JKW-KABAB-15-BA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shig rdo rje'i dbyangs snyan JKW-KABAB-15-BA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 18, Pages 439-443 (Folios 1a1 to 3a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation Khyentse, Dilgo. grub thob chen po'i thugs tig las yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shig rdo rje'i dbyangs snyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 439-443. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Prayers - smon lam
Cycle ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (khrag 'thung bde gshegs 'dus pa)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bka' brgyad
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-MA-014
Colophon

།ཅེས་པའང་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་སྐྱོང་མཛད་འཇིག་བྲལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའི་གླིང་བུའི་བསྐུལ་བཞིན་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པར་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མདོ་ཁམས་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཆུ་འགོ་འོག་མིན་མཚུར་ཕུའི་གནྡྷོ་ལ་ནས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བས་བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་མི་ནུབ་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang gsang chen snga 'gyur chos kyi rgyal thabs skyong mdzad 'jig bral smra ba'i seng ge mi pham 'jam dpal rdo rje'i mchog sprul rin po che'i bka'i gling bu'i bskul bzhin zab gsang rdo rje'i theg par mos pas spyod pa'i rig 'dzin gyi gzugs brnyan mdo khams pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rje'i bka' brgyud grub pa'i chu 'go 'og min mtshur phu'i gan+d+ho la nas bris te phul bas bka' gter shing rta'i lam srol phyogs dus gnas skabs kun tu 'phel rgyas mi nub brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཝེ། །དངོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ །རབ་འབྱམས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར། །བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ལྷས། །རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་འདི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་དང་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་སྙེད། །གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་ཡོངས་སད་ནས། །སྐལ་བཟང་བླ་མེད་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་རིགས། །གྱུར་ནས་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །རང་བཞིན་བརྒྱད་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིར། །ཕན་དབང་རིགས་ལྔ་ནུས་པའི་དབང་བཅོ་ལྔ། །ཟབ་དབང་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་དག་ནུས་ཐོབ་ཤོག །དལ་རྟེན་གྲུ་གཟིངས་བཤེས་གཉེན་ནོར་བུའི་བརྗིད། །མི་རྟག་རྒྱུད་བསྐུལ་དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་བརྩོན། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་རླུང་གིས་རབ་བསྐུལ་བས། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་བརྒལ་གྱུར་ཅིག །ཞི་བའི་འཇུག་སྒོའི་སྐྱབས་འགྲོའི་རྩ་བ་བརྟན། །གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཞད་པས་མཛེས། །བསགས་སྦྱངས་འདབ་བརྒྱས་སྒྲིབ་པའི་སྦུབས་བརྟོལ་ནས། །བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་སྔོན་འགྲོ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཕྱི་དཀྱིལ་བརྡ་དོན་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་གར། །མཁའ་ཁྱབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཡེ༷་ཤེས༷་སྐུ༷། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འབར་བའི་འཁོར་ལོ་དགུའི། །གསལ་བརྟན་དག་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱད་གྱུར་ཤོག །གཞོམ་མེད་གསང་སྔགས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་ཚུལ། །བཀོད་དང་ཁྱོགས་བཟླས་འཕྲོ་འདུ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞི་གདབ། །གསུང༷་གི༷་རྡོ༷་རྗེ༷འི་གསང་བ་མངོན་གྱུར་ཤོག །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས། །སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་རྫོགས་གཉུག་མའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ཡིས། །ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོའི་ལུས་དབེན་མངོན་གྱུར་ཤོག །རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་བུམ་པ་ཅན་འབྱོངས་ཤིང༌། །དྲོད་དང་བདེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཡིས། །སྣང་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རྩལ་བསྐྱེད་པའི། །སྔག༷ས་ཀྱི༷་རྣལ་འབྱོར༷་མཐའ་རུ་སོན་པར་ཤོག །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དྷཱུ་ཏིའི་སྲོག་གི་དབྱིག །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་སྣང་མཆེད་ཐོབ་པ་ཡིས། །ཉམས་ཀྱིས་མི་རྟོག་བདེ་སྟོང་ཏིང་འཛིན་མཐུས། །སེམ༷ས་དབེ༷ན་བྱེད་པས་ཡེ་ཤེས་སད་ནུས་ཤོག །ཉིན་མཚན་དག་དང་མ་དག་སྣང་ཆའི་དངོས། །རིགས་ཀུན་བདག་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །ཡོངས་ཤར་འཁྲུལ་སྣང་རྨི་ལམ་ལྷ་སྐུ་རུ། །སད་པའི་སྒྱུ༷་ལུས༷་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །ཉམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་ལས་རྟོགས་པ་ཡི། །འོད་གསལ་སྣང་བས་ཁ་སྦྱོར་གཏི་མུག་སྦྱངས། །བོགས་འབྱིན་དངོས་ཡིད་ཕྱག་རྒྱའི་རེག་པ་ལས། །འོ༷ད་གས༷ལ་ཐུག༷ས་ཀྱི་གསང་བ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག །ཡེ་གྲོལ་ཅོག་བཞག་ཀ་དག་ལྟ༷་བ་རྟོགས། །སྒོ༷མ་པ་ཟངས་ཐལ་ཆོས་ཉིད་དྲན་པས་བསྐྱངས། །བཟོ་མེད་ལྷུག་པའི་སྤྱོད༷་པས་མི་སློབ་པའི། །ཟུང་འཇུག་ཡེ༷་ཤེས༷་ཧེ་རུ་ཀ་འགྲུབ་ཤོག །བསྐྱེད་བཟླས་ནུས་པས་གདུལ་དཀའ་ཚར་གཅོད་ཕྱིར། །སྲུང་བཟློག་བསད་མནན་ལས་སྦྱོར་ནུས་སྟོབས་རྣོ། །མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨིན་ལམ་ཚེ་སྒྲུབ་པས། །སྐལ་བཟང་རྗེས་འཛིན་དོན་གཉིས་ལྷུན་རྫོགས་ཤོག །རྟེན་འདིར་ལམ་མཐར་མ་སོན་བར་མ་དོར། །འཆི་བ་འོད་གསལ་བར་དོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །དམིགས་བཅས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དུ་འཕོ་ལ་སོགས། །ལམ་གྱི་ཡན་ལག་མཐའ་དག་སྤྱོད་ནུས་ཤོག །རང་རིག་གཞི༷་ཡི་གནས་ལུགས་སྙིང་པོའི་ཁམས། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཐབས་གྲོལ་ལ༷མ་གྱིས་ལེགས་སྦྱངས་མཐུས། །གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་བསྒྲལ། །འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་ཀྱི་བཅོམ། །བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་མིང་མེད་མཐར་བྱས་ཏེ། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་བགྲོད་ནས། །ཟུང་འཇུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །མཐར་ཕྱིན་འབྲ༷ས་བུའི་ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་མཆོག་སྐུ། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་སྒྲོལ་ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་གསུང༌། །ཟུང་འཇུག་མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀའི། །རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་ཆེན་པོ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་པདྨའི་ཞབས་ལ་སོགས། །རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀ །སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །ཆེས་ཆེར་རབ་འཕགས་ཟབ་གསང་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན་མི་ནུབ་འཁྱིལ། །རྒྱུད་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་རླབས་ཕྲེང་བྱེ་བས་མཛེས། །དངོས་གྲུབ་ཀླུ་དབང་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ། །སྤྱོད་པའི་མཁས་གྲུབ་བྱེ་བས་ས་འདི་ཁེངས། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་ནུས་པའི། །ཟབ་གསང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་མི་ནུབ་བརྟན། །ཕན་བདེའི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བ་ཡི། །ཀུན་ཀྱང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཅན་དུ། །གྱུར་ཏེ་སྔོན་ཚེ་ཟ་ཧོ་ར་ཡི་ཡུལ། །གངས་ཅན་བསམ་ཡས་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་བཞིན། །འབྲེལ་ཚད་འཕུར་འགྲོའི་གྲོང་ན་དགའ་མགུ་རུ། །བརྩེན་པའི་ངོ་མཚར་ཉིན་བྱེད་འཆར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཉིད་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བདེན་པ་དང༌། །ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་འདུས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུ། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན། །འགྲུབ་པས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་དར་རྒྱས་ཤིང༌། །ཕྱི་སྣོད་རྣམ་དག་དྷཱུ་མ་ཐ་ལའི་ཞིང༌། །ནང་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀའི་དལ། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་གཟི་བྱིན་དཔལ་འབར་བའི། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་སྣང་བས་རྟག་ཁྱབ་ཤོག །ཅེས་པའང་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་སྐྱོང་མཛད་འཇིག་བྲལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའི་གླིང་བུའི་བསྐུལ་བཞིན་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པར་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མདོ་ཁམས་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཆུ་འགོ་འོག་མིན་མཚུར་ཕུའི་གནྡྷོ་ལ་ནས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བས་བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་མི་ནུབ་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/__yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shig rdo rje'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs/__na mo gu ru shrI we/__/dngos kun bde chen sdom pa'i he ru ka__/rab 'byams rigs brgya'i khyab bdag 'khor lo'i bsgyur/__/bla ma mchog dang dbyer med lhag pa'i lhas/__/rnam dag smon pa'i gnas 'di 'grub par mdzod/__/bdag dang mkha' khyab yid can rgya mtsho snyed/__/gsang chen rdo rje'i rigs su yongs sad nas/__/skal bzang bla med rin chen lta bu'i rigs/__/gyur nas rdo rje'i lam la 'jug par shog__/rang bzhin brgyad ldan rdo rje slob dpon gyis/__/phyi nang gsang ba de nyid dkyil 'khor bzhir/__/phan dbang rigs lnga nus pa'i dbang bco lnga/__/zab dbang gsum gyis rgyud dag nus thob shog__/dal rten gru gzings bshes gnyen nor bu'i brjid/__/mi rtag rgyud bskul dge sdig spang blang brtson/__/srid las nges 'byung rlung gis rab bskul bas/__/'khor ba'i rgya mtsho'i pha mthar brgal gyur cig__/zhi ba'i 'jug sgo'i skyabs 'gro'i rtsa ba brtan/__/gzhan phan sems kyi me tog bzhad pas mdzes/__/bsags sbyangs 'dab brgyas sgrib pa'i sbubs brtol nas/__/byin rlabs mchog gis sngon 'gro mthar phyin shog__/phyi dkyil brda don rtags kyi phyag rgya'i gar/__/mkha' khyab sgyu 'phrul drwa ba'i yeX shesaX skuX/__/he ru ka dpal 'bar ba'i 'khor lo dgu'i/__/gsal brtan dag pa'i ting 'dzin gyad gyur shog__/gzhom med gsang sngags bsnyen sgrub las kyi tshul/__/bkod dang khyogs bzlas 'phro 'du rab 'byams kyis/__/don gnyis lhun grub srog sdom gzer bzhi gdab/__/gsungaX giX rdoX rjeX'i gsang ba mngon gyur shog__/rdo rje'i lus kyi rtsa rlung thig le'i khams/__/sgrub sde brgyad rdzogs gnyug ma'i lhan cig skyes/__/he ru ka dpal phyag rgya gcig pa yis/__/thun min sngon 'gro'i lus dben mngon gyur shog__/rdo rje'i bzlas pas bum pa can 'byongs shing*/__/drod dang bde ba'i rnal 'byor zab mo yis/__/snang stong lhan skyes ye shes rtsal bskyed pa'i/__/sngagaXs kyiX rnal 'byoraX mtha' ru son par shog__/chos kyi 'khor lo d+hU ti'i srog gi dbyig__/rnal 'byor zab mo'i snang mched thob pa yis/__/nyams kyis mi rtog bde stong ting 'dzin mthus/__/semaXs dbeXn byed pas ye shes sad nus shog__/nyin mtshan dag dang ma dag snang cha'i dngos/__/rigs kun bdag po'i ye shes sgyu ma'i gar/__/yongs shar 'khrul snang rmi lam lha sku ru/__/sad pa'i sgyuX lusaX mthar phyin sku thob shog__/nyams kyi rnal 'byor mthu las rtogs pa yi/__/'od gsal snang bas kha sbyor gti mug sbyangs/__/bogs 'byin dngos yid phyag rgya'i reg pa las/__/'oXd gsaXl thugaXs kyi gsang ba longs spyod shog__/ye grol cog bzhag ka dag ltaX ba rtogs/__/sgoXm pa zangs thal chos nyid dran pas bskyangs/__/bzo med lhug pa'i spyodaX pas mi slob pa'i/__/zung 'jug yeX shesaX he ru ka 'grub shog__/bskyed bzlas nus pas gdul dka' tshar gcod phyir/__/srung bzlog bsad mnan las sbyor nus stobs rno/__/myong grol bdud rtsi smin lam tshe sgrub pas/__/skal bzang rjes 'dzin don gnyis lhun rdzogs shog__/rten 'dir lam mthar ma son bar ma dor/__/'chi ba 'od gsal bar dor longs spyod rdzogs/__/dmigs bcas sprul sku'i zhing du 'pho la sogs/__/lam gyi yan lag mtha' dag spyod nus shog__/rang rig gzhiX yi gnas lugs snying po'i khams/__/bskyed rdzogs thabs grol laXm gyis legs sbyangs mthus/__/gsang ba'i dgra gsum chos nyid klong du bsgral/__/'jigs pa'i bdud bzhi ye shes stobs kyi bcom/__/bar chad 'phrang gsum ming med mthar byas te/__/rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang myur bgrod nas/__/zung 'jug sku dang ye shes rgya mtsho'i dngos/__/mthar phyin 'braXs bu'i sa la dbang bsgyur ba'i/__/srid zhi mnyam nyid spyi dpal che mchog sku/__/mkha' khyab 'gro sgrol kun khyab thugs rje'i gsung*/__/zung 'jug mkhyen brtse'i thugs ldan he ru ka'i/__/rdo rje'i gsang ba chen po myur thob shog__/rgyal kun 'dus zhal pad+ma'i zhabs la sogs/__/rig 'dzin DA ki'i thugs kyi ti la ka__/snga 'gyur rgyud lung man ngag rgya mtsho'i dbus/__/ches cher rab 'phags zab gsang sgrub sde brgyad/__/smin lam dbang gi chu rgyun mi nub 'khyil/__/rgyud lung bshad sgrub rlabs phreng bye bas mdzes/__/dngos grub klu dbang nor bu'i bang mdzod la/__/spyod pa'i mkhas grub bye bas sa 'di khengs/__/theg mchog chos kyi rgyal khab srung nus pa'i/__/zab gsang sgrub pa'i rgyal mtshan mi nub brtan/__/phan bde'i 'dod pa yid bzhin 'jo ba yi/__/kun kyang skal bzang rdo rje'i rigs can du/__/gyur te sngon tshe za ho ra yi yul/__/gangs can bsam yas brag dmar ke'u tshang bzhin/__/'brel tshad 'phur 'gro'i grong na dga' mgu ru/__/brtsen pa'i ngo mtshar nyin byed 'char gyur cig__/chos nyid bsam mi khyab pa'i bden pa dang*/__/o rgyan rje 'bangs 'dus pa'i thugs bskyed mthu/__/lhag bsam dag pas ji ltar smon pa bzhin/__/'grub pas bstan 'gro'i dge mtshan dar rgyas shing*/__/phyi snod rnam dag d+hU ma tha la'i zhing*/__/nang bcud rdo rje'i dpa' bo DA ka'i dal/__/dngos grub mchog gi gzi byin dpal 'bar ba'i/__/bkra shis dge mtshan snang bas rtag khyab shog__/ces pa'ang gsang chen snga 'gyur chos kyi rgyal thabs skyong mdzad 'jig bral smra ba'i seng ge mi pham 'jam dpal rdo rje'i mchog sprul rin po che'i bka'i gling bu'i bskul bzhin zab gsang rdo rje'i theg par mos pas spyod pa'i rig 'dzin gyi gzugs brnyan mdo khams pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rje'i bka' brgyud grub pa'i chu 'go 'og min mtshur phu'i gan+d+ho la nas bris te phul bas bka' gter shing rta'i lam srol phyogs dus gnas skabs kun tu 'phel rgyas mi nub brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//__//__

Footnotes

Other Information