JKW-KABAB-01-KA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
Wylie title dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba JKW-KABAB-01-KA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 16, Pages 619-629 (Folios 1a to 6a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 619-629. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Consecration Rituals - rab gnas cho ga  ·  Liturgy - ngag 'don  ·  Revelations - gter ma  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-12-NA-015
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NI-017
Colophon

ཞེས་པའང་ངག་འདོན་ཁོ་ན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ།

zhes pa'ang ngag 'don kho na snying por dril te tshad ldan gyi gzhung gi dgongs pa ji lta bar nyer mkho'i yan lag tu many+dzu g+ho Shas so

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཡ། འདིར་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪའི་རབ་གནས་དང༌། སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་བྱ་བའི་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། རབ་གནས་དང༌། སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བུམ་པའི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་བསམ། སཱཙྪ་རྣམས་སྟེགས་བུའི་ཁར་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་དང༌། སྦྱོང་ཆས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བཤམ། གཏོར་མ་རྟེན་ལ་བསྐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ༔ ཞེས་པ་ནས་གྲིཧྣེ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་གྱིས་ཞི་བ། ཏིང་ལོ་དང་ཆང་བུ་བསྐོར་ཞིང་ཧཱུྃ་བཞི་པ་གསུམ་གྱིས་ཕྱེད་མ། ན་མོ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང། ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གྲགས་སུ་མ་གནས་པར་སོང་ཞིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འབར་བས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། དྲག་སྔགས་བཟླས་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་པོ་དང་བཅས་པས་གཏོར་མ་རྒྱང་རིང་དུ་དོར་བ་སྟེ་དྲག་པོས་སྦྱོང་བའོ། །ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགྱིའོ། །འདིའི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛོད། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་ལ། །ཉོན་མོངས་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང༌། །བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །གཙང་མ་ཆབ་ཀྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ། དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བགོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། སྐུ་ཕྱི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག་ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱག་བྱར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཚུལ་དང་བཅས། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སྐྱོན་བྲལ་ཡང༌། །གུས་པས་འཕགས་པའི་སྤྱན་ནི་དབྱེ་བགྱིས་པས། །ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཙཀྵུ་ཙཀྵུ་ས་མནྟ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད། སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟེན་རང་གི་རྣམ་པར་གྱུར། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཡེ་དྷརྨཱ་མང་དུ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར། མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ། ༈ །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ནི། རབ་ཏུ་གནས་པའི་སཙྪ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་པ་རྣམས། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་བྱིན་བརླབ། དེ་ནས་སཱ་ཙྪ་རྣམས། ཨོཾ་སརྦ་དྲ་བྱམ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང། སྭཱ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སཱ་ཙྪའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བུམ་པའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟེའུ་འབྲུའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་སེང་གེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྟེང་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་འོད་ཟེར་འབར་བར་གྱུར། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། སླར་འདུས་ཏེ་ཐིམ་པ་འོདཟེར་གྱི་གོང་བུར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གངས་ཀྱི་རི་བོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་གཟི་བརྗིད་འབར་བ། སྒེག་ཅིང་འཛུམ་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཞལ་ཅན། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་མཛེས་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་གསོར་ཞིང་གཡོན་དྲིལ་བུ་དཀུར་བསྟེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང༌། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་དཀར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། གཉིས་ཀའང་གཉེན་ལྕུགས་འཁྲིལ་ལྡེམ་གཞོན་ཚུལ་ཅན། གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བྱིན་འབར་བ་སྟེ་ཞི་བའི་ཉམས་དགུས་རྒྱས་པ། དར་དཀར་པོ་གསེར་གྱི་ངང་རིས་ཅན་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཚི་གུའི་སྨད་དཀྲིས་ཅོད་པན་ཟི་ལྡིར་གར་གྱི་ཕུ་དུང་སྟེ་དར་གྱི་ཆས་གོས་ལྔ་དང༌། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་སྙན་ཆ་མགུལ་རྒྱན་སེ་མོ་དོ་ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་སྐ་རགས་དོ་ཤལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་མཛེས་པར་སྤྲས་པ། འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པར་སྤྲོ་ཞིང༌། བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ། དག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་རྣམ་རོལ་གཟུགས་སྐུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷའི་འཁོར་ལོ་གྲངས་མེད་པར་འཆར་ཞིང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་རིས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྐྱེན་ཇི་ལྟ་བར་འཆར་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གསལ་བར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲང་བ་ནི། སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ། ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ན་ལེགས་བཞུགས་པའི༔ བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་མཛོད་ལ༔ སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགུག་གཞུག་བཅིང་བ་དང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ནས། དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཊཱུྃ་བཛྲ་ཏུ་ཥྱ་ཧོཿ ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཕུང་པོ་ལྔ་གནས་གྱུར། ཆུའི་ལྷག་མ་གྱེན་དུ་ལུད་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔས་དབུ་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་བྱའོ། ཨོཾ༔ དཔག་མེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཉིད་ལས༔ མཆོད་སྤྲིན་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་པ༔ མེ་ཏོག་བདུག་པ་མར་མེ་དང་༔ དྲི་མཆོག་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་དང་༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་བཀང་སྟེ༔ གུས་པའི་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་བགྱི༔ ཨོཾ་པ་ན་པེ་ནུ་སུ་ར་ཏ་ཏི་པུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡོ་གི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ དེ་བཞིན་དུ་ཤཔྡའི་བར་དང༌། མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་པས་མཆོད། ཨོཾ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བྱེད་པོ་མཆོག༔ དེ་ལ་བདག་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དྲི་མེད་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདོག༔ རྡོ་རྗེ་དང་ནི་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ བདེ་ཆེན་སྙེམས་མར་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ གང་གིས་མཚན་ཙམ་འཛིན་པས་ཀྱང་༔ ན་ར་ཀ་སོགས་ངན་སོང་གི༔ སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་མཛད་པ༔ མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་པ་བྱ། རང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས་སྒྲོགས་བཞིན་པས། དམིགས་ཡུལ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་དུ་གསོལ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་གཙོ་བོར་བཟླས་པའི་བར་མཚམས་ཅི་རིགས་པར། ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ་སརྦ་ར་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ་པྲེ་ཏ་ན་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཐ་མ་ཐ་སརྦ་ཏིརྻ་ཀ་ག་ཏེ་ཧེ་ཏུམ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟིང་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། ཐུན་མཐར་ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མི་རྟོགས་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། །དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་རྟོགས། །ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཅེས་མཆོད་བསྟོད་དང༌། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཀྱེ༔སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། མཆོད་རྟེན་ལྷ་དང་བཅས་པ་ཞུ་བ་ལས་སཱཙྪའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར། སླར་ཡང་གོང་གི་རབ་གནས་སྐབས་ལྟར་མེ་ཏོག་དམ་པ་སོགས་མཆོད་བསྟོད་དང༌། བརྟན་བཞུགས་བྱ། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཀྱིས་ཕོག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདག་ཉིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཡང་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ནཱ་དའི་བར་དུ་རིམ་གྱིས་ཐིམ་ནས་མི་དམིགས་པ་ལས་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་མཉམ་པར་གཞག༔ ཞེས་ཉེར་བསྡུ་དང༌། ལྷར་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་དཀྱུས་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་སྔགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། མཆོད་རྟེན་ལས་འོད་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སཱཙྪ་ནི། མཆོག་ཕལ་གང་གི་ཡིན་ཀྱང་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་གཞུག་པ་དང། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་སོགས་བྱས་ཀྱང་རུང་མོད། མཆོག་རྣམས་ལ་དེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་དང༌། ཕལ་པ་ལ་གནས་དབེན་པར་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའམ། རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བསམས་ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ཏེ་ལེགས་པར་སྤྱན་དྲང་བར་བྱའོ། །ཆོ་གའི་རིམ་པ་འདི་བཞིན་རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། རྒྱུད་ལས། དེས་ནི་ངེས་པར་དམྱལ་གནས་ན། །དེ་བྱས་པས་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཡི་དྭགས་བྱོལ་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས། །གྲོལ་ཏེ་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་སྐྱེ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་འབད་པར་བྱ་བར་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པའང་ངག་འདོན་ཁོ་ན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ།། །།
[edit]

@#/__/dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba bzhugs so//__@#/__/na mo gu ru badz+ra sa twa ya/__'dir dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha'i rab gnas dang*/__sgrub pa mdor bsdus bya ba'i ngag 'don gyi rim pa la gnyis/__rab gnas dang*/__sgrub pa'o/__/dang po ni/__bdag bskyed bzlas pa bcas sngon du 'gro bas/__las bum du skad cig gis bdud rtsi 'khyil pa gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar gyur/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaTaH__ces ci nus bzlas mthar/__lha 'od du zhu ba las bum pa'i chu nus pa dang ldan par gyur par bsam/__sAts+tsha rnams stegs bu'i khar legs par bkod pa'i mdun du mchod pa ci 'byor dang*/__sbyong chas sogs dgos pa'i yo byad rnams bsham/__gtor ma rten la bskor zhing*/__oM sarba big+h+nAn maHsarba ta thA ga te b+h+yo:__zhes pa nas grih+ne daM ba liM ta swA hA/__gsum gyis zhi ba/__ting lo dang chang bu bskor zhing hU~M bzhi pa gsum gyis phyed ma/__na mo/__rtsa brgyud kyi bla ma mchog gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang/__ngan 'gro thams cad rnam par sbyong ba dpal rdo rje sems dpa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis rab tu gnas pa'i cho ga la bar du gcod pa'i gdon bgegs thams cad gtor ma 'dis tshims par gyis la dpag tshad dang rgyang grags su ma gnas par song zhig__/gal te mi 'gro na ye shes kyi rdo rje 'bar bas mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__zhes brjod cing*/__gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brab/__drag sngags bzlas zhing rol mo'i sgra drag po dang bcas pas gtor ma rgyang ring du dor ba ste drag pos sbyong ba'o/__/ji ltar bltams pa tsam gyis ni/__/lha rnams kyis ni khrus gsol ltar/__/lha yi chu ni dag pa yis/__/de bzhin bdag gis khrus bgyi'o/__/'di'i khrus mchog dpal dang ldan/__/thugs rje'i chu ni bla na med/__/byin rlabs ye shes chu yis ni/__/ci 'dod dngos grub stsol bar mdzod/__/rgyal ba'i sku gsung thugs mchog la/__/nyon mongs dri ma mi mnga' yang*/__/bdag gzhan sgo gsum sgrib sbyang phyir/__/gtsang ma chab kyis sku khrus gsol/__/oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M/__kyis khrus gsol/__de dag sku la mtshungs pa med pa'i gos/__/gtsang la dri rab bgos pas sku phyi'o/__sku phyi/__a mr-i tas bsangs/__shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las seng ges btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du oM las 'khor lo dkar po oM gyis mtshan pa/__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las rnam par snang mdzad sku mdog dkar po byang chub mchog gi phyag rgya can/__dar dang rin po ches brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros pas rang 'dra'i ye shes pa dbang lha dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHdzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par thim/__dbang lhas dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag chu'i lhag ma yar lud pa las rdo rje sems dpas dbur brgyan/__oM sarba ta thA ga ta ar+g+haM sogs kyis mchod/__phyag byar 'os pa sogs kyis bstod/__rdo rje rtse lnga pa'i phyag rgyas spyan dbye ba'i tshul dang bcas/__kun mkhyen ye shes spyan ldan skyon bral yang*/__/gus pas 'phags pa'i spyan ni dbye bgyis pas/__/nam mkha'i mtha' gtugs gyur pa'i sems can rnams/__/sangs rgyas ye shes spyan ni thob par shog__/oM tsak+Shu tsak+Shu sa man+ta tsak+Shu bi sho d+ha ni swA hA/__zhes brjod/__slar yang mchod cing bstod la/__bskyed pa'i lha yongs su gyur pa las rten rang gi rnam par gyur/__'dir ni rten dang lhan cig tu/__/'khor ba srid du bzhugs nas kyang*/__/nad med tshe dang dbang phyug dang*/__/mchog rnams legs par stsal du gsol/__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ye swA hA/__ye d+harmA mang du bzlas pa'i me tog 'thor/__me tog dam pa phreng ba dam pa dang*/__/sil snyan rnams dang byug pa gdugs mchog dang*/__/mar me mchog dang bdug spos dam pa yis/__/rgyal ba de dag la ni mchod par bgyi/__/phyag byar 'os pa sogs kyis bstod/__shis brjod rgyas par bya'o/__!__/gnyis pa sgrub pa'i cho ga ni/__rab tu gnas pa'i sats+tsha rnams kyi mdun du mchod pa rgya cher bshams/__bdag bskyed sngon du 'gro bas mchod pa rnams/__raM yaM khaM/__oM badz+ra ar+g+haM sogs/__shap+da AHhU~M/__badz+ra s+pha ra Na khaM gis byin brlab/__de nas sA ts+tsha rnams/__oM sarba dra byam bi sho d+ha ni hUM phaT kyis bsang/__swA b+hA bas sbyang*/__stong pa'i ngang las pad zla'i steng du rin po che'i mchod rten yangs shing rgya che ba sA ts+tsha'i grangs dang mnyam pa'i bum pa'i dbus su sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad pa ze'u 'bru'i phreng bas bskor ba'i lte ba dang bcas pa'i dbus su seng ge brgyad kyis bteg pa'i rin po che'i khri bkod pa phul du byung ba'i steng du pad+ma dang zla ba'i gdan la hU~M dkar po de yongs su gyur pa las rdo rje dkar po rtse lnga pa lte bar hU~M gis mtshan pa ye shes lnga'i 'od zer 'bar bar gyur/__s+pha ra Na phaT/__de las 'od zer 'phros sems can thams cad rdo rje gsum gyi go 'phang la bkod/__saM ha ra Na hU~M/__slar 'dus te thim pa 'odazer gyi gong bur gyur/__oM badz+ra sa twa AH__de yongs su gyur pa las bla ma dang gnyis su med pa'i bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' sku mdog dkar po gangs kyi ri bo la nyi ma shar ba lta bu'i gzi brjid 'bar ba/__sgeg cing 'dzum la rab tu rgyas pa'i zhal can/__mtshan dang dpe byad kyis mdzes pa/__zhal gcig phyag gnyis/__g.yas rdo rje rtse lnga pa thugs kar gsor zhing g.yon dril bu dkur bsten pa'i tshul gyis shes rab ma la 'khyud pa zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs shing*/__yum rdo rje snyems ma dkar mo gri gug dang thod pa 'dzin pas mgul nas 'khyud pa dang mnyam par sbyor ba/__gnyis ka'ang gnyen lcugs 'khril ldem gzhon tshul can/__gsal 'tsher lhun sdug gzi byin 'bar ba ste zhi ba'i nyams dgus rgyas pa/__dar dkar po gser gyi ngang ris can gyi stod g.yogs dang tshi gu'i smad dkris cod pan zi ldir gar gyi phu dung ste dar gyi chas gos lnga dang*/__rin po che'i dbu rgyan snyan cha mgul rgyan se mo do phyag gdub zhabs gdub ska rags do shal te rin po che'i rgyan brgyad kyis mdzes par spras pa/__'od zer mtha' yas mu med par spro zhing*/__bde stong gnyis su med pa'i ngo bor bzhugs pa/__dag pa chos kyi sku las rnam rol gzugs sku'i sgyu 'phrul zhi khro rab 'byams lha'i 'khor lo grangs med par 'char zhing*/__sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lo ye shes kyi rol pa ris med pa'i sems can gyi bsam pa dang*/__sangs rgyas thams cad kyi thugs rje chen po'i rkyen ji lta bar 'char ba'i bdag nyid can du gsal bar bsam mo/__/de ltar yongs su gsal ba'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__snying gar hU~M sngon po rnams kyis mtshan pa las de bzhin gshegs pa thams cad kyi rdo rje gsum gyi ngo bor gyur par bsam mo/__/ye shes kyi 'khor lo spyan drang ba ni/__snying ga'i sa bon las byung ba'i 'od zer gyis ye shes kyi 'khor lo mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs par bsams la/__oM/__phyogs bcu kun na legs bzhugs pa'i:__bcom ldan rgyal ba sras bcas kun:__thugs rje chen pos dgongs mdzod la:__smon lam dbang gis gshegs su gsol:__e h+ye hi ma hA kA ru Ni ka dr-i sh+ya hoH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__zhes pas spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dgug gzhug bcing ba dang dgyes pa bskyed nas/__dam tshig gi 'khor lo dang gnyis su med par gyur/__de nas thugs ka nas sprul pa'i lha mo rnams kyis bum pa'i bdud rtsis khrus byas shing dbang bskur bar bsams la/__oM hU~M trA~M hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM TU~M badz+ra tu Sh+ya hoH__zhes dbang bskur bas dri ma thams cad sbyangs/__phung po lnga gnas gyur/__chu'i lhag ma gyen du lud pa las de bzhin gshegs pa rigs lngas dbu rgyan ye shes lnga mngon du gyur pa'i nga rgyal bya'o/__oM:__dpag med nam mkha'i khams nyid las:__mchod sprin bsam yas lhun grub pa:__me tog bdug pa mar me dang :__dri mchog zhal zas rol mo dang :__gzugs sgra dri ro reg bya chos:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha'i khyon bkang ste:__gus pa'i blo yis dbul bar bgyi:__oM pa na pe nu su ra ta ti pu sarba ta thA ga ta sa ma yo gi sid+d+hi hU~M:__oM badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha hoH__de bzhin du shap+da'i bar dang*/__ma hA pU dza pra tIts+tsha hoH__zhes pas mchod/__oM:__bla ma dpal ldan rdo rje sems:__bde chen ye shes lnga yi bdag:__dkyil 'khor kun gyi byed po mchog:__de la bdag ni phyag 'tshal lo:__dri med ston ka'i zla ba'i mdog:__rdo rje dang ni dril bu 'dzin:__bde chen snyems mar mnyam sbyor ba'i:__sems dpa' rdo rje khyod la bstod:__gang gis mtshan tsam 'dzin pas kyang :__na ra ka sogs ngan song gi:__sdug bsngal thams cad skyob mdzad pa:__mgon po khyod la phyag 'tshal bstod:__ces bstod pa bya/__rang rdo rje sems dpar gsal ba'i zhal nas sngags kyi dbyangs sgrogs bzhin pas/__dmigs yul dang sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyang du gsol snyam pa'i yid kyis gsol ba btab pas/__mdun bskyed kyi lha'i zhal nas sngags kyi sgra dang thugs rje'i 'od zer dkar po bsam gyis mi khyab pa 'phros/__dmigs yul gtso bor gyur pa'i sems can rnams la phog pas sdig sgrib thams cad sbyangs/__rdo rje sems dpa'i go 'phang la bkod par gyur/__ces dmigs la/__yi ge brgya pa gtso bor bzlas pa'i bar mtshams ci rigs par/__oM da ha da ha sarba ra ka ga te he tum hU~M phaT/__oM pa tsa pa tsa sarba pre ta na ga te he tum hU~M phaT/__oM ma tha ma tha sarba tir+Ya ka ga te he tum hU~M phaT/__tshe las 'das pa'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad shan+ting ku ru swA hA/__zhes pa'i spel tshig sbyar/__thun mthar oM gu ru badz+ra sa twa ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha swA hA/__mi rtogs rdo rje thabs kyi ye shes ni/__/dmigs med shes rab yum gyi ngang du rtogs/__/thugs rje'i bye brag sna tshogs cir yang ston/__/rdo rje sems dpa' che la phyag 'tshal bstod/__ces mchod bstod dang*/__oM:__dpal ldan rdo rje sems dpa' kye:sogs kyis gsol ba gdab/__yi ge brgya pas nongs pa bshags/__mchod rten lha dang bcas pa zhu ba las sAts+tsha'i rnam pa ji lta bar gyur/__slar yang gong gi rab gnas skabs ltar me tog dam pa sogs mchod bstod dang*/__brtan bzhugs bya/__rang gi snying ga'i 'od kyis phog pas dkyil 'khor gyi 'khor lo 'od du zhu nas bdag nyid dam tshig sems dpa' la thim:__de ye shes sems dpa' la thim:__de ting nge 'dzin sems dpa' la thim:__de yang hU~M la thim:__hU~M nA da'i bar du rim gyis thim nas mi dmigs pa las 'od gsal stong pa nyid kyi ngang la mnyam par gzhag:__zhes nyer bsdu dang*/__lhar ldang*/__bsngo smon/__shis brjod dkyus ltar bya'o/__/de lta bu'i rim pas sngags yi ge brgya pa 'bum phrag gcig gam/__gnyis sam/__mchod rten las 'od 'bar ba la sogs pa'i rtags ma mthong gi bar du bzla bar gsungs so/__/de ltar tshul bzhin bsgrubs pa'i sAts+tsha ni/__mchog phal gang gi yin kyang rten gyi nang du gzhug pa dang/__khang bu brtsegs pa'i mchod rten sogs byas kyang rung mod/__mchog rnams la de rnams ci rigs pa dang*/__phal pa la gnas dben par bkur sti dang bcas te bzhugs pa'am/__rgya mtshor 'babs pa'i chu klung chen por de bzhin gshegs pa'i rdul phra rab tu bsams la smon lam dang bcas te legs par spyan drang bar bya'o/__/cho ga'i rim pa 'di bzhin rjes su bsgrubs pa'i phan yon kyang*/__rgyud las/__des ni nges par dmyal gnas na/__/de byas pas ni grol bar 'gyur/__/yi dwags byol song sdug bsngal las/__/grol te lha yi gnas su skye/__/zhes sogs rgya cher bsngags pa la yid ches pa'i dad pa brtan pos 'bad par bya bar rigs pa nyid do/__/zhes pa'ang ngag 'don kho na snying por dril te tshad ldan gyi gzhung gi dgongs pa ji lta bar nyer mkho'i yan lag tu many+dzu g+ho Shas so//__//

Footnotes

Other Information