JKW-KABAB-06-CHA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor JKW-KABAB-06-CHA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 9, Pages 111-136 (Folios 1a to 13b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 111-136. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Prayers - smon lam  ·  Preliminary Practices - sngon 'gro  ·  Revelations - gter ma  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Generation Stage - bskyed rim  ·  Completion Stage - rdzogs rim  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-076; Terdzo-NGI-062
Colophon
  • First colophon page 130: ཅེས་གདམས་པར་མཛད་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་འཚལ་ལོ། །ཞེས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོའི་གནད་བསྡུས་ཁྱེར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་གཏེར་གཞུང་ནས་བཏུས་ཏེ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།
  • Second colophon page 136: །ཅེས་པའང་མེ་ཡོས་ལོར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་བསྙེན་པའི་ཐུན་གསེང་ཞིག་ལ་ཤར་མར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག སརྦ་དཱའ་མངྒ་ལཾ། ཤུབྷཾ།།
  • First colophon page 130: ces gdams par mdzad pa ltar nyams su blangs te/_'khor 'das dbyer med 'od gsal rdzogs pa chen po'i sa la lhun gyis grub pa'i thabs la brtson par 'tshal lo/_/zhes rgyun gyi nyams len snying po'i gnad bsdus khyer bde ba'i ched du 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas gter gzhung nas btus te rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bkod pa dge legs 'phel/_/sarba mang+ga laM/
  • Second colophon page 136: ces pa'ang me yos lor 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos mkha' 'gro gsang ba 'dus pa'i sgrub mchod skabs bsnyen pa'i thun gseng zhig la shar mar bris pa 'dis kyang bdag gzhan thams cad bla ma rdo rje phag mos rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig___sarba dA' mang+ga laM/__shub+haM//
Notes This text entry also includes a second text, The mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi lam rim smon lam 'og min bgrod pa'i them skas by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros, which can be found on pages 130-136.
[edit]
༄༅། ས རྦ ཌཱ ཀི མ ནྡྲ སྐ ནྡ མྨ ན དཱེ ཀྲ མོ སི དྡྷོ པ ནཱི ཏཿ ཡོ ག པཱུ རྦ ཀ ཤྩ ས ཡོ ཏི སྨཿ

།། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས༔ སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ།། །།

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཉིས། །རྒྱུད་སྦྱོང་བ། ཉམས་སུ་བླང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུན་མོང་བློ་སྦྱོང༌། ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོ། །ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་འབེབས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབེན་པར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། དལ་འབྱོར་གྱི་རྟེན་རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང་ཡུན་དུ་མི་རྟག་པས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མྱུར་དུ་འཇུག་དགོས། ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བྱ་བ་དང་འཁོར་བའི་གནས་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་སོ་སྙམ་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་ཤུགས་དྲག་དུ་བསྐྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། །དང་པོ་ལམ་གྱི་རྟེན་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ས་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུ་ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་ཞིང་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཀློང་ན་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ལ་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅི་མཛད་ཁྱེད་མཁྱེན་གྱི་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ༔ ན་མོཿ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་གནས་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་པ་ལན་ཅི་ནུས་བརྗོད། གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་རྩ་བ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་སྡུག་བསྔལ་རྟག་ཏུ་མྱོང་བའི་ཕ་མ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ། གསང་ཆེན་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་ཞུགས་ནས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང༌། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་བསྐྱེད་བཟླས་དང་༔ མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བརྗོད། གསུམ་པ་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་ནི། ཨཱཿ བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད༔ རྣམ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྙེམས་མགྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་དཀར་གསལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསུང་གི་བྱིན་རླབས་འདུས་པར་བསམ༔ ཞེས་སྡིག་ལྟུང་བཤགས་པའི་རྟེན་གསལ་བཏབ་ནས། སྔར་བྱས་ཀྱི་ཉེས་པ་ལ་གནོང་འགྱོད་དང༌། ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་སྙམ་པའི་སྡོམ་སེམས་དྲག་པོས། ཨོཾ༔ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟར་ཐུག་གི་བར༔ སྡིག་ལྟུང་ལས་རྣམས་ཅི་བསགས་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་མི་བགྱིད་དམ་བཅའ་ན༔ དག་ཚངས་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་སྐྱ་ནར་གྱིས་བབས༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱུང་༔ རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་སྦྱང་བར་བསམས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། མཐར་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་གནང་བ་བྱིན་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་རིག་པ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །བཞི་པ་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། སྔར་བསྒོམ་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་ཚོགས་ཞིང་དུ་བྱས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ རི་རབ་གླིང་བཞི་མུ་ཁྱུད་བཅས༔ སྟོང་གསུམ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་༔ འདོད་དགུའི་འབྱོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་འབུལ༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་གཏེར༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱན༔ བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ལ་འབུལ༔ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ རིག་པ་མི་འགྱུར་འོད་ལྔར་ཤར༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འབུལ༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཟག་མེད་བདེ་བས་རབ་མཉེས་ནས༔ བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་ཕྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པ། ནང་རང་ལུས་ཕུང་ཁམས། གསང་བ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བས་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱིས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བདག་གིར་མཛད། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབས་པར་བསམ། མཐར་ཚོགས་ཞིང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གསུམ་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ལ། རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་ལུས་དེར་འཛིན་མེད་པའི་ངང་༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འོག་མིན་ཞིང་༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྫོགས༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཟེར་ཀློང་༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་པདྨ་འབྱུང་༔ དམར་སྨུག་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ཚུལ༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཞལ་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྒྲེངས༔ དར་གྱི་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ རུས་རྒྱན་སྟག་ཤམ་དྲིལ་གཡེར་འཁྲོལ༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་རལ་པའི་རྩེར༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་གིས་མཚན༔ སྤྱན་གསུམ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་འཁྱིལ༔ ཞལ་རས་ཁྲོ་འཛུམ་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་བཞུགས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁ་ཙམ་མིན་པའི་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམས་ལ་ངག་ཏུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྟོས་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ རྟག་པར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཀུན༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་བོ་བློ་འདས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་བཞིན་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ༔ མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་བ་དྲག་པོས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྙེན། མཐར་དབང་བླང་བ་ནི། མཁའ་ཁྱབ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུང་ལ༔ འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་བྱུང་བས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ། དབང་བཞིའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་སྨིན། མཐར་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ། རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ་བཞི། བུམ་པ། གསང་བ། ཤེར་ཡེ། དབང་བཞི་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཁྱད་པར་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་ནི། གོང་གི་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་ཚང་བར་བཏང་བའི་འཕྲོས་སམ། སྐྱབས་སེམས་ཙམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨཱཿ གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་རིག་པ༔ སྟོང་ཆེན་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་ཚུལ༔ གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་རྩལ༔ མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན༔ མེ་ཕུང་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང་༔ དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དབུས༔ རང་ལུས་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ རང་སེམས་དག་པ་ཝཱ་རཱ་ཧི༔ དུས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟ་བུར་གནག༔ སྤྱན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་བཞད་འཛུམ་སོགས༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྣ་ལྟག་རྡོ་རྗེའི་ཕག་ཞལ་ངུར༔ རལ་པ་དམར་ནག་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཁ་ཊྭཱྃ་འཆང་༔ ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་མགོ་བོས་བརྒྱན༔ བརྐྱངས་བསྐུམས་གར་སྟབས་རོལ་པ་ཡིས༔ པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཀྱི་སྐུ༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་དབུས་སུ༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་གྱི༔ སྤྱི་བོ་རྩེ་མོ་རྣམ་པར་བཀོད༔ རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་ལྟེ་བ་རུ༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་འཁོར་ལོའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ མགྲིན་པར་རོ་རྣམས་འདུས་པ་ཡི༔ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པའི༔ ལྟེ་བར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ སྙིང་གར་དྲན་པ་རྣམ་བཀོད་ཀྱི༔ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་ཡི༔ ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མཐིང་༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ ལྟེ་བར་སྲིད་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི༔ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་རེ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར༔ ཕྱག་གཡས་རིན་ཆེན་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གསང་གནས་བདེ་བ་མྱོང་བྱེད་ཀྱིཿ འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་དབུས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ ཕྱག་གཡས་རལ་གྲིའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ ཀུན་ཀྱང་གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་དང་༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་འཁྱུད༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོ་ལྟར༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ཡི༔ རྩ་འདབ་རྣམས་སུ་རང་འདྲའི་འཁོར༔ མ་འགགས་བདེ་ཆེན་རོལ་པར་ཤར༔ སྨིན་མཚམས་པུལླི་ར་མ་སོགས༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་རྩ་མདུད་རྣམས༔ ཞིང་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔའ་བོ་དང་༔ དཔའ་མོ་ཉེར་བཞིས་སྙོམས་འཇུག་སྦྱོར༔ ཡན་ལག་བཞི་དང་ཚིག་ཆེན་བཞི༔ ཕྲ་མེན་ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་དང་༔ དམ་ཚིགས་འབྱུང་བའི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ བདེ་བའི་གར་སྟབས་ཅིར་ཡང་སྒྱུར༔ ཀུན་ཀྱང་ཉི་དང་འོད་ཟེར་བཞིན༔ རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་འབུམ་སྡེ་སྤྲོ༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ངོ་བོར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གདོད་ནས་དག༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རང་དབང་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ ལྷུན་གྲུབ་དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དབྱེར་མེད་གཤེགས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་བརྡའ་ཡིས་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བྷ་རཱ་ཧེ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛཱ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡུལ་ཀུན་སྟོང་གཟུགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ དབང་པོ་སྒྱུ་མའི་བདེ་བས་རོལ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པས་གསལ་བཏབ་ནས། གཙོ་མོ་དང་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ངོ་བོ་སྟོང་པ། རང་བཞིན་བདེ་བ། རྣམ་པ་གསལ་བ། བདེ་སྟོང་གི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང༌། ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དག་པ་དྲན་པས་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་མོར་འཆར་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞར་བྱུང་བཟླས་པ་བྱ་བར་འདོད་ན། གནས་ལྔའི་ཕག་མོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཐུགས་སྲོག་མཐར༔་་་་་་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་བརྗོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་བྱའོ། །འདིར་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བཟླས་བསྒོམ་བྱ་བ་ཡིན་པས་བསྙེན་ཚད་མེད་ཀྱང་གྲངས་བསྙེན་ཙམ་བྱེད་ན་འབུམ་ཕྲག་བཞིའམ་བདུན་ལ་སོགས་པའོ། །ཐུན་མཐར་ལྷ་དང་སེམས་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཡུན་རིང་བསྐྱང༌། མཆོད་བསྟོད་བྱ། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་ལ། རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ་བའི་ཕྱིར་འོད་གསལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དགོངས་པར་ལ་བཟླ་ཞིང༌། ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་ལྡང་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ དོན་གྱི་ཕག་མོའི་རང་ཞལ་བལྟ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་གཟུགས་སྒྲ་དྲན་རྟོག་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་མཉམ་སྦྱར་བས༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འཇུག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ སྨོན་ལམ་ནི། བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ལྷ་སྐུར་དག༔ ལྡང་འཇུག་རླུང་རྣམས་སྐྱེ་མེད་སྔགས་སུ་རྫོགས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྨིན༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ མཆོག་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག༔ བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ འགྲོ་ཀུན་ཁ་སྦྱོར་བདེ་བས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དགའ་སྟོན་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད། འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གཞུང་བཞིན་གྲུབ་ན་རབ། མ་གྲུབ་ན་འདི་ཙམ་ཉམས་ལེན་བགྱིས་པས་ཀྱང་བར་དོར་རྣལ་འབྱོར་མས་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སུ་འཁྲིད་པར་འགྱུར་རོ། ༈ །གཉིས་པ་གསུང་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་རིམ་སྔོན་འགྲོ་ཐབས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་དྲུག །དང་པོ་གཏུམ་མོས་གཞི་བཅའ་བ་ནི། ལུས་གནད་བསྲང་རླུང་རོ་བསལ། རང་ཉིད་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་ཕག་མོ་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྷ་དང་བཅས་པ་ཟབ་མོ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་གསལ་གདབ། སེམས་ཟིན་པ་ན་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་བུམ་ཅན་བཟུང༌། རླུང་གི་རེག་བྱས་ལྟེ་བའི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་བསྐུལ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ལྟེ་འོག་འདུས་མདོར་ཨ་ཐུང་ལ་རེག་པས་དམར་ཁྱུག་གིས་འབར། བདེ་གསལ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་ལྟེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་རེག་པས་འབར་འཛག་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། ཁམས་སྙིགས་མ་སྐམས། དཱངས་མ་ཆེར་འཕེལ། རིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྙིང་མགྲིན་སྤྱི་བོ། མེ་ལྕེ་མར་འཕྲོས་པས་གསང་གནས་རྣམས་སུ་ཞུགས། དེ་ལས་ཆེར་འབར་བས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དང༌། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཁྱབ། དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་པར་བསམ། དེ་ནས་མེ་ལྕེ་སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་སྟེང་གི་ཧྃ་ཐུར་བསྟན་ལ་རེག་པས་བདེ་བའི་རྒྱུན་བབས། རིམ་པར་སྤྱི་བོ། མགྲིན་པ། སྙིང་ག ལྟེ་བ། གསང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་ནང་གང༌། བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས། དབང་བཞི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་བཅས་ཐོབ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བྱང་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པར་བསམ། སོ་སོར་བུམ་པ་ཅན་གྱིས་བརྟན་པར་བྱ། མཐར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ལུས་དཀྱིལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། བདེ་རླུང་སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་དབྱེར་མེད་པའི་ངང་དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་བཅད་ལ་སེམས་བཟུང་བས་རླུང་དང་བདེ་དྲོད་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་ལེན་ཚང་ངོ༌། གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་རྩལ་སྦྱོང་བ་ནི། བུམ་པ་ཅན་གྱི་རླུང་སྦྱོར་བཅས་སྤྱི་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སེམས་གཏད་པས། དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་མེའི་རང་བཞིན་ཅན་བྱུང༌། ཞུ་བདེ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་སྒྱུ་མ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་དེས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས། བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལམ་ལམ་ཤར་བ་ལ་སེམས་གཏད། རླུང་ཡིད་སེམས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ། མཐར་དེ་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པ་ཡལ་བ་ལྟར་སྣོད་བཅུད་གཞི་ལུས་དང་བཅས་པ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། ཡང་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང༌། དགྲ་གཉེན་བར་མའི་སྣང་བ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་པའི་རྟོག་པ་གང་ཤར་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྐུ། རྨི་ལམ་གྱི་རང་གཟུགས། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་རྩལ་སྦྱང་ཞིང་ལམ་དུ་བསླང་ངོ༌། གསུམ་པ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱ་བ་ནི། རླུང་སྦྱོར་དང་བཅས་སྙིང་གའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གཏད་པས་འཁོར་རྣམས་བདེ་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་ཞུ། གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཨ་ཡིག་མཐིང་ག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་གཏད། རླུང་ཡིད་སེམས་གསུམ་བརྒྱལ་ཐབས་སུ་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་པ་རགས་པ། ཕྲ་བ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའང་འགགས་ནས་རིག་པ་མ་བཅོས་པའི་ངོ་བོར་རྗེན་ལྷང་གིས་ཤར་བའི་ངང་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པས་གཉིད་དུ་འགྲོ་ཁར་ལུས་གནད་ཙོག་བུར་བྱས་ལ་དམིགས་པ་དྲག་ཏུ་གཅུན་པས་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་རྨི་ལམ་གྱི་ཚད་བཟུང་བ་ནི། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དྲག་ཏུ་བྱ། ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་རྩལ་སྦྱང༌། ཁྱད་པར་གཉིད་དུ་འགྲོ་ཁར་ལུས་ཙོག་པུར་བྱ་ལ། རླུང་སྦྱོར་དང་བཅས་པས་མགྲིན་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སེམས་གཏད་པས། འཁོར་རྣམས་བདེ་གསལ་གྱི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ། གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ། གཙོ་མོའི་མགྲིན་པར་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་བདེ་གསལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་སེམས་གཏད། འདི་རྨི་ལམ་རྨི་བ་ཡིན་འདུག་སྙམ་དུ་བསམ། མཐར་ཐིག་ལེ་ཁོ་ན་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང༌། འཇམ་རླུང་བཅས་གཉིད་ལོག་པས་དང་པོ་རྨི་ལམ་ནམ་འདོད་དུ་ངོ་ཤེས་པ་འབྱུང༌། དེ་ནས་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྲེས་ཏེ་ལྷ་སྐུར་ལྡང༌། འོད་གསལ་དང་བསྲེས་ཏེ་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་བཞག །སྤྲུལ་སྒྱུར་དང་བསྲེས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བ་སོགས་བསླབ་པར་བྱའོ། ལྔ་པ་འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་ནི། དབུ་མའི་ནང་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་སྨྱུག་མའི་ཚིགས་པ་ལྟར་ཟླ་དཀྱིལ་གྱིས་ཁྲིགས་སེ་བཀག་པའི་སྟེང་དུ་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ། རླུང་གི་རང་བཞིན་སྔོ་མདངས་ཆགས་པ་འཕར་ལིང་ལིང་བྱེད་པ་ལ་སེམས་གཏད། ཟིན་པ་ན་རླུང་སྦྱོར་གྱིས་བསྐུལ་བས་གསང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རླུང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་ལངས། ཟླ་དཀྱིལ་གྱི་འོག་ལ་རེག་པས་རྐྱེན་བྱས། ཐིག་ལེ་སྤར་ཏེ་འཕར། འཁོར་ལོ་བཞིའི་གཙོ་མོ་རྣམས་ལ་གཡོན་དུ་བསྐོར་ཏེ་སྤྱི་བོའི་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ། འོག་རླུང་བསྐྱོད། སྟེང་རླུང་ཕྱིར་གཏང༌། མིག་གྱེན་དུ་ལྡོག །ཕཊ་ཅེས་བརྗོད། རླུང་སེམས་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་ཡང་ཨ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཐིག་ལེ་མར་བྱུང་ལྟེ་བར་ལྕི་ཐིང་ངེ་གནས་པར་མོས། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་དུ་རྩལ་སྦྱང༌། རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་འབད། ལས་ལ་སྦྱར་བའི་ཚེ་ཐིག་ལེ་སྤར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཞི་ལུས་ལྷ་དང་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཐིམ། དེ་ཚངས་བུག་རྒྱ་མཐོངས་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་ཡོད་པ་ནས་བྱ་འཕུར་བ་བཞིན་མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པར་བསམས་ལ་རིག་པ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དྲུག་པ་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་ནི་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཡིན་སྙམ་དུ་བསམ། དེ་ལ་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན། རང་ཉིད་བར་དོའི་རླུང་སེམས་ཙམ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་གཏད་པས། བདེ་སྟོང་གི་རང་བཞིན་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། ཆགས་སྡང་རྨོངས་པའི་རྟོག་པ་སྦྱངས། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ། རླུང་གི་རང་བཞིན། བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བའི་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐུ་སྣང་སྟོང༌། གསུང་གྲགས་སྟོང༌། ཐུགས་རིག་སྟོང་གི་རང་བཞིན་དུ་ལམ་གྱིས་ཤར་བར་བསམས་ལ་སེམས་བཟུང༌། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་བསྲེ་ཞིང་འཕོ་བས་རྩལ་སྦྱང༌། དེ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་མི་དགོས་པར་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར་ན་བར་དོ་འབྱོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་རིམ་དངོས་གཞི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ་བཞི། དང་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། རང་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དམར་པོ་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས་པ། ཁྲོ་ཆགས་སྒེགས་པའི་ཉམས་ཅན་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་གྱིས་སྨྲས་ཤིང་པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པའི་སྐུའི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་བཅས་པ། སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྃ་མགོ་ཐུར་བསྟན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དབུས་སུ་ཧྃ་མགོ་གྱེན་བསྟན་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨོཾ་དམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ལྟེ་བར་ཨ་དམར་སེར། གསང་གནས་སུ་ཧོ་ལྗང་གུ། ནོར་བུའི་རྩ་བར་ཨཱཿ སྐེད་པར་ཧཱུྃ། རྩེ་མོར་ཨོཾ་ཡིག་འོད་འབར་བ། རྩ་འདབས་དང་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་རྩ། རྐང་ལག་བཞི་དང་ཚིགས་ཆེན་བཞི་རྣམས་ལ་ལྷའི་ངོ་བོ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་བྃ་ཡིག་དཀར་དམར་འབར་བ་རེས་མཚན་པ་ལས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཕྲིལ་གྱིས་སོང་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཤྲི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ངག་ཏུ་བཟླ། བདེ་ཉམས་སྤར། སྟོང་ཉིད་ལ་བློ་བཞག །གཉིས་པ་དམ་རྒྱ་ནི། རང་གི་མདུན་ཏུ་སྔར་འདྲིས་ལྟ་བུའི་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་བསམས་ལ་ཆགས་པའི་བརྡ་བཞིས་བསྐུལ་ཏེ་པང་དུ་བྱུང་བ་དང༌། སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ་ཆགས་པའི་ཉམས་དང་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལུས་ནང་རྩ་འཁོར་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ། པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཨ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་གསལ་བཏབ། ཐབས་འདི་ཁོ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་མངོན་དུ་བྱ་བར་སེམས་བསྐྱེད་ལ་དགའ་བཞིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལས་བདེ་བ་ཆེར་གཡོས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་བབས། རྩ་ཁམས་གཞན་གྱི་དྭངས་མ་རྣམས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས། སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་ཁྱབ་པས་དགའ་བ། མགྲིན་པར་མཆོག་དགའ། སྙིང་གར་ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ། ལྟེ་གསང་གི་རྩ་འཁོར་བརྒྱུད་ནས་ནོར་བུའི་རྩེ་མོའི་བར་སོན་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱང༌། སླར་ཧཱུྃ་དང་རླུང་རྩོལ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་སྦྱོར་བས་གྱེན་དུ་དྲངས་པས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་རིམ་པར་སྐྱེས། སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་གི་བར་དུ་སོན་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང༌། ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ་འཁོར་ལོ་སོ་སོར་བུམ་ཅན་གཅུན། མཐར་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་དགྲམ་ཞིང་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་བཞག །གསུམ་པ་ལས་རྒྱ་ནི། རང་ལུས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ལྷ་དང་བླ་མས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའི་ཞིང་སྐྱེས་དང་སྔགས་སྐྱེས་ཀྱི་རིག་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཐར་ཐུག་གི་རྫོགས་རིམ་ལ་གསུམ། ལྟ་བས་ཆོས་སྐུར་ཐག་བཅད། སྒོམ་པས་ལོངས་སྐུར་ཉམས་སུ་བླང༌། སྤྱོད་པས་སྤྲུལ་སྐུར་རྩལ་སྦྱང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་རང་གཟུགས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཐག་བཅད། ནང་གི་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བདག་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ནམ་ཤར་ཡང་རྩད་བཅད། མཚང་བཙལ། ཅིའང་མ་རྙེད་ན་དེ་ཉིད་དུ་ཐག་བཅད། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རིག་པའི་གནས་ལུགས་སྤྲོས་བྲལ་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད། ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་མ་བཅོས་པའི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ་འདི་ཉིད་ཀ་དག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་སུ་ཐག་བཅད། ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། ཉམས་གྱི་ཤུན་པ་དང་ཕྲལ་ལ་བཞག་གོ །གཉིས་པ་ནི། གནས་ལུགས་རིག་པ་དྲི་མེད་ཀྱི་གསལ་བའི་མདངས་མ་འགགས་པ་ཤར་བ་ལ་ལམ་དུ་བྱ་སྟེ། རྣམ་རྟོག་གང་ཤར་ཡང༌། འདས་པ་ལ་བློ་མི་འཕྲེང༌། མ་འོངས་པ་ལ་བློས་མི་བསུ། ད་ལྟའི་ཤེས་པ་ལ་བློ་མ་བཅོས་པར་འགྱུ་བ་རང་ཐོག་ཏུ་བཞག །ཉམས་མྱོང་ཡིད་དཔྱོད་དང་ཕྲལ། ལྟ་སྒོམ་གྱི་ཞེན་པས་མ་བསླད་པའི་རང་རིག་པའི་ངང་བསྐྱང༌། སྐབས་སུ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དྲན་པས་གསལ་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་སྤྲོས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་བཅད་དེ་མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་བསླབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བ་སེམས་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་སྣང་སྟོང་གི་ངང་བསྐྱང༌། རླུང་བཟུང་བས་རོ་རྐྱང་གི་ལམ་བརྒྱུད། དབུ་མའི་ནང་དུ་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སོང་ནས་སྙིང་གའི་ཨ་ཡིག་ལ་ཐིམ། འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་ཨའི་རང་བཞིན་ཏུ་བསམས་ལ་ཡིད་བཟླས་བྱ་ཞིང་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །དངོས་ཡིད་གང་རུང་གི་རིག་མའི་བདེ་བ་དང་བསྲེས་ལ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱང༌། མཐར་ཐིག་ལེ་བདེ་བ་དང་བཅས་པའི་དྭངས་མ་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཨ་ཡིག་ལ་བསྡུས་ཏེ་བྱར་མེད་དུ་འཇོག་ལ་བསྲེ་བ་གསུམ་གྱིས་རྩལ་འབྱོངས་བར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་གཞུང་ཉིད་ལས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བར་ཅི་ཤར་ནའང་ཡུལ་ལ་མི་འཛིན༔ ཡུལ་ཅན་ལ་མི་རྟོག༔ སྣང་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་ལ་བཟླས་པས༔ ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་མ་འགགས་ཀྱང་༔ སྣང་བས་ཤེས་པ་ལ་མ་གོས༔ ཤེས་པའི་གྲྭ་ཟུར་མ་ཉམས་ཀྱང་༔ ཤེས་པས་ངོ་བོ་ལ་མ་བཅིངས༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང་ངོ་བོ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་ལས་མི་འདའ་བ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གསང་ལམ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པས་དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཐམས་ཅད་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་གདམས་པར་མཛད་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་འཚལ་ལོ། །ཞེས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོའི་གནད་བསྡུས་ཁྱེར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་གཏེར་གཞུང་ནས་བཏུས་ཏེ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། ༈ །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་འོག་མིན་བསྒྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང༌། །དྷཱ་ཀི་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས། །བདག་ཅག་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་ལྕམ་ལ། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་མི་འབྲལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལས། །སྨིན་བྱེད་དབང་གིས་བདག་རྒྱུད་རབ་སྨིན་ནས། །སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་སྲོག་ལྟར་བསྲུང་བ་དང༌། །ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །སྲིད་པའི་གནས་ངན་ལེན་ལ་ངེས་འབྱུང་ཞིང༌། །མེ་ཡི་འོབས་ནས་ཐར་བ་ལྟ་བུའི་བློས། །ཞི་བ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་ནས། །རྣམ་གྲོལ་ཐར་པའི་སྒོ་ཆེན་རྙེད་པར་ཤོག །དལ་དང་འབྱོར་པས་རྒྱན་པའི་ལུས་འདི་ནི། །རྙེད་དཀའ་འཇིག་སླ་མི་རྟག་མི་བརྟན་པའི། །ཚུལ་ལ་བསམས་ནས་ལས་འབྲས་སྤངས་བླང་ལ། །བརྩོན་པས་འཁོར་བའི་ལམ་ལས་ལྡོག་པར་ཤོག །མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་སྐྱོབས། །གཏན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །རྩ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་ཤོག །ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྨོན་འཇུག་སེམས། །གཡོ་སྒྱུ་མེད་པའི་གཞན་ཕན་བསམས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ནོར་བུས་བློ་སྦྱངས་བས། །འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་པར་ཤོག །གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉེས་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད། །རང་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཤེལ་ལྟ་བུ། །སྡོམ་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཤོག །ལེགས་བྱས་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་ཆེན་པོ། །སྐུ་གསུམ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་སྤྲོས་པ་ཡིས། །རང་གཞན་ཚོགས་གཉིས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང༌། །སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་ཐེབས་པར་ཤོག །དབང་དུས་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡི། །ལམ་དུས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་ཞིང༌། །གསོལ་འདེབས་དབང་བླང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ་བ་ཡིས། །རང་རིག་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་ཤོག །ཏིང་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་གཞི་བཟུང་ཞིང༌། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་དང༌། །དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ལྷར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཡི། །བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཚད་དུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་པོ། །གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དྷཱ་ཀིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེར། །གནད་དུ་བསྣུན་པས་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་རྫོགས། །བསྐྱེད་རིམ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བསྐྱེད་པའི་བོགས་འདོན་རླུང་སྔགས་བཟླས་པ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོར་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བརྩོན། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིར་དུས་དང་རྒྱུན་དུ་འབད། །རིག་འཛིན་བཞིས་བསྡུས་ལམ་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །གཏུམ་མོས་གཞི་བཅའ་རླུང་སེམས་རྣལ་དུ་དབབ། །རྩ་འཁོར་གསལ་བ་ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད། །གཏུམ་མོའི་མི་ཡི་རེག་བྱས་དྲོད་སྦར་ཞིང༌། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར་ཤོག །སྟེང་སྒོ་ཧཾ་ཡིག་ཟླ་བ་ཞུ་བ་ལས། །འབར་དང་འཛག་པའི་འཕྲོ་འདུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །ལུས་སེམས་ཟག་མེད་དགའ་བཞིས་ཁྱབ་པ་དང༌། །བདེ་བ་ཐིག་ལེའི་ཉམས་ལེན་སྐྱེ་བར་ཤོག །དུས་གསུམ་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བཅད། །རང་སེམས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་རྫོགས། །དྷཱ་ཀི་རིགས་ལྔ་གཞན་ནས་བཙལ་དུ་མེད། །མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ལམ་གྱི་བོགས་འདོན་སྒྱུ་ལུས་འབྱོངས་བ་ཡིས། །སྣོད་བཅུད་ལྷ་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་འཆར། །བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙན་ཆེ། །སྣང་སྲིད་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཆར་བར་ཤོག །ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་འོད་གསལ་གནས་ལུགས་ནི། །རྟོག་པའི་རྒྱུ་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འགགས། །མ་བཅོས་རིག་པའི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་འཆར། །འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ལམ་གྱི་ཚོད་འཛིན་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མར་སྦྱངས། །ལྷ་སྐུར་ལྡང་ཞིང་འོད་གསལ་ངང་དུ་བསྲེས། །སྦྱང་སྤེལ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་གནད་ལ་གོམ་པ་ཡིས། །འཁྲུལ་པ་རྨི་ལམ་རང་སར་དག་པར་ཤོག །ལམ་གྱི་སུན་མ་འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །རླུང་སེམས་རིག་པ་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེ། །རླུང་སྦྱོར་གྱིས་བསྐུལ་སྒྲ་ཡི་འཕོ་བ་དང༌། །འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །ལམ་ཁྱེར་བར་དོ་ད་ལྟའི་སྣང་བ་ཀུན། །སེམས་རླུང་བདེ་བ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ལམ་གྱིས་འཆར། །ཆགས་སྡང་རྨོངས་པའི་འཁྲུལ་རྟོག་ཀུན་སྦྱོངས་ཤོག །དེ་ལྟར་ཐབས་ལམ་སྙིང་པོ་ཆོས་དྲུག་གི །ཉམས་ལེན་ཟབ་མོར་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པའི་མཐུས། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ཐབས། །གསང་བའི་དབང་གི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །འོག་སྒོ་མཁའ་གསང་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བདག་བྱིན་བརླབ་པ་དང༌། །དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པས། །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འཆར་བར་ཤོག །རྩོལ་མེད་བདེ་དང་འཛག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི། །ཟག་མེད་ཉམས་མྱོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན། །ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་པད་ཅན་ཕོ་ཉ་དང༌། །འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བརྩོན་པར་ཤོག །རྩ་ཡིག་བྱིན་བརླབ་སེམས་གསུམ་མངོན་དུ་བྱས། །འདྲེན་བཀྲམ་བརྟན་ཅིང་མི་རྟོག་ངང་དུ་སྦ། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ་ཡི། །ཉམས་ལེན་གསུམ་པའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ལྟ་བ་ཀ་དག་ཆོས་སྐུར་ཐག་ཆོད་ཅིང༌། །སྒོམ་པ་ལོངས་སྐུར་ཉམས་སུ་བླང་བ་དང༌། །སྤྱོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྩལ་སྦྱངས་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །བྱར་མེད་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་ཤོག །ཕྱི་རོལ་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཤར། །སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགགས་གནས་པའི་ངོ་བོས་སྟོང༌། །སྟོང་པ་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་གདོད་མའི་གཤིས། །འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག །གནས་འགྱུ་ཐམས་ཅད་རང་བབ་མ་བཅོས་བཞག །དགག་སྒྲུབ་ཆགས་སྡང་རེ་དོགས་ཀུན་བྲལ་ཞིང༌། །གཟུང་འཛིན་སྤང་བླང་གདོད་ནས་རང་སར་གྲོལ། །རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལམ་གྱི་གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་ཀུན་གྱི་སྙིང༌། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པའི་ལམ། །ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པས། །ལམ་གྱི་གེགས་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་ཤོག །དང་པོ་ཡང་དག་གོ་དོན་རྒྱུད་ལ་འཆར། །བར་དུ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཉམས་འཆར་ཞིང༌། །ཐ་མར་སྤྲིན་ཐག་ཆད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟར། །རིག་པ་རྗེན་གཅེར་མངོན་སུམ་རྟོགས་པར་ཤོག །འཁོར་འདས་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་རྟོག་བར་ལག་ཕྱེད། །རེ་དོགས་མདུད་ཞིག་གནས་ལུགས་མཚང་བརྡོལ་ནས། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེའི། །གདོད་མའི་ས་ལ་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག །གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བར་མ་གྱུར་ན། །འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞིང༌། །བླ་མ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི་ཉིད་ཀྱིས། །རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །གལ་ཏེ་དེར་ཡང་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན། །བར་དོར་ཁྱེར་སོ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་ལག་མཁྲིག་ནས། །བཟུང་སྟེ་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་ཁྲིད་པར་ཤོག །མདོར་ན་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་ཡོས་ལོར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་བསྙེན་པའི་ཐུན་གསེང་ཞིག་ལ་ཤར་མར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག སརྦ་དཱའ་མངྒ་ལཾ། ཤུབྷཾ།།

[edit]

@#/__sa_rba_DA_ki_ma_n+d+ra_ska_n+da_m+ma_na___dA+e_kra_mo_si_d+d+ho_pa_nI_taH_yo_ga_pU_rba_ka_sh+tsa_sa_yo_ti_smaH___//_____mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las:__sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor bzhugs so//___// __na mo gu ru badz+ra wA rA hI/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi nyams len rgyun gyi rnal 'byor la gnyis/__/rgyud sbyong ba/___nyams su blang ba'o/__/dang po la gsum/__thun mong blo sbyong*/__thun min sngon 'gro/___/khyad par byin rlabs 'bebs pa'o/__/dang po ni/__dben par bde ba'i stan la rlung ro lan gsum bsal nas 'di ltar bsam par bya ste/__dal 'byor gyi rten rnyed par dka' zhing yun du mi rtag pas dam pa'i chos la myur du 'jug dgos/__chos kyi rtsa ba las 'bras blang dor tshul bzhin bya ba dang 'khor ba'i gnas mtha' dag sdug bsngal gsum gyi rang bzhin las ma 'das so snyam pas nges par 'byung ba'i blo shugs drag du bskyed do/__/gnyis pa la bzhi/__/dang po lam gyi rten skyabs 'gro ni/__sa phyogs dag pa'i zhing khams chen por gsal ba'i mdun gyi nam mkhar pad+ma nyi ma bam ro'i steng du rtsa ba'i bla ma nyid bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo'i sku zhal phyag rgyan cha lugs yongs su rdzogs pa ye shes kyi me dpung 'bar zhing 'od zer bsam gyis mi khyab pa'i klong na skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bor bzhugs pa la rang gzhan sems can thams cad ci mdzad khyed mkhyen gyi mos gus drag tu bskyed la:__na moH__bdag dang khams gsum 'gro ba kun:__dkon mchog gsum la skyabs su mchi:__rtsa ba gsum gyis byin gyis rlobs:__sku gsum ngang du gnas gyur cig:__ces pa lan ci nus brjod/__gnyis pa theg chen rtsa ba sems bskyed pa ni/__'jigs rung 'khor ba'i rgya mtshor sdug bsngal rtag tu myong ba'i pha ma rigs drug gi sems can thams cad sangs rgyas kyi sa la 'god par bya ba'i ched du/__gsang chen myur lam zab mo 'di la zhugs nas myur du bla na med pa'i byang chub thob par bya'o snyam pa dang*/___bdag gis sems can thams cad rnams:__sangs rgyas sa la dgod pa'i phyir:__mkha' 'gro ma yi bskyed bzlas dang :__mchod bstod sgrub la brtson par bgyi:__zhes lan gsum la sogs pa brjod/__gsum pa 'gal rkyen sdig sgrib sbyong ba ni/__AH__bdag gi spyi bor pad zla'i steng :__drin chen rtsa ba'i bla ma nyid:__rnam pa rdo rje sems dpa'i sku:__dkar gsal rdo rje dril bu 'dzin:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__snyems mgri thod 'dzin pas 'khyud:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__ye shes 'od zer klong na bzhugs:__thugs kar zla steng hU~M dkar gsal:__yi ge brgya pa'i sngags kyis bskor:__bde bar gshegs pa thams cad kyi:__gsung gi byin rlabs 'dus par bsam:__zhes sdig ltung bshags pa'i rten gsal btab nas/__sngar byas kyi nyes pa la gnong 'gyod dang*/___phyin chad mi byed snyam pa'i sdom sems drag pos/__oM:__bla ma dpal ldan rdo rje sems:__mgon med bdag la dgongs su gsol:__bdag gis tshe rabs thog med nas:__tha ma da ltar thug gi bar:__sdig ltung las rnams ci bsags kun:__gnong 'gyod drag pos mthol lo bshags:__phyin chad mi bgyid dam bca' na:__dag tshangs chen po'i dngos grub stsol:__zhes gsol ba btab pas thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa las bdud rtsi'i rgyun skya nar gyis babs:__sbyor mtshams nas byung :__rang gi tshangs bug nas zhugs:__lus kyi nang thams cad gang :__nad gdon sdig ltung thams cad lhag med du sbyang bar bsams la yi ge brgya pa ci nus su bzla/__mthar sdig sgrib dag pa'i gnang ba byin nas rdo rje sems dpa' yab yum rang nyid la thim par bsams la rig pa spro bsdu med pa'i ngang du mnyam par bzhag go__/bzhi pa mthun rkyen tshogs bsags pa ni/__sngar bsgom pa'i skyabs yul tshogs zhing du byas te/__oM AHhU~MH__ri rab gling bzhi mu khyud bcas:__stong gsum bye ba phrag brgya'i zhing :__'dod dgu'i 'byor tshogs bsam mi khyab:__bla ma sprul pa'i sku la 'bul:__phung po khams dang skye mched kun:__rang byung lhun grub yid bzhin gter:__bkod pa tshad med yon tan rgyan:__bla ma longs spyod rdzogs la 'bul:__dbyings nyid gdod nas rnam par dag:__rig pa mi 'gyur 'od lngar shar:__'khor 'das kun khyab mchod pa'i sprin:__bla ma chos kyi sku la 'bul:__bla ma sku gsum lha tshogs rnams:__zag med bde bas rab mnyes nas:__bdag dang sems can thams cad kun:__tshogs gnyis rdzogs pa'i dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta rat+na maN+Da la pU dza ho:__zhes phyi snod bcud kyi 'byor pa/__nang rang lus phung khams/__gsang ba dbyings rig dbyer med maN+Dal gyi tshul du phul bas bla ma skyabs gnas kun 'dus kyis dgyes pa chen pos bdag gir mdzad/__rang gzhan sems can thams cad sku gsum zhing khams rgya mtsho la longs spyod pa'i tshogs gnyis kyi sa bon thebs par bsam/__mthar tshogs zhing rang gzhan sems can thams cad la thim par mos la/__don dam ye shes kyi ngang du mnyam par bzhag go__/gsum pa byin rlabs kyi ye shes 'bebs pa la/__rten bskyed pa ni/__hU~M:__rang lus der 'dzin med pa'i ngang :__snang srid rnam dag 'og min zhing :__bkod pa tshad med yon tan rdzogs:__mdun gyi nam mkhar 'ja' zer klong :__seng khri pad+ma nyi zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__he ru ka dpal pad+ma 'byung :__dmar smug rnal 'byor spyod pa'i tshul:__snang srid zil gnon gzi brjid 'bar:__phyag gnyis rdo rje thod zhal bsnams:__gru mo g.yon na kha T+wA~M bsgrengs:__dar gyi na bza' rin chen brgyan:__rus rgyan stag sham dril g.yer 'khrol:__thod skam dbu rgyan ral pa'i rtser:__rdo rje phyed pa'i tog gis mtshan:__spyan gsum nyi zla lta bur 'khyil:__zhal ras khro 'dzum gzi brjid 'bar:__zhabs gnyis rgyal po rol stabs bzhugs:__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor gyur:__zhes gsal btab la/__rang gzhan sems can thams cad kyis kha tsam min pa'i mos gus gdung shugs drag pos yan lag bdun pa 'bul zhing gsol ba 'debs par bsams la ngag tu/__oM AHhU~M:__skyabs gnas kun 'dus o rgyan bla ma la:__sgo gsum rtse gcig gus pas phyag 'tshal lo:__lus dang longs spyod ltos med mchod sprin 'bul:__sdig ltung dam tshig nyams chag mthol zhing bshags:__zag bcas zag med dge la rjes yi rang :__snying po don gyi chos 'khor bskor bar bskul:__rtag par mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge ba 'di dang dge ba'i rtsa ba kun:__'gro rnams bla med byang chub thob phyir bsngo:__e ma ho:__ngo bo blo 'das 'od gsal chos kyi sku:__rang bzhin zung 'jug ye shes longs spyod rdzogs:__thugs rje 'gro 'dul sprul sku pad+ma 'byung :__sku gsum dbyer med drin chen bla ma la:__mos gus gdung shugs drag pos gsol ba 'debs:__mgon med bdag la re ltos khyed las med:__thugs rjes gzigs shig 'gal rkyen bar chad sol:__byin gyis rlobs shig mchog thun dngos grub stsol:__zhes mos gus kyi gdung ba drag pos thugs rgyud bskul/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes rtse gcig tu bsnyen/__mthar dbang blang ba ni/__mkha' khyab sku gsum dbyer med rdo rje 'chang :__ye shes mchog gi thugs rje'i shugs phyung la:__'od zer chen po'i cho 'phrul rmad byung bas:__dbang dang byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__zhes gsol ba btab pas bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum rim dang cig car du byung ba rang gi gnas gsum du rim dang cig car du zhugs shing thim/__dbang bzhi'i nus pa rgyud la smin/__mthar bla ma bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu/__rang la thim pas rang nyid skad cig gis rdo rje khros ma nag mo'i skur gyur par bsams la thugs yid bsres te bla ma chos sku'i rang zhal blta ba'i ngang du mnyam par bzhag go__/gnyis pa dngos gzhi nyams su blang ba la bzhi/__bum pa/__gsang ba/__sher ye/__dbang bzhi pa lam du byed pa'o/__/dang po sku rdo rje khyad par gyi bskyed rim bzlas pa dang bcas pa ni/__gong gi sngon 'gro rnams tshang bar btang ba'i 'phros sam/__skyabs sems tsam sngon du 'gro bas/__AH__gdod nas rnam dag rang rig pa:__stong chen de bzhin nyid dbyings las:__rten cing 'brel 'byung sgyu ma'i tshul:__gsal ba'i ye shes kun tu snang :__dbyer med zung 'jug gnyug ma'i rtsal:__mkha' las 'ja' tshon shar ba bzhin:__me phung rdo rje'i srung 'khor dang :__dur khrod gzhal med khang chen dbus:__rang lus lhun grub pho brang che:__rang sems dag pa wA rA hi:__dus kyi mun pa lta bur gnag:__spyan gsum mche gtsigs bzhad 'dzum sogs:__khro chags sgeg pa'i gzi byin 'bar:__rna ltag rdo rje'i phag zhal ngur:__ral pa dmar nag sprin ltar gtibs:__gri gug thod khrag kha T+wA~M 'chang :__phyag rgya lnga dang mgo bos brgyan:__brkyangs bskums gar stabs rol pa yis:__pad+ma nyi ma bam ro'i steng :__ye shes me phung klong na bzhugs:__phyi gsal nang gsal 'od kyi sku:__'ja' tshon lta bu'i lus dbus su:__rtsa gsum 'khor lo lnga ldan gyi:__spyi bo rtse mo rnam par bkod:__rtsa 'dab so gnyis lte ba ru:__sangs rgyas mkha' 'gro sku mdog dkar:__phyag g.yas 'khor lo'i gri gug 'phyar:__mgrin par ro rnams 'dus pa yi:__'khor lo rtsa 'dab bcu drug pa'i:__lte bar pad+ma mkha' 'gro dmar:__phyag g.yas pad+ma'i gri gug 'phyar:__snying gar dran pa rnam bkod kyi:__'khor lo rtsa 'dab brgyad pa yi:__lte bar rdo rje mkha' 'gro mthing :__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__lte bar srid pa skyed byed kyi:__'khor lo rtsa 'dab re bzhi pa'i:__lte bar rin chen mkha' 'gro ser:__phyag g.yas rin chen gri gug 'phyar:__gsang gnas bde ba myong byed kyiH__'khor lo rtsa 'dab so gnyis dbus:__las kyi mkha' 'gro sku mdog ljang :__phyag g.yas ral gri'i gri gug 'phyar:__kun kyang g.yon pas thod khrag dang :__gru mo g.yon na kha T+wA~M 'khyud:__rgyan dang cha lugs gtso mo ltar:__'od zer gzi brjid 'bar ba yi:___rtsa 'dab rnams su rang 'dra'i 'khor:__ma 'gags bde chen rol par shar:__smin mtshams pul+li ra ma sogs:__yul chen nyer bzhi'i rtsa mdud rnams:__zhing las skyes pa'i dpa' bo dang :__dpa' mo nyer bzhis snyoms 'jug sbyor:__yan lag bzhi dang tshig chen bzhi:__phra men las kyi d+hA ki dang :__dam tshigs 'byung ba'i mkha' 'gro rnams:__bde ba'i gar stabs cir yang sgyur:__kun kyang nyi dang 'od zer bzhin:__rigs kyi tshom bu 'bum sde spro:__gzhan yang phung khams skye mched kun:__rtsa gsum lha tshogs ngo bor bzhugs:__rdo rje gsum du gdod nas dag:__ye shes lnga ldan rang dbang rdzogs:__oM AHhU~M:__oM hU~M trA~M hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa At+ma ko\u0f85 haMH__lhun grub dam tshig dkyil 'khor che:__ye shes 'khor lo dbyer med gshegs:__'du 'bral med pa'i ngang du bzhugs:__gnyis med brda' yis phyag bgyi'o:__oM dz+nyA na b+ha rA he A be sha ya pheM pheM dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya tiSh+ThA lhan:__a ti pu ho:__a la la ho:__oM AHhU~M:__yul kun stong gzugs mchod pa'i sprin:__dbang po sgyu ma'i bde bas rol:__bde stong dbyer med thig le'i sku:__rdo rje btsun mor phyag 'tshal bstod:__ces las kyi rim pa mdor bsdus pas gsal btab nas/__gtso mo dang lus dkyil gyi lha ngo bo stong pa/__rang bzhin bde ba/__rnam pa gsal ba/__bde stong gi lha sku phyag rgya chen por rtse gcig tu sems bzung*/__che ba'i nga rgyal bskyed/__ye shes kyi dag pa dran pas cir snang lha sku bde ba chen po'i rol mor 'char ba la bslab par bya'o/__/zhar byung bzlas pa bya bar 'dod na/__gnas lnga'i phag mo'i thugs ka ru:__nyi zla kha sbyor thugs srog mthar: ba~M ha ri ni sa __sngags kyi phreng bas bskor ba las:__bde ba chen po'i 'od zer 'phros:__tha mal snang zhen kun sbyangs te:__bde chen ye shes brtan par gyur:___ces gsal btab la/__oM ba~M badz+ra b+ha rA hi kro d+hi kA li ha ri ni sa A be sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__zhes bzlas brjod chu bo'i rgyun ltar bya'o/__/'dir ye shes la brtan pa thob kyi bar du bzlas bsgom bya ba yin pas bsnyen tshad med kyang grangs bsnyen tsam byed na 'bum phrag bzhi'am bdun la sogs pa'o/__/thun mthar lha dang sems nyid dbyer med kyi ngang du yun ring bskyang*/__mchod bstod bya/__yig brgya bzlas la/__rtag chad kyi mtha' bsal ba'i phyir 'od gsal mkha' khyab kyi dgongs par la bzla zhing*/__zung 'jug sgyu ma'i phyag rgyar ldang ba ni/__hU~M hU~M:__snod bcud gzhal yas khang dang lha:__mkha' la sprin ltar dbyings su thim:__gnas lugs phyag rgya chen po'i ngang :__don gyi phag mo'i rang zhal blta:__a a a:__oM AHhU~M:__slar yang gzugs sgra dran rtog kun:__rdo rje khros ma'i sku gsung thugs:__ye shes sgyu mar mnyam sbyar bas:__mtha' yas 'gro ba'i don la 'jug:__oM badz+ra b+ha rA he kro d+hi kA li kA ya wAk+ka tsit+ta swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__smon lam ni/__brtan g.yo'i dngos kun bde chen lha skur dag:__ldang 'jug rlung rnams skye med sngags su rdzogs:__dran rtog 'od gsal thig le chen por smin:__rdo rje btsun mo'i go 'phang myur thob shog:__shis brjod ni/__oM:__mchog gsum dbyer med rtsa gsum rgya mtsho'i bdag:__bde chen dpal ster rdo rje rnal 'byor mas:__'gro kun kha sbyor bde bas rjes bzung nas:__dngos grub dga' ston 'phel ba'i bkra shis shog:__ces brjod/__'di'i bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gzhung bzhin grub na rab/__ma grub na 'di tsam nyams len bgyis pas kyang bar dor rnal 'byor mas mkha' spyod kyi gnas su 'khrid par 'gyur ro/___!__/gnyis pa gsung rdo rje rdzogs rim sngon 'gro thabs kyi nyams len la drug__/dang po gtum mos gzhi bca' ba ni/__lus gnad bsrang rlung ro bsal/__rang nyid phyi dbyibs kyi phag mo rtsa gsum 'khor lo lnga lha dang bcas pa zab mo lus kyi dkyil 'khor ltar gsal gdab/__sems zin pa na sbyor ba bzhi ldan gyi bum can bzung*/__rlung gi reg byas lte ba'i mkha' 'gro rnams bskul ba'i 'od zer gyis lte 'og 'dus mdor a thung la reg pas dmar khyug gis 'bar/__bde gsal drod kyi rang bzhin can gyis lte ba'i lha tshogs rnams la reg pas 'bar 'dzag gi ye shes skyes/__khams snyigs ma skams/__dAngs ma cher 'phel/__rim pa de nyid kyis snying mgrin spyi bo/__me lce mar 'phros pas gsang gnas rnams su zhugs/__de las cher 'bar bas rtsa khams thams cad dang*/__ba spu'i bu ga tshun khyab/__drod kyi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes par bsam/__de nas me lce spyi bo'i rtsa 'khor steng gi ha~M thur bstan la reg pas bde ba'i rgyun babs/__rim par spyi bo/__mgrin pa/__snying ga__lte ba/__gsang gnas kyi lha tshogs rnams kyi zhal du zhugs/__sku'i nang gang*/__bde chen gyi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes/___dbang bzhi rig pa'i rtsal dbang bcas thob/__sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dam tshig nyams chags byang zhing byin rlabs zhugs par bsam/__so sor bum pa can gyis brtan par bya/__mthar byang chub sems kyis lus dkyil thams cad la khyab pas las dang ye shes kyi dngos grub kyang thob par bsams la/__bde rlung sems dang lha sku dbyer med pa'i ngang dus gsum gyi spros pa bcad la sems bzung bas rlung dang bde drod mi rtog pa'i nyams len tshang ngo*/__gnyis pa sgyu lus kyi rtsal sbyong ba ni/__bum pa can gyi rlung sbyor bcas spyi bo'i lha tshogs la sems gtad pas/__de rnams las 'od zer 'ja' tshon lta bu me'i rang bzhin can byung*/__zhu bde dang dbyer med pa'i lus dkyil gyi lha rnams la reg pa tsam gyis sgyu ma 'ja' tshon lta bur gyur/__slar yang 'od zer des snod bcud thams cad la khyab pas/__bde chen sgyu ma mkha' 'gro'i dkyil 'khor du lam lam shar ba la sems gtad/__rlung yid sems gsum gcig tu dril/___mthar de thams cad me long la has btab pa yal ba ltar snod bcud gzhi lus dang bcas pa 'od gsal du bsdu/__yang sgyu ma'i skur ldang*/__dgra gnyen bar ma'i snang ba chags sdang rmongs pa'i rtog pa gang shar yang sgyu ma lta bu'i lha sku/__rmi lam gyi rang gzugs/__snang stong dbyer med kyi ngang du rtsal sbyang zhing lam du bslang ngo*/__gsum pa 'od gsal mngon du bya ba ni/__rlung sbyor dang bcas snying ga'i lha tshogs rnams la sems gtad pas 'khor rnams bde chen gyi ngo bor zhu/__gtso mo la thim gtso mo'i thugs kar a yig mthing ga shin tu phra ba la sems gtad/__rlung yid sems gsum brgyal thabs su bzhag pa la brten nas rtog pa rags pa/__phra ba/__shin tu phra ba'ang 'gags nas rig pa ma bcos pa'i ngo bor rjen lhang gis shar ba'i ngang du bzhag__/de ltar yang yang goms pas gnyid du 'gro khar lus gnad tsog bur byas la dmigs pa drag tu gcun pas nyams dang rtogs pa'i ye shes 'char bar 'gyur ro/__/bzhi pa rmi lam gyi tshad bzung ba ni/__snang ba thams cad rmi lam yin snyam pa'i 'dun pa drag tu bya/__nyams skyes pa na sgyu lus kyi rtsal sbyang*/__khyad par gnyid du 'gro khar lus tsog pur bya la/__rlung sbyor dang bcas pas mgrin pa'i lha tshogs la sems gtad pas/__'khor rnams bde gsal gyi ngo bor 'od du zhu/__gtso mo la thim/__gtso mo'i mgrin par thig le dmar po shin tu phra ba bde gsal gyi rang bzhin can la sems gtad/__'di rmi lam rmi ba yin 'dug snyam du bsam/__mthar thig le kho na la sems bzung zhing*/__'jam rlung bcas gnyid log pas dang po rmi lam nam 'dod du ngo shes pa 'byung*/__de nas sgyu lus dang bsres te lha skur ldang*/__'od gsal dang bsres te mi rtog pa'i ngang du bzhag__/sprul sgyur dang bsres te zhing khams lta ba sogs bslab par bya'o/__lnga pa 'pho ba'i nyams len ni/__dbu ma'i nang lte 'og sor bzhi'i thad smyug ma'i tshigs pa ltar zla dkyil gyis khrigs se bkag pa'i steng du rig pa'i ngo bo thig le dkar po/__rlung gi rang bzhin sngo mdangs chags pa 'phar ling ling byed pa la sems gtad/__zin pa na rlung sbyor gyis bskul bas gsang gnas kyi lha tshogs rlung 'od zer dang bcas pa shugs drag tu langs/__zla dkyil gyi 'og la reg pas rkyen byas/__thig le spar te 'phar/__'khor lo bzhi'i gtso mo rnams la g.yon du bskor te spyi bo'i sangs rgyas mkha' 'gro'i thugs kar thim par bsam/__'og rlung bskyod/__steng rlung phyir gtang*/__mig gyen du ldog__/phaT ces brjod/__rlung sems bsres te mnyam par bzhag yang a zhes brjod pas thig le mar byung lte bar lci thing nge gnas par mos/__de ltar yang yang du rtsal sbyang*/__rtags ma byung gi bar 'bad/__las la sbyar ba'i tshe thig le spar ba dang lhan cig tu gzhi lus lha dang bcas pa sangs rgyas mkha' 'gro ma la thim/__de tshangs bug rgya mthongs kha bye ba ltar yod pa nas bya 'phur ba bzhin mkha' spyod dag pa'i zhing du gshegs par bsams la rig pa spro bsdu med pa'i ngang du mnyam par bzhag go__/drug pa bar do'i nyams len ni snang ba 'di thams cad bar do'i gnas skabs yin snyam du bsam/__de la nyams skyes pa na/__rang nyid bar do'i rlung sems tsam dang dbyer mi phyed pa'i rdo rje phag mo lus dkyil gyi lha dang bcas pa la sems gtad pas/__bde stong gi rang bzhin 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros/__snod bcud thams cad la khyab/__chags sdang rmongs pa'i rtog pa sbyangs/__sems kyi ngo bo/__rlung gi rang bzhin/__bde ba'i rnam pa thams cad par 'char ba'i mkha' 'gro ma'i sku snang stong*/__gsung grags stong*/__thugs rig stong gi rang bzhin du lam gyis shar bar bsams la sems bzung*/__rtog pa thams cad rdo rje gsum dang bsre zhing 'pho bas rtsal sbyang*/__de lta bu bsgom mi dgos par shugs kyis 'char na bar do 'byongs pa yin no/__/gsum pa thugs rdo rje rdzogs rim dngos gzhi bde ba chen po'i nyams len la bzhi/__dang po chos kyi phyag rgya ni/__rang nyid dpal he ru ka dmar po rdor dril bsnams pa/__khro chags sgegs pa'i nyams can dar dang rin chen rus rgyan gyis smras shing pad nyi'i gdan la phyed skyil gyis bzhugs pa'i sku'i rtsa gsum 'khor lo lnga dang bcas pa/__spyi bo'i rtsa 'khor gyi steng du ha~M mgo thur bstan byang chub sems kyi rang bzhin can dbus su ha~M mgo gyen bstan dkar po/__mgrin par oM dmar po/__snying gar hU~M sngon po/__lte bar a dmar ser/__gsang gnas su ho ljang gu/__nor bu'i rtsa bar AH__sked par hU~M/__rtse mor oM yig 'od 'bar ba/__rtsa 'dabs dang yul nyer bzhi'i rtsa/__rkang lag bzhi dang tshigs chen bzhi rnams la lha'i ngo bo bde ba'i rang bzhin ba~M yig dkar dmar 'bar ba res mtshan pa las rtsa khams thams cad bde ba'i rang bzhin du phril gyis song bar bsams la/__oM shri badz+ra he ru ka dz+nyA na A be sha ya sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes ngag tu bzla/__bde nyams spar/__stong nyid la blo bzhag__/gnyis pa dam rgya ni/__rang gi mdun tu sngar 'dris lta bu'i bu mo gzhon nu yid du 'ong ba zhig bsams la chags pa'i brda bzhis bskul te pang du byung ba dang*/__skad cig gis rdo rje phag mo dmar mo chags pa'i nyams dang rgyan gyis brgyan pa lus nang rtsa 'khor yi ge dang bcas pa/__pad+ma'i ze'u 'brur a yig gis mtshan par gsal btab/__thabs 'di kho nas sems can rnams kyi don du lhan cig skyes pa'i bde chen mngon du bya bar sems bskyed la dga' bzhis snyoms par zhugs pas spyi bo'i ha~M las bde ba cher g.yos te byang chub sems kyi chu rgyun babs/__rtsa khams gzhan gyi dwangs ma rnams kyang lhan cig tu 'dus/__spyi bo'i rtsa 'khor khyab pas dga' ba/__mgrin par mchog dga'/__snying gar khyad par gyi dga' ba/__lte gsang gi rtsa 'khor brgyud nas nor bu'i rtse mo'i bar son pas lhan skyes kyi dga' ba nyams su myang*/__slar hU~M dang rlung rtsol 'khrul 'khor gyi sbyor bas gyen du drangs pas mas brtan gyi dga' bzhi rim par skyes/__spyi bo'i ha~M yig gi bar du son pas lhan cig skyes pa'i dga' ba nyams su myong*/__khyab cing brtan par bsams la 'khor lo so sor bum can gcun/__mthar 'khrul 'khor gyis dgram zhing mi rtog pa'i ngang du bzhag_/gsum pa las rgya ni/__rang lus la brtan pa thob nas lha dang bla mas lung bstan thob pa'i zhing skyes dang sngags skyes kyi rig ma la brten nas dpe'i ye shes mngon du byas te bzhi pa phyag rgya chen po don gyi ye shes la bslab par bya'o/__/bzhi pa ye shes rdo rje mthar thug gi rdzogs rim la gsum/__lta bas chos skur thag bcad/__sgom pas longs skur nyams su blang*/__spyod pas sprul skur rtsal sbyang ba'o/__/dang po ni/__phyi rol gyi snang ba thams cad rmi lam sgyu ma'i rang gzugs sems kyi snang ba tsam du thag bcad/__nang gi sems kyi 'gyur ba bdag 'dzin gyi rtog pa nam shar yang rtsad bcad/__mtshang btsal/__ci'ang ma rnyed na de nyid du thag bcad/__gzung 'dzin gnyis med sems kyi ngo bo rig pa'i gnas lugs spros bral smra bsam brjod med/__tha mal gyi shes pa ma bcos pa'i rig pa skad cig ma 'di nyid ka dag rdzogs pa chen po'i gnas lugs su thag bcad/__nges shes bskyed/__nyams gyi shun pa dang phral la bzhag go__/gnyis pa ni/__gnas lugs rig pa dri med kyi gsal ba'i mdangs ma 'gags pa shar ba la lam du bya ste/__rnam rtog gang shar yang*/__'das pa la blo mi 'phreng*/__ma 'ongs pa la blos mi bsu/__da lta'i shes pa la blo ma bcos par 'gyu ba rang thog tu bzhag__/nyams myong yid dpyod dang phral/__lta sgom gyi zhen pas ma bslad pa'i rang rig pa'i ngang bskyang*/__skabs su chos nyid kyi dran pas gsal 'debs pa tsam las spros pa gzhan thams cad bcad de mnyam rjes kun tu bslab par bya'o/__/gsum pa ni/__rang dang snang ba thams cad lha sku sgyu ma lta bur gsal ba sems nyid dang dbyer med du bsres la snang stong gi ngang bskyang*/__rlung bzung bas ro rkyang gi lam brgyud/__dbu ma'i nang du 'od zer lnga ldan shin tu phra ba song nas snying ga'i a yig la thim/__'byung 'jug gnas gsum a'i rang bzhin tu bsams la yid bzlas bya zhing rlung sems dbyer med du bsres la mnyam par bzhag__/dngos yid gang rung gi rig ma'i bde ba dang bsres la bde stong dbyer med du bskyang*/__mthar thig le bde ba dang bcas pa'i dwangs ma snying dbus mi shigs pa'i thig le a yig la bsdus te byar med du 'jog la bsre ba gsum gyis rtsal 'byongs bar bya'o/__/gzhan yang gzhung nyid las/__dus dang rnam pa thams cad du tshogs drug gi snang bar ci shar na'ang yul la mi 'dzin:__yul can la mi rtog:__snang shes dbyer med phyi nang zang thal chen por la bzlas pas:__yul gyi snang ba ma 'gags kyang :__snang bas shes pa la ma gos:__shes pa'i grwa zur ma nyams kyang :__shes pas ngo bo la ma bcings:__gzung 'dzin gyi spros pa ji ltar shar yang ngo bo spros bral gyi ngang las mi 'da' ba rang bzhin rdzogs pa chen po'i gsang lam mthil phyin pa yin pas dus gsum dus med thams cad du nyams su len par gyis shig:__ces gdams par mdzad pa ltar nyams su blangs te/__'khor 'das dbyer med 'od gsal rdzogs pa chen po'i sa la lhun gyis grub pa'i thabs la brtson par 'tshal lo/__/zhes rgyun gyi nyams len snying po'i gnad bsdus khyer bde ba'i ched du 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas gter gzhung nas btus te rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bkod pa dge legs 'phel/__/sarba mang+ga laM/__!___/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi lam rim smon lam 'og min bsgrod pa'i them skas ces bya ba bzhugs so/__/bla ma bcom ldan rdo rje phag mo dang*/__/d+hA ki rab 'byams rgya mtsho'i dkyil 'khor rnams/__/bdag cag rdo rje'i rnal 'byor mched lcam la/__/ye shes thugs rjes mi 'bral dgongs su gsol/__/mtshan nyid ldan pa'i rdo rje slob dpon las/__/smin byed dbang gis bdag rgyud rab smin nas/__/sdom pa dam tshig srog ltar bsrung ba dang*/__/ci gsungs bka' bzhin bsgrub pas mnyes byed shog__/srid pa'i gnas ngan len la nges 'byung zhing*/__/me yi 'obs nas thar ba lta bu'i blos/__/zhi ba mchog gi go 'phang don gnyer nas/__/rnam grol thar pa'i sgo chen rnyed par shog__/dal dang 'byor pas rgyan pa'i lus 'di ni/__/rnyed dka' 'jig sla mi rtag mi brtan pa'i/__/tshul la bsams nas las 'bras spangs blang la/__/brtson pas 'khor ba'i lam las ldog par shog__/mtshan thos tsam gyis srid zhi'i 'jigs pa skyobs/__/gtan bde'i mchog stsol bslu med dkon mchog gsum/__/rtsa gsum sku gsum 'dus pa'i bdag nyid che/__/bla ma mchog la skyabs su 'gro bar shog__/theg chen lam gyi rtsa ba smon 'jug sems/__/g.yo sgyu med pa'i gzhan phan bsams pa yi/__/byang chub sems kyi nor bus blo sbyangs bas/__/'phral dang yun gyi don chen sgrub par shog__/gnyen po stobs bzhi gang+gA'i chu rgyun gyis/__/bcas dang rang bzhin nyes pa'i dri ma 'khrud/__/rang rgyud rnam par dag pa shel lta bu/__/sdom gsum dam tshig nyams pa sor chud shog__/legs byas dge tshogs rgya mtsho'i rdul chen po/__/sku gsum mchod pa'i sprin du spros pa yis/__/rang gzhan tshogs gnyis gong du 'phel ba dang*/__/sku bzhi'i sa bon rgyud la thebs par shog__/dbang dus bla mas byin gyis brlabs pa yi/__/lam dus zab mo'i rnal 'byor la brtson zhing*/__/gsol 'debs dbang blang thugs yid bsre ba yis/__/rang rig bla ma chos sku rtogs par shog__/ting 'dzin rnam pa gsum gyis gzhi bzung zhing*/__/rten dang brten pa'i dkyil 'khor bsgom pa dang*/__/dam ye dbyer med lhar snang phyag rgya yi/__/bskyed pa'i rnal 'byor tshad du phyin par shog__/phung khams skye mched rtsa thig rlung gsum po/__/gdod nas lhun grub d+hA ki'i grong khyer cher/__/gnad du bsnun pas sku yi rdo rjer rdzogs/__/bskyed rim sprul sku'i nyams len mthar phyin shog__/bskyed pa'i bogs 'don rlung sngags bzlas pa yi/__/rnal 'byor zab mor chu bo'i rgyun bzhin brtson/__/bsnyen sgrub rnam bzhir dus dang rgyun du 'bad/__/rig 'dzin bzhis bsdus lam lnga mthar phyin shog__/gtum mos gzhi bca' rlung sems rnal du dbab/__/rtsa 'khor gsal ba las rlung d+hU tir sdud/__/gtum mo'i mi yi reg byas drod sbar zhing*/__/de las byung ba'i ye shes skye bar shog__/steng sgo haM yig zla ba zhu ba las/__/'bar dang 'dzag pa'i 'phro 'du'i sbyor ba yis/__/lus sems zag med dga' bzhis khyab pa dang*/__/bde ba thig le'i nyams len skye bar shog__/dus gsum spros pa thams cad dbyings su bcad/__/rang sems dag pa ye shes lnga ru rdzogs/__/d+hA ki rigs lnga gzhan nas btsal du med/__/mi rtog ye shes nyams len mthar phyin shog__/lam gyi bogs 'don sgyu lus 'byongs ba yis/__/snod bcud lha sku 'ja' tshon lta bu 'char/__/bde chen rang bzhin sgyu ma'i gzugs brnyan che/__/snang srid mkha' 'gro'i dkyil 'khor 'char bar shog__/lam gyi snying po 'od gsal gnas lugs ni/__/rtog pa'i rgyu ba shin tu phra ba 'gags/__/ma bcos rig pa'i gnas lugs ji bzhin 'char/__/'od gsal de kho na nyid rtogs par shog__/lam gyi tshod 'dzin rmi lam sgyu mar sbyangs/__/lha skur ldang zhing 'od gsal ngang du bsres/__/sbyang spel sprul bsgyur gnad la gom pa yis/__/'khrul pa rmi lam rang sar dag par shog__/lam gyi sun ma 'pho ba'i nyams len gyis/__/rlung sems rig pa dbyer med thig le che/__/rlung sbyor gyis bskul sgra yi 'pho ba dang*/__/'og min mkha' spyod chen por skye bar shog__/lam khyer bar do da lta'i snang ba kun/__/sems rlung bde ba rdo rje phag mo yi/__/sku gsung thugs kyi ngo bor lam gyis 'char/__/chags sdang rmongs pa'i 'khrul rtog kun sbyongs shog__/de ltar thabs lam snying po chos drug gi__/nyams len zab mor rtag tu brtson pa'i mthus/__/gsung gi rdo rje longs sku 'grub pa'i thabs/__/gsang ba'i dbang gi nyams len mthar phyin shog__/'og sgo mkha' gsang bde chen rol pa yi/___/chos kyi phyag rgyas bdag byin brlab pa dang*/__/dam tshig phyag rgya'i nyams len la brtson pas/__/snang ba thams cad bde bar 'char bar shog__/rtsol med bde dang 'dzag med tshul khrims kyi/__/zag med nyams myong rgyud la skyes pa na/__/las kyi phyag rgya pad can pho nya dang*/__/'du shes gsum gyi rnal 'byor brtson par shog__/rtsa yig byin brlab sems gsum mngon du byas/__/'dren bkram brtan cing mi rtog ngang du sba/__/thugs kyi rdo rje bde chen chos sku yi/__/nyams len gsum pa'i lam mchog mthar phyin shog__/lta ba ka dag chos skur thag chod cing*/__/sgom pa longs skur nyams su blang ba dang*/__/spyod pa sprul sku'i rtsal sbyangs rnal 'byor gyis/__/byar med don la rtag tu brtson par shog__/phyi rol snang ba sems kyi rtsal las shar/__/sems nyid skye 'gags gnas pa'i ngo bos stong*/__/stong pa phyogs su ma lhung gdod ma'i gshis/__/'od gsal lhun grub rang ngo shes par shog__/gnas 'gyu thams cad rang bab ma bcos bzhag__/dgag sgrub chags sdang re dogs kun bral zhing*/__/gzung 'dzin spang blang gdod nas rang sar grol/__/rig stong ye shes rdo rjer 'grub par shog__/lam gyi gegs sel bogs 'don kun gyi snying*/__/dus gsum rgyal ba rnams kyis bsngags pa'i lam/__/lam zab bla ma'i rnal 'byor la brtson pas/__/lam gyi gegs 'khrul thams cad rang grol shog__/dang po yang dag go don rgyud la 'char/__/bar du bde gsal mi rtog nyams 'char zhing*/__/tha mar sprin thag chad pa'i nam mkha' ltar/__/rig pa rjen gcer mngon sum rtogs par shog__/'khor 'das gnyis snang 'khrul rtog bar lag phyed/__/re dogs mdud zhig gnas lugs mtshang brdol nas/__/'khor 'das dbyer med 'od gsal rdzogs pa che'i/__/gdod ma'i sa la gtan srid zin par shog__/gal te tshe 'dir grol bar ma gyur na/__/'pho ba'i stobs kyis rdo rje btsun mo'i zhing*/__/bla ma badz+ra wA ra hI nyid kyis/__/rjes su bzung nas lam mchog mthar phyin shog__/gal te der yang brtan pa ma thob na/__/bar dor khyer so gsum gyi rnal 'byor gyi/__/bla ma bcom ldan 'das mas lag mkhrig nas/__/bzung ste mkha' spyod gnas su khrid par shog__/mdor na skye dang tshe rabs thams cad du/__/dpal chen rdo rje mkha' 'gro'i lha tshogs kyis/__/rjes su bzung nas don gnyis lhun gyis grub/__/brtan g.yo'i dngos kun bde chen 'grub par shog__/ces pa'ang me yos lor 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos mkha' 'gro gsang ba 'dus pa'i sgrub mchod skabs bsnyen pa'i thun gseng zhig la shar mar bris pa 'dis kyang bdag gzhan thams cad bla ma rdo rje phag mos rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig___sarba dA' mang+ga laM/__shub+haM//

Footnotes

Other Information