JKW-KABAB-03-GA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las rtsa ba'i dbang bskur 'bring po'i cho ga bklags chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'bar JKW-KABAB-03-GA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 18, Pages 369-411 (Folios 1a to 22a2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las rtsa ba'i dbang bskur 'bring po'i cho ga bklags chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'bar. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 369-411. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-036
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་ལས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སོར་བཞག །མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་ལས་རང་རྟོག་གིས་མ་བསླད་པར། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གཉིས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་ལམ། ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྙིང་པོ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang rigs kun khyab bdag thams cad mkhyen gzigs 'jam mgon bla ma'i gsung gis rjes su gnang ba stsal ba las/__rje nyid kyis bka' drin tu stsal ba'i zin bris sor bzhag__/mtshams sbyor sogs cung zad rgyas par spros pa las rang rtog gis ma bslad par/__pad+ma'i rgyal tshab rdo rje 'chang pad+ma dbang chen dang sprul pa'i rig 'dzin chen po rnam pa gnyis sogs yongs 'dzin dam pa du ma'i zhabs rdul la spyi bos reg pa pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal lam/__ku sA li blo gros mtha' yas pa'i sdes gdan sa chen po dpal spungs yang khrod shrI de bI ko Ti'i snying po tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་རཱ་ཛཱ་ཡ། གསང་གསུམ་ཟླ་གཞོན་ཡིད་མཁར་གསལ་ཙམ་གྱིས། །ཉེས་པའི་གདུང་སེལ་གང་བསམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །བདེ་བླག་འཇོ་བ་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེ། །གཙུག་གི་རྒྱན་ཏུ་བཞུགས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི། །དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོ་ནང་གསེས་བཅས། །གཞུང་དང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བཞིན། །ལག་ལེན་ཁྱེར་བདེའི་ཁྲིགས་སུ་བཀོད། །དེ་ལ་བོད་ཡུལ་གཏེར་གྱི་ཡང་སྙིང༌། །དུས་དང་མངོན་པར་འཚམས་པས་མཚན་དང་དོན་ཏུ་མཐུན་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་སྒོ་ནས་སློབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ། སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་གི་བྱ་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་དུལ་བའི་གནས་སུ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར། སྟེགས་བུའི་དབུས་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དགྲམ། མ་འབྱོར་ན་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་བཀོད། དེའི་ལྟེ་བར་མཉྫིའི་ཁར་རྣམ་བུམ། གསང་རྫས། མེ་ལོང་དྲི་མེད་ལ་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་ལྔ་ཚོམ་བྃ་ཧ་རི་ནི་སས་མཚན་པ། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་འབག་རྣམས་བརྩེགས་པ་དང༌། མདུན་ཏུ་གཏོར་ཆེན་རི་རབ་མ། སྐུ་ཙཀ །སྔགས་ཕྲེང༌། མེ་ལོང༌། གཞན་ཡང་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས། ཚེ་ཆང༌། ཚེ་རིལ། ཚེ་འདའ། མཐར་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ་སོགས། གཞན་ཡང་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱ། དར་འཕན་བླ་བྲེ་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་དགྲམ། དབང་རྫས་བཤམ་པ་དང༌། དངོས་གཞིའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་བར་ཞག་གིས་ཆོད་ན་བདག་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གིས་བྱིན་དབབ་པ་བཅས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལས་བྱང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གིས་གཞུང་བསྲངས་ལ་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ཏེ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ།་་་་་་་་་་བར་འདིར་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་ཚེ་ཛབ྄་བཟླ་བ་དང༌། ཛབ྄་ཁང་བསྡུས་རྗེས་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་བ་བཅས་བགྱིས་ནའང་ལེགས། མཆན། སྐབས་འདིར་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་མདུན་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ཐིག་ལེར་གཅིག་པ་ལས་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་ཏུ་བུམ་དཀྱིལ་ལོགས་སུ་གསལ་བདེབས་པ་སྟེ། དེ་འང༌། བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ གཟུངས་ཐག་འཛིན་ལ། རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ། མཐར་མདུན་བུམ་ཆབ་ཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཆོད་བསྟོད་དང་གསོལ་འདེབས་བྱ། བུམ་པར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ལ། བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྗེས་སུ་ཆགས་པས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཏུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་བར་གྱུར། ཞེས་མོས་ལ་ཛབ྄་ཁང་བསྡུ། ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿལས་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་མེ་ཞགས་འཛིན༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དབུས་རོལ༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལས། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་བུམ་པ་གང་༔ དག་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོས་བགེགས་ཟློག་ཅིང་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་ཆོས་སྲུང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བཙན་གྱི་གཏོར་འབུལ་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབས་ཡན་གྲུབ་པ་དང་བདག་འཇུག་རྒྱས་པར་བླང་བའམ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་དང༌། སློབ་མ་འཇུག་པར་གནང་བ་ནོད་པ་རྣམས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞུང་ལས། མཆོག་གི་དབང་བཞི་ཁྱད་པར་སྐུ་འབག་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་དབང་སྦྱིན༔ བསྡུ་ན་མཆོག་དབང་ལྔ་དང་གཏོར་དབང་བསྐུར༔ ཅེས་དང༌། བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཁ་བསྐང་བ་བཅས་ནང་གསེས་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྟོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་དང་བཅས་པའི་དབང་སྦྲེལ་བ་རྒྱས་པ་དང༌། །ལྟ་བ་དང་སྒོམ་པའི་དབང་སོ་སོར་བགྲངས་བའི་མཆོག་དབང་ལྔ་སྟེ་དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་མཐའ་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏོར་དབང་སྦྲེལ་བ་འབྲིང་པོ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་བསྡུས་པ། ཀུན་གྱི་མཐའ་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ་བཞིའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཤེས་ན་གཞན་དག་ཞར་ལས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། འཇུག་པ་དང་དབང་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ། སྡོམ་ནི། ཁྲུས་བྱ་བགེགས་སྲུང་མཎྜལ་འབུལ། །ཆས་འཇུག་གསོལ་གདབ་གནང་བ་སྦྱིན། །རྒྱུད་སྦྱོང་སྡོམ་བཟུང་དམ་ལ་བཞག །དབབ་ཅིང་རིགས་བརྟག་གདོང་གཡོགས་དགྲོལ། །མཐོང་བ་བསྟན་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ལས། དང་པོ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་དང༌། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་བརྗོད་ལ་ཁྲུས་བྱ། གཉིས་པ་ནི། ནང་དུ་འོང་བ་ན་བགེགས་གཏོར་བཤམས་ལ། ལས་བྱང་ལྟར། རང་ཉིད་དབང་ཆེན་སྐུ་རུ་གསལ༔ ཞེས་པ་ནས་བྱིན་རླབས་འགུགས་བསྔོ་བསྐྲད་པ་རྣམས་བརྗོད་ཅིང་གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་གཟིར་ལ། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་སོགས་བརྗོད་ལ་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། གསུམ་པ་ནི། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་བྱས་ལ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་མདོ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་གི་རིང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་ལས། འདིར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲོལ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་མཐར་ཐུག་ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ཡིན་ཅིང༌། དེའང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་མཐུ་སྟོབས་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་ལ་བོད་ཡུལ་ལས་ཅན་རྗེ་འབངས་སོ་སོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། གུ་རུ་ཉིད་བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་ཤིང་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་དོན་ཏུ་གཏེར་དུ་སྦས། ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་སྤྱོད་ཅིང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་ལས། འདིར་ནི་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོ་སོགས་རྗེ་འབངས་ཡོངས་ལ་འབྲལ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གདམས་པ་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རིམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་སྔོན་མེད་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་སྐོར་ཏེ། དེའང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ཟབ་རྒྱའི་མཐར་ཐུག་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བའི་བཅུད༔ བྲག་རི་རིན་ཆེན་འབར་བའི་མགུལ་དུ་སྦོས༔ ལེགས་པར་རྒྱས་ཐོབ་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་སྡོམས༔ ནམ་ཞིག་པདྨ་བདག་གི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ མངའ་བདག་སྐྱེ་མཐའ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་བྱས་ནས༔ ལྷ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གི་མིང་ཅན་གྱིས༔ ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་མཆོག་འདི་རྙེད་གྱུར་ཏེ༔ ཡབ་སྲས་མཆེད་བཅས་ལྷན་ཅིག་འཛོམས་ནས་ཀྱང་༔ རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་རྐྱེན་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས༔ བོད་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་དང་༔ ལས་ཅན་མང་པོས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་རྙེད་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་འཇམ་དཔལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རང་གཟུགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་ལ་སྔ་རྗེས་དུ་མར་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀིས་ལུང་བསྟན་ཅིང་གཟིགས་སྣང་གིས་ངེས་པ་འཁྲུངས་པ་ལྟར། ལྷ་སྲས་འབྲིང་པོ་དམ་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བ་ཉིད་ཁ་བྱང་གི་ཚུལ་དུ་གྱུར་ཏེ། གཏེར་ཆེན་ཉིད་ལའང་ལུང་བསྟན་དང་གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། མདོ་ཁམས་རྩི་སྐེའི་ཆུ་བོ་འདུས་པའི་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བྲག་རི་ནས་སྐུ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་གཉིས་ཞལ་རྒྱས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། ཕན་ཚུན་ཐུགས་ཡིད་ལྷག་པར་ཆེས་པས་ཚད་མ་གསུམ་དང་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཟབ་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་སྐོར་གཉིས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་བགྱི་བ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་རྒྱས་པ་སྟོད་ལས་སྨད་ལས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ། འབྲིང་པོ་སྟོད་ལས་དངོས་གཞིའི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ། བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས་སྐབས་འདིར་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལའང་ནང་གསེས་སུ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་དང༌། འབྲིང་པོ་དང༌། ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གསུམ་མཆིས་པ་ལས། ད་ལམ་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གཞུང་དང་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ལེགས་པར་བགྱིས་གྲུབ་པ་ལགས། ད་ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་བགྱིད་འོས་སུ་གྱུར་པ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཞིག་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །བཞི་པ་ནི། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་ཀྱིས་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བ་བསྒྲིབས་པར་མཚོན་པའི་ཕྱིར་མིག་དར་འཆིང་བར་ཞུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་མིག་དར་བཅིང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་ཏུ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་ལས་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་པར་མོས་ཤིག །ཨཱ་ཁྃ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་པུཥྤེ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་སྦྱིན། ལྔ་པ་ནི། སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། འདྲེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གཙོ༔ ¿སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག༔ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བདག་ཉིད་དང་༔ དབྱེར་མེད་བདག་གིས་ཁྱོད་འཚལ་བས༔ དབང་བསྐུར་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དྲུག་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཕྱེད་དེ་གནང་བ་སྩལ་ཞིང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་འཚལ། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཤིང༌། བུ་ཁྱོད་སྐལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གཙོ་བླ་མ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་དང་༔ དབང་དང་ལྡན་པར་བྱེད་པ་ནི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསགས་ལས་བྱུང་༔ ཁྱད་པར་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ གཞན་ཏུ་བལྟ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང་༔ བླ་མའི་སྐུུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་ཚུལ་བཞིན་མཆོད་པ་ནི༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔགས༔ དེ་ཕྱིར་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ མཐོང་ནས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ན༔ བུ་ཁྱོད་བསམ་པ་དེ་ཡིས་འགྲུབ༔ དགའ་དང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པར་གྱིས༔ ཞེས་བསྒོ། བདུན་པ་ནི། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས་ཤིང༌། དེའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་ཐ་མི་དད་པར་ཤེས་པ་ལ་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས། བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྨངས་རྡོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད་ཅིག །མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཏུ། རིགས་ཀུན་འདུས་པ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སློབ་ནས་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་འགྲོ་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ལན་གསུམ། སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར། །རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་ཚོགས་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་ཏུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། །བརྒྱད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པར་འཇུག་པ་ལ་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་དགོས་པས། དེའི་སླད་དུ་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར། སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ། རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རིམ་པར་བླང༌། ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་གཅིག་ཆར་བསྲུང༌། དུས་སྐབས་དགོས་པ་ཐ་དད་དང་བསྟུན་ཏེ་སྤྱད་ཅིང་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོ་རྒྱན་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དགུ་པ་ནི། མགོན་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནས་བར་མ་ཆད་པའི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་འདི་རྡོ་རྗེའི་ལྕེ་ལ་བརྒྱུད་ནས་སྙིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཏེ། དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་མ་བསྲུངས་ན་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་ཏུ་ཁྲོས་ནས་བཀའི་ཆད་པ་འབེབས་པར་འགྱུར་བར་དེའི་དོན་ངེས་པར་གྱིས་ཤིག །དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་སྟེ༔ བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ༔ མ་བསྲུངས་ཚེ་འདིར་དམྱལ་བར་འགྲོ༔ དམ་སྲུངས་རྡོ་རྗེའི་ ཆུ་འཐུངས་ཤིག༔ ཅེས་གདམས་པ་ལ། དེང་ཕྱིན་ཆད་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བསྲུང་སྙམ་པས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག །བཅུ་པ་ནི། །དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་འགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྤྱོར་དུ་འཆིངས། ཡིད་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ཏེ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་གདོས་བཅས་ཕུང་ཁམས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་སྦྱངས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ས་ཕྱོགས་པདྨོ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྤྲས་པའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཆུ་སྐྱེས་དང་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་དུ་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་རྦ་རླབས་བྃ་ཡིག་དཀར་པོར་འཁྱིལ་བ་འཛིན་པ། དབུ་ལ་བརྗིད་ལྡན་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་དང༌། སྐུ་ལ་གསང་གོས་ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་ཟ་འོག་གི་བེར་ཆེན་གསོལ་བ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། སྐུ་ཡིས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྐུ་ལ་རྫོགས་པ་རིགས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་གིས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཀྱང་དཀྱིལ་འཁོར་མངའ་བདག་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པས། བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འགུགས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྡུལ་ཕྲན་གྲངས་མེད་པ་ཤར་གྱིས་འཕྲོས། ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་གང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་ལྷོ་ནུབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པའི་རོལ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྣང་བའི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕོག་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་བསྐུལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྩལ་བསྐྱེད་དེ་སྐད་ཅིག་གིས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཡཻ་ཤེས་འབེབས་པའི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་དུད་པ་བདུག །ཐོད་རྔ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་ཚེ་འཛམ་གླིང་འདི་དག་གི༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱྀ་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ ཅེས་དྲག་ཏུ་བཟླས་ལ་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་སྦྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་སྟེ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། འདི་ན་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལས་གཙོ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་བཟང་ངན་གྱི་བྱེ་བྲག་མ་མཆིས་ཀྱང༌། རྣམ་པ་རང་རང་གི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འདོར་བར་ཞུ། ཧོཿ ཚེ་རབས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷར༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འབུལ༔ སྔོན་ནས་ལས་འཕྲོ་གང་ཡོད་པའི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་དེར་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སམ། །ཚོམ་བུའི་མཎྜལ་དུ་འདོར་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་སླར་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་མགོར་བཞག་ལ། ཧོ༔ སྔོན་ཚེ་གོང་ནས་བསྙེན་པའི་ལྷས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ནི༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་དབབ་པ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་སྲས་སུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔ པུཥྤེ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ནི། གློ་བུར་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མཐའ་དག་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསལ་བར་མོས་ཤིག །གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཐོགས་ལ། ཧོ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལ༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་སྒྲིབ་གཡོགས་ཀུན༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུར་མས་དབྱེ༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་མིག་དར་བསལ། བཅུ་གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ལ་མཐོང་བ་བསྟན་པ་ནི། རྡོ་རྗེའི་ཐུར་མས་མཚོན་ཏེ། །དེའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསང་གསུམ་གདོད་ནས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། མདུན་གྱི་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་རང་སྣང་དབྱེར་མེད་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བཞུགས་པ་ནི་གཟུགས་བརྙན་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིས་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་འབྱུང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ། འོག་མིན་པདྨ་དྲཱ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྒྱན་དང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང༌། བླ་མ་སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་གང་འདུལ་དེར་སྣང་དུ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བཅུ་གསུམ་སོ་སོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཀུན་གྱི་སྤྱི་བོར་ཁྱབ་བདག་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ། སྒོ་བཞིར་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམ་བཞི། གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ། ཕྱག་བརྙན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་སྤྲིན་ལྟར་འཐིབས་ཤིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་ཟེར་ཐག་གི་དབུས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབར་བ། འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་སྩོལ་བའི་སྐུར་སྣང་བ་སྟེ། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རང་རྩལ་སོ་སོར་སྣང་བ་ཡིན་པས། གདོད་ནས་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པའི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་གཟུགས་བརྙན་གྱི་འདིས་མཚོན་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ཅིང་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་དབང་དངོས་ལ་བརྒྱད། བུམ་དབང༌། གསང་དབང༌། ཤེར་ཡེ། དབང་བཞི་པ། སྐུ། གསུང༌། ཐུགས། ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་དབང་གི་དངོས་གཞི་ཞུ་བར་སྐབས་ཕྱེད་པའི་སླད་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་བ་ལྔར༔ དགོངས་ཞིང་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ བདག་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ་པ་སྔོན་ཏུ་སོང་ནས་སྤྱན་དམིགས་འདྀ་བཞིན་ཏུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ན་གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་ལ་འབྱོན་པར་འགྱུར་བའི་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་སད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མ་བཅོས་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་དབང༌། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩོལ། །དེ་ལྟར་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་དབང་གི་བྱ་བ་ལ་དགྱེས་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་པ་དང་བཅས་རྒྱལ་བར་བྱ་བའི་སླད་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དབུགས་དབྱུང་བར་མོས་ཤིག ཨོཾ༔ དགེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་བདུད་རྩི་དམ་པའི་ཆོས༔ བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་ཚོགས༔ བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་རོལ་མོ་སྒྲོག་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་གནས༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཤིང་༔ ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ སྣང་བ་ལྷ་རུ་འཆར་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་བུམ་ཆུ་གཏིགས། བུམ་པའི་ཆུས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱྀ་བདག་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་ན་བརྡ་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དོན་ཕྱི་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ། རྒྱུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གདོད་ནས་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པས་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱང་བར་ཞུ། ཞེས་བརྡ་དོན་ངོ་སྤྲད། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་བསྐྱེད་པ་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱས། འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་རང་སྣང་གི་ཤེས་རབ་མ་དང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྦྱོར་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཀུནྡ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྟེན་ཏུ་གྱུར་པ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་འཁྱིལ་བ་དེ་ཉིད་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པར་མོས་ཤིག །བྱིན་རླབས་མཁའ་ལ་སྤྲིན་འཁྲིགས་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་དང་ཁྲོ༔ དགོས་འདོད་འབྲས་བུ་སྨིན་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ཐོགས་ལ། དབང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྕེ་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་ཡངས་པ་རུ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་ཀུན་སྦྱོར་བའི་བཅུད༔ དཀར་ལ་དྲི་མེད་ཐུགས་རྗེའི་དམར་མདངས་ཅན༔ རྒྱལ་བའི་དབང་གི་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ངག་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ཕུང་པོ་སྔགས་རླུང་ཐིག་ལེའི་དངོས་འཛིན་ཀུན༔ དག་པ་བདེ་ཆེན་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་གྱུར༔ སྒྲ་སྐད་གསུང་དུ་འཆར་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐོད་པ་མགྲིན་པར་བཞག །བདུད་རྩི་མྱང་དུ་བཅུག་པས། མགྲིན་པ་ནས་ཐིག་ལེ་འཕེལ་བས་རྩ་ཐམས་ཅད་གང༌། དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་འགག །ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་གསང་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེའི་ངོ་བོ་གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་འཚལ། ཞེས་ཉམས་བསྐྱང་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་དག །ལམ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་གནད་ལ་བརྟེན་ཏེ་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གསུམ་པ་ནི། རིགས་ཙག་གི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་དུ་འཆར་བ་བསྟན་ལ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་དུ་འཆར་བ་འདིས་མཚོན་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་འདོད་ཡོན་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱ་བ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། སིནྡྷུར་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས། དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔྲལ་བར་རང་བྱུང་གི་ལི་ཁྲིས་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་བཀོད་པར་གྱུར་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་གཏད་པ་ལ། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་པར་མོས་ཤིག །མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ སྐུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ འདི་ལྟར་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དངོས་ཀྱི་རེག་བྱ་ལ་བརྟེན། རང་ལུས་ལྷ་སྐུར་བསྒོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་ལས་བདེ་དྲོད་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་མཚོན་ལ། དེ་དག་གི་མྱོང་བ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དུ་གྲོལ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་མེ་ལོང་དྲི་མ་མེད་པས་མཚོན་པ་སྟེ། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སད་པར་འགྱུར་བའི་བརྡ་དོན་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །རིག་མའི་གཟུགས་བརྙན་ལག་ཏུ་བཞག །སིནྡྷུ་རའི་མེ་ལོང་སྙིང་གར་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་འདས་གྱུར་ད་ལྟ་བཞུགས༔ མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་ཀུན་གྱི་ལམ་གཅིག་པུ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་རྨད་དུ་བྱུང་༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་མཚོན་པའི་དཔེ་ལས་འདས༔ དེ་ཉིད་རྐྱེན་གྱིས་སད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་དབྱེར་མེད་རབ་སྦྱར་ནས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་གཟུགས༔ བླ་ན་མེད་པ་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ མེ་ལོང་དྲི་མེད་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ སིནྡྷུ་ར་ནི་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱར་མཚོན༔ ལྷ་ལ་བསྒོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་གསང་བའི་རེག་བྱ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རེག་པས་མྱོང་བ་ལས༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མངོན་དུ་གྱུར༔ འཁྲུལ་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཉོན་མོངས་རང་སར་གྲོལ༔ བདེ་སྟོང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ ཞེས་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་སྲིན་ལག་གཡོན་པས་སློབ་མའི་སྙིང་གར་བཀོད། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དང་གཏད་པའི་རིག་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་ལྷའི་འདུ་ཤེས། མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་སྔགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། ཐབས་འདི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མངོན་ཏུ་བྱའོ་སྙམ་པ་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡས་བབ་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞི་རིམ་པར་ཉམས་སུ་མྱང༌། བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ཕོ་ཉའི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིང་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བཞི་པ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་གནད་རླུང་རྩོལ་མེད་དུ་བཞག །ཡིད་ཀྱིས་སྔར་ཉམས་སུ་མྱང་བའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་དྲན་པར་བྱས་ནས་དྲན་བསམ་སྔ་མ་འགགས་ཕྱི་མ་མ་སྐྱེས། ད་ལྟར་གྱི་སེམས་སྐད་ཅིག་མ་དེའི་སྟེང་དུ་སྩཽལ་བྲལ་བསལ་བཞག་མེད་པར་ཤིགས་སེ་ཞོག་མཛོད་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་ཀྱང་མཉམ་གཞག་གི་ངང་ནས། ཨ༔ ཡེ་ནས་ཕྱི་ནང་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་ཅིར་ཡང་ཐ་ལེར་གསལ༔ མཐའ་དབུས་ཀུན་བྲལ་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞིའི་ངང་༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་དེར་འཛིན་བྲལ་བར་ཞོག༔ དེ་ཚེ་འོད་གསལ་མཚོན་ཏུ་མེད་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རང་གི་སྙིང་དབུས་སད་པར་འགྱུར༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གཉུག་མ་བདེ་བ་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཚེ་རིག་པ་གསལ་སྟོང་རྗེན་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེའི་ངང་ལ་ཞེན་འཛིན་མེད་པར་ཁྲིགས་སེ་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མ་བཅོས་རང་བྱུང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ངོ་སྤྲད། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དབྱེར་མེད་པའི་ཐུགས་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་བློ་འདས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་བསྐྱང་བ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །གུ་རུའི་སྐུ་འབག་སྤྱི་བོར་བཞག །ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་ལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་གཞི༔ མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི༔ ཡོན་ཏན་དྲན་པས་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ༔ དད་པས་གསོལ་བཏབ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེ༔ ཁྱེད་ནི་སྔོན་ཚེ་བོད་ཡུལ་བཞུགས་པའི་དུས༔ རྗེས་འབྲངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་བཞིན༔ མ་འོངས་ཕྱི་མའི་དུས་ན་འདིར་ལགས་པས༔ བདག་ཅག་རེ་ལྟོས་ཅན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་ཁྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱང་ཿ མཚོན་པའི་སྐུ་ནི་སྲིན་པོའི་ཡུལ་དུ་བཞུགས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་བོད་ལ་ལྷག་པར་དགོངས༔ དད་ཅིང་གུས་པའི་སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་གིས༔ ལུས་ནི་གུས་པས་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ངག་གིས་གདུང་དབྱངས་འོ་དོད་ཁྱེད་ལ་འབོད༔ ཡིད་ཀྱིས་རེ་ལྟོས་གཅིག་གྱུར་ཁྱེད་དྲན་པས༔ སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་ད་ལྟ་གཤེགས༔ ཕྱི་རབས་དོན་ཏུ་དད་པའི་རྟེན་བཞག་ནས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞིང་༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་པར༔ བསྔགས་པ་བརྗོད་པའི་སྐུ་ཚབ་འདི་ལགས་པས༔ ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་འདིར་ཞུགས་ནས༔ བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ད་ལྟར་མ་བསྐུར་ན༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྫུན་དུ་ཐལ༔ རེ་ལྟོས་ཅན་གྱི་སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་རྣམས༔ སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་འདི་རུ་གུམ་ལགས་པས༔ དེ་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྤྲུགས་ལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ད་ལྟ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངག་ལ་བདེན་ཚིག་གསུང་གི༴ ཡིད་ལ་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི༴ ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས་པའི༴ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་པ་མ་ལུས་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ནས་ཚེ་འདི་ལ༔ བླ་མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་གིས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཚེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་བློ་གཏད་ལིངས་སྐྱུར་གྱི་མོས་གུས་བཟོད་མེད་བསྐྱེད་པས། སྣང་བ་བན་བུན་གཟའ་གཏད་དང་བྲལ་བའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་གང་ཤར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བསྐྱངས་ཤིང་རིག་པ་ཟང་ཐལ་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་ལས། རིག་གདངས་འགག་མེད་མོས་གུས་ཀྱི་རྩལ་སྤྲུགས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟངས་སྟབས་སྒྱུར། ངག་གིས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཛད་པར་ཞུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་སོགས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆར་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །ལམ་རྫོགས་ཆེན་རྩོལ་བྲལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱས། འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་བྱའོ། ལྔ་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྩ་བ་མཆོག་གི་དབང་བཞིའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་བ་སྦྱིན་པ་ལ། ཐོག་མར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ ཛམྦུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་སྦྱྀན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྟོངས་པར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔ རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་དབང་སྐུར་སྦྱྀན་པར་བྱ༔ དེ་ལ་ཐོག་མར་ལུས་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྒོམ་པར་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་པ་གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་ནས། ཁྱེར་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐོགས་ལ། ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ ཛམྦུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྟོངས་བར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔ རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན༴ བསམ་པ༴ སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན༴ བསམ་པ༴ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ནངས་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན༔ ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན༴ བསམ་པ༴ ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ དེ་འདྲའི་དུས་ན་བདག་འདྲ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔ དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤྱི་བོར་བཞག་དེ་ནས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐུས་རིམ་བཞིན་དབང་བསྐུར་ལ། ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉེན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས༔ ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་དྲེགས་འདུལ་ཆེ་མཆོག་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༴ སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔ མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ གུ་རུ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་༴ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་༴ འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་ཏུ་གཏེར་འདོན་ན༔ དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོག་པའི་ཚེ༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་སྒྲུབ་པོའི་རེ་སྐོང་དབང་སྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔ འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ༴ གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་གཙོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔ འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔ བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔ ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔ གུ་རུ་མ་རུངས་སྐྲོད་མཛད་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ གཤེད་མ་བྲཻད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔ གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་འདུ་འཕྲོད་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ གུ་རུ་འཆི་བའི་གདུང་སེལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔ འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་བར་དོའི་འཁྲུལ་འཇོམས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ༴ གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད༴ གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔ གུ་རུ་ངན་སོང་ཀུན་འདྲེན་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ༴ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི༴ འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔ དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིསཿ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔ གུ་རུ་འགྲོ་དྲུག་ཀུན་སྐྱོབ་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷྀ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོལ་པས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་དོན་གྱིས་ཤིག །དྲུག་པ་ནི། དེ་ནས་ངག་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པ་ལ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་དྭངས་མའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་ཕྲེང་བ་ལྟར་འཁོད་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་སོ་སོར་ལན་གསུམ་རེ་མཛད་པར་ཞུ། ཕྲེང་བ་སྦྲེལ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་གཅོ་བོའི། །རིག་འཛིན་བཅུ་ལ་གསུམ་རིམ་བཞིན། རྩ་སྔགས་བཛྲ་གུ་རུའི་མཐར། ཡ་དུ་ཙ་ཤ་བྷྱོ་ཟློག༔ ༼༡༽ རྩ་སྔགས་མཐར། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༼༢༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྜ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༼༣༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ༔ རཀྴ་རཱ་ཧུ༴ ནཱ་ག་རཀྴ་ གིངྐ་ར་རཱ་ཛ་༴ ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་ཙིཏྟ༴ ༼༤༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛཿཛཿ ༼༥༽ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང༌། བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་གིངྐ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཕཊ་ཕཊཿ ༼༦༽ རྩ་སྔགས་དང༌། །བྃ་ལྃ་རྃ་ཡྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ ༼༧༽ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང༌། བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ༼༨༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་ཧཱུྃ་མཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵཿ ༼༩༽ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ར་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མཻ་ཏྲི་མཻཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མུཾ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ༔ ༼༡༠༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃཿ ༼༡༡༽ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ༼༡༢༽ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ༼༡༣༽ ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་པས་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ ཇི་སྙེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི༔ ངག་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གྲགས་སྟོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་དུ་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ འདི་ལྟར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་གསུང་དབྱངས་གཞོམ་མེད་ཡི་གེ་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་གྲགས་སྟོང་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བ་ལས་སྒྲའི་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱིས་ཤིག །བདུན་པ་ནི། དེ་ནས་ཡིད་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་སྦྱོང་བའི་སླད་དུ་ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། མེ་ལོང་བསྟན་ལ། མེ་ལོང་དྭངས་པ་ལ་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་ཡང༌། སྣང་དུས་ཉིད་ནས་དངོས་པོས་སྟོང༌། སྟོང་བཞིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་འགགས་པ་བཞིན། ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་སྟོང་པའི་རང་རྩལ་དུ་ཤར་ཡང༌། ཤར་དུས་ཉིད་ནས་བདེན་པར་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་བཞིན་ཏུ་ཅིར་ཡང་འཆར་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་འཁོར་ཡུག་གི་དགོངས་པར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་བཞིན༔ དམིགས་སུ་མེད་ཀྱང་མངོན་སུམ་ས་ལེ་བ༔ ཡིད་ལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འདི་ལྟར་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་ཐུགས་ཀ་དག་འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་ཀུན་ཁྱབ་འདུས་མ་བྱས་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོའི་དགོངས་པར་ལ་ཟློ་ བས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྱིས་ཤིག །བརྒྱད་པ་ནི། ལས་རྡོར་གྱིས་གཏོར་ཆེན་བཏེག །སློབ་དཔོན་གྱིས། དེ་ནས་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བྱེད་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་༔ ལྷ་ཚོགས་ཀུན་བཞུགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དག་ལས༔ འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས་ནས་སུ༔ སློབ་མའི་གནས་གསུམ་ལ་ཐིམ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་བསམ༔ ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་ཞིང་གདུང་ཤུགས་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ནས༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བའི༔ སྐུ་ཚབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གཅིག་དང་༔ ཐུན་མོང་བཅུ་གསུམ་ལས་ཅན་དོན་ཏུ་གསུངས༔ དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་སྣོད་ལྡན་བུ་ལ་སྩལ༔ བརྩེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཞག༔ བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ཞལ་བཞེས་པས༔ དེ་ཕྱིར་བདག་གིས་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྡུག་བསྔལ་བཅུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཞི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་མ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་དང་བསྟུན། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ སོགས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས་དང༌། །ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ། གཏོར་རྫས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། གཏོར་རྫས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །སྤྱི་ཙམ་ལ་དེས་འཐུས་ཤིང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྨིན་སློབ་ལ། །གཏོར་མ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་དངོས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །བྱས་ལ་དགོངས་པའི་དྲོད་གཏད་དེ་ཐུགས་ཡིད་མཉམ་ཉིད་དུ་བཞག་གོ །དེ་དག་གིས་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོ་ལས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་འབྲིང་པོ་ཁ་རྐྱང་བྱེད་ན། སྦྱོར་བའི་བཤམ་བཀོད་སྐབས་སྐུ་ཙཀ་སྔགས་ཕྲེང་མེ་ལོང་གསུམ་པོ་མི་དགོས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་གོང་སྨོས་དཀྱུས་ལྟར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་བོར་ནས་མཆོག་དབང་ལྔ་ཞེས་དབང་བཞི་པ་ལ། ལྟ་བ་དང་སྒོམ་པའི་དབང་སོ་སོར་བགྲངས་པའི་མཐའ་རྟེན་གཏོར་དབང་སྦྱར་བའོ། །གསུམ་པ་བསྡུས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་དབང་བཅས་པ་ཙམ་བྱེད་ན། སྦྱོར་བ་བཤམ་བཀོད་ལ་རྣམ་བུམ་ཐོད་པ་མེ་ལོང་སྐུ་འབག་རྣམས་མི་དགོས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན། །མདུན་ཏུ་ཙཀ་ལི་སྔགས་བྱང་མེ་ལོང༌། མཆོད་གཏོར་ཉེར་མཁོ་གཞན་ཚོགས་པར་བྱས། སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་མི་དགོས། དབང་དངོས་ལ། ཁྲུས་བྱ། བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ། གནང་བ་སྦྱིན། སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསག །སྡོམ་བཟུང༌། ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན་བཅས་ཀྱྀ་རྗེས། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་གདབ་དང་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནས་བརྩམས། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་བཟླས་ལུང་ཐུགས་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པ་བཅས་ཀྱི་མཐར་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་སྦྱར་བས་འགྲུབ་བོ། །བཞི་པ་མཐའ་རྒྱས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གང་བྱེད་ཀྱང་མཐར་འདི་ཉིད་སྦྱོར་བ་གཞུང་དང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་འབྱུང་བས། གཏོར་དབང་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་དབང་གི་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། མཐའ་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བགྱི་བ་ལ། ཐོག་མར་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་དངོས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་སྩོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ། སློབ་དཔོན་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་བར་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་ཡིག་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཞེས་དང་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱི༔ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྒྲུབ་ལ་ཚེ་དབང་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་བཅུདཿ ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་དཔལ༔ གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ རྒས་མེད་ལང་ཚོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནད་མེད་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ དེ་ནས་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ཐོགས་ལ། དེ་ལྟར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བྷནྡྷ་དང་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པར་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་ཡིག་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཕྱག་གི་བྷནྡྷ་དང་བུམ་པའི་ནང་དུུ་ཞུགས་ཤིང་འཁྱིལ་བ་ལས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང༌། འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། དྭངས་མ་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་གི་ཁོག་པར་ནྲི་ཡིག་གིས་མཚན་པ་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅེས་དང༌། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་གཞོན་ནུའི་བུམ་པའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་འཆི་བགྲེས་རྒུད་བྲལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཚེ་ཆང་སྦྱིན་ལ། ཨཱཿ རང་བྱུང་མཚན་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཀ་པཱ་ལར༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་བཅུད་ཀུན་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ནད་མེད་བདེ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྟི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཚེ་རིལ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྣམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་གཟུགས༔ སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླའི་གའུར་རྒྱས་གདབ་པས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་གཡོགས་ཤིང་རིག་པའི་རང་ངོར་སྐྱེ་ཤིའི་མཚན་མ་གདོད་ནས་མ་གྲུབ་པ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། ཨཱཿ སྤྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཁྱབ་པའི་ཚེ༔ བསྡུས་པས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་ཀློང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་ཡོངས་གྲུབ་པར༔ མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་དོ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་རིག་འཛིན་ཆེ་མཆོག་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བཀའ་བབས་པའི་ཟབ་ཆོས། ཐུགས་སྒྲུབ་བྱཻ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཡང་སྙིང་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོ་བགྱིས་གྲུབ་པ་ལགས་པས། སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཉིད་ལས་སྙིགས་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་གཞན་ན་མེད་པར་ཤེས་པས་གསོལ་འདེབས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་སོགས་དུས་དང་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་བརྩོན་པ་ཆེ་ཐང་དུ་བྱ་བའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་བྱ། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བཏང་བ་མན་ཆད་དཀྱིལ་འཁོར་རྗེས་ཆོག་རྣམས་ཀྱང་ལས་བྱང་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བྱའོ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲའི་རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་རྗེར། །གསོལ་འདེབས་ཐབས་ཚུལ་མང་ཡང་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི། །འདོད་རྒུ་ཆར་དུ་བསྙིལ་འདི་རྙེད་དཀའ་བས། །དུས་མཐའི་སྐྱེ་བོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལས་འཚེངས། །དེ་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་ལ་སྨིན་བྱེད་འདི། །མེད་ཐབས་མེད་ཕྱིར་འདི་འཆང་འདི་འཛིན་པས། །ས་ཆེན་ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་དང༌། །འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཉི་བཞིན་གསལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་ལས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སོར་བཞག །མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་ལས་རང་རྟོག་གིས་མ་བསླད་པར། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གཉིས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་ལམ། ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྙིང་པོ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

[edit]

@#/__/bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__rtsa ba'i dbang bskur 'bring po'i cho ga bklags chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'bar ces bya ba bzhugs so// @#/__/na mo gu ru pad+ma ma hA su kha rA dzA ya/__gsang gsum zla gzhon yid mkhar gsal tsam gyis/__/nyes pa'i gdung sel gang bsam bdud rtsi'i bcud/__/bde blag 'jo ba bla ma bde ba che/__/gtsug gi rgyan tu bzhugs la byin gyis rlobs/__/thugs sgrub yid bzhin nor bu yi/__/dbang bskur 'bring po nang gses bcas/__/gzhung dang bla ma'i zhal lung bzhin/__/lag len khyer bde'i khrigs su bkod/__/de la bod yul gter gyi yang snying*/__/dus dang mngon par 'tshams pas mtshan dang don tu mthun pa thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dbang bskur 'bring po'i sgo nas slob ma rjes su bzung ba la gsum/__gzugs brnyan gyi dkyil 'khor 'du bya ba/__ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor sgrub cing mchod pa/__slob ma rjes bzung gi bya ba dngos so/__/dang po ni/___rnam par dul ba'i gnas su rtsa ba gsum gyi rten bkram pa'i spyan sngar/__stegs bu'i dbus rdul tshon nam ras bris kyi dkyil 'khor mtshan nyid tshang ba dgram/__ma 'byor na 'bru dkar gyi tshom bu lha grangs bkod/__de'i lte bar many+dzi'i khar rnam bum/__gsang rdzas/__me long dri med la sin+d+hu ra'i thig le lnga tshom ba~M ha ri ni sas mtshan pa/__gu ru bde ba chen po'i sku 'bag rnams brtsegs pa dang*/__mdun tu gtor chen ri rab ma/__sku tsaka__/sngags phreng*/__me long*/__gzhan yang tshe'i 'brang rgyas/__tshe chang*/__tshe ril/__tshe 'da'/__mthar sman raka gtor tshogs nyer spyod dang*/__slob dpon gyi mdun du las bum sogs/__gzhan yang 'og tu dgos pa'i yo byad thams cad 'du bya/__dar 'phan bla bre sogs kyi rgyan dgram/__dbang rdzas bsham pa dang*/__dngos gzhi'i sgrub mchod kyi bar zhag gis chod na bdag nyid lha'i nga rgyal dang bcas cho ga rgyas bsdus gang rung gis byin dbab pa bcas bya'o/__/gnyis pa ni/__las byang dgos 'dod kun 'byung gis gzhung bsrangs la dzaba? khang phyes te bzlas pa ci 'grub bya/ bar 'dir 'og nas 'byung ba ltar dmigs pa gsal btab la tshe dzaba? bzla ba dang*/__dzaba? khang bsdus rjes tshe 'gugs bskul ba bcas bgyis na'ang legs/__mchan/__skabs 'dir bum pa sgrub pa ni/__bdag mdun chos nyid 'od gsal gyi thig ler gcig pa las dbang bskur ba'i don tu bum dkyil logs su gsal bdebs pa ste/__de 'ang*/__bum pa b+h+rU~M las gzhal yas khang :__mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs rnams:__snang stong chu zla lta bur gsal:__gzungs thag 'dzin la/__rang gi thugs srog sngags phreng las:__'od zer mchod pa'i tshul du spros:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces mos la bzlas pa ci 'grub bya/__mthar mdun bum chab cig tu dmigs te mchod bstod dang gsol 'debs bya/__bum par oM AHhU~M gis mchod yon phul la/__bum pa'i lha tshogs bde ba chen por rjes su chags pas rdo rje bdud rtsi'i rang bzhin tu ltem gyis zhu bar gyur/__zhes mos la dzaba? khang bsdu/___las bum nang du pad nyi'i steng :__hrIHlas dbang chen rta mgrin rgyal:__dmar nag thod dbyug me zhags 'dzin:__khro bo'i chas rdzogs me dbus rol:__thugs srog sngags kyi phreng ba las/__bdud rtsi'i rgyun byung bum pa gang :__dag byed rdo rje'i bdud rtsir gyur:__ces mos la/__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__brgya rtsa brgyad bzlas mthar/__khro bo chen pos bgegs zlog cing las thams cad grub pa'i phrin las mdzad du gsol/__ces phrin las bcol/__de nas chos srung spyi dang bye brag gter srung klu btsan gyi gtor 'bul tshogs byin rlabs nas bsgral bstabs yan grub pa dang bdag 'jug rgyas par blang ba'am/__rig pa'i me tog dor ba tsam gyis bdag nyid 'jug pa dang*/__slob ma 'jug par gnang ba nod pa rnams bya'o/__/gsum pa ni/__gzhung las/__mchog gi dbang bzhi khyad par sku 'bag dang :__sku gsung thugs dang yongs rdzogs gtor dbang sbyin:__bsdu na mchog dbang lnga dang gtor dbang bskur:__ces dang*/__bla ma'i phyag bzhes kyis kha bskang ba bcas nang gses gsum du 'gyur te/__stod las byang chub sgrub pa'i dbang bzhi yongs rdzogs kyi rjes su sku gsung thugs yongs rdzogs dang bcas pa'i dbang sbrel ba rgyas pa dang*/__/lta ba dang sgom pa'i dbang so sor bgrangs ba'i mchog dbang lnga ste dbang bzhi yongs rdzogs mtha' rten gyi tshul du gtor dbang sbrel ba 'bring po dang*/__sku gsung thugs yongs rdzogs gtor ma'i dbang bskur ba bsdus pa/__kun gyi mtha' rgyas bkra shis tshe'i dbang bskur ba ste bzhi'o/__/de la dang po dbang bskur rgyas pa'i tshul shes na gzhan dag zhar las rtogs par 'gyur bas de'i tshul 'chad pa la gnyis/__'jug pa dang dbang dngos so/__/dang po la/__sdom ni/__khrus bya bgegs srung maN+Dal 'bul/__/chas 'jug gsol gdab gnang ba sbyin/__/rgyud sbyong sdom bzung dam la bzhag__/dbab cing rigs brtag gdong g.yogs dgrol/__/mthong ba bstan dang bcu gsum mo/__/zhes pa ltar las/__dang po ni/__slob ma rnams phyi rol du las bum gyi chu dang*/__ji ltar bltams pa sogs brjod la khrus bya/__gnyis pa ni/__nang du 'ong ba na bgegs gtor bshams la/__las byang ltar/__rang nyid dbang chen sku ru gsal:__zhes pa nas byin rlabs 'gugs bsngo bskrad pa rnams brjod cing gu gul yungs thun gyis gzir la/__hU~M/__bdag nyid dpal gyi sogs brjod la srung 'khor brtan por bsgom/__gsum pa ni/__me tog bkye bsdu byas la/__sems bskyed gsal gdab/__gang gsan par bya ba'i chos mdo rgyud gsar rnying gi ring lugs mtha' yas pa las/__'dir gsang sngags rnying ma zab mo gter gyi bka' srol rnams kyi snying po'i mthar thug lam zab bla ma sgrub pa'i skor yin cing*/__de'ang phyogs bcu dus gsum gyi rgyal ba sras dang bcas pa rnams kyi thugs rje mthu stobs phrin las gcig tu bsdus pa o rgyan gyi slob dpon bde ba chen po pad+ma saM b+ha ba la bod yul las can rje 'bangs so sos gsol ba btab pa'i ngor/__gu ru nyid bde gshegs rtsa gsum kun 'dus su sgrub pa'i thabs tshul mtha' yas pa gsungs shing phyi rabs gdul bya'i don tu gter du sbas/__las can gyi skyes bu rnams kyis rim par spyod cing 'gro ba'i don mdzad pa las/__'dir ni lha sras mu khri btsad po sogs rje 'bangs yongs la 'bral kha'i zhal chems kyi tshul du gdams pa gsol 'debs bsam pa lhun grub yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum bskyed rdzogs kyi rim pas nyams su len pa'i thabs sngon med ngo mtshar rmad du byung ba'i chos skor te/__de'ang rtsa ba rdo rje'i gsung las/__zab rgya'i mthar thug thugs sgrub bye ba'i bcud:__brag ri rin chen 'bar ba'i mgul du sbos:__legs par rgyas thob bka' yi tha ram sdoms:__nam zhig pad+ma bdag gi thugs kyi sras:__mnga' bdag skye mtha' zhig gis rkyen byas nas:__lha sras rnam 'phrul mchog gi ming can gyis:__yid bzhin rin chen mchog 'di rnyed gyur te:__yab sras mched bcas lhan cig 'dzoms nas kyang :__rten 'brel zab mo'i rkyen gyis gtan la 'bebs:__bod 'bangs sdug bsngal thams cad sel ba dang :__las can mang pos dngos grub mchog rnyed 'gyur:__ces gsungs pa ltar paN chen bi ma la mi tra dang 'jam dpal khri srong lde'u btsan zung du 'jug pa'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rang gzugs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal la snga rjes du mar dbyings phyug ye shes d+hA kis lung bstan cing gzigs snang gis nges pa 'khrungs pa ltar/__lha sras 'bring po dam 'dzin chos kyi blo gros kyi yang srid sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur gling pa la gsung gis rjes su bskul ba nyid kha byang gi tshul du gyur te/__gter chen nyid la'ang lung bstan dang gsal snang khyad par can gyis mtshams sbyar nas/__mdo khams rtsi ske'i chu bo 'dus pa'i nor bu spun gsum gyi brag ri nas sku tshab dngos grub dpal 'bar dang lhan cig spyan drangs te sprul pa'i rig 'dzin rnam pa gnyis zhal rgyas kyis gtan la phab/__phan tshun thugs yid lhag par ches pas tshad ma gsum dang dngos stobs kyi rigs pas grub pa'i zab chos khyad par du 'phags pa/__thugs sgrub yid bzhin nor bu la smin grol gyi gdams skor gnyis su bzhugs pa las/__smin byed dbang bskur bgyi ba skabs su babs pa yin/__de la'ang rgyas pa stod las smad las kyi tshul du bskur ba/__'bring po stod las dngos gzhi'i tshul du bskur ba/__bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba rnams su yod pa las skabs 'dir dbang bskur 'bring po nyid bsgrub pa yin/__de la'ang nang gses su cung zad rgyas pa dang*/__'bring po dang*/__cung zad bsdus pa'i tshul gsum mchis pa las/__da lam rgyas pa'i cho ga de bsgrub pa la slob dpon gyis bgyi bar 'os pa rnams gzhung dang bla ma brgyud pa'i phyag bzhes ltar legs par bgyis grub pa lags/__da khyed rang slob ma rnams bgyid 'os su gyur pa 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal zhig 'bul bar zhu/__zhes mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/bzhi pa ni/__ma rig pa'i sgrib g.yogs kyis rig pa ye shes kyi mthong ba bsgribs par mtshon pa'i phyir mig dar 'ching bar zhu/__oM AHhU~M/__zhes mig dar bcing*/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten tu dpa' bo 'bru lnga las skyes pa'i me tog phyag tu thogs par mos shig__/A kha~M bI ra hU~M puSh+pe badz+ra sa ma ya s+t+waM:__zhes sbyin/__lnga pa ni/__snyims pa me tog dang bcas te thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__'dren pa sangs rgyas kun gyi gtso:[ ¿]skyob pa bla med thugs rje can:__rig 'dzin 'dus pa'i tshogs kyi mchog:__bde gshegs bla ma dgongs su gsol:__ma hA gu ru thod phreng rtsal:__bde chen rgyal po'i bdag nyid dang :__dbyer med bdag gis khyod 'tshal bas:__dbang bskur ma lus stsal du gsol:__lan gsum/__drug pa ni/__de ltar gsol ba btab bas thugs rje yul la 'jug pa'i skabs phyed de gnang ba stsal zhing spro ba skyed pa ni 'di la gsan 'tshal/__slob dpon dkyil 'khor gyi gtso bo'i nga rgyal gyi rdo rje gdengs shing*/__bu khyod skal ba shin tu bzang :__bde gshegs kun gtso bla ma yi:__dkyil 'khor chen por 'jug pa dang :__dbang dang ldan par byed pa ni:__bsod nams tshogs chen bsags las byung :__khyad par lha dang dkyil 'khor rnams:__gzhan tu blta bar mi bgyid cing :__bla ma'i sku+u gsung thugs rdo rje'i:__ye shes tshul bzhin mchod pa ni:__bde gshegs kun gyis yongs su bsngags:__de phyir bdag nyid dkyil 'khor gtso:__mthong nas bka' bzhin bsgrub pa na:__bu khyod bsam pa de yis 'grub:__dga' dang spro ba skyed par gyis:__zhes bsgo/__bdun pa ni/__de nas sangs rgyas pa'i theg pa mtha' dag gi lam gyi gzhi rten skyabs su 'gro ba'i sdom pa bzung ba la 'dun pa 'di bzhin tu mdzod/__mchog gsum rtsa gsum dam can srung ma'i tshogs dang bcas pa mkha' khyab kyi 'khor lor bzhugs pa thams cad yid bzhin nor bu bla ma'i dkyil 'khor chen por rdzogs shing*/__de'ang rdo rje slob dpon gyi gsang ba gsum dang tha mi dad par shes pa la skyabs kyi mchog tu bzung nas/__bdag gzhan 'gro ba mtha' dag byang chub ma thob kyi bar du snying thag pa nas skyabs su mchi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos mdzod/__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__theg pa chen po'i lam gyi rmangs rdo byang chub mchog tu sems bskyed pa la 'dun pa 'di bzhin tu mdzod cig__/mkha' khyab kyi pha ma sems can thams cad kyi don tu/__rigs kun 'dus pa bla ma'i dkyil 'khor du zhugs shing lam rim pa gnyis la slob nas gang 'dul phrin las rnam bzhis 'khor ba dong nas sprugs pa'i 'gro don la brtson par bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos/__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla ma sangs rgyas bsgrub nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:___'gro ba bsgral bar dam bca' 'o:_lan gsum/__skyabs yul bla ma'i dkyil 'khor gyi spyan sngar/__/rgyud yongs su dag cing tshogs gnyis bde blag tu rdzogs par byed pa yan lag bcu pa tshig gi rjes su don dran pas 'di'i rjes zlos/__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don tu bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__/brgyad pa ni/__sangs rgyas pa'i theg par 'jug pa la rgyud sdom pa dang ldan par dgos pas/__de'i slad du rigs kun khyab bdag bla ma'i dkyil 'khor gyi spyan sngar/__so so thar pa'i sdom pa/__byang chub sems dpa'i bslab pa/__rig 'dzin sngags kyi dam tshig mtha' dag ngo bo gnas 'gyur ba'i tshul gyis rim par blang*/__yon tan yar ldan gyi tshul gyis gcig char bsrung*/__dus skabs dgos pa tha dad dang bstun te spyad cing bslab par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__o rgyan gdung 'dzin rgyal ba'i sras:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag gis deng bzung byang chub bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi dam tshig rnams:__yang dag nyid du bzung byas te:__srog gi phyir yang mi btang na:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__dgu pa ni/__mgon po bde ba chen po nas bar ma chad pa'i dam tshig bdud rtsi'i chu nan 'di rdo rje'i lce la brgyud nas snying dbus ye shes sems dpa'i tshul du bzhugs te/__dam tshig bsrungs na byin gyis rlob cing ma bsrungs na rdo rje gnod sbyin tu khros nas bka'i chad pa 'bebs par 'gyur bar de'i don nges par gyis shig__/dam chu sbyin la/__hU~M:__sngags kyi rtsa ba dam tshig ste:__bsrungs na dngos grub rnam gnyis thob:__ma bsrungs tshe 'dir dmyal bar 'gro:__dam srungs rdo rje'i _chu 'thungs shig:__ces gdams pa la/__deng phyin chad dam tshig tshul bzhin tu bsrung snyam pas rdo rje'i bro bor ba 'di'i rjes zlos/__badz+ra sa ma ya i daM na ra kan:__zhes brjod du gzhug__/bcu pa ni/__/de nas dbang gi gzhi 'god cing ye shes pa dbab pa la/__khyed rang rnams lus drang por bsrang*/__ngag srog rtsol kha spyor du 'chings/__yid tshogs drug gi yul la skad cig kyang ma yengs par sgo gsum gyi gnad gcun te dmigs pa 'di bzhin tu mdzod cig__/slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__khyed rang gi gdos bcas phung khams kyis mtshon pa'i ma dag pa'i snang ba thams cad mi dmigs te stong par sbyangs stong pa'i ngang las sa phyogs pad+mo bde ba can gyi bkod pa phun sum tshogs pas spras pa'i dbus su rab tu rgyas pa'i chu skyes dang nyi zla'i dkyil 'khor gyi gdan la/__khyed rang rnams skad cig gis dkyil 'khor kun gyi khyab bdag ma hA gu ru bde ba chen po pad+ma saM b+ha ba sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs can mtshan dpe'i gzi byin 'bar zhing ye shes kyi 'od lnga 'phro ba/__zhal gcig zhi zhing 'dzum pa/__phyag gnyis mnyam gzhag gi steng du ka pA la bdud rtsis gang ba'i rba rlabs ba~M yig dkar por 'khyil ba 'dzin pa/__dbu la brjid ldan she'u'i snyan zhu dang*/__sku la gsang gos phod ka chos gos za 'og gi ber chen gsol ba/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' zer thig le'i klong na bzhugs pa/__sku yis zhing khams yongs la khyab cing dkyil 'khor rab 'byams sku la rdzogs pa rigs kun gyi khyab bdag chen por gsal ba'i gnas gsum du sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin oM dkar AHdmar hU~M mthing gis mtshan par gsal thob cig__/slob dpon kyang dkyil 'khor mnga' bdag gu ru bde ba chen por gsal ba la mos gus drag tu bskyed pas/__bla ma'i thugs ka nas rdo rje'i ye shes 'gugs pa'i 'od zer lcags kyu'i rdul phran grangs med pa shar gyis 'phros/__chos dbyings rgyas par gang ba'i sangs rgyas kyi zhing rab 'byams rnams dang*/__khyad par lho nub pad+ma 'od kyi gzhal yas khang chen por sgyu 'phrul bkod pa'i rol mo bsam gyis mi khyab par snang ba'i bla ma sku gsum gyi lha tshogs rnams la phog thugs dam chen po'i dgongs pa bskul/__thugs rje chen po'i rtsal bskyed de skad cig gis nam mkha'i khyon gang bar spyan drangs nas/__khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i nges shes skyed cig__/yai shes 'bebs pa'i rdzas sbyor gyi dud pa bdug__/thod rnga sogs rol mo'i sgra dang dbyangs bcas/__hU~M hrI:__sngon tshe 'dzam gling 'di dag gi:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed ky-i rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza sid+d+hi pha la hU~M A:__hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIM hrIM dzaHdzaH__ces drag tu bzlas la dbab/__de ltar dbab pa'i ye shes kyi rgyun khyed rang rnams kyi gnyug ma'i sgo gsum la byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas par mos shig__/rdo rje sbyi bor rgya gram du bzhag ste/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya'o/__/bcu gcig pa ni/__'di na gu ru yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor rnams mngon sum du bzhugs pa la/__khyed rang rnams la sngar byin pa'i me tog de nyid/__ngo bo ye shes gcig las gtso 'khor gyi rnam par shar ba la bzang ngan gyi bye brag ma mchis kyang*/__rnam pa rang rang gi tshe rabs sngon nas 'brel ba'i rigs kyi lha gang yin pa la phog par shog cig snyam pa'i 'dun pa dang bcas tshig 'di'i rjes zlos mdzod la ltos pa med par 'dor bar zhu/__hoH__tshe rabs 'brel ba'i rigs kyi lhar:__ye shes rig pa'i me tog 'bul:__sngon nas las 'phro gang yod pa'i:__lhag pa'i lha der 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe sa ma ya hoH__zhes dkyil 'khor dngos sam/__/tshom bu'i maN+Dal du 'dor du gzhug__/me tog gi phreng ba de nyid dbang rtags cod pan gyi tshul du slar spyi bor bcings pas sku gsung thugs kyi dngos grub thob par mos shig__/me tog mgor bzhag la/__ho:__sngon tshe gong nas bsnyen pa'i lhas:__sku gsung thugs kyi dngos grub ni:__de ring khyod la dbab pa yis:__rigs kyi sras su 'gyur bar shog:__puSh+pe sid+d+hi sa ma ya s+t+waM:__bcu gnyis pa ni/__glo bur ma rig 'khrul pa'i sgrib g.yogs mtha' dag mig dar dang lhan cig tu bsal bar mos shig__/gser gyi thur ma thogs la/__ho:__rang byung 'od gsal snying po la:__glo bur 'khrul sgrib g.yogs kun:__rig pa ye shes thur mas dbye:__rdo rje'i dkyil 'khor mngon gyur shog:__dz+nyA na tsak+Shu pra be sha ya phaT:__ces pas mig dar bsal/__bcu gsum pa ni/__de ltar ye shes kyi mig gsar du thob pa la mthong ba bstan pa ni/__rdo rje'i thur mas mtshon te/__/de'ang rdo rje slob dpon gyi gsang gsum gdod nas rang byung lhun grub kyi dkyil 'khor du bzhugs pa dang*/__mdun gyi rdul tshon nam ras bris rang snang dbyer med gu ru yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor mngon sum du gsal bar bzhugs pa ni gzugs brnyan mtshan ma'i dkyil 'khor 'dis mtshon pa yin te/__de'ang 'byung bzhi ri rab dang bcas pa'i steng du mi phyed rdo rje srung ba'i gur khang chen po'i dbus su/__'og min pad+ma drA ba'i gzhal med khang rgyan dang mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i nang*/__bla ma sku lnga mtshan brgyad gang 'dul der snang du rnam par 'phrul pa'i rig 'dzin rtsal 'chang bcu gsum so so'i 'khor dang bcas pa/__kun gyi spyi bor khyab bdag ma hA gu ru bde ba chen po/__sgo bzhir bdud 'dul khro rgyal rnam bzhi/__gzhan yang rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa/__phyag brnyan pho nya'i tshogs sprin ltar 'thibs shing*/__thams cad kyang 'ja' 'od thig le zer thag gi dbus na ye shes kyi gzi byin phyogs med du 'bar ba/__'jigs dang sdug bsngal thams cad las skyob cing 'dod rgu'i dngos grub yid bzhin tu stsol ba'i skur snang ba ste/__rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor pa de rnams kyang rang gi sems nyid kyi rang rtsal so sor snang ba yin pas/__gdod nas rang la rang chas su bzhugs pa'i rang bzhin lhun grub kyi dkyil 'khor nyid gzugs brnyan gyi 'dis mtshon te mngon sum du mjal bar gyur pa'i mos pa mdzod/__ces brda sprad cing bstan no/__/gnyis pa dbang dngos la brgyad/__bum dbang*/__gsang dbang*/__sher ye/__dbang bzhi pa/__sku/__gsung*/___thugs/__yongs rdzogs gtor ma'i dbang bskur ba'o/__/dang po ni/__de nas dbang gi dngos gzhi zhu bar skabs phyed pa'i slad du maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes 'bul du gzhug__/bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbyer med pa la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__byang chub rdo rjes rgyal ba lngar:__dgongs zhing ji ltar stsal ba bzhin:__ye shes dbang bskur bdud rtsi'i chus:__bdag rgyud smin par mdzad du gsol:__ces gsol ba gdab/__de ltar gsol ba gdab pa sngon tu song nas spyan dmigs 'd-i bzhin tu mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas chos kyi dbyings dang nam mkha'i mthas gtugs pa'i zhing khams kun na gshegs shing bzhugs la 'byon par 'gyur ba'i dus gsum gyi bde bar gshegs pa rtsa gsum dkyil 'khor rab 'byams kyi lha tshogs thams cad mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dza:sa bkra lam gyis sad par bsams la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki nI sa pa ri bA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pra tIts+tsha swA hAH__hU~M hrI:__ma bcos ka dag chos sku'i ngang nyid las:__bde chen lhun grub 'od gsal longs spyod rdzogs:__thugs rje'i rig rtsal sgyu 'phrul drwa ba'i gar:__sku gsum bla ma'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__ces mchod cing bstod/__rdo rje can gyi sangs rgyas la/__/'gro ba skyob pa'i ched du dbang*/__/yon tan 'byung gnas ji ltar stsol/__/de ltar 'di la stsal du gsol/__/zhes gsol ba btab pas/__nam mkhar bzhugs pa'i lha rnams dbang gi bya ba la dgyes shing me tog gi char 'bebs pa dang bcas rgyal bar bya ba'i slad du bkra shis pa'i tshigs su bcad pas dbugs dbyung bar mos shig__oM:__dge legs kun gyi 'byung gnas rdzogs sangs rgyas:__nyon mongs gdung sel bdud rtsi dam pa'i chos:__bsod nams zhing mchog rgyal sras 'phags pa'i tshogs:__bla med dkon mchog gsum gyi bkra shis shog:__ces rol mo sgrog cing me tog 'thor/__nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha dang slob dpon lhan cig pas bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa byang chub sems kyi bdud rtsis gang bas dbang bskur bar bsams la/__hU~M hrI:__bkra shis 'od gsal snying po byang chub sems:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs bzhugs pa'i gnas:__bum pa bzang po rtag tu dpal gnas shing :__yon tan brgya phrag brgyad kyis legs par brgyan:__ye shes dpag tu med pa'i bcud kyis gtams:__rgyal ba rnams kyi bum pa'i dbang bskur bas:__snod bcud tha mal 'khrul snang kun sbyangs te:__snang ba lha ru 'char ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes rnam rgyal bum pa spyi bor bzhag la bum chu gtigs/__bum pa'i chus lus thams cad gang*/__las dang nyon mongs pa'i dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs ky-i bdag po 'od dpag tu med pas dbur brgyan par gyur/__de ltar na brda bum pas dbang bskur ba la brten nas/__don phyi snod gzhal yas khang*/__nang bcud dkyil 'khor gyi 'khor lo/__rgyud phung khams skye mched gdan gsum tshang ba'i lha tshogs su gdod nas yin pa la yin par ngo shes pas gsal brtan dag gsum gyi ting nge 'dzin bskyang bar zhu/__zhes brda don ngo sprad/__de ltar na phyi bskyed pa rdul tshon nam ras bris kyi dkyil 'khor du bum pa'i dbang thob/__lus kyi dri ma dag__/lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/__ji ltar snang ba thams cad lha'i 'khor lor 'char ba'i ye shes mngon tu byas/__'bras bu sku rdo rje sprul pa'i sku thob pa'i skal ba can tu byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cir yang snang :__'chi med rdo rje'i sku yi bkra shis shog:__gnyis pa ni/__nam mkhar bzhugs pa'i lha rnams rang snang gi shes rab ma dang rjes su chags pa'i sbyor bas snyoms par zhugs pa'i kun+da byang chub kyi sems lhan cig skyes pa'i rten tu gyur pa d+hU ti'i nang brgyud rdo rje'i lam nas yum gyi pad+mar 'khyil ba de nyid thod pa'i bdud rtsi dang ro gcig tu 'dres pas dbang bskur ba la shis pa brjod par mos shig__/byin rlabs mkha' la sprin 'khrigs bla ma rje:__dngos grub char 'bebs yi dam zhi dang khro:__dgos 'dod 'bras bu smin mdzad mkha' 'gro'i tshogs:__rtsa gsum dkyil 'khor lha yi bkra shis shog:__thod pa'i bdud rtsi thogs la/__dbang lha rnams kyis byang chub sems kyi bdud rtsi de nyid khyed rang rnams kyi lce la bzhag par mos shig__hU~M:__chos kyi dbyings kyi b+han+d+ha yangs pa ru:__bde chen ye shes rgyal kun sbyor ba'i bcud:__dkar la dri med thugs rje'i dmar mdangs can:__rgyal ba'i dbang gi mthar thug byang chub sems:__deng 'dir skal ldan ngag la sbyin pa yis:__phung po sngags rlung thig le'i dngos 'dzin kun:__dag pa bde chen lha dang lha mor gyur:__sgra skad gsung du 'char ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__zhes brjod cing thod pa mgrin par bzhag__/bdud rtsi myang du bcug pas/__mgrin pa nas thig le 'phel bas rtsa thams cad gang*/__dug gsum gyi rtog pa 'gag__/zhu bde lhan skyes kyi ye shes nyams su myong ba ni gsang dbang gi ye shes te/_de'i ngo bo gsal stong rnam par mi rtog pa'i ngang du dar cig mnyam par 'jog 'tshal/__zhes nyams bskyang du gzhug__/de ltar kun rdzob byang chub sems kyi dkyil 'khor du+u gsang ba'i dbang thob/__ngag gi dri ma dag__/lam srog rtsol gyi gnad la brten te gtum mo bsgom pa la dbang*/__sgyu ma chu zla lta bur bdag byin gyis brlabs pa'i ye shes mngon du byas/__'bras bu gsung rdo rje longs spyod rdzogs pa'i sku thob pa'i skal ba can tu byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cir yang snang :__'chi med rdo rje'i gsung gi bkra shis shog:__gsum pa ni/__rigs tsag gi gzugs brnyan me long du 'char ba bstan la/__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i phyag rgya ma rgyan gyis brgyan pa'i gzugs brnyan me long du 'char ba 'dis mtshon nas/__phyag rgya'i 'dod yon las byung ba'i bde ba mtha' dag sgyu ma lta bur shes par bya ba sngon tu 'gro bas/__sin+d+hur yi dkyil 'khor du bzhugs pa'i lha tshogs rnams kyi ye shes phyag rgya'i lus la thim pas/__de nyid rdo rje rnal 'byor ma dpral bar rang byung gi li khris dga' ba 'khyil ba bkod par gyur pa khyed rang rnams kyi lag tu gtad pa la/__dbang gi lha rnams kyis shis pa brjod par mos shig__/ma bcos spros med 'od gsal chos kyi dbyings:__bde chen ye shes rigs lnga'i sprin phung 'phro:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad thugs rje'i gter:__sku gsum lha tshogs rnams kyi bkra shis shog:__'di ltar las kyi phyag rgya dngos kyi reg bya la brten/__rang lus lha skur bsgom pa chos kyi phyag rgya/__de las bde drod mi rtog pa'i gtum mo 'bar ba dam tshig gi phyag rgya ni sin+d+hu ra'i dkyil 'khor gyis mtshon la/__de dag gi myong ba 'od gsal stong nyid du grol ba phyag rgya chen po ni me long dri ma med pas mtshon pa ste/__phyag rgya bzhi lhan cig sbyor ba'i rkyen gyis bde chen rang byung gi ye shes sad par 'gyur ba'i brda don shes par gyis shig__/rig ma'i gzugs brnyan lag tu bzhag__/sin+d+hu ra'i me long snying gar gtad la/__hU~M:__bde bar gshegs pa 'das gyur da lta bzhugs:__ma 'ongs 'byung 'gyur kun gyi lam gcig pu:__bde chen ye shes 'di ni rmad du byung :__bsam gyis mi khyab mtshon pa'i dpe las 'das:__de nyid rkyen gyis sad par bya ba'i phyir:___phyag rgya bzhi dang dbyer med rab sbyar nas:__lhan skyes ye shes nam mkha' khyab pa'i gzugs:__bla na med pa rtag tu 'phel bar 'gyur:__me long dri med stong nyid phyag rgya che:__sin+d+hu ra ni dam tshig phyag rgyar mtshon:__lha la bsgom pa chos kyi phyag rgya ste:__las kyi phyag rgya'i gsang ba'i reg bya ni:__rdo rje nor bu'i reg pas myong ba las:__shes rab ye shes snang ba mngon du gyur:__'khrul pa'i rtog tshogs nyon mongs rang sar grol:__bde stong 'du 'bral med pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~MH__zhes sin+d+hu ra'i thig le srin lag g.yon pas slob ma'i snying gar bkod/__de nas khyed rang rnams dang gtad pa'i rig ma dkyil 'khor gyi gtso bo yab yum du gsal ba lha'i 'du shes/__mkha' gsang rdo rje dang pad+mar byin gyis rlob pa sngags kyi 'du shes/__thabs 'di las bde ba chen po mngon tu bya'o snyam pa chos kyi 'du shes te/__de ltar 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs pa'i rkyen gyis yas bab dang mas brtan gyi dga' ba bzhi rim par nyams su myang*/__bde stong dbyer med lhan cig skyes dga'i ye shes kyis thams cad la khyab cing brtan pa'i mos pa mdzod cig__/de ltar phyag rgya b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi dri ma dag__/pho nya'i lam bsgom pa la dbang*/__chos thams cad kyi rang bzhin bde ba chen por rtogs pa'i ye shes mngon du byas/__'bras bu thugs rdo rje chos kyi sku thob pa'i skal ba can tu byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cing yang snang :__'chi med rdo rje'i thugs kyi bkra shis shog:__bzhi pa ni/__khyed rang rnams lus gnad rnam par snang mdzad kyi chos bdun drang por bsrang*/___ngag gnad rlung rtsol med du bzhag__/yid kyis sngar nyams su myang ba'i bde chen gyi ye shes de dran par byas nas dran bsam snga ma 'gags phyi ma ma skyes/__da ltar gyi sems skad cig ma de'i steng du stsaul bral bsal bzhag med par shigs se zhog mdzod byas la/__slob dpon kyang mnyam gzhag gi ngang nas/__a:__ye nas phyi nang chos rnams ma lus kun:__dmigs su med cing cir yang tha ler gsal:__mtha' dbus kun bral spros pa nyer zhi'i ngang :__ma bcos ma bslad der 'dzin bral bar zhog:__de tshe 'od gsal mtshon tu med pa yi:__ye shes rang gi snying dbus sad par 'gyur:__bsam gyis mi khyab gnyug ma bde ba che:__sangs rgyas kun gyi gsang ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a a:__zhes brjod/__de ltar bzhag pa'i tshe rig pa gsal stong rjen pa nam mkha' lta bu de'i ngang la zhen 'dzin med par khrigs se gnas pa ni rang bzhin rdzogs pa chen po ma bcos rang byung gi lta ba yin no/__zhes ngo sprad/__de brtan par bya ba'i phyir/__bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo bde chen rgyal po dbyer med pa'i thugs dang khyed rang rnams kyi sems nyid chu la chu bzhag pa ltar dbyer med ro gcig tu bsre zhing zung 'jug blo 'das chen po'i dgongs pa bskyang ba dang*/__dkyil 'khor gyi gtso bo las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros te khyed rang la byin gyis brlabs par mos shig__/gu ru'i sku 'bag spyi bor bzhag__/thod rnga 'khrol la dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__dus gsum sangs rgyas gu ru rin po che:__bde bar gshegs pa ma lus 'dus pa'i sku:__dkyil 'khor rab 'byams spro dang bsdu ba'i gzhi:__mtshan thos tsam gyis sdug bsngal thams cad zhi:__yon tan dran pas bsam pa lhun gyis 'grub:__dad pas gsol btab mchog gi dngos grub stsol:__yid bzhin nor bu bla ma bde ba che:__khyed ni sngon tshe bod yul bzhugs pa'i dus:__rjes 'brangs rnams la thugs dam zhal bzhes bzhin:__ma 'ongs phyi ma'i dus na 'dir lags pas:__bdag cag re ltos can gyi skyabs gcig khyed:__sku gsung thugs kyi 'khor 'das kun khyab kyang \u0f7f__mtshon pa'i sku ni srin po'i yul du bzhugs:__thugs rje'i 'jug pas bod la lhag par dgongs:__dad cing gus pa'i skal ldan bdag cag gis:__lus ni gus pas khyed la phyag 'tshal zhing :__ngag gis gdung dbyangs 'o dod khyed la 'bod:__yid kyis re ltos gcig gyur khyed dran pas:__sdug bsngal sel phyir gnas 'dir da lta gshegs:__phyi rabs don tu dad pa'i rten bzhag nas:__mthong thos dran reg bar chad kun sel zhing :__dngos grub dpal 'bar 'brel tshad don ldan par:__bsngags pa brjod pa'i sku tshab 'di lags pas:__khyed kyi sku gsung thugs mchog 'dir zhugs nas:__byin rlabs dbang chen da ltar ma bskur na:__thugs dam zhal bzhes thugs bskyed rdzun du thal:__re ltos can gyi skal ldan bdag cag rnams:__sdug bsngal gyis gzir 'di ru gum lags pas:__de phyir khyed kyi thugs rje'i rtsal sprugs la:__byin rlabs dbang chen da lta bskur du gsol:__lus la rdo rje'i sku yi byin gyis rlobs:__ngag la bden tshig gsung gi=__yid la 'od gsal thugs kyi=__yon tan bsam las 'das pa'i=__phrin las 'gro 'dul thugs rje'i byin gyis rlobs:__nad dang sdug bsngal 'jigs pa ma lus sol:__mchog dang thun mong dngos grub yid bzhin stsol:__bsam pa lhun gyis 'grub nas tshe 'di la:__bla ma khyed rang lta bur byin gyis rlobs:__de ltar rdo rje'i bden tshig gis gsol ba gdab cing thugs dam bskul ba'i tshe/__khyed rang rnams kyis kyang sangs rgyas kun dngos gu ru bde chen rgyal po la ci mdzad khyed shes blo gtad lings skyur gyi mos gus bzod med bskyed pas/__snang ba ban bun gza' gtad dang bral ba'i nyams skyes pa na gang shar byung rgyal du bskyangs shing rig pa zang thal 'od gsal gnyug ma'i ngang las/__rig gdangs 'gag med mos gus kyi rtsal sprugs te/__lus kyi rnam 'gyur stangs stabs sgyur/__ngag gis thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs dpon slob lhan cig tu mdzad par zhu/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza sid+d+hi pha la hU~M AH__zhes dzaba? dbyangs lan gsum sogs bya'o/__/de ltar na don dam byang chub sems kyi dkyil 'khor du dbang bzhi pa thob/__lus ngag yid gsum char gyi dri ma bag chags dang bcas pa dag__/lam rdzogs chen rtsol bral rang byung gi ye shes bsgom pa la dbang*/__shin tu rnam par dag pa lhan cig skyes pa'i bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes mngon tu byas/__'bras bu ye shes rdo rje ngo bo nyid sku thob pa'i skal ba can tu byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cir yang snang :__'chi med ye shes rdo rje'i bkra shis shog:__ces me tog 'thor zhing rol mo'i sgra bya'o/__lnga pa ni/__de ltar rtsa ba mchog gi dbang bzhi'i rjes 'brel du sku gsung thugs kyi byin rlabs dbang bskur ba sbyin pa la/__thog mar gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__e ma ho:__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__snang ba mtha' yas thugs rje'i byin rlabs g.yos:__sprul sku pad+ma 'byung gnas byin brlabs te:__dzam+bu'i gling du 'gro ba'i don la byon:__'gro don rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__lan gsum/__slob dpon gyis gnang ba sby-in pa ni/__rgyal po khri srong lde'u btsan man chad nas:__chos rgyal gdung brgyud mtha' nas ma stongs par:__dus gsum rgyun chad med par byin gyis rlobs:__bod kyi chos skyong rgyal po'i gnyen gcig pu:__rgyal po chos spyod skyong ba'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma'i dbang skur sby-in par bya:__de la thog mar lus tha mal du zhen pa sbyong ba'i phyir lha sku phyag rgya chen por sgom par dbang bskur ba'i slad du/__dkyil 'khor pa gtso 'khor so so'i sku las rang 'dra'i sku gnyis pa re 'phros nas/__khyer rang rnams la thim par mos shig__/khyab bdag bde ba chen po'i sku thogs la/__e ma ho:__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__snang ba mtha' yas thugs rje'i byin rlabs g.yos:__sprul sku pad+ma 'byung gnas byin brlabs te:__dzam+bu'i gling du 'gro ba'i don la byon:__'gro don rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__rgyal po khri srong lde'u btsan man chad nas:__chos rgyal gdung brgyud mtha' nas ma stongs bar:__dus gsum rgyun chad med par byin gyis rlobs:__bod kyi chos skyong rgyal po'i gnyen gcig pu:__rgyal po chos spyod skyong ba'i thugs rje can:__o rgyan=__bsam pa=__sku ni lho nub srin po'i kha gnon mdzad:__thugs rjes bod kyi sems can yongs la gzigs:__ma rig log pa'i sems can 'dren pa'i dpal:__nyon mongs gdul dka'i sems can thabs kyis 'dul:__brtse gdung rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan=__bsam pa=__dus ngan snyigs ma'i mtha' la thug pa'i tshe:__nangs re dgongs re bod kyi don la byon:__nyi zer 'char sdud mdangs la chibs te byon:__yar ngo tshes bcu'i dus su dngos su byon:__'gro don stobs chen mdzad pa'i thugs rje can:__o rgyan=__bsam pa=__lnga brgya'i tha ma rtsod dus snyigs ma la:__sems can thams cad nyon mongs dug lnga rags:__nyon mongs dug lnga rang rgyud spyod pa'i tshe:___de 'dra'i dus na bdag 'dra thugs rjes skyobs:__dad ldan mtho ris 'dren pa'i thugs rje can:__gu ru bde ba chen po'i dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes spyi bor bzhag de nas rig 'dzin rtsal 'chang bcu gsum gyi skus rim bzhin dbang bskur la/__hor sog 'jigs pa'i dmag gis mtha' bskor nas:__chos 'khor gnyen po 'jig la thug pa'i tshe:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru lha srin sde brgyad 'khor dang bcas:__hor sog dmag dpung bzlog par the tshom med:__gu ru dregs 'dul che mchog dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM=__sems can sgyu lus 'jig pa'i nad byung tshe:__mi bzod sdug bsngal nad kyis nyen pa na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru sman gyi bla dang dbyer med pas:__tshe zad ma yin bar chad nges par sel:__gu ru sman pa'i rgyal pos dbang bskur bas:__bsam pa lhun=__oM AHhU~M badz+ra gu ru =__kA ya a b+hi =__'byung ba dgrar langs sa bcud nyams pa'i tshe:__sems can mu ge'i nad kyis nyen pa na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru mkha' 'gro nor lha'i tshogs dang bcas:__dbul phongs bkres skom sel bar the tshom med:__gu ru dbang gi rgyal pos dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya=__las can 'gro ba'i don tu gter 'don na:__dam tshig zol zog med pa'i dpa' gding gis:__yid gnyis the tshom med=__gu ru yi dam lha dang dbyer med pas:__pha nor bu yis lon par the tshom med:__gu ru yi dam lha yis dbang bskur bas:__bsam pa=_oM AH hU~M badz+ra=__kA ya=__sbas yul nags khrod dben sa snyog pa'i tshe:__kha char bu yug 'tshubs shing lam 'gags na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru gzhi bdag gnyan po'i 'khor dang bcas:__chos mdzad lam sna 'dren par the tshom med:__gu ru sgrub po'i re skong dbang skur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya=__stag gzig dom dred dug sbrul mche ba can:__'brog chen 'jigs pa'i 'phrang la 'grim pa'i tshe:__yid gnyis the tshom=__gu ru dpa' bo ging dang srung mar bcas:__gdug pa'i sems can skrod par the tshom med:__gu ru dpa' bo ging gtsos dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya=__sa chu me rlung 'byung ba'i bar chad kyis:__sgyu lus g.yar po 'jig la thug pa'i tshe:__yid gnyis the tshom med=__gu ru 'byung ba bzhi yi lha mor bcas:__'byung ba rang sar zhi bar the tshom med:__gu ru nam mkha'i rgyal pos dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AH hU~M badz+ra=__kA ya=__lam srang 'jigs pa'i 'phrang la 'grim pa'i tshe:__bsad khyer jag pa chom pos nyen pa na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru phyag rgya bzhi yi dgongs par ldan:__tsau ra mi rgod rngam sems brlag par byed:__gu ru ma rungs skrod mdzad dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya=__gang zhig gshed ma'i dmag gis mtha' bskor nas:__mtshon cha rnon pos 'debs shing nyen pa na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru rdo rje'i gur dang ldan pa yis:__gshed ma braid cing mtshon cha 'thor bar 'gyur:__gu ru rdo rje'i go chas dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya=__nam zhig tshe zad 'chi ba'i dus byung tshe:__gnad gcod sdug bsngal 'du 'phrod nyen pa na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru snang ba mtha' yas sprul pa ste:__bde ba can gyi zhing du nges par skye:__gu ru 'chi ba'i gdung sel dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya=_sgyu lus g.yar po zhig pa'i bar do ru:__'khrul snang nying 'khrul sdug bsngal nyen pa na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru dus gsum mkhyen pa'i thugs rje yis:__'khrul snang rang sar grol bar the tshom med:__gu ru bar do'i 'khrul 'joms dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AH hU~M badz+ra=__kA ya=__gzhan yang las dang rkyen gyi dbang gyur te:__'khrul snang dngos por zhen cing sdug bsngal na:__yid gnyis the tshom med=__gu ru bde chen rgyal po'i ngo bo ste:__sdug bsngal 'khrul pa rtsad nas gzhig par byed:__gu ru ngan song kun 'dren dbang bskur bas:__bsam pa=__oM AHhU~M badz+ra=__kA ya a b+hi=__'gro drug sdug bsngal chen pos nyen pa dang :__khyad par bod kyi rje 'bangs sdug bsngal na:__dad gus mos pa'i gdung shugs drag po yisaH__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru'i thugs rjes 'pho 'gyur med par gzigs:__gu ru 'gro drug kun skyob dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+h-i hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__'di ltar snang ba thams cad khyab bdag bla ma rig 'dzin gyi dkyil 'khor 'khor lo snang stong sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin gyi rol pas gdul bya'i bsam pa dang mthun par don gyis shig__/drug pa ni/__de nas ngag tha mal du zhen pa sbyong ba'i phyir gsung bzlas pa'i lung sbyin pa la/__slob dpon dang dkyil 'khor gyi lha tshogs gnyis su med pa'i so so'i thugs ka nas sngags kyi phreng ba 'phros/__zhal nas byung*/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs srog dwangs ma'i sa bon gyi mthar phreng ba ltar 'khod par mos la sngags 'di rnams kyi rjes zlos so sor lan gsum re mdzad par zhu/__phreng ba sbrel la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dang*/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza:sid+d+hi pha la hU~M AH__zhes gco bo'i/__/rig 'dzin bcu la gsum rim bzhin/__rtsa sngags badz+ra gu ru'i mthar/__ya du tsa sha b+h+yo zlog:_(1)__rtsa sngags mthar/__tad+ya thA/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+ye rA dza sa mut+ga te swA hA:__(2)__rtsa sngags dang*/__dzam+b+ha la dza len+Da ya swA hA:__(3)__rtsa sngags dang*/__e ka dza TI tsit+ta hrIng hrIng dza:__rak+sha rA hu=__nA ga rak+sha __ging+ka ra rA dza =__a ya ma du ru tsa sha na tsit+ta=__(4)__rtsa sngags dang*/__oM lo ka pA la sa ma ya tsit+ta hrIng hrIng dzaHdzaH__(5)__thod phreng rtsal dang*/__badz+ra rat+na pad+ma karma ging+ka ra hU~M hU~M pheM pheM phaT phaTaH__(6)_rtsa sngags dang*/__/ba~M la~M ra~M ya~M sarba sid+d+hi hU~MH__(7)__thod phreng rtsal dang*/__badz+ra kro d+ha dzaHhU~M ba~M hoHhU~M hU~MH__(8)__rtsa sngags dang*/__oM hU~M maM badz+ra rak+Sha rak+ShaH__(9)__oM pad+ma d+hA ra hrIH__oM mai tri maiM swA hA:__oM wA gI shwa ri muM:__oM ma Ni pad+me hU~M:__oM badz+ra pA Ni hU~M:__(10)__rtsa sngags dang*/__oM AHhU~M:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+ha tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~MH__(11)_oM ma hA gu ru su kha sid+d+hi hU~M:__(12)__oM ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__(13)__phreng ba mgrin par bzhag pas nus pa brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__AH__ji snyed brjod pa kun gyi rgyur gyur pa'i:__ngag la rdo rje'i sngags kyis dbang bskur bas:__brtan dang g.yo ba'i sgra skad thams cad kun:__grags stong rgyal ba'i gsung du rtogs par shog:__oM sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__'di ltar grags pa thams cad khyab bdag bla ma rig 'dzin gyi gsung dbyangs gzhom med yi ge 'khor lo'i sprin grags stong brjod pa dang bral ba las sgra'i tshul bsam gyis mi khyab pas 'gro ba'i don gyis shig__/bdun pa ni/__de nas yid tha mal du zhen pa sbyong ba'i slad du thugs 'od gsal gyi dgongs pa ngo sprad pa ni/__me long bstan la/__me long dwangs pa la gzugs brnyan sna tshogs su shar yang*/__snang dus nyid nas dngos pos stong*/__stong bzhin tu sna tshogs su snang ba ma 'gags pa bzhin/__lha sngags kyis mtshon pa'i 'khor 'das kyi chos thams cad rang sems stong pa'i rang rtsal du shar yang*/__shar dus nyid nas bden par ma grub/__ma grub bzhin tu cir yang 'char bas thams cad kyang sku gsum 'du 'bral med pa zung 'jug 'od gsal 'khor yug gi dgongs par ngo shes par gyis shig__hU~M:__me long nang du gzugs brnyan shar ba bzhin:__dmigs su med kyang mngon sum sa le ba:__yid la rgyal ba'i thugs kyis dbang bskur bas:__dran rtog thams cad rang shar rang grol shog:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'di ltar rtog tshogs thams cad khyab bdag bla ma rig 'dzin gyi thugs ka dag 'od gsal zang thal kun khyab 'dus ma byas mnyam nyid chen po'i dgongs par la zlo _bas 'bad med lhun gyis grub pa'i gzhan don rgya chen po gyis shig__/brgyad pa ni/__las rdor gyis gtor chen bteg__/slob dpon gyis/__de nas dbang don gyi ye shes brtan par byed pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba la dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__gtor ma rin chen gzhal yas khang gi nang :__lha tshogs kun bzhugs sku gsung thugs dag las:__'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros nas su:__slob ma'i gnas gsum la thim sgrib pa sbyangs:__sku gsung thugs dang ye shes dbang thob bsam:__thod rnga 'khrol zhing gdung shugs lta stangs dang bcas pas/__hU~M hrI:__dngos grub kun bdag gu ru bde ba che:__bod 'bangs yongs la thugs rjes brtser dgongs nas:__thugs dam zhal bzhes sdug bsngal kun sel ba'i:__sku tshab bla ma'i rnal 'byor mchog gcig dang :__thun mong bcu gsum las can don tu gsungs:__dgongs pa'i byin rlabs snod ldan bu la stsal:__brtse ba'i zhal chems bod 'bangs yongs la bzhag:__bslu med rdo rje'i gsung gis zhal bzhes pas:__de phyir bdag gis rtse gcig bsgrub lags na:__sku gsung thugs kyi byin gyis brlab tu gsol:__ye shes lnga yi dbang mchog bskur du gsol:__sdug bsngal bcu gsum yongs su zhi ba dang :__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__zhes brjod la gtor ma slob ma'i spyi bor bzhag pa dang bstun/__dus gsum sangs rgyas gu ru rin po che:__sogs rdo rje'i tshig rkang drug gi gsol 'debs dang*/__/thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs bya/__gtor rdzas kyi cha shas dang bdud rtsi sbyin la/__gtor rdzas dam tshig gi bdud rtsi la longs spyod pas dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu thob par mos shig__/spyi tsam la des 'thus shing*/__bsnyen sgrub nus pa'i smin slob la/__/gtor ma rtsa ba gsum gyi lha tshogs 'od du zhu nas khyed rang la thim pas dkyil 'khor chen po'i bdag nyid dngos su gyur par mos shig__/byas la dgongs pa'i drod gtad de thugs yid mnyam nyid du bzhag go__/de dag gis dbang bskur 'bring po las cung zad rgyas par spros pa bstan zin to/__/gnyis pa 'bring po kha rkyang byed na/__sbyor ba'i bsham bkod skabs sku tsaka sngags phreng me long gsum po mi dgos/__dngos gzhi'i dbang bskur gong smos dkyus ltar/__sku gsung thugs kyi byin rlabs dbang bskur bor nas mchog dbang lnga zhes dbang bzhi pa la/__lta ba dang sgom pa'i dbang so sor bgrangs pa'i mtha' rten gtor dbang sbyar ba'o/__/gsum pa bsdus pa sku gsung thugs yongs rdzogs gtor dbang bcas pa tsam byed na/__sbyor ba bsham bkod la rnam bum thod pa me long sku 'bag rnams mi dgos pas/__dkyil 'khor dbus su bla ma'i gtor chen/__/mdun tu tsaka li sngags byang me long*/__mchod gtor nyer mkho gzhan tshogs par byas/__sgrub mchod skabs bum pa sgrub pa mi dgos/__dbang dngos la/__khrus bya/__bgegs bskrad/__srung 'khor bsgom/__lo rgyus kyis mtshams sbyar nas maN+Dal phul/__gsol ba gdab/__gnang ba sbyin/__skyabs sems tshogs bsag__/sdom bzung*/__ye shes dbab brtan bcas ky-i rjes/__bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbyer mi phyed pa la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma hoH__nub phyogs bde ba sogs kyis gsol gdab dang gnang ba sbyin pa nas brtsams/__sku phyag rgya/__gsung bzlas lung thugs dgongs pa ngo sprad pa bcas kyi mthar gtor ma'i dbang bskur sbyar bas 'grub bo/__/bzhi pa mtha' rgyas tshe'i dbang bskur ba ni/__rgyas 'bring bsdus gsum gang byed kyang mthar 'di nyid sbyor ba gzhung dang bla ma'i zhal lung las 'byung bas/__gtor dbang grub pa dang*/__de ltar dbang gi dngos gzhi legs par grub nas/__mtha' rgyas bkra shis tshe'i dbang bskur bgyi ba la/__thog mar thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__rtsa gsum rgyal ba 'dus pa'i dngos:__ma hA gu ru pad+ma 'byung :__bdag la brtse bas nyer dgongs te:__'chi med tshe yi dbang mchog stsol:__zhes lan gsum gyis gsol ba gdab/__slob dpon gu ru bde ba chen po 'chi med pad+ma saM b+ha bar gsal ba'i gnas lngar phyag mtshan lnga dang yig 'bru lngas mtshan pa las 'od zer bsam gyis mi khyab pa dang*/__lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/__'byung ba bzhi'i dwangs ma/__'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang bas 'chi med tshe'i dngos grub thob/__mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas rdo rje tshe'i bcud len du gyur pa'i mos pa mdzod/__zhes dang mda' dar g.yab la/__hrI:__'od gsal chos sku'i pho brang nas:__longs spyod yongs rdzogs sprul pa'i sku:__'chi med pad+ma saM b+ha ba:__rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__sgrub la tshe dbang mchog stsol phyir:__thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__phyi snod 'byung ba bzhi yi bcudaH__nang bcud 'gro ba'i tshe bsod dpal:__gsang ba rgyal ba sras bcas kyi:__mkhyen brtse nus pa'i yon tan kun:__'od zer bdud rtsi'i rnam par bsdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la bstim:__rgas med lang tsho'i dngos grub stsol:__nad med bde ba'i dngos grub stsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsol:__ye shes mchog gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dzaH__de nas tshe'i 'brang rgyas thogs la/__de ltar tshe 'gugs shing bcud bsdus nas/__tshe'i 'brang rgyas 'di nyid rtsa gsum kun 'dus 'chi med pad+ma saM b+ha ba gu ru bde ba chen po'i rnam pa/__phyag gnyis mnyam gzhag gi steng na 'chi med tshe'i bdud rtsis gang ba'i b+han+d+ha dang tshe bum bsnams par gsal ba'i gnas lngar phyag mtshan lnga dang yig 'bru lngas mtshan pa las 'od zer bsam gyis mi khyab pa dang*/__lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/__'byung ba bzhi'i dwangs ma/__'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/__phyag gi b+han+d+ha dang bum pa'i nang du+u zhugs shing 'khyil ba las 'chi med tshe'i bdud rtsi dpag tu med pa byung*/__khyed rang rnams kyi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang*/__dus ma yin pa'i 'chi ba bag chags dang bcas pa byang*/__'chi med tshe'i dngos grub thob/__dwangs ma snying gi dbus su sna tshogs rdo rje'i lte bar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi nang du hUM gi khog par n+ri yig gis mtshan pa la thim pas rdo rje'i srog 'grub pa'i mos pa mdzod ces dang*/__oM:__bkra shis 'od gsal gzhon nu'i bum pa'i dbyings:__ye shes rang snang pad+ma saM b+ha ba:__zung 'jug bde ba chen po'i dbang bskur bas:__skye 'chi bgres rgud bral ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dzaH__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__tshe chang sbyin la/__AH__rang byung mtshan ldan rdo rje'i ka pA lar:__brtan dang g.yo ba'i bcud kun gcig tu 'khyil:__byang chub sems kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__nad med bde ba'i dbang mchog thob par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dzaH__wA ka a b+ti Shiny+tsa AH__tshe ril sbyin la/__hU~M:__ngo bo srid zhi'i dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rnam pa lhan skyes ye shes sems dpa'i gzugs:__snying dbus nyi zla'i ga'ur rgyas gdab pas:__'chi med rdo rje tshe yi dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dzaH__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hUM:__tshe mda' spyi bor rgya gram du bzhag la/__khyed rang rnams kyi lus mi shigs rdo rje'i go chas g.yogs shing rig pa'i rang ngor skye shi'i mtshan ma gdod nas ma grub pa 'chi med gnyug ma'i don la mnyam par 'jog par zhu/__AH__spros pas 'khor 'das khyab pa'i tshe:__bsdus pas 'od gsal thig le'i klong :__rdo rje'i srog tu yongs grub par:__mi 'gyur brtan pa'i rgyas gdab bo:__dz+nyA na badz+ra A yu She rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes brjod do/__de dag rnams kyis rig 'dzin che mchog rnam pa gnyis la bka' babs pa'i zab chos/__thugs sgrub byai ba phrag brgya'i yang snying bla ma yid bzhin nor bu bde ba chen po'i dkyil 'khor du rtsa ba'i dbang bskur 'bring po bgyis grub pa lags pas/__sngags kyi rtsa ba dang yan lag gis bsdus pa'i dam tshig spyi dang khyad par o rgyan sangs rgyas gnyis pa nyid las snyigs 'gro'i dpal mgon gzhan na med par shes pas gsol 'debs bsnyen sgrub tshes bcu'i mchod pa sogs dus dang rgyun gyi nyams len brtson pa che thang du bya ba'i blos 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dam tshig khas blang*/__gtang rag maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba/__dge bsngo rnams bya/__tshogs la rol zhing lhag ma btang ba man chad dkyil 'khor rjes chog rnams kyang las byang ltar mthar chags su bya'o/__/yid bzhin nor 'dra'i rje btsun gu ru rjer/__/gsol 'debs thabs tshul mang yang grub gnyis kyi/__/'dod rgu char du bsnyil 'di rnyed dka' bas/__/dus mtha'i skye bor yid bzhin nor las 'tshengs/__/de nyid nyams su len la smin byed 'di/__/med thabs med phyir 'di 'chang 'di 'dzin pas/__/sa chen kun khyab snying po'i bstan pa dang*/__/'gro ba'i bde skyid nyi bzhin gsal gyur cig__/ces pa 'di'ang rigs kun khyab bdag thams cad mkhyen gzigs 'jam mgon bla ma'i gsung gis rjes su gnang ba stsal ba las/__rje nyid kyis bka' drin tu stsal ba'i zin bris sor bzhag__/mtshams sbyor sogs cung zad rgyas par spros pa las rang rtog gis ma bslad par/__pad+ma'i rgyal tshab rdo rje 'chang pad+ma dbang chen dang sprul pa'i rig 'dzin chen po rnam pa gnyis sogs yongs 'dzin dam pa du ma'i zhabs rdul la spyi bos reg pa pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal lam/__ku sA li blo gros mtha' yas pa'i sdes gdan sa chen po dpal spungs yang khrod shrI de bI ko Ti'i snying po tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: