bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ (bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs)

3 Texts

ཉ་
7
209-217
ན་མོ་གུ་ར་བེ། བྱིན་བརླབ་མཆོག་སྩོལ་བླ་མ་དང་ཞེས་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་ཐུན་དམིགས་ཁྲིད་ཉུང་ངུར།
na mo gu ra be/ byin brlab mchog stsol bla ma dang zhes sku gsum bla ma'i rnal 'byor gyi zin thun dmigs khrid nyung ngur
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
18
123-132
སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཚ་
19
133-137
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བཅུད་སྦྱིན།
bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs kyi smin byed ye shes bcud sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)