JKW-KABAB-18-TSHA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
Wylie title sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs JKW-KABAB-18-TSHA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 18, Pages 123-132 (Folios 1a to 5b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 123-132. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Cycle བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ (bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་ཉུང་ངུར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos zab rgyas gdams pa'i snying po nyung ngur dril te sbyar ba'i dge bas 'gro kun sku gsum dbyer med pad+ma thod phreng gi go 'phang myur ba nyid du 'grub pa'i rgyur gyur cig

[edit]
༅། །ཛྙཱ ན བྲྀ ཥྟཱ བེ ཤྱ ཏི ནཱ མ ཏྲི ཀཱ ཡ གུ རོ རྻོ གཱ སྟི ། ། ༄༅། །སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ དེ་ལ་འདིར་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འདོད་ན། དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པར་ལྡན་པས། དད་པ་དང༌། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་བཞིན་པའི་ངང༌། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་སེམས་བྱ་བ་ནི། ན་མོ། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཞན་དོན་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར། །སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལན་གསུམ། རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས། དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཉེར་གཅིག་ལ་ཉུང་མཐའ་བྱས་པ་བཟླས་ནས༌། བཤགས་སྡོམ་ཀྱི་མཐར་རང་ལ་བསྟིམ། དངོས་གཞིར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། །སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང༌། །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འཆི་མེད་པདྨ་འོད། །དག་པའི་ཞིང་བཀོད་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང༌། །རང་ཉིད་གཞི་ལུས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །དམར་སྨུག་གྲི་ཐོད་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་སྦྱོར། །ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དཔུང་དབུས་ན་འགྱིང༌། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །རྩ་བའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །མཐིང་གསལ་མདངས་ལྡན་ཁྲོ་འཛུམ་མཚན་དཔེས་མཛེས། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་འཁྲིལ། །ཡིད་འཕྲོག་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་རོལ། །ཐུགས་ཀར་ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་རྒྱས་པའི་དབུས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཞི་འཛུམ་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པད་དཀར། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱས་མཛེས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །རལ་པའི་སྐྲ་གསེབ་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས། །དམར་པོ་མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླར་རོལ། །མཐའ་སྐོར་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་གསལ་བ་ཡི། །ཀུན་ཀྱང་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་རབ་འཕྲོས་པས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་བསམས་ལ། ཚོགས་བསགས་ཤིང་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉམས་པའི་སྡིག་ལྟུང་བཤགས། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་སྡོམ་པ་རྣམས། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ཅི་ནུས་བཟུང༌། །འདིས་མཚོན་དགེ་ཚོགས་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོར་བསྔོ། །འགྲོ་ཀུན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །མཎྜལ་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན། བདག་གཞན་དུས་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་དང༌། །རབ་འབྱམས་སྐུ་གསུམ་ཞིང་གི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །བློ་ཡིས་བླངས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསོལ་འདེབས་རྒྱས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་མཐར། བདེ་ཆེན་ཞིང་ན་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས། །གྲུ་འཛིན་རི་བོར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །པདྨོ་བཀོད་པར་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །དབྱེར་མེད་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །མི་ཕྱེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །དབང་བསྐུར་བྱིན་རློབས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའི་བླ་མ་སྐུུ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། སླར་ཡང་སོ་སོའི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་པའི་རྟེན་གོམས་དང་མ་བྲལ་བས། ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས། ཚེ་སྒྲུབ་དམིགས་བསལ་བྱེད་ན། །སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་པ་ཡར་བ། ཉམས་པ་མཐའ་དག་དང༌། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་གི་ལྷུང་བཞེད་ཀྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ། དེ་ལས་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྦྱོར་མཚམས་ནས་བརྒྱུད། རང་གི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་མར་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ་ཞིང་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཟུང༌། ཐུན་མཐར་ལམ་དབང་བླང་བ་ནི། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་མཐར། སྤྱི་བོའི་སྟེང་གི་བླ་མ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་འོད་དུ་ཞུ། །རང་ལུས་ཀུན་ཁྱབ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །དབང་བཞི་ཐོབ་ཅིང་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་བཞག །མཐར་ཐུག་སེམས་ཉིད་ཀ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་རྣམ་རོལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཟུང་འཇུག་ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བལྟ། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང༌། དེ་ཡང་སྤྱི་བོའི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་བའི་བདུད་རྩིས་རང་ཉིད་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་གང་བས་ཡབ་ཡུམ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལྷག་པར་གསལ་བའི་ལྷར་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་བུམ་དབང་གི་ལམ། ལུས་གནད་དང་བཅས་རླུང་རོ་བསལ་ཏེ་འཁོར་ལོ་རེ་རེར་འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་ཅི་རིགས་པ་བཟུང་བ་གསང་དབང་གི་ལམ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ་པ་ཤེར་དབང་གི་ལམ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིག་སྟོང་རྗེན་པ་སྐད་ཅིག་མའི་ངང་ལས་མི་འདའ་བ་དབང་བཞི་པའི་ལམ་མོ། །དེ་ནས་སྤྲོ་ན་ཡི་དམ་གྱི་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། རང་ཉིད་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་དབུས། །ཧྲཱིཿམཐར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །སྣང་གྲགས་རིགས་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། ཨོཾ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཅི་ནུས་དང༌། སླར་ཡང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའི་གནས་བཞི་ནས། །རིགས་བཞི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དཔག་མེད་འཕྲོས། །སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང༌། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར། ཧྲཱིཿབྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲཱི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ་ཛཿ ཤཱནྟིཾ་པུཥྟིཾ་ཝ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ཅེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར། སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ལ། །དེ་ཉིད་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང༌། །སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །ཞེས་པའི་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལས་ལྡང་བ་ན། སླར་ཡང་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སད་པར་བསམས་ལ། དགེ་བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག །བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་གདབ། སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། རང་ཉིད་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་སྙིང་གར་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་གསལ་བཏབ་ནས། ཁ་ཟས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང༌། གོས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་ན་བཟས་མཆོད་པར་བསམས་ལ་ལོངས་སྤྱད། ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་སྤངས་ཏེ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བར་བྱ། ནུབ་མོ་ཉལ་བའི་དུས་སུ། སྙིང་གའི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བ་ལ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་ཁམས་གསོས་ལས། འོད་གསལ་ཟིན་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཐོ་རངས་ལྡང་བའི་ཚེ་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ནས་ཌཱ་མ་རུའི་སྒྲ་སྔགས་ཀྱི་གདངས་སུ་བསྒྲགས་པས་བསྐུལ་ཏེ་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་མོས་ལ། ལྷར་གསལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ལྡང་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཐུན་དྲུག་གམ། བཞི་ལ་སོགས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་འབྲིང་ཚེ་འདིར་མ་གྲོལ་ན་འཆི་ཁར་སངས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་འདའ་ཀ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱད་པར་བ་ནི། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ། ཡུམ་བྃ་ཡིག་གི་རྣམ་པས་ཡབ་ལ་ཐིམ་པས། རང་གི་ལུས་ཟག་མེད་འཇའ་ཚོན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། སེམས་རྒྱུད་ལ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་ཏེ། སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་ལས་དཀར་ཆ་ཐུར་དུ་བབས་པས་བདེ་བ། ལྟེ་འོག་གི་དམར་ཆ་གྱེན་དུ་ལྡོག་པས་གསལ་བ། དེ་གཉིས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང༌། མཐར་ལུས་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། ཧྲཱིཿསྐར་མདའ་འཕངས་པ་བཞིན་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡབ་ལ། དེ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ལ་ཐིམ། རིགས་བདག་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡུད་ཀྱིས་གཤེགས་པར་བསམས་ལ་དམིགས་བསམ་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་ནམ་མཁའ་ལས་སྤྲིན་བརྡོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་རིགས་བདག་དང༌། དེ་ལས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧྲཱིཿཡིག་རང་ཉིད་གནས་པའི་གོ་སར་བབས་པས་ལྷ་སྐུ་སོགས་སྔར་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་བསམས་ལ་ཡང་ཡང་རྩལ་སྦྱངས། ནམ་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། རིགས་བདག་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་གཤེགས་པར་བསམ་པའི་མཐར་རྟོག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་འོད་གསལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་འདའ་ཀ་མ་ཐེབ་ན་བར་དོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ད་ལྟ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བར་དོར་ངེས་པར་བྱས་ཏེ། ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་སྤངས་ལ་སྣང་གྲག་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་བསྲེ་བའི་ཉམས་ལེན་དང་མ་བྲལ་ན། བར་དོར་ཡང་དྲན་པས་ཟིན་ནས་གྲོལ་བར་འགྱུར་ལ། ཐ་མ་ལམ་འདིར་མོས་པས་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱང་དད་པ་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། སྨོན་ལམ་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་བས་བདེ་བ་ཅན་དང་པདྨ་འོད་སོགས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་ཞིང༌། ལམ་གྱི་ལྷག་མ་མྱུར་དུ་བགྲོད་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ནི་ངེས་པའོ། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་ཉུང་ངུར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
[edit]
  1. /__/dz+nyA_na_br-i_Sh+tA_be_sh+ya_ti_nA_ma_tri_kA_ya_gu_ro_r+Yo_gA_sti_/__/__@#/__/sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru b+h+yaH__de la 'dir sku gsum bla ma'i rnal 'byor la brten nas zung 'jug gi go 'phang myur du 'grub par 'dod na/__dbang thob cing dam tshig dang sdom par ldan pas/__dad pa dang*/__nges 'byung gi bsam pa dang*/__byang chub kyi sems shugs drag tu bskyed bzhin pa'i ngang*/__mdun gyi nam mkhar skyabs yul rnams mngon sum lta bur dmigs te skyabs sems bya ba ni/__na mo/__/bdag sogs 'gro kun deng nas byang chub bar/__/'chi med sku gsum lha la skyabs su mchi/__/gzhan don zung 'jug go 'phang myur thob phyir/__/smon dang 'jug pa'i byang chub sems bskyed do/__/lan gsum/__rdor sems sgom bzlas ni/__rang gi spyi bor bla ma rdo rje sems/__dkar gsal rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril/__thugs kar zla steng hU~M mthar sngags phreng 'khor/__bdud rtsi'i rgyun babs nad gdon sdig sgrib sbyangs/__stobs bzhi'i gnad dang ldan pas yi ge brgya pa nyer gcig la nyung mtha' byas pa bzlas nas*/__bshags sdom kyi mthar rang la bstim/__dngos gzhir bla ma'i rnal 'byor ni/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/__/snod bcud thams cad mi dmigs stong pa'i ngang*/__/snang srid rnam dag 'chi med pad+ma 'od/__/dag pa'i zhing bkod mtshan nyid yongs su rdzogs/__/de dbus pad+ma nyi ma bam ro'i steng*/__/rang nyid gzhi lus dbang chen rta mchog dpal/__/dmar smug gri thod gar dgu'i nyams dang ldan/__/rdo rje phag mo yum dang gnyis med sbyor/__/khro bo'i chas rdzogs me dpung dbus na 'gying*/__/bde chen 'khor lo 'ja' zer thig le'i klong*/__/rtsa ba'i bla ma sprul sku thod phreng rtsal/__/mthing gsal mdangs ldan khro 'dzum mtshan dpes mdzes/__/rdo rje dril 'dzin mtsho rgyal dkar mo 'khril/__/yid 'phrog rin chen rus pa'i rgyan gyis spras/__/zhabs gnyis skyil krung pad nyi zla steng rol/__/thugs kar chu skyes ge sar rgyas pa'i dbus/__/longs spyod rdzogs sku 'phags mchog spyan ras gzigs/__/zhi 'dzum phyag g.yas mchog sbyin g.yon pad dkar/__/dar dang rin chen rgyas mdzes phyed skyil bzhugs/__/ral pa'i skra gseb chos sku snang mtha' yas/__/dmar po mnyam gzhag bdud rtsi'i lhung bzed bsnams/__/mtshan dpe'i dpal 'bar chos gos rnam gsum gsol/__/zhabs gnyis rdo rje skyil krung pad zlar rol/__/mtha' skor bla ma mchog gsum yi dam lha/__/dpa' bo mkha' 'gro'i chos srung nor lha'i tshogs/__/dpag yas nam mkha' khyab par gsal ba yi/__/kun kyang gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan/__/de las 'od zer phyogs bcur rab 'phros pas/__/ye shes spyan drangs gnyis su med par gyur/__/hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag bsgrub kyi:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AHhU~M hU~M hU~M:__zhes yang yang brjod pas byin dbab/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du bsams la/__tshogs bsags shing sdom pa bzung ba ni/__bla ma sku gsum rgyal ba sras bcas la/__/mi phyed gus pas phyag 'tshal skyabs su mchi/__/phyi nang gsang ba bla med mchod sprin 'bul/__/bcas dang rang bzhin nyams pa'i sdig ltung bshags/__/so thar byang sems gsang sngags sdom pa rnams/__/srog gi phyir yang mi btang ci nus bzung*/__/'dis mtshon dge tshogs chos dbyings chen por bsngo/__/'gro kun bla med byang chub myur thob shog__/maN+Dal rgyas pa'am/__bsdu na/__bdag gzhan dus gsum longs spyod dge tshogs dang*/__/rab 'byams sku gsum zhing gi mchod pa'i sprin/__/blo yis blangs te dpal ldan bla mar 'bul/__/bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/oM gu ru bud+d+ha bo d+hi satwA rat+na maN+Dal pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye AHhU~M/__gsol 'debs rgyas pa ji ltar rigs pa'i mthar/__bde chen zhing na chos sku snang mtha' yas/__/gru 'dzin ri bor longs sku spyan ras gzigs/__/pad+mo bkod par sprul sku thod phreng rtsal/__/dbyer med drin can rtsa ba'i bla ma la/__/mi phyed gdung shugs drag pos gsol 'debs na/__/'di nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/'bral ba med par rtag tu rjes bzung nas/__/dbang bskur byin rlobs mchog thun dngos grub stsol/__/ces gsol ba btab pas/__spyi bo'i bla ma sku+u gsum gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas tshur 'dus gnas gsum du thim/__slar yang so so'i gnas gsum nas sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam pa bsam gyis mi khyab pa 'phros/__rang gi gnas gsum du sib sib thim pas sku gsung thugs kyi dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par gyur/__ces dmigs pa'i rten goms dang ma bral bas/__oM a mi d+he wa hrIH__oM ma Ni pad+me hU~M hrIH__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__zhes pa rnams ji ltar rigs pa bzlas/__tshe sgrub dmigs bsal byed na/__/spyi bo'i rigs bdag snang ba mtha' yas kyi thugs ka nas 'od zer phyogs bcur 'phros pas rang gi bla tshe chad pa yar ba/__nyams pa mtha' dag dang*/__'khor 'das lam gsum gyi tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan thams cad phyag gi lhung bzhed kyi nang du bsdus te/__de las 'chi med ye shes kyi bdud rtsi'i chu rgyun dpag tu med pa byung*/__bla ma thod phreng rtsal yab yum gyi spyi bo nas zhugs/__sbyor mtshams nas brgyud/__rang gi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas mar zhugs/__lus kyi nang thams cad gang*/__dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa thams cad byang zhing dag__/'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub thob par gyur/___oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA/__zhes bzla zhing rlung kha sbyor du bzung*/__thun mthar lam dbang blang ba ni/__gsol 'debs kyi mthar/__spyi bo'i steng gi bla ma 'khor bcas rnams/__/'chi med bdud rtsi'i rnam par 'od du zhu/__/rang lus kun khyab nad gdon sdig sgrib dag__/dbang bzhi thob cing sku bzhi'i sa bon bzhag__/mthar thug sems nyid ka dag chos kyi sku/__/lhun grub 'od gsal rnam rol longs spyod rdzogs/__/zung 'jug shar grol dus mnyam sprul pa'i sku/__/dbyer med ma bcos gnyug ma'i rang zhal blta/__/ces brjod cing*/__de yang spyi bo'i lha tshogs 'od du zhu ba'i bdud rtsis rang nyid dbang chen he ru kar gsal ba'i rtsa gsum 'khor lo bzhi gang bas yab yum lus dkyil gyi lha dang bcas pa lhag par gsal ba'i lhar snang sgyu ma lta bu la sems 'dzin pa bum dbang gi lam/__lus gnad dang bcas rlung ro bsal te 'khor lo re rer 'jam rlung bum pa can ci rigs pa bzung ba gsang dbang gi lam/__de la brten nas dga' ba bzhi'i ye shes skyes par bsam pa sher dbang gi lam/__de thams cad kyang rig stong rjen pa skad cig ma'i ngang las mi 'da' ba dbang bzhi pa'i lam mo/__/de nas spro na yi dam gyi bzlas pa bya ba ni/__rang nyid dbang chen thugs kar nyi zla'i dbus/__/hrIHmthar sngags phreng 'khor ba'i 'od zer gyis/__/'phags pa mchod cing 'gro kun sgrib gnyis sbyangs/__/snang grags rigs gsum lha sngags chos skur shar/__oM hrIHbadz+ra kro d+ha ha ya grI ba hu lu hu lu hU~M phaT/__zhes ci nus dang*/__slar yang yab yum gnyis ka'i gnas bzhi nas/__/rigs bzhi dpa' bo mkha' 'gro dpag med 'phros/__/snang sems dbyer med 'od gsal gnyug ma'i ngang*/__/rnam bzhi'i phrin las lhun gyis grub par gyur/__hrIHba~M ha ri ni sa ra tsa hrI ya tsit+ta hrIng hrIng dza dzaH__shAn+tiM puSh+tiM wa shaM mA ra ya phaT/__ces pa'ang cung zad bzlas mthar/__snod bcud 'od zhu rang la thim/__/rang yang thugs srog hrIHyig la/__/de nyid mi dmigs 'od gsal ngang*/__/spros bral stong pa nyid du gyur/__/zhes pa'i don la rtse gcig tu mnyam par bzhag__/de las ldang ba na/__slar yang rang dang snang ba thams cad skad cig gis lha sngags ye shes kyi 'khor lor sad par bsams la/__dge ba 'di yi myur du bdag__/bla ma sku gsum 'grub gyur nas/__/sogs bsngo smon gyis rgyas gdab/__spyod lam la 'jug pa'i tshe/__rang nyid dbang chen he ru kar gsal ba'i snying gar sku gsum bla ma'i lha tshogs gsal btab nas/__kha zas ye shes kyi bdud rtsi dang*/__gos lha rdzas kyi na bzas mchod par bsams la longs spyad/__tshogs drug gi snang ba gang shar yang tha mal gyi snang zhen spangs te lha sngags ye shes kyi rol par lam khyer dang ma bral bar bya/__nub mo nyal ba'i dus su/__snying ga'i bla ma yab yum gyi sku las byung ba'i 'od kyis lus kyi nang thams cad gang ba la rlung sems bsdus te khams gsos las/__'od gsal zin par 'gyur zhing*/__tho rangs ldang ba'i tshe sku gsum bla ma'i lha tshogs kyis nam mkha' nas DA ma ru'i sgra sngags kyi gdangs su bsgrags pas bskul te 'od gsal las ldang bar mos la/__lhar gsal bzhin pa'i ngang nas ldang ste/__ji skad du bshad pa'i lam gyi rim pa rnams thun drug gam/__bzhi la sogs par nyams su blangs pas rab tshe 'di nyid la zung 'jug gi go 'phang mngon du byed par 'gyur ro/__/gal te dbang po 'bring tshe 'dir ma grol na 'chi khar sangs rgyas par byed pa 'da' ka ma'i rnal 'byor khyad par ba ni/__snod bcud thams cad 'od du zhu nas rang lhar gsal ba la thim/__yum ba~M yig gi rnam pas yab la thim pas/__rang gi lus zag med 'ja' tshon gyi rang bzhin du gyur/__sems rgyud la bde stong gi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes te/__spyi bo'i ha~M yig las dkar cha thur du babs pas bde ba/__lte 'og gi dmar cha gyen du ldog pas gsal ba/__de gnyis snying ga'i hrIHla thim pas mi rtog pa'i ye shes nyams su myong*/__mthar lus 'od kyi rang bzhin gyis hrIHla thim/__hrIHskar mda' 'phangs pa bzhin yum mtsho rgyal la thim/__de yab la/__de rigs kyi bdag po la thim/__rigs bdag bde chen pad+mo bkod pa'i zhing khams su yud kyis gshegs par bsams la dmigs bsam brjod pa dang bral ba'i ngang du mnyam par bzhag__/slar yang nam mkha' las sprin brdol ba'i tshul gyis rigs bdag dang*/__de las bla ma yab yum ye shes sems dpa' dang bcas pa dang*/__yum gyi thugs ka nas hrIHyig rang nyid gnas pa'i go sar babs pas lha sku sogs sngar bzhin du grub par bsams la yang yang rtsal sbyangs/__nam 'chi ba'i dus la bab pa'i tshe/__rigs bdag bde chen zhing du gshegs par bsam pa'i mthar rtog pa gzhan gyis bar ma chod par 'od gsal 'jug par bya'o/__/gal te 'da' ka ma theb na bar do'i rnal 'byor ni/__da lta snang ba thams cad bar dor nges par byas te/__chags sdang rmongs gsum gyi rtog pa spangs la snang grag rig gsum lha sngags chos skur bsre ba'i nyams len dang ma bral na/__bar dor yang dran pas zin nas grol bar 'gyur la/__tha ma lam 'dir mos pas zhugs pa rnams kyang dad pa dam tshig rnam par dag pas rgyud sbyangs shing*/__smon lam gyis mtshams sbyar bas bde ba can dang pad+ma 'od sogs rang bzhin sprul sku'i zhing du dbugs 'byin zhing*/__lam gyi lhag ma myur du bgrod nas mchog gi dngos grub 'grub pa ni nges pa'o/__/zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos zab rgyas gdams pa'i snying po nyung ngur dril te sbyar ba'i dge bas 'gro kun sku gsum dbyer med pad+ma thod phreng gi go 'phang myur ba nyid du 'grub pa'i rgyur gyur cig/__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]