JKW-KABAB-12-NA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i don gyi phrin las khrigs su bsdebs pa thos grol ye shes sgra dbyangs JKW-KABAB-12-NA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 12, Pages 415-441 (Folios 1a to 14a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dung mtsho ras pa phyi ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i don gyi phrin las khrigs su bsdebs pa thos grol ye shes sgra dbyangs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 415-441. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ (rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HI-006
Colophon

།རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་འདེབས་འདིའང་གཞུང་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལ་བརྟེན། ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

rdzogs chen yang ti nag po'i don gyi phrin las gsal 'debs 'di'ang gzhung dang gsal byed kyi legs bshad la brten/__chos 'di'i zhabs tog tu dmigs nas sngags rig 'dzin pa pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis dpal spungs yang khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling du sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་ས་མནྟ་བྷ་དྲཱ་ཡ། །རང་བྱུང་ཡེ་གྲོལ་གཞི་རྫོགས་འོད་ཀྱི་སྐུ། །ཐུགས་རྗེའི་ཟེར་ཐག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཕྲོ། །འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་མཆོག །པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ལ་ཕྱག་བགྱིའོ། །ཞག་བདུན་ཙམ་གྱིས་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་གནད། །ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རྩེར་ཕྱིན་པ། །ཡང་ཏིའི་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲ་ནི། །རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པར་བྱ། །དེའང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་གྱི་དགོངས་པ་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས། བཤམ་བཀོད་གྱེར་མོ་སོགས་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་བློ་ལས་འདས་པའི་རང་སྣང་རིས་མེད་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ལ་བཟླ་བས་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྲིན་ལས་ཆོ་གའི་ཁྲིགས་རིམ་ལ་རགས་མ་ལས་པས་དེ་དག་ཆེར་མ་བསྟན་ཀྱང༌། དབང་པོ་འབྲིང་དང་ཐ་མའི་སྣང་ངོར་ཐེག་པ་འོག་མ་དང་སྒོ་བསྟུན་ཏེ་རྫོགས་ཆེན་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་ཕལ་མོ་ཆེར་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་དོན་ཕྲིན་རྩ་བ་ལེགས་པར་བསྟན་པ་དེ་ཉིད། དེང་སང་དབང་བསྐུར་དང་སྒྲུབ་མཆོད་རེ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ། སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བདུན། དངོས་གཞིའི་ཆོས་བརྒྱད། རྗེས་ཀྱི་ལས་ཁྲིགས་བཅོ་ལྔའི་སྒོ་ནས་ལག་ཏུ་བླང་བདེར་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བདུན་གྱི་དང་པོ་བཤམ་ནི། མཎྜལ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའམ། ཡང་ན་མཎྜལ་ལ་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་དགུ་བཀོད་པའི་ཁར་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་རྒྱན་ལྡན་རྐང་གསུམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཀོད། མདུན་ཏུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་ཆད་བརྟན་ཀྱང་སྤྲོས་པ་ཆེ་ན་བཤམ། རྣལ་འབྱོར་པ་ནང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གཞོལ་བས་ནི། དེ་དག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ཀྱང་རུང༌། དབང་བསྐུར་གྱི་སྐབས་སུ་དེའི་ཡོ་བྱད་དབང་གཞུང་ལྟར་འཚོགས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་བརྒྱུད་པའི་་གསོལ་འདེབས་ལྷ་རྗེ་བློ་གྲོས་བཟང་པོས་མཛད་པ་ལྟར་རམ། དེ་ལས་བསྡུ་བར་འདོད་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀ་དག་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ཡངས་སུ། །རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད་ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ལ། །རྒྱུ་རྐྱེན་དམིགས་གཏད་བྲལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩོལ་མེད་བློ་ལས་འདས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་རིག་གདངས་འོད་ཀྱི་ཀློང༌། །རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད་ཐིག་ལེའི་ཚོམ་བུ་ལ། །རང་སྣང་རྣམ་དག་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །འཁྲུལ་པ་གཞི་ཐོག་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་རྫོགས་ཞིང་ཁམས་སུ། །གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལ། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡིན་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་གསལ་འགྲིབ་བྲལ་བ་ན། །ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་རྩལ་འཆང་ལ། མངོན་སུམ་གོང་འཕེལ་ཉིད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚད་ཕེབ་ཟད་སར་འཁྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་བྱུང་ལྷུན་རྫོགས་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཞིང༌། །ཆོས་བདག་བརྒྱུད་འཛིན་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་ལ། །མཉམ་ཡངས་རང་གྲོལ་ངང་དུ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་དོན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འབྲལ་མེད་སྙིང་དབུས་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ན། །རྩ་བའི་བླ་མ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ལ། །བཅོས་མིན་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པ་ཙམ་བྱ། གསུམ་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། བཟང་ངན་བདེ་སྡུག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀུན་རྟོག་གི་གེགས་རྣམས་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་སྦྱངས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷ་ཡང་སེམས་ལ་འདྲེ་ཡང་སེམས༔ རང་བཞིན་གཅིག་པའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ དངོས་འཛིན་མ་གྲུབ་གདོད་ནས་དག༔ ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་བགེགས་མ་འདའ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སརྦ་ཀྲོ་ཏ་སྥོཊ་ཡ་པྲ་ཏཱ་ཡ་ཨུ་ཙ་ཏཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཞི་པ་ལྟ་བ་གྱད་ཀྱི་མཚམས་གཅོད་དང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྐུར་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཚམས་བཅད་དོ༔ འཁོར་བ་མྱང་འདས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ རང་རིག་རྟོགས་པས་མཚམས་བཅད་དོ༔ དུག་ལྔ་རང་སར་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔས་མཚམས་བཅད་དོ༔ རེ་དོགས་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ཡི༔ ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རཾ་རཾ་རཾ་རཾ་རཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗོའི་མེ་ནི་དཀར་གསལ་འབར༔ རཏྣའི་མེ་ནི་སེར་གསལ་འབར༔ པདྨའི་མེ་ནི་དམར་གསལ་འབར༔ ཀརྨའི་མེ་ནི་ལྗང་གསལ་འབར༔ བུདྡྷའི་མེ་ནི་མཐིང་གསལ་འབར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ གསང་བའི་མེ་མཚམས་བགེགས་མ་འདའ༔ རཾ་རཾ་རཾ་རཾ་རཾ༔ ལྔ་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དམིགས་ལ། ནམ་མཁའི་གནས་སུ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། དྲུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། སྨོན་འཇུག་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བློས། བདག་ནི་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པར༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཞུགས་ནས༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྙིང་པོ་མངོན་བྱས་ཏེ༔ འགྲོ་རྣམས་ཀུན་བཟང་འོད་ལྔའི་སར་འགོད་བྱ༔ ལན་གསུམ། བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རིག་པའི་རང་རྩལ་མེ་རླུང་ཆུས། །འཛིན་རྟོག་སྦྱངས་ནས་འོད་དུ་ཞུ། །དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཁོར་འདས་ཁྱབ། །འོད་ལྔའི་རང་བཞིན་འོད་ཡོན་དང༌། །དུག་གསུམ་རྣམ་དག་སྨན་རག་གཏོར། །དབྱིངས་སུ་ཡེ་རྫོགས་ཁྱབ་པ་ཆེ་ཧོཿ ཞེས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་བལྟ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཨརྒྷཾ༔ པཱདྱཾ༔ པུཥྤེ༔ དྷཱུ་པེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གནྡྷེ༔ ནཻཝི་དྱཱ༔ ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་ཕྱི་མཆོད་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ནང་མཆོད་བརླབ་བོ།

།གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལ་གཞིའི་ཀློང་ནས་ཐ་མལ་གྱི་ཞེན་པ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་ཏུ་རྩལ་སྦྱོང་བ་ནི། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་རྩལ་ལས་ཀློང་ལྔའི་རོལ་པ་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བརྡ་རྟགས་ལྷུན་རྫོགས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་གདན་གསུམ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ལྷག་པའི་འཁོར་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟར་གསལ་འདེབས་ཤིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡྃ་ཁྃ་སུྃ་ཀེཾ་རྃ་བྷྲཱུྃ༔ པྃ་པདྨ་མཎྜ་ལ༔ མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ༔ ཨཙནྡྲ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ འགྱུ་བ་དམིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རླུང་༔ ཆོས་ཉིད་སྟོང་སྒྲོན་རྒྱ་མཚོ་ས༔ དབྱིངས་ཆེན་རྣམ་དག་ཀེང་རུས་རི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་མེ་འོད་འབར༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ འཁོར་བའི་སྐྱོན་བྲལ་པདྨའི་སྟེང་༔ དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཉི་ཟླའི་གདན༔ དུག་ལྔ་རང་བྱུང་རང་གྲོལ་ལྷ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ༔ མ་བསྐྱེད་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པའོ༔ སྐབས་འདིར་ལས་དང་པོ་པའི་གང་ཟག་གིས་དབང་བསྐུར་སྐབས་སོགས་ཚིག་གི་སྤྲོས་པ་མེད་པར་ལྷུན་གྲུབ་རང་བྱུང་གི་ལྷ་རང་གསལ་འདེབས་མི་ནུས་པའམ། བློ་ཁ་མི་ཚིམ་ན་ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་ལས་བྱང་ཆུང་བ་ལྟར། ཧཱུྃ་བདག་ཉིད་ཐ་མལ་རང་སེམས་འདི༔ རྟོག་མེད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ མཉམ་གཞག་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་སེང་ཁྲི་དང་༔ པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔར༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དང་༔ རྨ་བྱ་ཤང་ཤང་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གསལ༔ རྣམ་སྣང་དབྱིངས་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་དཀར༔ འཁོར་ལོ་དྲིལ་འཛིན་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཕྱོགས་སུ༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལ༔ རྡོར་སེམས་སྤྱན་མ་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ གཡས་སུ་ས་སྙིང་མྱུ་གུ་དཀར༔ གཡོན་དུ་བྱམས་པ་ཀླུ་ཤིང་དཀར༔ མདུན་དུ་ལཱ་སྱེ་མེ་ལོང་དཀར༔ རྒྱབ་ཏུ་པུཥྤེ་མེ་ཏོག་དཀར༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ རིན་འབྱུང་མཱ་ཀི་སྐུ་མདོག་སེར༔ རིན་ཆེན་དྲིལ་འཛིན་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ གཡས་སུ་ཀུན་བཟང་སྙེ་མ་སེར༔ གཡོན་དུ་ནམ་སྙིང་རལ་གྲི་སེར༔ མདུན་དུ་མཱ་ལྱེ་ཕྲེང་འཛིན་སེར༔ རྒྱབ་ཏུ་དྷཱུ་པེ་སྤོས་ཕོར་སེར༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ མཐའ་ཡས་གོས་དཀར་སྐུ་མདོག་དམར༔ པདྨ་དྲིལ་འཛིན་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ གཡས་སུ་སྤྱན་གཟིགས་པད་འཛིན་དམར༔ གཡོན་དུ་འཇམ་དཔལ་རལ་གྲི་དམར༔ མདུན་དུ་གཱི་རྟི་པི་ཝཾ་དམར༔ རྒྱབ་ཏུ་དཱི་པྃ་མར་མེ་དམར༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ དོན་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ རྒྱ་གྲམ་དྲིལ་འཛིན་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ གཡས་སུ་སྒྲིབ་སེལ་པུ་སྟི་ལྗང་༔ གཡོན་དུ་ཕྱག་རྡོར་རྡོར་དྲིལ་ལྗང་༔ མདུན་དུ་གནྡྷེ་དུང་ཕོར་ལྗང་༔ རྒྱབ་ཏུ་ནིརྟི་ཞལ་ཟས་ལྗང་༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་དྲུག༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྱང་༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར༔ འཛིན་མེད་མ་བཅོས་གསལ་བར་གྱུར༔ སྟེང་དུ་བརྒྱ་བྱིན་པི་ཝཾ་དཀར༔ འོག་ཏུ་ཆོས་རྒྱལ་མེ་ཆུ་ནག༔ ཤར་ལྷོར་ཐགས་བཟང་གོ་མཚོན་ལྗང་༔ ལྷོ་ནུབ་ཤཱཀ་ཐུབ་གསེག་པར་སེར༔ ནུབ་བྱང་སེང་གེ་པུསྟི་མཐིང་༔ བྱང་ཤར་ཁ་འབར་སྒྲོམ་བུ་དམར༔ འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་ཐུབ་པ་དྲུག༔ པད་རྐྱང་སྟེང་ན་བཞེངས་སྟབས་གསལ༔ ཤར་སྒོར་རྣམ་རྒྱལ་ལྕགས་ཀྱུ་དཀར༔ ལྷོ་སྒོར་གཤིན་རྗེ་ཞགས་པ་སེར༔ ནུབ་སྒོར་རྟ་མགྲིན་ལྕགས་སྒྲོག་དམར༔ བྱང་སྒོར་བདུད་རྩི་དྲིལ་བུ་ལྗང་༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་རྫོགས་དོར་སྟབས་བཞུགས༔ ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ནི༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ལས་ཧཱུྃ༔ འཕྲོས་པས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་སྨུག་ནག༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཌཱཾ་རྡེའུ་ཆུང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན༔ ཡུམ་ཆེན་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་མ༔ རྒྱན་ཆ་སྐུ་མདོག་ཡབ་འདྲ་ལ༔ གཟིག་ཤམ་དུང་དམར་ཡབ་ལ་སྟོབ༔ མཁའ་ལྡིང་ཁྱུང་ཆེན་རིན་ཆེན་བྲག༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཉིའི་གདན་སྟེང་དུ༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ དེ་ལས་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས༔ དབུས་སུ་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་སྨུག་ནག༔ འཁོར་ལོ་དགྲ་སྟྭ་རལ་གྲི་གཡས༔ དྲིལ་བུ་ཐོང་གཤོལ་བྷཉྫ་གཡོན༔ བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཤར་དུ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ནག༔ རྡོ་རྗེ་བྷཉྫ་དགྲ་སྟྭ་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ཐོང་གཤོལ་གཡོན༔ བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ལྷོ་རུ་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་སེར་ནག༔ རིན་ཆེན་ཁ་ཊྭཱཾ་བེ་ཅོན་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་རྩེ་གསུམ་གཡོན༔ རཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་མཐིང་དབུས་དམར་ཞལ༔ པདྨ་ཁ་ཊྭཱྃ་དབྱུག་ཏོ་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་རྔེའུ་ཆུང་གཡོན༔ པདྨ་ཀྲོདྷཱི་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ བྱང་དུ་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་ལྗང་ཞལ༔ རྒྱ་གྲམ་རལ་གྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ཐོང་གཤོལ་གཡོན༔ ཀརྨ་ཀྲོདྷཱི་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔ ཁྲག་འཐུང་གཙོ་བོ་ཡུབ་ཡུམ་བཅུ༔ ཁྲོ་བོའི་ཆ་ལུགས་རྫོགས་པར་ལྡན༔ བྱོལ་སོང་གཙོ་བོ་རིན་ཆེན་བྲག༔ པདྨ་ཉི་སྟེང་གསལ་བར་གྱུར༔ ཤར་ཕྱོགས་གཽ་རཱི་ཞིང་དབྱུག་དཀར༔ ལྷོ་ཕྱོགས་ཙཽ་རཱི་མདའ་གཞུ་སེར༔ ནུབ་ཕྱོགས་པྲ་མོ་ཆུ་སྲིན་དམར༔ བྱང་ཕྱོགས་བེ་ཏཱ་རྡོ་རྗེ་ལྗང་༔ ཤར་ལྷོ་པུཀྐ་རྒྱུ་ཞགས་སེར༔ ལྷོ་ནུབ་གྷསྨ་བྷན་དམར་ལྗང་༔ ནུབ་བྱང་ཙཎྜ་རྒྱུ་ཞགས་སེར༔ བྱང་ཤར་སྨེ་ཤ་རོ་ཟ་མཐིང་༔ ཞིང་ཆེན་གདན་ལ་གར་སྟབས་འགྱིང་༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ སེང་ཧ་སེང་གདོང་རོ་ཟ་སྨུག༔ བྱཱ་གྷྲྀ་སྟག་གདོང་ལག་བསྣོལ་དམར༔ སྲི་ལ་ཝ་གདོང་བྱིས་ལྡག་ནག༔ ཤྭ་ན་སྦྱང་གདོང་རོ་ཐོགས་མཐིང་༔ གྲྀ་ཌྷ་བྱ་རྒོད་རྒྱུ་འདྲེན་སེར༔ ཀངྐ་དུར་བྱ་ཞིང་ཕྲག་དམར༔ ཀཱ་ཀ་བྱ་རོག་བྷན་གྲི་ནག༔ ཨུ་ལུ་འུག་གདོང་ལྕགས་ཀྱུ་མཐིང་༔ ཞིང་ཆེན་གདན་ལ་གར་སྟབས་འགྱིངས༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཤར་དུ་རྟ་གདོང་ལྕགས་ཀྱུ་དཀར༔ ལྷོ་རུ་ཕག་གདོང་ཞགས་པ་སེར༔ ནུབ་ཏུ་སེང་གདོང་ལྕགས་སྒྲོག་དམར༔ བྱང་དུ་སྦྲུལ་གདོང་དྲིལ་བུ་ལྗང་༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་སྒོ་མ་བཞི༔ ཞིང་ཆེན་གདན་ལ་གར་སྟབས་འགྱིང་༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཤར་དུ་ཞི་བའི་ལས་མཛད་དྲུག༔ སྲིན་མོ་གཡག་གདོང་རྡོ་རྗེ་སྨུག༔ ཚངས་པ་སྦྲུལ་གདོང་པདྨ་སེར༔ ལྷ་ཆེན་གཟིག་གདོང་ཏྲི་ཤུལ་སེར༔ རྟོག་འདོད་སྤྲེལ་གདོང་འཁོར་ལོ་སྔོ༔ གཞོན་ནུ་དྲེད་གདོང་མདུང་ཐུང་དམར༔ བརྒྱ་བྱིན་དོམ་མགོ་རྒྱུ་ཞགས་དམར༔ ཞིང་རྐྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས༔ ལྷོ་རུ་རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་དྲུག༔ རྡོ་རྗེ་ཕ་ཝཾ་སྤུ་གྲི་སེར༔ ཞི་བ་ཆུ་སྲིན་བུམ་པ་དམར༔ བདུད་རྩི་སྡིག་གདོང་པདྨ་དམར༔ ཟླ་བ་ཁྲ་གདོང་རྡོ་རྗེ་དཀར༔ བེ་ཅོན་ཝ་གདོང་དབྱུག་ཏོ་ལྗང་༔ སྲིན་མོ་སྟག་གདོང་ཐོད་ཁྲག་དམར༔ ཞིང་རྐྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས༔ ནུབ་ཏུ་དབང་གི་ལས་མཛད་དྲུག༔ ཟ་བ་བྱ་རྒོད་བེ་ཅོན་ལྗང་༔ དགའ་བ་རྟ་གདོང་ཁོག་ཆེན་དམར༔ སྟོབས་ཆེན་དོམ་མགོ་ཐོང་གཤོལ་དམར༔ སྲིན་མོ་ཁྱི་གདོང་རྡོ་རྗེ་དམར༔ འདོད་པ་པཱུ་ཤུད་མདའ་འགེངས་དམར༔ ནོར་སྲུང་ཤ་མགོ་བུམ་པ་དམར༔ ཞིང་རྐྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས༔ བྱང་དུ་དྲག་པོའི་ལས་མཛད་དྲུག༔ རླུང་ལྷ་ཤ་མགོ་བ་དན་ལྗང་༔ མེ་མོ་སྐྱིན་གདོང་གསལ་ཞིང་དམར༔ ཕག་མོ་ཕག་གདོང་མཆེ་ཞགས་ནག༔ རྡོ་རྗེ་ཝཱ་གདོང་ཞིང་ཆུང་དམར༔ སྣ་ཆེན་གླང་ཆེན་བམ་ཆེན་ལྗང་༔ ཆུ་ལྷ་སྦྲུལ་གདོང་སྦྲུལ་ཞགས་ལྗང་༔ ཞིང་རྐྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་རིམ་སྒོ་བཞི་རུ༔ ཤར་དུ་ཁུ་བྱུག་ལྕགས་ཀྱུ་དཀར༔ ལྷོ་རུ་ར་གདོང་ཞགས་པ་སེར༔ ནུབ་ཏུ་སེང་གདོང་ལྕགས་སྒྲོག་དམར༔ བྱང་དུ་སྦྲུལ་གདོང་དྲིལ་བུ་ལྗང་༔ ཞིང་རྐྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བ་ཡི༔ དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱང་༔ མ་ཡེངས་ཡིད་ཡུལ་གསལ་བར་གྱུར༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་བཅུད་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེ༔ དཔེར་ན་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལ༔ ཞེས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་རྣམས་གསལ་འདེབས་ལ། །གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཡང་དག་དོན་ལ་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་གཉིས་སྣང་དང་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་གནས་ཡུལ་གུད་དུ་གཅད་པ་མེད་ཀྱང༌། འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བ་ལྟར་རིག་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་རྣམ་རོལ་དུ་སད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟོག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཆེན་པོའི་ངར་གདངས་དང་ལྡན་པས་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འགྱུར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྐྱེ་མེད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ མ་གཅིག་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མ་དང་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་གཞལ་ཡས་ནས༔ འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་ལྷ༔ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་ལྷ༔ སྣང་མཐའ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་དང་འཁོར༔ ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ༔ མི་བསྐྱོད་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ལྷ༔ རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་ལྷ༔ དོན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་བཅས༔ ཁྲག་འཐུང་སྤྲུལ་པར་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཞལ་ཡས་འདིར༔ རོ་དང་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ མཐིང་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁྲི་སྟེངས་སུ༔ དྲི་མེད་ཉི་ཟླ་པདྨ་ལ༔ སྐུ་ཡི་ཞི་ཁྲོ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དམར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ མཛེས་བྱེད་རྨ་བྱའི་ཁྲི་སྟེངས་སུ༔ དྲི་མེད་ཉི་ཟླ་པདྨ་ལ༔ གསུང་གི་ཞི་ཁྲོ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དཀར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ སྟོབས་ཆེན་གླང་ཆེན་ཁྲི་སྟེངས་སུ༔ དྲི་མེད་ཉི་ཟླ་པདྨ་ལ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཞི་ཁྲོ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སེར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ མགྱོགས་བྱེད་རྟ་མཆོག་ཁྲི་སྟེངས་སུ༔ དྲི་མེད་ཉི་ཟླ་པདྨ་ལ༔ ཡོན་ཏན་ཞི་ཁྲོ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ལྗང་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཙོ་བྱེད་ཤང་ཤང་ཁྲི་སྟེངས་སུ༔ དྲི་མེད་ཉི་ཟླ་པདྨ་ལ༔ ཕྲིན་ལས་ཞི་ཁྲོ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ སྐུ་ནི་འཁྲིལ་ལྡེམ་སྒེག་བཞད་ལྡན༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཕྱི་ནང་མེད༔ ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ གསུང་ནི་འུར་འཚེར་སིང་བག་ལྡན༔ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྐྱེ་འགག་བྲལ༔ ཞི་ཁྲོའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ ཐུགས་ནི་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཟླུམ༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཐའ་དང་བྲལ༔ ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་ཇི་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ ཞི་ཁྲོའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་ཇི་བཞིན་ལྷུན་ཅིང་༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྣ་ཚོགས་སྟོན༔ ཞི་ཁྲོའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏི་ཛ་ཧོཿ ལྔ་པ་ཆོས་ཉིད་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ནས་འཕྲུལ་དགའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་སྣང་གྲགས་གཟུགས་ཕུང་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྣང་ཞིང་ཤེས་པར་མཆོད་པ་འབུལ༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཆོས་ཉིད་སྒྲ༔ ཞི་ཁྲོ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཐོས་ཤིང་གོ་བར་མཆོད་པ་འབུལ༔ གཡུ་འབྲུག་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དྲན་ཞིང་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རྟོགས་ཤིང་གོ་བར་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རེག་ཅིང་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ མྱོང་ཞིང་སྟོང་པར་མཆོད་པ་འབུལ༔ བདུད་རྩི་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དྲག༔ ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ནོར་བུ་ལྟ་བུར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་ཚུལ་ཁྲིམས་སྤོས༔ ཡེ་ཤེས་མར་མེ་ཆོས་ཉིད་དྲི༔ བདེ་ཆེན་ཞལ་ཟས་རང་བྱུང་སྒྲ༔ ཞི་ཁྲོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྒྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ དུག་ལྔ་རང་བྱུང་སུ་ར་སྨན༔ ཉོན་མོངས་ཚོགས་འཇོམས་རཀྟ་དང་༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་གཏོར་མ་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ལ་འབུལ༔ སྐྱེ་མེད་ཤེས་རབ་ཆོས་ཉིད་མཁའ༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་འགགས་མེད་མཁའ༔ བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་གཉིས་མེད་རོལ༔ ཞི་ཁྲོ་གསང་བའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ འཁོར་འདས་མ་ལུས་རང་གི་སེམས༔ ངོ་བོ་མ་གྲུབ་གདོད་ནས་དག༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ ཞི་ཁྲོ་རིག་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་པཱུ་ཙ་ཧོཿ དྲུག་པ་གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་རྣམ་རོལ་ཆེན་པོས་བསྟོད་ཅིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་དང་༔ ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་རྣམས༔ ཞི་ཞིང་ཁྲོ་བས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་རོལ་པ་ཡིས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་གསུང་གི་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་མཁའ་ལ་གསལ༔ ཉག་གཅིག་ཟླུམ་པོ་མཐའ་དང་བྲལ༔ དངོས་སུ་སྣང་བས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔ བཅུད་ཀྱི་བཅུད་མཆོག་བདུད་རྩི་རྒྱས༔ རྒྱས་ཤིང་སྨིན་པས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོན་ཏན་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ སྐྱེ་མེད་ཤེས་རབ་འགགས་མེད་ཐབས༔ རང་རིག་རང་གསལ་འགྲོ་འདུལ་ཞིང་༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཐུགས་རྗེས་སྒྲོལ༔ ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་དངོས་ཉིད་ལ༔ ཞེ་སྡང་དབང་གིས་སྲོག་བཅད་དང་༔ མ་བྱིན་ལེན་དང་གནོད་པ་བྱས༔ ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ལ་བཤགས༔ སྒྲ་རྣམས་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་དབང་གྱུར་པས༔ ངག་འཁྱལ་ཚིག་རྩུབ་ཕྲ་མ་བྱས༔ ཞི་ཁྲོ་གསུང་གི་ལྷ་ལ་བཤགས༔ དྲན་རྟོག་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ལ༔ གནོད་སེམས་བརྣབ་སེམས་ལོག་པར་བལྟས༔ ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་བཤགས༔ འདོད་ཡོན་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལ༔ ང་རྒྱལ་དབང་གིས་འཐབ་ཅིང་རྩོད༔ དགའ་མགུ་ཉེས་ཚིག་བྱས་པ་རྣམས༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོན་ཏན་ལྷ་ལ་བཤགས༔ རེ་དོགས་སྤང་བླང་བྲལ་བ་ལ༔ ཕྲག་དོག་དབང་གིས་འཐབ་ཅིང་རྩོད༔ མནར་མེད་དམྱལ་བའི་རྒྱུ་བསགས་པ༔ ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་བཤགས༔ བརྒྱད་པ་ཛབ྄་དགོངས་ནི། ནང་རྒྱུད་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་ཁོག་དབུབ་ལས་འདས་པའི་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་རྩོལ་མེད་གྲགས་སྟོང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བཟླས་པ་དང༌། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ཨར་གཏད་མུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ན་ཡིན་ཕྱིར་བྱ་རྩོལ་འཛིན་ཞེན་ལས་འདས་པའི་འཁོར་འདས་མཉམ་རྫོགས་ཀྱི་ཨ་ཏི་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་སྟོང་ཟབ་མོའི་བསྐྱེད་རིམ་གཞི་སྣང་གི་རོལ་རྩལ་མ་འགགས་པ་རིག་པ་ཚད་ཕེབ་ཀྱི་འཆར་གཞིར་བཀོད་ལ་ཞི་བའི་ཛབ྄་བཟླས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་བཅུད་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཉིད་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་དང་ཨཱཿདང་ཧཱུྃ་དང་གསུམ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བདེ་བ་ཆེ༔ ཛྙ་ན་དྷ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ ཨཱ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའོ༔ ཞི་བ་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་སྙིང་པོའོ༔ ཨོཾ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །དེ་ནས་ཁྲག་འཐུང་གི་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨོཾ་ནི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ རུ་ལུ་གནས་ལུགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཧཱུྃ་ནི་འགགས་མེད་ཐིག་ལེ་ཉིད༔ བྷྱོ་ནི་སྐྱེ་མེད་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཧཱུྃ་ནི་སྐྱེ་འགག་གཉིས་སུ་མེད༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རིན་ཆེན་རྩལ༔ དྲུག་ཅུ་ཐ་མའི་སྙིང་པོའོ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བར་མེད་དུ་བཟླའོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེའི་ལས་འབྲས་ཞི་ཁྲོའི་མན་ངག་ཏུ། ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་རང་སྒྲ་ཡང་༔ དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་བཅད༔ ཆོས་སྐུ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ནི༔ དབྱིངས་ཀྱི་སྟོང་ཆ་ཞི་བར་བཞུགས༔ རིག་པའི་གསལ་ཆ་ཁྲོ་བོར་བཞུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམས༔ ཡིག་འབྲུ་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་སོགས༔ བཞུགས་ཀྱང་མ་བསྒོམ་མ་སྤྲད་ན༔ ལས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེས་བསྒྲིབས༔ དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་གཏེར་བཞིན་བཞུགས༔ ཞེས་དང༌། གདོད་ནས་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རང་ཆས་སུ༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་གནས༔ བལྟར་ཡོད་གཟུང་དུ་མེད་པར་བཞུགས༔ ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་རང་གནས་ཆེན་པོ་ལ། འཛིན་མེད་ངང་ནས་གཏད་མེད་བལྟ༔ མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་གནས་པ་ཙམ༔ ཅིར་སྣང་རང་རིག་ཆོས་སྐུ་རུ༔ ཤེས་ན་བར་དོ་རྣམས་སུ་གྲོལ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་བཏགས་བློས་བྱས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་དང་མ་འདྲེས་པར་ལྷུན་གྲུབ་རང་གནས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་གསལ་གདབ་ཅིང་གཟེར་གསུམ་གྱི་གནད་དང་ལྡན་པས་ལམ་སྣང་གི་འཛིན་པ་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་ས་ལ་བསྐྱལ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་བཅོ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་མཆོད་བྱིན་རླབས་ནི། དངོས་སུ་འབྱོར་ན་ཚོགས་རྫས་ཅི་ལྟར་འབྱོར་པ་བཤམས་ཤིང༌། མ་འབྱོར་པའམ་སྤྲོས་པ་ཆུང་ན་ཕུང་པོ་ཚོགས་སུ་སྦར་བའམ། ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་མཐའ་དག་ལྷུན་རྫོགས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གདོད་ནས་ཤར་བའི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ༔ བག་ཆགས་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཡིན༔ རང་སྟོང་རང་གསལ་རང་གྲོལ་གསུམ༔ དུག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བཀྲུ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་ཡི་གེ་གསུམ༔ སྤྲོས་ཀྱང་རང་སེམས་སྐྱེ་བ་མེད༔ བསྡུས་ཀྱང་འཁོར་འདས་རྒྱ་ཡན་ཀློང་༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ཕུད་དང་པོ་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞལ་ཟས་འབྱོར་ལྡན་དམ་པ་འདི༔ བརྟགས་ཤིང་བརྟགས་ཤིང་བྱུང་ཚོར་སྟོང་༔ དཔག་མེད་དམིགས་མེད་འཛིན་པ་མེད༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་འབུལ༔ འགགས་མེད་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནས༔ དམིགས་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ གསུམ་པ་ཚོགས་བར་པ་ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་ལ༔ རང་སྣང་དུཿཁས་སོ་སོར་གཟུང་༔ ཨ་འཐས་དངོས་པོ་བདེན་པར་ཞེན༔ རིག་དྲུག་མུ་རུ་འཁྱམས་པ་ཀུན༔ ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུར་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ཚངས་པར་རྩོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ བཞི་པ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞལ་དུ་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་བསྟབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ང་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སེམས༔ མྱ་ངན་འདའ་བྱའི་རུ་དྲ་འདིར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་མཚོན་གྱིས་བསྣུན༔ བདག་མེད་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ རྟོག་ཚོགས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་རོལ༔ རུ་དྲ་སརྦ་ཧ་ལ་པཉྩ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ སྐབས་འདིར་དབང་བཞིའི་དམ་ཚིག་དང་བསྟུན་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ།

ལྔ་པ་ལྷག་མ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཟུགས་ཕུང་ཤ་ཁྲག་ལྷག་མ་འདི༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ངང་དུ་བཞེས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷག་མ་འདི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་དུ་བཞེས༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་ལྷག་མ་འདི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངང་དུ་བཞེས༔ སྐུ་གསུམ་འཛིན་མེད་ལྷག་མ་འདི༔ ཀ་ནས་དག་པའི་ངང་དུ་བཞེས༔ ཞེས་དང༌། དྲུག་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཐུགས་ཀ་དག་ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཀློང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་འགགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་རྩལ་གང་འདུལ་དེར་སྣང་གི་འཆར་སྒོ་མ་འགགས་པའི་ཕྲིན་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྟོན་པར་བལྟས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ང་ནི་རང་བྱུང་རང་གྲོལ་ལྷ༔ ང་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དངོས༔ རྣམ་ཤེས་གནས་དག་ཤར་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་དཀར་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ བཛྲ་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཞེ་སྡང་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ ཚོར་བ་གནས་དག་ལྷོ་ཕྱོགས་ན༔ སེར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ རཏྣ་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ང་རྒྱལ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ འདུ་ཤེས་གནས་དག་ནུབ་ཕྱོགས་ན༔ དམར་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འདོད་ཆགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ འདུ་བྱེད་གནས་དག་བྱང་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་ལྗང་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཀརྨ་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཕྲག་དོག་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་དབུས་ཕྱོགས་ན༔ ཐིག་ལེ་མཐིང་གསལ་གཞལ་ཡས་སུ༔ སངས་རྒྱས་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གཏི་མུག་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ ཙིཏྟ་སྙིང་གི་གཞལ་ཡས་སུ༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཞི་བའི་སྐུ༔ མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་ལྡེམ་འོད་ཟེར་འབར༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཀླད་པ་དུང་ཁང་གཞལ་ཡས་སུ༔ སྒེག་ཅིང་དཔའ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་༔ རང་སྣང་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྣོད་བཅུད་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཞི་བས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཁྲོ་བོས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་སྒྲོལ༔ འཁོར་བ་དོངས་སྤྲུག་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་འཇམ་དཔལ་སྐུ༔ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་པདྨ་གསུང་༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཡང་དག་ཐུགས༔ བདེ་གཤེགས་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་ལྷ༔ སྣང་སྟོང་ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྟོང་ཉིད་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་ལྷ༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ དགྲ་བགེགས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་ཤ་ཁྲག་ལུས༔ སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པའི་ཚེ་དབང་དང་༔ བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་དང་༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་༔ ཕྲིན་ལས་མ་མོ་རིག་འཛིན་རྣམས༔ ཅིར་སྣང་ཆོས་སྐུའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང་༔ ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་འཇིག་རྟེན་ལྷ༔ ཞེ་སྡང་ཁོང་ཁྲོ་དམོད་པའི་ལྷ༔ རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་༔ ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས་པ་ཡི༔ ཞི་ཁྲོ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཅིར་སྣང་ཆོས་སྐུའི་གཏོར་མ་ལོངས༔ ཡེ་ནས་སྐྱེ་འགགས་མེད་པ་ཡི༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་གཏོར་མ་ལོངས༔ ཆགས་མེད་ཞེན་མེད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕཊཿཕཊཿཕཊཿཕཊཿ གཏི་མུག་འོད་གསལ་དུ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ ཞེ་སྡང་རང་གྲོལ་དུ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ འདོད་ཆགས་བདེ་ཆེན་དུ་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ ཨ་འཐས་སྟོང་པར་ཟློག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ མི་བདེན་པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག༔ འཁོར་བ་ལ་ཆགས་ཞེན་ཆེ་བ་ཟློག༔ ངག་སོང་གསུམ་ལ་ཉམ་ང་བ་ཟློག༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་རྨི་ལྟས་ངན་པ་ཟློག༔ ཡར་གྱི་བདུད་སངས་རྒྱས་ལ་རེ་བ་ཟློག༔ མར་གྱི་བདུད་འཁོར་བ་ལ་ལྷུང་དོགས་པ་ཟློག༔ ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་དུ་ཆ་ལ་ལ༔ འགགས་མེད་དུ་ཡ་ལ་ལ༔ གཉིས་མེད་དུ་ཁྲོ་ལོ་ལོ་ཐོངས་ཤིག༔ བདུན་པ་སྙིང་ཐིག་གཉན་པོའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་ཞིང་ཆད་ཐོ་བསྒྲགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བ༔ རང་རིག་རྒྱལ་པོ་སྒྲ་ཅན་འཛིན༔ ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་སྣང་རྩལ་ཆེན་རྒྱས་པར་མཛོད༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཡུལ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གནམ་ཞལ་མ༔ ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཏིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དངོས་འཛིན་དབུ་མར་ཐིམ་པར་མཛོད༔ དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགྱེས་མཛད་པ༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་དཔོན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མཐའ་བརྒྱད་སྤྲོས་པ་ཆོད་པར་མཛོད༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བརྒྱད་པ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། བྷྱོཿ སྣ་ཚོགས་མ་འགགས་མ་མོའི་ཚོགས༔ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཡོངས་དག་པ༔ སྟོང་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས༔ ལུགས་འབྱུང་བཅུ་གཉིས་གཏོར་མ་འབུལ༔ ལུགས་ལྡོག་བཅུ་གཉིས་ཟད་པའི་མཐར༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་མཛོད༔ མ་མཱ༔ ཁ་ཁཱ༔ ལ་ལཱ༔ ཏ་ཏཱ༔ ཏེ་ཏཻ༔ མ་མ་སྲིང་འགྲོ་མ་སརྦ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧིཿ དགུ་པ་རྟ་བྲོ་ནི། སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་གྱི་དགོངས་པས་གཏོར་གཞོང་བསྒྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་རྟ་བྲོ་བརྡུང་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ དཀར་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡི༔ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ༔ ཞི་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞི་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སེར་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་མ་ལུས་རྒྱས་མཛད་པ༔ རྒྱས་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྒྱས་པ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ དམར་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡི༔ སྐུ་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་མཛད་པ༔ དབང་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ལྗང་ཞིང་གསལ་ལ་དྭངས་པ་ཡི༔ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྒྲོལ་བར་མཛད༔ སྒྲོལ་མཛད་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་མཱ་ར་ཡ་ནན༔ བཅུ་པ་ཚེ་འགུགས་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱི་མདའ་དར་གཡོབ་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ སྐུ་ལྔ་དབང་སྡུད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འགུགས་བྱེད་མ༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོས་ཚེ་གཡང་ཁུག༔ མངོན་སངས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཡུ་པུཎྱེ་སིདྡྷི་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿཔ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཅུ་གཅིག་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨེ་མ་བདེ་གཤེགས་ལྷུན་གྲུབ་གནས་མཆོག་ནས༔ བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ནི༔ ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་གསལ་ལེར་བཞུགས༔ རྩ་བ་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གཞན་ནས་མ་བཙལ་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད༔ རང་བྱུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ བཅུ་གཉིས་པ་དབང་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་ཚེ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི། ཨཱཿ སྐྱེ་བ་མེད་ལ་འགགས་པ་མེད༔ དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ལ༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་གསལ་འོད་དུ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཐིམ་ཞིང་གསལ༔ ཀུན་ཀྱང་གཉིས་མེད་བཛྲ་མུ༔ བཅུ་གསུམ་པ་བསྔོ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་ཆོ་འཕྲུལ་སྒྱུ་མའི་གར༔ དགེ་ཚོགས་མ་འགགས་མེ་ལོང་གཟུགས༔ འཛིན་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དྭངས་པའི་སར༔ འཁོར་གསུམ་དམིགས་གཏད་བྲལ་བར་བསྔོ༔ བཅུ་བཞི་པ་སྨོན་ལམ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཨཱཿཨོཾ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པས་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འགགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གནས་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་བྱས་ནས༔ དམིགས་མེད་རྫོགས་སངས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ་བརྗོད། བཅོ་ལྔ་པ་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པས་འཆི་རྒྱུ་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བདེ་སྟོང་རྟོགས་པས་ན་རྒྱུ་མེད༔ ནད་མེད་བཅུད་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་སྐུ་མཐོང་བས་རྒས་རྒྱུ་མེད༔ རྒས་མེད་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཉག་གཅིག་རྟོགས་པས་རྨོངས་རྒྱུ་མེད༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རང་རིག་རྟོགས་པས་འཁྲུལ་རྒྱུ་མེད༔ འཁྲུལ་མེད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པས་གསལ་འགྲིབ་མེད༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་ཆར་དབབ་པར་བྱའོ། །གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཞི་ཁྲོ་ལའང་སྦྱོར་དངོས་ཀྱི་ཆོ་ག་འདི་ཉིད་སྦྱར་ཞིང་སྐྱབས་སེམས་དང་ལྷ་བསྐྱེད་གྲོལ་ཏིག་རང་གཞུང་སྦྱར་བས་ཤིན་ཏུ་འབྲེལ་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་བྱུང་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་རང་སྒྲ་ལ། །ཕྲིན་ལས་མཚན་ཏུ་གསོལ་འདི་དུས་ཞབས་ཀྱི། །རྣལ་འབྱོར་ཕལ་གྱི་བློ་དང་འཚམས་མིན་ཀྱང༌། །ཐོས་པས་འཁྲུལ་པ་གྱ་ལོག་ཕྲིན་ལས་མཛད། །དེ་ཕྱིར་ཞབས་ཏོག་ཙམ་དུ་གསལ་བྱས་དགེས། །རང་རིག་རྩལ་རྫོགས་འོད་གསལ་འཁོར་ཡུག་འཆར། །སྲིད་པ་རུ་ལྡོག་འཁོར་བ་གཏིང་སྤྲུག་ནས། །ཆམ་གཅིག་གདོད་མའི་གྲོལ་གཞིར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་འདེབས་འདིའང་གཞུང་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལ་བརྟེན། ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/__rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i don gyi phrin las khrigs su bsdebs pa thos grol ye shes sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ru sa man+ta b+ha drA ya/__/rang byung ye grol gzhi rdzogs 'od kyi sku/__/thugs rje'i zer thag lu gu rgyud du 'phro/__/'khor 'das kun gyi thog ma'i mgon po mchog__/pad+ma kun tu 'chang la phyag bgyi'o/__/zhag bdun tsam gyis mngon 'tshang rgya ba'i gnad/__/shin tu rnal 'byor ye shes rtser phyin pa/__/yang ti'i phrin las rdo rje'i rang sgra ni/__/rnal 'byor lam gyi khrigs su bsdeb par bya/__/de'ang rdzogs pa chen po ye shes zang thal gyi dgongs pa bcud du smin pa'i gang zag dbang po rab tu gyur pa rnams/__bsham bkod gyer mo sogs spros bcas kyi blo las 'das pa'i rang snang ris med chen po'i dbyings su la bzla bas mtshan ma rdzas kyi dkyil 'khor dang phrin las cho ga'i khrigs rim la rags ma las pas de dag cher ma bstan kyang*/__dbang po 'bring dang tha ma'i snang ngor theg pa 'og ma dang sgo bstun te rdzogs chen skor gsum gyi gzhung phal mo cher kun bzang don gyi phrin las tsam zhig gsungs pa ltar/__'dir yang don phrin rtsa ba legs par bstan pa de nyid/__deng sang dbang bskur dang sgrub mchod re tsam don du gnyer ba la/__sngon 'gro'i chos bdun/__dngos gzhi'i chos brgyad/__rjes kyi las khrigs bco lnga'i sgo nas lag tu blang bder 'chad pa la/__thog mar sngon 'gro'i chos bdun gyi dang po bsham ni/__maN+Dal pad+ma 'dab ma brgyad pa'am/__yang na maN+Dal la 'bru'i tshom bu dgu bkod pa'i khar gtor ma rin chen 'bar ba rgyan ldan rkang gsum la brten te bkod/__mdun tu sman raka gtor gsum chu gnyis nyer spyod/__tshogs kyi yo byad dang chad brtan kyang spros pa che na bsham/__rnal 'byor pa nang gi de kho na nyid la gzhol bas ni/__de dag ting nge 'dzin tsam la brten kyang rung*/__dbang bskur gyi skabs su de'i yo byad dbang gzhung ltar 'tshogs par bya dgos so/__/gnyis pa brgyud pa'i gsol 'debs lha rje blo gros bzang pos mdzad pa ltar ram/__de las bsdu bar 'dod na/__oM AHhU~M/__ka dag khyab brdal chen po'i klong yangs su/__/rgyal ba dgongs brgyud chos zad blo 'das la/__/rgyu rkyen dmigs gtad bral bar gsol ba 'debs/__/rtsol med blo las 'das par byin gyis rlobs/__/lhun grub rdo rje rig gdangs 'od kyi klong*/__/rig 'dzin brda brgyud thig le'i tshom bu la/__/rang snang rnam dag ngang nas gsol ba 'debs/__/'khrul pa gzhi thog grol bar byin gyis rlobs/__/'khor 'das mnyam nyid ye rdzogs zhing khams su/__/gang zag snyan brgyud sgyu 'phrul drwa ba la/__/snang srid gzhir bzhengs chen por gsol ba 'debs/__/yin lugs gtan la phebs par byin gyis rlobs/__/ye shes 'od lnga gsal 'grib bral ba na/__/las 'phro gter brgyud rdo rje'i rtsal 'chang la/__mngon sum gong 'phel nyid du gsol ba 'debs/__/tshad pheb zad sar 'khyol bar byin gyis rlobs/__/rang byung lhun rdzogs gang 'dul sprul pa'i zhing*/__/chos bdag brgyud 'dzin 'gro ba 'dul mdzad la/__/mnyam yangs rang grol ngang du gsol ba 'debs/__/'gro don nam mkha' mnyam par byin gyis rlobs/__/'bral med snying dbus dwangs ma'i thig le na/__/rtsa ba'i bla ma gdod ma'i mgon po la/__/bcos min gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/__/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/__/zhes pa tsam bya/__gsum pa bgegs bskrad pa ni/__bzang ngan bde sdug tu 'dzin pa'i kun rtog gi gegs rnams 'od gsal gnyug ma'i ngang du sbyangs la/__oM AHhU~M:__lha yang sems la 'dre yang sems:__rang bzhin gcig pa'i gtor ma longs:__dngos 'dzin ma grub gdod nas dag:__chos nyid ngang las bgegs ma 'da':__oM AHhU~M badz+ra sarba kro ta s+phoT ya pra tA ya u tsa tA ya hU~M phaT:__bzhi pa lta ba gyad kyi mtshams gcod dang srung 'khor bsgom pa ni/__hU~M:__snang srid lha skur lhun grub pa'i:__zhi khro yongs rdzogs mtshams bcad do:__sems can sangs rgyas lhun grub pa'i:__chos nyid mngon sum mtshams bcad do:__'khor ba myang 'das lhun grub pa'i:__rang rig rtogs pas mtshams bcad do:__dug lnga rang sar grol ba yi:__ye shes rnam lngas mtshams bcad do:__re dogs spang blang bral ba yi:__thig le nyag gcig mtshams bcad do:__oM AHhU~M:__raM raM raM raM raM:__hU~M:__rdo rjo'i me ni dkar gsal 'bar:__rat+na'i me ni ser gsal 'bar:__pad+ma'i me ni dmar gsal 'bar:__karma'i me ni ljang gsal 'bar:__bud+d+ha'i me ni mthing gsal 'bar:__ye shes me 'od phyogs bcur 'phros:__gsang ba'i me mtshams bgegs ma 'da':__raM raM raM raM raM:__lnga pa skyabs su 'gro ba ni/__skyabs yul zhi khro'i lha tshogs mdun gyi nam mkhar dmigs la/__nam mkha'i gnas su nam mkha' gang ba yi:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs rnams dang :__sangs rgyas chos dang 'phags pa'i dge 'dun la:__bdag dang 'gro kun gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__drug pa sems bskyed ni/__smon 'jug zung du 'jug pa'i blos/__bdag ni deng nas byang chub ma thob par:__rig 'dzin rgyal sras rnams kyi rjes zhugs nas:__gsang ba zab mo'i snying po mngon byas te:__'gro rnams kun bzang 'od lnga'i sar 'god bya:__lan gsum/__bdun pa mchod rdzas byin brlab ni/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/__rig pa'i rang rtsal me rlung chus/__/'dzin rtog sbyangs nas 'od du zhu/__/dkar dmar mthing gsum 'khor 'das khyab/__/'od lnga'i rang bzhin 'od yon dang*/__/dug gsum rnam dag sman rag gtor/__/dbyings su ye rdzogs khyab pa che hoH__zhes snang srid thams cad gdod nas lhun grub chen po'i mchod pa'i phyag rgyar blta zhing*/__oM AHhU~M:__badz+ra ar+g+haM:__pAd+yaM:__puSh+pe:__d+hU pe:__A lo ke:__gan+d+he:__naiwi d+yA:__shap+da pra tIts+tsha ye swA hA:__zhes pas phyi mchod dang*/__oM AHhU~M ma hA pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__lan gsum/__oM AHhU~M ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHTha:__lan gsum/__oM AHhU~M ma hA ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ye swA hA:__lan gsum gyis nang mchod brlab bo/__/gnyis pa dngos gzhi la rnam grangs brgyad yod pa las/__dang po la gzhi'i klong nas tha mal gyi zhen pa sku gsum gyi zhing khams rnam dag tu rtsal sbyong ba ni/__rdo rje gsum gyi rang rtsal las klong lnga'i rol pa bcud du smin pa'i 'degs byed kyi steng du brda rtags lhun rdzogs kyi gzhal med khang chen gdan gsum dang bcas pa'i dbus su gzhi snang lhun grub kyi lhag pa'i 'khor la nam mkha' la gza' skar shar ba ltar gsal 'debs shing*/__oM AHhU~M:__ya~M kha~M su~M keM ra~M b+h+rU~M:__pa~M pad+ma maN+Da la:__ma sUr+Ya maN+Da la:__atsan+d+ra maN+Da la hU~M phaT:__hU~M:__'gyu ba dmigs med nam mkha'i rlung :__chos nyid stong sgron rgya mtsho sa:__dbyings chen rnam dag keng rus ri:__ye shes lnga yi me 'od 'bar:__lu gu rgyud kyi gzhal yas khang :__'khor ba'i skyon bral pad+ma'i steng :__dbyings rig gnyis med nyi zla'i gdan:__dug lnga rang byung rang grol lha:__dus gsum bde gshegs sku gsung thugs:__yon tan phrin las zhi khro'i sku:__ma bskyed lhun gyis rdzogs pa'o:__skabs 'dir las dang po pa'i gang zag gis dbang bskur skabs sogs tshig gi spros pa med par lhun grub rang byung gi lha rang gsal 'debs mi nus pa'am/__blo kha mi tshim na kar gling zhi khro'i las byang chung ba ltar/__hU~M bdag nyid tha mal rang sems 'di:__rtog med skad cig dran rdzogs su:__kun tu bzang po sku mdog mthing :__chos nyid bzang mo sku mdog dkar:__mnyam gzhag skyil krung gnyis med 'khril:__dkyil 'khor dbus su seng khri dang :__pad nyi zla ba'i gdan la bzhugs:__dkyil 'khor phyogs bzhi dbus dang lngar:__seng ge glang chen rta mchog dang :__rma bya shang shang khri steng du:__longs sku rigs lnga yab yum gsal:__rnam snang dbyings phyug sku mdog dkar:__'khor lo dril 'dzin gnyis med 'khril:__rang snang dkyil 'khor dbus phyogs su:__snang la rang bzhin med par gsal:__rdor sems spyan ma sku mdog mthing :__rdo rje dril 'dzin gnyis med 'khril:__g.yas su sa snying myu gu dkar:__g.yon du byams pa klu shing dkar:__mdun du lA s+ye me long dkar:__rgyab tu puSh+pe me tog dkar:__rdo rje rigs kyi gtso 'khor drug:__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__rin 'byung mA ki sku mdog ser:__rin chen dril 'dzin gnyis med 'khril:__g.yas su kun bzang snye ma ser:__g.yon du nam snying ral gri ser:__mdun du mA l+ye phreng 'dzin ser:__rgyab tu d+hU pe spos phor ser:__rin chen rigs kyi gtso 'khor drug:__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__mtha' yas gos dkar sku mdog dmar:__pad+ma dril 'dzin gnyis med 'khril:__g.yas su spyan gzigs pad 'dzin dmar:__g.yon du 'jam dpal ral gri dmar:__mdun du gI rti pi waM dmar:__rgyab tu dI pa~M mar me dmar:__pad+ma rigs kyi gtso 'khor drug:__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__don grub sgrol ma sku mdog ljang :__rgya gram dril 'dzin gnyis med 'khril:__g.yas su sgrib sel pu sti ljang :__g.yon du phyag rdor rdor dril ljang :__mdun du gan+d+he dung phor ljang :__rgyab tu nirti zhal zas ljang :__las kyi rigs kyi gtso 'khor drug:__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__zhi ba'i lha tshogs de rnams kyang :__longs spyod rdzogs sku'i chas rnams rdzogs:__snang la rang bzhin ma grub par:__'dzin med ma bcos gsal bar gyur:__steng du brgya byin pi waM dkar:__'og tu chos rgyal me chu nag:__shar lhor thags bzang go mtshon ljang :__lho nub shAka thub gseg par ser:__nub byang seng ge pusti mthing :__byang shar kha 'bar sgrom bu dmar:__'gro don mdzad pa'i thub pa drug:__pad rkyang steng na bzhengs stabs gsal:__shar sgor rnam rgyal lcags kyu dkar:__lho sgor gshin rje zhags pa ser:__nub sgor rta mgrin lcags sgrog dmar:__byang sgor bdud rtsi dril bu ljang :__tshad med bzhi ldan yab yum brgyad:__khro bo'i tshul rdzogs dor stabs bzhugs:__zhi ba bzhi bcu rtsa gnyis ni:__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__hU~M:__rang byung rang shar dkyil 'khor dbus:__kun bzang yab yum thugs las hU~M:__'phros pas che mchog he ru ka:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar dbus smug nag:__rdo rje kha DAM rde'u chung g.yas:__dril bu b+han dmar rgyu zhags g.yon:__yum chen kro d+hI shwa rI ma:__rgyan cha sku mdog yab 'dra la:__gzig sham dung dmar yab la stob:__mkha' lding khyung chen rin chen brag:__sna tshogs pad nyi'i gdan steng du:__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__de las khro bo'i dkyil 'khor spros:__dbus su bud+d+ha he ru ka:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar dbus smug nag:__'khor lo dgra s+t+wa ral gri g.yas:__dril bu thong gshol b+hany+dza g.yon:__bud+d+ha kro d+hI gnyis med 'khril:__shar du badz+ra he ru ka:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing nag:__rdo rje b+hany+dza dgra s+t+wa g.yas:__dril bu b+han dmar thong gshol g.yon:__badz+ra kro d+hI gnyis med 'khril:__lho ru rat+na he ru ka:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar dbus ser nag:__rin chen kha T+wAM be con g.yas:__dril bu b+han dmar rtse gsum g.yon:__rat+na kro d+hI gnyis med 'khril:__nub tu pad+ma he ru ka:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon mthing dbus dmar zhal:__pad+ma kha T+wA~M dbyug to g.yas:__dril bu b+han dmar rnge'u chung g.yon:__pad+ma krod+hI gnyis med 'khril:__byang du karma he ru ka:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar dbus ljang zhal:__rgya gram ral gri kha T+wAM g.yas:__dril bu b+han dmar thong gshol g.yon:__karma krod+hI gnyis med 'khril:__khrag 'thung gtso bo yub yum bcu:__khro bo'i cha lugs rdzogs par ldan:__byol song gtso bo rin chen brag:__pad+ma nyi steng gsal bar gyur:__shar phyogs gau rI zhing dbyug dkar:__lho phyogs tsau rI mda' gzhu ser:__nub phyogs pra mo chu srin dmar:__byang phyogs be tA rdo rje ljang :__shar lho puk+ka rgyu zhags ser:__lho nub g+hasma b+han dmar ljang :__nub byang tsaN+Da rgyu zhags ser:__byang shar sme sha ro za mthing :__zhing chen gdan la gar stabs 'gying :__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__seng ha seng gdong ro za smug:__byA g+hr-i stag gdong lag bsnol dmar:__sri la wa gdong byis ldag nag:__shwa na sbyang gdong ro thogs mthing :__gr-i D+ha bya rgod rgyu 'dren ser:__kang+ka dur bya zhing phrag dmar:__kA ka bya rog b+han gri nag:__u lu 'ug gdong lcags kyu mthing :__zhing chen gdan la gar stabs 'gyings:__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__shar du rta gdong lcags kyu dkar:__lho ru phag gdong zhags pa ser:__nub tu seng gdong lcags sgrog dmar:__byang du sbrul gdong dril bu ljang :__tshad med bzhi ldan sgo ma bzhi:__zhing chen gdan la gar stabs 'gying :__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__shar du zhi ba'i las mdzad drug:__srin mo g.yag gdong rdo rje smug:__tshangs pa sbrul gdong pad+ma ser:__lha chen gzig gdong tri shul ser:__rtog 'dod sprel gdong 'khor lo sngo:__gzhon nu dred gdong mdung thung dmar:__brgya byin dom mgo rgyu zhags dmar:__zhing rkyang gdan la gar stabs bzhugs:__lho ru rgyas pa'i las mdzad drug:__rdo rje pha waM spu gri ser:__zhi ba chu srin bum pa dmar:__bdud rtsi sdig gdong pad+ma dmar:__zla ba khra gdong rdo rje dkar:__be con wa gdong dbyug to ljang :__srin mo stag gdong thod khrag dmar:__zhing rkyang gdan la gar stabs bzhugs:__nub tu dbang gi las mdzad drug:__za ba bya rgod be con ljang :__dga' ba rta gdong khog chen dmar:__stobs chen dom mgo thong gshol dmar:__srin mo khyi gdong rdo rje dmar:__'dod pa pU shud mda' 'gengs dmar:__nor srung sha mgo bum pa dmar:__zhing rkyang gdan la gar stabs bzhugs:__byang du drag po'i las mdzad drug:__rlung lha sha mgo ba dan ljang :__me mo skyin gdong gsal zhing dmar:__phag mo phag gdong mche zhags nag:__rdo rje wA gdong zhing chung dmar:__sna chen glang chen bam chen ljang :__chu lha sbrul gdong sbrul zhags ljang :__zhing rkyang gdan la gar stabs bzhugs:__dkyil 'khor phyi rim sgo bzhi ru:__shar du khu byug lcags kyu dkar:__lho ru ra gdong zhags pa ser:__nub tu seng gdong lcags sgrog dmar:__byang du sbrul gdong dril bu ljang :__zhing rkyang gdan la gar stabs bzhugs:__dkyil 'khor mu ran skyong ba yi:__dbang phyug nyi shu rtsa brgyad kyang :__ma yengs yid yul gsal bar gyur:__de ltar phyi snod gzhal yas khang :__nang bcud lha yi dkyil 'khor ste:__dper na chu zla 'ja' tshon ltar:__snang la rang bzhin med par gsal:__zhes zhi khro'i lha rnams gsal 'debs la/__/gnyis pa spyan 'dren pa ni/__yang dag don la dam tshig dang ye shes gnyis su 'dzin pa'i gnyis snang dang spyan 'dren gyi gnas yul gud du gcad pa med kyang*/__'gro 'dul sprul pa'i rol gar chu las nya 'phar ba ltar rig pa lhan skyes kyi ye shes 'od gsal chen po'i rnam rol du sad par bya ba'i phyir rtog med spros bral chen po'i ngar gdangs dang ldan pas spos rol dbyangs dang bcas/__oM AHhU~M:__'gyur med chos dbyings pho brang nas:__skye med bla ma gshegs su gsol:__longs spyod rdzogs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__sprul pa sku yi pho brang nas:__thugs rje can rnams gshegs su gsol:__skye med chos dbyings pho brang nas:__ma gcig mkha' 'gro gshegs su gsol:__dur khrod chen po'i gnas brgyad nas:__ma dang mkha' 'gro gshegs su gsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos skyong srung ma gshegs su gsol:__snang srid rnam dag gzhal yas nas:__'khor 'das rang grol gshegs su gsol:__chos nyid ye shes ngang nyid las:__dus gsum sangs rgyas sku yi lha:__rnam snang yab yum gtso 'khor bcas:__khrag 'thung sprul par bcas te gshegs:__sor rtog ye shes ngang nyid las:__dus gsum sangs rgyas gsung gi lha:__snang mtha' yab yum gtso dang 'khor:__khrag 'thung sprul par bcas te gshegs:__me long ye shes ngang nyid las:__dus gsum sangs rgyas thugs kyi lha:__mi bskyod yab yum gtso 'khor bcas:__khrag 'thung sprul par bcas te gshegs:__mnyam nyid ye shes ngang nyid las:__dus gsum sangs rgyas yon tan lha:__rin 'byung yab yum gtso 'khor bcas:__khrag 'thung sprul par bcas te gshegs:__bya grub ye shes ngang nyid las:__dus gsum sangs rgyas phrin las lha:__don grub yab yum gtso 'khor bcas:__khrag 'thung sprul par bcas te gshegs:__dzaHhU~M ba~M ho:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__sna tshogs rang grol gzhal yas 'dir:__ro dang nyi zla pad+ma'i steng :__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__mthing gsal thig le'i gzhal yas su:__mi 'jigs seng ge'i khri stengs su:__dri med nyi zla pad+ma la:__sku yi zhi khro bzhugs su gsol:__dmar gsal thig le'i gzhal yas su:__mdzes byed rma bya'i khri stengs su:__dri med nyi zla pad+ma la:__gsung gi zhi khro bzhugs su gsol:__dkar gsal thig le'i gzhal yas su:__stobs chen glang chen khri stengs su:__dri med nyi zla pad+ma la:__thugs kyi zhi khro bzhugs su gsol:__ser gsal thig le'i gzhal yas su:__mgyogs byed rta mchog khri stengs su:__dri med nyi zla pad+ma la:__yon tan zhi khro bzhugs su gsol:__ljang gsal thig le'i gzhal yas su:__gtso byed shang shang khri stengs su:__dri med nyi zla pad+ma la:__phrin las zhi khro bzhugs su gsol:__oM AHhU~M sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:__bde chen bla ma longs spyod rdzogs pa'i sku:__sna tshogs rang grol bla ma sprul pa'i sku:__sku gsum rdo rje 'chang la phyag 'tshal lo:__dus gsum sangs rgyas zhi khro yi:__sku ni 'khril ldem sgeg bzhad ldan:__gsal stong dbyer med phyi nang med:__zhi khro'i sku la phyag 'tshal lo:__dus gsum sangs rgyas zhi khro yi:__gsung ni 'ur 'tsher sing bag ldan:__grags stong dbyer med skye 'gag bral:__zhi khro'i gsung la phyag 'tshal lo:__dus gsum sangs rgyas zhi khro yi:__thugs ni thig le nyag gcig zlum:__rig stong dbyer med mtha' dang bral:__zhi khro'i thugs la phyag 'tshal lo:__dus gsum sangs rgyas zhi khro yi:__phrin las ji bzhin lhun grub cing :__snang stong dbyer med kun la khyab:__zhi khro'i yon tan la phyag 'tshal:__dus gsum sangs rgyas zhi khro yi:__phrin las ji bzhin lhun cing :__snang stong dbyer med sna tshogs ston:__zhi khro'i phrin las la phyag 'tshal:__oM AHhU~M a ti pu hoH__pra ti dza hoH__lnga pa chos nyid rol pa chen po'i klong nas 'phrul dga'i mchod pa 'bul ba ni/__hU~M:__snod bcud snang grags gzugs phung kun:__zhi khro sku yi lha tshogs la:__snang zhing shes par mchod pa 'bul:__'ja' tshon lta bur bzhes su gsol:__sa chu me rlung chos nyid sgra:__zhi khro gsung gi lha tshogs la:__thos shing go bar mchod pa 'bul:__g.yu 'brug lta bur bzhes su gsol:__dran zhing rig pa lu gu rgyud:__zhi khro thugs kyi lha tshogs la:__rtogs shing go bar mchod pa 'bul:__nyi zla lta bur bzhes su gsol:__reg cing bde ba'i tshor ba kun:__zhi khro yon tan lha tshogs la:__myong zhing stong par mchod pa 'bul:__bdud rtsi lta bur bzhes su gsol:__zhi dang rgyas dang dbang dang drag:__zhi khro phrin las lha tshogs la:__lhun gyis grub pa'i mchod pa 'bul:__nor bu lta bur bzhes su gsol:__oM AHhU~M:__rig pa'i me tog tshul khrims spos:__ye shes mar me chos nyid dri:__bde chen zhal zas rang byung sgra:__zhi khro ye shes lha la 'bul:__oM AHhU~M ar+g+haM la sogs pas mchod/__hU~M:__dug lnga rang byung su ra sman:__nyon mongs tshogs 'joms rak+ta dang :__chos nyid rol pa'i gtor ma kun:__zhi khro lhun grub lha la 'bul:__skye med shes rab chos nyid mkha':__'gyur med rdo rje 'gags med mkha':__bde chen zung 'jug gnyis med rol:__zhi khro gsang ba'i lha la 'bul:__'khor 'das ma lus rang gi sems:__ngo bo ma grub gdod nas dag:__dbyings dang ye shes dbyer med pa:__zhi khro rig pa'i lha la 'bul:__oM AHhU~M ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta b+ho d+hi tsit+ta pU tsa hoH__drug pa grags stong skye med kyi rnam rol chen pos bstod cing gzi byin bskyed pa ni/__hU~M:__sangs rgyas bzhi bcu rtsa gnyis dang :__khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad rnams:__zhi zhing khro bas 'gro ba 'dul:__zhi khro sku yi lha la bstod:__sa chu me rlung 'byung ba'i sgra:__A li kA li'i rol pa yis:__oM AHhU~M gis 'gro ba 'dul:__zhi khro gsung gi lha la bstod:__kun bzang dgongs pa mkha' la gsal:__nyag gcig zlum po mtha' dang bral:__dngos su snang bas 'gro ba 'dul:__zhi khro thugs kyi lha la bstod:__phyi nang snod bcud yongs la khyab:__bcud kyi bcud mchog bdud rtsi rgyas:__rgyas shing smin pas 'gro ba 'dul:__zhi khro yon tan lha la bstod:__skye med shes rab 'gags med thabs:__rang rig rang gsal 'gro 'dul zhing :__zhi rgyas dbang drag thugs rjes sgrol:__zhi khro phrin las lha la bstod:__bdun pa bshags pa bya ba ni/__oM AHhU~M:__sems can sangs rgyas dngos nyid la:__zhe sdang dbang gis srog bcad dang :__ma byin len dang gnod pa byas:__zhi khro sku yi lha la bshags:__sgra rnams sngags kyi rang bzhin la:__'dod chags zhe sdang dbang gyur pas:__ngag 'khyal tshig rtsub phra ma byas:__zhi khro gsung gi lha la bshags:__dran rtog chos nyid yin pa la:__gnod sems brnab sems log par bltas:__zhi khro thugs kyi lha la bshags:__'dod yon rang byung rang shar la:__nga rgyal dbang gis 'thab cing rtsod:__dga' mgu nyes tshig byas pa rnams:__zhi khro yon tan lha la bshags:__re dogs spang blang bral ba la:__phrag dog dbang gis 'thab cing rtsod:__mnar med dmyal ba'i rgyu bsags pa:__zhi khro phrin las lha la bshags:__brgyad pa dzaba? dgongs ni/__nang rgyud thun mong du grags pa'i bsnyen sgrub yan lag bzhi'i khog dbub las 'das pa'i rang byung lhun grub rtsol med grags stong chos nyid kyi bzlas pa dang*/__lam gyi gtso bo khregs chod dang ar gtad mun pa'i rnal 'byor kho na yin phyir bya rtsol 'dzin zhen las 'das pa'i 'khor 'das mnyam rdzogs kyi a ti lhun grub snang stong zab mo'i bskyed rim gzhi snang gi rol rtsal ma 'gags pa rig pa tshad pheb kyi 'char gzhir bkod la zhi ba'i dzaba? bzlas ni/__oM AHhU~M:__phyi snod 'jig rten gzhal yas khang :__nang bcud yi dam lha yi tshogs:__'khor ba sdug bsngal chos nyid rol:__a la la ste bzhes su gsol:__oM AHhU~M:__oM dang AHdang hU~M dang gsum:__dus gsum sangs rgyas sku gsung thugs:__b+ho d+hi tsit+ta byang chub sems:__ma hA su kha bde ba che:__dz+nya na d+ha tu ye shes dbyings:__A ni skye ba med pa'o:__zhi ba lhun grub ye shes lha:__bzhi bcu rtsa gnyis snying po'o:__oM b+ho d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__zhes ci nus bzla'o/__/de nas khrag 'thung gi sgrub pa ni/__oM ni sku dang ye shes lnga:__ru lu gnas lugs chos kyi dbyings:__hU~M ni 'gags med thig le nyid:__b+h+yo ni skye med mkha' la 'khyil:__hU~M ni skye 'gag gnyis su med:__khrag 'thung khro bo rin chen rtsal:__drug cu tha ma'i snying po'o:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes bar med du bzla'o/__/de yang ji skad du/__grol ba'i thig le'i las 'bras zhi khro'i man ngag tu/__chos nyid stong pa'i rang sgra yang :__dus rnams rtag tu rgyun mi bcad:__chos sku zhi khro rab 'byams ni:__dbyings kyi stong cha zhi bar bzhugs:__rig pa'i gsal cha khro bor bzhugs:__ye shes rtsa rlung thig le rnams:__yig 'bru sngags kyi tshul du bzhugs:__zhi khro dam pa rigs brgya sogs:__bzhugs kyang ma bsgom ma sprad na:__las kyi rtsa rlung thig les bsgribs:__dbul po'i khyim gyi gter bzhin bzhugs:__zhes dang*/__gdod nas ye rdzogs chen po'i sku:__sems can kun la rang chas su:__lhun gyis grub pa'i tshul du gnas:__bltar yod gzung du med par bzhugs:__zhes dang*/__de ltar rang gnas chen po la/__'dzin med ngang nas gtad med blta:__ma yengs rtse gcig gnas pa tsam:__cir snang rang rig chos sku ru:__shes na bar do rnams su grol:__ces gsungs pa ltar kun btags blos byas kyi bskyed rim dang ma 'dres par lhun grub rang gnas chen po'i dgongs pa gsal gdab cing gzer gsum gyi gnad dang ldan pas lam snang gi 'dzin pa chos nyid zad pa'i sa la bskyal bar bya'o/__/gsum pa rjes kyi rim pa bco lnga las/__dang po tshogs mchod byin rlabs ni/__dngos su 'byor na tshogs rdzas ci ltar 'byor pa bshams shing*/__ma 'byor pa'am spros pa chung na phung po tshogs su sbar ba'am/__tshogs drug gi snang ba mtha' dag lhun rdzogs tshogs chen gyi 'khor lo 'od gsal dbyings kyi rgyan du gdod nas shar ba'i dgongs pa dang ldan pas/__oM AHhU~M:__'dod chags zhe sdang gti mug gsum:__bag chags tshogs kyi dri ma yin:__rang stong rang gsal rang grol gsum:__dug gsum chos kyi dbyings su bkru:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__byin gyis rlob pa'i yi ge gsum:__spros kyang rang sems skye ba med:__bsdus kyang 'khor 'das rgya yan klong :__sku gsum ngang du bdud rtsir 'khyil:__oM AHhU~M:__gnyis pa phud dang po spros bral chos sku'i lha la mchod pa ni/__oM AHhU~M:__zhal zas 'byor ldan dam pa 'di:__brtags shing brtags shing byung tshor stong :__dpag med dmigs med 'dzin pa med:__chos sku skye med dbyings su 'bul:__'gags med thabs kyi tshogs rdzogs nas:__dmigs med mchog gi dngos grub stsol:__ga Na tsakra pU tsa ho:__gsum pa tshogs bar pa lhun grub longs sku'i lha la mchod pa ni/__oM AHhU~M:__snang srid ye sangs rgyas pa la:__rang snang duHkhas so sor gzung :__a 'thas dngos po bden par zhen:__rig drug mu ru 'khyams pa kun:__lhun grub longs skur bskang zhing bshags:__sku gsum mngon gyur tshangs par rtsol:__badz+ra sa ma ya AH__bzhi pa tshogs sprul sku'i zhal du sbyor sgrol zung 'jug chen por bstab pa ni/__oM AHhU~M:__nga dang bdag tu 'dzin pa'i sems:__mya ngan 'da' bya'i ru dra 'dir:__rig pa ye shes mtshon gyis bsnun:__bdag med chos nyid dbyings su bsgral:__rtog tshogs chos sku'i klong du rol:__ru dra sarba ha la pany+tsa pU tsa ho:__skabs 'dir dbang bzhi'i dam tshig dang bstun nas rdo rje phung po'i dkyil 'khor la tshogs mchod 'bul/__lnga pa lhag ma ni/__oM AHhU~M:__gzugs phung sha khrag lhag ma 'di:__skye med chos dbyings ngang du bzhes:__lus ngag yid gsum lhag ma 'di:__sku gsung thugs kyi ngang du bzhes:__nyon mongs dug lnga'i lhag ma 'di:__ye shes lnga yi ngang du bzhes:__sku gsum 'dzin med lhag ma 'di:__ka nas dag pa'i ngang du bzhes:__zhes dang*/__drug pa thugs dam bskul ba ni/__lhun grub ye shes rol pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo rnams thugs ka dag zab zhi spros bral gyi klong las ma g.yos kyang 'gags med ye shes kyi rol rtsal gang 'dul der snang gi 'char sgo ma 'gags pa'i phrin las dpag tu med par ston par bltas la/__oM AHhU~M:__nga ni kun bzang yab yum la:__nga ni dpal chen he ru ka:__nga ni rang byung rang grol lha:__nga ni dus gsum sangs rgyas dngos:__rnam shes gnas dag shar phyogs na:__thig le dkar gsal gzhal yas su:__badz+ra zhi khro phrin las mdzod:__zhe sdang 'dul ba'i dus la babs:__tshor ba gnas dag lho phyogs na:__ser gsal thig le'i gzhal yas su:__rat+na zhi khro phrin las mdzod:__nga rgyal 'dul ba'i dus la babs:__'du shes gnas dag nub phyogs na:__dmar gsal thig le'i gzhal yas su:__pad+ma zhi khro phrin las mdzod:__'dod chags 'dul ba'i dus la babs:__'du byed gnas dag byang phyogs na:__thig le ljang gsal gzhal yas su:__karma zhi khro phrin las mdzod:__phrag dog 'dul ba'i dus la babs:__chos nyid mi 'gyur dbus phyogs na:__thig le mthing gsal gzhal yas su:__sangs rgyas zhi khro phrin las mdzod:__gti mug 'dul ba'i dus la babs:__tsit+ta snying gi gzhal yas su:__bzhi bcu rtsa gnyis zhi ba'i sku:__mnyen lcug 'khril ldem 'od zer 'bar:__phung po lhag med phrin las mdzod:__klad pa dung khang gzhal yas su:__sgeg cing dpa' ba 'jigs su rung :__rang snang rtogs pa'i phrin las mdzod:__snod bcud rgyan gyi gtor ma bzhes:__zhi bas chos nyid dbyings su sgrol:__khro bos dgra bgegs ma lus sgrol:__'khor ba dongs sprug phrin las mdzod:__oM AHhU~M:__gsal stong dbyer med 'jam dpal sku:__grags stong dbyer med pad+ma gsung :__rig stong dbyer med yang dag thugs:__bde gshegs bdud rtsi yon tan lha:__snang stong phur pa phrin las mdzod:__stong nyid ma mo rbod gtong lha:__chos nyid rol pa'i gtor ma longs:__dgra bgegs skye ba med par sgrol:__oM AHhU~M:__rnam smin rig 'dzin sha khrag lus:__skye med rtogs pa'i tshe dbang dang :__bde stong phyag rgya'i rig 'dzin dang :__lhun grub rig 'dzin lu gu rgyud:__sku gsung thugs dang yon tan dang :__phrin las ma mo rig 'dzin rnams:__cir snang chos sku'i gtor ma longs:__'khor ba mya ngan 'da' bar mdzod:__oM AHhU~M:__'dod chags zhe sdang gti mug dang :__nga rgyal phrag dog 'jig rten lha:__zhe sdang khong khro dmod pa'i lha:__rang ngo shes pa'i phrin las mdzod:__sku gsung thugs dang yon tan dang :__phrin las ma lus rdzogs pa yi:__zhi khro ye shes lha tshogs rnams:__cir snang chos sku'i gtor ma longs:__ye nas skye 'gags med pa yi:__sgrub pa bka' brgyad lha tshogs rnams:__snang srid gzhir bzhengs gtor ma longs:__chags med zhen med phrin las mdzod:__oM AHhU~M:__phaTaHphaTaHphaTaHphaTaH__gti mug 'od gsal du zlog:__mA ra ya sod:__zhe sdang rang grol du zlog:__mA ra ya sod:__'dod chags bde chen du zlog:__mA ra ya sod:__a 'thas stong par zlog:__mA ra ya sod:__mi bden pa la bden par 'dzin pa'i ltas ngan brgyad cu rtsa gcig zlog:__'khor ba la chags zhen che ba zlog:__ngag song gsum la nyam nga ba zlog:__gzung 'dzin gyi rmi ltas ngan pa zlog:__yar gyi bdud sangs rgyas la re ba zlog:__mar gyi bdud 'khor ba la lhung dogs pa zlog:__thams cad skye med du cha la la:__'gags med du ya la la:__gnyis med du khro lo lo thongs shig:__bdun pa snying thig gnyan po'i bka' srung rnams la gtor ma bsngo zhing chad tho bsgrags pa ni/__hU~M:__dbyings las ye shes rang shar ba:__rang rig rgyal po sgra can 'dzin:__khyab 'jug chen po'i thugs dam bskang :__rang snang rtsal chen rgyas par mdzod:__snang la rang bzhin med pa'i yul:__kun tu bzang mo gnam zhal ma:__e ka tsA ti'i thugs dam bskang :__dngos 'dzin dbu mar thim par mdzod:__dbyings rig gnyis med rdo rje 'dzin:__rdo rje sems dpa' dgyes mdzad pa:__sde brgyad dregs dpon thugs dam bskang :__mtha' brgyad spros pa chod par mdzod:__ma hA ba liM ta khA hi:__brgyad pa brtan ma skyong ba ni/__b+h+yoH__sna tshogs ma 'gags ma mo'i tshogs:__rten 'brel bcu gnyis yongs dag pa:__stong chen nyid kyi rang bzhin can:__brtan ma bcu gnyis 'khor dang bcas:__lugs 'byung bcu gnyis gtor ma 'bul:__lugs ldog bcu gnyis zad pa'i mthar:__rig pa ye shes rtogs par mdzod:__ma mA:__kha khA:__la lA:__ta tA:__te tai:__ma ma sring 'gro ma sarba pU tsa khA hiH__dgu pa rta bro ni/__srid pa spyi gnon gyi dgongs pas gtor gzhong bsgrub pa'i steng du phrin las rnam pa bzhi'i rta bro brdung zhing*/__hU~M:__dkar zhing gsal la dwangs pa yi:__nyon mongs ma lus zhi mdzad pa:__zhi mdzad lha la phyag 'tshal lo:__oM AHhU~M:__zhi ba shAn+tiM ku ru ye swA hA:__ser zhing gsal la dwangs pa yi:__ye shes ma lus rgyas mdzad pa:__rgyas mdzad lha la phyag 'tshal lo:__oM AHhU~M:__rgyas pa puSh+tiM ku ru ye swA hA:__hU~M:__dmar zhing gsal la dwangs pa yi:__sku gsum dbang du bsdud mdzad pa:__dbang mdzad lha la phyag 'tshal lo:__oM AHhU~M:__sarba pA shaM ku ru ye swA hA:__hU~M:__ljang zhing gsal la dwangs pa yi:__'khor ba'i sdug bsngal sgrol bar mdzad:__sgrol mdzad lha la phyag 'tshal lo:__oM AHhU~M:__sarba mA ra ya nan:__bcu pa tshe 'gugs pa ni:__ye shes lnga ldan gyi mda' dar g.yob cing*/__oM AHhU~M:__shar gyi phyogs nas 'gugs byed ma:__rdo rje mkha' 'gros tshe g.yang khug:__'gyur ba med pa'i don rtogs shog:__lho yi phyogs nas 'gugs byed ma:__rin chen mkha' 'gros tshe g.yang khug:__dgos 'dod 'byung ba'i bkra shis shog:__nub kyi phyogs nas 'gugs byed ma:__pad+ma mkha' 'gros tshe g.yang khug:__sku lnga dbang sdud bkra shis shog:__byang gi phyogs nas 'gugs byed ma:__las kyi mkha' 'gros tshe g.yang khug:__las rnams 'grub pa'i bkra shis shog:__dbus kyi phyogs nas 'gugs byed ma:__sangs rgyas mkha' 'gros tshe g.yang khug:__mngon sangs rgyas pa'i bkra shis shog:__DA ki nI ha ri ni sa dz+nyA na a yu puN+ye sid+d+hi tshe b+h+rU~M nr-i dzaHpa shaM ku ru ye swA hA:__bcu gcig pa dngos grub blang ba ni/__e ma bde gshegs lhun grub gnas mchog nas:__bde chen rang byung ye shes ni:__cir yang mi rtog gsal ler bzhugs:__rtsa ba gsum dang gnyis su med:__gzhan nas ma btsal chos sku skye ba med:__rang byung sems la rang dbang thob par shog:__oM AHhU~M sarba sid+d+hi pha la ho:__bcu gnyis pa dbang sgrub lta bu'i tshe gzugs brnyan gyi dkyil 'khor bsdu ba ni/__AH__skye ba med la 'gags pa med:__dus gsum 'pho 'gyur med pa la:__yid mig rlung gsum gsal 'od du:__'du 'bral med par thim zhing gsal:__kun kyang gnyis med badz+ra mu:__bcu gsum pa bsngo ba ni/__hU~M:__dmigs med cho 'phrul sgyu ma'i gar:__dge tshogs ma 'gags me long gzugs:__'dzin med chos dbyings dwangs pa'i sar:__'khor gsum dmigs gtad bral bar bsngo:__bcu bzhi pa smon lam ni:__hU~M AHoM:__skye ba med pas cir yang snang :__'gags pa med pa'i ye shes kyi:__gnas med 'gro ba'i don byas nas:__dmigs med rdzogs sangs rgyas gyur cig:__lan gsum brjod/__bco lnga pa mtha' rten bkra shis ni/__oM AHhU~M:__skye med rtogs pas 'chi rgyu med:__'chi med tshe yi bkra shis shog:__bde stong rtogs pas na rgyu med:__nad med bcud kyi bkra shis shog:__rig sku mthong bas rgas rgyu med:__rgas med mchog gi bkra shis shog:__nyag gcig rtogs pas rmongs rgyu med:__sku gsum lhun grub bkra shis shog:__rang rig rtogs pas 'khrul rgyu med:__'khrul med ye sangs rgyas pa'i bkra shis shog:__ye shes rtogs pas gsal 'grib med:__zhi khro rab 'byams rnams kyis bkra shis shog:__ces me tog sil ma'i char dbab par bya'o/__/grol tig dgongs pa rang grol gyi zhi khro la'ang sbyor dngos kyi cho ga 'di nyid sbyar zhing skyabs sems dang lha bskyed grol tig rang gzhung sbyar bas shin tu 'brel chags par 'gyur ro/__/rang byung chos nyid don gyi rang sgra la/__/phrin las mtshan tu gsol 'di dus zhabs kyi/__/rnal 'byor phal gyi blo dang 'tshams min kyang*/__/thos pas 'khrul pa gya log phrin las mdzad/__/de phyir zhabs tog tsam du gsal byas dges/__/rang rig rtsal rdzogs 'od gsal 'khor yug 'char/__/srid pa ru ldog 'khor ba gting sprug nas/__/cham gcig gdod ma'i grol gzhir byang chub shog__/rdzogs chen yang ti nag po'i don gyi phrin las gsal 'debs 'di'ang gzhung dang gsal byed kyi legs bshad la brten/__chos 'di'i zhabs tog tu dmigs nas sngags rig 'dzin pa pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis dpal spungs yang khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling du sbyar ba dge legs 'phel//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: