bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)

74 Texts

ཏ་
5
30-31
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་དངོས་ཤུག་སྦས་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་དང༌། གབ་བྱང་གི་མན་ངག།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi zhal gdams snying byang dngos shug sbas gsum gyi dgongs pa dang/ gab byang gi man ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
6
32-43
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med phyag rgya gcig pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa 'chi med bdud rtsi'i zil mngar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
7
44-50
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལིའི་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་གུད་དུ་སྦས་པ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་སྤེལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སྲོག་ཏིག།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ tshe yum tsaN+Da li'i byin rlabs zab mo gud du sbas pa bklags chog tu spel ba 'chi med grub pa'i srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
8
51
རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།
rdor sems rgyun khyer mdor bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
9
52
གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས།
gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
10
53-54
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་འབྱེད།
thugs sgrub bar chad kun sel las bla ma nor lha'i skong ba 'dod 'byung nor bu'i gter 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
11
55-59
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་མཐིང་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་སྲུང་བཟློག་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཟབ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
thugs sgrub bar chad kun sel las/ gu ru drag mthing bdud kyi gshed chen bla phur sbrags ma'i srung bzlog rgyun gyi nyams len yang zab rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
12
60-66
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ལས་ཚོགས་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲགས་རྡོ་རྗེའི་རི་དབང་གི་ཟུར་རྒྱན་ངོ་མཚར་རྡོ་རྗེའི་འཕྲུལ་མིག།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ rig 'dzin khyad par 'phags pa'i las tshogs lha srin dam bsgrags rdo rje'i ri dbang gi zur rgyan ngo mtshar rdo rje'i 'phrul mig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
13
67-68
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
14
69-70
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་དབང་དྲག་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
thugs sgrub bar chad kun sel las/ gu ru drag po rdo rje drag rtsal gyi rgyun khyer dbang drag thugs kyi thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
15
71-72
རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཁྲག་འཐུང་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་རྒྱལ་དབྱངས་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ།
rdo rje srin po khrag 'thung rak+sha thod phreng rtsal gyi rgyal dbyangs g.yul rgyal lha yi rnga chen zhes bya ba bi dza ha raM
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
16
73-76
ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པ་ཉམས་གྲིབ་ཀུན་སེལ་གྱི་གྲིབ་སེལ་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་བདུད་རྩིའི་ཞུགས་ཕྲེང་།
khro rgyal sme ba brtsegs pa nyams grib kun sel gyi grib sel sbyin sreg mdor bsdus bkra shis bdud rtsi'i zhugs phreng
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
17
77-97
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་ཐུན་མིན་སྲོག་གཏད་དང༌། རྗེས་འབྲང་བརྟན་མ། གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་བཀའ་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga'i thun min srog gtad dang/ rjes 'brang brtan ma/ gter srung khyung btsun ma'i bka' gtad kyi cho ga bkra shis don kun grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
18
98-116
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i mkha' 'gro'i sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga bkra shis 'chi med bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
19
117-154
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། །བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བརྟན་མ་དང་བཅས་པའི་རྟེན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྦྱིན།
thugs sgrub bar chad kun sel las/ /bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga brtan ma dang bcas pa'i rten mdos kyi cho ga bkra shis phan bde'i dpal sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
37
278
ཐུགས་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས། ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན།
thugs sgrub zhal gdams snying byang las/ lus kyi mchod sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
བ་
1
1-89
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་གི་འགྲེལ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་རྩེད།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ zhal gdams snying byang gi 'grel bshad snying por dril ba rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba'i rol rtsed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
བ་
2
90-117
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་ལེགས་བཤད་པདྨའི་རྫིང་བུ།
thugs sgrub bar chad kun sel las/ pad+ma'i snying po'i rgyud kyi 'grel chung legs bshad pad+ma'i rdzing bu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
བ་
3
118-174
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་རིམ་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་གསལ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi rim gnyis yongs rdzogs kyi khrid yig 'dus gsal mtsho skyes bla ma dgyes pa'i zhal lung
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
27
503-582
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བ་སྐུ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་མཁས་གྲུབ་དགོངས་རྒྱན།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi khrid yig thog mtha' bar du dge ba sku bzhi sgrub pa'i lam bzang mkhas grub dgongs rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
2
7-8
ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱབ་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་དུས་སངས་མ་ཉམས་སུ་བླངས་ཐབས།
thugs sgrub rnam bzhi'i rgyab chos gu ru'i gsol 'debs dus sangs ma nyams su blangs thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
3
9-11
ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར།
thugs sgrub bdud kyi gshed chen gyi yang gsang spros med rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
4
13-18
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་བླ་མ་སྨྲ་སེང་གི་བསྙེན་ཡིག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi sgos sgrub bla ma smra seng gi bsnyen yig ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
5
19-29
འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་ཀྱི་བསྙེན་ཟིན་བདུད་དཔུང་ཚར་གཅོད།
'jam dpal drag po pha rol rgol 'joms kyi bsnyen zin bdud dpung tshar gcod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
49
373-388
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag khrus kyi cho ga zla ba'i bdud rtsi
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
50
389-419
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi phrin las 'bring po
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
51
421-430
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las phrin las snying po'i rnal 'byor
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
52
431-435
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང༌།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las rgyun gyi rnal 'byor bkol byang
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
53
437-442
གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།
gsol 'debs bar chad lam sel
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
54
443-445
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi skong ba bsdus pa g.yu zhal ma
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཁ་
55
447-449
ཚེ་འགུགས།
tshe 'gugs
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
56
451-453
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ།
o rgyan rin po ches gsungs pa'i smon lam
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
57
445-488
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཁ་
58
489-502
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsnyen sgrub zin bris mdor bsdus su bkod pa sA la chen po'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཁ་
59
503
ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ།
nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po
Text page
View PDF
རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ (Rin chen dar rgyas)
ཁ་
60
505-506
འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས།
'gugs pa'i lhan thabs
Text page
View PDF
རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ (Rin chen dar rgyas)
ཁ་
61
507-549
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
62
551-552
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ།
bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil pa
Text page
View PDF
རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ (Rin chen dar rgyas)
ཁ་
63
553-556
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌།
bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཁ་
64
557-572
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ།
thugs sgrub bar chad kun sel las bla ma nor lha'i las tshogs rnams khol phyungs gsal byed kyis brgyan pa rin chen spungs pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཁ་
65
573-599
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས།
thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin rak+sha thod phreng gi phrin las dang dbang bskur bklags chog tu bkod pa bdud 'joms zhun thigs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཁ་
66
601-627
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།
thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin rak+sha thod phreng gi srung zlog las rim khyer bder bkod pa bdud 'joms rdo rje'i go mtshon
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཁ་
67
629-632
བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་རྒྱས་པ།
bzlog pa'i phrin las bcol ba rgyas pa
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ག་
1
1-21
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs 'jigs pa kun sel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ག་
2
23-48
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa'i cho ga byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ག་
3
49-51
སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ།
sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ག་
4
53-82
སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས།
sgrol ma 'jigs pa kun sel dang 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga bkra shis char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
22
359-368
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub mchog gi sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
24
391-433
མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྱི་སྒྲུབ་བླ་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
mchog gling thugs sgrub bar chad kun sel gyi phyi sgrub bla mchod byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
25
435-436
རྗེས་སུ་དབང་བསྡུས་ཏེ་བླང་བའི་ངག་འདོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན།
rjes su dbang bsdus te blang ba'i ngag 'don cung zad rgyas par spro na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
26
437-440
དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ།
dam bca' nyer brgyad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
31
481-491
གུ་རུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད།
gu ru rgyal ba'i gdung 'dzin gyi phrin las snying po khrigs su bsdebs pa khams gsum dbang sdud
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
31
493-500
རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro bo lod kyi phrin las snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
32
501-534
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
34
545-584
བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།
bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyong ba'i cho ga bde ba can du bgrod pa'i shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
35
585-610
བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ།
bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga dang rjes su 'brel ba'i gzhan phan phrin las kyi rim pa bde ba can du bgrod pa'i myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
36
611-614
འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ།
'od dpag med kyi dbang bskur grangs gsog bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
4
95-122
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi dbang chog byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
5
123-125
སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ།
sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.1
127-133
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རིགས་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་སྔགས་ཐོས་པས་གྲོལ་བ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las: rigs bdag rdo rje sems dpa'i gsang sngags thos pas grol ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.2
133-141
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རང་བྱུང་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླགས་ཐབས་དང་བཅས་པ་
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ rang byung bklags pas grol ba pad+ma'i snying po'i rgyud bklags thabs dang bcas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.3
141-149
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las: dpal yang dag he ru ka'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.5
153-160
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ་བའི་སྐབས་ཛཔ྄་བསྐུལ་སོགས།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi dzap khang dbye ba'i skabs dzap bskul sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.7
163-170
གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད།
gter gsar mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi khrid rim zab mo'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.8
170-173
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi sngon 'gro'i rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.9
173-175
མི་གཡོ་བ་རིགས་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་ཆོས་དྲུག་གཏུམ་པོ་མཐིང་སེར་དམར་པོའི་ངག་འདོན།
mi g.yo ba rigs bzhi'i rdzogs rim chos drug gtum po mthing ser dmar po'i ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.10
175-177
ཐུགས་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོ་བཏང་ཚུལ།
thugs sgrub sngon 'gro btang tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.11
177-181
བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་བཏང་ཚུལ།
bsnyen sgrub rgyas pa btang tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.12
181-186
ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་རུང་བཏང་ཚུལ།
phrin las snying po dang 'brel ba'i bsnyen sgrub las rung btang tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
7
187-192
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi srung ma'i gtor bsngo
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཙ་
3.9
530-548
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བྲིས་སྐུའི་འབྲི་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi bris sku'i 'bri yig bkra shis nor bu'i me long
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཞ་
2.12
191-203
ཐུགས་སྒྲུབ་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ་གྱི་འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག།
thugs sgrub bkra shis gter bum gyi 'khor lo'i bri yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཞ་
2.15
205-206
རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་གྱི་ཐོད་འཁོར།
rgyal ba'i gdung 'dzin gyi thod 'khor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
9
299-302
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi phrin las snying po'i rnal 'byor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)