JKW-KABAB-09-TA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།
Wylie title rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdon bgegs kun 'joms JKW-KABAB-09-TA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 20, Pages 395-417 (Folios 1a to 12a1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (mnga' bdag mol mi 'khyil, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdon bgegs kun 'joms. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 395-417. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ་ (rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LA-002
Colophon

།ཅེས་སྔོན་མེད་ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་གསང་བ་ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། སླར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བགྱིས་པའོ།།

ces sngon med ngo mtshar chen po'i gsang ba zab mo rnams la ci dgar spyod pa'i skal bzang can pad+ma gar gyi dbang phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis zab chos 'di'i zhabs tog tu dmigs nas rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba dge legs 'phel/__/sarba mang+ga laM/__slar phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bgyis pa'o

[edit]
༄༅། རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བཱ་ཡ། །ཆགས་མེད་པདྨའི་རིགས་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ། །འགྲན་བྲལ་སྲིད་ཞི་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་དེས། །ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་བདག་ལ་དབབ་པ་དང༌། །ལག་ལེན་བཀོད་འདིས་གཞན་ཕན་མཐུ་ནུས་སྩོལ། །དཔལ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོའི་མན་ངག་ཟབ་ལ་འདྲིལ་བ་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་གསུམ། བདག་བསྐྱེད་བསྙེན་པ། མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ། གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་སྦྱོར་རོ། །དེ་དག་གི་ཐོག་མར་རྟེན་བཅའ་བ་ནི། སེང་ལྡེང་དབྱུག་ཏོ་ཐོད་སྐམ་དང་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་ཅན་ཁྲུ་གང་བ་གཉིས་སྙིང་པོའི་ནང་གཞུག་དང་དར་དམར་པོའི་ཅོད་པན་གདགས། གཅིག་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་གཟུག་ལ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐོར། གཅིག་ལས་ཀྱི་དོན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་པོའི་མདུན་ཏུ་གཟུག །མཚམས་དམ་དུ་བཅད། སྟན་བདེ་བར་འདུག་ནས། དང་པོ་བསྙེན་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། བརྒྱུད་འདེབས་ནི། ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད། །ལོངས་སྤྱོད་ལྷུན་རྫོགས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །བདུད་འདུལ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་མ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག །མོན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་ཐ་དང༌། །དེ་སྤྲུལ་ལྷོ་རི་མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞབས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཏིང་འཛིན་གྱད་དུ་གྱུར། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་རྩལ་ཆེན་ཕྱོགས་མེད་རྫོགས། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ལྷག་མེད་ཚར་བཅད་ནས། །རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་མར་དཀར་བགེགས་བསྔོ་བ་དང༌། མཚམས་གཅོད་སྲུང་འཁོར་སྤྲོ་ན་སྤྱི་མཐུན་བྱ། སྐྱབས་འགྲོ་ནི། བདག་ནི་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷ༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་བྱའི་ཕྱིར༔ རྟ་མགྲིན་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ནི་འཇུག་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་པས་ཚོགས་བསགས་ཤིང་རྒྱུད་སྦྱང་བ་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ རྒྱལ་བ་མ་ལུས་སྲས་དང་བཅས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྡིག་པའི་ཚོགས་རྣམས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ བདག་གཞན་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ་བྱའོ། །མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབས་ནི། ཧཱུྃ༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ མཆོད་རྫས་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྫས༔ འགྲིབ་མེད་རྟག་པའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་རང་མདངས་ལས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོད་དབྱུག་ནམ་མཁར་གསོར་བས་རྒྱལ་འགོང་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་འགེམས་པ༔ གཡོན་སྡིག་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་པའི་རྩེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེའི་ཞགས་པ་འཕྲོ་བས་མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་སྲེག་པ༔ ཞལ་གདངས་ཤིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ༔ མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་དྲག་ཏུ་གཟིར་བ༔ དྲག་ཤུལ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་གྱེན་དུ་བསྒྲེངས་པའི་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་ལྗང་གུ༔ ཞུར་དཀར་པོ༔ ཁྲུམ་ཁྲུམ་སེར་པོ༔ རྔོག་མ་དམར་པོ༔ རྟ་སྐད་དྲག་པོ་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་ས་གསུམ་གཡོ་བ༔ གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་བས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱིས་སྐེད་དཀྲིས་ཤིང་༔ ཕྱག་ཞབས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྲུལ་དང་ཐོད་པས་བརྒྱན་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་༔ རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ༔ ཞབས་གཉིས་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་པདྨ་ཉི་མ་རྒྱལ་བསེན་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་འགྱིང་བ༔ སྐུ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྐུའི་ཆ་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ཐམས་ཅད་རང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་པས་གཏམས་པ༔ ཞེས་གསལ་སྣང་མ་ཐེབ་བར་དུ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང༌། ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད། དག་པ་དྲན་པས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་བསྐྱེད་རིམ་གནད་དུ་འབྱོར་པ་ན་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི། ཐུགས་ཀར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་དབུས་སུ་ཧྲཱི༔ དམར་པོའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པ་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྡིར་བ་ལྟར་བསྒྲགས་ཤིང་༔ འོད་ཟེར་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས༔ ཟིལ་གྱིས་མནན༔ ཅི་བསྒོ་བའི་ལས་བསྒྲུབས༔ མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་སྤྱི་དང་༔ ཁྱད་པར་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩྭ་སྦུར་མེ་ཡིས་བསྲེགས་པ་ལྟར་དངོས་མེད་ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟིམས༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར༔ ཅེས་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་མ་བྲལ་བར། ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་བཟླ། གྲངས་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་མོ། །ཐུན་མཐར་ཁ་སྐོང་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ལན་གསུམ་དང༌། སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིན་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་སྐུ་པདྨའི་གསུང་༔ ཆོས་རྗེ་འོད་དཔག་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཧྲཱིཿལས་རྔམས་ཆེན་སྐུ༔ རྟ་མགྲིན་རྟ་སྐད་བཞད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་པའི་མཐར་ནོངས་པ་བཤགས། བསྡུ་ལྡང་དང་བསྔོ་སྨོན་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱའོ། །སླར་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམ་ཐུན་ལ་འཇུག་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་བསྙེན་པ་ཐེམས་པ་ན། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། མདུན་རྟེན། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་རང་མདངས་ལས། མདུན་གྱི་རྟེན་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སོགས་བདག་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་ལ། སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་པས་གཏམས་པའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧྲཱིཿདམར་པོ། དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བདེ་ཆེན་དབང་དྲག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། རོལ་མོ་དབྱངས་བཅས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པས་དགྲ་བགེགས་འཇོམས་མཛད་པ༔ ཁྲོ་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས༔ དགྲ་བགེགས་དྲེགས་པ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ མི་གཡོ་དགྱེས་བཞིན་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆགས་མེད་སྐྱོན་བྲལ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ༔ ཀླུ་དབང་ཚུལ་གྱིས་གདུག་པ་འདུལ་མཛད་པ༔ རབ་འཇིགས་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་འཇིག་རྟེན་གང་༔ ནང་མཆོད་སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་ཆེན་རྨད་དུ་བྱུང་༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ དམར་ཆེན་རཀྟ་ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲི་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཆགས་མེད་སྐུ་ནི་ནུབ་ཀའི་དམར་ཐག་ལྟར༔ འབར་བའི་སྐུ་ལ་རལ་པ་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ མ་རིག་ཚངས་པ་ཁ་སྦུབ་གནོན་པའི་ལྷ༔ པདྨ་རིག་སྔགས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དེ་ནས་བདག་མདུན་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པའི་སྤྲོ་བསྡུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་ཞིང་བརྟན་པས། ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ཞེས་བཟླ། གྲངས་ཚད་ནི་འབུམ་ཕྲག་བཞིའོ། །ཞར་བྱུང་ལས་ཀྱི་དབྱུག་པའང་ལྷ་བསྐྱེད། སྔགས་འཁོར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྟིམས་ལ་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ལ་མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ལ་བསྟིམ་མོ། །གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གྲངས་ཐེམ་པ་དང༌། ཐོག་མར་བདག་མདུན་གཉིས་ཀའི་བསྐྱེད་བཟླས་ཁྱུག་ཙམ་རེ་བཏང་ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ ལུས་ལ་གནས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་མཐར། ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿརཱ་ཛ་ཧཾ་ཤཾ་ཏྲིག་ནན་ཁ་རག་སྨ་ཤ་ན་རཾ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྦད༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷྱོ༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྱེར༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྨུགས༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་མྱོག༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་ནན༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊཿ ཅེས་བཟླ། ཡང་ལུས་ཀྱི་ནང་གི་མེ་ཆེར་འབར་བས་གནས་ཁང་དང་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་གང་༔ གནས་ལ་འཁྲི་བའི་དམ་སྲི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་བསམས་ལ་བཟླ། ཡང་མེ་ལྕེ་ཆེར་འབར་བས་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་༔ དེ་དག་གནས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་གཟིར༔ ཁྱད་པར་མིའི་བསེབ་ནས་རང་འདྲའི་ཁྲོ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ དམ་སྲི་རྒྱལ་བསེན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པས་ཐལ་བ་བུན་བུན་དུ་བརྡུངས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེས་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་བཟླའོ། །གྲངས་ནི་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གོ །འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་དགོངས་པའི་གདེང་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེ་གསུངས་སོ། །རྗེས་ཚོགས་དང་སྐོང་བཤགས་བཏང་བར་སྤྲོ་ན་རིགས་མཐུན་གྱི་གཞུང་གཞན་ནས་བླང༌། གོང་སྨོས་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཁྱེད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་བགྱིས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་༔ དབང་དྲག་འགུགས་བསྐྲད་གཟིར་མནན་ལ་སོགས་པ༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ སྙིང་པོའི་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྟེན་གནས་གསུམ་དུ་གཏུག །བདུད་རྩི་མྱང༌། ནོངས་བཤགས་ནི། བདག་ནི་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གྱུར་པས༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་དང་༔ སྒོ་གསུམ་ཉེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཅི་མཆིས་པ༔ ཁྲོ་མཆོག་རྟ་མགྲིན་སྐུ་ལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་མཐུན་བྱ། ཧཱུྃ༔ རང་རིག་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ འགག་མེད་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོར་ཤར༔ འགགས་པ་ཉིད་ནས་འགག་མེད་པ༔ སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་ཀློང་དུ་ཐིམ༔ ཅེས་བདག་བསྐྱེད་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། སླར་གཉུག་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡངས་ལ་གནས་གསུམ་བསྲུང༌། བསྔོ་སྨོན་ནི། དགེ་འདིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི༔ གོ་འཕང་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་སྟེ༔ བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ཤོག༔ ཤིས་བརྗོད་ནི། བླ་མ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་ནས༔ ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་རྒྱས་པར་བརྗོད། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་ལྡན་ཐེམས་ནས་རྫས་སུ། སྔགས་མདུད། ནད་གདོན་རྐྱེན་ལ་བཀའ་བསྒོ། སྲུང་ཟློག་ཉེར་མཁོའི་ལས་ཕྲན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པས་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དུ་འབྱིན་ཅིང༌། རཱ་ཛ་སྲུང་བའི་ཙཀྲ་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་ན་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བར་འགྱུར་རོ། ༈ །འདིའི་སྒོ་ནས་སློབ་མ་རྗེས་སུུ་འཛིན་ན། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་སྒྲུབ་རྟེན་དབྱུག་ཏོ་དང༌། མེ་ཞགས། མེ་ལོང་རྣམས་བཀོད་ལ་མཆོད་གཏོར་བཤམ། ལས་ཀྱི་དབྱུག་པ། དཔལ་འབར་དམར་པོ་རྩེ་གསུམ། ལས་བུམ་སོགས་ཉེར་འཁོའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཟླས་པ་གོང་དུ་སྨོས་པ་རྣམས་བཏང༌། ལས་བུམ་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་ཁྱད་པར། དེའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་དང་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག་ཅིང་རྣམ་པ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག་གི་ཚུལ་བཟུང་བ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་གདུལ་དཀའི་འགྲོ་བ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་མུན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱིས། མ་འོངས་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་བོད་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བས་མནར་བ་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ནས། དེའི་གཉེན་པོར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོའི་མན་ངག་ཟབ་ལ་འདྲིལ་བ་འདི་ཉིད་མཛད་ནས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་གནང༌། མངའ་བདག་ཆེན་པོས་མོན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་ཐ་ལ་གཏད་ནས་ཁྱོད་རང་གིས་ཉམས་སུ་ལོངས། གཞན་ལ་ཕན་པ་གྱིས། དཔེ་རྒྱུད་མེས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་པྲ་དུན་ཙེའི་ཀ་ཞུ་ལ་གཏེར་དུ་སྦོས་ཤིག །ཅེས་གདམས་པ་དང༌། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་གཙང་སྟོད་ལ་རུའི་གསེར་ཁ་ལ་བྱོན་པའི་སྐབས་མི་མ་ཡིན་པས་བར་ཆད་བྱས་པ་བཏུལ་ཞིང་མོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེ་འདར་ཁ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནོད་པ་ལས་གྲོལ་བར་མཛད་པའི་རྒྱལ་བསེན་གནད་འབེབས་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཡང་གཏེར་གནས་དེར་རྒྱས་བཏབ་པར་མཛད་པ་ཉིད། གདུལ་བའི་དུས་སུ་སོན་པ་ན། གཙང་རུ་ལག་གི་ལྷོ་རོང་ཟར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བའི་ལྷོའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་པ་མོལ་མི་འཁྱིལ་ཅེས་གྲགས་པས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་ཀ་ཕོག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གདམས་པ་སྔོན་དུས་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་དར་བ་བྱུང་ནའང༌། བར་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་པ་དམིགས་གསལ་མ་བྱུང༌། དུས་ཕྱིས་རབ་ཚེས་ལྕགས་འབྲུག་ལོར་བཀའ་བབ་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་ཆོས་སྒོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་དབང་སྒྱུར་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོས་རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ་ཅིང་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་གདམས་སྐོར་རྣམས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྩལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བས་སློབ་མ་ལའང་བར་ཆད་གསལ་བའི་མཚན་མ་མངོན་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རྗེས་གནང་བསྒྲུབ་པ་ལ། སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། པདྨ་སེམས་གཙོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་པ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་གསོལ་ཏེ། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། ལན་གསུམ། །དེ་ནས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །སོགས་ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཐོག་མར་བར་ཆད་བསལ་བའི་སླད་དུ་བཀའ་བསྒོ་བྱ་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ སློབ་དཔོན་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོད་དབྱུག་ནམ་མཁར་གསོར་བས་རྒྱལ་འགོང་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་འགེམས་པ༔ གཡོན་སྡིག་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་པའི་རྩེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེའི་ཞགས་པ་འཕྲོ་བས་མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་སྲེག་པ༔ ཞལ་གདངས་ཤིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ༔ མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་དྲག་ཏུ་གཟིར་བ༔ དྲག་ཤུལ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་གྱེན་དུ་བསྒྲེངས་པའི་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་ལྗང་གུ༔ ཞུར་དཀར་པོ༔ ཁྲུམ་ཁྲུམ་སེར་པོ༔ རྔོག་མ་དམར་པོ༔ རྟ་སྐད་དྲག་པོ་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་ས་གསུམ་གཡོ་བ༔ གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་བས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱིས་སྐེད་དཀྲིས་ཤིང་༔ ཕྱག་ཞབས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྲུལ་དང་ཐོད་པས་བརྒྱན་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་༔ རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ༔ ཞབས་གཉིས་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་པདྨ་ཉི་མ་རྒྱལ་བསེན་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་འགྱིང་བ༔ སྐུ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྐུའི་ཆ་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ཐམས་ཅད་རང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་པས་གཏམས་པ༔ དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ ཁྱེད་རང་ལ་ཕོག་པས་མེ་ཕུང་འབར་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ ལུས་ལ་གནས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་མོས་ཤིག༔ །གཡས་པས་ལས་ཀྱི་དབྱུག་པ་ཕྱར། གཡོན་གསལ་ཤིང་མེ་འབར་བ་གདེངས་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་པདྨ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ ཁམས་གསུམ་འདི་ན་སུ་ཡང་རུང་༔ རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཀུན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སོ་སོར་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་ཉན་འཚེ་བྱེད་ན༔ རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པས་ཀླད་ནས་གཞོམ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་གཞོབ་ཏུ་བསྲེག༔ མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་བྱེད༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿརཱ་ཛ་ཧཾ་ཤཾ་ཏྲིག་ནན་ཁ་རག་སྨ་ཤ་ན་རཾ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྦད༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷྱོ༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྱེར༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྨུགས༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་མྱོག༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་ནན༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊཿ ཞེས་བཟླ། དབྱུག་པ་གླད་ལ་བསྐོར། མེས་ལུས་ལ་བསྐོར། རྫས་རྒོད་དམ་གུ་གུལ་བདུག །ཐུན་གཏོར། ཡང་ལུས་ཀྱི་ནང་གི་མེ་སོགས་དམིགས་ལ་སྔགས་བཟླ་བ་སོགས་དང༌། ཡང་མེ་ལྕེ་ཆེར་འབར་བ་སོགས་དམིགས་ལ་སྔགས་བཟླ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་བྱས་ལ་མཐར། རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། བཛྲ་རཀྵ་ཙཀྲ་ཛྭ་ལ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་བྃ་བྷཱུྃ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་གཡོགས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་གྱུར། རྗེས་གནང་ཙམ་ལ་དགོས་ངེས་མེད་ཀྱང་སྤྲོ་ན་བདེན་ཚིག་བརྗོད་པ་ནི། ནམ་མཁའ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མེད་མི་འགྱུར། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གིས་བཤད་པའི། །རིག་སྔགས་བསླུ་བར་མི་སྲིད་ན། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བས་བྱས་པ་ཡི། །གསང་སྔགས་སྦྱོར་བས་བསླུ་བ་ནི། མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་མི་བསླུ་ཞིང༌། །རྟེན་འབྲེལ་ནུས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །བདེན་པ་ཆེན་པོའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་ཆད་ལས། །དེང་ནས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡ། ཞེས་བརྗོད། དེ་དག་གིས་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་དབང་བསྐུར་བ་ལ། དང་པོ་སྐུའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོད་དབྱུག་ནམ་མཁར་གསོར་བས་རྒྱལ་འགོང་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་འགེམས་པ༔ གཡོན་སྡིག་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་པའི་རྩེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེའི་ཞགས་པ་འཕྲོ་བས་མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་སྲེག་པ༔ ཞལ་གདངས་ཤིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ༔ མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་དྲག་ཏུ་གཟིར་བ༔ དྲག་ཤུལ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་གྱེན་དུ་བསྒྲེངས་པའི་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་ལྗང་གུ༔ ཞུར་དཀར་པོ༔ ཁྲུམ་ཁྲུམ་སེར་པོ༔ རྔོག་མ་དམར་པོ༔ རྟ་སྐད་དྲག་པོ་ནམ་མཁར་འཚེར་བས་ས་གསུམ་གཡོ་བ༔ གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་བས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱིས་སྐེད་དཀྲིས་ཤིང་༔ ཕྱག་ཞབས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྲུལ་དང་ཐོད་པས་བརྒྱན་པ༔ ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་༔ རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ༔ ཞབས་གཉིས་གྱད་ཆེན་པོའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་པདྨ་ཉི་མ་རྒྱལ་བསེན་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་འགྱིང་བ༔ སྐུ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྐུའི་ཆ་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ཐམས་ཅད་རང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་པས་གཏམས་པར་དམིགས་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་མཛོད༔ ཅེས་ཅུང་ཟད་བཞག །དེས་སྐུའི་རྗེས་གནང་ཐོབ། །ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བྱང༌། སྐུའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པའི་བེ་ཅོན་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པར་མོས་ཤིག །མདུན་རྟེན་དབྱུག་ཏོ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པ་ནི༔ རྟ་མཆོག་དཔལ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་ཡི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ དབྱུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷར་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །གཉིས་པ་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་དུ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་པས་བསྐོར་བ་ལ་ཕོག༔ དེ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་དམར་ནར་གྱིས་བྱུང་༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ ཁྱེད་རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདམར་གསལ་འོད་འཚེར་བའི་མཐར་འཁོད༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་ནང་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྡིར་བ་ལྟར་བསྒྲགས་ཤིང་༔ འོད་ཟེར་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་སྲིད་པ་གསུམ་ཀྱི་དྲེག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས༔ ཟིལ་གྱིས་མནན༔ ཅི་བསྒོ་བའི་ལས་བསྒྲུབས༔ མ་རུངས་པའི་གདུག་པ་ཅན་སྤྱི་དང་༔ ཁྱད་པར་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩྭ་སྦུར་མེ་ཡིས་བསྲེགས་པ་ལྟར་དངོས་མེད་ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟིམས༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ བསྙེན་སྔགས། ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། སྒྲུབ་སྔགས། ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ལན་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བྱུང་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ ལུས་ལ་གནས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་མོས༔ ཡང་ལུས་ཀྱི་ནང་གི་མེ་ཆེར་འབར་བས་གནས་ཁང་དང་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་གང་༔ གནས་ལ་འཁྲི་བའི་དམ་སྲི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་མོས༔ ཡང་མེ་ལྕེ་ཆེར་འབར་བས་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་༔ དེ་དག་གནས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་གཟིར༔ ཁྱད་པར་མིའི་བསེབ་ནས་རང་འདྲའི་ཁྲོ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ དམ་སྲི་རྒྱལ་བསེན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པས་ཐལ་བ་བུན་བུན་དུ་བརྡུངས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྕེས་ལྷག་མེད་བསྲེགས་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿརཱ་ཛ་ཧཾ་ཤཾ་ཏྲིག་ནན་ཁ་རག་སྨ་ཤ་ན་རཾ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྦད༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷྱོ༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྱེར༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྨུགས༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་མྱོག༔ རྃ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རྃ་ནན༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊཿ ལན་གསུམ། དེས་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ། ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བྱང༌། གསུང་གི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མེའི་ཞགས་པས་མགྲིན་པར་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །མེ་ཞགས་ཙཀླི་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿ འབར་བ་མེ་ཡི་ཞགས་པ་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ནུས་པ་བསྐྱེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་དོན་འདི་ལྟར་ཤེས་ནས་རྟོགས་པར་མཛོད་ཅིག །འདི་ལྟར་ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ་འཁོར་འདས་གཉིས་བསྡུས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་ལས་བདེན་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང༌། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གདོད་ནས་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་བྲལ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་བློའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་འཚལ། ཅེས་པའི་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་འཇོག །དེས་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བྱང༌། ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མེ་ལོང་གི་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨཿ ཆོས་རྣམས་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ སྣང་ཙམ་ཉིད་ནས་ངོ་བོས་སྟོང་༔ བློ་འདས་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དེ་ལྟར་རྗེས་གནང་དང་བརྟེན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་སུ་བཅད་པས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །རྟེན་སྙིང་དང་ཞལ་ནས་གསུངས་པས་ཐོག་དྲངས་ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་རོ། །དེ་དག་གིས་མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱི་ཡང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་དམ་ཚིགས་སྒྲག་བཟུང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་བཅས་བྱ། རྗེས་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ཡང་གོང་དུ་བསྟན་པ་བཞིན་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་ཏོས་མ་རུངས་ཀླད་པ་བཅོམ། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་ཞགས་པས་ལོག་འདྲེན་འཆིངས། །རིག་སྔགས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོའི་བཙན་རྫོང་དུ། །ཚུད་ནས་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཤོག །ཅེས་སྔོན་མེད་ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་གསང་བ་ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། སླར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བགྱིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdon bgegs kun 'joms zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ru ha ya grI bA ya/__/chags med pad+ma'i rigs mchog he ru ka/__/'gran bral srid zhi kun la dbang bsgyur des/__/ye shes byin chen bdag la dbab pa dang*/__/lag len bkod 'dis gzhan phan mthu nus stsol/__/dpal rta mgrin dmar po'i man ngag zab la 'dril ba 'di nyid nyams su len pa la gsum/__bdag bskyed bsnyen pa/__mdun bskyed sgrub pa/__gnyis ka la brten pa'i las sbyor ro/__/de dag gi thog mar rten bca' ba ni/__seng ldeng dbyug to thod skam dang rdo rje'i tog can khru gang ba gnyis snying po'i nang gzhug dang dar dmar po'i cod pan gdags/__gcig stegs bu'i dbus su gzug la sman gtor rak+ta dang chu gnyis nyer spyod kyis bskor/__gcig las kyi don tu sgrub pa po'i mdun tu gzug__/mtshams dam du bcad/__stan bde bar 'dug nas/__dang po bsnyen pa la 'jug ste/__tshig bdun gsol 'debs sngon tu 'gro bas/__brgyud 'debs ni/__thog ma'i mgon po chos sku 'od dpag med/__/longs spyod lhun rdzogs dbang chen rta mchog dpal/__/snang srid zil gnon sprul sku thod phreng rtsal/__/bdud 'dul dbyings kyi dbang phyug mtsho rgyal ma/__/chos kyi rgyal po tshangs pa lha'i me tog__/mon gyi sgom pa ha mi nA tha dang*/__/de sprul lho ri mnga' bdag mol mi 'khyil/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhabs/__/rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro'i lha/__/mkha' 'gro chos skyong dam can gter srung la/__/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/rdo rje gsum gyi ting 'dzin gyad du gyur/__/mthu stobs nus pa'i rtsal chen phyogs med rdzogs/__/gdon bgegs 'byung po lhag med tshar bcad nas/__/rta mgrin dbang chen go 'phang myur 'grub shog__/'dir bsnyen sgrub kyi thog mar dkar bgegs bsngo ba dang*/__mtshams gcod srung 'khor spro na spyi mthun bya/__skyabs 'gro ni/__bdag ni deng nas byang chub bar:__bla ma dkon mchog yi dam lha:__pad+ma dbang gi dkyil 'khor du:__skyabs su mchi'o thugs rjes zungs:__lan gsum/__sems bskyed pa ni/__sems can ma lus thams cad kun:__sangs rgyas sa la 'god bya'i phyir:__rta mgrin dbang gi dkyil 'khor du:__bdag ni 'jug cing bsgrub par bgyi:__lan gsum/__yan lag bdun pas tshogs bsags shing rgyud sbyang ba ni/__phyogs bcu dus gsum thams cad kyi:__bla ma yi dam lha tshogs dang :__rgyal ba ma lus sras dang bcas:__dpa' bo mkha' 'gror skyabs su mchi:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__sdig pa'i tshogs rnams mthol lo bshags:__bdag gzhan dge la rjes yi rang :__chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__dge ba byang chub chen por bsngo:__lan gsum bya'o/__/mchod rdzas byin brlabs ni/__hU~M:__gnas khang dur khrod rol pa'i zhing :__mchod rdzas bsod nams ye shes rgyu:__bde ba chen po'i ye shes rdzas:__'grib med rtag pa'i rgyan du shar:__oM badz+ra sarba pU dza me g+ha sa ma ye hU~M:__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa ni/__chos thams cad rang rig 'od gsal byang chub kyi sems stong pa chen po'i rang mdangs las dpal rta mgrin dbang gi rgyal po sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar rab tu 'bar ba:__zhal gcig phyag gnyis pa:__g.yas rdo rje'i thod dbyug nam mkhar gsor bas rgyal 'gong dregs pa can thams cad kyi spyi bo nas 'gems pa:__g.yon sdig mdzub thugs kar gtod pa'i rtse las ye shes kyi me'i zhags pa 'phro bas ma rungs pa'i gdug pa can thams cad lhag med du sreg pa:__zhal gdangs shing ljags 'dril ba:__mche ba gtsigs shing sma ra dang smin ma rab tu 'bar ba:__spyan gsum sdang mig drag tu gzir ba:__drag shul khros pa'i nyams 'gyur yongs su rdzogs pa:__dbu skra dmar ser me'i tshwa tshwa 'phro ba gyen du bsgrengs pa'i spyi bor rta gdong ljang gu:__zhur dkar po:__khrum khrum ser po:__rngog ma dmar po:__rta skad drag po nam mkhar 'tsher bas sa gsum g.yo ba:__glang chen gyi ko bas stod g.yogs shing :__stag gi pags pa'i sham thabs gsol ba:__zhing lpags kyis sked dkris shing :__phyag zhabs thams cad la sbrul dang thod pas brgyan pa:__thod pa skam po lngas dbur brgyan cing :__rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba:__zhabs gnyis gyad chen po'i dor stabs kyis pad+ma nyi ma rgyal bsen pho mo'i gdan la 'gying ba:__sku che la yan lag rags pa:__ye shes kyi me ri rab tu 'bar zhing 'khrugs pa'i klong na khams gsum gyi dbang phyug chen por bzhugs pa'i sku'i cha dang ba spu'i khung bu tshun chad thams cad rang 'dra ba'i sprul pa grangs med pas gtams pa:__zhes gsal snang ma theb bar du sems rtse gcig tu bzung*/__nga rgyal brtan po bskyed/__dag pa dran pas snang stong zung 'jug gi bskyed rim gnad du 'byor pa na bzlas pa'i dmigs pa ni/__thugs kar pad+ma dang nyi ma'i dbus su hrI:__dmar po'i mthar sngags kyi phreng ba rang sgra sgrogs bzhin pa bzlas pa'i rkyen gyis phyi nang gi lha rnams kyi zhal nas sngags kyi sgra 'brug stong dus gcig tu ldir ba ltar bsgrags shing :__'od zer me dang mtshon cha lta bu phyogs bcur 'phros pas srid pa gsum gyi dregs pa can thams cad dbang du bsdus:__zil gyis mnan:__ci bsgo ba'i las bsgrubs:__ma rungs pa'i gdug pa can spyi dang :__khyad par rgyal bsen dam sri 'byung po'i tshogs thams cad rtswa sbur me yis bsregs pa ltar dngos med ka dag gi klong du bsregs shing sbyangs:__rnam par shes pa chos kyi dbyings su bstims:__snang srid snod bcud thams cad dpal rta mchog rol pa'i sku gsung thugs rdo rje'i ye shes su byin gyis brlabs par gyur:__ces spro bsdu'i dmigs pa dang ma bral bar/__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT:__ces mi tshig gis bar ma chod par bzla/__grangs tshad 'bum phrag gsum mo/__/thun mthar kha skong dbyangs gsal yig brgya rten snying rnams lan gsum dang*/__stong tshigs mchod bstod/__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da ma hA pU dza pra tIts+tsha swA hA:__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba lin ta pU dza ho:__hrIH__rgyal ba kun gyi chos sku pad+ma'i gsung :__chos rje 'od dpag med pa rdo rje chos:__spyan ras gzigs dbang hrIHlas rngams chen sku:__rta mgrin rta skad bzhad la phyag 'tshal bstod:__ces pa'i mthar nongs pa bshags/__bsdu ldang dang bsngo smon 'og nas 'byung ba ltar bya'o/__/slar skyabs sems nas brtsam thun la 'jug cing de lta bu'i bsnyen pa thems pa na/__gnyis pa sgrub pa'i rim pa ni/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas sngon tu 'gro bas/__mdun rten/__oM ha ya grI ba hU~M phaT kyis bsang*/__swa b+hA bas sbyang*/__chos thams cad rang rig 'od gsal byang chub sems stong pa chen po'i rang mdangs las/__mdun gyi rten dpal rta mgrin dbang gi rgyal po sogs bdag bskyed skabs ltar la/__sprul pa grangs med pas gtams pa'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs dbus su pad+ma dang nyi ma'i gdan la hrIHdmar po/__de dag las 'od zer 'phros pas bde chen dbang drag rol pa'i dkyil 'khor nas ye shes sems dpa' skad cig gis spyan drangs par gyur/__rol mo dbyangs bcas spyan 'dren pa ni/__hU~M:__chos nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__thugs rje khros pas dgra bgegs 'joms mdzad pa:__khro mchog dbang gi rgyal po spyan 'dren na:__dbang gi rta skad 'tsher zhing gshegs su gsol:__badz+ra sa ma ya dza dza:__bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__bskal pa me ltar 'bar ba'i klong dkyil nas:__dgra bgegs dregs pa bsnol ba'i gdan steng du:__dbang gi rgyal po bcom ldan lha yi lha:__mi g.yo dgyes bzhin brtan par bzhugs su gsol:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__dbang bskur rgyas gdab pa ni/__slar yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros/__dbang gi lha 'khor bcas spyan drangs pa rnams kyi bum pa'i bdud rtsis dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma spyi bor lud pa las rigs kyi bdag po 'od dpag tu med pas dbu brgyan par gyur/__phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__chags med skyon bral pad+ma rigs kyi lha:__klu dbang tshul gyis gdug pa 'dul mdzad pa:__rab 'jigs bskal pa'i me ltar gzi brjid 'bar:__khro rgyal rta mgrin sku la phyag 'tshal bstod:__na mo pu ru sha ya ho:__mchod pa ni/__hU~M:__phyi mchod nyer spyod 'dod yon 'jig rten gang :__nang mchod sbyor sgrol bde chen rmad du byung :__khyad par mchod pa pany+tsa a mr-i ta:__dmar chen rak+ta tshogs dang gtor mas mchod:__oM shrI ha ya grI ba sa pa ri wA ra badz+ra ar+g+haM nas/__shap+da kA ma gu Na pU dza hoH___ma hA a mri ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra pU dza kha kha khA hi khA hi:__bstod pa ni/__hU~M:__ye shes ha ya grI ba rta mchog dpal:__chags med sku ni nub ka'i dmar thag ltar:__'bar ba'i sku la ral pa gyen du brdzes:__ma rig tshangs pa kha sbub gnon pa'i lha:__pad+ma rig sngags rgyal la phyag 'tshal lo:__de nas bdag mdun gnyis ka la dmigs pa'i spro bsdu'i ting nge 'dzin gsal zhing brtan pas/__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT:__badz+ra sa ma ya s+t+wam:__zhes bzla/__grangs tshad ni 'bum phrag bzhi'o/__/zhar byung las kyi dbyug pa'ang lha bskyed/__sngags 'khor spro bsdu'i dmigs pa dang bcas lha sngags kyi byin rlabs bstims la nus ldan du bya/__thun mtshams kyi bya ba ni gong du smos pa ltar la mdun bskyed rten la bstim mo/__/gsum pa las sbyor ni/__bsnyen sgrub kyi grangs them pa dang*/__thog mar bdag mdun gnyis ka'i bskyed bzlas khyug tsam re btang nas/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul:__de'i thugs ka nas sngags kyi 'od zer byung bas rang gi snying ga'i hrIHla thim:___hrIHyig sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi me 'bar bas lus kyi nang gang :__lus la gnas pa'i nad gdon sdig sgrib dam sri 'byung po'i bar chad thams cad bsregs shing sbyangs par gyur:__ces dmigs la bsnyen sgrub kyi sngags mthar/__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHrA dza haM shaM trig nan kha rag sma sha na raM rak+sha dz+wa la raM hU~M:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M rbad:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M b+h+yo:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M byer:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M rmugs:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M myog:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M nan:__sarba big+h+nAn mA ra ya phaTaH__ces bzla/__yang lus kyi nang gi me cher 'bar bas gnas khang dang lung pa thams cad gang :__gnas la 'khri ba'i dam sri gdon bgegs 'byung po thams cad bsregs shing sbyangs par bsams la bzla/__yang me lce cher 'bar bas stong gsum 'jig rten gyi khams gang :__de dag gnas pa'i sde brgyad ma rungs pa thams cad bsregs shing gzir:__khyad par mi'i bseb nas rang 'dra'i khro chung dpag tu med pa 'phros:__dam sri rgyal bsen gdug pa can thams cad kyi spyi bo nas rdo rje'i dbyug pas thal ba bun bun du brdungs:__ye shes kyi me lces lhag med du bsregs par gyur:__ces dmigs la bzla'o/__/grangs ni khri phrag gcig go__/'di dag gi skabs su snang sems ro gcig tu bsres la dgongs pa'i gdeng bskyed pa gal che gsungs so/__/rjes tshogs dang skong bshags btang bar spro na rigs mthun gyi gzhung gzhan nas blang*/__gong smos ltar mchod bstod 'bul/__dngos grub blang ba ni/__khro rgyal rta mgrin dbang chen dgongs su gsol:__khyed la bsnyen sgrub bgyis pa'i byin rlabs kyis:__mchog dang thun mongs dngos grub kun thob cing :__dbang drag 'gugs bskrad gzir mnan la sogs pa:__phrin las thams cad 'grub par mdzad du gsol:__snying po'i mthar/__kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M:__zhes rten gnas gsum du gtug__/bdud rtsi myang*/__nongs bshags ni/__bdag ni ma rig 'khrul pa'i dbang gyur pas:__rtsa ba yan lag dam tshig nyams chags dang :__sgo gsum nyes pa'i tshogs rnams ci mchis pa:__khro mchog rta mgrin sku la mthol lo bshags:__zhes dang yig brgya brjod/__mdun bskyed rten la brtan bzhugs spyi mthun bya/__hU~M:__rang rig skye ba med pa las:__'gag med rdo rje srin por shar:__'gags pa nyid nas 'gag med pa:__spros bral ka dag klong du thim:__ces bdag bskyed 'od gsal du bsdu/__slar gnyug ma'i lha skur ldangs la gnas gsum bsrung*/__bsngo smon ni/__dge 'dis mtha' yas sems can kun:__khrag 'thung pad+ma dbang chen gyi:__go 'phang byang chub myur thob ste:__bdud las rnam par rgyal bar shog:__shis brjod ni/__bla ma rta mchog he ru ka'i:__sku gsung thugs kyi byin rlabs kyis:__mchog thun dngos grub kun thob nas:__phrin las thogs med bkra shis shog:__ces sogs rgyas par brjod/__de ltar bsnyen sgrub tshad ldan thems nas rdzas su/__sngags mdud/__nad gdon rkyen la bka' bsgo/__srung zlog nyer mkho'i las phran thams cad bsgrub pas nus pa thogs med du 'byin cing*/__rA dza srung ba'i tsakra chen mo dang 'brel na shin tu rno bar 'gyur ro/__!__/'di'i sgo nas slob ma rjes su+u 'dzin na/__stegs bu'i dbus su sgrub rten dbyug to dang*/__me zhags/__me long rnams bkod la mchod gtor bsham/__las kyi dbyug pa/__dpal 'bar dmar po rtse gsum/__las bum sogs nyer 'kho'i yo byad rnams tshogs par byas la/__bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las dang bzlas pa gong du smos pa rnams btang*/__las bum rta sngags kyis byin brlab/__slob ma la khrus bya/__sems bskyed gsal gdab/__chos bshad khyad par/__de'ang bcom ldan 'das dpal rta mgrin dbang chen dang ngo bo chos kyi dbyings su gcig cing rnam pa grub pa'i rig 'dzin mchog gi tshul bzung ba/__o rgyan gyi slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas zhes gdul dka'i 'gro ba spyi dang*/__khyad par bod yul mun pa'i rgyal khams su skye ba'i 'gro ba rnams la sangs rgyas las kyang lhag pa'i bka' drin can de nyid kyis/__ma 'ongs snyigs ma'i dus su bod khams thams cad rgyal bsen 'byung po'i 'tshe bas mnar ba la thugs rjes dgongs nas/__de'i gnyen por dpal rta mgrin dmar po'i man ngag zab la 'dril ba 'di nyid mdzad nas mnga' bdag khri srong lde'u btsan la gnang*/__mnga' bdag chen pos mon gyi sgom pa ha mi nA tha la gtad nas khyod rang gis nyams su longs/__gzhan la phan pa gyis/__dpe rgyud mes kyi gtsug lag khang pra dun tse'i ka zhu la gter du sbos shig__/ces gdams pa dang*/__gu ru rin po che thog mar gtsang stod la ru'i gser kha la byon pa'i skabs mi ma yin pas bar chad byas pa btul zhing mon gyi rgyal po se 'dar kha sde brgyad kyi gnod pa las grol bar mdzad pa'i rgyal bsen gnad 'bebs srog gi 'khor lo yang gter gnas der rgyas btab par mdzad pa nyid/__gdul ba'i dus su son pa na/__gtsang ru lag gi lho rong zar gyi phyogs su byung ba'i lho'i mnga' bdag chen po'i brgyud pa mol mi 'khyil ces grags pas byang pra dun rtse'i ka phog nas spyan drangs pa'i gdams pa sngon dus sngags pa rnams la dar ba byung na'ang*/__bar skabs su brgyud pa dmigs gsal ma byung*/__dus phyis rab tshes lcags 'brug lor bka' bab chen po bdun gyi mnga' bdag chos sgo bsam gyis mi khyab par dbang sgyur ba'i shing rta chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la zhing skyes mkha' 'gros rgyal po srog gi 'khor lo'i dpe rnying dngos su phul cing rta mgrin dpa' bo gcig pa'i gdams skor rnams byin rlabs kyi tshul du stsal ba gtan la phab cing skal ldan rnams la bka' drin tu stsal bas slob ma la'ang bar chad gsal ba'i mtshan ma mngon tu byung ba sogs byin rlabs kyi bab chen po dang ldan pa'i rta mgrin dpa' bo gcig pa'i rjes gnang bsgrub pa la/__sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__pad+ma sems gtso khyod la 'dud/__/thar pa chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang*/__/mgon po dpa' bor skyabs gsol te/__/theg chen khang par gzhug pa dang*/__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__lan gsum/__/de nas rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang mdun bskyed dbang chen rta mchog rgyal po la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor ba mngon sum bzhin tu bzhugs pa'i spyan sngar rgyun bshags yan lag brgyad pa tshul bzhin du bya ba'i yid kyis bsgom don re re bzhin gsal thob la 'di'i rjes zlos/__/rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/sogs lan gsum/__de nas thog mar bar chad bsal ba'i slad du bka' bsgo bya ba yin pas dmigs pa rnams rim bzhin gsal thob cig:__slob dpon dpal rta mgrin dbang gi rgyal po sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar rab tu 'bar ba:__zhal gcig phyag gnyis pa:__g.yas rdo rje'i thod dbyug nam mkhar gsor bas rgyal 'gong dregs pa can thams cad kyi spyi bo nas 'gems pa:__g.yon sdig mdzub thugs kar gtod pa'i rtse las ye shes kyi me'i zhags pa 'phro bas ma rungs pa'i gdug pa can thams cad lhag med du sreg pa:__zhal gdangs shing ljags 'dril ba:__mche ba gtsigs shing sma ra dang smin ma rab tu 'bar ba:__spyan gsum sdang mig drag tu gzir ba:__drag shul khros pa'i nyams 'gyur yongs su rdzogs pa:__dbu skra dmar ser me'i tshwa tshwa 'phro ba gyen du bsgrengs pa'i spyi bor rta gdong ljang gu:__zhur dkar po:__khrum khrum ser po:__rngog ma dmar po:__rta skad drag po nam mkhar 'tsher bas sa gsum g.yo ba:__glang chen gyi ko bas stod g.yogs shing :__stag gi pags pa'i sham thabs gsol ba:__zhing lpags kyis sked dkris shing :__phyag zhabs thams cad la sbrul dang thod pas brgyan pa:__thod pa skam po lngas dbur brgyan cing :__rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba:__zhabs gnyis gyad chen po'i dor stabs kyis pad+ma nyi ma rgyal bsen pho mo'i gdan la 'gying ba:__sku che la yan lag rags pa:__ye shes kyi me ri rab tu 'bar zhing 'khrugs pa'i klong na khams gsum gyi dbang phyug chen por bzhugs pa'i sku'i cha dang ba spu'i khung bu tshun chad thams cad rang 'dra ba'i sprul pa grangs med pas gtams pa:__de'i thugs ka'i hrIHyig sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi 'od zer me'i tshwa tshwa dpag tu med pa 'phros:__khyed rang la phog pas me phung 'bar bas lus kyi nang thams cad gang :__lus la gnas pa'i nad gdon sdig sgrib dam sri 'byung po'i bar chad thams cad bsregs shing sbyangs par mos shig:__/g.yas pas las kyi dbyug pa phyar/__g.yon gsal shing me 'bar ba gdengs la/__hU~M:__nga ni pad+ma rta mgrin rgyal:__khams gsum 'di na su yang rung :__rnal 'byor sgrub la bar gcod kun:__da lta nyid du so sor dengs:__gal te mi nyan 'tshe byed na:__rdo rje'i dbyug pas klad nas gzhom:__ye shes me yis gzhob tu bsreg:__ming gi lhag ma med par byed:__de bas da lta phyir dengs shig:__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT:__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT badz+ra sa ma ya s+t+wam:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHrA dza haM shaM trig nan kha rag sma sha na raM rak+sha dz+wa la raM hU~M:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M rbad:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M b+h+yo:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M byer:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M rmugs:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M myog:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M nan:__sarba big+h+nAn mA ra ya phaTaH__zhes bzla/__dbyug pa glad la bskor/__mes lus la bskor/__rdzas rgod dam gu gul bdug__/thun gtor/__yang lus kyi nang gi me sogs dmigs la sngags bzla ba sogs dang*/__yang me lce cher 'bar ba sogs dmigs la sngags bzla ba sogs sngar bzhin byas la mthar/__rdo rje'i dbyug pa spyi bor bzhag la/__badz+ra rak+Sha tsakra dz+wa la b+han+d+ha b+han+d+ha ba~M b+hU~M:__lus la rdo rje'i go khrab kyis g.yogs te cis kyang mi shigs par gyur/__rjes gnang tsam la dgos nges med kyang spro na bden tshig brjod pa ni/__nam mkha' med par gyur na yang*/__/sngags kyi dngos grub med mi 'gyur/__/lha dang drang srong gis bshad pa'i/__/rig sngags bslu bar mi srid na/__/'dod chags bral bas byas pa yi/__/gsang sngags sbyor bas bslu ba ni/__ma byung 'byung bar mi 'gyur ro/__/sngags dang ting 'dzin mi bslu zhing*/__/rten 'brel nus pa bsam mi khyab/__/bden pa chen po'i nus mthu yis/__/nad gdon bgegs dang bar chad las/__/deng nas rtag tu rgyal gyur cig__/dza ya dza ya su dza ya/__zhes brjod/__de dag gis sngon 'gro thun mong dang thun mong ma yin pa grub nas/__dngos gzhi dngos grub sgrub pa'i rjes su gnang zhing dbang bskur ba la/__dang po sku'i rjes gnang gi slad du dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__khyed rang rnams skad cig gis dpal rta mgrin dbang gi rgyal po sku mdog dmar nag dus mtha'i me ltar rab tu 'bar ba:__zhal gcig phyag gnyis pa:__g.yas rdo rje'i thod dbyug nam mkhar gsor bas rgyal 'gong dregs pa can thams cad kyi spyi bo nas 'gems pa:__g.yon sdig mdzub thugs kar gtod pa'i rtse las ye shes kyi me'i zhags pa 'phro bas ma rungs pa'i gdug pa can thams cad lhag med du sreg pa:__zhal gdangs shing ljags 'dril ba:__mche ba gtsigs shing sma ra dang smin ma rab tu 'bar ba:__spyan gsum sdang mig drag tu gzir ba:__drag shul khros pa'i nyams 'gyur yongs su rdzogs pa:__dbu skra dmar ser me'i tshwa tshwa 'phro ba gyen du bsgrengs pa'i spyi bor rta gdong ljang gu:__zhur dkar po:__khrum khrum ser po:__rngog ma dmar po:__rta skad drag po nam mkhar 'tsher bas sa gsum g.yo ba:__glang chen gyi ko bas stod g.yogs shing :__stag gi pags pa'i sham thabs gsol ba:__zhing lpags kyis sked dkris shing :__phyag zhabs thams cad la sbrul dang thod pas brgyan pa:__thod pa skam po lngas dbur brgyan cing :__rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba:__zhabs gnyis gyad chen po'i dor stabs kyis pad+ma nyi ma rgyal bsen pho mo'i gdan la 'gying ba:__sku che la yan lag rags pa:__ye shes kyi me ri rab tu 'bar zhing 'khrugs pa'i klong na khams gsum gyi dbang phyug chen por bzhugs pa'i sku'i cha dang ba spu'i khung bu tshun chad thams cad rang 'dra ba'i sprul pa grangs med pas gtams par dmigs la sems rtse gcig tu bzung mdzod:__ces cung zad bzhag__/des sku'i rjes gnang thob/__/lus kyi sdig sgrib bar chad thams cad byang*/__sku'i byin rlabs rgyud la zhugs pa yin no/__/de brtan par bya ba'i phyir sgrub pa'i be con dbang chen rta mgrin dngos su gsal ba spyi bor bzhag par mos shig__/mdun rten dbyug to spyi bor bzhag la/__hU~M:__'bar ba'i rdo rje'i dbyug pa ni:__rta mchog dpal dang gnyis su med:__gzi byin bskyed pa'i dbang bskur bas:__sku yi ye shes grub par shog:__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT badz+ra sa ma ya s+t+wam:__kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__dbyug pa ye shes kyi lhar gsal ba khyed rang la thim par mos shig__/gnyis pa gsung gi rjes su gnang ba'i slad du 'dun pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs kar pad nyi'i dbus su hrIHdmar po sngags kyi phreng ba rang sgra sgrog bzhin pas bskor ba la phog:__de las sngags phreng gnyis pa dmar nar gyis byung :__zhal nas thon:__khyed rang gi zhal nas zhugs:__thugs kar pad nyi'i steng du hrIHdmar gsal 'od 'tsher ba'i mthar 'khod:__bzlas pa'i rkyen gyis phyi nang gi lha thams cad kyi zhal nas sngags kyi sgra 'brug stong dus gcig tu ldir ba ltar bsgrags shing :__'od zer me dang mtshon cha lta bu phyogs bcur 'phros pas srid pa gsum kyi dreg pa can thams cad dbang du bsdus:__zil gyis mnan:__ci bsgo ba'i las bsgrubs:__ma rungs pa'i gdug pa can spyi dang :__khyad par rgyal bsen dam sri 'byung po'i tshogs thams cad rtswa sbur me yis bsregs pa ltar dngos med ka dag gi klong du bsregs shing sbyangs:__rnam par shes pa chos kyi dbyings su bstims:__snang srid snod bcud thams cad dpal rta mchog rol pa'i sku gsung thugs rdo rje'i ye shes su byin gyis brlabs par mos la sngags 'di'i rjes zlos mdzod:__bsnyen sngags/__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT:__lan gsum/__sgrub sngags/__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT badz+ra sa ma ya s+t+wam:_lan gsum rjes zlos byar gzhug__/las sbyor gyi bzlas pa'i lung gi slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul/__de'i thugs ka nas sngags kyi 'od zer byung ba khyed rang rnams kyi thugs ka'i hrIHla thim/__hrIHyig sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi me 'bar bas lus kyi nang gang :__lus la gnas pa'i nad gdon sdig sgrib dam sri 'byung po'i bar chad thams cad bsregs shing sbyangs par mos:__yang lus kyi nang gi me cher 'bar bas gnas khang dang lung pa thams cad gang :__gnas la 'khri ba'i dam sri gdon bgegs 'byung po thams cad bsregs shing sbyangs par mos:__yang me lce cher 'bar bas stong gsum 'jig rten gyi khams gang :__de dag gnas pa'i sde brgyad ma rungs pa thams cad bsregs shing gzir:__khyad par mi'i bseb nas rang 'dra'i khro chung dpag tu med pa 'phros:__dam sri rgyal bsen gdug pa can thams cad kyi spyi bo nas rdo rje'i dbyug pas thal ba bun bun du brdungs:__ye shes kyi me lces lhag med bsregs par mos la sngags 'di rnams kyi rjes zlos:__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT badz+ra sa ma ya s+t+wam:__aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHrA dza haM shaM trig nan kha rag sma sha na raM rak+sha dz+wa la raM hU~M:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M rbad:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M b+h+yo:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M byer:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M rmugs:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M myog:__ra~M rak+sha dz+wa la ra~M nan:__sarba big+h+nAn mA ra ya phaTaH_lan gsum/__des gsung gi rjes su gnang ba thob/__ngag gi sdig sgrib bar chad thams cad byang*/__gsung gi byin rlabs rgyud la zhugs pa yin no/__/de brtan par bya ba'i slad du me'i zhags pas mgrin par dbang bskur bar mos shig__/me zhags tsakli mgrin par bzhag la/__hrIH__'bar ba me yi zhags pa ni:__rdo rje'i sngags dang gnyis su med:__nus pa bskyed pa'i dbang bskur bas:__gsung gi ye shes 'grub par shog:__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT badz+ra sa ma ya s+t+wam:__wA ka a b+hi Shiny+tsa mi:__gsum pa thugs kyi rjes su gnang ba'i don 'di ltar shes nas rtogs par mdzod cig__/'di ltar lha sngags kyis mtshon te 'khor 'das gnyis bsdus kyi chos thams cad rang gi sems nyid kyi snang ba tsam las bden dngos su grub pa rdul tsam yang med cing*/__sems kyi rang bzhin gdod nas spros pa thams cad bral ba'i stong pa nyid/__stong pa nyid kyang blo'i spyod yul las 'das pa'i 'od gsal gnyug ma'i gnas lugs de kho na nyid kyi ngang du mnyam par 'jog 'tshal/__ces pa'i don la cung zad 'jog__/des thugs kyi rjes su gnang ba thob/__yid kyi sdig sgrib bar chad thams cad byang*/__thugs kyi byin rlabs rgyud la zhugs pa yin no/__/de brtan par bya ba'i slad du me long gi dbang bskur bar mos shig__/me long snying gar bzhag la/__aH__chos rnams me long gzugs brnyan ltar:__snang tsam nyid nas ngo bos stong :__blo 'das chen po'i dbang bskur bas:__thugs kyi ye shes grub par shog:__hrIHpad+ma kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT badz+ra sa ma ya s+t+wam:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsA mi:__de ltar rjes gnang dang brten byed kyi dbang bskur bcas legs par grub pa la bkra shis pa'i tshig su bcad pas kyang mnga' gsol bar mos shig__/rten snying dang zhal nas gsungs pas thog drangs shis pa brjod cing me tog gi char dang rol mo'i sgra sbyar ro/__/de dag gis mnga' bdag mol mi 'khyil gyi yang gter rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i rjes gnang byin rlabs shin tu zab mo legs par thob pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar la dam tshigs sgrag bzung*/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul/__dge bsngo bcas bya/__rjes gtang rag mchod bstod nas shis brjod kyi bar yang gong du bstan pa bzhin byas pas 'grub bo/__/rdo rje'i dbyug tos ma rungs klad pa bcom/__/ye shes me yi zhags pas log 'dren 'chings/__/rig sngags gnam lcags 'khor lo'i btsan rdzong du/__/tshud nas bar chad g.yul las rnam rgyal shog__/ces sngon med ngo mtshar chen po'i gsang ba zab mo rnams la ci dgar spyod pa'i skal bzang can pad+ma gar gyi dbang phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis zab chos 'di'i zhabs tog tu dmigs nas rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba dge legs 'phel/__/sarba mang+ga laM/__slar phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bgyis pa'o//__//_______________

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: