བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bai ro'i thugs tig dran pa tshe sgrub kyi phrin las dbang bskur gyi cho ga bklags chog tu bkod pa tshe dbang g.yung drung 'khyil ba JKW-KABAB-18-TSHA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 3, Pages 11-39 (Folios 1a to 15a4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ (Bai ro tsa na)
Citation 'jam mgon kong sprul. bai ro'i thugs tig dran pa tshe sgrub kyi phrin las dbang bskur gyi cho ga bklags chog tu bkod pa tshe dbang g.yung drung 'khyil ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 11-39. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་ (tshe sgrub bai ro'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THI-005
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་དགོས་འབྱུང་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་འགེངས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཏུ་གྱུར་ཏེ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་འབྱོར་དྲུག་རྒྱས་པའི་དུས་ཚེས་བཟང་པོ་ལ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: འདོན་བདེའི་ཞབས་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བགྱིས་པའོ།
  • Author colophon: ces rin chen gter gyi mdzod chen por dgos 'byung dbyig gi snying po rnams kyis rim par 'gengs pa'i skabs su nye bar mkho ba'i cha rkyen tu gyur te/__'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas 'byor drug rgyas pa'i dus tshes bzang po la rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bkod pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: 'don bde'i zhabs tog phun tshogs rnam rgyal pas bgyis pa'o
[edit]
༄༅། །བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ། །ཡེ་སངས་རྒྱས་ཉིད་མ་འགགས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ། །གང་འདུལ་རོལ་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཚུལ། །རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་ཞབས་ལ་གུས་བཏུད་དེ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཟུར་འདེབས་དགོད་འདིར་གནང་བ་སྩོལ། །རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ཆེས་ཟབ་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་འདི་ཉིད་རང་དོན་ནར་མའི་ཉམས་ལེན་ནི་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ལས་ཅིའང་མི་དགོས་ཤིང༌། གཞན་དོན་ཚེ་སྒྲུབ་དང་དབང་བསྐུར་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སྤྱི་མཚུངས་ཅུང་ཟད་སྤྲོ་བ་ལ་གཉིས། ཕྲིན་ལས་དང༌། དབང་བསྐུར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། །དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། དང་པོ་ནི། བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དབེན་པར་སྟེགས་གཙང་མ་སྨན་སྤོས་ཀྱིས་ཆག་ཆག་བཏབ་པ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་གམ་དམར་པོ་གཡུང་དྲུང་དང་འོད་ལྔའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་དཀར་མངར་སྤོད་ཟན་སྦྱར་བའི་ཚེ་འབྲང་རྒྱན་ལྡན་བཞག །མདུན་དུ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་མངར་གསུམ་བཏབ་པའི་ཆང་གིས་བཀང་བ་ཁ་ལ་མར་ཟེག་གིས་བརྒྱན་པ་དང༌། གཡས་གཡོན་ཏུ་ཚེ་རིལ། ཟླ་ཕྲོམ་ཟླ་རྒྱས་ཀྱིས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཞལ་ཟས་རྣམས་བཀོད། དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་ན། བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་གཙོ་བོའི་སྐུ་ཙག་ཀྱང་བཞག །སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཆོད་སོགས་སྤྱི་མཚུངས་དང༌། མདའ་དར། དཀར་གཏོར། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱ། དེ་ནས་ཆོ་གའི་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་ལྔ། དང་པོ་བསང་ཁྲུས་བྱ་བ་ནི། སྤོས་དུད་ཀྱིས་ཕྱུངས་ལ། ཨ། །ནགས་ཚལ་བཅུད་ཕྱུངས་ཡིད་དུ་འོང༌། །དྲི་ཞིམ་ངད་ལྡན་སྤོས་མེ་འདིས། །གནས་དང་ཡོ་བྱད་སྒྲུབ་པ་པོའི། །ཉེས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་བསང་བར་བྱ། །ཨཱོཾ་ཤིམ་ཕོད་ཧ་ར་སང་ངེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཆབ་བྲན་ལ། ཨཱོཾ། །གཙང་མའི་ཚན་ཆབ་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །དྲི་ལྡན་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་གསོལ་བས། །གནས་དང་ཡོ་བྱད་སྒྲུབ་པ་པོའི། །སྐྱོན་གྱི་དྲི་མ་དག་གྱུར་ཅིག །ཨཱོཾ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷོ་ས་ལེ་སང་ངེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཉིས་པ་ཕྱི་རྒྱུད་ལ་དཀར་གཏོར་བསྔོ་བ་ནི། རྃ་ཡྃ་མྃ། དཀར་གཏོར་རི་རབ་གླིང་བཞི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བར་གྱུར། ཨ་ཨྃ་ཧཱུྃ། ཨཱོཾ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉན་ཅིང༌། །ད་ལྟ་དགེ་བའི་སྡོང་མཛད་པ། །ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང༌། །ཡུལ་ས་གཞི་བདག་མཐུ་བོ་ཆེ། །འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་གཏོར་མ་བཞེས། །ཀོ་ལོང་རུ་ང་མ་བྱེད་པར། །སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ་བ་དང༌། །དཀར་པོ་དགེ་བའི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །ཅེས་གཏོར་མ་ཕྱིར་འབུལ། གསུམ་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། བསྭོ། །ང་ནི་རྔམས་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་སྐུ། །དུག་ལྔ་འཇོམས་མཛད་མེ་ཕུང་འབར། །ཉོན་མོངས་བགེགས་རིགས་ཐལ་བར་རློག །འདུག་པའི་གནས་མེད་ལ་འུར་དེངས། བསྭོ་ཨཱོཾ་ཁྲོ་ཏ་ཧ་ལ་ནེ་རཾ་ཛ་ལ་རཾ། བཞི་པ་རྒྱན་བཀོད་པ་ནི། ཨ། །ཚེ་འབྲང་མཁའ་དབྱིངས་གཉིས་སུ་མེད། །ཚེ་ཆང་གཏའ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྒྱུན། །ཞལ་ཟས་བཀྲ་ཤིས་དངོས་གྲུབ་རྟེན། །བདག་ཅག་གཡུང་དྲུང་ཚེ་སྒྲུབ་ཕྱིར། །མི་འགྱུར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །གཡུང་དྲུང་རད་ན་སི་ཏི་བྲུྃ་ལྷན། ལྔ་པ་གསང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། བསྭོ། །ང་ནི་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ། །མ་བཅོས་མ་བསླད་སྙིང་པོ་ཨ། །སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན། །བར་བཅོད་འབྱུང་པོ་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་སྟོང་གསལ་འཛིན་པ་བྲལ། །རྣམ་རྟོག་བགེགས་ཀྱི་མིང་ཡང་མེད། །བགེགས་རྣམས་སྟོང་པའི་ངང་དུ་དེངས། །བསྭོ། ཨ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་ལྟ་བས་བསྲུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་དངོས་བཞི་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་དག་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། བསྭོ་ཨཱོཾ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་འཆི་མེད་བསྒྲུབ༔ ལན་གསུམ། འདིར་གཏེར་རྙིང་ལྟར་ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན། བདག་དང་མར་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲིད་གཡུང་དྲུང་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། རྩ་བའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འདྲེན་པའི་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྐྱབས་གནས་ཡུལ་མཆོག་རྣམ་བཞིའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕོ་རྒྱུད་རིག་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། མོ་རྒྱུད་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕྱུངས་ལ། །བདག་ལ་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཅེས་དང༌། ཨེ་མ་ཧོཿ །འོག་མིན་དབྱིངས་ནས་འཆྀ་མེད་སྐུ་རུ་བསྟན། །ཁོད་སྤུངས་དྲན་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དུར་ཁྲོད་ཚོགས་བདག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །འོད་ལྡན་འབར་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་ཀུན་མཁྱེན་དགོངས་པ་བརྙེས། །བཻ་རོ་ཙཱ་ནའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྨོན་ལམ་བཀའ་བབས་གང་འདུལ་འགྲོ་དོན་མཛད། །ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྦྱངས་བའི་འཕྲོ་སད་བཀའ་གཏེར་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས། །མི་ཤིགས་གཡུང་དྲུང་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གདུལ་དཀའ་ཐར་པར་འདྲེན། །རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དད་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །གདོས་བཅས་ལུས་ལ་ནད་གཅོང་མེད་པ་དང༌། །དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་འཛིན་བློ་ཡི་འཆིང་བ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་སྣང་བ་བླ་མར་འཆར། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། གཉིས་པ་བདག་ལྷ་རུ་བསྐྱེད་པ་ནི། སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པའི་ངང་ལས། ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་བསྒོམ། དེའི་ངང་ལས་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་བརྡོལ་བ་བཞིན་ཏུ་ས་བོན་དང་ལྷར་བསྒོམ་སྟེ། ཨ་ཨ་ཨ༔ ཨ་ནི་བོན་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད༔ ཨ་ལས་ཨཱོཾ་འཕྲོས་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་རིག་འཛིན་དང་༔ སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས༔ བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ འཆི་མེད་དྲན་པ་ཚེ་དབང་རྩལ༔ ཕྱག་གཡས་གཡུང་དྲུང་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ འོད་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཙན་དྷ་ལི༔ པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ གཉིས་ཀ་དར་དང་རཏ་ནས་བརྒྱན༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔ པད་ཟླ་ཉི་མའི་དབུས་ན་བཞུགས༔ སྲོག་རྩ་ལྕགས་ཀྱི་སྦུ་གུའི་དབུས༔ གཡུང་དྲུང་དམར་གསལ་ནྲྀ་ཡིས་མཚན༔ ཁོག་པར་ཨ་དཀར་འོད་ལྔ་འཕྲོ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཡར་འཕྲོས་པས༔ དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ༔ བསྭོ་ཨཱོཾ་ཁོད་སྤུངས་རཏྣ་ཚེ་ནྲྀ་ཛཿབྲཱུྃ༔ གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཁོད་སྤུངས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་འཕྲོས། །མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག་སྟེ་འོད་དུ་ཞུ། དེ་དག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གསལ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། སྣང་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ། རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་ཉི་ཟླ་པདྨ་བརྩེགས་པའི་གདན་ལ་ཁོད་སྤུངས་དྲན་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་ལྷ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། ཕྱག་གཡས་མི་འགྱུར་བའི་གཡུང་དྲུང་ཐུགས་ཀར་གཏོད་དེ་འཛིན་པ། གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་ཚེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་ཞིང་དཔག་བསམ་ཡལ་གའི་ཁ་རྒྱན་ཅན་བསྣམས་པ། ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་པང་དུ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཙནྡྷ་ལི་འོད་ལྡན་འབར་མ་པདྨ་དང་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་པདྨའི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ། ཚེ་བདག་རིག་འཛིན་ཕོ་མོ་གྲངས་མེད་པས་བསྐོར་བར་གྱུར། བཞི་པ་དབྱིངས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པའཕྲོས། མི་མངོན་དབྱིངས་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་རྣམས་ནས་ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨཱོཾ། །མི་འགྱུར་སྐུ་གསུམ་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །འགྲོ་དོན་ཐུགས་རྗེས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །ཁོད་སྤུངས་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ། །ཡུམ་ནི་རྒོད་ལྕམ་འོད་ལྡན་མ། །ཚེ་བདག་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོར་བཅས། །ཐུགས་དམ་དབང་གིས་བཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྭོ་ཨཱོཾ་ཁོད་སྤུངས་རད་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བྲཱུྃ་ཛ༔ ཏི་ཏ་ལྷན། ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཐོག་མར་ཕྱག་མཆོད་ནི། ན་མོ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །རྩེ་གཅིག་མོས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕྱག་འཚལ་དད་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཁོད་སྤུངས་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་གུ་དུ་ན་ཧྲུན། །བཤགས་པ་ནི། །ན་མོ་བདག་དང་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཅི་བསགས་པ། །ཁོད་སྤུངས་རིག་འཛིན་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོང་འགྱོད་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བྱང་དག་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨ་དཀར་ཨུ་དུག་གཤའ་ཡ་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཨ་ཨཱོཾ་ཧཱུྃ་འཕྲོས་ཏེ་མཆོད་རྫས་ལ་ཕོག་པས། རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ། མཆོད་རྫས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་བསམས་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། སྨན་གཏོར་རཀྟ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་དྭངས་མ་ལ་མཆོད་རྫས་ཐོགས་པའི་ལྷ་མོ། །ཁུ་བ་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའི་བདུད་རྩི་རྩིགས་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཨ་ཨཱོཾ་ཧཱུྃ། ཕྱི་མཆོད་ནི། ཨེ་མ་ཧོ༔ །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །བླ་མེད་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ནི། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །བདག་ཅག་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཟུར་ཤམ་དེ་ཤོ་ཧ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྨན་མཆོད་ནི། ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་མཚར་གཡུ་འབྲང་བདུད་རྩིའི་ཕུད། །ར་ས་ཡཱ་ན་སྨན་གྱི་བཅུད། །འཆི་མེད་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་འབུལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གཡུ་འབྲང་བདུད་རྩི་ཁཱ་ཧི། རཀྟ་འབུལ་བ་ནི། བསྭོ། མཚན་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཞལ་བུ་རུ། །དུག་ལྔ་རྩད་བཅད་དམར་གྱིས་བཀང༌། །འཆི་མེད་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་འབུལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཏིང་མུར་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། བསྭོ། །མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་གཏོར་གཞོང་དུ། །ཟད་མེད་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མས་བཀང༌། །འཆི་མེད་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་འབུལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། བྲཱུྃ་ཟད་མིན་སྤུངས་སོ་བ་ལིང་ཁཱ་ཧི། དྲུག་པ་ཚེ་འཛབ་འདྲེན་པ་ནི། ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་ཏེ། །སྔགས་ཀྱི་ཟེར་དང་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་ཚེ་ཡི་བདག༔ འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་ཀུན༔ བདུད་རྩིར་བསྡུས་ནས་ཚངས་བུག་བརྒྱུད༔ དབུ་མའི་ནང་ཞུགས་ལུས་ཀུན་གང་༔ ལུས་ནི་འཆི་མེད་གཞའ་ཚོན་སྐུ༔ ངག་ནི་གཞོམ་མེད་སྔགས་ཀྱི་གསུང༔ ཡིད་ནི་འཕོ་མེད་ཨ་ཡི་ཐུགས༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་བསྐྱེ་འབྲི་བྲལ༔ གཡུང་དྲུང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར༔ ཅེས་བསྒོམས་ལ། བསྭོ་ཨོཾ་ཁོད་སྤུངས་རཏྣ་ཚེ་ནྲྀ་ཛཿབྲཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཨོཾ། །དཀར་གསལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །བཟླས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང༌། །རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་ཚེ་ཡི་བདག །འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་བཅུད། །བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཀུན། །བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་བསྡུས། །བདག་མདུན་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ། །འཆྀ་མེད་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་གྱུར། །ཅེས་བསྒོམས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱའོ། །བདུན་པ་བསྟོད་ཅིང་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། མདའ་དར་གཡབས་ལ། བསྭོ་ཨཱོཾ། །བདེ་གཤེགས་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ། །སྐུ་ནི་འཆི་མེད་སྐྱེས་ནས་བཙན། །གསུང་ནི་འགགས་མེད་ཚངས་པའི་དབྱངས། །ཐུགས་ནི་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་དབྱིངས། །མཚན་ནི་དྲན་པ་ཚེ་དབང་རྩལ། །དཀར་གསལ་གཟི་བརྗིད་འོད་དུ་འབར། །ཕྱག་མཚན་གཡུང་དྲུང་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །ཡུམ་ནི་མདངས་ལྡན་འོད་འཕྲོ་མ། །པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འབེབས། །འཆི་མེད་ལྷ་མཆོག་འཁོར་བཅས་ལ། །ཕྱག་འཚལ་སྐུ་བསྟོད་མཆོད་པ་འབུལ། བསྭོ་ཨོཾ། །ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་ལས་ལ་སྐུལ། །ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་བཅུད། །ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་སྟོབས། །གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་རྗེ་ནུས་སྟོབས་ཡོན་ཏན་དཔལ། །བདག་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་བཅས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་སྡུས། །བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས། །ཚེ་བཅུད་ཉམས་པ་གོང་དུ་གསོས། །གནས་པ་སྤེལ་ལ་ཡར་བ་སྡུས། །སྒྲུབ་རྫས་གཡུ་འབྲང་བདུད་རྩིར་སྐྱིལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ། །ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་མཆོག་སྐུར། །ངོ་མཚར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཅེས་དང་སྔགས་བརྗོད་ལ་བཀུག་ཅིང་བརྟན་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་འབུལ་བ་ནི། ཚོགས་རྫས་ལ་ཆབ་བྲན་ཏེ། །རྃ་ཡྃ་མྃ་ས་ལེ་སང་ངེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །འབག་རྩོག་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱོངས། །བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཨ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་འཕྲོས་ཏེ་ཚོགས་རྫས་ལ་ཕོག་པས། རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ། ཚོགས་རྫས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་གོང་ལྟར་བརྗོད་ལ་བྱིན་བརླབ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ཏེ། ཨཱོཾ། །ཁྱབ་བརྡལ་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པ་ལས། །འགྲོ་དོན་སྐུ་སྤྲུལ་ཚེ་ཡི་ལྷ། །ཁོད་སྤུངས་དྲན་པ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་བཅས་རྣམས། །ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཨ་ཨཱོཾ་ཧཱུྃ་ཁོད་སྤུངས་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ། །དབོན་གསས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ལ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་མཆོད་འབུལ། །ཐུགས་རྗེས་བཞེས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཟུར་ནམ་དེ་ཤོ་ཧ་ར་ཐིམ་ཐིམ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཤགས་པ་ནི། མ་རིག་དབང་གྱུར་འཁྲུལ་པའི་བློས། །འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་སྐྱོན་ཅི་མཆིས་པ། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས། །སྐྱོན་བྲལ་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨུ་དུག་གཤའ་ཡ་ནི་ས་ལེ་སང་ངེ་སྭཱ་ཧཱ། བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། །གྱི་གྲན་ཤུ་ནི་ག་མཱ་ར་ཡ་ཛ་ཛཿ བསྭོ། །དཔལ་ཆེན་ཐུགས་རྗེས་དྲག་པོར་ཁྲོས། །ང་བདག་ལོག་པའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས། །གཟུགས་ཕུང་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་སྒྲོལ། །རྣམ་ཤེས་མཁའ་ཀློང་དབྱིངས་སུ་སྟིམས། །མུ་མར་གྲན་ལ་ཧྲིལ་ཤག་ཐུམ་རྦད། བསྭོ། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས། །དྲན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དུ་བསྟབ། །ལོག་རྟོག་སྐྱེ་འཆི་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཐུགས་དམ་བརྒྱུད་བསྐང་ནི། ན་མོ། སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ། །བླ་ཆེན་དྲན་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས། །གཡུང་དྲུང་གསང་བའི་གསས་ཁང་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་ཕུད་བཤམས་ནས། །དབྱིངས་ན་བཞུགས་པའི་ཞི་ལྷ་དང༌། །མཁའ་ལ་འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས། །ཀློང་དུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་རྣམས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐངས་པ་བཞིན། །གསང་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མཆོག་ཐུན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དེ་འོག་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ལ། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས། །མཆིམས་ཕུ་བྲེ་གུའི་ཀེ་ཚང་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་ཕུད་བཤམས་ནས། །དབྱིངས་ན་བཞུགས་པའི་ཞི་ལྷ་དང༌། །མཁའ་ལ་འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས། །ཀློང་དུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་རྣམས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐངས་པ་བཞིན། །གསང་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མཆོག་ཐུན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དེ་འོག་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་ལ། །མི་ཤིགས་གཡུང་དྲུང་འབྱུང་གནས་སོགས། །ཚེ་དབང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཡིས། །རང་རང་གར་བཞུགས་སྒྲུབ་གནས་སུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་ཕུད་བཤམས་ནས། །དབྱིངས་ན་བཞུགས་པའི་ཞི་ལྷ་དང༌། །མཁའ་ལ་འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས། །ཀློང་དུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་རྣམས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐངས་པ་བཞིན། །གསང་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མཆོག་ཐུན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཁྱད་པར་བསྐང་བ་ནི། བསྭོ། རྨད་བྱུང་གསང་བའི་གཞལ་ཡས་འདིར། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིས། །དམིགས་མེད་ཡོངས་ཁྱབ་བོན་གྱི་སྐུ། །འགགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །དབྱེར་མེད་རང་ཤར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཁོད་སྤུངས་དྲན་པ་ཡབ་དང་ཡུམ། །ཕྱི་རྒྱུད་བདེ་གཤེགས་ཞི་བའི་ལྷ། །ནང་རྒྱུད་གསང་སྔགས་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས། །གསང་རྒྱུད་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཕྱི་ནང་བཀའ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་གང༌། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །དེ་ནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་མ་རྣམས། ཨ་ཨཱོཾ་ཧཱུྃ། འདོད་ཡོན་ཟད་མེད་ཀྱི་གཏེར་དུ་དམིགས་ལ། ཨོཾ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ལྷག་མ་འདི། །ཀུན་བཟང་དགོངས་པས་བྱིན་བརླབས་ནས། །ལན་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ལ་བསྔོ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་བདེ་ཐོབ་ཤོག །ཐོར་ཐོར་ཐིམ་ཐིམ་ཤཱན་ཏིང་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྨོན་ལམ་ནི། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་བའི་མཐུས། །སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཤོག །གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨེ་མ་ཧོ༔ །ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཟབ་མོ་ཐེམས། །རང་བྱུང་རིག་པའི་ལྷ་ཞལ་འཁུམས། །ད་ནི་མི་འབྲལ་བསྙེན་ལགས་ན། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་མཆོག་ལ་བརྟེན་ནས། །ཐུན་མོང་ལས་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་སྩོལ། །འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཐོབ་ནས། །འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཨོཾ་ཡཾ་རཾ་ཁཾ་སུ་ཨེ་དྲུང་མུ་རཏྣ་ཡེ་ལྷན་འདུ། ཞེས་རྫས་རྣམས་གཡས་བསྐོར་གཡོན་བསྐོར་དུ་རོལ། གསུམ་པ་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་ནི། བསྭོ། སྣང་སྲིད་ཡངས་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཤམས། །ཟད་མེད་གཏེར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །སྐྱབས་གནས་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་མཆོད། །ཚེ་དབང་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་བསྐང༌། །བཀའ་ཡི་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུངས། །བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་ལ་སྦྱིན། །གནོད་འཚེའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་བར་གྱིས། །རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ལ་བསྔོ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་བདེ་ཐོབ་ཤོག །ཨི་དམ་བྷ་ལིང་ཁཱ་ཧི། ཞེས་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ་ལ་གཏོར་བྲོ་ནི། །བསྭོ། །མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པའི་ཕུང་པོ་ལ། །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བྲོ་ཆེན་བརྡུང༌། །ང་བདག་འཛིན་པའི་བདུད་བཅོམ་ནས། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་སུ་མཉམ་པར་སྦྱོར། །བསྭོ་ཁོད་དོ་སྤུངས་སོ་ཤ་ཏྲུཾ་མཱ་ར་ཡ་ནན། བཞི་པ་བཀྲ་ཤིས་ནི། ཨེ་མ་ཧོ༔ འཇིགས་བྲལ་མི་མངའ་བདེ་ཆེན་དབྱིངས། །གསས་མཁར་གཞལ་ཡས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་སྤྲོས་མཐའ་བྲལ། །ཁྱབ་བརྡལ་བོན་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རང་བཞིན་མི་འགྱུར་ལྷུན་ལ་རྫོགས། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདྲེན། །ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྐྱེ་འཆི་གཉིས་སྤངས་འཆི་མེད་བརྙེས། །ཁོད་སྤུངས་ཡབ་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གཏེར་མཛོད་འཆང༌། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་དུ་འབེབས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བར་ཆོད་སེལ་ཅིང་བསྟན་པ་སྲུང༌། །མཁའ་འགྲོ་བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག །ལྔ་པ་གཤེགས་བསྡུ་ནི། སྔོན་གྱི་གཏེར་རྙིང་ལས་གཤེགས་བསྡུ་མ་གསུངས་པས་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་བཅད་ཀྱི་སྒྲུབ་པར་དོན་ལའང་གནས་མོད། ཕྱིས་ཀྱྀ་རྗེས་འབྲངས་འགས་སྤྱིའི་རིགས་ལས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་ཀྱང༌། འདིར་ནི་བླ་མེད་སྤྱི་མཐུན་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་བྱ། མེད་ན་དམ་ཡེ་ཆབ་གཅིག་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་སྟེ། ཨ། །བདག་དང་སྣང་སྲིད་གཞལ་ཡས་ལྷ། །བསྐྱེད་པ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་ཀུན། །བདག་ཉིད་རིག་པའི་ཀློང་དུ་ཐིམ། །མ་བཅོས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོར་བཞག །ཨ་ཨཱོཾ་ཧཱུྃ་འདུས་ལེ་ལྷན། ཅེས་མ་བཅོས་རང་བྱུང་གི་ངོ་བོ་རྗེན་པར་བཞག་ལ། སླར་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །འདིའི་བསྙེན་པ་བྱེད་ན། ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཟླས་པའི་གྲངས་ཚད་རབ་བྱེ་བ་བཞི། འབྲིང་བྱེ་བ་གཅིག་སྟེ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ། ཐ་མ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ། རྟགས་སྤྱི་དང་མཚུངས། སྒྲུབ་པ་བྱེད་ན་ལས་བྱང་འདི་ལྟར་བདག་མདུན་གཉིས་ཆར་བཏང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕྲག་གིས་མཐའ་རྟེན་པའམ། ཞག་བདུན་ཡན་ཅི་འགྲུབ་བྱ། བཅུད་ལེན་གྱི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུའང་འདི་ལྟར་སྦྲེལ་ན་ལེགས་སོ། གཉིས་པ་ཚེ་དབང་གི་རིམ་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་དབང་རྫས་ཀྱི་གཤོམ་དང༌། ཕྲིན་ལས་བཏང་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་བྱས་ལ། བཟླས་པ་ཚེ་འགུགས་ཡན་སོང་བ་དང༌། །སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་བྱ་སྟེ། ལས་བུམ་ཐོགས་ལ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱེར་སྤུངས་དྲན་པ་དུང་གི་མདོག་ཅན་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བྱུང་སྟེ། །ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སང་གིས་དག་པར་མོས་ཤིག །ཨཱོཾ། །ཁོད་སྤུངས་ཐུགས་ལས་འོད་ཤར་བས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་གྱི་ཆུ་བོ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་བཀྲུ། །ཤེལ་གོང་བཞིན་ཏུ་དག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ཁྲུས་བྱ། བདག་ཉིད་ཁོད་སྤུངས་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་མེ་རི་ཐོག་མཚོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་གྱུར། །བསྭོ། །ང་ནི་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ། སོགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་བསྲུང༌། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་སོགས་བྱས་ཏེ། དེ་ལ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་བསྙད་ན། ཁོད་སྤུངས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བའི་མཆི་མེད་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་གདུལ་དཀའི་འགྲོ་བ་མང་པོ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བྱོན་པ་སྟེ། ནུབ་ཕྱོགས་སྟག་གཟིག་གི་ཡུལ་དུ་བརྫུས་ཏེ་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་ཁྱེའུ་དག་པ་དྲི་མེད་ཅེས་གྲགས། ཞང་ཞུང་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་དུ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་མི་རུ་བསྟན་པའི་ཚེ་གྱེར་སྤུངས་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་ཅིང༌། ཞང་བོད་མཁས་པ་རྣམས་ལས་བློ་སྦྱངས་པའི་ཚེ་མཁས་ཆེན་རྫུ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ཀྱང་གྲགས། ཨོ་རྒྱན་གྱི་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་དུ་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་རོམ་བུ་གུ་ཧྱ་ཙནྡྲ་སོགས་མཁས་པ་དགུ་ལ་བཏུགས་ཤིང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྩོད་པ་བཟློག་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ཚེ་གྲུབ་ཆེན་བིརྺ་པ་ཞེས་སུ་གྲགས། འཆི་མེད་ཚེའི་གྲུབ་པ་བརྙེས་ཏེ་ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཛད། མཁའ་འགྲོ་འོད་ལྡན་འབར་མ་དང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་ཏུ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་བསྐྲུན་པའི་ཚུལ་ཡང་བསྟན། བོད་ཡུལ་མངའ་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་མཆོད་གནས་སུ་ཕེབ་སྟེ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལས་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་གསོལ་ཞིང་བཀའ་བབས་གྲུབ་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་སྡེར་ཡང་བཞུགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པས་མཚོན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་ཐར་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྲོལ་ཀ་མང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། ཟབ་འདྲིལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་འདི་ནི། སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་ཆེད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་གནང་ཞིང་དགོངས་པའི་ཀློང་དུ་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ། དེང་སང་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མི་ཤིགས་གཡུང་དྲུང་འབྱུང་གནས་རྩལ་གྱིས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སྐལ་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྩལ་བའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་དང་མདུན་གྱི་ལྷ་དབྱེར་མེད་པ་ཁོད་སྤུངས་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་དྲན་པ་ཚེ་དབང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ་ལ། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་དད་གུས་དྲག་པོས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་འཆི་མེད་ཚེའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་སྒོར་ཞུགས་པར་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཆོ་གའི་ལད་མོ་མཛོད་ཅིག བསྭོ་ཨཱོཾ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་མཆི་གསོལ་བ་འདེབས༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་འཆི་མེད་བསྒྲུབ༔ ལན་གསུམ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོ་དབང་གིས་ལམ་སྒོ་འབྱེད་པ་སོང༌། དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་བསྐུར་བ་ལ། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་བཅུད་ཆགས་པའི་རྟེན་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་དབབ་དགོས་པས་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་སྒོམས་ཤིག །སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་གདན་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཁོད་སྤུངས་དྲན་པ་མཆི་མེད་ཚེའི་ལྷ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། ཕྱག་གཡས་མི་འགྱུར་བའི་གཡུང་དྲུང་ཐུགས་ཀར་གཏོད་དེ་འཛིན་པ། གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་ཚེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་ཞིང་དཔག་བསམ་ཡལ་གའི་ཁ་རྒྱན་ཅན་བསྣམས་པ། ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་པང་དུ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཙནྡྷ་ལི་འོད་ལྡན་འབར་མ་པདྨ་དང་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་པདྨའི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ། ཚེ་བདག་རིག་འཛིན་ཕོ་མོ་གྲངས་མེད་པས་བསྐོར་བར་གྱུར་པ། སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར་པའི་འདུན་པ་གྱིས་ཤིག །སྤོས་རོལ་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། ཨཱོཾ། །མི་འགྱུར་སྐུ་གསུམ་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །འགྲོ་དོན་ཐུགས་རྗེས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །ཁོད་སྤུངས་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་ལྷ། །ཡུམ་ནི་རྒོད་ལྕམ་འོད་ལྡན་མ། །ཚེ་བདག་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོར་བཅས། །ཐུགས་དམ་དབང་གིས་བཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྭོ་ཨཱོཾ་ཁོད་སྤུངས་རད་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བྲཱུྃ་ཛ༔ ཏི་ཏ་ལྷན། ཅེས་བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ་བོ། །དེ་ནས་དབང་དངོས་གཞི་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་ལད་མོ་གྱིས། ཀྱེ། །འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་བླ་མ་རྗེ། །ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན། །ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་སྩལ་དུུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། བླ་མས། །ངོ་མཚར་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ། །ཁྱོད་ནི་ལས་དང་སྐལ་ལྡན་ཕྱིར། །དབང་མཆོག་གང་ཡིན་སྦྱིན་པར་བྱ། ཞེས་གནང་བ་སྦྱྀན། དབང་དངོས་གཞི་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཁྱད་པར་དོན་གྱི་དབང་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ཕྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་འདུན་པ་གྱིས་ཤིག །བླ་བརྒྱུད་ཙཀླི་མགོར་བཞག་ལ། ཨེ་མ་ཧོ༔ །འོག་མིན་དབྱིངས་ནས་འཆི་མེད་སྐུ་རུ་བསྟན། །ཁོད་སྤུངས་དྲན་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕྱུངས་ལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །དུར་ཁྲོད་ཚོགས་བདག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །འོད་ལྡན་འབར་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕྱུངས་ལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་ཀུན་མཁྱེན་དགོངས་པ་བརྙེས། །བཻ་རོ་ཙཱ་ནའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕྱུངས་ལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྨོན་ལམ་བཀའ་བབས་གང་འདུལ་འགྲོ་དོན་མཛད། །ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕྱུངས་ལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྦྱངས་བའི་འཕྲོ་སད་བཀའ་གཏེར་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས། །མི་ཤིགས་གཡུང་དྲུང་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕྱུངས་ལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གདུལ་དཀའ་ཐར་པར་འདྲེན། །རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཕྱུངས་ལ། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །དད་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །གདོས་བཅས་ལུས་ལ་ནད་གཅོང་མེད་པ་དང༌། །དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་འཛིན་བློ་ཡི་འཆིང་བ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་སྣང་བ་བླ་མར་འཆར། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། གཉིས་པ་ནང་ཡི་དམ་ལྷའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། འཆི་མེད་ཚེ་བདག་དྲན་པ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གྱི་གནས་ནས་ཆར་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུ་རིག་སྟོབས་ཡེ་ཤེས་སུ་གྲོལ་བའི་འདུན་པ་མཛོད། གཙོ་བོའི་སྐུ་ཙཀ་མགོར་བཞག་ལ། བསྭོ་ཨཱོཾ། །བདེ་གཤེགས་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ། །སྐུ་ནི་འཆི་མེད་སྐྱེས་ནས་བཙན། །གསུང་ནི་འགགས་མེད་ཚངས་པའི་དབྱངས། །ཐུགས་ནི་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་དབྱིངས། །མཚན་ནི་དྲན་པ་ཚེ་དབང་རྩལ། །དཀར་གསལ་གཟི་བརྗིད་འོད་དུ་འབར། །ཕྱག་མཚན་གཡུང་དྲུང་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །ཡུམ་ནི་མདངས་ལྡན་འོད་འཕྲོ་མ། །པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འབེབས། །འཆི་མེད་ལྷ་མཆོག་འཁོར་བཅས་ལ། །ཕྱག་འཚལ་སྐུ་བསྟོད་མཆོད་པ་འབུལ། བསྭོ་ཨོཾ། །ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་ལས་ལ་སྐུལ། །ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་བཅུད། །ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་སྟོབས། །གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་རྗེ་ནུས་སྟོབས་ཡོན་ཏན་དཔལ། །བདག་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་བཅས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་སྡུས། །བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས། །ཚེ་བཅུད་ཉམས་པ་གོང་དུ་གསོས། །གནས་པ་སྤེལ་ལ་ཡར་བ་སྡུས། །སྒྲུབ་རྫས་གཡུ་འབྲང་བདུད་རྩིར་སྐྱིལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ། །ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་མཆོག་སྐུར། །ངོ་མཚར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཆི་མེད་ལྷ་མཆོག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར། །གཡུང་དྲུང་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། བསྭོ་ཨོཾ་ཁོད་སྤུངས་རཏྣ་ཚེ་ནྲྀ་ཛཿབྲཱུྃ༔ གསུམ་པ་ཚེ་བུམ་འབྲང་རྒྱས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ། ཚེ་བདག་ཁོད་སྤུངས་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ་དད་གུས་དྲག་པོས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས། ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་མ་ལུས་པ་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་ཕྱག་གི་བུམ་པར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ཞིང་ཁོལ། བུམ་པའི་ཁ་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་ལྷུད་ཀྱིས་བབས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་དབང་བཞི་གཅིག་ཅར་དུ་རྫོགས། སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ། འགྱུར་བ་མེད་པའི་གཡུང་དྲུང་གི་སྐུར་གྱུར་པའི་འདུན་པ་མཛོད་ཅིག །ཚེ་འབྲང་མགོར་བཞག་ལ། བསཱོ་ཨཱོཾ༔ རང་བྱུང་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་ནས༔ འཆི་མེད་དྲན་པ་ཚེ་དབང་རྩལ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསྭོ་ཨོཾ་ཁོད་སྤུངས་རཏྣ་ཚེ་ནྲྀ་ཛཿབྲཱུྃ༔ བརྟན་གཡོའི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་བསྡུས་པའི་ཚེ་ཆང་བདུད་རྩི་གསོ་བྱེད་སྨན་གྱི་རྒྱུན་དང༌། བཀྲ་ཤིས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་བསྲོས་པས་རྩ་རླུང་བྱང་སེམས་ཀྱི་དྭངས་མ་སྟོབས་སུ་གྱུར། འཆི་བ་མེད་པ་ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བསམས་ཞིག །ཚེ་ཆང་སྦྱིན་ལ། བསྭོ་ཨཱོཾ༔ གཏན་ཆེན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཚོ༔ ར་ས་ཡཱ་ན་ཚེ་ཡི་རྫས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྩ་རླུང་བྱང་སེམས་འཕེལ་བར་ཤོག༔ བསྭོ་ཨོཾ་ཁོད་སྤུངས་རཏྣ་ཚེ་ནྲྀ་ཛཿབྲཱུྃ༔ རིལ་བུ་དང་རྫས་རྣམས་སྦྱིན་ལ། བསྭོ་ཨཱོཾ༔ དངོས་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདི༔ ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བསྭོ་ཨོཾ་ཁོད་སྤུངས་རཏྣ་ཚེ་ནྲྀ་ཛཿབྲཱུྃ༔ བཞི་པ་ཁྱད་པར་ངོ་སྤྲོད་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རྩ་བའི་གསུང་འདི་ལ་གསན་ཏེ་རང་སེམས་གཉུག་མ་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མ་བཅོས་པར་ཞོག་ཅིག །མདུན་གྱི་བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ༔ རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ དེ་ཚེ་བོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སེམས་སྣང་ཡིན་ཏེ་རྨི་ལམ་འདྲ༔ སེམས་ཉིད་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པར༔ ཅིར་ཡང་འཆར་ཏེ་འཇའ་ཚོན་འདྲ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་བོན་གྱི་སྐུ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྣང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ནས་རང་ལ་གནས༔ མི་འགྱུར་འཕོ་མེད་བརྡལ་བ་ཆེ༔ འདི་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་འདས་ཕྱིར༔ ས་ཡིས་མི་ནོན་ཆུས་མི་ཞིག༔ མེས་བསྲེག་རླུང་གིས་གཏོར་དུ་མེད༔ སྐྱེ་མཻད་གནས་མེད་འགགས་པ་མེད༔ འཆི་འཕོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་རྟོག་སྟེ༔ རྟོག་མེད་གཉུག་མའི་དོན་མཐོང་ནས༔ གོམས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ན༔ འཆི་མེད་དྲན་པ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་གདོད་ནས་སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ཏེ་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་གྲུབ་ནས། མཐར་ཕྱིན་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དེ་ལྟར་འཆྀ་མེད་ཚེའི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་ནམ་དུའང་ཉམས་པ་མེད་པར་རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འགྱུར་མེད་གཡུང་དྲུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པའི་མདུན་པ་གྱིས་ཤིག །མཚོན་བྱེད་གཡུང་དྲུང་ངམ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨ༔ སྤྲོས་པས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པའི་ཚེ༔ བསྡུས་པས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་དབྱིངས༔ འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་སྐྱེ་འཆི་བྲལ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚེ་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བས་བཀྲ་ཤིས་པའི་བདེན་ཚིག་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་བས་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར། མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་ཤིས་བརྗོད་དང༌། བསྭོ་ཨཱོཾ༔ ན་མོ༔ འཆི་མེད་དྲན་པ་ཡབ་སྲས་སོགས་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དབོན་གསས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྲོག་གཡུང་དྲུང་ལྟར་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ནད་མེད་ལང་ཚོའི་མཆོག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་རིང་བར་གྱུར་ཅིག༔ མཐར་ཐུག་རིག་རྩལ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད་པས་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་འགྲུབ། རྩ་གཞུང་དངོས་བསྟན་ལ་ཁ་སྐོང་མི་བྱེད་ན། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དང་ལྷ་དབང་བཅས་བཞག་པས་མཐུས་པ། དབང་གྲངས་གསོག་བྱེད་ན། ཞལ་གསོའི་བཟའ་བཏུང་སྦྱིན་པ་ཡན་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་སོང་ནས། ཚེ་འབྲང་དང་ཚེ་རྫས་སྦྱིན་པའི་ཤ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྨོན་ལམ་ཚིག་ལྷུག་ཚར་རེ་བརྗོད་པ་ལ་གྲངས་བཟུང༌། རྫོགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཕྱིན་རྒྱས་པ་བྱ། གོང་ལྟར་མཇུག་གཏང་རག་མཎྜལ་སོགས་རྗེས་སྤྱི་ལྟར་དང༌། དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མན་ལས་བྱང་ལྟར་ལ། སྤྲོས་འབྱོར་ཆེ་ན་སློབ་མ་རྣམས་ཆབ་ཅིག་ཚོགས་ནས་ལོངས་སྤྱད། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་དབང་གི་སྐབས་དགོས་ངེས་མེད་ཅིང་གཏོར་སྐྱོང་ཕྱིན་གྱི་མཇུག་བསྡུ་རྣམས་ཀྱང་མཐར་ཆགས་སུ་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །འདི་ལ་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ལ་བཟླས་སྒོམ་ཙམ་ལ་འདོན་ཆ་མི་གསལ་ཡང་དངོས་དང་ཤུགས་ལས་བསྟན་ཅིང༌། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་འདི་ལྟར་འོས་པའི་བཀའ་ལུང་དངོས་སུ་སྩལ་བ་ལྟར། དྲན་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཆེན་མོ་དབོན་གསས་ཁྱུང་རྒོད་རྩལ་ལམ་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་གྱིས་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་སྙིང་མཛོད་སྨུག་པོ་ནས་བཏོན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡང་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་དེ་ཉིད་ཁུངས་སུ་བྱས་ཏེ། ཕྱག་ལེན་རྙིང་པ་དང་མཐུན་རུང་དུ་སྦྱར་བའོ། འཕྲལ་ཡུན་འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །འཆི་མེད་ཁོད་སྤུངས་ཆེན་པོའི་གསང་བ་གསུམ། །བདེ་བླག་ཉིད་འགྲུབ་འགྲོ་ཀུན་དབུགས་འབྱིན་པའི། །ཚེ་དབང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཆེན་འབེབས་བྱེད་ཤོག །ཅེས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་དགོས་འབྱུང་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་འགེངས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཏུ་གྱུར་ཏེ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་འབྱོར་དྲུག་རྒྱས་པའི་དུས་ཚེས་བཟང་པོ་ལ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། འདོན་བདེའི་ཞབས་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བགྱིས་པའོ། །
[edit]

@#/__/bai ro'i thugs tig dran pa tshe sgrub kyi phrin las dbang bskur gyi cho ga bklags chog tu bkod pa tshe dbang g.yung drung 'khyil pa zhes bya ba bzhugs so//__na mo gu ru d+he ba d+hA ki nI yai/__/ye sangs rgyas nyid ma 'gags thugs rje'i rtsal/__/gang 'dul rol pa 'chi med rig 'dzin tshul/__/rnam thar bsam yas zhabs la gus btud de/__/sgrub thabs zur 'debs dgod 'dir gnang ba stsol/__/rnam snang lo tsA ba chen po'i thugs tig ches zab pa'i tshe sgrub 'di nyid rang don nar ma'i nyams len ni gter gzhung nyid las ci'ang mi dgos shing*/__gzhan don tshe sgrub dang dbang bskur sogs kyi skabs spyi mtshungs cung zad spro ba la gnyis/__phrin las dang*/__dbang bskur ro/__/dang po la gsum/__sngon 'gro/__/dngos gzhi/__rjes so/__dang po ni/__bkra shis shing yid du 'ong ba'i dben par stegs gtsang ma sman spos kyis chag chag btab pa la/__dkyil 'khor zla gam dmar po g.yung drung dang 'od lnga'i ra bas bskor ba'i dbus su dkar mngar spod zan sbyar ba'i tshe 'brang rgyan ldan bzhag__/mdun du thod pa mtshan ldan mngar gsum btab pa'i chang gis bkang ba kha la mar zeg gis brgyan pa dang*/__g.yas g.yon tu tshe ril/__zla phrom zla rgyas kyis mtshon bkra shis pa'i zhal zas rnams bkod/__dbang rgyas par bskur na/__bla ma brgyud pa dang gtso bo'i sku tsag kyang bzhag__/sman gtor rak+ta/__phyi mchod sogs spyi mtshungs dang*/__mda' dar/__dkar gtor/__tshogs kyi yo byad rnams tshogs par bya/__de nas cho ga'i sngon tu 'gro ba la lnga/__dang po bsang khrus bya ba ni/__spos dud kyis phyungs la/__a/__/nags tshal bcud phyungs yid du 'ong*/__/dri zhim ngad ldan spos me 'dis/__/gnas dang yo byad sgrub pa po'i/__/nyes pa'i skyon rnams bsang bar bya/__/A+oM shim phod ha ra sang nge ye swA hA/__chab bran la/__A+oM/__/gtsang ma'i tshan chab spos kyi chu/__/dri ldan bdud rtsi'i khrus gsol bas/__/gnas dang yo byad sgrub pa po'i/__/skyon gyi dri ma dag gyur cig__/A+oM shud+d+he shud+d+ho sa le sang nge ye swA hA/__gnyis pa phyi rgyud la dkar gtor bsngo ba ni/__ra~M ya~M ma~M/__dkar gtor ri rab gling bzhi 'dod pa'i yon tan sna tshogs kyis gang bar gyur/__a a~M hU~M/__A+oM/__/sngon gyi rgyal ba'i bka' nyan cing*/__/da lta dge ba'i sdong mdzad pa/__/lha klu sde brgyad 'jig rten skyong*/__/yul sa gzhi bdag mthu bo che/__/'khor bcas 'dir gshegs gtor ma bzhes/__/ko long ru nga ma byed par/__/sgrub pa'i mthun rkyen spel ba dang*/__/dkar po dge ba'i sdong grogs mdzod/__/ces gtor ma phyir 'bul/__gsum pa bgegs bskrad pa ni/__bswo/__/nga ni rngams chen khro bo'i sku/__/dug lnga 'joms mdzad me phung 'bar/__/nyon mongs bgegs rigs thal bar rlog__/'dug pa'i gnas med la 'ur dengs/__bswo A+oM khro ta ha la ne raM dza la raM/__bzhi pa rgyan bkod pa ni/__a/__/tshe 'brang mkha' dbyings gnyis su med/__/tshe chang gta' chen byang chub rgyun/__/zhal zas bkra shis dngos grub rten/__/bdag cag g.yung drung tshe sgrub phyir/__/mi 'gyur brtan par bzhugs su gsol/__/g.yung drung rad na si ti bru~M lhan/__lnga pa gsang mtshams bcad pa ni/__bswo/__/nga ni g.yung drung tshe yi lha/__/ma bcos ma bslad snying po a/__/skye shi med pa'i rang bzhin yin/__/bar bcod 'byung po rang gi sems/__/sems nyid stong gsal 'dzin pa bral/__/rnam rtog bgegs kyi ming yang med/__/bgegs rnams stong pa'i ngang du dengs/__/bswo/__a phaT phaT/__ces lta bas bsrung ngo*/__/gnyis pa dngos bzhi la bdun las/__dang po rgyud dag pa'i sbyor ba ni/__bswo A+oM/__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__g.yung drung tshe yi lha tshogs la:__phyag 'tshal skyabs mchi gsol ba 'debs:__'gro ba'i don phyir 'chi med bsgrub:__lan gsum/__'dir gter rnying ltar cung zad spro na/__bdag dang mar gyur nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad ji srid g.yung drung snying po la mchis kyi bar du/__rtsa ba'i bla ma bka' drin can la skyabs su mchi'o/__/brgyud pa'i bla ma byin rlabs can la skyabs su mchi'o/__/'dren pa'i bla ma thugs rje can la skyabs su mchi'o/__/skyabs gnas yul mchog rnam bzhi'i tshogs la skyabs su mchi'o/__/pho rgyud rig 'dzin sems dpa'i tshogs la skyabs su mchi'o/__mo rgyud ma dang mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi'o/__/mi mngon dbyings nas thugs rje'i 'od phyungs la/__/bdag la g.yung drung tshe yi dngos grub stsol/__ces dang*/__e ma hoH__/'og min dbyings nas 'ch-i med sku ru bstan/__/khod spungs dran pa'i sku la gsol ba 'debs/__/dur khrod tshogs bdag tshe dbang dngos grub ster/__/'od ldan 'bar ma'i sku la gsol ba 'debs/__/ye shes spyan ldan kun mkhyen dgongs pa brnyes/__/bai ro tsA na'i sku la gsol ba 'debs/__/smon lam bka' babs gang 'dul 'gro don mdzad/__/lang gro lo tsA'i sku la gsol ba 'debs/__/sbyangs ba'i 'phro sad bka' gter dngos grub bsnyems/__/mi shigs g.yung drung 'byung gnas la gsol ba 'debs/__/rgyal ba'i rnam 'phrul gdul dka' thar par 'dren/__/rtsa ba'i bla ma'i sku la gsol ba 'debs/__/dad gus gdung bas gsol ba btab pa'i mthus/__/gdos bcas lus la nad gcong med pa dang*/__/dbang bzhi yongs su rdzogs par byin gyis rlobs/__/bdag 'dzin blo yi 'ching ba dbyings su grol/__/rlung sems dbu mar thim par byin gyis rlobs/__/ngo shes thag chod snang ba bla mar 'char/__/tshe dbang rig 'dzin thob par byin gyis rlobs/__zhes gsol ba gdab/__gnyis pa bdag lha ru bskyed pa ni/__stong zhing bdag med pa'i ngang las/__kun snang snying rje tshad med pa bsgom/__de'i ngang las chu las chu bur brdol ba bzhin tu sa bon dang lhar bsgom ste/__a a a:__a ni bon nyid skye ba med:__a las A+oM 'phros hU~M la thim:__sangs rgyas sems dpa' rig 'dzin dang :__snod bcud dwangs ma thams cad bsdus:__bdag nyid skad cig dran rdzogs su:__'chi med dran pa tshe dbang rtsal:__phyag g.yas g.yung drung thugs kar gtod:__g.yon pas mnyam bzhag tshe bum 'dzin:__'od ldan ye shes tsan d+ha li:__pad+ma tshe bum bsnams pas 'khril:__gnyis ka dar dang rata nas brgyan:__me tog dmar po'i do shal 'phyang :__pad zla nyi ma'i dbus na bzhugs:__srog rtsa lcags kyi sbu gu'i dbus:__g.yung drung dmar gsal nr-i yis mtshan:__khog par a dkar 'od lnga 'phro:__de las 'od zer yar 'phros pas:__dbyings nas ye shes spyan drangs thim:__bswo A+oM khod spungs rat+na tshe nr-i dzaHbrU~M:__gsum pa dkyil 'khor bskyed pa ni/__bdag nyid khod spungs yab yum gyi thugs ka nas yi ge 'bru gsum 'phros/__/mdun gyi dkyil 'khor la phog ste 'od du zhu/__de dag yongs su gyur pa las phyi ye shes kyi gzhal yas khang gsal la rang bzhin med pa/__snang la dngos po med pa/__rgyan dang bkod pa phun sum tshogs pa'i nang du nyi zla pad+ma brtsegs pa'i gdan la khod spungs dran pa 'chi med tshe'i lha zhal gcig phyag gnyis/__phyag g.yas mi 'gyur ba'i g.yung drung thugs kar gtod de 'dzin pa/__g.yon pas mnyam bzhag tshe'i bum pa bdud rtsi'i bcud kyis gang zhing dpag bsam yal ga'i kha rgyan can bsnams pa/__zhabs gnyis skyil mo krung gis bzhugs pa'i pang du yum ye shes kyi tsan+d+ha li 'od ldan 'bar ma pad+ma dang tshe bum bsnams pas 'khril ba/__yab yum gnyis ka'ang dkar la dmar ba'i mdangs chags shing ye shes kyi 'od lnga 'phro ba zhi zhing 'dzum la sgeg pa'i nyams can/__dar dang rin po che sna tshogs pa dang pad+ma'i phreng bas mdzes par brgyan pa/__tshe bdag rig 'dzin pho mo grangs med pas bskor bar gyur/__bzhi pa dbyings nas spyan 'dren pa ni/__bdag mdun gyi thugs ka nas 'od zer dpag tu med pa'aphros/__mi mngon dbyings dang phyogs bcu'i zhing khams mkha' spyod grub pa'i gnas mchog rnams nas ye shes pa'i lha tshogs spyan drangs te gnyis med du thim par gyur/__A+oM/__/mi 'gyur sku gsum dbyings nyid las/__/'gro don thugs rjes sprul pa yi/__/khod spungs g.yung drung tshe yi lha/__/yum ni rgod lcam 'od ldan ma/__/tshe bdag rig 'dzin mkha' 'gror bcas/__/thugs dam dbang gis bshegs nas kyang*/__/dgyes shing brtan par bzhugs su gsol/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/bswo A+oM khod spungs rad na DA ki nI brU~M dza:__ti ta lhan/__lnga pa mchod pa 'bul ba'i thog mar phyag mchod ni/__na mo/__/bdag dang mtha' yas sems can rnams/__/rtse gcig mos pa'i ting 'dzin gyis/__/g.yung drung tshe yi lha tshogs la/__/phyag 'tshal dad pas skyabs su mchi/__/khod spungs rat+na DA ki nI gu du na hrun/__/bshags pa ni/__/na mo bdag dang 'gro ba ma lus pas/__/thog med dus nas da lta'i bar/__/las ngan sdig sgrib ci bsags pa/__/khod spungs rig 'dzin 'khor bcas la/__/gnong 'gyod sems kyis mthol lo bshags/__/byang dag tshangs pa'i dngos grub stsol/__/a dkar u dug gsha' ya ni/__mchod pa byin rlabs ni/__bdag gi thugs ka nas a A+oM hU~M 'phros te mchod rdzas la phog pas/__rin po che dang pad+ma la sogs pa'i snod yangs shing rgya che ba rnams su/__mchod rdzas ye shes kyi rang bzhin bde ba'i yo byad bsams gyis mi khyab pa dang*/__sman gtor rak+ta bdud rtsi'i rgya mtsho dwangs ma la mchod rdzas thogs pa'i lha mo/__/khu ba ro brgya dang ldan pa'i bdud rtsi rtsigs ma 'dod pa'i yon tan sna tshogs pas nam mkha' gang bar gyur/__a A+oM hU~M/__phyi mchod ni/__e ma ho:__/g.yung drung tshe yi lha tshogs la/__/dngos 'byor yid kyis sprul pa yi/__/bla med mchod pa'i sprin phung ni/__/'dod pa'i yon tan bsam mi khyab/__/ye shes lnga yi 'od zer 'phro/__/bdag cag dad pas 'bul lags kyis/__/ye shes dbyings su bzhes nas kyang*/__/rig 'dzin tshe yi dngos grub stsol/__/zur sham de sho ha ra ye swA hA/__sman mchod ni/__e ma ho:__ngo mtshar g.yu 'brang bdud rtsi'i phud/__/ra sa yA na sman gyi bcud/__/'chi med lha tshogs zhal du 'bul/__/g.yung drung tshe yi dngos grub stsol/__/g.yu 'brang bdud rtsi khA hi/__rak+ta 'bul ba ni/__bswo/__mtshan ldan bkra shis zhal bu ru/__/dug lnga rtsad bcad dmar gyis bkang*/__/'chi med lha tshogs zhal du 'bul/__/g.yung drung tshe yi dngos grub stsol/__/ting mur rak+ta khA hi/__gtor ma 'bul ba ni/__bswo/__/mkha' dbyings rnam dag gtor gzhong du/__/zad med longs spyod gtor mas bkang*/__/'chi med lha tshogs zhal du 'bul/__/g.yung drung tshe yi dngos grub stsol/__brU~M zad min spungs so ba ling khA hi/__drug pa tshe 'dzab 'dren pa ni/__thog mar bdag bskyed la dmigs te/__/sngags kyi zer dang gzi brjid kyis:__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__rig 'dzin drang srong tshe yi bdag:__'jig rten 'byung ba'i dwangs ma kun:__bdud rtsir bsdus nas tshangs bug brgyud:__dbu ma'i nang zhugs lus kun gang :__lus ni 'chi med gzha' tshon sku:__ngag ni gzhom med sngags kyi gsung:__yid ni 'pho med a yi thugs:__ma bcos ma bslad bskye 'bri bral:__g.yung drung sku gsung thugs su gyur:__ces bsgoms la/__bswo oM khod spungs rat+na tshe nr-i dzaHbrU~M:__zhes bzla/__mdun bskyed thugs kar zla steng oM/__/dkar gsal sngags kyi phreng bas bskor/__/bzlas pas rgyud bskul 'od zer 'phros/__/bla ma yi dam mkha' 'gro dang*/__/rig 'dzin drang srong tshe yi bdag__/'jig rten 'byung ba'i dwangs ma bcud/__/bla tshe chad nyams yar ba kun/__/bdud rtsi 'od zer rnam par bsdus/__/bdag mdun sgrub pa'i rdzas la thim/__/'ch-i med dngos grub 'grub par gyur/__/ces bsgoms la bzlas pa ci nus bya'o/__/bdun pa bstod cing tshe 'gugs pa ni/__mda' dar g.yabs la/__bswo A+oM/__/bde gshegs rig 'dzin tshe yi lha/__/sku ni 'chi med skyes nas btsan/__/gsung ni 'gags med tshangs pa'i dbyangs/__/thugs ni mi 'gyur g.yung drung dbyings/__/mtshan ni dran pa tshe dbang rtsal/__/dkar gsal gzi brjid 'od du 'bar/__/phyag mtshan g.yung drung tshe bum bsnams/__/yum ni mdangs ldan 'od 'phro ma/__/pad+ma tshe bum bsnams pas 'khril/__/longs spyod rdzogs pa'i chas kyis brgyan/__/tshe dbang rig 'dzin mkha' 'gros bskor/__/g.yung drung tshe yi dngos grub 'bebs/__/'chi med lha mchog 'khor bcas la/__/phyag 'tshal sku bstod mchod pa 'bul/__bswo oM/__/tshe bdag yab yum dbyings nas bzhengs/__/pho nya mgyogs ma las la skul/__/phyi snod 'byung ba'i dwangs ma bcud/__/nang bcud skye 'gro'i tshe bsod stobs/__/gsang ba rgyal ba sras bcas kyi/__/thugs rje nus stobs yon tan dpal/__/bdag gi bla tshe chad nyams bcas/__/ye shes chen po'i byin gyis sdus/__/bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims/__/tshe bcud nyams pa gong du gsos/__/gnas pa spel la yar ba sdus/__/sgrub rdzas g.yu 'brang bdud rtsir skyil/__/phyi nang gsang ba'i bar chad sol/__/lus ngag yid la dbang mchog skur/__/ngo mtshar rtags dang cho 'phrul ston/__/g.yung drung tshe yi dngos grub stsol/__ces dang sngags brjod la bkug cing brtan par bya'o/___/gsum pa rjes kyi bya ba la lnga las/__dang po tshogs 'bul ba ni/__tshogs rdzas la chab bran te/__/ra~M ya~M ma~M sa le sang nge ye swA hA/__/'bag rtsog dri ma thams cad sbyongs/__/bdag gi thugs ka nas a oM hU~M 'phros te tshogs rdzas la phog pas/__rin po che dang pad+ma la sogs pa'i snod yangs shing rgya che ba rnams su/__tshogs rdzas bdud rtsi'i rgya mtsho sogs gong ltar brjod la byin brlab/__tshogs zhing spyan 'dren te/__A+oM/__/khyab brdal dbyings kyi gzhal yas nas/__/sku gsum lhun grub rol pa las/__/'gro don sku sprul tshe yi lha/__/khod spungs dran pa yab yum dang*/__/rig 'dzin mkha' 'gro'i 'khor bcas rnams/__/tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol/__a A+oM hU~M khod spungs d+hA ki nI sa ma ya dza dzaH__mchod pa ni/__oM/__/dbon gsas rig 'dzin mkha' 'gro la/__/dngos 'byor yid las sprul pa yi/__/'dod yon longs spyod tshogs mchod 'bul/__/thugs rjes bzhes la byin gyis rlobs/__/zur nam de sho ha ra thim thim ye swA hA/__bshags pa ni/__ma rig dbang gyur 'khrul pa'i blos/__/'gal 'khrul nyes skyon ci mchis pa/__/longs spyod tshogs kyi mchod pas bshags/__/skyon bral tshangs pa'i dngos grub stsol/__/u dug gsha' ya ni sa le sang nge swA hA/__bsgral bstab ni/__/gyi gran shu ni ga mA ra ya dza dzaH__bswo/__/dpal chen thugs rjes drag por khros/__/nga bdag log pa'i dgra bgegs rnams/__/gzugs phung longs spyod tshogs su sgrol/__/rnam shes mkha' klong dbyings su stims/__/mu mar gran la hril shag thum rbad/__bswo/__/ma rig nyon mongs bsgral ba'i tshogs/__/dran pa yab yum zhal du bstab/__/log rtog skye 'chi bsgral ba'i tshogs/__/rig 'dzin mkha' 'gro'i zhal du bstab/__a la la ho:__thugs dam brgyud bskang ni/__na mo/__sngon gyi bskal pa dang po la/__/bla chen dran pa yab yum gyis/__/g.yung drung gsang ba'i gsas khang du/__/longs spyod tshogs kyi phud bshams nas/__/dbyings na bzhugs pa'i zhi lha dang*/__/mkha' la 'bar ba khro bo'i tshogs/__/klong du sangs rgyas bstan srung rnams/__/thugs dam dbyings su bskangs pa bzhin/__/gsang ba'i gnas mchog dam pa 'dir/__/tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang*/__/mchog thun tshe yi dngos grub stsol/__/de 'og bar gyi bskal pa la/__/lo chen bai ro yab sras kyis/__/mchims phu bre gu'i ke tshang du/__/longs spyod tshogs kyi phud bshams nas/__/dbyings na bzhugs pa'i zhi lha dang*/__/mkha' la 'bar ba khro bo'i tshogs/__/klong du sangs rgyas bstan srung rnams/__/thugs dam dbyings su bskangs pa bzhin/__/gsang ba'i gnas mchog dam pa 'dir/__/tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang*/__/mchog thun tshe yi dngos grub stsol/__/de 'og dus kyi bskal pa la/__/mi shigs g.yung drung 'byung gnas sogs/__/tshe dbang brgyud pa'i bla ma yis/__/rang rang gar bzhugs sgrub gnas su/__/longs spyod tshogs kyi phud bshams nas/__/dbyings na bzhugs pa'i zhi lha dang*/__/mkha' la 'bar ba khro bo'i tshogs/__/klong du sangs rgyas bstan srung rnams/__/thugs dam dbyings su bskangs pa bzhin/__/gsang ba'i gnas mchog dam pa 'dir/__/tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang*/__/mchog thun tshe yi dngos grub stsol/__khyad par bskang ba ni/__bswo/__rmad byung gsang ba'i gzhal yas 'dir/__/dngos 'byor yid las sprul pa yi/__/longs spyod tshogs kyi mchod pa 'dis/__/dmigs med yongs khyab bon gyi sku/__/'gags med lhun grub longs spyod rdzogs/__/dbyer med rang shar sprul pa'i sku/__/khod spungs dran pa yab dang yum/__/phyi rgyud bde gshegs zhi ba'i lha/__/nang rgyud gsang sngags khro bo'i tshogs/__/gsang rgyud rig 'dzin mkha' 'gro ma/__/phyi nang bka' skyong srung ma'i tshogs/__/thugs dam gnyan po dbyings su bskang*/__/zhi rgyas dbang drag phrin las gang*/__/'bad med lhun gyis grub par mdzod/__/de nas brda'i 'bul len bcas tshogs la rol/__lhag ma rnams/__a A+oM hU~M/__'dod yon zad med kyi gter du dmigs la/__oM/__/'dod yon lnga ldan lhag ma 'di/__/kun bzang dgongs pas byin brlabs nas/__/lan chags snying rje'i mgron la bsngo/__/sdug bsngal kun zhi bde thob shog__/thor thor thim thim shAn ting ku ru ye swA hA/__smon lam ni/__/'chi med rig 'dzin tshe yi lha tshogs la/__/dngos 'byor yid sprul tshogs mchod phul ba'i mthus/__/sgrib gnyis byang zhing tshogs gnyis yongs su rdzogs/__/sku gsum thob nas 'gro ba'i don byed shog__/gnyis pa dngos grub blang ba ni/__e ma ho:__/tshe bdag yab yum dgongs su gsol/__/bdag gis bsnyen bsgrub zab mo thems/__/rang byung rig pa'i lha zhal 'khums/__/da ni mi 'bral bsnyen lags na/__/bkra shis rdzas mchog la brten nas/__/thun mong las bzhi'i dngos grub dang*/__/khyad par ye shes dbang mchog stsol/__/'chi med g.yung drung tshe thob nas/__/'gro don mthar phyin 'grub par mdzod/__oM yaM raM khaM su e drung mu rat+na ye lhan 'du/__zhes rdzas rnams g.yas bskor g.yon bskor du rol/__gsum pa gtor ma bskyang ba ni/__bswo/__snang srid yangs pa'i gtor gzhong du/__/'dod yon rgyan gyi gtor ma bshams/__/zad med gter du byin brlabs te/__/skyabs gnas sri zhu'i mgron rnams mchod/__/tshe dbang 'grub pa'i byin rlabs stsol/__/mgon po yon tan mgron rnams bskang*/__/bka' yi bstan pa gnyan po srungs/__/bgegs rigs lan chags mgron la sbyin/__/gnod 'tshe'i gdug rtsub zhi bar gyis/__/rigs drug snying rje'i mgron la bsngo/__/sdug bsngal kun zhi bde thob shog__/i dam b+ha ling khA hi/__zhes gtor ma phyi rol du 'bul la gtor bro ni/__/bswo/__/ma rtogs 'khrul pa'i phung po la/__/rig pa ye shes bro chen brdung*/__/nga bdag 'dzin pa'i bdud bcom nas/__/kun bzang thugs su mnyam par sbyor/__/bswo khod do spungs so sha truM mA ra ya nan/__bzhi pa bkra shis ni/__e ma ho:__'jigs bral mi mnga' bde chen dbyings/__/gsas mkhar gzhal yas bkra shis shog__/stong zhing bdag med spros mtha' bral/__/khyab brdal bon sku'i bkra shis shog__/rang bzhin mi 'gyur lhun la rdzogs/__/bde chen longs sku'i bkra shis shog__/gang 'dul thabs kyis 'gro ba 'dren/__/cir yang sprul sku'i bkra shis shog__/skye 'chi gnyis spangs 'chi med brnyes/__/khod spungs yab yum bkra shis shog__/rgyud lung man ngag gter mdzod 'chang*/__/rtsa brgyud bla ma'i bkra shis shog__/mchog thun dngos grub char du 'bebs/__/yi dam lha tshogs bkra shis shog__/bar chod sel cing bstan pa srung*/__/mkha' 'gro bka' srung bkra shis shog__/phyogs dus gnas skabs thams cad du/__/bkra shis bde legs 'phel rgyas shog__/lnga pa gshegs bsdu ni/__sngon gyi gter rnying las gshegs bsdu ma gsungs pas phyag rgya sgo bcad kyi sgrub par don la'ang gnas mod/__phyis ky-i rjes 'brangs 'gas spyi'i rigs las ye shes pa gshegs kyang*/__'dir ni bla med spyi mthun ltar ye shes la rten yod na brtan bzhugs bya/__med na dam ye chab gcig 'od gsal du bsdu ste/__a/__/bdag dang snang srid gzhal yas lha/__/bskyed pa sgyu ma'i rnam rol kun/__/bdag nyid rig pa'i klong du thim/__/ma bcos khyab brdal chen por bzhag__/a A+oM hU~M 'dus le lhan/__ces ma bcos rang byung gi ngo bo rjen par bzhag la/__slar lha'i nga rgyal gyis dge ba bsngo zhing smon lam gdab bo/__/'di'i bsnyen pa byed na/__thog mar bdag bskyed kho na la brten te bzlas pa'i grangs tshad rab bye ba bzhi/__'bring bye ba gcig ste 'bum phrag bcu/__tha ma 'bum phrag bzhi bzla/__rtags spyi dang mtshungs/__sgrub pa byed na las byang 'di ltar bdag mdun gnyis char btang la/__mdun bskyed la dmigs pa'i bzlas pa 'bum phrag gis mtha' rten pa'am/__zhag bdun yan ci 'grub bya/__bcud len gyi ril bu sgrub pa'i skabs su'ang 'di ltar sbrel na legs so/__gnyis pa tshe dbang gi rim pa ni/__dkyil 'khor dbang rdzas kyi gshom dang*/__phrin las btang tshul bshad ma thag pa ltar byas la/__bzlas pa tshe 'gugs yan song ba dang*/__/slob ma la khrus bya ste/__las bum thogs la/__bum pa rang byung gi gzhal yas khang du gyer spungs dran pa dung gi mdog can gsal ba'i thugs ka nas ye shes bdud rtsi'i chu rgyun byung ste/__/khyed rang rnams kyis thog med nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad sang gis dag par mos shig__/A+oM/__/khod spungs thugs las 'od shar bas/__/ye shes rgyun gyi chu bo yis/__/nyon mongs bag chags sdig sgrib bkru/__/shel gong bzhin tu dag gyur cig__/ces dang yig brgya brjod la khrus bya/__bdag nyid khod spungs chen po'i thugs las 'od zer me ri thog mtshon dpag tu med pa 'phros/__phyi nang gsang ba'i bar gcod thams cad tshar bcad par gyur/__/bswo/__/nga ni g.yung drung tshe yi lha/__sogs kyis mtshams bcad la stong nyid kyi lta bas bsrung*/__sems bskyed gsal gdab sogs byas te/__de la skabs su babs pa'i lo rgyus cung zad bsnyad na/__khod spungs dran pa nam mkha' zhes bya ba'i mchi med kyi rig 'dzin chen po 'di nyid gdul dka'i 'gro ba mang po 'dul ba'i phyir du sangs rgyas kyi thugs las sprul pa'i skur byon pa ste/__nub phyogs stag gzig gi yul du brdzus te 'khrungs pa'i tshe khye'u dag pa dri med ces grags/__zhang zhung khyung lung dngul mkhar du sku'i skye ba mi ru bstan pa'i tshe gyer spungs dran pa nam mkha' zhes pa'i mtshan gsol cing*/__zhang bod mkhas pa rnams las blo sbyangs pa'i tshe mkhas chen rdzu 'phrul ye shes zhes kyang grags/__o rgyan gyi dur khrod gnas brgyad du khrag 'thung dpa' bo brgyad kyi skur bzhengs te sde brgyad gdug pa can thams cad dam la btags/__rgya gar yul du rom bu gu h+ya tsan+d+ra sogs mkhas pa dgu la btugs shing mu stegs kyi rtsod pa bzlog nas sangs rgyas bstan pa spel ba'i tshe grub chen bir+Wa pa zhes su grags/__'chi med tshe'i grub pa brnyes te tshe la dbang ba'i rig pa 'dzin pa'i gzugs kyis 'gro don rgyun chad med par mdzad/__mkha' 'gro 'od ldan 'bar ma dang thabs shes zung du sbrel nas 'gro ba'i don tu 'chi med rig 'dzin sprul pa'i sku mchog rnam gnyis bskrun pa'i tshul yang bstan/__bod yul mnga' bdag chos skyong rgyal po'i mchod gnas su pheb ste/__o rgyan chen po pad+ma thod phreng las gdams pa'i bdud rtsi gsol zhing bka' babs grub chen nyer lnga'i sder yang bzhugs pa'i tshul bstan pas mtshon/__bsam gyis mi khyab pa'i rnam thar nam mkha' lta bu'i bdag nyid can yin la/__de nyid sgrub pa'i thabs kyi bye brag bka' gter gyi srol ka mang du bzhugs pa las/__zab 'dril khyad par du 'phags pa'i tshe sgrub 'di ni/__sprul pa'i lo tsA ba chen po bai ro tsa na la lang gro lo tsA ba dkon mchog 'byung gnas kyis gser gyi maN+Dal phul te ched du gsol ba btab pa'i ngor gnang zhing dgongs pa'i klong du gter rgyas btab pa/__deng sang smon lam gyi dus la babs pa'i tshe lang gro lo tsA'i ye shes kyi sgyu 'phrul sprul pa'i gter chen mi shigs g.yung drung 'byung gnas rtsal gyis rjes su dran pa'i cho 'phrul ngo mtshar rmad du byung bas gtan la phab ste skal ldan 'ga' zhig la thun mong ma yin par stsal ba'i gdams ngag zab mo byin rlabs khyad par du 'phags pa'i tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can gyi dbang bskur ba yin pas/__thog mar zhu ba'i yon tu maN+Dal phul mdzod/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/bla ma dang mdun gyi lha dbyer med pa khod spungs chen po 'chi med dran pa tshe dbang rtsal yab yum la skyabs yul rab 'byams kyis bskor nas bzhugs pa la/__bdag sogs sems can thams cad ci mdzad khyed shes kyi dad gus drag pos sgo gsum gus pas phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba dang*/__rgyud byin gyis rlob cing dbang mchog bskur ba'i gsol ba 'debs pa dang*/__pha ma 'gro drug rnams sangs rgyas kyi sa la dgod pa'i phyir 'chi med tshe'i smin grol zab mo'i sgor zhugs par sems bskyed la cho ga'i lad mo mdzod cig__bswo A+oM/__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__g.yung drung tshe yi lha tshogs la:__phyag 'tshal skyabs mchi gsol ba 'debs:__'gro ba'i don phyir 'chi med bsgrub:__lan gsum/__de rnams kyis sngon 'gro dbang gis lam sgo 'byed pa song*/__dngos gzhi'i dbang rnams rdzogs par bskur ba la/__smin byed kyi bcud chags pa'i rten du ye shes lha'i byin rlabs rgyud la dbab dgos pas yid rtse gcig pas dmigs pa 'di ltar sgoms shig__/stong pa'i ngang las pad+ma nyi zla brtsegs pa'i gdan la/__khyed rang rnams khod spungs dran pa mchi med tshe'i lha zhal gcig phyag gnyis/__phyag g.yas mi 'gyur ba'i g.yung drung thugs kar gtod de 'dzin pa/__g.yon pas mnyam bzhag tshe'i bum pa bdud rtsi'i bcud kyis gang zhing dpag bsam yal ga'i kha rgyan can bsnams pa/__zhabs gnyis skyil mo krung gis bzhugs pa'i pang du yum ye shes kyi tsan+d+ha li 'od ldan 'bar ma pad+ma dang tshe bum bsnams pas 'khril ba/__yab yum gnyis ka'ang dkar la dmar ba'i mdangs chags shing ye shes kyi 'od lnga 'phro ba zhi zhing 'dzum la sgeg pa'i nyams can/__dar dang rin po che sna tshogs pa dang pad+ma'i phreng bas mdzes par brgyan pa/__tshe bdag rig 'dzin pho mo grangs med pas bskor bar gyur pa/__spyan drangs te khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum la gnyis med du thim par gyur pa'i 'dun pa gyis shig__/spos rol dbyangs kyis bskul te/__A+oM/__/mi 'gyur sku gsum dbyings nyid las/__/'gro don thugs rjes sprul pa yi/__/khod spungs g.yung drung tshe yi lha/__/yum ni rgod lcam 'od ldan ma/__/tshe bdag rig 'dzin mkha' 'gror bcas/__/thugs dam dbang gis bshegs nas kyang*/__/skal ldan rnams la byin gyis rlobs/__'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/bswo A+oM khod spungs rad na DA ki nI brU~M dza:__ti ta lhan/__ces brjod la byin dbab bo/__/de nas dbang dngos gzhi bskur ba la thog mar gsol ba 'debs pa 'di'i lad mo gyis/__kye/__/'gro ba'i mgon po bla ma rje/__/thugs rjes bdag la dgongs su gsol/__/bdag ni las dang skal bar ldan/__/tshe yi dbang mchog stsal du+u gsol/__/lan gsum/__bla mas/__/ngo mtshar skal ldan rigs kyi bu/__/khyod ni las dang skal ldan phyir/__/dbang mchog gang yin sbyin par bya/__zhes gnang ba sby-in/__dbang dngos gzhi la phyi nang gsang ba khyad par don gyi dbang bzhi yod pa las/__dang po phyi brgyud pa'i bla ma'i dbang bskur ba ni/__mi mngon dbyings nas rtsa brgyud bla ma rnams nam mkha' la sprin gtibs pa ltar byon nas/__khyed rang rnams la thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob pa'i 'dun pa gyis shig__/bla brgyud tsakli mgor bzhag la/__e ma ho:__/'og min dbyings nas 'chi med sku ru bstan/__/khod spungs dran pa'i sku la gsol ba 'debs/__/mi mngon dbyings nas thugs rje'i 'od phyungs la/__/g.yung drung tshe yi dbang bskur stsal du gsol/__/dur khrod tshogs bdag tshe dbang dngos grub ster/__/'od ldan 'bar ma'i sku la gsol ba 'debs/__/mi mngon dbyings nas thugs rje'i 'od phyungs la/__/g.yung drung tshe yi dbang bskur stsal du gsol/__/ye shes spyan ldan kun mkhyen dgongs pa brnyes/__/bai ro tsA na'i sku la gsol ba 'debs/__/mi mngon dbyings nas thugs rje'i 'od phyungs la/__/g.yung drung tshe yi dbang bskur stsal du gsol/__/smon lam bka' babs gang 'dul 'gro don mdzad/__/lang gro lo tsA'i sku la gsol ba 'debs/__/mi mngon dbyings nas thugs rje'i 'od phyungs la/__/g.yung drung tshe yi dbang bskur stsal du gsol/__/sbyangs ba'i 'phro sad bka' gter dngos grub bsnyems/__/mi shigs g.yung drung 'byung gnas la gsol ba 'debs/__/mi mngon dbyings nas thugs rje'i 'od phyungs la/__/g.yung drung tshe yi dbang bskur stsal du gsol/__/rgyal ba'i rnam 'phrul gdul dka' thar par 'dren/__/rtsa ba'i bla ma'i sku la gsol ba 'debs/__/mi mngon dbyings nas thugs rje'i 'od phyungs la/__/g.yung drung tshe yi dbang bskur stsal du gsol/__/dad gus gdung bas gsol ba btab pa'i mthus/__/gdos bcas lus la nad gcong med pa dang*/__/dbang bzhi yongs su rdzogs par byin gyis rlobs/__/bdag 'dzin blo yi 'ching ba dbyings su grol/__/rlung sems dbu mar thim par byin gyis rlobs/__/ngo shes thag chod snang ba bla mar 'char/__/tshe dbang rig 'dzin thob par byin gyis rlobs/__gnyis pa nang yi dam lha'i dbang bskur ba ni/__'chi med tshe bdag dran pa yab yum 'khor dang bcas pa mkha' spyod bde chen gyi gnas nas char babs pa ltar byon nas/__khyed rang rnams la thim pas phung khams skye mched thams cad lha sku rig stobs ye shes su grol ba'i 'dun pa mdzod/__gtso bo'i sku tsaka mgor bzhag la/__bswo A+oM/__/bde gshegs rig 'dzin tshe yi lha/__/sku ni 'chi med skyes nas btsan/__/gsung ni 'gags med tshangs pa'i dbyangs/__/thugs ni mi 'gyur g.yung drung dbyings/__/mtshan ni dran pa tshe dbang rtsal/__/dkar gsal gzi brjid 'od du 'bar/__/phyag mtshan g.yung drung tshe bum bsnams/__/yum ni mdangs ldan 'od 'phro ma/__/pad+ma tshe bum bsnams pas 'khril/__/longs spyod rdzogs pa'i chas kyis brgyan/__/tshe dbang rig 'dzin mkha' 'gros bskor/__/g.yung drung tshe yi dngos grub 'bebs/__/'chi med lha mchog 'khor bcas la/__/phyag 'tshal sku bstod mchod pa 'bul/__bswo oM/__/tshe bdag yab yum dbyings nas bzhengs/__/pho nya mgyogs ma las la skul/__/phyi snod 'byung ba'i dwangs ma bcud/__/nang bcud skye 'gro'i tshe bsod stobs/__/gsang ba rgyal ba sras bcas kyi/__/thugs rje nus stobs yon tan dpal/__/bdag gi bla tshe chad nyams bcas/__/ye shes chen po'i byin gyis sdus/__/bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims/__/tshe bcud nyams pa gong du gsos/__/gnas pa spel la yar ba sdus/__/sgrub rdzas g.yu 'brang bdud rtsir skyil/__/phyi nang gsang ba'i bar chad sol/__/lus ngag yid la dbang mchog skur/__/ngo mtshar rtags dang cho 'phrul ston/__/g.yung drung tshe yi dngos grub stsol/__/'chi med lha mchog 'khor bcas kyis/__/skal ldan bu la dbang mchog bskur/__/g.yung drung tshe yi dngos grub stsol/__bswo oM khod spungs rat+na tshe nr-i dzaHbrU~M:__gsum pa tshe bum 'brang rgyas kyi dbang bskur ba ni/__tshe'i 'brang rgyas g.yung drung rin po che 'bar ba'i gzhal yas khang gi nang du/__tshe bdag khod spungs 'chi med rig 'dzin chen po yab yum 'khor dang bcas te bzhugs pa la dad gus drag pos thugs rgyud bskul bas/__thugs las 'od zer dpag tu med pa 'phros/__'khor 'das kyi tshe bcud ma lus pa bdud rtsi 'od zer gyi rnam pas phyag gi bum par bsdus te zhu zhing khol/__bum pa'i kha nas bdud rtsi'i rgyun dang lhud kyis babs/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang bas dbang bzhi gcig car du rdzogs/__skye shi med pa'i tshe thob/__'gyur ba med pa'i g.yung drung gi skur gyur pa'i 'dun pa mdzod cig__/tshe 'brang mgor bzhag la/__bsA+o A+oM:__rang byung khyung lung dngul mkhar nas:__'chi med dran pa tshe dbang rtsal:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs la:__rig 'dzin tshe yi dngos grub stsol:__bswo oM khod spungs rat+na tshe nr-i dzaHbrU~M:__brtan g.yo'i bcud dang dwangs ma bsdus pa'i tshe chang bdud rtsi gso byed sman gyi rgyun dang*/__bkra shis dngos grub kyi rdzas mchog rnams kyis zhal bsros pas rtsa rlung byang sems kyi dwangs ma stobs su gyur/__'chi ba med pa tshe la dbang ba'i rig pa 'dzin pa'i dngos grub brnyes par bsams zhig__/tshe chang sbyin la/__bswo A+oM:__gtan chen bdud rtsi sman gyi mtsho:__ra sa yA na tshe yi rdzas:__skal ldan bu la sbyin pa yis:__rtsa rlung byang sems 'phel bar shog:__bswo oM khod spungs rat+na tshe nr-i dzaHbrU~M:__ril bu dang rdzas rnams sbyin la/__bswo A+oM:__dngos grub tshogs kyi longs spyod 'di:__tshe yi bdud rtsir byin brlabs nas:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__'chi med rig 'dzin 'grub par shog:__bswo oM khod spungs rat+na tshe nr-i dzaHbrU~M:__bzhi pa khyad par ngo sprod don gyi dbang bskur ba ni/__rtsa ba'i gsung 'di la gsan te rang sems gnyug ma khyab brdal chen po'i ngang du ma bcos par zhog cig__/mdun gyi bla ma rang la bstim:__rang sems skye med ngang du bzhag:___de tshe bon rnams thams cad kun:__sems snang yin te rmi lam 'dra:__sems nyid ci yang ma yin par:__cir yang 'char te 'ja' tshon 'dra:__ngo bo stong pa bon gyi sku:__rang bzhin gsal ba rdzogs pa'i sku:__thugs rje'i rtsal snang sprul pa'i sku:__sku gsum ye nas rang la gnas:__mi 'gyur 'pho med brdal ba che:__'di ni rgyu rkyen las 'das phyir:__sa yis mi non chus mi zhig:__mes bsreg rlung gis gtor du med:__skye maid gnas med 'gags pa med:__'chi 'pho thams cad rnam rtog ste:__rtog med gnyug ma'i don mthong nas:__goms pa klong du gyur pa na:__'chi med dran pa tshe 'dir 'grub:__ces gsungs pa'i don la rtag tu mnyam par bzhag pas gdod nas skye shi med pa'i don rtogs te sku gsum mngon du 'grub par 'gyur ro/__/des dngos gzhi'i dbang bskur grub nas/__mthar phyin pa rjes kyi bya ba la de ltar 'ch-i med tshe'i dbang dang dngos grub chen po thob pa de nyid nam du'ang nyams pa med par rang rig skye med kyi dbyings su 'gyur med g.yung drung gi phyag rgyas btab pa'i mdun pa gyis shig__/mtshon byed g.yung drung ngam rdo rje snying gar bzhag la/__a:__spros pas snang srid khyab pa'i tshe:__bsdus pas thig le nyag gcig dbyings:__'chi med g.yung drung phyag rgyas gdab:__mi 'gyur mi shigs skye 'chi bral:__a a a:__bla ma rig 'dzin tshe lha nam mkha' gang bas bkra shis pa'i bden tshig brjod cing me tog char du bsnyil bas 'chi med rtag pa dam pa'i dge legs kyi snang ba rab tu+u 'phel zhing rgyas par gyur/__me tog 'thor la shis brjod dang*/__bswo A+oM:__na mo:__'chi med dran pa yab sras sogs rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dbon gsas bla ma rnams kyi thugs rje'i byin rlabs kyis:__rigs kyi bu 'di rnams tshe nyi zla dang mnyam par gyur cig:__srog g.yung drung ltar brtan par gyur cig:__nad med lang tsho'i mchog dang ldan par gyur cig:__longs spyod chu bo'i rgyun ltar ring bar gyur cig:__mthar thug rig rtsal 'chi med thig le chen po'i klong du grol bar gyur cig:__ces brjod pas dbang bskur legs par 'grub/__rtsa gzhung dngos bstan la kha skong mi byed na/__brgyud pa'i bla ma dang lha dbang bcas bzhag pas mthus pa/__dbang grangs gsog byed na/__zhal gso'i bza' btung sbyin pa yan rgyas pa tshar gcig song nas/__tshe 'brang dang tshe rdzas sbyin pa'i sha lo ka gnyis kyi rjes su smon lam tshig lhug tshar re brjod pa la grangs bzung*/__rdzogs nas ngo sprod phyin rgyas pa bya/__gong ltar mjug gtang rag maN+Dal sogs rjes spyi ltar dang*/__dga' ston tshogs kyi 'khor lo man las byang ltar la/__spros 'byor che na slob ma rnams chab cig tshogs nas longs spyad/__dngos grub blang ba dbang gi skabs dgos nges med cing gtor skyong phyin gyi mjug bsdu rnams kyang mthar chags su byas pas 'grub bo/__/'di la gter gzhung nyid la bzlas sgom tsam la 'don cha mi gsal yang dngos dang shugs las bstan cing*/__khyab bdag bla ma rin po che'i zhal snga nas 'di ltar 'os pa'i bka' lung dngos su stsal ba ltar/__dran pa'i sgrub skor chen mo dbon gsas khyung rgod rtsal lam rig 'dzin rgod ldem can gyis zang zang lha brag gi snying mdzod smug po nas bton pa'i tshe sgrub kyi dbang lung yang legs par thob pas de nyid khungs su byas te/___phyag len rnying pa dang mthun rung du sbyar ba'o/__'phral yun 'chi bdag g.yul las rnam par rgyal/__/'chi med khod spungs chen po'i gsang ba gsum/__/bde blag nyid 'grub 'gro kun dbugs 'byin pa'i/__/tshe dbang bdud rtsi'i rgyun chen 'bebs byed shog__/ces rin chen gter gyi mdzod chen por dgos 'byung dbyig gi snying po rnams kyis rim par 'gengs pa'i skabs su nye bar mkho ba'i cha rkyen tu gyur te/__'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas 'byor drug rgyas pa'i dus tshes bzang po la rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bkod pa dge legs 'phel/__'don bde'i zhabs tog phun tshogs rnam rgyal pas bgyis pa'o/__/

Footnotes

Other Information