སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sngags srung ma'i gtor 'bul khyer bde JKW-KABAB-01-KA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 18, Pages 647-648 (Folios 1a1 to 1b6)
Author གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje. Sngags srung ma'i gtor 'bul khyer bde. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 647-648. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ (rdzogs chen a ti zab don snying po)
Deity sngags srung ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SI-015
Colophon

ཞེས་པའང་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes sbyar ba dge legs 'phel gyur cig

[edit]
༄༅། །སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་བཛྲ་དྷ་རཱ་ཡ། འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་མཆོད་གཏོར་བྱ་བར་འདོད་པས་གཙང་མའི་སྟེགས་ལ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་པ་དང༌། སྨན་ཕུད་རཀྟ་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་སོགས་མཆོད་རྫས་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། ཡི་དམ་གང་རུང་གི་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། མདུན་དུ་ཁྲག་མཚོ་ཀེང་རུས་ཁྲིར༔ པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཏྲག་ཡིག་ལས༔ ཨེ་ཀ་ཙ་ཏྲི་སྨུག་ནག་མདོག༔ འཇིགས་ཚུལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔ རལ་གཅིག་སྤྱན་གཅིག་ནུ་མ་གཅིག༔ མཆེ་གཅིག་མི་ཟད་ཁྲོ་ཚུལ་ཅན༔ ཕྱག་གཡས་ཞིང་གི་དབྱུག་པ་འཕྱར༔ གཡོན་པས་ཙིཏྟ་ལྕགས་སྤྱང་འགྱེད༔ གཅེར་བུ་དུར་ཁྲོད་རྒྱན་ཆ་དང་༔ འཇའ་ཚོན་བེར་དང་སྤྲིན་དཀར་གསོལ༔ བརྐྱང་བསྐུམ་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པར་བསྒོམ༔ དེའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་ཨཱཿ སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ལ། བྷྱོཿ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས༔ སྔགས་སྲུང་ཁྲོ་མོ་རག་གདོང་མ༔ དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་དྲག་རྩལ་ཅན༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་བཞིན༔ བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་རུ་རུ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་སྙིང་ཁ་རཀ་མོ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཛཿཛཿ ཞེས་སྤྱན་དྲངས། ཏྲག་རཀྵ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡའི་བར་གྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང༌། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྨན་རག་འབུལ། འབོད་སྔགས་མཐར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁཱ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བཏགས་པ་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། བསྟོད་པ་ནི། བྷྱོཿ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཤིན་ཏུ་གསོད་པའི་སྨུག་ནག་ཁྲོས་མ་ནི༔ ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་ལྷོ་སྤྲིན་གོས་སུ་གྱོན༔ ཙིཏྟ་ཟ་ཞིང་དམ་ཉམས་སྙིང་ཁྲག་འདྲེན༔ ཞིང་ཆུང་དབྱུགས་པས་དགྲ་སྙིང་ཚལ་པར་འགས༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན༔ དཔྲལ་ན་སྤྱན་གཅིག་སྲིད་གསུམ་ཁོང་ནས་འབྱིན༔ ཞལ་ན་ཚེམས་གཅིག་དགྲ་བོའི་སྲོག་གཅོད་མ༔ བྲང་ན་ནུ་གཅིག་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་༔ ཤ་ཁྲག་ལོངས་སྤྱོད་དམར་གཏོར་འདི་གསོལ་ལ༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་དམ་ཉམས་གཤེད་མ་མཛོད༔ མ་མོ་སྲོག་ལ་དགྱེས་ཕྱིར་འདི་གསོལ་ལ༔ བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ༔ ཞེས་བསྟོད་ནས། སྔགས་སྲུང་མ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་༔ བདག་ཅག་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་མཐུན་པའི་རྐྱེན༔ མ་ཚང་མེད་འབྱོར་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་ཞིང་གཏོར་མ་སྟོབ་པ་དང་བཟོད་གསོལ་གཤེགས་བསྡུ་རྣམས་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/sngags srung ma'i gtor 'bul khyer bde bzhugs so/__/na mo badz+ra d+ha rA ya/__'dir rdzogs pa chen po a ti zab don snying po'i bka' srung ye shes kyi ma mo sngags kyi srung ma'i mchod gtor bya bar 'dod pas gtsang ma'i stegs la gtor ma gru gsum sha khrag gis brgyan pa dang*/__sman phud rak+ta nyer spyod lnga sogs mchod rdzas rnams tshogs par byas la/__yi dam gang rung gi bdag bskyed sngon du 'gro bas mchod gtor rnams byin gyis brlab/__swa b+hA was sbyang*/__mdun du khrag mtsho keng rus khrir:__pad nyi'i gdan la trag yig las:__e ka tsa tri smug nag mdog:__'jigs tshul zhal gcig phyag gnyis ma:__ral gcig spyan gcig nu ma gcig:__mche gcig mi zad khro tshul can:__phyag g.yas zhing gi dbyug pa 'phyar:__g.yon pas tsit+ta lcags spyang 'gyed:__gcer bu dur khrod rgyan cha dang :__'ja' tshon ber dang sprin dkar gsol:__brkyang bskum stabs kyis gnas par bsgom:__de'i spyi bor oM:__mgrin par AH__snying gar hU~M:__hU~M las 'od zer 'phros pas sngags kyi srung ma 'khor bcas spyan drangs par bsam la/__b+h+yoH__dad pa dang ni dam tshig gis:__sngags srung khro mo rag gdong ma:__dbyings kyi ma mo drag rtsal can:__dam tshig dbang gis spyan 'dren na:__sngon gyi zhal bzhes dam bcas bzhin:__bstan pa bsrung phyir gshegs su gsol:__oM ru ru e ka tsa ti snying kha raka mo ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M dzaHdzaH__zhes spyan drangs/__trag rak+Sha sa ma ya tiSh+Than+tus bzhugs su gsol/__ar+g+haM nas shap+da'i bar gyis phyi mchod dang*/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__zhes sman rag 'bul/__'bod sngags mthar sa pa ri wA ra i daM ba ling+ta kha khA khA hi khA hi:___zhes btags pa gsum mam bdun gyis gtor ma 'bul/__bstod pa ni/__b+h+yoH__bskal pa me ltar 'bar ba'i dur khrod nas:__shin tu gsod pa'i smug nag khros ma ni:__nam mkha'i gzugs can lho sprin gos su gyon:__tsit+ta za zhing dam nyams snying khrag 'dren:__zhing chung dbyugs pas dgra snying tshal par 'gas:__'jigs byed chen po ral pa'i thor tshugs can:__dpral na spyan gcig srid gsum khong nas 'byin:__zhal na tshems gcig dgra bo'i srog gcod ma:__brang na nu gcig sgrub mchog bu bzhin skyong :__sha khrag longs spyod dmar gtor 'di gsol la:__dam tshig dbang gis dam nyams gshed ma mdzod:__ma mo srog la dgyes phyir 'di gsol la:__bdag gis bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod:__dam tshig dus la bab bo sa ma ya:__zhes bstod nas/__sngags srung ma mo 'khor dang bcas pa yis:__gsang sngags bstan pa dar zhing rgyas pa dang :__bdag cag 'gal rkyen kun zhi mthun pa'i rkyen:__ma tshang med 'byor bsam don lhun grub mdzod:__ces gsol zhing gtor ma stob pa dang bzod gsol gshegs bsdu rnams bya'o/__/zhes pa'ang rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes sbyar ba dge legs 'phel gyur cig/__//

Footnotes

Other Information