JKW-KABAB-07-JA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
Wylie title dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod pa JKW-KABAB-07-JA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 19, Pages 601-619 (Folios 1a to 10a4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 601-619. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Practices - las tshogs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-010
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་གཙང་མ་ལ་འཕྲི་བསྣན་མེད་པའི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: སླར་ནག་འགྲོས་སུ་བཏང་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།
  • Author colophon: ces gter chen bla ma rin po ches gsung gi rjes su gnang ba ltar rje nyid kyi phyag bzhes gtsang ma la 'phri bsnan med pa'i bklag chog tu pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du bgyis pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: slar nag 'gros su btang po ni phun tshogs rnam rgyal lo

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དྷཱི༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་དབྱིངས་གཅིག་ལས། །ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་རིགས་ཀྱི་གར། །ཅིར་ཡང་སྒྱུར་མཛད་བླ་མའི་ཞབས། །རང་རིག་ཉིད་དུ་རྟོགས་པས་འདུད། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་བྱེ་བྲག་པ་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ལ། རྩ་བའི་དབང་གི་ཁོང་དུ་བཏང་བའི་ཚེ་གཤོམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་ཆར་གསལ་བ་ལྟར་ལས་ཟུར་དུ་མི་དགོས་ཤིང་དབང་བསྐུར་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་རྗེས་གནང་གི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་འདི་དག་རིམ་པར་སྦྱར་དགོས་ལ། དམིགས་བསལ་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་བས་ཁོལ་འདོན་བྱེད་ན་འཆད་འགྱུར་གསུམ་ཀ་ལ་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་གཏོར་ལོགས་སུ་བཤམ། དང་པོ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་དབང་ལ་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་བུམ་པ་དྲི་བཟང་དང་གཞུང་གསལ་གྱི་རྫས་སྦྱར་བའི་ཆུས་བཀང་ཞིང་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་གཟུངས་རྡོར་ལྡན་པ་བཀོད། མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། དུང་ཞལ་སོགས་ཉེར་མཁོ་འདུ་བྱས་ལ། བདག་བསྐྱེད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིགས་བཅས་སྔོན་ཏུ་སོང་ནས། རིམ་པར་དབྱེ་བ་གཉིས་པས་གཞུང་བསྲང༌། རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁ་བསྐང་སྟེ། མདུན་གྱི་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ། བུམ་པར་ལྷ་བསྐྱེད་སྤྱན་འདྲེན། བཞུགས་བསྟིམ་དབང་བསྐུར་མཆོད་བསྟོད་བྱ། རྩ་སྙིང་དང་ལས་སྦྱོར་བཟླས་པ་བུངས་བསྐྱེད་བཟླས་པའི་མཐར་ཡང་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། བསྒྲུབ་བྱ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་གི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་འཁྱིལ་པ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་ཆུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས་འབྱུང་བ། སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་ཆད་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པ། བཅོམ་ལྡན་ཁྲོ་བོའི་དབང་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཁྲུས་དབང་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདེ་གཤེགས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ལྷ༔ བདག་ལ་ཡང་དག་ཉེ་བར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་སྒོམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་ཁྲོ་ཆུང་མཚོན་ཆའི་ཆར་དང་མེ་ཕུང་འབར་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་འཚེ་ཞིང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་པར་མོས་ཤིག །བདུག་པ་ཡུངས་ཐུན་དྲག་སྔགས་བརྗོད་ལ་བགེགས་བསྐྲད། སློབ་དཔོན་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པར་གསལ་བའི་ཕྱག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་བསྣམས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཁྲུས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན། ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་རྟོག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །གནས་སྐབས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་སང་སང་བཀྲུས། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཆོག་གི་དཔལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་རང་བཞིན་གྱིས༔ ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བརྗོད་ལ་ཁྲུས་བྱ་ཞིང་འཐོར། བུམ་ཆུ་བླུད་པ་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེ། ཁྲུས་ཁོལ་འདོན་སྐབས་སོགས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཀཱ་ཡ་སརྦ་རོ་ག་ཤུདྡྷེ་སོགས་སྤེལ་ཚིག་རྒྱས་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྤྱིའི་རིགས་འགྲེ་སྦྱར། བུམ་པ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་གར་དབང་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ བདུད་རྩིའི་འཁྱིལ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས༔ ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲུས་དང་འཐོར་འཐུང་བྱ། བུམ་པ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས༔ ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཁྲུས་དང་འཐོར་འཐུང་བྱ། སྒྲོ་མདོངས་དང་བཅས་པའི་ཀུ་ཤ་ཐོགས་ལ། དག་བྱེད་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ། ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བའི་རིགས་བཀྲུས་པས་མ་དག་པའི་ལྷག་མ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་བྱབ་པས་ལུས་ཤེལ་དཀར་གྱི་བུམ་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །བྱབ་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འབེབས༔ ཟུང་འཇུག་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བརྟན་གཡོའི་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ལས༔ བྱུང་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་༔ ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ༔ ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་པཱ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མང་དུ་བརྗོད། སྤྲོ་ན་སྤེལ་ཚིག་རྒྱས་པར་སྦྱོར་ཚུལ་གོང་གིས་འགྲེ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཆར་ཕྲ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་འོད་འབར་བས་གཡོགས། ཕྱིན་ཆད་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཅིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་བསྣོལ་མ་གནས་བདུན་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་ཡོངས་ཤར་བས༔ སྒོ་གསུམ་མཚན་མའི་རྣམ་རྟོག་བསྲུང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་བདེན་པའི་སྟོབས་བརྗོད་པ་ནི། ནམ་མཁའ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མེད་མི་སྲིད། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གིས་བཤད་པའི། །རིག་སྔགས་བསླུ་བར་མི་འགྱུར་ན། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བས་བྱས་པ་ཡི། །གསང་སྔགས་སྦྱོར་བས་བསླུ་བ་ནི། །མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་མི་བསླུ་ཞིང༌། །རྟེན་འབྲེལ་ནུས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་རྣམས་ལས། །དེང་ནས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡ། ཞེས་དང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པ། གང་སེར་མ་སོགས་སམ། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་སོགས་ཤློ་ཀ་ཁ་ཤས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། འདི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ལས། ཟླ་བ་བཟའ་ལས་གྲོལ་བ་བཞིན༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ༔ ཞི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འགྱུར༔ ཅེས་བསྔགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་བརྗོད། དབང་ཆེན་གྱི་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་རྗེས་གནང་རྣམས་སྦྱོར་སྐབས་འདི་མཚམས་རྗེས་གནང་ཕྱི་མའི་མཎྜལ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ཁོལ་འདོན་སྐབས་དབང་དང་ལས་བྱང་གི་མཇུག་བསྡུ་རྣམ་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཧཱུྃ་མཛད་བདུག་པའི་བྱིན་རླབས་ལ། མདུན་སྟེགས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཐོད་པའི་སྣོད་དུ་གཞུང་གསལ་བསྒྲུབས་པའི་རྫས་བདུག་གི་རིལ་བུའམ་ཕྱེ་མ་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་བཤམ། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རིམ་པར་དབྱེ་བ་གསུམ་པས་གཞུང་བསྲང༌། རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁ་བསྐང་སྟེ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་ནས་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་ཚུལ་སྔ་མས་རིགས་འགྲེ། བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རྫས་ལ་བསྟིམ། བརྟན་བྱེད་ཡེ་དྷར་བརྗོད་པ་བཅས་གྲུབ་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཁྲུས་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་གི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་ཀཱ་རའི་རྡོ་རྗེ་བདུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས་འབྱུང་བ། སྒོ་གསུམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་མ་རུངས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ནད་རིམས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བའི་དྲི་མ་མཐའ་དག་དྲག་ཤུལ་གྱི་མཐུ་སྟོབས་ཆེན་པོས་སྐད་ཅིག་ལ་སྐྲོད་པར་བྱེད་པ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བདུག་རྫས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གདོན་དང་བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་དང་༔ ནད་རིམས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ༔ དྲག་ཤུལ་མཐུ་ཡིས་སྐྲོད་བྱེད་པ༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་བྱ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། དེས་དབང་གི་སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སོང་བས། དབང་དངོས་ལ་སྦྱོར་བ་མི་མཐུན་པ་སྦྱོང་བ་དང༌། དངོས་གཞི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་སྒོམས་ཤིག །ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་རུ༔ པདྨ་ཉི་མ་འོད་འབར་དབུས༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་སྤ་བཀོང་ཞིང་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྲིད་ཞིའི་སྟོབས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བཀུག༔ ཡོངས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་པ༔ གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་ལ་བཞད་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཡོན་དང་པོ་གཉིས༔ བགེགས་འདུལ་ཕྱག་རྒྱ་བརྟན་པར་འཆིང་༔ བར་བཔས་ཐབས་ཤེས་མདའ་གཞུ་བཀང་༔ ཐ་མས་རང་འདྲའི་མཱ་མ་ཀིའི༔ རྒྱབ་ནས་འཁྱུད་ཅིང་ནུ་མ་འཛིན༔ ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་སྤྱན་གསུམ་བགྲད༔ དཔའ་གཏུམ་ཁྲོ་བོའི་ཆགས་ཉམས་རྒྱས༔ སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་དང་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞབས་ཟུང་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ དྲག་པོའི་མེ་དཔུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་སད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོའི་དྲག་ཤུལ་གྱི་ང་རོས་བཀའ་བསྒོས་པར་གྱུར། བདུག་རྫས་དང་གུ་གུལ་སྦྱར་བ་བདུག་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སུ་ཡང་རུང་༔ སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི༔ སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་ཀུན༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་བྱེད༔ བྱེར་ཞིག་དེངས་ཤིག་གཞན་དུ་སོང་༔ གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་ན༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཡུངས་ཀར་གྱིས་ཐུན་གྲབ། ལྟ་སྟངས་དང་དྲག་རོལ་བཅས། ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བནྡྷ་བནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཨུུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཨུུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་གྲ་ཧ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ༔ སརྦ་མ་ལ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་བདུག་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེར་རྒོད་འབབ་པ་ལྟར་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་བར་དུ་གཅོད་པའི་མི་མཐུན་མི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། ཕྱིན་ཆད་ནམ་དུའང་འཇུག་པའི་སྐབས་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བསྲུང་བར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་སླད་དུ། ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་སྔགས་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུད་པས་བདུག་ཅིང་སྐུའི་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསལ། ལུས་ལ་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །བདུག་རྫས་དང་ཙནྡན་གུ་གུལ་སོགས་སྦྱར་བ་བདུག་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ སྒྲུབ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ སྐུ་ཡི་གཟི་བྱིན་ལུས་ལ་ཕོབ༔ ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གི་གླུ་ལེན་པ་འོག་མ་གཉིས་ལའང་འགྲེ། ལས་བྱེད་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྕེ་ལ་བཞག་ཅིང་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བས། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསལ། ངག་ལ་ནུས་པ་སྦར། འགག་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་མོས་ཤིག །རྫས་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བ་ཁར་བྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ སྒྲུབ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ གསུང་གི་ནུས་པ་ངག་ལ་སྤོར༔ ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོལ༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ལས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་གི་ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་གདབ་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསལ། སེམས་ལ་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བའི་རྫས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བཀོད་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ སྒྲུབ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡིད་ལ་སྩོལ༔ ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཐོབ། སྤྱི་བོའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་ལ་བཞད་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གཡོན་དང་པོ་གཉིས་བགེགས་འདུལ་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་འཆིང་བ། བར་པས་མདའ་གཞུ་བཀང་བ། ཐ་མས་རང་འདྲ་བའི་ལྷ་མོ་མ་མཱ་ཀིའི་རྒྱབ་ནས་འཁྱུད་ཅིང་ནུ་མ་གཉིས་ལ་འཛིན་པ། ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད་པ། སྦྲུལ་དང་རུས་རྒྱན་སྟག་ཤམ་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་ཞབས་གཉིས་པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་བགྲད་ཅིང་དྲག་པོའི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་འགྱིང་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་འོད་འབར་བ་གསལ་ཐོབ། རྗེས་སུ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལས་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མ་མཐིང་ག་པདྨ་དང་བདུག་སྤོས་བསྣམས་པ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྲོས། འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། ནད་གདོན་བགེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་ནས། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་ཆེན་པོས་བསྲུངས། ལྷ་མོ་རྣམས་ཚུར་འདུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་ནུས་སྟོབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པས་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་མོས་ལ་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བནྡྷ་བནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཨུུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཨུུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ལས། འདིས་ནི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྲེག༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ ནད་དང་རིམས་ཀྱིས་འཚེ་མི་ནུས༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་ཅིང་༔ རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ལམ་གྱི་གེགས་སེལ་ཡང་དག་གོ༔ ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་ནོ། །ཤིས་བརྗོད་བྱས་ལ། རྗེས་གནང་ཕྱི་མར་འཇུག་པའམ་དབང་དང་ལས་བྱང་གི་རྗེས་བསྡུ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དབང་བྱེད་མ་མཱ་ཀཱིའི་བྱིན་བརླབས་ལ། མདུན་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཐོད་སྣོད་བཟང་པོར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་མ་ད་ན་བཀོད། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་གཏོར། ཞུན་མར་སིནྡྷཱུ་ར་རྣམས་ཀྱང་བསྡོགས། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་སོང་ནས། རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་དང་རིམ་དབྱེ་བཞི་པ་སྦྱར་ལ། མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས། མདུན་རྟེན་བདུད་རྩི་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་དང་བཅས་བྱས་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀིར་ཞལ་བསྒྱུར་ལ་འཕྲོ་འདུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་འཛབ་བཟླས་བྱ། ཚོགས་མཆོད་འབུལ། ཕུར་གདབ་དང་བྱིན་འབེབས་འདི་ཉིད་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དགོས་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་ཙམ་ལ་མ་འགྲུབ་ཀྱང་ཆོག །ལྷ་མོ་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར། སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་གི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀི་མ་ད་ནའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས་འབྱུང་བ། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བྱེད་པ། རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀིའི་རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དབང་བྱེད་པ༔ མ་ད་ན་ཡི་སྦྱོར་བ་ནི༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀིའི་བྱིན་རླབས་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འདོན་སྒོམ་འབྲེལ་པའི་དམིགས་པ་གསལ་ཐོབ་ལ་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་འདི་བཞིན་ཏུ་གསལ་ཐོབ་མཛོད། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱི༔ དམར་སེར་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ རྗེས་ཆགས་བཞད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་ནོར་བུའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་འགུགས༔ གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔ བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་རྒྱན་གྱིས་སྒེག༔ ཞབས་ཟུང་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རང་བཞིན་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དཔག་མེད་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ་པར་གྱུར༔ སྤོས་དང་རོལ་མོ་དབྱངས་བཅས། ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ལོ་ཀ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཅེས་བརྗོད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན། མ་ད་ནའི་སྣོད་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་རྫས་ཉིད་རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀི་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱོད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་སྣང་སྟོང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཨོཾ༔ ཇི་སྙེད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གཟི་བརྗིད་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀིའི༔ སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་མཱ་ཀི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨོཾ༔ སྣོད་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མ་ད་ན་ཁར་སྦྱིན་ལ། རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀི་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་ལྕེ་ལ་བྱིན་པས་གདུད་རྩིས་རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། ངག་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཨཱཿ ཇི་སྙེད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྲོག་གི་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀིའི༔ གསུང་གི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་མཱ་ཀི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མ་ད་ན་དང་སིནྡྷཱུ་ར་ཞུན་མར་རྣམས་སྦྱར་བ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་བཀུ་མཉེ་བྱས་ལ། ལྷ་ཉིད་གྲུབ་པའི་དམ་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་སྙིང་གར་བཞག་བཀུ་མཉེ་བྱས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་འབར། ཡིད་རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀིའི༔ ཐུགས་ཀྱི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་མ་མཱ་ཀི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བྱ། དེ་དག་གིས་རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མ་མཱ་ཀིའི་རྫས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ཕྱིན་ཆད་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ཆེན་པོ་འདི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཅིང་འདིའི་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་སྐོང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྟོན་མོ་གཞུང་ནས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ལག་ཏུ་ལེན་པ་གལ་ཆེའོ། །དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ལས། དབང་འདི་ལན་ཅིག་ཐོབ་པས་ཀྱང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་ཉམས་ཆགས་འདག༔ འཁོར་འདས་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་འདུ༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་གསང་མཆོག་སྤྱོད་པ་ཡི༔ ལམ་གྱི་བོགས་འདོན་ཡང་དག་གོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལགས་སོ། །དེ་ནས་དབང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བའི་ཚེ་བདུད་རྩི་སྨན་དབང་ལ་འཇུག་ཅིང༌། ཁོལ་འདོན་སྐབས་དབང་རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་སོགས་དང༌། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བྱའོ། །ཉེར་མཁོའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ། །མེད་ཐབས་མེད་པའི་གདམས་ཟབ་ཀྱི། །སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམས་གསལ་འདིས། །སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོའི་འདོད་འཇོར་ཤོག །ཅེས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་གཙང་མ་ལ་འཕྲི་བསྣན་མེད་པའི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སླར་ནག་འགྲོས་སུ་བཏང་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།། །།
[edit]

d+hI:__dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod pa bzhugs so/_/rdo rje nyi ma'i dbyings gcig las/__/phrin las sgrub mdzad rigs kyi gar/__/cir yang sgyur mdzad bla ma'i zhabs/__/rang rig nyid du rtogs pas 'dud/__/rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i phrin las bye brag pa sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba la/__rtsa ba'i dbang gi khong du btang ba'i tshe gshom dang sgrub tshul de nyid kyi yig char gsal ba ltar las zur du mi dgos shing dbang bskur dngos gzhi grub nas rjes gnang gi skabs su babs pa na 'di dag rim par sbyar dgos la/__dmigs bsal dgos pa dang 'brel bas khol 'don byed na 'chad 'gyur gsum ka la bdag bskyed mchod gtor logs su bsham/__dang po rdo rje bdud rtsi'i khrus dbang la stegs bu'i dbus su bum pa dri bzang dang gzhung gsal gyi rdzas sbyar ba'i chus bkang zhing kha rgyan mgul chings gzungs rdor ldan pa bkod/__mdun du sman gtor rak+ta/__phyi mchod phreng tshar du bsham/__dung zhal sogs nyer mkho 'du byas la/__bdag bskyed rtsa ba'i dkyil 'khor rdo rje bdud rtsi'i phrin las bzlas pa stong tshigs bcas sngon tu song nas/__rim par dbye ba gnyis pas gzhung bsrang*/__rtsa ba'i phrin las kyis kha bskang ste/__mdun gyi mchod gtor byin brlab/__bum par lha bskyed spyan 'dren/__bzhugs bstim dbang bskur mchod bstod bya/__rtsa snying dang las sbyor bzlas pa bungs bskyed bzlas pa'i mthar yang sngags tsam gyis mchod cing bstod/__'bru gsum gyis mchod yon phul/__bum lha 'od zhu bya/__bsgrub bya khrus nas dbyung*/__sems bskyed gsal btab la/__'dir skabs su babs pa/__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab pa'i mthar thug gi smin byed kyi yan lag dpal rdo rje bdud rtsi'i 'khyil pa zhi ba rdo rje chu'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba las 'byung ba/__sdig sgrib nad gdon bgegs dang bar chad grib dang mi gtsang ba thams cad sel ba la shin tu bsngags pa/__bcom ldan khro bo'i dbang po bdud rtsi 'khyil pa'i khrus dbang zab mo zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bde gshegs rnams ni thams cad kyi:__ye shes rdo rje bdud rtsi 'khyil:__sgrib gnyis dri ma sbyong mdzad lha:__bdag la yang dag nye bar mdzod:__lan gsum/__rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin tshul bzhin tu sgom pa dang bcas te 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__slob dpon rdo rje bdud rtsi 'khyil pa'i thugs ka nas spros pa'i khro chung mtshon cha'i char dang me phung 'bar bas khyed rang rnams kyi sgo gsum la 'tshe zhing bar du gcod pa thams cad rgyang ring du bskrad par mos shig__/bdug pa yungs thun drag sngags brjod la bgegs bskrad/__slob dpon nyid bcom ldan 'das dpal rdo rje bdud rtsi 'khyil par gsal ba'i phyag na rin po che'i bum pa rdo rje bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba bsnams nas khyed rang rnams kyi gnas gsum du bzhag cing khrus byas pa la brten/__tshe thog ma med pa nas bsags pa'i rtog sgrib nyams chags thams cad byang zhing dag__/gnas skabs lus ngag yid gsum la gnod cing 'tshe ba'i nad gdon bgegs rigs grib dang mi gtsang ba thams cad sang sang bkrus/__mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi nas bkra shis bde legs mchog gi dpal dang ldan par gyur par mos shig__/bum pa spyi bor bzhag la/__oM:__rdo rje rtag pa'i ye shes chu:__bdud rtsi 'khyil ba'i rang bzhin gyis:__lus kyi sdig sgrib nad gdon bgegs:__mi mthun phyogs kun zhi gyur cig:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne bi sho d+ha ne hU~M swA hA:__kA ya shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he shIn+taM ku ru swA hA:__zhes btags pa brjod la khrus bya zhing 'thor/__bum chu blud pa 'og ma rnams la'ang 'gre/__khrus khol 'don skabs sogs rgyas par spro na/__kA ya sarba ro ga shud+d+he sogs spel tshig rgyas pa sbyor tshul khrus kyi cho ga spyi'i rigs 'gre sbyar/__bum pa mgrin par bzhag la/__AH__rdo rje gar dbang ye shes chu:__bdud rtsi'i 'khyil pa'i rang bzhin gyis:__ngag gi sdig sgrib nad gdon bgegs:__mi mthun phyogs kun zhi gyur cig:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne bi sho d+ha ne hU~M swA hA:__wA ka shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he shAn+tiM ku ru swA hA:__khrus dang 'thor 'thung bya/__bum pa snying gar bzhag la/__hU~M:__rdo rje sems dpa'i ye shes chu:__bdud rtsi 'khyil pa'i rang bzhin gyis:__yid kyi sdig sgrib nad gdon bgegs:__mi mthun phyogs kun zhi gyur cig:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne bi sho d+ha ne hU~M swA hA:__tsit+ta shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he shAn+tiM ku ru swA hA/__khrus dang 'thor 'thung bya/__sgro mdongs dang bcas pa'i ku sha thogs la/__dag byed rten 'brel rdzas kyi dbus su nyi ma'i dkyil 'khor la gnas pa'i hU~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer dpag tu med pa byung*/__khyed rang rnams kyi sgo gsum la gnas pa'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa/__nad gdon grib dang mi gtsang ba'i rigs bkrus pas ma dag pa'i lhag ma ci mchis pa thams cad sangs kyis byab pas lus shel dkar gyi bum pa dri ma med pa ltar gyur par mos shig__/byab pa'i tshul byas la/__hU~M:__rdo rje stong pa nyid dbyings las:__bde chen bdud rtsi'i chu rgyun 'bebs:__zung 'jug gcig tu 'khyil pa yi:__ye shes sgyu ma'i 'od zer gyis:__brtan g.yo'i tha mal snang zhen las:__byung ba'i sdig sgrib bag chags dang :__nad gdon grib dang mi gtsang ba:__thams cad byang zhing dag gyur cig:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne bi sho d+ha ne hU~M swA hA:__kA ya wA ka tsit+ta shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he a pA na ya swA hA/__zhes mang du brjod/__spro na spel tshig rgyas par sbyor tshul gong gis 'gre/__slob dpon gyi phyag gi rdo rje las rdo rje'i char phra mo dpag tu med pa 'phros te khyed rang rnams kyi lus la rdo rje'i go khrab 'od 'bar bas g.yogs/__phyin chad bgegs dang bar chad cis kyang mi tshugs pa'i go cha chen po bgos par mos shig__/rdo rje bsnol ma gnas bdun du bzhag la/__hU~M:__stong pa'i go cha bla na med:__rdo rje bdud rtsi 'khyil ba yi:__phyag rgya'i gzugs su yongs shar bas:__sgo gsum mtshan ma'i rnam rtog bsrung :__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne bi sho d+ha ne hU~M swA hA:__kA ya wA ka tsit+ta badz+ra rak+Sha rak+Sha swA hA:__zhes pa rnams kyi mthar bden pa'i stobs brjod pa ni/__nam mkha' med par gyur na yang*/__/sngags kyi dngos grub med mi srid/__/lha dang drang srong gis bshad pa'i/__/rig sngags bslu bar mi 'gyur na/__/'dod chags bral bas byas pa yi/__/gsang sngags sbyor bas bslu ba ni/__/ma byung 'byung bar mi 'gyur ro/__/sngags dang ting 'dzin mi bslu zhing*/__/rten 'brel nus pa bsam mi khyab/__/bden pa chen po'i mthu stobs kyis/__/sdig sgrib nad gdon bgegs rnams las/__/deng nas rtag tu rgyal gyur cig__/dza ya dza ya su dza ya/__zhes dang shis brjod rgyas pa/__gang ser ma sogs sam/__byang chub snying por gshegs pa sogs sh+lo ka kha shas brjod la me tog 'thor/__'di ltar bsgrubs pa'i phan yon kyang gzhung las/__zla ba bza' las grol ba bzhin:__nad gdon sdig sgrib g.yul las rgyal:__zhi dang bkra shis bde legs 'gyur:__ces bsngags pa don dang ldan pa lags so/__/zhes brjod/__dbang chen gyi dkyus gcig tu rjes gnang rnams sbyor skabs 'di mtshams rjes gnang phyi ma'i maN+Dal la 'jug pa dang*/__khol 'don skabs dbang dang las byang gi mjug bsdu rnam spyi 'gre ltar shes par bya'o/__/gnyis pa hU~M mdzad bdug pa'i byin rlabs la/__mdun stegs kyi dbus su thod pa'i snod du gzhung gsal bsgrubs pa'i rdzas bdug gi ril bu'am phye ma bkod pa'i mdun du phyi nang gi mchod pa bsham/__bdag bskyed sngon du 'gro bas/__rim par dbye ba gsum pas gzhung bsrang*/__rtsa ba'i phrin las kyis kha bskang ste mchod gtor byin rlabs nas mdun bskyed sgrub tshul snga mas rigs 'gre/__bzlas pa ci 'grub mthar/__lha 'od du zhu nas rdzas la bstim/__brtan byed ye d+har brjod pa bcas grub nas/__bsgrub bya la khrus dang sems bskyed gsal btab la/__'dir skabs su babs pa/__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab pa'i mthar thug gi smin byed kyi yan lag dpal rdo rje bdud rtsi hU~M kA ra'i rdo rje bdug pa'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba las 'byung ba/__sgo gsum la bar du gcod pa'i gdon bgegs 'byung po ma rungs pa'i rigs thams cad dang*/__nad rims grib dang mi gtsang ba'i dri ma mtha' dag drag shul gyi mthu stobs chen pos skad cig la skrod par byed pa/__rdo rje bdud rtsi hU~M mdzad chen po la brten pa'i bdug rdzas kyi byin rlabs zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__gdon dang bgegs dang 'byung po dang :__nad rims grib dang mi gtsang ba:__drag shul mthu yis skrod byed pa:__rdo rje hU~M gi dbang bskur stsol:__lan gsum/__rgyun bshags yan lag brgyad pas bsags sbyong spel gsum tshul bzhin bya ba'i mos pas 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__des dbang gi sngon 'gro mdor bsdus pa'i tshul gyis song bas/__dbang dngos la sbyor ba mi mthun pa sbyong ba dang*/__dngos gzhi byin rlabs dbang bskur gnyis su yod pa las dang po'i slad du dmigs pa 'di ltar du sgoms shig__/khyed rang rnams kyi spyi bo ru:___pad+ma nyi ma 'od 'bar dbus:__hU~M yig mthing nag 'phro 'du yis:__gdug pa can rnams spa bkong zhing :__sangs rgyas byang chub thugs dam bskul:__srid zhi'i stobs bcud thams cad bkug:__yongs gyur rdo rje hU~M kA ra:__mthing dkar dmar ba'i zhal gsum pa:__gtum zhing khro la bzhad pa'i nyams:__phyag drug g.yas g.yon dang po gnyis:__bgegs 'dul phyag rgya brtan par 'ching :__bar bapas thabs shes mda' gzhu bkang :__tha mas rang 'dra'i mA ma ki'i:__rgyab nas 'khyud cing nu ma 'dzin:__zhal gdangs mche gtsigs spyan gsum bgrad:__dpa' gtum khro bo'i chags nyams rgyas:__stag sham sbrul dang rus pas brgyan:__zhabs zung lha chen pho mo'i steng :__drag po'i me dpung dbus na 'gying :__yab yum snyoms par zhugs pa'i sgras:__ye shes mkha' khyab sad par bsam:__hU~M:__mgon po kun gshegs thugs dam can:__bcom ldan rdo rje bdud rtsi'i lha:__gdug pa can rnams 'dul ba'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__oM badz+ra a mr-i ta sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M e h+ye hi badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__dam ye gnyis med du gyur pa'i khro rgyal hU~M mdzad chen po'i drag shul gyi nga ros bka' bsgos par gyur/__bdug rdzas dang gu gul sbyar ba bdug la/__hU~M:__nga ni rdo rje hU~M kA ra:__'jig rten 'di na su yang rung :__sgrub la bar du gcod pa yi:__sdig sgrib nad gdon bgegs rigs kun:__nga yi bka' las 'da' ma byed:__byer zhig dengs shig gzhan du song :__gal te bka' las 'da' byed na:__rdul phran bzhin du brlag par 'gyur:__yungs kar gyis thun grab/__lta stangs dang drag rol bcas/__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M phaT:__sarba big+h+nAn ban+d+ha ban+d+ha ha na ha na da ha da ha u+u tsaT+TA ya u+u tsaT+TA ya hU~M hU~M phaT:__sarba pA paM u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba A ba ra Na u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba gra ha u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba big+h+nAn u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba dz+wa ra u tsaT+TA ya hUM phaT:__sarba ma la u tsaT+TA ya hU~M phaT:__ces drag tu brjod/__rdo rje bdug pa'i sprin gyi phung po las khro bo'i tshogs dpag tu med pa ser rgod 'bab pa ltar 'phros khyed rang rnams la gnod cing bar du gcod pa'i mi mthun mi 'dod pa thams cad tshar bcad/__phyin chad nam du'ang 'jug pa'i skabs med pa ye shes rdo rje'i phyag rgyas bsrung bar byas par mos shig__/gnyis pa dngos gzhi'i byin gyis rlob pa'i slad du/__thugs ka nas las byed kyi lha mo rdo rje snying po ma nam mkha' gang ba spros pa rnams kyis lha sngags rdzas kyi nus pa dbyer med du byin gyis brlabs pa'i dud pas bdug cing sku'i dbang bskur bas/__lus kyi nad gdon sdig sgrib thams cad bsal/__lus la gzi brjid bskyed/__'gyur med rdo rje'i sku ru byin gyis brlabs par mos shig__/bdug rdzas dang tsan+dan gu gul sogs sbyar ba bdug la/__hU~M:_rdo rje bdud rtsi bde ba che:__sgrub la byin gyis rlob pa'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__sku yi gzi byin lus la phob:__lus kyi nad gdon sdig sgrib sol:__rdo rje'i sku ru byin gyis rlobs:__badz+ra kA ya dz+nyA na A be sha ya a AH__hU~M gi glu len pa 'og ma gnyis la'ang 'gre/__las byed lha mo rnams kyis rdzas kyi bdud rtsi lce la bzhag cing gsung gi dbang bskur bas/__ngag gi nad gdon sdig sgrib thams cad bsal/__ngag la nus pa sbar/__'gag med rdo rje'i gsung du byin gyis rlobs par mos shig__/rdzas bdud rtsi dang sbyar ba khar byin la/__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__sgrub la byin gyis rlobs pa'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__gsung gi nus pa ngag la spor:__ngag gi nad gdon sdig sgrib sol:__rdo rje'i gsung du byin gyis rlobs:__badz+ra wA ka dz+nyA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__hU~M hU~M hU~M:__las byed kyi lha mo rnams kyis dam tshig gi thig le snying gar gdab cing thugs kyi dbang bskur bas/__yid kyi nad gdon sdig sgrib thams cad bsal/___sems la rtogs pa bskyed/__'khrul med rdo rje'i thugs su byin gyis brlabs par mos shig__/bdud rtsi dang sbyar ba'i rdzas kyi thig le snying gar bkod la/__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__sgrub la byin gyis rlob pa'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__thugs kyi ye shes yid la stsol:__yid kyi nad gdon sdig sgrib sol:__rdo rje'i thugs su byin gyis rlobs:__badz+ra tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+wa~M:__hU~M hU~M hU~M:__de ltar rdo rje'i gsang ba gsum gyi dbang dang byin rlabs thob/__spyi bo'i lha 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pas khyed rang rnams kyang skad cig gis rdo rje hU~M mdzad chen po'i skur gyur pa ni/__sku mdog mthing nag zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar gtum zhing khro la bzhad pa'i nyams can/__phyag drug gi g.yas g.yon dang po gnyis bgegs 'dul phyag rgya thugs kar 'ching ba/__bar pas mda' gzhu bkang ba/__tha mas rang 'dra ba'i lha mo ma mA ki'i rgyab nas 'khyud cing nu ma gnyis la 'dzin pa/__zhal gdangs mche gtsigs spyan gsum bsgrad pa/__sbrul dang rus rgyan stag sham gyis spras shing zhabs gnyis pad nyi lha chen pho mo'i gdan la bgrad cing drag po'i me rab tu 'bar ba'i dbus na 'gying ba'i thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M mthing nag 'od 'bar ba gsal thob/__rjes su bzlas pa'i rkyen gyis de las lha mo rdo rje snying po ma mthing ga pad+ma dang bdug spos bsnams pa nam mkha' gang ba spros/__'phags pa rnams mchod cing 'gro ba kun gyi sgrib gnyis sbyangs/__nad gdon bgegs tshogs thams cad rgyang ring du bskrad nas/__ye shes rdo rje'i gur khang chen pos bsrungs/__lha mo rnams tshur 'dus te rang la thim pas 'khor 'das kyi bcud dang nus stobs thams cad bsdus te thim pas mthu stobs nus pa'i rtsal chen rdzogs par mos la sngags kyi rjes zlos mdzod:__hU~M:__lan gsum dang*/__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M phaT:__sarba big+h+nAn ban+d+ha ban+d+ha ha na ha na da ha da ha u+u tsaT+TA ya u+u tsaT+TA ya hU~M hU~M phaT:__ces lan gsum/__de ltar bsgrubs pa'i phan yon kyang gzhung las/__'dis ni sdig sgrib thams cad sreg:__ye shes snang ba rgyud la 'char:__nad dang rims kyis 'tshe mi nus:__gdon bgegs 'byung po tshar gcod cing :__rdo rje'i go cha chen por 'gyur:__de phyir gsang chen sgrub pa yi:__lam gyi gegs sel yang dag go:__zhes gsungs pas mtshon no/__/shis brjod byas la/__rjes gnang phyi mar 'jug pa'am dbang dang las byang gi rjes bsdu gong du smos pa ltar bya'o/__/gsum pa dbang byed ma mA kI'i byin brlabs la/__mdun stegs kyi steng du thod snod bzang por tshul bzhin bsgrubs pa'i ma da na bkod/__phyi nang gi mchod gtor/__zhun mar sin+d+hU ra rnams kyang bsdogs/__bdag bskyed sngon du song nas/__rtsa ba'i phrin las dang rim dbye bzhi pa sbyar la/__mchod gtor byin rlabs/__mdun rten bdud rtsi rtsa ba'i dkyil 'khor bskyed bstim mchod bstod bzlas pa dang bcas byas la thugs dam bskul/__bdud rtsi ma mA kir zhal bsgyur la 'phro 'du'i ting nge 'dzin dang 'dzab bzlas bya/__tshogs mchod 'bul/__phur gdab dang byin 'bebs 'di nyid ched du sgrub pa'i skabs su dgos kyi dbang sgrub tsam la ma 'grub kyang chog__/lha mo bdud rtsir bsgyur/__slob ma la khrus bya/__sems bskyed gsal gdab la/__'dir skabs su babs pa/__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying tig zab pa'i mthar thug gi smin byed kyi yan lag__/dpal rdo rje bdud rtsi ma mA ki ma da na'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba las 'byung ba/__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i dngos grub dang ye shes thams cad dbang du byed pa/__rin chen bdud rtsi ma mA ki'i rdzas la brten pa'i byin rlabs zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__dngos grub thams cad dbang byed pa:__ma da na yi sbyor ba ni:__rin chen mA ki'i byin rlabs stsol:__lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du rgyun bshags yan lag brgyad pa 'don sgom 'brel pa'i dmigs pa gsal thob la rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__dbang gi gzhi dgod pa la khyed rang rnams dam tshig gi phyag rgya 'di bzhin tu gsal thob mdzod/__/stong pa'i ngang las skad cig gis:___rin chen bdud rtsi mA ma kI:__dmar ser nyi ma 'char kha'i 'od:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:__rjes chags bzhad pa'i nyams dang ldan:__phyag g.yas nor bu'i lcags kyu yis:__'khor 'das kun gyi dwangs bcud 'gugs:__g.yon pas rin chen ka pA lar:__bde chen dngos grub rgya mtshor bskyil:__dar dang rin chen rus pa dang :__me tog dmar po'i rgyan gyis sgeg:__zhabs zung pad nyi bam ro'i steng :__bdud rtsi'i rgya mtsho'i klong na bzhugs:__gnas gsum 'bru gsum 'od zer gyis:__rang bzhin gnas nas ye shes pa:__dpag med spyan drangs thim par gyur:__spos dang rol mo dbyangs bcas/__oM:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__dkyil 'khor lha tshogs thams cad kun:__sngon gyi thugs dam rjes su dgongs:__'khor 'das dwangs bcud dbab tu gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na lo ka rA sa yA na sa ma ya A we sha ya a A:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__dzaHhU~M ba~M hoH__ces brjod la ye shes pa dbab/__tiSh+Tha badz+ras brtan/__ma da na'i snod spyi bor bzhag la/__grub pa'i dam tshig chen po'i rdzas nyid rin chen bdud rtsi ma mA ki dngos su gsal ba spyi bor bzhag pas sku las ye shes kyi phyag rgya gnyis pa 'phros/__khyod rang rnams la thim pas lus snang stong 'chi med rdo rje'i skur gyur par mos shig__oM:__ji snyed 'khor 'das thams cad kyi:__gzi brjid dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rdo rje bdud rtsi ma mA ki'i:__sku yi dbyig tu dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta ma mA ki ma hA su kha ma da na kA ya dz+nyA na A we sha ya oM:__snod mgrin par bzhag cing ma da na khar sbyin la/__rin chen bdud rtsi ma mA ki 'od du zhu nas grub pa'i dam tshig gi bdud rtsir gyur pa mgrin par bzhag cing lce la byin pas gdud rtsis rtsa gnas thams cad la khyab/__ngag grags stong gzhom med rdo rje'i gsung du gyur par mos shig__AH__ji snyed 'khor 'das thams cad kyi:__srog gi dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rdo rje bdud rtsi ma mA ki'i:__gsung gi dbyig tu dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta ma mA ki ma hA su kha ma da na wA ka dz+nyA na sa ma ya a AH__ma da na dang sin+d+hU ra zhun mar rnams sbyar ba snying gar bzhag cing bku mnye byas la/__lha nyid grub pa'i dam rdzas kyi rnam par gyur pa snying gar bzhag bku mnye byas pas bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes 'bar/__yid rig stong 'od gsal thugs rdo rje mngon tu gyur par mos shig__hU~M:__ji snyed 'khor 'das thams cad kyi:__ye shes dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rdo rje bdud rtsi ma mA ki'i:__thugs kyi dbyig tu dbang bskur ro:__oM badz+ra a mri ta ma mA ki ma hA su kha ma da na tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+waM hU~M hU~M hU~M:__me tog 'thor la shis brjod ji ltar 'os pa bya/__de dag gis rin chen bdud rtsi ma mA ki'i rdzas kyi byin rlabs legs par thob pa yin pas phyin chad dam tshig gi rdzas chen po 'di tshul bzhin du bsgrub cing 'di'i las kyi sbyor ba spyi dang*/__khyad par dam tshig nyams chags thams cad skong zhing dngos grub rnam gnyis myur du thob par byed pa dpa' bo dpa' mo'i ston mo gzhung nas ji skad gsungs pa rnams tshul bzhin lag tu len pa gal che'o/__/dbang bskur thob pa'i phan yon kyang gzhung las/__dbang 'di lan cig thob pas kyang :__rtsa ba yan lag nyams chags 'dag:__'khor 'das ye shes dbang du 'du:__dngos grub myur du thob par 'gyur:__de phyir gsang mchog spyod pa yi:__lam gyi bogs 'don yang dag go:__zhes gsungs pa lags so/__/de nas dbang dkyus gcig tu bskur ba'i tshe bdud rtsi sman dbang la 'jug cing*/__khol 'don skabs dbang rjes dam tshig khas blang*/__gtang rag maN+Dal sogs dang*/__phrin las kyi tshogs la rol zhing lhag ma gtong ba phyin chad kyang spyi dang mthun par bya'o/__/nyer mkho'i phrin las sgrub pa la/__/med thabs med pa'i gdams zab kyi/__/smin byed lag len rnams gsal 'dis/__/skal bzang skye bo'i 'dod 'jor shog__/ces gter chen bla ma rin po ches gsung gi rjes su gnang ba ltar rje nyid kyi phyag bzhes gtsang ma la 'phri bsnan med pa'i bklag chog tu pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du bgyis pa dge legs 'phel/__slar nag 'gros su btang po ni phun tshogs rnam rgyal lo//__//__

Footnotes

Other Information