JKW-KABAB-06-CHA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i phrin las JKW-KABAB-06-CHA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 10, Pages 137-163 (Folios 1a to 14a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i phrin las. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 137-163. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-044
Colophon
  • Treasure colophon: མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་རྗེས་སུ་གདམས་ཤིང་མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་སའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ་གུ་ཧྱ༔
  • Revealer colophon: ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་གཏེར་སླད་ནས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Treasure colophon: mkha' 'gro 'dus pa'i phrin las o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng gis bka'i sdud pa mo rigs kyi gzungs ma ye shes mtsho rgyal la rjes su gdams shing ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don du rin po che sa'i gter du sbas pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__kha thaM gu h+ya:_
  • Revealer colophon: ye shes kyi mkha' 'gro ma jo mo sman mo'i zab gter slad nas 'gro 'dul sprul pa'i gter ston rig 'dzin yongs kyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel
[edit]
༄༅། སརྦ ཌཱ ཀི མནྟྲ སྐ ནྡ སྨ ན བཛྲ བ རཱ ཡོཿ ཀ རྨ ཏི སྨ ཿ །།

༄༅། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས་བཞུགས༔

།།ཧ། རྩཐི་ལ་དྱཏྱ་བཐབ་༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ༔ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་སོ༔ དང་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ལ༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པའི་གནས་དབེན་ཞིང་ཟིལ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེ་བར་དབང་ཐོབ་ཅིང་མཁའ་འགྲོ་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་སྔགས་པས༔ མ་རྡལ་ལ་རྟེན་རྫས་མཆོད་ཚོགས་ཅི་འབྱོར་པ་བཤམས་ལ༔ ཞིང་གི་ལྤགས་པའི་སྟན་ལ་བསྡད༔ སྐྲ་སིལ་བུར་བསིལ་ཏེ༔ གདོང་རོ་སོལ་གྱིས་བྱུག༔ ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས་ལ་སྐབས་སུ་ཐོད་རྔ་བརྡུང་ཞིང་གྱེར་བར་བྱའོ༔ དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ ཚོགས་ཞིང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པའི་སྤྱན་སྔར༔ ན་མོ༔ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་གནས་གྱུར་ཅིག༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་བསྐྱེད་བཟླས་དང་༔ མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི༔ སྡོམ་པ་གཟུང་བ་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་གསང་སྔགས་སྡོམ་པའི་ཚོགས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ང་ནི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་སྟེ༔ སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད༔ གསུང་གི་དྲག་སྔགས་སྟོང་གསུམ་གང་༔ ཐུགས་རྗེ་དྲག་ཤུལ་འབར་བ་ཡིས༔ འདུ་བའི་ལྷ་ནི་མ་གཏོགས་པ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཁྱེད་ཅག་འདུག་པའི་སྐབས་མེད་པས༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུ་ཙཊྚ་ཡ་ཕཊ་ཕཊ༔ མཚམས་གཅད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ནི༔ ཕྱོགས་བཅུ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ སྣང་བ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ༔ གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་གསུང་༔ དྲན་རྟོག་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ཐུགས༔ མེ་རླུང་ཆུ་ཡི་རྦ་རླབས་གཡོ༔ རྡོ་རྗེ་མདའ་གུར་ར་བས་བྲེས༔ བར་ཆད་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ ནམ་ཡང་འཇུག་པའི་སྐབས་མེད་པའི༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་བཛྲ་སཱ་ར་ཎ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྒོམ་བཟླས་བྱ༔ མཎྜལ་ཕུལ༔ ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་དབབ་པའི་ཕྱིར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ དེ་ནས་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དགོངས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་སྒྲིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔ བདག་ཅག་རྡོ་རྗེའི་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབྱོར་རྣམས༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ནས༔ ཁས་བླངས་གཏན་ནས་ཡལ་བར་མི་འདོར་ཡང་༔ ཉོན་མོངས་ཤུགས་དྲག་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཆུང་ཞིང་༔ གྲོགས་ངན་རྐྱེན་དང་ལེ་ལོའི་གཞན་དབང་དང་༔ གསང་བ་ཟབ་མོ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས༔ ལྟ་བ་ཕྱོགས་ལྷུང་ཤོར་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ སྒོམ་པ་བྱིང་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་བཤགས༔ སྤྱོད་པ་དུས་ཚིགས་གནང་བཀག་ལོག་པ་བཤགས༔ འབྲས་བུ་ཕྱི་དུས་ཡིད་སྨོན་གྱུར་པ་བཤགས༔ བླ་མ་རྣམས་ལ་མོས་གུས་ཆུང་བ་བཤགས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་བ་བཤགས༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཚོགས་གཏོར་དམན་པ་བཤགས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དུས་སུ་མ་བསྐངས་བཤགས༔ ཐུན་མོང་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ ཁྱད་པར་ནང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས༴ སྒྲུབ་པ་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ༴ རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ༴ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ༴ མི་འཆབ་མི་སྦེད་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོ་ཡིས༔ མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་མི་བགྱིད་བསྡམ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པ་དང་དུ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར༔ དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་༔ སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་དང་བཅས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཤགས༔ དམ་བཅའ་བ་ནི༔ ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་གདུང་འཚོབ་ཕྱིར༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཐུགས་དམ་བསྙེན་ཅིང་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ རླུང་སེམས་ལས་རུང་ལྷ་སྐུར་རྣམ་པར་སྨིན༔ ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་ཕྱག་རྒྱའི་རིགས་སུ་ཤར༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས༔ རང་དང་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི༔ གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ མངོན་སུམ་བྱིན་བརླབ་ཡེ་ཤེས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨ༔ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟུང་༔ དབང་བླང་ཞིང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ་ལྟ་བ་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནས་བྱིན་ཆེན་དབབ་པའི་སླད་དུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པའི་ཆས་དང་ལྡན་པས་དགོངས་པ་དང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད༔ ཤ་ཆེན་གྱི་སྤོས་བསྲེག༔ ཐོད་རྔ་དང་རྐང་གླིང་གི་སྒྲ་སོགས་རོལ་མོ་དང་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་རྩ་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞི་ཁྲོ་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར༴ མཆོག་དང་༴ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ གནས་འདིར༴ མཆོག་དང་༴ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ རེ་སྐོང་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མས༔ གནས་འདིར༴ མཆོག་དང་༴ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆགས་མེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ གནས་འདིར༴ མཆོག་དང་༴ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མཁའ་འགྲོ་མས༔ གནས་འདིར༴ མཆོག་དང་༴ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་ཡུལ་ནས༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ གནས་འདིར༴ མཆོག་དང་༴ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་ནས༔ ལས་དང་དམ་ཚིག་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ གནས་འདིར༴ མཆོག་དང་༴ བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྒྱུད་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བརྡལ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ འགག་མེད་འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ འདིར་དགོངས་འདིར་གཤེགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས་སྔགས་སྒྲ་འུ་རུ་རུ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་དགོངས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལམས་སེ་ལམ༔ ངོ་མཚར་རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ དུར་ཁྲོད་གནས་མཆོག་འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཞིང་༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གདུང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་བདག་དང་༔ གནས་དང་༔ ཡོ་བྱད་ལ་བྱིན་ཕབ་ནས༔ བྱེ་བྲག་ཏུ་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡེ་ཤེས་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་འོད་འབར་དབུས༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷཻ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་དྷརྨཱ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་༔ དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔ་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿམཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་དུང་ཆེན་སྣོད་ཡངས་སུ༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་ཁྲག་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱིརྟིའི་མཁའ་ནས་ཡེ་ཤེས་བདེ་བའི་རྒྱུན༔ མི་ཕྱེད་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ལྦུ་ཕྲེང་གཡོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཀ་པཱ་ལ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཧཱུྃཿ གཏོར་སྣོད་རིན་ཆེན་བྷནྡྷ་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་བླ་མེད་དམ་ཚིག་རྫས༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་པ༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོང་མཆོད་པའི་ལྷུན་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁྃ༔ ཞེས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ལོ༔ དེ་རྣམས་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལས་རིམ་མོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ནས་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཨོཾ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་མོ༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྤྲིན༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བརྡལ༔ གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨཱཿ འགག་མེད་ལོངས་སྐུ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི༔ དམིགས་བསམ་ལས་འདས་སྙིང་རྗེའི་གདངས༔ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཚུལ༔ སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར༔ ཨཱཿམ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཧཱུྃ༔ གནས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ༔ བྃ་དང་ཧ་རི་ནི་སའི་སྔགས༔ སྒྲ་དང་བཅས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ ཧཱུྃ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས༔ ཨེ་ཡིག་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡོངས་གྱུར་དབྱིངས་ཕྱུག་ནམ་མཁའི་ཀློང་༔ ཡྃ་ལས་རླུང་དཀྱིལ་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ རྃ་ལས་གོས་དཀར་འབར་བའི་དབུས༔ བྃ་ལས་མཱ་ཀིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ ལྃ་ལས་སྤྱན་མ་གསེར་གྱི་ས༔ ཀེཾ་ལས་རུས་པའི་རི་རབ་སྟེང་༔ རྃ་ལས་བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་གཡོ༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཤུགས་དྲག་མདའ་ཡི་དྲྭ་བས་མཚན༔ དེ་དབུས་རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད༔ གཏུམ་དྲག་དབང་ཕྱུག་ནགས་ཀྱི་ཚལ༔ འཇིགས་བྱེད་ཐོད་པ་མུན་པ་ཅན༔ འུར་འུར་འབར་བ་ཅ་ཅོ་སྒྲོགས༔ ཚང་ཚིང་འཁྲིགས་པ་དྲག་ཏུ་དགོད༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་བཀོད་པས་བརྗིད༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་གཞིར༔ བྷྲཱུྃ་ལས་དྲག་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཐོད་པའི་རྩིག་པ་རིམ་གསུམ་སྟེང་༔ མི་མགོའི་བ་གམ་བརྗིད་དང་ལྡན༔ རྒྱུ་མ་རུས་པའི་དྲྭ་བས་མཛེས༔ རྐང་ལག་མདའ་ཡབ་ཤར་བུ་ཅན༔ རྩིབས་མའི་ཐོག་དང་པུ་ཤུས་བསྐོར༔ དབུས་ཕྱུར་ཐོད་རློན་ཙིཏྟའི་ཏོག༔ རབ་འཇིགས་རྣམ་ཐར་བཞི་ལྡན་པའི༔ སྒོ་དང་རྟ་བབས་བང་རིམ་བཞི༔ ཞིང་གི་གདུགས་འཕན་བ་དན་འཕྱར༔ གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་འཁོར་ལོས་མཚན༔ དྲག་པོ་ལྷ་ཀླུ་འཇིགས་བྱེད་ཚོགས༔ ཀ་གདུང་གྲལ་ཕྱམ་ཚུལ་གྱིས་བཏེག༔ ཤ་རུས་རཀྟའི་འདོད་སྣམ་ལ༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་པའི་ལྷ་མོས་བསྐོར༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ འོག་མིན་དྲག་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བཀོད་པ་རྫོགས༔ བྷྲུྃ་རུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ཨེ་པདྨ་སཱུརྱ་ཏི་ར་བྃ༔ དེ་དབུས་རྣམ་ཐར་གསུམ་རྫོགས་པའི༔ ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་བསྣོལ་མ་དང་༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས༔ བྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་བྃ་གྱིས་མཚན༔ དེ་ལས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་བྱིན་རླབས་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག༔ དུས་ཀྱི་མུན་པ་ལྟ་བུའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཕྱར༔ གཡོན་པས་བྷནྡྷ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ངོ་བོར་འཁྱུད༔ རལ་པ་དམར་ནག་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ རྣ་ལྟག་གཡོན་དུ་ཕག་གི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེའི་ངུར་སྒྲས་ས་གསུམ་གཡོ༔ སྐུ་ལ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་༔ ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱངས་བསྐུམས་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞིའི་པདྨ་འདབ་བཞིའི་དབུས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔ ཤ་རི་ནི་སའི་ཡིག་འབྲུ་ལས༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དཀར་མོ་བཞད་ཅིང་ཞི་བའི་ཉམས༔ ལྷོ་རུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ སེར་གསལ་སྒེག་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཉམས༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དམར་སྨུག་འཛུམ་ཞིང་ཆགས་པའི་ཉམས༔ བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ལྗང་ནག་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའི་ཉམས༔ ཀུན་ཀྱང་ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ནི༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅན༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་འཆང་༔ རྣ་ལྟག་ཕག་ཞལ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས༔ རུས་པའི་རྒྱན་ལྡན་གར་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་ན་རོལ༔ གཙོ་དང་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཞིང་གི་པགས་པས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་༔ གླང་ཀོའི་སྐེད་དཀྲིས་སྟག་ཤམ་སོགས༔ དུར་ཁྲོད་བརྗིད་པའི་ཆས་ལྡན་པ༔ གཟི་བརྗིད་འོད་སྐུར་ལམ་མེར་གསལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡིས༔ རང་བྱུང་གཞལ་མེད་ཕྱོགས་མཚམས་ཁྱབ༔ དྭངས་མ་ཐིག་ལེར་འདྲིལ་བ་ལས༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྒོར་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མེན་དཀར༔ ཁྭ་གདོང་རྡོ་རྗེ་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ ལྷོ་སྒོར་རིན་ཆེན་ཕྲ་མེན་སེར༔ ཕག་གདོང་རིན་ཆེན་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ ནུབ་སྒོར་པདྨ་ཕྲ་མེན་དམར༔ ཁྱི་གདོང་པདྨ་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ བྱང་སྒོར་ལས་ཀྱི་ཕྲ་མེན་ལྗང་༔ འུག་གདོང་རལ་གྲི་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ མཚམས་བཞིར་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཕྱེད་གཟུགས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཀུན་ཀྱང་དུར་ཁྲོད་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞིང་རྐྱང་གདན་ལ་གར་སྟབས་འགྱིང་༔ བར་མཚམས་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་༔ ཁྱད་པར་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ མ་འདྲེས་གསལ་རྫོགས་འོད་ཀྱི་སྐུ༔ བྱིན་རླབས་ཕྲིན་ལས་དཔལ་དུ་འབར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་བསྒོམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མཎྜ་ལ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་གི་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ལུས་ནི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ༔ བརྗོད་པའི་ངག་ཀུན་མཁའ་འགྲོའི་གསུང་༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབ་བོ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནི་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨཱཿ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་པོ་ཆེས༔ ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་ཉོན་མོངས་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱར་འབར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགུག་པ་ནི༔ ཤ་ཆེན་གྱི་སྤོས་བསྲེག༔ ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧ་སྟས་གཡབ༔ གསང་བའི་རྡེའུ་ཆུང་དང་གླིང་བུའི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་ལ་གྱེར་ཚིག་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དགོངས་ཤིག་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་བརྡས་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རང་བཞིན་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཞི་ཁྲོ་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མཁའ་སྤྱོད་ས་སྤྱོད་གནས་ཡུལ་ནས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་༴ ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དངོས༴ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩོལ་མེད་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་༴ ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་དངོས༴ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆགས་མེད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་༴ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས༴ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐོགས་མེད་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག༴ ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོའི༴ ཕྱོགས་མཚམས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཕྲ་མེན་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབུམ་ཕྲག༴ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་མཆོག་ནས༔ ཐབས་ཤེས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ གནས་ཡུལ་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའི་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཉམས་ཆག་སྦྱོངས༔ མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ གནས་སྐབས་ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ མངོན་སུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཟིངས་པ་དང་༔ འཇིགས་པའི་ཟིལ་དང་༔ བདེ་བའི་ཉམས་དང་༔ གནས་དང་རྟེན་རྣམས་བྱིན་ཐིབས་སེ་འོང་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་བར་གཤེགས་སོ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བྱོན་པ་ལེགས༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དགྱེས་པ་སྐྱེད་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ༔ ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བར་བསམ་ཞིང་༔ ཧོཿ རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ རིགས་ལྔ་སྒྱུ་མའི་ཡུམ་གྱི་ཚུལ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ ཞེས་ཕྱག་འཚལ་བས༔ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོ༔ ཞེས་ལན་མཛད་པར་བསམ༔ དེ་ནས་ཕྱི་ཉེར་སྤྱོད་འཛིན་པའི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཡི༔ བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དག་བྱེད་གཙང་མ་ཡིད་དུ་འོང་༔ ཞབས་བསིལ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་འབེབས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་སོགས་པཱ་དྱཾ༴ ལྷ་དང་མི་ཡི་ཞིང་ཀུན་ན༔ མཚར་སྡུག་ཡིད་འཕྲོག་མེ་ཏོག་གིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས༴ པུཥྤེ༴ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དྲི་ཞིམ་དང་༔ སྦྱར་བའི་བདུག་སྤོས་ཇི་སྙེད་པས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས༴ དྷཱུ་པེ༴ འབྲུ་མར་རྩི་མར་ཤིང་རས་འོད༔ ཉི་ཟླ་ནོར་བུའི་སྣང་གསལ་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས༴ ཨཱ་ལོ་ཀེ༴ ག་བུར་གུར་གུམ་ཙནྡན་སོགས༔ དྲི་བཟང་སྦྱར་བའི་ཆབ་རྒྱུན་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས༴ གནྡྷེ༴ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་རོ་མཆོག་ལྡན༔ ཟག་མེད་བཅུད་མཆོག་ཞལ་ཟས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས༴ ནི་བིདྱཱ༴ ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་སིལ་སྙན་སོགས༔ སྒྲ་དབྱངས་རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་གིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས༴ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ནས་ནང་གི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དབང་པོའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ༔ རྔམ་ཞིང་བརྗིད་ལྡན་གཟུགས་མཆོག་གིས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་རཱུ་པ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ རྐང་ཆེན་དུང་གི་གླིང་བུ་དང་༔ གསང་བའི་རྔེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ཤབྡ༴ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་དྲི་ཆུ་དང་༴ མཁྲིས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་དྲི་མཆོག་གིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས༴ གནྡྷེ༴ ཧཱུྃ༔ ཤ་ཆེན་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ༔ མྱོས་བྱེད་ལ་སོགས་རོ་མཆོག་གིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས༴ རཱ་ས༴ ཧཱུྃ༔ མི་དང་གླང་ཆེན་སྟག་ལྤགས་སོགས༔ ཁྲག་འཛག་འཇམ་འཁྲིལ་རེག་བྱ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས༴ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་སྤརྴེ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ནས་གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃཿ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ རྟོག་ཚོགས་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྟ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་པ་ནིཿ ཧཱུྃཿ བཀྲ་ཤིས་མཚན་ལྡན་བནྡྷ་རུ༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ མཐུ་དབང་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨམྲྀ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ ཀཱ་ཡ་སིངྔྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཧཱུྃཿ ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བནྡྷ་རུ༔ སྣང་སྲིད་དམར་གྱི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བནྡྷ་རུ༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་སྤུངས༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ནས་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྟོད་པ་བྱ་སྟེ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོར་བཞེངས༔ གཏི་མུག་རྩད་གཅོད་རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ བཅོམ་ལྡན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོར་བཞེངས༔ ཞེ་སྡང་རྩད་གཅོད་རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས༴ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་མཉམ་ཉིད་ཡེ༴ བཅོམ་ལྡན་རྩོལ་མེད་རིན་ཆེན་མཁའ༴ ང་རྒྱལ་རྩད་གཅོད་རྣམ་འཕྲུལ༴ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས༴ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སོར་རྟོག༴ བཅོམ་ལྡན་ཆགས་མེད་པདྨ་མཁའ༴ འདོད་ཆགས་རྩད་གཅོད་རྣམ༴ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས༴ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་བྱ་གྲུབ༴ བཅོམ་ལྡན་ཐོགས་མེད་ལས་ཀྱི༴ ཕྲག་དོག་རྩད་གཅོད་རྣམ༴ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས༴ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་གང་འདུལ༴ དམ་ཚིག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས༔ རྟོག་ཚོགས་རྩད་གཅོད་རྣམ༴ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས༴ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་འབྱིངས༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་གཟུགས་སུ་ཤར༔ གཟུང་འཛིན་རྩད་གཅོད་རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དྷཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྣང་༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་སྩོལ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ལྷ་སྐུའི་ངོ་བོ་དང་༔ རྣམ་འགྱུར་ལ་སེམས་གཟུང་ཞིང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ནས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱིར་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཛབ྄་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་དབབ་གསོལ༔ མནྟྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ས་བོན་མཚན༔ གསང་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་ཤར༔ སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ལུས་ལ་ཞུགས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྒྲ་ཀུན་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས༔ གྲགས་སྟོང་ནུས་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙཱ་ནཱི་ཡེ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དྲན་རྟོག་བདེ་སྟོང་ངོ་བོར་ཤར༔ ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡིད་ལ་ཞུགས༔ རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ ཨོཾ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་ཞིང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ རླུང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཕཊ༔ སླར་ཡང་གཙོ་མོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ལས་དང་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་སྤྲོས༔ ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འགྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཀརྨ་ས་མ་ཡ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་གཙོ་མོའི་སྐུའི་བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཞི༔ གསུང་འབུམ་ཕྲག་གསུམ༔ ཐུགས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག༔ འཁོར་རྣམས་ལ་འབུམ་ཕྲག་བཟླས་པས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞལ་མཐོང་བ༔ གསུང་ཐོས་པ༔ བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་སོགས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ བྲིས་སྐུ་བཞད་པ༔ བདུད་རྩི་ཁོལ་བ༔ འདུ་བ་གསུམ་དང་འབར་བ་གསུམ་སོགས་རྟགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ ཐུན་མོང་གི་ལས་བཞི་གང་ལའང་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ༔ གཞན་ཡང་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དུའང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་ཞིང་༔ ཁྱད་པར་ཉམས་ལེན་ལ་བློ་བཀོལ་དུ་གཏུབ་པ་བྱུང་ན་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་དེ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སོགས་བྱའོ༔ དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གསལ་འདེབས་པ་ནི༔ ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་འདི་ལྟར་གསལ་གདབ་བོ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་དྲི་མེད་སྟོང་པ་ཡིན༔ སྟོང་ཉིད་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་གསལ་བའི་མདངས་འོད་ཡིན༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་དུས་གསུམ་འགྱུར་མེད་ཡིན༔ ཁྱབ་གདལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ཡིན༔ མ་འདྲེས་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ༔ རང་རིག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན༔ མཐའ་བྲལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལོགས་ན་མེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཕག་མོ་ཡུམ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་མཁའ་འགྲོ་བཞི༔ ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དམ་ཚིག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཚོགས༔ མ་འགགས་རང་ཤར་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ སྐྱེ་བ་མེད་ལ་འགག་པ་མེད༔ གནས་མེད་དམིགས་མེད་འགྲོ་འོང་མེད༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་དགོངས་པ་ཆོས་ཉིད་བློ་འདས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང་ཧཱུྃ་གི་སྣང་གླུས་རྟོགས་པའི་ཉམས་སྦར་བས་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཉེས་པར་བྱ་བ་དམ་ཚིག་ཡིན་པས༔ ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི་ཐོད་སྣོད་ལ་སོགས་པར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཤམ༔ བསངས་ཆུ་དང་བདུད་རྩིས་བྲན་ལ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃཿ གཏོར་མའི་ཉེས་སྐྱོན་མ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ བནྡྷའི་སྣོད་དུ་དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲྀན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུ་བསྐྱོད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ དུར་ཁྲོད་མ་མོ་སྤྱང་ཞོན་མཆེད་སྡེ་འབུམ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ གཏོར་སྣོད་བནྡྷ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལྷུན་པོར་སྤུངས༔ ཀུན་ཏུ་དགྱེས་ཚིམ་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་རྫས༔ གསེར་གྱི་རི་དང་རོལ་མཚོ་ལྟ་བུར་བསྐྱིལ༔ ཐུགས་དམ་གཉན་སྐོང་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གླིང་བཞི་མུ་ཁྱུད་ཁོར་ཡུག་བརྡལ་བ་འདི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་དགྱེས་པར་བཞེས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་མཉེས་པའི་ཕུལ་གྱུར་ནས༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལཱི་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོ་པི་པ་ཧོ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཏི༔ མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ མ་བྷྱོ་ཛཿས་པཱ་རཱི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿམ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བར༔ མངོན་པར་བསྟོད་ཅིང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ཐུགས་དམ་དགྱེས་སྐོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཞེས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཏོར་མའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས་མཉེས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་པར་བསམ་མོ༔ གཞན་ཡང་ཚོགས་དང་མཆོད་སྐོང་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་རྒྱུན་གྱི་དུས་དང་༔ ཁྱད་པར་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་གཉན་རྣམས་ལ་མ་ཆག་པར་བརྩོན་པས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་༔ འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔ རྟགས་མཐོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་བནྡྷ་བཟང་པོ་ཆང་གིས་བཀང་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཏབ་པ་བཤམ༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྦྱོར་བ་མཛད་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ཆར་དྲག་ཏུ་བབས་པ་བཞིན་བྱུང་༔ ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་གྲུབ་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱིལ་བར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་མང་དུ་བཟླ༔ དེ་ནས་ཐོད་པ་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ཤིང་འདི་སྐད་དོ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་ནམ་མཁར་སྒྱུར༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ལུས་ལ་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གསུང་གི་ཛབ྄་སྒྲས་བར་སྣང་གང་༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ངག་ལ་ནུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལཿ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ལྟར་ཤར༔ དྲན་རྟོགས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཡིད་ལ་བདེ་ཆེན་སྦར་དུ་གསོལ༔ མཁའ་ཁྱབ་འདུས་པའི་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོར་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ལོ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩི་རོལ་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་གྱིས་ཁྱབ༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་བསམས་ལ་རིག་སྟོང་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོཿ དེ་ནས་གཏང་རག་གི་སླད་དུ་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱ༔ ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔ རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ་བའི་ཕྱིར་འོད་གསལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དགོངས་པར་ལ་བཟླ་ཞིང་༔ ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་ལྡང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ དོན་གྱི་ཕག་མོའི་རང་ཞལ་བལྟ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་གཟུགས་སྒྲ་དྲན་རྟོག་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འཇུག༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་དགེ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞིང་ཧེ་རུ་ཀའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་བའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཧོ༔ དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་གཞན༔ མ་ལུས་བློ་ཡིས་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡོམས་བྱས་ཏེ༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་རིགས་གྱུར་ཏེ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག༔ བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ལྷ་སྐུར་དག༔ ལྡང་འཇུག་རླུང་རྣམས་སྐྱེ་མེད་སྔགས་སུ་རྫོགས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྨིན༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བ་ནི་དབྱངས་སྙན་པོ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་༔ ཨོཾཿ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས༔ བདེ་ཆེན་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྨད་པོ་ཆེ༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་གྱེར་ཚིག་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་བརྗིད་ཆགས་པར་བྱའོཿ ས་མ་ཡཿ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་རྗེས་སུ་གདམས་ཤིང་མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་སའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ་གུ་ཧྱ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་གཏེར་སླད་ནས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/__sarba_DA_ki_man+t+ra_ska_n+da_sma_na____badz+ra_ba_rA_yoH_ka_rma_ti_sma_\u0f7f___//@#/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las:__rdo rje phag mo'i phrin las bzhugs:__//ha/__rtsathi la d+yat+ya bathab :__rdo rje phag mo la phyag 'tshal lo:__mkha' 'gro 'dus pa'i sgrub thabs phrin las kyi rim pa 'di la gsum ste:__sngon 'gro dngos gzhi rjes so:__dang po sngon du 'gro ba la:__dur khrod la sogs pa'i gnas dben zhing zil dang cho 'phrul che bar dbang thob cing mkha' 'gro ma'i dam tshig la gnas pa'i sngags pas:__ma rdal la rten rdzas mchod tshogs ci 'byor pa bshams la:__zhing gi lpags pa'i stan la bsdad:__skra sil bur bsil te:__gdong ro sol gyis byug:__kha nub tu bltas la skabs su thod rnga brdung zhing gyer bar bya'o:__de la skyabs su 'gro ba ni:__tshogs zhing rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi dkyil 'khor nam mkha' gang bar sad pa'i spyan sngar:__na mo:__bdag dang khams gsum 'gro ba kun:__dkon mchog gsum la skyabs su mchi:__rtsa ba gsum gyis byin gyis rlobs:__sku gsum ngang du gnas gyur cig:__sems bskyed pa ni:__bdag gis sems can thams cad rnams:__sangs rgyas sa la 'god pa'i phyir:___mkha' 'gro ma yi bskyed bzlas dang :__mchod bstod sgrub la brtson par bgyi:__sdom pa gzung ba ni:__ho:__bla ma mkha' 'gro'i lha tshogs dgongs:__rig 'dzin rnal 'byor bdag cag gis:__deng nas byang chub snying po'i bar:__sems can kun gyi don bgyid phyir:__so sor thar pa'i 'dul ba dang :__byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__rig 'dzin gsang sngags sdom pa'i tshogs:__tshul bzhin bzung zhing bsrung bar bgyi:__bgegs bskrad pa ni:__hU~M hU~MH__nga ni phag mo khros ma ste:__sku yi sprul pa phyogs bcur 'gyed:__gsung gi drag sngags stong gsum gang :__thugs rje drag shul 'bar ba yis:__'du ba'i lha ni ma gtogs pa:__byang chub sgrub la bar gcod pa'i:__bgegs dang log 'dren rdul du rlog:__khyed cag 'dug pa'i skabs med pas:__de bas da lta phyir dengs shig:__hU~M hU~M sarba big+h+nAn u tsaT+Ta ya phaT phaT:__mtshams gcad pa ni:__hU~M hU~M:__stong gsum stong gi 'jig rten ni:__phyogs bcu stong gi 'jig rten kun:__snang ba rdo rje khros ma'i sku:__grags pa rdo rje khros ma'i gsung :__dran rtog rdo rje khros ma'i thugs:__me rlung chu yi rba rlabs g.yo:__rdo rje mda' gur ra bas bres:__bar chad gdon bgegs 'byung po'i tshogs:__nam yang 'jug pa'i skabs med pa'i:__mtshams kyi dkyil 'khor chen por gyur:__oM AHhU~M ra~M ya~M kha~M badz+ra sA ra Na rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M:__de nas rgyud dag par bya ba'i phyir yi ge brgya pa'i sgom bzlas bya:__maN+Dal phul:__khyad par byin rlabs dbab pa'i phyir bla ma'i rnal 'byor gsal btab la:__yan lag bdun pa 'bul zhing gsol ba gdab:__de nas bshags pa bya ba ni:__hU~M:__dgongs shig bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__thugs rje sgrib med ye shes spyan gyis gzigs:__bdag cag rdo rje'i gdung 'tshob rnal 'byor rnams:__mtha' yas sems can kun gyi don bgyid phyir:__byang chub snying po bsgrub par dam bcas nas:__khas blangs gtan nas yal bar mi 'dor yang :___nyon mongs shugs drag gnyen po stobs chung zhing :___grogs ngan rkyen dang le lo'i gzhan dbang dang :__gsang ba zab mo khong du ma chud pas:__lta ba phyogs lhung shor ba mthol lo bshags:__sgom pa bying rgod 'chal bar gyur pa bshags:__spyod pa dus tshigs gnang bkag log pa bshags:__'bras bu phyi dus yid smon gyur pa bshags:__bla ma rnams la mos gus chung ba bshags:__yi dam lha la bsnyen sgrub g.yel ba bshags:__mkha' 'gro rnams la tshogs gtor dman pa bshags:__chos skyong srung ma dus su ma bskangs bshags:__thun mong spyi yi dam tshig nyams pa bshags:__khyad par nang gi dam tshig nyams=__sgrub pa lhag pa'i dam tshig nyams pa=__rtsa ba'i dam tshig nyams pa mthol lo=__yan lag dam tshig nyams pa mthol lo=__mi 'chab mi sbed gnong 'gyod drag po yis:__mthol lo bshags so rtsa gsum lha la bshags:__phyin chad mi bgyid bsdam par dam bca' na:__mthol bshags bzod pa dang du bzhes nas kyang :__'phral dang yun gyi sgrib par mi 'gyur bar:__dngos grub rgya mtsho'i snod du 'gyur ba dang :__sgrub pa'i 'bras bu mchis par byin gyis rlobs:__zhes yi ge brgya pa dang bcas snying thag pa nas bshags:___dam bca' ba ni:__oM:__dus gsum rig 'dzin mkha' 'gro'i gdung 'tshob phyir:__bla med byang chub mchog tu sems bskyed nas:__ye shes mkha' 'gro 'dus pa'i dkyil 'khor du:__thugs dam bsnyen cing nye bar bsnyen pa dang :__dngos grub sgrub dang sgrub pa chen po yis:__rlung sems las rung lha skur rnam par smin:__tshe la dbang thob phyag rgya'i rigs su shar:__lhun gyis grub pa'i ye shes la brten nas:__rang dang gzhan don phun sum tshogs pa yi:__go 'phang mchog tu bsgrub par dam bca' na:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs rnams kyis:__mngon sum byin brlab ye shes stsal du gsol:__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na badz+ra sa ma ya a:___zhes rtse gcig tu gzung :__dbang blang zhing thugs yid bsres la lta ba bskyang ngo :___de nas byin chen dbab pa'i slad du sgrub pa po rnams dur khrod la sogs pa'i chas dang ldan pas dgongs pa dang gdung ba'i shugs bskyed:__sha chen gyi spos bsreg:__thod rnga dang rkang gling gi sgra sogs rol mo dang dbyangs kyi 'gyur ba dang bcas thugs dam bskul ba ni:__rang gi snying ga nas bde ba chen po'i 'od zer mkha' khyab tu 'phros pas rtsa gsum mkha' 'gro 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs nam mkha' gang bar sad par bsams la:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI maN+Da la sa pa ri bA ra badz+ra sa ma ya dza:__e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M:__phyogs bcu dus bzhi'i zhing khams nas:__rig 'dzin rtsa brgyud bla ma yis:__gnas 'dir dbang bskur byin chen phob:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__zhi khro 'bar ba'i pho brang nas:__yi dam dkyil 'khor lha tshogs kyis:__gnas 'dir dbang bskur byin chen phob:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__'og min chos dbyings pho brang nas:__kun bzang rdo rje rnal 'byor mas:__gnas 'dir=__mchog dang =__me long ye shes pho brang nas:__'gyur med rdo rje mkha' 'gro mas:__gnas 'dir=__mchog dang =__mnyam nyid ye shes pho brang nas:__re skong rin chen mkha' 'gro mas:__gnas 'dir=__mchog dang =__sor rtog ye shes pho brang nas:__chags med pad+ma mkha' 'gro mas:__gnas 'dir=__mchog dang =__bya grub ye shes pho brang nas:__thogs med phrin las mkha' 'gro mas:__gnas 'dir=__mchog dang =__nyi shu rtsa bzhi'i gnas yul nas:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro mas:___gnas 'dir=__mchog dang =___rang byung dur khrod gnas brgyad nas:__las dang dam tshig d+hA ki nIs:__gnas 'dir=__mchog dang =__bstan pa srung ba'i pho brang nas:__rgyud gsum chos srung rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang bskur byin chen phob:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__hU~M hU~M:__brdal ba chen po chos sku yum gyi mkhar:__'gag med 'od gsal longs sku'i gzi byin 'bar:__sprul pa'i rnam rol rtsa gsum rab 'byams lha:__'dir dgongs 'dir gshegs byin gyis brlab tu gsol:__bde chen sku yi gar stabs khyugs se khyug:__rdo rje'i glu dbyangs sngags sgra 'u ru ru:__mkhyen brtse'i dgongs pa'i ye shes lams se lam:__ngo mtshar rtags dang mtshan ma myur du ston:__dur khrod gnas mchog 'og min gsang chen zhing :__rnal 'byor pho mo he ru ka yi gdung :__phyi nang gsang ba'i mchod tshogs ma lus kun:__bde chen longs spyod chen por byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI ba~M ha ri ni sa sarba sa ma ya dz+nyA na a be sha ya a AH___e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M hU~M hU~M:__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes bdag dang :__gnas dang :___yo byad la byin phab nas:__bye brag tu mchod rdzas byin gyis brlab pa ni:__hU~M:__gnas khang dur khrod chen po'i gzhal med khang :__ye shes bkod pa 'byams klas 'od 'bar dbus:__nyer spyod 'dod yon drag po'i longs spyod kun:__bde stong mchod pa'i phyag rgya chen por gyur:__oM badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+hai nai bi d+yA shap+da pany+tsa kA ma gu Na d+harmA d+hA tu sarba pU dza AHhU~M:__hU~M:__rlung me thod pa'i sgyed pu gsum gyi steng :__dbyings kyi b+han+d+har sha lnga bdud rtsi lnga:__ye shes rigs lnga dbyer med byang chub sems:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi bdud rtsir 'khyil:__oM hU~M trA~M hrIHAHmU~M lA~M mA~M pA~M tA~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThAH__hU~M:__lcang lor bcas pa'i dung chen snod yangs su:__khams gsum gdug pa bsgral ba'i khrag mtshor bskyil:__gIrti'i mkha' nas ye shes bde ba'i rgyun:__mi phyed so sor rtog pa'i lbu phreng g.yo:__oM AHhU~M ma hA ka pA la rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHThAH__hU~MH__gtor snod rin chen b+han+d+ha stong gsum khyab:__gtor ma'i ngo bo bla med dam tshig rdzas:__'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan pa:__lha tshogs dgyes skong mchod pa'i lhun por spungs:__oM AHhU~M ma hA ba liM ta sarba kA ma gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHThAH__badz+ra s+pha ra Na kha~M:__zhes rgya cher spel lo:__de rnams ni sngon du 'gro ba'i las rim mo:__sa ma ya:__de nas gnyis pa dngos gzhi dam tshig gi 'khor lo bskyed pa ni:__oM:__skye med chos sku kun bzang mo:__'od gsal ye shes snying po'i sprin:__'khor 'das kun la khyab par brdal:__gdod nas spros bral thig ler rdzogs:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__AH__'gag med longs sku wA rA hI:__dmigs bsam las 'das snying rje'i gdangs:__rten cing 'brel bar 'byung ba'i tshul:__sgyu ma'i rol pa cir yang 'char:__AHma hA kA ru Ni ka swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__hU~M:__gnas med sprul sku 'byung ba'i rgyu:__ba~M dang ha ri ni sa'i sngags:__sgra dang bcas pa'i cho 'phrul gyis:__gzung 'dzin chos kun stong par sbyangs:__hU~M ba~M ha ri ni sa sarba d+hA tu swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__hU~M hU~M:__stong pa'i ngang las rdo rje'i sngags:__e yig rnam thar gsum gyi dngos:__yongs gyur dbyings phyug nam mkha'i klong :__ya~M las rlung dkyil dam tshig sgrol:__ra~M las gos dkar 'bar ba'i dbus:__ba~M las mA ki'i rgya mtshor bskyil:__la~M las spyan ma gser gyi sa:__keM las rus pa'i ri rab steng :__ra~M las bskal pa'i me phung g.yo:__hU~M las rdo rje srung ba'i gur:__shugs drag mda' yi drwa bas mtshan:__de dbus rang byung dur khrod brgyad:__gtum drag dbang phyug nags kyi tshal:__'jigs byed thod pa mun pa can:__'ur 'ur 'bar ba ca co sgrogs:__tshang tshing 'khrigs pa drag tu dgod:__dur khrod 'jigs pa'i bkod pas brjid:__ma mo mkha' 'gro 'dus pa'i gzhir:__b+h+rU~M las drag po'i gzhal med khang :___thod pa'i rtsig pa rim gsum steng :__mi mgo'i ba gam brjid dang ldan:__rgyu ma rus pa'i drwa bas mdzes:__rkang lag mda' yab shar bu can:___rtsibs ma'i thog dang pu shus bskor:__dbus phyur thod rlon tsit+ta'i tog:__rab 'jigs rnam thar bzhi ldan pa'i:__sgo dang rta babs bang rim bzhi:__zhing gi gdugs 'phan ba dan 'phyar:__gnam lcags 'bar ba'i 'khor los mtshan:__drag po lha klu 'jigs byed tshogs:__ka gdung gral phyam tshul gyis bteg:__sha rus rak+ta'i 'dod snam la:__'dod yon mchod pa'i lha mos bskor:__phyi gsal nang gsal 'od lnga'i klong :__'og min drag po'i gzhal med khang :__rang byung lhun grub bkod pa rdzogs:__b+h+ru~M ru dra dz+nyA na maN+Da la b+h+rU~M:__e pad+ma sUr+ya ti ra ba~M:__de dbus rnam thar gsum rdzogs pa'i:__chos kyi 'byung gnas bsnol ma dang :__sna tshogs pad+ma 'dab bzhi pa'i:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__bde stong ye shes rdo rje'i sngags:__ba~M yig mthing nag yongs gyur las:__rdo rje'i gri gug ba~M gyis mtshan:__de las bde chen 'od zer gyis:__rtsa gsum rab 'byams byin rlabs kun:__tshur 'dus skad cig dran rdzogs su:__bcom ldan rdo rje khros ma nag:__dus kyi mun pa lta bu'i mdog:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:__khro chags sgeg pa'i gzi byin 'bar:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug phyar:__g.yon pas b+han+d+ha khrag bkang bsnams:__gru mo g.yon du kha T+wAM ga:__he ru ka yi ngo bor 'khyud:__ral pa dmar nag sprin ltar gtibs:__rna ltag g.yon du phag gi zhal:__rdo rje'i ngur sgras sa gsum g.yo:__sku la rus pa'i phyag rgya dang :__thod skam lnga yis dbur brgyan cing :__thod rlon lnga bcu'i do shal 'phyang :__zhabs gnyis brkyangs bskums gar stabs kyis:__ye shes me phung dbus na 'gying :__srid zhi'i spyi dpal chen por bzhengs:__hU~M:__phyogs bzhi'i pad+ma 'dab bzhi'i dbus:__dga' ba bzhi yi ye shes gzugs:__sha ri ni sa'i yig 'bru las:__shar du rdo rje mkha' 'gro ma:__dkar mo bzhad cing zhi ba'i nyams:__lho ru rin chen mkha' 'gro ma:__ser gsal sgeg cing rgyas pa'i nyams:__nub tu pad+ma mkha' 'gro ma:__dmar smug 'dzum zhing chags pa'i nyams:__byang du las kyi mkha' 'gro ma:__ljang nag khro zhing gtum pa'i nyams:__kun kyang phyag g.yas gri gug ni:__so so'i rigs kyi mtshan ma can:__g.yon pas thod pa khrag bkang bsnams:__gru mo g.yon na kha T+wA~M 'chang :__rna ltag phag zhal ngur sgra sgrogs:__rus pa'i rgyan ldan gar stabs kyis:__pad nyi bam ro'i steng na rol:__gtso dang 'khor bcas thams cad kyang :__zhing gi pags pas stod g.yogs shing :__glang ko'i sked dkris stag sham sogs:__dur khrod brjid pa'i chas ldan pa:__gzi brjid 'od skur lam mer gsal:__he ru ka dang mnyam sbyor ba'i:__bde chen ye shes snang ba yis:__rang byung gzhal med phyogs mtshams khyab:__dwangs ma thig ler 'dril ba las:__hU~M:__shar sgor rdo rje phra men dkar:__khwa gdong rdo rje b+han+d+ha bsnams:__lho sgor rin chen phra men ser:__phag gdong rin chen b+han+d+ha bsnams:__nub sgor pad+ma phra men dmar:__khyi gdong pad+ma b+han+d+ha bsnams:__byang sgor las kyi phra men ljang :__'ug gdong ral gri b+han+d+ha bsnams:__mtshams bzhir dam tshig mkha' 'gro ma:__phyed gzugs gri gug thod khrag bsnams:__kun kyang dur khrod rus pas brgyan:__zhing rkyang gdan la gar stabs 'gying :__bar mtshams bla ma yi dam dang :__khyad par gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs:__til gyi gong bu kha bye ltar:__ma 'dres gsal rdzogs 'od kyi sku:__byin rlabs phrin las dpal du 'bar:__snang stong zung 'jug chen por bsgom:__oM AHhU~M badz+ra dz+nyA na d+hA ki nI sarba maN+Da la ma hA su kha at+ma ko\u0f85 haM:__de ltar dam tshig gi lha bskyed nas byin gyis brlabs pa ni:__hU~M:__lus ni ye shes mkha' 'gro'i sku:__brjod pa'i ngag kun mkha' 'gro'i gsung :__dran rtog 'od gsal thig le che:__sku gsung thugs su byin brlab bo:__oM dz+nyA na d+hA ki ni kA ya badz+ra oM:__wA ka badz+ra AH__tsit+ta badz+ra hU~M:__dbang bskur ba ni:__hU~M:__thabs kyi spyod pa rmad po ches:__phung po 'byung ba nyon mongs kun:__ye shes lnga ru dbang bskur bas:__bde gshegs rigs lnga'i phyag rgyar 'bar:__oM hU~M trA~M hrI \u0f7fAHa b+hi She ka te sa ma ya shri ye hU~M:__de nas ye shes kyi 'khor lo dgug pa ni:__sha chen gyi spos bsreg:__zhing chen gyi ha stas g.yab:__gsang ba'i rde'u chung dang gling bu'i sgras bskul te gdung shugs drag po bskyed la gyer tshig ni:__hU~M hU~M:__bzhengs shig bla ma yi dam lha:__dgongs shig gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs:__dam tshig gsang ba'i brdas bskul na:__thugs rje'i dbang gis gshegs su gsol:__rang bzhin sku gsum zhing khams nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__zhi khro 'bar ba'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__mkha' spyod sa spyod gnas yul nas:__dpa' bo mkha' 'gro gshegs su gsol:__bka' nyan dam tshig dkyil 'khor nas:__chos skyong srung ma gshegs su gsol:__hU~M hU~M:__chos dbyings ye shes pho brang nas:__rdo rje phag mo khros ma nag:__'bum phrag 'khor dang bcas te gshegs:__'od gsal chen po'i dngos grub stsol:__me long ye shes pho brang nas:__'gyur med rdo rje mkha' 'gro ma:__'bum phrag 'khor dang =__ka dag chen po'i dngos=__mnyam nyid ye shes pho brang nas:__rtsol med rin chen mkha' 'gro ma:__'bum phrag 'khor dang =__khyab brdal chen po'i dngos=__sor rtog ye shes pho brang nas:__chags med pad+ma mkha' 'gro ma:__'bum phrag 'khor dang =__bde ba chen po'i dngos=__bya grub ye shes pho brang nas:__thogs med karma mkha' 'gro ma:__'bum phrag=__lhun grub chen po'i=__phyogs mtshams dur khrod chen po nas:__phra men dam tshig mkha' 'gro ma:__'bum phrag=__las dang ye shes dngos grub stsol:__nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog nas:__thabs shes dpa' bo rnal 'byor ma:__'bum phrag 'khor dang bcas te gshegs:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__gnas yul dag pa'i zhing du sgyur:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__rnal 'byor pho mo'i nyams rtogs spor:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__rtsa rlung thig le'i nyams chag sbyongs:__mthar thug mchog gi dngos grub dang :__gnas skabs thun mong phrin las sgrubs:__ma g.yel ma g.yel mkha' 'gro'i tshogs:__thugs rje thugs dam dus la bab:__glog ltar myur ba'i ye shes kyis:__mngon sum byin gyis brlab tu gsol:__oM AHhU~M ba~M ha ri ni sa sarba d+hA ki nI maN+Da la e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes drag tu bskul bas lus kyi ba spu zings pa dang :__'jigs pa'i zil dang :__bde ba'i nyams dang :__gnas dang rten rnams byin thibs se 'ong bar 'gyur ro:__de nas bzhugs su gsol ba ni:__hU~M:__bde bar gshegs so d+hA ki nI:__thugs rje'i dbang gis byon pa legs:__dur khrod rol pa'i dkyil 'khor du:__dam tshig ye shes dbyer med bzhugs:__ba~M ha ri ni sa sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes bzhugs su gsol:__dgyes pa skyed pa'i mchod pa 'bul ba la:__thog mar phyag 'tshal bar bsam zhing :__hoH__rdo rje khrag 'thung de bzhin gshegs:__rigs lnga sgyu ma'i yum gyi tshul:__byin rlabs dngos grub gter gyi mdzod:__mkha' 'gro'i tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__zhes phyag 'tshal bas:__pra tits+tsha ho:__zhes lan mdzad par bsam:__de nas phyi nyer spyod 'dzin pa'i lha mo nam mkha' gang bas mchod par bsams la:__hU~M:__yan lag brgyad dang ldan pa yi:__bdud rtsi'i mchod yon rgya mtshor 'khyil:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:__bzhes nas dam skong dngos grub stsol:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+ra ar+g+haM pra tits+tsha swA hA:__dag byed gtsang ma yid du 'ong :__zhabs bsil chu bo'i rgyun ltar 'bebs:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:__bzhes nas dam skong dngos grub stsol:___oM sarba dz+nyA na sogs pA d+yaM=__lha dang mi yi zhing kun na:__mtshar sdug yid 'phrog me tog gis:__ye shes=__bzhes nas=__puSh+pe=__lhan cig skyes pa'i dri zhim dang :__sbyar ba'i bdug spos ji snyed pas:__ye shes=__bzhes nas=__d+hU pe=__'bru mar rtsi mar shing ras 'od:__nyi zla nor bu'i snang gsal gyis:__ye shes=__bzhes=__A lo ke=__ga bur gur gum tsan+dan sogs:__dri bzang sbyar ba'i chab rgyun gyis:__ye shes=__bzhes nas=__gan+d+he=__bza' bca' btung ba ro mchog ldan:__zag med bcud mchog zhal zas kyis:__ye shes=__bzhes nas=___ni bid+yA=__lha yi rnga chen sil snyan sogs:__sgra dbyangs rol mo'i bye brag gis:__ye shes=__bzhes nas=__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+ra shap+da pra tIts+tsha swA hA:__de nas nang gi mchod pa ni:__hU~M:__dbang po'i me tog la sogs pa:__rngam zhing brjid ldan gzugs mchog gis:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:__bzhes nas dam skong dngos grub stsol:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+ra rU pa pra tits+tsha swA hA:__hU~M:__rkang chen dung gi gling bu dang :__gsang ba'i rnge'u chung la sogs sgras:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:__bzhes nas dam skong dngos grub stsol:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+ra shab+da=__hU~M:__rdo rje gsang ba'i dri chu dang =__mkhris pa'i chu rgyun dri mchog gis:__ye shes=__bzhes nas=__gan+d+he=__hU~M:__sha chen lnga dang bdud rtsi lnga:__myos byed la sogs ro mchog gis:__ye shes=__bzhes nas=__rA sa=__hU~M:__mi dang glang chen stag lpags sogs:__khrag 'dzag 'jam 'khril reg bya yis:__ye shes=__bzhes nas dam skong dngos grub stsol:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri bA ra badz+ra spar+she pra tits+tsha swA hA:__de nas gsang ba'i mchod pa ni:__hU~MH__he ru ka dpal khrag 'thung che:__nam mkha' gang bar mnyam sbyor bas:__rtog tshogs skye med dbyings su bsgral:__gsang ba mchog gi mchod pa bzhes:__oM badz+ra sta na ga Na pU dza ho:___khyad par gyi mchod pa niH__hU~MH__bkra shis mtshan ldan ban+d+ha ru:__snang srid thams cad bdud rtsir bskyil:__rdo rje khros ma'i lha tshogs mchod:__mthu dbang nus pa'i dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa amr-i ta kha kha khA hi:__kA ya sing+ng+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__a ho ma hA su kha ho:__hU~MH__lcang lor bcas pa'i ban+d+ha ru:__snang srid dmar gyi rgya mtshor bskyil:__rdo rje khros ma'i lha tshogs mchod:__bde chen mchog gi dngos grub stsol:__ma hA rak+ta kha kha khA hi:__hU~M:__snod kyi 'jig rten ban+d+ha ru:__bcud kyi sems can gtor mar spungs:__rdo rje khros ma'i lha tshogs mchod:__'dod 'byung dpal gyi dngos grub stsol:__ma hA ba liM ta khA hi:__de nas che ba'i yon tan la bstod pa bya ste:__hU~M:__bde gshegs kun gyi chos dbyings ye shes dbyings:__bcom ldan rdo rje khros ma nag mor bzhengs:__gti mug rtsad gcod rnam 'phrul cir yang ston:__d+hA ki 'bum gyi tshogs dang bcas la bstod:__bde gshegs kun gyi me long ye shes dbyings:__bcom ldan 'gyur med rdo rje mkha' 'gror bzhengs:__zhe sdang rtsad gcod rnam 'phrul cir yang ston:__d+hA ki 'bum gyi tshogs=__bde gshegs kun gyi mnyam nyid ye=__bcom ldan rtsol med rin chen mkha'=__nga rgyal rtsad gcod rnam 'phrul=__d+hA ki 'bum gyi tshogs=__bde gshegs kun gyi sor rtog=__bcom ldan chags med pad+ma mkha'=__'dod chags rtsad gcod rnam=__d+hA ki 'bum gyi tshogs=__bde gshegs kun gyi bya grub=__bcom ldan thogs med las kyi=__phrag dog rtsad gcod rnam=__d+hA ki 'bum gyi tshogs=__bde gshegs kun gyi gang 'dul=__dam tshig las kyi mkha' 'gro'i skur bzhengs nas:__rtog tshogs rtsad gcod rnam=__d+hA ki 'bum gyi tshogs=__bde gshegs kun gyi bde stong ye shes 'byings:__gnas yul dpa' bo mkha' 'gro'i gzugs su shar:__gzung 'dzin rtsad gcod rnam 'phrul cir yang ston:__d+hA ki 'bum gyi tshogs dang bcas la bstod:__bde gshegs kun gyi sku gsung thugs yon tan:__phrin las rnam 'phrul sa gsum khyab par snang :__las dang ye shes dngos grub thogs med stsol:__mkha' 'gro 'dus pa'i dkyil 'khor lha la bstod:__ces bstod cing lha sku'i ngo bo dang :__rnam 'gyur la sems gzung zhing snang ba thams cad mkha' 'gro 'dus pa'i dkyil 'khor du rang shar ba'i tshul la bslab par bya'o:___de nas thugs rgyud bskul zhing ye shes 'bebs pa chen po'i phyir sngags kyi bzlas pa bya ba ni:__hU~M hU~M:__mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor lha:__bzlas pa'i phrin las dus la bab:__dzaba? kyis thugs dam rgyud bskul na:__ye shes chen po'i byin dbab gsol:__man+t+ra dz+nyA na A be sha ya hrIM hrIM:__mkha' 'gro ma rnams thugs ka ru:__nyi zla kha sbyor sa bon mtshan:__gsang ba'i sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros:__snod bcud lha yi 'khor lor shar:__sku yi byin rlabs lus la zhugs:__bde chen gzi byin 'bar bar gyur:__oM ba~M badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA li ha ri ni sa A be sha ya:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros:__sgra kun sngags kyi rang sgrar 'ur:__gsung gi byin rlabs ngag la zhugs:__grags stong nus pa'i mthu dbang thob:__oM ba~M badz+ra bai ro tsA nI ye ha ri ni sa hU~M phaT:__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros:__dran rtog bde stong ngo bor shar:__thugs kyi byin rlabs yid la zhugs:__rig stong ye shes thig ler rdzogs:__oM ba~M ha ri ni sa hU~M phaT:__rigs bzhi mkha' 'gro'i thugs ka nas:__sngags kyi sgra dang 'od zer 'phros:__sdig sgrib zhi zhing ye shes rgyas:__rlung sems dbang 'dus gzung 'dzin bsgral:__mchog gi phrin las lhun grub gyur:__oM ha badz+ra d+hA ki nI hU~M:__oM ri rat+na d+hA ki nI trA~M:__oM ni pad+ma d+hA ki nI hrI:__oM sa karma d+hA ki nI phaT:__slar yang gtso mo'i 'od zer gyis:__las dang dam tshig mkha' 'gro bskul:__de rnams 'od zer mkha' khyab spros:__thun mong phrin las kun 'grub bsam:__oM sarba karma sa ma ya d+hA ki nI hU~M:__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__hrIHwA shaM ku ru ho:__hU~M mA ra ya phaT:__ces gtso mo'i sku'i bsnyen pa 'bum phrag bzhi:__gsung 'bum phrag gsum:__thugs 'bum phrag gcig:__'khor rnams la 'bum phrag bzlas pas mkha' 'gro ma'i zhal mthong ba:__gsung thos pa:__bde chen gyi ye shes skye ba sogs mchog gi dngos grub dang :__bris sku bzhad pa:__bdud rtsi khol ba:__'du ba gsum dang 'bar ba gsum sogs rtags kyi dngos grub dang :__thun mong gi las bzhi gang la'ang nus pa thogs pa med par 'gyur ro:__gzhan yang nyams dang rmi lam du'ang mkha' 'gro 'du ba'i rtags dang cho 'phrul ci rigs pa 'byung zhing :__khyad par nyams len la blo bkol du gtub pa byung na dgongs pa'i gding bskyed de dngos grub blang ba sogs bya'o:__de nas ye shes mngon du bya ba'i phyir thugs kyi dgongs pa gsal 'debs pa ni:__dzaba? dbyangs dang bcas te 'di ltar gsal gdab bo:__hU~M:__chos kyi dbyings kyi ye shes de:__rang rig dri med stong pa yin:__stong nyid dgongs pa mngon gyur na:__rdo rje phag mo logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__me long lta bu'i ye shes de:__rang rig gsal ba'i mdangs 'od yin:__'od gsal dgongs pa mngon gyur na:__rdo rje mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__mnyam pa nyid kyi ye shes de:__rang rig dus gsum 'gyur med yin:__khyab gdal dgongs pa mngon gyur na:__rin chen mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__so sor rtog pa'i ye shes de:__rang rtsal sna tshogs snang ba yin:__ma 'dres dgongs pa mngon gyur na:__pad+ma mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__bya ba grub pa'i ye shes de:__rang rig lhun gyis grub pa yin:__mtha' bral dgongs pa mngon gyur na:__las kyi mkha' 'gro logs na med:__hU~M hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__ngo bo stong pa phag mo yum:__rang bzhin gsal ba mkha' 'gro bzhi:__thugs rje'i rig rtsal sprul pa'i sku:__dam tshig las kyi mkha' 'gro dang :__gnas yul dpa' bo dpa' mo'i tshogs:__ma 'gags rang shar cir yang snang :__skye ba med la 'gag pa med:__gnas med dmigs med 'gro 'ong med:__rnam thar gsum gyi bdag nyid can:__mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor lor rdzogs:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI d+harma d+hA tu a a a:__zhes dgongs pa chos nyid blo 'das kyi dbyings su mnyam par bzhag cing hU~M gi snang glus rtogs pa'i nyams sbar bas mchog gi ye shes tshe 'di nyid la mngon du 'gyur bar the tshom med do:__sa ma ya:__mkha' 'gro sgrub pa la tshogs dang gtor mas mnyes par bya ba dam tshig yin pas:__thun mtshams su gtor ma 'bul ba ni thod snod la sogs par sha lnga bdud rtsi lnga gtso bor gyur pa'i bza' bca' btung ba phun sum tshogs par bsham:__bsangs chu dang bdud rtsis bran la:__ra~M ya~M kha~MH__gtor ma'i nyes skyon ma dag thams cad kun:__ye shes me rlung chu yis bsregs gtor bkrus:__ban+d+ha'i snod du dam tshig rdzas kyi bcud:__ye shes spr-in phung mkha' khyab 'phro bar gyur:__oM AHhU~MHha ho hrIH__hU~M:__dbyings nas sku bskyod bla ma yi dam lha:__rdo rje phag mo mkha' 'gro rab 'byams tshogs:__dur khrod ma mo spyang zhon mched sde 'bum:__thugs dam dbang gis 'dir gshegs brtan par bzhugs:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba sa ma ya dza dza:__hU~M hrI:__gtor snod ban+d+ha chos kyi dbyings dang mnyam:__gtor ma'i ngo bo sha lnga bdud rtsi lnga:__zag med ye shes rang bzhin lhun por spungs:__kun tu dgyes tshim 'od zer rnam par 'phro:__bza' bca' btung ba mchog gi dam tshig rdzas:__gser gyi ri dang rol mtsho lta bur bskyil:__thugs dam gnyan skong 'dod yon bsam mi khyab:__gling bzhi mu khyud khor yug brdal ba 'di:__bla ma yi dam tshogs la mchod par 'bul:__gnas gsum mkha' 'gro rab 'byams dgyes par bzhes:__chos srung dam can mnyes pa'i phul gyur nas:__byin rlabs dbang dang dngos grub char ltar phob:__byang chub sgrub pa'i 'gal rkyen zhi ba dang :__mchog dang thun mong phrin las 'grub par mdzod:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki nI sa pa ri bA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hi kA lI badz+ra rat+na pad+ma karma d+hA ki nI maN+Da la sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+hUny+dza ho pi pa ho ma ti kra ma ti:__ma ma sarba karma ku ru ho:__ma b+h+yo dzaHsa pA rI bA ra i daM ba liM ta b+hUny+dza hoHma hA a mr-i ta rak+ta pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH__hU~M:__bla ma yi dam mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs:__sku gsung thugs yon phrin las rmad byung bar:__mngon par bstod cing dam tshig nyams chag bshags:___thugs dam dgyes skong dngos grub ma lus stsol:__zhes rmad du byung ba gtor ma'i mchod sprin gyis mnyes shing phrin las thams cad mdzad par bsam mo:__gzhan yang tshogs dang mchod skong ji ltar rigs pa rgyun gyi dus dang :__khyad par mkha' 'gro 'du ba'i dus gnyan rnams la ma chag par brtson pas bar chad thams cad zhi zhing :__'dod pa'i dngos grub myur du thob par 'gyur ro:__sa ma ya:__gsum pa rjes kyi rim pa la:__rtags mthong ba sogs kyi tshe dngos grub blang ba ni:__dkyil 'khor gyi shar sgor ban+d+ha bzang po chang gis bkang la a mr-i ta btab pa bsham:__mkha' 'gro ma'i dkyil 'khor pa rnams nam mkha' gang ba'i he ru ka dang sbyor ba mdzad pa'i sbyor mtshams nas sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad byang chub sems kyi bdud rtsi 'od zer dang bcas pa char drag tu babs pa bzhin byung :__thod pa'i bdud rtsi la sib sib thim pas grub pa'i rgya mtsho chen por 'khyil bar bsams la:__oM AHhU~M badz+ra b+hA rA he sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__zhes mang du bzla:__de nas thod pa gnas gsum du gtugs shing 'di skad do:__hU~M:__rdo rje phag mo'i lha tshogs rnams:__sku yi gar stabs nam mkhar sgyur:__snang stong sku yi byin rlabs kyis:__lus la gzi brjid bskyed du gsol:__rdo rje phag mo'i lha tshogs rnams:__gsung gi dzaba? sgras bar snang gang :__grags stong gsung gi byin rlabs kyis:__ngag la nus pa stsal du gsolaH__rdo rje phag mo'i lha tshogs rnams:__thugs kyi ye shes nyi ltar shar:__dran rtogs thugs kyi byin rlabs kyis:__yid la bde chen sbar du gsol:__mkha' khyab 'dus pa'i he ru ka:__rdo rje btsun mor snyoms zhugs pa'i:__byang chub sems kyi sprin chen pos:__dngos grub char ltar dbab tu gsol:__phrin las bzhi yi dngos grub stsol:__grub pa brgyad kyi dngos grub stsol:__phyag rgya chen po'i dngos grub stsol:__mchog thun dngos grub ma lus stsol:__sngags kyi mthar kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na lo ka sarba sid+d+hi ma hA pany+tsa a mr-i ta bo d+hi tsit+ta hU~M hU~M:__zhes brjod cing bdud rtsi rol pas rtsa khams thams cad ye shes kyi gzi byin gyis khyab:__las kyi dngos grub thob:__mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor gyi lha dang skal ba mnyam par bsams la rig stong gnyug ma khyab gdal gyi ngang du mnyam par bzhag goH__de nas gtang rag gi slad du mchod bstod rgyas par bya:__nongs pa bzod par gsol:__rtag chad kyi mtha' bsal ba'i phyir 'od gsal mkha' khyab kyi dgongs par la bzla zhing :__zung 'jug sgyu ma'i phyag rgyar ldang ba ni:__hU~M hU~M:__snod bcud gzhal yas khang dang lha:__mkha' la sprin ltar dbyings su thim:__gnas lugs phyag rgya chen po'i ngang :__don gyi phag mo'i rang zhal blta:__a a a:__oM AHhU~M:__slar yang gzugs sgra dran rtog kun:__rdo rje khros ma'i sku gsung thugs:__ye shes sgyu mar mnyam sbyor bas:__mtha' yas 'gro ba'i don la 'jug:__oM badz+ra b+hA rA he kro d+hI kA li kA ya wA ka tsit+ta swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__rnal 'byor zab mo'i dge tshogs yongs su bsngo zhing he ru ka'i smon lam gyis rgyas gdab ba'i 'dun pa rtse gcig pas:__ho:__dge ba 'di dang dge ba'i rtsa ba gzhan:__ma lus blo yis phyogs gcig bsdoms byas te:__mtha' yas 'gro ba kun gyi don gyi phyir:__kun mkhyen ye shes chen por bsngo bar bgyi:__deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar:__gsang chen sngags kyi theg pa'i rigs gyur te:__dpal chen rdo rje mkha' 'gro'i lha tshogs kyis:__kha sbyor bde bas rjes su 'dzin par shog:__brtan g.yo'i dngos kun bde chen lha skur dag:__ldang 'jug rlung rnams skye med sngags su rdzogs:__dran rtog 'od gsal thig le chen por smin:__rdo rje btsun mo'i go 'phang myur thob shog:__bkra shis gsol ba ni dbyangs snyan po dang bcas me tog 'thor zhing :__oMH__byin rlabs gzi brjid dpal du 'bar:__rdo rje'i sku yi bkra shis shog:__nus pa sngags kyi sgra chen sgrogs:__bde chen gsung gi bkra shis shog:__ye shes snang ba rmad po che:__'od gsal thugs kyi bkra shis shog:__gsang ba gsum gyi dkyil 'khor du:__dngos grub mchog gi bkra shis shog:__ces gyer tshig rol mo'i sgra snyan cing brjid chags par bya'oH__sa ma yaH__mkha' 'gro 'dus pa'i phrin las o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng gis bka'i sdud pa mo rigs kyi gzungs ma ye shes mtsho rgyal la rjes su gdams shing ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don du rin po che sa'i gter du sbas pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__kha thaM gu h+ya:__ye shes kyi mkha' 'gro jo mo sman mo'i zab gter slad nas 'gro 'dul sprul pa'i gter ston rig 'dzin yongs kyi rgyal po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel//___//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: