JKW-KABAB-03-GA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title 'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan JKW-KABAB-03-GA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 26, Pages 485-486 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 485-486. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Supplications - gsol 'debs
Cycle རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ (rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
Colophon

།ཅེས་འཇམ་དཔལ་བསྟན་དར་སོགས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ངོར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces 'jam dpal bstan dar sogs dad ldan rnams kyi ngor blo gros mtha' yas kyis spel ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཨོཾ་གྱིས་ཐར་དང་འདོད་རྒུའི་ནོར་སྟེར། །དཔལ་དང་གཡང་སོགས་སྐལ་བ་བཟང་པོས། །སྲིད་ཞིར་སྨན་མཛད་གསང་བ་གསུམ་བདག །མཆོག་སྦྱིན་འཕགས་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །ཏཱ་རེ་ཐུགས་བསྐྱེད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོས། །འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས། །མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་རྟག་ཏུ་སྒྲོལ་བའི། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །ཏུཏྟཱ་རེ་ཞེས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིས། །འཇིགས་བཅས་རྒུད་པའི་ཚ་གདུང་བསལ་ནས། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི། །གདུང་བ་སྐྱོབ་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །ཏུ་རེ་ཁྱོད་ཞབས་དྲན་པའི་མོད་ནས། །གང་འདུལ་མཚན་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པས། །བདག་ལྟའི་ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྲུང་བའི། །ཐུགས་རྗེ་མྱུར་མ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །སྭཱ་ཧཱ་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་གྱིས། །དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་པས། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་དབུགས་འབྱིན་སྩོལ་བའི། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡུམ་ལ་འདུད་དོ། །མདོར་ན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ། །སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་ཟུངས་ཤིག །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང༌། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རིག་དང་བརྩེ་བའི། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས། །དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཅེས་པའང་ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ལ་གཅིག་ཏུ་གུས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྐྱེད་པའི་ཡུམ། །བཅོམ་ལྡན་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ལ། །སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་ནས་དོན་གཉིས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་འཇམ་དཔལ་བསྟན་དར་སོགས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ངོར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__/rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho bzhugs/__tA~M/__rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i sgrol ma'i dbang la/__sngon gtor/__bgegs bskrad/__mchod brlab/__skyabs sems nas bzung bdag bskyed gzhung ltar/__mdun bskyed rnal 'byor rgyud ltar dang*/__bum pa gzungs sgrub ltar bya/__las bum kyang bsgrub/__bdag 'jug rgyas bsdus gang rigs bya/__slob ma'i bya ba la/__khrus bya/__bgegs bskrad/__srung 'khor maN+Dal/__pad+ma sems gtso sogs kyi gsol ba gdab/__bu tshur sogs rkang pa gsum gyis mthar/__gus shing dwangs ba'i yid kyis zungs/__zhes pas gnang ba byin/__dkon mchog gsum la sogs rgyud bshags/__bde bar gshegs pa sogs sdom bzung*/__de nas bum pa'i dbang*/__dbang lha sgrol ma spyan drangs/__ji ltar bltams pa sogs kyis spang bya spong ba'-i sa bon dang*/__pad+ma'i rigs kyi dam tshig mchog__/phyag rgya'i dbang bskur bla na med/__/skal ldan khyod la sbyin pa yis/__/rtogs pa mchog dang ldan par shog___/oM pad+mot+b+hA ba a b+hi Shiny+tsa mis rtogs bya rtogs pa'i sa bon rgyud la bzhag par mos la bkod pa'i rig pa gtad/__de la brten nas sgrol ma'i skur gsal ba la/__'di ni sangs rgyas thams cad kyi/__/ye shes thugs dang gnyis su med/__/rdo rje thugs kyi dbang bskur bas/__/mkhyen pa gnyis ldan dbang thob shog__/tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa mi/__'di ni sangs rgyas thams cad kyi/__/ye shes gsung dang gnyis su med/__/dril bu gsung gi dbang bskur bas/__/chos kyi sgra dbyangs sgrogs par shog__/wA ka gaN+De a b+hi Shiny+tsa mi/__/'di ni sangs rgyas thams cad kyi/__/ye shes sku dang gnyis su med/__/rdo rje ming gi dbang bskur bas/__/mtshan gyis sa gsum khyab par shog__/kA ya na ma a b+hi Shiny+tsa mi/__/nam mkhar bzhugs pa'i dbang lha ye shes pa phyag rgya bzhis bstim pas dam ye dbyer med du gyur pa la/__dbang bskur rdo rje sogs nas/__oM sarba ta thA ga ta kA ya wa kA tsit+ta a b+hi She ka te sa ma ya shri ye hU~M/__zhes dbang bskur/__'od dpag med gtso bor gyur pa'i rigs lngas dbur brgyan/__mchod cing shis pa brjod/__nang nus pa 'jug pa'i slad/__sku spyi bor bzhag__/oM/__rje btsun sgrol ma'i sku yi dbang*/__/deng 'dir khyod la sbyin pa yis/__/snod bcud phung khams skye mched kun/__/ye shes sku ru dag par shog__/kA ya dz+nyA a b+hi Shiny+tsa oM/__sngags rnams kyis bzlas lung bya/__sngags phreng mgrin par bzhag la/__AH__rje btsun sgrol ma'i gsung gi dbang*/__/deng 'dir khyod la sbyin pa yis/__/phyi nang brtan g.yo'i sgra skad kun/__/rdo rje'i sngags su rdzogs par shog__/wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__dgongs pa ngo sprad cing me long snying gar bzhag la/__hU~MH__rje btsun sgrol ma'i thugs kyi dbang*/__/deng 'dir khyed la sbyin pa yis/__/gzung 'dzin rtog tshogs ji snyed kun/__/'od gsal dbyings su smin par shog__/tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M/__de rnams yan gyi phyi bum pa'i dbang*/__zab mo gsang ba'i dbang ni/__AH__yab yum snyoms par zhugs pa yi/__/dkar dmar lhag pa'i byang chub sems/__/khyod kyi lce la bzhag pa yis/__/gsal stong ye shes nyams myong shog__/bo d+hi tsit+ta gu h+ya a b+hi Shiny+tsa AH__sher dbang ni/__hU~MH__dga' ba'isgyu rtsal yid du 'ong*/__/sna tshogs gzugs can 'di khyer la/__/'du shes gsum gyi sbyor ba yis/__/dpe yi ye shes mtshon par gyis/__/pra dz+nyA dz+nyA na mu dra a b+hi Shiny+tsa hU~MH__bzhi pa ni/__hoH__rtag tu snying la gnas pa yi/__/mi shigs thig le bde ba che/__/rnam kun stong pa zung 'jug pa'i/__/don gyi lhan skyes mngon gyur shog__/d+harma d+ha tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a:__mtha' rten bkra shis rdzas rtags sna bdun sbyin zhing mnga' gsol/__dam tshig khas blangs sogs rjes rim spyi ltar bya'o/__/rje bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zab mo dgongs pa'i gter las byung ba mang+ga laM//

Footnotes

Other Information