JKW-KABAB-06-CHA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i mchod skong JKW-KABAB-06-CHA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 22, Pages 205-286 (Folios 1a to 41b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i mchod skong. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 205-286. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Mending Rituals - bskang chog  ·  Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-050
Colophon
  • Treasure colophon: མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མཆོད་སྐོང་གི་ཆོ་ག་སྔོན་ཆད་གཞན་དུ་མ་བསྟན་པ༔ རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གདམས༔ མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Scribe colophon: ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་ཆོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Treasure colophon: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi mchod skong gi cho ga sngon chad gzhan du ma bstan pa:__rgyud dang man ngag gi dgongs pa ltar o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis bsdus te mkha' 'gro mtsho rgyal la gdams:__ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don du gtad pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gu h+ya sa ma ya:
  • Scribe colophon: ye shes mkha' 'gro jo mo sman mo'i zab chos sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel
[edit]
༁ྃ༔ མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང་བཞུགས༔

༁ྃ༔ ཞ་ཊམབཤ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚོགས་དང་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཤམས་པའི་མཐར་ཚོགས་དང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་མར་མེ་འདོད་ཡོན་རིགས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ གཞན་ཡང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་རྫས་མཛེས་ཤིང་ཟིལ་ཆེ་ལ་བརྗིད་ཆགས་པས་གནམ་ས་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་དགྲམ༔ དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཚོགས་པས་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་༔ ཛབ྄་བསྙེན་མང་དུ་བྱ༔ དེ་ནས་མཆོད་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་འཐོར་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ མཆོད་པའི་མདངས་འཕྲོག་བར་ཆད་བགེགས༔ ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིས་བསང་༔ དཔག་ཚད་རྒྱང་གྲགས་མ་གནས་པར༔ རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་བསྐྲད༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ཡི༔ ཐུགས་ནས་རང་བྱུང་ཡི་གེ་ནི༔ རྃ་སྤྲོས་ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་བས༔ ཚོགས་ཀྱི་མི་གཙང་ཐམས་ཅད་བསྲེགས༔ ཡྃ་སྤྲོས་ཡེ་ཤེས་རླུང་བྱུང་བས༔ ཚོགས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གཏོར༔ ཁྃ་སྤྲོས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་བྱུང་བས༔ ཚོགས་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་སྦྱངས༔ ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་འོད་གསལ་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་༔ རྔམ་བརྗིད་འཇིགས་ཤིང་ཡངས་པའི་དབུས༔ ཨོཾ་ལས་བདེ་ཆེན་ཀ་པ་ལར༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པའི་ནང་༔ ཨཱཿལས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེ༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ ཧཱུྃ་གིས་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡང་འཆར༔ ཏྲཱྃ་ལས་མཆོད་སྐོང་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་རྫོགས༔ ཧྲཱིཿཡིས་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་བྱེད་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་གནས་གསུམ་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོས་རོལ་པར་གྱུར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ་བྷྲཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿསྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་ནས་ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཕྱིར་གསང་བའི་རོལ་མོ་དང་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་འོག་མིན་གསང་ཆེན་རོལ་པ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ལ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཞེངས་ཤིག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་མཆོག་ནས༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ཞིང་ལས་སྐྱེས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཞེངས་ཤིག་སྣང་སྲིད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཤེས་རབ་རིགས་ཅན་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ༔ སྔགས་ལས་སྐྱེས་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཀུན༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་ད་ཚུར་གཤེགས༔ ཡུལ་སྣང་དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་རྫས༔ འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆེད་ལྕམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧེ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧོ༔ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་གནས་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་བྱིན་ཐིབས་སེ་འོང་བར་འགྱུར་རོ༔

དེ་ནས་ཐུན་མོང་གི་མཆོད་པས་བསྐང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤྲུལ་པའི༔ མེ་ཏོག་མཛེས་པ་ཚར་དུ་དངར༔ དྲི་ཞིམ་བདུག་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཐུལ༔ སྣང་གསལ་མར་མེ་ཉི་ལྟར་འབར༔ བསིལ་ཞིང་དྲི་ལྡན་ཆབ་རྒྱུན་འབེབས༔ ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་བརྒྱ་དང་ལྡན༔ སྙན་བརྗིད་ཡིད་འཕྲོག་རོལ་མོ་སོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ གཟུགས་མཛེས་ཡིད་འོང་གར་སྟབས་སྒྱུར༔ སྒྲ་སྙན་པི་ཝཾ་གླིང་བུ་འཁྲོལ༔ དྲི་མཆོག་བསིལ་བའི་ཆར་རྒྱུན་གཡོ༔ རོ་ལྡན་བཟའ་བཏུང་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ རེག་བྱ་འཇམ་འཁྲིལ་བདེ་བ་སྐྱེད༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དྲག་པོའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དབང་པོའི་མེ་ཏོག་འདར་ཞིང་འཕྲིག༔ ཚིལ་ཆེན་གསུར་དུད་ལང་ལིང་འཐུལ༔ ཞུན་ཆེན་མར་མེ་རབ་ཏུ་འབར༔ མཁྲིས་ཆེན་དྲི་ཆུའི་བྱུག་པ་དང་༔ ཤ་རུས་ཞལ་ཟས་ལྷུན་པོར་སྤུངས༔ རྐང་གླིང་ཐོད་རྔས་ས་གསུམ་གཡོ༔ མི་བཟད་དྲག་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཐུན་མོང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་སོགས༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྕགས་རི་བཅས༔ ལྷ་མིའི་འབྱོར་པས་ཡོངས་གང་བ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་དང་༔ འཇིག་རྟེན་ལས་ལས་གྲུབ་པ་ཡི༔ དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཇི་སྙེད་ཀྱིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

དེ་ནས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་པོས༔ ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་གང་བ་འདིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ རྩ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང་༔ རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་བཞི་མཉམ་པར་སྦྱར༔ ཡེ་ཤེས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་༔ བདེ་ཆེན་སྟོབས་རྫོགས་སྒྲོན་མ་ལྔ༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་འདིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་ཅན་རུ་དྲའི་ཚོགས༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲལ༔ དམར་གྱི་ཨརྒྷཾ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱིརྟིའི་གསང་བའི་ཁྲག་ཆེན་འབེབས༔ ཆགས་བྲལ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དངོས༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་འདིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ རོ་དྲུག་ནུས་པ་བརྒྱད་ལྡན་པའི༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ དཔལ་གྱི་བཤོས་བུ་ལྷུན་པོར་སྤུངས༔ ཁ་དོག་དྲི་དང་ནུས་བཅུད་འབར༔ གང་བཞེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ཡི༔ འདོད་ཡོན་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་འདིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྣང་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ རིན་ཆེན་གཟི་ལྡན་ཀོང་བུ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་སྲོག་གི་སྡོང་བུ་བཙུགས༔ བྱང་སེམས་ཐིག་ལེའི་ཞུན་མར་བསྐྱིལ༔ བདེ་གསལ་མི་རྟོག་མར་མེ་སྦར༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་མུན་པ་སེལ༔ ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་འདིས༔ བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔ ཆག་ཉམས་འགལ་དང་རལ་བ་དང་༔ ཉམས་དང་འདྲེས་ཤིང་སྐོང་བ་སོགས༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན༔ གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གཡེལ་ཞིག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་མ་གཏོང་ཞིག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྣམ་རྟོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རང་སར་གྲོལ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་འོད་གསལ་ངང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་དི་པེ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚོགས་ཀྱི་ཆ་བར་པ་བཤགས་པའི་ཆེད་དུ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧོ༔ དགོངས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ གཟིགས་ཤིག་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཞལ་ཟས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གཏེར༔ དགྱེས་མཆོད་ཆེན་པོར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟར་ཐུག་གི་བར༔ མི་ཤེས་གཏི་མུག་དབང་དུ་གྱུར༔ ཉོན་མོངས་ཤུགས་དྲག་གཉེན་པོ་ཆུང་༔ བག་མེད་དབང་གིས་དམ་དང་འགལ༔ མ་གུས་བསླབ་པ་ཁྱད་དུ་བསད་༔ ལེ་ལོ་སྙོམས་ལས་ཆེ་བ་དང་༔ གྲོགས་ངན་རྐྱེན་གྱི་གཞན་དབང་ལ༔ བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་སྡིག་པ་དང་༔ བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཆར་བཞིན་བབས༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ལས་འགལ་ཞིང་ཉམས་པ་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་ལེགས་པར་བསྡམ་ལགས་ན༔ འགྱོད་བཤགས་དང་དུ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ མི་སྒྲིབ་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བཤགས་ཤིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མང་དུ་བཟླའོ༔

དེ་ནས་ཚོགས་ཕུད་ཐ་མ་ལ་དམིགས་རྟེན་འབེམ་དུ་བཅས་ཏེ་བསྒྲལ་མཆོད་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་གཟི་བརྗིད་སྐྱེད༔ ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་ཕོ་ཉ་སྤྲོས༔ འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་པའི་དགྲ༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་བགེགས༔ རྣལ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ༔ བར་དུ་བཅོད་པའི་དམ་སྲིའི་ཚོགས༔ ཁུག་ཅིག་ཕོབ་ཅིག་རྟེན་ལ་བཅིངས༔ ལྷ་དང་ཕྲོལ་ལ་མྱོས་སུ་ཆུག༔ ཚེ་བསོད་སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་སྟིམས༔ རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དྲོངས༔ ཕུང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གཏུབས༔ རྔམ་བརྗིད་རོལ་པའི་ཞལ་དུ་བཞེས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་ཟློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་སརྦ་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྟོབ་བོ༔ སླར་ཡང་ཕུད་དང་མཆོད་གཏོར་རྒྱ་ཆེར་འབུལ་ལ་ཐུགས་དམ་སྐོང་བ་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྐོང་བའི་གནས་མཆོག་འོག་མིན་དུར་ཁྲོད་ཞིང་༔ རྟེན་གྱི་རྫས་རྣམས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་པས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལ་དབྱངས་དང་རོལ་མོར་བཅས་ཏེ་གྱེར་རོ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ བདེ་གཤེགས་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱིཿ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ དོན་གྲུབ་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྣ་ཚོགས་ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་ནི༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་པུལླཱི་ར་མ་ནས༔ ཐོད་པའི་དུམ་བུ་རབ་གཏུམ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཨརྦུ་དཱ་ནཱ་ནས༔ མཆེ་བ་རྣམ་གཙིགས་སྣ་ཆེན་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཨཽ་ཌཱི་ཡཱ་ན་ནས༔ ཀཾ་ཀཱ་ལ་དང་འོད་ལྡན་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཛ་ལནྡྷ་ར་ནས༔ མ་ཧཱ་ཀཾ་ཀཱ་གཏུམ་མིག་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་གོ་ད་ཝ་རི་ནས༔ སུ་ར་པཱི་ར་བློ་ཅན་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ར་མེ་ཤྭ་རི་ནས༔ འོད་དཔག་མེད་དང་མི་ཐུང་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊ་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་འོད་ཅན་ལངྐ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་མ་ལ་ཡ་ཞེས་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཤིང་གྲིབ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཀཱ་མ་རཱུ་པ་ནས༔ ཨོཾ་ཀུ་རཱི་དང་ཨེ་རཱ་ཝ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཀོ་སཱ་ལཱ་ཡ་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཆང་འཐུང་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནེ་ནས༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རླུང་ཤུགས་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཨོ་ཊེ་སྠཱ་ནས༔ རྡོ་རྗེ་རལ་ཅན་འཇིགས་བྱེད་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཀ་ལིངྒ་ཡ་ནས༔ རབ་ཏུ་བཟང་པོ་ཤྱཱ་མ་དེ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ལམྤ་ཀ་ཞེས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་དམ་པ་ཀཱཉྩི་ནས༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་རྟ་རྣ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཧི་མ་ལཱ་ཡ་ནས༔ མིག་མི་བཟང་དང་ཁ་གཱ་ན༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་པྲེ་ཏ་པུ་རི་ནས༔ སྟོབས་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཤུགས་འཆང་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་སུ་བརྞཱ་དྭཱི་ནས༔ ནམ་སྙིང་འཁོར་ལོའི་གོ་ཆ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་སཽའུ་རཥྟ་ནས༔ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་ཥཽཎྜི་ནཱི༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་གྲི་ཧ་དེ་བ་ནས༔ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དུམ་སྐྱེས་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ནཱ་ག་ར་ཡ་ནས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཤིན་ཏུ་དཔའ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་སིནྡྷཱུའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ པདྨ་གར་དབང་སྟོབས་ཆེན་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་མཱ་རུ་ཏ་ཞེས་ནས༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་སྒྱུར་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མཆོག་ཀུ་ལུ་ཏཱ་ན་ནས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་ཆེན་མ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་གཏུམ་དྲག་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཁྭ་གདོང་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གད་རྒྱངས་སྒྲོགས་པ་ནས༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཕག་གདོང་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་པད་འཁྱིལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་ཁྱི་གདོང་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་ཅ་ཅོ་སྒྲོགས་པ་ནས༔ ཕྲ་མེན་ཆེན་མོ་འུག་གདོང་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་གཤེར་བྱེད་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་རབ་གཏུམ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་བརྟན་བྱེད་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་རབ་རྒྱུའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་སྲེག་བྱེད་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་དྲག་ཤུལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས༴ དམར་ཆེན་རཀྟས༴ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས༴ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན༔ བཞུགས་པའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་ལས་འཇིག་རྟེན༔ གང་འདུལ་སྐུར་སྟོན་བདེ་ཆེན་གཟུགས༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་མ་ནིང་རྒྱུད༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམར་ཆེན་རཀྟས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྨད་བྱུང་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཞན་ཡང་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་དང་༔ སྒྲུབ་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སོགས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པས༔ ཐུགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ བྱད་ཕུར་ལྟས་ངན་སུན་ཁ་དང་༔ ཚེ་འཕྲང་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་བཟློག༔ གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་ནོན༔ འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཀློང་དུ་སོད༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་ཐལ་བར་རློག༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ༔ འདུ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས༔ འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བསྐང་ངོ་གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུས་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དབྱིངས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣ་ཚོགས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞིང་སྐྱེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལས་མཛད་ཕྲ་མེན་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གང་འདུལ་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྒྱུད་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣོད་བཅུད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉེར་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་བདུད་རྩིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམར་ཆེན་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྨད་བྱུང་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཟག་མེད་འདོད་འབྱུང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཞུན་མེས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཞན་ཡང་མཆོད་རྫས་སྐོང་རྫས་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ མ་ཚང་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འདིས༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཟོད་པར་བཞེས༔ ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་མི་མཐུན་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་སློབ་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔ རྡོ་རྗེ་གསང་མཆོག་ལམ་གྱི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བསྐང་ཞིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཛབ྄་ཏུ་བཟླ༔ དེ་རྣམས་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཆོག་གི་མཆོད་པས་སྤྱིར་བསྐང་བའོ༔ དེ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐོང་བ་བྱ་བར་འདོད་ན་དྲུག་སྟེ༔ དང་པོ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཆུའི་སྐོང་བ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔའམ༔ དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བཙའ་བ་དང་ནག་པོ་མེད་པ་རྒྱུན་འབབས་ཀྱི་ཆུས་སུམ་གཉིས་ཙམ་དགང་༔ བདུད་རྩི་ཆེན་པོའང་བཏབ༔ ཁ་ཤིང་ལོ་གསར་པས་བརྒྱན༔ རང་གི་མདུན་དུ་ཆུ་གཙང་དང་བདུད་རྩི་སྦྱར་བ་བཤམས་ལ༔ ཐོག་མར་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་འཕྲུལ༔ བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་པའི་དབུས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག༔ རིགས་བཞི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཚོགས༔ ལས་དང་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་སོགས༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔ སྣང་སྟོང་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་སྐུའི༔ གནས་གསུམ་ཡི་གེའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འོག་མིན་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་བསམ༔ སྤྱན་འདྲེན་དང་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པ་བྱ༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བར་མོས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ༔

དེ་ནས་རང་གི་མདུན་གྱི་ཆུ་བུམ་པའི་ནང་དུ་འབུལ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རླན་གཤེར་ཆུ་ཡི་དངོས་པོ་ཀུན༔ ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་མཱ་མ་ཀི༔ རང་བཞིན་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྣམ་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ༔ ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཟེགས་མ་རེར༔ ཡེ་ཤེས་འདོད་འབྱུང་ལོངས་སྤྱོད་གཏེར༔ བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་འདིས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་རོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཞི་བར་མཛོད༔ ནད་རིམས་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་འཁོར་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྤེལ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་ཆོད༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཞེས་བསྐང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་མཱ་མ་ཀི་ཛྭ་ལ་ཨ་མྲི་ཏ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཀྱིས་འབུལ༔ སྐབས་སུ༔ བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ཤཱིནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྱེ་བྲག་ཡམས་རིམས་ཞི་བར་འདོད་ན༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཀུ་ཤའི་མྱུ་གུ་ཅན་གྱི་ཆུ་དང་བཅས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་དུ་ཕུལ་བར་མོས་ལ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ དུས་འཁྲུགས་ཞི་བར་འདོད་ན༔ ཀླུ་ཤིང་འོ་མའི་ཆུ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ལ༔ སརྦ་བྱཱ་དྷི་ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་སྤེལ་བར་འདོད་ན༔ མེ་ཏོག་སེར་པོ་དཱུརྦའི་མྱུ་གུ་དྲི་བཟང་གི་ཆུ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ལ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ བ་ལང་གི་ཤ་དང་མངར་བའི་ཤིང་བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་ཆུ་དང་བཅས་ཕུལ་ལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་པུཥྟིཾ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤེལ་ལོ༔ དེ་ནི་ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་དགྱེས༔ ལས་དང་མཐུན་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སོ་སོའི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་བསམ་མོ༔ མཐར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས༔ སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱཏྨ་ཀོ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ བུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་ཐིམ་ཞིང་༔ དམ་ཚིག་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཆུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཱ་མ་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་འཁྱིལ་བར་བསམས་ལ་རང་གཞན་གྱིས་འཐོར་འཐུང་ཉེ་རེག་ལ་སོགས་བྱ་བ་དང་༔ གནས་དང་རྟེན་ལ་གཏོར་བས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་གི་སྐྱོན་སོགས་མི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་བདེ་ཆེན་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ༔ རྒྱུན་དུ་ཆུའི་མཆོད་པ་མ་ཆགས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་ན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་སྲུང་བའི་མཆོག་གོ༔ དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཆུའི་སྐོང་བའོ༔ གཉིས་པ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སའི་སྐོང་བ་ནི༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བའི་ས་སྤྱིན་གཙང་མ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོས་བྲན་ལ་སཱཙྪ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཏབ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་བཞག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་ཆོས་སྐུའི་རྟེན༔ རྡུལ་ཕྲན་སྙེད་ཀྱི་ཞིང་བཀོད་པར༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱོང་བ་དང་༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོང་ནུས་ལྡན་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྲ་ཞིང་བརྟན་པའི་དངོས་པོ་ཀུན༔ ངོ་བོ་མི་འགྱུར་སངས་རྒྱས་སྤྱན༔ རང་བཞིན་རིན་ཆེན་དྷཱ་ཀཱི་ནི༔ རྣམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཆོས་སྐུའི་རྟེན༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀུན༔ དག་པའི་ཞིང་གི་རྟེན་བརྟེན་པ༔ ལོངས་སྤྱོད་བཀོད་པ་ཁྱད་འཕགས་པ༔ ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་འདིས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་རོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཞི་བར་མཛོད༔ ནད་རིམས་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་འཁོར་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྤེལ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་ཆོད༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལྃ་བཛྲ་ལོ་ཙ་ན་དྷརྨཱ་ཀཱ་ཡ་ས་མ་ཡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་ཅི་མང་དབུལ༔ སྐབས་སུ་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར༔ ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྐོང་བ་དང་དམ་གྲིབ་སེལ་བ་ལ་སཱཙྪ་དཀར་པོ་གཙོ་བོར་འབུལ་ཞིང་༔ ལྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨཱཿ བདག་ཅག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་དབུལ༔ དེ་བཞིན་དུ་ཚེ་བསྲིང་བ་ལ་སཱཙྪ་སེར་པོ་དང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དགེ་འདུན་སོགས་དབང་དུ་བྱ་བ་ལ་སཱཙྪ་དམར་པོ་དང་༔ ཧྲཱིཿསརྦ་ཀཱ་མ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དགྲ་བགེགས་ཚར་བཅད་པ་ལ་སཱཙྪ་ནག་པོ་དང་༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲུན་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཕཊ༔ མཆོག་གི་དོན་དུ་སཱཙྪ་མཐིང་ག་དང་༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སོ་སོའི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་པའི་འོད་ཟེར་ལས་དང་མཐུན་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་སོ་སོའི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཉམས་པ་དང་འགྲོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་གྲིབ་མས་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁྲོས་འཁྲུགས་མི་དགྱེས་པའི་སྐྱོན་དག་པར་བསམ༔ སྤྲོ་ན་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྨྲེ་བཤགས་ཀྱང་བྱའོ༔ མཐར་མཆོད་བསྟོད་བྱ༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་གཉིས་པ་ཆད༔ སཱཙྪ་ལ་ཐིམ་པས་སཱཙྪ་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་༔ རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བྱང་༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ལྃ་ལོ་ཙ་ན་དྷརྨཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལྷ་རང་ལ་བསྟིམ༔ ཉམས་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱོན་བྱུང་བ་དང་༔ ནད་འཚེ་སོགས་མང་ན་རང་གི་སྐྲ་སེན་སོགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པས་སཱཙྪ་བཏབ་སྟེ་འབུལ་བའང་མན་ངག་གོ༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་དང་གྲིབ་སེལ་དང་ཚེ་བསྲིང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་སོ༔ དེ་ནི་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མའི་སའི་སྐོང་བའོ༔ གསུམ་པ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མེའི་སྐོང་བ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ལས་སོ་སོ་དང་མཐུན་པའི་ཐབ་འདུ་བྱ་བའམ༔ ལས་མཐུན་གྱི་ཤིང་བུ་བརྩིག༔ ཡང་མདུན་ཁོ་ནར་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་ཐབ་སམ་བུད་ཤིང་བརྩིགས་པ་དང་༔ རང་གི་མདུན་དུ་བསྲེག་རྫས་དགང་བླུགས་སོགས་འདུ་བྱས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསྲེག་བྱའི་རྫས༔ ངོ་བོ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ལ༔ རྣམ་པ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ བྱེད་ལས་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྙཱ་ན་པཱུ་ཛ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་པས་བརླབ༔ ཐབ་ལ་བདུད་རྩིས་བསང་སྦྱང་༔ ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་ཐབ་ཁུང་དུ༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་འབར༔ དེ་དབུས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག༔ རིགས་བཞི་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ ལས་དང་དམ་ཚིག་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་བའི༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་བསམ༔ སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ཞེས་བཟླ༔

དེ་ནས་དགང་བླུགས་མར་ཁུ་དང་བདུད་རྩི་བསྲེས་པས་བཀང་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དགང་བླུགས་བདེ་བ་ཆེས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་ཕབ༔ མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་གྱུར་ཅིག༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་ཅི་རིགས་པ་དང་༔ ལས་མཐུན་གྱི་ཡམ་ཤིང་འབུལ༔ དེ་ནས་བསྲེག་རྫས་རྣམས་ཕུལ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཚ་ཞིང་སྲེག་པའི་དངོས་པོ་ཀུན༔ ངོ་བོ་བདེ་ཆེན་གོས་དཀར་མོ༔ རང་བཞིན་པདྨ་དྷ་ཀཱི་ནི༔ རྣམ་པ་འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད༔ ལྷ་ཡི་ཞལ་དང་གཉིས་མེད་པར༔ བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་འདོད་ཡོན་ཆེ༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པའི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་རོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཞི་བར་མཛོད༔ ནད་རིམས་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་འཁོར་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྤེལ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་ཆོད༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པྃ་པཎྜ་ར་བ་སི་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་དབུལ༔ རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་པ་སོགས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ བྱེ་བྲག་བགེགས་ཞི་བ་ལ་ཡུངས་ཀར་དང་༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནད་ཞི་བ་ལ་སྨན་སྣ་དང་༔ སརྦ་རོ་ག་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་རྒྱས་པ་ལ་དཱུརྦ་སྦྲང་རྩིར་བཅས་པ་དང་༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བསོད་ནམས་རྒྱས་པ་ལ་ཟས་མཆོག་དང་༔ མ་ཧཱ་པུཎྱེ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་ལ་སྦྲང་རྩི་ཨ་མྲྀ་ཏས་སྦགས་པ་དང་༔ སརྦ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་བསྡུ་བ་ལ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་མྱོས་བྱེད་ཀྱིས་སྦགས་པ་དང་༔ སརྦ་ལོ་ཀ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དགྲ་ཚར་བཅད་པ་ལ་དུག་ཁྲག་གི་གཏོར་མ་དང་༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ བགེགས་ཚར་བཅད་པ་ལ་ཡུངས་ཀར་དུག་ཁྲག་གིས་སྦགས་པ་དང་༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུུ་ཙྪ་ཊ་ཡ་ཕཊ༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བ་ལང་གི་ཤ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོས་སྦགས་པ་དང་༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་པཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤེལ་ལ་ཕུལ༔ དེ་དག་གི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཟག་མེད་བདེ་བས་དགྱེས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དང་བཅས་པའི་ལས་མཐུན་གྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ་ལ༔ མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བྱ༔ སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱཏྨ་ཀོ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཐབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་ཐིམ༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམས་མོ༔ དེ་ནི་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མེའི་སྐོང་བའོ༔ བཞི་པ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་རླུང་གི་སྐོང་བ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་སྤོས་སྣོད་མེ་དང་བཅས་པ་བཞག༔ སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེག༔ དེའང་དབུས་སུ་ཤ་ཆེན་དང་བྱང་སེམས་དཀར་པོ༔ ག་བུར༔ ཤར་དུ་རྟ་ཤ་དང་དྲི་ཆུ༔ ཛྭ་ཏི༔ ལྷོར་ཁྱིའི་ཤ་དང་དྲི་ཆེན༔ ཀ་ཀོ་ལ༔ ནུབ་ཏུ་བ་ལང་གི་ཤ་དང་བྱང་སེམས་དམར་པོ༔ རུ་རྟ༔ ལི་ཤི༔ བྱང་དུ་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ་དང་ཀླད་པ༔ ཤུ་དག་ནག་པོ༔ ཐམས་ཅད་ལ་ཅུ་གང་དང་སིནྡྷུ་ར༔ གུར་གུམ༔ ཙནྡན་དཀར་དམར༔ གུ་གུལ་དཀར་ནག༔ གླ་རྩི་སོགས་དྲིའི་རྫས༔ ལ་ཕུག་རྣམས་སྦྱར་རོ༔

དེ་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་སྤྲོས༔ ཁ་དོག་དྲི་བསུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཆར་འབེབས་པས༔ ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱུ་པ་པཱུ་ཛ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ དེ་ནས་རླུང་གཡབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་གཡོབ་ཅིང་༔ ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡང་ཞིང་གཡོ་བའི་དངོས་པོ་ཀུན༔ ངོ་བོ་ཀུན་ཁྱབ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ རང་བཞིན་ཀརྨ་དྷཱ་ཀཱི་ནཱི༔ རྣམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཤུགས་ཀྱི་རླུང་༔ བདེ་ཆེན་བདུག་པའི་དམ་ཚིག་དང་༔ མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོ་བའི་སྤྲིན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་པས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་རོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཞི་བར་མཛོད༔ ནད་རིམས་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་འཁོར་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྤེལ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་ཆོད༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཏཱྃ་བཛྲ་ར་ཏི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱུ་པེ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧོ༔ ཞེས་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དྷཱུ་པཾ་ཤུདྡྷེ་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དྷཱུ་པཾ་བྷནྡྷ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་ཀྱང་སྦྱར༔ ལས་སོ་སོར་ཞི་བ་ལ་ཤེལ་དཀར་པོ༔ ག་པུར༔ སྤོས་དཀར༔ མཁན་དཀར་སོགས་ཤར་གྱི་རྫས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྲེགས་ལ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་དུཿཁ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྒྱས་པར་སྤོས་ཤེལ༔ ཨ་གར་སེར་པོ༔ གི་ཝཾཿ མཁན་སེར་སོགས་ལྷོའི་རྫས་དང་བཅས་བསྲེག༔ སརྦ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་བརྔྷ་ནཾ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ དབང་ལ་བྱེ་རུ༔ ནཱ་གི༔ ཏོང་ཀུན༔ སིཧླ་སོགས་ནུབ་རྫས་དང་བཅས་བསྲེག༔ སརྦ་ཛྙཱ་ན་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་མཱ་ན་ཡ་ཨོཾ༔ དྲག་པོ་ལ་ཕ་ལམ༔ མུ་ཟི་ནག་པོ༔ ཨ་གར་ནག་པོ༔ བཙན་དུག་སོགས་བྱང་རྫས་དང་བཅས་བསྲེག༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲུན་བིགྷྣཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཕཊ༔ མཆོག་ལ༔ ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པའི་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་དང་༔ རྟག་ཏུ་ངུ་༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས༔ ཤིང་ཀུན༔ བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཤ༔ གླ་རྩི་སོགས་དབུས་ཀྱི་སྤོས་དང་སྦྱར་ལ༔ སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་ཕུལ་བས་ལས་སོ་སོ་འགྲུབ་ཅིང་མཁའ་འགྲོའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ དེ་ལྟར་དགྱེས་མཆོད་ཕུལ་བས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་པའི་འོད་ཟེར་བདུག་པའི་སྤྲིན་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གང་འདོད་པ་འགྲུབ་པར་བསམ༔ མཐར་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་པ་བཤགས༔ ལྷ་རྣམས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་བདུག་པའི་སྤྲིན་དང་རོ་གཅིག་པར་གྱུར༔ རང་ཉིད་ལ་བསང་བདུག་བྱས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དག༔ ཡེ་ཤེས་དང་རིག་པའི་རྩལ་ཁ་རྒྱས་ཤིང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འཕེལ༔ ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ༔ འདི་ནི་གྲིབ་སེལ་དང་༔ ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་ལའང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས༔ འགོ་བའི་རིམས་དང་ནད་ཀྱིས་མི་ཚུགས༔ མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་རང་བཞིན་གྱིས་འབེབས་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་རླུང་གི་སྐོང་བའོ༔ ལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མར་མེའི་སྐཽང་བ་ནི༔ ཚིལ་དང་ཞུན་མར་སྦྱར་བའི་མར་མེ་ཨ་མྲྀ་ཏས་སྦགས་པ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་མཐའ་བསྐོར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཀོང་བུ་རུ༔ སྲིད་གསུམ་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་སྦར༔ རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་མུན་སེལ་ཞིང་༔ འོད་གསལ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ལོ་ཀེ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་སྤེལ༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣང་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ངོ་བོ་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ རང་བཞིན་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ རྣམ་པ་སྣང་གསལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་༔ འོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་མུན་པ་སེལ༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔ འགྲོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆེན་པོས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་རོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཞི་བར་མཛོད༔ ནད་རིམས་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་འཁོར་སློབ་བརྒྱུད་འཛིན་སྤེལ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་ཆོད༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཞུ་བདེ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧོ༔ རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་རྟོག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་བཅས་འབུལ༔ ལས་སོ་སོར་ཤར་གྱི་མར་མེ་ལ་དམིགས་ཏེ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྷོ་ལ་དམིགས་ཏེཿ སརྦ་ཛྙཱ་ན་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ནུབ་ལ་དམིགས་ཏེ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ བྱང་ལ་དམིགས་ཏེ༔ སརྦ་ཀླེ་ཤ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཕཊ༔ ཅེས་མཆོག་གི་ལས་བཞིའི་སྤེལ་ཚིག་དང་༔ དབུས་ལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་བསམ་མོ༔ ཁྱད་པར་མར་མེའི་སྐོང་བས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱོང་བ་ལ་བསྔགས་པས༔ རྣལ་འབྱོར་པ་རིག་པ་ཧུར་ཕྱུང་༔ གཟེང་བསྟོད་ལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཛབ྄་དབྱངས་སུ་གྱེར་ཞིང་ཕུང་པོ་རྟེན་གྱི་སྐོང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཀོང་བུ་རུ༔ སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་མར་ཁུས་གཏམས༔ དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྡོང་བུ་བཙུགས༔ ཆོས་ཀུན་སྟོང་པའི་མར་མེ་སྦར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་བཞིའི་ཡུམ༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོམ་བུར་བཅས༔ མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བུམ་དབང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ལུས་དང་རྩ་ཡི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོས་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པ་དང་༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་དཱི་བེ་ས་མ་ཡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་ཀོང་བུ་རུ༔ རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་མར་ཁུས་གཏམས༔ མཆོག་དགའི་ཡེ་ཤེས་སྡོང་བུ་བཙུགས༔ ཤིན་ཏུ་སྟོང་པའི་མར་མེ་སྦར༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཆོད་སྤྲིན་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ༴ གནས་ཡུལ༴ འབུམ་ཕྲག༴ མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གསང་དབང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ངག་དང་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པ་དང་༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མ་ཧཱ་ཝཱ་ཀ་ཛྙ་ན་དཱི་པེ་ས་མ་ཡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཀོང་བུ་རུ༔ རྟོག་མེད་ཉམས་ཀྱི་མར་ཁུས་གཏམས༔ ཁྱད་པར་དགའ་བའི་སྡོང་བུ་བཙུགས༔ སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་མར་མེ་སྦར༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྣང་བ་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས། མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཤེར་དབང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ཡིད་དང་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པ་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་དཱི་བེ་ས་མ་ཡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་ཀོང་བུ་རུ༔ སྙོམས་འཇུག་བདེ་བའི་མར་ཁུས་གཏམས༔ ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་སྡོང་བུ་བཙུགས༔ རབ་ཏུ་སྟོང་པའི་མར་མེ་སྦར༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་སྣང་བ་འདིས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས། མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཚིག་དབང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ཀུན་གཞི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པེ་སརྦ་ས་མ་ཡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་དགྱེས༔ ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་༔ མར་མེ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟོག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ༔ འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་ཤར་བར་བསམ་ལ་མར་མེ་སྙིང་གར་བསྐོར་ཞིང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དཱི་པེ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ དེ་ནས་མར་མེ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏེག་ལ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གདབ་པར་བྱའོ༔ ཧོ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་མཆོག་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཅག་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ འོད་གསལ་མར་མེའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི་ཕུལ་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་འགྲོགས་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པའི་ཚེ༔ འཆི་ཁ་བར་དོའི་འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེའི་སྣང་བས་རབ་བསལ་ནས༔ རང་རིག་འོད་གསལ་རང་ངོ་འཕྲོད་པར་ཤོག༔ ཞེ་སྡང་གཟུང་འཛིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས༔ ཚ་གྲང་དམྱལ་བའི་མུན་པ་འཆར་སྲིད་ན༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཕྱུངས་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ འདོད་ཆགས་གཟུང་འཛིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས༔ བཀྲེས་སྐོམ་ཡི་དྭགས་མུན་པ་འཆར་སྲིད་ན༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཕྱུངས་ལ༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ གཏི་མུག་གཟུང་འཛིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས༔ བླུན་རྨོངས་དུད་འགྲོའི་མུན་པ་འཆར་སྲིད་ན༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཕྱུངས་ལ༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ ཕྲག་དོག་གཟུང་འཛིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས༔ འཐབ་རྩོད་ལྷ་མིན་མུན་པ་འཆར་སྲིད་ན༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཕྱུངས་ལ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ ང་རྒྱལ་གཟུང་འཛིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས༔ འཕོ་ལྟུང་ལྷ་ཡི་མུན་པ་འཆར་སྲིད་ན༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཕྱུངས་ལ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ ཐེ་ཚོམ་གཟུང་འཛིན་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས༔ བྲེལ་ཕོངས་མི་ཡི་མུན་པ་འཆར་སྲིད་ན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ཕྱུངས་ལ༔ དབྱེར་མེད་རིགས་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་མུན་པ་སྟུག་པོ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་མར་མེའི་སྣང་བས་ཤུལ་མཚོན་ཏེ༔ འབྲེལ་ཚད་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དྷཱ་ཀིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྟོང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསུས༔ བདེ་ཆེན་དཔའ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བརྟེན་ཏེ༔ ཡིད་འཕྲོག་སྙན་པའི་གླུ་དང་མཆོད་སྤྲིན་བཅས༔ མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཞིག༔ དེར་ནི་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང་༔ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔ རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་དབུགས་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མར་མེའི་སྐོང་བ་མཐར་ཐུག་པའོ༔ དྲུག་པ་མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མདོས་ཀྱིས་སྐོང་བ་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྐོང་བ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱེད་ན་ཐོག་མ་ནས་སོ་སོའི་སྐོང་རྫས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་འདུ་བྱས་ལ་མཐར་ཆགས་སུ་གཏང་༔ སོ་སོ་ཁོལ་འདོན་དུ་བྱས་ཀྱང་ཆོག༔ རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་སོགས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཆོག་གི་མཆོད་པས་སྤྱིར་སྐོང་བ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་རུང་༔ འོན་ཀྱང་མར་མེའི་སྐོང་བ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཅེས་སོ༔

དེ་ནས་སླར་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་བརྐྱང་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས་ཀྱང་བྱའོ༔ མཐར་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་རིག་པ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་དོན་གྱི་སྐོང་བཤགས་ཚིག་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དངོས་པོ་སྟོང་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ སྣང་བ་འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ རིག་རྩལ་འགག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ འཁོར་བའི་བག་ཆགས་མྱ་ངན་འདས་པར་བསྐང་༔ སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བསྐང་༔ གཟུང་འཛིན་རྣམ་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་སྐྱེ་མེད་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ ལྷ་དང་རྟོག་པ་རོ་མཉམ་ཆེན་པོར་བསྐང་༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་ངང་དུ་བསྐང་༔ བསྐང་དུ་མེད་དེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་བསྐང་༔ མཆོད་དུ་མེད་དེ་བདེ་ཆེན་རོལ་པས་མཆོད༔ སྦྱོར་དུ་མེད་དེ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར༔ སྒྲོལ་དུ་མེད་དེ་ལྷུན་གྲུབ་ཐིག་ལེར་བསྒྲལ༔ ཡེ་སྦྱོར་ཡེ་སྒྲོལ་དོན་གྱི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔ བུམ་དབང་ཉམས་ཆག་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མར་བཤགས༔ རྩ་རླུང་ཉམས་ཆག་གསལ་སྟོང་ཐིག་ལེར་ཟླུམ༔ འཕོ་བའི་ཉམས་ཆག་ལྷན་སྐྱེས་དབྱིངས་སུ་སྟིམས༔ རྟོག་པའི་ཉམས་ཆག་རིག་སྟོང་བློ་འདས་ངང་༔ བསྐང་དང་བཤགས་བྱ་བཤགས་ཡུལ་མཐའ་ལས་འདས༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་ཀློང་དུ་དག་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་དགོངས་པ་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་སྐོང་བཤགས་སོ༔ དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ནང་གི་ཚོགས་ལ་རོལ་པ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནས་བཟུང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་རིམ་པར་སྟོབ་ལ༔ ཧོ༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འདོད་ཡོན་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སྤང་ལེན་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་ཡིས༔ བདེ་ཆེན་རོ་གཅིག་ངང་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད༔ སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་ཕྱིར་བླངས༔ ཨ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བླངས་ལ་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གིས་རོལ༔ ལྷག་མ་རྣམས་གསོག་འཇོག་མེད་པར་བསྡུས་ལ་མ་ད་ན་དང་བཅས་ཏེ་སྣོད་དུ་བླུགས་ལ་བཞག་གོ༔ དེ་ནས་ལྷག་མའི་ཆོ་ག་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཕུད་ཆ་བཞི་པས་མཆོད་པ་ནི༔ བདུད་རྩིས་བྲན་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི༔ བཞུགས་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་བཞུགས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ལྷག་ཕུད་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ནད་དང་རིམས་དང་བར་ཆད་སྲུངས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཞི་བར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་དང་༔ འབྱུང་བཞི་འཇིགས་པའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ ཚེ་བསོད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཚར་ཆོད་ལ༔ མཆོག་ཐུན་ལས་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་སརྦ་དྷ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བཞུགས་ནི་མེ་ལོང་དབྱིངས་ན་བཞུགས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྗེས་སུ་འཛིན་སོགས། ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བཞུགས་ནི་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ན་བཞུགས༔ སྒྲུབ་མཆོག་སོགས། ཨོཾ་རཏྣ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བཞུགས་ནི་སོར་རྟོག་དབྱིངས་ན་བཞུགས༔ སྒྲུབ་མཆོག་སོགས། ཨོཾ་པདྨ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ མཐར་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བཞུགས་ནི་བྱ་གྲུབ་དབྱིངས་ན་བཞུགས༔ སྒྲུབ་མཆོག་སོགས། ཨོཾ་ཀརྨ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་སྟོང་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཚོགས༔ བཞུགས་ནི་ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་ན་བཞུགས༔ སྒྲུབ་མཆོག་སོགས། ཨོཾ་སརྦ་ཝི་ར་ཡོ་གི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བཞུགས་ནི་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་བཞུགས༔ སྒྲུབ་མཆོག་སོགས། ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་ས་མ་ཡ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་མཆོད་དོ༔ དེ་ནས་ཕུད་ལྷག་དང་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལྷག་མ་བསྲེས་ལ་ཞལ་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ཏེ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་འཁོར་འདས་རོ་མཉམ་གྱྀ་འདོད་ཡོན་ཏུ་བརླབས་ལ༔ སརྦ་ཀརྨ་ལོ་ཀ་སྨཱ་ཤ་ནཱི་པི་ཤཱ་ཙཱི་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་རྐང་གླིང་དང་བཤུགས་པའི་སྒྲ་སོགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷག་སྡུད་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དང་པོར་ཕུད་ཀྱིས་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བར་དུ་རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་རོལ༔ ཐ་མ་ཕུད་ལྷག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་བསྲེས༔ འཇིག་རྟེན་དུར་ཁྲོད་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་ལྷག་མ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་དམ་ལྡན་ཕ་འབབས་འདི༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོ་ཕྲ་མེན་མ༔ ཞིང་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་གིང་ལངྐ༔ མ་མོ་གནས་ཉུལ་ཕོ་ཉ་མོ༔ འདོད་རྒུར་སྒྱུར་བའི་འཕྲུལ་མོ་ཆེ༔ ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་ལྷག་ལ་གདུང་༔ རྣལ་འབྱོར་དྲོད་ཉུལ་ཚོགས་ཁང་འགྲིམ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བཀའ་ཉན་ཀུན༔ ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སོལ༔ ཡུལ་འཁོར་ཀུན་སྲུང་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ༔ མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ མ་ངེས་གནས་དང་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མི་སྲུན་མ༔ ཀེང་རུས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་གཟུགས༔ རུས་པའི་རྒྱན་ལྡན་གཡེར་ཁ་འཁྲོལ༔ རྐན་སྒྲ་དྲག་པོ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས༔ དགྲ་བགེགས་སྙིང་ཁྲག་ཧུབ་ཀྱིས་འཐུང་༔ རྫུ་འཕྲུལ་མྱུར་བའི་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་འཇུག༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སོགས། ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་མ་ངེས་ཐམས་ཅད་ནས༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ སྲིན་མོའི་ལུས་ལ་ཅེ་སྤྱངས་གདོང་༔ ལྗགས་ནི་སྤྲུལ་ནག་ལྟ་བུར་འཁྱུག༔ སྤྱན་མིག་འཇིགས་པའི་གློག་སྟོང་འགྱུ༔ ཁ་རླངས་ནད་མཚོན་དུག་སྤྲིན་འཐུལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་དཔུང་དང་བཅས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སོགས། ཧཱུྃ༔ རོ་གནས་འདུ་གླིང་ཐམས་ཅད་ནས༔ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་སྟོབས་ཀྱི་བདག༔ ཡི་དྭགས་འཇིགས་པའི་གཟུགས་འཆང་ཞིང་༔ དུར་བྱ་ནག་པོའི་གདོང་པ་ཅན༔ ཤ་ཁྲག་ནང་རོལ་ཐོད་པས་བརྒྱན༔ འདྲེ་སྲིན་མ་མོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྤུ་གྲི་ཐོགས་ཤིང་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱུགས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སོགས། ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་ལོ་ཀ་སྨཱ་ཤ་ནཱི་པི་ཤཱ་ཙཱི་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི༔ ཞེས་སོ་སོར་འབུལ༔ སླར་ཡང་༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གནས་ཡུལ་བདག༔ ལས་དང་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བཀའ་ཉན་འཇིག་རྟེན་ཕོ་ཉའི་སྡེ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཕུད་ལ་དགྱེས་པ་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔ ལྷག་ལ་དབང་བ་ལྷག་མས་བསྐང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྣམ་བཞིའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མ་མ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྤྱིར་སྟོབ་ལ་གཙང་སར་སྤུངས༔ བཤལ་ཆུས་ཀྱང་མཆོད་དོ༔

དེ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ༔ ཧོ༔ བདག་ཅག་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་ལྕམ་གྱིས༔ གསང་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོས་མཆོད་ཅིང་བསྐངས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ཞི༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་༔ གཟུང་འཛིན་འབྱུང་པོ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་ཤོག༔ སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ༔ བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་སུ་བཟུང་༔ གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་ཕྱམས་གཅིག་གྲོལ་བར་ཤོག༔ སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་སོགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་བསླབ་བོ༔ དེ་ནས་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཤ་ཁྲག་སྒོག་བཙོང་ལ་ཕུག་ཆང་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཤམས་ལ་མཁའ་འགྲོ་མའི་བསྟོད་བསྐུལ་བྱ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་འམ༔ དྲག་པོ་ཟོར་དུ་འཕང་༔ བཤལ་ཆུ་དང་གཏོར་མས་བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རཏྣ་བ་ལིཾ་ཏ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཚོགས་དང་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར༔ ཁྲག་འཐུང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་སྐུ་བརྙེས་པ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ སློབ་མ་རླངས་ཆེན་དཔལ་སེང་གིས༔ མ་མོ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་བཀའ་ལ་བཏགས༔ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བར་དམ་མནོས་པའི༔ བརྟན་མ་ཆེན་མོ་བཅུ་གཉིས་དང་༔ སྐྱོང་མ་ཡ་མ་འབུམ་གྱི་ཚོགས༔ ཚུར་གཤེགས་དམ་སྐོང་གཏོར་མ་ལོངས༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ནག་མོ་མི་སྡུག་དྲག་ཤུལ་ཅན༔ གསོད་ལ་དགའ་ཞིང་གཅོད་ལ་རྔམས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པའི༔ བདུད་མོ་མཆེད་བཞི་འཁོར་དང་བཅས༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ བོད་ཁམས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྐྱོངས༔ མཐའ་དམག་གདུག་པའི་འཚེ་བ་སྲུངས༔ ནད་ཁ་ཆོད་ལ་དལ་ཁ་སྒྱུར༔ དུས་འཁྲུགས་ཟློག་ལ་མཚོན་རྩེ་རྟུལ༔ ཆར་དང་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དུ་ཏྲི་རཀྴ་སཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ དམར་མོ་ཁྲོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པའི་ཤུགས་འཆང་བའི༔ གངས་དཀར་ཤ་མེད་ལ་སོགས་པའི༔ གནོད་སྦྱིན་མོ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས༔ དཔལ་གྱི་སོགས། བཛྲ་ཡཀྴ་སཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ དཀར་ཤམ་བཞིན་བཟང་ཆགས་པ་ཆེ༔ ཞི་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཚུལ་འཆང་བ༔ ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་ལ་སོགས་པ༔ སྨན་བཙུན་མཆེད་བཞི་འཁོར་དང་བཅས༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་སོགས། སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྤྱི་དང་སོ་སོར་བསྔོས་ལ་གཙང་སར་འབུལ་ལོ༔ ལས་ཀྱི་མཐའ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་གཏོར་གཞོང་རི་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་འོག་ཏུ་དམ་སྲི་དགུག་གཟིར་བྱས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བར་ཆད་དམ་སྲི་འདུལ་པའི་ལྷ༔ དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ གཉིས་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྟ་གདོང་ཕག་ཞལ་རྔམས་བཞད་འཚེར༔ མཁའ་ལ་བདེ་བའི་གར་སྟབས་སྒྱུར༔ ས་ལ་སྟོང་པའི་རྟ་བྲོ་རྡུང་༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཨེ་ཡི་ཀློང་༔ དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་དཔུང་དང་བཅས༔ གཟིར་མནན་དྲག་པོའི་ལས་མཛད་པས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧྲཱིཿབྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨེ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཞེས་དམིགས་མེད་དུ་རྒྱས་གདབ༔ དེ་ནས་མཆོད་བསྟོད་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སོགས་ཅི་རིགས་པས་ལས་ཀྱི་རྗེས་མཐར་དབྱུང་བར་བྱའོ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་མཆོད་སྐོང་གི་རིམ་པ་འདི་ལ་འབད་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བྱང་༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་པ་ཞི༔ ཚེ་དང་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ འབྲེལ་ཚད་མཁའ་འགྲོ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གྲོང་དུ་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་དྷཱ་ཀི་ནཱི་འདུ་བའི་དུས་སོགས་སུ་ལྷག་པར་འབད་པ་གལ་ཆེའོ༔ ས་མ་ཡ༔ མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མཆོད་སྐོང་གི་ཆོ་ག་སྔོན་ཆད་གཞན་དུ་མ་བསྟན་པ༔ རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གདམས༔ མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་ཆོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las:__rdo rje phag mo'i mchod skong bzhugs: \u0f01\u0f83:__zha Tamabasha:__rdo rje phag mo la phyag 'tshal lo:__rdo rje phag mo'i tshogs dang skong bshags kyi cho ga ni:__dkyil 'khor tshul bzhin du bshams pa'i mthar tshogs dang :__sman gtor rak+ta mar me 'dod yon rigs brgya rtsa sogs kyis bskor:__gzhan yang thugs dam skong ba'i rdzas mdzes shing zil che la brjid chags pas gnam sa bar snang thams cad khyab par dgram:__dam tshig la gnas pa'i rnal 'byor pho mo tshogs pas las kyi gzhung bsrang :__dzaba? bsnyen mang du bya:__de nas mchod tshogs rnams la bsang chu dang bdud rtsi 'thor la byin gyis brlab pa ni:__hU~M:__gsang ba mchog gi dkyil 'khor 'dir:__mchod pa'i mdangs 'phrog bar chad bgegs:__thams cad rdo rje bdud rtsis bsang :__dpag tshad rgyang grags ma gnas par:__rang rang gnas su bde bar dengs:__gal te mi 'gro 'dug gyur na:__rdul du brlag par gdon mi za:__de bas da lta phyir dengs shig:__drag sngags brjod cing bskrad:__hU~M:__bdag nyid rdo rje khros ma yi:__thugs nas rang byung yi ge ni:__ra~M spros ye shes me 'bar bas:__tshogs kyi mi gtsang thams cad bsregs:__ya~M spros ye shes rlung byung bas:__tshogs kyi bag chags thams cad gtor:__kha~M spros ye shes chu byung bas:__tshogs kyi gzung 'dzin mtshan ma sbyangs:__thams cad stong nyid 'od gsal ngang :__b+h+rU~M las dur khrod gzhal med khang :__rngam brjid 'jigs shing yangs pa'i dbus:__oM las bde chen ka pa lar:__chos kyi dbyings dang mnyam pa'i nang :__AHlas ye shes bdud rtsi che:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__hU~M gis gzugs sgra dri ro reg:__'dod pa'i yon tan ci yang 'char:__trA~M las mchod skong sgrub pa'i rdzas:__kun tu bzang po'i rnam thar rdzogs:__hrIHyis lha tshogs ma lus kun:__zag med bde chen skyed byed pa:__mkha' khyab gnas gsum d+hA ki'i tshogs:__dam tshig chen pos rol par gyur:__ra~M ya~M kha~M b+h+rU~M oM AHhU~M trA~M hrIHs+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M:__sarba pU dza sa ma ye AHhU~M:__de nas tshogs mgron spyan drangs pa'i phyir gsang ba'i rol mo dang dbyangs kyis bskul teH__hU~M hU~M:__bzhengs shig 'og min gsang chen rol pa nas:__bcom ldan rdo rje khros ma nag mo la:__lhan cig skyes pa'i mkha' 'gro 'bum gyis bskor:__dam tshig tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:___bzhengs shig nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog nas:__dpa' bo chen po mkha' 'gro'i tshogs bcas la:__zhing las skyes pa'i mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor:__dam tshig tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:__bzhengs shig snang srid rgyal ba'i dkyil 'khor nas:__shes rab rigs can rigs lnga'i phyag rgya la:__sngags las skyes pa'i mkha' 'gro 'bum gyis bskor:__dam tshig tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:__gzhan yang rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__chos skyong srung ma gter gyi bdag po kun:__dam tshig tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na:__thugs rje thugs dam dbang gis da tshur gshegs:__yul snang dur khrod gsang ba mchog gi zhing :__thabs shes bza' btung dam tshig rdo rje'i rdzas:__'dod yon bde chen rnam 'gyur thams cad pa:__mched lcam ye shes snying por byin phob cig:__oM AHhU~M badz+ra b+ha rA he sarba d+hA ki nI maN+Da la sa pa ri bA ra e h+ye hi:__dz+nyA na A be sha ya sa ma ya s+t+waM:__hrIM hrIM pheM pheM ma hA su kha e A ral+li ho:__zhes yang yang brjod pas gnas dang yo byad rnams byin thibs se 'ong bar 'gyur ro:__de nas thun mong gi mchod pas bskang ba ni:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__phyi yi mchod pa 'bul ba ni:__dngos bshams yid kyis rab sprul pa'i:__me tog mdzes pa tshar du dngar:__dri zhim bdug pa'i sprin phung 'thul:__snang gsal mar me nyi ltar 'bar:__bsil zhing dri ldan chab rgyun 'bebs:__zhal zas ro mchog brgya dang ldan:__snyan brjid yid 'phrog rol mo sogs:__nam mkha' gang ba'i mchod sprin gyis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__nang gi mchod pa 'bul ba ni:__dngos bshams yid las sprul pa yi:___gzugs mdzes yid 'ong gar stabs sgyur:__sgra snyan pi waM gling bu 'khrol:__dri mchog bsil ba'i char rgyun g.yo:__ro ldan bza' btung rgya mtshor bskyil:__reg bya 'jam 'khril bde ba skyed:__'dod yon rnam pa thams cad pas:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__drag po'i mchod pa 'bul ba ni:__gdug pa can rnams bsgral ba yi:__dbang po'i me tog 'dar zhing 'phrig:__tshil chen gsur dud lang ling 'thul:__zhun chen mar me rab tu 'bar:__mkhris chen dri chu'i byug pa dang :__sha rus zhal zas lhun por spungs:__rkang gling thod rngas sa gsum g.yo:__mi bzad drag po'i mchod sprin gyis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__thun mong mchod pa 'bul ba ni:__bkra shis rdzas rtags rgyal srid bdun:__rin chen 'bru sman dar zab sogs:__gling bzhi ri rab lcags ri bcas:__lha mi'i 'byor pas yongs gang ba:__sangs rgyas rnams kyi thugs rje'i stobs:__byang chub sems dpa'i smon lam dang :__'jig rten las las grub pa yi:__dpal 'byor longs spyod ji snyed kyis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__de nas rmad du byung ba'i mchod pa ni:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__tshogs kyi mchod pa 'bul ba ni:__sha lnga bdud rtsi rnam pa lnga:__rigs lnga yab yum mnyam par sbyor:__ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor bskyil:__'dod pa'i yon tan rnam mang pos:__chos dbyings rgyas par gang ba 'dis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pU dza khA hi:__hU~M:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs la:__bdud rtsi'i mchod pa 'bul ba ni:__rtsa ba brgyad la yan lag stong :__rgyu gnyis rkyen bzhi mnyam par sbyar:__ye shes 'gugs pa'i lcags kyu dang :__bde chen stobs rdzogs sgron ma lnga:__snang srid rnam dag a mr-i ta:__dam tshig chen po'i mchod pa 'dis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__ma hA a mr-i ta khA hi:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__rak+ta'i mchod pa 'bul ba ni:__khams gsum gdug can ru dra'i tshogs:__snying rje khros pa'i shugs kyis bsgral:__dmar gyi ar+g+haM rgya mtshor bskyil:__gIrti'i gsang ba'i khrag chen 'bebs:__chags bral sor rtog ye shes dngos:__gzi brjid chen po'i mchod pa 'dis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__ma hA rak+ta khA hi:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__gtor ma'i mchod pa 'bul ba ni:__ro drug nus pa brgyad ldan pa'i:__bza' bca' btung ba ji snyed kun:__dpal gyi bshos bu lhun por spungs:__kha dog dri dang nus bcud 'bar:__gang bzhed cir yang 'char ba yi:__'dod yon chen po'i mchod pa 'dis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__ma hA ba liM ta khA hi:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs la:__snang gsal mchod pa 'bul ba ni:__rin chen gzi ldan kong bu ru:__ye shes srog gi sdong bu btsugs:__byang sems thig le'i zhun mar bskyil:__bde gsal mi rtog mar me sbar:__khams gsum 'khor ba'i mun pa sel:__ngo mtshar chen po'i mchod pa 'dis:__bskang ngo mchod do thugs dam bskang :__rdo rje'i sku gsung thugs mchog dang :__rtsa ba yan lag dam tshig las:__chag nyams 'gal dang ral ba dang :__nyams dang 'dres shing skong ba sogs:__'phral dang yun gyi sgrib pa kun:__gnong 'gyod drag pos mthol bshags na:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsol:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__dbyings kyi dgongs pa ma g.yel zhig:__'jig rten mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__thugs rje'i 'jug pas ma gtong zhig:__las kyi mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__khros 'khrugs rnam rtog ma mdzad cig:__nyams chag thams cad dbyings su bskang :__rtog sgrib bag chags rang sar grol:__gzung 'dzin las 'das 'od gsal ngang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__ma hA di pe pra tits+tsha swA hA:__tshogs kyi cha bar pa bshags pa'i ched du 'bul ba ni:__ho:__dgongs shig rdo rje phag mo yum:__gzigs shig 'bum phrag mkha' 'gro'i tshogs:__zhal zas 'dod pa'i yon tan gter:__dgyes mchod chen por bzhes su gsol:__bdag cag 'khor ba thog med nas:__tha ma da ltar thug gi bar:__mi shes gti mug dbang du gyur:__nyon mongs shugs drag gnyen po chung :__bag med dbang gis dam dang 'gal:__ma gus bslab pa khyad du bsad :__le lo snyoms las che ba dang :__grogs ngan rkyen gyi gzhan dbang la:__brten nas rang bzhin sdig pa dang :__bcas pa'i ltung ba char bzhin babs:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam las 'gal zhing nyams pa kun:__snying nas 'gyod pas mthol lo bshags:__phyin chad legs par bsdam lags na:__'gyod bshags dang du bzhes nas kyang :__mi sgrib tshangs pa'i dngos grub stsol:__ces bshags shing yi ge brgya pa mang du bzla'o:__de nas tshogs phud tha ma la dmigs rten 'bem du bcas te bsgral mchod bya ba ni:__hU~M hU~M:__rdo rje khros ma dbyings nas bzhengs:__'khor gyi mkha' 'gro gzi brjid skyed:__las kyi d+hA ki bye ba'i tshogs:__khros 'khrugs rngams pa'i pho nya spros:__'gro ba'i bde skyid 'phrog pa'i dgra:__sangs rgyas bstan pa bshigs pa'i bgegs:__rnal 'byor byang chub sgrub pa la:__bar du bcod pa'i dam sri'i tshogs:__khug cig phob cig rten la bcings:__lha dang phrol la myos su chug:__tshe bsod sgrub mchog rnams la stims:__rnam shes chos kyi dbyings su drongs:__phung po tshogs kyi 'khor lor gtubs:__rngam brjid rol pa'i zhal du bzhes:__gzung 'dzin 'khrul pa'i rnam rtog kun:__ka dag chen po'i klong du zlog:__oM badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI badz+ra kI li kI la ya sarba shA trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M ho:__mA ra ya rbad:__ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti sarba ga Na tsa kra pU dza kha kha khA hi khA hi:__zhes stob bo:__slar yang phud dang mchod gtor rgya cher 'bul la thugs dam skong ba ni:__ra~M ya~M kha~M:__skong ba'i gnas mchog 'og min dur khrod zhing :__rten gyi rdzas rnams rdo rje btsun mo'i tshogs:__dam tshig longs spyod 'dod yon rgyan gyi sprin:__mkha' khyab ye shes 'khor lor rdzogs par gyur:__oM AH hU~M badz+ra dz+nyA na kA ma gu Na s+pha ra Na khaM:__zhes pas rgya cher spel la dbyangs dang rol mor bcas te gyer ro:__hU~M:__chos dbyings ye shes pho brang nas:__bde gshegs badz+ra wA rA hIH__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__me long ye shes pho brang nas:__'gyur med rdo rje d+hA ki nI:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__mnyam nyid ye shes pho brang nas:__don grub rat+na d+hA ki nI:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__sor rtogs ye shes pho brang nas:__sgra sgrogs pad+ma d+hA ki nI:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__bya grub ye shes pho brang nas:__sna tshogs las kyi d+hA ki ni:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog pul+lI ra ma nas:__thod pa'i dum bu rab gtum ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog arbu dA nA nas:__mche ba rnam gtsigs sna chen ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog au DI yA na nas:__kaM kA la dang 'od ldan ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog dza lan+d+ha ra nas:__ma hA kaM kA gtum mig ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog go da wa ri nas:__su ra pI ra blo can ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog ra me shwa ri nas:__'od dpag med dang mi thung ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog de wI ko Ta nas:__rdo rje'i 'od can lang+ka ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog ma la ya zhes nas:__rdo rje'i sku dang shing grib ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog kA ma rU pa nas:__oM ku rI dang e rA wa:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog ko sA lA ya nas:__rdo rje hU~M mdzad chang 'thung ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog tri sha ku ne nas:__dpa' bo chen po rlung shugs ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog o Te s+thA nas:__rdo rje ral can 'jigs byed ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog ka ling+ga ya nas:__rab tu bzang po sh+yA ma de:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog lam+pa ka zhes nas:__rdo rje bzang po shin tu bzang :__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog dam pa kAny+tsi nas:___'jigs byed chen po rta rna ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog hi ma lA ya nas:__mig mi bzang dang kha gA na:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog pre ta pu ri nas:__stobs chen 'khor lo'i shugs 'chang ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog su bar+NA dwI nas:__nam snying 'khor lo'i go cha ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog sau'u raSh+ta nas:__rta mgrin dpa' bo ShauN+Di nI:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog gri ha de ba nas:__rin chen rdo rje dum skyes ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog nA ga ra ya nas:__he ru ka dang shin tu dpa':__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog sin+d+hU'i grong khyer nas:__pad+ma gar dbang stobs chen ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog mA ru ta zhes nas:__rnam par snang mdzad 'khor sgyur ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gnas mchog ku lu tA na nas:__rdo rje sems dpa' brtson chen ma:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__shar phyogs gtum drag dur khrod nas:__phra men chen mo khwa gdong ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__lho phyogs gad rgyangs sgrogs pa nas:__phra men chen mo phag gdong ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__nub phyogs pad 'khyil dur khrod nas:__phra men chen mo khyi gdong ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__byang phyogs ca co sgrogs pa nas:__phra men chen mo 'ug gdong ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__shar lho rab 'jigs dur khrod nas:__dam tshig mkha' 'gro gsher byed ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__lho nub rab gtum dur khrod nas:__dam tshig mkha' 'gro brtan byed ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__nub byang rab rgyu'i dur khrod nas:__dam tshig mkha' 'gro sreg byed ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__byang shar drag shul dur khrod nas:__dam tshig mkha' 'gro skyod byed ma:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam gnyen po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyi thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs=__bdud rtsi sman gyis=__dmar chen rak+tas=__rmad byung gtor mas=__longs spyod tshogs kyis=__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag rnal 'byor 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs rgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyi:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M:__gzhan yang phyogs bcu dus gsum na:__bzhugs pa'i rtsa brgyud bla ma dang :__dngos grub mchog stsol yi dam lha:__phrin las mnga' bdag mkha' 'gro ma:__dbyings nas ye shes las 'jig rten:__gang 'dul skur ston bde chen gzugs:__'bum phrag yangs pa'i tshogs rnams dang :__pho rgyud mo rgyud ma ning rgyud:__mthu stobs rdzu 'phrul bsam mi khyab:__legs nyes stangs 'dzin bstan pa skyong :__rdo rje'i srung ma rgya mtshor bcas:__thugs dam gnyan po dgyes par bskang :__nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__'dod yon rgyan gyis thugs dam bskang :__dur khrod rdzas kyis thugs dam bskang :__kun bzang rol mos thugs dam bskang :__bdud rtsi sman gyis thugs dam bskang :__dmar chen rak+tas thugs dam bskang :__rmad byung gtor mas thugs dam bskang :__longs spyod tshogs kyis thugs dam bskang :__gzhan yang rten rdzas skong rdzas dang :__sgrub rdzas mthun pa'i dam rdzas sogs:__dngos bshams yid kyis rnam sprul pas:__thugs dam chos kyi dbyings su bskang :__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__spyi dang khyad par lhag pa yi:__dam tshig nyams chag nyes ltung dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__tshe dang bsod nams ye shes dang :__'khor slob rigs brgyud rgyas par spel:__'khor 'das kun gyi legs tshogs dang :__rlung sems snang ba dbang du sdus:__byad phur ltas ngan sun kha dang :__tshe 'phrang 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs bzlog:__gsang ba'i dgra gsum dbyings su non:__'jigs pa'i bdud bzhi klong du sod:__bar chad 'phrang gsum thal bar rlog:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad de:__'du ba gsum gyi rten 'brel sgrigs:__'bar ba gsum gyi ye shes kyis:__lhan skyes grub pa'i dngos grub stsol:__hU~M hrI:__bskang ngo gsol lo mchod do thugs dam bskang :__dus gsum rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskang :__yi dam dkyil 'khor rgya mtsho'i thugs dam bskang :__dbyings yum rdo rje phag mo'i thugs dam bskang :__bde chen rdo rje mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__don grub rin chen mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__sgra sgrogs pad+ma mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__sna tshogs las kyi mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__zhing skyes dpa' bo dpa' mo'i thugs dam bskang :__las mdzad phra men mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__gang 'dul dam tshig mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__rgyud gsum chos srung rgya mtsho'i thugs dam bskang :__snang srid dag pa rab 'byams thugs dam bskang :__snod bcud rgyal ba'i dkyil 'khor thugs dam bskang :__nyer spyod kun bzang rol mos thugs dam bskang :__'dod yon bde chen rgyan gyis thugs dam bskang :__dur khrod gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang :__sbyor sgrol brtul zhugs mchog gis thugs dam bskang :__rtsa brgyad stong sbyar bdud rtsis thugs dam bskang :__dmar chen rak+ta'i rgya mtshos thugs dam bskang :__rmad byung sha khrag gtor mas thugs dam bskang :__zag med 'dod 'byung tshogs kyis thugs dam bskang :__rang byung 'od gsal zhun mes thugs dam bskang :__gzhan yang mchod rdzas skong rdzas sgrub pa'i rdzas:__ma tshang med pa'i mchod sprin rgya mtsho 'dis:__thugs dam gnyan po chos kyi dbyings su bskang :__bdag cag dam tshig nyams chag bzod par bzhes:__nad rims gdon bgegs mi mthun bar chad sol:__tshe bsod dpal 'byor 'khor slob snyan grags spel:__rdo rje gsang mchog lam gyi grogs mdzad nas:__mchog thun dngos grub ma lus stsal du gsol:__zhes bskang zhing yi ge brgya pa dzaba? tu bzla:__de rnams ni phyi nang gsang ba mchog gi mchod pas spyir bskang ba'o:__de nas bye brag tu skong ba bya bar 'dod na drug ste:__dang po rdo rje mkha' 'gro chu'i skong ba ni:__dkyil 'khor gyi phyogs bzhi dbus dang lnga'am:__dbus su rin po che'i bum pa btsa' ba dang nag po med pa rgyun 'babs kyi chus sum gnyis tsam dgang :__bdud rtsi chen po'ang btab:__kha shing lo gsar pas brgyan:__rang gi mdun du chu gtsang dang bdud rtsi sbyar ba bshams la:__thog mar lha bskyed pa ni:__hU~M:__rang byung ye shes phyag rgya'i 'phrul:__bum pa lha yi gzhal med khang :__bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil pa'i dbus:__bcom ldan rdo rje khros ma nag:__rigs bzhi dpa' bo dpa' mo'i tshogs:__las dang dam tshig mkha' 'gro sogs:__'bum phrag yangs pa'i tshogs kyis bskor:__zhal phyag rgyan dang cha lugs rdzogs:__snang stong bde chen sgyu ma'i sku'i:__gnas gsum yi ge'i 'od zer gyis:__'og min gnas yul dur khrod nas:__ye shes spyan drangs dbyer med bsam:__spyan 'dren dang mchod bstod rgyas bsdus ci rigs pa bya:__thugs dam bskul bar mos la:__oM badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya d+hA ka d+hA ki nI sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes bzla:__de nas rang gi mdun gyi chu bum pa'i nang du 'bul la:__hU~M:__stong gsum 'jig rten thams cad kyi:__rlan gsher chu yi dngos po kun:__ngo bo rdo rje mA ma ki:__rang bzhin badz+ra d+hA ki nI:__rnam pa bdud rtsi'i rgya mtsho che:__phra rab rdul gyi zegs ma rer:__ye shes 'dod 'byung longs spyod gter:__bla na med pa'i mchod pa 'dis:__rdo rje phag mo'i thugs dam bskang :__'khor gyi mkha' 'gro dgyes par rol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__dam tshig nyams chag zhi bar mdzod:__nad rims 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__tshe bsod 'khor slob brgyud 'dzin spel:__dgra bgegs 'byung po'i 'tshe ba chod:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad nas:__rtsa rlung thig le'i bar chad sol:__zhu bde mi rtog ye shes skyed:__mchog thun dngos grub ma lus stsol:__zhes bskang :__oM badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya d+hA ka d+hA ki nI sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__oM ba~M badz+ra mA ma ki dz+wa la a mri ta pU dza sa ma ya hoH__zhes brgya rtsa sogs kyis 'bul:__skabs su:__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon sdig sgrib dam tshig nyams chag thams cad shIn+tiM ku ru swA hA:__bye brag yams rims zhi bar 'dod na:__me tog dmar po ku sha'i myu gu can gyi chu dang bcas lha tshogs rnams kyi gtsug tor du phul bar mos la:__sarba dz+wa ra pra sha ma na swA hA:__dus 'khrugs zhi bar 'dod na:__klu shing 'o ma'i chu dang bcas pa phul la:__sarba byA d+hi shan+tiM ku ru swA hA:__tshe spel bar 'dod na:__me tog ser po dUrba'i myu gu dri bzang gi chu dang bcas pa phul la:__badz+ra A yu She swA hA:__ye shes rgyas par 'dod na:__ba lang gi sha dang mngar ba'i shing bdud rtsi chen po'i chu dang bcas phul la:__ma hA su kha dz+nyA na puSh+tiM oM:__zhes spel lo:__de ni las kyi bye brag go:__ting nge 'dzin ni:__de ltar phul bas lha tshogs thams cad zag med kyi bde bas dgyes:__las dang mthun pa'i 'od zer 'phros pas so so'i las rab 'byams thogs med du 'grub par bsam mo:__mthar mchod cing bstod la nongs pa bshags:__sarba d+hA ki nI At+ma ko dzaHhU~M ba~M ho:__bum pa'i ye shes pa rang la thim zhing :__dam tshig pa 'od du zhu ba las chu rdo rje phag mo mA ma ki bde ba chen po'i rang bzhin du 'khyil bar bsams la rang gzhan gyis 'thor 'thung nye reg la sogs bya ba dang :__gnas dang rten la gtor bas dam tshig nyams chag gi skyon sogs mi mthun pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang bde chen rgyas par 'gyur ro:__rgyun du chu'i mchod pa ma chags par nyams su blangs na bar chad thams cad zhi zhing srung ba'i mchog go:__de ni rdo rje mkha' 'gro ma'i chu'i skong ba'o:__gnyis pa rin chen mkha' 'gro sa'i skong ba ni:__rin po che dang sman sna tshogs sbyar ba'i sa spyin gtsang ma bdud rtsi chen pos bran la sAts+tsha kha dog lnga ldan brgya rtsa sogs btab la rab tu gnas pa dkyil 'khor gyi dbus dang phyogs bzhir bzhag:__oM AHhU~M:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__rin chen las grub chos sku'i rten:__rdul phran snyed kyi zhing bkod par:__'dod pa'i yon tan sprin phung 'phro:__dam tshig nyams chag sbyong ba dang :__lha tshogs dgyes skong nus ldan gyur:__oM AHhU~M sarba d+harmA kA ya badz+ra s+pha ra Na khaM:__zhes byin gyis brlabs la 'bul ba ni:__hU~M:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__sra zhing brtan pa'i dngos po kun:__ngo bo mi 'gyur sangs rgyas spyan:__rang bzhin rin chen d+hA kI ni:__rnam pa bde gshegs chos sku'i rten:__yangs shing rgya che 'od zer 'phro:__phra rab rdul gyi grangs snyed kun:__dag pa'i zhing gi rten brten pa:__longs spyod bkod pa khyad 'phags pa:__ngo mtshar chen po'i mchod pa 'dis:__rdo rje phag mo'i thugs dam bskang :__'khor gyi mkha' 'gro dgyes par rol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__dam tshig nyams chag zhi bar mdzod:__nad rims 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__tshe bsod 'khor slob brgyud 'dzin spel:__dgra bgegs 'byung po'i 'tshe ba chod:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad nas:__rtsa rlung thig le'i bar chad sol:__zhu bde mi rtog ye shes skyed:__mchog thun dngos grub ma lus stsol:__oM badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya d+hA ka d+hA ki nI sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__oM AHhU~M la~M badz+ra lo tsa na d+harmA kA ya sa ma ya pU dza ho:__zhes ci mang dbul:__skabs su spel tshig sbyar:__khyad par dam tshig nyams chag skong ba dang dam grib sel ba la sAts+tsha dkar po gtso bor 'bul zhing :__la~M badz+ra sa ma ya shud+d+he a AH__bdag cag gi dam tshig nyams chag nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes spel tshig dang bcas te dbul:__de bzhin du tshe bsring ba la sAts+tsha ser po dang :__oM badz+ra A yu She swA hA:__dge 'dun sogs dbang du bya ba la sAts+tsha dmar po dang :__hrIHsarba kA ma wa shaM ku ru ho:__dgra bgegs tshar bcad pa la sAts+tsha nag po dang :__sarba shA trun mA ra ya rbad phaT:__mchog gi don du sAts+tsha mthing ga dang :__ma hA su kha dz+nyA na sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes brjod cing so so'i kha dog dang mthun pa'i me tog 'thor:__ting nge 'dzin ni:__lha tshogs rnams mchog tu dgyes pa'i 'od zer las dang mthun pa mkha' khyab tu 'phros pas so so'i las rab 'byams thogs med du 'grub:__khyad par sdig sgrib nyes ltung dam tshig nyams chag thams cad dang :__nyams pa dang 'grogs pa la sogs pa'i grib mas mkha' 'gro ma khros 'khrugs mi dgyes pa'i skyon dag par bsam:__spro na mkha' 'gro ma'i smre bshags kyang bya'o:__mthar mchod bstod bya:__mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor las gnyis pa chad:__sAts+tsha la thim pas sAts+tsha mkha' 'gro ma'i rdul phra rab tu gyur par bsams la spyi bor bzhag cing yi ge brgya pa bzlas pas de las bdud rtsi'i rgyun byung :__rang gi spyi bo nas zhugs:__dam tshig nyams chag nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad lhag med du byang :__tshe bsod dpal 'byor nyams rtogs kyi yon tan rgyas par bsams la:__oM la~M lo tsa na d+harmA kA ya badz+ra wA rA hI sarba d+hA ki nI badz+ra sa ma ya shud+d+he sid+d+hi sid+d+hi ku ru hU~M:__zhes brjod cing lha rang la bstim:__nyams pa chen po'i skyon byung ba dang :__nad 'tshe sogs mang na rang gi skra sen sogs tshul bzhin du bsregs shing sbyangs pas sAts+tsha btab ste 'bul ba'ang man ngag go:__'di ni dam tshig nyams chag dang grib sel dang tshe bsring ba la mchog tu bsngags so:__de ni rin chen mkha' 'gro ma'i sa'i skong ba'o:__gsum pa pad+ma mkha' 'gro ma'i me'i skong ba ni:__dkyil 'khor gyi dbus dang phyogs bzhir las so so dang mthun pa'i thab 'du bya ba'am:__las mthun gyi shing bu brtsig:__yang mdun kho nar las thams cad pa'i thab sam bud shing brtsigs pa dang :__rang gi mdun du bsreg rdzas dgang blugs sogs 'du byas la:__oM AHhU~M:__stong pa'i ngang las bsreg bya'i rdzas:__ngo bo bdud rtsi'i rang bzhin la:__rnam pa so so'i mtshan nyid rdzogs:__byed las lha tshogs dgyes skor gyur:__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta dz+nyA na pU dza s+pha ra Na khaM:__zhes pas brlab:__thab la bdud rtsis bsang sbyang :__hU~M:__skye med dbyings kyi thab khung du:__rig pa rdo rje'i me 'od 'bar:__de dbus rdo rje khros ma nag:__rigs bzhi dpa' bo yab yum dang :__las dang dam tshig d+hA ki nI:__'bum phrag mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__bde chen ye shes rab 'bar ba'i:__dgyes pa chen po'i 'od zer gyis:__ye shes spyan drangs dbyer med bsam:__spyan 'dren mchod bstod sogs bya:__oM dz+nyA na d+hA ki nI kro d+hI kA li ha ri ni sa A be sha ya sarba d+hA ka d+hA ki nI dz+nyA na dz+wa la sid+d+hi sid+d+hi hU~M hU~MH__zhes bzla:__de nas dgang blugs mar khu dang bdud rtsi bsres pas bkang la:__hU~M:__thabs dang shes rab zung 'jug pa'i:__rdo rje'i dgang blugs bde ba ches:__ye shes bdud rtsi'i char chen phab:__mkha' 'gro'i lha tshogs dgyes gyur cig:__sngags kyi mthar ma hA dz+nyA na a mr-i ta sarba pU dza ho:__zhes ci rigs pa dang :__las mthun gyi yam shing 'bul:__de nas bsreg rdzas rnams phul la:__hU~M:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__tsha zhing sreg pa'i dngos po kun:__ngo bo bde chen gos dkar mo:__rang bzhin pad+ma d+ha kI ni:__rnam pa 'bar ba chen po'i 'od:__lha yi zhal dang gnyis med par:__bsreg rdzas bdud rtsi'i 'dod yon che:__yul dang dbang po gnyis med pa'i:__bde ba chen po'i longs spyod kyis:__rdo rje phag mo'i thugs dam bskang :__'khor gyi mkha' 'gro dgyes par rol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__dam tshig nyams chag zhi bar mdzod:__nad rims 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__tshe bsod 'khor slob brgyud 'dzin spel:__dgra bgegs 'byung po'i 'tshe ba chod:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad nas:__rtsa rlung thig le'i bar chad sol:__zhu bde mi rtog ye shes skyed:__mchog thun dngos grub ma lus stsol:__oM AHhU~M pa~M paN+Da ra ba si ma hA dz+nyA na a mr-i ta sarba pU dza ho:__zhes dbul:__rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i nad gdon sdig sgrib dam tshig nyams chag ma dang mkha' 'gro 'khrugs pa sogs mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__tshe bsod dpal 'byor ye shes thams cad puSh+tiM ku ru oM:__bye brag bgegs zhi ba la yungs kar dang :__sarba big+h+nAn shAn+tiM ku ru swA hA:__nad zhi ba la sman sna dang :__sarba ro ga shAn+tiM ku ru swA hA:__tshe rgyas pa la dUrba sbrang rtsir bcas pa dang :__badz+ra A yu She swA hA:__bsod nams rgyas pa la zas mchog dang :__ma hA puN+ye puSh+tiM ku ru oM:__ye shes dbang du bsdu ba la sbrang rtsi a mr-i tas sbags pa dang :__sarba gu ru d+he wa d+hA ki nI tsit+ta hrIM hrIM dzaH__'jig rten dbang du bsdu ba la me tog dmar po myos byed kyis sbags pa dang :__sarba lo ka pA shaM ku ru ho:__dgra tshar bcad pa la dug khrag gi gtor ma dang :__sarba shA trUn mA ra ya phaT:__bgegs tshar bcad pa la yungs kar dug khrag gis sbags pa dang :__sarba big+h+nAn u+u ts+tsha Ta ya phaT:__mchog gi dngos grub kyi ched du ba lang gi sha bdud rtsi chen pos sbags pa dang :__ma hA su kha dz+nyA na dz+wa la paSh+tiM ku ru ku ru oM:__zhes spel la phul:__de dag gi tshe ting nge 'dzin ni:__mkha' 'gro'i lha tshogs rnams zag med bde bas dgyes:__ye shes kyi me dang bcas pa'i las mthun gyi 'od zer 'phros pas mchog dang thun mong gi las thams cad lhun gyis grub par bsam la:__mchod bstod nongs bshags bya:__sarba DA ki nI At+ma ko dzaHhU~M ba~M ho:__thab kyi ye shes pa rang la thim:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par bsams mo:__de ni pad+ma mkha' 'gro me'i skong ba'o:__bzhi pa las kyi mkha' 'gro'i rlung gi skong ba ni:__dkyil 'khor gyi dbus dang phyogs bzhir spos snod me dang bcas pa bzhag:__sbyar ba'i spos bsreg:__de'ang dbus su sha chen dang byang sems dkar po:__ga bur:__shar du rta sha dang dri chu:__dz+wa ti:__lhor khyi'i sha dang dri chen:__ka ko la:__nub tu ba lang gi sha dang byang sems dmar po:__ru rta:__li shi:__byang du glang po che'i sha dang klad pa:__shu dag nag po:__thams cad la cu gang dang sin+d+hu ra:__gur gum:__tsan+dan dkar dmar:__gu gul dkar nag:__gla rtsi sogs dri'i rdzas:__la phug rnams sbyar ro:__de nas byin gyis brlab pa ni:__hU~M:__ye shes rang bzhin khyad par spros:__kha dog dri bsung phun sum tshogs:__'dod pa'i yon tan char 'bebs pas:__lha tshogs thugs dam bskul bar gyur:__oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha d+hU pa pU dza s+pha ra Na khaM:__de nas rlung g.yab kyis phyogs so so nas g.yob cing :__hU~M:__'jig rten rab 'byams thams cad kyi:__yang zhing g.yo ba'i dngos po kun:__ngo bo kun khyab dam tshig sgrol:__rang bzhin karma d+hA kI nI:__rnam pa ye shes shugs kyi rlung :__bde chen bdug pa'i dam tshig dang :__mnyam sbyor mkha' khyab 'phro ba'i sprin:__'dod yon rgya mtsho'i char 'bebs pas:__rdo rje phag mo'i thugs dam bskang :__'khor gyi mkha' 'gro dgyes par rol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__dam tshig nyams chag zhi bar mdzod:__nad rims 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__tshe bsod 'khor slob brgyud 'dzin spel:__dgra bgegs 'byung po'i 'tshe ba chod:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad nas:__rtsa rlung thig le'i bar chad sol:__zhu bde mi rtog ye shes skyed:__mchog thun dngos grub ma lus stsol:__oM badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya d+hA ka d+hA ki nI sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__oM AHhU~M:__tA~M badz+ra ra ti ma hA su kha d+hU pe pU dza sa ma ye ho:__zhes dang :__rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i dam tshig nyams chag nyes ltung nad gdon sdig sgrib mi mthun pa'i phyogs thams cad d+hU paM shud+d+he sho d+ha ya swA hA:__tshe bsod dpal 'byor bde ba chen po'i ye shes thams cad d+hU paM b+han+d+ha naM ku ru oM:__zhes spel tshig kyang sbyar:__las so sor zhi ba la shel dkar po:__ga pur:__spos dkar:__mkhan dkar sogs shar gyi rdzas dang lhan cig tu bsregs la:__sarba pA paM duHkha shAn+tiM ku ru swA hA:__rgyas par spos shel:__a gar ser po:__gi waMH__mkhan ser sogs lho'i rdzas dang bcas bsreg:__sarba A yur puN+ye bar+ng+ha naM puSh+tiM ku ru oM:__dbang la bye ru:__nA gi:__tong kun:__sih+la sogs nub rdzas dang bcas bsreg:__sarba dz+nyA na lo ka wA shaM mA na ya oM:__drag po la pha lam:__mu zi nag po:__a gar nag po:__btsan dug sogs byang rdzas dang bcas bsreg:__sarba shA trun big+h+nAn ta ka ha na da ha pa tsa phaT:__mchog la:__tshul bzhin du bsgrubs pa'i bdud rtsi chen po dang :__rtag tu ngu :__bla ma yab yum gyi byang sems:__shing kun:__bya rgod kyi sha:__gla rtsi sogs dbus kyi spos dang sbyar la:__sarba ma hA su kha dz+nyA na e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes phul bas las so so 'grub cing mkha' 'gro'i bde ba chen po'i ye shes 'bebs pas mchog gi dngos grub thob par 'gyur ro:__ting nge 'dzin ni:__de ltar dgyes mchod phul bas mkha' 'gro'i lha tshogs rnams bde ba chen pos mchog tu dgyes pa'i 'od zer bdug pa'i sprin dang ro gcig tu gyur pas kun tu khyab:__las dang ye shes kyi dngos grub gang 'dod pa 'grub par bsam:__mthar mchod bstod nongs pa bshags:__lha rnams 'od zer 'phros pa bdug pa'i sprin dang ro gcig par gyur:__rang nyid la bsang bdug byas pas ye shes kyi byin rlabs rgyud la zhugs:__dam tshig nyams chag grib dang mi gtsang ba thams cad dag:__ye shes dang rig pa'i rtsal kha rgyas shing bde ba chen por 'phel:__las thams cad la thogs pa med pa'i nus pa dang ldan par bsam mo:__'di ni grib sel dang :__las myur du 'grub pa la'ang khyad par du 'phags:__'go ba'i rims dang nad kyis mi tshugs:__mkha' 'gro'i byin rlabs rang bzhin gyis 'bebs par 'gyur ro:__de ni karma mkha' 'gro ma'i rlung gi skong ba'o:__lnga pa rdo rje phag mo mar me'i skaung ba ni:__tshil dang zhun mar sbyar ba'i mar me a mr-i tas sbags pa brgya rtsa sogs kyis dkyil 'khor gyi dbus dang mtha' bskor:__oM AHhU~M:__stong gsum dbyings kyi kong bu ru:__srid gsum ye shes mar me sbar:__rigs drug 'khor ba'i mun sel zhing :__'od gsal snang ba rgyas par gyur:__oM ma hA dz+nyA na A lo ke badz+ra s+pha ra Na khaM:__zhes spel:__hU~M:__snod bcud 'jig rten rab 'byams kyi:__snang ba'i dngos po thams cad kun:__ngo bo 'od gsal dbyings phyug ma:__rang bzhin badz+ra wA rA hI:__rnam pa snang gsal rin chen phreng :__'od kyi bye brag mtha' yas pas:__'khor 'das kun gyi mun pa sel:__ye shes snang ba lam me ba:__'gro ba'i mar me ye shes sgron:__gzi brjid chen po'i mchod pa'i sprin:__'dod yon rgya mtsho'i gter chen pos:__rdo rje phag mo'i thugs dam bskang :__'khor gyi mkha' 'gro dgyes par rol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__dam tshig nyams chag zhi bar mdzod:__nad rims 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__tshe bsod 'khor slob brgyud 'dzin spel:__dgra bgegs 'byung po'i 'tshe ba chod:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs mdzad nas:__rtsa rlung thig le'i bar chad sol:__zhu bde mi rtog ye shes skyed:__mchog thun dngos grub ma lus stsol:__sngags mthar:__oM AHhU~M ba~M badz+ra b+hA rA hi dz+nyA na A lo ke sarba pU dza sa ma ye ho:__rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i rtog sgrib nyams chag thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__bde chen ye shes kyi snang ba thams cad puSh+tiM ku ru oM:__zhes spel tshig bcas 'bul:__las so sor shar gyi mar me la dmigs te:__sarba pA paM shAn+tiM ku ru swA hA:__lho la dmigs teH__sarba dz+nyA na puSh+tiM ku ru oM:__nub la dmigs te:__ma hA su kha wA shaM ku ru ho:__byang la dmigs te:__sarba kle sha da ha da ha phaT:__ces mchog gi las bzhi'i spel tshig dang :__dbus la:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu puSh+tiM ku ru oM:__zhes de kho na nyid kyi ye shes rgyas par bsam mo:__khyad par mar me'i skong bas dam tshig nyams chag sbyong ba la bsngags pas:__rnal 'byor pa rig pa hur phyung :__gzeng bstod la:__oM ba~M badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa A be sha ya sarba d+hA ka d+hA ki nI ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes dzaba? dbyangs su gyer zhing phung po rten gyi skong ba ni:__hU~M:__bde chen 'khor lo'i kong bu ru:__snang ba sna tshogs mar khus gtams:__dga' ba'i ye shes sdong bu btsugs:__chos kun stong pa'i mar me sbar:__snang stong zung 'jug mchod sprin 'dis:__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__rdo rje phag mo rigs bzhi'i yum:__gnas yul dpa' bo rnal 'byor ma:__'bum phrag yangs pa'i tshom bur bcas:__mkha' 'gro rab 'byams thugs dam bskang :__bum dbang dam tshig nyams chag bshags:__lus dang rtsa yi sgrib pa sbyongs:__gzi brjid chen pos byin phob la:__rdo rje'i sku yi dbang mchog skur:__rnam smin rig 'dzin 'grub pa dang :__sprul pa'i sku ru byin gyis rlobs:__ma hA kA ya dz+nyA na dI be sa ma ya pU dza ho:__hU~M:__longs spyod 'khor lo'i kong bu ru:__rmi lam sgyu ma'i mar khus gtams:__mchog dga'i ye shes sdong bu btsugs:__shin tu stong pa'i mar me sbar:__grags stong zung 'jug mchod sprin 'dis:__rtsa brgyud rdo rje=__gnas yul=__'bum phrag=__mkha' 'gro rab 'byams thugs dam bskang :__gsang dbang dam tshig nyams chag bshags:__ngag dang rlung gi sgrib pa sbyongs:__nus pa sngags kyi byin phob la:__gsung gi rdo rje'i dbang mchog skur:__tshe dbang rig 'dzin 'grub pa dang :__longs spyod rdzogs skur byin gyis rlobs:__ma hA wA ka dz+nya na dI pe sa ma ya sarba pU dza ho:__hU~M:__chos kyi 'khor lo'i kong bu ru:__rtog med nyams kyi mar khus gtams:__khyad par dga' ba'i sdong bu btsugs:__stong pa chen po'i mar me sbar:__rig stong zung 'jug snang ba 'dis:__rtsa brgyud bla ma sogs/__mkha' 'gro rab 'byams thugs dam bskang :__sher dbang dam tshig nyams chag bshags:__yid dang thig le'i sgrib pa sbyongs:__'od gsal chen po'i byin phob la:__thugs kyi rdo rje'i dbang mchog skur:__phyag rgya'i rig 'dzin 'grub pa dang :__chos kyi sku ru byin gyis rlobs:__ma hA tsit+ta dz+nyA na dI be sa ma ya sarba pU dza ho:__hU~M:__sprul pa'i 'khor lo'i kong bu ru:__snyoms 'jug bde ba'i mar khus gtams:__lhan skyes dga' ba'i sdong bu btsugs:__rab tu stong pa'i mar me sbar:__dbyings rig zung 'jug snang ba 'dis:__rtsa brgyud bla ma sogs/__mkha' 'gro rab 'byams thugs dam bskang :__tshig dbang dam tshig nyams chag bshags:__kun gzhi shes bya'i sgrib pa sbyongs:__rnam kun mchog ldan byin phob la:__ye shes rdo rje'i dbang mchog skur:__lhun grub rig 'dzin thob pa dang :__bde chen sku ru byin gyis rlobs:__ma hA su kha dz+nyA na dI pe sarba sa ma ya pU dza ho:__zhes bskang zhing bshags pas:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i dkyil 'khor thams cad mchog tu dgyes:__thugs ka nas ye shes kyi 'od zer bsam gyis mi khyab pa byung :__mar me la thim:__de las 'od zer mkha' khyab tu 'phros:__bdag dang sems can thams cad kyi rtog sgrib nyams chag rgyu dang bcas pa sbyangs las dang ye shes kyi dngos grub thams cad thob:__'od gsal gyi dgongs pa mkha' khyab tu shar bar bsam la mar me snying gar bskor zhing :__oM badz+ra dz+nyA na ma hA su kha dI pe sid+d+hi sid+d+hi hU~M:__a a a:__zhes dgongs pa bskyang :__de nas mar me smin mtshams su bteg la gsang ba chen po'i smon lam 'di rtse gcig tu gdab par bya'o:__ho:__dur khrod gsang mchog mkha' 'gro'i dkyil 'khor du:__bdag cag rdo rje'i rnal 'byor tshogs rnams kyis:__'od gsal mar me'i mchod sprin 'di phul bas:__sku dang ye shes dbyer med 'grub par shog:__dkyil 'khor khyab bdag rdo rje slob dpon dang :__tshom bu gcig tu 'dus pa'i mched lcam rnams:__dam tshig nyams chag nyes pa kun byang nas:__byang chub bar du mi 'bral 'grogs par shog:__nam zhig tshe 'di'i snang ba nub pa'i tshe:__'chi kha bar do'i 'khrul pa'i mun pa kun:__ye shes sgron me'i snang bas rab bsal nas:__rang rig 'od gsal rang ngo 'phrod par shog:__zhe sdang gzung 'dzin las kyi gzhan dbang gis:__tsha grang dmyal ba'i mun pa 'char srid na:__me long ye shes gsal ba'i 'od phyungs la:__rdo rje'i rigs kyi sa la dbugs dbyung zhig:__'dod chags gzung 'dzin las kyi gzhan dbang gis:__bkres skom yi dwags mun pa 'char srid na:__sor rtog ye shes gsal ba'i 'od phyungs la:__pad+ma'i rigs kyi sa la dbugs dbyung zhig:__gti mug gzung 'dzin las kyi gzhan dbang gis:__blun rmongs dud 'gro'i mun pa 'char srid na:__chos dbyings ye shes gsal ba'i 'od phyungs la:__bde gshegs rigs kyi sa la dbugs dbyung zhig:__phrag dog gzung 'dzin las kyi gzhan dbang gis:__'thab rtsod lha min mun pa 'char srid na:__bya grub ye shes gsal ba'i 'od phyungs la:__las kyi rigs kyi sa la dbugs dbyung zhig:__nga rgyal gzung 'dzin las kyi gzhan dbang gis:__'pho ltung lha yi mun pa 'char srid na:__mnyam nyid ye shes gsal ba'i 'od phyungs la:__rin chen rigs kyi sa la dbugs dbyung zhig:__the tshom gzung 'dzin las kyi gzhan dbang gis:__brel phongs mi yi mun pa 'char srid na:__bde chen ye shes gsal ba'i 'od phyungs la:__dbyer med rigs kyi sa la dbugs dbyung zhig:__khams gsum 'khor ba'i mun pa stug po las:__ye shes mar me'i snang bas shul mtshon te:__'brel tshad rdo rje'i mched dang lcam dral rnams:__bla ma yi dam d+hA ki'i byin rlabs kyis:__stong nyid mkha' 'gro'i tshogs kyis mdun nas bsus:__bde chen dpa' bo'i tshogs kyis mtha' brten te:__yid 'phrog snyan pa'i glu dang mchod sprin bcas:__mkha' spyod dag pa'i zhing du dbugs dbyung zhig:__der ni rdo rje btsun mo'i zhal mthong zhing :__rnal 'byor dbang phyug tshogs dang lhan cig tu:__rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang la brten nas:__bde chen sku gsung thugs su 'grub par shog:__ces rtse gcig tu smon lam btab pas tshom bu gcig tu 'dus pa thams cad mkha' spyod kyi gnas su phyir mi ldog pa'i sa la dbugs phyin par 'gyur ro:__de ni rdo rje phag mo'i mar me'i skong ba mthar thug pa'o:__drug pa mkha' 'gro yongs rdzogs mdos kyis skong ba ni gzhan du shes par bya'o:__de lta bu'i khyad par gyi skong ba rnams dkyus gcig tu byed na thog ma nas so so'i skong rdzas sogs dgos pa'i yo byad thams cad legs par 'du byas la mthar chags su gtang :__so so khol 'don du byas kyang chog:__rgyun gyi phrin las nar ma sogs la phyi nang gsang ba mchog gi mchod pas spyir skong ba tsam byas kyang rung :__'on kyang mar me'i skong ba ni rnam pa kun tu gces so:__de nas slar yang mchod pa rgya chen po dang bcas brkyang phyag 'tshal zhing ye shes mkha' 'gro'i smre bshags kyang bya'o:__mthar don dam spros med rig pa 'od gsal gyi ngang du mnyam par bzhag ste don gyi skong bshags tshig gis gsal 'debs pa ni:__hU~M:__dngos po stong nyid chos sku'i klong du bskang :__snang ba 'od gsal longs sku'i klong du bskang :__rig rtsal 'gag med sprul sku'i klong du bskang :__'khor ba'i bag chags mya ngan 'das par bskang :__sdug bsngal thams cad bde ba chen por bskang :__gzung 'dzin rnam rtog spros bral klong du bskang :__kun rdzob don dam skye med klong du bskang :__lha dang rtog pa ro mnyam chen por bskang :__yul dang dbang po gnyis med ngang du bskang :__bskang du med de rdzogs pa chen por bskang :__mchod du med de bde chen rol pas mchod:__sbyor du med de ka dag dbyings su sbyor:__sgrol du med de lhun grub thig ler bsgral:__ye sbyor ye sgrol don gyi dgyes mchod 'bul:__bum dbang nyams chag snang stong sgyu mar bshags:__rtsa rlung nyams chag gsal stong thig ler zlum:__'pho ba'i nyams chag lhan skyes dbyings su stims:__rtog pa'i nyams chag rig stong blo 'das ngang :__bskang dang bshags bya bshags yul mtha' las 'das:__ma bcos spros med klong du dag gyur cig:__sa ma ya shud+d+he a a a:__zhes dgongs pa bskyang ngo :__de ni mthar thug don gyi skong bshags so:__de nas rnal 'byor pa rnams nang gi tshogs la rol pa ni:__rdo rje slob dpon nas bzung thabs shes kyi rdzas rim par stob la:__ho:__rdo rje rnal 'byor mched dang lcam dral rnams:__thabs dang shes rab 'dod yon mchod pa'i tshogs:__spang len mnyam pa'i brtul zhugs chen po yis:__bde chen ro gcig ngang du bzhes su gsol:__a la la ho:__zhes brjod:__sgrub pa po rnams kyis:__hoH__ye shes mkha' 'gro'i dam tshig bla na med:__sha lnga bdud rtsi rigs lnga ye shes lnga:__zag med bdud rtsi'i tshogs kyi longs spyod mchog:__phung khams skye mched lha tshogs mchod phyir blangs:__a ho:__ma hA su kha a la la ho:__zhes blangs la nang gi sbyin sreg gis rol:__lhag ma rnams gsog 'jog med par bsdus la ma da na dang bcas te snod du blugs la bzhag go:__de nas lhag ma'i cho ga la:__dang po tshogs phud cha bzhi pas mchod pa ni:__bdud rtsis bran la:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M ha ho hrI:__hU~M hU~M:__bcom ldan rdo rje phag mo ni:__bzhugs ni chos kyi dbyings na bzhugs:__sgrub mchog rjes su 'dzin pa'i phyir:__rnam 'phrul mkha' la sprin ltar gtibs:__lhag phud mchod pa 'di bzhes la:__thugs rje thugs dam ma g.yel bar:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__nad dang rims dang bar chad srungs:__dam tshig nyams chag zhi bar mdzod:__phyi nang mkha' 'gro'i sun ma dang :__'byung bzhi 'jigs pa'i g.yo 'khrugs zlog:__tshe bsod bde chen ye shes spel:__legs tshogs thams cad dbang du bsdus:__nyams pa'i dgra bgegs tshar chod la:__mchog thun las bzhi'i dngos grub stsol:__oM badz+ra b+ha rA hi sarba d+ha ki nI ba liM ta khA hi:__hU~M:__bde chen rdo rje mkha' 'gro ma:__bzhugs ni me long dbyings na bzhugs:__sgrub mchog rjes su 'dzin sogs/__oM badz+ra sarba d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__hU~M:__don grub rin chen mkha' 'gro ma:__bzhugs ni mnyam nyid dbyings na bzhugs:__sgrub mchog sogs/__oM rat+na sarba d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__hU~M:__sgra sgrogs pad+ma mkha' 'gro ma:__bzhugs ni sor rtog dbyings na bzhugs:__sgrub mchog sogs/__oM pad+ma sarba d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__hU~M:__mthar phyin las kyi mkha' 'gro ma:__bzhugs ni bya grub dbyings na bzhugs:__sgrub mchog sogs/__oM karma sarba d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__hU~M:__bde stong dpa' bo dpa' mo'i tshogs:__bzhugs ni nyer bzhi'i yul na bzhugs:__sgrub mchog sogs/__oM sarba wi ra yo gi nI ba liM ta khA hi:__hU~M:__phrin las dam tshig mkha' 'gro ma:__bzhugs ni dur khrod gnas brgyad bzhugs:__sgrub mchog sogs/__oM sarba karma sa ma ya d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__zhes mchod do:__de nas phud lhag dang rnal 'byor pa'i lhag ma bsres la zhal chab kyis bran te:__oM AHhU~M pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__zhes 'khor 'das ro mnyam gy-i 'dod yon tu brlabs la:__sarba karma lo ka smA sha nI pi shA tsI d+hA ka d+hA ki nI e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes rkang gling dang bshugs pa'i sgra sogs kyis 'jig rten pa'i lhag sdud sprin ltar gtibs pa spyan drangs la:__hU~M:__dang por phud kyis lha tshogs mchod:__bar du rnal 'byor dam tshig rol:__tha ma phud lhag thams cad kun:__chos nyid mnyam pa'i ngang du bsres:__'jig rten dur khrod d+hA ki'i tshogs:__mkha' 'gro dgyes pa'i lhag ma dang :__rnal 'byor dam ldan pha 'babs 'di:__bzhes shig rol cig dgyes par mdzod:__hU~M hU~M:__dur khrod 'jigs pa'i gnas brgyad nas:__mkha' 'gro shugs 'gro phra men ma:__zhing skyong dbang phyug ging lang+ka:__ma mo gnas nyul pho nya mo:__'dod rgur sgyur ba'i 'phrul mo che:__sha khrag bdud rtsi'i lhag la gdung :__rnal 'byor drod nyul tshogs khang 'grim:__rdo rje phag mo'i bka' nyan kun:__lhag ma'i gtor ma 'di bzhes la:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__nad dang gnod pa thams cad sol:__yul 'khor kun srung dgra bgegs sgrol:__mi mthun 'gal rkyen bar chad sol:__bcol ba'i las kun 'grub par mdzod:__hU~M:__ma nges gnas dang dur khrod nas:__las kyi mkha' 'gro mi srun ma:__keng rus shin tu 'jigs pa'i gzugs:__rus pa'i rgyan ldan g.yer kha 'khrol:__rkan sgra drag po 'brug ltar sgrogs:__dgra bgegs snying khrag hub kyis 'thung :__rdzu 'phrul myur ba'i rlung shugs kyis:__'jig rten kun tu khyab par 'jug:__rdo rje phag mo'i sogs/__hU~M:__'jig rten ma nges thams cad nas:__glog ltar myur ba'i mkha' 'gro ma:__srin mo'i lus la ce spyangs gdong :__ljags ni sprul nag lta bur 'khyug:__spyan mig 'jigs pa'i glog stong 'gyu:__kha rlangs nad mtshon dug sprin 'thul:__legs nyes stangs 'dzin dgra bgegs sgrol:__drag shul chen po'i dpung dang bcas:__rdo rje phag mo'i sogs/__hU~M:__ro gnas 'du gling thams cad nas:__sha za mkha' 'gro stobs kyi bdag:__yi dwags 'jigs pa'i gzugs 'chang zhing :__dur bya nag po'i gdong pa can:__sha khrag nang rol thod pas brgyan:__'dre srin ma mo'i 'khor dang bcas:__spu gri thogs shing phyogs bcur rgyugs:__rdo rje phag mo'i sogs/__oM sarba karma lo ka smA sha nI pi shA tsI d+hA ka d+hA ki nI ba liM ta kha hi:__zhes so sor 'bul:__slar yang :__hU~M:__dbyings dang ye shes gnas yul bdag:__las dang dam tshig mkha' 'gro ma:__bka' nyan 'jig rten pho nya'i sde:__'bum phrag yangs pa'i tshogs rnams kun:__phud la dgyes pa phud kyis mchod:__lhag la dbang ba lhag mas bskang :__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rnam bzhi'i las kun 'grub par mdzod:__sarba d+hA ki nI ma ma ba liM ta khA hi:__zhes spyir stob la gtsang sar spungs:__bshal chus kyang mchod do:__de nas smon lam gdab pa ni:__'dun pa rtse gcig tu byas la:__ho:__bdag cag rdo rje'i rnal 'byor mched lcam gyis:__gsang mchog mkha' 'gro 'dus pa'i grong khyer du:__longs spyod chen pos mchod cing bskangs pa'i mthus:__bdag gzhan dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog:__dam tshig nyams chags nyes ltung thams cad zhi:__rdo rje sems dpa'i tshe dang ye shes rgyas:__brtan g.yo'i phun tshogs dbang du 'du ba dang :__gzung 'dzin 'byung po zil gyis gnon par shog:__skye ba 'di dang skye ba thams cad du:__bla ma ye shes mkha' 'gros rjes su bzung :__gsang chen lam gyi spyod pa mthar phyin nas:__mkha' khyab 'gro kun phyams gcig grol bar shog:__spro na rdo rje'i glu dang gar la sogs pa bde ba chen po'i kun spyod la bslab bo:__de nas gtor ma rgya che ba sha khrag sgog btsong la phug chang sogs kyis brgyan pa bshams la mkha' 'gro ma'i bstod bskul bya:__zhi rgyas dbang gi phrin las gsol ba 'am:__drag po zor du 'phang :__bshal chu dang gtor mas brtan ma bskyang ba ni:__oM AHhU~M rat+na ba liM ta s+pha ra Na khaM:__hU~M:__tshogs dang bka' yi 'khor los bsgyur:__khrag 'thung de bzhin nyid kyi dbyings:__rdo rje nam mkha'i sku brnyes pa:__slob dpon pad+ma thod phreng dang :__slob ma rlangs chen dpal seng gis:__ma mo rol pa'i dkyil 'khor du:__dbang du bsdus shing bka' la btags:__bod khams skyong bar dam mnos pa'i:__brtan ma chen mo bcu gnyis dang :__skyong ma ya ma 'bum gyi tshogs:__tshur gshegs dam skong gtor ma longs:__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__ma ma ba liM ta khA hi:__hU~M:__nag mo mi sdug drag shul can:__gsod la dga' zhing gcod la rngams:__bdag nyid chen mo la sogs pa'i:__bdud mo mched bzhi 'khor dang bcas:__dpal gyi gtor ma'i bshal chu bzhes:__bod khams sangs rgyas bstan pa skyongs:__mtha' dmag gdug pa'i 'tshe ba srungs:__nad kha chod la dal kha sgyur:__dus 'khrugs zlog la mtshon rtse rtul:__char dang 'bru nor longs spyod spel:__bcol ba'i las kun 'grub par mdzod:__du tri rak+sha sI sa pa ri wA ra ba liM ta khA hi:__hU~M:__dmar mo khro gnyer mche ba gtsigs:__gtum chen rngams pa'i shugs 'chang ba'i:__gangs dkar sha med la sogs pa'i:__gnod sbyin mo bzhi 'khor dang bcas:__dpal gyi sogs/__badz+ra yak+sha sI sa pa ri bA ra ba liM ta khA hi:__hU~M:__dkar sham bzhin bzang chags pa che:__zhi 'dzum sgeg pa'i tshul 'chang ba:__kong btsun de mo la sogs pa:__sman btsun mched bzhi 'khor dang bcas:__dpal gyi gtor ma'i bshal chu sogs/__sarba a mr-i ta de wI sa pa ri bA ra ba liM ta khA hi:__zhes spyi dang so sor bsngos la gtsang sar 'bul lo:__las kyi mtha' bsdu ba'i phyir gtor gzhong ri rab tu gsal ba'i 'og tu dam sri dgug gzir byas la:__hU~M:__mkha' 'gro 'dus pa'i dkyil 'khor du:__bar chad dam sri 'dul pa'i lha:___dpal chen rta mchog he ru ka:__rdo rje phag mo yum dang sbyor:__gnyis med sprul pa'i tshogs dang bcas:__rta gdong phag zhal rngams bzhad 'tsher:__mkha' la bde ba'i gar stabs sgyur:__sa la stong pa'i rta bro rdung :__bde stong dbyer med e yi klong :__dam sri 'byung po'i dpung dang bcas:__gzir mnan drag po'i las mdzad pas:__byang chub bar du ma ldangs shig:__oM badz+ra kro d+hA ha ya grI ba hrIHba~M hU~M phaT:__e la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__zhes dmigs med du rgyas gdab:__de nas mchod bstod dngos grub blang ba sogs ci rigs pas las kyi rjes mthar dbyung bar bya'o:__mkha' 'gro 'dus pa'i mchod skong gi rim pa 'di la 'bad pas dam tshig nyams chag byang :__ma mo mkha' 'gro 'khrugs pa zhi:__tshe dang bde chen gyi ye shes rgyas:__'brel tshad mkha' 'gro mas rjes su bzung nas mkha' spyod kyi grong du rdo rje'i rig pa 'dzin pa'i sa thob par 'gyur bas d+hA ki nI 'du ba'i dus sogs su lhag par 'bad pa gal che'o:__sa ma ya:__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi mchod skong gi cho ga sngon chad gzhan du ma bstan pa:__rgyud dang man ngag gi dgongs pa ltar o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis bsdus te mkha' 'gro mtsho rgyal la gdams:__ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don du gtad pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gu h+ya sa ma ya:__ye shes mkha' 'gro jo mo sman mo'i zab chos sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: