JKW-KABAB-09-TA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title zhi byed lha mo bdun gyi brgyud 'debs JKW-KABAB-09-TA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 2, Pages 45 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་, མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (lha dbang rgya mtsho blo gros, mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. zhi byed lha mo bdun gyi brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 45. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་ (zhi byed lha mo bdun)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
Colophon

།བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་སྦྱར་བའོ།།

blo gros mtha' yas pa'i sdes sbyar ba'o

[edit]
ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་གཏེར། །གསང་བའི་བདག་པོའི་སློབ་དཔོན་ན་གཱ་རྫུ། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇིགས་ཚོགས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཚོ་རྒྱལ་དབང་གི་ལྷ་མོ་ཙཎྜི་ཀཱ །མངའ་བདག་ཁྲི་ལྡེ་ལྷ་སྲས་རོལ་པ་རྩལ། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇིགས་ཚོགས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇིགས་ཚོགས༴ ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱེ་དགུའི་ཉེར་འཚེ་རྣམས། །ཞི་མཛད་རིགས་པའི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་བདུན། །ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇིགས་ཚོགས༴ །ཉོན་མོངས་རྒྱུད་དང་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་ཞི། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་བྱང་ཆུབ་ནས། །འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་སྦྱར་བའོ།། །།
[edit]

____zhi byed lha mo bdun gyi brgyud 'debs ni/__snang ba mtha' yas 'phags mchog thugs rje gter/__/gsang ba'i bdag po'i slob dpon na gA rdzu/__/pad+ma thod phreng rtsal la gsol ba 'debs/__/'jigs tshogs sdug bsngal zhi bar byin gyis rlobs/__/mtsho rgyal dbang gi lha mo tsaN+Di kA__/mnga' bdag khri lde lha sras rol pa rtsal/__/lo chen bai ro'i zhabs la gsol ba 'debs/__/'jigs tshogs sdug bsngal zhi bar byin gyis rlobs/__/lha btsun sngon mo mchog gyur bde chen gling*/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa sogs/__/rtsa brgyud rig 'dzin bla mar gsol ba 'debs/__/'jigs tshogs=__thugs rje'i stobs kyis skye dgu'i nyer 'tshe rnams/__/zhi mdzad rigs pa'i lha mo chen mo bdun/__/yi dam chos srung bcas la gsol ba 'debs/__/'jigs tshogs=__/nyon mongs rgyud dang 'bras bu sdug bsngal gyi/__/gzung 'dzin 'khrul pa skye med dbyings su zhi/__/bde chen ye shes phyag rgyar byang chub nas/__/'gro la phan pa'i phrin las mthar phyin shog__/blo gros mtha' yas pa'i sdes sbyar ba'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: