bu bde stong rgyas:__stong nyid shes rab yum dang 'khril:__yum gyis gzung 'dzin gcod pa dang :__nyon mongs rang dag gri thod bsnams:__mkha' gsang e wa~M mnyam par sbyor:__zhi nyams chos nyid spros bral las:__khro tshul longs spyod chen por rdzogs:__rjes chags gdul byar rtse gcig dgongs:__sku dmar 'gro 'dul chags pa'i tshul:__che ba'i yon tan rdzogs pa dang :__nyon mongs ma spangs zhi khro'i chas:__zhabs gnyis brkyangs bskums dor stabs kyis:__zhi dang srid pa'i mtha' gnyis gnon:__ye shes me yis ma rig sreg:__dregs pa nyi zla pad+ma'i steng :__khams gsum dbang phyug chen por bzhengs:__sku la rtsa gsum zhi khro'i lha:__phung khams skye mched dag par rdzogs:__gzhal med khang chen byang chub chos:__dur khrod tshogs brgyad gzung 'dzin bsgral:__rdo rje'i srung 'khor 'gyur med dbyings:__mdor na gang dang cir snang ba:__de kun lha dang zhing khams te:__ye shes sgyu 'phrul drwa ba'o:__oM pad+ma badz+ra sarba dz+nyA na kA ya a a a:__zhes pa'i don/__rang byung rig pa chos kyi sku shin tu rnam par dag pa la dbyibs dang kha dog la sogs pa'i dngos mtshan tu grub pa med kyang mtshan mar 'dzin pa'i 'gro ba rnams kyi zhen rtog sbyang ba'i phyir du/__chos dbyings nyag gcig gzhan du mi 'gyur bar mtshon pa'i zhal gcig tu bstan pa sogs rdo rje'i gsung gi don re re nas bsgom bya'i dkyil 'khor dang sbyar te gya nom lhar zhen las blo ldog__/de ltar gsal brtan dag gsum gyi ting nge 'dzin la brten nas tha mal snang zhen kun la lha sku phyag rgya'i gzer btab pas/__mthar snang srid dag pa rab 'byams kyi dkyil 'khor gang snang lha skur 'char ba la bslab/__de dag gi skabs su bskyed rim mi gsal ba'i bying rmugs 'thibs gsum byung na lta stangs zas spyod khrus sogs kyis gseng*/__bsgom bya la blo mi gnas pa'i rnam rtog 'phro rgod byung na dran shes thag pas bzung la gnyen po bsten pa sogs spyi ltar bcos shing skyon bsal la skyon med kyi bsam gtan bsgrub par bya'o/__/gnyis pa ni/__kun kyang dgongs pa mi 'gyur ba'i:__sems dang lha sku ro mnyam bzhag:__ces pas/__bskyed rim sgom pa'i tshul de kun kyang dngos po rang mtshan can du mi blta bar dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer gyis rnam pa kun tu gdab dgos te/__sgom mkhan rang gi sems/__sems kyi ngo bo stong pa nyid/__stong pa'i rang rtsal lha skur shar ba yin pas sems stong pa dang lha skur snang ba gnyis tha dad med par snang stong zung 'jug chen por ro mnyam par bzhag pa ni thams cad du rgyas 'debs byed kyi gnad gal po che nyid do/__/gsum pa ni/__de ltar yang yang goms pa las:__tha mal snang zhen 'gog nus pa'i:__ye shes rgyud la 'char bar 'gyur:__ces pa ste/__ji skad bshad pa gsal brtan dag gsum rgyas 'debs dang bcas pa'i ting nge 'dzin de lta bu la yang dang yang du gom par byas pa las gsal snang rim par thob ste/__snod bcud tha mal gyi dngos por snang zhing der 'dzin gyi zhen rtog dang bcas pa rten gzhal yas khang dang brten pa lha sku phyag rgya'i rnam par 'gog nus pa'i snang stong sgyu ma lta bu'i ye shes rgyud la 'char bar 'gyur ro/__/gnyis pa yan lag bzlas pas dngos grub bskul ba ni/__yan lag dngos grub myur ba'i phyir:__bkod pa'i bzlas pa sems bzung zhing :__'khor ba'i bzlas pas bde chen brtan:__pho nya lta bur spro ba dang :__bung ba tshang zhig lta bu yis:__dngos grub bsgrub cing las la sbyar:__ces gsungs te/__ji skad du/__ting 'dzin me dang 'dra ba la:__bzlas brjod rlung gi shugs kyis bskul:__ces 'byung ba ltar bskyed pa'i ting nge 'dzin gyi yan lag las dang dngos grub thogs pa med par sgrub pa'i phyir du snying po sngags kyi gzer dang 'phro 'du phrin las kyi gzer la brten nas bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi bzlas pa'i rim pa la 'jug par bya ste/__de'ang thog mar bkod pa'i bzlas pa ni/__rang gi thugs kar rdo rje thod phreng dang hU~M chen ka rar gsal ba'i thugs kar nyi zla'i gwa'u kha sbyar gyi dbus su thugs srog hU~M yig dmar po bye ru'i mdangs can me 'od 'phro ba/__de'i mtha' bskor du rdo rje'i snying po 'bru drug pa'i sngags phreng g.yas bskor du 'khod pa dwangs shing gsal la 'od zer 'bar ba dmigs/__de la sems rtse gcig tu bzung nas rnam rtog gzhan tu mi 'phro bar gnas pa ni bsnyen pa dang*/__'khor ba'i bzlas pa ni/__thugs ka'i sngags phreng las gnyis pa gcig rjes gcig mthud du 'phros/__/nang lus dkyil dang phyi stong rar bcas pa'i yab yum gyi zhal dang gsang ba nas brgyud de thugs srog la thim pa sogs mgal me ltar bar ma chad du 'khor ba'i 'od zer dang bde ba chen po'i gzi byin gyis zag pa med pa'i bde ba rab tu 'bar zhing dngos grub kyi ye shes 'phel zhing brtan par gyur par bsams la bzla ba ni ye shes lha dang nye bar bsnyen pa'o/__/spro bsdu'i bzlas pa ni/__thugs srog sa bon gyi mthar sgrub pa'i gsang sngags yig 'bru nyer gcig pas bskor ba gsal gdab/__bzlas pa tsam gyis thugs rgyud bskul/__de las bde ba chen po'i rang bzhin gyi 'od zer dpag tu med pa 'phros/__lus dkyil gyi lha rnams la phog pas thugs rgyud bskul/__thams cad snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang 'od zer sprul pa yang sprul bsam gyis mi khyab pa rgyal pos pho nya mngag pa lta bur spros/__nam mkha' khyab par bzhugs pa'i rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa la mnyes pa'i mchod pa phul/__sku gsung thugs kyi byin rlabs/__mkhyen brtse nus pa'i dwangs bcud thams cad phyag rgya yig 'bru phyag mtshan 'od zer gyi rnam par byon nas rang la thim par bsams la bzlas pa ni sgrub pa dang*/__bung ba tshang zhig lta bu'i bzlas pa ni/__slar yang 'od zer 'phros pas snang yul thams cad lha sku snang stong 'ja' tshon lta bu/__sgra grags thams cad rang byung rdo rje'i sgra dbyangs/__dran rtog thams cad rang grol phyag rgya chen po ste dag rdzogs smin pa'i 'khor lor 'byams klas par bsams la sgrub sngags bzla ba ni dngos grub sgrub pa'o/__/de ltar byas nas las la sbyar ba'i ched du/__gnas lnga'i thod phreng rigs lnga'i thugs kar so so'i thugs srog oM hrIHhU~M trA~M hA rang mdog can gyi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba gsal gdab/__bzlas pas thugs rgyud bskul te spyi bo'i bud+d+ha thod phreng gi thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer dkar po nam mkha' gang bar 'phros/__rang gzhan sems can thams cad kyi nad gdon sdig sgrib mi mthun pa'i phyogs thams cad ba mo la nyi zer phog pa bzhin sangs kyis dag ste zhi ba'i phrin las ma lus pa lhun gyis grub par bsams la rang sngags bzla/__des 'gres te/__lte ba'i rat+na thod phreng gi 'od zer ser pos rgyas pa'i las dang*/__mgrin pa'i pad+ma thod phreng gi 'od zer dmar pos dbang gi las dang*/__thugs ka'i rdo rje thod phreng gi 'od zer sngon pos drag po'i las dang*/__gsang gnas karma thod phreng gi 'od zer ljang gus phrin las thams cad lhun gyis grub par bsams la so so'i sngags bzla'o/__/de la dus dang rtags kyi tshad ni gzhan dang mthun/__grangs tshad bsnyen pa 'bum phrag bdun/__sgrub pa 'bum phrag bzhi/__las sbyor khri phrag bzhi res 'grub par gsungs so/__/gsum pa rjes nyams myong ji ltar 'char ba ni/__snang grags rtog pa'i rnyog ma kun:__rdo rje gsum du rang shar na:__bum dbang lam khyer bskyed pa'i rim:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__zhes gsungs te/__thog med nas goms pa'i gzung 'dzin gyi 'khrul pas snang grags rtog gsum tha mal du 'dzin pa'i zhen rtog gi rnyog ma thams cad bskyed dang bzlas pa'i rnal 'byor stobs kyis dbyings su dengs te snang ba lha'i 'khor lo/__/grags pa sngags kyi rang sgra/__dran rtaug phyag rgya chen po ste sku gsung thugs rdo rje gsum gyi rang bzhin tu 'bad rtsol med par shar ba na/__dang po bum pa'i dbang gi ye shes lam du khyer nus shing bskyed rim la brtan thob rtsal rdzogs goms pa mthar phyin tu gyur pa yin no/__/gnyis pa brten pa rdzogs pa'i rim pa la gsum/__snga phyi'i mtshams sbyar ba/__go don gyi 'brel dgod pa/__bsgom don dmigs pa'i gnad so sor bshad pa'o/__/dang po ni/__de ltar bskyed rim rten byas nas:__brten pa bde stong lhan skyes kyi:__ye shes rgyud la 'char ba'i phyir:__man ngag rdzogs pa'i rim pa ni:__zhes gsungs te/__ji skad bshad pa de lta bu'i bskyed rim nyid kyis rten byas nas/__de la brten pa bde stong lhan cig skyes pa'i ye shes rgyud la 'char ba'i phyir du zab mo'i man ngag rdzogs pa'i rim pa rnams rim bzhin bstan par bya'o/__/zhes so/__/gnyis pa ni/__bdag byin rlabs kyi ting 'dzin gyis:__yid kyi rnam rtog dag par byed:__sna tshogs rdo rje'i rnal 'byor gyis:__rlung gi rgyu ba dbu+u mar bcad:__dzA lan+d+ha ra'i 'bar 'dzag gis:__rtsa khams shin sbyangs bde bas khyab:__nor bu bgengs pa la brten nas:__bde chen dpe yi ye shes drangs:__mthar thug bsam mi khyab pa yis:__don gyi lhan skyes mngon du 'gyur:__ces pa ste/__rim pa dang po bdag byin rlabs kyi ting nge 'dzin la brten nas yid kyi rnam shes yul la 'jug pa'i rnam rtog dag par byed/__gnyis pa sna tshogs rdo rje'i rnal 'byor la brten nas srog rtsol rlung gi rgyu ba dbu ma'i dbyings su bcad/__gsum pa dzA lan+d+ha ra'i 'bar 'dzag la brten nas rtsa khams kyi mdud pa graul zhing lus sems shin tu sbyangs pa'i bde bas khyab/__bzhi pa nor bu 'gengs pa la brten nas rgyu'i thig le la rang dbang thob nas bde chen dpe'i ye shes rgyud la drang*/__lnga pa rim pa kun gyi mthar thug bsam mi khyab pa'i rnal 'byor gyi don 'pho med lhan cig skyes pa'i ye shes mngon tu gyur nas rdo rje 'chang gi go 'phang la reg par bya'o/__/de'ang dril bu rim lnga'i gzhung yongs grags las/__nor bu 'gengs pa gsum pa/__dzA lan+d+ha ra bzhi par bzhag kyang 'dir de gnyis go ldog pa'i rgyu mtshan mchog dbang gsum gyi lam 'brel bsgrigs nas rim gyis 'khrid pa'i dbang du btang*/__grub chen gyi gzhung du rim pa re re bzhin gyis mthar thug gi 'bras bu 'grub par gsungs pas dbang po rno 'bring brtul po'i ngo skal/__gcig car/__thod rgal/__rim gyis pa gsum du 'gyur ba yin pas rim gyis pa dang 'di gnyis gcig go__/gsum pa sgom don dmigs pa'i gnang la rim pa lnga/__bdag byin rlabs/__sna tshogs rdo rje/__dzA' lan+d+har/__nor bu 'gengs pa/__bsam mi khyab pa'i rnal 'byor ro/__/dang po la gsum/__mtshan med kyi rnal 'byor/__mtshan bcas kyi rnal 'byor/__de las nyams myong ji ltar 'char ba'i tshul lo/__dang po ni/__/de la rim pa dang po ni:__dbang po rnon po'i rnal 'byor pas:__bde ba'i stan la lus gnad bsrang :__sngon 'gro'i rim pas rgyud sbyangs te:__bla ma'i thugs dang rang gi sems:__dbyer med ma bcos gnyug ma'i ngang :__tshogs drug snang ba gang shar yang :__spang blang bsal bzhag las 'das pa'i:__rnam par mi rtog ngang mdangs bskyang :__zhes pa ste/__rdzogs pa'i rim pa lngar bshad pa de las rim pa dang po bdag byin rlabs kyi ting nge 'dzin ni/__sngon sbyangs can gyi gang zag dbang po rnon po'i rnal 'byor pa rnams kyis/__sbyor ba bde ba'i stan la 'dug cing lus gnad spyi mthun bsrang*/__skyabs sems bla ma'i rnal 'byor sogs sngon 'gro'i rim pas rgyud sbyangs te/__dngos gzhi bla ma'i thugs dang rang gi sems dbyer med du bsres la bzo bcos kyis ma bslad par rang bab gnyug ma khyab gdal chen po'i ngang du bzhag__/de'i tshe mig gi yul du gzugs sogs tshogs drug gi snang ba sna tshogs gang shar yang dga' dang mi dga' lta ba'i chags sdang gi rtog pa skad cig ma zhugs pas mtshon spang blang dang bsal bzhag gi dgag sgrub thams cad las 'das pa'i rnam par mi rtog pa chos nyid kyi ngang mdangs bskyang bar bya'o/__/gnyis pa ni/__dbang po 'bring dang rtul po dag:__de yis gnas su ma btub na:__rang nyid pad+ma badz+ra yab:__dwangs gsal rnyog med thugs ka ru:__zla ba'i gdan la oM dmar skya:__mi shigs thig les mtshan par bsgom:__stong gsal zung 'jug ti la kar:__rtse gcig sems gtad yengs med 'jog:__dbang shes yul la 'pho ba na:__mig tu rnam shes rgyu ba'i tshe:__gnas der thig le dkar por gsal:__de bzhin rna bar thig le nag:__snar ser lce yi 'doms rtsa dmar:__rdo rje'i bu gar ljang gur bsgom:__de la sems bzung rtog med 'jog:__mthar ni tshogs drug dbang shes yul:__dbyer med rtsol bral ngang du klod:__bum pa can gyi sbyor ba yis:__rlung sems thig ler brtan par bcing :__zhes pa ste/__gang zag dbang po 'bring du gyur pa dang brtul po rnams mtshan med kyi ting nge 'dzin de yis sems ji bzhin gnas su+u ma btub na mtshan bcas kyi rnal 'byor bsgoms la sems 'dzin par bya ste/__sngon 'gro gong bzhin song nas/__rang nyid pad+ma badz+ra yab rkyang gi sku dwangs gsal rnyog pa med par gsal ba'i thugs kar zla ba'i gdan la yi ge aM dmar skya'i khog par mi shigs pa'i thig le dmar skya yungs 'bru tsam gyis mtshan par bsgoms la stong gsal dbyer med zung du 'jug pa'i thig le la sems rtse gcig tu gtad de yengs pa med par ci gnas su 'jog__/thun re re bzhin gsal 'debs dang sems 'dzin spel nas gnas pa la brtan pa thob par bya'o/__/'di skabs dril bu rim lnga'i khrid phal cher du thig le dmar skya sgom pa tsam las ma gsungs kyang 'dir srog mi shigs pa'i thig le mtshon byed gyi rten aM dmar skya'i khog par mtshon bya brten pa thig le dmar skya'i rnam par bsgoms pas rlung sems gnyis ka 'ching ba'i rten 'brel khyad par can yod gsungs/__de nas dbang po sgo lnga'i shes pa yul so so la 'pho zhing rgyu ba dang sbyar te bsgom pa ni/__yul gzugs la brten nas mig tu rnam par shes pa rgyu ba'i tshe mig gi gnas su re zhig thig le dkar po zhig gsal btab la sems ci gnas su bzung zhing mthar rtog med kyi ngang du 'jog__/de bzhin tu/__rna bar rnam shes rgyu ba na rna ba gnyis su thig le nag po/__/sna gnyis su rnam shes rgyu ba na sna bug gnyis su thig le ser po/__lce la rnam shes rgyu ba'i tshe/__lce'i 'dom rtsar thig le dmar po/__gsang gnas su rnam shes rgyu ba'i tshe rdo rje'i bu gar thig le ljang gu bsgoms te de dag la sems bzung zhing rtog med du 'jog pa sngar ltar bya/__gang gi tshe na'ang mthar tshogs drug gi dbang po rnam shes yul snang gsum ka'ang rang bzhin stong pa nyid kyi ngang du gdod nas dbyer med du shes pas rtsol bral gyi ngang du klod la bzhag__/rlung bum pa can sbyor ba bzhi ldan tu bzung la rlung sems kyi 'pho ba mtha' dag mi shigs pa'i thig le'i dbyings su brtan cing 'gyur ba med par bcing ngo*/__/gsum pa ni/__de ltar rtse gcig goms pa las:__yid kyi gzung 'dzin rtog tshogs zhi:__mngon par shes pa drug thob cing :__snang rig stong pa zung 'jug pa'i:__ye shes rgyud la 'char bar 'gyur:__ces pa ste/__de ltar bdag byin rlabs kyi rim pa dbang po dang mthun par rtse gcig tu bsgoms shing brtan par gyur pa las/__yid kyi rnam par shes pa gzung 'dzin gnyis su 'khrul pa'i rtog tshogs thams cad 'jam nyal gyis zhi/__mig gi mngon shes rtsol med du 'char ba sogs dbang po'i mngon par shes pa drug thob cing*/__phyi'i snang ba dang nang gi rig pa gnyis po stong pa nyid kyi ngang du ro mnyam zung du 'jug pa'i ye shes chen po rgyud la 'char bar 'gyur ro/__/gnyis pa sna tshogs rdo rje'i rim pa la bzhi/__rtsa ba'i dmigs pa/__yan lag gi dmigs pa/__de las nyams myong ji ltar 'char ba'i tshul/__bogs 'byin gyi ting nge 'dzin 'bras bu ji ltar 'char ba dang bcas pa'o/__/dang po la gnyis/__sbyor ba dang dngos gzhi'o/__/dang po ni/__rim pa gnyis pa'i rnal 'byor ni:__lus gnad bsrang zhing rlung ro bsal:__d+hU tI 'od kyi rang bzhin bsgom:__srog rtsol kha sbyor drag tu gcun:__ces pa ste/__rim pa gnyis pa sna tshogs rdo rje'i rnal 'byor ni/__rtsa ba'i dmigs pa sbyor ba bde ba'i stan la lus gnad legs par bsrang*/__rlung ro lan gsum bsal/__rang nyid lhar gsal ba'i lus kyi dbus su rtsa a ba d+hU tI phyi dkar la nang dmar ba 'od kyi rang bzhin can khang stong du ka ba btsugs pa lta bu bsgom/__sbyor ba bzhi ldan gyi bum can bzung la srog rtsol kha sbyar te dbu ma'i nang du sems gtad la rlung drag tu gcun no/__/gnyis pa/__dbu ma'i yas sna spyi bo'i steng :__sna tshogs rdo rje lte ba mthing :__de nang a las chos 'byung dang :__hU~M las rdo rje rtse lnga pa'i:__ste bar zla steng hU~M yig ni:__dkar dmar mdangs can de nyid dang :__mthar ni hU~M gi thig le la:__rtse gcig sems bzung mnyam par bzhag:__de las rlung sems g.yo ba na:__hU~M gi thig le'i 'od zer dang :__rlung nyid d+hU tI'i nang du son:__bde ba'i ye shes skyes par bsgom:__de bzhin gsang ba'i gnas su yang :__sna tshogs rdo rje chos 'byung sogs:__bsgom dang sems 'dzin sngar ltar bya:__zhes pas/__dngos gzhi'i dmigs pa ni/__/sa bon dang bcas pa'i sna tshogs rdo rje'i rim pa ste/__stong ra dbu ma dang bcas pa'i yas sna spyi bo'i steng du sna tshogs rdo rje phyogs bzhi'i rwa shar dkar/__byang ljang*/__nub dmar/__lho ser/__dbus mthing ga'i lte ba sbubs stong du gnas pa'i nang du chos 'byung gru gsum dmar skya/__de'i dbus su hU~M las rdo rje rtse lnga pa dmar skya nyal thabs su gnas pa'i lte bar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig dkar la dmar ba'i mdangs can gsal btab pa de nyid la sems ci gnas su bzung*/__mthar hU~M gi thig le kho nar rtse gcig tu sems bzung la mnyam par bzhag__/de las rlung sems g.yo zhing mi gnas par gyur pa'i tshe na hU~M gi thig le las byung ba'i 'od zer dang rlung gi rgyu ba gnyis ka d+hU tI'i nang du son te bde ba'i ye shes tshad du skyes par bsams la bum pa can drag tu bzung ba ni 'gre'o/__/de bzhin tu dbu ma'i mar sna gsang ba'i gnas su yangasna tshogs rdo rje chos 'byung nang rdo rje rtse lnga'i lte bar zla steng hU~M yig bcas gsal ba dang*/__mthar hU~M gi thig le la sems bzung zhing mnyam par 'jog pa sngar ltar bya'o/__/gnyis pa yan lag gi dmigs pas bogs dbyung ba ni/__dbang shes yul la 'jug pa'i tshe:__de dang de ru spros te bsgom:__zhes pa ste dbang po la brten te rnam par shes pa rang rang gi yul la 'jug par gyur pa'i tshe gang du 'jug pa de dang de ru spros te bsgoms par bya dgos pas/__dper na mig shes gzugs la 'jug pa na mig 'bras gnyis kyi dbus su sna tshogs rdo rje sogs sngar ltar bsgoms la sems bzung*/__des 'gres te rna ba'i bu ga gnyis/__sna'i 'dom so/__/lce'i rtsa ba/__rtags kyi rtse mo rnams su spros te bsgoms la rlung sems gcun no/__/gsum pa ni/__'bad pas nyams su blangs pa las:__rlung sems zin pa'i byin rtags su:__du ba la sogs nyams 'char zhing :__nang du rtags can 'od gsal gyi:__ye shes rgyud la myong bar 'gyur:__ces pa ste/__de ltar thun bzhi la sogs par 'bad pas nyams su blangs bar byas pa las dbu mar rlung sems zin pa'i phyi rtags su du ba dang me khyer la sogs pa dbang po'i yul du snang ba'i nyams brtan por 'char zhing*/__nang du rtags can 'od gsal nam mkha' lta bu'i ye shes sems kyi rgyud la myong bar 'gyur ro/__/bzhi pa ni/__de yi bogs 'byin ting 'dzin ni:__sa bon med pa'i bsgom tshul te:__lus bsrang rlung ro g.yas nas bsal:__mdzod spur nyi ma'i dkyil 'khor bsam:__g.yon nas bsal bas de yi steng :__zla ba'i dkyil 'khor lam ste gyur:__gnyis ka dus mnyam bsal ba yis:__de steng dbus mthing phyogs mdog gi:__thig le gsal btab rim pa bzhin:__ma yengs sems gtad mnyam par 'jog:__rlung ni phyi ru thub tshad bzung :__mi thub nang du dal bus rngubs:__de bzhin gsang ba'i rtse mo dang :__dbang po'i 'khor yang spros te bsgom:__rlung sems las su rung ba las:__lha yi mig sogs ye shes 'char:__ces pa ste/__sa bon dang bcas pa'i sna tshogs rdo rje'i rim pa bsgom pa de'i bogs 'byin pa'i ting nge 'dzin ni sa bon med pa'i sna tshogs rdo rje'i sgom tshul yin te/__de'ang lus gnad bsrangs la rlung ro sna bug g.yas nas bsal ba'i rkyen gyis smin mtshams mdzod spur nyi ma'i dkyil 'khor zhig dmar lam gyis byung bar bsam/__g.yon nas bsal bas de'i steng du zla ba'i dkyil 'khor dkar lam ste gyur par bsam/__sna bug gnyis ka nas dus mnyam du bsal bas nyi zla'i steng du/__dbus mthing*/__shar dkar/__lho ser/__nub dmar/__byang ljang gu'i mdog can gyi thig le lnga tshom 'od 'tsher ba gsal btab la dbus sogs rim pa bzhin du dmigs pa'i rten byas te ma yengs par sems gtad la yun ring du mnyam par 'jog__/de'i skabs su rlung yang phyi ru thub tshad bzung*/__mi thub pa na nang du dal bus rngubs/__de bzhin tu rlung g.yas g.yon dus mnyam gsum du bsal ba'i rkyen gyis gsang ba'i rtse mor nyi zla'i dkyil 'khor dang thig le lnga tshom gsal btab la sems gtad cing mnyam par bzhag__/des 'gres te mig sogs dbang po'i sgo g.yas su yang sngar ltar spros te bsgom par bya'o/__/de ltar yang yang bsgoms pas brtan pa'i rang 'bras su/__rlung sems las su rung ba'ang rang dbang thob par gyur cing*/__de las lha'i mig la sogs pa dbang shes rnam par dag pa'i ye shes rtsol med du 'char bar 'gyur ro/__/gsum pa dzA lan+d+ha ra'i rim pa la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes nyams myong 'char ba'i tshul lo/__/dang po ni/__rim pa gsum pa'i rnal 'byor ni/__rang gi lte 'og sor bzhi'i thad:__rtsa gsum sbubs gcig gyur pa'i sner:__phyi dkar nang dmar chos 'byung dbus:__dbus mthing phyogs mdog thig le gsal:__srog rtsol bum can sbyor ba gcun:__ces gsungs te:__rim pa gsum pa dzA lan+d+ha ra'i rnal 'byor bsgom pa'i tshul ni/__thog mar lus gnad bsrang*/__rang nyid phyi bla ma bde mchog gi sku stong gsal phru ma phus btab pa lta bu'i nang gi dbus drang por rtsa dbu ma phyi dkar la nang dmar ba/__yar sna spyi bor zug pa/__de'i g.yas su ro ma dmar mo/__/g.yon tu brkyang ma dkar mo gnyis dbu ma las bldab 'gyur gyis phra ba'i yar sne sna bug gnyis su zug pa/__mar sna lte 'og sor bzhi tsam gyi thad du rtsa gsum ka sbub gcig tu gyur pa'i sner/__phyi dkar la nang dmar ba'i chos 'byung gru gsum pa'i dbus su dbus mthing shar dkar sogs phyogs kyi mdog can gyi thig le lnga tshom gsal legs par btab la/__srog rtsol rngubs te sbyor ba bzhi ldan gyi rlung bum pa can bzung la gcun no/__/gnyis pa ni/__lnga ldan phra mo'i me lce sbar:__de la sems gtad goms pa na:__me rnams cher 'bar 'od zer lnga:__gcig 'dres sna bug g.yas nas thon:__phyogs bcu'i bde gshegs thams cad kyi:__shangs bug g.yas zhugs lte bar son:__ye shes me dang lhan cig 'bar:__'khor lo'i gnas bzhi bzhu btul gyis:__byang sems dkar dmar rnam pas drangs:__shangs bug g.yon nas phyir thon te:__rang gi sna bug g.yon nas zhugs:__spyi bo'i d+hU tI'i nang brgyud de:__lte ba'i me la thim pa yis:__bde stong drod kyi ye shes skyes:__slar yang me lnga cher 'bar bas:__ye shes byang sems zhu zhing khol:__spyi gtsug nas bzung rkang sor bar:__'bar 'dzag rgyun gyis rab tu gang :__drod dang bde ba'i de kho nar:__rtse gcig sems bzung bum can brtan:__'ja' tshon lta bu'i sku thob bsam:__zhes pa ste/__rlung gi rkyen gyis:__thig le las kha dog lnga ldan gyi me lce phra mo spar ba la yun ring du sems gtad/__de la legs par goms pa na/__me lce rnams cher 'bar bas rtsa gsum po gang*/__'od zer lnga po gcig tu 'dres te sna bug g.yas pa nas thon/__phyogs bcu'i sangs rgyas kyi zhing khams kun tu khyab/__bde bar gshegs pa thams cad kyi shangs bug g.yas pa nas zhugs te sku'i lte bar son pas gtum mo ye shes kyi me dang lhan cig tu 'bar/__spyi mgrin snying lte'i 'khor lo'i gnas bzhir 'bar 'dzag bzhu btul gyis bskul ba'i byang chub sems kyi chu rgyun dkar dmar gyi rnam pas drangs te shangs bug g.yon pa nas phyir thon/__rang gi sna bug g.yon pa nas zhugs te spyi bo'i d+hU tI'i nang nas brgyud lte ba'i me lnga la thim pas bde stong zung du 'jug pa'i drod kyi ye shes cher skyes/__slar yang lte ba'i me lnga po ches cher 'bar bas dbu ma'i nang gang*/__ye shes kyi rang bzhin byang chub sems kyi thig le bskul/__de nyid zhu zhing khol bas spyi gtsug nas brgyud mgrin snying lte ba gsang ba'i gnas thams cad du khyab mthar lag pa dang rkang sor gyi rtse mo'i bar 'bar bas lus bdud rtsi'i rgyun gyis rab tu gang bar mos la drod dang bde ba'i rang ngo de kho na nyid la rtse gcig tu sems bzung zhing bum can gyi sbyor bas brtan par byas pas gdos bcas kyi lus reg thogs kyi sgrib pa las grol te snang stong 'ja' tshon lta bu'i sku thob par bsams la mnyam par bzhag go__/gsum pa ni/__thig le gang du brtan pa las:__rtsa mdud grol zhing bde chen skye:__lam gyi yon tan rgyud la 'char:__mi shigs 'ja' lus sku thob na:__gsang dbang lam khyer rim gsum gyi:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__zhes pa ste/__de ltar rlung dang gtum mo 'bar 'dzag gi sbyor ba la goms pas thig le lus kyi gnas gang dang gang du brtan pa/__de'i rtsa mdud grol cing bde ba chen po'i ye shes skye/__de las lam gyi mngon par rtogs pa'i yon tan rnams rgyud la rim par 'char te mthar thug cis kyang mi shigs pa'i 'ja' lus rdo rje'i sku thob par 'gyur ba ste/__de ltar na gsang ba'i dbang gi lam khyer rim pa gsum pa'i rnal 'byor gyi goms pa mtha' ru phyin par gyur pa'o/__/bzhi pa nor bu 'gengs pa'i rim pa la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes nyams myong ji ltar 'char ba'i tshul lo/__/dang po ni:__yid rig dam tshig phyag rgya ni:__lus bsrang 'byung ba'i rlung dug bsal:__rang dang yid du 'ong ba yi:__rig ma bde chen yab yum dang :__rtsa gsum 'khor lo lnga ldan gsal:__mkha' gsang rdo rje pad+ma yi:__bu gar hU~M phaT yi ges dgag:__lte bar ha ser snying gar hU~M:__mthing gsal mgrin par AHdmar po:__spyi bor oM dkar so so las:__sngags kyi phreng ba 'phro zhing 'du:__bde stong dga' bzhi'i ngo bor bsam:__mtha' yas sems can sgrol ba'i slad:__bde chen mngon du bya ba'i blos:__snyoms par zhugs pa'i rjes chags mes:__spyi bo'i haM las bde ba'i rgyun:__gnas bzhi'i 'khor lor son pa yis:__dga' mchog khyad par lhan skyes kyi:__ye shes bsam mi khyab pa skyes:__rdo rje nor bu'i bar du dgang :__bde la sems bzung mi rtog bzhag:__hU~M gi gzhu la rlung gi mda':__btsan thabs dmigs pa'i rgyud sbyar te:__'khrul 'khor rtsol bas gyen du drang :__mas brtan dga' bzhir mnyam bzhag bya:__khyab par dgram zhing mi nyams brtan:__ces gsungs te/__rim pa bzhi pa nor bu 'gengs pa'i rnal 'byor la/__thog mar sngon tu 'gro ba yid rig dam tshig gi phyag rgya la bslab pa ni/__bde ba'i gdan la lus gnad legs par bsrang*/__'byung ba'i rlung dug rnam bsal bar mos la rlung ro lan gsum bsal/__rang gi mdun tu rig ma gzhon mdzes mtshan nyid dang ldan pa zhig 'khod par bsam/__rang nyid bde mchog pad+ma badz+ra dang rig ma man+d+ha ra ba yab yum gyi skur gsal ba'i lus nang rtsa'i gtso mo gsum/__spyi bo bde chen 'khor lo rtsa 'dab so gnyis/__mgrin pa longs spyod 'khor lo rtsa 'dab bcu drug__/snying ga chos kyi 'khor lor rtsa 'dab brgyad/__lte ba sprul pa'i 'khor lo rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi/__gsang gnas bde spyong 'khor lo rtsa 'dab so gnyis te 'khor lo lnga po rnams kyang gsal gdab yab kyi gsang gnas rdo rje dkar po rtse lnga pa'i bu gar hU~M dang yum gyi mkha' pad+ma dmar po 'dab ma gsum pa'i ze'u 'brur phaT gyi yi ges bkag pa/__yab yum gnyis ka'i lte bar hoHser po/__/snying gar hU~M mthing gsal/__mgrin par AHdmar po/__/spyi bor oM dkar po/__/gnas bzhi'i yig 'bru so so las sgrub pa'i gsang sngags yig 'bru nyer gcig pa'i phreng ba 'phro zhing 'du ba/__bde stong dbyer med dga' ba bzhi'i ngo bor gnas par bsam/__mu mtha' yas pa'i mkha' khyab kyi sems can ma lus pa rnam grol gtan gyi byang chub mchog la sgrol ba'i slad du bde ba chen po'i ye shes mngon tu bya'o snyam pa ste lha sngags chos kyi 'du shes gsum dang ldan pa'i blos yab yum snyoms par zhugs pa'i rjes chags kyi mes bskul te/__spyi bo'i haM las byang sems bde ba'i rgyun char ltar du babs/__spyi bo la sogs pa'i gnas bzhi'i 'khor lo rnams su son pas rim pa bzhin dga' ba/__mchog dga'/__khyad par dga' ba/__lhan cig skyes pa'i bde chen gyi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes/__byang sems kyis lus kyi nang thams cad khyab/__rdo rje nor bu'i bar du gang bar bsam/__bde ba la sems bzung zhing rnam par mi rtog pa'i ngang du bzhag__/ha cang bde ba ches nas phyir 'dzag pa'i nyams byung na thig le gyen du bzlog dgos pas/__ngag tu hU~M ring po 'dren pa ni gzhu dang mtshungs la/__gsang rlung gyen tu drangs pas sogs sbubs nas chu drangs pa ltar thig le dbu ma nas gyen tu zlog par bsam pas btsan thabs kyi dmigs pa'i rgyud sbyar la/__'khrul 'khor yan lag gling bzhi sdud/__lto ba ri rab la sbyar/__lce rtse rkan la gtad/__mig gyen tu ldog__/rdo rje'i bu gar dam du bcir cing rlung phyir 'phen pa'i rtsol bas gyen du drangs la/__'khor lo so sor mas brtan gyi dga' bzhi 'dren tshul dmigs pa spy-i ltar la mthar lhan skyes kyi bde ba la sems bzung ste mnyam par bzhag seng ge rnam rol gyi 'khrul 'khor la brten te yur ba la chu drangs pa bzhin rtsa gnas so sor khyab par dgram/__mthar mi nyams shing brtan par bya ba'i slad du thig le bde ba'i nyams dang bcas pa snying ga'i hU~M la bstims nas bde rlung sems gsum yi ge bcas dbyer med par rnam par mi rtog pa'i ngang du bzhag cing snying ga'i bum can nam lte ba'i bum can gzung la dmigs pa snying gar gtad do/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis/_las rgya'i bde ba la bslab pa dngos dang*/__mtha' rten chos kyi phyag rgyas bde stong dbyer med du bsre ba'o/__/dang po la gnyis/__sbyor ba dang*/__dngos gzhi'o/__/dang po ni/__de lta'i 'dzin 'grem dbang thob nas:__dngos rig las kyi phyag rgya ni:__pad+ma can sogs rigs bzang po:__bcud drug nyer lnga man chad kyi:__na tshod dar zhing yid 'ong ba:__rdzas sngags dmigs pa'i lcags kyus dgug:__drang nges chos bshad blo kha bsgyur:__dbang gis smin byas dam tshig dbog:__rim gnyis nyams myong rgyud la bskyed:__ces gsungs te/__de lta bu'i yid rig la brten nas thig le 'dzin 'dren la rang dbang thob nas goms pa brtan par gyur pa'i tshe/__dngos rig las kyi phyag rgya la bslab pa ni/__pad+ma can la sogs pa rigs can lnga gang rung gi mtshan bzang po dang ldan pa'i bud med lo bcu drug nas nyer lnga man chad kyi na tshod dar la gzhon cing mdzes sdug yid du 'ong ba btsal la/__rdzas dang sngags dang dmigs pa'i 'khrul 'khor gyi lcags kyus dgug la dbang du gyur pa na/__thog mar drang nges kyi chos bshad de blo kha dge ba'i phyogs su bsgyur/__snod du rung ba na dkyil 'khor du bcug cing dbang bzhi rdzogs par bskur bas rgyud smin par byas la thun mong dang khyad par gyi dam tshig 'bogs te bsrung du gzhug__/thog mar bskyed rim la goms pa brtan nas rdzogs rim la gzhug ste rim pa gnyis kyi nyams myong ci rigs brgyud la bskyed par bya'o/__/gnyis pa ni/__de ltar legs par sbyangs byas mthar:__bcud len thabs kyis kun d+ha spel:__khrus byas rgyan gdags bku mnye bya:__shin tu dben pa'i gsang khang du:__bde ba'i gdan la yab yum 'khod:__'dzum pa'i mdangs phyung zur gyis blta:__chags pa'i gtam smra dri la bsnom:__ma mchu lce yis sprang rtsi gzhib:__'o bya lus sems bde ba bskyed:__re re la yang sems gzung zhing :__tshogs drug lhug pa'i ngang du bzhag:__de nas 'du shes gsal btab la:__rdo rje pad+mar reg pa dang :__dal bus bsrubs shing bskyod pa las:__dbab dang bskyil dang gyen du bzlog:\u0f84__khyab par dgram pa gong ltar bya:__bde stong bsam mi khyab pa'i dbyings:__ka dag ngang du yun ring bzhag:__ces pa ste/__de ltar rig ma nyid rgyud legs par sbyangs par byas pa'i mthar nyams len dngos gzhi la 'jug pa'i thog mar sman dang zas mchog gi bcud len sbyor ba'i thabs bsten nas kun+da byang sems spel/__/rig ma la khrus byas shing rgyan gdags/__lus kyi gnas rnams su bku mnye bya/__de nas mis mthong tshor med pa'i gnas shin tu dben pa'i gsang khang nyid du bde ba'i gdan 'jam zhing 'bol ba la yab yum gnyis 'khod/__phan tshun 'dzum pa'i mdangs phyung ba dang*/__dga' ba'i zur mig gis blta ba dang*/__chags pa'i gtam sna tshogs smra ba dang*/__lus kyi dri snom zhing ma mchu dang lce'i sbrang rtsi 'jibs pa dang 'o bya ba rnams kyis lus sems la bde ba bskyed cing de rnams re re la'ang bde ba'i rang ngo la bltas te sems bzung*/__tshogs drug gi 'char sgo thams cad 'dzin med du lhug pa'i ngang du bzhag go__/de nas yid rig gi skabs ltar 'du shes gsum gyi rnal 'byor gsal btab la rdo rjes pad+ma la reg pa dang*/__mthar dal bus bsrubs shing cung zad bskyod pas thig le rim par dbab pa dang*/__nor bur son pa na bskyil ba dang*/__de nas gyen du zlog pa rnams kyis yas babs dang mas brtan gyi dga' ba bzhi ngos zin cing nyams su myong bar byas la rtsa gnas rnams su khyab par dkram pa'i dmigs pa dang 'khrul 'khor gyi sbyor ba gong ltar byas pa'i mthar/__bde stong zung 'jug bsam gyis mi khyab pa'i dbyings ka dag chen po'i ngang du yun ring du mnyam par bzhag par bya'o/__/gnyis pa chos rgya dang bsre ba ni/__mtha' rten chos kyi phyag rgya ni:__snyoms 'jug bya ba zin ma thag:__rdo rje nor bu'i rtse mo nas:__rig pa hU~M yig dmar skya'i gzugs:__thur ser rlung gis gnas bzhir drangs:__spyi bo'i ha~M dang dbyer med bstim:__dmigs bsam brjod bral rang ngo bskyang :__tshogs drug snang bar gang shar kun:__bde stong nyams dang dbyer med par:__yul dang yul can ro mnyam pa'iH__brtul zhugs spyod pas rab tu bsre:__zhes pa ste/__las rgya'i rnal 'byor gyi mtha' rten chos kyi phyag rgya la bslab pa ni/__snyoms 'jug gi bya ba zin ma thag par rdo rje nor bu'i rtse mo nas rig pa'i ngo bo hU~M yig dmar skya'i gzugs su gyur pa de 'og rlung bskums pa'i rkyen gyis thur sel gyi rlung bskyod pas lte ba/__snying ga__/mgrin pa/__spyi bo'i gnas bzhir gyen tu drangs/__spyi bo'i ha~M yig la thim pas dbyer med du gyur par mos la/__dmigs bsam brjod pa kun dang bral ba'i rang ngo bskyangs la ci gnas su mnyam par bzhag__/rjes thob gzugs sgra sogs tshogs drug gi snang ba gang shar thams cad bde stong zung 'jug gi nyams dang dbyer med pa phyi'i yul dang nang gi yul can chu la chu bzhag pa ltar ro mnyam chen po'i brtul zhugs kyi spyod pas rab tu bsre zhing lam du bslang bar bya'o/__/gsum pa rjes nyams myong 'char ba'i tshul ni/__'bras bu phyag rgya chen po ni:__bde bas thabs byas stong pa nyid:__so so rang gis rig pa'i tshul:__myong ba yod kyang dmigs su med:__yid ches yod kyang smra mi btub:__gzhon nu ma yi bde ba bzhin:__shes dang shes bya ro gcig pas:__ye shes mngon sum mtshon nus pa'i:__nyams myong rgyud la skyes pa na:__sher dbang lam khyer bde ba che'i:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__zhes pa ste:__de ltar rang lus dang gzhan lus la brten nas lhan cig skyes pa'i bde chen gyi ye shes brtan par gyur pa'i 'bras bu phyag rgya chen pomangon tu gyur pa na/__bde bas thabs byas pa'i stong pa nyid pra phab pa'i snang brnyan lta bu so so rang gi rig pa'i tshul la sems kyis myong ba yod kyang tshul 'di lta bu zhes dmigs su med pa/__rang la yid ches yod kyang ngag gis smra mi btub pa/__dper na gzhon nu ma 'khrig pa'i chos las byung ba'i bde ba smra med nyams su myong ba ji bzhin ba ste/__yul can shes pa dang yul shes bya ro gcig tu 'dres pas mthar thug lhan cig skyes pa'i ye shes mngon sum du mtshon nus pa'i nyams myong rnal 'byor pa'i rgyud la skyes pa na/__gsum pa shes rab ye shes kyi dbang lam du khyer ba'i bde ba chen po'i goms pa mthar phyin tu gyur pa'o/__/lnga pa bsam mi khyab pa'i rim pa la bzhi/__sbyor ba rjes gzhig gis 'od gsal du bsdu ba/__dngos gzhi bsam mi khyab pa'i ngang du mnyam par bzhag pa/__rjes nyams myong 'char tshul/__bogs 'byin zung 'jug gi rtsal sbyang ba'o/__/dang po ni/__rim pa lnga pa'i rnal 'byor ni:__rang nyid khrag 'thung yab yum gsal:__snying gar zla steng hU~M dmar skya/__'bar ba'i phreng ba 'khrigs pa las:__bde ba chen po'i 'od zer 'phros:__lus gang gzung 'dzin rtog pa sbyangs:__slar 'phros khams gsum thams cad khyab:__bde chen ngo bor mer mer g.yos:__chu zla 'ja' tshon lta bu'i ngang:__me long has btab yal ba bzhin:__hU~M yig nA da'i bar du thim:__nA da shin tu phra ba yang :__glog ltar stong pa nyid du sbyang :__zhes gsungs te/__rim pa lnga pa bsam mi khyab pa'i rnal 'byor ni/__sbyor ba rang nyid pad+ma khrag 'thung bde mchog yab yum gyi skur gsal ba'i snying gar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig dmar skya 'bar ba'i 'od zer gyi phreng ba rab tu 'khrigs par mos la sems bzung*/__de las bde ba chen po'i 'od zer dpag tu med pa 'phros te lus kyi nang thams cad gang*/__gzung 'dzin gyis bsdus pa'i rtog pa thams cad sbyangs/__slar 'od zer mu med pa 'phros/__khams gsum gyi snod bcud thams cad la khyab pas de rnams bde ba chen po'i ngo bor gyur te mer mer shig shig g.yos/__chu zla dang 'ja' tshon lta bu snang stong sgyu ma'i rang bzhin gyur/__mthar me long la has btab pa mtha' nas dbus su yal ba bzhin rim gyis 'dus te thugs ka'i hU~M la thim/__de'ang zhabs kyu nas nA da'i bar du bsdus shing*/__nA da shin tu phra ba'ang bar snang la glog gi ri mo yal ba ltar stong pa nyid du sbyang ngo*/__/gnyis pa ni/__gzung 'dzin chos kun mi dmigs pa'i:__stong nyid ngang du chams te bzhag:__ces pa ste dngos gzhi rjes gzhig gis snod bcud 'od gsal dbyings su bsdus nas phyi gzung ba dang nang 'dzin pas bsdus pa'i chos thams cad cir yang mi dmigs pa ka dag stong pa nyid spros bral nam mkha' lta bu'i ngang du chams kyis bzhag pa ci gnas su bskyang bar bya'o/__/gsum pa ni/__mtshon byed thabs las skyes pa yi:__stong nyams tsam du'ang mi rtog par:__stong pa dang ni mi stong dang :__dbu mar 'dzin pa kun spangs nas:__mkha' mnyam rdul bral don dam pa'i:__lhan cig skyes pa mngon gyur na:__bzhi pa'i lam khyer bsam mi khyab:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__zhes pa ste/__thabs lam dang rjes gzhig sogs mtshon byed kyi thabs rnams las skyes pa'i go myong gi stong nyams tsam du'ang mi rtog par/__stong pa dang mi stong pa dang de gnyis mnyam gy-i dbu mar 'dzin pa thams cad spangs nas/__nam mkha' dang mnyam zhing dri ma'i rdul dang bral ba'i don dam lhan cig skyes pa'i ye shes mngon tu gyur pa na dbang bzhi pa lam du khyer ba'i bsam mi khyab kyi rim pa la goms pa mtha' ru phyin par gyur pa'o/__/bzhi pa ni/__de ltar bsgom pa'i dus kun tu:__stong nyams che na nA da las:__rlabs bzhin snang stong lha skur ldang :__snang ba'i gzung 'dzin skyes pa na:__stong par sbyangs te mi dmigs bzhag:__snang stong mtha' las 'das pa yi:__zung 'jug ye shes mngon grub 'gyur:__ces pa ste/__de ltar bsam mi khyab pa'i rim pa bsgom pa'i sbyor dngos rjes kyi dus thams cad du stong nyams shin tu che na nA da phra mo las skad cig gis chu las rlabs g.yos pa bzhin snang stong zung 'jug gi lha skur ldangs la mnyam par bzhag__/phyi rol snang ba'i dngos zhen shugs che bas gzung 'dzin gyi rtog pa bar ma chad du skyes pa na rjes gzhig gi rnal 'byor gyis stong par sbyangs te cir yang mi dmigs par bzhug__/de dag nyams tshod dang sbyar te spel mar sbyangs pa'i snang stong gnyis ka'i mtha' las 'das pa'i zung 'jug gi ye shes mngon sum du 'grub par 'gyur ro/__/rim pa lnga po de rnams gcig rjes su gcig mthud nas nyams su len pa yin na sngon 'gro thog mar song ba de kas 'thus/__re re gnyis gnyis lta bu khol 'don tu nyams su len pa yin na sngar bshad pa'i sngon 'gro rnams thun mgo la sbyar dgos pa'ang shes par bya'o/__/gsum pa rjes kyi rim pa la gnyis/__thun gyi rjes rim dang*/__khrid kyi rjes rim mo/__/dang po ni/__thun 'jog pa'i skabs rnams su theg chen thun mong ma yin pa'i bsngo smon gyis rgyas 'debs shing shis pa brjod/__thun mtshams skabs su bab pa'i lam khyer la 'jug pa sogs sbyi dang mthun no/__/gnyis pa la bzhi/__dbang po rab tshe 'di/__/'bring 'chi kha/__tha ma bar do'i skye ba brgyud nas lam gyi 'bras bu mngon tu byed tshul/__gdams pa'i che ba brjod pas mtha' bsdu ba'o/__/dang po ni/__de lta'i rim pa rnam lnga yang :__rab kyis gcig gis 'grub pa ste:__'bring pos thod rgal tshul du 'char:__tha mas rim gyis snga ma la:__nyams myong brtan nas phyi mar 'jug:__yid g.yeng spangs te mthar dbyung bas:__tshe gcig zung 'jug mngon du byed:__ces gsungs te/__de lta bu'i rdzogs pa'i rim pa lnga po de'ang dbang po rab rnams kyis lnga ka mthar chags su nyams su len mi dgos par sna tshogs rdo rje 'am bsam mi khyab pa'i rim pa lta bu gcig kho nas mchog gi dngos grub 'grub pa yin la/__dbang po 'bring pos rim pa gnyis sam gsum la sogs pa de'ang go rim mtha' gcig tu nges pa med pa thod rgal tshul du 'jug pas ye shes 'char ba yin la/__dbang po tha ma rnams kyis ni snga ma snga ma rim gyis nyams myong brtan par byas nas phyi ma phyi ma la 'jug dgos pa yin cing*/__de dag gang yang yid kyi rnam par g.yeng ba spangs te rtse gcig tu brtson 'grus drag po res 'jog med pas nyams len mtha' ru dbyung bar byas na tshe gcig lus gcig kho nar zung 'jug phyag rgya chen po'i ye shes kyi sku mngon tu byed par 'gyur ro/__/gnyis pa ni/__gal te tshe 'dir ma grub na:__'chi khar rang nyid gang goms pa'i:__ting 'dzin brtan po gsal btab nas:__mi rtog ngang du mnyam bzhag na:__'od gsal chos sku ro gcig pa'i:__rjes thob zung 'jug rang shar 'byung :__zhes pa ste/__gal te dbang po skal ba sbyangs brtson gyi stobs zhan pas tshe 'di la mchog gi 'bras bu 'grub par ma gyur na/__'chi kha'i dus la babs pa'i tshe rang nyid sngar rim pa gang la goms pa'i shugs che ba de nyid kyi ting nge 'dzin brtan par gsal btab nas mthar mi rtog pa'i ngang du mnyam par bzhag nas/__lam gyi 'od gsal bu lta bu dang gzhi'i 'od gsal ma lta bu gnyis dbyer med du 'dres nas ka dag 'od gsal chos kyi skur ro gcig pa'i dbyings su byang chub par 'gyur zhing*/__de'i rjes thob nyid la mi slob pa'i zung 'jug lha sku phyag rgya chen por rang shar ba 'byung ngo*/__/gsum pa ni/__der yang brtan pa ma thob na:__bar dor bla ma lha dang ni:__gdams ngag dran pas mtshams sbyar te:__zab mo'i ting 'dzin brtan pa yis:__rlung sems lha yi skur shar nas:__mkha' spyod la sogs rig 'dzin 'grub:__yang na rdo rje'i lus bzung nas:__lam gyi lhag ma mngon du byed:__ces pa ste/__dbang brtson sogs shin tu dman pas 'chi kha'i skabs der yang brtan pa thob par ma gyur na/__srid pa bar dor rang nyid 'chi bar ngo shes pa'i skabs su sngon gyi bla ma dang lha dang gdams ngag rjes su dran pas mtshams sbyar bar byas te/__sngon gang la goms pa'i zab mo'i ting nge 'dzin sgom par byed skabs der da lta las shes pa bdun 'gyur gyis gsal bas yun thung ngus goms pa brtan por gyur nas rlung sems dbyer med lha'i skur rang shar nas mkha' spyod chen po la sogs pa'i rig pa 'dzin pa 'grub par 'gyur la/__yang na 'chi ba med pa rdo rje'i lus bzung nas sngar ma bgrod pa'i lam gyi lhag ma mngon tu bgrod de rdo rje 'chang pad+ma bde ba mchog gi go 'phang mngon tu byed par 'gyur ro/__/bzhi pa ni/__de lta bu yi lam rim ni:__skal ldan tshe gcig grol byed pa:__he ru ka dpal dgyes pa'i lung :__man ngag snying por gdams pa'o:__sa ma ya:__zhes gsungs te/__rim pa gnyis kyi rnal 'byor gzhan las zab cing khyad par 'phags pa bshad ma thag pa de lta bu'i lam gyi rim pa 'di ni/__skal pa dang ldan pa'i gang zag rnams dus gzhan la ltos mi dgos pa tshe gcig gis grol bar byed pa'i man ngag dus gsum du 'byon par dka' ba/__/kun bzang he ru ka bde ba mchog dang dpal pad+ma badz+ra dbyer med rab tu+u dgyes pa'i zhal gyi lung bzang*/__rgyud thams cad kyi don/__lung thams cad kyi bcud/__man ngag thams cad kyi snying po'i yang snying phyi rabs gdul bya skal ldan rnams kyi don tu gdams par mdzad cing*/__snod min la 'chol bar mi spel ba dam tshig gi rgyas btab pa'o/__/rgyud kyi khungs btsun bla ma'i man ngag zab/__/nye brgyud smin grol byin rlabs khyad par 'phags/__/bla ma yi dam dbyer med gsang lam 'di/__/khrid tshul brgya stong du mas char mi nye/__/skal bzang mtha' dag 'dir zhugs 'di don sgom/__/rim gnyis mthar phyin zung 'jug ye shes skus/__/'gro 'dren phrin las rtag cing khyab pa las/__/chos 'di'i snang bas mkha' dbyings kun brdal shog__/ces bla ma 'khor lo bde mchog gi rim gnyis zab khrid khyad par du 'phags pa 'di'ang khyab bdag gter chen bla ma nyid nas smin grol gyi gdams pa tshangs sprugs su bstsal cing bka' lung gis rjes su gnang ba ltar/__dus zhabs rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bshad yams kyi spros pa dor te rdo rje'i gsung gi 'bru gnon tsam du bgyis pa dge legs 'phel/__/sarba thA mang+ga lam//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: