ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་གྱི་སྲོག་འཁོར་དཔལ་གྱི་གདུ་བུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title klong chen snying gi thig le las rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal gyi gdu bu JKW-KABAB-18-TSHA-043.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 43, Pages 341-350 (Folios 1a to 5b5)
Author འཇིགས་མེད་གླིང་པ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jigs med gling pa. klong chen snying gi thig le las rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal gyi gdu bu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 341-350. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Cakra and Amulet Designs - 'khor lo - srung 'khor
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-051
[edit]
འུྃཿ ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་གྱི་སྲོག་འཁོར་དཔལ་གྱི་གདུ་བུ་བཞུགས༔ ༔

འུྃཿ གི་༡༢༣༤༥༦༧༨༩ཿ དབྱིངས་རིག་རྒྱལ་པོ་སྟང་དཔྱལ་ངས༔ དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཆེན་པོར་རྒྱས༔ རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་༔ སྔགས་ལམ་ཐབས་ཀྱིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བརྗོད་མི་ལང་༔ མཐོང་ཐོས་རེག་གམ་རྫི་ཕྱོགས་ཕོག༔ བཏགས་པས་གྲོལ་བ་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་བཤད་ཀྱིས་ཉོན༔ བྲི་གཞི་བཟང་པོར་རིན་པོ་ཆེས༔ མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བཅུ་གཅིག་དབུས༔ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་རུ༔ འོད་ལྔའི་འཁོར་ལོ་འབྲུ་ལྔས་མཚན༔ དེའི་ཕྱི་མུ་ཁྱུད་གཉིས་པ་ལ༔ རིག་པ་ཡབ་ཀྱི་སྙིང་་་མན་ངག་སྙིང་ཐིག པོ་ནི༔ ཨེ་མ་ཀི་རི་ཀི་རི༔ མས་ཏ་བྷ་ལི་བྷ་ལི༔ ས་མི་ཏ་སུ་རུ་སུ་རུ༔ ཀུནྡྷ་ལི་མ་སུ་མ་སུ༔ ཨི་ཀ་ར་སུ་ལཱི་བྷས་ཏ་ཡེ༔ ཙ་ཀི་ར་བྷུ་ལི་ཏ་ལྕེ་ཡེ༔ ས་མུན་ཏ་ཙརྱ་སུ་གྷ་ཡེ༔ བྷི་ཏི་ས་ན་བྷྱ་གུ་ལི་ཡེ༔ ས་ཀ་རི་དྷུ་ཀ་ན༔ ས་ཏ་རི་བྷེ་ཏ་ན༔ པ་ར་ཧི་ལི་ས་ན༔ མ་ཁ་ར་ཏེ་ཀེ་ལ་ན༔ སཾ་བྷུ་ར་ཏ་མེ་ཀ་ཙ་ར་ཏང་བ༔ སུརྱ་གྷ་ཏ་ར་ཨེ་པ་ཤ་ན༔ ར་ན་བྷེ་དྷི་ས་གྷུ་ཏེ་པ་ཡེ༔ གྷུ་ར་གྷུ་ར་ས་ག་ཁ་ར་ན་ལཾ༔ ན་ར་ན་ར་ཨི་ཐ་པ་ཊ་ལཾ༔ སིར་ན་སིར་ན་བྷེ་ས་བྷེ་ས་ར་ས་བཾ་ལཾ༔ བྷུན་དྷ་བྷུན་དྷ༔ ཚི་ཥ་ས་ཀེ་ལཾ༔ ས་སཱ་རི་རཱི་ཁེ་ཁེ་ཨི་ཨཱི་མ་མཱ་རི་རཱི་ལ་ཧཱ་ཨཱཿ དེའི་ཕྱིར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ མདུན་ནས་བརྩམས་པའི་གཡས་བསྐོར་དུ༔ ཨོཾ་་་་་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་སྙིང་པོ། མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་ནཱ་ག་རྫུ་ན་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་གུ་ཧྱ་ཙནྡྲ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་ཨཱ་ཙརྱ་པདྨ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤ་རཱི་རཾ་ཤཱིནྟཾ་གྷརྦྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེའི་ཕྱི་མུ་ཁྱུད་བཞི་པ་ལ༔ སྟོང་པ་ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ནི༔ མས་ཏ་བྷ་ལི་བྷ་ལི༔ ས་མི་ཏ་སུ་རུ་སུ་རུ༔ ཀུན་བྷ་ལི་མ་སུ་མ་སུ༔ ཨེ་ཀ་རི་ལི་བྷ་ཏ་ཡེ༔ ཙ་ག་ར་བྷུ་ལི་ཏ༔ ལྕེ་ཡེ་ས་མན་ཏ༔ ཙརྱ་སུ་གྷ་བྷི་ཏི༔ ས་ན་བྷྱ་གུ་ཡེ༔ ཀ་རི་དྷ་ཀི་རི༔ དྷ་ཧ་ཀ་མ་ཧ་རེ་ལྷ༔ ཧ་ན་ས་རི་ལི་ཧི༔ ས་ན་མ་ཁ་ར་ཏ་ཀེ་ལ་ན༔ སཾ་བྷུ་ད་ར་ཏེ་མེ་ཀྴ་ཙ་ར་སྟཾ༔ དྷ་བ་སུ་ཏྱ་གྷ་ཏ་ར་ཨ༔ མ་ཤ་ན་པར༔ བྷི་ཧི༔ ཏི་ས་གྷུ་ར་ལ༔ མ་སྨིས་ལ་གྷུ་སྟི་ལ་ཏ༔ ཡ་གྷུ་གྷུ་ར་གྷུ་ར༔ བརླང་ག་ཁ་ག་ལ་ར་ན་ལ་མ་ས༔ ན་ར་ན་ལ་མ༔ ཨི་ཐ་ར་པ་ཏ་ལཾ༔ སི་ར་ན་བྷེ་ས་ར་ལ་བ་གྷེ་ལཾ༔ མ་ཨཱཿ ས་ས་རི་རཱི་ལི་ལཱི་མ་མཱ་ར་རཱ༔ མུ་ཁྱུད་ལྔ་པར་རྩིབས་བཅུ་ལ༔ ཨོཾ་ ་ ་ ་ རྒྱུད་སྡེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་སྙིང་པོའོ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟནྟ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟནྟ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་རཏྣ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟནྟ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་པདྨ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟནྟ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟནྟ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དུཥྟཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུརྱ་རཏྣ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་བི་དྲ་མ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཤཏྟ་ས་མནྟ་པདྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཁཱ་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཨ་མོ་གྷཱ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་བི་ཤྭ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྩིབས་མཆན་ལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡཀྴ་གྲོ་དྷ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་སྟྭཾ༔ མ་མ་ཡོ་གི་ནི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་་་་་སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཨཱཿཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཏ་ཀྲི་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧྱ་གྷྲི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ར་རྩ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལཱི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཁྲྃ་ག་རུ་ཊ་སརྦ་ཊཱཀྐི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དྲུག་པ་ཐིག་ལེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར༔ ཀརྨ་རཀྴ་གྷི་ཧཾ་ཏི༔ བྷེ་གྷ་ར་ན་སོ་གད་གླིང་༔ བྷུ་ཀ་རི་ལ་བྷ་དུ་ཏྲ༔ ར་བ་ཀ་ལ་ས་མི་ཁྱེ༔ མ་ཏང་ཕས་ཕར་རས་མི་ཏ༔ ཁ་ཊ་རེ་ཀ་ས་མིག་རླུང་༔ ཨ་ཀེ་ར་ན་བྷེ་ཙག་ཤ༔ ཨ་རི་མུ་ཏ་ས་གུ་ལི༔ ཡ་སེང་ར་རླུང་པ་ལ་ཡཱ༔ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མནྟ༔ གྷ་ར་ཡཾ་པ་ར་མི་ཏཾ༔ བུ་ག་སིང་ཧ་ཕ་གྷ་ལ༔ ར་མི་སེ་སེ་ཁ་ཏ་པ༔ བིག་ཁུ་མ་ལ་པ་ཏཾ་ཀི༔ ས་མ་ཉེ་ཝ་དྷེ་ར་པ༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྲི་ཏྲོ་མེ༔ གྷེ་ཝ་སུ་གྷར་རྣ་མ་ཡ༔ དྷརྨ་པ་ཏི་ས་གུ་ལི༔ རས་མི་ས་མ་ཁས་ཀད་ཙེ༔ རུ་པ་ས་མི་མི་ཏ་ལི༔ ད་ཏིག་པ་ལཾ་ཀ་ལི་ས༔ ག་ཙ་པ་ལི་ས་ཨཾ་ཏཾ༔ ཀ་མ་ཨེ་ཨ་ཨ་ནུུ་ས༔ སཾ་ཀྲི་མ་མ་ཀརྨ་ཏེ༔ ང་ལ་ཁེ་པ་ཀི་ལི་ས༔ བར་མཚམས་ལོངས་སྐུའི་སྙིང་པོ་དང་༔ རིགས་དྲུག་ཀློང་གྲོལ་ཡི་གེ་སྤེལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ འ་ཨ་ཧ་ཤ་ས་མ༔ བདུན་པར་པད་འདབ་ཞེ་གཉིས་ལ༔་་་་་་་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨོཾ༔ ཨ་ཨ་ཨ་བཛྲི་བྷ་དྲ་ས་མནྟ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་དྷྲིཀ྄༔ མུཾ་དྷཱ་ཏེ་ཤྭ་རཱི༔ ཨོཾ་ཛི་ན་ཛིཀ྄༔ ལཱཾ་དྭེ་ཥ་ར་ཏི༔ སྭཱ་རཏྣ་དྷྲིཀ྄༔ མཱཾ་མོ་ཧ་ར་ཏི༔ ཨཱ་ཨ་རོ་ལིཀ྄༔ པཱཾ་རཱ་ག་ར་ཏི༔ ཧཱཾ་པྲ་ཛྙཱ་དྷིཀ྄༔ ཏཱཾ་བཛྲ་ར་ཏི༔ ཀྵིཾ་ཧི་རཱ་ཛ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ལཱ་སྱེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཏྲཱཾ་ཨཱ་གརྦྷ་ཡ༔ ཏྲཱཾ་མཱ་ལྱེ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཧྲཱི་ཧ་ཧཱུྃ་པདྨ་པྲ་ད་མ༔ ཧྲཱིཾ་གཱི་ཏི་རཱ་གོ་ཧཾ༔ ཛྷིཾ་ཀུ་རུ་པཱ་ཎི༔ ཨཱ་ནིརྟི་རཱ་ག་ཡ་མི༔ མེ་དྷྭ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛཿདྷུ་པེ་པྲ་བེ་ཤ༔ ཐླྷིཾ་ནིསྶ་རཾ་བྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་པུཥྤེ་ཨཱ་བེ་ཤ༔ ཧཱུྃ་སྭ་རཱ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱཿ བཾ་དཱི་བ་སུ་གི་རི༔ མཱུཾ་ཤྲཱི་ཨཱཾ་རཱ་ག་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧོཿགྷནྡྷེ་ཙིཏྟ༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྲེཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཧཱུྃ་ཏྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་སྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་པྲཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྵཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀྲི་ཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཛྭ་ལི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་པྲ་ཛྙཱནྟ་ཀྲི་ཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་པདྨནྟ་ཀྲི་ཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བིགྷྣཱན་ཏ་ཀྲི་ཏ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷ་ར་མ་ཧཱ་ཕཊ༔ བརྒྱད་པར་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་ནི༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་་་་་འདུས་པ་མདོའི་སྙིང་པོའོ། མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ ཀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀྲོ་དྷི་ཤཱ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ རཏྣ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ པདྨ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ ཀརྨ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ རཀྴ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ས་ནུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ ས་ནུ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ གུ་ཧྱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཡཀྴ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ༔ གཽ་རི་མ་བརྒྱད། ཨོཾ་བཛྲ་གཽ་རཱི་ཧ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཽ་རཱི་ཧ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པྲ་མོ་ཧ་ཧ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བེ་ཏ་ལཱི་ཧ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཀྐ་སཱི་ཧ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གྷསྨ་རཱི་ཧ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྨེ་ཤ་ནི་ཧ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ལི་ཧ༔ སིངྷ་མ་བརྒྱད། ཨོཾ་བཛྲ་སིདྷ་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྱ་གྷྲི་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྲི་ལ་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤྭ་ན་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲྀདྡྷ་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀངྐ་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཀ་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨུ་ལུ་ཀཱ་མུ་ཁཱི་ཧེ༔ དགུ་པར་དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་དང་༔ བསྟན་པ་སྤྱི་ཡི་སྙིང་པོ་བཀོད༔ ཨ་ནུ་རཀྴ་སཱི་བྷྱོ༔ པྲཧྨ་ནི་བྷྱོ༔ རཽ་ཏྲཱི་བྷྱ༔ བི་པཱ་ལཻ་བྷྱོ༔ ཀུ་མ་རཱི་བྷྱོ༔ ཨིནྡྲ་རཱི་བྷྱོ༔ བཛྲ་པིདྒ་ལི་བྷྱོ༔ ཨ་མྲྀ་ཏཾ་བྷྱ༔ སཽ་མྱ་བྷྱོ༔ དཎྜ་དཾ་བྷྱོ༔ རཀྵ་སཱི་བྷྱོ༔ བྷཀྵ་སཱི་བྷྱོ༔ ར་ཏི་བཛྲ་བྷྱོ༔ རུ་ཏི་ར་མཏྟ་བྷྱོ༔ ཨེ་ཀ་ཙ་རི་ཎཱི་བྷྱོ༔ མ་ནོ་ཧ་རཾ་བྷྱོ༔ སིདྡྷི་ཀཾ་བྷྱོ༔ བཱེ་ཡ་བཱ་བྷྱོ༔ མ་ཧཱ་མཱ་ར་ཎ་བཛྲ་བྷྱོ༔ ཨགྣཱི་བྷྱོ༔ བྷ་ར་ཧི་བྷྱོ༔ ཙ་མུཎྜི་བྷྱོ༔ སུ་ཏྲ་ནི་བྷྱོ༔ ཝ་རུ་ཎཱི་བྷྱོ༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་བྷྱོ༔ བཛྲ་ཙ་ཀཱ་ལ་བྷྱོ༔ བཛྲ་ཀུམྦྷ་ཀརྞ་བྷྱོ༔ བཛྲ་ལམྦཽ་ད་ར་བྷྱོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱརྱ་ཏེ་ཛ་ཏེ་ང་ཛ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མུ་ཁཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ལོ་ཀ་བཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷསྨི་པ་ལ་ཡ་བ་ཏི་ཧོ༔ ཨ་ཨཱཿ ཨི་ཨཱི༔ ཨུ་ཨཱུ༔ རྀ་རཱྀཿ ལྀ་ལཱྀ༔ ཨེ་ཨཱཻ༔ ཨོ་ཨཱཽ༔ ཨཾ་ཨཱཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༔ ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ༔ ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ༔ ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན༔ པ་ཕ་བ་བྷ་མ༔ ཡ་ར་ལ་ཝ༔ ཤ་ཥ་ས་ཧཀྵ༔ ཡེ་དྷརྨ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་དུནྟེ༔ ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཧྱ་ཝ་དཏ༔ ཏེ་ཥཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲཱ་མ་ཎ༔ ཆེ་གེ་མོའི་ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ཀློང་དུ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ངང་དུ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ངང་དུ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དགྲ་བགེགས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ངང་དུ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ བཅུ་པ་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་བསྐོར༔ བཅུ་གཅིག་འོད་ལྔའི་པ་ཊ་རིས༔ དེ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི༔ ཡང་གསང་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བཞིན་ལ༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོ་རྣམས༔ རྩ་སྔགས་ཉིད་དང་སྦྲེལ་ལ་བཟླ༔ ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་རབ་ཏུ་གནས༔ དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་སྡོམ་པ་གསུམ༔ ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བཟུང་བྱས་ལ༔ བསྟན་བུར་བརྒྱ་ཕྱག་མཎྜལ་དབུལ༔ ཚར་གཅིག་བཀླགས་ལ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧོ༔ རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ བཏགས་གྲོལ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ཆེ་གེ་མོའི༔ སྒོ་གསུམ་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ གྲོལ་ཞིང་གང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ རྒྱས་དང་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་རཏྣ་ཀརྨཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་གནས་ལྔར་གཏུག་བྱིན་རློབས༔ འདི་ནི་ཆོས་སྐུའི་རིང་བསྲེལ་དངོས༔ སྡེ་གསུམ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དང་༔ རྒྱལ་བ་ཡོངས་རྫོགས་སྲོག་འཁོར་ཡིན༔ སྤྱི་བོ་མགྲིན་པ་མཆན་ཁུང་དུ༔ སུས་བཅངས་སྡིག་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་བསྙེན་དང་མཚུངས༔ འདས་དུས་གདུང་དང་རིང་བསྲེལ་དང་༔ ས་གཡོ་སྒྲ་འོད་འཇའ་ཚོན་འབྱུང་༔ ཉི་ཟླ་གཟས་ཟིན་ས་གཡོས་དང་༔ འོད་དང་སྒྲ་དང་སད་སེར་རིམས༔ མུ་གེ་ཕྱུགས་ནད་བྱུང་བའི་ཚེ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ རིམ་བཞིན་རྣམ་སྣང་མི་བསྐྱོད་པ༔ རིན་འབྱུང་དཔག་མེད་དོན་གྲུབ་དང་༔ བཟང་མོ་རང་རང་རིགས་ཀྱི་ལྗགས༔ ཡིག་འབྲུས་མཚན་པར་བསྒོམ་སྟེ་བཀླགས༔ ཚོགས་དང་མཆོད་པ་སྲོག་འདོན་དང་༔ མཆོག་དམན་དུད་འགྲོ་ཡན་ཆད་ལ༔ སྦྱིན་པ་གཏོང་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་མཚོན་པ་ན༔ སྔ་ཞོག་བྱེར་དང་དྲོས་གཏིང་ཟུག༔ ཉིན་གུང་སྙོམས་ལ་དགོང་ཁ་འཁྲུག༔ སྲོད་བྱེར་སྲོད་ཡོལ་འཁྲུག་པ་དང་༔ ཕྱེད་སྙོམས་ཐོ་རངས་འཁྲུག་པའི་ཚེ༔ སོ་སོའི་དུས་གནད་ངེས་པ་བཞིན༔ བཀླགས་དང་ཚོགས་བསགས་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ གསང་སྔགས་མོས་པ་ཅན་ལ་གསུངས༔ དད་པ་ཅན་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ རྨོངས་པའི་དུད་འགྲོ་ལ་བཏགས་ཀྱང་༔ ཐུགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་ཆད་པ་མེད༔ ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟ་ཅན་དག་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་༔ འདུལ་ཚུལ་ཐབས་ཀྱིས་སྤངས་པའི་ཕྱིར༔ གསང་ཚིག་རིག་སྔགས་སྨན་དང་དཔྱད༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཐུ༔ ཀུན་ལ་བསྐུར་བར་བསླུ་འགྱུར་ཞིང་༔ སྐལ་བ་ཆད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ འདི་དང་མཇལ་ཞིང་མོས་པ་རྣམས༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་དུ་གདོན་མི་ཟ༔ སྙིང་ཐིག་བསྟན་པ་ཉམས་པའི་ཚེ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བྱིན་བརླབས་པ༔ རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་དང་འཕྲད་ནས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔༔

[edit]

'u~MH__klong chen snying gi thig le las:__rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal gyi gdu bu bzhugs:_:'u~MH__gi 123456789\u0f7f__dbyings rig rgyal po stang dpyal ngas:__dus gsum dus med chen por rgyas:__rdo rje can gyi phrin las dang :__sngags lam thabs kyis rten cing 'brel:__bsam gyis mi khyab brjod mi lang :__mthong thos reg gam rdzi phyogs phog:__btags pas grol ba rig 'dzin gyi:__srog gi 'khor lo bshad kyis nyon:__bri gzhi bzang por rin po ches:__mu khyud rim pa bcu gcig dbus:__kun bzang yab yum thugs ka ru:__'od lnga'i 'khor lo 'bru lngas mtshan:__de'i phyi mu khyud gnyis pa la:__rig pa yab kyi snying man ngag snying thig__po ni:__e ma ki ri ki ri:__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun+d+ha li ma su ma su:__i ka ra su lI b+has ta ye:__tsa ki ra b+hu li ta lce ye:__sa mun ta tsar+ya su g+ha ye:__b+hi ti sa na b+h+ya gu li ye:__sa ka ri d+hu ka na:__sa ta ri b+he ta na:__pa ra hi li sa na:__ma kha ra te ke la na:__saM b+hu ra ta me ka tsa ra tang ba:__sur+ya g+ha ta ra e pa sha na:__ra na b+he d+hi sa g+hu te pa ye:__g+hu ra g+hu ra sa ga kha ra na laM:__na ra na ra i tha pa Ta laM:__sir na sir na b+he sa b+he sa ra sa baM laM:__b+hun d+ha b+hun d+ha:__tshi Sha sa ke laM:__sa sA ri rI khe khe i I ma mA ri rI la hA AH__de'i phyir pad+ma 'dab brgyad la:__mdun nas brtsams pa'i g.yas bskor du:__oM rig 'dzin brgyad kyi snying po/__ma hA gu ru sha rI raM hU~M kA ra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM d+ha na saM skr-i AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM many+dzu shrI mi tra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM bi ma la mi tra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM nA ga rdzu na AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM gu h+ya tsan+d+ra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM A tsar+ya pad+ma AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM shIn+taM g+har+b+ha AHhU~M:__de'i phyi mu khyud bzhi pa la:__stong pa yum gyi snying po ni:__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun b+ha li ma su ma su:__e ka ri li b+ha ta ye:__tsa ga ra b+hu li ta:__lce ye sa man ta:__tsar+ya su g+ha b+hi ti:__sa na b+h+ya gu ye:__ka ri d+ha ki ri:__d+ha ha ka ma ha re lha:__ha na sa ri li hi:__sa na ma kha ra ta ke la na:__saM b+hu da ra te me k+sha tsa ra staM:__d+ha ba su t+ya g+ha ta ra a:__ma sha na par:__b+hi hi:__ti sa g+hu ra la:__ma smis la g+hu sti la ta:__ya g+hu g+hu ra g+hu ra:__brlang ga kha ga la ra na la ma sa:__na ra na la ma:__i tha ra pa ta laM:__si ra na b+he sa ra la ba g+he laM:__ma AH__sa sa ri rI li lI ma mA ra rA:__mu khyud lnga par rtsibs bcu la:__oM _ _ _ _rgyud sde sgyu 'phrul gyi snying po'o/__sarba ta thA ga ta ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM rat+na ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM pad+ma ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM karma ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM sarba ta thA ga ta ma hA kro d+hI shwa rI sarba duSh+taM hU~M phaT:__oM ma hA badz+ra d+ha ra ma hA kro d+hi shwa ri dz+wa la ni hU~M phaT:__oM ma hA sur+ya rat+na ma hA kro d+hi shwa rI bi dra ma hU~M phaT:__oM hrIHshat+ta sa man+ta pad+ma ma hA kro d+hi shwa rI khA hi hU~M phaT:__oM sarba a mo g+hA ma hA kro d+hi shwa ri bi shwa hU~M phaT:__rtsibs mchan la:__oM gu ru shrI badz+ra yak+sha gro d+ha tsit+ta hU~M:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hi shwa rI s+t+waM:__ma ma yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__oM sgrub sde bka' brgyad kyi snying po/__AHkro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__oM badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__oM hrIHpad+ma ta kri ta badz+ra kro ta h+ya g+h+ri wa hu lu hu ra rtsa hU~M phaT:__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+taM hU~M phaT:__oM badz+ra kI lI kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__oM badz+ra sarba duSh+taM hU~M phaT:__khra~M ga ru Ta sarba TAk+ki nI hU~M phaT:__drug pa thig le nyi shu rtsa lngar:__karma rak+sha g+hi haM ti:__b+he g+ha ra na so gad gling :__b+hu ka ri la b+ha du tra:__ra ba ka la sa mi khye:__ma tang phas phar ras mi ta:__kha Ta re ka sa mig rlung :__a ke ra na b+he tsag sha:__a ri mu ta sa gu li:__ya seng ra rlung pa la yA:__ma ma ko ling sa man+ta:__g+ha ra yaM pa ra mi taM:__bu ga sing ha pha g+ha la:__ra mi se se kha ta pa:__big khu ma la pa taM ki:__sa ma nye wa d+he ra pa:__badz+ra sa twa tri tro me:__g+he wa su g+har rna ma ya:__d+harma pa ti sa gu li:__ras mi sa ma khas kad tse:__ru pa sa mi mi ta li:__da tig pa laM ka li sa:__ga tsa pa li sa aM taM:__ka ma e a a nu+u sa:__saM kri ma ma karma te:__nga la khe pa ki li sa:__bar mtshams longs sku'i snying po dang :__rigs drug klong grol yi ge spel:__oM hU~M trAM hrIHAH__'a a ha sha sa ma:__bdun par pad 'dab zhe gnyis la: zhi ba'i lha tshogs kyi snying po/_hU~M hU~M hU~M:__badz+ra tsit+ta oM:__a a a badz+ri b+ha dra sa man+ta:__hU~M badz+ra d+h+rika?:__muM d+hA te shwa rI:__oM dzi na dzika?:__lAM dwe Sha ra ti:__swA rat+na d+h+rika?:__mAM mo ha ra ti:__A a ro lika?:__pAM rA ga ra ti:__hAM pra dz+nyA d+hika?:__tAM badz+ra ra ti:__k+ShiM hi rA dza ya:__hU~M lA s+ye sa ma ya s+t+waM:__trAM A gar+b+ha ya:__trAM mA l+ye sa ma ya ho:__hrI ha hU~M pad+ma pra da ma:__hrIM gI ti rA go haM:__dz+hiM ku ru pA Ni:__A nirti rA ga ya mi:__me d+h+wa ra Ni swA hA:__dzaHd+hu pe pra be sha:__th+l+hiM nis+sa raM b+ha ya swA hA:__hU~M puSh+pe A be sha:__hU~M swa rA dza ya swA hAH__baM dI ba su gi ri:__mUM shrI AM rA ga ya swA hA:__hoHg+han+d+he tsit+ta:__oM mu ne kreM swA hA:__oM mu ne hU~M truM swA hA:__oM mu ne sruM swA hA:__oM mu ne praM swA hA:__oM mu ne k+ShaM swA hA:__oM mu ne ye swA hA:__oM ya mAn+ta kri ta phaT:__oM badz+ra d+ha ra ma hA kro d+hi shwa rI dz+wa li nI hU~M phaT:__hU~M pra dz+nyAn+ta kri ta phaT:__oM rat+na d+ha ra ma hA phaT:__hU~M pad+man+ta kri ta phaT:__oM pad+ma d+ha ra ma hA phaT:__oM big+h+nAn ta kri ta phaT:__oM karma d+ha ra ma hA phaT:__brgyad par khrag 'thung yab yum ni:__oM a kra 'dus pa mdo'i snying po'o/__ma hA shrI he ru ka hU~M:__ka ta ma hA kro d+hI shwa rI hU~M phaT:__oM sarba ta tha ga ta shrI he ru ka hU~M:__sarba ta thA ga ta kro d+hi shA rI hU~M:__oM badz+ra shrI he ru ka hU~M:__badz+ra kro d+hi shwa rI hU~M:__oM bud+d+ha shrI he ru ka hU~M:__bud+d+ha kro d+hi shwa rI hU~M:__oM rat+na shrI he ru ka hU~M:__rat+na kro d+hi shwa rI hU~M:__oM pad+ma shrI he ru ka hU~M:__pad+ma kro d+hi shwa rI hU~M:__oM karma shrI he ru ka hU~M:__karma kro d+hi shwa rI hU~M:__oM rak+sha shrI he ru ka hU~M:__rak+sha kro d+hi shwa rI hU~M:__oM sa nu shrI he ru ka hU~M:__sa nu kro d+hi shwa rI hU~M:__oM gu h+ya shrI he ru ka hU~M:__gu h+ya kro d+hi shwa rI hU~M:__oM yak+sha shrI he ru ka hU~M:__yak+sha kro d+hi shwa ri hU~M:__gau ri ma brgyad/__oM badz+ra gau rI ha:__oM badz+ra tsau rI ha:__oM badz+ra pra mo ha ha:__oM badz+ra be ta lI ha:__oM badz+ra puk+ka sI ha:__oM badz+ra g+hasma rI ha:__oM badz+ra sme sha ni ha:__oM badz+ra tsaN+Da li ha:__sing+ha ma brgyad/__oM badz+ra sid+ha mu khI he:__oM badz+ra bya g+h+ri mu khI he:__oM badz+ra sri la mu khI he:__oM badz+ra shwa na mu khI he:__oM badz+ra kr-id+d+ha mu khI he:__oM badz+ra kang+ka mu khI he:__oM badz+ra kA ka mu khI he:__oM badz+ra u lu kA mu khI he:__dgu par dbang mo nyer brgyad dang :__bstan pa spyi yi snying po bkod:__a nu rak+sha sI b+h+yo:__prah+ma ni b+h+yo:__rau trI b+h+ya:__bi pA lai b+h+yo:__ku ma rI b+h+yo:__in+d+ra rI b+h+yo:__badz+ra pid+ga li b+h+yo:__a mr-i taM b+h+ya:__sau mya b+h+yo:__daN+Da daM b+h+yo:__rak+Sha sI b+h+yo:__b+hak+Sha sI b+h+yo:__ra ti badz+ra b+h+yo:__ru ti ra mat+ta b+h+yo:__e ka tsa ri NI b+h+yo:__ma no ha raM b+h+yo:__sid+d+hi kaM b+h+yo:__bA+e ya bA b+h+yo:__ma hA mA ra Na badz+ra b+h+yo:__ag+nI b+h+yo:__b+ha ra hi b+h+yo:__tsa muN+Di b+h+yo:__su tra ni b+h+yo:__wa ru NI b+h+yo:__badz+ra ma hA kA li b+h+yo:__badz+ra tsa kA la b+h+yo:__badz+ra kum+b+ha kar+Na b+h+yo:__badz+ra lam+bau da ra b+h+yo:__oM badz+ra Ar+ya te dza te nga dza:__oM badz+ra a mu khI hU~M:__oM badz+ra lo ka baM:__oM badz+ra b+hasmi pa la ya ba ti ho:__a AH__i I:__u U:__r-i r-IH__l-i l-I:__e A+ai:__o A+au:__aM AH__ka kha ga g+ha nga:__tsa tsha dza dz+ha nya:__Ta Tha Da D+ha Na:__ta tha da d+ha na:__pa pha ba b+ha ma:__ya ra la wa:__sha Sha sa hak+Sha:__ye d+harma he tu pra b+ha wa he dun+te:__ShAn+ta thA ga te h+ya wa data:__te Shany+tsa yo ni ro d+ha e waM bA dI ma hA shrA ma Na:__che ge mo'i nad gdon 'jigs brgyad sdig sgrib thams cad rig pa'i klong du shIn+taM ku ru swA hA:__tshe dang bsod nams zhing khams thams cad rig pa'i ngang du puSh+tiM ku ru swA hA:_'khor 'das thams cad rig pa'i ngang du pA shaM ku ru swA hA:__dgra bgegs dug lnga dug gsum thams cad rig pa'i ngang du mA ra ya phaT:__bcu pa 'od lnga'i mu khyud bskor:__bcu gcig 'od lnga'i pa Ta ris:__de nas rab tu gnas pa ni:__yang gsang sgrub pa'i gzhung bzhin la:__thig le chen po'i snying po rnams:__rtsa sngags nyid dang sbrel la bzla:__shis pa brjod cing me tog gtor:__rten 'brel snying pos rab tu gnas:__dbang bskur byed na sdom pa gsum:__cho ga bzhin du bzung byas la:__bstan bur brgya phyag maN+Dal dbul:__tshar gcig bklags la spyi bor bzhag:__ho:__rgyal ba rig 'dzin zhi khro'i lha:__btags grol srog gi 'khor lo 'dis:__skal ldan slob ma che ge mo'i:__sgo gsum smin par mdzad du gsol:__grol zhing gang bar mdzad du gsol:__rgyas dang 'phel bar mdzad du gsol:__kA ya wAk+ka tsit+ta rat+na karmA a b+hi Shiny+tsa swA hA:__zhes brjod gnas lngar gtug byin rlobs:__'di ni chos sku'i ring bsrel dngos:__sde gsum rgyud lung man ngag dang :__rgyal ba yongs rdzogs srog 'khor yin:__spyi bo mgrin pa mchan khung du:___sus bcangs sdig pa kun las grol:__dus gsum rgyal ba bsnyen dang mtshungs:__'das dus gdung dang ring bsrel dang :__sa g.yo sgra 'od 'ja' tshon 'byung :__nyi zla gzas zin sa g.yos dang :__'od dang sgra dang sad ser rims:__mu ge phyugs nad byung ba'i tshe:__byang chub sems dang ldan pa yis:__rim bzhin rnam snang mi bskyod pa:__rin 'byung dpag med don grub dang :__bzang mo rang rang rigs kyi ljags:__yig 'brus mtshan par bsgom ste bklags:__tshogs dang mchod pa srog 'don dang :__mchog dman dud 'gro yan chad la:__sbyin pa gtong zhing rnal 'byor bsgom:__nyin zhag gcig la mtshon pa na:__snga zhog byer dang dros gting zug:__nyin gung snyoms la dgong kha 'khrug:__srod byer srod yol 'khrug pa dang :__phyed snyoms tho rangs 'khrug pa'i tshe:__so so'i dus gnad nges pa bzhin:__bklags dang tshogs bsags rgya cher bya:__gsang sngags mos pa can la gsungs:__dad pa can la smos ci dgos:__rmongs pa'i dud 'gro la btags kyang :__thugs rje'i dpyang thag chad pa med:__the tshom log lta can dag ni:__rdo rje can gyi phrin las dang :__'dul tshul thabs kyis spangs pa'i phyir:__gsang tshig rig sngags sman dang dpyad:__rten cing 'brel bar 'byung ba'i mthu:__kun la bskur bar bslu 'gyur zhing :__skal ba chad pa snying re rje:__'di dang mjal zhing mos pa rnams:__las 'phro can du gdon mi za:__snying thig bstan pa nyams pa'i tshe:__kun tu bzang pos byin brlabs pa:__rang byung rdo rje dang 'phrad nas:__mthong thos dran reg grol bar shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya::

Footnotes

Other Information