JKW-KABAB-05-CA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ།
Wylie title bka' 'dus kyi tshom bu tshogs su sgrub pa'i las tho page=1
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 26, Pages 395-440 (Folios 1a to 23)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. bka' 'dus kyi tshom bu tshogs su sgrub pa'i las tho. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 395-440. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-029
Colophon
  • Author colophon: །ཞེས་གསེར་པ་གཏེར་སྲས་བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ནས་ཀུན་གཟིགས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་བཀའ་ཡིས་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Contributor colophon: །སླར་ཡང་གསལ་བྱེད་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་ཛྙཱ་ནས་ཞུས་དག་པར་བགྱིས་པ་ཤུབྷཾ།།
  • Author colophon: zhes gser pa gter sras bslab pa gsum ldan rdo rje 'dzin pa 'gyur med 'jam dbyangs tshul khrims nas kun gzigs gter chen bla ma rin po cher gsol ba btab pa'i don bka' yis gnang ba stsal ba ltar/ pad+ma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen por bsdebs pa dge legs 'phel
  • Contributor colophon: slar yang gsal byed cung zad dang bcas dz+nyA nas zhus dag par bgyis pa shu b+haM

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ་བཞུགས་སོ།། ན་མཿཤྲཱི་གུ་ར་བེ། ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་རེ་ཞིག་རང་གཞུང་མ་རྙེད་ན། བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཁོག་སྦྱོར་ན་ལེགས་པར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བས་དེ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་སྐབས། རྩ་བའི་ས་བཅད་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད་ལས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར། གང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གནས། གང་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་དུས། གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག །སྒྲུབ་པ་ལ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་བཅས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་བཞི་བཟུང་ནས། སྒྲུབ་པ་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ས་ཆོག་དང༌། སྤྱི་བཤགས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པར་ས་བརྟག་པ་དང་སྣང་བ་ལས་བསླང་བ་མི་དགོས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། མི་སྣང་བ་ལས་སློང་བ། དབང་དུ་བྱ་བ། སྦྱང་བ། བཟུང་བ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྟར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པ་དང་བཅས་པའི་མཐར་འོད་གསལ་འཇུག་ལྡང་བྱས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་པའི་མདུན་མཆོད་གཏོར་དང་གསེར་སྐྱེམས་བཤམ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ དགོངས་ཤིག་ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་སྡེ་དང་དཔུང་༔ གངས་རི་གཡའ་རྩེ་ལུ་མ་སྐྱེད་མོས་ཚལ༔ མཚོ་རྫིང་ལྟེང་ཀ་སོ་སོའི་གནས་རྣམས་ནས༔ ལྷ་ཀླུུ་ས་བདག་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གྱི༔ འཛམ་གླིང་གྲུ་བཞིར་སྒྲུབ་པའི་ས་བསླང་ཕྱིར༔ ས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཏེ༔ བྱིན་བརླབས་བསྔོས་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ས་འདི་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་སྡེ་བཞི་བཏུལ་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡང་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེའི་སྟེང་དུ་མཛད་པ་ལགས་པས༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚོགས་ཆེན་པོ་གཉིས་རྫོགས་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་གནས་འདིར་མི་གནས་པའི་དཔལ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་རིག་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ཕོ་བྲང་འདེབས་པར་འཚལ་བས༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་སའི་ལྷ་མོ་དང་བཅས་པ་ཀུན་ས་གླུད་ཆེན་པོ་འདི་ཁྱེར་ལ་བདག་གིས་སྒྲུབ་པ་འདི་དབུ་བཙུགས་ནས་མཇུག་མ་ཐོན་གྱི་བར་དུ་གནས་གཞན་དུ་སྤོས་ཏེ་ས་གཞི་ཡང་བརྟན་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ་ནས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪ༔ གནང་བ་བྱིན་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ་ཞིང་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕྱིར་འབུལ། མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུའོ། །གཉིས་པ་ནི། དབང་མཆོག་ཕུར་བུ་ཐོགས་ལ། བདག་ཉིད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སྔགས་ལན་བདུན་གྱིས་དབང་ཕུར་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཕུར་སྟེགས་ལ་བཀོད་དེ་དབང་དུ་གྱུར་པའི་དམིགས་པ་གསལ་གདབ་ནས། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར། ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་ལ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྦྱང་བ་རྣམས་ལས། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་སྦྱང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསམས་ནས་ཕྱག་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ས་ལ་རེག་པའི་ཚུལ་བྱས་ནས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ལན་གསུམ་གྱིས་ས་ལ་བསྣུན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྦྱང་བ་ནི། བདག་ཉིད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་ཕྲ་མོ་གྲངས་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །བཞི་པ་བཟུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རྡོར་དྲིལ་བཅས་བཞེངས་ལ། བདག་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེར་གསལ་བའི་རྐང་པ་གཉིས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པ། མིག་གཡས་པ་ཨ་ལས་ཟླ་བ། གཡོན་པ་མ་ལས་ཉི་མ། དབུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་གསུམ་ལ་ཧཱུྃ་དམར་པོ་རེ་རེས་མཚན་པར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་འཁོར་འདས་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པའི་བཀའ་བྱུང་གིས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་མི་དབང་བའི༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་བྱེར་ཞིག་མྱུར་དུ་དེངས༔ ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཕེཾ་ཕེཾ༔ རྐང་པའི་རྡོ་རྗེ་ལས་མེ་འབར་ཏེ་འབྱུང་པོ་བརྔན་པ་བྱིན་ཅིང་བདེན་པ་བརྗོད་ཀྱང་མི་ཉན་པ་བསྲེགས་ཤིང་རང་དབང་མེད་པར་བྲོས་པར་གྱུར། རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་ལ་གཡོན་བསྐོར་ཁོ་ནས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ། གཡས་བརྐྱང༌། གཡོན་བརྐྱང་སྟབས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གསུམ་བྱ། བདག་གི་སྤྱན་གསུམ་གྱི་ཧཱུྃ་ལས་བྱང་སེམས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་འབྱུང་པོ་ཚར་བཅད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བདེ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པས། ཞེ་སྡང་ཁོང་ཁྲོ་ཞི་ནས་གནོད་འཚེ་མེད་པར་གྱུར། ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་གཡས་བསྐོར་ཁོ་ནས་འགྲོས་འཁོར་གསུམ་གོང་ལྟར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྤྱི་བཤགས་ལ་གསུམ། སཱཙྪ་ཉེ་འདོན་སྲོག་བསླུ་ཆུ་གཏོར་སོགས་ཕྱི་ཚོགས་གསོག །ཡིག་བརྒྱ་སྤང་སྐོང་དོངས་སྤྲུགས་སོགས་ནང་རྒྱུན་བཤགས། མཚན་མ་རྫས། ཕུང་པོ་རྟེན། ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཏེ་གསང་བ་སྐོང་གི་ཆོ་ག་རྣམས་ཇི་ཙམ་འགྲུབ་པ་སྐབས་འདིའམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་ཀར་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། བསྙེན་པ། སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཐོག་མར་ཕྱི་མཚམས་བཅད་པ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་ཐོ་སྐུ་རྟེན་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བཤམས་ལ། ཤར་གྱི་མཆོད་གཏོར། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས། ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཐོ་སྐུ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམ། ཨོཾ་ཌྷྲྀཥྟ་རཱཥྟ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་ནཱ་ནཱ་ཁཱ་དནྟུ་གྲྀཧྣ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ཤར་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དབང་གིས་མཐུས༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ བདག་ཅག་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ མ་དག་པ་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་པི་ཝཾ་བསྣམས༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བས་སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པར་བསམ་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་ལྷོའི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་དབང་གིས༴ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ བདག་ཅག༴ མ་དག༴ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་སྐུ༔ དུག་གསུམ་འཇོམས་པའི་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གྲུལ་བུམ་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་ནུབ་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བི་རཱུ་པཀྵ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན༴ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ བདག་ཅག༴ མ་དག༴ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ དབང་དྲག་དམར་སྨུག་འབར་བ་འཇིགས་པའི་སྐུ༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་བྱང་གི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཐོ་བསང་སྦྱང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་སོགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞིའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས༔ ཕྱག་ན༴ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ བདག་ཅག༴ མ་དག༴ ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལོངས་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་སྐུ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་ལྡན་ནེའུ་ལེ་བེ་ཅོན་བསྣམས༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ཚོགས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནང་མཚམས་ལ་གཉིས། དམ་སྲི་མནན་པ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱི་སྒོར་བྲུབ་ཁུར་བྲས་པར་མནན་ལིང་ཚུལ་བཞིན་བྲིས་པ་བཀོད། ཐོག་མར་འབྲུ་སྣ་བཏབ་པའི་གསེར་སྐྱེམས་རྡོར་སློབ་ཀྱིས་ཐོགས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། གཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱི༔ གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། །བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཁྱད་པར་བཀའ་འདུས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངགས་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང༌། །ས་ཕྱོགས་འདི་སོགས་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད། །ཅེས་པའི་ཚིག་མཚམས་གསུམ་པོར་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཀྱིས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་དགུག་གཞུག་བྱས་ནས་ཕུར་ཆུང་གཅིག་མི་གཡོ་བར་བསྐྱེད་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཚར་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ནས། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ བཀའ་ལས་འདས་པའི་དམ་སྲི་རྣམས༔ བསད་ཅིང་མནན་པའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཧཱུྃ་གི་ཁྲོ་བོ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ༔ སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་རྔམས་བརྗིད་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དུར་ཁྲོད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་འཇོམས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་དམ་སྲི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་མནན་ཐོད་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕུར་ཆུང་བཏབ། ཐུན་རྫས་ཀྱིས་བྲབ། མནན་ཆས་དོང་ནང་དུ་བསྐྱུར། རོ་གཡམ་ལ་རི་གླིང་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་བཀབ་པའི་སྟེང་སཱཙྪ་ནག་པོས་མནན་རྗེས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་པས་ས་ཆུ་མེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་ནས་མི་མངོན་པར་བྱས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་རྡོ་རྗེས་རྒྱ་གྲམ་དུ་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྨང་དུ་མནན༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་དུ་སྐྱུར༔ གཤིན་རྗེ་ནག་པོའི་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཆུ་སྲིན་གདུག་པའི་ཁ་རུ་བརྫང་༔ འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱས་མནན༔ བདུན་བརྒྱུད་རིགས་ནི་བརླག་པར་འགྱུར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མི་ནུས་སོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྐྱེས་ན་བཏང་༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དོན་བསམ་མོ། །དེའི་སྟེང་དུ་ལས་བཞིའི་བྲོ་བརྡུང་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་པ་སྟེང་དང་གཡོན་འོག་ཏུ་བྱས་ལ། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་བཟླ་བཞིན་པས་མཛུབ་མོ་རྣམས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ནས་བྲོ་ར་ཟླུམ་པོར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ གཏི་མུག་བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དེ་བཞིན་རིགས་མཆོག་མ་ལུས་ཀྱི༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ན༔ ཤིན་ཏུ་རྨོངས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཞི་བར་མ་གྱུར་གང་ཡང་མེད༔ ཞི་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སུམྦྷ་ནི་སོགས་དང༌། ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རྒྱ་བཀྲོལ། ཡང་ཧཱུྃ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་བཅས་གུང་མོ་རྣམས་སྦྲེལ་ནས་བྲོ་ར་གྲུ་བཞི་བྱས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ང་རྒྱལ་བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་མ་ལུས་ཀྱི༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ན༔ ཤིན་ཏུ་དྲེགས་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན༔ ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་རྒྱས་མཛད་པས༔ རྒྱས་པར་མ་གྱུར་གང་ཡང་མེད༔ རྒྱས་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སུམྦྷ་ནི་སོགས་དང༌། པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རྒྱ་བཀྲོལ། ཡང་ཧཱུྃ་བཞི་པ་དང་སྲིན་ལག་སྦྲེལ་བའི་བྲོ་ར་ཟླ་གམ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ འདོད་ཆགས་བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ པདྨ་རིགས་མཆོག་མ་ལུས་ཀྱི༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ན༔ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་སྡུད་མཛད་པས༔ དབང་དུ་མ་གྱུར་གང་ཡང་མེད༔ དབང་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སུམྦྷ་ནི་སོགས་དང༌། ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་རྒྱ་བཀྲོལ། ཡང་ཧཱུྃ་བཞི་པ་དང་མཐེའུ་ཆུང་སྦྲེལ་བའི་བྲོ་ར་གྲུ་གསུམ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཞེ་སྡང་བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་མཆོག་མ་ལུས་ཀྱི༔ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་རབ་འབྱམས་ན༔ ཤིན་ཏུ་གདུག་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན༔ ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་བསྡུས་ནས་ཀྱང་༔ རྡུལ་དུ་མ་བརླག་གང་ཡང་མེད༔ རླག་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་མཐར། ཡ་མ་དམ་སྲི་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ལས་བཞིའི་བྲོ་བརྡུང་ངོ༌། །སྒོ་བྱང་གདགས་པ་ནི། རོ་རས་སོགས་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྐུ་སྙིང་པོ་བཅས་བྲིས་པ་ཕྱི་སྒོའི་ཡ་ཐེམ་དང༌། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྐུ་སྙིང་པོ་བཅས་བྲིས་པ་ནང་སྒོར་གདགས་ལ། ཐོག་མར་ཕྱི་སྒོའི་མཆོད་གཏོར་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ་དང༌། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་བཤམས་པ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྐུ་རྟེན། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐིང་ནག་འཁོར་ལོ་དང་ཐོད་དབྱུག་འཛིན་པ་ཁྲཽ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་ཆས་ཅན་མ་ཧེ་ལ་དོར་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་དྲངས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ཉེར་གཅིག་བཟླས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མཆོད་ལ། རང་སྔགས་ཀྱི་མཐར། བ་ལིཾ་ཏ་ནཱ་ནཱ་ཁཱ་དནྟུ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་བདག་པོ་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་སྩལ་ལྟར༔ དེ་བཞིན་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ བཀའ་གསང་གཞུང་ཆེན་འདི་བསྒྲུབས་ནས༔ ཡང་དག་དོན་ཆེན་དེང་བསྒྲུབ་ན༔ འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་པ༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཀུན༔ ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་དང་གཡོག་ལགས་ཀྱིས༔ རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཆོས་ཤོད་ལ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ བླ་མེད་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་བར༔ ས་འདི་ཡན་ཆད་མ་བཏང་བར༔ ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་རྟེན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ནས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ནང་སྒོར་མཆོད་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་དང༌། ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྐུ་རྟེན། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་ཁྲོ་ཆེན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལྗང་ནག་རལ་གྲི་དང་རྒྱ་གྲམ་ཐོགས་པ་ཁྲཽ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་ཆས་ཅན་པད་ཉི་ལ་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བསྐྱེད་དྲངས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྔགས་མཐར་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་སོགས་སྔར་དང་འདྲ་བས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་པས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། སྒོ་ཐེམ་ཕྱི་ནང་དུ་གྲུབ་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟན་ལིང་ལ་སེང་ལྡེང་ངམ་སྐྱེར་བའི་ཕུར་བུའི་དབལ་ལ་མི་གཡོ་བའི་སྔགས་དང༌། མགུལ་དུ་རྒྱ་ཤོག་ལ་སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བྲིས་ཏེ་བཏགས་པ་བཏབ། སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག །ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་གསང་མཚམས་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་བུ་སྟེགས་བཅས་འདུ་བྱས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པས་རང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོའི་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་འཕྲོས༔ ཨོཾ་ཊཱ་ཀི་རཱ་ཛ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་པས་ཁྲོ་བོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་པ་སྤྲོས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་བཀུག་ནས་ཐོ་བས་བསྣུན་ཏེ་གཟིར། ཨེ་བཅུར་བཀོད་པར་གྱུར། ཀཱི་ལ་ཡའི་སྔགས་དབྱངས་བཅས་ཕུར་པ་རྣམས་བྱུག་བདུག་བྲབ་གསུམ་བྱ། ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་ལས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྨད་ཕུར་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། གནས་གསུམ་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་བིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་རང་སྔགས་ཀྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་ལ་ཕུར་བུའི་ཚུལ་དུ་བཏབ་པར་བསམས་ཞིང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐོ་བ་དང་ཕུར་པ་རེ་རེ་བཞིན་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་བླ་ན་མེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་སྟོབས་དང་ལྡན༔ ཏ་ཀྲྀཏ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ འཇིག་ཚུལ་རྔམས་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས༔ གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་བརླག་པར་མཛོད༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ རང་བྱུང་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བགེགས་མཚམས་གཅོད་ཕྱིར༔ ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་གདབ་པར་བྱ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ཤར་གྱི་ཤར་དུ་གདབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ཕྱོགས་བཞི་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་མ་ཡ་མཱ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མཚམས་བཞི་བྱང་ཤར་ནས་གཡོན་བསྐོར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བཱ་ལ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་འོག་གི་ཕུར་བུ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གདབ་བོ། །བཞི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཚམས་དྲག་པོ་ཆེན་པོ་བསྒྲལ་ཞིང་མནན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་བའི་སྟེགས་བུར་མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་དགོད། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾཿ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅྀངས་ཏེ། མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་དྲ་ཛཿ ལན་བདུན་བརྗོད། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱིས་རྣམ་པ་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ། ངོ་བོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་བཀུག་སྟེ་གཟུགས་ལ་བསྟིམས་ནས། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ སྔོན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ལ་བསྒྲིབས༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ བསྒྲལ་ནས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་བྱས༔ ཁུངས་དང་རྫས་བཅས་གང་ལས་བྱུང་༔ ཁུངས་དང་རྫས་བཅས་བདག་ལས་བྱུང་༔ བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཐོ་བས་གཞོམ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ མ་ཏྲྃ་རུ་དྲ་ཛཿ ཨ་ཀརྵ་རུ་དྲ་ཛཿ ཁ་ཏྲང་རུ་དྲ་ཛཿ ཞེས་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གིས་བདག་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་གཞོམ་པའི་དོན་དུ། མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་གཡས་པའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་མནན་པ་ནི༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀས༔ མགོ་ནི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་བསྟན༔ རྐང་པ་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་བསྟན༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཞབས་ནི་གཡས་གཡོན་གྱིས༔ གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཚུལ་དུ་མནན༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ མ་ཧཱ་དེ་བ་རུ་དྲ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་བདུན་བཟླ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་གསུམ་སྒྲེང་བ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཀའི་རྒྱས་སྙིང་གར་བསྣུན་ཚུལ་བྱས་ལ། གཟུགས་ཕུང་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག །མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབས་དྲལ། རྣམ་ཤེས་ཏྲི་ནག་པོར་གནས་པ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། སྟེགས་བུའི་མཐར་སྔར་དམ་སྲི་མནན་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞུང་གྲལ་སོགས་རགས་བསྡུས་ཀྱིས་ལས་བཞིའི་བྲོ་བརྡུང༌། གཞན་རྣམས་གྲལ་དུ་འཁོད། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་མ་ཏྲཾ་གི་ལྷུ་ཚིགས་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་སྟེགས་བུའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མགོ །ནུབ་ཏུ་སྙིང༌། ནུབ་བྱང་དུ་ལག་གཡོན། བྱང་དུ་རྐང་གཡོན། བྱང་ཤར་དུ་གསང་གནས། ཤར་དུ་རྐང་གཡས། ཤར་ལྷོར་ལག་གཡས། ལྷོར་གློ་བ་སྟེ་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སོ་སོར་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་གནས་པས། བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜལ་བྷྲཱུྃ། ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་ཁོག་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ར་བ་མེ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བར་གྱུར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཕྱི་དང་གཡོན་ནང་དུ་བྱས་པའི་ཁུ་ཚུར་དཔུང་མགོར་བསྣོལ་ཞིང༌། ཧཱུྃ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་ལན་བརྒྱད་བཟླས་ནས་རྒྱ་བཀྲོལ་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཤག་གིས་ཕྱེ་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་གར་གྱིས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ་སྟེགས་བུའི་དབུས་ཀྱི་ཁྲིའུའི་ཁར་སློབ་དཔོན་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིས་ཕྱི་ཡི་མཚམས་སྲུང་ལ༔ སོགས་བརྗོད་པས་མཚམས་གཅོད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་བོ། །ལྔ་པ་སྟ་གོན་གྱི་ལས་རིམ་ལ་ལྷ། བུམ་པ། སློབ་མ་སྟ་གོན་གསུམ་དུ་གྲགས་ཤིང༌། དེ་དག་གཙོ་བོར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཀྱང༌། འདིར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་དབང་གིས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་ལ་དེ་དག་གསལ་བར་མ་གསུངས་པས་ཕྱི་མ་ནི་སྐབས་འདིར་མི་དགོས། རྒྱས་པར་སྤྲོ་བའི་སྐབས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བླང༌། ལྷ་སྟ་གོན་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བར་གནང་བ་ཞུ་བའི་ཆེད་ཡིན་པར་བཤད་པ་མ་ཟད་ལྷག་གནས་གཉིས་རྩ་བའི་ས་བཅད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བགྱི་བའི་ཐོག་མར། ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཆང་དང་སྦྱར་བས་བྱུགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཚེ་མཆོག་འཛིན་པའི་དངོས་གྲུབ་དྲི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་དཀར་བས་ན༔ མཱཾ་ས་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན༔ རཀྟ་ཆགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ༔ བདུད་རྩི་གུར་གུམ་དྲི་ཡི་ཆུ༔ གདོད་ནས་དག་པའི་རྩ་བ་ལྔ༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འཁོར་བའི་རྒྱུ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་པའི་སྐབས། ནམ་མཁར་ཡེ་ཐིག་དང་ས་གཞིར་ལས་ཐིག་བཏབ་ནས་ལྷ་གནས་ངེས་པར་བྱ་དགོས་ཀྱང་དཀྱུས་སུ་རས་བྲིས་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། སྟེགས་བུར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་གཅིག །ཕྱོགས་བཞིར་བཞི་རེ། མཚམས་བཞིར་རེ་རེ་སྟེ་གཙོ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་བཀོད། ཕྱི་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་བཤམ། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་གསལ་བ་དཔལ་ཆེན་སོགས་བརྗོད། ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་རྣམས་དམིགས་མེད་སྟོང་ཉིད་འོད་གསལ་ངང་༔ ཨེ་ལས་ཆོས་དབྱིངས་འབྱམས་ཀླས་སོགས་ནས། ཏི་ར་བྃ༔ ཞེས་རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་གདན་བཅས་བསྐྱེད། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྟེ་བ་རུ༔ རང་བྱུང་ཧཱུྃ་ཡིག་འབར་བ་ཆེན་པོར་གསལ༔ འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་གྱུར་སོགས་མངོན་རྟོགས་ཚང་བར་བརྗོད་ལ་བརྟེན་པ་ལྷ་རྣམས་གསལ་གདབ། སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་ཏུ་བཏང༌། རྡོར་དྲིལ་དང་བཅས་པའི་སྤཽས་ཐོགས་ལ་སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། ཧོཿ དུས་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་མ་ལུས་དགོངས༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་ལེགས་བྲིས་ནས༔ བདག་ཅག་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གཞུང་བསྲང་༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་སེ་གོལ་གསུམ་བྱས་པས། ལྷ་རྣམས་བར་སྣང་དུ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་གུར་ལ་བཞུགས་པར་མོས། བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། རྒྱས་པར་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་གི་གཙོ་བོའི་གྲངས་མཉམ་དགོས་ཤིང༌། རིགས་བསྡུས་པའི་བུམ་པ་ལྔའམ། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་གཅིག་གིས་ཀྱང་འཐུས་པས། ཆས་སུ་བཅུག་ཅིང་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་ཀྱི་བུམ་པ་བཀོད་ཅིང་མཆོད་གཏོར་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་བརླབ། བུམ་པ་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱི་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ། ནང་གི་དབུས་སུ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡན་ལག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ། འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་གཙོ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་ཉེར་གཅིག་ལ་རིག་མདངས་འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་བཞིན་དུ་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དབང་བསྐུར། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྒྱས་གདབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿབཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ དམ་ཚིག་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ནིརྟི་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་ནས། ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཧོཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མནྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཏ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨཿ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། །དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་པས་བུམ་ཆུར་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། ཅེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་གདབ་ལ། ཞི་བ་རིགས་འདུས་དང༌། ཁྲོ་བོ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་གཉིས་བཟླ། ལས་བུམ་དུ་རྡོར་སེམས་སམ་ཁྲོ་བོ་ཡཀྵ་རྒྱལ་བྱེད་ལྟ་བུར་བསྐྱེད་ལ་སྔགས་བཟླས་པས་བྱིན་བརླབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས། ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་མོས། དེ་ནས་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བ་ནི། ལྷག་གནས་བྱས་པའི་གཞིར་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་རས་བྲིས་བཀྲམ། སྒྲུབ་རྟེན་མདོར་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། སྐུ་རྟེན་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ལ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའམ་རྩ་བའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཙམ་བྲིས་པ་དར་མཐིང་ནག་གི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། གསུང་རྟེན་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་གླེགས་བམ་མམ་སྔགས་བྱང་གསེར་གྱིས་བྲིས་པ། ཐུགས་རྟེན་ལྕགས་སམ་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བུ་ཁྲོ་ཞལ་ཅན། ཡོན་ཏན་རྟེན་མར་མེ་དང་དཔལ་གཏོར་བུམ་པ་སོགས་དབང་གི་རྫས། ཕྲིན་ལས་རྟེན་ཚེ་འབྲང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ཛ་གད་ཚེ་རིལ་ཚེ་གལ་ལ་སོགས་པ། གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་དང་སྐོང་གཏོར་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་སྤུངས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་བཀོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དྲུག་པ་རྒྱན་བཀོད་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིལ་སྤོས་ཐོགས་པས་སྣ་དྲངས། མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་སྒྲུབ་མཆོད་པའི་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཐོགས། ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་དང་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་འཁོད་དེ། ཧཱུྃ༔ འཕྲུལ་བཞད་ཡིད་བཞིན་འདོད་དགུའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ རྐང་མེད་མཁར་འགྲོ་ཏོག་ཏོག་རྐན་སྒྲ་བཅས༔ འདི་ནི་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ སུ་ཞིག་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་ང་ལས་ལོངས༔ གང་ཞིག་བཀའ་དང་དམ་ལ་མི་གནས་པ༔ ང་ཡི་གཟུགས་མཐོང་ཙམ་གྱིས་འཚིག་པ་དང་༔ སྒྲ་དག་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་བརླག་པར་འགྱུར༔ དཀར་པོ་ཟང་ཡག་ཤིན་ཏུ་འཚེར་བ་ནི༔ སྔ་རབས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཆོས་སྐུ་རབ་ལྡན་འགྲོ་དོན་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ བཀྲ་ཤིས་ལྕང་ལོ་ནམ་མཁར་འཕྱར་བ་ནི༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐོང་༔ ཕྱོགས་བཅུར་གཡོ་བས་འགྲོ་བའི་དོན་ཡང་བྱེད༔ མཐུར་དུ་གཏིབས་པས་ངན་སོང་གནས་ནས་འདྲེན༔ ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཆེན་དཔལ་གྱི་གུར༔ ཕོ་བྲང་རྟགས་ལྡན་སྣོད་བཅུད་རྒྱན་དུ་ཆེ༔ སྤྲུལ་པ་ལྕང་ལོ་མང་པོའི་ཁ་བེད་ཅན༔ དབང་པོ་རྣམ་ལྔ་སྣོད་བཅུད་རྒྱན་དུ་དགྲམ༔ མི་འདའ་དཔལ་ཆེན་བཞུགས་པའི་རྟེན་དུ་འབུལ༔ ཅེས་ཞི་ཁྲོ་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་སྔགས་རྣམས་བརྗོད་ལ་ཐོད་སྐུ་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་སྟེགས་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་འབྲུས་བཀང་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་སྐུ་ཙཀ་རྣམས་ཕྱོགས་མཚམས་གོ་རིམ་མཐུན་པའམ་ཐམས་ཅད་གཡས། གསུང་རྟེན་གཡོན། ཐུགས་རྟེན་རྒྱབ། མར་མེ་དབུས། བུམ་པ་ལྡིང་ཁྲིའི་སྟེང་ངམ་མདུན། དཔལ་གཏོར་དང་ཚེ་འབྲང་སོགས་ཅི་བདེ་བར་བཀོད་ལ། ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ནས༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་དོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཡོངས་རྫོགས་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱིས༔ སྤྲུལ་པ་དབྱིངས་ནས་རོལ་ཅིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་བསྐུལ་ནས། ཧཱུྃ༔ དབུས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་རྩ་བའི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་གདན་སྟེང་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཞི་བ་དང་གཙོ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཀའ་འདུས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཚོགས༔ ཡབ་ཡུམ༴ རང་བཞིན༴ ཛཿཧཱུྃ༴ དུར་ཁྲོད༴ བདུད་བཞི་རུ་དྲའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན༴ སྔགས་ཉི་ཤུ་པོ་རེ་རེ་བཞིན། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཏགས་པ་བརྗོད། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་ཕུར་པ་བཅུ་བཀོད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཚངས་ལ་དབང་མཛད་ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་སྐུ༔ དྲེགས་པའི་བདུད་འཇོམས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བ༔ ཞི་བའི་ངང་ལས་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྲུང་བའི་བདག་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་བཞི་གཡས་བསྐོར། མཚམས་བཞི་འོག་བཅས་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོ་རའི་སྟེང་དུ་ཕུར་གདན་བཅུ་ལ་བཀོད། དེ་ནས་སྲིད་པའི་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རལ་གྲི་བཞི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ལོག་རྟོག་འཁོར་བའི་རྩ་བ་རྒྱུན་གཅོད་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཆ་མཆོག༔ སྡུག་བསྔལ་དྲྭ་བ་གཅོད་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏཱིཀྵྞ་ས་མ་ཡ་ལྷན༔ ཞེས་ཕྱོགས་བཞིར་བཀོད། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་བཞིས་མ་རིག་པ་རྩད་གཅོད་ཕྱིར་མདའ་དར་མེ་ལོང་དང་བཅས་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་བཞི་ལྡན་དོན་གྱི་སྨྱུག་མ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་སྒྲོ་བསྒྲོན་ཏེ༔ ཐབས་མཆོག་བཅས་ལ་ཤེས་རབ་མདེའུ་བཙུགས༔ མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཀྲའི་ངང་ཉིད་དུ༔ སྒྲིབ་མེད་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས༔ དོན་ལ་འགག་པ་མེད་པས་ན༔ ཏིང་འཛིན་གསལ་བའི་མདངས་དང་ལྡན༔ འོད་མཆོག་མཉམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་མཚམས་བཞིར་བཀོད། དེ་ནས་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པའི་ཚོན་སྐུད་ལྔ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ མཛེས་པའི་སྐུ་མཆོག་ཡོན་ཏན་རྟགས་དང་ལྡན༔ མཉེན་ལ་འཇམ་པས་ཤེས་རབ་ཐབས་སུ་སྣང་༔ ཁ་དོག་གསལ་བས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྫོགས༔ དཔལ་བརྗིད་ལྡན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས༔ བཀྲ་ཤིས་དོན་ལ་རིམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཨུ་པཱ་ཡ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མདའ་དར་རལ་གྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་དྲྭ་བར་སྦྲེལ། དེ་ནས་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར་འཕན་བཞི་དང་རྒྱལ་མཚན་བཞི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཕོ་བྲང་ནི༔ མཉམ་ཉིད་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་རིགས་ལ་ཕྱི་ནང་བྱེ་བྲག་གསལ༔ མ་འདྲེས་ཁ་དོག་སོ་སོར་གསལ་བཀྲ་ཞིང་༔ ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་མཛེས་པའི་རྒྱན་བྲེས་པས༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་དང་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཕོ་བྲང་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་རཏྣ་ཏྲཱྃ་ས་མ་ཡ་ལྷན༔ ཞེས་ཕྱོགས་བཞིར་འཕན་བཞི། མཚམས་བཞིར་རྒྱལ་མཚན་བཞི་བཀོད། ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་གིས་ཉོན་མོངས་སེལ་བྱེད་མར་མེ་ཉེར་གཅིག་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པ་ལྷ་ཡི་གནས༔ ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་དམ་པ་ན༔ དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་མ་ཏྲཾ་ཁོག་པ་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་ཡེ་ཤེས་འོད་སྣང་གསལ༔ ཨོཾ་མཱཾ་ས་དཱི་པཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཞན་ཡང་ཡོལ་བ་བླ་རེ་ལྡ་ལྡི་གདུགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་བཀོད་སྤྱི་ལྟར་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་རྫས་རྣམས་བདེ་འདུས་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བཀྲམ་ལ། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། དམ་ཚིག་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ལོ། །བདུན་པ་སྟོན་འཁོར་བསྐོས་སུ་གདབ་པ་ནི། སྒྲུབ་པོ་སོ་སོའི་གོ་ས་དང་འཚམས་པའི་གདན་ལ་ཞྭ་གོས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད་དེ་འཁོད། རྡོ་རྗེ་ལས་པས་སྐྱེམས་དྲངས། རྒྱལ་ཐབས་ཀྱིས་དབྱངས་བོར་ལེན་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་གདུང་འཚོབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ སྟོན་པའི་སྒྲོན་མེར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྒྱལ་ཚབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མའི་གདུང་འཚོབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་ཚེ་དང་དངོས་གྲུབ་སྤེལ༔ དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ༔ རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས༴ ཡུམ་ལ། གཉིས་མེད་བདེ་སྐྱེད་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བཟང་༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་དུ་མངའ༴ རྡོ་རྗེ་ལས་པར། ཕྲིན་ལས་གཞུང་སྲོང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་ཀརྨར་མངའ༴ གིང་ལ། བར་གཅོད་བགེགས་བསྒྲལ་གཟུགས་ཕུང་ལྷ་ལ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེ་གིང་མཆོག༴ མཚམས་པར། ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར༴ སྤྱན་པར། དངོས་གྲུབ་བགེགས་གཉིས་དུས་དང་དྲོད་ཚད་མཁྱེན༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར༴ དུས་མཚམས་པར། ཕྲིན་ལས་སྐབས་སྦྱར་དུས་འཛིན་ནམ་ཚོད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་དུས་མཚམས༴ ཕྱག་ཚང་ལ། ཕུད་གཙང་གཡོས་མཁས་ཕྱི་ནང་བྱ་བྱེད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་༴ བྱན་པོར། གཡོ་མཁན་ལྷག་ཆད་མེད་ཅིང་གཙང་སྦྲར་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་བྱན་པོར༴ མཆེད་ལྕམ་གཞན་རྣམས་ལ། གསལ་དག་ཛབ྄་མཁས་དང་ལྡན་བརྩོན་པར་བཞུགས༔ གསེར་ཕྲེང་མཆེད་རྣམས༴ རྡུལ་འཕྱག་ལ། ཀུན་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་ཕྱི་ཡི་ཉུལ་ལེ་སྐྲོད༔ རྡུལ་འཕྱག་སྐྱེས་བུར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་རྗེས་ཟློས་བསྐུལ་ཞིང༌། སོ་སོའི་ཚིག་མཐར་ལས་རྡོར་གྱིས་བདུད་རྩི་རེ་བླུད་པས་མངའ་གསོལ་ལོ། །བརྒྱད་པ་མཆེད་གསར་རྙིང་བསྲེ་བསྣན་ནི། སྐབས་འདིར་དབང་མ་ཐོབ་པའི་མཆེད་གསར་བུ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་ལྟ་བུར་ལོགས་སུ་ཕྱེ། སློབ་དཔོན་ཀྱི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བདུད་རྩི་ཡུངས་ཐུན་སོགས་བཀོད་ནས། ནང་མཆོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་རཾ་ཀེཾ་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། སྨན་མཆོད་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔར་ཞུ་བ་ལས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཅེས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྨན་མཆོད་འབུལ། བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡ་ལས་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པ་སྤྲོས། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་སློབ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབ། །བར་གཅོད་ཀྱི་བགེགས་བསྐྲད་པའི་ཕྱིར། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་འཁོར་འདས་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པའི་བཀའ་བྱུང་གིས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་མི་དབང་བའི༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་བྱེར་ཞིག་མྱུར་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་བཅས་བགེགས་བསྐྲད་མཐར། སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སོགས་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །སྙིང་གར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ་རེ་བསྒོམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་རྡོ་རྗེས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་ལན་གསུམ་བཞག་ནས། ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དེ་དག་ལ་ནི་སྙིང་རིང་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཡཀྴ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཐུང་༔ སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས་པའོ༔ འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སྲེག་པར་བྱེད༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ༔ ཅེས་བྱིན་པ། སློབ་མས་ཀྱང༌། ཨི་དནྟེ་ན་ར་ཀན་ས་མ་ཡ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མྱངས་པ་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །འདྲེས་ཟིན་བསྣན་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་པས་བདུད་རྩི་གཡོན་བསྐོར་དུ་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་ལ་བྲིམ་ཞིང་སྤྱི་དཔལ་གྱི་སྔགས་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཇུག་ཏུ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་བདུད་རྩི་མྱང་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཨཱཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུང་༴ དེང་བདག༴ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི༴ ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ༴ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས༴ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་ཐུགས༴ དེང་བདག༴ རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱིས༴ ཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེང་ཕྱིན་ཆད་མཆེད་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་སྐལ་བ་མཉམ་ཞིང་དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གཞུང་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་བསྒོ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་ཐལ་སྦྱར་གྱི་བར་དུ་མེ་ཏོག་བཟུང་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ དམ་ཚིག་འབྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡི༔ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཕྱིར་གཏང་རག་གཏོང་༔ ཞེས་དྲིན་ལན་གྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ནི། མཆེད་གསར་པ་རྣམས་རང་རང་གི་གྲལ་དུ་འཁོད་ནས། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་མཆོག་ཛབ྄་བསྙེན་བགྲང་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་མཆི་བར་གནང་༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་སྙིང་གར་གཟུང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཨཱཿ ཞེས་དྲིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་དཀུར་བརྟེན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ལ་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲག་གོ །དགུ་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་སོགས་དང་དམ་བཅའ་བ། ཨོཾ༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བརྗོད་ལ་དོན་གྱི་དགོངས་པ་གསལ་གདབ་བོ། །བཅུ་པ་ཧེ་རུ་ཀའི་རྟགས་གདབ་པ་ནི། ཆས་རྣམས་ཉེ་བར་བསྡོགས་ཏེ་དབྱངས་བོར་ལེན་ཚུལ་གྱིས། ཧཱུྃ༔ དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུ་མའི་ཁོང་གསེང་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཐོད་པའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ༔ ཐེག་མཆོག་དོན་སྟོན་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ༔ འཁོར་བ་མི་སྤོང་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཞེ་སྡང་ཉིད་འཇོམས་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་སྟག་ཤམ་གསོལ༔ འཁོར་བའི་བཅུད་ལེན་ཞག་གི་ཟོ་རིས་གསོལ༔ ཆགས་པ་དབང་སྡུད་རཀྟའི་ཐིག་ལེ་གསོལ༔ སྐྱེ་འཆི་རྩད་གཅོད་ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་གསོལ༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔ མ་རིག་ནགས་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་གསོལ༔ ཞིང་བཅུ་ཡོངས་སྒྲོལ་དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་འདི༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལ་རྒྱན་དུ་བཞེས༔ ཞེས་བརྗོད་ལ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ནས་བརྩམ་སྒྲུབ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལ་བརྒྱན་པའི་ཚུལ་བྱའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཞྭ་ཆོས་གཡབ་དར་ཐོགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར། སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་ཚིག་བདུན་ནམ། བཞེངས་ཤིག་པདྨ་ལྟ་བུ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ལས་བྱུང་གི །ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཉེར་གཅིག་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སོགས་བརྗོད་ལ། སྔར་ནམ་མཁར་བཏེགས་པའི་སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པའང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་སྟེ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོས་ཐོག་དྲངས། གཞི་གནས་བདག་པོ་དང་བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་པ་སྤྱི་འགྲོ་ལྟར་བྱས་ལ། ལུང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བཀའ་བསྒོ་ནས་བརྩམ་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་སྟེ། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པས་བསྙེན་པ་དང་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་དོན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྣང་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་ངང༌། མཆོད་བསྟོད་ཡན་སོང་བ་དང༌། རྟོགས་གོམས་དམན་ན་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེ་བ་ལེགས་པས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོདྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས། བདག་བསྐྱེད་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་སྤྲོས་ཏེ་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་གོ་སར་བཀྲ་ལམ་མེར་བཞུགས་པར་མོས། སྒྲུབ་པའི་ཛབ྄་ཀྱི་འཕྲོ་འདུའི་དགོངས་པ་ལས་གཞུང་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། ཛབ྄་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔ མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་ལྡེམ་གཞོན་ཚུལ་ཅན༔ གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཞི་ཞིང་ཕྲ་ལ་བརྟག་དཀའ་བ༔ སྐུ་ལ་ཞི་བའི་ཆས་དགུ་རྫོགས༔ གསུང་གི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ ཛབ྄་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཨ་ཡིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང་༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ་༔ ཞེས་དང༌། ཞི་བ་རིགས་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཟླ། ཧཱུྃ༔ བཀའ་འདུས་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་སོ་སོའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐབས་དང་ཤེས༴ མ་ཆགས་པདྨ༴ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས༔ ཛབ྄་ཀྱིས་རྒྱུད༴ ཕཊ་ཀྱིས་སྤྲོས༴ མ་གསལ་བར་དུ༴ མ་འགྲུབ་བར༴ ཞེས་བསྐུལ་ལ་ཁྲོ་སྔགས་རྣམས་བཟླ། དེའང་ཞི་བསྙེན་སྐབས་ནས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་བཟླས་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་མཐར་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། དེ་ནས་གཙོ་བོ་སྤྱི་དཔལ་སྟོང་ཕྲག །ཁྲོ་བོ་ཉི་ཤུ་ལ་བརྒྱ་རྩ་རེ། སྤྱི་དྲིལ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཟླ་བས་མཚོན་ལོངས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་གྲངས་མང་ཉུང་གང་ལྕོགས་དེས་རིགས་འགྲེས་ཏེ་རེ་རེ་བཞིན་སྟོང་ཚིགས་འབུལ། ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་མཐར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལྟར། ཧཱུྃ༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བའི་དབུས༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ ཚེ་ཡི་སྙིང་པོས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་དྲྭ་བ་རབ་ཏུ་འཕྲོས༔ ཕར་སྤྲོས་རྒྱལ་བ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ ཚུར་འདུས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་གྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་ཚེ་བསྙེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཙམ་བཟླས་ལ་སྤྲོ་ན་ཚེ་འགུགས་ཀྱང་བཏང༌། ལས་གཞུང་གི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ཅིང༌། ཡིག་བརྒྱས་བརྟན་པར་བྱ། ཉུ་ལེ་སྐྲོད་པ་དང་བྱིན་འབེབས་འོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་པས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། སྔགས་རྒྱུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཙོ་བསྙེན་སྐབས་ཙམ་ནས་གཟུང་ཐག་བླངས་ཏེ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་གཉིས་སྦྲེལ་ལ་ཉིན་མཚན་བར་མ་ཆད་དུ་ཐུན་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ནས་ཐུན་ཕྱི་མ་ལ་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བརྩམས་ཏེ་བཟླས་པ་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར་བྱ་བ་ལས་སྟོང་ཚིགས་བསྡུ་བར་འདོད་ན་ཞི་བ། གཙོ་བོ། ཚོམ་བུ་ཉི་ཤུ་སྤྱི་ལ་གཅིག །ཁྲོ་བསྡུས་ལ་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་ཆོག །གལ་ཏེ་ཐུན་གསུམ་ལྕོགས་ན་སླར་ཡང་དེ་ལྟར་ལན་གཅིག་བསྐྱར། གང་ལྟར་ཐུན་རྗེས་མའི་ཛབ྄་བཟླས་གྲུབ་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་ལ་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ་བཏང༌། གཏོར་མ་ཕུད་སྐྱེམས་བཤམས་ལ་མགོན་པོ་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་བཀའ་སྲུང་འདུས་པའི་རྒྱུན་གསོལ་བྱ། དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་རྣམས་བཤམས་ལ། གསོལ་གདབ་སྤྱི་ལྟར་དང་བྱིན་རླབས་ནས་ལྷག་མའི་བར་བཏང་ལ་ལྷག་མ་བཙོན་དུ་འཛིན། ཆད་མདོ། བརྟན་མ། གཏོར་བྲོ་རྣམས་བཏང་ཞིང་ཟོར་བསྐུལ་མི་དགོས། སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ནི་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང༌། ཟུར་གསལ་བསྔོ་སྨོན་དང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པས་གྲུབ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་སོགས་ཆས་སུ་ཞུགས། ཧོམ་ལིང་ཕུར་ཐུན་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་ཧོམ་དང་རྟེན་གསལ་གདབ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྒུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགུག་གཞུག་བྱས་ནས། གིང་པ་ལས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕོ་ཉ་མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་པས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ་ཞིང༌། རོལ་མོ་དབྱངས་དང་ཌཱ་ཀིའི་འཆམས་སྟབས་དང་བཅས་ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་བུ་བསྣམས༔ གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས་ལ་ཕུར་བུས་ཐོབ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲག་སྔགས་ཕུར་སྐོར་དང་བཅས་པས་གདབ་ཅིང༌། ཌཱ་ཀི་རྣམས་ཀྱིས་ཐུན་གྱིས་བྲབ། ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་དཀར་མོ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲག་མདོག་དམར་མོ་བསེ་ཡི་ལན་ཕྲན་ཅན༔ སྤྱན་རྩ་དམར་པོ་ཉི་ཟླ་སྐར་ལྟར་འཕྲོ༔ སྨིན་མ་གློག་འགྱུ་མུན་པའི་གོ་སྐབས་འབྱེད༔ བུ་ཡུག་ཐོག་འབེབས་ཤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཁྲུགས༔ བཞད་པ་ཧེ་དང་དཔལ་གྱི་སྤུ་གྲིས་གཏམས༔ རྔམས་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ ཨག་ཚོམ་མེ་འབར་རབ་འབྱམས་སྲིད་པ་བསྲེག༔ བསྐལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་ནས་གསུང་སྒྲ་སྒྲོག༔ ལག་པ་དམར་པོ་སྤུ་གྲི་འབུམ་གྱིས་གཏམས༔ སེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལ་མེ་ཆེན་འབར༔ བ་སྤུ་རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་མ་འཁྲུགས༔ སྨིན་མ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུང་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ ཞབས་ཀྱི་ཕུར་པས་སྲིན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་གཟིར༔ རལ་པའི་གསེབ་ནས་ཁྲག་གི་ཆར་པ་འབེབས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མ༔ སྲིན་མོའི་སྙིང་འབྱིན་ཆངས་པར་འཇུག་ནས་གསོལ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ་གཅིག་མ༔ དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱུག་ཅིང་ཀླུ་སྲིན་སྒྲོལ༔ ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདོག་ཁྲག་གི་མཆིན་པ་ཁ༔ ན་བཟའ་དམར་པོ་སྲིན་གྱི་གཡང་གཞི་གྱོན༔ ཕྱོགས་བཅུར་ཁ་བལྟས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་གནོན༔ བདུད་ལ་བབ་ན་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་འཐུང་༔ སྲིན་ལ་བབ་ན་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་གཅོད༔ དགྲ་ལ་བབ་ན་དུག་གི་ཁ་ཆུ་འདེབས༔ བགེགས་ལ་བབ་ན་རཱུ་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས༔ ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབས་ཤིང་དོན་སྙིང་སྲེག༔ དམ་ཉམས་ཉུལ་ལེའི་བར་ཆད་རྡུལ་དུ་རློག༔ དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ་པོ་ས་མ་ཡ༔ བྲུ་བུ་བྲུ་ཨ་པ་ཙེ་རུ་པ་ཙེ་ན་ཙེ་ར་ཎ་ཐུན་དུ་ཐུན་ན་ཤ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ཡཀྴ་འབྱིན་ཡཀྴ་འབྱིན་ཡ༔ ཕྱེ་མ་ཕྱེ་མ༔ རྡུལ་ཕྲན༔ རྡུལ་ཕྲན༔ ཙིཏྟ་རྦད་ནན༔ ཨོཾ་སུཾ་བྷ་ནི་སོགས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་པྲ་མ་རཱ་ཛ་ཏྲིག་ནན༔ དྷ་ན་རཀྴ་རྦུད་ལིང་༔ ཏྲིའུ་ཏྲིའུ་མ་མ་ན་ཡ་ཤོ་ན་ཛཿ མཱ་ར་ཡ་རྦད་རྦད༔ ཅེས་དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱུག་པས་བསྡིགས་ཤིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ་པ་སོགས་དྲག་པོའི་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་གཟིར་བར་བྱ་ཞིང་སྲུང་འཁོར་གྱི་ར་བས་བཅིངས་ནས། སླར་ཡང༌། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཉེར་གཅིག་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡབ་ཡུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ སྒྲུབ་གནས་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ མཆེད་ལྕམ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་དབང་བཞི་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ སྣང་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ལྷ༔ བདེ་ཆེན་བརྡལ་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཏོ་ཥཱ་ཡ་ཏོ་ཥཱ་ཡ༔ བནྡྷ་ཡ་བནྡྷ་ཡ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾཿཕེཾ་ཕེཾ་མཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ་རྗེས་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་པས་ཉིན་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཚང༌། མཚན་ཐུན་གསུམ་མམ་གཉིས་ཉིན་མོའི་གྲངས་དང་མཐུན་པར་བྱས་པའི་ཐུན་དང་པོར་བཀའ་ནན་རྣམ་བཅུ་ནས་དབུ་བཟུང་སྟེ་ཕྲིན་ལས་ཚང་བར་བཏང་ལ། བཟླས་པའི་སྐབས། སྤྱི་དཔལ་བརྒྱ་རྩ། གཞན་རྣམས་ཉེར་གཅིག་རེ་ཙམ་བྱས་ནས་ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་དྲིལ་སྦྲེལ་མར་བཟླ་བ་དང་ཐུན་པ་སྔ་མ་གྲོལ། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིགས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ཡིག་བརྒྱ་བཅས་སོང་ནས་ཉུ་ལེ་བསྐྲད་པ་དང་བྱིན་འབེབས་བྱ། ཐུན་ཕྱི་མ་ལ་ལྷ་བསྐྱེད་མན་གྱིས་འཐུས་ཤིང༌། ཐུན་གསུམ་བྱེད་སྐབས་གུང་ཐུན་ལ་ཉུ་ལེ་སྐྲོད་པ་མི་དགོས། ཐོར་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་དགོངས་ཐུན་ལྟར་བྱའོ། །བདེར་འདུས་སོགས་གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་རབ་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བྱས་ནས་ཕྲིན་ལས་བཟླས་པ་ཉུ་ལེ་སྐྲོད་ཅིང་བྱིན་འབེབས་བྱ་བ་དང༌། འབྲིང་ཐུན་བཞིར་གསུངས་པས་དེ་གཉིས་གང་ལྕོགས་སྐབས་དང་བསྟུན་པས་ཆོག་གོ །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། སྒྲུབ་པ་སང་གྲོལ་རྒྱུའི་དེ་རིང་གི་དགོངས་ཐུན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཤམ་སྟེ། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་སྟེགས་དཀར་པོར་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ལས་བཞི་མཆོག་དང་ལྔའི་འབྲང་རྒྱས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་བ། གཡས་སུ་དཀར་མངར་བསྲེས་པའི་རིལ་བུ། གཡོན་དུ་ཐོད་ཆང་ཆོས་སྨན་བཏབ་ལ་ཁེབས་སྔོན་པོས་བཀབ། སྲོད་ཐུན་གྱི་བཟླས་པའི་མཐར་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་བའི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ། སྤྱི་དྲིལ་གཉིས་ཀྱི་གཤམ་དུ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་ཅུང་ཟད་བཟླ། ཉིན་ཐ་མར་ཐོ་རངས་ནས་བརྩམ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང༌། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་སྐོང་བཤགས་མ་ལྕོགས་ཀྱང་ཆོག །བསྙེན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉུང་ཙམ་བྱས་ལ་སྟོང་ཚིགས་གཅིག་འབུལ། འདི་སྐབས་ཐུན་དཔོན་གཟུགས་ཐག་བསྡུ། དངོས་གྲུབ་སྔགས་ཤམ་བཏགས་པ་བཟླར་གཞུག །བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་དང༌། ཚོགས་བྱིན་བརླབ་ནས་བརྩམ་བསྒྲལ་བསྟབ་ཡན་སོང་ནས། ལས་གཞུང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་བྱིན་དབབ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ཉམས་ཆག་བཤགས། བདུད་རྩི་བྱིན་རླབས་གོང་བཞིན་བརྗོད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྣམས་བརླབ། རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། འགྲོ་བའི་རྒྱུད་སྦྱངས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཕོག །དགྱེས་པ་བསྐྱེད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུར་འདུས། བདག་ལ་ཐིམ། གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས། རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཀྱི་སྙིང་པོར་འཁྱིལ་བར་བསམ་ཞིང༌། བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་ཉེར་གཅིག་སྔགས་སོ་སོའི་ཤམ་དུ། ཀཱ་ཡ་སོགས་དང༌། སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཏགས་པ་རབ་བརྒྱ་རྩ་རེ། མ་ལྕོགས་ན་ཞི་བ་དང་གཙོ་བོ་ལ་བརྒྱ་རེ། གཞན་རྣམས་ལ་ཉེར་གཅིག་རེ་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་བསྡུ། བདག་ཉིད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕོག །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱི༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དུས་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་མི་གཤེགས་དངོས་གྲུབ་མི་སྟེར་ན༔ སྔོན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཉམས་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ལས་འགལ་བར་འགྱུར༔ ཞེས་སྔགས་ཚན་སོ་སོའི་མཐར། ས་མ་ཡ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་ཞི་བ་དང་སྤྱི་དཔལ་ལ་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཁྲོ་བོ་ཉི་ཤུ་ལ་བདུན་རེ་བཟླ། མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ཆང་དང་རཀྟ་སྦྱར་བའི་སྣོད། བཟེད་ཞལ། ཁེམ་ཐུར་བཅས་བཀོད་ནས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་ལན་གཅིག་འཕྱར་བས། གཉིས་བསྡུས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆོས་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཡང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་ལན་གཉིས་པ་འཕྱར་བས། སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར། ཡང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་ལན་གསུམ་པ་འཕྱར་བས། བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ལས་གཟུགས་སྐུ་ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞེངས་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་རཀྟ་དེ་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་ཁྲོ་བོ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དང་པོ་མཆོད་འོས་སྐྱབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ བར་དུ་བསྒོམ་སྒྲུབ་བདག་གི་ཡི་དམ་ལྷ༔ ད་ལྟ་བདག་དང་གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ རཀྟ་དམར་གྱི་ཨརྒྷཾ་མཆོད་པ་འབུལ༔ མཆོད་པ་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་ཉེར་གཅིག་སྙིང་པོ་ལན་གསུམ་རེ་བརྗོད་པའི་མཐར། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བཟེད་ཞལ་དུ་ལན་གསུམ་ཕུལ་ནས་དང་པོས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བཏབ། གཉིས་པས་རང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལས་བདུད་རྩི་དམར་པོ་འཕོས། ལྷ་རྣམས་མཆོད། གསུམ་པས་དེ་དག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་སྩལ་བར་བསམ་ཞིང༌། ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་སྙིང་པོ་རྣམས་ལན་ཉེར་གཅིག་རེ། སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་བྱའོ། །དེ་ནས་ཐུགས་ཁྲིད་ལྟར། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་སྐུ་མངའ་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལ་རྩོལ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་དོན་ཕྱིར་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ དང་པོ་བསྙེན་དང་ཉེ་བསྙེན་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ བར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར་དུ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་སོགས༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རིལ་བུ་མིག་སྨན་རྐང་མགྱོགས་ལ་སོགས་པ༔ ཁྱད་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ནད་དང་རྐྱེན་བྲལ་འཆི་མེད་རྒས་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་དམོད་པས་གྲུབ་པ་ཡི༔ བདེན་ཚིག་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གཟུངས་དང་དྲན་པ་བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་སོགས༔ ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྣམ་སྨིན་ཚེ་དབང་ཕྱག་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ལམ་མྱུར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བླ་མེད་འབྲས་བུའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཞི་ཁྲོ་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་ཅན༔ བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲས་བུ་དུས་འདིར་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བླ་མེད་པས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་དབྱངས་དང་བཅས་པས་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་ཞིང་ལྷ་རྣམས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཏེ་ཐོད་སྐུ་སོགས་གནས་གསུམ་དུ་རེག །བུམ་ཆུ་སོགས་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱོད། བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་བཀོད་ཅིང་བཏུང༌། བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོབ་ནས་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་རྩོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཚེ་ཛབ྄་བརྗོད་ཅིང་ཚེ་རྫས་བཀྱེ། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ལ་ཚོགས་རྫས་བཟའ་བཏུང་བྱ། ལྷག་ཆོག་བྱས་ལ་བཙོན་འཛིན་བྱས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་ལྷོ་ནུབ་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་བསྐྱལ། གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་སྐབས་འདི་ཙམ་དུ་སྦྲེལ་ལོ། །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་གཏོར་མ་གཏོང་བ་ནི། ལས་བྱང་ལྟར་ཆད་མདོ་བཏང༌། དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་དེ་ཉིད་ཟོར་དུ་བསྐུལ། བརྟན་མ་བསྐྱང་ལ་བྲོ་བརྡུང༌། གཉིས་པ་བཏང་རག་ནི། མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱ། ནོངས་བཤགས་ཡིག་བརྒྱ་བཅས་བརྗོད། གསུམ་པ་བསྡུ་ལྡང་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་ཡིན་ན་མདུན་བསྐྱེད་བརྟན་བཞུགས་བྱ། རྡུལ་ཚོན་སྐབས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། གཉིས་ཀར་ཡང་དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། བདག་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡངས་ཏེ་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། བཞི་པ་ཕྱི་མཚམས་དཀྲོལ་བ་ནི། ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་རྒྱལ་ཐོའི་མདུན་མཆོད་པ་གཏོར་མ་བཤམས་ལ་བྱིན་བརླབ། སོ་སོའི་སྔགས་མཐར་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་རེས་འབུལ། ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྐུ་རྟེན་ཡོད་ན་གཙོ་བོ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། འཁོར་རྣམས། སྭསྠཱ་ནཾ་གཙྪ་ཞེས་པས་གཤེགས། སྒོ་བྱང་ཕྱི་ནང་ཡང་དེ་ཀ་ལྟར་བྱས་ལ་བསྡུའོ། །ལྔ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་ཕྱིན་ལ་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཕུར་བུ་རྣམས་དང་པོར་གདབ་རིམ་ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ཕྱུང་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུཏྐཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང༌། ཕུར་རྩེ་འོ་མས་བཀྲུ་ཞིང༌། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྤྱན་མའི་རིག་པ་བརྗོད། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། ཨ་ཀཱ་རོ་བརྗོད་ལ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུའོ། །དྲུག་པ་བཟོད་གསོལ་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཁོག་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱ་དགོས་ཀྱང་སྨིན་ལུགས་ཡིག་ཆར་མི་འབྱུང་བས། དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་པས་སྤྱི་བཤགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་དང༌། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་སོགས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །བདུན་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ལག་བསྣོལ་མར་སྲིན་ལག་སྦྲེལ་ཅིང་མར་མེ་བཏེགས་ལ། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཞིང༌། །ཆགས་སྡང་གཅོང་རོང་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང༌། །ལོག་ལྟ་དམྱལ་བའི་ཟངས་ཁར་རྦབ་མི་འགྲིལ། །འཁོན་འཛིན་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས། །ཉོན་མོངས་མཚོན་རྩེ་གདུག་པའི་ཟེར་མི་ཕོག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌། །སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་དང༌། །གསུམ་པའི་དབང་གིས་སྦྲེལ་བའི་རིག་མ་གསུམ། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེའི་དུས་བྱུང་ནས། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་ལན་གཅིག་ལྟུང་སྲིད་ཀྱང༌། །སྣང་བའི་གོ་བྱེད་ཞུན་མར་མདངས་གསལ་འདིས། །རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཤུལ་མཚོན་ཅིང༌། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །པདྨ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཤིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྲོག་བརྟེན་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོར་ཅིག །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲོངས་ཤིག །མ་ཚོགས་དབང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །མི་ལྡོག་པ་ཡི་ས་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་དབྱངས་བོར་ལེན་ཚུལ་གྱིས་བརྗོད་ཅིང༌། གཞན་ཡང༌། ཧོཿ ཕྱོགས་དུས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས་གཞུང་གསལ་གྱིས་མཚོན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ། ཨོཾ༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕྱི་ཡི་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལོ། །བརྒྱད་པ་གནས་བསྲུང་བ་ནི། སྒྲུབ་པ་གྲོལ་མ་ཐག་རང་གནས་སུ་མི་ལྡོག་པར་ཞག་གསུམ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་ཁང་དེར་གྲུབ་ན་ཚོགས་སྐོང་ལྟ་བུའི་དགའ་སྟོན་དང་དམ་ཆོས་བཤད་ཉན་གྱིས་མཚོན་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་འབད་པས་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྟོབས་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་གསེར་པ་གཏེར་སྲས་བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ནས་ཀུན་གཟིགས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་བཀའ་ཡིས་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སླར་ཡང་གསལ་བྱེད་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་ཛྙཱ་ནས་ཞུས་དག་པར་བགྱིས་པ་ཤུབྷཾ།། །།
[edit]

@#/__/bka' 'dus kyi tshom bu tshogs su sgrub pa'i las tho bzhugs so//_na maHshrI gu ra be/__zhi khro bka' 'dus chos kyi rgya mtsho chen po'i sgrub chen gyi khog dbub re zhig rang gzhung ma rnyed na/__bka' brgyad bder 'dus kyi sgrub khog sbyor na legs par kun mkhyen bla ma 'khor lo'i mgon po nyid kyis rjes su gnang bas de ltar lag tu len pa'i skabs/__rtsa ba'i sa bcad snying po don gyi thugs khrid las gsal bar bstan pa ltar/__gang du sgrub pa'i gnas/__gang tshe sgrub pa'i dus/__gang gis sgrub pa'i gang zag__/sgrub pa la dgos pa'i yo byad/__ji ltar sgrub pa'i cho ga bcas phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i bzhi bzung nas/__sgrub pa dngos la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi las rim mo/__/dang po la gnyis/__sa chog dang*/__spyi bshags so/__/dang po la/__sgrub gnas rnying par sa brtag pa dang snang ba las bslang ba mi dgos pa'i dbang du byas te/__mi snang ba las slong ba/__dbang du bya ba/__sbyang ba/__bzung ba bzhi las/__dang po ni/__brgyud 'debs sngon du 'gro bas/__rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor ltar bdag gi rnal 'byor bzlas pa dang bcas pa'i mthar 'od gsal 'jug ldang byas la/__dkyil 'khor gyi gzhir maN+Dal tshom bu gcig pa'i mdun mchod gtor dang gser skyems bsham/__ra~M ya~M kha~M:__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shap+da pU dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:__lan gsum rgya dang bcas pas brlab/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron dgug__/b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra na maHsarba ta thA ga te sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis gtor ma 'bul/__oM badz+ra puSh+pe sogs kyis mchod/__hU~M:__dgongs shig sa bdag lha klu sde dang dpung :__gangs ri g.ya' rtse lu ma skyed mos tshal:__mtsho rdzing lteng ka so so'i gnas rnams nas:__lha klu+u sa bdag gnas 'dir spyan 'dren gyi:__'dzam gling gru bzhir sgrub pa'i sa bslang phyir:__sa bdag 'khor dang bcas pa 'dir gshegs te:__byin brlabs bsngos pa'i gtor ma 'di bzhes la:__rin chen gter gyi sa 'di stsal du gsol:__sngon bcom ldan 'das rgyal ba shAkya thub pa sangs rgyas pa dang bdud sde bzhi btul zhing chos kyi 'khor lo bskor ba yang sa gzhi rin po che'i steng du mdzad pa lags pas:__de dang rjes su mthun par bdag cag sgrub pa po rnams kyis kyang tshogs chen po gnyis rdzogs par bgyi ba'i slad du gnas 'dir mi gnas pa'i dpal chen po rgyal ba zhi khro bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i lha tshogs rig 'dzin dang bcas pa'i pho brang 'debs par 'tshal bas:__sa bdag lha klu sa'i lha mo dang bcas pa kun sa glud chen po 'di khyer la bdag gis sgrub pa 'di dbu btsugs nas mjug ma thon gyi bar du gnas gzhan du spos te sa gzhi yang brtan cing bkra shis par mdzad du gsol:__zhes 'dod don gsol nas/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tsha:__gnang ba byin nas rang gnas su gshegs par bsam zhing 'jam rol dang bcas gtor ma dang gser skyems phyir 'bul/__mchod pa rnams bsdu'o/__/gnyis pa ni/__dbang mchog phur bu thogs la/__bdag nyid spyi dpal chen po he ru ka zhal gcig phyag gnyis par gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od 'phros phur bu la thim/__de nyid dpal rta mgrin gyi skur gyur par bsams la/__hU~M pad+mAn+ta kr-i ta hU~M phaT/__sngags lan bdun gyis dbang phur dkyil 'khor dbus su phur stegs la bkod de dbang du gyur pa'i dmigs pa gsal gdab nas/__phur bu las byung ba'i 'od zer dmar pos sa gzhi thams cad khyab/__bdag gi dbang du gyur/__ces brjod/__gsum pa la sngags dang phyag rgya ting nge 'dzin gyis sbyang ba rnams las/__sngags dang phyag rgyas sbyang ba ni/__slob dpon gyi lag g.yas rdo rje rtse lnga par bsams nas phyag rdo rje dang bcas sa la reg pa'i tshul byas nas/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmA swA b+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/__lan gsum gyis sa la bsnun/__ting nge 'dzin gyis sbyang ba ni/__bdag nyid spyi dpal chen po he ru ka gsal ba'i thugs ka'i hU~M las hU~M phra mo grangs med pa phyogs bcur 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus ye shes kyi me rlung chur gyur pas ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsreg gtor sbyangs/__dur khrod rol pa'i zhing khams chen por gyur par bsam mo/__/bzhi pa bzung ba ni/__slob dpon stegs bu'i dbus su rdor dril bcas bzhengs la/__bdag nyid zhe sdang rdo rjer gsal ba'i rkang pa gnyis hU~M las rdo rje rtse gsum pa/__mig g.yas pa a las zla ba/__g.yon pa ma las nyi ma/__dbus ye shes kyi spyan dang gsum la hU~M dmar po re res mtshan par gyur/__hU~M:__nga ni 'khor 'das spyi dpal he ru ka:__dkon mchog gsum gyi bden pa'i bka' byung gis:__bsnyen sgrub dkyil 'khor blta bar mi dbang ba'i:__bgegs kyi tshogs rnams byer zhig myur du dengs:__ha ha hU~M hU~M hrIHhrIHpheM pheM:__rkang pa'i rdo rje las me 'bar te 'byung po brngan pa byin cing bden pa brjod kyang mi nyan pa bsregs shing rang dbang med par bros par gyur/__rdo rje gsor zhing dril bu 'khrol la g.yon bskor kho nas rdo rje rtse gsum/__g.yas brkyang*/__g.yon brkyang stabs kyis bskor ba gsum bya/__bdag gi spyan gsum gyi hU~M las byang sems thugs rje'i 'od zer rab tu 'phros pas 'byung po tshar bcad pa rnams kyi rgyud la dga' bde khyad par can skyes pas/__zhe sdang khong khro zhi nas gnod 'tshe med par gyur/__ha ha hU~M hU~M hrIHhrIHpheM pheM:__zhes brjod la g.yas bskor kho nas 'gros 'khor gsum gong ltar bya'o/__/gnyis pa spyi bshags la gsum/__sAts+tsha nye 'don srog bslu chu gtor sogs phyi tshogs gsog__/yig brgya spang skong dongs sprugs sogs nang rgyun bshags/__mtshan ma rdzas/__phung po rten/__longs spyod tshogs te gsang ba skong gi cho ga rnams ji tsam 'grub pa skabs 'di'am sgrub pa la 'jug kar byas kyang rung ngo*/__gnyis pa dngos gzhi la gsum/__bsnyen pa/__sgrub pa/__sgrub pa chen po rnams so/__/dang po la bcu gcig yod pa'i thog mar phyi mtshams bcad pa ni/__sgrub khang gi phyogs bzhir tho sku rten mchod gtor rnams bshams la/__shar gyi mchod gtor/__a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M gis sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe nas/__shap+da pU dza sa ma ya hU~M:__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M gis brlab/__tho sku rten dang bcas pa a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rten la bstim/__oM D+hr-iSh+ta rASh+ta hU~M dzaH__lan nyer gcig mthar/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shap+da pra tIts+tsha swa hA'i bar gyis mchod/__rdor thal phye rgyas snying po'i mthar/__ba liM ta nA nA khA dan+tu gr-ih+na hU~M khA hi khA hi:__zhes btags pa lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i shar phyogs nas:__phyag na rdo rje'i dbang gis mthus:__rgyal po chen po yul 'khor srung :__bdag cag re ba bskang ba'i phyir:__ma dag pa rnams mtshams chod cig:__dpal ldan rgyal po chen po yul 'khor srung :__zhi ba'i phrin las mthar phyin sku mdog dkar:__thugs rje'i dbang gis 'gro don pi waM bsnams:__shar phyogs dri za'i 'khor tshogs mtshams chod cig__/ces phrin las gsol bas srung ba'i las mdzad par bsam zhing*/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes me tog 'thor la brtan bzhugs bya/__de nas lho'i mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/__tho bsang sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__oM bai ru D+ha ka ya hU~M dzaH__lan nyer gcig dang*/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__snying po'i mthar/__ba liM ta sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i lho phyogs nas:__phyag na rdo rje'i dbang gis=__rgyal po chen po 'phags skyes po:__bdag cag=__ma dag=__chos skyong rgyal po chen po 'phags skyes po:__mngon spyod tshul gyis 'gro don mthar phyin sku:__dug gsum 'joms pa'i be con ral gri bsnams:__lho phyogs grul bum 'khor tshogs mtshams chod cig:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/__de nas nub kyi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/__tho bsang sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi nub phyogs nas rgyal po chen po spyan mi bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__oM bi rU pak+Sha hU~M dzaH__lan nyer gcig dang*/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__snying po'i mthar/__ba liM ta sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i nub phyogs nas:__phyag na=__rgyal po chen po spyan mi bzang :__bdag cag=__ma dag=__chos skyong rgyal po chen po spyan mi bzang :__dbang drag dmar smug 'bar ba 'jigs pa'i sku:__bsod nams tshogs rdzogs rin chen sbrul zhags bsnams:__nub phyogs klu dbang 'khor tshogs mtshams chod cig:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/__de nas byang gi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlab/__tho bsang sbyang*/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__oM bai shra ma Na hU~M dzaH__zhes lan nyer gcig dang*/__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he sogs kyis mchod/__snying po'i mthar/__ba liM ta sogs btags pa lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__ri rab gling bzhi'i byang phyogs nas:__phyag na=__rgyal po chen po rnam thos sras:__bdag cag=__ma dag=__chos skyong rgyal po chen po rnam thos sras:__che ba'i yon tan longs spyod mthar phyin sku:__rin chen gter ldan ne'u le be con bsnams:__byang phyogs gnod sbyin 'khor tshogs mtshams chod cig:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa nang mtshams la gnyis/__dam sri mnan pa ni/__sgrub khang gi phyi sgor brub khur bras par mnan ling tshul bzhin bris pa bkod/__thog mar 'bru sna btab pa'i gser skyems rdor slob kyis thogs la/__ra~M ya~M kha~M/__gcig__/oM AHhU~M ha hoHhrI:__gsum gyis byin brlab/__dbyangs rol bcas/__hU~M/__rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang*/__/bde gshegs zhi khro rab 'byams dkyil 'khor lha/__/khyad par bka' 'dus zhi khro'i lha tshogs rnams/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung bskyed/__/ma mgon lcam dral dam can rgya mtsho'i tshogs/__/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/__/bka' nyan bran g.yog mngags gzhug bcas rnams kyis/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung bskyed/__/sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang*/__/sa phyogs 'di sogs yul gzhi gnas kyi bdag__/lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lhas/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung bskyed/__/ces pa'i tshig mtshams gsum por gser skyems 'bul/__e yaM raM dz+wa la raM/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka'=__chos kyi bka'=__dge 'dun gyi bka'=__gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stongs kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par bcom ldan 'das dpal chen bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka'=__bden pa chen po'i byin gyi brlabs kyis ma rungs pa'i sems can ya ma dam sri thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaHtri badz+ra ang+ku sha dzaHdzaHhU~M ba~M hoH__zhes dgug gzhug byas nas phur chung gcig mi g.yo bar bskyed pa slob dpon gyi phyag tu thogs/__oM badz+ra kro d+ha Ar+Ya a tsa la hU~M b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT/__ces tshar gsum gyis gzi byin bskyed nas/__hU~M:__dur khrod chen po'i gnas mchog 'dir:__sgrub pa'i bar chad byed pa'i bgegs:__bka' las 'das pa'i dam sri rnams:__bsad cing mnan pa'i dus la bab:__hU~M mdzad hU~M gi khro bo Ar+Ya a tsa la:__sprul pa'i 'od zer rngams brjid dgra bgegs 'dul:__dur khrod bgegs kyi tshogs 'joms badz+ra kI la ya:__ya ma dam sri thal ba'i rdul du rlog:__Ar+Ya a tsa la dam sri b+han+d+ha b+han+d+ha mA ra ya hU~M phaT:__ces mnan thod la slob dpon gyis phur chung btab/__thun rdzas kyis brab/__mnan chas dong nang du bskyur/__ro g.yam la ri gling dang rdo rje rgya gram bris pas bkab pa'i steng sAts+tsha nag pos mnan rjes/__thams cad kyis Ar+Ya a tsa la'i sngags brjod bzhin pas sa chu me rnams kyis rgyas gdab nas mi mngon par byas la slob dpon gyi rdo rjes rgya gram du mnan la/__hU~M:__ri rab chen po'i rmang du mnan:__rgya mtsho chen po'i gting du skyur:__gshin rje nag po'i lag tu gtad:__chu srin gdug pa'i kha ru brdzang :__'khor lo 'bar ba'i phyag rgyas mnan:__bdun brgyud rigs ni brlag par 'gyur:__nam yang ldang bar mi nus so:__byang chub sems ni skyes na btang :__zhes brjod cing don bsam mo/__/de'i steng du las bzhi'i bro brdung ba ni/__thams cad kyi lag g.yas pa steng dang g.yon 'og tu byas la/__sum+b+ha ni'i sngags bzla bzhin pas mdzub mo rnams lu gu rgyud du sbrel nas bro ra zlum por byas la/__hU~M:__sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs:__gti mug bde gshegs 'khor bcas rnams:__de bzhin rigs mchog ma lus kyi:__'jig rten khams ni rab 'byams na:__shin tu rmongs pa'i sems can rnams:__zhi ba thugs rje chen po yis:__zhi bar ma gyur gang yang med:__zhi mdzad lha la phyag 'tshal bstod:__sum+b+ha ni sogs dang*/__shIn+taM ku ru swA hA:__zhes rgya bkrol/__yang hU~M bzhi pa'i sngags dang bcas gung mo rnams sbrel nas bro ra gru bzhi byas te/__hU~M:__sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs:__nga rgyal bde gshegs 'khor bcas rnams:__rin chen rigs mchog ma lus kyi:__'jig rten khams ni rab 'byams na:__shin tu dregs pa'i sems can kun:__tshe dbang dngos grub rgyas mdzad pas:__rgyas par ma gyur gang yang med:__rgyas mdzad lha la phyag 'tshal bstod:__sum+b+ha ni sogs dang*/__puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes rgya bkrol/__yang hU~M bzhi pa dang srin lag sbrel ba'i bro ra zla gam byas la/__hU~M:__sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs:__'dod chags bde gshegs 'khor bcas rnams:__pad+ma rigs mchog ma lus kyi:__'jig rten khams ni rab 'byams na:__shin tu chags pa'i sems can rnams:__yud tsam gyis ni sdud mdzad pas:__dbang du ma gyur gang yang med:__dbang mdzad lha la phyag 'tshal bstod:__sum+b+ha ni sogs dang*/__wA shaM ku ru swA hA:__zhes rgya bkrol/__yang hU~M bzhi pa dang mthe'u chung sbrel ba'i bro ra gru gsum byas la/__hU~M:__sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs:__zhe sdang bde gshegs 'khor bcas rnams:__rdo rje rigs mchog ma lus kyi:__'jig rten khams ni rab 'byams na:__shin tu gdug pa'i sems can kun:__yud tsam gyis ni bsdus nas kyang :__rdul du ma brlag gang yang med:__rlag mdzad lha la phyag 'tshal bstod:__sum+b+ha ni'i sngags mthar/__ya ma dam sri mA ra ya hU~M phaT:__ces las bzhi'i bro brdung ngo*/__/sgo byang gdags pa ni/__ro ras sogs la gshin rje gshed kyi sku snying po bcas bris pa phyi sgo'i ya them dang*/__bdud rtsi 'khyil pa'i sku snying po bcas bris pa nang sgor gdags la/__thog mar phyi sgo'i mchod gtor gru gsum dmar po mtheb ril gyis mtshan pa dang*/__chu gnyis nyer spyod bcas bshams pa/__ra~M ya~M kha~M dang*/__oM AHhU~M gis byin gyis brlab/__sku rten/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las hU~M las gshin rje chos kyi rgyal po mthing nag 'khor lo dang thod dbyug 'dzin pa khrau gtum 'jigs pa'i chas can ma he la dor stabs kyis gnas pa'o/__/ye shes pa badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes drangs bstim/__oM badz+ra karma ya ma rA dza hU~M phaT:__ces nyer gcig bzlas/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shap+da pra tIts+tsha swA hA:__zhes mchod la/__rang sngags kyi mthar/__ba liM ta nA nA khA dan+tu gr-ih+Na hU~M khA hi khA hi:__zhes lan gsum gyis rdor thal phye rgyas gtor ma phul nas phrin las gsol ba ni/__hU~M:__gsang chen lhun grub pho brang nas:__las kyi gshin rje'i bdag po la:__bcom ldan chos rjes bka' stsal ltar:__de bzhin rig 'dzin sgrub pa pos:__bka' gsang gzhung chen 'di bsgrubs nas:__yang dag don chen deng bsgrub na:__'di la gnod cing bar gcod pa:__lha srin sde brgyad 'byung po kun:__khyod kyi 'khor dang g.yog lags kyis:__rnam par smin pa'i chos shod la:__gsang ba mchog gi rnal 'byor pas:__bla med 'bras bu ma thob bar:__sa 'di yan chad ma btang bar:__phyi 'khor skyong ba'i mu ran la:__rdo rje'i yal gam thub par mdzod:__oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+waM:__zhes rten la me tog 'thor nas brtan bzhugs bya/__nang sgor mchod gtor/__ra~M ya~M kha~M dang*/__oM A hU~M gis byin gyis brlab/__sku rten/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las hU~M las khro chen bdud rtsi 'khyil pa ljang nag ral gri dang rgya gram thogs pa khrau gtum 'jigs pa'i chas can pad nyi la 'dor stabs kyis gnas pa'o/__/ye shes pa badz+ra sa mA dza:__dza:hU~M ba~M hoH__zhes bskyed drangs bstim/__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI hU~M tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__ces bzla/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__sngags mthar gtor sngags btags pa gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__gsang chen lhun grub pho brang nas:__las kyi bdud rtsi 'khyil ba la:__bcom ldan chos rjes sogs sngar dang 'dra bas phrin las bcol/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sa ma ya s+t+waM:__zhes pas brtan bzhugs bya/__sgo them phyi nang du grub khung zhig gi nang du zan ling la seng ldeng ngam skyer ba'i phur bu'i dbal la mi g.yo ba'i sngags dang*/__mgul du rgya shog la sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces bris te btags pa btab/__sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig__/ces brjod/__gsum pa gsang mtshams khro bcu'i phur gdab ni/__dkyil 'khor gyi gzhir khro bcu'i phur bu stegs bcas 'du byas la/__oM badz+ra ma hA shrI he ru ko\u0f85haM/__zhes pas rang nyid dpal chen po'i nga rgyal bzung*/__bdag gi thugs ka nas hU~M 'phros:__oM TA ki rA dza ma hA kro d+ha hU~M phaT:__ces brjod pas khro bo lcags kyu dang tho ba thogs pa spros:__phyogs skyong bcu bkug nas tho bas bsnun te gzir/__e bcur bkod par gyur/__kI la ya'i sngags dbyangs bcas phur pa rnams byug bdug brab gsum bya/__hU~M yig bcu las khro bo bcu smad phur pa'i rnam pa can du gyur/__gnas gsum du/__oM AHhU~M gis byin gyis brlab/__oM badz+ra kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes dbang bskur/__oM badz+ra kro d+ha hU~M ka ra hU~M gardza gardza hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha bi dza ya hU~M ha na ha na hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha nI la daN+Da hU~M da ha da ha hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha ya mAn+ta ka hU~M pa tsa pa tsa hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha Ar+Ya a tsa la hU~M b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha h+ya grI ba hU~M hu lu hu lu hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha a pa rA dzi ta hU~M tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI hU~M tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha trai lo kya bi dza ya hU~M bin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaT:__oM badz+ra kro d+ha ma hA ba la hU~M s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaT:__ces rang sngags kyis gzi byin bskyed pa rnams grub nas/__phyogs bcu'i bgegs la phur bu'i tshul du btab par bsams zhing*/__slob dpon gyis tho ba dang phur pa re re bzhin thogs la/__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams 'jig rten kun:__zhe sdang rdo rje bla na med:__sku gsung thugs sprul stobs dang ldan:__ta kr-ita khrag 'thung khro rgyal bcu:__'jig tshul rngams pa'i stangs stabs kyis:__gdug pa'i tshogs rnams brlag par mdzod:__dur khrod gsang ba'i gnas mchog 'dir:__rang byung khro rgyal chen po bcu:__log 'dren bdud bgegs mtshams gcod phyir:__khro bcu'i phur pa gdab par bya:__zhes bskul la/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha hU~M kA ra hU~M:__gnod byed 'byung po gardza gardza hU~M phaT:__ces steng gi phur bu shar gyi shar du gdab/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha bi dza ya hU~M:__gnod byed 'byung po ha na ha na hU~M phaT:__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha ya mAn+ta ka hU~M:__gnod byed 'byung po pa tsa pa tsa hU~M phaT:__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha h+ya grI wa hU~M:__gnod byed 'byung po hu lu hu lu hU~M phaT:__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI hU~M:__gnod byed 'byung po tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__ces phyogs bzhi shar nas g.yas bskor dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha trai lo kya bi dza ya hU~M:__gnod byed 'byung po b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaT:__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha a pa ra dzi ta hU~M:__gnod byed 'byung po tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaT:__oM badz+ra kI li kI la ma ya mA hA kro d+ha Ar+Ya a tsa la hU~M:__gnod byed 'byung po b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT:__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha nI la daN+Da hU~M:__gnod byed 'byung po da ha da ha hU~M phaT:__mtshams bzhi byang shar nas g.yon bskor/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha ma hA bA la hU~M:__gnod byed 'byung po s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaT:__ces 'og gi phur bu nub kyi nub tu gdab bo/__/bzhi pa de kho na nyid kyi mtshams drag po chen po bsgral zhing mnan pa ni/__dkyil 'khor bya ba'i stegs bur ma traM gi gzugs dgod/__oM badz+ra ma hA shrI he ru ko\u0f85haMH__bdag nyid dpal chen he ru ka'i skur gyur/__ces brjod cing*/__slob dpon gyis lcags kyu'i phyag rgya bc-ings te/__ma traM ka ru dra dzaH__lan bdun brjod/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud sogs bden stobs brjod pa sngon du 'gro bas/__bden pa chen po'i byin gyis rlabs kyis rnam pa ma traM ru dra/__ngo bo dngos grub la bar du gcod pa'i bdud dang log 'dren thams cad ma traM ru dra a kar+Sha ya dzaH__tri yaM dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes bkug ste gzugs la bstims nas/__hU~M:__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__sngon yang sgrub pa kun la bsgribs:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__bsgral nas dur khrod chen por byas:__khungs dang rdzas bcas gang las byung :__khungs dang rdzas bcas bdag las byung :__bdag med stong pa'i tho bas gzhom:__oM ma hA shUn+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__ma tra~M ru dra dzaH__a kar+Sha ru dra dzaH__kha trang ru dra dzaH__zhes pas chos dang gang zag gis bdag chad par lta ba rnams gzhom pa'i don du/__ma traM gi gzugs de nyid slob dpon gyi zhabs g.yas pa'i dor stabs kyis mnan la/__hU~M:__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__rol pa'i stabs kyis mnan pa ni:__'jigs byed chen po he ru kas:__mgo ni lho nub mtshams su bstan:__rkang pa byang shar mtshams su bstan:__khro rgyal zhabs ni g.yas g.yon gyis:__gyad kyi dor stabs tshul du mnan:__oM ma hA shrI he ru ka dr-i sh+ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__ma hA de ba ru dra dzaH__dzaHhU~M:__zhes lan bdun bzla zhing*/__thams cad kyis lag g.yas kyi sor mo gsum sgreng ba kha T+wAM ka'i rgyas snying gar bsnun tshul byas la/__gzugs phung hrul gyis zhig__/ma rig sgo lnga'i sbubs dral/__rnam shes tri nag por gnas pa thugs ka'i 'od kyis sbyangs pas hU~M yig dkar por gyur pa bdag gi thugs kar thim nas gnyis su med par gyur par bsam zhing*/__stegs bu'i mthar sngar dam sri mnan pa'i skabs ji lta ba bzhin du gzhung gral sogs rags bsdus kyis las bzhi'i bro brdung*/__gzhan rnams gral du 'khod/__las kyi rdo rjes ma traM gi lhu tshigs so sor phral nas stegs bu'i lho nub tu mgo__/nub tu snying*/__nub byang du lag g.yon/__byang du rkang g.yon/__byang shar du gsang gnas/__shar du rkang g.yas/__shar lhor lag g.yas/__lhor glo ba ste phyogs mtshams rnams so sor bkod/__slob dpon shar du gnas pas/__b+h+rU~M dz+nyA na maN+Dal b+h+rU~M/__thugs ka nas b+h+rU~M 'phros khog pa la thim pas khog pa dur khrod rol pa'i gzhal yas khang dur khrod brgyad ra ba me dang bcas pas bskor bar gyur/__thams cad kyi lag g.yas phyi dang g.yon nang du byas pa'i khu tshur dpung mgor bsnol zhing*/__hU~M pra we sha ya phaT:__ces lan brgyad bzlas nas rgya bkrol te/__dkyil 'khor gyi sgo shag gis phye bar gyur par bsams la/__de nas slob dpon rdo rje'i 'gros gar gyis/__hU~M hU~M hU~M/__ha ha ha/__phaT phaT phaT/__ces brjod nas dkyil 'khor la g.yas su lan gsum bskor nas/__dkyil 'khor gyi nang du tshud par gyur/__ces brjod la stegs bu'i dbus kyi khri'u'i khar slob dpon zhal shar du phyogs par bzhugs/__las byang ltar/__hU~M:__rgyal chen sde bzhis phyi yi mtshams srung la:__sogs brjod pas mtshams gcod kyi rim pa rnams grub bo/__/lnga pa sta gon gyi las rim la lha/__bum pa/__slob ma sta gon gsum du grags shing*/__de dag gtso bor dbang bskur ba la gal che ba yin kyang*/__'dir shin tu bsdus pa'i dbang gis snying po don gyi dbang bskur la de dag gsal bar ma gsungs pas phyi ma ni skabs 'dir mi dgos/__rgyas par spro ba'i skabs gzhan nas 'byung ba ltar blang*/__lha sta gon ni dkyil 'khor 'bri bar gnang ba zhu ba'i ched yin par bshad pa ma zad lhag gnas gnyis rtsa ba'i sa bcad las 'byung ba ltar bgyi ba'i thog mar/__chag chag gdab pa ni/__dkyil 'khor gyi stegs bu bdud rtsi lnga chang dang sbyar bas byugs la/__hU~M:__tshe mchog 'dzin pa'i dngos grub dri:__byang chub sems ni dkar bas na:__mAM sa yon tan kun dang ldan:__rak+ta chags pa'i gnas chen po:__bdud rtsi gur gum dri yi chu:__gdod nas dag pa'i rtsa ba lnga:__nyon mongs dug lnga 'khor ba'i rgyu:__ye shes rnam lngar byin brlabs nas:__dkyil 'khor nyer gcig lhun gyis grub:__oM ma hA shrI he ru ka pany+tsa a mr-i ta dz+nyA na maN+Da la hU~M:__zhes brjod/__de nas rdul tshon dkyil 'khor bzhengs pa'i skabs/__nam mkhar ye thig dang sa gzhir las thig btab nas lha gnas nges par bya dgos kyang dkyus su ras bris tsam la brten pa'i dbang du byas te/__stegs bur me tog gi tshom bu dbus su gcig__/phyogs bzhir bzhi re/__mtshams bzhir re re ste gtso 'khor nyer gcig bkod/__phyi mchod sman raka gtor gsum bsham/__las byang ltar mchod pa byin brlab/__hU~M:__bdag nyid gsal ba dpal chen sogs brjod/__lha bskyed pa ni/__hU~M:__chos rnams dmigs med stong nyid 'od gsal ngang :__e las chos dbyings 'byams klas sogs nas/__ti ra ba~M:__zhes rten dkyil 'khor gdan bcas bskyed/__hU~M:__dbus phyogs dkyil 'khor chen po'i lte ba ru:__rang byung hU~M yig 'bar ba chen por gsal:__'phro 'dus yongs gyur sogs mngon rtogs tshang bar brjod la brten pa lha rnams gsal gdab/__spyan 'dren bzhugs gsol phyag mchod bstod pa'i bar tu btang*/__rdor dril dang bcas pa'i spaus thogs la snyan gsan dbab pa ni/__hoH__dus gsum bla ma yi dam lha:__zhi khro rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__mkha' 'gro dam can ma lus dgongs:__dkyil 'khor bzang po legs bris nas:__bdag cag bsnyen sgrub las gzhung bsrang :__sta gon la ni gnas par mdzod:__ces lan gsum brjod/__slob dpon gyis se gol gsum byas pas/__lha rnams bar snang du 'od kyi drwa gur la bzhugs par mos/__bum pa sta gon ni/__rgyas par dkyil 'khor nyer gcig gi gtso bo'i grangs mnyam dgos shing*/__rigs bsdus pa'i bum pa lnga'am/__shin tu bsdu na gcig gis kyang 'thus pas/__chas su bcug cing bcud dang ldan pa'i rnam rgyal dang las kyi bum pa bkod cing mchod gtor kha gsos la byin brlab/__bum pa las sngags kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du b+h+rU~M yongs su gyur pa las phyi rdo rje rin po che'i bum pa mtshan nyid yongs su rdzogs pa la/__nang gi dbus su spyi dpal chen po rtsa ba'i dkyil 'khor/__phyogs mtshams rnams su yan lag gi dkyil 'khor nyi shu rtsa gcig gi gzhal yas khang gdan dang bcas pa'i dbus su/__'bar ba'i ye shes gtso mchog dpal chen nyer gcig la rig mdangs 'khor gyi tshogs nyi ma dang 'od zer bzhin du rang byung lhun grub chen por gsal ba la/__ye shes lnga'i dbang bskur/__rdo rje gsum gyi rgyas gdab par gyur/__oM hU~M trA~M hrIHAHbadz+ra kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na sa ma ya hU~M/__hU~M:__dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:__spyan 'dren gshegs su gsol bar mi dmigs kyang :__thugs rje'i ngang nyid chos skur dag pa las:__ye shes sgyu mar rol zhing gshegs su gsol:__oM ma hA shrI he ru ka sarba maN+Da la dzaHhU~M ba~M ho:__e h+ye hi b+ha ga wAn ma hA kA ru Ni ka dr-i sh+ya ho:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__badz+ra dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__hU~M:__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro:__'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te:__dam tshig bzhin las ci bder bzhes su gsol:__oM shrI badz+ra rA ga nirti hoH__oM badz+ra rA ga puSh+pe nas/__shap+da sarba pU dza hU~M:__oM shrI badz+ra rA ga ma hA dz+nyA na hoH__oM shrI badz+ra rA ga sa man+ta pU dza ho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__ta na ga Na ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu a aH__hU~M:__dbyings nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__'bar ba'i ye shes khro rgyal nyi shu gcig:__nyi dang zer bzhin bsam yas dkyil 'khor spro:__dpal chen bka' 'dus lha la phyag 'tshal bstod:__gzungs thag blangs la/__rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/__/'khril te bum pa'i lha tshogs thugs kar zhugs/__/de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun/__/babs pas bum chur gnyis med ro gcig gyur/__ces ting nge 'dzin gsal gdab la/__zhi ba rigs 'dus dang*/__khro bo spyi dril gyi sngags gnyis bzla/__las bum du rdor sems sam khro bo yak+Sha rgyal byed lta bur bskyed la sngags bzlas pas byin brlab/__oM AHhU~M gis dung chos kyi chu mchod yon du phul bas/__lha rnams bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu ste bum pa'i chu dang ro gcig tu gyur par mos/__de nas rten gyi dkyil 'khor bca' ba ni/__lhag gnas byas pa'i gzhir mtshan nyid rdzogs pa'i ras bris bkram/__sgrub rten mdor bsdus pa'i dbang du byas te/__sku rten thod pa mtshan ldan la spyi dpal chen po zhal phyag yongs su rdzogs pa'am rtsa ba'i he ru ka yab yum tsam bris pa dar mthing nag gi na bza' gsol ba/__gsung rten rgyud dang sgrub thabs kyi glegs bam mam sngags byang gser gyis bris pa/__thugs rten lcags sam seng ldeng gi phur bu khro zhal can/__yon tan rten mar me dang dpal gtor bum pa sogs dbang gi rdzas/__phrin las rten tshe 'brang*/__dngos grub kyi rdzas dza gad tshe ril tshe gal la sogs pa/__gzhan yang phyi nang gi mchod pa dang skong gtor chos skyong gtor spungs dkyil 'khor rgyan bkod kyi bye brag thams cad tshogs par bya'o/__/drug pa rgyan bkod pa ni/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa rgyas bsdus gang yang rung ba sngon du song nas/__slob dpon gyis dril spos thogs pas sna drangs/__mched rnams kyis rten sgrub mchod pa'i rdzas dang yo byad rnams thogs/__zhi khro spyi dril gyi dzaba? dbyangs dang bskor ba lan gsum byas la dkyil 'khor mdun du 'khod de/__hU~M:__'phrul bzhad yid bzhin 'dod dgu'i rgyan gyis brgyan:__rkang med mkhar 'gro tog tog rkan sgra bcas:__'di ni sngon gyi skyes mchog sgrub pa'i rdzas:__su zhig dngos grub 'dod pa nga las longs:__gang zhig bka' dang dam la mi gnas pa:__nga yi gzugs mthong tsam gyis 'tshig pa dang :__sgra dag thos pa tsam gyis brlag par 'gyur:__dkar po zang yag shin tu 'tsher ba ni:__snga rabs 'das pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das:__chos sku rab ldan 'gro don de bzhin gshegs:__bkra shis lcang lo nam mkhar 'phyar ba ni:__dus gsum rgyal ba rnams kyi thugs dam skong :__phyogs bcur g.yo bas 'gro ba'i don yang byed:__mthur du gtibs pas ngan song gnas nas 'dren:__thabs kyi rgyal po dpal chen dpal gyi gur:__pho brang rtags ldan snod bcud rgyan du che:__sprul pa lcang lo mang po'i kha bed can:__dbang po rnam lnga snod bcud rgyan du dgram:__mi 'da' dpal chen bzhugs pa'i rten du 'bul:__ces zhi khro tshom bu nyer gcig sngags rnams brjod la thod sku dkyil 'khor dbus kyi stegs bu rin po che'i snod 'brus bkang bar bzhugs su gsol/__de nas sku tsaka rnams phyogs mtshams go rim mthun pa'am thams cad g.yas/__gsung rten g.yon/__thugs rten rgyab/__mar me dbus/__bum pa lding khri'i steng ngam mdun/__dpal gtor dang tshe 'brang sogs ci bde bar bkod la/__hU~M:__spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa nas:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro don rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__dpal chen bka' 'dus yongs rdzogs gtso 'khor bcas:__stong nyid dbyings nas thugs dam rgyud bskul gyis:__sprul pa dbyings nas rol cing gshegs su gsol:__ces bskul nas/__hU~M:__dbus nas rang byung grub pa'i lha:__spyi dpal chen po rtsa ba'i lha:__yab yum 'khor dang bcas pa rnams:__rang bzhin dkyil 'khor chen po nas:__dzaHhU~M ba~M hoHsa spyan 'dren na:__dur khrod chen po'i dkyil 'khor 'dir:__phyogs skyong zhing skyong gdan steng du:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__zhi ba dang gtso sngags kyi mthar/__sa ma ya tiSh+Tha lhan:zhes dang*/__hU~M:__phyogs mtshams rang byung grub pa'i lha:__bka' 'dus sprul pa'i khro rgyal tshogs:__yab yum=__rang bzhin=__dzaHhU~M=__dur khrod=__bdud bzhi ru dra'i gdan steng du:__dgyes shing brtan=__sngags nyi shu po re re bzhin/__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__btags pa brjod/__de nas dkyil 'khor gyi mthar phur pa bcu bkod la/__hU~M:__tshangs la dbang mdzad khro rgyal 'bar ba'i sku:__dregs pa'i bdud 'joms gdug pa kun 'dul ba:__zhi ba'i ngang las 'bar ba'i skur bzhengs te:__phyogs mtshams srung ba'i bdag por bzhugs su gsol:__oM badz+ra kro d+ha kI la ya hU~M:__zhes steng gi phur bu nas rim bzhin phyogs bzhi g.yas bskor/__mtshams bzhi 'og bcas g.yon bskor gyis dkyil 'khor gyi rdo ra'i steng du phur gdan bcu la bkod/__de nas srid pa'i drwa ba gcod pa'i phyir ral gri bzhi thogs la/__hU~M:__log rtog 'khor ba'i rtsa ba rgyun gcod phyir:__thugs rje thabs kyis sgrol ba'i phyag rgya ni:__'jam dpal rnon po'i ye shes mtshon cha mchog:__sdug bsngal drwa ba gcod phyir bzhugs su gsol:__oM badz+ra many+dzu shrI tIk+Sh+Na sa ma ya lhan:__zhes phyogs bzhir bkod/__de nas ye shes bzhis ma rig pa rtsad gcod phyir mda' dar me long dang bcas thogs la/__hU~M:__me long bzhi ldan don gyi smyug ma la:__ye shes rnam pa lnga yi sgro bsgron te:__thabs mchog bcas la shes rab mde'u btsugs:__mnyam nyid dbyings kyi ngang du bzhugs su gsol:__ma hA dz+nyA na swa b+hA wa hU~M:__zhes dang*/__hU~M:__dkyil 'khor gsal bkra'i ngang nyid du:__sgrib med dag pa ye shes tshogs:__don la 'gag pa med pas na:__ting 'dzin gsal ba'i mdangs dang ldan:__'od mchog mnyam par bzhugs su gsol:__oM ma hA A dar+sha dz+nyA na swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__zhes mtshams bzhir bkod/__de nas rigs lnga ye shes lnga mtshon pa'i tshon skud lnga thogs la/__hU~M:__mdzes pa'i sku mchog yon tan rtags dang ldan:__mnyen la 'jam pas shes rab thabs su snang :__kha dog gsal bas rigs kyi khyad par rdzogs:__dpal brjid ldan pas dkyil 'khor lha tshogs mnyes:__bkra shis don la rim par bzhugs su gsol:__oM pra dz+nyA u pA ya d+harma kA ya hU~M:__zhes mda' dar ral gri phur bu rnams drwa bar sbrel/__de nas spang bya mi mthun pa sel ba'i phyir 'phan bzhi dang rgyal mtshan bzhi thogs la/__hU~M:__dkyil 'khor chen po'i gzhal yas pho brang ni:__mnyam nyid don gyi khyad par dbyer med kyang :__kun rdzob rigs la phyi nang bye brag gsal:__ma 'dres kha dog so sor gsal bkra zhing :__khyad par yon tan mdzes pa'i rgyan bres pas:__phyogs bzhi mtshams dang steng 'og thams cad du:__pho brang rgyan dang ldan par bzhugs su gsol:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he rat+na trA~M sa ma ya lhan:__zhes phyogs bzhir 'phan bzhi/__mtshams bzhir rgyal mtshan bzhi bkod/__ye shes nyer gcig gis nyon mongs sel byed mar me nyer gcig thogs la/__hU~M:__skye med chos dbyings dag pa lha yi gnas:__lcang lo can gyi pho brang dam pa na:__dur khrod gzhal yas ma traM khog pa la:__dkyil 'khor nyer gcig ye shes 'od snang gsal:__oM mAM sa dI paM ku ru swA hA:__gzhan yang yol ba bla re lda ldi gdugs la sogs pa rgyan bkod spyi ltar dang*/__phyi nang gi mchod rdzas rnams bde 'dus sogs kyi phyag bzhes ltar bkram la/__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni/__/ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro/__/'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te/__dam tshig bzhin las ci bder bzhes su gsol/__/na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__zhes nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas mkha' khyab tu spel lo/__/bdun pa ston 'khor bskos su gdab pa ni/__sgrub po so so'i go sa dang 'tshams pa'i gdan la zhwa gos kyi gzi brjid bskyed de 'khod/__rdo rje las pas skyems drangs/__rgyal thabs kyis dbyangs bor len byas la/__hU~M:__sangs rgyas gdung 'tshob rdo rje rgyal po nyid:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las rdzogs:__dug lnga rtsad gcod dngos grub kun 'byung gnas:__ston pa'i sgron mer mnga' gsol dgyes par bzhugs:__rgyal tshab la/__hU~M:__bla ma'i gdung 'tshob sku gsung thugs kyi sras:__dam chos char 'bebs tshe dang dngos grub spel:__dbang bskur phrin las rnam bzhi mthar phyin pa:__rgyal tshab ston par mnga' gsol dgyes=__yum la/__gnyis med bde skyed mtshan nyid rab tu bzang :__kun bzang yum du mnga'=__rdo rje las par/__phrin las gzhung srong bsnyen sgrub mthar phyin mdzad:__rdo rje karmar mnga'=__ging la/__bar gcod bgegs bsgral gzugs phung lha la stob:__rdo rje ging mchog=__mtshams par/__phyi nang mtshams gcod bar chad thams cad srung :__rdo rje mtshams par=__spyan par/__dngos grub bgegs gnyis dus dang drod tshad mkhyen:__rdo rje spyan par=__dus mtshams par/__phrin las skabs sbyar dus 'dzin nam tshod mkhas:__rdo rje dus mtshams=__phyag tshang la/__phud gtsang g.yos mkhas phyi nang bya byed mkhas:__rdo rje phyag tshang =__byan por/__g.yo mkhan lhag chad med cing gtsang sbrar ldan:__rdo rje byan por=__mched lcam gzhan rnams la/__gsal dag dzaba? mkhas dang ldan brtson par bzhugs:__gser phreng mched rnams=__rdul 'phyag la/__kun gyi bka' sgrub phyi yi nyul le skrod:__rdul 'phyag skyes bur mnga' gsol dgyes par bzhugs:__zhes rjes zlos bskul zhing*/__so so'i tshig mthar las rdor gyis bdud rtsi re blud pas mnga' gsol lo/__/brgyad pa mched gsar rnying bsre bsnan ni/__skabs 'dir dbang ma thob pa'i mched gsar bu rnams dkyil 'khor byang shar lta bur logs su phye/__slob dpon kyi mdun du rdor dril bdud rtsi yungs thun sogs bkod nas/__nang mchod/__oM badz+ra a mr-i tas bsang*/__oM swa b+hA wa sogs kyis sbyang*/__stong pa'i ngang las yaM raM keM las rlung me thod sgyed kyi steng du a las thod pa yangs shing rgya che ba'i nang du/__sman mchod sha lnga bdud rtsi lngar zhu ba las dam tshig gi bdud rtsi dang ye shes kyi bdud rtsi gcig tu 'dres pa'i bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__ces dang*/__oM AHhU~M ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__zhes lan gsum brjod pas byin gyis brlab/__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod pa 'bul:__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__zhes sman mchod 'bul/__bdag nyid he ru kar gsal ba'i thugs ka nas ya las lcags kyi sdig pa mgo dgu rwa bco brgyad pa spros/__de las ye shes kyi me 'bar bas slob bu'i sdig sgrib thams cad bsregs par bsam zhing*/__oM AHhU~M badz+ra yak+sha kro d+ha ha na ha na hU~M phaT/__ces bzla zhing yungs thun gyis brab/__/bar gcod kyi bgegs bskrad pa'i phyir/__hU~M:__nga ni 'khor 'das spyi dpal he ru ka:__dkon mchog gsum gyi bden pa'i bka' byung gis:__bsnyen sgrub dkyil 'khor blta bar mi dbang ba'i:__bgegs kyi tshogs rnams byer zhig myur du dengs:__drag sngags spos rol bcas bgegs bskrad mthar/__skyabs sems yan lag bdun pa ni/__na mo:__bdag sogs 'gro kun snying po byang chub sogs rjes zlos byar gzhug__/snying gar rang 'dra'i ye shes sems dpa' tshon gang ba re bsgoms la byin gyis brlabs pa'i bdud rtsi rdo rjes lce thog tu lan gsum bzhag nas/__hU~M:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__byang chub sems dang rdo rje 'dzin:__de bzhin sgrub pa'i rnal 'byor pa:__de dag la ni snying ring na:__rdo rje yak+sha gnod sbyin gyis:__khyod kyi snying la zhugs te 'thung :__snying la yang dag gnas pa'o:__'di ni sems can dmyal ba'i chu:__dam tshig nyams na sreg par byed:__dam tshig bsrungs na dngos grub ni:__rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub:__ces byin pa/__slob mas kyang*/__i dan+te na ra kan sa ma ya yak+Sha hU~M:__zhes myangs pa snying ga'i ye shes sems dpa' la thim nas dbyer med du gyur par bsam mo/__/'dres zin bsnan pa ni/__rgyal tshab pas bdud rtsi g.yon bskor du gsar rnying thams cad la brim zhing spyi dpal gyi sngags dbyangs lan gsum mjug tu 'jam rol dang bcas pas bdud rtsi myang nas thams cad kyis/__oM:__dpal ldan sangs rgyas sku 'chang ba:__rdo rje mi phyed sku dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje sku yi dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra swA b+hA wa at+ma ko\u0f85haMH__AH__dpal ldan sangs rgyas gsung 'chang ba:__rdo rje mi phyed gsung =__deng bdag=__rdo rje gsung gi=__AHsarba ta thA ga ta wA ka badz+ra swA b+hA=__hU~M:__dpal ldan sangs rgyas thugs=__rdo rje mi phyed thugs=__deng bdag=__rdo rje thugs kyis=__hU~M sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__zhes dang*/__slob dpon gyis/__deng phyin chad mched gsar rnying thams cad skal ba mnyam zhing dam tshig gcig tu 'dres pa yin pas dam tshig gzhung bzhin du bsrung bar gyis shig:__ces bsgo/__thams cad kyis phyag thal sbyar gyi bar du me tog bzung la/__sku gsung thugs kyi rdo rje slob dpon dang :__dam tshig 'brel ba'i mched dang lcam dral gyis:__sgrub mchog rnams su byin gyis brlabs pa yi:__bka' drin rjes su dran phyir gtang rag gtong :__zhes drin lan gyi me tog 'thor/__de nas rdo rje'i gral du bzhag pa ni/__mched gsar pa rnams rang rang gi gral du 'khod nas/__rtsa ba sku gsung thugs kyi dam tshig dang :__bsnyen sgrub rnam bzhi bsten cing bsgrub pa dang :__yi dam lha mchog dzaba? bsnyen bgrang ba'i phyir:__dam tshig rdo rje'i gral du mchi bar gnang :__zhes brjod cing*/__lha'i nga rgyal dang ldan pas/__oM ma hA badz+ra hU~M:__zhes rdo rje gsor zhing snying gar gzung*/__oM badz+ra gaN+De AH__zhes dril bu gsil zhing dkur brten/__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu ra ga Na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:__zhes thugs kar 'khyud rgya byas la rol mo sna tshogs kyi sgra rgya cher bsgrag go__/dgu pa brda sgo dbye ba ni/__las byang ltar/__hU~M:__phyi nang snod bcud sogs dang dam bca' ba/__oM:__bde gshegs rgya mtsho sogs brjod la don gyi dgongs pa gsal gdab bo/__/bcu pa he ru ka'i rtags gdab pa ni/__chas rnams nye bar bsdogs te dbyangs bor len tshul gyis/__hU~M:__don dam spros med rgyu ma'i khong gseng can:__ye shes lnga ldan thod pa'i dbu rgyan gsol:__theg mchog don ston glang chen ko rlon gsol:__'khor ba mi spong mi lpags g.yang gzhi gsol:__zhe sdang nyid 'joms sbrul nag chun po gsol:__phrin las rnam bzhi lhun grub stag sham gsol:__'khor ba'i bcud len zhag gi zo ris gsol:__chags pa dbang sdud rak+ta'i thig le gsol:__skye 'chi rtsad gcod thal chen tshom bu gsol:__sku gsum lhun grub thod phreng tshar gsum gsol:__cis kyang mi shigs rdo rje'i go khrab gsol:__ma rig nags sreg ye shes me dpung gsol:__zhing bcu yongs sgrol dpal gyi chas bcu 'di:__dbang phyug chen po'i sku la rgyan du bzhes:__zhes brjod la/__rdo rje rgyal po nas brtsam sgrub mched thams cad la brgyan pa'i tshul bya'o/__/bcu gcig pa byin rlabs kyi gzi byin dbab pa ni/__zhwa chos g.yab dar thogs pas dkyil 'khor bskor/__spos rol dbyangs dang bcas te tshig bdun nam/__bzhengs shig pad+ma lta bu sngon du 'gro bas las byung gi__/hU~M:__dpal chen nyer gcig bka' 'dus lha tshogs rnams:__sogs brjod la/__sngar nam mkhar btegs pa'i sta gon gyi lha rten brten par bcas pa'ang dkyil 'khor dang sgrub rdzas la thim par bsam/__zhi khro spyi dril gyi dzaba? dbyangs lan gsum byas pas grub bo/__/spyi don gnyis pa phrin las kyi gzhung bsrang ste lha dang dbyer med du sgrub pa'i rim pa ni/__rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs 'bring pos thog drangs/__gzhi gnas bdag po dang bgegs la gtor ma sbyin pa spyi 'gro ltar byas la/__lung brgyad kyis bsdus pa'i phrin las nar ma rin chen snying po'i bka' bsgo nas brtsam mthar chags su btang ste/__bdag mdun dbyer med snang srid gzhir bzhengs kyi dkyil 'khor chen po gcig tu shes pas bsnyen pa dang nye bar bsnyen pa'i don rten dang brten par bcas pa snang la rang bzhin med pa'i ting nge 'dzin gyi gsal snang shin tu brtan pa'i ngang*/__mchod bstod yan song ba dang*/__rtogs goms dman na dzaba? khang phye ba legs pas/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM AHhU~M bod+hi tsit+ta ma hA su kha ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT dzaH__zhes brjod pas/__bdag bskyed las ye shes kyi dkyil 'khor gnyis pa spros te mdun dkyil gyi go sar bkra lam mer bzhugs par mos/__sgrub pa'i dzaba? kyi 'phro 'du'i dgongs pa las gzhung ltar gsal btab la/__dzaba? bskul ni/__hU~M:__gsang ba'i dkyil 'khor spyi dpal thugs kyi klong :__thabs dang shes rab nyi zla 'od kyi dkyil:__ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:__khyab bdag rdo rje sems dpa' bde ba che:__mnyen lcug 'khril ldem gzhon tshul can:__gsal 'tsher lhun sdug gzi byin 'bar:__zhi zhing phra la brtag dka' ba:__sku la zhi ba'i chas dgu rdzogs:__gsung gi sgra sgrogs sngags kyi sgra:__thugs ni mi 'gyur ye shes sems:__dzaba? kyis rgyud bskul sku gsung thugs:__a yis spros pas stong gsum gang :__ma gsal bar du bskyed cing bsgom:__ma grub bar du mi btang ngo :__zhes dang*/__zhi ba rigs 'dus kyi snying po bzla/__hU~M:__bka' 'dus tshom bu nyer gcig dkyil 'khor na:__lha klu la sogs so so'i gdan steng du:__thabs dang shes=__ma chags pad+ma=__dpal chen khro bo'i dkyil 'khor lha tshogs rnams:__sku ni dur khrod chas rnams rdzogs:__gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:__thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas:__dzaba? kyis rgyud=__phaT kyis spros=__ma gsal bar du=__ma 'grub bar=__zhes bskul la khro sngags rnams bzla/__de'ang zhi bsnyen skabs nas gzungs thag blangs la bzlas pa sum brgya tsam gyi mthar stong tshigs phul/__de nas gtso bo spyi dpal stong phrag__/khro bo nyi shu la brgya rtsa re/__spyi dril sum brgya tsam bzla bas mtshon longs skabs dang bstun pa'i grangs mang nyung gang lcogs des rigs 'gres te re re bzhin stong tshigs 'bul/__thams cad grub pa'i mthar rgyun gyi las sbyor ltar/__hU~M:__spyi dpal chen po'i thugs ka ru:__rdo rje rgya gram lte ba'i dbus:__nyi zla kha sbyor hU~M gis mtshan:__tshe yi snying pos bskor ba las:__'od zer drwa ba rab tu 'phros:__phar spros rgyal ba mnyes mchod phul:__tshur 'dus 'khor 'das tshe bcud thim:__rdo rje'i tshe dbang grub par gyur:__oM badz+ra A yu She swA hA:__zhes dmigs pa gsal btab la tshe bsnyen brgya rtsa brgyad tsam bzlas la spro na tshe 'gugs kyang btang*/__las gzhung gi nga rgyal bskyed cing*/__yig brgyas brtan par bya/__nyu le skrod pa dang byin 'bebs 'og nas bshad pa ltar byas pas thun dang po grub/__sngags rgyun pa rnams kyis kyang gtso bsnyen skabs tsam nas gzung thag blangs te zhi khro spyi dril gyi sngags gnyis sbrel la nyin mtshan bar ma chad du thun bzung ngo*/__/de nas thun phyi ma la lha bskyed nas brtsams te bzlas pa yan chad sngar ltar bya ba las stong tshigs bsdu bar 'dod na zhi ba/__gtso bo/__tshom bu nyi shu spyi la gcig__/khro bsdus la gcig bcas kyis chog__/gal te thun gsum lcogs na slar yang de ltar lan gcig bskyar/__gang ltar thun rjes ma'i dzaba? bzlas grub pa dang*/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis byin brlabs la skong bsdus rin chen sil ma btang*/__gtor ma phud skyems bshams la mgon po gnam lcags me 'bar bka' srung 'dus pa'i rgyun gsol bya/__de nas tshogs kyi dam rdzas rnams bshams la/__gsol gdab spyi ltar dang byin rlabs nas lhag ma'i bar btang la lhag ma btson du 'dzin/__chad mdo/__brtan ma/__gtor bro rnams btang zhing zor bskul mi dgos/__sngags tsam gyis mchod/__hU~M:__zhi khro'i sku ni sogs sh+lo ka gcig gis bstod/__ma rnyed yongs su ma tshang sogs kyis nongs pa bshags shing yig brgya brjod/__dkyil 'khor gyi lha brtan bzhugs bya/__bdag bskyed bsdu ldang*/__zur gsal bsngo smon dang bkra shis brjod pas grub/__de nas slob dpon sogs chas su zhugs/__hom ling phur thun sogs 'du byas la/__e yaM dz+wa la raM/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dngos grub la bar du gcod cing log par lta ba'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__ces hom dang rten gsal gdab/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud sogs bden stobs brjod pa sngon du 'gro bas/__bden pa chen po'i byin gyis brlabs kyis dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaH__tri badz+ra ang+gu sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoHsa dgug gzhug byas nas/__ging pa las kyi he ru kar gsal ba'i thugs ka nas pho nya mtshon cha'i char 'bebs pas rdul du brlag par bsam zhing*/__rol mo dbyangs dang DA ki'i 'chams stabs dang bcas phur thun tshom bur bskul ba ni/__hU~M:__chos kyi dbyings las rang byung grub pa'i lha:__khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:__dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__ces dang*/__hU~M:__nga ni dpal chen he ru ka:__sras 'khor sprul pa bye ba 'bum:__bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas:__dpal chen lha tshogs dus la bab:__g.yas kyi phyag na phur bu bsnams:__g.yon gyi phyag na lcags kyu bsnams:__lcags kyus zungs la phur bus thob:__gnod byed dgra bgegs rdul du rlog:__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+Sha kA la rU pa karma raM raM dz+wa la raM hU~M phaT:__gnod byed dgra bgegs 'byung po thams cad mA ra ya hU~M hU~M phaT:__ces slob dpon gyis drag sngags phur skor dang bcas pas gdab cing*/__DA ki rnams kyis thun gyis brab/__khyad par dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul ba ni/__hU~M:__shar phyogs dkar mo dung gi gzhal yas nas:__khrag mdog dmar mo bse yi lan phran can:__spyan rtsa dmar po nyi zla skar ltar 'phro:__smin ma glog 'gyu mun pa'i go skabs 'byed:__bu yug thog 'bebs shangs nas rdo rje 'khrugs:__bzhad pa he dang dpal gyi spu gris gtams:__rngams pa'i ljags 'dril bskal pa'i me chen 'bar:__ag tshom me 'bar rab 'byams srid pa bsreg:__bskal pa'i 'brug sgra snyan nas gsung sgra sgrog:__lag pa dmar po spu gri 'bum gyis gtams:__sen mo lcags kyu'i rtse la me chen 'bar:__ba spu rdo rje gnam lcags zhun ma 'khrugs:__smin ma lcags kyi khro chung char 'bebs shing :__zhabs kyi phur pas srin mo lnga brgya gzir:__ral pa'i gseb nas khrag gi char pa 'bebs:__shin tu mi bzad gtum chen khrag 'thung ma:__srin mo'i snying 'byin changs par 'jug nas gsol:__shin tu mi bzad 'bar ba'i sku gcig ma:__dpag tshad lnga brgyar rgyug cing klu srin sgrol:__khros pa'i zhal mdog khrag gi mchin pa kha:__na bza' dmar po srin gyi g.yang gzhi gyon:__phyogs bcur kha bltas phyogs skyong zhabs kyis gnon:__bdud la bab na snying khrag dron mo 'thung :__srin la bab na srog rtsa dmar po gcod:__dgra la bab na dug gi kha chu 'debs:__bgegs la bab na rU pa rdul du rlog:__dpal gyi pho nya dpal gyi thugs las sprul:__dam nyams dgra dang 'byung po bgegs kyi tshogs:__phung po dum bur gtubs shing don snying sreg:__dam nyams nyul le'i bar chad rdul du rlog:__dam tshig dus la bab po sa ma ya:__bru bu bru a pa tse ru pa tse na tse ra Na thun du thun na sha s+t+waM b+ha ya yak+sha 'byin yak+sha 'byin ya:__phye ma phye ma:__rdul phran:__rdul phran:__tsit+ta rbad nan:__oM suM b+ha ni sogs/__oM badz+ra kI li kI la ya pra ma rA dza trig nan:__d+ha na rak+sha rbud ling :__tri'u tri'u ma ma na ya sho na dzaH__mA ra ya rbad rbad:__ces drag sngags spos rol dang khyad par gyi dbyug pas bsdigs shing thun gyis brab pa sogs drag po'i tsham rngams dang bcas gzir bar bya zhing srung 'khor gyi ra bas bcings nas/__slar yang*/__hU~M:__dpal chen nyer gcig bka' 'dus lha tshogs rnams:__yab yum sku gsung thugs yon phrin las kyi:__sgrub gnas sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__mched lcam lus ngag yid gsum smin par mdzod:__phyi nang gsang ba bla med dbang bzhi skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsal nas kyang :__snang srid yongs rdzogs ye shes rol pa'i lha:__bde chen brdal ba chen por byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI sarba sa ma ya A be sha ya A be sha ya:__to ShA ya to ShA ya:__ban+d+ha ya ban+d+ha ya:__e A ral+li hrIM hrIMHpheM pheM mahA su kha dz+nyA na hU~M hU~M hU~M:__zhes byin dbab rjes dzaba? dbyangs lan gsum byas pas nyin mo'i phrin las tshang*/__mtshan thun gsum mam gnyis nyin mo'i grangs dang mthun par byas pa'i thun dang por bka' nan rnam bcu nas dbu bzung ste phrin las tshang bar btang la/__bzlas pa'i skabs/__spyi dpal brgya rtsa/__gzhan rnams nyer gcig re tsam byas nas zhi khro spyi dril sbrel mar bzla ba dang thun pa snga ma grol/__thun mthar stong tshigs nga rgyal bzung ba yig brgya bcas song nas nyu le bskrad pa dang byin 'bebs bya/__thun phyi ma la lha bskyed man gyis 'thus shing*/__thun gsum byed skabs gung thun la nyu le skrod pa mi dgos/__thor thun gyi mjug tu dgongs thun ltar bya'o/__/bder 'dus sogs gzhung chen po rnams las rab nyin mtshan thun drug tu byas nas phrin las bzlas pa nyu le skrod cing byin 'bebs bya ba dang*/__'bring thun bzhir gsungs pas de gnyis gang lcogs skabs dang bstun pas chog go__/gsum pa sgrub pa chen po'i dngos grub blang ba ni/__sgrub pa sang grol rgyu'i de ring gi dgongs thun nas dngos grub kyi rdzas bsham ste/__dkyil 'khor mdun du stegs dkar por g.yung drung bris pa'i dbus su rin po che'i snod du las bzhi mchog dang lnga'i 'brang rgyas bza' bca' sna tshogs pas bskor ba/__g.yas su dkar mngar bsres pa'i ril bu/__g.yon du thod chang chos sman btab la khebs sngon pos bkab/__srod thun gyi bzlas pa'i mthar dngos grub bsdu ba'i dmigs pa gsal btab la/__spyi dril gnyis kyi gsham du/__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:__zhes btags pa cung zad bzla/__nyin tha mar tho rangs nas brtsam phrin las kyi gzhung bsrang*/__brgyud pa'i gsol 'debs dang skong bshags ma lcogs kyang chog__/bsnyen pa rnams kyang nyung tsam byas la stong tshigs gcig 'bul/__'di skabs thun dpon gzugs thag bsdu/__dngos grub sngags sham btags pa bzlar gzhug__/bka' srung gsol mchod dang*/__tshogs byin brlab nas brtsam bsgral bstab yan song nas/__las gzhung ltar bgegs bskrad cing byin dbab/__ye shes sku mchog dang yig brgya brjod la nyams chag bshags/__bdud rtsi byin rlabs gong bzhin brjod la dngos grub kyi rdzas rnams brlab/__rtsa ba'i dkyil 'khor gyi lha rnams yab yum snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams nas 'od zer dmar po phyogs bcur 'phros/__'gro ba'i rgyud sbyangs/__bde bar gshegs pa rnams la phog__/dgyes pa bskyed/__sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa'i dngos grub tshur 'dus/__bdag la thim/__gsal zhing brtan par byas/__rdzas rnams la thim pas 'chi med kyi bdud rtsi dngos grub kun kyi snying por 'khyil bar bsam zhing*/__bde gshegs zhi ba dang khro bo nyer gcig sngags so so'i sham du/__kA ya sogs dang*/__sarba a mr-i ta kuN+Da lI sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__btags pa rab brgya rtsa re/__ma lcogs na zhi ba dang gtso bo la brgya re/__gzhan rnams la nyer gcig re bzlas pas dngos grub bsdu/__bdag nyid spyi dpal chen por gsal ba'i thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas bde gshegs zhi khro'i lha tshogs rnams la phog__/sngon gyi thugs dam bskul bas so so'i dam tshig gi dkyil 'khor la thim par bsam zhing*/__hU~M:__bde gshegs zhi khro bka' 'dus lha tshogs rnams:__'og min chos kyi dbyings kyi pho brang nas:__sngon gyi thugs dam bzhin du spyan 'dren gyi:__dam tshig dkyil 'khor 'di la brtan par bzhugs:__dngos grub ma lus dus 'dir stsal du gsol:__gnas 'dir mi gshegs dngos grub mi ster na:__sngon gyi byang chub sems bskyed nyams pa dang :__sku gsung thugs kyi dam las 'gal bar 'gyur:__zhes sngags tshan so so'i mthar/__sa ma ya badz+ra sa ma ya hU~M:__zhes btags pa zhi ba dang spyi dpal la nyer gcig dang*/__khro bo nyi shu la bdun re bzla/__mchod cing dngos grub bsdu ba ni/__slob dpon gyi mdun du chang dang rak+ta sbyar ba'i snod/__bzed zhal/__khem thur bcas bkod nas/__hU~M hU~M hU~M zhes lan gcig 'phyar bas/__gnyis bsdus kyi chos thams cad byang chub kyi sems chos sku bde ba chen por gyur/__yang hU~M hU~M hU~M zhes lan gnyis pa 'phyar bas/__snang srid bde ba chen po'i ye shes su gyur/__yang hU~M hU~M hU~M zhes lan gsum pa 'phyar bas/__bde gshegs rnams chos sku skye ba med pa'i ngang las gzugs sku zhi khro rgyal ba'i dkyil 'khor du bzhengs par bsam la/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__zhes lan gsum gyis rak+ta de bdud rtsir byin gyis brlabs nas/__hU~M:__bcom ldan bde gshegs zhi ba'i lha tshogs dang :__tshom bu nyer gcig khro bo 'khor bcas rnams:__dang po mchod 'os skyabs kyi ye shes lha:__bar du bsgom sgrub bdag gi yi dam lha:__da lta bdag dang gnyis med chos kyi sku:__gnyis med bde chen rol pa'i mkha' dbyings su:__rak+ta dmar gyi ar+g+haM mchod pa 'bul:__mchod pa bzhes la dngos grub stsal du gsol:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__zhi ba dang khro bo nyer gcig snying po lan gsum re brjod pa'i mthar/__ma hA rak+ta khA hi:__zhes bzed zhal du lan gsum phul nas dang pos lha tshogs rnams gsal btab/__gnyis pas rang gtso bo yab yum gyi mkha' las bdud rtsi dmar po 'phos/__lha rnams mchod/__gsum pas de dag gi dngos grub thams cad bdag la stsal bar bsam zhing*/__zhi ba dang khro bo'i snying po rnams lan nyer gcig re/__stong tshigs kyi mchod pa dang bcas pa bya'o/__/de nas thugs khrid ltar/__hU~M:__nam mkha'i sku mnga' 'gran du med pa yi:__zhi khro rab 'byams lha tshogs thugs rje can:__ye shes dbyings la rtsol rtog mi mnga' yang :__gdul bya'i don phyir thugs dam gnad nas bskul:__dang po bsnyen dang nye bsnyen ting 'dzin brtan:__bar du dngos grub phyir du rtse gcig bsgrubs:__da lta sgrub pa chen po'i rnal 'byor gyis:__las kyi 'bras bu gsol ba'i dus lags na:__zhi dang rgyas dang dbang dang mngon spyod sogs:__thun mong dngos grub ma lus stsal du gsol:__ril bu mig sman rkang mgyogs la sogs pa:__khyad par grub pa'i dngos grub stsal du gsol:__nad dang rkyen bral 'chi med rgas med pa'i:__rdo rje tshe yi dngos grub stsal du gsol:__tshar gcod rjes 'dzin dmod pas grub pa yi:__bden tshig nus pa'i dngos grub stsal du gsol:__gzungs dang dran pa bsam gtan mngon shes sogs:__ting 'dzin yid kyi dngos grub stsal du gsol:__rnam smin tshe dbang phyag chen lhun gyis grub:__lam myur mchog gi dngos grub stsal du gsol:__sku gsung thugs yon phrin las bsam mi khyab:__bla med 'bras bu'i dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M:__dpal chen zhi khro rdo rje'i g.yar dam can:__bsnyen sgrub 'bras bu dus 'dir stsal nas kyang :__thun mong mchog gi dngos grub bla med pas:__sku gsung thugs dang dbyer med mdzad du gsol:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi pha la ho:__zhes spyi dril sngags dbyangs dang bcas pas dngos grub bsdu zhing lha rnams mnyam par sbyor bas 'od du zhu nas dngos grub kyi rdzas la thim par mos te thod sku sogs gnas gsum du reg__/bum chu sogs rdzas la longs spyod/__bdud rtsi'i thig le bkod cing btung*/__bde gshegs zhi khro bka' 'dus yongs su rdzogs pa'i lha tshogs rnams kyi dngos grub thams cad bdag cag rnams kyis thob nas sku lnga ye shes lnga'i yon tan ma lus pa rtsol ba med par lhun gyis grub par gyur cig:__tshe dzaba? brjod cing tshe rdzas bkye/__de'i rjes 'brel du las byang ltar/__hU~M:__tshom bu nyer gcig dkyil 'khor lha tshogs sogs kyis bskul la tshogs rdzas bza' btung bya/__lhag chog byas la btson 'dzin byas pa'i lhag ma rnams phyi rol lho nub gom pa bdun cu'i sar bskyal/__gzhan don dbang bskur byed na skabs 'di tsam du sbrel lo/__/spyi don gsum pa rjes kyi las rim la brgyad las/__dang po gtor ma gtong ba ni/__las byang ltar chad mdo btang*/__dgos pa dang 'brel na de nyid zor du bskul/__brtan ma bskyang la bro brdung*/__gnyis pa btang rag ni/__mchod pa kha gsos la las byang ltar byin brlab/__mchod bstod rgyas par bya/__nongs bshags yig brgya bcas brjod/__gsum pa bsdu ldang ni/__dkyil 'khor ras bris yin na mdun bskyed brtan bzhugs bya/__rdul tshon skabs ye shes pa gshegs/__gnyis kar yang dam tshig pa rang la bsdu/__bdag bskyed dkyil 'khor 'od gsal du bsdu zhing thun mtshams kyi lhar ldangs te nga rgyal bzung*/__bzhi pa phyi mtshams dkrol ba ni/__shar nas g.yas bskor du rgyal tho'i mdun mchod pa gtor ma bshams la byin brlab/__so so'i sngags mthar gtor sngags btags pa lan gsum res 'bul/__ar+g+haM sogs kyis mchod/__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sogs kyis phrin las bcol/__sku rten yod na gtso bo brtan bzhugs bya/__'khor rnams/__swas+thA naM gats+tsha zhes pas gshegs/__sgo byang phyi nang yang de ka ltar byas la bsdu'o/__/lnga pa dkyil 'khor bsdu ba ni/__slob dpon dkyil 'khor mdun du phyin la hU~M mdzad kyi phyag rgyas phur bu rnams dang por gdab rim las ldog phyogs su phyung ste/__oM badz+ra kI la ya ut+kI la ya sarba kI la ya badz+ra d+ha rod A dz+nyA pa ya te hU~M hU~M hU~M hU~M phaT swA hA/__zhes dang*/__phur rtse 'o mas bkru zhing*/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sA d+ha ni swA hA/__zhes spyan ma'i rig pa brjod/__chos thams cad skye ba med pa'i don yid la byas te/__a kA ro brjod la ras bris kyi dkyil 'khor bsdu'o/__/drug pa bzod gsol rtsa ba'i sgrub khog las 'byung ba bzhin bya dgos kyang smin lugs yig char mi 'byung bas/__dpon slob lhan cig pas spyi bshags ye shes sku mchog dang*/__rje btsun bla ma rnams kyi spyan lam sogs brjod par bya'o/__/bdun pa smon lam dang bkra shis brjod pa ni/__thams cad lag bsnol mar srin lag sbrel cing mar me btegs la/__hU~M/__dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/__/snying po byang chub lam la zhugs pa yis/__/'khor ba'i g.yang sa chen por mi ltung zhing*/__/chags sdang gcong rong gnas su mi skye dang*/__/log lta dmyal ba'i zangs khar rbab mi 'gril/__/'khon 'dzin gcan gzan gdug pa'i skad mi thos/__/nyon mongs mtshon rtse gdug pa'i zer mi phog__/dge ba'i bshes gnyen bka' drin che ba dang*/__/srog gis sbrel ba'i mched dang lcam dral dang*/__/gsum pa'i dbang gis sbrel ba'i rig ma gsum/__/skye ba 'di dang tshe rabs thams cad du/__/mi 'bral rtse gcig 'grogs pa'i ting 'dzin gyis/__/sa bcu khyad par rim gyis bgrod par shog__/nam zhig tshe 'phos lus brje'i dus byung nas/__/'khor ba'i g.yang sar lan gcig ltung srid kyang*/__/snang ba'i go byed zhun mar mdangs gsal 'dis/__/rig 'dzin sgrub pa po yi shul mtshon cing*/__/kun tu 'od kyi sa la rgyud sbyangs nas/__/pad+ma chen po'i sa la lhun gyis grub/__/'khor lo tshogs chen sa la gshegs pa'i tshe/__/sngon gyi rgyal ba rnams kyis mdun bsus shig__/yi dam lha yis rgyab nas srog brten cig__/byang chub sems dpa' rnams kyis mtha' skyor cig__/mchod pa'i lha mo rnams kyis sna drongs shig__/ma tshogs dbang mo rnams kyis rjes skyongs shig__/lcang lo can gyi sa la phyin pa'i tshe/__/mi ldog pa yi sa la gnas nas kyang*/__/rdo rje khro rgyal khyod kyi zhal mthong nas/__/rig 'dzin rnams dang dbyer med gyur nas kyang*/__/bla med sku gsung thugs su 'grub par shog__/ces dbyangs bor len tshul gyis brjod cing*/__gzhan yang*/__hoH__phyogs dus rtsa brgyud bla ma sogs gzhung gsal gyis mtshon theg pa chen po'i smon lam rgya cher gdab/__oM:__phun sum tshogs pa phyi yi yid bzhin rgya mtsho sogs bkra shis rgyas par spel lo/__/brgyad pa gnas bsrung ba ni/__sgrub pa grol ma thag rang gnas su mi ldog par zhag gsum tsam du sgrub khang der grub na tshogs skong lta bu'i dga' ston dang dam chos bshad nyan gyis mtshon dge ba'i bya ba la 'bad pas bstan pa yun du gnas shing bkra shis pa'i stobs 'phel lo/__/zhes gser pa gter sras bslab pa gsum ldan rdo rje 'dzin pa 'gyur med 'jam dbyangs tshul khrims nas kun gzigs gter chen bla ma rin po cher gsol ba btab pa'i don bka' yis gnang ba stsal ba ltar/__pad+ma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen por bsdebs pa dge legs 'phel/__/slar yang gsal byed cung zad dang bcas dz+nyA nas zhus dag par bgyis pa shub+haM//__//

Footnotes

Other Information