JKW-KABAB-02-KHA-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།
Wylie title grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprin JKW-KABAB-02-KHA-033.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 33, Pages 209-210 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprin. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 209-210. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ།།ཨ་ཧོ། །ཚོགས་བརྒྱད་འཁྲུལ་པ་ཟད་པ་ཡི། །གཞི་གྲོལ་ཀ་དག་དཔལ་གྱི་རི། །འོད་གསལ་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་གར། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོམ་བུར་འདུད། །ཡང་གྲགས་སྟོང་གླུ་ཡི་མཆོད་པ་ཡིས། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་ཕྱིར་ལེན། །རྩ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མགྲིན་པ་ནས། །སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གླུ་བླངས་པས། །ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་ཕུང་ཁམས་ཚོགས། །གདན་གསུམ་ལྷ་ཡི་སྐུ་རུ་སྨིན། །རླུང་དབུ་མར་རོལ་པའི་མགྲིན་པ་ནས། །གསལ་སྟོང་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་གླུ་བླངས་པས། །སྒྲ་ཚིག་རང་མཚན་ཞེན་པ་ཀུན། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ངང་དུ་སྨིན། །ཐིག་ལེ་བདེ་ཆེན་གྱི་མགྲིན་པ་ནས། །བདེ་སྟོང་དགའ་བཞི་ཡི་གླུ་བླངས་པས། །ཐ་མལ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་འཆིང་བ་ཀུན། །ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ། །རང་རིག་བརྗོད་མེད་ཀྱྀ་མགྲིན་པ་ནས། །ངང་བཞག་ལྷུན་འབྱམས་ཀྱི་གླུ་བླངས་པས། །སྣ་ཚོགས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཀུན། །ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ། །ཀ་ཏི་ཤེལ་སྦུག་གི་མགྲིན་པ་ནས། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་ཡི་གླུ་བླངས་པས། །ཕུང་ཁམས་གདོས་བཅས་ཀྱི་མཚན་མ་ཀུན། །ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཀྱི་ངང་དུ་ཐིམ། །སྒོ་གསུམ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྲིན་པ་ནས། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གླུ་བླངས་པས། འཁོར་འདས་གཉིས་འཛིན་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན། །བྱར་མེད་འབྲས་བུ་ཡི་ཀློང་དུ་ཐིམ། །ཆོས་དྲེད་སྐལ་དམན་གྱི་མགྲིན་པ་ནས། །སྣ་ཚོགས་གྲགས་སྟོང་གི་གླུ་བླངས་པས། །བྱེད་སྙམ་བསྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཀུན། །ལེ་ལོ་ཕྱི་བཤོལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ། །དེ་ངེས་དོན་གླུ་ཡི་མཆོད་པ་ཡིན། །རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱོ་བའི་གདུང་དབྱངས་ཡིན། །དགེ་བ་དེས་མ་རྒན་འགྲོ་བའི་ཁམས། །རང་རིག་གི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག། །།
[edit]

@#/__/grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprin zhes bya ba//a ho/__/tshogs brgyad 'khrul pa zad pa yi/__/gzhi grol ka dag dpal gyi ri/__/'od gsal sgyu mar rol pa'i gar/__/rig 'dzin mkha' 'gro'i tshom bur 'dud/__/yang grags stong glu yi mchod pa yis/__/dpa' bo DA ki dgyes phyir len/__/rtsa dag pa rab 'byams kyi mgrin pa nas/__/snang stong bskyed rim gyi glu blangs pas/__/kun brtags 'khrul pa'i phung khams tshogs/__/gdan gsum lha yi sku ru smin/__/rlung dbu mar rol pa'i mgrin pa nas/__/gsal stong bzlas brjod kyi glu blangs pas/__/sgra tshig rang mtshan zhen pa kun/__/lung dang rtogs pa'i ngang du smin/__/thig le bde chen gyi mgrin pa nas/__/bde stong dga' bzhi yi glu blangs pas/__/tha mal nyon mongs kyi 'ching ba kun/__/zung 'jug 'od gsal gyi ngang du thim/__/rang rig brjod med ky-i mgrin pa nas/__/ngang bzhag lhun 'byams kyi glu blangs pas/__/sna tshogs gzung 'dzin gyi rtog pa kun/__/shar grol dus mnyam gyi ngang du thim/__/ka ti shel sbug gi mgrin pa nas/__/'ja' zer thig le yi glu blangs pas/__/phung khams gdos bcas kyi mtshan ma kun/__/chos zad blo 'das kyi ngang du thim/__/sgo gsum cha snyoms kyi mgrin pa nas/__/bskyed rdzogs rdzogs chen gyi glu blangs pas/__'khor 'das gnyis 'dzin gyi rtog tshogs kun/__/byar med 'bras bu yi klong du thim/__/chos dred skal dman gyi mgrin pa nas/__/sna tshogs grags stong gi glu blangs pas/__/byed snyam bsgrub 'dod kyi dam chos kun/__/le lo phyi bshol gyi ngang du thim/__/de nges don glu yi mchod pa yin/__/rang rgyud la skyo ba'i gdung dbyangs yin/__/dge ba des ma rgan 'gro ba'i khams/__/rang rig gi ngo bor lhun grub shog/__//

Footnotes

Other Information