JKW-KABAB-09-TA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ།
Wylie title rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs dbyig gi nga ro JKW-KABAB-09-TA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 15, Pages 317-318 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (bal po a hU~M 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs dbyig gi nga ro. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 317-318. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle བལ་པོའི་ཡཀྴ་ཛཾ་ནག་ (bal po'i yak+sha dzam nag)
Deity dzaM nag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-032
Colophon

།ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། དཔལ་ལྡན་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་ག་ཎ་སིདྡྷི་དང༌། །ཚོང་དཔོན་ཁྱེའུ་དྷ་ན་སཾ་བྷོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྒྱལ་རིགས་སློབ་དཔོན་གུ་རུ་དེ་བ་ཆེ། །ཨོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །མངའ་བདག་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེ་ཡབ་སྲས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རྩལ། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར། །གུ་རུ་ཇོ་བོ་ཚེ་དབང་དར་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞབས། །ཆོས་བདག་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ༴ སྨིན་བྱེད་གཞི་རྟེན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བསྙེན་སྒྲུབ་ཏིང་འཛིན་བཟླས་བརྗོད་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །དགྱེས་པའི་ཞལ་མཐོང་གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་བྱིན་བརླབས་འཕོ་བར་ཤོག །ཚེ་བསྲིངས་བསོད་ནམས་སྐྱེད་ཅིང་འཇིགས་ལས་སྲུང༌། །དཔལ་འབྱོར་རིགས་བརྒྱུད་ནོར་ཕྱུགས་ཡོ་བྱད་སྤེལ། །སྙན་གྲགས་མངའ་ཐང་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཡིག་བཅུའི་ལས་སྦྱོར་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྐྱེ་ཀུན་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་མིང་མི་གྲགས། །མི་ཟད་འབྱོར་པའི་གཏེར་ཆེན་ཤུགས་ལས་བརྡོལ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ཀྱང༌། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཤོག །ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs dbyig gi nga ro zhes bya ba bzhugs so//__dpal ldan gsang ba'i bdag po rdo rje 'dzin/__/mkha' 'gro'i dbang phyug ga Na sid+d+hi dang*/__/tshong dpon khye'u d+ha na saM b+ho la/__/gsol ba 'debs so 'dod rgu'i dngos grub stsol/__/rgyal rigs slob dpon gu ru de ba che/__/o rgyan pad 'byung ye shes mtsho rgyal ma/__/mnga' bdag 'jam mgon khri lde yab sras la/__/gsol ba 'debs so=__/rgyal ba mchog dbyangs rdo rje bdud 'joms rtsal/__/sprul pa'i gter ston bal po a hU~M 'bar/__/gu ru jo bo tshe dbang dar po la/__/gsol ba 'debs so=__/bka' babs bdun ldan snyigs dus bstan 'gro'i mgon/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhabs/__/chos bdag rig 'dzin rtsa brgyud bla ma la/__/gsol ba=__smin byed gzhi rten dam tshig rnam par dag__/bsnyen sgrub ting 'dzin bzlas brjod mtha' ru phyin/__/dgyes pa'i zhal mthong gsung gi dbugs dbyung thob/__/ye shes dgongs pa'i byin brlabs 'pho bar shog__/tshe bsrings bsod nams skyed cing 'jigs las srung*/__/dpal 'byor rigs brgyud nor phyugs yo byad spel/__/snyan grags mnga' thang don kun sgrub pa yi/__/yig bcu'i las sbyor thogs med 'grub par shog__/skye kun dbul zhing phongs pa'i ming mi grags/__/mi zad 'byor pa'i gter chen shugs las brdol/__/bsod nams tshogs chen yongs su rdzogs nas kyang*/__/don gnyis lhun grub chos kyi rgyal por shog__/ces pa'ang pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: