JKW-KABAB-22-ZA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།
Wylie title dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi spyi don rnam par bshad pa dngos grub snying po JKW-KABAB-22-ZA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 22, Text 3, Pages 529-731 (Folios 1a to 102a4)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Citation Mi pham rgya mtsho. dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi spyi don rnam par bshad pa dngos grub snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 22: 529-731. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Overviews - spyi don  ·  Detailed Explanation - rnam bshad
Karchag page JKW-KABAB-Volume-22-ZA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-PHA-012
Colophon
  • Author colophon: མི་ཡི་ནོར་བུ་བདེ་སྐྱོང་གི་སྣོད་སོགས་དངོས་རྫས་ད་མ་དང་བཅས་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་སྤྱི་དོན་ཞིག་འབྲི་དགོས་པར་ནན་གྱིས་བསྐལ་བ་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་ད་མས་བསྐལ་བའི་རྐྱེན་བྱས་ནས། རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཆུ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་ཡང་དབེན་པདྨ་བདེ་ལྡན་ད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་བར་ད་ངག་བཅད་ཀྱི་ཚུལ་ད་གཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བྱས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་སླར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་ཕུལ་ཏེ། ལོ་དེ་ཡི་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གློ་བུར་འབྲི་འདོད་ཞིག་བྱུང་བ་བཞིན། པད་འབྱུང་བི་མ་བཻ་རོ་ནམ་སྙིང་སྟེ་མཁས་པ་མི་བཞིས་བརྩམས་པའི་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་བཤད་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས། བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་དང་བླ་མའི་མན་ངག་སོགས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ཉིན་བཞིན་བརྒྱུད་མར་བྲིས་པས་སྲོག་གི་སྐོར་འབྲི་ཚེ་ནང་ཉམས་ཤིན་ཏུ་འཚུབ་པ་བྱུང་ཡང་ཚོགས་མཆོད་སོགས་ཕུལ་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཟླ་བ་དེ་ཡི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྔ་དྲོར་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བགྱིད་པ་པོ་ནི་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའམ་ཆེ་མཆོག་དགྱེས་པ་རྩལ་ད་འབོད་པ་སྟེ་འདིས་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་དས་ཐམས་ཅད་ད་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་མི་ནུབ་པར་གནས་ཤིང་དེ་ཡི་མཐ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིགདཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཧེ་རུ་ཀཿ །བཀའ་སྡོད་མི་བཟད་འབར་བའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བས། །ཚུལ་འདིར་གུས་ཤིང་འཛིན་པར་བགྱིད་རྣམས་ལ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་འབེབ་པར་མཛོད། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཚོམ་བུར་བཅས་པ་དང༌། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་དགྱེས་ཞལ་མངོན་བསྟན་ནས། །གླ་དབྱངས་དང་བཅས་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་གི །ཆར་གྱིས་དེང་འདིར་དགེ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་དང་དས་ཀུན་ད། །ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་མི་ཉམས་གནས་པའི་མཐས། །ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཀུན་ཀྱང༌། །སྔགས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག།ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །མངྒ་ལཾ།
  • Benediction (smon tshig) colophon: ཅེས་པའི་སྤར་བྱང་ཉུང་ད་འདི་ཡང་ཕྱི་མོའི་ཞུ་དག་དང་ཆབས་ཅིག་མཁན་མིང་རཏྣ་ཀིརྟིས་སྨྲས་པ་སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
  • Author colophon: mi yi nor bu bde skyong gi snod sogs dngos rdzas da ma dang bcas nas bka' brgyad bde gshegs 'das pa'i spyi don zhig 'bri dgos par nan gyis bskal ba sogs don gnyer can da mas bskal ba'i rkyen byas nas/_rnam rgyal zhes pa chu sbrul gyi lor yang dben pad+ma bde ldan da bde gshegs 'das pa'i bsnyen sgrub la zla ba drug gi bar da ngag bcad kyi tshul da gcad rgya dam por byas nas gsol ba btab cing slar tshogs kyi mchod pa sogs phul te/_lo de yi gro bzhin zla ba'i tshes bco brgyad la glo bur 'bri 'dod zhig byung ba bzhin/_pad 'byung bi ma bai ro nam snying ste mkhas pa mi bzhis brtsams pa'i bde gshegs 'das pa'i bshad thabs kyi gzhung rnams la gzhi byas/_bka' brgyad rdzong 'phrang dang bla ma'i man ngag sogs kyis zur brgyan te nyin bzhin brgyud mar bris pas srog gi skor 'bri tshe nang nyams shin tu 'tshub pa byung yang tshogs mchod sogs phul nas nan tan gyis bris te zla ba de yi tshes nyer gcig pa'i snga dror legs par grub par bgyid pa po ni mi pham 'jam dpal dgyes pa'i rdo rje'am che mchog dgyes pa rtsal da 'bod pa ste 'dis kyang kun mkhyen rgyal ba'i bstan pa spyi dang bye brag tu gsang sngags rdo rje'i theg pa khyad par bde gshegs sgrub pa chen po bka' brgyad kyi lam srol 'di nyid phyogs das thams cad da dar zhing rgyas la mi nub par gnas shing de yi mtha las sems can thams cad kyi dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu 'grub par gyur cigadapal ldan mkha' 'gro'i tshogs bcas he ru kaH_/bka' sdod mi bzad 'bar ba'i sprin 'phro bas/_/tshul 'dir gus shing 'dzin par bgyid rnams la/_/dngos grub 'dod dgu'i gru char 'beb par mdzod/_/grub pa'i rig 'dzin tshom bur bcas pa dang*/_/sras bcas rgyal ba'i dgyes zhal mngon bstan nas/_/gla dbyangs dang bcas mdzes pa'i me tog gi_/char gyis deng 'dir dge mtshan bkra shis stsol/_/lam mchog 'di nyid phyogs dang das kun da/_/ches cher 'phel zhing mi nyams gnas pa'i mthas/_/sa dang bar snang nam mkha'i khyon kun kyang*/_/sngags kyi snyan grags chen pos khyab gyur cig/ces kyang smras so/_/mang+ga laM/
  • Benediction (smon tshig) colophon: ces pa'i spar byang nyung da 'di yang phyi mo'i zhu dag dang chabs cig mkhan ming rat+na kirtis smras pa sarba mang+ga laM
[edit]
༄༅། །དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ།

།ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། དཔལ་ལྡན་པདྨ་ལས་འཁྲུངས་ཡེ་ཤེས་སྐ། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྲིན་སྤྲོ་བ། །བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་དཔའ་བོའི་རྗེར། །དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་ཕྱག་བགྱིའོ། །ཡེ་ཤེས་སྐ་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན། །རོལ་པའི་རྟ་སྐད་མ་ཆགས་པདྨའི་གསུང༌། །ཡང་དག་གྲུབ་པའི་ཐགས་མཆོག་འགྱུར་བ་མེད། །ཡོན་ཏན་ཀུན་བདག་ཆེ་མཆོག་དཔལ་ལ་འདད། །དཔལ་གྱི་རོལ་པས་མ་མོ་དབང་སྡུད་ཅིང༌། །ཕྲིན་ལས་ཕུར་པས་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག།དྲེགས་ཆེན་སྔགས་བདག་ཡོངས་ཀྱི་རྗེར་གྱུར་པ། །འབར་བའི་བཀའ་སྡོད་ཚོགས་བཅས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།སྔགས་ཀྱིས་འདལ་བའི་ལས་ཅན་མཐའ་དག་ལ། །རབ་འབྱམས་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་བཀོད་པ་ཡི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོ་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །གང་གི་མཚན་ཙམ་ཐོས་དང་མོས་པ་ལའང༌། །རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་བཞིན་ད། །ཆེས་ཆེར་སྣང་བ་གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་དེའི། །དགོངས་དོན་བརྒྱུད་པའི་ལུང་བཞིན་རྣམ་པར་བརྗོད། །དེ་ལ་འདིར་དས་གསུམ་གྱི་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་འདས་པ། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐབས་ཚུལ་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཟབ་པ་མཐར་ཐག་པ། བྱིན་རླབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ལྷག་པར་ཆེ་བ་དཔལ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཟབ་མོ་བཀའ་བརྒྱད་ད་གྲགས་པའི་དགོངས་དོན་གྱི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་དགེ་བ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ། བར་ད་དགེ་བ་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྡན་གྱི་ཆོས་འཆད་པའི་ཐབས་སྤྱིར་བསྟན་པ། ཐ་མར་དགེ་བ་གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་སྒྲུབ་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་སྤྱིའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། ལྷའི་བུ་ནོར་བུ་འཛིན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཆོས་རྣམས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཉིས་སུ་འདས། །ལེགས་པར་གསུང་དང་དེ་ཡི་དགོངས་འགྲེལ་གཉིས། །དེ་ཡི་དབང་གིས་ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་འདི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིར་ཡུན་རིང་གནས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་བཀའ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལས། དང་པོ་ནི། དཔལ་ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་རང་རིག་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པ་པོར་སངས་རྒྱས་ནས། སྤྲུལ་པའི་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཞིང་དང་དས་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བཀོད་པ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་མཛད་པ་ལས། རེ་ཞིག་ཡུལ་དས་འདིའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འདལ་བའི་དབང་གིས་སྣང་བ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐབ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས། དང་པོར་ཐགས་བསྐྱེད། བར་ད་དཀའ་བ་སྤྱད། མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་སྟོན་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐའི་ཚུལ་ད་སྣང་བར་མཛད་དེ་ཐེག་པ་ཐན་མོང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་འབྱམས་བསྐོར་བར་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་ཐན་མོང་གི་གདལ་བྱའི་ངོར་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་སངས་རྒྱས་པ་ཆགས་བྲལ་རབ་བྱུང་གི་རྣམ་པའི་སྐ་དངོས་དེས། ཡུལ་ཝ་ར་ན་སི་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བའི་གནས་སུ་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དང༌། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་དང༌། ཡུལ་པདྨ་ཅན་ད་ཐ་མ་ངེས་པ་དོན་གྱི་ཆོས་འཁོར་གསུམ་བསྐོར་ཞིང༌། གཞན་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་ལྷ་མིར་དགེ་བཅུའི་ཆོས་འཁོར། ཡུལ་མ་ག་དྷར་རང་རྒྱལ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་གསུངས་པ་སོགས། གདལ་བྱའི་ངོར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཡུལ་སོ་སོར་བསྟན་པ་ནི་ཚད་མེད་ཀྱང༌། དོན་ནི་གོང་ད་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་འད་བ་ཉིད་དོ། །དེ་དག་ལས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་དང་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་ཐན་མོང་བ་ཞེས་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་བའི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་ལའང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། གང་ཞེ་ན་དབུ་མ་དང་སེམས་ཙམ་གྱི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་གཞུང་གི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ཡིན་ལ། སྔགས་ཕྱི་ནང་གི་གཞུང་ད་གྱུར་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་འདི་དག་མཐར་འབྲས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདྲའང་རིང་ལམ་དང་ཉེ་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱའོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་དེ་ལའང་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བྱ་རྒྱུད་ལ་རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོག་དབུབ་པ་དཔང་བཟང་གི་རྒྱུད་སོགས་སྤྱི་རྒྱུད་དྲུག་དང༌། བྱེ་བྲག་གི་རྒྱུད་འཇམ་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱུད་སོགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐོར་དང༌། ཟ་མ་ཏོག་ཆེ་ཆུང་སོགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐོར་དང༌། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐར་བའི་རྒྱུད་སོགས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐོར་ཏེ་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའི་བྱ་རྒྱུད་རྣམས་ནི། ཐན་མོང་གི་གནས་ནཻ་ར་ཛ་ན་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་གནས་ལྕང་ལོ་ཅན་ལ་སོགས་པར་ལྷའི་དབང་པོ་སོགས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ངོར། སྟོན་པ་ཉིད་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་གསུངས་སོ། །རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་དང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏནྟྲ་སོགས་སྤྱོད་རྒྱུད་ནི་བྱ་བ་དང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོག་དང་མཚུངས་པར་ཅི་རིགས་སུ་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དང༌། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་རྒྱུད་གསུམ་ད་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ཐན་མོང་གི་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གནས་འོག་མིན་ད་སྟོན་པ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་རྣམ་པས། ཞུ་བ་པོ་གསང་བའི་བདག་པོ་སོགས་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ཡོ་ག་གཞུང་ཆེན་པོ་བམ་པོ་སུམ་བརྒྱ་པ་དང༌། ལུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་བཞི་སྟེ། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ། དཔལ་མཆོག་དང་པོ། རྟོག་པ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འཁོར་ལྷ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ད་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ནི་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་རྒྱུད་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་གླང་པོ་རབ་འབོག་གི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་རྒྱུད་རྣམས་སྟོན་པ་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོའམ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སོགས་སུ་སྤྲུལ་ནས། ཞུ་བ་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སོགས་འཁོར་གྱི་ནང་ད་གསུངས་སོ། །མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་རྒྱུད་དེ་དག་བསྡུས་ན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་འདའོ། །རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལ་རྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ཐེག་པ་དང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཐེག་པ་གཉིས། དང་པོ། རྒྱལ་མོ་པ་རིའི་ཚལ་ད་སྟོན་པ་ཉིད་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའམ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་སྤྲུལ་པ་ལ་ལངྐའི་བདག་པོས་ཞུས་ནས། མདོ་བཞི་དེམས་དང་ལྔར་བཀའ་སྩལ་ཏེ། མདོ་བཞི་ནི་ཀུན་འདས་རིག་པའི་མདོ། སེམས་ལུང་ཆེན་མོའི་མདོ། ཡེ་ཤེས་རྔམ་པ་གློག་གི་འཁོར་ལོའི་མདོ། དར་ཁྲོད་ཁུ་བྱུག་རོལ་པའི་མདོ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདས་པའི་མདོ་ནི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེམས་སུ་བཞག་པའོ།

།ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ནི། གནས་རྒྱལ་མོ་པ་རིའི་ཚལ་དང༌། ཟ་མ་པ་རིའི་ཚལ་ད་སྟོན་པ་ཉིད་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོར་སྤྲུལ་ནས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆེ་བ་རང་ལ་གནས་པའི་རྒྱུད་སོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཆོག་གི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་སྣ་ཚོགས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཀྱང་འཛམ་གླིང་གི་མི་དང་ཉན་རང་བྱང་སེམས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་སྐ་དངོས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་རྣམས་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་དང་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་སོགས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ད་སྤྲུལ་ནས་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གསུངས་པ་དང༌། རིགས་ལྔ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་སྤྲུལ་ནས་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་དག་ཀྱང་གདལ་བྱའི་བློའི་རིམ་པ་དང་མཐན་པར་གནས་ཀྱང་ཐན་མོང་གི་གནས་དྷ་ན་ཀོ་ཤ བསིལ་བའི་ཚལ། རྒྱལ་པོའི་གནས། རི་མེ་རི་འབར་བ་སོགས་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་གནས་འོག་མིན་དང༌། ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སོགས་པར་ཐན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྟོན་པར་སྣང་བས་འཁོར་གྱི་གདལ་བྱ་ཕལ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཉིད་ད་སྣང་བར་ཟད་དེ། དོན་ད་སྟོན་པ་གཅིག་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་གདལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་མཐན་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཆོས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་དེ་དག་རྒྱས་པར་བཀའ་བསྩལ་པ་ཆོས་སྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང༌། འབྲིང་ད་བཀའ་བསྩལ་པ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། བསྡུས་ཏེ་བཀའ་བསྩལ་པ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་ཞེས་གྲགས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་ཡོ་ག་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་མོད་ཀྱི། དོན་ད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་འདའོ། །བཀའ་དེ་ལ་གསུངས་ཚུལ་གྱི་ཕྱེ་ན། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་བཀའ། རྗེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་གསུམ་ད་ཡོད་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པའི་བཀའ་དེ་དག་དེ་དས་ཀྱི་འཁོར་ད་འདས་པ་སོ་སོའི་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་སུ་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེར་བཏབ་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ཐན་མོང་པ་རྣམས་གནས་བརྟན་འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པས་བཀའ་བསྡུས་ཤིང་མི་ལས་མིར་བརྒྱུད་དེ་དར།ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་ནས་བྱང་སེམས་ཕལ་མོ་ཆེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་མིའི་འཇིག་རྟེན་ད་དར་བར་མཛད་དོ། །འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནི་མི་ཡུལ་གྱི་གདལ་བྱ་ཐན་མོང་པའི་ངོར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་ད་མ་གསུང་བར་རེ་ཞིག་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྐལ་ལྡན་དབང་པོ་རབ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ད་བསྟན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དབང་གིས་གདལ་བྱ་ཕལ་པ་དག་གིས་གསང་སྔགས་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་མིན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་དེ་དས་ཀྱི་གདལ་བྱ་ཐན་མོང་པའི་འཁོར་གྱི་ནང་ད་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསང་སྔགས་ནི་ད་གདོད་མི་ཡུལ་འདིར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ད་དངོས་སུ་ལུང་བསྟན་ཏེ།མདོ་སྡེ་གདམས་ངག་འབོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་ན། །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དམ་པ་ཞིག།རྒྱལ་པོ་ཛ་ཡི་ཁང་ཐོག་ཏུ། །ཐགས་རྗེ་མཐན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ལག་ན་རྡོ་རྗེས་སྟོན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང་མཐན་པར། སྟོན་པའི་ཐགས་རྗེས་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་རྣམས་ལ་བསྐལ་བ་མཛད་དེ། འབྲས་བུའི་ཆོས་འདི་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་ལ་བཻཌཱུརྱའི་ཡི་གེར་བྲིས་ནས་ཐགས་རྗེ་མཐན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཛའི་ཁང་ཐོག་ཏུ་རང་བབས་སུ་སྣང་བར་གྱུར་པ་རྒྱལ་པོ་ཛ་དང་སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛས་དེའི་དོན་རྣམས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྟོགས་ནས་མི་ཡུལ་འདིར་གསང་སྔགས་དར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ལྷའི་གནས་དང༌། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཀླུའི་གནས་དང༌། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གནས་སུ་སྣང་བར་མཛད། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ནི་ཀྲི་ཡ་རྣམས་ཝ་ར་ན་སི་དང༌། ཡོ་ག་རྣམས་རི་མ་ལ་ཡ་མེ་རི་འབར་བ་དང༌། མ་ཧཱ་དང་ཨ་ནུ་རྒྱལ་པོ་ཛ་ཉིད་ཀྱི་གནས་དང༌། ཨ་ཏི་ཡོ་ག་དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་གླིང་ད་བཤད་ཅིང་སྒྲུབ་པར་བྱས་ཏེ་དེ་ལས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བའོ། །བཤད་པའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ད་ལུང་བཞི་དེམས་དང་ལྔ་ནི་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་གྱི་སྤྱི་རྒྱུད་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་སྡེ་བརྒྱད་ནི་ལྟ་བ་ཨ་ཏི་དང་སྤྱོད་པ་མ་ཧཱར་གཏོགས་པས་ཨ་ནུའི་རྒྱུད་དའང་གསུངས་ཏེ་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གནད་བསྟན་པའི་ཆ་ནས་ཇི་ལྟར་བཞག་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །དེ་དག་ནི་བཀའ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སོ།

།བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ན། ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་ད་ཉན་ཐོས་སྡེ་པ་ཐ་དད་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་འདས་ནས་བསྟན་བཅོས་བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་པོ་བམ་པོ་སུམ་བརྒྱ་པ་མཛད་པ་བསྟན་པ་འདིའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཀའ་ཡི་དགོངས་དོན་འགྲེལ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་སློབ་མ་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང༌། སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འགྲེལ་པ་སྐོར་གསུམ་དང༌། གྲུབ་པ་སྡེ་བདན་ད་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་ཏེ་གྲུབ་ཆེན་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ད་མ་རྣམས་བྱུང་བའོ། །བསྟན་བཅོས་ཞེས་པ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་རྩོམ་པ་པོ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡི་དབྱེ་བ་ལུང་བཏུས་པའི་བསྟན་བཅོས། ལུང་འགྲེལ་བའི་བསྟན་བཅོས། ལུང་དོན་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་གསུམ། དང་པོ་ཆེད་ད་བརྗོད་པའི་ཚོམ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་འབུམ་ཊིཀ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་ཇི་སྐད་ད། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ངན་གཡོ་བརྩེ་བྲལ་སྡུག་བསྔལ་སྤོངས། །ཐོས་རྩོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །བསྟན་བཅོས་དྲུག་བྲལ་གསུམ་ད་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་ངན་པ་དྲུག་བྲལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། རིག་ཚོགས་དྲུག་དང་བྱམས་ཆོས་སྐོར་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་སྤྱིའི་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་ནས། ད་ནི་གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུད་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བརྗོད་ན། ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་ནི་འོག་མིན་གྱི་གནས་སུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་སྡུད་པ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་ཤིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཡི་གེར་སྣང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་ད་བཅུག་སྟེ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་མཁའ་འགྲོ་མ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་གཉེར་ད་གཏད་པར་མཛད་པ་དང༌། གང་གི་ཚེ་དར་ཁྲོད་རོ་གླིང་བསིལ་བའི་ཚལ་ཞེས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གནས་སུ་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ནཱ་གརྫུ་ན། པདྨ་འབྱུང་གནས། དྷ་ན་སཾ་ཀྲྀ་ཏ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། རོམ་བུ་གུ་ཡ། ཤཱནྟིང་གརྦྷ་དང་བརྒྱད་དགོངས་པ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཡ་མཚན་རྨད་ད་བྱུང་བའི་སྒྲོམ་བུ་བརྒྱད་ལ་འོད་དང་འཇའ་ཚོན་དཀྲིགས་པ་སོགས་ལྟས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་དང་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བྱེད་པ་གཟིགས་པ་དང་འདིར་འཇིག་རྟེན་ཕུང་འཚེངས་ནུས་པའི་གདམ་པ་ཟབ་མོ་འདག་སྙམ་ད་དགོངས་ཏེ། སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དེར་དགོངས་པ་གཏད་ཅིང་བཀའ་སྲུང་གི་ཚོགས་རྣམས་ལ་དམ་རྫས་བྱིན་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཤིང་དབང་ད་བསྡུས་པའི་དས་དེར། མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ཅི་ཞིག་སྩལ་ཟེར་ནས་ལྷགས་པ་ལ་སྒྲོམ་བུ་རྣམས་གཏོད་ཅེས་གསུངས་པས། དངུལ་གྱི་སྒྲོམ་བུར་ཡང་དག་གི་ཆོས་སྐོར་གནས་པ་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད།ལྕགས་སྒྲོམ་ད་འཇམ་དཔལ་སྐའི་ཆོས་སྐོར་གནས་པ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་གཏད། ཟངས་སྒྲོམ་ད་པདྨ་གསུང་གི་ཆོས་སྐོར་གནས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད། གཡུ་ཡི་རུས་པའི་འང་སྒྲོམ་བུར་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་གནས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་གཏད། གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུར་ཆེ་མཆོག་གི་ཆོས་སྐོར་གནས་པ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད། བསེ་སྒྲོམ་ད་མ་མོའི་ཆོས་སྐོར་ཡོད་པ་དྷ་ན་སཾ་ཀྲྀ་ཏའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད། མཆོང་ལ་ཆའང་སྒྲོམ་ད་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོད་པ་རམྦུ་གུ་ཡ་དེ་བ་ཙནྟྲའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད། གཟི་སྒྲོམ་ད་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོད་པ་ཕུང་བྱེད་ཤནྟིང་གརྦྷའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད།རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་སྒྲོམ་བུ་ཕྲ་མེན་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པ་བང་བ་བརྒྱད་བཅུག་པ་ཞིག་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་བཞག་གོ །ལོ་རྒྱུས་གཞན་ན་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་པྲ་བྷ་ཧ་སྟིའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་སྒྲོམ་བུ་བཀའ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྐོར་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་བབ་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་གཏད་ཅེས་རིག་འཛིན་དགུའི་བཀའ་བབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་རང་གི་སྒྲོམ་བུ་ཁ་ཕྱེས་ནས་སོ་སོའི་ཆོས་སྐོར་བཏོན། དབུས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུ་དེ་སློབ་དཔོན་གང་གིས་ཀྱང་ཁ་འབྱེད་མ་ནུས་ལ། རྒྱ་བཅག་པས་ཀྱང་མ་ཆོག་ནས། སློབ་དཔོན་བརྒྱད་ཀྱི་དགུང་བདན་ད་དགོངས་པ་རྩེ་གཅིག་མཛད་ཅིང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྒྱ་རང་གྲོལ་ད་གྱུར་ཏེ་དེའི་ནང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་ཆོས་སྐོར་བྱུང་ངོ༌། །བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་དེ་དས་རྒྱ་མ་ཁྲོལ་བར་སླར་མཆོད་རྟེན་དེ་ཉིད་ད་བཞུགས་པ་ཕྱིས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱ་བཀྲོལ་ཞིང༌། མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པར་བཀའ་གནང་ངོ་ཞེས་ཀྱང་འབྱུང་ངོ༌།

།དེ་ཡང་འདི་ལྟར་དབུས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུར་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ནི། རྩ་བའི་རྒྱུད། ཕྱི་མའི་རྒྱུད། ཕྱི་མའི་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་ལྔ། ཆེ་མཆོག་འདས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་བཅུ་སྟེ་རྒྱུད་བཅོ་ལྔ་བྱུང་ངོ༌། །ལྕགས་སྒྲོམ་ལས་འཇམ་དཔལ་སྐའི་སྐོར་ལ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ། གསང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉེར་གཉིས་པ། འཇམ་དཔལ་གསང་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་ཅུ་པ། གཤིན་རྗེ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འབྱུང་ངོ༌༑ ༑དེ་བཞིན་ད་སྒྲོམ་བུ་སོ་སོའི་པདྨ་གསུང་གི་སྐོར་ལ། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད། རྔོག་མ་ལེ་བརྒན་གྱི་རྒྱུད། དབང་ཆེན་འདས་པའི་རྒྱུད་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང༌། ཡང་དག་ཐགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འཇིག་རྟེན་འདས་མདོ་དང་རྔམ་གློག་གལ་པོ་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང༌། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ། བིད་ཏོ་ཏ་མ་རིག་པ་མཆོག་ལ་ཀཱི་ལ་ཡའི་རྒྱུད། ཀཱི་ལ་ཡ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་མ་དམ་པ་གསང་ཆེན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དང༌། ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་གྱི་སྐོར་ལ། བདད་རྩི་རོལ་པ་ལུང་བམ་པོ་བརྒྱད་པ། དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང༌། མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་ཆོས་སྐོར་ལ། མ་མོ་གསང་བ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྒྱུད། མ་མོ་སྲིད་པའི་བེམ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་པ། མ་མོ་གསང་བ་འདས་པའི་ཏནྟྲ་འབུམ་སྡེ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆེས་མང་པོ་དང༌། འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལ། སྐ་རྒྱུད་དྲེགས་པ་འདས་པ། གསུང་རྒྱུད་ངན་སྔགས་ནག་པོ། ཐགས་ཀྱི་རྒྱུད་དྲེགས་པའི་སྲོག་ཏིག་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང༌། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལ། སྐའི་རྒྱུད་དྲག་སྔགས་ཤེལ་ཕྲེང་དཀར་པོ། གསུང་གི་རྒྱུད་དྲག་སྔགས་འདས་པ། ཐགས་ཀྱི་རྒྱུད་དྲག་སྔགས་ཙིཏྟ་དམར་འབྱིན་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་བ་ནི་བཀའ་ཡི་སྐོར་རོ། །དེ་ནས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་བཀྲལ་ནས་འཇམ་དཔལ་སྐ་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་སོ་སོའི་དགོངས་དོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། འཇམ་དཔལ་སྐ་ཡི་སྐ་ལ་སོགས་པ་སྐ་ཡི་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བར་གྱི་སྒྲུབ་པ་རེ་རེར་ཡང་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ལུགས་དང༌། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གནད་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་ད་མཐར་ཐག་པར་བཞེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ད་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་ད་བསྡུས་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། སློབ་དཔོན་པདྨས་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་སྟེ་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ད་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་རས་ལྟ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པ་གསུམ་དང༌། སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་ཀྲྀ་ཏས་ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདས་པར་བཞེད་ཅིང༌། སློབ་དཔོན་རམ་བུ་གུ་ཧྱས་རྫོང་དང་འཕྲང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདས་པ་དང༌། ཕུང་བྱེད་ཤནྟིང་གརྦྷའི་གཞུང་གིས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་མཐའ་སྲོག་དང་སྲོག་འཕྲོག་པ་གཉིས་ལ་ཐག་པར་བཞེད་དེ་སོ་སོའི་བཞེད་པས་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་གསུངས་པ་རྣམས་དོན་ལ་དགོངས་གནད་མཐན་ཏེ་གང་ལྟར་བཤད་ཀྱང་ཆོག་གོ །དེ་ལས་མཆོག་ཏུ་འཕགས་པ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསམ་ཡས་འཆིམ་ཕུའི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་ད་རྗེ་འབངས་ཐགས་ཀྱི་སྲས་དགུ་ལ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དབང་བསྐར་ཞིང་སོ་སོའི་མེ་ཏོག་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོམ་བུ་དགུར་བབ་པའི་ལྷ་སོ་སོའི་གྲུབ་པ་བརྙེས་ཤིང༌། དེ་རྣམས་ལ་གསང་བའི་མན་ངག་ཏུ་གདམས་པ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་ཆོས་སྐོར་འདི་ལ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་སྡེ་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུར་གྲགས་པ་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བདེ་གཤེགས་འདས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད། ཕྱི་མ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད། མ་ཚངས་པ་ཁ་སྐོང་བའི་རྒྱུད། འབྱེད་པར་བྱེད་པ་ལྡེའུ་མིག་གི་རྒྱུད་ལྔ་ནི་སྤྱི་རྒྱུད་ལྔའོ། །སྒོས་རྒྱུད་བཅུ་ནི། ཞི་བ་འདས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང༌། ཆེ་མཆོག་འདས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང༌། རིག་འཛིན་འདས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང་བཅུ་སྟེ་རྒྱུད་བཅོ་ལྔ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་མཛད་པའི་ལུང་ལྔ་སྟེ། ཐགས་རྗེ་དཔྱང་ཐག་གནས་ཀྱི་ལུང༌། མཛད་པ་ཆོ་འཕྲུལ་ལྷ་ཡི་ལུང༌། ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་སྒྲུབ་པའི་ལུང༌། གསང་སྔགས་ངེས་པ་དོན་གྱི་ལུང༌། གསལ་བར་བྱེད་པ་སྒྲོན་མེའི་ལུང་སྟེ་ལུང་ལྔ་དང་བཅས་པའི་དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལུང་ཉི་ཤུའོ། །མན་ངག་གི་སྐོར་ལ། ཕྱི་བཤད་ཐབས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མན་ངགནང་སྒྲུབ་ཐབས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མན་ངགགསང་བ་ཉམས་ལེན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་བཞི་སྟེ། ཕྱིའི་སྡོམ་ལྔ། རྒྱུད་ཀྱི་ཆིངས་ལྔ། ལུང་གི་སྡེབས་ལྔ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་སོ་ལྔ་སྟེ་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ལས་ཕྱིའི་སྡོམ་ལྔ་ནི། གསང་སྔགས་ལུང་གི་བང་མཛོད། གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ། གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ལྡེའུ་མིགགསང་སྔགས་ལུང་གི་བཀའ་མགོ སྒྲུབ་པ་ལུང་གི་བཀའ་མགོ་དང་ལྔའོ། །རྒྱུད་ཀྱི་ཆིངས་ལྔ་ནི། ཁོག་དབུབ་སྟོང་ཐན་གྱི་ཆིངས། ས་གཅོད་ཚོམ་གྱི་ཆིངས། འགྲེལ་པ་འབྲུ་གནོན་གྱི་ཆིངས། ཊི་ཀ་བསྡུས་དོན་གྱི་ཆིངས། ལག་ལེན་མན་ངག་གི་ཆིངས་དང་ལྔའོ། །ལུང་གི་སྡེབས་ལྔ་ལ། རྒྱུད་ལུང་དང་སྡེབས་པ། ལུང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྡེབས་པ། སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་དང་སྡེབས་པ། ཕྲིན་ལས་ལག་ལེན་དང་སྡེབས་པ། ལག་ལེན་ཉམས་མྱོང་དང་སྡེབས་པ་ལྔའོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་ལུགས་ལྔ་ནི།རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྦྱོར་བ། སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་དང་སྦྱོར་བ། ཕྲིན་ལས་སྒོམ་ཁོག་དང་སྦྱོར་བ། སྒོམ་ཁོག་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྦྱོར་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གདམས་པ་དང་སྦྱོར་བ་ལྔའོ། །ནང་སྒྲུབ་ཐབས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ལ། ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྒྲུབ་ལུགས་ལྔ་སྟེ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱར་སྒྲུབ་པ། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིགས་ལྔར་སྒྲུབ་པ། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། ཞི་བ་ཕྱག་རྒྱ་རྐྱང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔའོ།

།དང་པོ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལས་ཆེན་ལྔ། ལས་ཆུང་ལྔ་སྟེ་ཆོས་ཚན་བཅུར་ཡོད་པ་ལས། ལས་ཆེན་ལྔ་ནི། གཟུང་བ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གརིམ་པ་དབང་གི་ཆོ་གབྱིན་རླབས་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་གཚེ་འདས་རོ་སྲེག་གི་ཆོ་གལྷོ་སྒོ་མཚན་བྱང་གི་ཆོ་ག་ལྔའོ། །ལས་ཆུང་ལྔ་ནི། མཉེས་པ་མཆོད་པའི་ཆོ་གམཆོད་མགྲོན་གཏོར་མའི་ཆོ་གམཆོད་སྦྱིན་ཆུ་གཏོར་གྱི་ཆོ་གསྐ་གདང་སཱཙྪའི་ཆོ་གཞི་བ་རོ་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དང་ལྔའོ། །ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལའང་སྒྲུབ་ལུགས་ལྔར་བཀོད་དེ། ཕྱི་བསྐྱེད་རིམ་ད་སྒྲུབ་པ། ནང་རྫོགས་རིམ་ད་སྒྲུབ་པ། གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྔར་སྒྲུབ་པ། ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ད་སྒྲུབ་པ། ལས་ཕྲ་མོ་ཁ་ཚར་ད་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ཉིད་རིགས་ལྔར་སྒྲུབ་པ་ལའང་སྒྲུབ་ལུགས་ལྔར་བཀོད་དེ། ཕྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྒྲུབ་པ། ནང་ཕུང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྒྲུབ་པ། གསང་བ་དག་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྒྲུབ་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྔར་སྒྲུབ་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྐ་ལྔར་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔའོ། །ཞི་བ་ཕྱག་རྒྱ་རྐྱང་པ་དང༌། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ལའང་སྒྲུབ་ཐབས་ལྔ་སྟེ། གནད་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་དབབ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་ད་འདས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི་དམ་རྒྱུན་ད་ནར་མར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཕྲིན་ལས་ཁ་ཚར་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་སྤྱོད་ལམ་རིམ་ད་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཤེས་པ་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་སྔགས་གཞུང་ཚུལ་ད་སྒྲུབ་པ་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་གཞུང་འབྲེལ་ད་བརྟེན་ནས་རྒྱུན་གྱི་ཡི་དམ་ནར་མར་སྒྲུབ་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ཞི་བ་ལ་ཆོས་ཚན་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའོ། །ཁྲོ་བོ་ལའང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་སུ་བཀོད་པ་ལས། དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟེ། གང་ཟག་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་ད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཆེན་མོ་རྣམ་པར་སྤྲོས་པ་དང༌། བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་ད་བསྐྱེད་རྫོགས་འབྲིང་པོ་དང༌། རབ་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་ད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཆུང་ངུ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དང༌།རྒྱུན་ད་སྒྲུབ་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་སྒྲུབ་ནར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། གང་ཟག་བློ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ད་ཁྲོ་བོ་ཕྱག་རྒྱ་རྐྱང་བའི་སྒོས་སྒྲུབ་དང་ལྔའོ། །དེ་དག་ཀུན་ལའང་སྒྲུབ་ལུགས་ལྔ་ལྔར་བཀོད་དེ། ཕྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དལ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ནང་ཕུང་པོའི་དལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གར་སྒྲུབ་པ་དང༌། གསང་བ་རིག་པ་སེམས་ཀྱི་དལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལམ་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་ད་སྒྲུབ་པ་དང་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་ལྷ་སྐར་ངོ་སྤྲད་པ་དང་ལྔའོ། །ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ལྔ་ལྔ་ཉེར་ལྔར་བཀོད་དེ། དེ་ཡང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ལྔ། ཕན་གདགས་པའི་ལས་ཆེན་ལྔ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་ལྔ། ཉམས་ཆགས་ཀྱི་སྐོང་ཆེན་ལྔ། བསྟོད་བསྐལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལྔ་བཅས་སོ། །དང་པོ་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཆེན་ལྔ་ནི། དས་ཀྱི་བསྙེན་པའི་སྒྲུབ་པ། མཆོད་རྫས་བདད་རྩིའི་སྒྲུབ་པ། རིམ་པ་དབང་གི་སྒྲུབ་པ། བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་སྒྲུབ་པ། བྱིན་རླབས་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔའོ། །ཕན་གདགས་ལས་ཆེན་ལྔ་ནི། དམ་རྫས་བམ་གྱི་ལས། བསྲེགས་སྦྱོང་རོ་ཡི་ལས།ཚེ་འདས་གཤིན་གྱི་ལས། འདལ་བ་གྲིའི་ལས། སྒྲོལ་བ་རྒྱུའི་ལས་དང་ལྔའོ། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་ཆེན་ལྔ་ནི། འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྲུང་བའི་གཟེར། གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཟློག་པའི་གཟེར། ཐན་ལ་བརྟེན་ཏེ་བསད་པའི་གཟེར། ཧོམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བསྲེག་པའི་གཟེར། ཐོད་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་མནན་པའི་གཟེར་ལྔའོ། །ཉམས་ཆགས་ཀྱི་སྐོང་ཆེན་ལྔ་ནི། མཆོད་པ་ཕུད་ཀྱི་སྐོང༌། དམ་རྫས་མདངས་ཀྱི་སྐོང༌། སྲོག་ཆགས་རྒྱུ་ཡི་སྐོང༌། གླིང་བཞི་མདོས་ཀྱི་སྐོང༌། འགྱོད་ཚང་བཤགས་པའི་སྐོང་དང་ལྔའོ། །བསྟོད་བསྐལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལྔ་ནི། གཞི་བསྟོད་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟགས་ལ་བསྟོད་པ། གཞི་བསྟོད་བསྡུས་པ་ལྷའི་ཚོམ་བུ་ལ་བསྟོད་པ། སྤྱི་བསྐལ་ཆེན་མོ་སྐ་མདོག་ཕྱག་མཚན་ནས་བསྐལ་བ། འབྲིང་པོ་ལྷའི་མཚན་གྲངས་རྐང་ཐོན་ནས་བསྐལ་བ། ཆུང་ངུ་དལ་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས་བསྐལ་བ་དང་ལྔ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁྲོ་བོ་ལ་ཆོས་ཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའོ། །གསང་བ་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ལ། ཆོས་ཚན་ཉེར་ལྔ་སྟེ། བསྐྱེད་རྫོགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ལུགས་ལྔ། སྔགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ། ཐན་མོང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལྔ། ཁྱད་པར་གྱི་རྫོགས་རིམ་ལྔ། སྐ་གསུམ་གྱི་གཟེར་ལྔའོ། །དང་པོ་སྒྲུབ་ལུགས་ལྔ་ནི། བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གར་སྒྲུབ་པ། རྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གར་སྒྲུབ་པ། རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གར་སྒྲུབ་པ། འདོད་ཆགས་ཅན་ཞི་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ། ཞེ་སྡང་ཅན་ཁྲོ་བོ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལྔའོ།

།སྔགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ནི། སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། སྔགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཟླ་ཐབས་དང་བཅས་པ། སྔགས་ཀྱི་སྒྲའི་སྐྱོན་ཡོན་བསྟན་པ། གསང་སྔགས་སྤྱིའི་སྔགས་དོན་བསྟན་པ། བསྐྱེད་རིམ་སྔགས་ཀྱི་གེགས་སེལ་བསྟན་པ་དང་ལྔའོ། །ཐན་མོང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལྔ་ནི། ནང་ནུབ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མའི་རྣལ་འབྱོར། བཏུང་བ་སྐོམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར། བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། སྤྱོད་ལམ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྔའོ།།ཁྱད་པར་གྱི་རྫོགས་རིམ་ལྔ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལྷའི་རྫོགས་རིམ། སེམས་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ། ལུས་ལ་བརྟེན་པ་རྩའི་རྫོགས་རིམ། དབུགས་ལ་བརྟེན་པ་རླུང་གི་རྫོགས་རིམ། བཅུད་ལ་བརྟེན་པ་ཐིག་ལེའི་རྫོགས་རིམ་དང་ལྔའོ། །སྐ་གསུམ་གྱི་གཟེར་ལྔ་ནི། ཡི་དམ་གྱི་སྐ་ལ་སྐ་གསུམ་གྱི་གཟེར་བཏབ་པ། བར་གཅོད་ཀྱི་བདད་ལ་སྐ་གསུམ་གྱི་གཟེར་བཏབ་པ། གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་ལ་སྐ་གསུམ་གྱི་གཟེར་བཏབ་པ། འགྲོ་དྲུག་གི་གཡངས་ས་ལ་སྐ་གསུམ་གྱི་གཟེར་བཏབ་པ།འབྱུང་བའི་བདད་ལ་སྐ་གསུམ་གྱི་གཟེར་བཏབ་པ་དང་ལྔའོ། །དེ་ལྟར་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་ཆོས་སྡེ་ལ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་ཚན་བརྒྱ་སུམ་ཅུར་བཀོད་པ་འདི་ནི་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་ལ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས་གནང་ནས་ལྷོ་བྲག་ཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་གི་སྐ་རྒྱབ་ལ་སོགས་པར་གཏེར་ད་སྦས་པ་ཉིད། མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སྐ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་པ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་ཤིང༌། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ལམ་འདིའི་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་ཚུལ་ད་བཀའ་བབ་པ་དེ་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་དེང་སང་གི་བར་ད་སྨིན་གྲོལ་ཉམས་ལེན་གྱི་རྒྱུན་བཟང་པོ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་པ་སྟེ་རྒྱས་པར་གསང་སྔགས་ལུང་གི་བང་མཛོད་དང་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་བར་ད་དགེ་བ་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྡན་གྱི་ཆོས་འཆད་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁོག་དབུབ་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོན་པ་དང་གནས་དང་འཁོར་དང་དས་དང་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ཡི་སྒོ་ནས་བཀའ་ཉིད་ད་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཆད་ཅིང༌། བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྩིས་མགོ་ལྔའི་སྒོ་ནས་འཆད་དེ་མཛད་པ་པོ་གང་གིས་མཛད། ལུང་གང་ནས་བཏུས་པ་དང་ཕྱོགས་གར་གཏོགས་མཚན་ཅི་ལས་བཏགས། དོན་གང་གི་ཆེད་ད་མཛད། དབུ་ཞབས་ཀྱི་དོན་གང་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔ་ངེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་ཏུ་ཤེས་ནས་འཆད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐན་མོང་ད་ནི་སྤྱི་ཡི་དོན་གྱིས་ཁོག་དབུབ། དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད། ཚིག་གི་འབྲུ་གཉེར་བའི་སྒོ་ནས་བཤད་ཅིང༌། དེར་དགོས་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་ཚིག་ཕན་ཚུན་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་མི་འཐད་པར་དོགས་པ་ལ་བརྒལ་བའི་ལན་སྟོན་པ་དང༌། རིགས་པའི་འཐད་པ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་དག་པ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ད་བཤད་པར་བྱ་བ་ནི་སྤྱིར་བཏང་ངོ༌། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཐེག་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུར་བསྡུས་ནས་དེ་དག་གི་རིམ་པ་དང་མཐན་པར་སོ་སོའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་རེ་རེའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་འཆད་པ་དང༌། ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྣ་ཚོགས་པ་སོ་སོར་དབྱེ་ཞིང་འཆད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་རྒྱས་པར་གསང་སྔགས་ལུང་གི་བང་མཛོད་ད་ལྟ་བར་བྱ་དགོས་ལ། མདོ་ཙམ་འདིར་བརྗོད་ན་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཞེས་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ལྟ་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། འཇིག་ལྟ་རེ་གཉིས། ལོག་ལྟ་ཉི་ཤུ། ཏརྐཱ་སྡེ་ལྔ། མུ་སྟེགས་སྡེ་བཞི། རྟག་ཆད་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱང་མདོར་བསྡུས་ན་རྟག་ཆད་གཉིས་སུ་འད་སྟེ། རྟག་ལྟ་བས་ནི་བདག་གམ་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྟག་ཅིང་ཐམས་ཅད་དེས་བྱེད་པར་འདོད་པ་དང༌། ཆད་ལྟ་བས་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་ད་ལྟའི་ཕུང་པོ་འདི་གློ་བུར་སྐྱེ་ཞིང་ཤི་ནས་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་འཁོར་བར་ཡང་ནས་ཡང་ད་འཁོར་བ་ནི་མེད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་ནི་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་ཐ་དད་ད་མ་གྲུབ་པའི་རིགས་པས་ཁེགས་ལ། ཚངས་དབང་ཁྱབ་འཇུག་སོགས་རྟག་པའི་སྐྱེས་བུ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་དོན་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དེ། རྟག་པ་ལ་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པ་དང༌། དོན་བྱེད་པ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། གཞན་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ལ་དེ་གཅིག་པ་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་དེ་དེ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཡོད་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆད་པར་སྨྲ་བའང་མི་རིགས་ཏེ། ཆོས་གང་ཡང་རྒྱུ་མེད་པར་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་དོ། །གལ་སྟེ་འབྱུང་ན་དེ་ཉིད་རྟག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་ཆོས་ལ་རྒྱུ་ཚང་བཞིན་ད་འབྲས་བུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མི་སྲིད་པས། སེམས་ཅན་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་སྔ་མའི་སེམས་ཡིན་པ་དང༌། འཆི་དས་ཀྱི་སེམས་ལས་སྲིད་པ་ཕྱི་མའི་སེམས་འབྱུང་བ་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་མིན་ན་ད་ལྟ་སྣང་བའི་དངོས་པོ་འདི་ཀུན་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་རྟེན་པས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པའམ་མེད་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཉེས་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་ཁེགས་སོ།

།ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་རྒྱལ་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ད་ཡོད་ལ། ཉན་ཐོས་པ་དེ་ལའང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སྡེ་བའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་འདས་མ་བྱས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔར་བསྡུས་ནས་འདས་བྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་དེ་དག་ལ་སྐད་ཅིག་མ་དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཆར་དབྱེ་བར་བྱས་པས། གཟུགས་ཅན་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ཀྱི་མཐའ་ཅན་དང༌། ཤེས་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རིམ་པར་སྐྱེ་བ་ཙམ་ད་བློས་རྟོགས་ནས་དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཅིང་ད་མ་འདས་པའི་ཆོས་ཙམ་གྱི་རང་བཞིན་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་འདི་ནི་སྐད་ཅིག་གིས་མི་རྟག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རྟེན་ད་གྱུར་པ་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་དེས་སྟོང་པས་བདག་པོ་དང་བྱེད་པ་མེད་པར་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་རྟོགས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་འདི་བདག་ཏུ་ཆགས་པའི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་དེའི་དབང་གིས་ལས་སྣ་ཚོགས་བསགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་སྲིད་པར་ཡང་ནས་ཡང་ད་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་མཐོང་བས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་རྟོགས་པ་དང༌། སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉིད་བདག་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྤང་བའི་ལམ་དེ་ནི། ཐར་པ་མྱང་འདས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཁོར་བའི་འདམ་ལས་ངེས་པར་འབྱིན་ཅིང་གཏན་གྱི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ནི་རིགས་པ་སྟེ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་འཐད་པ་ཡིན་གྱི། བདག་མེད་པའི་ལམ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་དེ་སྤངས་ནས་ཐར་པའི་ལམ་གཞན་མེད་པར་མཐོང་བ་ནི་ལམ་གྱི་བདེན་པ་རྟོགས་པའོ།།ལམ་དེ་གོམ་པས་བདག་འཛིན་ཀུན་བརྟག་དང་ལྷན་སྐྱེས་རྣམས་སྤངས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་བཅད་པའི་འགོག་པ་ནི་འཁོར་བ་ལས་གཏན་ད་ངེས་པར་འབྱུང་བ། ལས་ཉོན་དང་སྡུག་བསྔལ་མིང་མེད་པར་ཞི་བ་དོན་ད་གཉེར་བྱ་དང་ཐོབ་བྱ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ཕུལ་ད་བྱུང་བའི་གྱ་ནོམས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་འགོག་པའི་བདེན་པ་རྟོགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་བདེན་པ་བཞི་རྟོགས་པ་ཡིན་ལ། ཆ་མེད་གཉིས་པོ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འདོད་ཅིང་སྐྱེ་འགག་དང་ཀུན་བྱང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞི་མེད་པའི་སྟོང་ཉིད་ད་མ་རྟོགས་པས་ཆོས་བདག་མེད་པ་མ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་བསྒོམ་པ་ནི་དག་གསུམ་གྱི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པ་སོགས་གོམས་པར་བྱེད་ཅིང༌། སྤྱོད་པ་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་གནས་པའི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདན་ལ་སྤྱོད་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་གང་ཟག་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་དེ། གནས་སྐབས་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་བདན་དང༌། མཐར་ཐག་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཟད་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །ཉན་ཐོས་དེའི་བ་པའི་མཐའ་བདེན་བཞི་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་འདོད་པ་དང་ཆ་མེད་གཉིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་འདྲ་ཡང༌། ལྡན་མིན་འད་བྱེད་དང་འདས་མ་བྱས་རྣམས་བྱེ་སྨྲ་ལྟར་རྫས་སུ་མི་འདོད་པར་བཏགས་པ་ཙམ་ད་འདོད་པ་དང༌། ཕྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ལ་ཤར་བ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡུལ་རིག་པ་ལས་ཕྱི་དོན་དངོས་ལྐོག་ན་མོའི་ཚུལ་ད་འདོད་པ་སོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པ་དང་མཐན་པའི་ཁས་ལེན་འགའ་ཞིག་གིས་འཕགས་པ་ལས་མདོ་སྡེ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་ལོགས་སུ་བརྗོད་ཀྱི། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་རྣམས་ཉན་ཐོས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའོ། །གཉིས་པ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཐེག་པ་ནི། སྔོན་གྱི་ཚེ་རྣམས་སུ་བདག་མེད་པའི་ཆོས་ཐོས་ཤིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་རྒྱུ་ལས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པར་གྱུར་པ་ན། སྲིད་པ་ལ་སྐྱོ་བའི་སེམས་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཞིང་དར་ཁྲོད་ད་བོར་བའི་རུས་གོང་ལྟ་བུ་ལ་བརྟག་ནས་འདི་ནི་ཤི་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདིའི་རྒྱུ་ནི་སྐྱེ་བ་བླང་པ་ལས་སོ་ཞེས་སོགས་མ་རིག་པའི་བར་ད་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་བཟློག་ཏུ་བརྟགས་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པ་རྟོགས་ལ། ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱང་དེ་ལྟར་མ་རིག་པ་དེ་ནི་འཁྲུལ་པའི་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་འཛིན་པ་ཙམ་ལས་དོན་ད་དེའི་གཟུང་བ་ལྟར་གྱི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་རྟོགས་ན་འཁོར་བའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དེ་འགག་པར་ཤེས་པས་ལམ་བདེན་དང༌། མ་རིག་པ་འགགས་པས་རྒ་ཤིའི་བར་འགག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་བཟློག་ལ་བསམ་པས་འགོག་བདེན་རྟོགས་པ་དང༌། ནང་གི་སེམས་སྐད་ཅིག་མའི་ཕྲེང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྣམས་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་བཞིན་ད་སྣང་བར་ཟད་ཀྱི་དོན་ལ་ཕྱི་དོན་ད་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ཀྱང་མ་གྲུབ་པར། ནང་གི་སེམས་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ཙམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལས་གཟུང་བ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བདེན་མེད་ད་ཤེས་པའི་བདག་མེད་ཕྱེད་གཉིས་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ནོ། །སྒོམ་པ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ནས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བར་ད་སྟན་གཅིག་གི་སྟེང་ད་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ནུས་པ་སྟེ། རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་ཟློག་གི་གནད་ལ་ངེས་པ་འདྲོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །སྤྱོད་པ་ནི་སྒྲ་མེད་པར་ལུས་ཀྱི་བརྡས་ཆོས་སྟོན་ཅིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་གིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་ཡིད་བཞིན་བདེ་བ་མཆོག་གི་ས་ཞེས་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་ད་བྱེད་པའོ།

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ནི། བདག་མེད་གཉིས་ཀ་རྟོགས་པའི་མཁྱེན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མཐའ་དག་མི་འདོར་བའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་བ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ།དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དགོངས་པའི་ཕྱོགས་འགྲེལ་ལུགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་དབུ་མ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པས་ནི་གཉིས་སྟོང་གི་རྣམ་ཤེས་གསལ་རིག་ཙམ་དོན་དམ་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ལ། རྣམ་ཤེས་དེ་ལ་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་བག་ཆགས་བཞག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཞན་དབང་གིས་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སྣང་ཞིང་དེ་ལྟར་གཉིས་སུ་སྣང་ཞིང་གཉིས་སུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཀུན་བཏགས་ཅན་གྱི་ངོར་བདག་གཉིས་སུ་གྲུབ་པར་འཛིན་ཀྱང༌། དོན་ལ་གཟུང་འཛིན་གང་ཡང་མེད་པས་བདག་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཆོས་དབྱིངས་དེ་ནི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ད་ཡོད་པས་གཟུང་འཛིན་མེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་གནས་ལུགས་སུ་བྱས་ནས་གྲུབ་མཐའ་འཇོག་པ་དང༌། དེ་ལའང་རྣམ་པ་འདི་དག་ཐ་སྙད་ད་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ད་བདེན་པ་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། མི་བདེན་པ་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཙམ་ད་འདོད་པ་རྣམ་རྫུན་པ་སྟེ། ཐ་སྙད་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྱིས་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། རྣམ་བདེན་པ་ལའང་སྒོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་བ་སོགས་ནང་གསེས་གསུམ་ཡོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པའི་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་བུ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཡིན་ཕྱིར་དབུ་མ་དང་འདྲའོ། །དབུ་མ་པས་ནི་གཟུང་འཛིན་མེད་པའི་རྣམ་ཤེས་ཙམ་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་འདོད་དོ། །ཤེས་བྱའི་ཆོས་གང་ལའང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པའི་སྟོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་གི་སྣང་བ་ཟུང་ད་ཞུགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཟབ་མོ་ལྟ་བས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའོ། །འདི་ལའང་གནས་ལུགས་གཞལ་ཚུལ་ལ་བློའི་རྩལ་ཆེ་ཆུང་གིས་སྒྱུ་མ་འདི་ལ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པའང་ཟེར། མཆན།ལྟར་གཉིས་སུ་མེད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་གཉིས། དང་པོའི་འདོད་པ་ནི་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཀུན་རྫོབ་འདི་དག་བརྟགས་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་སྣང་ཡང་མི་བདེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འདི་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡིན་པས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །འདི་དག་གི་ལུགས་ལ་ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་ལོག་དང་དོན་དམ་ལ་རྣམ་གྲངས་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་འབྱེད་དོ། །འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་ཀྱི་ངེས་པ་ཙམ་ལས་སྤྲོས་བྲལ་ཇི་བཞིན་ད་གཏན་ལ་མ་ཕེབ་པའོ། །གཉིས་པ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་ལའང༌། སྟོང་པ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ། རྒྱུན་ཆད་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ། བཏང་སྙོམས་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ། ཟུང་འཇུག་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་ཐ་དད་དེ། སྣང་བ་ཀུན་རྫོབ་ནི་འདི་ལྟར་སྣང་ཡང་འཁྲུལ་པས་བཏགས་པ་སྟེ་དཔྱད་ན་མི་བདེན་པའི་ཕྱིར་དོན་ད་མེད་ལ།ཀུན་རྫོབ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ནི་གནས་ལུགས་སོ་སྙམ་ད་སྟོང་པ་ཕྱང་ཆད་པ་ཞིག་གནས་ལུགས་སུ་འདོད་པའོ། །འདི་ནི་སྣང་བ་ཉིད་ཡེ་ནས་སྟོང་བཞིན་ད་སྣང་བའི་སྟོང་ཉིད་མཐའ་བྲལ་མ་ཤེས་པར་ཀུན་རྫོབ་བཀག་པའི་སྟོང་རྐྱང་ལ་སྟོང་པར་འཛིན་པ་མཐར་འཛིན་ད་ལྷུང་བའོ། །རྒྱུན་ཆད་རབ་ཏུ་མི་གནས་པས་ནི་དོན་དམ་སྟོང་པ་འདོད་ལུགས་སྔ་མ་དང་ཕྱོགས་འདྲ་ལ། རྣམ་རྟོག་ཡོད་ཀྱི་རིང་ལ་ཚོགས་བསགས་པའང་ཡོད། དེའི་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའང་ཡོད་ལ། མཐར་རྣམ་རྟོག་ཟད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་པའོ། །འདིས་ཀྱང་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ད་སྣང་སྟོང་གཉིས་པོ་ཡེ་ནས་འད་འབྲལ་མི་སྲིད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་བྲལ་གྱི་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པའོ། །བཏང་སྙོམས་རབ་ཏུ་མི་གནས་པས་ནི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སོགས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཀྱང་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་མ་འདས་ལ། སྒྲོ་འདོགས་དེ་ནི་དཔྱད་ན་མ་གྲུབ་པས་འདི་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་པའོ། །སྤྱིར་གནས་ལུགས་ནི་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པ་ལས་འདས་པའི་ཁས་ལེན་དང་བྲལ་བ་ནི་བདེན་མོད་ཀྱི་གང་ད་ཁས་བླངས་ཀྱང་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་ནུས་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁས་ལེན་དང་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་པ་གཏན་ལ་ཕེབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཟུང་འཇུག་རབ་ཏུ་མི་གནས་པས་ནི། སྣང་སྟོང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་འད་འབྲལ་མེད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པའི་དྲ་བ་ཀུན་གྱིས་དབེན་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་བདེན་པ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་དེའི་ངང་ད་ཆོས་ཀུན་རོ་མཉམ་པར་གྱུར་པས་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་གཉིས་སུ་ཡང་བཞག་པ་མེད་ལ། ཐ་སྙད་ད་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ལ་བརྟགས་དཔྱད་མེད་པར། འཇིག་རྟེན་ན་སྣང་བ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ཀུན་རྫོབ་དང་དེའི་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ད་གནས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མདོར་ན་དེང་སང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ལུགས་ཉིད་དོ། །འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ནས་བསྟན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐག་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་འདི་དག་གིས་ལྟ་བ་བདག་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དམིགས་ནས། སྒོམ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདན་དང༌། སྤྱོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པར་སྤྱད་པས། འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་གི་ཚུལ་རྒྱས་པ་ནི་གསང་སྔགས་ལུང་གི་བང་མཛོད་ད་ལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་ཟིན་ནས། གཉིས་པ་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ། སྔགས་ཕྱི་པ་དང༌། ནང་པ་བླ་ན་མེད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་བྱ་རྒྱུད་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་གསུམ་ད་ཡོད་ལ། དེའི་དང་པོ་བྱ་རྒྱུད་པ་ནི་གཞུང་ཀྲི་ཡ་སྡེ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཀྲི་ཡ་སྡེ་དྲུག་ནི། དབུའི་གཙུག་ཏོར་ནས་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱུད། ལྗགས་ལས་ཁྲོ་བོ་པདྨ་འཁྱིལ་བའི་རྒྱུད། ཐགས་ཀ་ནས་རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད།དཔང་པ་ནས་རྡོ་རྗེ་དཔང་བཟང་གི་རྒྱུད། ལྟེ་བ་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད། ཕྱག་ལས་དཔལ་མཆོག་དང་པོ། ཞབས་འོག་ནས་བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་དང་གཤིན་རྗེ་ནག་པོའི་རྒྱུད་དེ་བདན་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ལ། དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་པདྨ་དང་རྡོ་རྗེའི་རིགས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་ལ། དེ་རེ་རེ་ལའང་རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་གཙུག་ཏོར་སྟེ་རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པ་རིགས་དེའི་སངས་རྒྱས་དང༌། དེའི་ཡུམ་སྤྱན་མ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ།གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་སོགས་པ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་དང་དེ་དག་གི་བཀའ་ཉན་ཕོ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་སུ་ཡོད་ཅིང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་རིགས་ལ་ནོར་ཅན་དང༌། ལྔས་རྩེན་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་རིགས་གསུམ་ཏེ་བྱ་རྒྱུད་རིགས་དྲུག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཀྲི་ཡ་པའི་ལྟ་བ་ནི་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་མཐའ་བཞི་དང་བྲལ་བ་ལས། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལྷ་དེ་དང་བདག་གཉིས་རྗེ་ཁོལ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ལྷ་དེའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་མཚན་མ་མངོན་ད་བྱས་པའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ན་མྱུར་ད་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དག་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ། །སྒོམ་པ་ནི་སྟོང་པ་ཡི་གེ་སྒྲ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀྲི་ཡ་ལྷ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཙོ་བོར་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྔགས་བཟླས་པས་ཐགས་དམ་བསྐལ་ཞིང་མཉེས་པའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པའོ། །སྤྱོད་པ་ནི་ཁྲུས་གསུམ་དང་གཙང་སྦྲ་གསུམ་སྤྱོད་ཅིང་སྦྱིན་སྲེག་དང་མཆོད་པ་སོགས་སྔགས་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་དང་རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལས་བྱུང་བའི་ཐན་མོང་གི་གྲུབ་པ་ཆེ་ཆུང་དང༌། མཐར་ཐག་མི་ཚེ་བཅུ་དྲུག་ན་རིགས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའོ།

།ཨུ་པ་ཡ་ནི་གཞུང་ཨུ་པ་སྡེ་བཞིར་གྲགས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་བཀའ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས། ཆོས་དབྱིངས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རིགས་བཞིའི་ལྷ་ཡི་མཚན་མ་ལ་བདག་མདན་སྤུན་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་ད་བསྒོམ་པས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་སྟེ།དེ་ཡང་ཨུ་པ་སྡེ་བཞི་ནི། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གི་རྒྱུད། མེ་དཔང་འབར་བའི་རྒྱུད། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐར་བའི་རྒྱུད། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏནྟྲ་དང་བཞི་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཨུ་པ་ཡ་ཞེས་གྲགས་པ་སྤྱོད་རྒྱུད་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྣམ་སྣང་སོགས་རིགས་བཞིའི་ལྷར་ཤར་བ་ཉིད་སྤུན་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་ད་དམིགས་ནས་དངོས་གྲུབ་ནོད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པའོ། །སྒོམ་པ་ནི་མངོན་བྱང་ལྔའི་ཚུལ་གྱིས་བསྐྱེད་བཟླས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའོ། །སྤྱོད་པ་ནི་ཕྱིའི་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སོགས་གྲོགས་ཙམ་ལས་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉིད་གཙོ་བོར་འཛིན་པའོ། །འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་སུ་མངོན་ཤེས་སོགས་ཐན་མོང་གི་གྲུབ་པ་དང༌། མཐར་ཐག་མི་ཚེ་ལྔ་ན་རིགས་བཞིའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པའོ། །འདི་དག་བྱ་བ་དང་རྣལ་འབྱོར་ཆ་མཉམ་པའི་ཚུལ་གྱི་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡོ་ག་པས་ནི། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་སོགས་ལུང་གི་རྒྱུད་བཞིར་གྲགས་པ་ལྟ་བུའི་བཀའ་དང་དེའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དམ་མཐའ་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་གྱུར་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྣང་ཚུལ་ད་བདག་དམ་ཚིག་པ་ལ་འོག་མིན་ནས་རིགས་ལྔས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཇི་སྲིད་མ་དགྲོལ་གྱི་བར་ད་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཟླས་སྒོམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ད་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ཡང་འདི་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལྷ་ཉིད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྲེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཐས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ལྡན་པའོ། །བསྒོམ་པ་ནི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཛད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་པའི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དང་དམ་ཚིག་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབ་པའོ། །སྤྱོད་པ་ནི་ཕྱིའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་མི་ལྟོས་པར་ནང་གི་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་ཁོ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་གནས་སྐབས་ཐན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་དང་མཐར་ཐག་མི་ཚེ་གསུམ་ན་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལྷའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་མཚན་མ་ལམ་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཇེ་ཟབ་ད་སོང་བས་མཐར་འབྲས་ལ་ཇེ་ཉེར་གྱུར་པས་ན་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ལས་ཆེར་འཕགས་ཀྱང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལྷའི་ངོ་བོ་ཉིད་ད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་མ་རྟོགས་པས། སྔགས་ནང་པ་ལྟར་བདེ་མྱུར་ད་ཚེ་གཅིག་གིས་འཚང་རྒྱ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སྔགས་ནང་པ་བླ་ན་མེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ་ལ་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆོས་བཤད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དེ་ལྡན་གྱི་སྔགས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པའོ། །དང་པོ། འདི་ལྟར་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་སྔགས་ཕྱི་པ་དང་བཅས་པ་ནི་རིང་བའི་ལམ་ཡིན་ལ། སྔགས་བླ་མེད་ནི་ཉེ་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཞིང་འདི་ལས་གོང་ད་གྱུར་པའི་ཐེག་པ་མེད་དེ། ཐེག་པ་གཞན་རྣམས་གདལ་བྱའི་བསམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲང་བའི་ཐབས་སུ་བསྟན་ལ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་ངེས་པའི་དོན་མཐར་ཐག་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་འོག་མ་ཀུན་ལས་བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་འདི་ཉིད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆེར་འཕགས་པའི་ཚུལ་དེ་དག་འདིའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལྔས་བསྟན་པའི་དོན་བཞིན་ད་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གང་ཞེ་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང༌། ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་དང༌། འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་དང༌། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ལྔས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་གསང་བ་ཞེས་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟབ་མོ་གང་ཞིག་ཡེ་ནས་ཆོས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ད་གནས་ཀྱང་འཁྲུལ་པའི་བློ་ཅན་རྣམས་ལ་ཡེ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་ཆོད་པའི་གབ་པ་དང༌། ཐེག་པ་འོག་མ་རྣམས་སུ་གདལ་བྱ་དམན་པ་ལ་དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་པར་མ་གསུངས་པས་སྦས་པའི་གསང་བ་ཉིད་ད་མཛད་པ་དེའི་དབང་གིས་གདལ་བྱ་ཐན་མོང་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་མ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ་སྔགས་ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་གབ་སྦས་མེད་པར་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་བསྟན་པས་ཤེརབ་མ་རྨོངས་པ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་འདིས་ནི་ཡིད་ཤེས་བདེ་མྱུར་ད་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་ལམ་གཞན་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པའི་ཕྱིར་ན་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ།

།ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ནི། ཐབས་ཆེ་བ་དང༌། ཐབས་སླ་བ་དང༌། ཐབས་མང་བ་དང༌།ཐབས་མྱུར་བ་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ལམ་འདིའི་གནད་དང་ལྡན་ན་ཀུན་བྱང་གི་ཆོས་ཀུན་སྤང་བླང་མེད་པར་སྤྱོད་ཀྱང་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཚོགས་ཆེན་པོ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཐབས་ཆེ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ལམ་གཞན་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་ད་དཀའ་ཐབ་དང་སྡོམ་པ་དྲག་པོས་གཟིར་མི་དགོས་པར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ཇི་བདེ་བར་སྤྱོད་བཞིན་ད་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གྲོལ་བ་ཉིད་ད་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཐབས་སླ་བ་ཞེས་བྱའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་སྡང་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་གཉེན་པོ་གཞན་གྱིས་བཀག་མི་དགོས་པར་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གྲོལ་བ་སྟེར་བའི་ཐབས་ད་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཐབས་མང་བའོ། །ཐབས་མྱུར་བ་ནི་རྒྱུ་མཚན་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཏེ། གང་ཞེ་ན། ཐོག་མ་མེད་པའི་དས་ཀྱི་སྤྲོས་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་མྱུར་ད་ལྡོག་པར་བྱེད་པ་ནི། འདི་ལྟར་སྣང་བ་ལྷར་ཤེས་ཏེ་ཆོས་ཀུན་སྤང་བླང་མེད་པར་སྤྱད་པས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་རང་སར་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་ལྟ་སྤྱོད་ཕུལ་ད་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ནས་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་འདི་ཉིད་མ་བོར་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་སྤྱོད་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང༌། བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པ་ནི། སྣང་བ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལྟ་ཞིང་མཉམ་པ་བཞིའི་དག་པ་དང་མ་བྲལ་བས། ཇི་ལྟར་སྤྱད་ཀྱང་ཚོགས་ཆེན་པོ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ངང་གིས་འཇུག་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་ཅིར་ཡང་འཆར་ད་རུང་བས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་བཞིན་ད་འགྲུབ་པས་ཅི་ཡང་མིན་པའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་ད་རིག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་བཞིའོ། །རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། མཚན་ཉིད་པ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལ་བླང་དོར་ད་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་གྱི། ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེར་མེད་པར་སྤྱོད་ཅིང་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ད་སྦྱོར་བས་ཡེ་ནས་བླང་དོར་མེད་པར་སངས་རྒྱས་པའི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཐེག་པ་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ནི་ཐེག་པ་གཞན་ནས་རང་གི་ལམ་དེ་ཉིད་ཉམས་སུ་བླང་བའི་མཐས་སྐྱེ་བ་གཞན་ན་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐ་སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ད་གྲགས་པ་དེ་གདོད་ཐོབ་བྱར་འདོད་ལ། འདིར་གཞི་ཉིད་ནས་འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་གནས་ཤིང་འབྲས་བུ་དེ་ཉིད་ད་ལྟ་ནས་ལམ་ད་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ད་བརྗོད་པའོ། །མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་ཐེག་པ་གང་ཞེ་ན།གང་དང་ཡང་མི་མཉམ་པ་ནི་མཐར་ཐག་འབྲས་བུའི་སྐ་བརྙེས་པ་དས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཏེ། གསང་སྔགས་འཛིན་པ་ནི་དེ་དག་གི་དགོངས་སྤྱོད་དང་མཉམ་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཡེ་ཤེས་འཆར་ལུགས་གསུམ་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་འཆར་ལུགས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རྒྱབ་ནས་འཆར་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ན་ཆུ་རྙོགས་པ་དྭངས་པ་ལས་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་ལྟར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱས་པས་རིམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་རྟོག་སྙིགས་མ་དྭངས་ནས་ས་བཅུའི་མཐར་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་སངས་རྒྱས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འདོད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་སོགས་ནས་ཕྱིས་འབྱུང་བར་འདོད་པས་ཡེ་ཤེས་རྒྱབ་ནས་འཆར་བ་ཞེས་བྱའོ། །སྔགས་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མདན་ནས་འཆར་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ད་ལྟ་ཉིད་ད་འོག་མིན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་རིགས་གསུམ་མམ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མདན་མཁའ་སོགས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་ཕུལ་ལ་དངོས་གྲུབ་ནོད་པར་བྱས་པས་ལྷ་དེས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་ལྟ་ཞིང༌།བདག་དང་ལྷ་དང་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པས། མི་ཚེ་བདན་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པས་མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ལམ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་མྱུར་བའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་མདན་ནས་འཆར་བ་ཞེས་བྱའོ། །སྔགས་ནང་པ་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཁོང་ནས་འཆར་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་མ་འདས་པས་ན། རང་གི་སེམས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་ལ་གནས་བཞིན་ད་སངས་རྒྱས་གཞན་ད་ཚོལ་མི་དགོས་པར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་ད་འཆར་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་འཆར་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཚུལ་དེས་ན་འདི་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལས་བཤད་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ༑ ཡུལ་གང་དའང་མི་རྟོགསེམས་ཀྱི་འཛིན་པ་གང་ཡང་མེད་པ། འད་བྱེད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་དེ་ཉིད། ཐེག་པ་འོག་མ་པ་དག་གིས་དང་པོར་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་དོན་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བསགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་གཟོད་རིང་མོ་ཞིག་ན་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་ནུས་པ་ནི་རྒྱུའི་ཐེག་པའི་གཞུང་གི་འདོད་ཚུལ་ཡིན་ལ། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདིར་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཐའ་དག་གིས་བསླད་མི་ནུས་ལ། བློས་བྱས་ཀྱི་བསྒོམ་པས་ཇི་ལྟར་འབད་ཀྱང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་མཐོང་བར་མི་ནུས་པ་དེ། རང་བཞིན་བསལ་བཞག་མེད་པ་གདོད་མའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གནད་ལས་མཐོང་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་བུའི་ཐབས་ནི་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་གཞུང་ན་ཡོད་ཀྱི་མདོ་ལམ་ན་མེད་པས་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ༑

༑དེ་ལྟ་བུའི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་རིམ་དང་ཅིག་ཆར་ད་འཇུག་པའི་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཆ་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་ད་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ལྟར་ལམ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པའི་ཐོབ་བྱ་འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་ཡོད་དམ་སྙམ་ན་དེ་མེད་དེ། མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཐོབ་པར་འདྲ་ཡང༌། སྔགས་ནི་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པས་མཐར་འབྲས་ཚེ་འདིར་མངོན་ད་བྱེད་པ་མྱུར་ལམ་ཉིད་ཡིན་ལ་ལམ་གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་ད་ཡང་གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་ལས། འོ་ན་འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་རུང་ངམ་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་ཡང་དག་པའི་དོན་ད་གཅིག་མོད་ཀྱང༌། གསང་སྔགས་ནི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་བ་དང་ཐོགས་པ་མེད་པས་འབྲས་བུའི་མཆོག་ཡིན་པས་ན།ཚེ་འདི་ཉིད་ད་དགྲ་གསུམ་སོད་པས། ས་ནས་སར་སྦྱང་བགྲོད་མི་དགོས་ཏེ༑ ཕུང་པོ་ལྔ་ཉིད་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་ཐོབ་ཏུ་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་དེ་ལྡན་གྱི་སྔགས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ་ལ། ཐན་མོང་སྤྱི་ཡི་གྲུབ་མཐའ་བསྟན་པ། ཐན་མིན་སོ་སོའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། དེ་དག་གི་ཉམས་ལེན་འགགས་སུ་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྔགས་ནང་པ་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཐན་མོང་ད་སྣང་སྲིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ད་ལྟ་བ་ཡིན་ལ་ཚུལ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྒོམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་དང་དབང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དོན་གཅིག་གི་གནད་ལ་འད་བར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པས་འདི་ལྟར་ངེས་པར་བྱ་སྟེ། གང་ཞེ་ན་གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་ལས། ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ། གསང་སྔགས་པའི་གཞུང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ལྷ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ན། ལུང་དང་རིག་པ་མན་ངག་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པོ་ལུང་ནི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང༌། གསང་བ་འདས་པ་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སོགས་ལས་ཕུང་པོ་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་ཅིང༌། ལུང་གི་དགོངས་པ་དེ་བཞིན་ད་སྔོན་གྱི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱས་པའི་གང་ཟག་ལ་ཞལ་ནས་སྙན་ད་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསལ་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང༌།དེ་ལྟར་ལུང་དང་མན་ངག་མེད་པར་གསང་སྔགས་གཏན་ལ་དབབ་མི་ནུས་པས་ན་སྒྲུབ་བྱེད་ལུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཅས་སྟེ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དོན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རིག་པས་མི་གནོད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྷ་ཞེས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་དང༌། དེའི་དབང་གིས་སྣང་བའི་མཚན་མའི་སྐ་རྣམས་ལ་ཐན་མོང་ད་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ད་དབྱེར་མེད་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཡང་སྣང་བ་རྣམས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པ་ནི། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་སྣང་དམྱལ་བའི་ཚ་གྲང་ཡི་དྭགས་ཀྱི་རྣག་ཁྲག་ལ་སོགས་པ་མ་དག་པའི་སྣང་བ་དང༌། རིག་པ་འཛིན་པ་སོགས་རྒྱུད་དག་པ་རྣམས་ལ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྣང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡོད་པ་ནི་དགག་ཏུ་མེད་ལ།དེ་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ཙམ་ད་འདྲ་ཡང་སྣང་བ་གང་དམ་པར་གཟུང་ཞེ་ན། ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྣང་བ་འདི་དམ་པར་གཟུང་བར་བྱ་སྟེ། དོན་དམ་པ་ཐོབ་ཅིང་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་སྣང་བ་ལྷར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཕྱིར་དང༌། རང་སྣང་ཙམ་ལས་གཞན་ད་མེད་ལ་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཚད་མར་གཟུང་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གནད་ལོག་རྟོག་གི་རྩོད་སྤོང་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བསྟན་པ་ནི་གཞུང་དེ་ཉིད་ད་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། འདི་དག་གི་དོན་གནད་མདོ་ཙམ་ནི་གསང་བ་སྙིང་པོའི་སྤྱི་དོན་ད་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་རྒྱས་པར་མི་སྤྲོའོ། །གཞན་ཡང་ལུང་འདི་ཉིད་ལས། ཡང་གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་གཞུང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐ་གསུང་ཐགས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤིང༌། ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་པར་འདོད་ལ་རང་བཞིན་དང་གཟུགས་བརྙན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་དབྱེར་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། ལུང་མན་ངག་རིག་པ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་དེའི་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ད་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་དང༌།ཡང་གསང་སྔགས་ནང་པའི་གཞུང་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པའི་སྐ་ཉིད་ད་འདོད་པ་སྟེ་གཞི་ཙམ་དང་རྒྱུ་ཙམ་ད་མ་ཡིན་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ད་འདོད།དེ་ཡང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདོད་ན། སྣོད་བཅུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་པའི་སྐ་ཡིན། སྐ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དང་ཡོན་ཏན་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ད་སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་དང༌། སྣོད་བཅུད་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་སུ་སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་གཉིས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐར་བྱེ་བྲག་ཕྱེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་གཅིག་གིས་ནི་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ནུས་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་གིས་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པས་ག་ལ་མཚུངས་ཤེ་ན། ལན་ད་ལས་དག་པ་རྣམས་ལ་ནི་གང་གིས་ཀྱང་དོན་དཻ་ད་པར་ནུས་ལ། ལས་མ་དག་པ་རྣམས་ལ་ནི་གང་གིས་ཀྱང་དོན་བྱེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕྱེ་བ་མེད་དོ། །འོ་ན་སྣང་བ་རྣམས་ཅིའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞེ་ན་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བཞིའི་དགོངས་ཉམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུར་ནས་བརྩམས་པ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་ཆོས་སྡེ་གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྡེའུ་མིག་འདི་ན་སྣང་བ་ལྷར་བསྒྲུབ་པའི་ལུང་རིགས་མན་ངག་ཟབ་མོ་སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་མ་འདི་ཉིད་མངོན་ད་བཞུགས་བཞིན་པ་འདི་ལ་སྔགས་རྙིང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྟ་རྟོག་འཐེམ་པ་ཅིས་ཀྱང་གལ་ཆེའོ།

།དེ་ལྟར་ལྟ་བ་ཉིད་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། བསྐྱེད་རྫོགས་གང་གི་སྒོར་འཇུག་ཀྱང་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་སྤྱོད་པས་ལ་དོར་རྡོ་རྗེ་རོལ་པའི་རྟགས་ལ་གནས་པ་གསུམ་གྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ། མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལྷར་ལྟ་བས་ཐག་བཅད། ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་བླང་དོར་མེད་པའི་སྤྱོད་པས་སྦྱོར་སྒྲོལ་ཅི་བྱས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་དང་བག་ཆགས་ཀྱིས་མི་གོས་པའི་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལ་དོར་བའི་ཐབས་སུ་བསྟན། རོལ་པའི་རྟགས་ལ་གནས་པ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་དེ་ལས་མི་འདའ་བར་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གདིང་གིས་ས་བཟུང་བའོ། །དེ་བཞིན་ད་ཨ་ནུ་དང་ཨ་ཏི་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་རོལ་རྟགས་གསུམ་ཡང་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་བཞིན་ད་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཐན་མིན་སོ་སོའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ་ལ་སྔགས་ནང་པ་བླ་མེད་དེ་ལའང་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གརྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གརྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་སྟེ་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ད་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་དེ་ལའང་ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་དོན་རྒྱུད་སྡེ་དང་འཇམ་དཔལ་སྐ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྟན་དོན་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། འདིར་དེ་དག་ཐན་མོང་གི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ་དང༌། སྒྲུབ་སྡེའི་རྣམ་གྲངས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ། །མ་ཧཱ་ཡོ་ག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་པ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལྟ་ཞིང༌། དེ་དག་དོན་དམ་པར་གདོད་མའི་ཆོས་དབྱིངས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་བློའི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་བྲལ་བར་གཏན་ལ་འབེབ་པའོ། །བསྒོམ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྣང་སྲིད་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་འཆར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་ལམ་ད་བྱེད་པའོ། །སྤྱོད་པ་ནི་གང་ཤར་བླང་དོར་མེད་པའི་ངང་ནས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྦྱོར་སྒྲོལ་ལ་སོགས་པ་དང་ད་ལེན་པའོ། །འབྲས་བུ་ཚེ་འདི་ལ་རིག་འཛིན་བཞིའི་ལམ་བགྲོད་དེ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་ལ་སངས་རྒྱས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ན་ལྷ་བསྒོམ་པ་དང་སྔགས་བཟླ་བ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བ་དང་དབང་བསྐར་བ་ལ་སོགས་པ་བསླབ་པའི་མཐའ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་ཅིང་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོའི་སྒོ་ནས་རྫོགས་རིམ་དྲངས་ཏེ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་གནད་ཐམས་ཅད་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྣང་བ་ལྷར་སྒྲུབ་པའི་གནད་ལ་ཐག་པ་ཡིན་གྱི་དེ་དང་མི་ལྡན་ན་ལམ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ད་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་སྡེའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ་ལ། དམ་ཅན་སྲོག་གི་སྒྲུབ་པ་དང༌། དྲག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་དང༌། ངན་སྔགས་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང༌། མ་འདས་པའི་སྲོག་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས།དང་པོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རིགས་དྲུག་ཏུ་འདས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་སྐའི་སྒྲུབ་པ་ནས་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་སྒྲུབ་པའི་བར་གསང་བ་སྡེ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་སྐའི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སྲོག་ཏུ་འདས། པདྨ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྲོག་ཏུ་འདས།ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཧེ་རུ་ཀའི་སྲོག་ཏུ་འདས། བདད་རྩི་ཐམས་ཅད་ཆེ་མཆོག་གི་སྲོག་ཏུ་འདས། ཕུར་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྲོག་ཏུ་འདས། མ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་སྲོག་ཏུ་འདས་སོ། །གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྲོག་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་ཏུ་འདས་ལ། དེ་ཡང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་འདས་སོ། །དེ་ལྟར་འདས་མ་འདས་ཀྱི་ལྷ་གང་གི་སྲོག་བསྒྲུབ་ཀྱང༌། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ལུགས་གསུམ་སྟེ། ཕྱི་རྫས་ལ་བརྟེན་ཏེ་མཆོད་རྟེན་རྦོད་གཏོང་གི་ཚུལ་ད་བསྒྲུབ་པས་ལས་དང་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་མཐ་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་ཐོབ་པའོ། །ནང་སྔགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐལ་བས་ལྷ་དེ་ཉིད་རང་དབང་མེད་པར་ཉེ་བ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་གཏོང་བས་ནམ་ཞིག་ལས་སུ་རུང་ནས་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་དེ་ཉིད་དངོས་སུ་གྲུབ་ཏེ་དབང་ད་གྱུར་པ་ན། མཇུག་དྲག་སྔགས་དང་ངན་སྔགས་ཀྱིས་ལས་ལ་སྦྱར་བས་དགྲ་བགེགས་འདལ་བ་སོགས་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའོ།

།གསང་བ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བས་ན། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤེས་ཤིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རང་དབང་ད་བསྒྱུར་བཏུབ་པའི་དས་ན། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ལ་དབང་འབྱོར་ནས་གཞན་དབང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་མི་བརྫི་བའི་ཚེ་སྲོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །འདི་དག་གི་གནད་ནི་སྲོག་གི་སྐབས་སུ་གདོད་བཤད་པས་ཤེས་ལ། དོན་ད་ཡེ་ཤེས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་བསྒྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་རང་དབང་ད་བྱེད་པའི་གནད་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་སྒྲུབ་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་ལས་གསལ་ཞིང་ཟབ་པར་བསྟན་སྟེ། ཇི་ལྟར་ན་ལུང་གི་སྡེབས་ལྔ་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་ལུགས་ལྔ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ལག་ལེན་གནད་ད་ཁེལ་བར་བྱེད་པ་གདམ་པའི་མན་ངག་གི་སྒོ་ནས་ཆུད་མི་ཟ་བར་ནོར་བུ་ལག་གཏོད་གྱི་ཚུལ་ད་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་དྲག་སྔགས་དང༌།དམོད་པའི་དྲག་སྔགས་སོ། །དང་པོ་ལ་འཇམ་དཔལ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་དྲག་སྔགས། ཁྲག་འཐང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་དྲག་སྔགས། ཆེ་མཆོག་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་དྲག་སྔགས། པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་དྲག་སྔགས། ཕུར་པའི་དྲག་སྔགས། དྲེགས་འདལ་གྱི་དྲག་སྔགས། མ་མོའི་དྲག་སྔགས་སོ། །དམོད་པའི་དྲག་སྔགས་ལ་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དམ། དྲེགས་པའི་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུའི་དྲག་སྔགས་སོ། །གསུམ་པ་ངན་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལའང་གཉིས་ཏེ། ཕྱི་སྣོད་འཇོམས་བྱེད་སྦྱོར་བ་ནག་པོའི་ངན་སྔགས་དང༌། ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་འཇོམས་བྱེད་སྦྱོར་བ་ནག་པོའི་ངན་སྔགས་གཉིས་སོ། །དེ་ལས་གཉིས་པ་ནང་གི་ངན་སྔགས་དེ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ངན་སྔགས་དང༌། ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ངན་སྔགས་གཉིས་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ལྟ་བ་ནི་ལུང་གི་སྐོར་ལ་བརྟེན་ནས། སྣང་བའི་ཆ་ཡེ་ནས་དག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། དེའི་སྟོང་ཆ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་དབྱིངས་རིག་དེ་གཉིས་ཀྱང་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་ད་དབྱེར་མེད་པ་ནི་སྲས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དག་མཉམ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ་ལུང་གཞན་ལས་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་ཡི་རྒྱུད་དང་བྱ་བ་རྒྱུའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་སོ། །གཞི་དེ་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་གཉིས་འཛིན་གྱིས་བསླད་པ་ཅན་ལ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་རིས་ཆད་ད་སྣང་བའི་ཚེ་ན་རང་སྣང་གིས་དམ་བུར་བཅིང་བའི་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་བུམ་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་ཡི་ཐིག་ལེ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དམ་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོ་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཀྱང་དེ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བྲི་གང་བྲལ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་གང་ན་སྣང་བ་དེར་ཆོས་ཅན་སྒོ་གསུམ་གྱི་དབང་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དེ་ཡང་དེར་སྙིང་པོའི་ཚུལ་ད་འོད་དང་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའང་ཡོད་ལ། སྣང་ཡང་ཆ་དང་དབྱིབས་དང་མདོག་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མའི་རྣམ་པས་གོས་པའང་མེད་དེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་གནས་ན་གདོད་མའི་ཡེ་ཤེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནམ་མཁའ་ལྟར་འཕོ་འགྱུར་མེད་ཀྱང་དེ་སྟོང་པ་ཕྱང་ཆད་མིན་པར་འོད་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་འཆར་གཞི་རིག་གདངས་ཀྱི་ཆ་ཡོད་པས་དེའི་རྩལ་སྣང་བ་ལ་གཉིས་འཛིན་ཞུགས་པའི་དབང་གིས་རྩལ་ཉིད་བསྐྱོད་བྱེད་ལས་ཀྱི་རླུང་དང༌། ཕྲ་བའི་ཀུན་རྟོག་ཟུང་ད་འགྲོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལས་ཁུ་རྡུལ་རླུང་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་སྣང་བ་གསུམ་དང་འགྲོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཇེ་རགས་སུ་སོང་བ་ལས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བསྡུས་པའི་སྒོ་གསུམ་བྱུང་ཏེ། དེ་ལས་རགས་པའི་ལུས་དང་ལྡན་པ་འདོད་པའི་གནས་འདིར་ཁམས་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་མི་ལུས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཕྲ་བ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་སྲོག་གི་རླུང་འགྲོགས་པ་ཕ་མའི་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་དབུས་སུ་སོན་པའི་རླུང་སེམས་ཇེ་རགས་སུ་སོང་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་དབུ་མ་ལ་སོགས་པ་རྩ་གཙོ་མོ་གསུམ་དང་པོར་ཆགས་པ་ནས་གཟུང་སྟེ་མཐར་རྩ་ཡི་རིགས་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་བཅུའི་ཚུལ་གྱིས་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྲུབ་ཅིང༌། ལུས་དེའི་གནས་ལྔའི་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་ཡི་ནང་ན་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་གནས་པའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་ད་ཀུན་རྟོག་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་དང་ཕྱི་རོལ་ད་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འཆར་བར་བྱེད་པས་ན། ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་ད་ནང་ལུས་ཀྱི་ཆ་ལ་དེ་དག་སྣང་བའི་ས་བོན་ནམ་བྱེད་པ་ཚངས་པར་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་མེད་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་སྣང་སྟེ། ཡུལ་གཅིག་ལའང་བཟང་ངན་དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་སོགས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡོད་པ་ནི་ཆུ་གཅིག་ལ་ངན་སོང་གསུམ་དང་མི་དང་འདོད་ལྷ་དང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་དྲུག་གིས་བལྟས་པའི་དཔེ་བཞིན་ཡིན་ལ།འདི་ལྟར་ནང་གི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་འདི་དག་ལམ་ད་སློང་ན་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང༌། ལམ་ད་མ་ལོང་ན་མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་འཆར་བར་ཤེས་ནས། ཕྱི་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལ་གནད་ད་བསྣུན་པའི་མན་ངག་གི་སྒོ་ནས། རགས་པའི་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཐོག་མར་གང་ལས་བྱུང་བ་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ་པས་སེམས་ཉིད་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་ལུས་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ད་བྱས་པ་ལས་མངོན་ད་འཆར་བར་ཤེས་པ་འདི་ནི་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ།གནད་འདི་མ་རྟོགས་ན་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལམ་ད་བྱས་པ་ཁོ་ནས་འཁྲུལ་སྣང་འགག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་སྐྱེད་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པའི་གནད་མི་ཤེས་པས་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ཇི་སྙེད་པ་ཀུན་གྱི་གནད་འདི་ལ་མཐར་ཐག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།

།དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ནི་དབང་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལྟ་བ་བཞི་དང་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལ་སོགས་པ་བློ་ཆེ་ཆུང་གི་རྩལ་འཕར་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་ད་ཡོད་པ་ནི་ཧེ་རུ་ཀའི་གལ་པོ་ལས་བསྟན་པ་བཞིན་ད་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་གསང་ཤེར་གྱི་ཉམས་ལེན་རང་ལུས་དང་གཞན་ལུས་ཐབས་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་ལམ་ད་བྱེད་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ལའང་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་སོ་སོའི་མན་ངག་གི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་བྱུང་ཡང༌། དོན་ལ་ལས་རླུང་དབུ་མར་བསྟིམ་ནས་གཉུག་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་འཇུག་པར་མཐན་པས་ན། འདི་ལྟར་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་གཙོ་མོ་གསུམ་དང་འཁོར་ལོ་ལྔར་བརྟེན་པའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་དེ་སོ་སོར་གནད་ད་བསྣུན་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ཐབས་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་ལ་དེ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ནི། སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་གསུམ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྩ་ཞེས་བྱ། གསུམ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་ཞེས་བྱ། གཅིག་ནི་རང༷་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་ཞེས་བྱ། གཅིག་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྩ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དེ་ལྟར་བརྒྱད་དོ། །ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྩ་ལ་འོད་སེར་པོ་ཟླུམ་པོ་གནས་ཤིང༌། དེ་ལ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བག་ཆགས་རྣམས་བསོག་པའི་རྟེན་སྙིང་པོ་ཨོཾ་དང༌། མ་དག་པ་འཁོར་བའི་དས་ཀྱི་ལྷ་མིན་དང་བྱོལ་སོང་ད་སྐྱེ་བའི་བག་ཆགས་བསོག་པའི་རྟེན་ས་བོན་སུ་དང་ཏྲི་གནས་ཤིང་འོད་སེར་པོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གནས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་ལ་འོད་མཐིང་ཀ་སྦྲུལ་དཀྱུས་པ་འདྲ་བ་ལ་དག་པའི་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་དང་མ་དག་པ་ལྷ་དང་མིའི་ས་བོན་ཨཱ་དང་ནྲྀ་གནས་ཤིང༌། འོད་དེ་ལ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་གནས་སོ། །རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་ལ་འོད་དམར་པོ་ཟླ་གམ་ལ་དག་པའི་སྙིང་པོ་ཨཱ་དང་མ་དག་པ་ཡི་དྭགས་དང་དམྱལ་བའི་ས་བོན་པྲེ་དང་ད་གནས་སོ། །འོད་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་གནས་སོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་རྩ་ལ་འོད་དམར་ནག་གནས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུའོ། །རྩ་དེ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་ན་རྩ་གསུམ་གནས་ཏེ། གཡས་ཐབས་ཀྱི་རྩ་སྟེ་ཡི་གེ་ཨོཾ།དབུས་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་སྟེ་ཡི་གེ་ཨཱཿ གཡོན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩ་སྟེ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པའོ། །རྩའི་དྭངས་མ་འདི་དག་ནི་དབྱིབས་དར་དཀར་གྱི་སྐད་པ་ལྟ་བུ་རྟ་རྔ་བཅུར་གཤགས་པའི་སྦོམ་ཕྲ་ཙམ་པ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ནས་ཐག་པ་ཁུགས་སུ་བྲན་པ་འདྲ་བར་གནས་སྟེ་འདི་ནི་སྲ་བའི་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཆ་ཡིན་པས་ས་ཡི་དྭངས་མ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ངང་ད་མ་གྱུར་པ་མེད་པའི་རྟེན་བྱེད་པའོ། །རྩའི་དྭངས་མ་དེ་ལ་ཁྲག་གི་དྭངས་མ་མཚལ་ཅོག་ལ་མ་ལྟ་བུ་གནས་པ་ནི་རགས་པའི་ཕུང་པོ་གདོས་པ་ཅན་འབྱུང་བའི་ས་བོན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཆུ་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནི་དོན་ད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དེ་ཐམས་ཅད་བཀོལ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའོ། །དེ་ལ་དྲོད་ཀྱི་དྭངས་མ་མེ་ལོང་ཉི་མ་ལ་བཞག་པའི་འོད་ཀྱི་ངད་ཙམ་ཞིག་གནས་ཏེ། དེ་ནི་རགས་པའི་ཕུང་པོ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་མེ་ཡི་ས་བོན་དྭངས་མ་ཉིད་ཡིན་ལ། འདི་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རྟོགས་པའི་སྒྲོན་མར་གྱུར་པའང་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ལ་དབུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་གསེར་ས་འོག་ན་གནས་པའི་རླངས་པ་ཙམ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་གནས་པ་ནི་རགས་ཕུང་གི་རླུང་ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཕྲ་བ་མཐར་ཐག་པ་རླུང་གི་དྭངས་མའོ། །འདིས་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་བའི་རྟེན་བྱེད་དོ། །དེའི་དབུས་ན་ནམ་མཁའི་དྭངས་མ་བར་སྣང་སང་སང་པོ་གོ་འབྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ད་གནས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་དྭངས་མ་ལྔ་འདས་པའི་དབུས་ན་སེམས་ཀྱི་དྭངས་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་བཞུགས་ཏེ། དཔེ་ནི་གསེར་ཞུན་མའི་ནང་ད་ནོར་བུ་ཀེ་ཀེ་རུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཁ་དོག་ནི་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའོ།

།དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་གསལ་ལ་གོ་འབྱེད་པ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་དེ་ནི་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་དྭངས་མ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའི་དབྱིངས་སུ་གསལ་བའི་སྐབས་འབྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བརྟག་གཉིས་ལས། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རང་ལུས་གནས། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་སྤང༌། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་པོ། །ལུས་གནས་ལུས་ལས་མ་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་དང་རིམ་ལྔ་ལས། རྟག་ཏུ་སྙིང་ལ་གནས་པ་ཡི། །ཐིག་ལེ་གཅིག་ལ་འགྱུར་བ་མེད། །དེ་སྒོམ་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ། །ངེས་པར་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ལས། ལུས་ཅན་སྙིང་ལ་གང་གནས་པ༑ ༑རང་བྱུང་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །མི་ཤེས་ཐིག་ལེ་བདེ་ཆེན་པོ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཁྱབ་པ། །མི་གནས་ཆོས་སྐའི་རང་བཞིན་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྲ་མོའི་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་འདི་ལ་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་བའི་འབྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདངས་ལྔ་ལས་ལུས་ཀྱི་དྲོད་སོགས་ནང་གི་འབྱུང་བ་ཕྲ་རགས་རྣམས་སྐྱེད་ཅིང༌། དེའི་མཐ་བརྟས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་འབྱུང་བ་ཕལ་པ་ཇི་སྙེད་པ་དང༌། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འབྱུང་བའི་བར་ད་སྣང་བ་ནི་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཕྲ་མོ་ལས་ཇེ་རགས་སུ་མཆེད་པ་ཡིན་ཏེ། དྭངས་མ་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ས་ཆུ་གཉིས་ཟུང་ད་ཞུགས་པ་སྐ་རྡོ་རྗེ། མེ་རླུང་གཉིས་གསུང་རྡོ་རྗེ། མཁའ་སེམས་གཉིས་ཐགས་རྡོ་རྗེ་སྟེ།ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྒོ་གསུམ་མམ་རྡོ་རྗེ་མི་ཤིག་པ་གསུམ་འདི་ལས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མཆེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆེད་གཞི་མཐར་ཐག་པ་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་ནི་འཛིན་པ་བརྟས་པའི་དབང་གིས་རགས་པའི་ལུས་སུ་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཚེ་སྙིང་ག་ན་བཅུད་ཀྱི་ཚུལ་ད་གནས་པར་སྣང་བའང་ཡོད་མོད་ཀྱི་དེ་ནི་ལུས་ལས་མ་སྐྱེས་ཤིང་ལུས་ལ་གནས་ཀྱི་གཞན་ལ་མ་ཁྱབ་པའང་མིན་ལ། དབྱིབས་ཁ་དོག་དང་ཆེ་ཆུང་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་ཕྲ་རགས་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་པྲ་ཕབ་ཀྱི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཆེ་ཆུང་དང་ཕྱོགས་ཆར་ཡང་མ་གྲུབ་ཅིང༌། རང་ལུས་ཀྱི་གནད་འདི་ཉམས་སུ་བླང་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་དྲོད་རྟགས་ཉམས་མྱོང་གོང་འཕེལ་ད་སྐྱེ་བ་ཡོད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་འཇིག་འབྲལ་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་དས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་སྟེ་གནས་ཚུལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། སྣང་ཚུལ་ཆོས་ཅན་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ད་བཞུགས་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་ལ་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྱི་ཐིག་ལེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ད་འབྲེལ་བ་དང༌། ཐབས་ཀྱི་ལམ་གནད་ད་ཚུད་པ་ལས་ཕུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྡོམ་པའི་ཚུལ་འདི་དག་ཕྱི་དང་ནང་དང་གཞན་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ད་འགལ་མེད་དོན་གཅིག་ལ་སྡུད་པར་ཤེས་པ་ནི་གསང་སྔགས་ཐབས་ལམ་གྱི་དཀའ་གནད་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་པས་འདིར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་ལ་གཡོ་བ་རླུང་གི་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་བུམ་པ་ཅན་ཚད་ད་གོམས་པས་རླུང་ལ་རང་བྱན་ཚུད་པ་ན་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་དམིགས་པ་གཏད་ཅིང་དེར་རླུང་ཟིན་པས་རྩ་ཡི་མདད་པ་རྣམས་གྲོལ་ཞིང་རླུང་ཐམས་ཅད་དབུ་མར་བསྟིམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། རླུང་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དེས་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་དང་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་འབྱུང་སྟེ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དབང་ཐོབ་པ་འབྱུང་ངོ༌། །རྟེན་པ་རྩ་ཡི་རྫོགས་རིམ་ནི་གཙོ་མོ་གསུམ་དང་འཁོར་ལོ་ལྔར་ཡིད་ཀྱི་དམིགས་པ་གཏད་པ་དང༌། རླུང་བཟུང་བ་དང༌། ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་གོམས་པའི་རིམ་པས་རྩ་ཡི་གནས་སོ་སོར་རྩ་ཡི་གནད་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་སེམས་ཟིན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་གོང་ནས་གོང་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་ད་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །བཀོད་པ་ཐིག་ལེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ནི་འབར་འཛག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོས་ཀུན་རྫོབ་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལུས་དང་གཞན་ལུས་ཀྱི་ཐབས་ལས་བདེ་བ་སྤར་ཞིང་ཁམས་འཛག་མེད་ད་བཅིང་ནས་ཡས་བབ་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་དྲང་བས་འཕོ་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་ལོ་ལྔའི་རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལས་ལམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་འཆར་བ་དང༌། དབུ་མར་རོ་རྐྱང་གི་མདད་པ་ཉེར་གཅིག་གྲོལ་བ་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིང་གའི་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མོར་རླུང་སེམས་ཟིན་པས་སྣང་བ་གསུམ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཤར་ཏེ་དེའི་རིམ་པ་དང་མཐན་པར་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རྟོག་འགག་ནས་སློང་བྱེད་རྐྱེན་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མཚོན་པར་དཀའ་བའི་འོད་གསལ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེའི་ངང་ད་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང༌། དེའི་ངང་ལས་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་བ་ལྟར་སྣང་བ་གསུམ་ལུགས་འབྱུང་ད་ཤར་བས་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་བྱས་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ལྷ་ཡི་སྐར་ལྡང་བའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་གྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་ཐབས་གཙོ་ཆེ་བས་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ད་བསྒྲངས་ལ་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་ཤར་ཞིང་དེའི་རྩལ་སྣང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རོ་མཉམ་དག་པ་ཆེན་པོར་ཤར་བ་ནི་མཚན་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་གཉིས་གང་ལྟར་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་གནད་ལ་དོན་མཐན་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་གནད་ད་བསྣུན་པས་རྣལ་འབྱོར་ནང་གི་ས་ལམ་རྣམས་མྱུར་བར་བགྲོད་དེ་འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་བཙན་ཐབས་སུ་འཆར་བར་བྱེད་པ་འདི་ནི་གཙོ་བོར་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་ཞིང༌། བྱེད་པ་རྐྱེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། ལུས་ལ་བསྟེན་ནས་མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཁམས་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་མི་ཡི་ལུས་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རྟེན་མཆོག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཀྱང་དད་འགྲོ་སོགས་ཕལ་པ་རྣམས་ནི་ཁམས་དྲུག་ཙམ་དང་ལྡན་ཡང་མི་ལྟར་ཤེས་རབ་མི་གསལ་བས་གསང་སྔགས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བ་མེད་ལ། ལྷ་སོགས་སེམས་གསལ་ཡང་མི་ལྟར་གདོས་པའི་ལུས་མེད་པས་ས་ཁམས་སྲ་བ་ཤས་ཆུང་ཞིང་ཁུ་བ་དངོས་སུ་འབྱིན་པ་སོགས་མི་ལྟ་བུ་མིན་པས་ན། རགས་པའི་རྩ་ཡི་གནད་ལ་བརྟེན་ཏེ་རླུང་དང་ཁམས་རགས་པ་འཆིང་བའི་ཐབས་མེད་ལ་དེ་མེད་པས་རླུང་ཁམས་ཕྲ་བ་འཆིང་བར་དཀའ་སྟེ་དེ་ནི་ཐོག་མར་རགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཅིང་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑དེས་ན་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་རྟེན་ནི་མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་ཁམས་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་མིའི་ལུས་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྤྱོད་པ་ནི་རང་ལུས་དང་གཞན་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཞུ་བདེ་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐབས་མཁས་ཟབ་མོ་དང་ལྡན་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་སྙིགས་དས་ཀྱི་ཚེ་ཐང་འདི་ལ་འདན་པ་སེམས་པ་སོགས་ལམ་ལྔ་དང་འགྱུར་དབང་མ་ངེས་པའི་ས་སོགས་ས་བཅུ་གཅིག་པོ་ནང་གི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་མྱུར་ད་བགྲོད་ནས་སྐ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་དང་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།

།གསུམ་པ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལྟ་བ་ནི། སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་མཚན་ཐམས་ཅད་ཀ་ནས་དག་ཅིང༌། རང་བཞིན་གསལ་བ་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་འགག་ལས་འདས་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ། དེ་ལྟར་ཀ་དག་དང་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེའི་རྩལ་ལས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་འཆར་བས་ཐགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་བདག་ཉིད་ད་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད། བསྐྱེད་པ་དང་མཚན་བཅས་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཐབས་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར། བླ་མའི་དོན་བརྒྱུད་འཕོ་བའི་བྱིན་རླབས་དང་སེམས་ཉིད་རང་སར་རང་ངོ་སྤྲད་པའི་མན་ངག་གིས་བསལ་བཞག་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཐད་ཀར་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་པས། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དེའི་རྒྱན་དང་རོལ་པར་འཆར་བས་དགག་སྒྲུབ་སྤང་བླང་མི་དགོས་པར་རང་སར་གྲོལཞིང༌། རིག་པ་འགྱུར་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ནམ་ཡང་མི་གཡོ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ལྟ་བ་རྟོགས་ནས་སྒོམ་པ་ནི་རིག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་པས་དེའི་རང་བབ་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་དེ་རྩོལ་བས་སྒོམ་ད་མེད་ཅིང་དེའི་དོན་ལ་ནམ་གནས་པ་ན་ཡེངས་སུ་ཡེ་ནས་མེད་པའི་རང་བཞིན་བབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གློ་བུར་བ་ནི་དེའི་ངང་ད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སེམས་གནས་མི་གནས་ཀྱི་རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་པར་ཐམས་ཅད་ད་རིག་པས་དབང་བསྐར་བའོ། །སྤྱོད་པ་ནི་ཆེད་ད་རྩོལ་བའི་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མེད་པར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ཉིད་ལ་ལྷུན་འབྱམས་ཤུགས་འབྱུང་གི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱོད་པའོ། །འབྲས་བུ་ནི་རིག་པའི་གཞི་ལ་སྐ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མ་བཙལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་ད་གྱུར་པའོ། །ལམ་འདི་ལའང་ཁྲེགས་ཆོད་ཅོག་བཞག་བཞི་ཡི་ངང་ལས་མ་གཡོས་པར་མིག་ལས་ཡེ་ཤེས་འོད་རྩའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ། ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དབྱིངས་སུ་ནང་གི་དབྱིངས་དང་རིག་པའི་གདངས་རྩོལ་མེད་མངོན་སུམ་སྣང་བ་ལ་གནད་ད་གཟིར་བས་སྣང་བ་བཞི་རྫོགས་ནས་གདོས་བཅས་ཀྱི་སྦུབ་འོད་གསལ་ད་དེངས་ཤིང་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་འགགས་བསྡུ་བ་ལ། སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདི་དག་གི་དགོངས་དོན། རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་སྤྱིར་བསྟན། ལམ་རྒྱུད་དངོས་པོ་དགུས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པར་གསུང་པས།དངོས་པོ་དགུ་ནི་བསླབ་བྱ་བཅུ་གཅིག་ལས་ལྟ་སྤྱོད་གཉིས་སྤྱིར་བཞག་པའི་ལྷག་མ་དགུར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་གཞི་ཡི་རྒྱུད་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། མ་ཧཱ་ཡོ་ག་པས་ནི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོའམ། དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་ད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་ནི་གོང་ད་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ནང་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་གཞི་གཏན་ལ་དབབ་ཚུལ་གྱི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འདོད་ཚུལ་ལའང་འདི་ལྟར། མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་གཞུང་གིས་ནི། གནས་ཚུལ་ལ་དག་པ་ལྷའི་རང་བཞིན་ད་གནས་ཀྱང༌། སྣང་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་མ་ནུས་པར་འདོད་དེ༑ ཐ་སྙད་ད་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལྷ་དང་མ་དག་པའི་འཁོར་བ་གཉིས་སུ་འབྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྣང་བའི་རང་བཞིན་ལྷར་བསྒྲུབ་པའོ། །འདི་ནི་ལས་དང་པོ་པའི་ངོར་ཚད་མས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཉིས་སྣང་གི་བློ་ཅན་རྟོག་གེ་བའི་རྒོལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་གི་གཞུང་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ད་གནས་པའི་ཕྱིར་རྒྱ་མཚོ་ལས་རླབས་ལྟར་བདེ་ཆེན་གཅིག་ཉིད་ད་མའི་རོལ་པར་ཤར་བ་ལ་ཁྱད་མེད་པས། སྐྱེ་བ་རྒྱུའི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་ད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་པ་ནི། སྣང་སྲིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་བའི་ལུང་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་ཅན་ལ་ལམ་གྱི་སྟོབས་ལས་དེ་ལྟར་བསླུ་མེད་ད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཨ་ཏིའི་གཞུང་ལས་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ངོས་ཟིན་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དེའི་རྩལ་ད་ཤར་ཞིང་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྣང་ཚུལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་སྣང་ཡང་རུང༌། སེམས་ཅན་གྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པར་སྣང་ཡང་རུང༌། དེ་གཉིས་ཀ་ངོ་བོ་ཡེ་ནས་འཁོར་འདས་མིང་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་གྱི་ངོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་རང་སར་གྲོལ་བ་ལས། གནས་སྣང་འབྱེད་པ་དང༌། དག་དང་མ་དག་ཅེས་རིས་སུ་ཆད་པ་མེད་པས་ན། ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་རྣམས་མདོག་མ་རྗེས། སྤུ་མ་བསྒྱུར་བར་སངས་རྒྱས་སུ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ཉིད་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་བཟང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གནས་ཉིད་ཡིན་གྱི། དེ་ལས་གཞན་ཞིག་ཏུ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པར་འདོད་དོ༑ ༑འདི་ནི་རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་གྱི་ངོར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྟོབས་ལས་མངོན་སུམ་ད་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པའི་སྐྱེལ་སོ་ཡིན་ནོ། །ལམ་གྱི་རྒྱུད་ལ་ནི་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་པའི་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་སོགས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྩལ་རྫོགས་པ་ན་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་དང་དེས་དྲངས་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ༑ ༑ཨ་ནུ་ཡོ་ག་པས་ནི་ཞུ་བདེ་འགྱུར་མེད་སྒྲུབ་པའི་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་ལམ་ད་བྱེད་ཅིང༌། སྔགས་ཙམ་བརྗོད་པ་ལ་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་རྫོགས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་ཞུ་བདེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ལྷ་སྐ་དང༌། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྣང་ཆ་བསྐྱེད་རིམ་ཀྱི་དོན་ཐན་མོང་མིན་པ་དང༌། བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་དྲངས་པའི་དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པའང་ཡིན་ནོ།

།རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་པས་ནི། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་སྣང་ལྷའི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ནས་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་མ་བསྒྱུར་ཀྱང་ཆོག་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་དང༌།མཚན་བཅས་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་སྐ་ལ་ཆེད་ད་མི་རྩོལ་ཡང༌། གལ་ཏེ་ལྷའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བར་འདོད་ན་ཡང་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་ཀྱི་ཚུལ་ད་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་བ་ལྟར་རིག་པའི་རྩལ་དེ་ཉིད་ད་སྣང་བ་ནི་ཡེ་ནས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཉིད་ད་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རླུང་བཅིང་བའི་རིམ་པ་སོགས་ལའང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ལྟོས་ཏེ། བསྐྱེད་རྫོགས་དེ་དག་འདིར་འཇུག་པའི་ལམ་ཡིན་ལ་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་ཚེ་བསྐྱེད་པ་དང་རྫོགས་པའི་རྩོལ་བ་མེད་པར་དེ་ཡི་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་རྩའི་ལམ་ནས་རིག་གདངས་སྩོལ་མེད་ད་ཤར་བའི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཉམས་ལེན་སོགས་ནི་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཀྱང༌། མ་དག་ལས་རླུང་གི་བྱེད་པ་བཅིང་པ་སོགས་རྩོལ་པས་དྲངས་པའི་ལམ་འོག་མ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡེ་ནས་གནས་པའི་རང་གདངས་རྩོལ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་འདིར་ཐག་པས་འདི་ནི་ཀུན་ཀྱི་བླ་མ་དམ་པའོ། །འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ནི་རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཀྱང་དོན་འདྲ་སྟེ་མཐར་ཐག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་ཉིད་ད་དབྱེ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་གཞུང་གསུམ་གྱི་གཞི་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་ལྟ་བ་དང༌། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དེའི་དབང་གིས་སྤྱོད་པ་ལའང་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཕྱིའི་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་སོགས་ཀྱི་རྩོལ་བ་མང་པོ་བརྟེན་པ་ནི་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་པ་ཡིན་ལ། ཕྱིའི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པར་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་ཚུལ་ད་ནང་གི་ཐབས་ཟབ་མོ་ལ་འབད་པས། ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འད་བ་ཐོབ་པའི་ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཕྱི་དང་ནང་གི་བྱ་རྩོལ་དེ་དག་གང་ཡང་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པར། ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་ཚུལ་ད་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རྩོལ་མེད་ཤུགས་འབྱུང་གི་སྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ནི་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་པའི་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ད་སྒོམ་པ་ལའང་མ་ཧཱས་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་རིམ་བཞིན་གོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཨ་ནུས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གནད་ད་བསྣུན་པའི་ཐབས་ཀྱིས་རླུང་སེམས་བཅིང་ཏེ་ཞི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་མྱུར་ད་བསྒྲུབ་པ་དང་གཉིས་ནི་རྩོལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཨ་ཏིའི་ལུགས་ལ་ནི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ངོས་ཟིན་པས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་ལས་སེམས་འཛིན་གྱི་རྩོལ་བ་ཅི་ཡང་མི་དགོས་པའོ། །དེ་བཞིན་ད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡང་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་པོའི་རིམ་པ་བཞིན་གཟུགས་བརྙན་དང་ལྷག་ཏིང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། རང་བཞིན་གདོད་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩོལ་མེད་ད་ལམ་ད་བྱེད་པ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང༌། དབང་ལའང་སྔགས་བླ་མེད་ཐམས་ཅད་དབང་བཞིས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་འདྲ་ཡང༌། གཟུགས་བརྙན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཕྱི་རོལ་རྫས་ལ་བརྟེན་ཏེ་དབང་ནོད་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་རྫས་ལས་དབང་ནོད་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྐར་ཐོབ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་པ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐར་བ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། དམ་ཚིག་ལའང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གིས་བསྡུས་པའི་བསྲུང་བྱ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་བླང་དོར་བགྱིད་པ་དང༌། དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་འབྱོར་བའི་ཕྱིར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་ཉམས་པའི་ཐབས་དང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བརྟེན་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉག་གཅིག་གི་ངང་ད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གནས་པས་བྱ་བ་དང་མི་བྱ་བའི་སྲུང་མཚམས་མེད་པར་ཕྱལ་བར་གནས་པ་འདའ་ཉམས་ལས་འདས་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ནང་གི་ཡོ་བྱད་དང་ཕྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡོ་བྱད་དེ་ཕྱི་ནང་གི་ཡོ་བྱད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དང༌། རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་བསྙེན་པ་དང་གཞན་ལུས་ཐབས་ལྡན་སྒྲུབ་པ་སྟེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉིད་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལྷ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤེས་ཤིང་དེ་ལ་གོམས་པ་གདིང་ད་གྱུར་པ་ཁོ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཕྱི་དང་ནང་གི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་དངོས་སུ་བཤམས་པ་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། གསང་བའི་མཆོད་པ་དྷུ་ཏིའི་དབྱིངས་སུ་རླུང་དང་རྟོག་པ་གསོད་ཅིང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར་བའི་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཆོད་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། ཡེ་ནས་མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མེད་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། རྫས་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི་ཐབས་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང༌། རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་སྲོག་གཟུགས་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་དབང་འབྱོར་བ་ཉིད་ཀྱིས་རྩལ་སྣང་ལས་རབ་འབྱམས་རྩོལ་མེད་ད་སྒྲུབ་པ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང༌། ཕྱི་བཅའ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལྷ་སྐའི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོམ་པའི་རྩོལ་བ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཉིད་ཀྱི་བསྒུལ་བསྐྱོད་ཕྱག་རྒྱ་འགྲོ་འདག་གར་ད་ཤེས་ཤིང་གཟུངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་ལམ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་རྩོལ་བ་མེད་པར་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལ་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང་བུམ་ཅན་སོགས་ཀྱིས་སྲོག་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེར་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་འབྱོར་བས་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་གསུང་དང་ཡེ་ནས་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ངག་ཏུ་བརྗོད་པ་མེད་ཀྱང་མི་གསུང་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དང་ལྡན་ཅིང༌། ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་གླ་དང་གསུང་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་འདི་དག་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་གྱི་གཞུང་གི་དགོངས་པས་བསླབ་པའི་མཐའ་བཅུ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་པས་དོན་གྱི་འགགས་བཀྲོལ་བ་ཡིན་ལ། རྒྱུད་གསུམ་དང་བསླབ་བྱ་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་པ་ནི་གསང་བ་སྙིང་པོའི་སྤྱི་དོན་ད་བརྗོད་ཟིན་པས་འདིར་མ་བྲིས་སོ། །རྒྱས་པར་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་སོ་སོའི་ཆེ་བ་དམ་ཚིག་ལྟ་བ་སོགས་བཅུ་བཤད་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བཤད་པ་སོགས་ནི་ཕྱི་བཤད་ཐབས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུ་རྣམས་སུ་ལེགས་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། ། ༈

གསུམ་པ་ཐ་མར་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། སོ་སོའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དང༌། ཐན་མོང་ད་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་འཇམ་དཔལ་སྐ་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞིའི་དགོངས་པ། པདྨ་གསུང་རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ། ཡང་དག་ཐགས་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ། ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་བདད་རྩི་རྣམ་དག་གི་དགོངས་པ། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཐལ་འབྱིན་རྣམ་པ་བཞིའི་དགོངས་པ༑ མ་མོ་རྦོད་གཏོང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དགོངས་པ། འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་མཆོད་བསྒྲུབ་བརྟེན་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་འབོད་རྦད་བསད་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ། བླ་མ་རིག་འཛིན་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་པ་བཞིའི་དགོངས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ། འཇམ་དཔལ་སྐའི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞིའི་དགོངས་པར་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་གང་ཞེ་ན། གནས་པའི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བར་བཤད་པ། སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་གཅོད་པར་བཤད་པ༑ སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ད་བཤད་པ། གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ཕྲིན་ལས་སུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་རྒྱས་གཉིས། དང་པོ་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་བདག་ཉིད་ཡ་མཱན་ཏ་ཀའི་ཐགས་ཀ་ན་གནས་ཏེ། དཔེར་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའོ། །ཇི་ལྟར་ན་ནོར་བུ་ལས་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྟར། འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་ངོ་བོར་གནས་ཤིང་ཡེ་ནས་རྣམ་དག་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ཐགས་ཀ་ན་གནས་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན་རང་གི་སེམས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་དེ་ཁོ་ནར་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདས་ཤིང་འུབ་ཆུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་འདས་ན་སྐབས་འདིར་རྣམ་བཞག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། སྐ་གསུམ་གནས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་བཞི་གནས་པ་དང༌། འཁོར་འདས་གཉིས་གནས་པ་དང༌། བདེན་པ་གཉིས་གནས་པ་དང༌། ལྟ་སྤྱོད་གཉིས་གནས་པ་དང༌། ཐབས་ཤེས་གཉིས་གནས་པ་དང༌། ཞི་ལྷག་གཉིས་གནས་པ་དང༌། ཤེར་ཏིང་གཉིས་གནས་པའོ། །དང་པོ་སྐ་གནས་པའི་ཚུལ་ནི། རང་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་རང་དབང་ད་གྱུར་པའི་དས་ན། ཕྱི་ནང་སྣང་སྲིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་སེམས་ནི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡིན་ལ། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་ནི་རིག་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དེ་ཁོ་ན་ལས་མི་འདའ་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་མངོན་ད་གྱུར་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་དེ་ལས་གཞན་ད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་འདོད་ཡོན་ལྔ་མ་བཀག་པར་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་པའི་དབང་ཟད་པ་མེད་པ་ཐོབ་པ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞིན་ད་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སུ་སྤྲུལ་ཞིང་ཡིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དབང་བསྒྱུར་བ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྐ་གསུམ་པོ་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་གནས་པ་ནི་སྐ་གནས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་སེམས་ནམ་མཁའ་བཞིན་ད་སྟོང་ལ། སྟོང་བཞིན་ད་སྣང་བའི་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་སྣང་ལ་མ་ཞེན་པ་དེ་ལ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱའོ། །དེའི་ངང་ལས་འཕྲོ་འད་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱེད་པའི་དས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་དང་འདྲ་བར་ཇི་ལྟར་བལྟས་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མེད་པར་ངང་གིས་རྟོགས་པ་ནི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སོ༑ ༑རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ། ཕུང་ལྔ་དབང་ལྔ་རྣམ་ཤེས་ལྔ་ཡུལ་ལྔ་ཁ་དོག་ལྔ་ཡབ་ལྔ་ཡུམ་ལྔ་སོགས་ཡེ་ནས་གནས་ཤིང་དེ་དག་མཉམ་ལ་སོ་སོར་མ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་གྱི་ཤེས་པ་ནི་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མ་རྩོལ་མ་སྒྲུབ་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་རང་བཞིན་ད་གཟོད་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ནི་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡེ་ནས་རང་བབ་ཀྱིས་གནས་པའོ། །གསུམ་པ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ཡང༌། རང་སེམས་ལ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་སྣང་བར་ཟད་ལ། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ནི་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཙམ་ད་ཟད་ཅིང༌། སེམས་རང་ཉིད་འཁོར་འདས་ལྟར་སྣང་གི དེ་ལས་ལོགས་སུ་འཁོར་འདས་ཞེས་བྱ་བ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པར་ངེས་ཤིང་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དོན་དམ་པའི་དབྱིངས་སུ་མཐར་ཐག་པས་ན་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱང་དེར་གནས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་མཐར་ཐག་པ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། དེའི་རྩལ་སྣང་ལས་སྣང་བས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་ད་མ་འདྲེས་པར་སྣང་བ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་སྟེ༑ དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉིས་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པའོ།།ལྔ་པ་ལྟ་བ་ནི་མིག་དང་འདྲ་སྟེ་ཡུལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་གདར་ཤ་གཅོད་ལ༑ སྤྱོད་པ་ལས་དང་འདྲ་སྟེ་ལས་སོ་སོའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་ཆུད་མ་ཟོས་པར་སྤྱོད་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་མཐའ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཤེས་པ་ནི་ལྟ་བའི་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་ལ། ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་གང་སྤྱོད་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་མི་འབྲལ་བར་སྤྱོད་པ་ནི་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱང་གཞན་ན་མེད་དེ། རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི། རང་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང༌། དེའི་ངང་ལས་མ་འདས་པར་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་རབ། དེ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ནི་ཐབས་ཏེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དག་ཀྱང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་རང་ཆས་སུ་གནས་པའོ།

།བདན་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ངང་ད་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཞི་གནས་དང༌། དེ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྤྱོད་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་སྟེ། ཞི་ལྷག་ཀྱང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པའོ། །བརྒྱད་པ་རྣལ་འབྱོར་པའི་གསང་བའི་ཡོ་བྱད་གཉིས་སུ་གྲགས་པ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞིང༌། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྤྱོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་མངའ་དབང་ཆེན་པོ་འབྱོར་བས་ན་འདི་དག་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཡོ་བྱད་ཆེན་པོའོ། །དེ་གཉིས་ཀྱང་ཡེ་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་ད་འབྲེལ་བའི་རང་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ངང་གིས་གནས་པའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་བཞག་རྣམ་པ་བརྒྱད་པོ་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་མཐའ་གང་དའང་མ་ངེས་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕར་དགག་སྒྲུབ་རིས་ཆད་མེད་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕྲུལ་ཞིང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཁོར་བས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་འཁོར་ལོའི་ལས་ནི་གཅོད་པའི་དོན་ཏེ། འཁོར་ལོ་གསང་བའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བའི་ལུང་ལས། འཇམ་དཔལ་ཐགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ཡིས། སྲིད་གསུམ་འཁོར་བའི་རྨོངས་པ་རྩད་ནས་གཅོད། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ལྟེ་བ་ན་གནས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེ་ས་མདོའི་མཁར་བཟང་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཇི་ལྟར་ན་རྡོ་རྗེའི་མཁར་བཟང་པོ་དེར་ཡུལ་ཁམས་པ་དག་འདག་པའི་གནས་ཡོད་པས་དེར་ཞུགས་ན་རང་ཉིད་གཞན་གྱིས་མི་ཚུགས་པ་སོགས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐ་བརྙེས་པའི་དས་ན། ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྩ་རླུང་ཐིག་གསུམ་ལ་སོགས་པ། སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐས་དབང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཐམས་ཅད་དེའི་སྐའི་ངང་ད་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལུང་ལས། ང་ལས་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་བྱུང༌། །ང་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་རྗེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕྱི་ལྟར་ན་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོའི་ལྟོ་བ་ན་སྲིད་པ་གསུམ་གནས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཚེའི་དས་བྱེད་པའི་ཚེ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁོའི་ལག་ཏུ་མི་འགྲོ་མི་སྲིད་པས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྲོག་དབུགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་ཞིང༌། གཤིན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀྱང༌། རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བསྟན་པའི་སྐ་གང་གི་ལྟོ་བ་ན་གནས་ཤིང་ཐ་མལ་བའི་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ད་གྱུར་པ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ། དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑ནང་ལྟར་ན་མངལ་ནས་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་པོ་ལྟེ་བ་ནས་ཆགས་ཏེ། ལས་རླུང་འཕོ་བའི་གཞི་ལྟེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་ཤིང་ལྟེ་བ་དེ་ནི་བཙོན་རའམ་ཟོ་ཆུའི་འཁྱུད་མོ་དང་འདྲ་བས་དེར་རྣམ་ཤེས་ཆགས་ནས་མི་འཆོར་བར་འཛིན་ཅིང་ནང་གི་འཕོ་བའི་དས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་རིམ་གྱིས་འཕོ་ཞིང་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གི་བྱེད་པས་དས་ཀྱི་དགྲ་དེ་དག་འཕོ་མེད་ད་འཇོམས་པ་ནི་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་སྟེ། དེས་ན་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ལྟེ་བ་ན་གནས་ཞེས་བྱའོ།།དེ་ལ་འཁོར་ལོ་ཞེས་འདོགས་པ་ནི། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་མ་རིག་ལོག་རྟོག་གི་འཁྲུལ་བས་གཟུང་འཛིན་ཞེན་ཆགས་བརྟས་ནས་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིང་འཁོར་བས་ན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་འཕུལ་བྱེད་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ནི་དེའི་ཁམས་ཡིན་ནོ༑ ༑གསུམ་པ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ཞབས་ཀྱི་འོག་ན་གནས་ཏེ༑ དཔེ་སྒྱུ་མ་མཁན་ལྟ་བུའོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་མཁས་པས་སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅི་བྱས་ཀྱང་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་སྣང་ཞིང་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལྟར་སྟོན་པ་བཞིན། འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ཐགས་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་ད། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་དང༌། ཚོགས་དྲུག་དང༌། རྒྱུད་དྲུག་དང༌། སྤྲུལ་པ་དྲུག་དང༌། འཁོར་ལོ་དྲུག་ཞབས་ཀྱིས་མནན་པར་སྣང་ཞིང༌། ཐགས་རྗེས་སྤྲུལ་སྐ་ཐབ་པ་དྲུག་གིས་རིགས་དྲུག་གི་གནས་སུ་དོན་མཛད་པས་སྟོན་ཏེ། འདི་ནི་འགྱུར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རྩལ་སྣང་མ་འགག་པར་འཆར་བའི་དབང་གིས་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སྣང་བ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སྐའི་ཞབས་འོག་ཏུ་རིགས་དྲུག་མནན་པའི་ཚུལ་ད་སྣང་བས་སྤྲུལ་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་དབང་གིས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ཅིང་འཁོར་བས་འཁྲུལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྟོགས་ནས་དེའི་བྱེད་ལས་འཁོར་བའི་དག་ལྔ་འཇོམས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མངོན་ད་འབྱིན་པར་བྱ་བ་ནི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །བཞི་པ་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སྐ་ཡི་ཕྱག་ན་མཚོན་ཆའི་ཚུལ་ད་བསྣམས་པ་སྟེ། དེའི་ངོ་བོ་ནི་ཕྲིན་ལས་ཡིན་ལ་དཔེ་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཇི་ལྟར་ན་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་གང་ལ་བཏབ་པ་ཐོགས་མེད་ད་གཅོད་པ་ལྟར། ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིས་རང་རང་གི་འགལ་ཟླ་གཅོད་པར་བྱེད་དེ། ཞི་བའི་དས་སུ་མེ་ཆུ་དག་མཚོན་དམག་མུ་གེ་དགྲ་དས་མིན་འཆི་བ་སྟེ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་པོ་གཅོད་ཅིང་ཞི་བར་བྱེད། རྒྱས་པའི་དས་སུ་ཚེ་རིང་དབང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་གཟི་མདངས་ཆེ་བ་འཁོར་མང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བའི་བར་ད་གཅོད་པ་གཅོད་ཅིང་དེ་དྲུག་པོ་རྒྱས་པས་འབྱོར་པ་དྲུག་ལྡན་ད་བྱེད། དབང་གི་དས་སུ་གདལ་བྱ་དེ་དག་གིས་བདག་ལ་ཕ་མ་ལྟ་བུར་མོས་པ།རྗེ་བོར་མོས་པ། གཙོ་བོར་མོས་པ། སློབ་དཔོན་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ད་མོས་པར་བྱས་ནས་མི་གུས་པ་གཅོད་ཅིང་དབང་ད་བྱེད། དྲག་པོའི་དས་སུ་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་པས་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕྲུལ་ཞིང་འཁོར་བས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་བཞི་པོ་དེ་ཡང་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་སེམས་ལ་འདས་ཏེ།སེམས་ལ་སེམས་འདས་ཆོས་ཀྱི་སྐ་ཞེས་དང༌། སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ལུས་ལ་འདས་ཏེ། ལུས་མེད་ལུས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་མཆོག།ཞེས་དང༌། སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ཞབས་ལ་འདས་ཏེ། གོམས་པ་བགྲོད་པས་རིགས་དྲུག་མནན་ཞེས་དང༌། གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་མཚན་སྟེ། །ཕྲིན་ལས་བཞི་ཡིས་དངོས་པོ་གཅོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་བསྡུས་ན་དོན་རྟགས་གཉིས་སུ་འད་སྟེ། དོན་ནི་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་ལ། །རྟགས་ནི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ད་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལ་དོན་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་ནི་ཕྲིན་ལས་ཡིན་ཏེ། སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡུལ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣང་བ་དང༌། གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་ཕྲིན་ལས་དངོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑དེས་ན་ལྟ་བ་གཅིག་དང་སྤྱོད་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡ་མ་བྲལ་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཁོང་ད་ཆུད་གྱི། ཚིག་ཙམ་ད་གསང་སྔགས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ལྟ་སྤྱོད་ཅེས་གྲགས་ཀྱང༌། བསླབ་པའི་མཐའ་དྲུག་རྫོགས་ཤིང་ཡོ་བྱད་གཉིས་ལ་ལོངས་མ་སྤྱད་ན་གསང་སྔགས་འཛིན་པར་རློམ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པ་དང་ཆོས་སུ་འཛོལ་བར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ཁྱད་པར་ད་བཤད་པ་ནི། ཇི་སྐད་ད། འཁྲུལ་འཁོར་མཐར་ཐག་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཅེས་དང༌། གཤིན་རྗེ་གྲུབ་ན་འཁོར་ལོ་བསྐོར། ཞེས་གྲགས་པ་བཞིན་ད། གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་རྒྱུད་འདིར་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ཚུལ་མཐའ་དག་བསྟན་པས་ན་དེའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སུ་བཤད་ལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་ན་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའི་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ལ་གཉིས་སྟེ། ཐོག་འདྲ་དང་ལྕགས་འདྲ་གཉིས། དང་པོ་ཐོག་གིས་བྲག་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་ཐོགས་མེད་ད་འཇོམས་པ་ལྟར། སྔགས་གཅིག་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་རྡུགས་མེད་པར་མྱུར་ད་བྱེད་པ་གནམ་ཐོག་ཆེན་མོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །གཉིས་པ་ལྕགས་ཀྱི་མཚོན་སྣ་ཚོགས་རྡེག་པ་ལྟར། སྔགས་མང་པོ་ལས་གཅིག་མ་གྲུབ་བར་ད་ཡང་ཡང་བརྡེག་པ་སྟེ། རྡོ་སྒྱོགས་ཆེན་པོ་དང་འདྲའོ།

།ལྕགས་འདྲའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ། འཁྲུལ་འཁོར་དང༌། འཁོར་ལོ་ཉི་མ་བཞི་པ་རྐྱང་པར་བསྐོར་བའོ། །དང་པོ་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་གཉིས་ཏེ་འཁྲུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གསང་བ་དགུ་སྐོར། འཁྲུལ་འཁོར་ཆུང་ངུ་ཕྱི་ནང་དྲུག་སྐོར་རོ། །དང་པོ་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་བསྐོར་བ་འཁྲུགས་སྡེབ་གཞུང་བསྲང་བ་གསུམ། དང་པོ་ལ་དྲུག་སྟེ། འོད་ཟེར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་འཁྲུལ་འཁོར་བསྐོར་བ། འཁོར་ལོ་འཁྲུལ་འཁོར་བཞིར་བསྐོར་བ། བཟློག་ལུགས་བཅུར་འཁྲུལ་འཁོར་བསྐོར་བ། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དགུར་བསྐོར་བ། རྒྱུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ད་བསྐོར་བ། མགར་བ་ལས་ཀྱི་དོན་ད་འཁྲུལ་འཁོར་བསྐོར་བ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བཟླས་ཐབས་ནི་འཁོར་ལོ་དཀའ་གཅོད་སྒྲོན་མེར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་འཁྲུགས་རྡེབ་ནི། མེ་ལོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས། མཚོན་རྡེབ་ཆེ་ཆུང་གཉིས། །དམིགས་གསལ་ཆེ་ཆུང་གཉིས། ལྡེའུ་མིག་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་དོ། །གསུམ་པ་གཞུང་བསྲང་བ་ནི། སྐའི་སྒྲུབ་པའི་མདོ་བྱང༌། གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཐན། ཐགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་གསོད་བྱེད། ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་བཅུ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་བཞིའོ། །རྩ་བ་གསུམ་ནི་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ། ཁ་སྐོང་གསུམ་ནི་སྒྲོལ་བའི་མདང་ཐང༌། གསོད་པའི་སྤུ་གྲི། སྤུ་གྲི་ནག་པོ་གསུམ། སྡུད་པ་གསུམ་ནི་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད། སྲོག་མཇུག་སྡུད། ལས་ཀྱི་མཐའ་སྡུད་གསུམ་མོ། །ལས་གང་ཡང་མ་གྲུབ་ན་མཐར་ཐག་གསུམ་ལ། འཆི་བདག་དྲག་པོ་དམོད་ལ་བོར་བ༑ གཤེད་པོ་ལྟོ་བ་དཀྲུག་པ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གཉིས་ཀྱིས་གནད་ལ་དབབ་པ་སྟེ༑ ཉིན་བཞི་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཕོ་གནད་ལ་དབབ་པ། ནུབ་རེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་མོ་གནད་ལ་དབབ་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ན་ལྟ་བ་དོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་སྤྱོད་པ་རྟགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གཉིས། དང་པོ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་འཁྲུལ་འཁོར་ད་གནས་པ་དང༌། འཁྲུལ་དམིགས་སུ་གནས་པ་དང༌། དམིགས་གསལ་ད་གནས་པ་དང༌། འཁྲུལ་པའི་མེ་ལོང་ད་གནས་པ་རྣམས་ནི་ལྟ་བ་དོན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ཏེ། འཁོར་ལོ་གསང་བའི་མཛོད་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་གོ །གཉིས་པ་སྤྱོད་པ་རྟགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། དམ་ཅན་རྟགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་དང༌། དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གཉིས། དང་པོ་ལ། བཅུ་བདན་པ་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་དང༌། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་དེ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གཤིན་རྗེ་སྟོང་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་དང་སྙིང་པོར་གནས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་བླ་སྲོག་གི་ངོ་བོར་བསྟན་པ་དང༌། སྙིང་པོར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ། གསོ་བ་ཡོན་ཏན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་དང༌།གསོད་པ་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོའི་འཁྲུལ་འཁོར། ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར། ཆུ་འཁྱག་སེར་བའི་འཁྲུལ་འཁོར། ཐོག་སེར་སྐར་མདའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང༌། དེ་དག་ལས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ད་འདས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བསྡུས་ན་ལས་བཅུར་འདས་ཏེ། ཞི་བ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྐོར་བ། རྒྱས་པ་གླིང་ཆེན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐོར་བ། དབང་བཙུན་མོའི་མཁར་བསྐོར་བ། བསད་པ་གཤིན་རྗེའི་ལྟོ་བར། དགུག་འདྲེན་སེང་གེའི་སྙིང་གར། དབྱེ་བ་རྟ་གླང་འཐབ་པའི་བར་ད། བསྐྲད་པ་རྔ་མོའི་འཕོངས་སུ། སྨྱོ་འབོག་ཤན་དམར་གྱི་རྒྱབ་ཏུ། ལྐུག་པ་ལུག་གི་ཁོག་པར། མནན་པ་རི་རབ་རྨང་ད་བསྐོར་བ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བར་ཞི་བའི་ལས་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། འཇིག་རྟེན་ཟླ་བར་ཞི་ལས་མྱུར་ད་གྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ཐ་མལ་གྱི་ཟླ་བ་ལ་ཞི་ལས་འགྲུབ་པའི་ཆ་མཐན་ཡོད། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟླ་བར་ཐོབ་ཤོར་མེད་པས་ན་ཞི་བ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་ད་བསྐོར་བས་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ལའང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་དེ་བཞིན་གཞན་དགུ་པོ་ལའང༌། རྒྱུ་མཚན་བཞི་པོ་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལས་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་བསྡུ་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞིར་འདས་ལ། དེ་བཞི་ཡང་གསོ་བསད་གཉིས་སུ་འདས་ཏེ་ཞི་རྒྱས་ཀྱིས་གསོ་བའམ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ། དབང་དྲག་གིས་བསད་པའམ་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ཐོག་འདྲའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། ཀ་བ་བཞི་དང་གདང་མ་དྲུག་སྟེ། འཁྲུལ་འཁོར་ཆུང་ངུའོ། །ཀ་བ་བཞི་ནི་ཉི་མ་བཞི་པའི་ལས་ཀྱི་གང་མཚམས་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་བྱའོ། །གདང་མ་དྲུག་ནི། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དྲུག་ལ་བྱའོ། །དེ་ཡང་ལྕགས་འདྲ་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དགུ་བསྐོར་གྱི་གཞུང་སྟེ། ཕྱིའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང༌། ནང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང༌། གསང་བའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའོ། །དེ་ལ་བསྐོར་ལུགས་གསུམ་སྟེ། ཕྱིའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མི་རེད་འགྲོས་སུ་བསྐོར་བ་དང༌། ནང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཕྱི་རུས་སྦལ་འགྲོས་སུ་བསྐོར་བ་དང༌། གསང་བའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཕྱི་ནང་དབུས་མཐའ་མེད་པར་གླང་པོའི་འགྲོས་སུ་བསྐོར་བའོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་ད། འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་འཁོར་ས་གསུམ། ཕྱི་ཡི་ཕྱི་དང་གསང་བ་དང༌། གསང་བའི་ཕྱི་དང་གསང་བ་ནི། དབུས་མཐའ་མེད་པར་འཁོར་བ་ཡིན། ནང་གི་ཕྱི་དང་གསང་བ་ནི། དབུས་དང་མཐའ་རུ་འཁོར་བའོ། །ལྕགས་ཕུར་བཅུ་བདན་འཐོན་འཇུག་ཅན། མཐའ་དང་དབུས་སུ་འཁོར་བའོ། །ཞེས་སོ། །ལས་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་བཀའ་སྩལ་པ་བློའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་དང༌། ཁྲོ་བོ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་གཞུང་བསྲང་ནས། ཉེ་བར་འོང་ཞིང་དངོས་སུ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱས་ལ། འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བསྲང་ངོ༌། །མྱུར་མགྱོགས་བཙན་ཐབས་སུ་བྱེད་ན། རྡོ་རྗེ་གིང་ཕོ་མོའི་འཁོར་ལོ་སོ་བརྡར་ཏེ་འཆོར་མི་སྲིད་པའི་ཁུགས་སུ་གཞུག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་འཁོར་ལོ་མཐའ་བསལ་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། གཉའ་མནན་པ་དང༌། འབྲུ་གཞུག་པ་དང༌། སོ་གདགས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་གྱི་འགྱུར་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མན་ངག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ནི་གཤིན་རྗེའི་ཐ་རམ་བཤད་པ་སྟེ་དེང་སང་འདི་དག་གི་ལག་ལེན་རྒྱས་པ་བྱེད་མཁན་དཀོན་ཡང༌། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་ད་མ་དང༌། རྟོག་པ་གསུམ་པའི་རྒྱུད་རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གིས་བསྒྱུར་བ་དང༌། མན་ངག་སྙིང་གཟེར་ནག་པོ་སོགས་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་རིམ་པ་མང་ད་བཞུགས་པའི་གཤེད་སྐོར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ཕྱག་བཞེས་མ་ཉམས་པར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་དང་བཅས་ཏེ་གནས་པ་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་པས་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནི་སྐ་ཡི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས། དེའི་རྒྱུད་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་གཤེས་གཉེན་གྱིས་འཁོར་ལོ་བཞིར་བསྡུས་པ་འདི་དག་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སྐ་གཅིག་ལ་ཚང་བར་བསྟན་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཤེད་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་ཡིན་ལ། འཆད་ཚུལ་ལ་གཞན་ད་བདག་གི་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་སྙན་བརྒྱུད་སོགས་ལས་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་གནས་ལུགས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གཞི་སྟེ་སྦྱང་གཞི་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་འཁྲུལ་བ་བཏགས་པའི་གཞི་སྟེ། དབྱིངས་ལས་གློ་བུར་གྱི་འཁྲུལ་པས་སེམས་ཅན་གྱི་སྒོ་གསུམ་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པའི་སྣང་བ་སྦྱང་བྱ་དྲི་མའི་ཆ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་འཁྲུལ་པ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་སྟེ། དེ་ཡང་སྣང་བ་སྦྱོང་བྱེད་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྷ་སྐའི་གསལ་སྣང་དང་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འད། ཞེན་པ་སྦྱོང་ཕྱིར་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྡོར་བཟླས་བུམ་ཅན་གཏུམ་མོ་གཞན་ལུས་དང་བཅས་པ། མཐར་ཐག་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ངེས་དོན་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཉིད་ལྟ་བས་རྟོགས་ཤིང་དེ་དང་མ་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མཚན་བཅས་སོར་སྡུད་སོགས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་དང༌། མཚན་མེད་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེ་སྒོམ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་ངེས་པ་དོན་གྱི་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སྐར་གྲུབ་པ་སྟེ། སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཅོད་ཅིང་འགྲོ་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་གྱུར་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས། འཁོར་ལོ་བཞི་པོ་འདི་ལའང༌། དྲང་དོན་བསྐྱེད་རིམ་དང༌། ངེས་དོན་རྫོགས་པའི་རིམ་པར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེད་པ་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་དེ་བཞིན་སྒྲུབ་བཀའ་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ།། །། ༈

གཉིས་པ་པདྨ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་གྱི་དགོངས་པར་བསྟན་པ་ལ། སྤྱིར་དོན་བཞིས་བསྟན་ཏེ། ཐེག་པ་རིམ་པར་བགྲོད་པའི་རྟ་སྐད་རྟ་ཡི་འགྲོས་དགུས་ཐེག་དགུ་རྩེར་ཆིབ་པར་བཤད་པ་དང༌། ས་ལམ་ལ་སྦྱར་བའི་རྟ་སྐད་བཅུ་གསུམ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པས་ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་མྱུར་ད་བགྲོད་པར་བཤད་པ་དང༌། གསང་སྔགས་ལ་ཤན་དབྱེ་བའི་རྟ་སྐད་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་གྱིས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཉིད་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་དང༌། གདལ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་རྟ་སྐད་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་མ་མོ་འབུམ་བརྡ་འཕྲད་ཀློང་རྡོལ་དབང་སྒྱུར་བའི་སྒོ་ནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ། རྟ་ཡི་འགྲོས་དགུ་དཔེར་བྱས་ནས་ཐེག་པ་དགུ་མཚོན་པ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ན་རྟ་ལ་འགྲོས་ཚུལ་དགུ་ཡོད་པ་ནི། སུམ་ལག་སྒྲོག་གི་འགྲོས། སྡོམ་པ་ལྕགས་ཀྱི་འགྲོས། ཕོ་ཉ་སྲུན་ཞེས་པ་རུང་བའི་དོན་ནོ། །སྲུན་གྱི་འགྲོས། མཚམས་ལེགས་གཟེངས་ཀྱི་འགྲོས། གོམ་བུ་ཉོལ་གྱི་འགྲོས། སྤྱང་མོ་འདར་གྱི་འགྲོས། རོལ་མོ་སྟབས་ཀྱི་འགྲོས། འཇོལ་མོ་དཀྱུས་ཀྱི་འགྲོས། དཀྱུས་ཚང་བའི་འགྲོས་དང་དགུའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་སྒྲོག་གི་འགྲོས་ནི། རྟ་རྣམས་སྒྲོག་གསུམ་ལག་ཏུ་ཚུད་པའི་ཚེ་འགྲོས་མི་མྱུར་བར་འགྲོ་བ་ལྟར། ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་རྣམས་ནི་མ་སྐྱེས་མཉམ་པའི་དོན་གྱི་ལྟ་བ་ནི་མ་མཐོང་ལ། ལེགས་སྨོན་གྱི་བསམ་པས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲིམས་དམ་པ་སྒྲོག་ལྟ་བུས་བསྡམས་ནས། བག་ཡངས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཟབ་མོར་དབང་མེད་པ་དང་ཆོས་འདྲའོ། །སོར་བཞག་ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་སྟེ་དང་པོའོ། །གཉིས་པ་ལྕགས་ཀྱི་འགྲོས་ནི། རྟ་ལག་གཉིས་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམ་པ་དེ་སྒྲོག་གི་འགྲོས་ལས་མྱུར་ཡང་ལག་པ་བསྡམ་པས་རང་དབང་གིས་འགྲོར་མེད་པ་ལྟར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཙམ་མཐོང་བའི་ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་ནི། ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་རྐྱང་བ་ལས་འཕགས་ཀྱང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་མ་མཐོང་བས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བའི་དབང་མ་ཐོབ་པར། ལོག་ཏུ་ལྕི་བ་འདལ་བ་ལྕགས་སྒྲོག་དང་འདྲ་བས་བསྡམས་པ་ནི་མྱུར་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་མི་འབྱིན་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པའོ། །གསུམ་པ། ཕོ་ཉ་སྲུན་གྱི་འགྲོས་ནི། རྟ་ཡི་རྐང་ལག་ལ་འཆིང་བྱེད་མེད་པར་རང་ཉིད་དལ་བུས་འགྲོ་བ་ནི་སྔ་མ་ལས་མྱུར་ཡང་འགྲོས་གོང་མ་རྣམས་ལས་ཞན་པ་ལྟར། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནི་ཉན་ཐོས་ལས་གཟུང་བ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཆ་ནས་འཕགས་ཏེ་སྲིད་པ་ཐ་མར་སྔོན་གོམས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་ད་ཆུད་ནས་རང་རྒྱལ་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་ད་བྱེད་ནུས་ཀྱང༌།ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་མཐོང་ལ་ཐབས་ཤེས་ཆུང་བས་མཐར་ཐག་གི་ས་ལ་མྱུར་ད་ཕྱིན་མི་ནུས་པས་རྟ་ཡི་འགྲོས་དེ་དང་འདྲའོ། །བཞི་པ་མཚམས་ལེགས་གཟེངས་ཀྱི་འགྲོས་ནི། རྟ་དེ་མགོ་འཕང་བསྒྲིམ་ནས་ཅུང་ཟད་མགྱོགས་པར་འགྲོ་བ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཐགས་སུ་ཆུད་པ་རྣམས་ནི་བདག་མེད་གཉིས་རྟོགས་ནས་མཐར་ཐག་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་ཀྱང་ད་དང་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་བར་ད་སྦྱང་བགྲོད་དགོས་པས་ཐེག་དམན་ལས་སངས་རྒྱས་པ་མྱུར་ལ་སྔགས་ལས་བུལ་བའི་ཕྱིར་རྟ་ཡི་འགྲོས་འདི་དང་སྦྱར་རོ། །ལྔ་པ་གོམ་བུ་ཉོལ་འགྲོས་ཏེ། རྟ་གོམ་པའི་འགྲོས་སུ་མགྱོགས་པར་འགྲོ་བ་ལྟར་ཀྲི་ཡ་པས་མཉམ་པ་ཉིད་མཐོང་བའི་སྟེང་ད། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷའི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཚན་ལ་དམིགས་ཤིང་གཙང་སྦྲ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་དང་བཅས་པས་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་ད་རྫོགས་པའི་ཐབས་མཁས་དང་ལྡན་པས་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལས་ལམ་བགྲོད་པ་མྱུར་བས་འགྲོས་འདི་དང་མཚུངས་པར་སྦྱར་བའོ།།དྲུག་པ་སྤྱང་མོའི་འདར་འགྲོས་ནི་སྤྱང་ཀུ་འདར་ནས་འགྲོ་བ་ལྟར། རྟ་རྣམས་གོམས་འགྲོས་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པར་བསྐལ་ན་འདར་ནས་འགྲོ་བ་ལྟར། ཨུ་པ་ཡ་དང་ཡོ་གའི་ཐེག་པ་ནི། ཀྲྀ་ཡའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་སྟེང་ད་བདག་དང་ལྷ་མཉམ་པ་སྤུན་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་ལམ་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ད་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་འཕགས་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཆ་མཉམ་པར་སྤྱོད་པས་བྱ་རྒྱུད་པ་ལས་ལམ་བགྲོད་པ་མྱུར་བ་ནི་རྟ་ཡི་འདར་འགྲོས་དང་མཚུངས་པར་སྦྱར་བའོ། །བདན་པ་ནི་འདར་འགྲོས་ལས་ཀྱང་རོལ་མོའི་སྟབས་འགྲོས་ཞེས། ལྡིང་སྟབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མགྱོགས་པ་ལྟར། ཀྲྀ་ཡོ་ག་ལས་ཀྱང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་པའི་ཐེག་པ་འཕགས་ཏེ། སེམས་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་ཡི་གེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལྷའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆུ་ཟླའི་ཚུལ་ད་བསྒོམ་པའི་ཕྱིར་ན་འབྲས་བུ་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ད་ལྟ་ནས་ལམ་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡོད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བགྲོད་པ་མྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བརྒྱད་པ་འཇོལ་མོ་དཀྱུས་ཀྱི་འགྲོས་ཞེས། རྟ་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པར་རྒྱུག་ཆུང་བྱས་ཏེ་འགྲོ་བ་ནི། ལྡིང་འགྲོས་ལས་ཀྱང་ས་ཆོད་ཆེ་ཞིང་མགྱོགས་པ་ལྟར། ཨ་ནུའི་ཐེག་པ་ནི་ཕྱི་སྤྲོས་བཅས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ངལ་བ་མི་དགོས་པར་རྒྱུ་དག་པའི་དབྱིངས་ནས་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བའི་ཚུལ་ད་རང་གི་ཕུང་ཁམས་རྣམས་གདོད་ནས་དག་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཤེས་ནས་དབྱིངས་ཡེ་དབྱེར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་ལམ་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ལམ་བགྲོད་པ་འོག་མ་བས་ཆེས་མྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དགུ་པ་དཀྱུས་ཚང་པའི་འགྲོས་ཞེས་བྱ་བ་རྟ་རང་ལ་རྒྱུག་རྩལ་ཇི་ཡོད་ཕྱུང་སྟེ་ཐག་ཐོགས་མེད་པར་རྒྱུག་པ་ལྟར། ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཐེག་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རང་སྣང་ཡིན་ལ། སེམས་ནི་སེམས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་ཏེ་ཡེ་ནས་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་གི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བཅོས་སུ་མེད་པའི་དོན་འབྱུང་འཇུག་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བྱ་རྩོལ་ཀྱི་འཆིང་བ་སྤང་ཏེ་སོ་མ་གཉུག་མར་གནས་པས། ད་ལྟ་ནས་འབྲས་བུའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་འབྱོར་བར་བྱེད་པས་ན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཕྱིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྟ་ཡི་འགྲོས་དགུས་ཐེག་པའི་རིམ་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནི། ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མཉམ་པ་ཉིད་རྟ་སྐད་ཐེངས་གཅིག་གམ་རྟ་སྐད་དང་པོའི་དགོངས་པ་ལྟ་བའི་གནད་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ད་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལམ་ལ་སྦྱར་བའི་རྟ་སྐད་ནི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཉིད་ཁྲོ་བོའི་སྐབས་ན་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཞེས་བྱ་སྟེ། མ་ཆགས་པདྨའི་རིགས་སུ་སྣང་བའི་ཁྲོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་ཀྱི་གཙོ་བོ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྗེ་བཙན་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་གཞན་ལས་ཀྱང་ཐགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་མྱུར་བའི་ཆེ་བ་རྟ་ཡི་སྐད་ལ་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པའི་ལྡོག་ཆས་མཚོན་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ན། རྟ་ཡི་སྐད་སྙན་པ་དང༌། འཇམ་པ་དང༌། གཏང་བ་དང༌། གསང་བ་དང༌། རིང་བ་དང༌། ཡིད་ད་འོང་བ་དང༌། འབྲེལ་བ་དང༌། བར་མ་ཆད་པ་དང༌། ཟིལ་ཆེ་བ་དང༌། རྩལ་ཆེ་བ་དང༌། གདངས་ཆེ་བ་དང༌། ངར་ཆེ་བ་དང༌། ཕུལ་ད་ཕྱིན་པའོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་རྟ་སྐད་སྙན་པ་ལྟར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཐགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགའ་བ་སྟེ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལམ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དང་སྦྱར་རོ།

།གཉིས་པ་རྟ་སྐད་འཇམ་པ་ལྟར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཐགས་བྱམས་པ་ཆེན་པོས་འཇམ་པའོ། །ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་ལམ་སྦྱོར་ལམ་དང་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་རྟ་སྐད་རྒྱང་རིང་ད་གཏང་བ་སྟེ་ཐོས་པ་ལྟར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་མི་ཐོས་པ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་ད་སྙོམས་པར་ཁྱབ་ཅིང་གནས་པ་སྟེ། ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་དང་སྦྱར་རོ༑ ༑བཞི་པ་རྟ་སྐད་གསང་བ་ནི་སྒྲ་གཞན་དང་ནག་ནོག་མེད་པར་སང་ངེར་ཐོས་པ་ལྟར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཐགས་གསལ་ལ་གསང་ཞིང་དོན་མཛད་པའོ། །དེ་ནི་ས་བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ་དང་སྦྱར་རོ། །ལྔ་པ་རྟ་སྐད་རིང་བ་སྟེ། དབུགས་སྣ་མི་ཐང་བ་རིང་ད་སྒྲོགས་པ་ལྟར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནི་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དས་རྟག་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར་རིང་བའོ། །དེ་ནི་ས་ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་བ་དང་མཐོང་བའི་ལམ་དང་སྦྱར་རོ། །དྲུག་པ་རྟ་སྐད་ནི་ཐོས་ན་ཡིད་ད་འོང་བ་ལྟར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐགས་རྗེ་མཉམ་པས་རེ་བ་རྫོགས་པར་མཛད་པ་སྟེ་ས་དྲུག་པ་མངོན་ད་གྱུར་པ་དང་སྦྱར་རོ། །བདན་པ་རྟ་སྐད་ནི་གདངས་ཆེ་ཆུང་སོགས་སྙོམས་པར་འབྲེལ་བ་ལྟར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཐགས་རྗེ་རྟག་ཏུ་འབྲེལ་བས་གཟིགས་པའོ། །དེ་ནི་ས་བདན་པ་རིང་ད་སོང་བ་དང་སྦྱར་རོ། །བརྒྱད་པ་རྟ་ཡི་སྐད་ནི་སྟོང་ཐེབ་གཅིག་པོ་དེར་སྒྲ་བར་མ་ཆད་པར་སྒྲོགས་པ་ལྟར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནི་འགྲོ་དོན་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་སྟེ། ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་དང་ལམ་ནི་བསྒོམ་པའི་ལམ་དང་སྦྱར་རོ། །དགུ་པ་རྟ་ཡི་སྐད་ཟིལ་ཆེ་བ་སྟེ་བྱིན་ཆགས་ཤིང་མངོན་པར་འཕགས་པ་ལྟར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་འཇོམས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་སྟེ། ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དང་སྦྱར་རོ། །བཅུ་པ་རྟ་སྐད་རྩལ་ཆེ་བ་སྟེ། སྐད་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལྟར་འབྱིན་པར་འདོད་པ་བཞིན་བདེ་བླག་ཏུ་འབྱིན་པའི་རྩལ་ཡོད་པ་ལྟར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནི་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་མཐ་སྟོབས་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་དང་ལམ་མི་སློབ་པའི་ལམ་དང་སྦྱར་རོ། །བཅུ་གཅིག་པ་རྟ་ཡི་སྐད་སྒྲ་གདངས་ཆེ་བ་ལྟར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཐགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འཁོར་བར་དོན་མཛད་པའི་གདངས་སམ་དབྱིངས་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །དེ་ནི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་དང་སྦྱར་རོ། །བཅུ་གཉིས་པ་རྟ་སྐད་ངར་ཆེ་བ་སྟེ་ཤུགས་ཆེ་བར་སྒྲོགས་པ་བཞིན་ད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཡང་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ངར་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ས་བཅུ་གཉིས་པ་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་དང་སྦྱར་རོ། །བཅུ་གསུམ་པ་རྟ་སྐད་ནི་ཡོན་ཏན་ད་མ་དང་ལྡན་པས་ཕུལ་ད་ཕྱིན་པ་ལྟར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ་ལ་ཕུལ་ད་ཕྱིན་པ་སྟེ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་དང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་པོ་རྟ་སྐད་ཀྱིས་མཚོན་ཞིང༌། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེང་གཅིག་བསྒྲགས་པ་ལ་རྟ་སྐད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་དས་གཅིག་ཚང་བ་ལྟར། ས་བཅུ་གསུམ་དང་ལམ་ལྔ་ཡང་མ་བགྲོད་དས་གཅིག་ལ་རྫོགས་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་མངའ་བའི་དོན། དབུ་གཙུག་གི་རྟ་མགོ་ལྗང་གུ་དཔྲལ་བར་ཞུར་དཀར་པོ་རྔོག་མ་དམར་པོ། ཕུ་ཕུན་སེར་པོ་ཅན་གྱིས་བརྡ་དང་རྟགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མོན་ཏེ་བསྟན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་གསང་སྔགས་ལ་ཤན་དབྱེ་བའི་རྟ་སྐད་ནི༑ དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ལ་བརྟེན་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ནི། རྟ་ཤུགས་ཆེ་ལ་འགྲོ་མགྱོགས་པ་ལྟར་གསང་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོ་ལ་བརྟེན་ན་ལམ་གཞན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བགྲོད་པ་མགྱོགས། རྟ་ལམ་ལ་བགྲོད་མཁས་པ་ལྟར་ཐེག་དགུ་དང་ས་ལམ་བགྲོད་པ་ལ་མཁས་ཤིང་རྩེ་མོར་ཕྱིན་པར་བྱེད། རྟ་ཁ་རྩལ་ཆེ་བ་ལྟར། རྟ་མཆོག་གི་གསང་སྔགས་གཞན་ལས་ཁ་རྩལ་ཆེ། རྟ་ནི་དྲག་པོའི་ངར་དང་ལྡན་པ་ལྟར། རྟ་མགྲིན་ཡང་དྲག་པོའི་རྔམ་ཚུལ་གྱིས་གདག་པ་འདལ། རྟ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་ལྡན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མྱུར་ད་གནོན་པར་བྱེད་པའི་རྟགས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་རྟ་མགྲིན་ཞེས་བྱ་ལ། ཕྱི་ཡི་རྟ་མགྲིན་དེ་ཡང་ནང་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྐ། གསང་བ་རང་གི་སེམས་ལས་གུད་ན་མེད་པར་སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་སུ་ཤེས་ཤིང༌། སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ངེས་པ་དོན་གྱི་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་ན་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་མཆོག་ཐན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ས་ལམ་དང་སྦྱར་བ་དང་གསང་སྔགས་ལ་ཤན་དབྱེ་བའི་རྟ་སྐད་འདིས་ནི་སྒོམ་པའི་གནད་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་རྟ་སྐད་གཉིས་པའི་དགོངས་པར་དོན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་གདལ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་རྟ་སྐད་ནི། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་གྱིས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བརྡའ་སྤྲད་པ་དང༌། མ་མོའི་འགྱིང་སྐད་ཐེངས་གསུམ་གྱིས་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་མིང་སྲིང་བརྡ་འཕྲོད་དེ་དགོངས་ཀློང་རྡོལ་བ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པའི་བརྡའ་སྐད་ཐེང་གསུམ་གྱིས་སྣང་སྲིད་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་ལས་བྱེད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དཔལ་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་ནི། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་དབུ་གཙུག་ནས་རྟ་སྐད་དང་པོ་ཐེང་གཅིག་བསྒྲགས་པའི་ཚེ། སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མ་བཅོས་མ་བསྒྱུར་བར་འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངང་ད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རྟོགས་པའོ། །རྟ་སྐད་བར་མ་བོས་པས། ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤ་ཆེན་གྱི་ཕུང་པོ། ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ། ཀེང་རུས་ཀྱི་རི་རབ་ཏུ་གྱུར་པས། སྣང་སྲིད་ཀྱི་མ་མོ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དགྱེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱས། རྟ་སྐད་ཐ་མ་བསྒྲགས་པས་མ་མོ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་བཀའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཅི་བགྱིས་བཀའ་ཉན་ཅིང་འགྱིང་གླ་དང་བཅས་ནས་བཀུག་སྟེ། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་སོགས་ཡིད་བཞིན་ད་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །འདི་ནི་དཔལ་ཆེན་པོ་རྟ་མགྲིན་ཉིད་ཀྱི་རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་བསྒྲགས་པའི་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ལམ་དས་སུ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པས་དེ་ལྟར་སྒོམ་པའང་ཡིན་ཅིང༌། རྟ་སྐད་གསུམ་པོ་དེས་བརྡ་རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་དོན། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་གསུམ་བསྟན་ཏེ། རྟ་སྐད་དང་པོས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྟན། གཉིས་པས་གསང་སྔགས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཁྱད་པར་དག་གསུམ་གནས་སུ་སྦྱོང་ཞིང་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དབང་ད་བསྡུས་ནས་གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང༌། ཁྲོ་བོའི་ཏིང་འཛིན་སོགས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན། རྟ་སྐད་གསུམ་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དབང་ད་བསྡུས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱོད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་བདག་གི་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་བརྒྱུད་ལས། དྲང་དོན་དང་སྦྱར་བའི་རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་ཡོངས་གྲགས་ལ། ངེས་དོན་ལྟར་ན། རྟ་སྐད་དང་པོས་གཞི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རིག་སྟོང་གཉུག་མ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྟན། གཉིས་པས་ལམ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། རྫོགས་རིམ་སོར་སྡུད་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་བསྟན། རྟ་སྐད་གསུམ་པས་འབྲས་བུ་མཐར་ཐག་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སྨིན་ཁྲིད་ཀྱི་ཚུལ་ད་བདག་ཅག་གིས་ལེགས་པར་ནོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དཔལ་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་གྱིས་བསྐལ་བའི་དས་ན་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་འགྱིངས་བཞིན་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་དང་ཐ་ཚིག་ལས་མི་འདའ་བའི་གླ་ལེན་ཏེ་གང་ཞེ་ན། བདག་ཅག་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་མཆི། །ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་མི་མཆི་རུ། །བདག་ཅག་གནས་ནི་ནམ་མཁའ་ལགས། །བདག་ཅག་འཐེང་ཞིང་གྲུམ་ཞིང་མཆི། །འཐིང་ཞིང་གྲུམ་ཞིང་མི་མཆི་རུ། །ཀེང་རུས་རི་རབ་རྩེ་མོ་ཚ། །བདག་ཅག་འབོག་ཅིང་བརྒྱལ་ཞིང་མཆི། །འབོག་ཅིང་རྒྱལ་ཞིང་མི་མཆི་རུ། །རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་རེ་ཟབ། །བདག་ཅག་ཐང་གཅིག་ཡུད་ལ་མཆི། །ཐང་གཅིག་ཡུད་ལ་མི་མཆི་རུ། །མིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་གཉན། །ཞེས་གླ་ལེན་ནོ། །དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པའི་བརྡ་སྐད་ཐེང་གསུམ་ནི། ཆོས་ལ་དགྲ་བྱུང་གིས་སངས་རྒྱས་ར་མདའ་བཟློག་ཅེས་པའི་བརྡའ་སྐད་དང་བཅས་ཏེ། ཐལ་མོ་དང་པོ་བརྡབ་པའི་བརྡས་དཔལ་ཁྲག་འཐང་རྣམས་དབྱིངས་ནས་བསྐལ། བར་མ་བརྡབ་པས་ཕྲ་མེན་རྣམས་དབྱིངས་ནས་བསྐལ། ཐལ་མོ་ཐ་མ་བརྡབ་པས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལས་ལ་བསྐལ་ཏེ་བསྟན་པའི་མཁར་བརྩིགས་པ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པའི་བརྡ་སྐད་ཐེང་གསུམ་ཞེས་བྱའོ།

།དེ་ལ་དཔལ་གྱི་རྟ་སྐད་ཀྱིས་བརྡ་སྤྲད། མ་མོའི་འགྱིང་སྐད་ཀྱིས་ཀློང་རྡོལ་རྣལ་འབྱོར་པའི་བརྡ་སྐད་ཀྱིས་དབང་ད་བསྡུས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་བྱེད་པ་ལ་གདལ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་རྟ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྟ་སྐད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ན། རྟ་སྐད་ལྟ་བར་དགོངས་པ་དང༌། རྟ་སྐད་སྤྱོད་པར་དགོངས་པ་གཉིས་སུ་འད་ལ། དང་པོ་ལ་ངོ་བོ་དོན་གྱི་རྟ་སྐད་དང་གསང་སྔགས་གནད་ཀྱི་རྟ་སྐད་གཉིས། དང་པོ་ལ། རང་བཞིན་ངོ་བོ་དོན་གྱི་རྟ་སྐད། རིག་པ་ངོ་བོ་དོན་གྱི་རྟ་སྐད། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་དོན་གྱི་རྟ་སྐད་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བཅོས་མཉམ་པ་ཉིད་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྟ་མགྲིན་ད་རྟོགས་པའོ། །གཉིས་པ་དེའི་ངང་ལས་རང་རིག་པ་དཔལ་ཆེན་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཡེ་ནས་མ་བཅོས་པར་གསལ་བའོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྣང་སྟོང་ཐབས་ཤེས་བདེན་གཉིས་དབྱིངས་ཡེ་རྣམས་གཉིས་སུ་མེད་པ་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་ནི་ངོ་བོ་དོན་གྱི་རྟ་སྐད་དེ་ལྟ་བ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་གསང་སྔགས་གནད་ཀྱི་རྟ་སྐད་ནི། རྟའི་འགྲོས་དང་ཐེག་རིམ་སྦྱར་བ་རྟ་སྐད་དང་ས་ལམ་སྦྱར་བ་རྟ་ཡི་ཡོན་ཏན་དང་སྦྱར་བའི་གསང་སྔགས་ལ་ཤན་དབྱེ་བ་གསུམ་ནི། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་ལམ་ནི་ཐེག་པའི་རྩེ་མོ་དང༌། ས་ལམ་ཅིག་ཆར་བགྲོད་པ་དང༌། གསང་སྔགས་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་ཆེ་བ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་སྒོམ་པ་ཡང་དོན་གྱིས་མཚོན་ནོ། །གཉིས་པ་རྟ་སྐད་སྤྱོད་པར་དགོངས་པ་ལ། འདལ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་རྟ་སྐད་དང༌། དཔལ་ཆེན་ཆེ་བའི་རྟ་སྐད་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ཏེ། དཔལ་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ། མ་མོའི་འགྱིང་སྐད་ཐེང་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་པའི་བརྡ་སྐད་ཐེང་གསུམ་མོ། །དཔལ་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་ནི། དང་པོ་དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་བསྐལ་བའི་རྟ་སྐད། བར་བ་བཀའ་ལ་དྲངས་པ་ཐ་མ་དོན་བྱེད་པའི་རྟ་སྐད་གསུམ་མོ། །མ་མོའི་འགྱིང་གླ་ཐེང་གསུམ་ནི། རང་རྒྱུད་ཆེ་བའི་རྔམ་སྐད། བྱིན་རླབས་རྫས་ལྡན་གྱི་གདངས་སྐད། དྲག་པོའི་ལས་ལ་ཆས་པའི་རྔམ་སྐད་གསུམ་མོ། །རྣལ་འབྱོར་པའི་བརྡའ་སྐད་ཐེང་གསུམ། ལུས་བརྡའ། ངག་བརྡའ། ཡིད་བརྡ་གསུམ་མོ། །དཔལ་གྱི་ཆེ་བའི་རྟ་སྐད་ནི། པདྨ་ཁྲག་འཐང་ཁྲོས་པའི་སྐ། །ཐམས་ཅད་དབང་ད་སྡུད་པར་བྱེད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཉེར་མ་འདོད། རྟགས་མ་ཐོན་བགོ་བ་མི་ཉན་ན། སྡེ་བརྒྱད་སྲིད་པ་དཀྲུགས་པའི་དོན་ད་བདག་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་ཏིང་འཛིན་གསལ་བརྟན་ཚད་དང་ལྡན་པས་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་བསྒྲགས་ན། སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་འབྲོང་རྒོད་འདྲོག་པ་བཞིན་ད་ཧད་ཀྱིས་སྔངས་ཤིང༌། ཤ་རུལ་ལ་སྦྲང་བུ་བཞིན་རང་དབང་མེད་པར་འད་བ་དང༌། རྒྱལ་ཁྲིམས་དམ་པའི་དམང་བཞིན་ལས་བྱེད་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་དང་ལྡན་པ་ནི་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྟ་སྐད་ཀྱི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་མཐར་ཐག་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་འདས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟ་སྐད་ཐེང་གཅིག་གི་དགོངས་པ་ཡང་ཟེར་ཏེ། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་སྐྱོལ་བ་ནི་སྐབས་འདིར་མ་ཟད་སྒྲུབ་སྡེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཕུག་དེ་ཁོ་ནར་སྐྱེལ་བར་བྱ་དགོས་སོ།། །། ༈

གསུམ་པ་ཡང་དག་ཐགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པར་འདས་པར་བསྟན་པ་ལ། ལྟ་བ་ལ་ཤན་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། ཕྲིན་ལས་ལག་ལེན་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ། བསྐྱེད་རིམ་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ། མན་ངག་སྒང་བསྒྲིལ་རྫོགས་རིམ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ཡང་དག་ཅེས་བྱ་བ་སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་བའི་དོན་ཏེ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་མེད་པར་མཉམ་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དེ་ཁོ་ན་དས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཡང་དག་ཅེས་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐ་གསུང་ཐགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི་ཡང་དག་གྲུབ་པའོ། །དེ་ནི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་པས་གཅིག་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཧེ་རུ་ཀའི་གལ་པོ་ལས། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདས་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྐ་གསུམ་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་བདེ། །ཞེས་དང༌། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་སོགས་ལས། འདི་ནི་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་འདས། །གཅིག་པ་ཉིད་ནི་ཆེ་བའི་ལྷ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐགས་ནི་རུ་ལུའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དེའི་མཚོན་དོན་དོན་རྟགས་ཀྱི་ལྷ་དང༌། དེ་བཟླས་སྒོམ་གྱི་ཐབས་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཟབ་གསལ་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལམ་ད་བྱས་པས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ད་ཐོབ་པས་ན་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རུ་ལུའི་དགོངས་པར་འད་ཞིང་དེ་ཡི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན། ཨོཾ་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན། རུ་ནི་རཀྟའི་སྒྲ་ལས་ཆགས་པ་དང་དམར་བའི་དོན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཁྲག་གི་རང་བཞིན་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོ། །ཡང་རུ་ནི་ཀུན་གཞི་བྱང་ཆུབ་སེམས་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུ་ཧེ་རུ་ཀ་དགུའི་དོན་ཡང་ཡིན་ནོ། །ལུ་ནི་ལུམ་བི་ནི་སྟེ་དགའ་བའི་ཚལ་ལྟར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འབྱུང་གནས་ཁྲོ་མོ་ཡུམ་གྱི་ཚོགས་སོ། །བྷྱོ་ནི་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ལ་འཛུད་པ། ཧཱུྃ་འཕགས་པའི་ཐགས་རྗེ་བསྐལ་བ་དང༌། སླར་ཡང་དངོས་གྲུབ་རང་གི་ཐགས་ཀར་བསྡུ་བའི་སྔགས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གསང་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་དེས་གཞི་དས་ན་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་བརྒྱད་མཚོན་ལ༑ དེ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་གཅིག་པའོ། །དེ་བཞིན་ད་འཁྲུལ་པ་བཏགས་པའི་ཆོས་མ་དག་པའི་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱང་མཚོན། ལམ་དས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྟོང་བཞི་དང་དགའ་བཞི་སྦྱར་བའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་པོ་མཚོན་ཞིང༌། འབྲས་དས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀློང་བརྒྱད་དང་དེ་ཀུན་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུའི་དཔལ་ཆེན་པོ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་པོ་འདིས་གསང་སྔགས་དོན་གྱི་ལྟ་བ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། བླ་མའི་སྙན་བརྒྱུད་ཧཱུཾ་ཆེན་ཀ་རའི་མན་ངག་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསལ་བར་གསུངས་སོ༑ ༑གཉིས་པ་ཕྲིན་ལས་ལག་ལེན་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་ན། དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ད་གྱུར་པས་ནམ་མཁའ་ལྟར་འཕོ་འགྱུར་མེད་ལ་དངོས་པོ་དང་མཚན་མ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཡེ་ནས་གྲུབ་ཅིང༌། དེའི་རང་རྩལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱི་བཟླས་སྒོམ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཉིད་མངོན་ད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ལ་འད་སྟེ། གང་ཞེ་ན། རུ་ལུ་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཤེས་པ། ལྷར་ཤེས་པ། སྒྲར་ཤེས་པ། ཕྲིན་ལས་སུ་ཤེས་པ། མཆོད་པར་ཤེས་པ། དབྱངས་སུ་ཤེས་པ། བསྙེན་པར་ཤེས་པ། ཆོས་ཉིད་ད་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྲིན་ལས་ལག་ལེན་ད་འདེབས་པ་ཡིན་པས། དང་པོ་རུ་ལུ་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཤེས་པ་ལ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐགས་ཕྱག་མཚན། སྐ་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་འཇིག་རྟེན་རིམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཡིག་འབྲུ། ཅིར་ཡང་འགྱུར་བའི་ཡིག་འབྲུ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡིག་འབྲུ། ལྷ་བསྐྱེད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གསུང་ཡིག་འབྲུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། མདོར་ན་ས་བོན་ཧཱུཾ་དང་བྷྱོ་ལ་སོགས་པ་ལས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལྷ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དང་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་སོགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཕྲ་མོའི་ཕྱག་མཚན་ལ་དམིགས་པ་སོགས་ཡིད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་དང༌། དེའི་སྒོར་གྱུར་པ་ཕྱག་མཚན་ཐམས་ཅད་ནི་ཐགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ།

།གསུམ་པ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དང༌། ཁྲོ་བོ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་སྐ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ཡིན་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་གནས་པ་ཤེས་པའོ། །གཉིས་པ་རུ་ལུ་ལྷར་ཤེས་པ་ནི། ཨོཾ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་སྙིང་པོ་རིགས་ལྔ་ཁྲག་འཐང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོ། རུ་ལུ་གོང་མ་ཀཽ་རི་བརྒྱད། འོག་མ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད། ཧཱུཾ་སྒོ་མ་བཞི། བྷྱོ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་དེ་ཟླ་གམ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པའི་ལྷའི་ངོ་བོར་དག་པ་དང༌། ཧཱུྃ་འོག་མ་ནི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རྣམས་རང་གི་ཐགས་ཀར་བསྡུ་བའི་ས་བོན་ནོ། །ཡང་ན་མཇུག་གི་ཧཱུྃ་ཁྲོ་བཅུའི་ས་བོན་ད་བྱས་ཏེ་ཟླ་གམ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པའི་ལྷར་བྱས་ནའང་རུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་རུ་ལུ་སྒྲར་ཤེས་པ་ནི། ར་ནི་ར་མེ་སྟེ་རྨོངས་པ་མེད་པའི་མཛད་སྤྱོད་དང་ཐགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དགའ་བར་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་ར་ནི་ར་ག་སྟེ། ཐགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཆགས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཐབས་དང༌། ལུ་ནི་ལུམྦའི་ཚལ་ཏེ། ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་ངམ་རྣམ་པར་གསལ་བའི་ཤེས་རབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་ནས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་དོན་ད་ཤེས་པ་ནི་རུ་ལུ་སྒྲར་ཤེས་པའམ། རུ་ལུའི་སྒྲ་དོན་ཤེས་པའོ། །བཞི་པ་རུ་ལུ་ཕྲིན་ལས་སུ་ཤེས་པ་ནི། རུ་ལུའི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཕར་འཕྲོས་པས་འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་ཐགས་དམ་བསྐལ་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་བྱས། སླར་བདག་གི་ཐགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ་པ་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས་དང༌། རུ་ལུའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོས་ཞི་བ། སེར་པོས་རྒྱས་པ། དམར་པོས་དབང༌། ནག་པོས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་བྱེད་པར་དམིགས་པས་ཕྲིན་ལས་གང་དང་གང་བརྩམ་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤེས་པའོ། །ལྔ་པ་རུ་ལུ་མཆོད་པར་ཤེས་པ་ནི། ཨོཾ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཕགས་པ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་ཐགས་དམ་བསྐང་བ་དང༌། རུ་ལུ་གོང་མས་ཏིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་སྤྲུལ་པའི་མེ་ཏོག་སོགས་ཕྱིའི་མཆོད་པ་དང༌། རུ་ལུ་འོག་མས་འདོད་ཡོན་ལྔའི་ལྷ་མོ་སྤྲོས་ཏེ་ནང་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་དང༌། ཧཱུྃ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་འཕྲོས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་མཆོད་ནས་ཐགས་གསང་བའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་གསང་མཆོད་ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་རུ་ལུ་དབྱངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། གླ་དྲུག་བླང་པས་དོན་དྲུག་འགྲུབ་ཅེས་པ་ལྟར། རུ་ལུ་དབྱངས་སུ་བཟླས་པའི་ཚེ་ན་འདི་ལྟར་དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕུར་བ་དབུགས་ཀྱི་རླུང་འབྱིན་པའི་དབྱངས་སུ་བཟླས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་རྟོག་པ་བུད་ཤིང་འདྲ་བ་རྣམས་བསྲེགས་པར་བྱེད་མཁུན་ཞིང་གདང་བའི་དབྱངས་སུ་བཟླས་པས་གདག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷའི་ཐགས་རྒྱུད་སྐལ། སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་དབྱངས་སུ་བཟླས་པས་ཡང་དག་པའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་ཅིང་རྨོངས་པའི་མུན་པ་སེལ། ཟབ་ཅིང་འབྲུག་སྒྲ་ལྟར་སྒྲོགས་པའི་དབྱངས་སུ་བཟླས་པས་བདད་དང་མུ་སྟེགས་ཐལ་བར་རློགརྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ངུར་སྒྲའི་དབྱངས་སུ་བཟླས་པས་ཐགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མེ་དང་འདྲ་བས་ཉོན་མོངས་པའི་བུད་ཤིང་བསྲེགས་པར་བྱེད། ཚངས་པ་དབྱངས་ཀྱི་འདྲེན་ཚུལ་ད་བཟླས་པས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དབང་ད་སྡུད་པར་བྱེད་པའོ།།བདན་པ་རུ་ལུ་བསྙེན་པར་ཤེས་པ་ནི། བདག་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐགས་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་ལ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དལ་དོང་ཙེ་ཙམ་གྱི་སྟེང་ད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བའི་ཐགས་ཀར་མ་ལས་ཉི་དཀྱིལ་སྲན་མ་བཀས་པ་ཙམ་གྱི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ནས་ཙམ་གྱི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་སྤུས་བྲིས་པ་ཙམ་ལ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་ཕྱི་ན་ཡང་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསམ་ལ་བསྙེན་པ་དབུལ་བར་བྱའོ། །བརྒྱད་པ་རུ་ལུ་ཆོས་ཉིད་ད་ཤེས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱུང་ལ་མ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པ་ནི་ངེས་པ་དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའོ། །གསུམ་པ་བསྐྱེད་རིམ་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡེ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ནི་དཔལ་ཆེན་པོ་གཅིག་པའི་གོ་འཕང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་ཆོས་སྐ། མ་འགགས་པའི་ལོངས་སྐ༑ སྣ་ཚོགས་འཆར་བའི་སྤྲུལ་སྐའི་རང་བཞིན་ད་གནས་ལ།དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཕྱིར། བསྙེན་པ་དང་ཉེ་བསྙེན། སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་བཞིས་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པ་ལ། དང་པོ་བསྙེན་པ་ནམ་མཁར་ཡི་གེ་བྷཱུཾ་དམར་ནག་ཚོན་གང་བ་གསལ་ནས། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས། སླར་འདས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དམར་པོ་ཚོན་གང་བ་དེ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལྷ་སོ་སོའི་གདན་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་དབུས་ཀྱི་གདན་སྟེང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་ཟླུམ་ད་གསལ་བ་བསྙེན་པའོ། །དེ་ཧཱུཾ་མཐིང་གར་གྱུར་པ་ཉེ་བསྙེན་ནོ། །ཧཱུྃ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔར་གྱུར་པ་སྒྲུབ་པའོ། །ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊཿཅེས་བསྐལ་བས།བདག་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ནག་ཞབས་བཞི་བརྐྱང་བསྐམ་ད་བཞུགས་པ། དར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་མེ་དཔང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་སྒོམ་པ་ནི་སྐ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལ་ཞལ་གཡས་དཀར་བ་སྐའི་རང་བཞིན་དང་ཀཽ་རི་མ། གཡོན་དམར་བ་གསུང་གི་རང་བཞིན་དང་པྲ་མོ་ཧ། དབུས་མཐིང་ག་ཐགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་དཔལ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཕྱག་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཐགས་ཀར་འཛིན་པ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དག་པ་དང་ཙཽ་རི་མ། གཉིས་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན་པ་རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་དག་པ་དང་བཻ་ཏ་ལི། ཐ་མས་རྔེའུ་ཆུང་འཛིན་པ་སྣའི་རྣམ་ཤེས་དག་པ་དང་པཀྐ་སི། གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན་པ་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་དག་པ་དང་གྷསྨ་རི། བར་མས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་འཛིན་པ་ལུས་ཤེས་དག་པ་དང་སྨེ་ཤ་ནི། ཐ་མས་རྒྱུ་ཞགས་བསྣམས་པ་ཉོན་ཡིད་དག་པ་དང་ཙནྡྷ་ལི་དང་སྦྱོར། རྒྱན་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དང་སྦྱར། ཟླ་གམ་བརྒྱད་ནི་སེང་ཧ་ལ་སོགས་པའི་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་དང༌། དེ་ཡང་དམར་པོར་སྣང་བ་ནི་ཡུམ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་མ་དང་སྦྱར། དེ་ལྟར་ཡུལ་དགུ་ནི་དོན་དགུ་དང་སྦྱར་ཏེ། ཟླ་གམ་དམར་པོ་ཡུམ་གྱི་རཀྟ་དམར་པོ་སྟེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་དབྱིངས་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་རྫས་དང་སྦྱར་ན། མར་མེའི་སྡོང་བུ་ནི་ཡབ། འོད་དགུ་ནི་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཐིག་ལེ་དམར་པོའོ། །དེ་ལྟར་གསལ་ནས་བསྙེན་པ་བགྲང་བའི་དས་སུ་རང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐགས་ཀར་ཟླ་དཀྱིལ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་ཚོན་གང་བ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའི་ཐགས་དབུས་རྡོ་རྗེ་ནས་ཙམ་གྱི་དཀྱིལ་ད་ཧཱུྃ་དམར་པོ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ལ་འགལ་མེ་བཞིན་ད་ཧཱུཾ་དམར་པོ་གྲངས་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། དཔལ་ཆེན་པོ་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་ཐགས་ཀར་ཕོག་ཏེ་ཐགས་རྒྱུད་བསྐལ་ཚུར་འདས་པས་དེ་དག་གི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུས་པར་དམིགས་ཏེ། བཟླ་བྱའི་སྙིང་པོ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་བཟླའོ། །དེ་ཡང་ཨོཾ་ནི་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ །རུ་ནི་ཡུམ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི། རུ་ནི་ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་བཞི། ལུ་ནི་ཡུམ་རྣམས། ཧཱུཾ་ནི་ཐགས་དམ་བསྐལ་བ། བྷྱོ་ནི་དབང་ཕྱུག་མོ་རྣམས། ཧཱུྃ་ཐ་མ་ནི་དངོས་གྲུབ་བསྡུས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྙེན་པ་དབུལ་བར་བྱའོ། །བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྐབས་འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིར་ཡོད་དེ། དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐར་གསལ་བ་བསྙེན་པ། ཡུམ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རིར་གསལ་བ་ཉེ་བསྙེན། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་ཕྲ་མེན་བཅུ་དྲུག་བྱུང་བ་སྒྲུབ་པ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མ་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་དྲོད་ཚད་ནི། དཔལ་ཆེན་པོ་ཕྲ་མེན་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་གསལ་བ་ནི་མངོན་སུམ་པའི་དྲོད་ཚད། བདག་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པའི་དས་སུ་ལུས་ལས་འོད་བྱུང་བ་འོད་ཀྱི་དྲོད་ཚད། དེ་ལས་སྒྲ་གྲག་པ་དང༌། གཟུགས་སུ་སྣང་བའི་དྲོད་ཚད་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདས་ཏེ། དེ་ལྟར་དྲོད་བྱུང་བ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའོ། །བཞི་པ་མན་ངག་སྒང་བསྒྲིལ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ན་འདི་ལྟར་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད། དོན་དམ་པར་མ་སྐྱེས་མ་འགག་ཆོས་དབྱིངས་མཚན་མའི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཀློང་ད་མཉམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་དོན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ན་ཡང་དག་ཅེས་བྱ་ཞིང༌། ཆོས་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་ནི་གྲུབ་པའམ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་དེ་ནི་གཅིག་པ་སྟེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སོ། །དེ་ཉིད་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རུ་ལུའི་དོན་དང་སྦྱར་ན༑ ཨོཾ་མི་གནས་པ་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས། རུ་མཁའ་ཀློང་བདེ་བ་ཆེན་པོ། ལུ་དབྱིངས་རྣམ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ། བྷྱོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བྱུང་བ། ཧཱུཾ་ནི་དེ་ཐམས་ཅད་བྱུང་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་བྱུང་ལ་དེའི་ངོ་བོ་འདས་མ་བྱས་པའོ། །དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ད་ཡེ་ནས་གྲུབ་ཅིང་འདས་མ་བྱས་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གོ །དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཐགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ལག་བཅང་ད་འདས་ལ། དེའི་མཐའ་ཡང་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འད་ཞིང༌། དེ་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་དམན་པ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྐའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་བ། ཟབ་པ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུང་བཟླས་པ་དང་རླུང་གི་རྫོགས་རིམ། མཐར་ཐག་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་གའི་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་སོགས་མཚན་བཅས་དང༌། མཚན་མེད་རྩོལ་བྲལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐགས་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ད་གྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། ༈

བཞི་པ་ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བདད་རྩི་རྣམ་དག་གི་དགོངས་པར་འད་བར་བསྟན་པ་ལ། སྤྱིར་འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བླང་དོར་ལས་འདས་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ད་གནས་པ་ནི་བདད་རྩི་རྣམ་དག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། ཚུལ་དེ་ཆོས་ཀྱི་བདད་རྩི་དང༌། དོན་གྱི་བདད་རྩི་དང༌། རྟགས་སམ་སྨན་གྱི་བདད་རྩི་དང༌། རྫས་ཀྱི་བདད་རྩི་སྟེ་རྣམ་པ་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསྟན་པ་ནི། ཆོས་བདད་རྩི་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། དོན་བདད་རྩི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། སྨན་བདད་རྩི་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། དམ་རྫས་བདད་རྩི་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་རང་གི་སེམས་ལ་ཚང༌། སྨན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་རོ་རྣམ་པ་ལྔར་ཚང༌། དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་གསུམ་ད་ཚང༌།ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་སྦྱོར་སྒྲོལ་ད་ཚང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་ད་ཚང༌། ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཚང༌། སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་བདད་རྩི་སྒྲུབ་པར་ཚང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ལ་ཚང་སྟེ་དེ་ལྟར་བརྒྱད་དོ། །ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཚང༌། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱང་རྩ་བ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཚང༌། ཐེག་པ་བརྒྱད་ཀྱང་བདད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ནང་ད་ཚང༌། འབྱུང་ལྔ་སྲིད་གསུམ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཚང༌། ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རང་གི་སེམས་ལ་ཚང༌། ཕྱིའི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྩ་བ་ལྔ། འབྲུ་ལྔ། སྙིང་པོ་ལྔ། སྨན་ལྔ། སྤོས་ལྔ། རིན་ཆེན་ལྔ། ཆུ་ལྔར་ཚང༌། ནང་གི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དམ་རྫས་རྣམ་པ་ལྔར་འདས་ཤིང་ཚང་བ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལྟར་གནད་ཀྱི་མདོ་འགག་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བདད་རྩིའི་སྒྲུབ་པའི་གནད་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་དོན་བདད་རྩི་ཅི་ཞེ་ན། སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར་ཤེས་པར་བྱ།འབྱུང་བ་ལྔ་ཡུམ་ལྔར་ཤེས་པར་བྱ། ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔར་ཤེས་པར་བྱ། བདད་རྩི་ལྔ། དག་ལྔ་ཡང༌། ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཤེས་པར་བྱ། རྣམ་ཤེས་ལྔ་སྐ་ལྔར་ཤེས་པར་བྱ། སྲིད་པ་གསུམ་པོ་བདད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཤེས་པར་བྱ། སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་བདད་རྩིའི་ལྷར་ཤེས་པར་བྱ། དམ་རྫས་རྣམས་བདད་རྩི་དངོས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་འཆད་ལུགས་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ། ར་ས་ཡ་ན་ཏ་ན་ཛ་ཡ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་པོ་འདིར་རྒྱུད་འབུམ་སྡེའི་དོན་འདས་ཏེ། ར་ས་ཡ་ན་བཞི་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་དང༌། དམ་རྫས་བཞི་དང༌། ཕུང་པོ་བཞི་རྣམས་ནི་རིགས་བཞིར་ཤེས་པར་བྱ། ཏ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། ན་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཤེས་པར་བྱ། ཛ་ནི་དབང་པོ་བཞི་དང་རྣམ་ཤེས་བཞི་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་དཔའ་བཞི་བཞིར་ཤེས་པར་བྱ། ཡ་ནི་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་བཞི་དང་དས་བཞི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ད་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཚོན་པའི་ཤེས་པ་བརྒྱད་དོ། །ཡང་རྣམ་པ་གཞན་ད་འབྱུང་ལྔ་ཡུམ་ལྔ། ཕུང་ལྔ་རིགས་ལྔ། བདད་རྩི་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ། དབང་ཤེས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད། ཡུལ་དས་བརྒྱད་སེམས་མ་བརྒྱད། ཉོན་མོངས་དྲུག་ཐབ་པ་དྲུགརྟག་ཆད་བཞི་སྒོ་བ་བཞིར་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང༌། དེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་བདད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་དས་སུ་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཉིད། སྒྲོལ་བ་སྙིང་རྗེ། སྣང་སྲིད་གསལ་བ་མཆོག་གི་མན་ཌ་ལ། སྲིད་གསུམ་བནྡྷ་དམར་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། སྒྲུབ་པོ་རྣམས་ལྷ་དང་ལྷ་མོ། དཀྱིལ་འཁོར་དར་ཁྲོད་ཆེན་པོ། དེ་ཡང་ཞི་བའི་དས་ན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དང༌། ཁྲོ་བོའི་དས་ན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱང་མདའ་བཞི་སེམས་དཔའ་བཞི། ཕུར་པ་བཞི་ཁྲོ་བོ་བཞི། རལ་གྲི་བཞི་རྒྱལ་པོ་བཞི། ས་ཚོན་ཡེ་ཤེས་ལྔ། སྨན་གྱི་བུམ་པ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར། གཟུངས་ཐག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ། སྔགས་འཕྲོ་འད། སྨན་སངས་རྒྱས། གདགས་འཇམ་དཔལ། ལུས་ལ་བཏགས་པ་དང་གྱོན་པ་སོགས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་དོན་ད་ཤེས་པར་བྱའོ། །མདོར་ན་དོན་གྱི་བདད་རྩི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཡེ་ནས་གནས་པའི་སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དོན་གྱི་བདད་རྩི་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་སོགས་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་མིང་ཡང་མེད་པར་རྣམ་པར་དག་པའི་བདད་རྩི་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྨན་བདད་རྩི་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་དམིགས། ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ནང་ཀུན་གཞི་ལ་བལྟས་ནས་བལྟར་མེད་པའི་གཟུང་དོན་ལ་བརྟགས་ན་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡུལ་སེམས་གཉིས་ཀ་ཐ་དད་ད་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས།འབྱུང་བ་ལྔ་དང་དེས་བསྐྱེད་པ་དང་དེ་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་སྨན་ར་ས་ཡ་ནར་དམིགས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདད་རྩི་གསང་བའི་མཆོད་པ་དང་དངོས་གྲུབ་ཏུ་དམིགས། ཡུམ་ནི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ད་དམིགས། བདག་ནི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་པར་དམིགས། སྒྲུབ་པའི་རྫས་སྨན་ར་ས་ཡ་ན་ཀུན་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ཡོད་པར་དམིགས། བདག་གི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དམིགས་སོ། །ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། མཎྜལ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དམིགས། བནྡྷ་སྲིད་པ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དམིགས། སྣོད་སེམས་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དམིགས། རྫས་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དམིགས། སྨན་གྱི་བུམ་པ་སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འད་བྱེད་པ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འཕྲོ་འད་བྱེད་པར་དམིགས། ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སྟོང་གསུམ་ད་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སེམས་རིག་ཀུན་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔའམ་བརྒྱད་ད་དམིགས།རུ་ཏྲའི་ཕུང་པོ་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་ད་དམིགས། སེམས་ནི་སྐྱེ་ཤི་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་དམིགས་པའོ། །འདི་ནི་བདད་རྩི་སྒྲུབ་པའམ་ལམ་གྱི་དས་སུ་དམིགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དོན་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།

།བཞི་པ་དམ་རྫས་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། སྲིད་པ་གསུམ་ནི་མི་གཙང་བའི་མིང་མེད་པར་ཐམས་ཅད་བདད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒོམ་པ་དང༌། སེམས་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། འཁོར་བའི་མིང་མེད་པར་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། རྩྭ་བུར་དང་འཇག་མ་ཡན་ཆད་སྨན་ར་ས་ཡ་ན་རྩ་བ་ལྔའམ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང་སྟོང་དང་ལྡན་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་དང་རྟགས་ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་བསྒོམ་པ་དང༌། ཕྱི་འབྱུང་བ་ལྔ་རིག་ཀྱི་ཡུམ་ལྔ་ནང་འགྲོ་བ་ལྔ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒོམ་པ་དང༌། བདད་རྩི་ལྔ་ནི་རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒོམ་པ་དང༌། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་ནས་དེ་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྒོམ་པའོ། །ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་གསང་བ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒོམ་པ། དམ་རྫས་བདད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་བསྒོམ། མར་མེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ད་བསྒོམ། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་རྣམས་ཡབ་ཏུ་བསྒོམ། རྣལ་འབྱོར་མོ་རྣམས་ཡུམ་ད་བསྒོམ། སྨན་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་བསྒོམ། སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འད་འོད་ཟེར་ད་བསྒོམ། བདད་རྩི་འཆི་མེད་མུ་ཏིག་དཀར་པོ་ལྟ་བུར་བསྒོམ་མོ། །འདི་ནི་བདད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་སྒོམ་པ་བསྟན་པའོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདད་རྩི་ནི་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཡིན་ཏེ།དེ་དག་གིས་གཏན་ད་འཆི་བ་མེད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཕུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཡང་མཐར་ཐག་བདད་རྩིའི་ལུང་འདིར་འད་སྟེ། དེ་ནི་ཚང་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དོན་གྱི་བདད་རྩི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འཁོར་བ་རྒྱུ་འབྲས་དང་འཆི་བ་མིང་མེད་པ་ནི་རྟོགས་བྱའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །རྟགས་ཀྱི་བདད་རྩི་ནི་ཆོས་ཉིད་དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཅན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདད་རྩི་དེ་མཚོན་པའི་སྒོ་ཡིན་པས་རྟགས་ཀྱི་བདད་རྩི་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་དམིགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །རྫས་ཀྱི་བདད་རྩི་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་བདད་རྩིར་གྲགས་པའི་དངོས་པོ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་བཞིན་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་ཀྱང་འཆི་བ་མེད་པའི་བཅུད་ལེན་ད་གྱུར་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི་བདད་རྩིའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་ན། དེ་ནི་བསྒོམ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་ད་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གཞག་གི་ཚུལ་གཞན་དང་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུར་ཆོས་ཀྱི་བདད་རྩི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞིར་བསྟན་པ་ཡང་བསྡུས་ན། མ་འདྲེས་པའི་བདད་རྩི་དང༌། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བདད་རྩི་གཉིས་སུ་འད་ལ། མ་འདྲེས་པའི་བདད་རྩི་ནི། ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདད་རྩི་ལྔར་བསྡུས་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ། རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་མཾ་ས་རཀྟ་ཁུ་བ་སྟེ་བདད་རྩི་ལྔ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྩ་བ་བརྒྱད་བརྒྱད་ད་ཕྱེ་བ་རྩ་བའི་སྨན་ཏེ། འདི་དག་འཇིག་རྟེན་ན་མི་གཙང་བར་གྲགས་ཤིང་དོར་བྱར་བྱེད་ཀྱང་དང་ད་བླང་ན་རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ནད་ལྔ་སེལ་ལ་ཡེ་ནས་གཙང་དམེ་མེད་པར་དག་པ་ཆེན་པོ་བདེ་ཆེན་བདད་རྩིའི་བདག་ཉིད་ད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དང༌། རྗེས་སུ་མཐན་པར་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པའི་བོག་དབྱུང་བ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་མཉེས་ནས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ད་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །དེའི་སྐྱོབ་དང་འཕྲོད་ད་གྱུར་པའི་སྨན་བཟང་པོ་དྲུག་དང་ཨ་རུ་ར་སོགས་ས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྨན་ཐམས་ཅད་དང༌། ས་དང་ཆུར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་སོགས་ཐམས་ཅད། ཡང་ན་རོ་ནུས་དང༌། ཡང་ན་ཁ་དོག་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རིགས་ལྔར་ཕྱེ་ལ་སྨན་ད་སྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་བདད་རྩིའི་གཙོ་བོ་ལྔ་ལ་རྩ་བ་བརྒྱད་ད་ཡོད་ཅིང༌། རེ་རེ་ལའང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་གཉིས་གཉིས་ཕྱེ་བས་ལྔ་བཅུ། ནང་གི་དམ་རྫས་རྩ་བ་ལྔ་ལ་ཁ་དོག་དང་ནུས་མཐས་ཕྱེ་བས་ལྔ་བཅུ་སྟེ་ཁྱོན་བརྒྱ་ཐམ་པ། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱེ་བས་ཉིས་བརྒྱ། དེ་ལ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔར་ཕྱེ་བས་སྟོང་འབྱུང་བས། རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་དང་སྡེར་བྱས་ནས་མཐན་པའི་སྐྱོབ་དང་འཕྲོད་ད་སྨན་གྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྦྱར་བས་རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བདད་རྩི་ལ་དོན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། བདད་རྩིའི་རྒྱུ་དང༌། རང་བཞིན་དང༌།སྤྱོད་པ་དང༌། ལས་དང༌། ཡོན་ཏན་དང༌། དོན་དང༌། ལུང་དང༌། བདད་རྩིའི་མན་ངག་གོ །དང་པོ་བདད་རྩིའི་རྒྱུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་གནས་པའམ། སྤྱིར་ངང་དང་རང་བཞིན་དང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྟེ་སྣང་སྲིད་རྣམ་པར་དག་པའི་དབྱིངས་ནས་སྐྱེད་པའོ། །བདད་རྩིའི་རང་བཞིན་ནི་འབྱུང་ལྔ་ཕུང་ལྔ་སྒོ་གསུམ་སྲིད་པ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ནས་བདད་རྩིའི་རང་བཞིན་ནོ། །བདད་རྩིའི་སྤྱོད་པ་ནི་ཟ་ཞིང་སྤྱད་པའི་ལས་སུ་བསྟན་ཏེ་གང་ཅིར་སྤྱད་ཀྱང་བདད་རྩིའི་ལས་ལ་སྤྱོད་པའོ། །བདད་རྩིའི་ལས་ནི་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཞི་ཞིང་དག་ལྔ་སེལ་ལ་བདད་བཞི་འཇོམས་པར་བྱེད་པའོ། །བདད་རྩིའི་ཡོན་ཏན་ནི་ཆོས་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་སྐྱེ་ཤི་འད་འབྲལ་མེད་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའོ། །བདད་རྩིའི་ལུང་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ལྟ་བའི་ལུང་དང་སྤྱོད་པའི་ལུང་དང་སྒྲུབ་པའི་ལུང་དང་དམ་ཚིག་གི་ལུང་དང༌། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལུང་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལུང་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལུང་ཐམས་ཅད་ཀུན་བདད་རྩིའི་ལུང་གི་ནང་ད་འདས་པ་སྟེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྨན་གྱིས་རྟོག་པའི་དག་སེལ་ཞིང་གཏན་ད་མི་འཕོ་བའི་གོ་འཕང་སྟེར་བའི་དོན་ད་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བདད་རྩིའི་དེ་ཉིད་ནི་ཕྱི་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡང་བདད་རྩིའི་དེ་ཉིད་ཡིན། ནང་དམ་རྫས་ལྔ་ཡང་བདད་རྩིའི་དེ་ཉིད་ཡིན། གསང་བ་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་བདད་རྩིའི་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་གསུམ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བདད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་ན་མེད་དེ། དེ་དག་རང་བཞིན་གྱིས་བདད་རྩིར་གནས་པའོ། །བདད་རྩིའི་མན་ངག་ནི། གཏན་ད་མི་འཆི་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདད་རྩི་དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་ནས་མན་ངག་གི་ཚུལ་ད་སློབ་མའི་སྙན་གྱི་གའུར་བརྒྱུད་དེ་ཙིཏྟ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྟིམ་པ་ན། དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མཉམ་པའི་དོན་ཐགས་ལ་རྡོལ་ནས་ངོ་འཕྲོད་པའི་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་གྲལ་ད་ད་ལྟ་ནས་འཁོད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་འདི་ལ་ནི་བདད་རྩིའི་དོན་གྱི་རྣམ་བཞག་མ་འདྲེས་པ་གསལ་པོར་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར་མ་འདྲེས་པའི་བདད་རྩི་ཞེས་བྱའོ།

།གཉིས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བདད་རྩི་ཆེན་པོ་ལ་ནི་དབྱེ་བསལ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་བདད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ཟླུམ་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདད་རྩི་ལྔར་རྫོགས་པར་གནས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བདད་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན་ལ། རྩི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། དོན་ལ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གྱི་བདད་རྩི་ཆེན་པོར་ཡེ་ནས་གནས་པའོ། །དེ་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་འཇིག་རྟེན་ན་བདེ་སྡུག་འཁོར་འདས་གཙང་དམེ་གཉིས་སུ་མཐོང་ནས་སྤོང་ལན་བྱེད་པའི་རྟོག་པས་འཆིང་ཞིང་དེ་ལས་བཟློག་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་བླང་དོར་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་བདད་རྩིའི་རང་བཞིན་ད་ཤེས་ཤིང་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀློང་ད་འཁོར་བ་བདེ་སྡུག་གཙང་དམེ་ཐམས་རོ་མཉམ་ད་གྱུར་པ་ལས་གཏན་ད་འཆི་བ་མེད་པ་བདད་རྩི་མཆོག་གི་གོ་འཕང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བདད་རྩིའི་དགོངས་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དོན་རྟགས་གཉིས་སུ་འད་སྟེ། དང་པོ་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་བདད་རྩི་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་བདད་རྩི་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ད་གནས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་བཞག་ཐབས་བརྒྱད་ད་འད་སྟེ། ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་ངང་ལ་རིག་པ་མཉམ་པར་བཞགསྣང་སྲིད་བདད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཐགས་སུ་ཚུད་པར་བཞགཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡུམ་གྱི་བྷ་ག་ཡངས་པའི་མཁའ་ཀློང་ད་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་བཞགརྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་བརྒྱད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་མ་བཅོས་པར་བཞགཕུང་པོ་ལྔ་དར་ཁྲོད་ཀྱི་ཐོད་པ་ལྔའི་ནང་ད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་མེ་ལྔ་རང་གསལ་བར་བཞག།རང་སེམས་ཡེ་ནས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་བློ་བཞགརང་གི་དམ་རྫས་ལྔ་ནི་རང་བྱུང་གི་བདད་རྩི་དམ་རྫས་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་བློ་བཞགབདག་གི་ཡིད་དང་ཀུན་གཞི་གཉིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་བཟང་མོ་ཡིན་པའི་བློ་བཞག་སྟེ། མདོར་ན་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ལ་མ་བཅོས་སོར་བཞག་ད་བཞག་པས་དོན་གྱི་བདད་རྩི་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་དོ། །མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་བདད་རྩི་ནི་རྒས་རྒུད་ནད་སོགས་སེལ་ཞིང་མི་འཆི་བར་བྱེད་པའི་བདད་རྩི་ར་ས་ཡཱ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཉམས་ལེན་ནི་སྦྱོར་བ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་འད་སྟེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཉིད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལྷང་གིས་གསལ་བའི་དས་ན་ནམ་མཁའ་ཡེ་ནས་དངས་ཤིང་གསལ་བ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ནི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྦྱོར་བ་སྟེ། དེ་ནི་རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་རྫོགས་པའོ། །མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྦྱོར་བ་སྟེ་དེ་ན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་རྫོགས།འབར་བ་ལས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནི། ཏ་ན་ག་ནའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྦྱར་ཏེ། ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་རྫོགས། ཐགས་རྗེ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་བསྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་གང་ལ་སྦྱར་སྟེ། རྟ་མགྲིན་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་རྫོགས། དངོས་གྲུབ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་ཨེ་སུམ་བརྩེགས་དང་སྦྱར་ཏེ། སྐ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་སྐ་གདང་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦྱར། ཐམས་ཅད་བདད་རྩིའི་རང་བཞིན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦྱར་བ་སྟེ་བརྒྱད་དོ། །རྟགས་ཀྱི་བདད་རྩི་དམ་རྫས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྲོལ་བུར་རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་ནས། བཏགས་བཙགས་སྦོལ་ཞིང་གཞལ་ལ། བདད་རྩིའི་དལ་ད་བཞག་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་དང༌།སྦྱོར་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་དབབ་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་ར་ས་ཡཱ་ནའི་ཕྱག་ལེན་རྣམས་ནི་ཟུར་ད་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །བདག་གི་བླ་མ་དམ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ལས་ནི། ཆོས་ཀྱི་བདད་རྩི་ལྟ་བ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲད། རྟགས་ཀྱི་བདད་རྩི་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱང༌། དོན་གྱི་བདད་རྩི་དག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ལམ་ད་བྱེད་པའི་རྫོགས་རིམ་ལ། འབྱུང་ལྔ་ཕུང་ལྔ་དག་ལྔ་དག་བྱེད་ལམ་ལྔ་སྟེ་བདག་བྱིན་རླབས་འབར་འཛག་གི་སྒོ་ནས་རང་ལུས་གཞན་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ལམ་ནི་མེ་དང་འད་ཤེས་འདོད་ཆགས་དག་བྱེད་ཀྱི་ལམ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་ནི་ཞེ་སྡང་དང་ནམ་མཁའ་རྣམ་ཤེས་དག་བྱེད། འོད་གསལ་ནི་གཏི་མུག་ས་ཁམས་གཟུགས་ཕུང་དག་བྱེད། རྨི་ལམ་ནི་ཆུ་ཁམས་ཚོར་བ་ང་རྒྱལ་དག་བྱེད། སྣང་གྲག་རིགས་གསུམ་སྐ་གསུང་ཐགས་དང་བསྲེ་བ་བསྲེ་འཕོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་འད་བྱེད་དང་རླུང་ཁམས་ཕྲག་དོག་དག་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྫོག་པའི་རིམ་པས་དག་ལྔ། ལམ་ད་ཁྱེར་བ་དོན་གྱི་བདད་རྩི་ཡིན་ནོ། །རྟགས་དོན་གཉིས་ནི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཏེ་སྒོམ་པའམ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་བྱས་པའི་གང་ཟག་འདིས་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་ད་མཐོང་ཐོས་མྱོང་རེག་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་རྫས་ཀྱི་བདད་རྩི་སྒྲུབ་པ་ལ། ཐབས་ཀྱི་རྫས་ཤ་ལྔ། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་བདད་རྩི་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་འད་བྱས་ལ་ཁྲོལ་སྒྲུབ་སོགས་གཞུང་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་འབད་པས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། ལམ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་སུ་རིག་འཛིན་བཞི་དང༌། མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་དཔལ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །༈

ལྔ་པ་ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་འབྱིན་རྣམ་པ་བཞིའི་དགོངས་པར་འདས་པའི་ཚུལ་བཤད་པས། ཕུར་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་བཞིས་དོན་གྱི་ལ་ཤན་ཕྱེ་ནས་བཤད་པ་དང༌། ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་དེའི་སྣོད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ནས་མཐར་དབྱུང་བར་བཤད་པ་དང༌། ཕུར་པའི་སྒྲུབ་རྫས་བཞི་སོ་སོའི་སྒྲུབ་གཞུང་བཟུང་ནས་བཤད་པ་དང༌། སྒྲུབ་ལུགས་ཆེན་པོ་བཞིས་ཕུར་པའི་གཏིང་ཕྱུང་ཏེ་བཤད་པ་བཞི་ལས་དང་པོ་ནི། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་དང༌། གསང་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་དང༌། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་དང༌། འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་བཞི། དང་པོ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དབྱིངས་ཀྱི་ཕུར་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕུར་པའོ། །དེ་རེ་རེ་ལའང་ངོ་བོ། ངེས་ཚིགཡུལ། ཐབས། ཡོན་ཏན། མ་གདབ་པའི་སྐྱོན། ཐེབས་པའི་འབྲས་བུ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་ཚུལ་ནི་གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་ད་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིར་ནི་དོན་གྱི་གནད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་ན། དབྱིངས་སྤྲོས་པ་མེད་པ་དང་རིག་པ་རང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རང་ཤར་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ནི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པའི་ངོ་བོ་སྟེ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་བཏབ་པས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཐལ་འབྱིན་ད་ཕུག་སྟེ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སྟོབས་ཀྱི་ཞུ་བདེས་དྲང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དེའི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། དེས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་རྒྱས་བཏབ་པས་མ་དག་པའི་རླུང་སེམས་དབྱིངས་སུ་ནུབ་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་འཆར་བར་བྱེད་ཅིང་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལོངས་སྐ་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཡུལ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཏབ་པས་ཐགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་གིས་ཟིན་ནས་འཁོར་བའི་གནས་ནས་སྒྲོལ་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་སྐ་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །བཞི་པ་འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི་མཚན་མ་རྟག་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྟེན་དང་བཅས་ཏེ་འདིའི་ཁོངས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་ཀྱང་འདའོ། །འདི་ལ་གསུམ་ཏེ། སྐ་ཕྱག་རྒྱའི་ཕུར་པ།ཕྲིན་ལས་བཞིའི་ཕུར་པ། སྲས་མཆོག་གི་ཕུར་པའོ། །དང་པོ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་ཕུར་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུར་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཕུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། འོག་མིན་གྱི་ཞིང་ན་རང་བཞིན་གྱིས་བཞུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པས་སྒོམ་པར་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུར་པ་ནི། ཕུར་པའི་ལྷ་རྣམས་གསལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་རྟོག་ལ་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པས་བསྐྱེད་རིམ་སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་ཤར་བས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་བོ། །ཏིང་འཛིན་དང་རང་བཞིན་གྱི་ཕུར་པ་འདི་གཉིས་ལ་འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པར་ཅི་ལ་བཏགས་སྙམ་ན་འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་དལ་ད་བཀོད་ནས་དེ་ལ་དམིགས་རྟེན་བྱས་ཏེ། ཏིང་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབྱེར་མེད་པར་སྒྲུབ་པས་ན་དེ་སྐད་ད་བཏགས་སོ། །གཉིས་པ་ལས་བཞིའི་ཕུར་པ་ནི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཕུར་པ་ཚད་ལྡན་འད་བྱས་ལ་དེ་རྟེན་ད་བྱས་ཏེ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ནས་ཡུལ་གང་ལ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྲིན་ལས་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ཡང་ལས་སོ་སོའི་ཕུར་པའི་མཚན་ཉིད་བཅུ་གཅིག་ད་གསུངས་པའི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན། ཞི་བའི་ཕུར་པའི་རྒྱུ་ནི་དངུལ་ལམ་ཤིང་སོགས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཅན་ལ་མདོག་དཀར་པོ་ཕུར་པའི་དབལ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ཚད་སོར་བརྒྱད་པ་ཅན་བྱས་ལ་དེར་ཞི་བའི་ལྷ་མིགས་ཤིང་ཤིནྟཾ་སོགས་ཀྱི་སྔགས་ཁ་སྒྱུར་ཅན་བཟླ་བ་དང༌། འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་འཕྲོ་འད་སོགས་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་འཇིགས་བརྒྱད་སོགས་ལ་བཏབ་པས་མི་མཐན་པའི་ཕྱོགས་དེ་དག་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །རྒྱས་པར་གསེར་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་མདོག་སེར་པོ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་སོར་དྲུག་པའི་ཚད་ཅན་གྱི་ཕུར་བུ་རྟེན་ད་བྱས་ནས་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་སོགས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་གསལ་བཞིན་ད་བྱའོ། །དབང་ལ་ཟངས་སོགས་དམར་པོའི་རྒྱུ་ལས་མདོག་དམར་ཞིང་དབྱིབས་ཟླ་གམ་སོར་བཅུ་པའི་ཚད་ཅན་གྱི་ཕུར་བུ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དབང་གི་ལས་བྱའོ། །དྲག་པོའི་ཕུར་པ་རྒྱུ་ལྕགས་སོགས་ནག་པོའི་རྒྱུ་ལས་མདོག་ནག་ཅིང་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་པའི་དབལ་ཅན་ཚད་སོར་བརྒྱད་དམ་བཅུ་གཉིས་པ་རྟེན་ད་བྱས་ཏེ་དྲག་པོའི་ལས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་བྱིན་རླབས་སྲས་མཆོག་གི་ཕུར་པ་ནི་སྲས་མཆོག་རིགས་བཞིའམ་བསྡུ་ན་གཅིག་གིས་ཀྱང་རུང་སྟེ། སྟོད་ཞལ་གསུམ་མགྲིན་འོག་རྒྱ་མདད་དེ་འོག་ལྕམ་ཞོག་བརྒྱད་དམ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིབས། དེ་འོག་རྒྱ་མདད་འོག་མ། དེ་འོག་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁ་ནས་བྱུང་བའི་དབལ་གྲུ་གསུམ་པ་ཅན་ནམ། རྩེར་རྒྱ་མདད་ཅན་དའང་གསུངས་ཏེ།དེ་ཉིད་སྲས་མཆོག་ད་ལྷ་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྙིང་དཀར་ནག་གི་མཚམས་སུ་བཏབ་པས་ལས་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ་འདི་ལ་བྱིན་རླབས་རྟགས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །དེ་ལ་སྟོད་ཀྱི་རྒྱ་མདད་གོང་མའི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན། ལྕམ་ཞོག་བརྒྱད་ནི་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་རང་བཞིན། རྒྱ་མདད་འོག་མ་ཚད་མེད་པ་བཞི། ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁ་ནི་འཛིན་ཅིང་མི་གཏོང་བའི་ཐགས་རྗེ། ཟུར་གསུམ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྲས་མཆོག་གི་ཕུར་པ་ལ་ཤེས་པ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་སྲས་མཆོག་ལྷར་ཤེས་པ་ནི་ལྕམ་ཞོག་གི་དབུས་སུ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ། རྒྱ་མདད་གོང་འོག་གི་དབུས་སུ་སྟེང་འོག་གི་ཁྲོ་བོ་དང༌། ཟུར་བཞི་ལོག་བརྒྱད་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྐ་དངོས་སམ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཚུལ་ད་བཞུགས་པ། རྒྱ་མདད་འོག་མའི་ལོག་ལ་སྒོ་མ་བཞི་བཞུགས་པའི་ལྷའི་རང་བཞིན་ད་ཤེས་པའོ།

།གཉིས་པ་སྲས་མཆོག་གཞལ་ཡས་ཁང་ད་ཤེས་པ་ནི། ཕུར་པའི་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་ད་གྱུར་པ་ན་ལྷ་རྣམས་རྡོ་རྗེ་རི་རབ་ཀྱི་ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང་བཞུགས་པར་གསལ་བའོ། །གསུམ་པ་སྲས་མཆོག་ཉིད་ད་ཤེས་པ་ལ་མུ་བཞི་སྟེ། མཆོག་ཡིན་ལ་སྲས་མ་ཡིན་པ། སྲས་ཡིན་ལ་མཆོག་མ་ཡིན་པ། སྲས་དང་མཆོག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ། སྲས་དང་མཆོག་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། འདི་ནི་སྲས་ཀྱང་ཡིན་ལ་མཆོག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ་གཙོ་བོའི་སྲས་ཡིན་ལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་འདི་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཀ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གང་ཟག་སྣོད་ཀྱི་རིམ་པར་སྦྱར་ནས་ཉམས་ལེན་མཐར་དབྱུང་སྟེ་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་མཐར་དབྱུང་བར་བྱེད་དེ། གང་ཞེ་ན་བློ་ཡངས་ཤིང་ཤེས་རབ་ཆེ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐར་ཏེ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པའི་ངོ་བོར་བསྟན་པས་ལྷང་གིས་རྟོགས་ནས་ཕུར་པ་ཐེབ་སྟེ་མཐར་ཕྱིན་པར་ནུས་སོ།། གཉིས་པ་འདོད་ཆགས་ཆེ་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་བྱ་ཀ་ལནྟ་ཀ་ལྟ་བུ་ལ། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་མཚན་དང་ལྡན་པ་གཏད་ལ། གསང་ཤེར་གྱིས་དབང་བསྐར་ནས། ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དོན་བསྟན་པས་ལྷང་གིས་རྟོགས་པ་དང་ཕུར་པ་ཐེབས་ཏེ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པས་རི་བོ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་མཐར་དབྱུང་བ་ནི། གང་ཟག་དད་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བརྟན་པོས་གཞན་དོན་དང་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་བ་དེ་ལ། རང་གཞན་གྱི་དོན་ད་ཚད་མེད་པ་བཞིས་བློ་སྦྱོང་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ད་སེམས་བསྐྱེད་ད་བཅུག་ལ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐར་ནས། ཚད་མེད་བཞིའི་དམ་བཅའ་བཟུང་ཞིང་ལས་ཀྱི་མན་ངག་བསྟན་པས་ལྷང་གིས་རྟོགས་པ་དང་ཕུར་པ་ཐེབས་ཏེ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་འདིའི་ཚད་ད་གཞུང་གཞན་ན། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། གང་ཟག་ང་རྒྱལ་ཆེ་ཞིང་སེམས་བརྟན་པ་རི་བོ་ལྟ་བུས་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ་ཉམས་སུ་བླང་ནས་མཐར་དབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །བཞི་པ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་མཐར་དབྱུང་བ་སྟེ། འདི་རྣམས་ལ་གང་ཟག་གིས་ཕུར་པའི་དོན་དེ་མཐར་དབྱུང་བ་དང༌། ཕུར་པ་དེས་གང་ཟག་དེ་མཐར་དབྱུང་བ་གཉིས་དོན་ལ་འདྲ་བས་སྦྱར་ལུགས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །གང་ཟག་གང་ཞིག་ཞེ་སྡང་བས་གདག་པ་དང་གནག་པ་ཆེ་ལ། བསྟན་པ་སྲུང་བར་བློ་ཕྱོགས་པ་དེ་ལ་དབང་བསྐར་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་དང་བཅས་པའི་སྔགས་བསྟན་པས་སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ལྷང་གིས་རྟོགས་ན་ཕུར་པ་ཐེབས་ཏེ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་རྫས་བཞིས་སོ་སོའི་གཞུང་བཙུགས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི། ལྷ་ཕུར་དང་ཤེལ་ལམ་མེ་ལོང་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་སྣོད་ཐོད་པ་དང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་འད་འཕྲོ་ལས་བསྒྲུབ། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་ལས་ཀྱི་ཕུར་པ་དང་ལྷ་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབ། འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ནི་བསྙེན་པའི་དས་སུ་ཕུར་པ་དང་ཉུངས་ཀར། སྒྲུབ་པའི་དས་སུ་འཁོར་ལོ་དང་ལིང་གལས་ལྡོགས་པའི་དས་སུ་མནན་བསྲེག་འཕང་གསུམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་ལུགས་ཆེན་པོ་བཞིས་ཕུར་པའི་གཏིང་ཕྱུངས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒྲུབ་ལ་ལྟ་བའི་གཏིང་ཕྱུངས་ཏེ་བཤད། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒྲུབ་ལ་སྤྱོད་པ་ལ་དོར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྒྲུབ་་ལ་ལྟ་བའི་གཏིང་ཕྱུངས་ཏེ་བཤད། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒྲུབས་ཏེ་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་བཤད། འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྒྲུབས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྙེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩིབས་བརྒྱད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཨེ་ཁྲམ་ཉེར་གཅིག་པ། བསད་པའི་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩིབས་དྲུག་པའོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་གཞུང་གསུམ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་གིང་སྒྲུབ་པ་གསུམ་མོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཀཱི་ལ་ཡ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ལུགས། ཀཱི་ལ་ཡ་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ལུགས། ཀཱི་ལ་ཡ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ལུགས་སོ། །གཉིས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་སྒྲུབ་པ་ལའང༌། ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་གིང་བསྒྲུབ་པ་ལའང༌། གིང་བཅུ་གཉིས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་གསུམ་མོ། །སྤྱིར་འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་དེ། འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་སྐ་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར། གྲུ་གསུམ་ཤེལ་གྱི་དལ་གསུང་ཡིག་འབྲུའི་དཀྱིལ་འཁོར། རྒྱ་མདད་སྤེལ་མ་ཐགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། མཁའ་འགྲོ་འདས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩིབས་བཅུ་དྲུགམཱ་ར་ཡ་བསད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བང་རིམ་གསུམ་པ། ལས་ཀྱི་མཐའ་སྡུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མནན་བསྲེག་འཕང་གསུམ་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་འདས་བྱས་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པར་འདས། དེ་ཡང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་འདས་སོ༑ ༑བདག་གི་བླ་མའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སོགས་ལས་ནི། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ། རྫོགས་རིམ་བྱང་སེམས་ཕུར་པ། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ༑ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་བཞིར་གསུང་ཏེ་དེ་དག་གི་ཉམས་ལེན་ཡང་ལྷ་ཕུར་དང་ལས་ཕུར་ཚད་ལྡན་འད་བྱས་ལ་སྲས་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་ཅིང་བྱིན་རླབས་བྱ་བྱུག་བདག་བྲབ་གསུམ་གྱིས་གཟི་མདངས་བསྐྱེད་པའི་རྫས་ཕུར་ཚད་ལྡན་དལ་ད་བཀོད་དེ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྟེན་བྱས་ནས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་དོན་ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་མཇུག་གསུམ་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་བདག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར། སྲས་མཆོག་གི་ཕུར་པ་ལ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བསྐྱེད་ཅིང་དགུག་བསྟིམས་མཆོད་བསྟོད་སོགས་དང་སྔགས་བཟླ་ཞིང་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་སྒོ་ནས་སྟོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྨད་ལས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པས་བར་ཆད་བདད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་དབྱུང་བ་དང༌། དེ་ནས་རྫོགས་རིམ་བྱང་སེམས་ཕུར་བུའི་དགོངས་དོན། རང་ལུས་གཞན་ལུས་ཐབས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་དྲངས་པར་བྱས་ལ། དེ་ཉིད་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་གོ་འཕོ་བའི་སླད་ད་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཁྲེགས་ཆོད་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་གནད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། ༈

དྲུག་པ་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་མ་མོ་རྩ་རླུང་གི་དགོངས་པར་འདས་པ་བསྟན་པ་ལ་བཞི་སྟེ། མ་མོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་སྣང་ཚུལ་དང་སྦྱར་ཏེ་རིགས་རྒྱུད་ཆོ་འབྲང་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། གབ་སྦས་གཏེར་གྱི་ལུགས་སུ་སྦྱར་ཏེ་སྦས་པ་མངོན་ད་ཕྱུངས་ནས་བཤད་པ་དང༌། ལྟ་བ་དོན་དང་སྦྱར་ཏེ་སྦྱོར་སྒྲོལ་ལམ་ད་བཤད་པ་དང༌། བསྟན་སྲུང་ཕྲིན་ལས་དང་སྦྱར་ཏེ་དྲག་པོ་ངན་སྔགས་སུ་བཤད་པ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ། དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་དྲུག་དང༌། རང་བཞིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅུ་བཞི་དང༌། དམན་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་མ་མོ་འབུམ་སྡེ་བསམ་ཡས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་ཞིང༌། རྣམ་རྟོག་དབང་གི་སྣང་སྟེ༑ རྟག་ཆད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་བས། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་དང་མ་དང་སྡེ་དང་ཆོ་དང་མིང་དང་གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དང༌། དབང་གང་ཆེ་བ་དང༌། འདལ་སྐལ་གང་གིས་འཁོལ་བ་དང༌། ནད་གང་སྟོན་པ་དང༌། དས་གང་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། ལས་གང་འགྲུབ་པ་དང༌། སྐྱོན་ཇི་ལྟ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕན་གནོད་ཀྱི་བདག་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཁུང་དང་ལུང་ཞིབ་ཏུ་སྨོས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་རྟེན་སྣང་ཚུལ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཡོ་ཞིང་ལས་མཐན་པར་བསགས་པའི་དབང་གིས་ནམ་མཁའ་སྟོང་པའི་ཀློང་ད་འབྱུང་བཞི་རི་རབ་ལྷ་མིའི་གནས་རིས་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་ཅན་འཇིག་རྟེན་འདི་ཆགས་ཤིང་གནས་པའི་ཚེ། ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་སྲིད་པ་དེ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་གཙོ་བོ་ནི་སྣང་སྲིད་མ་མོའི་ཚོགས་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་ཤིང་བཀོལ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་གནས་སྐབས་སུ་ཅི་དང་ཅི་ལ་རྦོད་ཅིང་གཏོང་བའི་དོན་འགྲུབ་ཅིང༌། དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་དོན་ལ་མཁས་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་སྟེ། སྲིད་པ་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མངའ་བདག་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གབ་སྦས་མངོན་ད་ཕྱུངས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཐོག་མཐའ་བར་མའི་དས་གསུམ་གྱིས་ཁྱད་པར་བྱར་མེད་པ། དས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་དས་ཀྱི་ཚེ། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་མ་མོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་འགག་པ་མེད་པར་ཤར་བ་ན། དཔལ་ཆེན་པོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སྣང་སྲིད་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྱི་བྷ་གར་ཤར་བར་གཟིགས་ནས། དབང་ད་བསྡུས་ཤིང་དམ་ཚིག་བསྩལ་ཏེ་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་རྦོད་གཏོང་གི་བདག་མོར་ཁས་བླངས་ཤིང་མནའ་བོར་ཏེ་ཡབ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་རྩ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་གབ་པའི་གཏེར་ད་སྦས་ཏེ་བཞག་པའོ། །དེ་ནས་སྦས་པ་རྣམས་མངོན་ད་ཕྱུངས་པའི་དས་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འཁྲུགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས། ལོག་ལྟའི་རུ་ཏྲ་རྣམ་གཉིས་དར་བའི་ཚེ། ཡབ་ཀྱི་སྐ་ལ་གབ་ཅིང་སྦས་པའི་མ་མོ་རྣམས་མངོན་ད་ཕྱུངས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་དར་ཁྲོད་འཇིགས་ཤིང་ཡ་ང་བ་དབེན་ཞིང་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འད་བའི་གནས་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས། འད་འཛི་དང་རྣམ་གཡེང་ལེ་ལོ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤང་སྟེ། བར་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལས་བྱུང་བ་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་ཆེན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པའི་དབུས་སུ། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་གི་ཡིད་བྱེད་པ་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས།ཡབ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དབུ་དགུ་ཕྱག་བཅོ་བརྒྱད་པ་དར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བསྐྱེད། ཆོས་བྱ་བ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལས། སྲིད་པ་རྒྱལ་མོ་ཉིད་བཞི་མུ་ཁ་ལེ་དབུ་གཅིག་ཞལ་ལྔ། ཞབས་བརྒྱད་མཁའ་བཞི་ཡིས་བརྒྱན་པར་བསྐྱེད་ལ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་ད་རོལ་པའི་བརྡས་བསྐལ་ཏེ་ཆགས་པ་སོ་སོར་གཡོས་ཤིང་རོལ་པ་མཛད་པས་ཡབ་ཀྱི་མཁའ་ནས་འབེབ་བྱེད་མ་དང༌། སྐྱོད་བྱེད་མ་དང༌། སྐལ་བྱེད་མ་སྟེ་མ་མོ་གསུམ་བྱུང་ངོ༌། །ཡུམ་གྱི་མཁའ་ནས་ལེན་བྱེད་མ་དང༌། ཚོར་བྱེད་མ་དང༌། ཚིམ་བྱེད་མ་སྟེ་མ་མོ་གསུམ་ཤར་རོ། དེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་ཡི་དམ་བསྒོམ་ལེགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། དེ་ལྟར་མདན་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བདན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས། ཀཽ་རཱི་མ་མོ་བརྒྱད་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་བརྒྱད་ན་ཁྲ་ཐབས་སུ་བསྣམས་པར་མཛད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བརྒྱད་ལས་སེང་ཧ་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་བྱུང་སྟེ། གཡོན་གྱི་ཕྱག་བརྒྱད་ན་བུམ་ཐབས་སུ་བསྣམས་པར་མཛད་པ། དེ་དག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ལས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་གཟིར་ཏེ།ཤར་ཕྱོགས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གདན་ལ་བདག་གི་ཤ་ཡི་ཁམས་ལས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམ་སྣང་གསལ་ད་བསྐྱེད། ལྷོར་གཤིན་རྗེ་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་དྲོད་ལས་འོད་གསལ་འབར་བསྐྱེད། ནུབ་ཏུ་ཆུ་བདག་གི་གདན་ལ་ཁྲག་ལས་མཉེན་གསལ་འཁྲིལ་བསྐྱེད།བྱང་ད་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གདན་ལ་དབུགས་ལས་ཡང་གསལ་གཡོས་བསྐྱེད། གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡ་བདད་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་བཀྲག་དང་མདངས་ལས་བཀྲག་གསལ་མཉམ་བསྐྱེད། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྔའི་མ་མོ་དེ་ཡང་ཆགས་པའི་གདན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཆེ་མཆོག་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀས་རང་བཞིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅུ་བཞི་གཟིར་ཏེ། ཕྲ་མེན་རྒྱ་མཚོ་དང་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩལ་དཔལ་འབར་ཁྲོ་མོར་བསྐྱེད། ཕུང་བྱེད་སྦས་པའི་མ་བཞི་སོ་སོར་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་མདངས་བཞིའི་རྩལ་དཀར་མོ་མིག་གཅིག་དང༌། བདེ་བ་ཟ་བྱེད་དང༌། བདེ་བ་ཚེ་འཕེལ་དང༌། བདེ་བ་རྨོང་བྱེད་མ་སྟེ་གསང་བའི་ཡུམ་བཞི་བསྐྱེད། ཁྲོས་པའི་མ་བཞི་དང་དགྱེས་སྡེ་བཞི་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ། མིག་རྣ་སྣ་ལྕེའི་དབང་ཤེས་བརྒྱད་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཁམས་གསུམ་གཅོད་མ་བརྒྱད་བསྐྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་རྗེ་མོ་བཅུ་བཞི་དབང་ད་བསྡུས་ནས་ཆགས་པའི་གདན་ད་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་སྨན་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་གཟིར་ཏེ། སྲིད་པ་ཆགས་བྱེད་ཆ་སྙོམས་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་གསང་བའི་རྩ་ལས་དག་གསུམ་དབང་ད་སྡུད་མ་བསྐྱེད། ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་ལྟེ་བའི་རྩ་ལས་རཀྴ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་བསྐྱེད། ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྤུན་དྲུག་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ། སྐྱེ་ཤི་རྩད་གཅོད་མ་བསྐྱེད། འདོད་ཁམས་གཙོ་མོ་སྤུན་གཉིས་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་སྲོག་རྩ་ལས་པདྨ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་བསྐྱེད། མ་བདན་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་སྙིང་གི་རྩ་ལས་ཡཀྴ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་བསྐྱེད། དམག་གི་རྒྱལ་མོ་བཞི་དང་སྲིང་མོ་བཞི་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ་ཉོན་ཡིད་དང་རྐང་ལག་བཞིའི་རྩ་ལས་གུ་ཡ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་བསྐྱེད། དབང་ཕྱུག་མ་ཉེར་བརྒྱད་བསྒྱེལ་བའི་གདན་ལ། ཉོན་ཡིད་འགྱུ་བའི་རྩ་ལས་བི་ཤྭ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་ལྟར་བསྒོམ་མོ། །དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་བཅུ་གསུམ། དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལུས་ལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པ་ནི་དྲག་ཤུལ་ནན་ཏན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐ་ལས་བསྐྱེད་པའི་སྲས་མཆོག་བཅོ་བརྒྱད་ནི་སྐའི་དཀྱིལ་འཁོར། སྲིད་པ་སེམས་ཀྱི་དབུ་གཅིག་མ་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ན་གནས་པ་ནི་སྲིད་པ་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ཡབ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་དབུ་གཙུག་ན་རྟ་མགོ་ཐོན་པ་ནི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་མོ་ཐམས་ཅད་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་སྐ་ལ་རྫོགས་པས་ན། སྲིད་པའི་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡི་ཁྱོན་ད་རྫོགས། །ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་གི་སྒྲ་དང༌། སྤྱི་གཙུག་གི་རྟ་ཞལ་ནས་ཧྲཱིཿཡི་སྒྲ་བྱུང་སྟེ།རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་དབང་ད་བསྡུས་ཤིང་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནས་མ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་ཞག་ད་བསྡུས་ཏེ་སྲོག་འཕྲོག་པར་མཛད། སླར་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེས་འཁོར་བ་བསྒྲལ་བའི་དང་ཁྲག་དཀྲུགས་ཏེ་མ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ད་བདད་རྩི་དམར་ཆེན་བླུགལག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་བྱིན་དམ་ཚིག་འབྲུ་གསུམ་སྙིང་གར་བཞག་ནས་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པར་བྱས། འབྱོར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་རིམ་པ་རིམ་པར་གདན་ལས་བཀྱེ་སྟེ་ཕྲིན་ལས་རྦོད་གཏོང་གི་ལས་ལ་མངག་པ་ལ་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྲིད་པ་གསུམ་ན་དབང་ཆེ་བ་མ་མོ་ཡིན་པས་དབང་གི་མ་མོར་བྱས་ཏེ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ལག་ན་གནས་པས་ཚེ་ཡི་མ་མོར་བྱས་ཏེ་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་མོ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་ནད་ཡམས་བཅད་པ་དང༌། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བདག་མོ་ཡིན་པས་དགྲ་ལ་རྦད་པ་དང༌། ཐན་མོང་གི་མཐ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་མོ་ཡིན་པས་ཐན་མོང་གི་ལས་གང་འདོད་ལ་སྦྱར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་མོའི་ཚོགས་དབང་ད་བསྡུས་ནས་རྦོད་གཏོང་གི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་འདིས་ནི་མ་མོ་རྣམས་དབང་ད་བསྡུ་བའི་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྦས་དོན་ནང་རྩ་རླུང་གི་མ་མོ་དབང་ད་བྱེད་པའི་རྫོགས་རིམ་ཀྱང་མཚོན་པར་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་མ་མོ་ལྟ་བ་དོན་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་པའི་གྲོལ་ལམ་ད་བཤད་པ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཤེས་ཤིང་དེ་ལ་གནས་པའི་དས་ན་སྣང་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་མོར་མ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མེད་ལ། མ་མོའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པས་རྨད་ད་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་མོའི་རང་བཞིན་ད་སྤྱོད་པ་དེ་ཡང་གཞན་ནས་འོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ད་སྣང་བ་ཡིན་ལ། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་རག་མ་ལུས་པར་གདོད་མ་ནས་འབྲས་བུའི་སྙིང་པོར་རང་བྱུང་བས་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ལས། མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བ། མ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་མོ་འགག་པ་མེད་པའི་རོལ་པར་ཤར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་བཞི་མུ་ཁ་ལེའི་དབྱིངས་ལས་ཤར་བས་ན། དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་དང་དེའི་རྩལ་ལས་ལས་ཀྱི་མ་མོར་སྣང་བ་སྣང་སྲིད་མ་མོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྩ་བ་ཆོས་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་གདར་ཤ་ཆོད་ན་མ་དང་མོ་ཡི་དོན་རྟོགས་ཏེ་མ་མོའི་སྟོང་སྲོག་ཕྲོག་པ་ཡིན་ནོ༑ ༑ཚུལ་འདིས་ནི་ལྟ་བའི་གནད་བསྟན་པའོ།

།བཞི་པ་བསྟན་སྲུང་ཕྲིན་ལས་དང་སྦྱར་ནས་དྲག་པོ་ངན་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་སུ་བཤད་པ་ནི། སྤྱིར་སྲིད་པའི་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་མང་ད་བཀའ་བསྩལ་པ་ཡང༌། བསྡུ་ན་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔར་འདས་ཏེ། དེ་དག་གང་ལའང་དོན་བརྒྱད་ཀྱིས་ས་ལམ་མཐར་དབྱུང་བར་བྱ་དགོས་པས། དང་པོ་མ་མོའི་སྤྱི་འདན་བཅའ་བ་ནི། སྤྱི་སྔགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་བསྙེན་པ་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་དམག་དཔང་བསྡུ་བ་ནི་སྒོས་སོ་སོ་ནས་བསྙེན་པ་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་དམག་དྲངས་པ་ནི། དྲུག་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཐན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང༌། རིགས་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་ཐན་ཐིག་ལེར་བཏབ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱའོ། །བཞི་པ་དམག་དཔོན་བསྐོ་བ་ནི་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་མཁན་རེ་མ་ཏི་ཡིན་པས་རེ་མ་ཏི་ལས་མཁན་ད་བསྡུ་བར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ལས་ཀྱི་ངོ་བླང་བ་ནི་ལས་ཀྱི་དམིགས་དང་སྦྱར་ཏེ་བསད་པ་བཞི་སྟེ། གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་དང་ལས་མཁན་མ་མོ་མ་ཏྲཾ་གི་གཏོར་ཟློག་ལ་བརྟེན་ནས་བསད་པ་དང་གཅིག།དབང་དྲག་ཕུར་བུས་བསད་པ་དང་གཉིས། མ་མོ་སྤྱིའི་ཉེ་འབྱེད་དང་ཕྲ་མེན་སྒོས་ཀྱི་ཉེ་འབྱེད་དེ་ཕྲ་མེན་ཉེ་འབྱེད་ཀྱིས་བསད་པ་དང་གསུམ། སྤྱི་ཐན་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་དང་སྒོས་ཐན་ད་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་མ་མོས་ནད་མཚོན་གྱི་ཐན་དབབ་ལུགས་ལྔ་ཏེ། དེ་ལྟར་ངན་སྔགས་ཐན་གྱིས་བསད་པ་དང་བཞིའོ། །དྲུག་པ་ལས་ཀྱི་ལྷག་མ་བསྡུ་བ་ནི། མན་ངག་མནན་བསྲེགས་འཕང་གཏད་རྫོགས་པར་བྱ་བའོ། །བདན་པ་ལས་འགོར་ན་བདད་དཔང་བཤིག་ཅིང་དམག་དཔང་གཏོར་བ་ནི། མ་མོའི་ཤིས་བསྟན་ཕྱིར་དཀྲུག་པ་སྟེ། དཀྲུག་པ་དང་དཀྲུག་རིམ་དང་ལྟོ་བ་དཀྲུག་པའོ། །བརྒྱད་པ་དམག་ཟས་བྱིན་ཅིང་དམག་དས་བཏབ་པ་ནི། ལས་གྲུབ་པ་དང་གཏང་རག་དས་སུ་བཏང་ལ་ཕྱིས་ཀྱི་ལས་གཉེར་གཏད་བྱ་བའོ། །ཚུལ་འདི་རྦོད་གཏོང་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་ལུགས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་མ་མོ་རྩ་རླུང་གི་དགོངས་པ་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཕྱི་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་ཆགས་གནས་བྱེད་པའི་རྩ་བ་སྲིད་པའི་དབང་ཆེན་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མའི་སྐྱེ་རྒྱུད། ད་ལྟ་གནས་པ་སོགས་དང༌། ཕྲིན་ལས་གང་ལ་དབང་བ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཤེས་པ་ནི། ཕྱི་སྲིད་པ་མ་མོའི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ནང་ལྟར་ན་ཕྱིའི་མ་མོ་ཐམས་ཅད་ནང་རང་གི་རྩ་རླུང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་དེ་བཞིན་ནང་ཞེས་གསང་སྔགས་སྤྱི་ཡི་གཞུང་གིས་བཞེད་ལ། ཕྱི་རོལ་ད་འཇིག་རྟེན་ཆགས་གནས་འཇིག་པར་བྱེད་པ་མ་མོ་འདི་དག་གིས་བྱེད་པར་སྣང་བ་བཞིན་ད་ནང་ད་ལུས་དང་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་འཕོ་བས་བྱེད་ཅིང་འདི་གཉིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ད་སྣང་སྟེ། ནང་གི་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་ཕྱི་རོལ་ད་དེ་ལྟར་སྣང་ཞི་ཕན་གནོད་ཀྱང་བསླུ་མེད་ད་བྱེད་ལ། གང་ད་ནང་གི་འཕོ་བ་དབང་ད་གྱུར་པ་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་མ་མོ་རྣམས་ཀྱང་དབང་ད་འགྱུར་བས་ན་ནང་རྩ་རླུང་གི་བྱེད་བཅིང་ཟབ་མོའི་མན་ངག་གིས་སྲིད་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སྒྱུར་དགོས་པས་མ་མོའི་དགོངས་པའི་མཐའ་རྩ་རླུང་ལ་ཐག་པ་འདི་མ་རྒྱུད་སྤྱི་དང་ལུགས་འདིར་ཁྱད་པར་ད་བསྔགས་སོ། །དེ་ལ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཉིད་བཞི་མུ་ཁ་ལེའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་ཤར་ཞིང་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་མ་མོ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ད་སྣང་ནས་སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱེད་དོ། །མ་མོ་འབུམ་ཕྲག་བསྡུས་ན་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིར་འདས་ལ༑ དེ་དག་ཀྱང་སྐྱེ་འགྲོའི་རྩ་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ལ་གནས། རྩ་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ནི་རྩ་ཆེན་བཞི་ལ་འདས་ནས་གནས། དེ་བཞི་ཡང་སྲོག་རྩ་གསེར་གྱི་སྦུ་གུར་འདས་ནས་གནས། གསེར་སྦུག་ཀྱང་ཙིཏྟ་འོད་ཀྱི་ཁང་པར་འདས་ནས་གནས། རྩ་ཆེན་པོ་ཙིཏྟ་འོད་ཀྱི་ཁང་པ་ན་དྭང་མ་ལྔ་འདས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཚོན་གང་བ་གཅིག་ད་གནས་སོ། །སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཕར་སྤྲོས་པའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་རྩལ་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟར་འཕྲོ་ཞིང་སྤྲུལ། ཚུར་བསྡུ་བའི་ཚེ་དེ་ལ་འད་བས་ན། ནང་ད་རླུང་ཁམས་ཀྱི་བྱེད་པ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པ་དང༌། དེ་ལས་འཕྲོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་ཚུལ་ཤེས་ནས་རྩ་རླུང་གནད་ད་བསྡུ་བ་དང༌། ཕྱི་རོལ་ད་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོས་མ་མོ་རྣམས་གདན་ད་བྱས་ཏེ་དབང་ད་བྱེད་པའི་ཚུལ་མཚུངས་ལ། ཞིབ་པར་ནང་གི་རྩ་རླུང་དང༌། ཕྱིའི་མ་མོའི་ལྷ་གྲངས་སྦྱར་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། རྩ་རླུང་གི་ཉམས་ལེན་རྣམས་གཞུང་དང་མན་ངག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པས་མ་མོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ། རྩལ་སྣང་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་ལ་བརྡལ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ད་འུབ་ཆུབ་པར་ཤེས་ན་མ་མོའི་དོན་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། ། ༈

བདན་པ་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཐམས་ཅད་མཆོད་བརྟེན་སྒྲུབ་གསུམ་ཏུ་འདས་པར་བསྟན་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་ལས་ཀྱི་དྲེགས་པ་ཅན་མཐ་དང་སྟོབས་སུ་ལྡན་པ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་མཆོད་ན་མགོན་བྱེད་པ་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡི་ཆོས་ལུགས་ཡིན་པས།ལུང་ལས་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ནི་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་དེ་དག་མཆོད་ཅིང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཐ་དང་སྟོབས་སུ་ལྡན་པའི་དྲེགས་པ་ཚད་མེད་པ་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་གི་གཙོ་བོ་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་སུམ་ཅུ་པོ་འདི་ནི་དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ལ། དཔལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་རྣལ་འབྱོར་པའི་གྲོགས་བྱེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བས་འདི་དག་ནི་མཆོད་ཅིང་བརྟེན་པར་བྱས་ན་ཐན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མྱུར་ཞིང༌། མཐར་ཐག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མགོན་བྱེད་པའི་ལྷ་འདི་དག་ལ་མཐན་པའི་རྫས་ཀྱིས་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་རྫས་རྟེན་ད་བཙུགས་ཏེ་རྒྱུན་ད་བརྟེན། སྲོག་གི་སྙིང་པོ་དྲང་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་གསུམ་ནི་སྤྱི་ཡི་དོན་ད་ཤེས་པར་བྱ་ལ། གཞུང་གཞན་ད་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་ལུགས་དོན་བཞི་འདས་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ད་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱང་སོ་སོའི་བཞེད་པའི་སྐབས་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་དྲེགས་པ་ཆེན་པོ་དེ་དག་བསྡུས་ན་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ད་འདས་ཤིང་དྲེགས་པ་དེ་རྣམས་ནི།ལྷ་ཡང་བྱེད་ལ་འདྲེ་ཡང་བྱེད། །སྨན་ཀྱང་ཡིན་ལ་དག་ཀྱང་ཡིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། མཆོད་ན་འགོ་ཞིང་བཅོལ་ན་སྒྲུབ་ལ། རྦད་ན་འགྲོ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་དྲེགས་པ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་མ་ཟད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷའི་སྔགས་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་འཛིན་དང་ཚར་གཅོད་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་གང་ལ་སྦྱར་ཀྱང་རྟོག་མེད་ནོར་བུའི་ཚུལ་ད་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་པའི་ཁོང་སྙིང་བྲུས་ནས་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཁྱི་སྙིང་འཁྲུད་མ་ལ་ཆགས་སུ་གཞུག་པའི་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམ་པ་བཞི་བཤད་དེ། འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། མཆོད་ཐབས་ཐམས་ཅད་གསོལ་ཁ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། བརྟེན་ཐབས་ཐམས་ཅད་བརྟེན་ཐབས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ལུགས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀར་པོ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་གིང་ད་བསྡུ། དེ་བཞིན་ད་དམར་པོ་ཐམས་ཅད་བཙན། ནག་པོ་ཐམས་ཅད་བདད། སེར་པོ་ཐམས་ཅད་གནོད་སྦྱིན། སྨུག་པོ་ཐམས་ཅད་སྲིན་པོ། སྟེང་གི་དབང་ཆེན་ཐམས་ཅད་གཟའ། འོག་གི་དབང་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀླུ། མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མ་མོར་བསྡུས་ཏེ་སྡེ་བརྒྱད་པོ་དེ་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བའི་ཡུལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་བཟུང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ལ་སྤྱིར་མཐ་ནུས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྱོ་འབོག་ལ་དབང་བ་གིང༌། ནད་རིམས་ལ་དབང་བ་མ་མོ་སོགས་སོ་སོའི་ལས་ཀྱི་མཐ་རྩལ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་མཆོད་ཅིང་བསྐལ་ན་ལས་མྱུར་ད་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་གསོལ་ཁ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། གིང་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བཤོས་མཁར་ཐབས་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོད། དེ་བཞིན་ད་བདད་ཐམས་ཅད་ལ་བདད་བཤོས་༼གསང་བུ༽གཡས་སུ། བཙན་ལ་གྲི་བཤོས་རྒྱན་ཅན། གནོད་སྦྱིན་འབྲས་ལུག་མཐེབ་གང༌། སྲིན་པོ་དཔལ་བཤོས་ཟུར་གསུམ། གཟའ་ར་བཤོས་དཀྱུས་མོ། ཀླུ་བཤོས་ཟླུམ་དཀར་མངར་བརྒྱན་པ། མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱུས་གཏོར་གྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོད་པ་དེས་མཚོན་ནས་རང་རང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཐན་པའི་མཆོད་རྫས་ཀྱང་ལུང་དང་མན་ངག་གི་གཞུང་བཞིན་ཤེས་པར་བྱས་ནས། ལེགས་པར་མཆོད་ན་སྡོང་གྲོགས་བྱེད་པར་འགྱུར་བས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་བྱེད་པ་གལ་ཆེའོ། །གསུམ་པ་བརྟེན་ལུགས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བརྟེན་ཐབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། གཞུང་ལས་བརྟེན་ཐབས་བརྒྱད།དེའི་ཕན་ཡོན་བརྒྱད། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་བརྒྱད་སོ་སོར་གསུང་ཡང༌། འདིར་བསྡོམས་ཏེ་བཤད་ན། གིང་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརྟེན། དེས་ཆེ་བཙན་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན་འཁོར་ལ་ཆགས་ཤིང་རང་དཔལ་སོ་དམའ། བདད་ཐམས་ཅད་ཕ་ལྟར་བརྟེན། དེ་ལྟར་བརྟེན་ན་ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན་ནོར་ལ་གཟན་ཅིང་རང་ཉིད་ལྟོག་པོར་འགྲོ། བཙན་ཐམས་ཅད་གྲོགས་ལྟར་བརྟེན། དེས་སྙིང་ཆགས་པར་སླུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན་གློ་བུར་ནད་མང་ལ་ཐ་མ་གྲི་རུ་འཆི། གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་ལྷ་ལྟར་བརྟེན། དེས་རྒྱུད་འཇམ་ལ་མགོན་སྐྱབས་ཆེ་བའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན། བསྒོ་བ་ཉན་དཀའ་ཞིང་བཀྲ་མི་ཤིས། སྲིན་པོ་ཐམས་ཅད་ཁོལ་པོ་ལྟར་བརྟེན། དེས་བཀའ་ཉན་ཅིང་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན་བསྒོ་བ་མི་ཉན་ལ་ཙབ་ཙུབ་མང༌། གཟའ་རྒོད་ཐམས་ཅད་རྗེ་ལྟར་བརྟེན། དེས་དྲག་རྩལ་དཔལ་སོ་རྣོ་བའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན་ཀོ་ལོང་ཆེ་ཞིང་ནོར་ལ་གཟན། ཀླུ་ཐམས་ཅད་བྲན་ལྟར་བརྟེན། དེས་ཁ་ལོག་ཆུང་ཞིང་ལས་མྱུར་བའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང༌། བུ་སྦལ་ལྕོང་འདྲ་བ་འབྱུང༌། མ་མོ་ཐམས་ཅད་མ་ལྟར་བརྟེན། དེས་སྙིང་ཉེ་དམ་ལ་འད་ཟས་སྐོམས་འཕེལ། དེ་ལྟར་བརྟེན་མ་ཤེས་ན་ལས་ལ་གཡེལ་ཞིང་ཟས་ནོར་མི་འདའོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་གནད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ། ཐབས་བརྒྱད་དང་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་བརྒྱད་སོ་སོར་སྡེ་ཚན་ད་གསུང་ཡང་འདིར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན་གིང་ལ་ཆིངས་ཀྱི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ་ཅིང༌། དེ་ལྟར་ཆིངས་ཀྱིས་མ་བཅིངས་ན་རྒྱལ་ཁྲིམས་གཅོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བཞིན་ད་སྙན་ཁ་མང་ལ་ཆེ་བས་འགྲུབ་དཀའོ། །བདད་ལ་ཁུགས་ཀྱི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁུགས་ཀྱིས་མ་བཀུག་ན། ཕ་ཚན་དབང་ཆེན་དང་འདྲ་སྟེ་བགོ་བ་མི་ཉན། བཙན་ལ་སེ་ལོང་གི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ། སེ་ལོང་མེད་ན་གྲོགས་པོ་ཁྲེལ་མེད་དང་འདྲ་སྟེ་རང་གི་བདད་ད་འོང༌། གནོད་སྦྱིན་ཆུན་གྱི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ། ཆུན་གྱིས་མ་གཅུན་ན་གཙོ་བོ་དབང་ཆེན་དང་འདྲ་སྟེ་ལྷ་རྒོད་གྲིར་འཆོར་རོ། །སྲིན་པོ་ཨར་ལ་གཏད་པའི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ། དེ་ལྟར་ཨར་གཏད་མ་ཤེས་ན་གཤེད་མ་རྩུབ་མོ་དང་འདྲ་སྟེ་རང་སྲོག་རང་གིས་བཅད་ཉེན་ཡོད། གཟའ་རྒོད་ལྟོ་བ་དཀྲུག་པའི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ།ལྟོ་བ་མ་དཀྲུགས་ན་དམག་དཔོན་མེད་པའི་དམག་མི་དང་འདྲ་སྟེ་ལས་རྣམས་རྡུག་པར་འགྱུར། ཀླུ་ལ་ལོག་ནོན་གྱི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ། ལོག་ནོན་མེད་ན་སྦྲུལ་སྨྱུག་དོང་ད་བཅུག་པ་དང་འདྲ་སྟེ་རང་ལ་ལོག་ཉེན་ཡོད། མ་མོ་ལ་དབང་ད་བསྡུ་བའི་གནད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ། དབང་ད་མ་འདས་ན་གཟའ་དཔོན་མེད་པའི་བྱི་མོ་དང་འདྲ་སྟེ། འཁུ་ལྡོག་མང་ཞིང་ལས་ལ་གཡེལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་བརྟེན་སྒྲུབ་ལུགས་ངོ་ཤེས་ན་ཁྱི་བཟང་ཇོ་བོས་རྦད་པ་ལྟར་བསྒོ་བ་ཉན་ཞིང་རང་ལ་བླ་ཡིད་ཆགས་པས་ན། འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁྱི་སྙིང་འཁྲུད་མ་ལ་ཆགས་སུ་གཞུག་པའི་གནད་ཀྱིས་མཆོད་ཐབས་བརྟེན་ཐབས་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་དྲེགས་པ་འདི་དག་གཙོ་བོར་མཆོད་བརྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་ཅིང༌། ཁྱད་པར་ད་གོང་གནོན་གཉེན་པོའི་ལྷའི་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི་སྒོ་ནས་སྲོག་དབང་ད་བསྡུ་བ་དང༌། མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ལྷ་སྲིན་རང་སེམས་སུ་ཤེས་པའི་ལྟ་བ་སོ་ཟིན་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་མཐོང་ཁོལ་དངོས་སུ་འབྱུང་བའི་བར་ད་སྒྲུབ་པ་བྱས་ན་ལས་གང་ཡང་ཐོགས་མེད་ད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ༈

བརྒྱད་པ་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་འབོད་རྦད་བསད་གསུམ་གྱི་དགོངས་པར་འད་བ་སྔགས་ཀྱི་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་ད་བསྟན་པ་ལ། དམོད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རང་སྐད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌།དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣོ་བའི་དཔེ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། སྔགས་ཐམས་ཅད་མཚོན་ཆ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་མན་ངག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་བཞིར་གསུང་ལ། གཞུང་གཞན་ད་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི་སྒྲོལ་བ་ལམ་ད་བྱེད་པའི་དྲག་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀྱང་སྐབས་འདིར་དམོད་པའི་དྲག་སྔགས་རང་གི་སྒེར་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམས་འབོད་རྦད་གསུམ་ད་འཆད་ལ། གཞུང་ལ་ལར་དྲག་སྔགས་དག་ལྔ་རང་བསད་ཀྱི་དགོངས་པ་གནད་ཀྱི་མན་ངག་བཞི་ལ་སོགས་པར་གསུང་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རྫོང་དང་འཕྲང་གི་གནད་ཀྱིས་དྲག་སྔགས་ལོག་པར་མི་གོལ་བར་སྒྲོལ་བ་ལམ་ད་སྤོར་བའི་གནད་ལ་དགོངས་ཤིང༌། འདིར་ནི་དྲག་སྔགས་རང་གི་ནུས་པས་སྲོག་དམར་འབྱིན་ད་བྱེད་པའི་དམོད་པའི་མཐ་གཙོ་བོར་བརྗོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གོང་ལྟར་འཆད་དོ༑ ༑དེ་ལ་དམོད་པ་ཐམས་ཅད་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རང་སྐད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་གང་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷའི་དྲག་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་ད་ཡོད་ཀྱང༌། འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པའི་གཙོ་བོ་བསྡུས་པའི་སྔགས་བདག་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་རང་རང་གི་དམོད་པའི་སྔགས་དང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འདིར་འབྱུང་ཞིང༌། དྲེགས་པ་དེ་དག་བསྡུས་ན་སྡེ་བརྒྱད་ད་འདས་པས་དེ་དག་གི་དམོད་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་དམོད་པ་གཤིན་རྗེ་ངུ་འབོད་ཀྱི་དམོད་པ་དང༌། འདོད་ཁམས་མ་མོའི་དམོད་པ་མ་ལ་བུ་འབོད་ཀྱི་དམོད་པ། ཆེ་དྲེགས་ལྷའི་དམོད་པ་བཀའ་ཆད་དྲག་རྩལ་གྱི་དམོད་པ་དང༌། གདག་རྩུབ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དམོད་པ་གནོད་སྦྱིན་དྲག་པོ་ལྕེ་མདང་གི་དམོད་པ་དང༌། མྱུར་མགྱོགས་སྲིན་པོའི་དམོད་པ་སྲིན་པོ་དར་པ་རོ་ལེན་གྱི་དམོད་པ་དང༌། ཁྱབ་འཇུག་གཟའ་ཡི་དམོད་པ་འབྲུག་སྒྲ་གློག་འབྱིན་གྱི་དམོད་པ་དང༌། གླེན་པ་ཀླུ་ཡི་དམོད་པ་སྦྲུལ་ནག་དག་ལྕེའི་དམོད་པ་དང༌། ཁྲམ་བདག་བདད་ཀྱི་དམོད་པ་མུན་གླིང་སུམ་ཁུགས་ཀྱི་དམོད་པ་དང་བརྒྱད་དེ་དམོད་པ་དེ་དག་སྡེ་བརྒྱད་སོ་སོའི་རང་དམོད་ཡིན་ཏེ་སྔོན་ས་བོན་རྩུབ་མོས་འཕང་བས་སོ་སོའི་རང་རྒྱུད་རྩུབ་མོ་བླངས་ནས་རང་སྐད་དམོད་པ་དེ་རྣམས་སུ་སྒྲོགས་པས་གང་ལ་བྱ་བའི་སྙིང་སྲོག་ལ་འབབ་པར་བྱེད་པའོ། །དེས་ན་དྲག་པོའི་དམོད་པ་འདི་དག་བཟླས་པའི་དབང་གིས་ཕ་རོལ་ཕུང་བར་བྱེད་པའི་མཐ་ཅན་ད་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣོ་བའི་དཔེ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཁྲམ་ཤིང་དེས་གང་ལ་བྱ་བ་རི་དྭགས་གདོས་སུ་བཅུག་པ་དང་འདྲ། དེ་བཞིན་ད་འདོད་ཁམས་མ་མོའི་ནད་རྐྱལ་རིམ་ནད་ཁོང་ད་ཞུགས་པ་དང་འདྲ། སྣང་སྲིད་ལྷའི་དལ་ཡམས་ཁོང་ད་མཚོན་ཤོར་བ་དང་འདྲ། ཀུན་ཁྱབ་གཟའི་ཐོག་སེར་ཁོང་གི་འབྱུང་བ་ཁོང་ནས་འཁྲུགས་པའམ་ཐོག་བབ་པ་དང་འདྲ། གླེན་པ་ཀླུའི་དག་ནི་སྦྱར་དག་ཁོང་ད་སོང་བ་དང་འདྲ། གདག་རྩུབ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྦྱོར་བ་བཙན་དག་ཁོང་ད་སོང་བའམ་ལྕགས་སྒྲོག་དང་འདྲ། མྱུར་མགྱོགས་སྲིན་པོའི་ཤན་དམར་གཅན་གཟན་འཇུམ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་གཅོད་པ་དང་འདྲ། ནག་པོ་བདད་ཀྱི་ཁྲམ་ནག་ཚེ་ཟད་ལུས་འཕོ་བ་དང་འདྲ། དེ་ལྟར་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པས་འགྱིངས་པ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་དྲག་རྩལ་རེ་རེ་ཡོད་པས་དེ་ལ་གཏད་ཅིང་དེ་དག་གི་སྔགས་ཀྱི་ལས་ལ་བསྐལ་ནས་དྲག་རྩལ་གྱི་ལས་བྱས་ནི། གང་ཡང་རང་དབང་མེད་པར་གང་ལ་བྱ་བ་དེ་འཆོར་མི་སྲིད་ཅིང་རྡུལ་ད་བརླག་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་སྔགས་ཐམས་ཅད་མཚོན་ཆ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་སྔགས་ནི་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་འདྲ་སྟེ་འཁོར་ཞིང་གཅོད། འདོད་ཁམས་མ་མོའི་སྔགས་ནི་དཔག་ཆེན་མདའ་དང་འདྲ་སྟེ་མཐ་རྩལ་ཆེ། ཆེ་དྲེགས་ལྷའི་སྔགས་ནི་མདང་ལ་དར་བཏགས་པ་དང་འདྲ་སྟེ་གསོར་ཞིང་འབིགས། ཁྱབ་འཇུག་གཟའི་སྔགས་ནི་སྟོབས་ཆེན་སྒྱོག་དང་འདྲ་སྟེ་དྲག་ལ་མྱུར། གླེན་པ་ཀླུའི་སྔགས་ནི་ས་འོག་རལ་གྲི་དང་འདྲ་སྟེ་མ་ཚོར་བར་གཅོད། གདག་རྩུབ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྔགས་ནི་འུར་རྡོ་དང་ཐོག་འདྲ་སྟེ་དྲག་ཅིང་རྩུབ། མྱུར་མགྱོགས་སྲིན་པོའི་སྔགས་ནི་དཔའ་བོའི་རལ་གྲི་དང་འདྲ་སྟེ་མྱུར་ད་རྒོལ། ཁྲམ་བདག་བདད་ཀྱི་སྔགས་ནི་གསང་བུག་ཏུ་མདའ་དང་འདྲ་སྟེ་ཟིན་ཤོར་གནད་ལ་བརྡེག།དེ་ལྟར་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་ནི་མཚོན་ཆ་བརྒྱད་ཀྱི་འདེབས་ལུགས་དང་འདྲ་སྟེ་གང་ལ་བྱ་བའི་སྲོག་ལ་རྒོལ་བའི་མཐ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་མན་ངག་བརྒྱད་ད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་དྲག་སྔགས་སྐྱེས་དར་མའི་སྙིང་ཤུན་ལ་བསྒྲུབ་པའི་མན་ངག།དེ་བཞིན་ད་ནད་བདག་མ་མོའི་དྲག་སྔགས་སྣེལ་གྲི་མོའི་སྙིང་ཤུན་ད་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གདག་རྩུབ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དྲག་སྔགས་ར་ཁམས་པ་གད་ནད་མར་གྱི་སྙིང་ཤུན་ད་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཀུན་ཁྱབ་གཟའི་དྲག་སྔགས་ལུག་སྔོ་ཚེའམ་ར་ནག་པོའི་སྙིང་ཤུན་ད་བསྒྲུབ་པ་དང༌།དྲག་རྩལ་ལྷ་ཡི་དྲག་སྔགས་གཡག་དཀར་པོའི་སྙིང་ཤུན་ད་བསྒྲུབ་པ་དང༌།གདག་པ་ཀླུའི་དྲག་སྔགས་སྦལ་པའི་སྙིང་ཤུན་ད་བསྒྲུབ་པ་དང༌། མྱུར་མགྱོགས་སྲིན་པོའི་དྲག་སྔགས་སྐྱེས་པ་གྲིར་ཤི་བའི་སྙིང་ཤུན་ད་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྲམ་བདག་བདད་ཀྱི་དྲག་སྔགས་ལུག་ནག་པོའི་སྙིང་ཤུན་ད་བསྒྲུབ་པའི་མན་ངག་སྟེ༑ དེ་ལྟར་སྙིང་ཤུན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནི། ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་ལ་བརྟེན་ནས། དགྲ་བོའི་སྲོག་གཅོད་པའི་རང་གནད་རང་ལ་དབབ་པའི་མན་ངག་སྟེ།ཕྱག་ཆ་དགྲ་ལ་བསྐོར་བའི་མན་ངག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་དང་པོ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོ། གཉིས་པས་སྔགས་བདག་གི་མཐ། གསུམ་པས་སྔགས་ཀྱི་མཐ། བཞི་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཚུལ་ཙམ་སྨོས་པ་སྟེ། དྲག་སྔགས་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་གོང་གནོན་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་བསྙེན་པ་མཐར་དབྱུང་ལ།འཁོར་འདས་སྟོང་སྲོག་འཕྲོག་པའི་ལྟ་བའི་གདིང་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གང་རྦད་པའི་དྲེགས་པ་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་འབོད། བར་ད་རྦད། མཐར་ལས་ལ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབོད་རྦད་ལ་མི་ལྟོས་པར་གློ་བུར་ཅོག་བརྡུང་རལ་གྲི་ཕྱུང་བརྡེག་གི་དྲག་སྔགས་ལས་ལ་སྦྱོར་བའང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་ནི་སོ་སོའི་གཞུང་དང་མན་ངག་གི་རིམ་པ་བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པའི་མདོ་བཤད་པ་སོང་ནས། ༈

ད་ནི་ཚོམ་བུ་དགུའི་ནང་ཚན་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་པ་མདོ་ཙམ་ཁ་སྐོང་ད་བརྗོད་ན་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་པ་བཞིའམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ད་འད་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་གཞུང་གཞན་ད་རིག་འཛིན་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐགས་གསལ་རྣམ་དག་ཅེས་ཀྱང་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་སྟེ། རིག་འཛིན་འདས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །དགྲ་བཅོམ་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་དག།སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་པོ་པའི། །ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་མ་ལུས་པ། །གོང་མ་དག་ལ་བརྟེན་པས་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཁྱད་པར་ད་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་གི་གཞན་ད་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བླ་མས་དབང་གིས་སྨིན་པར་མ་བྱས་པ་ལ་གསང་སྔགས་ཉན་པ་ཙམ་གྱི་སྐལ་བའང་མེད་ལ། དབང་ཐོབ་ནས་ཀྱང་ཐན་མོང་དང་ཐན་མིན་གྱི་མན་ངག་རྣམས་བླ་མས་བསྟན་པ་ལས་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། མ་བསྟན་པ་དང་བཀའ་ལུང་ནོད་པ་མེད་པར་སྔགས་ཀྱི་ལས་ཕྲ་མོ་ལ་སྤྱོད་ནའང་ཆོས་ལ་དབང་ཟ་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ཆུད་ཟ་ལ་འབྲས་བུ་མི་འབྱིན་པ་སོགས་ཉེས་པ་ཆེ་བས་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེ་ཕྲ་ཇི་ཐོབ་པ་བླ་མའི་ཐགས་མཉེས་ནས་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པ་ཁོ་ནས་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ལས་ཕྲ་མོ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་ཞིག་ཞུ་ནའང་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས་ན་ཚེགས་མེད་པར་འགྲུབ་ཀྱི་དེ་ལས་བཟློག་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལུང་དང་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བ་ལྟར་ངེས་པ་རྙེད་པ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་ད་ལྟ་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་དང་དཔེ་ལས་འདས་པའི་དོན་གྱི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་རྟོགས་པ་ནི་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་ངོ་སྤྲད་པའམ། དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་གང་གིས་ཀྱང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུད་ལས་ཀྱང༌།གཞན་གྱིས་བརྗོད་མིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །གང་ད་ཡང་ནི་མི་རྙེད་དེ། །བླ་མས་དས་ཐབས་བསྟན་པ་དང༌། །བདག་གི་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་ནས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང༌།དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ཉི་མ་ཡོད་ཀྱང༌། མཚམས་སྦྱར་རྐྱེན་མེ་ཤེལ་མེད་ན་སྤྲ་བ་ལ་མེ་འབྱུང་བའི་ཐབས་མེད་པ་ལྟར། དས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བཞུགས་སུ་ཟིན་ཀྱང༌། བླ་མ་མེད་ན་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ཟབ་མོའི་རྟོགས་པ་འཇུག་པ་མེད་པས་ན་བླ་མ་ཁོ་ན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞི་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཚེ་ན་སློབ་མ་ཕལ་གྱིས་ཡི་དམ་ཆེད་ཆེར་བཟུང་བས་རྟེན་འབྲེལ་འཆུག་ནས་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བླ་མ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མའི་ཐགས་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། རིམ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ལྡན་པའི་བླ་མའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་བཞུགས་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་གསུང་པས། རང་གི་བླ་མ་དེ་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ལ། བཀའ་དྲིན་གྱི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མང་པོ་བཞུགས་ཀྱང་མི་མཐོང་བའི་སྐལ་ངན་བདག་ལ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་ལྷག་པས་ན་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདས་སམ་དཀོན་མཆོག་བཞི་པར་གྲགས་པ་གསང་སྔགས་སྟོན་པའི་བླ་མ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་དེའི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་མཆོད་ཀྱང༌། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལས་ཆེས་འཕགས་པ་དང༌། བརྙས་ན་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཐགས་མི་མཉེས་པར་སྒྲུབ་པ་ལས་ཆེས་ལྕི་བའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལུང་རྣམས་ནས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བཞག་ནས་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་བླ་མ་རིག་པ་འཛིན་པ་བརྟེན་པར་བྱ་སྟེ། རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ལས། དེ་བས་དང་པོའི་ལས་ཅན་གྱིས། །ཐོག་མ་ཉིད་ད་འབད་པ་ཡིས། །རིག་པ་འཛིན་པ་ཉེ་བར་བརྟེན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད། བྱིན་རླབས་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཆེན་མོའི་ཏི་ཀ་ལས་རིག་འཛིན་ནི་བླ་མ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། བསྐྱེད་ན་རང་ཡི་དམ་གང་བྱེད་ད་སྒོམ། དེའི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་བསྒོམ། འཁོར་རིག་འཛིན་རྣམས་བསྐྱེད་ལ་སོ་སོ་ནས་སྤྱན་དྲང་བ་ལ་སོགས་པ་མ་འདྲེས་པར་བྱས་པས། བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་མོད་ལ་འབྱུང་ངོ༌༑ ༑ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རིག་འཛིན་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས། དང་པོ་ནི་སྤྱིར་དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང༌། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བར་གྱུར་པ་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དེའི་དྲུང་ད་བསྙེན་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཐགས་མཉེས་པར་བྱས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ལེགས་པར་ནོད་ཅིང་བླ་མའི་ཐགས་མཛོད་ལོན་པ་ནི་བསྙེན་པའོ། །དེ་ཡང་རིང་ལུགས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་མི་སྙོགས་ཀྱི་གནད་ནི། ཐོས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བསགས་སྦྱང་ཕྱི་ཚུལ་སོགས་ཇི་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱས་ཀྱང༌། དེ་ཁོ་ནས་ཐན་མིན་ལམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཟིན་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་བརྒྱུད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ། སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐར་ངོ་སྤྲོད་པའི་མན་ངག་སྙན་ཁུང་ད་བརྒྱུད་ནུས་པ་རང་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་མི་ཡི་ཚུལ་ད་བསྟན་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་གང་ན་ཡོད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་དེ་ཁོ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་མཚུངས་པར་རྙེད་དཀའ་བའི་འད་ཤེས་ཀྱིས་སྒོ་གསུམ་གཡོ་ཟོལ་མེད་པར་གུས་པས་བརྟེན་ནས་ཐགས་མཛོད་ལོན་པ་དེ་གཅིག་པས་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གྲུབ་མཐའ་སྙོགས་པ་འབྱུང་བས་ན། རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཚོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མྱོང་བ་ཅན་བརྟེན་པར་བྱ་བ་ལས། གཞན་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་པ་འདི་ཁོ་ན་མི་ཤེས་སུ་མི་རུང་བའི་གནད་ཡིན་པས། རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་མ་ནོར་བ་འདི་ལ་ལམ་ཉིད་ད་ངོ་ཤེས་པའི་ངེས་ཤེས་སུ་ལ་ལྡན་པ་དེ་ལ་གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་སྐལ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།ཐོབ་གྲངས་དང་བཟླས་གྲངས་བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན་པའི་གྲངས་ཙམ་ཞིག་ལ་བློ་གདིང་མི་འཆའ་བར་རང་སེམས་ཆོས་སྐར་ངོ་སྤྲོད་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་མཉན་ཏེ།དེ་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་པོར་བྱ་བ་འདི་ཁོ་ན་བཤད་བཤད་ཀྱི་སྙིང་པོ། སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ། བཙལ་བཙལ་གྱི་དོན་པོ་ཡིན་པས་གནད་འདི་མ་སྟོར་བར་གྱུར་པ་ཅིས་ཀྱང་གལ་ཆེའོ།། དེ་ནས་བླ་མའི་གདམས་ངག་ཕོག་པ་བཞིན་ད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་དོན་རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་བླ་མའི་ཐགས་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐོབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལྟར་རང་སེམས་གཉུག་མ་རྟོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཞིན་ད་བྱེད་ཅིང་ཁྱད་པར་ད་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ནི་ལས་སྦྱོར་ཏེ། ཚུལ་དེས་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐགས་ཀྱི་བཞེད་པ་སྐོང་ཞིང་གདང་འཛིན། རང་གིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། གཞན་གྱི་དོན་བྱས་ནས་རང་ཡང་རིག་འཛིན་གྱི་གྲལ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་༼རབ༽བླ་མ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་རིགས་བསྡུས་ནས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་དགུ་དང༌། ལམ་གྱི་རིག་འཛིན་བཞི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཞི། འཁོར་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་བྱིན་རླབས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་ད་བསྙེན་༴པ་དང་ཉེ་བསྙེན་བྱ། རང་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་མོའི་ཚུལ་གྱིས་རིག་འཛིན་བླ་མའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པའམ། ཡང་ན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གསུམ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱིན་རླབས་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་མཐར་དབྱུང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་དག་གི་ཚུལ་རྒྱས་པ་ནི། རིག་འཛིན་འདས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང༌། དེ་དག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སོགས་པའི་ལུང་དང་མན་ངག་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་ད་བྱིན་རླབས་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་སྤྱི་དང་ཀུན་འདས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་རང་རང་གི་གཞུང་བཞིན་བསྐྱེད་པ་དང་རྫོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རབ་འབྱམས་ཞི་ཁྲོའི་ཁྱབ་བདག་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་ལམ་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོམ་བུ་དགུ་ཡི་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དག་གི་དགོངས་པའི་དོན་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོའི་ལུགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱང་དོན་གྱི་མཐའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་པོ་འདི་ལ་ཐ་མི་དད་པ་འད་ཞིང་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལ་སྐ་འཇམ་དཔལ་འཆི་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ། གསུང་རྟ་སྐད་ཐེང་གཅིགཐགས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པ། ཡོན་ཏན་བདད་རྩི་རྣམ་དག་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ད་བརྗོད་པ་ལས་གཞན་ད་མེད་ཅིང༌། དས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ངེས་པ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་འདི་ཉིད་ད་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་ད་ཡང༌། བཀྲ་ཤིས་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གི་རྒྱུད་ལས། ཆོས་སྐ་རོ་གཅིག་འགྲོ་དོན་བྱེད་མཉམ་སྟེ༑ ༑མོས་པའི་བློ་ལ་སོ་སོ་ཉིད་ད་གསལ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་ཀུན་གཅིག་ཕྱིར། །བདེ་གཤེགས་གཅིག་བསྒོམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ངང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །༈

ད་ནི་ས་བཅད་གཉིས་པ་གོང་ད་བསྟན་པའི་དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པའི་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལེན་གནད་ད་དྲིལ་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་པའི་མཐའ་བཅུའམ་དྲུག་ཏུ་འད་སྟེ། རྒྱུད་ཐོས་པས་གྲོལ།སྒོ་ཀུན་ནས་སྡུད། མདོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། མཁས་པ་ཕུལ་ད་ཕྱིན་པར་བསླབ་པ་བཞིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དོན་ཟབ་མོ་མ་ཐོས་ན་བླང་དོར་གྱི་དམིགས་མི་འབྱེད་པས་རྒྱུད་ཐོས་པས་གྲོལ་བ་རྟ་ཕོ་སྒྲོག་བཀྲོལ་བ་ལྟ་བུ་གཞིར་བཞགདེ་ཡང་ཐོས་པ་ཉུང་ངུས་ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲོལ་བར་མི་ནུས་པས་ཐོས་པའི་སྒོ་མང་པོ་བཙལ་ཏེ་སྒོ་ཀུན་ནས་སྡུད་པ་བུང་བ་ཚང་ཚོལ་བ་ལྟ་བུས་མང་ད་ཐོས་པར་བྱ། མང་ད་ཐོས་ཀྱང་ལག་ལེན་གནད་ད་མ་ཁེལ་ན་རང་རྒྱུད་མི་གྲོལ་བས་མཐར་ཐག་པའི་མན་ངག་གི་གནད་ཟབ་མོ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས་མདོ་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ཚོང་པ་ཁེ་ཚོལ་བ་ལྟ་བུའི་དོན་གནད་ད་ཕོག་པར་བྱ། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཐོས་པས་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཤེས། ལུང་གིས་རྒྱུད་དོན་ཉམས་སུ་བླང༌། མན་ངག་གིས་ཡིད་ཆེས་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པར་བསླབ་པའི་སྒོ་ནས་མཁས་པ་༴ཕུལ་ད་ཕྱིན་པ་རི་མཐོན་པོའི་རྩེར་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱ་སྟེ། དེ་བཞི་ནི་གསང་སྔགས་ལ་བསླབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དེ་བཞིའི་སྟེང་ད་བསླབ་བྱའི་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་བསླབ་པའི་མཐའ་དྲུག་ད་གསུངས་པ་བསྣན་ནས་བསླབ་པའི་མཐའ་བཅུར་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་བསླབ་པའི་མཐའ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། རིམ་པ་དབང་གིས་བགྲོད།གཞི་དམ་ཚིག་གིས་བཟུང༌། ཐག་ལྟ་བས་བཅད། ཉམས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བླང༌། ལ་སྤྱོད་པས་དོར། དོན་མན་ངག་གིས་སྒྲུབ་པ་དྲུག་གོ །དེ་ལ་རིམ་པ་དབང་གིས་བགྲོད་པ་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པ་དང་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ནས་ཉོན་མོངས་པས་མི་བརྫི་བའི་ལས་ཅན་ད་གྱུར་པ་རྒྱལ་བུས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞི་དམ་ཚིག་གིས་བཟུང་བ་ནི་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས་ལ་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་ལས་མི་འདའ་བ་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ལྟ་བུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་ཏོག་སྐྱེ་རུང་བའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཐག་ལྟ་བས་བཅད་པ་ནི། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་སུ་འད་ལ་སེམས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་རྟོགས་ནས་བྱ་རྩོལ་རེ་དོགས་དང་བྲལ་ཏེ་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བ་ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་ལྟ་བུའོ། །ཉམས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བླང་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དམིགས་པའི་དོན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གཡེང་བ་མེད་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་པ་ལྟ་བུའོ། །ལ་སྤྱོད་པས་དོར་བ་ནི་མཉམ་བཞག་ཏུ་བྱ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་སྤང་ནས་སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་བླང་དོར་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་དང་མཐན་པར་འཇིགས་མེད་ད་རྒྱུ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་འཇུག་པ་གླང་པོ་ཆེ་ཆུར་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ། །དོན་མན་ངག་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི་གང་ཆེད་ད་སྒྲུབ་པའི་དོན་ལ་གནད་ད་འབྱོར་བའི་མན་ངག་གིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པས་ཉམས་སུ་ལོན་ནས་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པའི་དས་ན་བདད་བཞི་ཆོམ་ནས་སྐ་གསུམ་ཐོབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉོས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་དྲུག་ལ་བསླབ་ཅིང་ཤེར་ཏིང་གི་ཡོ་བྱད་གཉིས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བསླབ་པའི་མཐའ་བཅུའམ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལ་འཇུག་ཚུལ་དེ་ཡང་གནད་བསྡུས་ན་རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་འད་བས་དེ་མདོ་ཙམ་བཤད་ན། རྫོང་ནི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ་ལྟ་བ་གདིང་ལྡན་གྱི་རྫོང་ཟིན་ན་གང་ལས་ཀྱང་མི་འཇིགས་པར་རང་ཉིད་གཏན་སྲིད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྟ་བའི་རྫོང་འཛིན་པ་ལ། སྒོམ་པའི་འཕྲང་ནས་དེར་བགྲོད་དགོས་ཏེ། ལྟ་ཐོག་ཏུ་མྱོང་བས་མ་སླེབ་ན་གོ་ཡུལ་ཙམ་གྱིས་མི་ཕན་པས་སྒོམ་པའི་འཕྲང་བགྲོད་ནས་ལྟ་བའི་རྫོང་ད་ཕྱིན་པར་བྱེད་དགོས་སོ། །དེས་ན་ལྟ་དོན་བཞིན་བསྒོམ་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། མ་སྒོམ་པར་སངས་རྒྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་ཀྱང་མ་གསུངས་སོ་ཞེས་གདམས་པ་ཡིན་ནོ། །སྒོམ་པའི་འཕྲང་ལས་ལྟ་བའི་རྫོང་ཟིན་ཏེ་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་སྲོག་ཕྲོག་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཐོབ་པས་ན་དེ་ལྟ་བུ་ནི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ལྟ་བའི་རྫོང་གང་ཞེ་ན། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་སུ་འད་ལ། རང་གི་སེམས་ཡེ་ནས་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་གདོད་མའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་རྒྱུད་དང་ལུང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་གནད་ད་ཕོག་སྟེ་ངོ་འཕྲོད་པ་ནི་རྫོང་ཞེས་བྱ་སྟེ།འཁོར་འདས་སྟོང་སྲོག་འཕྲོག་པའི་གནད་མཐར་ཐག་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟིན་ན། སྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་དང༌། སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉག་གཅིག་གི་ཀློང་ད་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་འུབ་ཆུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་ལས་ལྟ་བའི་རྫོང་དང་འཕྲང་གཉིས་དང༌། རྫོང་ལའང་ཁྱབ་བདལ་བདེ་ཆེན་རྫོགས་པའི་རྫོང་དང་འུབ་ཆུབ་ཀུན་འདས་དགོངས་པའི་རྫོང་ཞེས་སུ་དབྱེ་ཞིང་གསུངས་པ་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་ལས་རྫོང་གི་ཆོས་གསུམ་སྟེ་ཀུན་གཞི་ཀྱི་སྟོང་ཐན། འབྲས་བུ་སྐ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ། མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབ་འབྱེད་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དགོངས་པའི་དོན་བཅུ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བའི་གནད་བཤད་པའི་ལུང་དང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་དེ་ཁོ་ནའི་གནད་ལ་ཐག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་དགོས་པས་རེ་ཤིག་བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་དབང་ད་བྱས་ཏེ་ཐོག་མར་རས་བྲིས་ཀྱི་ལྷ་སྐ་ལྟ་བུ་ལ་ལྟ་ཞིང་དམིགས་རྟེན་བྱས་ཏེ་མ་ཡེངས་པར་བསྒོམ་པས་དམིགས་པ་ཟིན་ཅིང་བརྟན་པ་ན་ཡིད་ཡུལ་ད་བསྒོམ་ཞིང་ཉམས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱས་པའི་ལག་རྗེས་ལ་གསལ་བ་གསུམ་འབྱུང་སྟེ།དང་པོ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ད་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་ལྷང་ངེར་གསལ་ཞིང་མི་གཡོ་བར་འབྱུང༌། དེ་ནས་རང་གི་དབང་པོའི་ཡུལ་ད་མཐོང་རེག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ད་གསལ། མཐར་ལུས་ཀྱི་ཡུལ་ད་གསལ་བ་ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་དངོས་སུ་ཐོག་རེག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ད་བྱེད་ནུས་པ་ཡུལ་དངོས་དང་ཁྱད་མེད་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ཏེ་གོམ་པའི་ཚད་དོ། །དེ་ཡི་དས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བ་དེ་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་མངོན་སུམ་སྣང་ཡང་རང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་མེད་པས་ལྷར་སྣང་རབ་འབྱམས་སུ་བསྒོམ་པའང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་ལ་དེས་མཚོན་ནས་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་སེམས་ལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ད་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌།ཐམས་ཅད་ཀུན་བྱེད་ཀྱི་མཁན་པོ་སེམས་དེ་ཡང་དངོས་པོ་དང་མཚན་མའི་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་སྟོང་གཞི་མེད་རང་གསལ་རང་བབ་རིག་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་ལ་བཟླ་བར་བྱའོ།

།དེ་ལྟར་བསྒོམ་པས་ཉམས་ལེགས་པར་སྐྱེ་དགོས་པས་དེའི་ཚུལ་བསམ་གཏན་ཉམས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་དང་ཉམས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཕན་ཏེ་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་ད་བགྲོད་དགོས་པས་བསླབ་མཐའ་སྐྱོང་བའི་ཡིག་ཆུང་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་སྒོམ་པ་རྩལ་སྦྱོང་བར་བྱས་ན། ཚུལ་དེས་སྒོམ་པའི་འཕྲང་ལས་ལྟ་བའི་རྫོང་ཟིན་ཏེ། གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་སོད། འཇིགས་པའི་བདད་བཞི་ཆོམ། འགྲོ་དྲུག་གི་གཡངས་ས་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་དགྲ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་དགྲ་ནི་འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་དང་དགྲ་བགེགས་ལྟ་བུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །ནང་གི་དགྲ་ནི་རང་གི་ཕུང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་ནད་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལྟ་བུ་ནང་གི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་དོ༑ ༑གསང་བའི་དགྲ་ནི་སེམས་ཀྱི་སྟེང་གི་གཟུང་འཛིན་ང་བདག་ད་ཞེན་པ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སྒྲིབ་ཅིང༌། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །འཇིགས་པའི་བདད་བཞི་ནི་རང་དབང་མེད་པར་འཆི་བར་བྱེད་པ་འཆི་བདག་གི་བདད་དང༌།དག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་བདད་དང༌། སྲིད་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཕུང་པོའི་བདད་དང༌། སྲིད་པར་འཆིང་བྱེད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ནག་པོའི་རྩ་ལག་རྣམས་ལྷའི་བུའི་བདད་སྟེ་བདད་བཞི་པོ་དེ་དག་ཀྱང་མིང་མེད་ད་བཅོམ་པའོ། །འགྲོ་བ་དྲུག་ནི།ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་དང་བྱོལ་སོང་ཡི་དྭགས་དང་དམྱལ་བ་སྟེ། རང་དབང་མ་ཐོབ་པའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འཁོར་བར་གྱུར་པའི་གནས་ཀྱི་གཡེང་བ་འདི་དག་རིག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཅད་ནས་སླར་གཏན་ད་ལས་ཉོན་གྱིས་དེར་མི་འཁོར་བར་གྱུར་པའོ། །གོང་ད་སྨོས་པ་ལྟ་བུའི་ཤེར་ཏིང་གི་ནུས་པ་མ་རྫོགས་ཤིང་ཀློང་ད་མ་གྱུར་ན། གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་མེ་མ་མུར་བས་ཚ་སྟེ་རང་རྒྱུད་བསྲེགས། འཇིགས་པའི་བདད་བཞི་མཚོན་ཆ་བས་རྣོ་སྟེ་སྲོག་ལ་རྒོལ། འགྲོ་དྲུག་གི་གཡངས་ས་རི་གཟར་རྦབ་པས་དོས་དྲག་ཏེ་བཟློག་ཏུ་མེད་པས་དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ལ་སེམས་ཀྱིས་བཅད་དགོས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང༌། དེ་ཡི་སྲས་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་སངས་རྒྱས་ལག་བཅང་མ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་བཤོལ་མེད་པའི་བརྩོན་པ་དྲག་པོས་རྫོང་འཕྲང་གི་གནད་ལ་བློ་སྦྱང་སྟེ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྙེགས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་སྲོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་སྲོག་གམ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གནས་པའི་སྲོག་དང་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ནི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འཕྲོག་བྱ་དང་འཕྲོག་བྱེད་ཕྲོག་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གང་ཡང་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི། དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་གདིངས་ནམ་ཐོབ་པ་ན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་དས་གཅིག་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ལྟ་བའི་གནད་འདི་ལ་གསང་བའི་སྲོག་ལྟ་བ་ཟབ་མོས་འཕྲོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འཁོར་འདས་སྟོང་སྲོག་འཕྲོག་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་དོ། །ཆོས་ཉིད་དེ་ལྟ་བུའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་ད་ཆོས་ཅན་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པར་ཤར་བའི་ཚེ་ན་དག་པ་དང་མ་དག་པ་གང་ལྟར་སྣང་ཡང་རུང་སོ་སོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི། རྒྱུད་གཅིག་པོ་དེའི་སྒོ་གསུམ་དང་དབང་པོ་ཇི་སྙེད་པ་རིས་མཐན་པར་གནས་པའི་རྩ་བ་ཕྲ་མོ་ལྗོན་པའི་སྐྲད་ལྟ་བུར་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ལ་སྲོག་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་འཕྲོག་པས་གང་ལ་བྱ་བ་དེ་བདག་གི་དབང་ད་འདོད་དགུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གང་ཞིག་རགས་པའི་ཕུང་པོ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་སྙིང་ག་ན་གནས་པ་གཙོ་ཆེ་ལ། དག་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལའང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཐགས་སྲོག་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་དང༌། མི་ལ་སོགས་པའི་འགྲོ་བ་ཕལ་མོ་ཆེའི་རང་རང་གི་སྙིང་ག་ན་ས་བོན་སོ་སོའི་ངོ་བོར་གནས་པ་དང༌། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལའང་དེ་བཞིན་ད་སོ་སོའི་སྲོག་ཡིག་དང༌། ཕྱི་རོལ་གྱི་རྫས་ལ་གནས་པའང་ཡོད་པར་གསུངས་ལ། ཁྱད་པར་ད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པས་གཉུག་མའི་སྲོག་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ནི་མི་འཕོ་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐ་བརྙེས་པའོ། །ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་རྟོག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་རྟེན་དེའི་བླ་སྲོག་ལ་རྟེན་བྱས་ནས་སོ་སོའི་ཚེ་ཚད་རྫོགས་པའི་བར་ད་གནས་ཤིང་སྲོག་མི་བརྟན་པས་ཉམས་ཤིང་འཕོ་བའི་ཚེ་དང་ལྡན་པའོ། །དག་ལྔ་ལྷག་པར་བརྟས་ཤིང་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་དྲེགས་པ་ཅན། ཞེ་སྡང་དབང་གིས་བྱུང་བ་བདད་དང་གཤིན་རྗེ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ལྕགས་ཀྱི་སྤྱང་ཀུ་བུང་བ་ཙམ་རི་རབ་ཀྱི་འོག་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་ན་ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་པའི་ནང་ད་བསེ་སྒྲོམ་ནག་པོའི་ནང་ད་བཅུག་ནས་ལྕགས་ཀྱི་ཐ་རམ་བརྒྱབ་ནས་གནས་སོ། །འདོད་ཆགས་དབང་གིས་དྲེགས་པ་མ་མོ་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྲོག་ཟངས་ཀྱི་བྱེ་མ་ལེབ་བྱེའུ་སྐྱིག་མོའི་མགོ་ཙམ་ཞིགརྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་ན། གཡུ་ཡི་གུར་ཕུབ་པའི་ནང་ན་གཡུ་སྒྲོམ་ད་བཅུག་ཏེ་ལྕགས་ཀྱི་ཐ་རམ་བཙལ་ནས་གནས་སོ། །གཏི་མུག་དབང་གིས་དྲེགས་པ་ཅན་ད་གྱུར་པ་ཀླུ་བ་སུ་རིགས་བཞིའི་སྲོག་ནི་དག་སྦྲུལ་ནག་པོ་གཤོགས་པ་ཅན་ཞིག་རུས་སྦལ་གྱི་སྒྲོམ་ད་བཅུག་ནས་མཐིང་གི་གཟེར་བཅས་ཏེ་སྤོས་ངད་ལྡན་གྱི་མཚོའི་ནང་ན་གནས་སོ༑ ༑ང་རྒྱལ་དབང་གིས་དྲེགས་པ་གཟའ་སྐར་དང་རྒྱལ་པོའི་སྲོག་ནི་དང་གི་བྱ་རྒོད་མེ་སྟག་ཙམ་ཞིག་དང་གི་ག་བུར་བཅུག་སྟེ། བར་སྣང་ལ་ལྡིང་བ་རླུང་གིས་ཕྱོགས་བཞིར་འདེད་པར་བྱེད་དོ། །ཕྲག་དོག་དབང་གིས་དྲེགས་པ་དམུ་དང་བཙན་གྱི་སྲོག་ནི་ཟངས་ཀྱི་སྟག་མོ་བྱེའུ་ཙམ་ཞིག་ཟངས་ཀྱི་ག་འུར་བཙལ་ཏེ་བསྭེའི་སྒོ་ལྕགས་བཅུག་ནས་གཡའ་དང་གངས་ཀྱི་ལྟོང་ན་གནས་སོ། །སྨན་དང་མ་སང་གི་སྲོག་ནི་དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་ལེབ་ཞིག་དར་དཀར་གྱི་ཁུག་མར་བཅུག་ཏེ། སྤང་སྣར་གྱི་ལོག་ལ་གནས་སོ། །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་བླ་སྲོག་དེ་ལྟར་གནས་པར་གཟིགས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གནམ་སྡོམ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ནས། སྲོག་གི་སྒོ་ལྕགས་དབྱེ་བའི་དངོས་གཞི་དང༌། འདས་མ་འདས་ཀྱི་སྲོག་དང་བླ་བརྟགས་པའི་མན་ངག་རྣམས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་ད་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྲོག་དེ་ལྟ་བུ་ནི་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་སྤྱི་སྲོག་གནས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ལ། སོ་སོའི་སྲོག་ཡིག་ནི་གཞུང་རྣམས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འདས་པའི་སྲོག་ནི་རིགས་ལྔའམ། སྐའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀར་འདས་པ་སོགས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ད་འདས་ལ། དེ་དག་ཕྲོག་ནས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཏེ༑ དང་པོ་སྲོག་སྡོམས་གཟེར་བཞིའི་སྒོ་ནས་ལྷའི་ཐགས་སྲོག་ཕྲོག་ཏེ་ལྷ་དང་རང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱ་བ་དང༌། རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོས་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཅིང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་མ་འདས་པའི་ལྷ་སྲིན་དྲག་པོ་རྣམས་ནི་སྲོག་འཕྲོག་པའི་མན་ངག་གིས་དབང་ད་བསྡུ་ཞིང་ལས་ལ་བསྐལ་བ་དང༌། དགྲ་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་དྲག་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་གས་ཕྲོག་ཏེ་བདག་གི་ཚེའི་གསོས་སུ་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྫོང་འཕྲང་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ་སྲོག་གི་འཕྲོག་ལུགས་བཞི་ནི། བདག་གི་སྲོག་ཕྲོག་ཏེ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་ས་ལ་བཏང༌། ཡེ་ཤེས་ལྷའི་སྲོག་ཕྲོག་ནས་སེམས་རྣམ་གྲོལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཏང༌། དམ་ཅན་སྲུང་མའི་སྲོག་ཕྲོག་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་མ་ཡིན་མཐོང་འཁོལ་མངོན་སུམ་ད་བྱ། དམ་ཉམས་དགྲ་འདྲའི་སྲོག་ཕྲོག་པས་ཕྱི་བསྟན་པ་ལ་འཚེ་བ་ནང་བར་ཆད་ཀྱི་དམ་སྲི་རྣམས་བསྒྲལ་བའོ། །དེ་ཡང་བདག་སྲོག་བཙའ་སྟེ་ཚེ་འགུགབུ་སྲོག་བསྐྱབ་ཏེ་བླ་འགུགདགྲ་སྲོག་བཅད་དེ་སྲོག་དང་ཕྲལ་ལོ། །དེ་ཡང་ཉམས་ན་ཚེ་ཉམས། འཁྱམས་ན་བླ་འཁྱམས། ཆད་ན་སྲོག་ཆད་པས། བདག་གི་བླ་བསྐྱབ་ཚེ་བསྲིང་སྲོག་གསོ། དགྲའི་བླ་འགུགས་ཚེ་བསྟུང་སྲོག་གཅོད་པའི་ཕན་གནོད་ཀྱི་བསྒྱུར་ཁ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བས། དེ་ཡང་བླ་ནི་གནས་པ་ལུས་ལ་གནས། གཟུགས་ནི་ཤ་བ་གཡག་དང་ལུག་དང་ར་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ། འཁྱམས་ནི་ངེས་མེད་གར་ཡང་འཁྱམས། བསྡོང་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྷ་དང་བསྡོང༌། ཚེ་ནི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ན་རྩ་བ་སྦྲ་འདྲ་བ། དྭངས་མ་ལྔ་འདས་ཀྱི་དབུས་སུ་ནྲྀ་ལྗང་གུའི་དབྱིབས་སུ་གནས་ཤིང་དྲན་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཏེ་དབུགས་དང་འགྲོགས་ནས་དྲན་རིགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌། འཆི་དས་ནྲྀ་དེ་རླུང་དང་འགྲོགས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ནས་ཡལ་འགྲོ། ཡིད་ལ་རྟེན་མེད་པས་བར་དོའི་གནས་སུ་འཁྱམ་མོ། །སྲོག་ལ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ།ཆགས་པ་ཁྲག་གི་སྲོག་ནི་ལུས་ཆགས་ཤིང་དེ་ལ་སེམས་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །འདི་ལ་བསད་དང་བཅད་ད་ཡོད་པས་འཆི་བར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །གནས་པ་དོན་གྱི་སྲོག་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྲོག་ཡིན་ཏེ་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ཀྱི་སྲོག་དགོངས་པས་ཆོད་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དགོངས་པ་ཐོབ་བོ། །འཁྲུལ་པ་ཡིད་ཀྱི་སྲོག་མི་མ་ཡིན་གྱི་སྲོག་ཏེ། ཡིད་ལུས་ལ་བརྟེན་པས་དངོས་སུ་བསད་ཅིང་བརྡུང་ད་མེད་ཀྱང༌། རྫས་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཡིད་སེམས་དབང་ད་བསྡུས་པས་ཁོ་རང་ལ་རང་དབང་མེད་པར་དེའི་སྲོག་ལ་དབང་བྱར་ཡོད་དོ། །རྩ་རླུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོག་ནི་སྒོམ་པ་ཡིན་ཏེ་ལུས་གང་ན་གནས་པ་ན་རྩ་གནས། རྩ་ལ་རླུང་གནས་པས་རླུང་སེམས་དྷུ་ཏིར་ཚུད་ན་རླུང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྲོག་དས་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བླ་ཚེ་སྲོག་གསུམ་གྱི་གནད་འདི་སྲོག་ལས་ལ་གལ་ཆེ་སྟེ། དོན་ད་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཕྲ་བ་ཀུན་གཞི་དང་དྲན་རིག་གི་རྟེན་ལུས་ཀྱི་དབུས་ན་དྭངས་མའི་ཚུལ་ད་གནས་པ་དེ་ལ་རེས་སྲོག་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་འཛིན་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། རེས་དེ་ལ་ཚེ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་དེ་མ་ཉམས་པ་སྲིད་ད་འཚོ་བའི་རྒྱུན་གནས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ལས་རླུང་སེམས་འཕོ་བའི་དབང་གིས་ནང་ད་ལུས་ལ་འཕོ་ཞིང་གཡོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་ལ། དེ་ཉིད་ལ་རགས་ལུས་མེད་པར་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།ཕྱི་རོལ་ད་གང་ཟག་དེའི་རྣམ་པའམ་བླ་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་ད་འཁྱམས་པ་རེས་གཞན་གྱིས་མཐོང་བའང་ཡོད་ལ། བླ་དགུག་པའི་ཚེ་བླ་རྟགས་མཐོང་ཐོས་དང་རྗེས་སོགས་འོང་བ་དེ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་མཛོད་ལས། སྲོག་ནི་ཚེ་ཡིན་དྲོད་དང་ནི། །རྣམ་ཤེས་རྟེན་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་ཚེ་སྲོག་དོན་གཅིག་ད་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་ལ་ལར་ཐ་དད་ད་བཤད་པ་དང༌། ཡང་སྲོག་རླུང་ལ་ངོས་འཛིན་པ་སོགས་བཞེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་མི་འགལ་ཏེ། ལུས་ཀྱི་དབུས་ན་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་རླུང་ཁམས་དྭངས་མའི་ཡི་གེ་གནས་པ་དེ་སྲོག་དང༌། དེ་གནས་པའི་ཡུན་གྱི་ཆ་ལ་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དེ་སེམས་དང་འགྲོགས་ནས་འཕོ་བའི་ཆ་ནས་བླ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་ཐ་དད་ད་བཞག་ལ། དགྲ་བོའི་བླ་ཁུག་ན་དེའི་ཚེ་ཉམས་ཤིང་སྲོག་འཆད་པའི་གནད་ཀྱང་དེའོ། །དེས་ན་སྲོག་གི་གནས་ལུགས་ཤེས་ཏེ་ཐབས་ཀྱིས་འཕྲོག་པ་སོགས་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར་བཏུབ་པའི་གནད་ཤེས་ཤིང་ལག་ལེན་གྱིས་རང་དབང་ད་གྱུར་པ་ན་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ནུས་པའི་གདིངས་ཐོབ་ཏེ། དཔེར་ན་མཛེ་ནད་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཚེ་ཀླུའི་སྲོག་འཕྲོག་ནསགནས་ཕྱག་རྡོར་ད་མཚན་བསྒྱུར་བས་གནོད་བྱེད་ཀླུའི་སྲོག་གནས་གྱུར་ཏེ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་འདྲེ་ཡང་ཕན་བྱེད་ཀྱི་ལྷར་གྱུར་ནས་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འགྱུར་ལ། གནོད་སྐྱེལ་ན་དེའི་ལྷ་ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྲོག་ཕྲོག་ནས་ཀླུར་མཚན་བསྒྱུར་བས་ཕན་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཡང་གནོད་པའི་འདྲེར་འགྱུར་བ་ལྟར་སྲོག་ལ་དབང་ཐོབ་པས་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་གང་ལའང་རང་དབང་བྱར་ཡོད་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་དོན་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲོག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མཚན་བསྒྱུར་ཏེ་ལྷ་ཉིད་ད་འགྲུབ་པ་སོགས་ལས་གང་ཡང་འདོད་དགུར་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ།

།དེ་ལྟར་སྲོག་གི་གནས་ལུགས་ཤེས་ནས་སྲོག་དེ་ཇི་ལྟར་འཕྲོག་པའི་ཐབས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ཏེ། ཕྱི་སྲོག་གསང་སྔགས་ཟབ་མོས་འཕྲོག་པ། ནང་སྲོག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོས་འཕྲོག་པ། གསང་སྲོག་ལྟ་བ་ཟབ་མོས་འཕྲོག་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཡ་ཀི་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ནས་མ་ཀི་གྲོང་རྒྱུག་ཐེའུ་རང་ཡན་ཆོད་ལ་སྲོག་བཞིས་ཁྱབ་པར་གནས་ཏེ། མི་འགྱུར་པའི་སྲོག་ནི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨེའམ་ཡང་ན་ཏྲི། གནས་པའི་སྲོག་ནི་མི་ཡི་ནྲྀ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའི་སྲོག་དངོས། འདྲེན་པའི་སྲོག་ནི་ལྷ་འདྲེ་སོ་སོའི་སྙིང་པོའི་སྔགས་བགྲང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། བཏགས་པའི་སྲོག་ནི་སོ་སོའི་མིང་སྟེ་བཞིའོ། །འདྲེན་པའི་སྲོག་མིང་ནས་འབོད་པ་ཅན་དེར་བཏགས་འདྲེན་གཉིས་ཀ་ཚང༌། ཡང་བླ་དྭགས་སོགས་མིང་གཞན་ཡང་བཏགས་སྲོག་ཏུའང་རུང༌། ཡང་ན་མི་ཡི་མི་འགྱུར་བའི་སྲོག་ནྲྀ་བཏགས་སྲོག་འདྲེན་སྲོག་གཉིས་ཀ་རང་མིང༌། གནས་སྲོག་མིང་ཡིག་དང་པོ་བཤད་དོ། །ཡང་བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་ལས་ལྷ་སྲིན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་སྲོག་བླ་གནས་སྒྲོམ་བུ་སྟེ་དེ་ལ་རྣམ་ཤེས་བརྟེན་པའོ། །གནས་པ་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་རང་སྲོག་ཡི་གེའི་ཚུལ་ད་སྙིང་ལ་གནས་པའོ། །མྱུར་བ་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་བཟླས་པས་ཕྲིན་ལས་གང་བཅོལ་སྒྲུབ་པའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་སེམས་དང་ཆོས་ཉིད་དབྱེར་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཡང་སྲོག་ནི་ས་བོན་གྱི་ཡིག་འབྲུ་དང་སྙིང་པོ་བཟླ་བྱའི་སྔགས་སུ་གསུངས་པ་སོགས་སྲོག་གི་རྣམ་གྲངས་ད་མར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ལ་ནི་དེའི་ཐགས་སྲོག་དང་སྙིང་པོའི་སྔགས་གཉིས་སུ་དོན་གྱི་འད་ལ། ཕལ་པ་མི་ལ་སོགས་པ་ལའང་རང་སྲོག་དང་མིང་གཉིས་སུ་འད་བས་དེ་འཕྲོག་ཅིང་གཟིར་བའི་ལས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་བཞིན་ལས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་ནི་རང་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྒོ་ནས་སྲོག་སྡོམས་གཟེར་བཞི་བཏབ་སྟེ་ལྷའི་སྙིང་པོ་བཟླས་པས་ཡང་ནས་ཡང་ད་བསྐལ་བས་ལྷ་རང་ལ་ཉེ་བར་འགྱུར་ཞིང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་དྲེག་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་གི་ཐ་རམ་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་ནི། ཐོག་མར་ལྷ་སྲིན་དབང་ད་འད་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་ཤོས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས་ལ་གོང་ནོན་ཡི་དམ་ལྷའི་བསྙེན་པ་ལེགས་པར་ཐེམས་ནས། བདག་ཧེ་རུ་ཀ་གང་རུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པས་གང་ལ་བྱེད་པ་དེའི་སྔགས་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་འོད་ཀྱིས་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ཐགས་དམ་བསྐལ། རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་གྱི་བག་ཆགས་སྦྱང༌། སྡེ་བརྒྱད་སྤྱིའམ་གང་བྱེད་དེ་ལ་ཕོག་པས་སོ་སོའི་སྙིང་གི་དབུས་སུ་གནས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུ་རྣམས་ཁ་བ་ཉི་མས་བཞུས་པའམ་བྱ་སྒྲོ་མེས་ཚིག་པ་ལྟར་ཞུ་བར་བསམ་པ་སྒོ་ལྕགས་དབྱེ་བའམ་སྲོག་མཁར་གཞོམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུའི་ནང་ན་དྭངས་མ་ལྔ་འདས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་ཁོ་ཡི་མིང་གིས་བསྐོར་ལ་དེ་སྔགས་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལྟར་དྲང་བར་བསམ་ལ།ཡི་དམ་དང་ཁྱད་པར་གང་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྲོག་སྙིང་བཟླའོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་རྩིས་ཟིན་ཅིང་གོང་ནོན་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་སྲོག་སྙིང་བཟླས་ན་ཤིང་ལོ་རླུང་གིས་བརྡབ་པ་བཞིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་འདག་པའི་དབང་མེད་དེ་སྲོག་གི་དབང་པོས་མི་བཟོད་པར་བདག་གི་དྲུང་ད་འོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་ཕྱི་དང་ནང་གི་མཐན་རྫས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་ལས་ལ་བསྐལ་བས་དོན་འགྲུབ་བོ། །དེའི་ཚེ་བསྙེན་དས་ཉེར་མ་བཏུབ་ན་རེངས་པ་ཁུགས་སུ་གཞུགརྦད་དས་འགྲོར་མ་བཏུབ་ན་འཁྱིལ་བ་ལམ་ད་གཞུགབསད་དས་ལས་མ་གྲུབ་ན་ལོག་རྡུག་མཐའ་ལ་གཏད་པའི་མན་ངག་སོགས་སྔགས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་བྱས་ན་ཚེགས་མེད་པར་འགྲུབ་བོ། །ཕྱི་ལྟར་སྲོག་འཕྲོག་པ་འདི་ནི་ལྟ་སྒོམ་མོས་སློབ་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱང༌། དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དྲེག་པ་དངོས་སུ་མཐོང་ཁོལ་གྱི་བར་ད་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནང་ལྟར་སྲོག་འཕྲོག་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཏེ། གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་ལས། ནང་ལྟར་སྲོག་སྙིང་འཕྲོག་པ་ནི། །སྲོག་ནི་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོ་ལ། །སྙིང་པོ་འགུག་པའི་གསང་སྔགས་ཏེ༑ ༑ཡོན་ཏན་ཕ་རོལ་དྲུང་ད་འོང༌། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔགས་བཟླས་པ་གྲུབ་པའི་དབང་གིས་སྙིང་པོ་ཟབ་མོས་དངོས་སུ་ཁུག་ཅིང་སྔགས་དེ་གང་ལ་བཏབ་ཀྱང་བདེན་པ་གྲུབ་པ་དང༌། དགོངས་པ་ཟབ་མོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་སུ་ཤེས་ཤིང་གཉིས་མེད་ད་གྲོལ་བ་དང་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་སྐ་ལ་ཡུལ་གསུམ་གསལ་བའི་གསལ་སྣང་ཚད་ད་གྱུར་ནས་སྐ་མཐོང་བ་དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པས་སྲོག་སྡོམས་གཟེར་བཞིའི་གནད་དང་སྲོག་གི་དམིགས་གནད་ཀྱིས་གཅུན་ནས་སྙིང་པོ་བཟླས་པས་ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་གང་ཡང་དངོས་སུ་མཐོང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་བྱེད་དོ། །ནང་ལྟར་སྲོག་འཕྲོག་ཚུལ་འདི་ལ་ལྟ་སྤྱོད་གྲོགས་སུ་ལྡན་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་གཙོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གསང་བ་ལྟར་སྲོག་འཕྲོག་པ་ནི། གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་ཐ་རམ་ལས། གསང་བ་སྲོག་སྙིང་འཕྲོག་པ་ནི། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ཤེས་ན། །ལོག་ནས་སྲོག་སྙིང་འཕྲོག་ཏུ་མེད། །དེས་ན་གསང་བའི་སྙིང་འཕྲོག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཉིས་མེད་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ལྟ་བ་སྔར་སྨོས་པ་ལྟར་ཐག་ཆོད་ཅིང་གདིངས་རྙེད་ན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་དེར་འུབ་ཆུབ་པ་ལས་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བརྟན་གྱད་ད་གྱུར་པས་མཐོང་རེག་གི་མཚན་མ་དང་ལྷ་སྐ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡང་ལྟ་བའི་གདིངས་མ་ཆོད་ན་ཐན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ལས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་ལ། ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བའི་གདིངས་ཀྱིས་ཟིན་ན་འགོང་པོ་སྤུན་དགུའི་ནང་ནས་ངན་ཤོས་ཤིག་བསྒྲུབ་ཀྱང་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གསུམ་གྱི་གནད་སྤྱིར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བྱེ་བྲག་ད་གདལ་བྱ་གདག་པ་ཅན་རྣམས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲཏེ་སྲོག་འཕྲོག་པར་བྱ་བ་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཕུལ་ད་བྱུང་བ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་གིས་བཟུང་ཞིང་སྔགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འཇུག་པའི་ཡུལ་སེམས་ཅན་གྱི་རིས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ༑ གདལ་སླ་བ་དང༌། གདལ་དཀའ་བའོ། །དང་པོ་ལས་ཉོན་སྲབ་ཅིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་བསྟན་པ་སོགས་ཐགས་རྗེའི་ཐབས་ཀྱིས་ཐར་པའི་གནས་སུ་བསྒྲལ་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་གདལ་བསླ་བའོ།

།གཉིས་པ་ལས་ཉོན་ཤུགས་དྲག་པོས་རང་དབང་མེད་པར་མནར་བ་གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཤིང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་ཞི་བའི་ཐབས་གང་གིས་ཀྱང་གདལ་བར་མི་ནུས་པ་མནར་མེད་པ་སོགས་ངན་སོང་གི་འགྲོ་བར་ཤིན་ཏུ་མུ་མཐའ་མེད་པར་འཁྱམས་པ་དེ་ནི་དྲག་པོའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས། ལས་ངན་གདལ་དཀའ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་གིས་མི་གཏོང་ཞིང་ཐབམཁས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཕུལ་ད་བྱུང་བ་ནི་སྒྲོལ་བའི་ལམ་འདི་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་བསྒྲལ་བའི་ཚུལ་ནི་ཐོག་མར་རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གསུམ་གྱི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོའི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པས་བདག་བསྒྲལ་བར་བྱས་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་ལས་ངན་གྱི་གདལ་བྱ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང༌། མཉམ་ཉིད་ད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཕུལ་ད་བྱུང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐགས་རྗེས་གཞན་སྒྲོལ་བ་དང་ད་ལེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མདན་ད་རང་གི་སེམས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་དམིགས་བྱ་གསལ་ལ་དེའི་ལག་པ་ནས་བཟུང་ཏེ་བསྒྲལ་བར་བསམ་པ་དང༌། ཡུལ་དངོས་ཀྱི་ལག་པ་ནས་བཟུང་ཏེ་བསད་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡོད་ཀྱི་རིང་ལ་བསྒྲལ་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་ཀ་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་ད་ཁྱད་མེད་པས་བསྒྲལ་ཀྱང་སྒྱུ་མ་མིག་ཡོར་གྱི་ཚུལ་ད་ཡང་སྤུ་ཙམ་མི་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ན་བསྒྲལ་ཀྱང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རང་གི་ཁུར་ད་མི་འགྱུར་བས་རྟོགས་ཚད་དེ་ལྟ་བུ་དགོས་པར་རྫོང་འཕྲང་ལས་གསུངས་ཤིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྒྲོལ་བ་ལམ་ད་བྱས་པ་ལ་རྣམ་སྨིན་ངན་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ཚོགས་རྫོགས་པའི་ཐབས་ཀྱི་ནང་ན་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་ད་མ་ཕྱིན་པའི་སྒྲོལ་བ་བྱས་པ་རྣམས་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་པས་ཕ་རོལ་གསོད་པར་ནུས་ཀྱང་རང་ལ་རྣམ་སྨིན་མེད་པ་དཀའ་བས་ན་ཕ་རོལ་གནས་སྦྱོང་གི་འདན་པ་རྣམས་ནན་ཏན་བྱེད་དགོས་སོ། །བསྒྲལ་བའི་ཐབས་ནི་དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་གཟས་པ་པོ་དགུག་ཅིང་ལྷ་དང་དབྱེ་ལ་དྲག་པོའི་ཐན་དབབ། སྙིང་གའི་དྭངས་མ་ལྔ་འདས་ཀྱི་སྲོག་ཕྲོགས་ཏེ། ལས་ངན་གྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་སྦྱོང་བར་བསམ་པའི་ཁྲུས་ལུང༌། ཕ་རོལ་པོའི་ཚེ་བསོད་བདག་གི་ཚེ་ཡི་གསོས་སུ་བསྟིམ་པ་ཚེ་ལུང༌། དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འོག་མིན་ད་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་སུ་འཕང་སྟེ་རིགས་ཀྱི་སྲས་སུ་བསྒྱུར་བ་གནས་ལུང་སྟེ།དགོངས་སྤྱོད་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཕ་རོལ་ཀྱི་ཚེ་བསོད་རང་ལ་ཁུག་པས་བདག་རྣལ་འབྱོར་པ་འཚེངས་པ་དང༌། དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདད་རྩིར་གྱུར་པས་བཀའ་སྡོད་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་འཚེངས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ལས་ངན་རྒྱུན་ཆོད་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྲས་སུ་གྱུར་པས་གཟས་པ་པོ་འཚེངས་པ་སྟེ། འཚེངས་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོ་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ནི་འཇིགས་མེད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དབང་འབྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྫོང་ལྟ་བས་མ་ཟིན་ན་ཐོག་རེག་གི་མཚན་མ་བྱུང་ཡང་མི་གྲོལ།མཐ་སྟོབས་ཆེ་ཡང་སྲིན་པོ་དང་འདྲ། འཕྲང་སྒོམ་སྤྱོད་ཀྱིས་ལ་མ་བཟླས་ན།སྣང་བ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་མི་ཐོབ། མཐོང་ཁོལ་དངོས་སུ་མི་འོང༌།ཐོས་པ་ཆེ་ཡང་ནེ་ཙོ་དང་འདྲ། སྲོག་བླ་ཚེ་གསུམ་གྱི་གནད་ལ་མཁས་ཤིང་གདིངས་མ་ཐོབ་ན་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་དབང་མི་འབྱོར་བས་དེ་གསུམ་གཅིག་གྲོགས་སུ་གཅིག་བཟུང་ཞིང་ཡ་མ་བྲལ་བར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གསུམ་ལྡན་ད་ཉམས་སུ་བླང་བས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་དམ་པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོའི་གྲུབ་མཐར་སྙེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དེ་གསུམ་གྱི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྫོང་བསྟན་པ་སེམས་སྡེ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་ད་བསྡུས་པ་དགོངས་པ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དང་གདང་རབ་ཉེར་ལྔའི་མན་ངག་ཅི་རིགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བཀའ་གཏེར་གྱི་གདམས་པ་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐར་ངོ་སྤྲད་པའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་དང༌།བསྒོམ་པ་གསལ་བ་གསུམ་གྱད་ད་གྱུར་པར་སྒྲུབ་པའི་འཕྲང་གཏན་ལ་འབེབ་པ༑ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་རིམ་པ་ཇི་སྙེད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་ཉམས་ཀྱི་གནད་ཡིག་གི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། སྤྱོད་པ་མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་སྲོག་གི་ཆོས་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་ཉི་ཤུ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མན་ངག་གི་གནད། སྔགས་སྡེབ་སྙིང་གཟེར་ནག་པོ་མ་བུ་དང་བཅས་པ། སྲིད་པའི་གཏེར་ཁྱིམ་དང་སྲོག་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་མན་ངག་གི་རིམ་པ་མཁའ་དང་མཚོ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཅི་རིགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། གནད་ཀྱི་མཐར་ཐག་པ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་མངོན་ད་གསལ་བའི་ཐབས་ནི་ཟབ་མོའི་དགོངས་བརྒྱུད་ལྡན་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་སྒོ་ཀུན་ནས་མཉེས་པར་བྱས་ཏེ། དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་འཕོ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐགས་གསང་བའི་མཛོད་ཟབ་མོའི་ཐེག་པ་འདི་ལ་འཕགས་ཡུལ་ད་བཀའ་བབ་པའི་མཁས་གྲུབ་མང་ད་བཞུགས་མོད་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུས་ན་མཆོག་ཏུ་འཕགས་ཤིང་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་བཀའ་སྲོལ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་བཞི། བོད་ཀྱི་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་ད་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ཡི་དམ་ལྷས་དབང་བསྐར་ནས་ཐོབ་པ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་སྟེ། དེ་ཡང་འོག་མིན་ད་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་དབང་བསྐར། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དངོས་ལས་ཧེ་བཛྲ་སྟེ། དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་ཐོབ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡེ་ནས་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཤར་བའོ། །བཀའ་རྒྱུད་རྟགས་ཀྱི་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་བསྐར་ནས་ཐོབ་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་སྟེ། དེ་ཉིད་རི་མ་ལ་ཡར་དགོངས་པར་བཞུགས་པ་ན། རྨི་ལམ་ད་གླེགས་བམ་ཁང་སྟེང་ད་བབ་པ་སོགས་རྨིས་པ་ལྟར་ཁང་སྟེང་ད་གླེགས་བམ་རྣམས་བབས་འདག་པ་དོན་མ་ཤེས་པའི་ཚུལ་མཛད་ནས་སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ལ་བསྟན་ཀྱང་མ་ཤེས་ནས། གླེགས་བམ་རང་གི་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་གདང་བ་བསྐྱེད་ནས་ཞག་བདན་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་མཐོང༌། དེ་ནས་ཡང་ཞག་ཉེར་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་གླེགས་བམ་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐགས་སུ་ཆུད་དེ་ཏཱནྟྲའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པས་དེ་དབང་ཐོབ་པའོ། །རང་རིག་པ་རྩལ་གྱིས་དབང་བསྐར་ནས་ཐོབ་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ཏེ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་གནས་པ་དེ་ཉིད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་རིག་པ་རང་ལ་རང་ཤར་ཏེ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་བསྒྲལ། སྲིད་གསུམ་གཏན་དཀྲུགས། དག་གསུམ་རྩད་བཅད་ནས་རང་གིས་རང་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་སྟེ། སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པའོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་དབང་བསྐར་ནས་ཐོབ་པ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སྟེ། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མཆོད་གནས་སུ་པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པའི་གྲལ་ད་རྒྱལ་པོ་དེས་ཞུས་པ། བདག་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་གསེར་ཕྱེ་བྲེ་གང་བསྐར་ནས་སྐྱེས་ལན་པཎྜི་ཏ་མཁས་པ་བོད་ད་རྫོངས་ཤིག་ཞུས་འདག་པས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཁས་པ་ཞིག་བོད་ད་གཤེགས་པར་འཚལ་ཞེས་ཞུས་པས། ལྔ་བརྒྱའི་ནང་ན་ལྔ་ཚིགས་དབུས་སུ་མཁས་པ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་བཞུགས་པ་ལ་ཡར་མར་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་དས་གཅིག་ཏུ་བི་མ་ལ་ལ་གཟིགས་པས་བི་མས་བོད་ད་སོང་ཅིག་པར་གོ་ནས་གཞུ་མོ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་མདའ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུངས་ནས་བོད་ད་བྱོན། བི་མ་ལ་དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱས་དབང་བསྐར་ནས་ཐོབ་པའོ། །དེ་ནས་བོད་ཡུལ་ད་པད་འབྱུང༌། བི་མ། བུདྡྷ་གུ་ཏ། ཤནྟིང་གརྦྷ་བཞི་བྱོན་པས་བུདྡྷ་གུ་ཏ་ནི་གངས་ཏི་སེ་ནས་རྗེ་འབངས་ལ་གདམས་ངག་སྤྲེང་སྟེ་སླར་རྒྱ་གར་ད་གཤེགས།ཤནྟིང་གརྦྷ་རཀྵི་ཏ་དགོངས་པ་ལ་གཤེགས་ནས་བོད་ལ་ཆོས་སྤེལ་བ་མ་བྱུང༌། བོད་ད་དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞིའི་འགོ་བོ་ནི། པདྨ་འབྱུང་གནས། བི་མ་མི་ཏྲ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། བཻ་རོ་ཙ་ན་སྟེ་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་གཉིས། བོད་ཀྱི་གཉིས་ཏེ་བཞིའོ། །དེ་ཡང་ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྤྲུལ་པ་གུ་རུ་པདྨ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་བཀའ་བབ་གསུམ་པོའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཡང་འདས་ཤིང་བོད་ཡུལ་ད་རྗེ་བཙུན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་ད་དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་རྗེ་འབངས་ཐགས་ཀྱི་སྲས་དགུར་དབང་བསྐར་བའི་ཚེ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་མེ་ཏོག་དབུས་སུ་བབ་པ་སོགས་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པས་ཞལ་མཐོང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པར་མཛད་དེ། དེ་བཞིན་ད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཡང་དབང་བསྐར་རོ། །དེ་དག་གི་བཀའ་ཡང་གཉག་ཛྙཱ་ན་ལ་བབས་སོ། །ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་ད་མཐོང་བ་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས་ཡར་ལུང་མཆོང་གི་ཡང་རྫོང་ད། གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་ཞང་གི་བནྡེ་ཛྙཱ་ན་ལ་དབང་བསྐར་གསང་མཚན་དྲི་མེད་ཟླ་ཤར་ད་བཏགས་ནས་གྲུབ་པ་ཡང་ཐོབ། ལྷ་སྲས་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་དབང་གི་ཆུ་བོ་གཅིག་གོ །ཡང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ནས་རྒྱ་གར་ད་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དངོས་དང་དེའི་སློབ་མ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གཉིས་ལས་དབང་ཐོབ་ཅིང་བཻ་རོ་ཙ་ནས་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་ལ་དབང་བསྐར། དེས་ཡར་ལུང་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཞང་ཛྙཱ་ན་ལ་དབང་བསྐར་བའོ། །ཉི་ཟླ་རྟོད་ལ་གནོན་ནུས་པ་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་གསེར་བྲག་བྱ་ཁྱུང་ཚལ་ད་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལ་དབང་ནོས་ནས་གཉལ་གྱི་དགེ་རི་རུ་མར་མེ་དགུ་པ་བཞེངས་ནས་ཞང་ལ་དབང་བསྐར་བ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ལྟར་ན་སློབ་དཔོན་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞི་ཀ་གཅིག་ཏུ་འདས་པ་ནི་ཞང་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་འམ་གསང་མཚན་དྲི་མེད་ཟླ་ཤར་ད་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེས་གྲའི་མན་ཁང་ད་སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་དང༌། གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དབང་བསྐར། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གནུབས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་གཙང་གི་མི་བཞི་ལ་དབང་བསྐར། དེའི་ནང་ནས་བཀའ་ཐམས་ཅད་བབ་པའི་མཆོག་གནུབས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གསང་མཚན་གཏེར་བཞད་རྩལ་ལ་སྔར་གྱི་བཀའ་བབ་བཞིའི་སྟེང་ད་ཕྱིས་དཱ་ན་ཏ་ལའི་དབང་བཀའ་དང་ལྔ་འདས་ཤིང༌།དེ་ལས་རིམ་པར་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བར་ད་བརྒྱུད་ནས་མངའ་བདག་ཉང་རལ་བ་ཅན་གྱིས་ཞུས། མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་སྐ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་ཡིན་པས་བཀའ་མའི་དབང་བརྒྱུད་ད་མ་ཟད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་ཆོས་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་པ་མངའ་རིས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སོགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཟམ་མ་ཆད་པ་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་བདག་གི་བླ་མ་དམ་པ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་ཡང་དོན་གྱི་སླད་ད་མཚན་ནས་སྨོས་ན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མའམ། མཚན་གཞན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཞེས་སུ་ཡུལ་གྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ན་གྲགས་པ་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་པའི་སྐར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་ཤིང༌། རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་དང་མངའ་རིས་པཎྜི་ཏར་འཁྲུང་དས་སོགས་ཁ་སང་བཞིན་ད་གསལ་པོར་དྲན་ཚུལ་ཞལ་ནས་གསུངས་ཤིང་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་སྙན་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཐམས་ཅད་ད་ཁྱབ་པ་བཀའ་བབ་བདན་དང་ལྡན་ཞིང་ཁྱད་པར་ད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དཔལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་རྣམས་ལས། ལམ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་དངོས་སུ་ནོས་ཤིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བཀའ་བབ་པ་གང་དེས་གཟིམ་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ད་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འདས་པའི་ཚོགས་ལ་ཐགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་དབང་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གནང་ཞིང༌། དེར་མ་ཟད་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་སྙན་ད་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་ལས་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་སྒྲུབ་པའི་དབང་དང་དེ་དག་གི་དགོངས་དོན་གྱི་བཤད་པ་དང༌། ཟབ་མོའི་དམར་ཁྲིད་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱད་ད་མའི་དབང་དང་བཤད་བཀའ་སྣ་ཚོགས་རྩལ་ནས་འདི་རྣམས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཞིག་ཀྱང་གྱིས་ཞེས་བདག་ཅག་ལ་སྔ་ཕྱིར་གསུང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐལ་ཞིང་རྗེས་སུ་གནང་ལ་ཐགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏད་པར་མཛད་པ་དང༌། སླད་ནས་གཟིམ་ཁང་དེ་ཉིད་ད་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་དབུར་བཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་འདས་པའི་ཚོགས་དང་བདག་ཅག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇམ་མགོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་པོད་དགུའི་ལུང་གི་རྒྱུན་ཡང་ལེགས་པར་ནོས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུར་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ད་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེང་སང་གི་བར་ད་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ། མཁའ་ལ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གྲལ་མ་ཞིག།ས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་བཀྲག་མ་ཡལ། བར་ད་སྨན་རག་བདད་རྩིའི་མཚོ་མ་སྐམ། དམ་ཉམས་དང་འདྲེས་ཁྱེར་གྱི་སླད་མ་ཞུགས།མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་ཀྱི་ངད་མ་ཡལ། བྱིན་རླབས་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟམ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་པ་ལགས་པས། སྔ་འགྱུར་བའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་འདི་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་པར་ཨོ་རྒྱན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་བཀའ་གཙིགས་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡིན་པས། དས་ཀྱི་མཐར་སྐྱེས་པ་རྙིང་མའི་ཆོས་གྲལ་འཛིན་པའི་དམན་པ་བདག་གིས་ཀྱང་སྒོ་གསུམ་གཡོ་ཟོལ་མེད་པས་བླ་མའི་བཀའ་དང་རང་གི་མོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཞིག་འབྲི་འདོད་ཡོད་ཀྱང་ཇི་བཞིན་དས་སུ་སྨིན་པ་ཕྲལ་ད་མ་བྱུང་བས་དེ་གར་ལུས་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཆུ་འབྲུག་གི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ལ་བདག་གི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་འདིར་གཟུགས་སྐའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལའི་ཐགས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་མཛད་པ་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ། ཉེ་ཆར་ཞེ་ཆེན་པ་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་པའི་སྐ་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང༌། གཏེར་བྱོན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ། རིན་ཆེན་བྱེ་རུའི་ཕྲེང་བ་སྤུས་ལེགས། མི་ཡི་ནོར་བུ་བདེ་སྐྱོང་གི་སྣོད་སོགས་དངོས་རྫས་ད་མ་དང་བཅས་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་སྤྱི་དོན་ཞིག་འབྲི་དགོས་པར་ནན་གྱིས་བསྐལ་བ་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་ད་མས་བསྐལ་བའི་རྐྱེན་བྱས་ནས། རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཆུ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་ཡང་དབེན་པདྨ་བདེ་ལྡན་ད་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་བར་ད་ངག་བཅད་ཀྱི་ཚུལ་ད་གཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བྱས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་སླར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་ཕུལ་ཏེ། ལོ་དེ་ཡི་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གློ་བུར་འབྲི་འདོད་ཞིག་བྱུང་བ་བཞིན། པད་འབྱུང་བི་མ་བཻ་རོ་ནམ་སྙིང་སྟེ་མཁས་པ་མི་བཞིས་བརྩམས་པའི་བདེ་གཤེགས་འདས་པའི་བཤད་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས། བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་དང་བླ་མའི་མན་ངག་སོགས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ཉིན་བཞིན་བརྒྱུད་མར་བྲིས་པས་སྲོག་གི་སྐོར་འབྲི་ཚེ་ནང་ཉམས་ཤིན་ཏུ་འཚུབ་པ་བྱུང་ཡང་ཚོགས་མཆོད་སོགས་ཕུལ་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཟླ་བ་དེ་ཡི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྔ་དྲོར་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བགྱིད་པ་པོ་ནི་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའམ་ཆེ་མཆོག་དགྱེས་པ་རྩལ་ད་འབོད་པ་སྟེ་འདིས་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་དས་ཐམས་ཅད་ད་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་མི་ནུབ་པར་གནས་ཤིང་དེ་ཡི་མཐ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིགདཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཧེ་རུ་ཀཿ །བཀའ་སྡོད་མི་བཟད་འབར་བའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བས། །ཚུལ་འདིར་གུས་ཤིང་འཛིན་པར་བགྱིད་རྣམས་ལ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་འབེབ་པར་མཛོད། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཚོམ་བུར་བཅས་པ་དང༌། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་དགྱེས་ཞལ་མངོན་བསྟན་ནས། །གླ་དབྱངས་དང་བཅས་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་གི །ཆར་གྱིས་དེང་འདིར་དགེ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་དང་དས་ཀུན་ད། །ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་མི་ཉམས་གནས་པའི་མཐས། །ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཀུན་ཀྱང༌། །སྔགས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག།ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །མངྒ་ལཾ། ༈

སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀས། །དས་གསུམ་རྣམ་དག་འོག་མིན་གསང་མཆོག་ཏུ། །དཔལ་ཆེན་རྣམ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་འཁོར་ཚོགས་ལ། །བརྗོད་མེད་དགོངས་བརྒྱུད་ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་གསུངས། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རབ་ཀྱིས། །ངག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་སེམས་འགྲེལ་ལུང་ལྔར་བཅས། །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་དང་གཏུམ་ཆེན་སྡེ་བརྒྱད་ལ། །བརྡའ་བརྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་གཏད་རྒྱ་མཛད། །རེ་ཞིག་སྤེལ་བར་དས་ལ་མ་བབ་པས། །སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་ད་བཅུག།མི་འཇིག་བཀའ་རྟགས་རིམ་པ་བདན་གྱིས་གཏམ།། རོ་གླིང་ཚལ་གྱི་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པར་སྦས། །ནམ་ཞིག་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམ་དགུ་ཡི། །འོད་གསལ་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བར་མཆོད་རྟེན་དེ། །མཁའ་འགྲོ་དྲེགས་པ་བྱེ་བས་སྲུང་ཞིང་མཆོད། འཇའ་ཤར་གློག་འགྱུ་འོད་ཆེན་འབར་བར་གཟིགས། །བརྟགས་པས་འཛམ་གླིང་འཚེངས་ནུས་ཆོས་གཏེར་མཐོང༌། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འདས་ཏིང་འཛིན་མཐས་བསྐལ་པས། །དྲེག་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་སྒྲོམ་རྣམས་སོ་སོར་ཕུལ། །མཁའ་འགྲོས་དབང་བསྐར་སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་སོ། །དེ་ཉིད་ཀུན་འདས་པདྨ་སམ་བྷ་ཝས། །བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་བྱང་ཆུབ་ལོན་ཚལ་ད། །རྗེ་འབངས་བཀའ་བབ་སྙིང་གི་བུ་དགུ་ལ། །དབང་དང་གདམས་པ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བསྩལ། །ད་ལྟ་མ་སྤེལ་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་ལ། །བོད་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བར་འགྱུར། །མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་གཞན་ཀུན་ཉམས་ཀྱང་སླའི། །བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་གསུམ་ཉམས་མ་འཇུག་ཅེས་གདམས། །དེ་ཕྱིར་པདྨའི་རིང་ལུགས་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས། །འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་བཤད་སྒྲུབ་འབད་རིགས་པས། །མི་ཕམ་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་དཔྱད་གསུམ་གྱིས། །རྨད་བྱུང་རྣམ་བཤད་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོར་གྲུབ། །གང་དེ་འཛད་མེད་ཆོས་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱུ༑ ༑གཅིག་ལས་ད་མར་འབྱུང་བ་སྤར་གྱི་འཕྲུལ། །ལ་དཀར་ཁྱིམ་བདག་དད་གསུམ་བློ་ཡིས་བཞེངས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀུན།། བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་རྟག་བརྟན་ཅིང༌། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་ཐགས་མཐན་ཁྲིམས་གཙང་བས། །བསྟན་པ་ཡུན་ད་གནས་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །རྒྱུ་སྦྱོར་པོ་ཡང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ད། །མི་མཐན་ལོག་འདྲེན་མདའ་ལྔའི་འཚེ་བ་ཞི། །ཚེ་དཔལ་ཡོན་ཏན་ཡར་ཟླའི་རྗེས་འགྲོ་བས། །བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྟག་ཏུ་བགྱིད་པར་ཤོག།ཕྱོགས་མཐའ་མི་མངོན་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཚོགས་ཀུན། །བདེ་ལེགས་རྩ་བ་དགེ་བཅུའི་ལམ་བཟང་སྤྱོད། །བདེ་སྐྱིད་སྐབས་གསུམ་ལྗོངས་ཀྱི་དཔལ་ཐོབ་སྟེ། །བདེ་དགའ་འགྱུར་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག།ཅེས་པའི་སྤར་བྱང་ཉུང་ད་འདི་ཡང་ཕྱི་མོའི་ཞུ་དག་དང་ཆབས་ཅིག་མཁན་མིང་རཏྣ་ཀིརྟིས་སྨྲས་པ་སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#/__/dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi spyi don rnam par bshad pa dngos grub snying po bzhugs so/__/na mo gu ru many+dzu g+ho ShA ya/__dpal ldan pad+ma las 'khrungs ye shes ska/__/rig 'dzin bla ma'i tshogs kyi sprin spro ba/__/bde chen mkha' 'gro'i dbang phyug dpa' bo'i rjer/__/dngos po kun gyis btud de phyag bgyi'o/__/ye shes ska mchog 'jam dpal dpal dang ldan/__/rol pa'i rta skad ma chags pad+ma'i gsung*/__/yang dag grub pa'i thags mchog 'gyur ba med/__/yon tan kun bdag che mchog dpal la 'dad/__/dpal gyi rol pas ma mo dbang sdud cing*/__/phrin las phur pas dgra bgegs thal bar rlog/dregs chen sngags bdag yongs kyi rjer gyur pa/__/'bar ba'i bka' sdod tshogs bcas rgyal gyur cig/sngags kyis 'dal ba'i las can mtha' dag la/__/rab 'byams lha sngags ting 'dzin bkod pa yi/__/sgyu 'phrul drwa ba chen po'i snying po ni/__/dkyil 'khor yongs kyi khyab bdag sgrub sde brgyad/__/gang gi mtshan tsam thos dang mos pa la'ang*/__/rnam gnyis dngos grub rdzogs ldan sprin bzhin da/__/ches cher snang ba gsang sngags snying po de'i/__/dgongs don brgyud pa'i lung bzhin rnam par brjod/__/de la 'dir das gsum gyi yi dam zhi khro rab 'byams ma lus pa gcig tu 'das pa/__las dang ye shes kyi dngos grub sgrub pa la thabs tshul man ngag mtha' dag gi zab pa mthar thag pa/__byin rlabs phrin las kyi tshan kha lhag par che ba dpal ma hA yo ga'i sgrub sde zab mo bka' brgyad da grags pa'i dgongs don gyi tshul mdo tsam bshad pa la/__thog mar dge ba lo rgyus kyi sgo nas spro ba bskyed pa/__bar da dge ba lo rgyus de ldan gyi chos 'chad pa'i thabs spyir bstan pa/__tha mar dge ba gsang sngags snying po sgrub pa sde brgyad kyi dgongs don rnam par bshad pa gsum gyi/__dang po la spyi dang bye brag gnyis las/__dang po bka' dang bstan bcos spyi'i lo rgyus ni/__lha'i bu nor bu 'dzin gyis zhus pa'i mdo las/__chos rnams bka' dang bstan bcos gnyis su 'das/__/legs par gsung dang de yi dgongs 'grel gnyis/__/de yi dbang gis shAkya'i bstan pa 'di/__/'jig rten khams 'dir yun ring gnas par 'gyur/__/zhes gsungs pa bzhin da bka' ji ltar byung ba dang*/__bstan bcos ji ltar byung ba'i tshul las/__dang po ni/__dpal thog ma'i sangs rgyas kun tu bzang po nyid rang rig gdod ma'i dbyings su sangs rgyas thams cad kyi byed pa por sangs rgyas nas/__sprul pa'i rol pa bsam gyis mi khyab pas zhing dang das ris su ma chad par mnyam pa nyid kyi bkod pa chen pos sems can gyi khams mtha' yas pa'i don mdzad pa las/__re zhig yul das 'di'i sems can rnams 'dal ba'i dbang gis snang ba ni/__bdag cag gi ston pa shAkya thab pa 'di nyid kyis/__dang por thags bskyed/__bar da dka' ba spyad/__mthar mngon par rdzogs par sangs rgyas te stong gsum mi mjed kyi 'jig rten 'dir mdzad pa bcu gnyis ston pa mchog gi sprul pa'i ska'i tshul da snang bar mdzad de theg pa than mong ba dang*/__khyad par ba'i chos kyi 'khor lo rab 'byams bskor bar mdzad do/__/de yang than mong gi gdal bya'i ngor shAkya'i rigs su 'khrungs shing sangs rgyas pa chags bral rab byung gi rnam pa'i ska dngos des/__yul wa ra na si drang srong lhung ba'i gnas su bka' dang po bden pa bzhi'i chos 'khor dang*/__rgyal po'i khab tu bar pa mtshan nyid med pa'i chos 'khor dang*/__yul pad+ma can da tha ma nges pa don gyi chos 'khor gsum bskor zhing*/__gzhan yang rgyal po'i khab tu lha mir dge bcu'i chos 'khor/__yul ma ga d+har rang rgyal la rten 'brel bcu gnyis kyi chos 'khor bskor bar gsungs pa sogs/__gdal bya'i ngor chos kyi rnam grangs yul so sor bstan pa ni tshad med kyang*/__don ni gong da bshad ma thag pa'i chos 'khor rim pa gsum gyi khongs su 'ad ba nyid do/__/de dag las mngon mtho nges legs kyi lam bstan pa lha mi'i theg pa dang nyan rang gi theg pa rnams la theg pa than mong ba zhes dang*/__theg pa chen po la ni khyad par ba'i theg pa zhes bya zhing*/__de la'ang rgyu dang 'bras bu'i theg pa gnyis su yod de/__gang zhe na dbu ma dang sems tsam gyi dgongs pa rnam par bzhag pa'i gzhung gi bka' thams cad ni rgyu pha rol tu phyin pa'i theg pa yin la/__sngags phyi nang gi gzhung da gyur pa'i bka' thams cad la ni 'bras bu gsang sngags kyi theg pa zhes bya'o/__/theg pa chen po pa 'di dag mthar 'bras sangs rgyas thob par 'dra'ang ring lam dang nye lam gyi khyad par las rgyu 'bras kyi theg pa zhes bya'o/__/gsang sngags kyi theg pa de la'ang bya spyod rnal 'byor gyi rgyud sde gsum las/__dang po bya rgyud la rig sngags thams cad kyi khog dbub pa dpang bzang gi rgyud sogs spyi rgyud drug dang*/__bye brag gi rgyud 'jam dpal dri ma med pa'i rgyud sogs 'jam dpal gyi skor dang*/__za ma tog che chung sogs spyan ras gzigs kyi skor dang*/__lag na rdo rje dbang bskar ba'i rgyud sogs phyag na rdo rje'i skor te gsum gyis mtshon pa'i bya rgyud rnams ni/__than mong gi gnas nai ra dza na dang*/__khyad par gyi gnas lcang lo can la sogs par lha'i dbang po sogs kyis zhus pa'i ngor/__ston pa nyid rigs gsum mgon po sogs su sprul nas gsungs so/__/rnam snang mngon byang dang rnam par mi rtog pa'i tan+t+ra sogs spyod rgyud ni bya ba dang rnal 'byor gyi rgyud kyi khog dang mtshungs par ci rigs su gsungs so/__/rnal 'byor gyi rgyud de la rnal 'byor dang*/__rnal 'byor chen po dang*/__rnal 'byor mchog gi rgyud gsum da yod pa las/__dang po than mong gi gnas sum cu rtsa gsum dang khyad par gyi gnas 'og min da ston pa kun rig rnam par snang mdzad kyi rnam pas/__zhu ba po gsang ba'i bdag po sogs la bka' stsal te/__yo ga gzhung chen po bam po sum brgya pa dang*/__lung chen po'i rgyud bzhi ste/__de nyid bsdus pa/__rdo rje rtse mo/__dpal mchog dang po/__rtog pa bsdus pa'i rgyud la sogs pa rnams 'khor lha dang byang chub sems dpa' rnams kyi don da gsungs so/__/rnal 'byor chen po ni ma hA yo ga'i rgyud rnams te/__de yang glang po rab 'bog gi rgyud la sogs pa tan+t+ra chen po sde bco brgyad kyis mtshon pa'i ma hA yo ga'i rgyud rnams ston pa nyid dpal chen po'am rnam par snang mdzad sogs su sprul nas/__zhu ba po rdo rje 'dzin pa sogs 'khor gyi nang da gsungs so/__/ma hA yo ga'i rgyud de dag bsdus na thabs dang shes rab kyi rgyud gnyis su 'da'o/__/rnal 'byor mchog gi rgyud la rdzogs pa a nu yo ga'i theg pa dang*/__rdzogs pa chen po a ti yo ga'i theg pa gnyis/__dang po/__rgyal mo pa ri'i tshal da ston pa nyid dpal kun tu bzang po'am/__rdo rje sems dpar sprul pa la lang+ka'i bdag pos zhus nas/__mdo bzhi dems dang lngar bka' stsal te/__mdo bzhi ni kun 'das rig pa'i mdo/__sems lung chen mo'i mdo/__ye shes rngam pa glog gi 'khor lo'i mdo/__dar khrod khu byug rol pa'i mdo/__sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa 'das pa'i mdo ni bka' thams cad kyi dems su bzhag pa'o/__/a ti yo ga ni/__gnas rgyal mo pa ri'i tshal dang*/__za ma pa ri'i tshal da ston pa nyid dpal kun tu bzang po kun byed rgyal por sprul nas/__kun tu bzang po che ba rang la gnas pa'i rgyud sogs rdzogs pa chen po sems phyogs kyi mchog gi skor la sogs pa gsungs so/__/de ltar chos sna tshogs gsungs pa de dag kyang 'dzam gling gi mi dang nyan rang byang sems kyi rigs can rnams la shAkya'i rgyal po ska dngos kyis rgyu mtshan nyid kyi theg pa rnams 'phags pa'i yul la sogs par gsungs pa dang*/__lha rnams dang rigs gsum mgon po sogs sems dpa' chen po rnams la kun rig rnam par snang mdzad da sprul nas phyi rgyud sde gsum gsungs pa dang*/__rigs lnga sras dang bcas pa rnams la dpal kun tu bzang por sprul nas nang rgyud sde gsum gsungs pa de dag kyang gdal bya'i blo'i rim pa dang mthan par gnas kyang than mong gi gnas d+ha na ko sha_bsil ba'i tshal/__rgyal po'i gnas/__ri me ri 'bar ba sogs dang*/__khyad par gyi gnas 'og min dang*/__yum gyi mkha' chos kyi dbyings la sogs par than mong dang khyad par gyi ston par snang bas 'khor gyi gdal bya phal pa dang khyad par can rnams la rgyu dang 'bras bu'i chos kyi 'khor lo bskor ba nyid da snang bar zad de/__don da ston pa gcig nyid kyi ye shes kyi ska gdal bya'i bsam pa dang mthan pa sna tshogs su sprul pa'i rol pa sna tshogs kyis chos sna tshogs bstan pa de dag rgyas par bka' bstsal pa chos sgo brgyad khri bzhi stong*/__'bring da bka' bstsal pa gsung rab yan lag bcu gnyis/__bsdus te bka' bstsal pa theg pa rim pa dgu zhes grags shing*/__gzhan yang yo ga phyi nang gsang ba la sogs pa'i rnam par bzhag pa bsam gyis mi khyab pa yod mod kyi/__don da rgyu dang 'bras bu'i theg pa gnyis su 'da'o/__/bka' de la gsungs tshul gyi phye na/__zhal nas gsungs pa'i bka'/__byin gyis brlab pa'i bka'/__rjes su gnang ba'i bka' gsum da yod la/__de lta bu'i rgyu dang 'bras bu'i theg pa'i bka' de dag de das kyi 'khor da 'das pa so so'i sdud pa po rnams kyis mi brjed pa'i gzungs su bzung ste yi ger btab nas 'jig rten gyi khams 'dir dar zhing rgyas par mdzad pa yin te/__rgyu pha rol tu phyin pa'i theg pa than mong pa rnams gnas brtan 'od srung la sogs pas bka' bsdus shing mi las mir brgyud de dar/theg pa chen po kha cig 'jam dpal la sogs pas bsdus nas byang sems phal mo che las brgyud de mi'i 'jig rten da dar bar mdzad do/__/'bras bu gsang sngags kyi theg pa ni mi yul gyi gdal bya than mong pa'i ngor ston pa shAkya'i rgyal po nyid kyi zhal nas khyab brdal da ma gsung bar re zhig sbas pa'i tshul gyis skal ldan dbang po rab rnams kyi don da bstan par mdzad pa yin la/__de'i dbang gis gdal bya phal pa dag gis gsang sngags 'di sangs rgyas kyi bka' yin min gyi the tshom bzlog pa'i phyir de das kyi gdal bya than mong pa'i 'khor gyi nang da ston pa shAkya'i rgyal po nyid kyi zhal nas gsang sngags ni da gdod mi yul 'dir 'byung ba'i tshul da dngos su lung bstan te/mdo sde gdams ngag 'bog pa'i rgyal po las/__nga ni mya ngan 'das 'og tu/__/lo ni brgyad dang bcu gnyis na/__/bstan pa'i snying po dam pa zhig/rgyal po dza yi khang thog tu/__/thags rje mthan pa'i byin rlabs kyis/__/lag na rdo rjes ston par 'gyur/__/zhes pa la sogs pa gsal bar gsungs pa'i tshul dang mthan par/__ston pa'i thags rjes rigs lnga'i sangs rgyas dang*/__rgyal tshab rnams la bskal ba mdzad de/__'bras bu'i chos 'di gser gyi glegs bam la baiDUr+ya'i yi ger bris nas thags rje mthan pa'i byin rlabs kyis rgyal po dza'i khang thog tu rang babs su snang bar gyur pa rgyal po dza dang slob dpon ku ku rA dzas de'i don rnams rdo rje sems dpa'i byin rlabs kyis rtogs nas mi yul 'dir gsang sngags dar ba dang*/__gzhan yang 'jam pa'i dbyangs kyis lha'i gnas dang*/__spyan ras gzigs kyis klu'i gnas dang*/__phyag na rdo rjes gnod sbyin gyi gnas su snang bar mdzad/__'dzam bu'i gling 'dir ni kri ya rnams wa ra na si dang*/__yo ga rnams ri ma la ya me ri 'bar ba dang*/__ma hA dang a nu rgyal po dza nyid kyi gnas dang*/__a ti yo ga d+ha na ko sha'i gling da bshad cing sgrub par byas te de las yul kun tu rgya cher 'phel ba'o/__/bshad pa'i rnam grangs gzhan da lung bzhi dems dang lnga ni bskyed rdzogs rdzogs chen gsum gyi spyi rgyud dang*/__sgyu 'phrul sde brgyad ni lta ba a ti dang spyod pa ma hAr gtogs pas a nu'i rgyud da'ang gsungs te bskyed rdzogs rdzogs chen gyi gnad bstan pa'i cha nas ji ltar bzhag kyang rung ngo*/__/de dag ni bka' ji ltar byung ba'i lo rgyus so/__/bstan bcos ji ltar byung ba ni/__ston pa mya ngan las 'das nas lo brgya lhag tsam na/__yul yangs pa can da nyan thos sde pa tha dad pa'i dgra bcom pa lnga brgya 'das nas bstan bcos bye brag bshad mdzod chen po bam po sum brgya pa mdzad pa bstan pa 'di'i bstan bcos kyi thog ma yin la/__de nas bzung ste zab pa dang rgya che ba'i bka' yi dgongs don 'grel ba'i shing rta chen po klu sgrub dang thog med rnam pa gnyis la sogs pa 'dzam gling rgyan mchog slob ma dang bcas pa'i tshogs kyis brtsams pa'i bstan bcos dang*/__sngags kyi lugs la byang chub sems dpa'i 'grel pa skor gsum dang*/__grub pa sde bdan da grags pa la sogs pas mtshon te grub chen rig 'dzin rnams kyis mdzad pa'i bstan bcos da ma rnams byung ba'o/__/bstan bcos zhes pa rgyal ba'i bka' yi rjes su 'brang nas rtsom pa po mtshan nyid dang ldan pas legs par bshad pa yin la/__de yi dbye ba lung btus pa'i bstan bcos/__lung 'grel ba'i bstan bcos/__lung don rig pa'i bstan bcos gsum/__dang po ched da brjod pa'i tshom la sogs pa lta bu/__gnyis pa 'bum Tika la sogs pa lta bu/__gsum pa ni ji skad da/__don med don log don dang ldan/__/ngan g.yo brtse bral sdug bsngal spongs/__/thos rtsod sgrub pa lhur len pa/__/bstan bcos drug bral gsum da 'dod/__/ces pa ltar ngan pa drug bral zhing yon tan gsum dang ldan pa ste/__rig tshogs drug dang byams chos skor lnga la sogs pa bzhin no/__/de dag gis bka' dang bstan bcos spyi'i byung tshul mdor bsdus su brjod nas/__da ni gnyis pa bye brag tu khyad par gyi rgyud sgrub pa bka' brgyad kyi chos rin po che ji ltar byung ba brjod na/__chos zab mo 'di ni 'og min gyi gnas su kun tu bzang po dpal he ru kas yongs su dag pa'i 'khor rnams la rdo rje'i tshig tu gsungs pa rnams sdud pa po rdo rje chos la sogs pas bsdus shing*/__rdzu 'phrul gyi yi ger snang ba rin po che'i sgrom da bcug ste mchod rten chen po bde byed brtsegs par mkha' 'gro ma las kyi dbang mo che mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa la gnyer da gtad par mdzad pa dang*/__gang gi tshe dar khrod ro gling bsil ba'i tshal zhes 'jigs su rung ba'i gnas su slob dpon hU~M ka ra/__'jam dpal bshes gnyen/__nA gardzu na/__pad+ma 'byung gnas/__d+ha na saM kr-i ta/__bi ma la mi tra/__rom bu gu ya/__shAn+ting gar+b+ha dang brgyad dgongs pa mdzad cing bzhugs pa'i tshe/__ya mtshan rmad da byung ba'i sgrom bu brgyad la 'od dang 'ja' tshon dkrigs pa sogs ltas dang*/__mkha' 'gro dang dregs pa'i tshogs kyis bskor ba byed pa gzigs pa dang 'dir 'jig rten phung 'tshengs nus pa'i gdam pa zab mo 'dag snyam da dgongs te/__slob dpon rnams kyi der dgongs pa gtad cing bka' srung gi tshogs rnams la dam rdzas byin nas dam bsgrags shing dbang da bsdus pa'i das der/__ma mo mkha' 'gro rnams kyis bka' ci zhig stsal zer nas lhags pa la sgrom bu rnams gtod ces gsungs pas/__dngul gyi sgrom bur yang dag gi chos skor gnas pa slob dpon hU~M ka ra'i phyag tu gtad/lcags sgrom da 'jam dpal ska'i chos skor gnas pa 'jam dpal bshes gnyen gyi phyag tu gtad/__zangs sgrom da pad+ma gsung gi chos skor gnas pa klu sgrub snying po'i phyag tu gtad/__g.yu yi rus pa'i 'ang sgrom bur phur pa'i chos skor gnas pa pad+ma 'byung gnas kyi phyag tu gtad/__gser gyi sgrom bur che mchog gi chos skor gnas pa bi ma la mi tra'i phyag tu gtad/__bse sgrom da ma mo'i chos skor yod pa d+ha na saM kr-i ta'i phyag tu gtad/__mchong la cha'ang sgrom da mchod bstod kyi chos skor yod pa ram+bu gu ya de ba tsan+t+ra'i phyag tu gtad/__gzi sgrom da drag sngags kyi chos skor yod pa phung byed shan+ting gar+b+ha'i phyag tu gtad/rin chen sna lnga'i sgrom bu phra men gyi rgyas btab pa bang ba brgyad bcug pa zhig slob dpon rnams kyi dbus su bzhag go__/lo rgyus gzhan na phur pa'i chos skor gyi sgrom bu pra b+ha ha sti'i phyag tu gtad/__rin chen sna lnga'i sgrom bu bka' brgyad dkyil 'khor gcig tu sgrub pa'i chos skor ni thams cad kyi bka' bab pa pad+ma 'byung gnas kyi phyag tu gtad ces rig 'dzin dgu'i bka' bab kyi lo rgyus kyang byung ngo*/__/de nas slob dpon rnams kyis so so rang rang gi sgrom bu kha phyes nas so so'i chos skor bton/__dbus kyi rin po che'i sgrom bu de slob dpon gang gis kyang kha 'byed ma nus la/__rgya bcag pas kyang ma chog nas/__slob dpon brgyad kyi dgung bdan da dgongs pa rtse gcig mdzad cing*/__mkha' 'gro ma rnams la gsol ba btab pas rgya rang grol da gyur te de'i nang nas bka' brgyad bde gshegs 'das pa'i chos skor byung ngo*/__/bde gshegs 'das pa'i chos skor gyi sgrom bu de das rgya ma khrol bar slar mchod rten de nyid da bzhugs pa phyis pad+ma 'byung gnas kyis rgya bkrol zhing*/__mkha' 'gro rnams kyis bshad dang sgrub par bka' gnang ngo zhes kyang 'byung ngo*/__/de yang 'di ltar dbus kyi sgrom bur bde gshegs 'das pa'i rgyud kyi skor la ni/__rtsa ba'i rgyud/__phyi ma'i rgyud/__phyi ma'i phyi ma'i rgyud la sogs pa rgyud lnga/__che mchog 'das pa rtsa ba'i rgyud la sogs pa bcu ste rgyud bco lnga byung ngo*/__/lcags sgrom las 'jam dpal ska'i skor la/__'phags pa 'jam dpal/__gsang ba rgyud kyi rgyal po nyer gnyis pa/__'jam dpal gsang rgyud le'u drug cu pa/__gshin rje me lce phreng ba'i rgyud la sogs pa rgyud shin tu mang po 'byung ngo*|_|de bzhin da sgrom bu so so'i pad+ma gsung gi skor la/__rta mchog rol pa'i rgyud/__rngog ma le brgan gyi rgyud/__dbang chen 'das pa'i rgyud sogs shin tu mang po dang*/__yang dag thags kyi rgyud la 'jig rten 'das mdo dang rngam glog gal po che chung sogs shin tu mang po dang*/__phur pa phrin las kyi rgyud la/__bid to ta ma rig pa mchog la kI la ya'i rgyud/__kI la ya bcu gnyis kyi rgyud/__rnal 'byor ma dam pa gsang chen gyi rgyud la sogs pa rab tu mang po dang*/__che mchog yon tan gyi skor la/__bdad rtsi rol pa lung bam po brgyad pa/__dbyings ye shes gsang ba 'khor lo'i rgyud sogs shin tu mang po dang*/__ma mo rbod gtong gi chos skor la/__ma mo gsang ba gtan tshigs kyi rgyud/__ma mo srid pa'i bem 'bum phrag gcig pa/__ma mo gsang ba 'das pa'i tan+t+ra 'bum sde gcig pa la sogs pa ches mang po dang*/__'jig rten dregs pa'i rgyud kyi skor la/__ska rgyud dregs pa 'das pa/__gsung rgyud ngan sngags nag po/__thags kyi rgyud dregs pa'i srog tig nag po la sogs pa shin tu mang po dang*/__dmod pa drag sngags kyi chos skor la/__ska'i rgyud drag sngags shel phreng dkar po/__gsung gi rgyud drag sngags 'das pa/__thags kyi rgyud drag sngags tsit+ta dmar 'byin la sogs pa shin tu mang po byung ba ni bka' yi skor ro/__/de nas bstan bcos kyi skor la grub pa'i slob dpon rnams kyis rgyud de dag gi dgongs pa legs par bkral nas 'jam dpal ska 'khor lo bzhi yi dgongs par 'das pa la sogs pa sgrub sde brgyad so so'i dgongs don gyi grub mtha' dang*/__'jam dpal ska yi ska la sogs pa ska yi drag sngags kyi bar gyi sgrub pa re rer yang sgrub pa brgyad kyi sgrub lugs dang*/__'jam dpal bshes gnyen gyi dgongs pas sgrub pa bka' brgyad kyi gnad bskyed rdzogs rdzogs chen gsum da mthar thag par bzhed pa dang*/__de bzhin da slob dpon bi ma las rgyud lung man ngag gsum da bsdus pa dang*/__slob dpon klu sgrub kyis rnal 'byor rnam pa gsum dang*/__slob dpon pad+mas ma hA a nu a ti ste yo ga gsum gyi tshul da bsgrub pa dang*/__slob dpon hU~M ka ras lta spyod sgrub pa gsum dang*/__slob dpon d+ha na saM kr-i tas lta spyod rnam pa gnyis su 'das par bzhed cing*/__slob dpon ram bu gu h+yas rdzong dang 'phrang rnam pa gnyis su 'das pa dang*/__phung byed shan+ting gar+b+ha'i gzhung gis sgrub pa bka' brgyad kyi mtha' srog dang srog 'phrog pa gnyis la thag par bzhed de so so'i bzhed pas sgrub lugs kyi rnam bzhag gsungs pa rnams don la dgongs gnad mthan te gang ltar bshad kyang chog go__/de las mchog tu 'phags pa grub pa'i rig 'dzin chen po pad+ma 'byung gnas kyis bsam yas 'chim phu'i brag dmar ke'u tshang da rje 'bangs thags kyi sras dgu la sgrub pa bka' brgyad kyi dkyil 'khor da dbang bskar zhing so so'i me tog rigs kyi lha tshom bu dgur bab pa'i lha so so'i grub pa brnyes shing*/__de rnams la gsang ba'i man ngag tu gdams pa bka' brgyad bde gshegs 'das pa'i chos skor 'di la/__rgyud lung man ngag gi chos sde brgya dang sum bcur grags pa las/__dang po rgyud kyi skor la bde gshegs 'das pa rtsa ba'i rgyud/__phyi ma nges par 'byung ba'i rgyud/__phyi ma'i phyi ma sngags kyi rgyud/__ma tshangs pa kha skong ba'i rgyud/__'byed par byed pa lde'u mig gi rgyud lnga ni spyi rgyud lnga'o/__/sgos rgyud bcu ni/__zhi ba 'das pa rtsa ba'i rgyud dang*/__che mchog 'das pa rtsa ba'i rgyud la sogs pa brgyad dang*/__rig 'dzin 'das pa rtsa ba'i rgyud dang bcu ste rgyud bco lnga/__byang chub sems dpa' rdo rje snying pos mdzad pa'i lung lnga ste/__thags rje dpyang thag gnas kyi lung*/__mdzad pa cho 'phrul lha yi lung*/__phrin las mthar phyin sgrub pa'i lung*/__gsang sngags nges pa don gyi lung*/__gsal bar byed pa sgron me'i lung ste lung lnga dang bcas pa'i de ltar rgyud lung nyi shu'o/__/man ngag gi skor la/__phyi bshad thabs gsal byed kyi man ngaganang sgrub thabs gsal byed kyi man ngagagasang ba nyams len gsal byed kyi man ngag gsum las/__dang po la bzhi ste/__phyi'i sdom lnga/__rgyud kyi chings lnga/__lung gi sdebs lnga/__sgrub thabs kyi sbyor so lnga ste chos sde nyi shu yod pa las phyi'i sdom lnga ni/__gsang sngags lung gi bang mdzod/__gsang sngags bka' yi tha ram/__gsang sngags bka' yi lde'u migagasang sngags lung gi bka' mgo__sgrub pa lung gi bka' mgo dang lnga'o/__/rgyud kyi chings lnga ni/__khog dbub stong than gyi chings/__sa gcod tshom gyi chings/__'grel pa 'bru gnon gyi chings/__Ti ka bsdus don gyi chings/__lag len man ngag gi chings dang lnga'o/__/lung gi sdebs lnga la/__rgyud lung dang sdebs pa/__lung sgrub thabs dang sdebs pa/__sgrub thabs phrin las dang sdebs pa/__phrin las lag len dang sdebs pa/__lag len nyams myong dang sdebs pa lnga'o/__/sgrub thabs kyi sbyor lugs lnga ni/rtsa ba sgrub thabs dang sbyor ba/__sgrub thabs phrin las dang sbyor ba/__phrin las sgom khog dang sbyor ba/__sgom khog ting nge 'dzin dang sbyor ba/__ting nge 'dzin gdams pa dang sbyor ba lnga'o/__/nang sgrub thabs gsal bar byed pa'i man ngag la/__zhi ba dang khro bo'i sgrub thabs gnyis las/__dang po la sgrub lugs lnga ste/__dam pa rigs brgyar sgrub pa/__zhi ba bzhi bcu rtsa gnyis su sgrub pa/__de kho na nyid rigs lngar sgrub pa/__gsang chen rigs gcig tu sgrub pa/__zhi ba phyag rgya rkyang ba'i sgrub pa dang lnga'o/__/dang po/__dam pa rigs brgyar sgrub pa la las chen lnga/__las chung lnga ste chos tshan bcur yod pa las/__las chen lnga ni/__gzung ba dkyil 'khor gyi cho garim pa dbang gi cho gabyin rlabs rab gnas kyi cho gatshe 'das ro sreg gi cho galho sgo mtshan byang gi cho ga lnga'o/__/las chung lnga ni/__mnyes pa mchod pa'i cho gamachod mgron gtor ma'i cho gamachod sbyin chu gtor gyi cho gaska gdang sAts+tsha'i cho gzhi ba ro sreg gi cho ga dang lnga'o/__/zhi ba bzhi bcu rtsa gnyis kyi sgrub thabs la'ang sgrub lugs lngar bkod de/__phyi bskyed rim da sgrub pa/__nang rdzogs rim da sgrub pa/__gsang ba de kho na nyid ye shes lngar sgrub pa/__phrin las dngos grub da sgrub pa/__las phra mo kha tshar da sgrub pa'o/__/de nyid rigs lngar sgrub pa la'ang sgrub lugs lngar bkod de/__phyi rdul tshon gyi dkyil 'khor da sgrub pa/__nang phung po'i dkyil 'khor da sgrub pa/__gsang ba dag lnga'i dkyil 'khor da sgrub pa/__de kho na nyid ye shes lngar sgrub pa/__yongs su rdzogs pa ska lngar sgrub pa dang lnga'o/__/zhi ba phyag rgya rkyang pa dang*/__gsang chen rigs gcig la'ang sgrub thabs lnga ste/__gnad lnga bcu rtsa lnga la brten nas 'khor 'das kyi chos thams cad gtan la dbab ste sgrub pa dang*/__chos thams cad rdo rje sems dpa'i rang bzhin da 'das pa la brten nas yi dam rgyun da nar mar sgrub pa dang*/__phrin las kha tshar la brten nas chos spyod lam rim da sgrub pa dang*/__shes pa dgu la brten nas gsang sngags gzhung tshul da sgrub pa dang*/__bskyed rdzogs gzhung 'brel da brten nas rgyun gyi yi dam nar mar sgrub pa ste de ltar zhi ba la chos tshan sum cu tham pa'o/__/khro bo la'ang rtsa ba dang yan lag gi sgrub thabs gnyis su bkod pa las/__dang po la lnga ste/__gang zag spros pa la dga' ba'i don da bskyed rdzogs chen mo rnam par spros pa dang*/__bsdus pa la dga' ba'i don da bskyed rdzogs 'bring po dang*/__rab tu bsdus pa dang shin tu bsdus pa la dga' ba'i don da bskyed rdzogs chung ngu shin tu bsdus pa dang*/rgyun da sgrub par mos pa rnams la sngags sgrub nar ma'i sgrub thabs dang*/__gang zag blo chung ba rnams kyi don da khro bo phyag rgya rkyang ba'i sgos sgrub dang lnga'o/__/de dag kun la'ang sgrub lugs lnga lngar bkod de/__phyi rdul tshon gyi dal la brten nas bskyed pa ma hA yo gar sgrub pa dang*/__nang phung po'i dal la brten nas rdzogs pa a nu yo gar sgrub pa dang*/__gsang ba rig pa sems kyi dal la brten nas rdzogs pa chen po a ti yo gar sgrub pa dang*/__de kho na nyid lam rim la brten nas bskyed rdzogs zung 'brel da sgrub pa dang phrin las yongs su rdzogs pa la brten nas sgyu lus lha skar ngo sprad pa dang lnga'o/__/yan lag gi sgrub thabs la lnga lnga nyer lngar bkod de/__de yang byin rlabs kyi sgrub chen lnga/__phan gdags pa'i las chen lnga/__phrin las kyi gzer lnga/__nyams chags kyi skong chen lnga/__bstod bskal gyi bye brag lnga bcas so/__/dang po byin rlabs sgrub chen lnga ni/__das kyi bsnyen pa'i sgrub pa/__mchod rdzas bdad rtsi'i sgrub pa/__rim pa dbang gi sgrub pa/__bkra shis tshe'i sgrub pa/__byin rlabs phur pa'i sgrub pa dang lnga'o/__/phan gdags las chen lnga ni/__dam rdzas bam gyi las/__bsregs sbyong ro yi las/tshe 'das gshin gyi las/__'dal ba gri'i las/__sgrol ba rgyu'i las dang lnga'o/__/phrin las kyi gzer chen lnga ni/__'khor lo la brten te srung ba'i gzer/__gtor ma la brten te bzlog pa'i gzer/__than la brten te bsad pa'i gzer/__hom la brten te bsreg pa'i gzer/__thod pa la brten te mnan pa'i gzer lnga'o/__/nyams chags kyi skong chen lnga ni/__mchod pa phud kyi skong*/__dam rdzas mdangs kyi skong*/__srog chags rgyu yi skong*/__gling bzhi mdos kyi skong*/__'gyod tshang bshags pa'i skong dang lnga'o/__/bstod bskal gyi bye brag lnga ni/__gzhi bstod chen po chos nyid don rtags la bstod pa/__gzhi bstod bsdus pa lha'i tshom bu la bstod pa/__spyi bskal chen mo ska mdog phyag mtshan nas bskal ba/__'bring po lha'i mtshan grangs rkang thon nas bskal ba/__chung ngu dal gyi pho brang nas bskal ba dang lnga ste/__de ltar khro bo la chos tshan sum cu rtsa lnga'o/__/gsang ba nyams len gsal bar byed pa'i man ngag la/__chos tshan nyer lnga ste/__bskyed rdzogs gsum gyi sgrub lugs lnga/__sngags kyi yan lag lnga/__than mong gi rnal 'byor lnga/__khyad par gyi rdzogs rim lnga/__ska gsum gyi gzer lnga'o/__/dang po sgrub lugs lnga ni/__bskyed pa ma hA yo gar sgrub pa/__rdzogs pa a nu yo gar sgrub pa/__rdzogs chen a ti yo gar sgrub pa/__'dod chags can zhi ba la brten te sgrub pa/__zhe sdang can khro bo la brten te sgrub pa lnga'o/__/sngags kyi yan lag lnga ni/__sngags kyi sgrub thabs rin po che'i phreng ba/__sngags kyi bye brag bzla thabs dang bcas pa/__sngags kyi sgra'i skyon yon bstan pa/__gsang sngags spyi'i sngags don bstan pa/__bskyed rim sngags kyi gegs sel bstan pa dang lnga'o/__/than mong gi rnal 'byor lnga ni/__nang nub chos spyod kyi rnal 'byor/__sngon 'gro gtor ma'i rnal 'byor/__btung ba skom gyi rnal 'byor/__bza' ba zas kyi rnal 'byor/__spyod lam rgyun gyi rnal 'byor dang lnga'o//khyad par gyi rdzogs rim lnga ni/__bskyed rim la brten te lha'i rdzogs rim/__sems nyid la brten pa byang chub sems kyi rdzogs rim/__lus la brten pa rtsa'i rdzogs rim/__dbugs la brten pa rlung gi rdzogs rim/__bcud la brten pa thig le'i rdzogs rim dang lnga'o/__/ska gsum gyi gzer lnga ni/__yi dam gyi ska la ska gsum gyi gzer btab pa/__bar gcod kyi bdad la ska gsum gyi gzer btab pa/__gsang ba'i dgra gsum la ska gsum gyi gzer btab pa/__'gro drug gi g.yangs sa la ska gsum gyi gzer btab pa/'byung ba'i bdad la ska gsum gyi gzer btab pa dang lnga'o/__/de ltar bde gshegs 'das pa'i chos sde la/__rgyud lung man ngag gi chos tshan brgya sum cur bkod pa 'di ni mnga' bdag rgyal pos zhus pa la slob dpon pad+ma thod phreng gis gnang nas lho brag kho mthing rnam snang gi ska rgyab la sogs par gter da sbas pa nyid/__mnga' bdag rgyal po'i ska yi skye ba bcu drug pa mnga' bdag chen po nyang nyi ma 'od zer gyis gter nas gdan drangs shing*/__bdag nyid chen po de la lam 'di'i bka' gter chu bo gcig 'dres kyi tshul da bka' bab pa de las rim par brgyud nas deng sang gi bar da smin grol nyams len gyi rgyun bzang po ma nyams par bzhugs pa yin no/__/de dag ni lo rgyus mdor bsdus pa ste rgyas par gsang sngags lung gi bang mdzod dang chos 'byung rnams su shes par bya'o/__/gnyis pa bar da dge ba lo rgyus de ldan gyi chos 'chad thabs kyi sgo nas khog dbub pa la spyi dang bye brag gnyis las/__dang po bka' thams cad ni ston pa dang gnas dang 'khor dang das dang chos phun sum tshogs pa ste phun tshogs lnga yi sgo nas bka' nyid da nges pa bskyed pa'i tshul gyis 'chad cing*/__bstan bcos thams cad ni rtsis mgo lnga'i sgo nas 'chad de mdzad pa po gang gis mdzad/__lung gang nas btus pa dang phyogs gar gtogs mtshan ci las btags/__don gang gi ched da mdzad/__dbu zhabs kyi don gang yin te rnam pa lnga nges pa'i tshul gyis bstan bcos rnam dag tu shes nas 'chad par bya ba yin no/__/than mong da ni spyi yi don gyis khog dbub/__dkyus kyi sa bcad/__tshig gi 'bru gnyer ba'i sgo nas bshad cing*/__der dgos pa shes par bya ba dang tshig phan tshun mtshams sbyar ba dang mi 'thad par dogs pa la brgal ba'i lan ston pa dang*/__rigs pa'i 'thad pa dang bcas pa'i sgo nas ma rtogs log rtog the tshom gyi dri ma dang bral bar nges pa'i shes pa yang dag pa bskyed pa'i tshul da bshad par bya ba ni spyir btang ngo*/__/gnyis pa bye brag tu bshad pa la spyir 'jig rten las 'das pa'i theg pa dam pa'i chos kyi sgo thams cad theg pa rim pa dgur bsdus nas de dag gi rim pa dang mthan par so so'i phun sum tshogs pa lnga dang ldan pa'i sgo nas de dag re re'i lta sgom spyod 'bras kyi khyad par rnams ma 'dres par 'chad pa dang*/__phyi pa dang nang pa'i grub pa'i mtha' sna tshogs pa so sor dbye zhing 'chad par bya ba yin no/__/de dag ni rgyas par gsang sngags lung gi bang mdzod da lta bar bya dgos la/__mdo tsam 'dir brjod na grub pa'i mtha' zhes pa la phyi rol pa dang nang pa gnyis las/__dang po la/__lta ba sum brgya drug cu dang*/__'jig lta re gnyis/__log lta nyi shu/__tarkA sde lnga/__mu stegs sde bzhi/__rtag chad gnyis la sogs pa'i dbye sgo sna tshogs yod kyang mdor bsdus na rtag chad gnyis su 'ad ste/__rtag lta bas ni bdag gam tshangs pa dbang phyug sogs kyi ngo bo rtag cing thams cad des byed par 'dod pa dang*/__chad lta bas 'byung ba bzhi las da lta'i phung po 'di glo bur skye zhing shi nas rgyun chad pa'i phyir/__sems can 'khor bar yang nas yang da 'khor ba ni med par 'dod do/__/de la gang zag gi bdag ni phung po dang gcig tha dad da ma grub pa'i rigs pas khegs la/__tshangs dbang khyab 'jug sogs rtag pa'i skyes bu 'jig rten thams cad skyed pa'i don byed pa de lta bu med de/__rtag pa la don byed pas stong pa dang*/__don byed pa la mi rtag pas khyab pa dang*/__gzhan thams cad mi rtag la de gcig pa rtag pa'i sgrub byed med de de dngos por yod pa la rgyu las ma skyes pa'i ye yod mi srid pa'i phyir ro/__/chad par smra ba'ang mi rigs te/__chos gang yang rgyu med par 'byung ba mi srid do/__/gal ste 'byung na de nyid rtag tu yod pa'am med par thal ba dang*/__rten cing 'brel 'byung gi chos la rgyu tshang bzhin da 'bras bu rgyun chad pa mi srid pas/__sems can skye ba'i sems kyi rgyu snga ma'i sems yin pa dang*/__'chi das kyi sems las srid pa phyi ma'i sems 'byung ba la rigs pas gnod pa med cing sgrub byed yod pa dang*/__de ltar min na da lta snang ba'i dngos po 'di kun kyang rgyu 'bras su mi rten pas thams cad yod pa'am med par thal ba sogs nyes pa mang po yod pas khegs so/__/nang pa sangs rgyas pa la'ang rgyu mtshan nyid kyi theg pa'i grub mtha' dang*/__'bras bu sngags kyi theg pa'i grub mtha' gnyis las/__dang po la/__nyan thos dang*/__rang rgyal dang*/__byang sems kyi theg pa gsum da yod la/__nyan thos pa de la'ang bye brag smra ba dang mdo sde ba'i grub mtha' gnyis su yod de/__bye brag smra bas ni phung po lnga dang 'das ma byas gsum gyis bsdus pa'i chos thams cad shes bya gzhi lngar bsdus nas 'das byas kyi phyogs de dag la skad cig ma dang rdul phra rab kyi char dbye bar byas pas/__gzugs can rnams rdul phran cha med kyi mtha' can dang*/__shes pa rnams skad cig cha med kyi phreng ba rim par skye ba tsam da blos rtogs nas de la gang zag gi bdag med cing da ma 'das pa'i chos tsam gyi rang bzhin zag pa dang bcas pa'i phung po 'di ni skad cig gis mi rtag pa dang*/__sdug bsngal gsum gyi rten da gyur pa dang*/__gang zag gi bdag des stong pas bdag po dang byed pa med par shes pa'i sgo nas sdug bsngal gyi bden pa rtogs pa dang*/__sdug bsngal ba'i rang bzhin can gyi phung po 'di bdag tu chags pa'i rtsa ba can gyi nyon mongs pa dang de'i dbang gis las sna tshogs bsags pa'i rgyu rkyen las kun tu 'byung zhing srid par yang nas yang da rab tu skye bar mthong bas kun 'byung bden pa rtogs pa dang*/__srid par skye ba'i rgyu yi rtsa ba bdag tu 'dzin pa nyid bdag med par rtogs pa'i shes rab kyis spang ba'i lam de ni/__thar pa myang 'das sgrub pa'i lam yin zhing*/__de nyid kyis 'khor ba'i 'dam las nges par 'byin cing gtan gyi thar pa thob pa ni rigs pa ste mchog tu grub cing 'thad pa yin gyi/__bdag med pa'i lam kho na ma gtogs de spangs nas thar pa'i lam gzhan med par mthong ba ni lam gyi bden pa rtogs pa'o//lam de gom pas bdag 'dzin kun brtag dang lhan skyes rnams spangs te khams gsum 'khor bar skye ba rgyun bcad pa'i 'gog pa ni 'khor ba las gtan da nges par 'byung ba/__las nyon dang sdug bsngal ming med par zhi ba don da gnyer bya dang thob bya kun gyi nang na phul da byung ba'i gya noms pa yin par shes pas 'gog pa'i bden pa rtogs pa ste/__de ltar lta ba'i sgo nas bden pa bzhi rtogs pa yin la/__cha med gnyis po don dam par grub par 'dod cing skye 'gag dang kun byang gi chos thams cad gzhi med pa'i stong nyid da ma rtogs pas chos bdag med pa ma rtogs pa yin no/__/de'i bsgom pa ni dag gsum gyi gnyen por mi sdug pa sogs goms par byed cing*/__spyod pa ni so sor thar pa'i tshul khrims yongs su dag pa la gnas pa'i sgo nas byang chub phyogs kyi chos sum cu rtsa bdan la spyod pa'o/__/'bras bu ni gang zag zung bzhi ya brgyad de/__gnas skabs lam gyi 'bras bu bdan dang*/__mthar thag khams gsum kun tu sbyor ba zad pa'i dgra bcom pa thob bo/__/nyan thos de'i ba pa'i mtha' bden bzhi dang gang zag gi bdag med 'dod pa dang cha med gnyis don dam par grub par 'dod pa 'dra yang*/__ldan min 'ad byed dang 'das ma byas rnams bye smra ltar rdzas su mi 'dod par btags pa tsam da 'dod pa dang*/__phyi don gyi rnam pa shes pa la shar ba nyid kyi sgo nas yul rig pa las phyi don dngos lkog na mo'i tshul da 'dod pa sogs tha snyad kyi tshul la dngos stobs kyi rigs pa dang mthan pa'i khas len 'ga' zhig gis 'phags pa las mdo sde ba'i grub mtha' zhes logs su brjod kyi/__lta sgom spyod 'bras rnams nyan thos dang khyad par med pa'o/__/gnyis pa rang rgyal gyi theg pa ni/__sngon gyi tshe rnams su bdag med pa'i chos thos shing smon lam btab pa'i rgyu las srid pa tha ma par gyur pa na/__srid pa la skyo ba'i sems shugs kyis skye zhing dar khrod da bor ba'i rus gong lta bu la brtag nas 'di ni shi ba zhes bya ste/__'di'i rgyu ni skye ba blang pa las so zhes sogs ma rig pa'i bar da rten 'brel lugs bzlog tu brtags pas sdug bsngal dang kun 'byung ba'i bden pa rtogs la/__yang gang zag gi bdag med kyang de ltar ma rig pa de ni 'khrul pa'i sgro btags pa la 'dzin pa tsam las don da de'i gzung ba ltar gyi gang zag gi bdag med par rtogs na 'khor ba'i rgyu ma rig pa de 'gag par shes pas lam bden dang*/__ma rig pa 'gags pas rga shi'i bar 'gag pa'i rten 'brel lugs bzlog la bsam pas 'gog bden rtogs pa dang*/__nang gi sems skad cig ma'i phreng ba'i rten 'brel gyi dbang las phyi rol gyi don rnams rmi lam gyi snang ba bzhin da snang bar zad kyi don la phyi don da grub pa'i rdul phran cha med kyang ma grub par/__nang gi sems skad cig cha med tsam bden grub tu khas len pa yin pas gang zag gi bdag med dang chos kyi bdag med las gzung ba gzugs kyi phyogs bden med da shes pa'i bdag med phyed gnyis rtogs pa'i lta ba can no/__/sgom pa ni bsam gtan bzhi pa la brten te sbyor lam drod nas zad mi skye shes pa'i ye shes kyi bar da stan gcig gi steng da rgyud la bskyed nus pa ste/__rten 'brel lugs zlog gi gnad la nges pa 'drong ba'i tshul gyis so/__/spyod pa ni sgra med par lus kyi brdas chos ston cing rdzu 'phrul ya ma zung gis sems can la phan 'dogs pa'o/__/'bras bu ni yid bzhin bde ba mchog gi sa zhes rang rgyal dgra bcom pa'i go 'phang mngon da byed pa'o/__/byang chub sems dpa'i theg pa ni/__bdag med gnyis ka rtogs pa'i mkhyen pa dang*/__sems can gyi khams mtha' dag mi 'dor ba'i snying rje chen pos rdzogs smin sbyang ba mtha' ru phyin nas sangs rgyas sgrub par byed pa yin la/de la theg chen gyi mdo sde zab pa dang rgya che ba'i dgongs pa'i phyogs 'grel lugs kyi slob dpon dag gi rjes su 'brang ba'i dbu ma dang sems tsam pa gnyis su yod do/__/sems tsam pas ni gnyis stong gi rnam shes gsal rig tsam don dam par yongs su grub la/__rnam shes de la dag pa dang ma dag pa'i bag chags bzhag pa'i rten 'brel gyi gzhan dbang gis snang ba sna tshogs snang zhing de ltar gnyis su snang zhing gnyis su grub par 'dzin pa'i kun btags can gyi ngor bdag gnyis su grub par 'dzin kyang*/__don la gzung 'dzin gang yang med pas bdag gnyis kyis stong pa'i chos dbyings de ni rnam shes de la chos nyid kyi tshul da yod pas gzung 'dzin med pa'i shes pa de nyid gnas lugs su byas nas grub mtha' 'jog pa dang*/__de la'ang rnam pa 'di dag tha snyad da shes pa'i rang bzhin da bden pa rnam bden pa dang*/__mi bden pa med pa gsal snang tsam da 'dod pa rnam rdzun pa ste/__tha snyad khas len tshul gyis grub mtha' gnyis su yod la/__rnam bden pa la'ang sgo nga phyed tshal ba sogs nang gses gsum yod do/__/sems tsam pa'i sgom spyod 'bras bu ni theg pa chen po pa yin phyir dbu ma dang 'dra'o/__/dbu ma pas ni gzung 'dzin med pa'i rnam shes tsam yang bden grub tu mi 'dod do/__/shes bya'i chos gang la'ang bden par grub pa rdul tsam med pa'i stong pa dang rten 'byung gi snang ba zung da zhugs pa'i chos kyi dbyings zab mo lta bas rtogs par byed pa'o/__/'di la'ang gnas lugs gzhal tshul la blo'i rtsal che chung gis sgyu ma 'di la sgyu ma rigs grub pa'ang zer/__mchan/ltar gnyis su med pa dang*/__rab tu mi gnas pa gnyis/__dang po'i 'dod pa ni 'di ltar snang ba'i kun rdzob 'di dag brtags na ma grub pa'i phyir snang yang mi bden pa sgyu ma lta bu yin te/__des na snang stong gnyis med sgyu ma lta bu 'di chos kyi gnas lugs yin pas gzhi lam 'bras bu'i skabs thams cad sgyu ma lta bu'o zhes 'dod do/__/'di dag gi lugs la kun rdzob la yang log dang don dam la rnam grangs yin min gnyis su 'byed do/__/'di ni theg pa chen po dbu ma'i lugs kyi rjes kyi nges pa tsam las spros bral ji bzhin da gtan la ma pheb pa'o/__/gnyis pa rab tu mi gnas pa la'ang*/__stong pa rab tu mi gnas pa/__rgyun chad rab tu mi gnas pa/__btang snyoms rab tu mi gnas pa/__zung 'jug rab tu mi gnas pa bzhi las/__dang po ni kun rdzob don dam tha dad de/__snang ba kun rdzob ni 'di ltar snang yang 'khrul pas btags pa ste dpyad na mi bden pa'i phyir don da med la/kun rdzob med pa'i stong pa ni gnas lugs so snyam da stong pa phyang chad pa zhig gnas lugs su 'dod pa'o/__/'di ni snang ba nyid ye nas stong bzhin da snang ba'i stong nyid mtha' bral ma shes par kun rdzob bkag pa'i stong rkyang la stong par 'dzin pa mthar 'dzin da lhung ba'o/__/rgyun chad rab tu mi gnas pas ni don dam stong pa 'dod lugs snga ma dang phyogs 'dra la/__rnam rtog yod kyi ring la tshogs bsags pa'ang yod/__de'i 'bras bu ye shes skye ba'ang yod la/__mthar rnam rtog zad nas ye shes kyang rgyun chad par 'dod pa'o/__/'dis kyang gzhi lam 'bras bu'i gnas skabs thams cad da snang stong gnyis po ye nas 'ad 'bral mi srid pa'i chos dbyings mtha' bral gyi gnas lugs ma rtogs pa'o/__/btang snyoms rab tu mi gnas pas ni yod pa dang med pa sogs ji ltar khas blangs kyang sgro btags pa las ma 'das la/__sgro 'dogs de ni dpyad na ma grub pas 'di zhes khas len pa gang yang med pa'i lta ba 'dzin pa'o/__/spyir gnas lugs ni smra bsam brjod pa las 'das pa'i khas len dang bral ba ni bden mod kyi gang da khas blangs kyang rigs pas sun phyung nus pa tsam zhig la brten nas khas len dang dmigs pa thams cad btang snyoms su bzhag pa tsam gyis gnas lugs ji bzhin pa gtan la pheb pa ma yin no/__/bzhi pa zung 'jug rab tu mi gnas pas ni/__snang stong ngo bo nyid kyis 'ad 'bral med pa'i chos dbyings spros pa'i dra ba kun gyis dben pa 'phags pa rnams kyis so so rang gis rig par bya ba bden pa gnyis dbyer med pa'i gnas lugs zab mo de'i ngang da chos kun ro mnyam par gyur pas kun rdzob dang don dam gnyis su yang bzhag pa med la/__tha snyad da ni ji ltar snang ba rnams la brtags dpyad med par/__'jig rten na snang ba ltar khas len pa kun rdzob dang de'i rang bzhin yod med la sogs pa'i mtha' thams cad dang bral ba'i chos kyi dbyings kyi rang bzhin da gnas pa don dam bden pa zhes bya ste/__mdor na deng sang dbu ma thal 'gyur pa zhes yongs su grags pa'i lugs nyid do/__/'di ni rgyal ba'i yum nas bstan pa'i shes rab kyi pha rol tu phyin pa chos kyi dbyings kyi dgongs pa ji bzhin pa gtan la phab pa'i phyir rgyu yi theg pa'i lta ba mthar thag pa'o/__/theg pa chen po pa 'di dag gis lta ba bdag gnyis dang bral ba'i chos kyi dbyings la dmigs nas/__sgom pa theg pa chen po'i lugs kyi byang phyogs so bdan dang*/__spyod pa pha rol tu phyin pa drug la bskal pa grangs med gsum la sogs par spyad pas/__'bras bu rdzogs pa'i sangs rgyas su 'grub par 'dod pa yin no/__/'di dag gi tshul rgyas pa ni gsang sngags lung gi bang mdzod da lta bar bya'o/__/de yan chad kyis rgyu mtshan nyid kyi theg pa'i grub mtha' bshad zin nas/__gnyis pa 'bras bu gsang sngags kyi theg pa la/__sngags phyi pa dang*/__nang pa bla na med pa gnyis las/__dang po la bya rgyud spyod rgyud rnal 'byor kyi rgyud gsum da yod la/__de'i dang po bya rgyud pa ni gzhung kri ya sde drug tu grags pa la sogs pa'i dgongs pa gtso bor bzung nas dngos grub bsgrub pa ste/__de la kri ya sde drug ni/__dbu'i gtsug tor nas gtsug tor 'khor los sgyur ba'i rgyud/__ljags las khro bo pad+ma 'khyil ba'i rgyud/__thags ka nas rig pa mchog gi rgyud/dpang pa nas rdo rje dpang bzang gi rgyud/__lte ba nas legs grub kyi rgyud/__phyag las dpal mchog dang po/__zhabs 'og nas bsam gtan phyi ma dang gshin rje nag po'i rgyud de bdan byung ba dang*/__rgyud las byung ba'i sgrub thabs sum brgya drug cu la sogs pa yod la/__de dag 'jig rten las 'das pa thams cad de bzhin gshegs pa dang pad+ma dang rdo rje'i rigs gsum gyis bsdus la/__de re re la'ang rigs kyi bdag po'i gtsug tor ste rnam snang la sogs pa rigs de'i sangs rgyas dang*/__de'i yum spyan ma sogs kyi dkyil 'khor/__'jam dpal la sogs pa rigs kyi sems dpa' dang sems ma/gshin rje gshed la sogs pa khro bo khro mo dang de dag gi bka' nyan pho mo'i sgrub thabs rnams su yod cing*/__'jig rten pa'i rigs la nor can dang*/__lngas rtsen dang*/__'jig rten pa'i rigs gsum te bya rgyud rigs drug gi dkyil 'khor zhes bshad do/__/de la kri ya pa'i lta ba ni don dam par chos thams cad rang bzhin gyis dag pa'i stong pa nyid mtha' bzhi dang bral ba las/__kun rdzob tu yongs su dag pa'i lha de dang bdag gnyis rje khol gyi tshul gyis byin gyis brlabs pa'i lha de'i ska gsung thags kyi mtshan ma mngon da byas pa'i thabs la brten na myur da las dang ye shes kyi dngos grub 'grub pa'i tshul la nges pa brtan por gyur pa yin te/__de'i phyir dag pa gsum gyi sgo nas 'jug pa zhes bya'o/__/sgom pa ni stong pa yi ge sgra gzugs la sogs pa kri ya lha drug tu grags pa'i tshul gyis gtso bor ye shes pa la dmigs nas sngags bzlas pas thags dam bskal zhing mnyes pa'i thabs la 'jug pa'o/__/spyod pa ni khrus gsum dang gtsang sbra gsum spyod cing sbyin sreg dang mchod pa sogs sngags 'grub byed kyi cho ga'i yan lag rnams la brtson pa lhur len pa'o/__/'bras bu ni gnas skabs su lus dang rdzas dang longs spyod las byung ba'i than mong gi grub pa che chung dang*/__mthar thag mi tshe bcu drug na rigs gsum gyi sangs rgyas de dag gi go 'phang thob pa'o/__/u pa ya ni gzhung u pa sde bzhir grags pa lta bu sogs bka' dang de'i dgongs 'grel gyi lung la brten nas/__chos dbyings rig pa'i ye shes kyi byin rlabs rigs bzhi'i lha yi mtshan ma la bdag mdan spun grogs kyi tshul da bsgom pas dngos grub bsgrub par 'dod pa ste/de yang u pa sde bzhi ni/__rnam snang mngon byang gi rgyud/__me dpang 'bar ba'i rgyud/__phyag na rdo rje dbang bskar ba'i rgyud/__rnam par mi rtog pa'i tan+t+ra dang bzhi zhes gsungs so/__/u pa ya zhes grags pa spyod rgyud pa'i lta ba ni chos kyi dbyings mtha' thams cad dang bral ba dang gnyis su med pa rig pa ye shes kyi byin rlabs rnam snang sogs rigs bzhi'i lhar shar ba nyid spun grogs kyi tshul da dmigs nas dngos grub nod pa la yid ches thob pa'o/__/sgom pa ni mngon byang lnga'i tshul gyis bskyed bzlas ting nge 'dzin gyi cho 'phrul rnam par 'phrul pa'o/__/spyod pa ni phyi'i khrus dang gtsang sbra sogs grogs tsam las nang gi ting nge 'dzin nyid gtso bor 'dzin pa'o/__/'bras bu gnas skabs su mngon shes sogs than mong gi grub pa dang*/__mthar thag mi tshe lnga na rigs bzhi'i sangs rgyas su 'grub pa'o/__/'di dag bya ba dang rnal 'byor cha mnyam pa'i tshul gyi gnyis ka'i rgyud ces kyang bya'o/__/rnal 'byor rgyud nyams su len pa yo ga pas ni/__de nyid bsdus pa sogs lung gi rgyud bzhir grags pa lta bu'i bka' dang de'i bstan bcos kyi rim pa la brten nas don dam mtha' bral gyi dbyings su chos thams cad mnyam par gyur kyang kun rdzob bslu ba med pa'i snang tshul da bdag dam tshig pa la 'og min nas rigs lngas bsdus pa'i ye shes kyi lha spyan drangs nas ji srid ma dgrol gyi bar da gnyis su med par gyur pa'i tshul gyis bzlas sgom la brten nas dngos grub myur da sgrub pa'o/__/de yang 'di pa'i lta ba ni yongs su dag pa'i lha nyid dang gnyis su med par bsre ba'i rnal 'byor gyi mthas dngos grub thob pa la bslu ba med pa'i yid ches dang ldan pa'o/__/bsgom pa ni ska gsung thags mdzad pa dang bcas pa'i tshul gyis rgyas btab pa'i phyag chen dang chos dang dam tshig dang las kyi phyag rgya ste phyag rgya bzhi'i tshul gyis bsgrub pa'o/__/spyod pa ni phyi'i kun spyod la mi ltos par nang gi ting 'dzin zab mo kho nas dngos grub sgrub pa gtso bor byed pa'o/__/'bras bu ni gnas skabs than mong gi dngos grub dang mthar thag mi tshe gsum na rigs lnga'i sangs rgyas su 'grub pa yin no/__/'di thams cad yongs su dag pa'i lha'i ska gsung thags kyi mtshan ma lam da byed pa'i thabs je zab da song bas mthar 'bras la je nyer gyur pas na rgyu'i theg pa las cher 'phags kyang*/__chos thams cad rang bzhin gyis rnam par dag cing yongs su dag pa lha'i ngo bo nyid da ye nas sangs rgyas pa'i don ma rtogs pas/__sngags nang pa ltar bde myur da tshe gcig gis 'tshang rgya nus pa ma yin no/__/gnyis pa sngags nang pa bla na med pa'i grub mtha' bshad pa la khyad par 'phags chos bshad pa dang*/__khyad par de ldan gyi sngags nang pa'i grub mtha' bshad pa'o/__/dang po/__'di ltar rgyu pha rol tu phyin pa'i theg pa dang*/__der ma zad sngags phyi pa dang bcas pa ni ring ba'i lam yin la/__sngags bla med ni nye lam dang 'bras bu'i theg pa mtshan nyid pa yin zhing 'di las gong da gyur pa'i theg pa med de/__theg pa gzhan rnams gdal bya'i bsam pa la ltos nas drang ba'i thabs su bstan la/__'di ni sangs rgyas kyi ye shes kyis gzigs pa ji lta ba bzhin da nges pa'i don mthar thag pa bstan pa yin pa'i phyir ro/__/des na theg pa 'og ma kun las bla na med pa'i theg pa 'di nyid thabs dang shes rab kyi sgo nas cher 'phags pa'i tshul de dag 'di'i mtshan gyi rnam grangs lngas bstan pa'i don bzhin da shes par bya ste/__gang zhe na/__gsang sngags kyi theg pa dang*/__thabs kyi theg pa dang*/__rdo rje'i theg pa dang*/__'bras bu'i theg pa dang*/__mi mnyam pa dang mnyam pa'i theg pa zhes bya ba'i ming lngas bstan to/__/de la gsang ba zhes pa rgyal ba rnams kyi ska gsung thags kyi dkyil 'khor zab mo gang zhig ye nas chos kun gyi rang bzhin da gnas kyang 'khrul pa'i blo can rnams la ye gsang thabs kyis chod pa'i gab pa dang*/__theg pa 'og ma rnams su gdal bya dman pa la de nyid ji bzhin par ma gsungs pas sbas pa'i gsang ba nyid da mdzad pa de'i dbang gis gdal bya than mong pa'i spyod yul da ma gyur pa yin la sngags zhes pa de lta bu'i gsang ba gsum gyi dkyil 'khor de nyid sgrub par byed pa la gab sbas med par ye ji bzhin pa'i don bstan pas sherab ma rmongs pa dang sgrub byed kyi thabs mchog tu gyur pa yod pa'i phyir sngags bla med kyi lam 'dis ni yid shes bde myur da skyob pa'i phyir lam gzhan kun las khyad par da 'phags pa'i phyir na de skad ces gsungs so/__/thabs kyi theg pa zhes pa ni/__thabs che ba dang*/__thabs sla ba dang*/__thabs mang ba dang*/thabs myur ba bzhi dang ldan pa ste/__de yang lam 'di'i gnad dang ldan na kun byang gi chos kun spang blang med par spyod kyang sgrib par mi 'gyur bar ma zad tshogs chen po rdzogs par 'gyur ba'i phyir thabs che zhes bya ste lam gzhan na de lta bu'i thabs med do/__/de bzhin da dka' thab dang sdom pa drag pos gzir mi dgos par 'dod pa'i yon tan lnga la ji bde bar spyod bzhin da de nyid kyis grol ba nyid da byed pa'i phyir thabs sla ba zhes bya'o/__/sems can rnams kyi rgyud kyi chags sdang la sogs pa nyon mongs pa mtha' yas pa rnams gnyen po gzhan gyis bkag mi dgos par nyon mongs pa de nyid kyi sgo nas grol ba ster ba'i thabs da ma yod pa'i phyir thabs mang ba'o/__/thabs myur ba ni rgyu mtshan bzhi'i sgo nas te/__gang zhe na/__thog ma med pa'i das kyi spros pa'i bag chags ma lus pa myur da ldog par byed pa ni/__'di ltar snang ba lhar shes te chos kun spang blang med par spyad pas gzung 'dzin gyi rtog pa rang sar ldog pa'i phyir dang*/__rnam par smin pa las ldog pa ni lta spyod phul da phyin pa'i sgo nas rnam smin gyi lus 'di nyid ma bor bar sangs rgyas kyi sa la spyod nus pa'i phyir dang*/__bsod nams chen po skyed pa ni/__snang ba lha'i dkyil 'khor da lta zhing mnyam pa bzhi'i dag pa dang ma bral bas/__ji ltar spyad kyang tshogs chen po rdzogs par 'gyur ba'i phyir dang*/__chos rang bzhin med pa la ngang gis 'jug pa ni/__chos nyid ci yang ma yin pa'i gnad kyis cir yang 'char da rung bas na ting nge 'dzin gyi ji ltar dmigs pa bzhin da 'grub pas ci yang min pa'i chos nyid mngon da rig par 'gyur ba'i phyir te de ltar rgyu mtshan bzhi'o/__/rdo rje'i theg pa zhes pa'i don ni/__mtshan nyid pa ltar kun rdzob sgyu ma'i chos la blang dor da spyod pa ma yin gyi/__kun rdzob don dam dbyer med par spyod cing sgo gsum rdo rje gsum gyi rang bzhin da sbyor bas ye nas blang dor med par sangs rgyas pa'i bdag nyid rdo rje lta bu dbyer mi phyed pa'i don dang ldan pa'i theg pa la rdo rje'i theg pa zhes brjod pa yin no/__/'bras bu'i theg pa ni theg pa gzhan nas rang gi lam de nyid nyams su blang ba'i mthas skye ba gzhan na 'bras bu chos ska stobs dang mi 'jigs pa la sogs pa'i bdag nyid can da grags pa de gdod thob byar 'dod la/__'dir gzhi nyid nas 'bras bu'i ngo bor gnas shing 'bras bu de nyid da lta nas lam da byed pa'i phyir de skad da brjod pa'o/__/mi mnyam pa dang mnyam pa'i theg pa gang zhe na/gang dang yang mi mnyam pa ni mthar thag 'bras bu'i ska brnyes pa das gsum gyi sangs rgyas rnams te/__gsang sngags 'dzin pa ni de dag gi dgongs spyod dang mnyam pa'i phyir de skad ces bya'o/__/de ltar khyad par 'phags pa de yi phyir na ye shes 'char lugs gsum te/__rgyu mtshan nyid kyi theg pa gsum gyi ye shes 'char lugs ni ye shes chen po rgyab nas 'char ba zhes bya ste/__ji ltar na chu rnyogs pa dwangs pa las gzugs brnyan 'char ba ltar rnam par mi rtog pa la yun ring gnas par byas pas rim gyis nyon mongs pa'i rnam rtog snyigs ma dwangs nas sa bcu'i mthar kun tu 'od kyi sa la sangs rgyas nas thams cad mkhyen par 'dod pa ni/__ye shes de lta bu bskal pa grangs med gsum sogs nas phyis 'byung bar 'dod pas ye shes rgyab nas 'char ba zhes bya'o/__/sngags phyi rgyud sde gsum ni ye shes chen po mdan nas 'char ba zhes bya ste/__da lta nyid da 'og min na bzhugs pa'i rgyal ba rigs gsum mam rigs lnga 'khor bcas spyan drangs te mdan mkha' sogs su bzhugs pa la phyag 'tshal zhing mchod pa phul la dngos grub nod par byas pas lha des dngos grub ster bar lta zhing*/bdag dang lha dang rdzas kyi rten 'brel zab mo'i thabs kyis bsgrub pas/__mi tshe bdan dang bcu drug la sogs pas mthar thag gi 'bras bu 'grub par 'dod pa de dag gi lam rgyu mtshan nyid kyi theg pa las 'bras bu thob pa la myur ba'i phyir ye shes mdan nas 'char ba zhes bya'o/__/sngags nang pa thabs kyi theg pa gsum ni ye shes chen po khong nas 'char ba zhes bya ste/__chos thams cad rang byung gi ye shes bdag nyid chen po'i ngang las ma 'das pas na/__rang gi sems nyid bde ba chen po'i de nyid la gnas bzhin da sangs rgyas gzhan da tshol mi dgos par tshe 'di nyid la mngon da 'char bas na ye shes khong nas 'char ba zhes bya'o/__/tshul des na 'di ltar pha rol tu phyin pa'i theg pa las bshad pa'i lam thams cad kyi gtso bo rnam par mi rtog pa'i ye shes zhes bya ba|_yul gang da'ang mi rtogasems kyi 'dzin pa gang yang med pa/__'ad byed kyi 'jug pa thams cad dang bral ba shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don zab mo la gnas pa'i tshul de nyid/__theg pa 'og ma pa dag gis dang por spros pa dang bral ba'i chos nyid de lta bu rnam par rtog pa'i spyod yul da don spyi'i tshul gyis gtan la phab nas tshogs mtha' yas pa bsags pa dang 'brel ba'i stobs kyis gzod ring mo zhig na mngon da byed pa'i ye shes skyed nus pa ni rgyu'i theg pa'i gzhung gi 'dod tshul yin la/__sngags kyi theg pa 'dir ni gsang sngags kyi de kho na nyid sems kyi dkyil 'khor rang bzhin gyis 'od gsal ba rnam par rtog pa mtha' dag gis bslad mi nus la/__blos byas kyi bsgom pas ji ltar 'bad kyang ji lta ba bzhin da mthong bar mi nus pa de/__rang bzhin bsal bzhag med pa gdod ma'i chos nyid kyi gnad las mthong bar byed pa'i man ngag zab mo bstan pa'i phyir 'di lta bu'i thabs ni sngags bla med kyi gzhung na yod kyi mdo lam na med pas sngags kyi lam khyad par da 'phags pa yin no|_|de lta bu'i rang byung gi ye shes nyid la rim dang cig char da 'jug pa'i thabs kyi man ngag gi cha nas bskyed rdzogs rdzogs chen gsum da rnam par bzhag pa yin no/__/'o na de ltar lam la khyad par yod pa'i phyir rgyu dang 'bras bu'i theg pa'i thob bya 'bras bu la khyad yod dam snyam na de med de/__mthar thag gi 'bras bu sangs rgyas kyi ye shes nyid thob par 'dra yang*/__sngags ni thabs shes khyad par da 'phags pas mthar 'bras tshe 'dir mngon da byed pa myur lam nyid yin la lam gzhan gyis de ltar mi nus pa yin no/__/de skad da yang gsang sngags bka' yi tha ram las/__'o na 'bras bu la khyad par rung ngam zhe na/__'bras bu yang dag pa'i don da gcig mod kyang*/__gsang sngags ni thabs khyad par can mang ba dang thogs pa med pas 'bras bu'i mchog yin pas na/tshe 'di nyid da dgra gsum sod pas/__sa nas sar sbyang bgrod mi dgos te|_phung po lnga nyid rgyal ba rigs lngar shes pas sangs rgyas gzhan nas thob tu med par yid ches pa lags so/__/zhes gsungs so/__/gnyis pa khyad par de ldan gyi sngags nang pa'i grub mtha' bshad pa la/__than mong spyi yi grub mtha' bstan pa/__than min so so'i grub mtha' bshad pa/__de dag gi nyams len 'gags su bsdu ba gsum las/__dang po sngags nang pa thabs kyi theg pa thams cad than mong da snang srid ye sangs rgyas pa'i rang bzhin da lta ba yin la tshul de dang mtshungs par sgom pa dang spyod pa dang dbang la sogs pa thams cad kyang don gcig gi gnad la 'ad bar shes par bya dgos pas 'di ltar nges par bya ste/__gang zhe na gsang sngags bka' yi tha ram las/__lta ba bye brag tu bshad pa'i skabs su gsungs pa/__gsang sngags pa'i gzhung gis chos thams cad ye nas lha yin no zhes grags pa de ji ltar bsgrub par bya na/__lung dang rig pa man ngag gsum gyis bsgrub par bya ste/__de yang dang po lung ni sangs rgyas mnyam sbyor gyi rgyud phyi ma dang*/__gsang ba 'das pa dang*/__sgyu 'phrul drwa ba sogs las phung po nyid sangs rgyas su ye nas gnas pa'i lung gis grub cing*/__lung gi dgongs pa de bzhin da sngon gyi mkhas shing grub pa'i rig 'dzin rnams kyis dbang gis smin par byas pa'i gang zag la zhal nas snyan da brgyud pa'i man ngag las kyang de ltar gsal por gtan la phab pa yin no zhes dang*/de ltar lung dang man ngag med par gsang sngags gtan la dbab mi nus pas na sgrub byed lung gi rgyab skyor dang bcas ste rgya cher gsungs pa dang*/__yang don de lta bu la rig pas mi gnod pa'i tshul gsungs pa lha zhes pa chos nyid kyi lha dang*/__ye shes kyi lha dang*/__de'i dbang gis snang ba'i mtshan ma'i ska rnams la than mong da grags pa yin la/__de ltar na chos thams cad don dam spros pa dang bral ba'i chos nyid kyi rang bzhin da dbyer med pa dang*/__kun rdzob sgyu ma lta bur yang snang ba rnams rang bzhin gcig tu nges pa med pa ni/__'gro ba rnams kyi rang snang dmyal ba'i tsha grang yi dwags kyi rnag khrag la sogs pa ma dag pa'i snang ba dang*/__rig pa 'dzin pa sogs rgyud dag pa rnams la lha'i dkyil 'khor da snang ba ste/__de ltar dag ma dag gi snang ba sna tshogs su snang ba yod pa ni dgag tu med la/de thams cad snang ba tsam da 'dra yang snang ba gang dam par gzung zhe na/__lha'i dkyil 'khor da snang ba 'di dam par gzung bar bya ste/__don dam pa thob cing mi bslu ba'i phyir ro/__/zhes gsungs pa 'dis snang ba lhar bsgrub pa dang*/__gzhan yang rang byung gi ye shes su ye nas gnas pa'i phyir dang*/__rang snang tsam las gzhan da med la sgrib pa dang bral ba'i ye shes kyi snang ba mi bslu ba'i phyir de tshad mar gzung dgos pa'i phyir na yul can ye shes su sgrub pa'i gnad log rtog gi rtsod spong dang bcas pa legs par bstan pa ni gzhung de nyid da blta bar bya ste/__'di dag gi don gnad mdo tsam ni gsang ba snying po'i spyi don da bshad zin pas 'dir rgyas par mi spro'o/__/gzhan yang lung 'di nyid las/__yang gsang sngags rnal 'byor chen po'i gzhung gis chos thams cad ska gsung thags rdo rje'i zhing khams su sangs rgyas shing*/__ye shes rang snang gi dkyil 'khor yin par 'dod la rang bzhin dang gzugs brnyan dang ting nge 'dzin kyang dbyer med pa yin no zhes grags pa de yang ji ltar sgrub par bya zhe na/__lung man ngag rig pa gsum gyis gtan la dbab par bya ste zhes de'i don re re bzhin da rgya cher bstan pa dang*/yang gsang sngags nang pa'i gzhung gis rnam pa thams cad sangs rgyas pa'i ska nyid da 'dod pa ste gzhi tsam dang rgyu tsam da ma yin par ngo bo nyid da 'dod/de yang tshul ji ltar 'dod na/__snod bcud kyis bsdus pa'i 'jig rten gyi chos cir yang snang ba de dag sangs rgyas pa'i ska yin/__ska mdog dang phyag mtshan dang dpe byad dang yon tan dang cho 'phrul da snang ba'i sangs rgyas dang*/__snod bcud gyis bsdus pa'i chos su snang ba'i sangs rgyas kyi ska gnyis la sangs rgyas kyi skar bye brag phye ba cung zad kyang med do/__/de ltar na gcig gis ni 'gro ba 'dren par nus pa yin la/__gcig gis ni de ltar ma yin pas ga la mtshungs she na/__lan da las dag pa rnams la ni gang gis kyang don dai da par nus la/__las ma dag pa rnams la ni gang gis kyang don byed par nus pa ma yin pas bye brag tu phye ba med do/__/'o na snang ba rnams ci'i phyir sangs rgyas yin zhe na rang bzhin rnam par dag pa'i phyir ro/__/zhes sogs lung dang rigs pa'i sgo nas rgya cher gsungs so/__/des na o rgyan pad+ma 'byung gnas sogs grub pa'i rig 'dzin chen po bzhi'i dgongs nyams gcig tu bsdur nas brtsams pa bka' brgyad bde gshegs 'das pa'i chos sde gsang sngags bka' yi tha ram rin po che'i lde'u mig 'di na snang ba lhar bsgrub pa'i lung rigs man ngag zab mo sangs rgyas lag bcangs ma 'di nyid mngon da bzhugs bzhin pa 'di la sngags rnying ma thams cad kyis lta rtog 'them pa cis kyang gal che'o/__/de ltar lta ba nyid legs par gtan la phab nas/__bskyed rdzogs gang gi sgor 'jug kyang lta bas thag bcad spyod pas la dor rdo rje rol pa'i rtags la gnas pa gsum gyis nyams su len te/__ma hA yo ga ltar na chos thams cad ska gsung thags yon tan phrin las lnga'i che ba'i bdag nyid kyi lhar lta bas thag bcad/__lta ba de lta bu'i ngang nas blang dor med pa'i spyod pas sbyor sgrol ci byas kyang nyon mongs dang bag chags kyis mi gos pa'i phyir spyod pa de lta bu ni la dor ba'i thabs su bstan/__rol pa'i rtags la gnas pa ni grub pa'i mtha' de las mi 'da' bar thabs shes gnyis su med pa'i gding gis sa bzung ba'o/__/de bzhin da a nu dang a ti gnyis kyi lta spyod rol rtags gsum yang bka' yi tha ram bzhin da shes par bya'o/__/gnyis pa than min so so'i grub mtha' bshad pa la sngags nang pa bla med de la'ang bskyed pa ma hA yo gardzogs pa a nu yo gardzogs pa chen po a ti yo ga ste nang rgyud sde gsum da yod pa las/__dang po ma hA yo ga de la'ang tan+t+ra chen po sde bco brgyad kyi bstan don rgyud sde dang 'jam dpal ska la sogs pa'i rgyud kyis bstan don sgrub sde gnyis su yod la/__'dir de dag than mong gi grub mtha' bshad pa dang*/__sgrub sde'i rnam grangs bye brag tu bshad pa gnyis kyi dang po/__/ma hA yo ga pa'i lta ba ni kun rdzob kyi chos thams cad dag pa lha'i dkyil 'khor da lta zhing*/__de dag don dam par gdod ma'i chos dbyings dang gnyis su med pa bden pa dbyer med blo'i spyod yul dang bral bar gtan la 'beb pa'o/__/bsgom pa ni ting nge 'dzin rnam pa gsum yan lag dang bcas pa'i tshul gyis snang srid lha'i dkyil 'khor da 'char ba'i bskyed rim la gtso bor lam da byed pa'o/__/spyod pa ni gang shar blang dor med pa'i ngang nas thabs la mkhas pa'i spyod pa khyad par can sbyor sgrol la sogs pa dang da len pa'o/__/'bras bu tshe 'di la rig 'dzin bzhi'i lam bgrod de yi ge 'khor lo tshogs chen gyi sa la sangs rgyas par 'dod pa yin no/__/de yang gsang sngags kyi gzhung na lha bsgom pa dang sngags bzla ba dang dkyil 'khor 'bri ba dang dbang bskar ba la sogs pa bslab pa'i mtha' bcu po thams cad spros bcas kyi sgo nas nyams su len pa'i gang zag snang ba yul gyi blo can rnams kyis gtso bor bskyed rim la brten te sgrub cing bskyed pa'i rim pa'i ting 'dzin brtan po'i sgo nas rdzogs rim drangs te bskyed rdzogs zung 'jug gi tshul la 'jug pa rnams kyi lam gnad thams cad ma hA yo ga'i snang ba lhar sgrub pa'i gnad la thag pa yin gyi de dang mi ldan na lam gyi gzugs brnyan da 'gyur ro/__/gnyis pa bye brag tu sgrub sde'i rnam grangs bshad pa la/__dam can srog gi sgrub pa dang*/__drag sngags sgrub pa dang*/__ngan sngags sgrub pa gsum las/__dang po la 'jig rten las 'das pa dang*/__ma 'das pa'i srog sgrub pa gnyis las/dang po 'jig rten las 'das pa'i lha thams cad rigs drug tu 'das te/__'jam dpal ska'i sgrub pa nas ma mo rbod gtong gi sgrub pa'i bar gsang ba sde drug tu grags pa rnams so/__/de dag re re la'ang sgrub thabs kyi rnam grangs bsam gyis mi khyab kyang 'jam dpal ska'i sgrub pa thams cad ya mAn+ta ka'i srog tu 'das/__pad+ma gsung gi sgrub pa thams cad rta mgrin gyi srog tu 'das/yang dag thams cad he ru ka'i srog tu 'das/__bdad rtsi thams cad che mchog gi srog tu 'das/__phur pa thams cad rdo rje gzhon nu'i srog tu 'das/__ma mo thams cad kun tu bzang mo'i srog tu 'das so/__/gnyis pa 'jig rten pa'i srog sgrub pa thams cad kyang lha ma srin sde brgyad kyi srog tu 'das la/__de yang pho rgyud mo rgyud gnyis su 'das so/__/de ltar 'das ma 'das kyi lha gang gi srog bsgrub kyang*/__phyi nang gsang ba'i sgrub lugs gsum ste/__phyi rdzas la brten te mchod rten rbod gtong gi tshul da bsgrub pas las dang smon lam la sogs pa'i mtha bzhin dngos grub sna tshogs ji ltar bsam pa bzhin thob pa'o/__/nang sngags dang ting nge 'dzin gyis sgrub pa ste/__de yang snying po sngags kyis rgyud bskal bas lha de nyid rang dbang med par nye ba dang*/__ting nge 'dzin mi gtong bas nam zhig las su rung nas bsgrub pa'i lha de nyid dngos su grub te dbang da gyur pa na/__mjug drag sngags dang ngan sngags kyis las la sbyar bas dgra bgegs 'dal ba sogs las thams cad grub pa'o/__/gsang ba ltar sgrub pa ni shes rab dang ting 'dzin las su rung bas na/__shes rab kyis chos thams cad rang sems kyi rol par shes shing ting nge 'dzin gyis rang dbang da bsgyur btub pa'i das na/__sems kyi chos nyid rang byung gi ye shes rgyun mi 'chad pa la dbang 'byor nas gzhan dbang las dang nyon mongs pas mi brdzi ba'i tshe srog ye shes chen por sgrub pa zhes bya'o/__/'di dag gi gnad ni srog gi skabs su gdod bshad pas shes la/__don da ye shes dang 'jig rten gyi lha rnams kyi srog bsgrub nas dngos grub rang dbang da byed pa'i gnad kyi man ngag rnams sgrub sde'i chos skor las gsal zhing zab par bstan ste/__ji ltar na lung gi sdebs lnga dang*/__sgrub thabs kyi sbyor lugs lnga las bshad pa ltar lag len gnad da khel bar byed pa gdam pa'i man ngag gi sgo nas chud mi za bar nor bu lag gtod gyi tshul da dngos grub 'grub pa yin no/__/gnyis pa drag sngags kyi sgrub pa la yang gnyis te/__gsang sngags kyi drag sngags dang*/dmod pa'i drag sngags so/__/dang po la 'jam dpal 'khor bcas kyi drag sngags/__khrag 'thang gi lha tshogs kyi drag sngags/__che mchog gi lha tshogs kyi drag sngags/__pad+ma dbang chen gyi drag sngags/__phur pa'i drag sngags/__dregs 'dal gyi drag sngags/__ma mo'i drag sngags so/__/dmod pa'i drag sngags la dregs pa bco brgyad dam/__dregs pa'i rigs stong phrag brgyad bcu'i drag sngags so/__/gsum pa ngan sngags kyi sgrub pa la'ang gnyis te/__phyi snod 'joms byed sbyor ba nag po'i ngan sngags dang*/__nang bcud sems can 'joms byed sbyor ba nag po'i ngan sngags gnyis so/__/de las gnyis pa nang gi ngan sngags de la/__ye shes lha'i ngan sngags dang*/__lha ma srin sde brgyad kyi ngan sngags gnyis yod do/__/gnyis pa lung a nu yo ga'i lta ba ni lung gi skor la brten nas/__snang ba'i cha ye nas dag pa kun tu bzang po rang bzhin lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor dang*/__de'i stong cha ni kun tu bzang mo ye ji bzhin pa'i dkyil 'khor te dbyings rig de gnyis kyang so so ma yin tha mi dad da dbyer med pa ni sras bde ba chen po byang chub sems kyi dkyil 'khor zhes bya ste/__'di ni snang srid kyi chos thams cad kyi gnas lugs dag mnyam bde ba chen po ste lung gzhan las kun gzhi rgyu yi rgyud dang bya ba rgyu'i rnal 'byor zhes kyang gsungs so/__/gzhi de las ma g.yos kyang gnyis 'dzin gyis bslad pa can la rigs drug so so'i lus dang ngag dang sems kyi rnam pa ris chad da snang ba'i tshe na rang snang gis dam bur bcing ba'i lus kyi dbus su bum nang gi nam mkha' ltar kun rdzob rgyu yi thig le rnams la brten nas don dam 'od gsal byang chub sems kyi thig le yang rang gi ngo bo cha med kun 'gro khyab pa'i bdag nyid yin kyang de sems kyi chos nyid bri gang bral ba nyid yin pa'i phyir/__sems can gang na snang ba der chos can sgo gsum gyi dbang gis byang chub sems kyi thig le de yang der snying po'i tshul da 'od dang gdangs kyi rnam par snang ba'ang yod la/__snang yang cha dang dbyibs dang mdog la sogs pa'i mtshan ma'i rnam pas gos pa'ang med de bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rnam pa thams cad pa yin pa'i phyir ro/__/ji ltar gnas na gdod ma'i ye shes byang chub kyi sems nam mkha' ltar 'pho 'gyur med kyang de stong pa phyang chad min par 'od lnga la sogs pa'i 'char gzhi rig gdangs kyi cha yod pas de'i rtsal snang ba la gnyis 'dzin zhugs pa'i dbang gis rtsal nyid bskyod byed las kyi rlung dang*/__phra ba'i kun rtog zung da 'grogs pa'i rnam par shar ba las khu rdul rlung gsum gyi byed las snang ba gsum dang 'grogs pa'i rnam shes je rags su song ba las khams gsum gyi bsdus pa'i sgo gsum byung te/__de las rags pa'i lus dang ldan pa 'dod pa'i gnas 'dir khams drug dang ldan pa'i mi lus lta bu la mtshon na/__phra ba kun gzhi'i rnam shes dang srog gi rlung 'grogs pa pha ma'i khams dkar dmar gyi dbus su son pa'i rlung sems je rags su song ba'i byed las kyis dbu ma la sogs pa rtsa gtso mo gsum dang por chags pa nas gzung ste mthar rtsa yi rigs phra rags thams cad chags pa la brten nas gnas skabs bcu'i tshul gyis lus yongs su rdzogs par grub cing*/__lus de'i gnas lnga'i 'khor lo lnga la sogs pa'i rtsa yi nang na rtsa ba dang yan lag gi rlung dang thig le phra rags kyi khams rnams gnas pa'i byed las la brten nas nang da kun rtog sna tshogs bskyed pa dang phyi rol da snang ba sna tshogs 'char bar byed pas na/__ji ltar phyi rol gyi snang ba rnams ji lta ba de bzhin da nang lus kyi cha la de dag snang ba'i sa bon nam byed pa tshangs par yod de/__gal te med na phyi rol gyi snang ba 'di thams cad kyang mi snang ste/__yul gcig la'ang bzang ngan dang rgya che chung sogs sna tshogs su snang ba yod pa ni chu gcig la ngan song gsum dang mi dang 'dod lha dang nam mkha' mtha' yas pa'i sems can drug gis bltas pa'i dpe bzhin yin la/'di ltar nang gi rtsa rlung thig le 'di dag lam da slong na dag pa ye shes kyi snang ba dang*/__lam da ma long na ma dag 'khrul pa'i snang ba 'char bar shes nas/__phyi spros bcas kyi bskyed rim sogs la mi ltos par rdo rje lus kyi rtsa rlung thig le la gnad da bsnun pa'i man ngag gi sgo nas/__rags pa'i 'gyur ba thams cad thog mar gang las byung ba 'gyur med ye shes kyi dbu ma'i dbyings su bstim pas sems nyid bde chen byang chub sems kyi dkyil 'khor de nyid lus thabs kyi rgyud la lam da byas pa las mngon da 'char bar shes pa 'di ni a nu yo ga pa'i lta ba yin te/gnad 'di ma rtogs na lus kyi rtsa rlung thig le lam da byas pa kho nas 'khrul snang 'gag cing ye shes kyi snang ba skyed nas sangs rgyas su 'grub pa'i gnad mi shes pas mtshan bcas kyi rdzogs rim ji snyed pa kun gyi gnad 'di la mthar thag par shes par bya'o/__/de ltar shes nas sgom pa'i rim pa ni dbang bzhi dang rjes su 'brel ba'i lta ba bzhi dang grub mtha' bzhi la sogs pa blo che chung gi rtsal 'phar bzhin nyams su blang da yod pa ni he ru ka'i gal po las bstan pa bzhin da yin la/__de'i nang nas kyang gsang sher gyi nyams len rang lus dang gzhan lus thabs ldan gyi rnal 'byor gtso bor lam da byed pa yin cing*/__de'i nyams len gyi rim pa la'ang rgyud dang sgrub thabs so so'i man ngag gi dbang gis sna tshogs su byung yang*/__don la las rlung dbu mar bstim nas gnyug ma byang chub sems kyi dkyil 'khor da 'jug par mthan pas na/__'di ltar lus kyi dbus su gtso mo gsum dang 'khor lo lngar brten pa'i rlung khams kyi rim pa sna tshogs yod pas de so sor gnad da bsnun pa las ye shes 'char ba'i thabs kyang sna tshogs su yod la de kun gyi rtsa ba ni/__snying ga'i rtsa 'dab brgyad kyi gsum ni chos nyid kyi rtsa zhes bya/__gsum ni ye shes kyi rtsa zhes bya/__gcig ni rangaX rgyud kyi rtsa zhes bya/__gcig ni yon tan gyi rtsa zhes bya ste de ltar brgyad do/__/chos nyid kyi rtsa la 'od ser po zlum po gnas shing*/__de la dag pa ye shes kyi bag chags rnams bsog pa'i rten snying po oM dang*/__ma dag pa 'khor ba'i das kyi lha min dang byol song da skye ba'i bag chags bsog pa'i rten sa bon su dang tri gnas shing 'od ser po de la brten nas kun gzhi'i rnam shes gnas so/__/ye shes kyi rtsa la 'od mthing ka sbrul dkyus pa 'dra ba la dag pa'i snying po hU~M dang ma dag pa lha dang mi'i sa bon A dang nr-i gnas shing*/__'od de la yid kyi rnam shes gnas so/__/rang rgyud kyi rtsa la 'od dmar po zla gam la dag pa'i snying po A dang ma dag pa yi dwags dang dmyal ba'i sa bon pre dang da gnas so/__/'od de la brten nas nyon mongs pa can gyi yid gnas so/__/yon tan gyi rtsa la 'od dmar nag gnas pa la brten nas sgo lnga'i rnam shes rgyu'o/__/rtsa de rnams kyi dbus na rtsa gsum gnas te/__g.yas thabs kyi rtsa ste yi ge oM/dbus yang dag ye shes kyi rtsa ste yi ge AH__g.yon shes rab kyi rtsa ste yi ge hU~M gis mtshan pa'o/__/rtsa'i dwangs ma 'di dag ni dbyibs dar dkar gyi skad pa lta bu rta rnga bcur gshags pa'i sbom phra tsam pa phan tshun sbrel nas thag pa khugs su bran pa 'dra bar gnas ste 'di ni sra ba'i khams shin tu phra ba'i cha yin pas sa yi dwangs ma yin la/__stong pa chen po'i ye shes te khams gsum thams cad dbyings rnam par dag pa'i ngang da ma gyur pa med pa'i rten byed pa'o/__/rtsa'i dwangs ma de la khrag gi dwangs ma mtshal cog la ma lta bu gnas pa ni rags pa'i phung po gdos pa can 'byung ba'i sa bon shin tu phra ba chu khams kyi dwangs ma yin zhing*/__de ni don da mnyam pa nyid kyi ye shes kyi rten de thams cad bkol ba med pa'i dbyings gcig tu sdud pa'o/__/de la drod kyi dwangs ma me long nyi ma la bzhag pa'i 'od kyi ngad tsam zhig gnas te/__de ni rags pa'i phung po smin par byed pa'i me yi sa bon dwangs ma nyid yin la/__'di ni so sor rtog pa'i ye shes kyis thams cad bde ba chen po'i dbyings su rtogs pa'i sgron mar gyur pa'ang yin no/__/de nyid la dbugs kyi dwangs ma gser sa 'og na gnas pa'i rlangs pa tsam kha dog sna tshogs pa can gnas pa ni rags phung gi rlung yang zhing g.yo ba skyed pa'i rgyu phra ba mthar thag pa rlung gi dwangs ma'o/__/'dis bya ba grub pa'i ye shes kyis bya ba thams cad la 'jug pa 'byung ba'i rten byed do/__/de'i dbus na nam mkha'i dwangs ma bar snang sang sang po go 'byed pa'i rnam pa can da gnas la/__de lta bu'i dwangs ma lnga 'das pa'i dbus na sems kyi dwangs ma byang chub kyi sems ye shes snying po'i thig le chen po bzhugs te/__dpe ni gser zhun ma'i nang da nor bu ke ke ru bcug pa lta bu la kha dog ni nyi ma 'char kha'i dkyil lta bu'o/__/de ni chos kyi dbyings kyi ye shes te gsal la go 'byed pa snang la rang bzhin med pa nam mkha'i gzugs can de ni khyab pa chen po'i ye shes nam mkha'i dwangs ma ste thams cad yang dag pa'i dbyings su gsal ba'i skabs 'byed pa'o/__/de ltar yang brtag gnyis las/__ye shes chen po rang lus gnas/__/rtog pa thams cad yang dag spang*/__/dngos po kun la khyab pa po/__/lus gnas lus las ma skyes pa'o/__/zhes dang rim lnga las/__rtag tu snying la gnas pa yi/__/thig le gcig la 'gyur ba med/__/de sgom byed pa'i skyes bu la/__/nges par ye shes skye bar 'gyur/__/zhes dang*/__rdo rje me long gi rgyud las/__lus can snying la gang gnas pa|_|rang byung zag med ye shes gzugs/__/mi shes thig le bde chen po/__/nam mkha' lta bur kun khyab pa/__/mi gnas chos ska'i rang bzhin yin/__/zhes pa la sogs pa rgyud rnams nas gsungs pa'i phra mo'i thig le rnams kyi don 'di la mthar thag pa yin te/__gsang ba'i 'byung ba ye shes kyi gdangs lnga las lus kyi drod sogs nang gi 'byung ba phra rags rnams skyed cing*/__de'i mtha brtas pa las phyi rol gyi 'byung ba phal pa ji snyed pa dang*/__snod kyi 'jig rten gyi 'byung ba'i bar da snang ba ni rlung sems kyi cho 'phrul phra mo las je rags su mched pa yin te/__dwangs ma chen po drug gi sa chu gnyis zung da zhugs pa ska rdo rje/__me rlung gnyis gsung rdo rje/__mkha' sems gnyis thags rdo rje ste/shin tu phra ba'i sgo gsum mam rdo rje mi shig pa gsum 'di las snang ba thams cad mched pa yin no/__/thams cad kyi mched gzhi mthar thag pa ye shes nam mkha'i gzugs can ni 'dzin pa brtas pa'i dbang gis rags pa'i lus su mngon par grub pa'i tshe snying ga na bcud kyi tshul da gnas par snang ba'ang yod mod kyi de ni lus las ma skyes shing lus la gnas kyi gzhan la ma khyab pa'ang min la/__dbyibs kha dog dang che chung lta bur snang yang ngo bo phra rags rdul gyi chos las 'das pa'i rnam kun mchog ldan gyi stong nyid pra phab kyi snang ba lta bu yin pas che chung dang phyogs char yang ma grub cing*/__rang lus kyi gnad 'di nyams su blang pas rnal 'byor pa la drod rtags nyams myong gong 'phel da skye ba yod kyang ye shes nyid kyi ngo bo 'jig 'bral med pa rdo rje lta bu das gsum mnyam pa nyid yin pa ste gnas tshul rang byung gi ye shes nyid las ma g.yos kyang*/__snang tshul chos can sems kyi chos nyid da bzhugs pa dang*/__kun rdzob rgyu'i thig le la don dam 'od gsal gyi thig le rten dang brten pa'i tshul da 'brel ba dang*/__thabs kyi lam gnad da tshud pa las phung khams kyi 'gyur ba thams cad 'gyur med ye shes kyi dbyings su sdom pa'i tshul 'di dag phyi dang nang dang gzhan dang de kho na nyid kyi tshul da 'gal med don gcig la sdud par shes pa ni gsang sngags thabs lam gyi dka' gnad mthar thag pa yin pas 'dir mdo tsam brjod pa'o/__/de ltar shes nas sgom pas nyams su len pa'i thabs la g.yo ba rlung gi rdzogs rim rdo rje'i bzlas pa dang sbyor ba bzhi ldan gyi bum pa can tshad da goms pas rlung la rang byan tshud pa na 'khor lo lnga la sogs pa'i gnas su dmigs pa gtad cing der rlung zin pas rtsa yi mdad pa rnams grol zhing rlung thams cad dbu mar bstim par byed pa ste/__rlung la dbang thob pa des sems la dbang thob pa dang tshe la dbang thob pa 'byung ste/__rig pa ye shes la yang dbang thob pa 'byung ngo*/__/rten pa rtsa yi rdzogs rim ni gtso mo gsum dang 'khor lo lngar yid kyi dmigs pa gtad pa dang*/__rlung bzung ba dang*/__lus kyi 'khrul 'khor la goms pa'i rim pas rtsa yi gnas so sor rtsa yi gnad la brten nas rlung sems zin pa'i yon tan gyi khyad par gong nas gong da sangs rgyas kyi sa'i bar da snang bar 'gyur ro/__/bkod pa thig le byang chub sems kyi rdzogs rim ni 'bar 'dzag gi rnal 'byor zab mos kun rdzob kun+da lta bu'i byang chub sems la brten nas rang lus dang gzhan lus kyi thabs las bde ba spar zhing khams 'dzag med da bcing nas yas bab dang mas brtan gyi dga' ba drang bas 'pho med lhan cig skyes pa'i ye shes mngon da 'gyur te/__'khor lo lnga'i rlung sems las su rung ba las lam lnga'i yon tan 'char ba dang*/__dbu mar ro rkyang gi mdad pa nyer gcig grol ba las sa bcu gcig gi yon tan 'char ba yin no/__/don dam 'od gsal byang chub sems kyi thig le la brten nas snying ga'i thig le phra mor rlung sems zin pas snang ba gsum lugs ldog tu shar te de'i rim pa dang mthan par rang bzhin brgyad cu'i kun rtog 'gag nas slong byed rkyen gsum dang bral ba'i nam mkha' lta bu shin tu mtshon par dka' ba'i 'od gsal ba byang chub sems kyi gnas lugs de'i ngang da mnyam par 'jog pa dang*/__de'i ngang las chu las nya ldang ba ltar snang ba gsum lugs 'byung da shar bas nyer len gyi rgyu byas rlung 'od zer lnga pas lhan cig byed pa'i rkyen byas nas sgyu ma'i dpe bcu gnyis kyis mtshon pa'i lha yi skar ldang ba'i sgyu ma'i lus grub par bya ba ni thabs gtso che bas mtshan bcas kyi rdzogs rim da bsgrangs la sems nyid gnyug ma'i dbyings su mnyam par bzhag pas rang byung gi ye shes khong nas shar zhing de'i rtsal snang 'khor 'das thams cad ro mnyam dag pa chen por shar ba ni mtshan med rdzogs pa chen po ste/__de gnyis gang ltar kyang chos nyid 'od gsal gyi gnad la don mthan pa nyid do/__/de lta bu'i mtshan bcas kyi rdzogs rim la gtso bor gnad da bsnun pas rnal 'byor nang gi sa lam rnams myur bar bgrod de 'bras bu'i ye shes btsan thabs su 'char bar byed pa 'di ni gtso bor lus la brten pa'i phyir lus thabs kyi rgyud ces bya zhing*/__byed pa rkyen gyi rnal 'byor zhes kyang bya ste/__lus la bsten nas mthar thag gi 'bras bu mngon da byed pa'i thabs bstan pa'i phyir te/__'di ltar khams drug dang ldan pa'i mi yi lus ni rdo rje theg pa nyams su len pa'i rten mchog go zhes gsungs pa de'i rgyu mtshan kyang dad 'gro sogs phal pa rnams ni khams drug tsam dang ldan yang mi ltar shes rab mi gsal bas gsang sngags nyams su len pa'i skal ba med la/__lha sogs sems gsal yang mi ltar gdos pa'i lus med pas sa khams sra ba shas chung zhing khu ba dngos su 'byin pa sogs mi lta bu min pas na/__rags pa'i rtsa yi gnad la brten te rlung dang khams rags pa 'ching ba'i thabs med la de med pas rlung khams phra ba 'ching bar dka' ste de ni thog mar rags pa la brten nas bcing dgos pa'i phyir ro|_|des na mtshan bcas kyi rdzogs rim tshul bzhin nyams su len pa la rten ni mngal nas skyes pa khams drug dang ldan pa'i mi'i lus skyon med pa nyid yin par shes par bya'o/__/a nu yo ga'i spyod pa ni rang lus dang gzhan lus la brten pa'i zhu bde rjes chags kyi bde ba nyams su len pa gtso bor gyur pa'i thabs mkhas zab mo dang ldan pa'o/__/'bras bu ni snyigs das kyi tshe thang 'di la 'dan pa sems pa sogs lam lnga dang 'gyur dbang ma nges pa'i sa sogs sa bcu gcig po nang gi thabs mkhas kyis myur da bgrod nas ska bzhi ye shes lnga'i bdag nyid bde ba chen po sangs rgyas rdo rje 'chang gi ska 'grub par 'gyur te/__'di la phyag rgya chen po 'bras bu'i rgyud dang mthar phyin 'bras bu'i rnal 'byor zhes kyang bya'o/___/gsum pa a ti yo ga'i lta ba ni/__sems klong man ngag gi rgyud rnams la brten nas rang gi sems nyid rang byung gi ye shes ngo bo stong pa nyid la dmigs mtshan thams cad ka nas dag cing*/__rang bzhin gsal ba khyab brdal chen po skye 'gag las 'das par lhun gyis grub pa/__de ltar ka dag dang lhun grub dbyer med pa'i chos nyid de'i rtsal las 'khor 'das thams cad 'char bas thags rje kun khyab kyi bdag nyid da bzhugs pa de nyid/__bskyed pa dang mtshan bcas rdzogs rim gyi thabs la ltos mi dgos par/__bla ma'i don brgyud 'pho ba'i byin rlabs dang sems nyid rang sar rang ngo sprad pa'i man ngag gis bsal bzhag med pa'i chos nyid thad kar ngos zin par byas pas/__'khor 'das thams cad de'i rgyan dang rol par 'char bas dgag sgrub spang blang mi dgos par rang sar grolazhing*/__rig pa 'gyur med mnyam pa nyid kyi ngang las nam yang mi g.yo bar byed pa'o/__/de ltar lta ba rtogs nas sgom pa ni rig pa de kho na chos thams cad kyi de bzhin nyid mthar thag pa yin pas de'i rang bab ye nas lhun gyis grub pa la de rtsol bas sgom da med cing de'i don la nam gnas pa na yengs su ye nas med pa'i rang bzhin bab kyi bsam gtan la gnas pas rnam par rtog pa glo bur ba ni de'i ngang da rang shar rang grol yin pa'i phyir sems gnas mi gnas kyi rtsol sgrub mi dgos par thams cad da rig pas dbang bskar ba'o/__/spyod pa ni ched da rtsol ba'i dgag sgrub gang yang med par snang srid thams cad rang byung ye shes kyi rol pa nyid la lhun 'byams shugs 'byung gi tshul gyis spyod pa'o/__/'bras bu ni rig pa'i gzhi la ska gsum gyi yon tan ma btsal lhun gyis grub pa nyid ji lta ba bzhin mngon da gyur pa'o/__/lam 'di la'ang khregs chod cog bzhag bzhi yi ngang las ma g.yos par mig las ye shes 'od rtsa'i lam brgyud de/__nam mkha' dwangs pa'i dbyings su nang gi dbyings dang rig pa'i gdangs rtsol med mngon sum snang ba la gnad da gzir bas snang ba bzhi rdzogs nas gdos bcas kyi sbub 'od gsal da dengs shing gdod ma'i dbyings su sangs rgyas par 'gyur ro/__/gsum pa nang rgyud sde gsum gyi nyams len 'gags bsdu ba la/__spyir gsang sngags kyi rgyud 'di dag gi dgongs don/__rgyud gsum gyi rnam bzhag tu bsdus te spyir bstan/__lam rgyud dngos po dgus bye brag tu bshad par gsung pas/dngos po dgu ni bslab bya bcu gcig las lta spyod gnyis spyir bzhag pa'i lhag ma dgur gsungs so/__/de la gzhi yi rgyud bshad pa'i skabs su/__ma hA yo ga pas ni bden pa dbyer med lhag pa'i chos ska chen po'am/__dag mnyam bden pa dbyer med kyi tshul da gtan la phab pa sogs ni gong da bshad pa bzhin no/__/nang rgyud gsum gyi gzhi gtan la dbab tshul gyi lta ba'i khyad par de lta bu'i phyir na/__chos thams cad ye nas sangs rgyas par 'dod tshul la'ang 'di ltar/__ma hA yo ga'i gzhung gis ni/__gnas tshul la dag pa lha'i rang bzhin da gnas kyang*/__snang tshul la 'khrul pa can la de ltar snang ma nus par 'dod de|_tha snyad da yongs su dag pa'i lha dang ma dag pa'i 'khor ba gnyis su 'byed pa'i tshul gyis snang ba'i rang bzhin lhar bsgrub pa'o/__/'di ni las dang po pa'i ngor tshad mas bsgrub par bya ba yin pa'i phyir gnyis snang gi blo can rtog ge ba'i rgol ba rnams la yang rigs pa'i stobs kyis sgrub nus pa yin no/__/lung gi gzhung las/__chos thams cad bde ba chen po'i rang bzhin da gnas pa'i phyir rgya mtsho las rlabs ltar bde chen gcig nyid da ma'i rol par shar ba la khyad med pas/__skye ba rgyu'i sangs rgyas la sogs pa'i tshul da sems can thams cad rang bzhin gyis sangs rgyas su 'dod pa ni/__snang srid ye sangs rgyas pa lta ba'i lung zhes bya ste/__rnal 'byor can la lam gyi stobs las de ltar bslu med da grub pa yin no/__/a ti'i gzhung las rig pa rang byung gi ye shes nyid sangs rgyas thams cad kyi ye shes kyi ska mthar thag pa yin la/__de ngos zin pa'i tshe ji ltar snang ba thams cad de'i rtsal da shar zhing don gyi ngo bo de dang gnyis su med pa'i phyir/__snang tshul la sangs rgyas kyi ska dang ye shes su snang yang rung*/__sems can gyi las dang nyon mongs par snang yang rung*/__de gnyis ka ngo bo ye nas 'khor 'das ming med kyi ye shes chen por rnam par dag pa'i phyir/__de lta bu'i ye shes can gyi ngor chos thams cad ye nas rnam par dag cing rang sar grol ba las/__gnas snang 'byed pa dang*/__dag dang ma dag ces ris su chad pa med pas na/__tha mal gyi snang ba 'di rnams mdog ma rjes/__spu ma bsgyur bar sangs rgyas su gnas pa zhes bya ste/__ji ltar snang ba de nyid ye nas rnam par dag pa kun bzang bde ba chen po'i gnas nyid yin gyi/__de las gzhan zhig tu dag pa zhes bya ba rdul tsam med par 'dod do|_|'di ni rig pa rang snang gi blo can gyi ngor chos nyid kyi stobs las mngon sum da grub pa'i phyir lam thams cad kyi dgongs pa'i skyel so yin no/__/lam gyi rgyud la ni ma hA yo ga pa'i stong pa chen po sogs bskyed pa'i rim pa'i rnal 'byor gtso bor byas te ting nge 'dzin gyi rtsal rdzogs pa na mtshan bcas kyi rdzogs rim dang des drangs pa'i rdzogs pa chen po la 'jug par 'gyur ro|_|a nu yo ga pas ni zhu bde 'gyur med sgrub pa'i mtshan bcas kyi rdzogs rim la gtso bor lam da byed cing*/__sngags tsam brjod pa la lha yi 'khor lo rdzogs pa'i bskyed rim dang zhu bde dang mtshungs ldan gyi lha ska dang*/___rlung sems tsam las grub pa'i sgyu ma'i ska rnams kyi sgo nas snang cha bskyed rim kyi don than mong min pa dang*/__bde ba'i thabs kyis drangs pa'i don gyi lhan skyes rdzogs pa chen po nyams su len pa'ang yin no/__/rdzogs pa chen po pas ni/__rig pa ye shes kyi rtsal snang lha'i 'khor lo ye nas yin pa nyid la rnam pa ma bsgyur kyang chog ste/__ting nge 'dzin gyis bskyed pa dang*/mtshan bcas thabs kyis bsgrub pa'i lha ska la ched da mi rtsol yang*/__gal te lha'i rnam par bsgyur bar 'dod na yang skad cig dran rdzogs kyi tshul da chu las nya ldang ba ltar rig pa'i rtsal de nyid da snang ba ni ye nas dam ye dbyer med lhun gyis grub pa'i lha nyid da gyur pa yin no/__/mtshan bcas kyi rdzogs rim rlung bcing ba'i rim pa sogs la'ang cung zad kyang mi ltos te/__bskyed rdzogs de dag 'dir 'jug pa'i lam yin la 'bras bu ye shes nyid la dbang 'byor ba'i tshe bskyed pa dang rdzogs pa'i rtsol ba med par de yi 'bras bu lhun gyis grub pa'i phyir ro/__/ye shes kyi 'od rtsa'i lam nas rig gdangs stsol med da shar ba'i thod rgal gyi nyams len sogs ni rdo rje'i lus la brten pa'i thabs khyad par can yin kyang*/__ma dag las rlung gi byed pa bcing pa sogs rtsol pas drangs pa'i lam 'og ma dang mi 'dra ste/__ye shes chen po ye nas gnas pa'i rang gdangs rtsol med yin pa'i phyir ro/__/des na lam thams cad kyi mtha' 'dir thag pas 'di ni kun kyi bla ma dam pa'o/__/'bras bu'i rgyud ni rnam grangs sna tshogs kyis bstan kyang don 'dra ste mthar thag rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes kyi ska nyid da dbye ba med do/__/de ltar rgyud lung man ngag gi gzhung gsum gyi gzhi gtan la 'beb pa'i lta ba dang*/__lam nyams su len tshul de'i dbang gis spyod pa la'ang spros bcas kyi spyod pa phyi'i rdzas dang yo byad sogs kyi rtsol ba mang po brten pa ni ma hA yo ga pa yin la/__phyi'i bya ba gtso bor mi byed par spros med kyi tshul da nang gi thabs zab mo la 'bad pas/__zhing sngags lhan skyes kyi rnal 'byor ma rnams dang lhan cig 'ad ba thob pa'i nye rgyu'i spyod pa gtso bor byed pa a nu yo ga pa yin cing*/__phyi dang nang gi bya rtsol de dag gang yang gtso bor mi byed par/__shin tu spros med kyi tshul da rig pa ye shes nyid kyi ngang las rtsol med shugs 'byung gi spyod pa byed pa ni a ti yo ga pa'i spyod pa yin no/__/de bzhin da sgom pa la'ang ma hAs sems gnas pa'i thabs rim bzhin goms pas ting nge 'dzin khyad par can bsgrub pa dang*/__a nus rdo rje'i lus la gnad da bsnun pa'i thabs kyis rlung sems bcing te zhi gnas khyad par can myur da bsgrub pa dang gnyis ni rtsol ba dang bcas pa yin la/__a ti'i lugs la ni rig pa ye shes nyid ngos zin pas rang bzhin lhun gyis grub pa'i bsam gtan las sems 'dzin gyi rtsol ba ci yang mi dgos pa'o/__/de bzhin da dkyil 'khor la yang bskyed rdzogs rdzogs chen gsum po'i rim pa bzhin gzugs brnyan dang lhag ting gi dkyil 'khor gtso bor nyams su len pa dang*/__bde chen byang chub sems kyi dkyil 'khor la nyams len gtso bor byed pa dang*/__rang bzhin gdod ma'i dkyil 'khor rtsol med da lam da byed pa gsum gyi khyad par dang*/__dbang la'ang sngags bla med thams cad dbang bzhis smin par byed pa 'dra yang*/__gzugs brnyan dang ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor da phyi rol rdzas la brten te dbang nod pa gtso bor byed pa dang*/__rdo rje lus kyi dkyil 'khor las yab yum mnyam par sbyor ba'i byang chub sems kyi dbang rdzas las dbang nod pa gtso bor byed pa dang*/__rig pa byang chub sems kyi dkyil 'khor da bskar thob med pa'i chos nyid ngo sprod pa rig pa rtsal gyi dbang bskar ba gtso bor byed pa'i khyad par dang*/__dam tshig la'ang rtsa ba dang yan lag gis bsdus pa'i bsrung bya dang*/__bsgrub bya rnams dran shes kyi sgo nas tshul bzhin blang dor bgyid pa dang*/__dam tshig thams cad la rang dbang 'byor ba'i phyir bde ba chen po sgrub pa'i rten kun+da lta bu'i byang chub kyi sems mi nyams pa'i thabs dang mtshan nyid dang ldan pa'i las kyi phyag rgya brten pa sogs kyi bya ba gtso bor sgrub pa dang*/__chos thams cad rang byung ye shes nyag gcig gi ngang da lhun gyis grub par gnas pas bya ba dang mi bya ba'i srung mtshams med par phyal bar gnas pa 'da' nyams las 'das pa'i khyad par dang*/__ting nge 'dzin dang shes rab nang gi yo byad dang phyi'i sgrub pa chen po'i yo byad de phyi nang gi yo byad dang ldan pa'i sgo nas bsnyen sgrub byed pa dang*/__rang lus thabs ldan bsnyen pa dang gzhan lus thabs ldan sgrub pa ste rjes su chags pa'i brtul zhugs nyid gtso bor byed pa'i tshul gyis lha bsgrub pa dang*/__bsgrub bya sgrub byed gnyis su med pa byang chub kyi sems shes shing de la goms pa gding da gyur pa kho nas bsnyen sgrub byed pa'i khyad par dang*/__phyi dang nang gi dam tshig gi rdzas dngos su bshams pa dang yid kyis sprul pa'i mchod pa gtso bor byed pa dang*/__gsang ba'i mchod pa d+hu ti'i dbyings su rlung dang rtog pa gsod cing gnyis su med par sbyor ba'i bde chen byang chub sems kyi mchod pa gtso bor byed pa dang*/__ye nas mchod bya mchod byed med par de kho na nyid mnyam pa chen po'i mchod pa gtso bor byed pa'i khyad par dang*/__rdzas sngags ting 'dzin gyi thabs gtso bor byas te phrin las sgrub pa dang*/__rlung sems la rang dbang thob pa'i srog gzugs grub pa'i sgo nas las bsgrub pa dang*/__sems kyi chos nyid la dbang 'byor ba nyid kyis rtsal snang las rab 'byams rtsol med da sgrub pa gsum gyi khyad par dang*/__phyi bca' ba'i phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi lha ska'i phyag rgya sgom pa'i rtsol ba gtso bor byed pa dang*/__rdo rje'i lus nyid kyi bsgul bskyod phyag rgya 'gro 'dag gar da shes shing gzungs kyi phyag rgya la brten nas bde ba'i brtul zhugs grub pa'i lam gtso bor byed pa dang*/__chos thams cad ye nas phyag rgya chen po'i dkyil 'khor da lhun gyis grub pas rtsol ba med par phyag rgya bzhi'i don dang ldan pa'i khyad par dang*/__bzlas brjod kyi sngags kyi rtsol ba la gtso bor byed pa dang*/__rdo rje'i bzlas pa dang bum can sogs kyis srog mi shig pa'i thig ler sgrub pa'i sngags gtso bor byed pa dang*/__chos nyid rang byung gi ye shes la dbang 'byor bas gzhom med rdo rje nA da'i gsung dang ye nas ldan pa'i phyir ngag tu brjod pa med kyang mi gsung mnyam par bzhag pa sngags kyi rgyal po'i don dang ldan cing*/__tshig tu brjod pa thams cad kyang rdo rje'i gla dang gsung sngags kyi ngo bor gyur pa'i khyad par 'di dag bskyed rdzogs rdzogs chen gsum gyi gzhung gi dgongs pas bslab pa'i mtha' bcu gcig nyams su len tshul gyi khyad par yin pas don gyi 'gags bkrol ba yin la/__rgyud gsum dang bslab bya bcu gcig gi rnam bzhag rgyas pa ni gsang ba snying po'i spyi don da brjod zin pas 'dir ma bris so/__/rgyas par sngags rgyud sde drug so so'i che ba dam tshig lta ba sogs bcu bshad pa dang*/__phyi nang gi grub mtha' bshad pa dang*/__rgyud kyi 'chad thabs bshad pa sogs ni phyi bshad thabs gsal bar byed pa'i man ngag gi chos sde nyi shu rnams su legs par blta bar bya'o/_/_!_gsum pa tha mar dge ba sgrub pa chen po bka' brgyad kyi dgongs pa'i rnam bzhag bshad pa la/__so so'i dgongs don rnam par bshad pa dang*/__than mong da don bsdus te bstan pa'o/__/dang po la 'jam dpal ska 'khor lo rnam pa bzhi'i dgongs pa/__pad+ma gsung rta skad theng gsum gyi dgongs pa/__yang dag thags ru lu 'bru brgyad kyi dgongs pa/__che mchog yon tan bdad rtsi rnam dag gi dgongs pa/__phur pa phrin las thal 'byin rnam pa bzhi'i dgongs pa|_ma mo rbod gtong rtsa rlung thig le'i dgongs pa/__'jig rten mchod bstod mchod bsgrub brten gsum gyi dgongs pa/__dmod pa drag sngags 'bod rbad bsad gsum gyi dgongs pa/__bla ma rig 'dzin bsnyen sgrub rnam pa bzhi'i dgongs pa bshad pa'o/__/dang po/__'jam dpal ska'i sgrub pa thams cad 'khor lo rnam pa bzhi'i dgongs par 'das pa'i tshul bstan pa gang zhe na/__gnas pa'i 'khor lo lta bar bshad pa/__srid pa'i 'khor lo gcod par bshad pa|_sprul pa'i 'khor lo cho 'phrul da bshad pa/__gcod pa'i 'khor lo phrin las su bshad pa'o/__/dang po la mdo rgyas gnyis/__dang po gnas pa'i 'khor lo bdag nyid ya mAn ta ka'i thags ka na gnas te/__dper na nor bu rin po che lta bu'o/__/ji ltar na nor bu las dgos 'dod thams cad 'byung ba ltar/__'jam dpal ya mAn+ta ka'i thags yang dag pa'i ye shes ni chos thams cad 'byung ba'i ngo bor gnas shing ye nas rnam dag 'pho 'gyur med pa'i phyir na chos thams cad ya mAn+ta ka'i thags ka na gnas zhes bya'o/__/gnyis pa gnas pa'i 'khor lo zhes bya ba de gang yin snyam na rang gi sems nyid bde ba chen po byang chub kyi sems de nyid la gnas pa'i 'khor lo zhes bya ste/__gang gi phyir na de kho nar chos thams cad 'das shing 'ub chub pa'i phyir ro/__/ji ltar 'das na skabs 'dir rnam bzhag rnam pa brgyad kyis bstan te/__ska gsum gnas pa dang*/__ye shes bzhi gnas pa dang*/__'khor 'das gnyis gnas pa dang*/__bden pa gnyis gnas pa dang*/__lta spyod gnyis gnas pa dang*/__thabs shes gnyis gnas pa dang*/__zhi lhag gnyis gnas pa dang*/__sher ting gnyis gnas pa'o/__/dang po ska gnas pa'i tshul ni/__rang gi byang chub sems rig pa'i rgyal po rang dbang da gyur pa'i das na/__phyi nang snang srid kyis bsdus pa'i chos thams cad ni rang sems las byung zhing sems ni de thams cad kyi 'byung gnas yin la/__sems kyi ngo bo'am rang bzhin ni rig stong gnyis su med pa'i ye shes chen po de kho na las mi 'da' ba yin pas/__de ltar mngon da gyur pa la chos kyi ska zhes brjod kyi de las gzhan da cung zad kyang med do/__/de'i tshe 'dod yon lnga ma bkag par ji ltar 'dod pa bzhin longs spyod pa'i dbang zad pa med pa thob pa ni longs spyod rdzogs pa'i ska zhes bya'o/__/de bzhin da bdag nyid thams cad kyi lus su sprul zhing yid kyis ji ltar 'dod pa bzhin dbang bsgyur ba ni sprul pa'i ska zhes bya ste/__de ltar ska gsum po rang la rang chas su gnas pa ni ska gnas pa'o/__/gnyis pa ni/__rang sems nam mkha' bzhin da stong la/__stong bzhin da snang ba'i snang stong zung 'jug gi chos nyid mngon sum snang la ma zhen pa de la ni chos dbyings ye shes zhes bya'o/__/de'i ngang las 'phro 'ad las kyi phyag rgya sna tshogs pa byed pa'i das na dngos po thams cad me long gi gzugs brnyan dang 'dra bar ji ltar bltas pa ltar snang yang dngos por grub pa med par ngang gis rtogs pa ni me long lta bu'i ye shes so|_|rang gi byang chub kyi sems la/__phung lnga dbang lnga rnam shes lnga yul lnga kha dog lnga yab lnga yum lnga sogs ye nas gnas shing de dag mnyam la so sor ma 'dres pa'i tshul gyi shes pa ni so sor rtogs pa'i ye shes so/__/chos thams cad ye nas ma rtsol ma sgrub par rnam par grol ba'i rang bzhin da gzod nas lhun gyis grub par rtogs pa ni bya ba grub pa'i ye shes te/__de ltar ye shes bzhi yang rang gi byang chub kyi sems la ye nas rang bab kyis gnas pa'o/__/gsum pa 'khor ba dang mya ngan las 'das pa gnyis su snang ba yang*/__rang sems la de dang de'i rnam par snang bar zad la/__ji ltar snang ba de ni rang gi sems kyi snang ba sems kyi cho 'phrul tsam da zad cing*/__sems rang nyid 'khor 'das ltar snang gi_de las logs su 'khor 'das zhes bya ba rang gi ngo bos grub pa rdul tsam med par nges shing de yang byang chub kyi sems don dam pa'i dbyings su mthar thag pas na 'khor 'das gnyis kyang der gnas pa'o/__/bzhi pa ni/__chos thams cad don dam par byang chub sems su mthar thag pa ni don dam bden pa dang*/__de'i rtsal snang las snang bas bsdus pa'i chos thams cad kyang kun rdzob tsam da ma 'dres par snang ba ni kun rdzob bden pa ste|_de ltar bden pa gnyis rang gi byang chub kyi sems la ye nas gnas pa'o//lnga pa lta ba ni mig dang 'dra ste yul gyi nyes skyon thams cad gdar sha gcod la|____spyod pa las dang 'dra ste las so so'i bya ba gang yin chud ma zos par spyod pa'i lta spyod kyi mtha' ni gang zhe na/__chos thams cad snying po chos nyid byang chub sems su shes pa ni lta ba'i mthar thag pa yin la/__lta ba de lta bu'i ngang nas gang spyod chos nyid dang mi 'gal mi 'bral bar spyod pa ni spyod pa'i rgyal po ste/__de lta bu'i lta spyod kyang gzhan na med de/__rang gi byang chub kyi sems la ye nas gnas pa'o/__/drug pa ni/__rang gis byas pa'i las thams cad snying po byang chub kyi sems las byung zhing*/__de'i ngang las ma 'das par shes pa ni shes rab/__de nyid rang bzhin med par spyod pa ni thabs te/__thabs dang shes rab dag kyang rang gi byang chub kyi sems la rang chas su gnas pa'o/__/bdan pa ni/___chos thams cad kyi rang bzhin byang chub kyi sems kyi ngang da gnas pa'i ting nge 'dzin ni zhi gnas dang*/__de lta bur rtogs pa'i shes rab kyis chos thams cad la phyin ci ma log par spyod pa ni lhag mthong ste/__zhi lhag kyang rang gi byang chub kyi sems la ye nas gnas pa'o/__/brgyad pa rnal 'byor pa'i gsang ba'i yo byad gnyis su grags pa ni shes rab dang ting nge 'dzin te/__ting nge 'dzin gyis sems las su rung ba las yon tan thams cad 'byung zhing*/__shes rab kyis phyin ci ma log par spyod pa'i longs spyod rdzogs pa'i mnga' dbang chen po 'byor bas na 'di dag rnal 'byor pa'i yo byad chen po'o/__/de gnyis kyang ye nas zhi lhag zung da 'brel ba'i rang rig pa byang chub kyi sems la ngang gis gnas pa'o/__/de ltar rnam bzhag rnam pa brgyad po 'dis chos thams cad byang chub sems kyi ngo bor gnas pa'i tshul bshad pa'o/__/'khor lo zhes pa thags yang dag pa'i ye shes de lta bu mtha' gang da'ang ma nges pas/__chos thams cad phar dgag sgrub ris chad med par sna tshogs su 'phrul zhing rgyun ma chad par 'khor bas 'khor lo zhes bya'o/__/rnam pa gcig tu na 'khor lo'i las ni gcod pa'i don te/__'khor lo gsang ba'i mdzod ces bya ba'i lung las/__'jam dpal thags kyi ye shes 'khor lo yis/__srid gsum 'khor ba'i rmongs pa rtsad nas gcod/__ces pa la sogs pa gsungs pa bzhin no/__/gnyis pa srid pa'i 'khor lo ni ya mAn+ta ka'i lte ba na gnas pa zhes bya ste/__dpe sa mdo'i mkhar bzang po lta bu'o/__/ji ltar na rdo rje'i mkhar bzang po der yul khams pa dag 'dag pa'i gnas yod pas der zhugs na rang nyid gzhan gyis mi tshugs pa sogs ji ltar bya ba'i dbang yod pa ltar 'jam dpal ya mAn+ta ka dang gnyis su med pa'i ska brnyes pa'i das na/____khams gsum srid gsum lus ngag yid gsum rtsa rlung thig gsum la sogs pa/__srid pa gsum gyis bsdus pa'i chos thams cad la 'jam dpal ya mAn+ta ka'i longs spyod rdzogs pa'i skas dbang byed pa'i phyir te thams cad de'i ska'i ngang da rdzogs pa'i phyir ro/__/de ltar yang lung las/__nga las srid pa gsum po byung*/__/nga ni thams cad kun gyi rje/__/zhes sogs gsungs pa bzhin no/__/de'i phyir phyi ltar na las kyi gshin rje'i rgyal po'i lto ba na srid pa gsum gnas pas khams gsum gyi sems can rnams tshe'i das byed pa'i tshe na rnam par shes pa kho'i lag tu mi 'gro mi srid pas srid pa gsum gyi srog dbugs kyi bdag po yin zhing*/__gshin po rnams kyi rjer gyur pa de dag kyang*/__rtags kyi phyag rgyar bstan pa'i ska gang gi lto ba na gnas shing tha mal ba'i gshin rje'i gshed da gyur pa 'khor 'das thams cad kyi bdag po/__de'i gong na gzhan med pa ni yang dag pa'i ye shes kyi ska 'jam dpal ya mAn+ta ka yin pa'i phyir ro|_|nang ltar na mngal nas skyes pa'i sems can rnams dang po lte ba nas chags te/__las rlung 'pho ba'i gzhi lte ba la brten nas chags shing lte ba de ni btson ra'am zo chu'i 'khyud mo dang 'dra bas der rnam shes chags nas mi 'chor bar 'dzin cing nang gi 'pho ba'i das kyis sems can rnams rim gyis 'pho zhing 'joms par byed pa yin la/__gsang ba ltar na yang dag pa'i ye shes dang ye shes kyi rlung gi byed pas das kyi dgra de dag 'pho med da 'joms pa ni dpal ya mAn+ta ka ste/__des na srid pa'i 'khor lo lte ba na gnas zhes bya'o//de la 'khor lo zhes 'dogs pa ni/__srid pa gsum gyi sems can rnams ma rig log rtog gi 'khrul bas gzung 'dzin zhen chags brtas nas gnas gcig nas gcig tu 'khrul zhing 'khor bas na 'khor lo zhes bya'o/__/de ltar shes nas srid pa'i 'khor lo bskor ba'i 'phul byed nyon mongs pa brgyad khri bzhi stong yang dag pa'i ye shes kyis gcod par byed pa ni de'i khams yin no|_|gsum pa sprul pa'i 'khor lo ni ya mAn+ta ka'i zhabs kyi 'og na gnas te|_dpe sgyu ma mkhan lta bu'o/__/ji ltar sgyu ma mkhan mkhas pas sgyu ma'i snang ba sna tshogs kyi rnam pa ci byas kyang de dang de'i rnam par snang zhing bya ba byed pa ltar ston pa bzhin/__'jam dpal ya mAn+ta ka'i thags nyid las ma g.yos bzhin da/__'gro ba rigs drug dang*/__tshogs drug dang*/__rgyud drug dang*/__sprul pa drug dang*/__'khor lo drug zhabs kyis mnan par snang zhing*/__thags rjes sprul ska thab pa drug gis rigs drug gi gnas su don mdzad pas ston te/__'di ni 'gyur med byang chub sems kyi dbyings las rtsal snang ma 'gag par 'char ba'i dbang gis rtags kyi phyag rgyar snang ba ya mAn+ta ka'i ska'i zhabs 'og tu rigs drug mnan pa'i tshul da snang bas sprul pa zhes bya zhing*/__rigs drug so so'i las kyi rnam par smin pa'i dbang gis gcig nas gcig tu brgyud cing 'khor bas 'khrul 'khor zhes bya'o/__/de ltar rtogs nas de'i byed las 'khor ba'i dag lnga 'joms pa'i cho 'phrul mngon da 'byin par bya ba ni nyams su len tshul lo/__/bzhi pa gcod pa'i 'khor lo ni ya mAn+ta ka'i ska yi phyag na mtshon cha'i tshul da bsnams pa ste/__de'i ngo bo ni phrin las yin la dpe mtshon cha rnon po lta bu'o/__/ji ltar na mtshon cha rnon pos gang la btab pa thogs med da gcod pa ltar/__ya mAn+ta ka'i phyag mtshan gyi 'khor lo las phrin las rnam pa bzhis rang rang gi 'gal zla gcod par byed de/__zhi ba'i das su me chu dag mtshon dmag mu ge dgra das min 'chi ba ste 'jigs pa brgyad po gcod cing zhi bar byed/__rgyas pa'i das su tshe ring dbang che bkra shis gzi mdangs che ba 'khor mang longs spyod che ba'i bar da gcod pa gcod cing de drug po rgyas pas 'byor pa drug ldan da byed/__dbang gi das su gdal bya de dag gis bdag la pha ma lta bur mos pa/rje bor mos pa/__gtso bor mos pa/__slob dpon lta bu'i tshul da mos par byas nas mi gus pa gcod cing dbang da byed/__drag po'i das su bstan pa la gnod pa'i dgra dang bgegs thams cad tshar gcod par byed pas gcod pa zhes bya zhing*/__phrin las sna tshogs su 'phrul zhing 'khor bas 'khor lo zhes bya'o/__/de ltar 'khor lo bzhi po de yang gnas pa'i 'khor lo sems la 'das te/sems la sems 'das chos kyi ska zhes dang*/__srid pa'i 'khor lo lus la 'das te/__lus med lus te lus kyi mchog/zhes dang*/__sprul pa'i 'khor lo zhabs la 'das te/__goms pa bgrod pas rigs drug mnan zhes dang*/__gcod pa'i 'khor lo phyag mtshan ste/__/phrin las bzhi yis dngos po gcod/__/ces gsungs so/__/de ltar 'khor lo rnam pa bzhi po bsdus na don rtags gnyis su 'ad ste/__don ni gnas pa'i 'khor lo la/__/rtags ni 'khor lo gsum da bzhed/__/ces gsungs shing*/__de la don lta ba yin te/__chos thams cad kyi 'byung gnas dang ngo bor gyur pa chos nyid byang chub kyi sems bstan pa'i phyir ro/__/rtags ni phrin las yin te/__srid pa'i 'khor lo ni phrin las kyi yul dang*/___sprul pa'i 'khor lo ni phrin las kyi gzhi cho 'phrul snang ba dang*/__gcod pa'i 'khor lo ni phrin las dngos yin pa'i phyir ro|_|des na lta ba gcig dang spyod pa gsum po de lta bu ya ma bral na gsang sngags kyi don khong da chud gyi/___tshig tsam da gsang sngags zhes bya ba dang*/__lta spyod ces grags kyang*/__bslab pa'i mtha' drug rdzogs shing yo byad gnyis la longs ma spyad na gsang sngags 'dzin par rlom yang rnal 'byor pa dang chos su 'dzol bar gsungs so/___/gnyis pa gcod pa'i 'khor lo khyad par da bshad pa ni/__ji skad da/__'khrul 'khor mthar thag gshin rje'i gshed ces dang*/__gshin rje grub na 'khor lo bskor/__zhes grags pa bzhin da/__gshin rje'i gshed kyi rgyud 'dir 'khrul 'khor gyi tshul mtha' dag bstan pas na de'i rnam gzhag cung zad brjod par bya ste/__de yang gcod pa'i 'khor lo ni ya mAn+ta ka'i phyag mtshan gyi phrin las su bshad la/__rnal 'byor pa rnams kyis nyams su len pa'i tshe na 'khrul 'khor la brten nas las sgrub pa de la gcod pa'i 'khor lor bshad pa'i phyir/__de lta bu'i gcod pa'i 'khor lo la gnyis ste/__thog 'dra dang lcags 'dra gnyis/__dang po thog gis brag la sogs pa gang yang thogs med da 'joms pa ltar/__sngags gcig gis las thams cad thogs rdugs med par myur da byed pa gnam thog chen mo zhes grags so/__/gnyis pa lcags kyi mtshon sna tshogs rdeg pa ltar/__sngags mang po las gcig ma grub bar da yang yang brdeg pa ste/__rdo sgyogs chen po dang 'dra'o/__/lcags 'dra'i 'khrul 'khor la/__'khrul 'khor dang*/__'khor lo nyi ma bzhi pa rkyang par bskor ba'o/__/dang po 'khrul 'khor la gnyis te 'khrul 'khor chen po gsang ba dgu skor/__'khrul 'khor chung ngu phyi nang drug skor ro/__/dang po la 'khrul 'khor bskor ba 'khrugs sdeb gzhung bsrang ba gsum/__dang po la drug ste/__'od zer rnam pa brgyad da 'khrul 'khor bskor ba/__'khor lo 'khrul 'khor bzhir bskor ba/__bzlog lugs bcur 'khrul 'khor bskor ba/__phyi nang gsang ba dgur bskor ba/__rgyu rdo rje rgya gram da bskor ba/__mgar ba las kyi don da 'khrul 'khor bskor ba ste/__de rnams kyi bzlas thabs ni 'khor lo dka' gcod sgron mer shes par bya'o/__/gnyis pa 'khrugs rdeb ni/__me long che chung gnyis/__mtshon rdeb che chung gnyis/__/dmigs gsal che chung gnyis/__lde'u mig che chung gnyis te brgyad do/__/gsum pa gzhung bsrang ba ni/__ska'i sgrub pa'i mdo byang*/__gsung gi sgrub pa kha than/__thags kyi sgrub pa gsod byed/__yon tan gyi sgrub pa las bcu/__phrin las kyi sgrub pa las bzhi'o/__/rtsa ba gsum ni khams gsum dbang sdud che 'bring chung gsum/__kha skong gsum ni sgrol ba'i mdang thang*/__gsod pa'i spu gri/__spu gri nag po gsum/__sdud pa gsum ni khams gsum dbang sdud/__srog mjug sdud/__las kyi mtha' sdud gsum mo/__/las gang yang ma grub na mthar thag gsum la/__'chi bdag drag po dmod la bor ba|_gshed po lto ba dkrug pa/__phyin ci log gnyis kyis gnad la dbab pa ste|_nyin bzhi pa'i phyin ci log gis pho gnad la dbab pa/__nub re la phyin ci log gis mo gnad la dbab pa'o/__/de lta bu'i 'khrul 'khor thams cad kyi don bsdus na lta ba don gyi 'khrul 'khor dang spyod pa rtags kyi 'khrul 'khor gnyis/__dang po snying po byang chub sems rig pa rang byung gi ye shes 'khrul 'khor da gnas pa dang*/__'khrul dmigs su gnas pa dang*/__dmigs gsal da gnas pa dang*/___'khrul pa'i me long da gnas pa rnams ni lta ba don gyi 'khrul 'khor te/__'khor lo gsang ba'i mdzod 'byed pa'i lde'u mig go__/gnyis pa spyod pa rtags kyi 'khrul 'khor ni/__dam can rtags kyi 'khrul 'khor dang*/__dge sdig las kyi 'khrul 'khor gnyis/__dang po la/__bcu bdan pa tshogs brgyad kyi sngags dang*/___sum cu rtsa gnyis pa'i ngo bor gnas pa de/__'jig rten las 'das pa'i gshin rje stong gi ngo bor gnas pa dang snying por gnas pa dang*/__'jig rten pa'i bla srog gi ngo bor bstan pa dang*/__snying por bstan pa'o/__/gnyis pa dge sdig las kyi 'khrul 'khor la/__gso ba yon tan gyi 'khrul 'khor dang*/gsod pa phrin las drag po'i 'khrul 'khor/__cho 'phrul gyi 'khrul 'khor/__chu 'khyag ser ba'i 'khrul 'khor/__thog ser skar mda'i 'khrul 'khor la sogs pa bsam gyis mi khyab kyang*/__de dag las brgya rtsa brgyad da 'das shing*/__de yang bsdus na las bcur 'das te/__zhi ba zla ba'i dkyil 'khor da bskor ba/__rgyas pa gling chen rgyab tu bskor ba/__dbang btsun mo'i mkhar bskor ba/__bsad pa gshin rje'i lto bar/__dgug 'dren seng ge'i snying gar/__dbye ba rta glang 'thab pa'i bar da/__bskrad pa rnga mo'i 'phongs su/__smyo 'bog shan dmar gyi rgyab tu/__lkug pa lug gi khog par/__mnan pa ri rab rmang da bskor ba ste/__de dag kyang ye shes zla bar zhi ba'i las 'grub pa'i nus pa yod/__'jig rten zla bar zhi las myur da grub pa'i nus pa yod/__tha mal gyi zla ba la zhi las 'grub pa'i cha mthan yod/__byin rlabs kyi zla bar thob shor med pas na zhi ba zla ba'i dkyil da bskor bas bsgrub bya gang la'ang the tshom med pa de bzhin gzhan dgu po la'ang*/__rgyu mtshan bzhi po sbyar te shes par bya'o/__/las bcu po de dag kyang bsdu na zhi rgyas dbang drag bzhir 'das la/__de bzhi yang gso bsad gnyis su 'das te zhi rgyas kyis gso ba'am rjes su 'dzin pa/__dbang drag gis bsad pa'am tshar gcod par byed do/__/gnyis pa thog 'dra'i 'khrul 'khor ni/__ka ba bzhi dang gdang ma drug ste/__'khrul 'khor chung ngu'o/__/ka ba bzhi ni nyi ma bzhi pa'i las kyi gang mtshams chen po bzhi la bya'o/__/gdang ma drug ni/__phyi nang gsang ba drug la bya'o/__/de yang lcags 'dra ni phyi nang gsang ba dgu bskor gyi gzhung ste/__phyi'i phyi nang gsang ba dang*/__nang gi phyi nang gsang ba dang*/__gsang ba'i phyi nang gsang ba'o/__/de la bskor lugs gsum ste/__phyi'i phyi nang gsang gsum mi red 'gros su bskor ba dang*/__nang gi phyi nang gsang gsum phyi rus sbal 'gros su bskor ba dang*/__gsang ba'i phyi nang gsang gsum phyi nang dbus mtha' med par glang po'i 'gros su bskor ba'o/__/de yang ji skad da/__'khor lo bskor ba'i 'khor sa gsum/__phyi yi phyi dang gsang ba dang*/__gsang ba'i phyi dang gsang ba ni/__dbus mtha' med par 'khor ba yin/__nang gi phyi dang gsang ba ni/__dbus dang mtha' ru 'khor ba'o/__/lcags phur bcu bdan 'thon 'jug can/__mtha' dang dbus su 'khor ba'o/__/zhes so/__/las byang rgyas 'bring bsdus gsum bka' stsal pa blo'i rim pa dang sbyar nas bshad pa'o/__/ye shes lha nye bar bsnyen pa dang*/__khro bo nye bar sgrub pa gzhung bsrang nas/__nye bar 'ong zhing dngos su brtan pa thob par byas la/__'khor lo bskor ba'i das su sgrub pa'i gzhung bsrang ngo*/__/myur mgyogs btsan thabs su byed na/__rdo rje ging pho mo'i 'khor lo so brdar te 'chor mi srid pa'i khugs su gzhug par bya ste/__de yang phyi nang gsang ba gsum gyis 'khor lo mtha' bsal te/__sngags kyi mtshams sbyar ba dang*/__gnya' mnan pa dang*/__'bru gzhug pa dang*/__so gdags pa dang*/__yon tan gyi 'gyur bstan pa la sogs pa ni man ngag las shes par bya'o/__/de dag ni gshin rje'i tha ram bshad pa ste deng sang 'di dag gi lag len rgyas pa byed mkhan dkon yang*/__gshin rje gshed kyi 'khrul 'khor gyi rgyud snga 'gyur bka' gter gyi phyogs da ma dang*/__rtog pa gsum pa'i rgyud rong zom chos bzang gis bsgyur ba dang*/__man ngag snying gzer nag po sogs rgyud dang man ngag gi rim pa mang da bzhugs pa'i gshed skor gyi 'khrul 'khor gyi phyag bzhes ma nyams par byin rlabs kyi tshan kha dang bcas te gnas pa nyid rnal 'byor pas gcod pa'i 'khor lo nyams su len pa'i tshul yin no/__/de ltar 'jam dpal gshin rje gshed ni ska yi bdag nyid yin pas/__de'i rgyud mtha' dag gi dgongs pa slob dpon 'jam dpal gshes gnyen gyis 'khor lo bzhir bsdus pa 'di dag ya mAn+ta ka'i ska gcig la tshang bar bstan pa'i tshul gyis gshed rgyud kyi dgongs pa gsal bar mdzad pa'i tshul yin la/__'chad tshul la gzhan da bdag gi bla ma 'jam pa'i dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i snyan brgyud sogs las gnas pa'i 'khor lo ni gnas lugs ngo bo nyid kyi gzhi ste sbyang gzhi sems nyid rang byung gi ye shes dang*/__srid pa'i 'khor lo ni 'khrul ba btags pa'i gzhi ste/__dbyings las glo bur gyi 'khrul pas sems can gyi sgo gsum kun gzhi dang bcas pa'i snang ba sbyang bya dri ma'i cha dang*/__sprul pa'i 'khor lo ni 'khrul pa sbyong byed kyi lam ste/___de yang snang ba sbyong byed dbyibs kyi rnal 'byor lha ska'i gsal snang dang sngags kyi 'od zer 'phro 'ad/__zhen pa sbyong phyir sngags kyi rnal 'byor rdor bzlas bum can gtum mo gzhan lus dang bcas pa/__mthar thag chos kyi rnal 'byor 'khor 'das dbyer med nges don zil gnon chen po'i rang bzhin nyid lta bas rtogs shing de dang ma bral ba'i tshul gyis mtshan bcas sor sdud sogs kyi rdzogs rim dang*/__mtshan med khregs chod thod rgal gyi rdzogs rim ste sgom spyod kyis bsdus pa'o/__/gcod pa'i 'khor lo ni mthar thag gi 'bras bu nges pa don gyi ya mAn+ta ka'i skar grub pa ste/__sgrib gnyis bag chags dang bcas pa gcod cing 'gro don rgyun mi 'chad pa'i 'khor lo ltar gyur pa'o/__/zhes gsungs pa sogs/__'khor lo bzhi po 'di la'ang*/__drang don bskyed rim dang*/__nges don rdzogs pa'i rim par sbyar ba'i tshul gyis bzhed pa 'dra min yod pa shes par bya zhing de bzhin sgrub bka' gzhan la'ang shes par bya'o//__//!___gnyis pa pad+ma gsung gi sgrub pa thams cad rta skad thengs gsum gyi dgongs par bstan pa la/__spyir don bzhis bstan te/__theg pa rim par bgrod pa'i rta skad rta yi 'gros dgus theg dgu rtser chib par bshad pa dang*/__sa lam la sbyar ba'i rta skad bcu gsum dang sbyar te bshad pas sa bcu lam lnga myur da bgrod par bshad pa dang*/__gsang sngags la shan dbye ba'i rta skad rta mgo ljang zhur gyis dpal rta mgrin nyid che ba'i yon tan gzhan las 'phags pa'i sgo nas bshad pa dang*/__gdal bya thabs kyi rta skad dpal chen po dang ma mo 'bum brda 'phrad klong rdol dbang sgyur ba'i sgo nas bshad pa'o/__/dang po/__rta yi 'gros dgu dper byas nas theg pa dgu mtshon pa ste/__'jig rten na rta la 'gros tshul dgu yod pa ni/__sum lag sgrog gi 'gros/__sdom pa lcags kyi 'gros/__pho nya srun zhes pa rung ba'i don no/__/srun gyi 'gros/__mtshams legs gzengs kyi 'gros/__gom bu nyol gyi 'gros/__spyang mo 'dar gyi 'gros/__rol mo stabs kyi 'gros/__'jol mo dkyus kyi 'gros/__dkyus tshang ba'i 'gros dang dgu'o/__/de la dang po sgrog gi 'gros ni/__rta rnams sgrog gsum lag tu tshud pa'i tshe 'gros mi myur bar 'gro ba ltar/__lha mi'i theg pa rnams ni ma skyes mnyam pa'i don gyi lta ba ni ma mthong la/__legs smon gyi bsam pas dge ba bcu la sogs pa'i khrims dam pa sgrog lta bus bsdams nas/__bag yangs pa'i lta spyod zab mor dbang med pa dang chos 'dra'o/__/sor bzhag lha mi'i theg pa ste dang po'o/__/gnyis pa lcags kyi 'gros ni/__rta lag gnyis lcags sgrog gis bsdam pa de sgrog gi 'gros las myur yang lag pa bsdam pas rang dbang gis 'gror med pa ltar/__gang zag gi bdag med tsam mthong ba'i nyan thos pa rnams ni/__lha mi'i theg pa rkyang ba las 'phags kyang*/__theg pa chen po'i don ma mthong bas mnyam pa nyid kyi lta spyod kyi sgo nas bag yangs su rgyu ba'i dbang ma thob par/__log tu lci ba 'dal ba lcags sgrog dang 'dra bas bsdams pa ni myur da sangs rgyas kyi sa la dbugs mi 'byin pa'i sdug bsngal dang bcas pa'o/__/gsum pa/__pho nya srun gyi 'gros ni/__rta yi rkang lag la 'ching byed med par rang nyid dal bus 'gro ba ni snga ma las myur yang 'gros gong ma rnams las zhan pa ltar/__rang sangs rgyas kyi theg pa ni nyan thos las gzung ba gzugs kyi phyogs rang bzhin med par rtogs pa'i cha nas 'phags te srid pa tha mar sngon goms pa'i shugs kyis dge ba'i bshes gnyen la mi ltos par rten 'brel gyi don rang nyid kyis khong da chud nas rang rgyal ba'i 'bras bu mngon da byed nus kyang*/theg pa chen po mnyam pa nyid kyi don ma mthong la thabs shes chung bas mthar thag gi sa la myur da phyin mi nus pas rta yi 'gros de dang 'dra'o/__/bzhi pa mtshams legs gzengs kyi 'gros ni/__rta de mgo 'phang bsgrim nas cung zad mgyogs par 'gro ba ltar theg pa chen po'i mdo sde pha rol tu phyin pa'i don thags su chud pa rnams ni bdag med gnyis rtogs nas mthar thag mnyam pa nyid la nges shes skyes kyang da dang bskal pa grangs med pa'i bar da sbyang bgrod dgos pas theg dman las sangs rgyas pa myur la sngags las bul ba'i phyir rta yi 'gros 'di dang sbyar ro/__/lnga pa gom bu nyol 'gros te/__rta gom pa'i 'gros su mgyogs par 'gro ba ltar kri ya pas mnyam pa nyid mthong ba'i steng da/__kun rdzob tu lha'i ska gsung thags mtshan la dmigs shing gtsang sbra la sogs pa'i thabs dang bcas pas tshogs gnyis myur da rdzogs pa'i thabs mkhas dang ldan pas phar phyin theg pa las lam bgrod pa myur bas 'gros 'di dang mtshungs par sbyar ba'o//drug pa spyang mo'i 'dar 'gros ni spyang ku 'dar nas 'gro ba ltar/__rta rnams goms 'gros las kyang mgyogs par bskal na 'dar nas 'gro ba ltar/__u pa ya dang yo ga'i theg pa ni/__kr-i ya'i lta spyod kyi steng da bdag dang lha mnyam pa spun grogs kyi tshul lam dam ye gnyis med da sgrub pa'i dgongs spyod kyis 'phags la phyi nang gi rgyu rkyen cha mnyam par spyod pas bya rgyud pa las lam bgrod pa myur ba ni rta yi 'dar 'gros dang mtshungs par sbyar ba'o/__/bdan pa ni 'dar 'gros las kyang rol mo'i stabs 'gros zhes/__lding stabs kyis 'gro ba mgyogs pa ltar/__kr-i yo ga las kyang rnal 'byor chen po ma hA yo ga pa'i theg pa 'phags te/__sems nyid mnyam pa nyid kyi dbyings nas yi ge'i cho 'phrul las rten dang brten pa'i lha'i 'khor lo rnams snang stong zung 'jug chu zla'i tshul da bsgom pa'i phyir na 'bras bu ska dang ye shes kyi dkyil 'khor la da lta nas lam da byed pa'i thabs khyad par 'phags pa yod pas sangs rgyas kyi sa la bgrod pa myur ba'i phyir ro/__/brgyad pa 'jol mo dkyus kyi 'gros zhes/__rta shin tu mgyogs par rgyug chung byas te 'gro ba ni/__lding 'gros las kyang sa chod che zhing mgyogs pa ltar/__a nu'i theg pa ni phyi spros bcas bskyed rim gyi ngal ba mi dgos par rgyu dag pa'i dbyings nas 'bras bu ye shes kyi dkyil 'khor shar ba'i tshul da rang gi phung khams rnams gdod nas dag pa'i sangs rgyas kyi ngo bor shes nas dbyings ye dbyer med bde ba chen po'i de nyid lam da byed pa'i thabs khyad par can dang ldan pa'i phyir lam bgrod pa 'og ma bas ches myur ba'i phyir ro/__/dgu pa dkyus tshang pa'i 'gros zhes bya ba rta rang la rgyug rtsal ji yod phyung ste thag thogs med par rgyug pa ltar/__a ti yo ga'i theg pa ni/__chos thams cad sems kyi rang snang yin la/__sems ni sems med ngo bo nyid kyis stong te ye nas skye 'gag med pa'i rig pa byang chub kyi sems bde ba chen po thig le nyag gcig 'od gsal ba'i ye shes rang byung gi bdag nyid chen po bcos su med pa'i don 'byung 'jug med pa'i ting nge 'dzin la bya rtsol kyi 'ching ba spang te so ma gnyug mar gnas pas/__da lta nas 'bras bu'i sa la lhun gyis grub pa'i tshul gyis dbang 'byor bar byed pas na lam thams cad kyi rtse mor phyin pa yin pa'i phyir ro/__/de ltar rta yi 'gros dgus theg pa'i rim pa shes par bya ba ni/__theg pa kun gyi rgyal po rdzogs pa chen po rang byung gi ye shes mnyam pa nyid rta skad thengs gcig gam rta skad dang po'i dgongs pa lta ba'i gnad bstan pa'i phyir da yin no/__/gnyis pa lam la sbyar ba'i rta skad ni rgyal ba thams cad kyi thags rje chen po'i rang gzugs 'phags mchog spyan ras gzigs nyid khro bo'i skabs na dpal rta mgrin zhes bya ste/__ma chags pad+ma'i rigs su snang ba'i khro bo thams cad kyi spyi dpal chen po 'di ni ye shes dang las dang 'jig rten kyi gtso bo dam pa thams cad zil gyis gnon pa'i rje btsan bla na med pa yin pas lhag pa'i lha gzhan las kyang thags rje byin rlabs myur ba'i che ba rta yi skad la yon tan bcu gsum yod pa'i ldog chas mtshon pa ste/__ji ltar na/__rta yi skad snyan pa dang*/__'jam pa dang*/__gtang ba dang*/__gsang ba dang*/__ring ba dang*/__yid da 'ong ba dang*/__'brel ba dang*/__bar ma chad pa dang*/__zil che ba dang*/__rtsal che ba dang*/__gdangs che ba dang*/__ngar che ba dang*/__phul da phyin pa'o/__/de yang dang po rta skad snyan pa ltar dpal rta mgrin yang thags rje chen pos 'gro ba'i don la dga' ba ste/__sa dang po rab tu dga' ba dang lam ni tshogs kyi lam dang sbyar ro/__/gnyis pa rta skad 'jam pa ltar dpal rta mgrin yang 'gro ba'i don la thags byams pa chen pos 'jam pa'o/__/sa gnyis pa dri ma med pa dang lam sbyor lam dang sbyar ro/__/gsum pa rta skad rgyang ring da gtang ba ste thos pa ltar/__dpal rta mgrin yang 'gro ba'i don la mi thos pa med par thams cad da snyoms par khyab cing gnas pa ste/__sa gsum pa 'od byed pa dang sbyar ro|_|bzhi pa rta skad gsang ba ni sgra gzhan dang nag nog med par sang nger thos pa ltar dpal rta mgrin yang 'gro ba'i don la thags gsal la gsang zhing don mdzad pa'o/__/de ni sa bzhi pa 'od 'phro ba dang sbyar ro/__/lnga pa rta skad ring ba ste/__dbugs sna mi thang ba ring da sgrogs pa ltar/__dpal rta mgrin ni 'gro ba'i don la das rtag tu mi skyo bar ring ba'o/__/de ni sa lnga pa sbyang dka' ba dang mthong ba'i lam dang sbyar ro/__/drug pa rta skad ni thos na yid da 'ong ba ltar dpal rta mgrin ni thams cad la thags rje mnyam pas re ba rdzogs par mdzad pa ste sa drug pa mngon da gyur pa dang sbyar ro/__/bdan pa rta skad ni gdangs che chung sogs snyoms par 'brel ba ltar/__dpal rta mgrin ni 'gro ba rnams la thags rje rtag tu 'brel bas gzigs pa'o/__/de ni sa bdan pa ring da song ba dang sbyar ro/__/brgyad pa rta yi skad ni stong theb gcig po der sgra bar ma chad par sgrogs pa ltar/__dpal rta mgrin ni 'gro don rgyun mi gcod pa ste/__sa brgyad pa mi g.yo ba dang lam ni bsgom pa'i lam dang sbyar ro/__/dgu pa rta yi skad zil che ba ste byin chags shing mngon par 'phags pa ltar dpal rta mgrin yang 'gro ba rnams kyi nyon mongs pa 'joms shing thams cad zil gyis gnon pa ste/__sa dgu pa legs pa'i blo gros dang sbyar ro/__/bcu pa rta skad rtsal che ba ste/__skad che chung ji ltar 'byin par 'dod pa bzhin bde blag tu 'byin pa'i rtsal yod pa ltar/__dpal rta mgrin ni 'gro ba'i don la mtha stobs kyi rtsal dang ldan pa ste/__sa bcu pa chos kyi sprin dang lam mi slob pa'i lam dang sbyar ro/__/bcu gcig pa rta yi skad sgra gdangs che ba ltar/__dpal rta mgrin yang thags rje chen pos 'khor bar don mdzad pa'i gdangs sam dbyings rgya che ba'o/__/de ni sa bcu gcig pa kun tu 'od dang sbyar ro/___/bcu gnyis pa rta skad ngar che ba ste shugs che bar sgrogs pa bzhin da dpal rta mgrin yang 'gro ba sgrol ba'i ngar dang ldan pa ste/__sa bcu gnyis pa ma chags pad+ma can dang sbyar ro/__/bcu gsum pa rta skad ni yon tan da ma dang ldan pas phul da phyin pa ltar/__dpal rta mgrin ni 'gro ba'i don mdzad pa la phul da phyin pa ste/__sa bcu gsum pa yi ge 'khor lo tshogs chen gyi sa dang sbyar bar bya'o/__/de ltar dpal rta mgrin gyi che ba'i yon tan bcu gsum po rta skad kyis mtshon zhing*/__dpal rta mgrin gyi rta skad theng gcig bsgrags pa la rta skad kyi yon tan bcu gsum das gcig tshang ba ltar/__sa bcu gsum dang lam lnga yang ma bgrod das gcig la rdzogs nus pa'i yon tan gyi khyad par de lta bu mnga' ba'i don/__dbu gtsug gi rta mgo ljang gu dpral bar zhur dkar po rngog ma dmar po/__phu phun ser po can gyis brda dang rtags kyi sgo nas mon te bstan pa shes par bya'o/__/gsum pa gsang sngags la shan dbye ba'i rta skad ni|__dpal rta mgrin gyi lha sngags ting 'dzin la brten pa'i gsang sngags kyi dgongs spyod ni/__rta shugs che la 'gro mgyogs pa ltar gsang sngags kyi dgongs spyod zab mo la brten na lam gzhan las sangs rgyas kyi sa la bgrod pa mgyogs/__rta lam la bgrod mkhas pa ltar theg dgu dang sa lam bgrod pa la mkhas shing rtse mor phyin par byed/__rta kha rtsal che ba ltar/__rta mchog gi gsang sngags gzhan las kha rtsal che/__rta ni drag po'i ngar dang ldan pa ltar/__rta mgrin yang drag po'i rngam tshul gyis gdag pa 'dal/__rta ni rdzu 'phrul gyi rkang pa ldan pas sangs rgyas kyi sa myur da gnon par byed pa'i rtags dang ldan pa ste/__de'i phyir rta mgrin zhes bya la/__phyi yi rta mgrin de yang nang rnal 'byor pa'i ska/__gsang ba rang gi sems las gud na med par snang grags rig gsum rta mgrin gyi ska gsung thags su shes shing*/__sems nyid rang byung gi ye shes kun khyab bde ba chen po de nyid nges pa don gyi pad+ma dbang gi rgyal po yin par shes na skad cig de la mchog than mong gi dngos grub thob pa yin pas sa lam dang sbyar ba dang gsang sngags la shan dbye ba'i rta skad 'dis ni sgom pa'i gnad kyi che ba bstan pa yin pas rta skad gnyis pa'i dgongs par don gyis 'gro ba yin no/__/bzhi pa gdal bya thabs kyi rta skad ni/__dpal rta mgrin gyi rta skad thengs gsum gyis ma mo mkha' 'gro'i tshogs la brda' sprad pa dang*/__ma mo'i 'gying skad thengs gsum gyis dpal rdo rje'i ming sring brda 'phrod de dgongs klong rdol ba dang*/__rnal 'byor pa'i brda' skad theng gsum gyis snang srid ma mo'i tshogs la dbang bsgyur te las byed pa'i tshul bstan pa gsum las/__dang po dpal gyi rta skad thengs gsum ni/__dpal rta mgrin gyi dbu gtsug nas rta skad dang po theng gcig bsgrags pa'i tshe/__snang srid kyi chos thams cad ye nas ma bcos ma bsgyur bar 'khor 'das mnyam pa nyid rang byung gi ye shes chen po'i ngang da dpal rta mgrin gyi dkyil 'khor da lhun gyis grub par rtogs pa'o/__/rta skad bar ma bos pas/__khams gsum srid gsum gyis bsdus pa'i chos thams cad sha chen gyi phung po/__khrag gi rgya mtsho/__keng rus kyi ri rab tu gyur pas/__snang srid kyi ma mo dang mkha' 'gro thams cad dgyes pa'i longs spyod rgyun mi 'chad par byas/__rta skad tha ma bsgrags pas ma mo dang mkha' 'gro thams cad bka' 'og tu bsdus nas ci bgyis bka' nyan cing 'gying gla dang bcas nas bkug ste/__phrin las rnam pa bzhi sogs yid bzhin da rdzogs par byed do/__/'di ni dpal chen po rta mgrin nyid kyi rta skad theng gsum bsgrags pa'i mdzad pa yin la/__lam das su rta mgrin gyi rnal 'byor pas de ltar sgom pa'ang yin cing*/__rta skad gsum po des brda rtags kyis mtshon don/__lta sgom spyod pa gsum bstan te/__rta skad dang pos mnyam pa nyid kyi lta ba bstan/__gnyis pas gsang sngags thabs la mkhas pa'i khyad par dag gsum gnas su sbyong zhing ma mo mkha' 'gro dbang da bsdus nas gsang ba sbyor sgrol gyi nyams len dang*/__khro bo'i ting 'dzin sogs bskyed rdzogs kyi lam khyad par can bstan/__rta skad gsum pas gsang sngags kyi rnal 'byor pas ma mo mkha' 'gro'i tshogs dbang da bsdus te phrin las rnam pa bzhi sgrub pa'i tshul gyis spyod pa bstan pa yin no/__/der ma zad bdag gi bla ma gter chen rin po che'i snyan brgyud las/__drang don dang sbyar ba'i rta skad theng gsum yongs grags la/__nges don ltar na/__rta skad dang pos gzhi 'khor 'das dbyer med rig stong gnyug ma don gyi ye shes bstan/__gnyis pas lam bskyed pa'i rim pa dang*/__rdzogs rim sor sdud la sogs pa'i sbyor ba yan lag drug gi rnal 'byor bstan/__rta skad gsum pas 'bras bu mthar thag gi ye shes mngon da byed pa'i tshul bstan pa smin khrid kyi tshul da bdag cag gis legs par nod pa yin no/__/de ltar dpal gyi rta skad theng gsum gyis bskal ba'i das na ma mo mkha' 'gro rnams 'gyings bzhin sngon gyi dam tshig dang tha tshig las mi 'da' ba'i gla len te gang zhe na/__bdag cag nam mkha'i dbyings nas mchi/__/nam mkha'i dbyings nas mi mchi ru/__/bdag cag gnas ni nam mkha' lags/__/bdag cag 'theng zhing grum zhing mchi/__/'thing zhing grum zhing mi mchi ru/__/keng rus ri rab rtse mo tsha/__/bdag cag 'bog cing brgyal zhing mchi/__/'bog cing rgyal zhing mi mchi ru/__/rak+ta'i rgya mtsho gting re zab/__/bdag cag thang gcig yud la mchi/__/thang gcig yud la mi mchi ru/__/ming po rdo rje'i bka' lung gnyan/__/zhes gla len no/__/de la rnal 'byor pa'i brda skad theng gsum ni/__chos la dgra byung gis sangs rgyas ra mda' bzlog ces pa'i brda' skad dang bcas te/__thal mo dang po brdab pa'i brdas dpal khrag 'thang rnams dbyings nas bskal/__bar ma brdab pas phra men rnams dbyings nas bskal/__thal mo tha ma brdab pas las kyi mkha' 'gro rnams las la bskal te bstan pa'i mkhar brtsigs pa ni rnal 'byor pa'i brda skad theng gsum zhes bya'o/__/de la dpal gyi rta skad kyis brda sprad/__ma mo'i 'gying skad kyis klong rdol rnal 'byor pa'i brda skad kyis dbang da bsdus te phrin las byed pa la gdal bya thabs kyi rta skad ces bya'o/__/de ltar rta skad de dag thams cad kyi don bsdus na/__rta skad lta bar dgongs pa dang*/__rta skad spyod par dgongs pa gnyis su 'ad la/__dang po la ngo bo don gyi rta skad dang gsang sngags gnad kyi rta skad gnyis/__dang po la/__rang bzhin ngo bo don gyi rta skad/__rig pa ngo bo don gyi rta skad/__gnyis su med pa'i ngo bo don gyi rta skad gsum gyi/__dang po ni chos thams cad ma bcos mnyam pa nyid nges pa don gyi rta mgrin da rtogs pa'o/__/gnyis pa de'i ngang las rang rig pa dpal chen po rta mgrin gyi ye nas ma bcos par gsal ba'o/__/gsum pa de lta bu'i snang stong thabs shes bden gnyis dbyings ye rnams gnyis su med pa gnyis med bde ba chen po dpal rta mgrin gyi dkyil 'khor da snang srid kyi chos thams cad rtogs pa ni ngo bo don gyi rta skad de lta ba bstan pa'o/__/gnyis pa gsang sngags gnad kyi rta skad ni/__rta'i 'gros dang theg rim sbyar ba rta skad dang sa lam sbyar ba rta yi yon tan dang sbyar ba'i gsang sngags la shan dbye ba gsum ni/__dpal rta mgrin gyi rnal 'byor zab mo'i lam ni theg pa'i rtse mo dang*/__sa lam cig char bgrod pa dang*/__gsang sngags gzhan las 'phags pa'i che ba ston par byed pa yin no/__/des sgom pa yang don gyis mtshon no/__/gnyis pa rta skad spyod par dgongs pa la/__'dal bya thabs kyi rta skad dang*/__dpal chen che ba'i rta skad gnyis/__dang po la gsum te/__dpal gyi rta skad theng gsum/__ma mo'i 'gying skad theng gsum/__rnal 'byor pa'i brda skad theng gsum mo/__/dpal gyi rta skad theng gsum ni/__dang po dam tshig rjes su bskal ba'i rta skad/__bar ba bka' la drangs pa tha ma don byed pa'i rta skad gsum mo/__/ma mo'i 'gying gla theng gsum ni/__rang rgyud che ba'i rngam skad/__byin rlabs rdzas ldan gyi gdangs skad/__drag po'i las la chas pa'i rngam skad gsum mo/__/rnal 'byor pa'i brda' skad theng gsum/__lus brda'/__ngag brda'/__yid brda gsum mo/__/dpal gyi che ba'i rta skad ni/__pad+ma khrag 'thang khros pa'i ska/__/thams cad dbang da sdud par byed/__/ces sogs gsungs pa ltar/__lha srin sde brgyad nyer ma 'dod/__rtags ma thon bgo ba mi nyan na/__sde brgyad srid pa dkrugs pa'i don da bdag pad+ma dbang chen gyi ting 'dzin gsal brtan tshad dang ldan pas rta skad thengs gsum bsgrags na/__snang srid sde brgyad thams cad 'brong rgod 'drog pa bzhin da had kyis sngangs shing*/__sha rul la sbrang bu bzhin rang dbang med par 'ad ba dang*/__rgyal khrims dam pa'i dmang bzhin las byed par 'gyur bas de lta bu'i don dang ldan pa ni rta mgrin gyi rnal 'byor pa'o zhes gsungs so/__/de lta bu'i rta skad kyi dgongs pa rnam par bzhag pa sna tshogs kyang mthar thag rang byung ye shes de la 'das zhes gsungs pa ltar rta skad theng gcig gi dgongs pa yang zer te/__rang byung ye shes thig le nyag gcig tu skyol ba ni skabs 'dir ma zad sgrub sde gzhan thams cad kyi dgongs pa'i phug de kho nar skyel bar bya dgos so//__//!__gsum pa yang dag thags kyi sgrub pa thams cad ru lu 'bru brgyad kyi dgongs par 'das par bstan pa la/__lta ba la shan dang sbyar te bshad pa dang*/__phrin las lag len dang sbyar te bshad pa/__bskyed rim bsnyen sgrub dang sbyar te bshad pa/__man ngag sgang bsgril rdzogs rim dang sbyar te bshad pa bzhi las/__dang po ni/__spyir yang dag ces bya ba sgrib pa mi mnga' ba'i don te/__'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad gnyis su med par mnyam nyid rang byung gi ye shes thig le nyag gcig tu gnas pa de kho na das gsum gyi rgyal ba thams cad kyi thags yang dag pa'i ye shes yin pas de la yang dag ces bya'o/__/de'i phyir chos thams cad ska gsung thags phyag rgya chen po'i dkyil 'khor da lhun gyis grub pa ni yang dag grub pa'o/__/de ni rigs thams cad kyi khyab bdag dpal chen po nyid yin pas gcig pa nyid ces bya ste/__he ru ka'i gal po las/__yang dag grub pa gcig pa nyid/__/sangs rgyas bde chen kun 'das pa/__/rnal 'byor zab mo ska gsum rdzogs/__/mkha' 'gro sgyu ma bde mchog bde/__/zhes dang*/__sangs rgyas mnyam sbyor sogs las/__'di ni rang byung bcom ldan 'das/__/gcig pa nyid ni che ba'i lha/__/zhes sogs gsungs pa bzhin no/__/de lta bu'i yang dag pa'i ye shes dpal chen po'i thags ni ru lu'i gsang sngags kyi rnam par shar ba de'i mtshon don don rtags kyi lha dang*/__de bzlas sgom gyi thabs dang*/__de la brten pa zab gsal gyi ting 'dzin lam da byas pas dpal he ru ka'i thags kyi dngos grub myur da thob pas na yang dag gi sgrub pa thams cad ru lu'i dgongs par 'ad zhing de yi tshul la mkhas par bya dgos so/__/de yang ji ltar na/__oM ni ye shes lnga'i rang bzhin/__ru ni rak+ta'i sgra las chags pa dang dmar ba'i don te/__sems can gyi srog khrag gi rang bzhin chags pa'i ye shes pad+ma he ru ka'i ngo bo/__/yang ru ni kun gzhi byang chub sems mar me ltar 'bar ba'i ye shes klong dgu he ru ka dgu'i don yang yin no/__/lu ni lum bi ni ste dga' ba'i tshal ltar bde ba chen po'i 'byung gnas khro mo yum gyi tshogs so/__/b+h+yo ni ma mo mkha' 'gro las la 'dzud pa/__hU~M 'phags pa'i thags rje bskal ba dang*/__slar yang dngos grub rang gi thags kar bsdu ba'i sngags so/__/de lta bu'i gsang sngags khyad par can des gzhi das na sems kyi chos nyid ye shes klong brgyad mtshon la|_de thams cad dbyer med pa rang byung gi ye shes ni yang dag he ru ka gcig pa'o/__/de bzhin da 'khrul pa btags pa'i chos ma dag pa'i tshogs brgyad kyang mtshon/_______lam das su bskyed rim gyi bsnyen sgrub yan lag bzhi dang rdzogs rim gyi stong bzhi dang dga' bzhi sbyar ba'i ye shes bzhi ste brgyad po mtshon zhing*/__'bras das kyi ye shes klong brgyad dang de kun gcig tu 'khyil ba'i thags yang dag pa'i ye shes 'bras bu'i dpal chen po mtshon pa'i phyir ru lu 'bru brgyad po 'dis gsang sngags don gyi lta ba bstan pa yin te/__bla ma'i snyan brgyud hUM chen ka ra'i man ngag las kyang de ltar gsal bar gsungs so|_|gnyis pa phrin las lag len dang sbyar te bshad na/__dpal chen po'i thags yang dag pa'i ye shes ni chos kyi dbyings kyi ngo bo nyid da gyur pas nam mkha' ltar 'pho 'gyur med la dngos po dang mtshan ma med pa'i bdag nyid yang dag pa zhes bya'o/__/de ni sems can thams cad kyi sems dang gnyis su med par ye nas grub cing*/__de'i rang rtsal gsang sngags kyi rgyal po ru lu 'bru brgyad kyi bzlas sgom la brten nas de nyid mngon da sgrub pa'i phrin las kyi lag len thams cad kyang ru lu 'bru brgyad la 'ad ste/__gang zhe na/__ru lu dkyil 'khor da shes pa/__lhar shes pa/__sgrar shes pa/__phrin las su shes pa/__mchod par shes pa/__dbyangs su shes pa/__bsnyen par shes pa/__chos nyid da shes pa brgyad kyi sgo nas phrin las lag len da 'debs pa yin pas/__dang po ru lu dkyil 'khor da shes pa la/__gsung yig 'bru/__thags phyag mtshan/__ska phyag rgya'i dkyil 'khor gsum las/__dang po la 'jig rten rim gyis bskyed pa'i yig 'bru/__cir yang 'gyur ba'i yig 'bru/__bsam gyis mi khyab pa'i yig 'bru/__lha bskyed pa'i yig 'bru la sogs pa thams cad ni gsung yig 'bru'i dkyil 'khor te/__mdor na sa bon hUM dang b+h+yo la sogs pa las rten dang brten pa'i lha bskyed par byed pa'o/__/gnyis pa rnam par mi rtog pa dang kun tu snang ba sogs kyi ting nge 'dzin dang*/__phra mo'i phyag mtshan la dmigs pa sogs yid kyi ting 'dzin dang*/__de'i sgor gyur pa phyag mtshan thams cad ni thags phyag mtshan gyi dkyil 'khor zhes bya'o/__/gsum pa zhi ba rdo rje dbyings dang*/__khro bo 'jigs byed chen po'i ska yi dkyil 'khor ro/__/de lta bu'i ska gsung thags thams cad kyang ru lu 'bru brgyad kyi rang bzhin thags yang dag pa'i ye shes kyi rol pa yin pas rten dang brten pa thams cad lha'i dkyil 'khor da gnas pa shes pa'o/__/gnyis pa ru lu lhar shes pa ni/__oM ye shes lnga'i snying po rigs lnga khrag 'thang yab yum gyi ngo bo/__ru lu gong ma kau ri brgyad/__'og ma phra men brgyad/__hUM sgo ma bzhi/__b+h+yo dbang phyug nyer brgyad de zla gam lnga bcu rtsa brgyad pa'i lha'i ngo bor dag pa dang*/__hU~M 'og ma ni de thams cad kyi byin rlabs dngos grub rnams rang gi thags kar bsdu ba'i sa bon no/__/yang na mjug gi hU~M khro bcu'i sa bon da byas te zla gam drug cu re brgyad pa'i lhar byas na'ang rung ngo*/__/gsum pa ru lu sgrar shes pa ni/__ra ni ra me ste rmongs pa med pa'i mdzad spyod dang thags rje ye shes chen pos dga' bar byed pa dang*/__yang ra ni ra ga ste/__thags rje chen pos chags pa'i bdag nyid yin pa thabs dang*/__lu ni lum+ba'i tshal te/__yum gyi mkha' klong ngam rnam par gsal ba'i shes rab ste/__de ltar thabs shes gnyis su med pa'i ngang nas rgyal ba'i dkyil 'khor thams cad skyed pa'i don da shes pa ni ru lu sgrar shes pa'am/__ru lu'i sgra don shes pa'o/__/bzhi pa ru lu phrin las su shes pa ni/__ru lu'i 'od zer rnams phar 'phros pas 'phags pa mchod cing thags dam bskal te 'gro ba'i don byas/__slar bdag gi thags kar thim par bsam pa don gnyis sgrub pa'i phrin las kyi bzlas dmigs dang*/__ru lu'i 'od zer dkar pos zhi ba/__ser pos rgyas pa/__dmar pos dbang*/__nag pos drag po'i phrin las byed par dmigs pas phrin las gang dang gang brtsam pa de bzhin 'grub par shes pa'o/__/lnga pa ru lu mchod par shes pa ni/__oM las ye shes lnga'i 'od zer gyis 'phags pa rnams mnyes shing thags dam bskang ba dang*/__ru lu gong mas ting 'dzin ye shes kyi stobs las sprul pa'i me tog sogs phyi'i mchod pa dang*/__ru lu 'og mas 'dod yon lnga'i lha mo spros te nang gi mchod pa phul ba dang*/__hU~M las byang chub sems kyi 'od 'phros pas dkyil 'khor pa rnams mchod nas thags gsang ba'i dngos grub thob pa gsang mchod yin no/__/drug pa ru lu dbyangs su shes pa ni/__gla drug blang pas don drug 'grub ces pa ltar/__ru lu dbyangs su bzlas pa'i tshe na 'di ltar dbyangs kyi khyad par phur ba dbugs kyi rlung 'byin pa'i dbyangs su bzlas pas nyon mongs pa'i rtog pa bud shing 'dra ba rnams bsregs par byed mkhun zhing gdang ba'i dbyangs su bzlas pas gdag pa can thams cad zil gyis gnon cing ye shes kyi lha'i thags rgyud skal/__sngags kyi yi ge sgra sgrogs pa'i dbyangs su bzlas pas yang dag pa'i don gsal bar byed cing rmongs pa'i mun pa sel/__zab cing 'brug sgra ltar sgrogs pa'i dbyangs su bzlas pas bdad dang mu stegs thal bar rlogardo rje srin po'i ngur sgra'i dbyangs su bzlas pas thags rje chen po me dang 'dra bas nyon mongs pa'i bud shing bsregs par byed/__tshangs pa dbyangs kyi 'dren tshul da bzlas pas ma mo mkha' 'gro thams cad dbang da sdud par byed pa'o//bdan pa ru lu bsnyen par shes pa ni/__bdag he ru kar gsal ba'i thags rin po che zur brgyad pa la ru lu 'bru brgyad kyis bskor ba'i dbus su a las zla ba'i dal dong tse tsam gyi steng da ye shes sems dpa' tshon gang ba'i thags kar ma las nyi dkyil sran ma bkas pa tsam gyi dbus su rdo rje nas tsam gyi lte bar hU~M spus bris pa tsam la ru lu 'bru brgyad kyis bskor ba dang*/__rdo rje'i phyi na yang ru lu 'bru brgyad kyis bskor bar bsam la bsnyen pa dbul bar bya'o/__/brgyad pa ru lu chos nyid da shes pa ni/__chos thams cad gang nas kyang ma byung la ma skyes pa'i chos nyid mnyam pa chen po yang dag pa'i ye shes thig le nyag gcig tu shes pa ni nges pa don gyi dpal chen po'i thags kyi sgrub pa'o/__/gsum pa bskyed rim bsnyen sgrub dang sbyar te bshad pa ni/__rig 'dzin sgrub pa po rnams kyi lus ngag yid gsum dang dpal chen po'i ska gsung thags ye nas gnyis su med par grub pa'i bdag nyid ni dpal chen po gcig pa'i go 'phang rdo rje lta bu'o/__/de ni ma skyes pa chos ska/__ma 'gags pa'i longs ska|_sna tshogs 'char ba'i sprul ska'i rang bzhin da gnas la/de nyid ji lta ba bzhin mngon da byed pa'i phyir/__bsnyen pa dang nye bsnyen/__sgrub pa dang sgrub chen bzhis tshul gyis 'jug pa la/__dang po bsnyen pa nam mkhar yi ge b+hUM dmar nag tshon gang ba gsal nas/__de las 'od 'phros don gnyis byas/__slar 'das pa'i rin po che dmar po tshon gang ba de las gzhal yas khang mtshan nyid dang ldan pa lha so so'i gdan dang bcas par gsal ba'i dbus kyi gdan steng rang gi byang chub sems nyid kyi ngo bo thig le dkar zlum da gsal ba bsnyen pa'o/__/de hUM mthing gar gyur pa nye bsnyen no/__/hU~M rdo rje rtse lngar gyur pa sgrub pa'o/__/hU~M ha he phaTaHces bskal bas/bdag badz+ra he ru ka mthing nag zhal gsum phyag drug g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing nag zhabs bzhi brkyang bskam da bzhugs pa/__dar khrod chas brgyad kyis brgyan pa me dpang 'bar ba'i dbus na bzhugs par sgom pa ni ska yongs su rdzogs pa ste sgrub pa chen po'o/__/de la zhal g.yas dkar ba ska'i rang bzhin dang kau ri ma/__g.yon dmar ba gsung gi rang bzhin dang pra mo ha/__dbus mthing ga thags kyi rang bzhin dang dpal chen po nyid yin la/__phyag dang po rdo rje rtse lnga thags kar 'dzin pa mig gi rnam shes dag pa dang tsau ri ma/__gnyis pas kha T+wAM 'dzin pa rna ba'i rnam shes dag pa dang bai ta li/__tha mas rnge'u chung 'dzin pa sna'i rnam shes dag pa dang pak+ka si/__g.yon pas dril bu dku la brten pa lce'i rnam shes dag pa dang g+hasma ri/__bar mas thod pa khrag bkang 'dzin pa lus shes dag pa dang sme sha ni/__tha mas rgyu zhags bsnams pa nyon yid dag pa dang tsan+d+ha li dang sbyor/__rgyan thams cad mchod pa'i yo byad dang sbyar/__zla gam brgyad ni seng ha la sogs pa'i phra men brgyad dang*/__de yang dmar por snang ba ni yum kro ti shwa ri ma dang sbyar/__de ltar yul dgu ni don dgu dang sbyar te/__zla gam dmar po yum gyi rak+ta dmar po ste kun tu bzang mo'i dbyings yin la/__sgrub rdzas dang sbyar na/__mar me'i sdong bu ni yab/__'od dgu ni yum gyi rang bzhin thig le dmar po'o/__/de ltar gsal nas bsnyen pa bgrang ba'i das su rang nyid dpal chen po'i thags kar zla dkyil la ye shes sems dpa' dkar po tshon gang ba rdo rje dril bu 'dzin pa'i thags dbus rdo rje nas tsam gyi dkyil da hU~M dmar po yungs 'bru tsam la 'gal me bzhin da hUM dmar po grangs med pa phyogs bcur 'phros pas/__dpal chen po ma mo mkha' 'gro dang bcas pa'i thags kar phog te thags rgyud bskal tshur 'das pas de dag gi byin rlabs dngos grub thams cad bdag gi hU~M la bsdus par dmigs te/__bzla bya'i snying po ru lu 'bru brgyad bzla'o/__/de yang oM ni yab he ru ka_/ru ni yum kro ti shwa ri/__ru ni he ru ka rigs bzhi/__lu ni yum rnams/__hUM ni thags dam bskal ba/__b+h+yo ni dbang phyug mo rnams/__hU~M tha ma ni dngos grub bsdus pa ste/__de ltar bsnyen pa dbul bar bya'o/__/bskyed rim gyi skabs 'dir bsnyen sgrub bzhir yod de/__dpal chen po'i skar gsal ba bsnyen pa/__yum kro ti shwa rir gsal ba nye bsnyen/__yab yum gnyis su med pa'i byang chub sems las phra men bcu drug byung ba sgrub pa/__de thams cad kyang ma skyes pa chos kyi dbyings su mnyam par shes pa sgrub pa chen po'o/__/de ltar bsnyen sgrub byed pa'i drod tshad ni/__dpal chen po phra men bcu drug gis bskor ba mngon sum gsal ba ni mngon sum pa'i drod tshad/__bdag sgrub pa byed pa'i das su lus las 'od byung ba 'od kyi drod tshad/__de las sgra grag pa dang*/__gzugs su snang ba'i drod tshad gzhan thams cad kyang 'od kyi khongs su 'das te/__de ltar drod byung ba ni sgrub pa chen po'o/__/bzhi pa man ngag sgang bsgril rdzogs pa'i rim pa dang sbyar na 'di ltar sems dang sems byung gi chos thams cad/__don dam par ma skyes ma 'gag chos dbyings mtshan ma'i spros pa dang bral ba'i klong da mnyam pa de nyid la don gyi chos nyid yin pas na yang dag ces bya zhing*/__chos nyid de lta bu rig pa ye shes kyis phyin ci ma log par rtogs pa ni grub pa'am sgrub pa zhes bya'o/__/dbyings rig gnyis med thig le nyag gcig de ni gcig pa ste gnyis su med pa'i chos kyi dbyings so/__/de nyid lung las gsungs pa ltar ru lu'i don dang sbyar na|_oM mi gnas pa yang dag pa'i ye shes/__ru mkha' klong bde ba chen po/__lu dbyings rnam dag kun tu bzang mo/__b+h+yo byang chub kyi sems bde ba chen por byung ba/__hUM ni de thams cad byung yang byang chub kyi sems las byung la de'i ngo bo 'das ma byas pa'o/__/de ltar byang chub kyi sems thags yang dag pa'i ye shes de ni rang gi sems kyi chos nyid da ye nas grub cing 'das ma byas pa thig le nyag gcig go__/de ltar yang dag thags kyi sgrub pa'i mtha' thams cad yang dag rgyun gyi rnal 'byor sangs rgyas lag bcang da 'das la/__de'i mtha' yang rang rig byang chub sems thags yang dag pa'i ye shes su 'ad zhing*/__de mngon da byed pa'i thabs dman pa dbyibs kyi rnal 'byor ska'i gsal snang la sems bzung ba/__zab pa sngags kyi rnal 'byor gsung bzlas pa dang rlung gi rdzogs rim/__mthar thag chos kyi rnal 'byor snying ga'i mi shig pa'i thig le la sems 'dzin pa sogs mtshan bcas dang*/__mtshan med rtsol bral rdzogs pa chen po'i lam rnams la brten nas rgyal ba thams cad kyi thags yang dag pa'i ye shes nyid da grub par bya ba nyid yin no/__/!_bzhi pa che mchog yon tan gyi sgrub pa thams cad bdad rtsi rnam dag gi dgongs par 'ad bar bstan pa la/__spyir 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad ye nas rnam par dag cing blang dor las 'das pa rang byung gi ye shes bde ba chen po'i bdag nyid da gnas pa ni bdad rtsi rnam dag gi dgongs pa yin la/__tshul de chos kyi bdad rtsi dang*/__don gyi bdad rtsi dang*/__rtags sam sman gyi bdad rtsi dang*/__rdzas kyi bdad rtsi ste rnam pa bzhi'i tshul gyis gtan la phab ste bstan pa ni/__chos bdad rtsi thams cad tshang ba rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa dang*/__don bdad rtsi thams cad shes pa rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa dang*/__sman bdad rtsi thams cad dmigs pa rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa dang*/__dam rdzas bdad rtsi thams cad bsgom pa rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa dang bzhi'o/__/dang po chos thams cad bsdus na rang gi sems la tshang*/____sman thams cad bsdus pas ro rnam pa lngar tshang*/__dam tshig thams cad rtsa ba gsum da tshang*/phrin las thams cad bsdus na sbyor sgrol da tshang*/__dkyil 'khor thams cad bsdus pas dkyil 'khor brgyad da tshang*/__ye shes thams cad bsdus pas ye shes lngar tshang*/__sgrub pa thams cad bsdus pas bdad rtsi sgrub par tshang*/__sangs rgyas thams cad bsdus pas rdo rje dbyings la tshang ste de ltar brgyad do/__/yang rnam pa gcig tu/__chos thams cad byang chub kyi sems bde ba chen po la tshang*/__rnam shes tshogs brgyad kyang rtsa ba kun gzhi'i rnam shes la tshang*/__theg pa brgyad kyang bdad rtsi yon tan gyi sgrub pa'i nang da tshang*/__'byung lnga srid gsum lha srin sde brgyad thams cad chos kyi dbyings su tshang*/__phung po lnga dang lus ngag yid gsum rang gi sems la tshang*/__phyi'i sman thams cad kyang rtsa ba lnga/__'bru lnga/__snying po lnga/__sman lnga/__spos lnga/__rin chen lnga/__chu lngar tshang*/__nang gi sman thams cad kyang dam rdzas rnam pa lngar 'das shing tshang ba brgyad do/__/de ltar gnad kyi mdo 'gag bsdus pa'i tshul gyis bdad rtsi'i sgrub pa'i gnad bshad pa'o/__/gnyis pa don bdad rtsi ci zhe na/__sems nyid rang byung gi ye shes ni bcom ldan 'das dpal he ru kar shes par bya/'byung ba lnga yum lngar shes par bya/__phung po lnga rigs lngar shes par bya/__bdad rtsi lnga/__dag lnga yang*/__ye shes lngar shes par bya/__rnam shes lnga ska lngar shes par bya/__srid pa gsum po bdad rtsi'i dkyil 'khor da shes par bya/__skye 'gro thams cad bdad rtsi'i lhar shes par bya/__dam rdzas rnams bdad rtsi dngos yin par shes par bya'o/__/yang 'chad lugs rnam pa gcig tu/__ra sa ya na ta na dza ya zhes pa'i yig 'bru brgyad po 'dir rgyud 'bum sde'i don 'das te/__ra sa ya na bzhi ni 'byung ba bzhi dang*/__dam rdzas bzhi dang*/__phung po bzhi rnams ni rigs bzhir shes par bya/__ta ni nam mkha' dang rnam par shes pa'i phung po byang chub sems su shes par bya/__na ni nyon mongs pa lnga ye shes lngar shes par bya/__dza ni dbang po bzhi dang rnam shes bzhi byams pa la sogs pa'i sems dpa' bzhi bzhir shes par bya/__ya ni gzugs sgra sogs bzhi dang das bzhi lha mo brgyad da shes par bya ste/__de ltar yi ge brgyad kyi mtshon pa'i shes pa brgyad do/__/yang rnam pa gzhan da 'byung lnga yum lnga/__phung lnga rigs lnga/__bdad rtsi lnga ye shes lnga/__dbang shes brgyad sems dpa' brgyad/__yul das brgyad sems ma brgyad/__nyon mongs drug thab pa drugartag chad bzhi sgo ba bzhir shes par bya ba dang*/__der ma zad gzhan yang bdad rtsi sgrub pa'i das su sbyor ba chos nyid/__sgrol ba snying rje/__snang srid gsal ba mchog gi man Da la/__srid gsum ban+d+ha dmar po'i gzhal yas khang*/__sgrub po rnams lha dang lha mo/__dkyil 'khor dar khrod chen po/__de yang zhi ba'i das na rdo rje dbyings dang*/__khro bo'i das na gsang ba mchog gi dkyil 'khor da shes par bya ba dang*/__dkyil 'khor gyi rgyan rnams kyang mda' bzhi sems dpa' bzhi/__phur pa bzhi khro bo bzhi/__ral gri bzhi rgyal po bzhi/__sa tshon ye shes lnga/__sman gyi bum pa lha'i dkyil 'khor/__gzungs thag byang chub kyi lam/__sngags 'phro 'ad/__sman sangs rgyas/__gdags 'jam dpal/__lus la btags pa dang gyon pa sogs yo byad thams cad lha rnam gsum gyis mchod pa 'bul ba'i don da shes par bya'o/__/mdor na don gyi bdad rtsi ni chos thams cad ska dang ye shes lha dang lha mo'i dkyil 'khor da ye nas gnas pa'i snang srid bde ba chen po'i don gyi bdad rtsi yin te/__khams gsum gyi sdug bsngal dang nyon mongs sogs ma dag pa thams cad ming yang med par rnam par dag pa'i bdad rtsi chen po yin pa'i phyir de dag shes par bya ba yin no/__/gsum pa sman bdad rtsi thams cad dmigs pa rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa ni/__'khor 'das kyi chos thams cad thig le chen por dmigs/__yid kyi yul nang kun gzhi la bltas nas bltar med pa'i gzung don la brtags na mthong ba med pa'i phyir yul sems gnyis ka tha dad da ma grub pa'i stong pa nyid la dmigs/'byung ba lnga dang des bskyed pa dang de la gnas pa thams cad sman ra sa ya nar dmigs/__yab yum gnyis su med pa lhag pa'i byang chub sems ni bdad rtsi gsang ba'i mchod pa dang dngos grub tu dmigs/__yum ni rigs kyi yum da dmigs/__bdag ni rigs kyi gtso bo gang yin par dmigs/__sgrub pa'i rdzas sman ra sa ya na kun la lus ngag yid gsum dang thabs shes rab kyi cha yod par dmigs/__bdag gi phung khams skye mched thams cad gsang ba mchog gi dkyil 'khor da dmigs so/__/yang rnam pa gcig tu na/__maN+Dal gsang ba'i dkyil 'khor da dmigs/__ban+d+ha srid pa mchog gi dkyil 'khor da dmigs/__snod sems ma bcu drug tu dmigs/__rdzas sems dpa' bcu drug tu dmigs/__sman gyi bum pa sngags kyi 'phro 'ad byed pa mdzad pa bcu gnyis kyi 'phro 'ad byed par dmigs/__kun tu bzang mo'i mkha' dbyings stong gsum da thabs kyi phyag rgya sems rig kun gsal ba'i ye shes lnga'am brgyad da dmigs/ru tra'i phung po ni gzhal yas khang da dmigs/__sems ni skye shi med pa rdo rje sems dpar dmigs pa'o/__/'di ni bdad rtsi sgrub pa'am lam gyi das su dmigs pa ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor gyi don bsgom pa'i tshul bstan pa yin no/__/bzhi pa dam rdzas thams cad bsgom pa rnam pa brgyad da bsdus te bstan pa ni/__srid pa gsum ni mi gtsang ba'i ming med par thams cad bdad rtsi'i dkyil 'khor da bsgom pa dang*/__sems nyid ma yin pa ci yang med pas thams cad sangs rgyas par bsgom pa dang*/__'khor ba'i ming med par ye nas sangs rgyas par bsgom pa dang*/__rtswa bur dang 'jag ma yan chad sman ra sa ya na rtsa ba lnga'am brgyad la yan lag stong stong dang ldan par bsgom pa dang*/__phyi nang snod bcud kyis bsdus pa'i chos thams cad don dbyings ye gnyis dang rtags yab yum thabs shes gnyis su med pa'i byang chub sems su bsgom pa dang*/__phyi 'byung ba lnga rig kyi yum lnga nang 'gro ba lnga rigs lnga'i sangs rgyas khams skye mched lha dang lha mo sems dpa' sems ma'i dkyil 'khor da bsgom pa dang*/__bdad rtsi lnga ni rigs lnga la sogs pa'i rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor da bsgom pa dang*/__rang bzhin lhun gyis grub pa'i gnas nas de 'dra ba'i ye shes pa spyan drangs nas dam tshig sems dpar thim nas gnyis su med par bsgom pa'o/__/yang rnam pa gcig tu na/__phyi nang snod bcud gsang ba b+ha ga'i dkyil 'khor da bsgom pa/__dam rdzas bdad rtsi rigs lnga ye shes lngar bsgom/__mar me ye shes kyi rang bzhin da bsgom/__rnal 'byor pho rnams yab tu bsgom/__rnal 'byor mo rnams yum da bsgom/__sman byang chub sems su bsgom/__sngags kyi 'phro 'ad 'od zer da bsgom/__bdad rtsi 'chi med mu tig dkar po lta bur bsgom mo/__/'di ni bdad rtsi sgrub pa'i sgom pa bstan pa'o/__/gzhan yang chos kyi bdad rtsi ni chos phung brgyad khri bzhi stong yin te/de dag gis gtan da 'chi ba med par byed pa'i phyir ro/__/de lta bu'i chos phung thams cad kyi don yang mthar thag bdad rtsi'i lung 'dir 'ad ste/__de ni tshang pa brgyad kyi tshul gyis bstan to/__/don gyi bdad rtsi ni chos thams cad ye nas rnam par dag pa la 'khor ba rgyu 'bras dang 'chi ba ming med pa ni rtogs bya'i don yin te/__de ni shes pa rnam pa brgyad kyis bstan to/__/rtags kyi bdad rtsi ni chos nyid de lta bu'i phyir na chos can gyi snang ba thams cad kyang bdad rtsi de mtshon pa'i sgo yin pas rtags kyi bdad rtsi zhes bya ste/__de ni dmigs pa brgyad kyi tshul gyis bstan to/__/rdzas kyi bdad rtsi ni 'jig rten na bdad rtsir grags pa'i dngos po ste/__de yang rang bzhin dang thabs la mkhas pas de bsgrub pa'i tshul gyis kun kyang 'chi ba med pa'i bcud len da gyur par sgrub tshul ni bdad rtsi'i rgyud las gsungs pas na/__de ni bsgom pa rnam pa brgyad kyi tshul da shes par bya ba yin te/__de la sogs pa rnam gzhag gi tshul gzhan dang gzhan yang shes par bya'o/__/de lta bur chos kyi bdad rtsi la sogs pa rnam pa bzhir bstan pa yang bsdus na/__ma 'dres pa'i bdad rtsi dang*/__yongs su rdzogs pa'i bdad rtsi gnyis su 'ad la/__ma 'dres pa'i bdad rtsi ni/__phyi nang snod bcud thams cad bdad rtsi lngar bsdus la rgyal ba rigs lngar bsgrub par bya ste/__rang byung gdod nas rnam par dag/ces gsungs pa bzhin no/__/de yang dri chen dri chu maM sa rak+ta khu ba ste bdad rtsi lnga la phyi nang gi rtsa ba brgyad brgyad da phye ba rtsa ba'i sman te/__'di dag 'jig rten na mi gtsang bar grags shing dor byar byed kyang dang da blang na rigs lnga'i dngos grub thob cing nad lnga sel la ye nas gtsang dme med par dag pa chen po bde chen bdad rtsi'i bdag nyid da rtogs pa'i lta ba dang*/__rjes su mthan par mnyam nyid rtogs pa'i bog dbyung ba dang mkha' 'gro'i tshogs mnyes nas dngos grub myur da thob par byed do/__/de'i skyob dang 'phrod da gyur pa'i sman bzang po drug dang a ru ra sogs sa las skyes pa'i sman thams cad dang*/__sa dang chur gnas pa'i srog chags kyi sha khrag sogs thams cad/__yang na ro nus dang*/__yang na kha dog sogs kyi sgo nas rigs lngar phye la sman da sgrub par bya ste/__de yang bdad rtsi'i gtso bo lnga la rtsa ba brgyad da yod cing*/__re re la'ang kha dog dang dbyibs gnyis gnyis phye bas lnga bcu/__nang gi dam rdzas rtsa ba lnga la kha dog dang nus mthas phye bas lnga bcu ste khyon brgya tham pa/__de la thabs shes gnyis kyis phye bas nyis brgya/__de la ska gsung thags yon tan phrin las lngar phye bas stong 'byung bas/__rtsa brgyad yan lag stong la sbyar ba'i sman zhes bya zhing*/__de lta bu'i rigs dang sder byas nas mthan pa'i skyob dang 'phrod da sman gyi rigs thams cad sbyar bas rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud ces bya'o/__/de lta bu'i bdad rtsi la don rnam pa brgyad de/__bdad rtsi'i rgyu dang*/__rang bzhin dang*/spyod pa dang*/__las dang*/__yon tan dang*/__don dang*/__lung dang*/__bdad rtsi'i man ngag go__/dang po bdad rtsi'i rgyu yab yum gnyis kun bzang yab yum gnyis su gnas pa'am/__spyir ngang dang rang bzhin dang bdag nyid chen po ste snang srid rnam par dag pa'i dbyings nas skyed pa'o/__/bdad rtsi'i rang bzhin ni 'byung lnga phung lnga sgo gsum srid pa gsum thams cad kyang ye nas bdad rtsi'i rang bzhin no/__/bdad rtsi'i spyod pa ni za zhing spyad pa'i las su bstan te gang cir spyad kyang bdad rtsi'i las la spyod pa'o/__/bdad rtsi'i las ni nad bzhi brgya rtsa bzhi zhi zhing dag lnga sel la bdad bzhi 'joms par byed pa'o/__/bdad rtsi'i yon tan ni chos dbyings byang chub sems la skye shi 'ad 'bral med pa'i don dang ldan pa'o/__/bdad rtsi'i lung ni 'di lta ste/__lta ba'i lung dang spyod pa'i lung dang sgrub pa'i lung dang dam tshig gi lung dang*/__phrin las kyi lung dang dkyil 'khor gyi lung dang ye shes kyi lung thams cad kun bdad rtsi'i lung gi nang da 'das pa ste/__de thams cad kyang ye shes kyi sman gyis rtog pa'i dag sel zhing gtan da mi 'pho ba'i go 'phang ster ba'i don da 'gro ba'i phyir ro/__/bdad rtsi'i de nyid ni phyi 'byung ba lnga yang bdad rtsi'i de nyid yin/__nang dam rdzas lnga yang bdad rtsi'i de nyid yin/__gsang ba chos nyid byang chub kyi sems kyang bdad rtsi'i de nyid yin te/__de gsum las ma gtogs pa'i bdad rtsi zhes bya ba gzhan na med de/__de dag rang bzhin gyis bdad rtsir gnas pa'o/__/bdad rtsi'i man ngag ni/__gtan da mi 'chi ba ye shes kyi bdad rtsi de ni dpal ldan bla ma dam pa'i zhal nas man ngag gi tshul da slob ma'i snyan gyi ga'ur brgyud de tsit+ta sems kyi dkyil 'khor da bstim pa na/__dngos po kun gyi rang bzhin lhan skyes bde ba chen po rang rig pa'i ye shes mnyam pa'i don thags la rdol nas ngo 'phrod pa'i rdo rje gsang ba'i gral da da lta nas 'khod pa'o/__/de lta bu 'di la ni bdad rtsi'i don gyi rnam bzhag ma 'dres pa gsal por phye ba'i phyir ma 'dres pa'i bdad rtsi zhes bya'o/__/gnyis pa yongs su rdzogs pa'i bdad rtsi chen po la ni dbye bsal med par thams cad bdad rtsi bde ba chen po thig le nyag gcig tu zlum pa ni chos thams cad bdad rtsi lngar rdzogs par gnas pa zhes bya ste/__bdad ni nyon mongs pa'i rnam par rtog pa yin la/__rtsi ni ye shes kyi rang bzhin te/__don la thams cad ye shes lnga'i rang bzhin gyi bdad rtsi chen por ye nas gnas pa'o/__/de nyid ma rtogs par 'jig rten na bde sdug 'khor 'das gtsang dme gnyis su mthong nas spong lan byed pa'i rtog pas 'ching zhing de las bzlog nas mnyam pa nyid blang dor med par rtogs pa'i ye shes kyis thams cad bdad rtsi'i rang bzhin da shes shing rig pa byang chub sems kyi klong da 'khor ba bde sdug gtsang dme thams ro mnyam da gyur pa las gtan da 'chi ba med pa bdad rtsi mchog gi go 'phang grub pa yin no/__/de ltar bdad rtsi'i dgongs don de thams cad kyang don rtags gnyis su 'ad ste/__dang po mtshon bya don gyi bdad rtsi ni/__chos thams cad ye nas rnam par dag pa'i bdad rtsi chen po rang byung ye shes kyi bdag nyid da gnas pa yin la/__de nyams su len pa'i thabs thams cad bzhag thabs brgyad da 'ad ste/__chos nyid mnyam pa'i ngang la rig pa mnyam par bzhagasnang srid bdad rtsi'i dkyil 'khor da thags su tshud par bzhagakun tu bzang mo yum gyi b+ha ga yangs pa'i mkha' klong da rig pa byang chub kyi sems mkha' la nyi ma shar ba ltar bzhagarnam par shes pa'i tshogs brgyad gsang ba mchog gi dkyil 'khor chen por ma bcos par bzhagaphung po lnga dar khrod kyi thod pa lnga'i nang da ye shes kyi mar me lnga rang gsal bar bzhag/rang sems ye nas rang byung gi ye shes yin pa'i blo bzhagarang gi dam rdzas lnga ni rang byung gi bdad rtsi dam rdzas chen po yin pa'i blo bzhagabadag gi yid dang kun gzhi gnyis kun tu bzang po dang bzang mo yin pa'i blo bzhag ste/__mdor na ye ji bzhin pa'i don la ma bcos sor bzhag da bzhag pas don gyi bdad rtsi nyams su myong bar byed do/__/mtshon byed rtags kyi bdad rtsi ni rgas rgud nad sogs sel zhing mi 'chi bar byed pa'i bdad rtsi ra sa yA na sgrub pa yin la/__de'i nyams len ni sbyor ba brgyad kyi dkyil 'khor da 'ad ste/__kun gzhi'i rnam par shes pa chos nyid stong zhing bdag med pa'i dkyil 'khor da lhang gis gsal ba'i das na nam mkha' ye nas dngas shing gsal ba la nyi ma shar ba lta bu ni rig pa ye shes kyi dkyil 'khor da sbyor ba ste/__de ni rnam dag byang chub sems kyi dkyil 'khor da rdzogs pa'o/__/mchod pa'i rdzas rnams la brten nas bsod nams dang ye shes kyi tshogs rdzogs pas tshe dpag med kyi dkyil 'khor da sbyor ba ste de na rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor da rdzogs/'bar ba las kyi phrin las ni/__ta na ga na'i dkyil 'khor da sbyar te/__phrin las rnam bzhi'i dkyil 'khor da rdzogs/__thags rje thabs la mkhas pa'i dkyil 'khor ni bsgrub pa'i dam tshig gang la sbyar ste/__rta mgrin dbang gi dkyil 'khor da rdzogs/__dngos grub dbang gi dkyil 'khor ni e sum brtsegs dang sbyar te/__ska rang byung gi ye shes te ska gdang 'bar ba'i dkyil 'khor dang sbyar/__thams cad bdad rtsi'i rang bzhin gsang ba mchog gi dkyil 'khor dang sbyar ba ste brgyad do/__/rtags kyi bdad rtsi dam rdzas sgrub pa la khrol bur rigs brgya rigs lnga rigs gcig gis sgrub nas/__btags btsags sbol zhing gzhal la/__bdad rtsi'i dal da bzhag nas/__dkyil 'khor brgyad dang*/sbyor ba brgyad kyis byang chub sems kyi sprin dbab te bsgrub pa'i myong grol ra sa yA na'i phyag len rnams ni zur da sman gyi sgrub pa sogs las shes par bya'o/__/bdag gi bla ma dam pa'i snyan brgyud las ni/__chos kyi bdad rtsi lta ba rang byung gi ye shes ngo sprad/__rtags kyi bdad rtsi he ru ka'i dkyil 'khor bskyed pa'i rim pa srog sdom gzer bzhi'i tshul gyis rgyud sbyang*/__don gyi bdad rtsi dag lnga ye shes lngar lam da byed pa'i rdzogs rim la/__'byung lnga phung lnga dag lnga dag byed lam lnga ste bdag byin rlabs 'bar 'dzag gi sgo nas rang lus gzhan lus la brten pa'i thabs lam ni me dang 'ad shes 'dod chags dag byed kyi lam dang*/__sgyu lus ni zhe sdang dang nam mkha' rnam shes dag byed/__'od gsal ni gti mug sa khams gzugs phung dag byed/__rmi lam ni chu khams tshor ba nga rgyal dag byed/__snang grag rigs gsum ska gsung thags dang bsre ba bsre 'pho'i rnal 'byor ni 'ad byed dang rlung khams phrag dog dag par byed pa ste/__de ltar rdzog pa'i rim pas dag lnga/__lam da khyer ba don gyi bdad rtsi yin no/__/rtags don gnyis ni bskyed rdzogs te sgom pa'am sgrub pa'i rim pa'o/__/de ltar sgrub pa byas pa'i gang zag 'dis las sbyor gyi tshul da mthong thos myong reg grol ba bzhi ldan rdzas kyi bdad rtsi sgrub pa la/__thabs kyi rdzas sha lnga/__shes rab kyi rdzas bdad rtsi lnga gtso bor gyur pa'i rtsa brgyad stong sbyar 'ad byas la khrol sgrub sogs gzhung ltar bsnyen sgrub bzhi'i tshul gyis 'bad pas dngos grub thob par byed pa ste/__lam de lta bu la brten nas gnas skabs su rig 'dzin bzhi dang*/__mthar thag gi 'bras bu dpal che mchog he ru ka'i go 'phang bla na med pa 'grub bo zhes gsungs so/__/!_lnga pa phur pa phrin las kyi sgrub pa thams cad thal 'byin rnam pa bzhi'i dgongs par 'das pa'i tshul bshad pas/__phur pa'i mtshan nyid rnam pa bzhis don gyi la shan phye nas bshad pa dang*/__phur pa sgrub pa'i gang zag de'i snod kyi rim pa dang sbyar nas mthar dbyung bar bshad pa dang*/__phur pa'i sgrub rdzas bzhi so so'i sgrub gzhung bzung nas bshad pa dang*/__sgrub lugs chen po bzhis phur pa'i gting phyung te bshad pa bzhi las dang po ni/__rig pa ye shes kyi phur pa dang*/__gsang ba byang chub sems kyi phur pa dang*/__tshad med snying rje'i phur pa dang*/__'das byas rdzas kyi phur pa bzhi/__dang po rig pa ye shes kyi phur pa la gsum ste/__dbyings kyi phur pa/__ye shes kyi phur pa/__gnyis su med pa'i phur pa'o/__/de re re la'ang ngo bo/__nges tshigayul/__thabs/__yon tan/__ma gdab pa'i skyon/__thebs pa'i 'bras bu sogs kyi sgo nas rgyas par 'chad pa'i tshul ni gsang sngags bka' yi tha ram da shes par bya'o/__/'dir ni don gyi gnad mdor bsdus te bstan na/__dbyings spros pa med pa dang rig pa rang gsal gyi ye shes nyid gnyis su med pa rang byung gi ye shes chen po rang shar phyogs ris med pa ni rig pa ye shes kyi phur pa'i ngo bo ste des chos thams cad la rgyas btab pas 'khrul pa'i snang ba thal 'byin da phug ste gnyis med ye shes chen po chos kyi ska thob pa yin no/__/gnyis pa byang chub sems kyi phur pa ni yab yum mnyam par sbyor ba'i stobs kyi zhu bdes drang ba'i bde ba chen po lhan cig skyes pa'i ye shes ni de'i ngo bo yin la/__des rtsa rlung thig le'i grong khyer la rgyas btab pas ma dag pa'i rlung sems dbyings su nub nas dag pa'i ye shes mngon da 'char bar byed cing lha dang lha mo'i dkyil 'khor gyi dbang phyug longs ska thob par byed do/__/gsum pa tshad med snying rje'i phur pa ni snying rje chen pos sems can yongs su mi gtong pa yin la/__des yul rigs drug gi sems can rnams la btab pas thags rje'i dpyang thag gis zin nas 'khor ba'i gnas nas sgrol zhing sprul pa'i ska thob par byed do/__/bzhi pa 'das byas rdzas kyi phur pa ni mtshan ma rtag kyi phyag rgya rten dang bcas te 'di'i khongs su bskyed rim kyang 'da'o/__/'di la gsum te/__ska phyag rgya'i phur pa/phrin las bzhi'i phur pa/__sras mchog gi phur pa'o/__/dang po la rang bzhin gyi phur pa dang*/__ting nge 'dzin gyi phur pa gnyis su yod pa'i rang bzhin gyi phur pa zhes bya ba ni/__'og min gyi zhing na rang bzhin gyis bzhugs pa'i phrin las kyi lha tshogs rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor te/__de ni rnal 'byor pas sgom par bya ba dang sgrub par bya ba'i yul yin no/__/gnyis pa ting nge 'dzin gyi phur pa ni/__phur pa'i lha rnams gsal ba'i ting nge 'dzin gyis tha mal pa'i rnam rtog la rgyas btab nas bsnyen sgrub yan lag bzhi'i tshul gyis sgrub pas bskyed rim snang srid phur bu'i lha tshogs su shar bas dngos grub thams cad 'grub bo/__/ting 'dzin dang rang bzhin gyi phur pa 'di gnyis la 'das byas rdzas kyi phur par ci la btags snyam na 'das byas rdzas kyi phur pa lha grangs dang mnyam pa dal da bkod nas de la dmigs rten byas te/__ting 'dzin gyis sprul pa dam tshig gi dkyil 'khor de rang bzhin gyi dkyil 'khor dang dbyer med par sgrub pas na de skad da btags so/__/gnyis pa las bzhi'i phur pa ni phrin las rnam pa bzhi'i phur pa tshad ldan 'ad byas la de rten da byas te lha sngags ting nge 'dzin gyi sgo nas yul gang la btab pa tsam gyis phrin las bzhi mthar phyin par byed pa'o/__/de yang las so so'i phur pa'i mtshan nyid bcu gcig da gsungs pa'i don bsdus te bshad na/__zhi ba'i phur pa'i rgyu ni dngul lam shing sogs kha dog dkar po can la mdog dkar po phur pa'i dbal dbyibs zlum po tshad sor brgyad pa can byas la der zhi ba'i lha migs shing shin+taM sogs kyi sngags kha sgyur can bzla ba dang*/__'od zer dkar po'i 'phro 'ad sogs zhi ba'i ting nge 'dzin gsal ba'i sgo nas yul 'jigs brgyad sogs la btab pas mi mthan pa'i phyogs de dag zhi bar byed pa'o/__/rgyas par gser sogs kyi rgyu las mdog ser po dbyibs gru bzhi sor drug pa'i tshad can gyi phur bu rten da byas nas lha sngags ting 'dzin sogs rgyas pa'i skabs kyi dmigs gsal bzhin da bya'o/__/dbang la zangs sogs dmar po'i rgyu las mdog dmar zhing dbyibs zla gam sor bcu pa'i tshad can gyi phur bu la brten te dbang gi las bya'o/__/drag po'i phur pa rgyu lcags sogs nag po'i rgyu las mdog nag cing dbyibs gru gsum pa'i dbal can tshad sor brgyad dam bcu gnyis pa rten da byas te drag po'i las sgrub par bya ba yin no/__/gsum pa byin rlabs sras mchog gi phur pa ni sras mchog rigs bzhi'am bsdu na gcig gis kyang rung ste/__stod zhal gsum mgrin 'og rgya mdad de 'og lcam zhog brgyad dam rdo rje'i dbyibs/__de 'og rgya mdad 'og ma/__de 'og chu srin gyi kha nas byung ba'i dbal gru gsum pa can nam/__rtser rgya mdad can da'ang gsungs te/de nyid sras mchog da lha sngags ting nge 'dzin gyis byin gyis brlabs la dgra bgegs kyi snying dkar nag gi mtshams su btab pas las grub par byed pa ste 'di la byin rlabs rtags kyi phur pa zhes kyang bya'o/__/de la stod kyi rgya mdad gong ma'i phyogs bzhi dbus lnga rigs lnga'i sangs rgyas dang ye shes lnga'i rang bzhin/__lcam zhog brgyad ni rnam thar brgyad kyi rang bzhin/__rgya mdad 'og ma tshad med pa bzhi/__chu srin gyi kha ni 'dzin cing mi gtong ba'i thags rje/__zur gsum ska gsung thags kyi rang bzhin yin no/__/de lta bu'i sras mchog gi phur pa la shes pa gsum ste/__dang po sras mchog lhar shes pa ni lcam zhog gi dbus su dpal rdo rje gzhon nu/__rgya mdad gong 'og gi dbus su steng 'og gi khro bo dang*/__zur bzhi log brgyad la phyogs mtshams kyi khro bo bcu ska dngos sam hUM yig gi tshul da bzhugs pa/__rgya mdad 'og ma'i log la sgo ma bzhi bzhugs pa'i lha'i rang bzhin da shes pa'o/__/gnyis pa sras mchog gzhal yas khang da shes pa ni/__phur pa'i nang gzhal yas khang da gyur pa na lha rnams rdo rje ri rab kyi phur pa 'dril zhing bzhugs par gsal ba'o/__/gsum pa sras mchog nyid da shes pa la mu bzhi ste/__mchog yin la sras ma yin pa/__sras yin la mchog ma yin pa/__sras dang mchog gnyis ka ma yin pa/__sras dang mchog gnyis ka yin pa bzhi yod pa las/__'di ni sras kyang yin la mchog kyang yin te gtso bo'i sras yin la 'khor rnams kyi mchog yin pa'i phyir ro/__/sras mchog rdo rje phur pa 'di la dkyil 'khor gsum ka rdzogs pa yin no/__/gnyis pa gang zag snod kyi rim par sbyar nas nyams len mthar dbyung ste bshad pa la bzhi ste/__rig pa ye shes kyi phur pa ni nam mkha' lta bu'i gang zag gis mthar dbyung bar byed de/__gang zhe na blo yangs shing shes rab che la dbang po rno ba'i gang zag gang zhig mnyam pa'i brtul zhugs dang ldan pa de la rig pa rtsal gyi dbang bskar te rang rig ye shes kyi phur pa'i ngo bor bstan pas lhang gis rtogs nas phur pa theb ste mthar phyin par nus so//__gnyis pa 'dod chags che zhing brtson 'grus dang ldan pa'i gang zag bya ka lan+ta ka lta bu la/__yum bkra shis mtshan dang ldan pa gtad la/__gsang sher gyis dbang bskar nas/__lhag pa'i byang chub sems kyi phur pa gnyis su med pa bde ba chen po'i don bstan pas lhang gis rtogs pa dang phur pa thebs te mthar phyin par 'gyur ro/__/gsum pa tshad med snying rje'i phur pas ri bo lta bu'i gang zag mthar dbyung ba ni/__gang zag dad pa dang snying rje brtan pos gzhan don dang spros pa la dga' ba de la/__rang gzhan gyi don da tshad med pa bzhis blo sbyong te bla na med pa'i byang chub da sems bskyed da bcug la sngags kyi dbang bskar nas/__tshad med bzhi'i dam bca' bzung zhing las kyi man ngag bstan pas lhang gis rtogs pa dang phur pa thebs te mthar phyin par 'gyur ro/__/tshad med snying rje'i phur pa 'di'i tshad da gzhung gzhan na/__bskyed rim srid pa phur bu zhes gsungs pa ltar na/__gang zag nga rgyal che zhing sems brtan pa ri bo lta bus bskyed rim srid pa phur bu nyams su blang nas mthar dbyung bar gsungs so/__/bzhi pa mtshan ma rdzas kyi phur pa la brten nas tsan dan lta bu'i gang zag mthar dbyung ba ste/__'di rnams la gang zag gis phur pa'i don de mthar dbyung ba dang*/__phur pa des gang zag de mthar dbyung ba gnyis don la 'dra bas sbyar lugs ji ltar byas kyang rung ngo*/__/gang zag gang zhig zhe sdang bas gdag pa dang gnag pa che la/__bstan pa srung bar blo phyogs pa de la dbang bskar nas rdo rje phur pa'i bsnyen sgrub las sbyor dang bcas pa'i sngags bstan pas snang srid phur bu'i dkyil 'khor da lhang gis rtogs na phur pa thebs te mthar phyin par byed do/__/gsum pa phur pa'i sgrub rdzas bzhis so so'i gzhung btsugs te bshad pa ni/__rig pa ye shes kyi phur pa ni/__lha phur dang shel lam me long la rten byas te bsgrub/__byang chub sems kyi phur pa sgrub pa'i snod thod pa dang rdo rje dang pad+ma'i 'ad 'phro las bsgrub/__tshad med snying rje'i phur pa las kyi phur pa dang lha sngags ting nge 'dzin dang yul sems can la rten byas te bsgrub/__'das byas rdzas kyi phur pa ni bsnyen pa'i das su phur pa dang nyungs kar/__sgrub pa'i das su 'khor lo dang ling galas ldogs pa'i das su mnan bsreg 'phang gsum la brten te bsgrub par bya ba'o/__/bzhi pa sgrub lugs chen po bzhis phur pa'i gting phyungs te bshad pa ni/__rig pa ye shes kyi phur pa rang bzhin gyi dkyil 'khor da bsgrub la lta ba'i gting phyungs te bshad/__byang chub sems kyi phur pa bde stong gnyis su med pa'i dkyil 'khor da bsgrub la spyod pa la dor te bshad pa ni/__rig pa ye shes kyi phur pa rang bzhin gyi dkyil 'khor da sgrub la lta ba'i gting phyungs te bshad/__tshad med snying rje'i phur pa ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor da bsgrubs te sgom pas nyams su blangs te bshad/__'das byas rdzas kyi phur pa gzugs brnyan gyi dkyil 'khor da bsgrubs te phrin las yongs su rdzogs par bshad pa'o/__/de la gzugs brnyan gyi dkyil 'khor bsgrub pa la gsum ste/__bsnyen pa'i dkyil 'khor rtsibs brgyad pa dang*/__sgrub pa'i dkyil 'khor e khram nyer gcig pa/__bsad pa'i las kyi dkyil 'khor rtsibs drug pa'o/__/de la sgrub gzhung gsum ste/__ye shes kyi lha dang mkha' 'gro ma dang ging sgrub pa gsum mo/__/ye shes kyi lha bsgrub pa la gsum ste/__kI la ya brgya rtsa brgyad kyi sgrub lugs/__kI la ya rigs lnga'i sgrub lugs/__kI la ya dpa' bo gcig pa'i sgrub lugs so/__/gnyis pa mkha' 'gro ma sgrub pa la'ang*/__phur srung bcu gnyis phyi nang gsang ba ltar sgrub pa gsum mo/__/gsum pa skyes bu ging bsgrub pa la'ang*/__ging bcu gnyis phyi nang gsang ba ltar sgrub pa gsum mo/__/spyir 'das byas rdzas kyi phur pa la dkyil 'khor brgyad de/__'khor lo rtsibs brgyad ska phyag rgya'i dkyil 'khor/__gru gsum shel gyi dal gsung yig 'bru'i dkyil 'khor/__rgya mdad spel ma thags phyag mtshan gyi dkyil 'khor/__mkha' 'gro 'das pa'i dkyil 'khor rtsibs bcu drugamA ra ya bsad pa'i dkyil 'khor bang rim gsum pa/__las kyi mtha' sdud kyi dkyil 'khor mnan bsreg 'phang gsum te/__de thams cad bsdus na 'das byas rdzas kyi phur par 'das/__de yang dpal rdo rje gzhon nu la 'das so|_|bdag gi bla ma'i snyan brgyud kyi gter kha sogs las ni/__rig pa ye shes kyi phur pa/__rdzogs rim byang sems phur pa/__bskyed rim srid pa phur bu|_mtshan ma rdzas kyi phur pa bzhir gsung te de dag gi nyams len yang lha phur dang las phur tshad ldan 'ad byas la sras mchog tu bskyed cing byin rlabs bya byug bdag brab gsum gyis gzi mdangs bskyed pa'i rdzas phur tshad ldan dal da bkod de de la dmigs pa'i rten byas nas/__bskyed rim srid pa phur bu'i don cho ga'i sngon 'gro dngos gzhi mjug gsum tshang ba'i sgo nas bdag rdo rje gzhon nu yab yum rtsa ba'i dkyil 'khor/__khro bcu yab yum khra thabs dang bcas pa phyogs bcu khro bo'i dkyil 'khor/__sras mchog gi phur pa la lha bskyed pa mtshan ma rdzas kyi dkyil 'khor te/__dkyil 'khor gsum gsal brtan dag gsum ldan pa'i sgo nas bskyed cing dgug bstims mchod bstod sogs dang sngags bzla zhing nus pa thob pa'i sgo nas stod las byang chub sgrub pa dang*/__smad las dgra bgegs bsgral ba'i las kyi rim pas bar chad bdad las rgyal zhing bskyed rim mthar dbyung ba dang*/__de nas rdzogs rim byang sems phur bu'i dgongs don/__rang lus gzhan lus thabs ldan gyi sgo nas dpe yi ye shes drangs par byas la/__de nyid mtshon bya don gyi ye shes su go 'pho ba'i slad da rig pa ye shes kyi phur pa rdzogs pa chen po khregs chod dang thod rgal gyi gnad nyams su len pa yin no zhes gsungs so/_/_!_drug pa ma mo rbod gtong gi dgongs pa thams cad ma mo rtsa rlung gi dgongs par 'das pa bstan pa la bzhi ste/__ma mo thams cad 'jig rten snang tshul dang sbyar te rigs rgyud cho 'brang dang bcas te bshad pa dang*/__gab sbas gter gyi lugs su sbyar te sbas pa mngon da phyungs nas bshad pa dang*/__lta ba don dang sbyar te sbyor sgrol lam da bshad pa dang*/__bstan srung phrin las dang sbyar te drag po ngan sngags su bshad pa dang bzhi'o/__/dang po/__dbyings kyi yum drug dang*/__rang bzhin gyi rnal 'byor ma bcu bzhi dang*/__dman mo lnga bcu rtsa brgyad la sogs pa ye shes dang las kyi ma mo 'bum sde bsam yas pa rnams te/__de dag thams cad ni chos kyi dbyings las sprul zhing*/__rnam rtog dbang gi snang ste|_rtag chad kyi rjes su bzung bas/__de rnams kyi pha dang ma dang sde dang cho dang ming dang gzugs gang yin pa dang*/__dbang gang che ba dang*/__'dal skal gang gis 'khol ba dang*/__nad gang ston pa dang*/__das gang la rgyu ba dang*/__las gang 'grub pa dang*/__skyon ji lta yod pa la sogs pa phan gnod kyi bdag mo rnams kyi khung dang lung zhib tu smos pa thams cad ni 'jig rten snang tshul dang sbyar te bshad pa yin la/__de yang chos kyi dbyings las sems can rnams kyi rnam par rtog pa g.yo zhing las mthan par bsags pa'i dbang gis nam mkha' stong pa'i klong da 'byung bzhi ri rab lha mi'i gnas ris tha dad pa'i tshul can 'jig rten 'di chags shing gnas pa'i tshe/__ji ltar snang ba'i srid pa de la dbang byed pa'i gtso bo ni snang srid ma mo'i tshogs yin pas de rnams kyi lo rgyus shes shing bkol thabs la mkhas pas gnas skabs su ci dang ci la rbod cing gtong ba'i don 'grub cing*/__dbyings kyi ma mo shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i don la mkhas pas mchog gi dngos grub thob ste/__srid pa ma rgyud kyi dkyil 'khor thams cad kyi rtsa ba yin pas phrin las kyi mnga' bdag dam pa yin no/__/gnyis pa gab sbas mngon da phyungs te bshad pa ni/__thog mtha' bar ma'i das gsum gyis khyad par byar med pa/__das med mnyam pa chen po'i das kyi tshe/__chos dbyings skye ba med pa las ma mo rig pa'i ye shes 'gag pa med par shar ba na/__dpal chen po mngon rdzogs rgyal po'i dgongs pa khyad par can gyis snang srid ma mo thams cad yum gyi b+ha gar shar bar gzigs nas/__dbang da bsdus shing dam tshig bstsal te ma mo thams cad kyis kyang phrin las sgrub pa'i rbod gtong gi bdag mor khas blangs shing mna' bor te yab mngon rdzogs rgyal po'i rtsa rlung gi dkyil 'khor da gab pa'i gter da sbas te bzhag pa'o/__/de nas sbas pa rnams mngon da phyungs pa'i das na/__'jig rten gyi khams 'khrugs shing sangs rgyas kyi bstan pa nyams/__log lta'i ru tra rnam gnyis dar ba'i tshe/__yab kyi ska la gab cing sbas pa'i ma mo rnams mngon da phyungs te phrin las rnam pa bzhi bsgrub par bya ba yin pas/__de yang dar khrod 'jigs shing ya nga ba dben zhing ma mo mkha' 'gro 'ad ba'i gnas la sogs pa phun sum tshogs pa lnga dang ldan pa'i sgo nas/__'ad 'dzi dang rnam g.yeng le lo nyon mongs pa rnams spang ste/__bar chad kyi rnam pa gang gis kyang mi tshugs pa'i gding dang ldan pas/__ting nge 'dzin gsum las byung ba 'byung ba rim brtsegs kyi dkyil 'khor dang dbang chen gyi gzhal yas khang bsgom pa'i dbus su/__rnal 'byor pa bdag gi yid byed pa po kun tu bzang po las/yab mngon rdzogs rgyal po che mchog he ru ka dbu dgu phyag bco brgyad pa dar khrod chas kyis brgyan pa bskyed/__chos bya ba mo kun tu bzang mo las/__srid pa rgyal mo nyid bzhi mu kha le dbu gcig zhal lnga/__zhabs brgyad mkha' bzhi yis brgyan par bskyed la/__yab yum gnyis med da rol pa'i brdas bskal te chags pa so sor g.yos shing rol pa mdzad pas yab kyi mkha' nas 'beb byed ma dang*/__skyod byed ma dang*/__skal byed ma ste ma mo gsum byung ngo*/__/yum gyi mkha' nas len byed ma dang*/__tshor byed ma dang*/__tshim byed ma ste ma mo gsum shar ro/__de nas yab yum gnyis su med pa'i byang chub kyi sems las yi dam bsgom legs ma zhes bya ba byung ste/__de ltar mdan gyi mkha' dbyings la dkyil 'khor bdan zhes bya'o/__/de nas yab kyi rnam shes tshogs brgyad las/__kau rI ma mo brgyad byung ste/__de dag yab kyi phyag g.yas brgyad na khra thabs su bsnams par mdzad do/__/rnam par shes pa'i cho 'phrul brgyad las seng ha phra men brgyad byung ste/__g.yon gyi phyag brgyad na bum thabs su bsnams par mdzad pa/__de dag phyag mtshan gyi las zhes bya'o/__/de nas spyi dpal khro bo'i rgyal pos 'jig rten gyi dregs pa can rnams gzir te/shar phyogs brgya byin gyi gdan la bdag gi sha yi khams las mkha' 'gro ma rnam snang gsal da bskyed/___lhor gshin rje bsgyel ba'i gdan la drod las 'od gsal 'bar bskyed/__nub tu chu bdag gi gdan la khrag las mnyen gsal 'khril bskyed/byang da gnod sbyin gyi gdan la dbugs las yang gsal g.yos bskyed/__g.yas phyogs su ya bdad bsgyel ba'i gdan la bkrag dang mdangs las bkrag gsal mnyam bskyed/__de ltar 'byung ba lnga'i ma mo de yang chags pa'i gdan gyi dkyil 'khor da gyur to/__/de nas che mchog bla med he ru kas rang bzhin gyi rnal 'byor ma bcu bzhi gzir te/__phra men rgya mtsho dang nyi zla thod phreng bsgyel ba'i gdan la bde chen byang chub sems kyi rtsal dpal 'bar khro mor bskyed/__phung byed sbas pa'i ma bzhi so sor bsgyel ba'i gdan la mdangs bzhi'i rtsal dkar mo mig gcig dang*/__bde ba za byed dang*/__bde ba tshe 'phel dang*/__bde ba rmong byed ma ste gsang ba'i yum bzhi bskyed/__khros pa'i ma bzhi dang dgyes sde bzhi bsgyel ba'i gdan la/__mig rna sna lce'i dbang shes brgyad kyi rtsal las khams gsum gcod ma brgyad bskyed do/__/de ltar rje mo bcu bzhi dbang da bsdus nas chags pa'i gdan da gyur to/__/de nas sman mo lnga bcu rtsa brgyad gzir te/__srid pa chags byed cha snyoms bsgyel ba'i gdan la gsang ba'i rtsa las dag gsum dbang da sdud ma bskyed/__nam mkha'i rgyal mo bsgyel ba'i gdan la lte ba'i rtsa las rak+sha kro ti shwa ri bskyed/__e ka dzA Ti spun drug bsgyel ba'i gdan la/__skye shi rtsad gcod ma bskyed/__'dod khams gtso mo spun gnyis bsgyel ba'i gdan la srog rtsa las pad+ma kro ti shwa ri bskyed/__ma bdan bsgyel ba'i gdan la snying gi rtsa las yak+sha kro ti shwa ri bskyed/__dmag gi rgyal mo bzhi dang sring mo bzhi bsgyel ba'i gdan la nyon yid dang rkang lag bzhi'i rtsa las gu ya kro ti shwa ri bskyed/__dbang phyug ma nyer brgyad bsgyel ba'i gdan la/__nyon yid 'gyu ba'i rtsa las bi shwa kro ti shwa ri bskyed cing de ltar bsgom mo/__/dbyings kyi ma mo bcu gsum/__dbyings kyi dkyil 'khor lus la drug cu rtsa brgyad kyi dkyil 'khor rdzogs pa ni drag shul nan tan gyi dkyil 'khor ska las bskyed pa'i sras mchog bco brgyad ni ska'i dkyil 'khor/__srid pa sems kyi dbu gcig ma thags kyi dkyil 'khor na gnas pa ni srid pa thags kyi dkyil 'khor/__yab mngon rdzogs rgyal po'i dbu gtsug na rta mgo thon pa ni dpal rta mgrin gyi dkyil 'khor ro/__/de ltar ma mo thams cad mngon rdzogs rgyal po'i ska la rdzogs pas na/__srid pa'i ma mo thams cad kun/__/rnal 'byor pa yi khyon da rdzogs/__/zhes bya'o/__/de nas mngon rdzogs rgyal po'i zhal nas hUM gi sgra dang*/__spyi gtsug gi rta zhal nas hrIHyi sgra byung ste/rta skad theng gsum gyis thams cad dbang da bsdus shing che ba'i nga rgyal bskyed nas ma mo rnams kyi snying khrag zhag da bsdus te srog 'phrog par mdzad/__slar phyag dang po gnyis na rdo rjes 'khor ba bsgral ba'i dang khrag dkrugs te ma mo rnams kyi zhal da bdad rtsi dmar chen blugalag tu rdo rje byin dam tshig 'bru gsum snying gar bzhag nas dam tshig la gnas par byas/__'byor tshogs kyi mchod pa phul nas rim pa rim par gdan las bkye ste phrin las rbod gtong gi las la mngag pa la ma mo rbod gtong gi sgrub pa zhes bya'o/__/de yang srid pa gsum na dbang che ba ma mo yin pas dbang gi ma mor byas te dbang bsgyur ba dang*/__sems can thams cad kyi tshe srog ma mo mkha' 'gro'i lag na gnas pas tshe yi ma mor byas te tshe sgrub pa dang*/__nad yams thams cad kyi bdag mo yin pas 'jig rten nad yams bcad pa dang*/__dmod pa drag sngags kyi bdag mo yin pas dgra la rbad pa dang*/__than mong gi mtha dang rdzu 'phrul thams cad kyi bdag mo yin pas than mong gi las gang 'dod la sbyar ba ste/__de ltar ma mo'i tshogs dbang da bsdus nas rbod gtong gi las rab 'byams sgrub pa yin no/__/tshul 'dis ni ma mo rnams dbang da bsdu ba'i sgrub pa dang*/__sbas don nang rtsa rlung gi ma mo dbang da byed pa'i rdzogs rim kyang mtshon par byas pa'o/__/gsum pa ma mo lta ba don dang sbyar te bshad pa ni/__rnal 'byor pa'i grol lam da bshad pa ste/__rnal 'byor pa bdag gi lus ngag yid gsum ma mo rbod gtong gi dkyil 'khor da shes shing de la gnas pa'i das na snang grags kyi chos thams cad ma mor ma gyur pa gang yang med la/__ma mo'i ska gsung thags yon tan phrin las lnga mi zad pa rgyan gyi 'khor lo la longs spyod pas rmad da byung ba zhes bya ste/__'di ltar chos thams cad ma mo'i rang bzhin da spyod pa de yang gzhan nas 'ong ba ma yin te/__rang gi snying po byang chub kyi sems kyi cho 'phrul da snang ba yin la/__sems kyi chos nyid ni rgyu rkyen la rag ma lus par gdod ma nas 'bras bu'i snying por rang byung bas ma mo thams cad kyang sems su lhun gyis grub pa yin te/__lung las/__ma chos kyi dbyings las mo rig pa'i ye shes su shar ba/__ma skye ba med pa las mo 'gag pa med pa'i rol par shar ba zhes gsungs pa ltar/__chos thams cad chos dbyings kun tu bzang mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyid bzhi mu kha le'i dbyings las shar bas na/__dbyings las ye shes dang de'i rtsal las las kyi ma mor snang ba snang srid ma mo'i tshogs thams cad kyang rtsa ba chos dbyings byang chub sems su gdar sha chod na ma dang mo yi don rtogs te ma mo'i stong srog phrog pa yin no|_|tshul 'dis ni lta ba'i gnad bstan pa'o/__/bzhi pa bstan srung phrin las dang sbyar nas drag po ngan sngags kyi lugs su bshad pa ni/__spyir srid pa'i ma mo thams cad la mngon rdzogs rgyal po'i dgongs pa khyad par can gyis sgrub thabs mang da bka' bstsal pa yang*/__bsdu na ska gsung thags yon tan phrin las lngar 'das te/__de dag gang la'ang don brgyad kyis sa lam mthar dbyung bar bya dgos pas/__dang po ma mo'i spyi 'dan bca' ba ni/__spyi sngags gcig tu dril te bsnyen pa bya ba'o/__/gnyis pa dmag dpang bsdu ba ni sgos so so nas bsnyen pa bya ba'o/__/gsum pa dmag drangs pa ni/__drug bcu rtsa brgyad than gyi 'khor lo bskor ba dang*/__rigs so sor phye nas than thig ler btab pa gnyis kyis bya'o/__/bzhi pa dmag dpon bsko ba ni ma mo thams cad kyi las mkhan re ma ti yin pas re ma ti las mkhan da bsdu bar bya'o/__/lnga pa las kyi ngo blang ba ni las kyi dmigs dang sbyar te bsad pa bzhi ste/__gling bzhi spyi mdos dang las mkhan ma mo ma traM gi gtor zlog la brten nas bsad pa dang gcig/dbang drag phur bus bsad pa dang gnyis/__ma mo spyi'i nye 'byed dang phra men sgos kyi nye 'byed de phra men nye 'byed kyis bsad pa dang gsum/__spyi than gcig tu dril ba dang sgos than da phyogs bzhi dbus lnga'i ma mos nad mtshon gyi than dbab lugs lnga te/__de ltar ngan sngags than gyis bsad pa dang bzhi'o/__/drug pa las kyi lhag ma bsdu ba ni/__man ngag mnan bsregs 'phang gtad rdzogs par bya ba'o/__/bdan pa las 'gor na bdad dpang bshig cing dmag dpang gtor ba ni/__ma mo'i shis bstan phyir dkrug pa ste/__dkrug pa dang dkrug rim dang lto ba dkrug pa'o/__/brgyad pa dmag zas byin cing dmag das btab pa ni/__las grub pa dang gtang rag das su btang la phyis kyi las gnyer gtad bya ba'o/__/tshul 'di rbod gtong drag sngags kyi bsgrub lugs bstan pa yin no/__/mdor na ma mo rtsa rlung gi dgongs pa ni phyi nang gsang ba gsum gyis shes par bya ste/__phyi ltar na 'jig rten chags gnas byed pa'i rtsa ba srid pa'i dbang chen ma mo mkha' 'gro rnams kyi thog ma'i skye rgyud/__da lta gnas pa sogs dang*/__phrin las gang la dbang ba/__bsnyen sgrub las sbyor ji ltar byed pa'i tshul shes pa ni/__phyi srid pa ma mo'i snang tshul la brten te sgrub pa yin no/__/nang ltar na phyi'i ma mo thams cad nang rang gi rtsa rlung gi cho 'phrul yin te/__ji ltar phyi rol de bzhin nang zhes gsang sngags spyi yi gzhung gis bzhed la/__phyi rol da 'jig rten chags gnas 'jig par byed pa ma mo 'di dag gis byed par snang ba bzhin da nang da lus dang bde sdug thams cad rtsa rlung thig le'i 'pho bas byed cing 'di gnyis rten cing 'brel 'byung da snang ste/__nang gi rlung sems kyi cho 'phrul las phyi rol da de ltar snang zhi phan gnod kyang bslu med da byed la/__gang da nang gi 'pho ba dbang da gyur pa na phyi rol gyi ma mo rnams kyang dbang da 'gyur bas na nang rtsa rlung gi byed bcing zab mo'i man ngag gis srid pa'i snang ba thams cad la dbang sgyur dgos pas ma mo'i dgongs pa'i mtha' rtsa rlung la thag pa 'di ma rgyud spyi dang lugs 'dir khyad par da bsngags so/__/de la snang srid thams cad ni kun tu bzang mo nyid bzhi mu kha le'i mkha' dbyings las shar zhing de las ye shes dang las kyi ma mo 'bum phrag yangs pa'i cho 'phrul da snang nas srid pa thams cad snang bar byed do/__/ma mo 'bum phrag bsdus na bzhi brgya rtsa bzhir 'das la|_de dag kyang skye 'gro'i rtsa bzhi brgya rtsa bzhi la gnas/__rtsa bzhi brgya rtsa bzhi ni rtsa chen bzhi la 'das nas gnas/__de bzhi yang srog rtsa gser gyi sbu gur 'das nas gnas/__gser sbug kyang tsit+ta 'od kyi khang par 'das nas gnas/__rtsa chen po tsit+ta 'od kyi khang pa na dwang ma lnga 'das pa'i thig le la brten nas byang chub sems kyi 'od tshon gang ba gcig da gnas so/__/snang srid kyi chos su snang ba thams cad phar spros pa'i tshe byang chub kyi sems las rtsal snang sgyu ma ltar 'phro zhing sprul/__tshur bsdu ba'i tshe de la 'ad bas na/__nang da rlung khams kyi byed pa dbu ma'i dbyings su sdud pa dang*/__de las 'phro ba'i tshul gyis 'khor 'das kyi snang ba 'char tshul shes nas rtsa rlung gnad da bsdu ba dang*/__phyi rol da mngon rdzogs rgyal pos ma mo rnams gdan da byas te dbang da byed pa'i tshul mtshungs la/__zhib par nang gi rtsa rlung dang*/__phyi'i ma mo'i lha grangs sbyar te bstan pa dang*/__rtsa rlung gi nyams len rnams gzhung dang man ngag las shes par bya'o/__/gsang ba ltar na chos thams cad skye 'gag med pa chos dbyings kun tu bzang mo'i rang bzhin las ma 'das pas ma mo'i ngo bo nyid de/__rtsal snang snang srid kyi chos thams cad rang sems gdod nas ma skyes pa'i chos nyid yongs la brdal ba chen po byang chub sems kyi rang bzhin da 'ub chub par shes na ma mo'i don rtogs pa yin no/_/_!_bdan pa 'jig rten mchod bstod thams cad mchod brten sgrub gsum tu 'das par bstan pa la/__'jig rten na las kyi dregs pa can mtha dang stobs su ldan pa phan gnod kyi las sna tshogs byed pa de dag legs par mchod na mgon byed pa 'jig rten spyi yi chos lugs yin pas/lung las 'jig rten mchod bstod ni mchod cing bstod pas 'grub par gsungs pas de dag mchod cing brten pa'i tshul gang zhe na/__'jig rten 'di na mtha dang stobs su ldan pa'i dregs pa tshad med pa yod kyang de dag gi gtso bo sde dpon chen po sum cu po 'di ni dregs pa yongs kyi rgyal po yin la/__dpal chen po'i bka' nyan cing rnal 'byor pa'i grogs byed par khas blangs pa'i rdo rje'i tha tshig las nam yang mi 'da' bas 'di dag ni mchod cing brten par byas na than mong gi dngos grub sgrub pa'i thabs la myur zhing*/__mthar thag gi dngos grub sgrub pa'i grogs su 'gyur ba yin la/__de yang mgon byed pa'i lha 'di dag la mthan pa'i rdzas kyis mchod pas mnyes par bya/__phyi nang gsang ba'i sgrub rdzas rten da btsugs te rgyun da brten/__srog gi snying po drang ba'i tshul gyis sgrub par bya ba gsum ni spyi yi don da shes par bya la/__gzhung gzhan da mchod bstod kyi dgongs pa sgrub lugs don bzhi 'das par gsungs pa dang*/__yang bsnyen sgrub las gsum da gsungs pa sogs kyang so so'i bzhed pa'i skabs kyis shes par bya'o/__/de la 'jig rten pa'i dregs pa chen po de dag bsdus na dregs pa sde brgyad da 'das shing dregs pa de rnams ni/lha yang byed la 'dre yang byed/__/sman kyang yin la dag kyang yin/__/zhes sogs gsungs pa ltar/__mchod na 'go zhing bcol na sgrub la/__rbad na 'gro ba chos nyid yin pa ni dregs pa sgrub pa'i skabs su ma zad ye shes kyi lha'i sngags rnams kyang rjes 'dzin dang tshar gcod kyi las rab 'byams gang la sbyar kyang rtog med nor bu'i tshul da ji ltar dmigs pa bzhin 'grub pa rten 'brel gyi chos nyid yin pa smos ma dgos pa bzhin no/__/de yang skabs 'dir 'jig rten mchod bstod kyi bsgrub pa'i khong snying brus nas dregs pa can rnams khyi snying 'khrud ma la chags su gzhug pa'i thabs kyi man ngag rnam pa bzhi bshad de/__'jig rten pa thams cad lha ma srin sde brgyad da bsdus te bshad pa/__mchod thabs thams cad gsol kha brgyad da bsdus te bshad pa/__brten thabs thams cad brten thabs rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa/__sgrub thabs thams cad sgrub lugs rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa'o/__/dang po ni/__dkar po thams cad bsdu na ging da bsdu/__de bzhin da dmar po thams cad btsan/__nag po thams cad bdad/__ser po thams cad gnod sbyin/__smug po thams cad srin po/__steng gi dbang chen thams cad gza'/__'og gi dbang chen thams cad klu/__mo rgyud thams cad ma mor bsdus te sde brgyad po de mchod bstod bya ba'i yul 'jig rten gyi dregs pa bzung bar bya ste/__de dag la spyir mtha nus bsam gyis mi khyab pa dang*/__bye brag tu smyo 'bog la dbang ba ging*/__nad rims la dbang ba ma mo sogs so so'i las kyi mtha rtsal drag po dang ldan pa'i phyir mchod cing bskal na las myur da byed pa'i phyir ro/__/gnyis pa mchod pa thams cad gsol kha brgyad da bsdus te bstan pa ni/__ging thams cad rgyal bshos mkhar thabs kyis gsol zhing mchod/__de bzhin da bdad thams cad la bdad bshos (gsang bu)g.yas su/__btsan la gri bshos rgyan can/__gnod sbyin 'bras lug mtheb gang*/__srin po dpal bshos zur gsum/__gza' ra bshos dkyus mo/__klu bshos zlum dkar mngar brgyan pa/__ma mo mkha' 'gro'i skyus gtor gyis gsol zhing mchod pa des mtshon nas rang rang gi phyi nang gsang ba'i mthan pa'i mchod rdzas kyang lung dang man ngag gi gzhung bzhin shes par byas nas/__legs par mchod na sdong grogs byed par 'gyur bas mchod cing bstod pa byed pa gal che'o/__/gsum pa brten lugs rnam pa brgyad da brten thabs thams cad bsdus te bstan pa ni/__gzhung las brten thabs brgyad/de'i phan yon brgyad/__de ltar brten ma shes pa'i skyon brgyad so sor gsung yang*/__'dir bsdoms te bshad na/__ging thams cad rgyal po ltar brten/__des che btsan dbang gi dngos grub 'byung*/__de ltar brten ma shes na 'khor la chags shing rang dpal so dma'/__bdad thams cad pha ltar brten/__de ltar brten na nor phyugs 'phel/__de ltar brten ma shes na nor la gzan cing rang nyid ltog por 'gro/__btsan thams cad grogs ltar brten/__des snying chags par slu dngos grub 'byung*/__de ltar brten ma shes na glo bur nad mang la tha ma gri ru 'chi/__gnod sbyin thams cad lha ltar brten/__des rgyud 'jam la mgon skyabs che ba'i dngos grub 'byung*/__de ltar brten ma shes na/__bsgo ba nyan dka' zhing bkra mi shis/__srin po thams cad khol po ltar brten/__des bka' nyan cing las grub pa'i dngos grub 'byung*/__de ltar brten ma shes na bsgo ba mi nyan la tsab tsub mang*/__gza' rgod thams cad rje ltar brten/__des drag rtsal dpal so rno ba'i dngos grub 'byung*/__de ltar brten ma shes na ko long che zhing nor la gzan/__klu thams cad bran ltar brten/__des kha log chung zhing las myur ba'i dngos grub 'byung*/__de ltar brten ma shes na bkra mi shis pa dang*/__bu sbal lcong 'dra ba 'byung*/__ma mo thams cad ma ltar brten/__des snying nye dam la 'ad zas skoms 'phel/__de ltar brten ma shes na las la g.yel zhing zas nor mi 'da'o/__/bzhi pa sgrub pa thams cad gnad kyi sgrub pa brgyad da bsdus te bstan pa la/__thabs brgyad dang de ltar ma shes pa'i skyon brgyad so sor sde tshan da gsung yang 'dir bsdus te bshad na ging la chings kyi gnad kyis bsgrub na 'grub cing*/__de ltar chings kyis ma bcings na rgyal khrims gcod pa'i rgyal po bzhin da snyan kha mang la che bas 'grub dka'o/__/bdad la khugs kyi gnad kyis bsgrub na 'grub ste/__de ltar khugs kyis ma bkug na/__pha tshan dbang chen dang 'dra ste bgo ba mi nyan/__btsan la se long gi gnad kyis bsgrub na 'grub/__se long med na grogs po khrel med dang 'dra ste rang gi bdad da 'ong*/__gnod sbyin chun gyi gnad kyis bsgrub na 'grub/__chun gyis ma gcun na gtso bo dbang chen dang 'dra ste lha rgod grir 'chor ro/__/srin po ar la gtad pa'i gnad kyis bsgrubs na 'grub/__de ltar ar gtad ma shes na gshed ma rtsub mo dang 'dra ste rang srog rang gis bcad nyen yod/__gza' rgod lto ba dkrug pa'i gnad kyis bsgrub na 'grub/lto ba ma dkrugs na dmag dpon med pa'i dmag mi dang 'dra ste las rnams rdug par 'gyur/__klu la log non gyi gnad kyis bsgrub na 'grub/__log non med na sbrul smyug dong da bcug pa dang 'dra ste rang la log nyen yod/__ma mo la dbang da bsdu ba'i gnad kyis bsgrub na 'grub/__dbang da ma 'das na gza' dpon med pa'i byi mo dang 'dra ste/__'khu ldog mang zhing las la g.yel lo/__/de ltar lha ma srin sde brgyad kyi mchod brten sgrub lugs ngo shes na khyi bzang jo bos rbad pa ltar bsgo ba nyan zhing rang la bla yid chags pas na/__'jig rten mchod bstod kyi sgrub pa khyi snying 'khrud ma la chags su gzhug pa'i gnad kyis mchod thabs brten thabs gal che'o/__/de yang dregs pa 'di dag gtso bor mchod brten gyi sgo nas sgrub cing*/__khyad par da gong gnon gnyen po'i lha'i lha sngags ting 'dzin gyi sgo nas srog dbang da bsdu ba dang*/__mchog tu grub pa lha srin rang sems su shes pa'i lta ba so zin pa gal che zhing mthong khol dngos su 'byung ba'i bar da sgrub pa byas na las gang yang thogs med da 'grub par 'gyur ro/__!_brgyad pa dmod pa drag sngags kyi sgrub pa thams cad 'bod rbad bsad gsum gyi dgongs par 'ad ba sngags kyi spu gri'i man ngag da bstan pa la/__dmod pa thams cad lha srin sde brgyad kyi rang skad da bsdus te bshad pa dang*/dregs pa thams cad rno ba'i dpe brgyad da bsdus te bshad pa dang*/__sngags thams cad mtshon cha rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa dang*/__sgrub pa thams cad man ngag rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa bzhir gsung la/__gzhung gzhan da dmod pa drag sngags rdzong 'phrang srog gsum gyi dgongs pa zhes gsungs pa de ni sgrol ba lam da byed pa'i drag sngags thams cad kyi gnad don yin pas 'dir yang de ltar yin mod kyang skabs 'dir dmod pa'i drag sngags rang gi sger chos kyi spyi sdoms 'bod rbad gsum da 'chad la/__gzhung la lar drag sngags dag lnga rang bsad kyi dgongs pa gnad kyi man ngag bzhi la sogs par gsung pa yang phal cher rdzong dang 'phrang gi gnad kyis drag sngags log par mi gol bar sgrol ba lam da spor ba'i gnad la dgongs shing*/__'dir ni drag sngags rang gi nus pas srog dmar 'byin da byed pa'i dmod pa'i mtha gtso bor brjod pa'i skabs yin pa'i phyir gong ltar 'chad do|_|de la dmod pa thams cad sde brgyad kyi rang skad da bsdus te bshad pa gang zhe na/__ye shes dang 'jig rten pa'i lha'i drag sngags kyi rnam pa mang da yod kyang*/__'jig rten gyi dregs pa'i gtso bo bsdus pa'i sngags bdag dregs pa bco brgyad rang rang gi dmod pa'i sngags dang de'i sgrub thabs rnams drag sngags kyi sgrub thabs 'dir 'byung zhing*/__dregs pa de dag bsdus na sde brgyad da 'das pas de dag gi dmod pa brgyad da bsdus te bstan pa ni/__'chi bdag gshin rje'i dmod pa gshin rje ngu 'bod kyi dmod pa dang*/__'dod khams ma mo'i dmod pa ma la bu 'bod kyi dmod pa/__che dregs lha'i dmod pa bka' chad drag rtsal gyi dmod pa dang*/__gdag rtsub gnod sbyin gyi dmod pa gnod sbyin drag po lce mdang gi dmod pa dang*/__myur mgyogs srin po'i dmod pa srin po dar pa ro len gyi dmod pa dang*/__khyab 'jug gza' yi dmod pa 'brug sgra glog 'byin gyi dmod pa dang*/__glen pa klu yi dmod pa sbrul nag dag lce'i dmod pa dang*/__khram bdag bdad kyi dmod pa mun gling sum khugs kyi dmod pa dang brgyad de dmod pa de dag sde brgyad so so'i rang dmod yin te sngon sa bon rtsub mos 'phang bas so so'i rang rgyud rtsub mo blangs nas rang skad dmod pa de rnams su sgrogs pas gang la bya ba'i snying srog la 'bab par byed pa'o/__/des na drag po'i dmod pa 'di dag bzlas pa'i dbang gis pha rol phung bar byed pa'i mtha can da shes par bya'o/__/gnyis pa dregs pa thams cad rno ba'i dpe brgyad da bsdus te bshad pa ni/__'chi bdag gshin rje'i khram shing des gang la bya ba ri dwags gdos su bcug pa dang 'dra/__de bzhin da 'dod khams ma mo'i nad rkyal rim nad khong da zhugs pa dang 'dra/__snang srid lha'i dal yams khong da mtshon shor ba dang 'dra/__kun khyab gza'i thog ser khong gi 'byung ba khong nas 'khrugs pa'am thog bab pa dang 'dra/__glen pa klu'i dag ni sbyar dag khong da song ba dang 'dra/__gdag rtsub gnod sbyin gyi sbyor ba btsan dag khong da song ba'am lcags sgrog dang 'dra/__myur mgyogs srin po'i shan dmar gcan gzan 'jum nas sems can gyi srog gcod pa dang 'dra/__nag po bdad kyi khram nag tshe zad lus 'pho ba dang 'dra/__de ltar lha srin dregs pas 'gyings pa rnams la rang rang gi drag rtsal re re yod pas de la gtad cing de dag gi sngags kyi las la bskal nas drag rtsal gyi las byas ni/__gang yang rang dbang med par gang la bya ba de 'chor mi srid cing rdul da brlag par byed do/__/gsum pa sngags thams cad mtshon cha rnam pa brgyad da bsdus te bshad pa ni/__'chi bdag gshin rje'i sngags ni mtshon cha'i 'khor lo bskor ba dang 'dra ste 'khor zhing gcod/__'dod khams ma mo'i sngags ni dpag chen mda' dang 'dra ste mtha rtsal che/__che dregs lha'i sngags ni mdang la dar btags pa dang 'dra ste gsor zhing 'bigs/__khyab 'jug gza'i sngags ni stobs chen sgyog dang 'dra ste drag la myur/__glen pa klu'i sngags ni sa 'og ral gri dang 'dra ste ma tshor bar gcod/__gdag rtsub gnod sbyin gyi sngags ni 'ur rdo dang thog 'dra ste drag cing rtsub/__myur mgyogs srin po'i sngags ni dpa' bo'i ral gri dang 'dra ste myur da rgol/__khram bdag bdad kyi sngags ni gsang bug tu mda' dang 'dra ste zin shor gnad la brdeg/de ltar lha ma srin sde brgyad kyi sngags ni mtshon cha brgyad kyi 'debs lugs dang 'dra ste gang la bya ba'i srog la rgol ba'i mtha yod par shes par bya'o/__/bzhi pa sgrub thabs thams cad man ngag brgyad da bsdus te bshad pa ni/__'chi bdag gshin rje'i drag sngags skyes dar ma'i snying shun la bsgrub pa'i man ngag/de bzhin da nad bdag ma mo'i drag sngags snel gri mo'i snying shun da bsgrub pa dang*/__gdag rtsub gnod sbyin gyi drag sngags ra khams pa gad nad mar gyi snying shun da bsgrub pa dang*/__kun khyab gza'i drag sngags lug sngo tshe'am ra nag po'i snying shun da bsgrub pa dang*/drag rtsal lha yi drag sngags g.yag dkar po'i snying shun da bsgrub pa dang*/gdag pa klu'i drag sngags sbal pa'i snying shun da bsgrub pa dang*/__myur mgyogs srin po'i drag sngags skyes pa grir shi ba'i snying shun da bsgrub pa dang*/__khram bdag bdad kyi drag sngags lug nag po'i snying shun da bsgrub pa'i man ngag ste|_de ltar snying shun rnam pa brgyad ni/__lha ma srin sde brgyad kyi srog la brten nas/__dgra bo'i srog gcod pa'i rang gnad rang la dbab pa'i man ngag ste/phyag cha dgra la bskor ba'i man ngag ces bya'o/__/de ltar na don dang po drag sngags kyi ngo bo/__gnyis pas sngags bdag gi mtha/__gsum pas sngags kyi mtha/__bzhi pas sgrub thabs kyi man ngag gi tshul tsam smos pa ste/__drag sngags lag tu len pa'i gong gnon stobs ldan nag po'i bsnyen pa mthar dbyung la/'khor 'das stong srog 'phrog pa'i lta ba'i gding dang ldan pa'i sgo nas gang rbad pa'i dregs pa de nyid thog mar 'bod/__bar da rbad/__mthar las la sbyar ba'i tshul gyis sgrub pa yin zhing*/__bsnyen sgrub dang 'bod rbad la mi ltos par glo bur cog brdung ral gri phyung brdeg gi drag sngags las la sbyor ba'ang yod pa sogs kyi gnad ni so so'i gzhung dang man ngag gi rim pa bla ma'i zhal las shes par bya'o/__/de yan chad kyis sgrub pa chen po bka' brgyad kyi dgongs pa'i mdo bshad pa song nas/___!_da ni tshom bu dgu'i nang tshan rig 'dzin bla ma'i sgrub thabs kyi dgongs pa mdo tsam kha skong da brjod na bla ma rig 'dzin gyi sgrub pa thams cad ni bsnyen sgrub rnam pa bzhi'am bsnyen sgrub las gsum da 'ad ba yin te/__'di la gzhung gzhan da rig 'dzin bla ma byin rlabs kyi dgongs pa thags gsal rnam dag ces kyang gsungs so/__/de la spyir theg pa che chung gi yon tan thams cad dge ba'i bshes gnyen la brten nas 'byung ste/__rig 'dzin 'das pa rtsa ba'i rgyud las/__sangs rgyas byang chub sems dpa' dang*/__/dgra bcom nyan thos rang rgyal dag/so so'i skye bo dang po pa'i/__/yon tan phun tshogs ma lus pa/__/gong ma dag la brten pas 'byung*/__/zhes gsungs la/__khyad par da gsang sngags zab mo'i dngos grub thams cad bla ma la brten te 'byung gi gzhan da nam yang ma yin te/__bla mas dbang gis smin par ma byas pa la gsang sngags nyan pa tsam gyi skal ba'ang med la/__dbang thob nas kyang than mong dang than min gyi man ngag rnams bla mas bstan pa las shes dgos shing*/__ma bstan pa dang bka' lung nod pa med par sngags kyi las phra mo la spyod na'ang chos la dbang za ba'i nyes pa yod pa dang*/__sgrub pa chud za la 'bras bu mi 'byin pa sogs nyes pa che bas sngags kyi dngos grub che phra ji thob pa bla ma'i thags mnyes nas byin rlabs zhugs pa kho nas byed pa yin pas las phra mo sgrub pa'i gdams pa zhig zhu na'ang yon sogs kyis bla ma mnyes par byas na tshegs med par 'grub kyi de las bzlog na nyes pa 'byung ba'i tshul lung dang lo rgyus rnams las rgya cher 'byung ba ltar nges pa rnyed pa gal che zhing*/__khyad par da lta ba chos nyid kyi rjod tshig dang dpe las 'das pa'i don gyi lhan cig skyes pa rtogs pa ni bla ma'i man ngag gis ngo sprad pa'am/__don brgyud kyi byin rlabs 'pho ba kho na las gzhan gang gis kyang mi nus pa'i phyir te/__rgyud las kyang*/gzhan gyis brjod min lhan cig skyes/__/gang da yang ni mi rnyed de/__/bla mas das thabs bstan pa dang*/__/bdag gi bsod nams las shes bya/__/zhes gsungs pa sogs bka' dang dgongs 'grel rnams nas yang yang gsungs shing*/dpe ji ltar na nyi ma yod kyang*/__mtshams sbyar rkyen me shel med na spra ba la me 'byung ba'i thabs med pa ltar/__das gsum gyi sangs rgyas sras bcas bzhugs su zin kyang*/__bla ma med na slob ma'i rgyud la lha rnams kyi byin rlabs dang zab mo'i rtogs pa 'jug pa med pas na bla ma kho na byin rlabs kyi rtsa ba dngos grub kyi 'byung gnas/__phrin las kyi gzhi ma yin te/__sngon grub pa thob pa'i rig 'dzin rnams kyis yi dam gyi lha zhal dngos su bstan pa'i tshe na slob ma phal gyis yi dam ched cher bzung bas rten 'brel 'chug nas dngos grub ma thob pa'i lo rgyus ltar bla ma nyid sangs rgyas kun 'das kyi ngo bo yin te/__mtshan nyid dang ldan pa'i bla ma'i thags ye shes de ni sangs rgyas thams cad kyi bdag nyid yin la/__rim brgyud byin rlabs ldan pa'i bla ma'i ba spu'i khung bur rgyal ba rab 'byams bzhugs nas byin gyis rlob par gsung pas/__rang gi bla ma de yon tan gyi ngos nas sangs rgyas thams cad dang mnyam la/__bka' drin gyi ngos nas sangs rgyas byang sems mang po bzhugs kyang mi mthong ba'i skal ngan bdag la sangs rgyas sras bcas kyi phrin las mdzad pa'i phyir sangs rgyas las kyang lhag pas na dkon mchog kun 'das sam dkon mchog bzhi par grags pa gsang sngags ston pa'i bla ma la mchod pa phul na de'i ba spu'i bu ga gcig mchod kyang*/__phyogs bcu'i sangs rgyas mchod pa las ches 'phags pa dang*/__brnyas na phyogs bcu'i sangs rgyas la thags mi mnyes par sgrub pa las ches lci ba'i tshul rgyud lung rnams nas rgya cher gsungs pa'i don yid la bzhag nas sngags kyi dngos grub 'dod pas bla ma rig pa 'dzin pa brten par bya ste/__rig 'dzin rtsa rgyud las/__de bas dang po'i las can gyis/__/thog ma nyid da 'bad pa yis/__/rig pa 'dzin pa nye bar brten/__/zhes gsungs pa bzhin da/__byin rlabs bla ma'i sgrub pa ni shin tu gal che ste/__dpal o rgyan chen pos bde gshegs 'das pa'i bskyed rdzogs chen mo'i ti ka las rig 'dzin ni bla ma sgrub par bya ba yin te shin tu gal che/__bskyed na rang yi dam gang byed da sgom/__de'i spyi bor bla ma bsgom/__'khor rig 'dzin rnams bskyed la so so nas spyan drang ba la sogs pa ma 'dres par byas pas/__byin rlabs chen po mod la 'byung ngo*|_|zhes gsungs pa bzhin/__rig 'dzin bla ma sgrub pa'i tshul la spyi dang khyad par gnyis/__dang po ni spyir dge legs yon tan thams cad kyi 'byung gnas dang*/__khyad par rdo rje'i theg pa'i lam gyi rtsa bar gyur pa bla ma mtshan nyid dang ldan pa de'i drung da bsnyen nas lus ngag yid gsum gus pa chen pos thags mnyes par byas la smin grol gyi gdams pa legs par nod cing bla ma'i thags mdzod lon pa ni bsnyen pa'o/__/de yang ring lugs rdo rje rtse mo'i grub mtha' snyogs mi snyogs kyi gnad ni/__thos bsam rgya chen po dang bsags sbyang phyi tshul sogs ji ltar phun sum tshogs par byas kyang*/__de kho nas than min lam gyi grub mtha' zin pa'i nges pa med cing*/__rdzogs pa chen po'i don brgyud dang ldan pa'i bla ma/__sems nyid chos skar ngo sprod pa'i man ngag snyan khung da brgyud nus pa rang dang skal ba mnyam pa'i mi yi tshul da bstan pa'i bshes gnyen chen po de lta bu gang na yod kyang yon tan de kho nas sangs rgyas dang mtshungs par rnyed dka' ba'i 'ad shes kyis sgo gsum g.yo zol med par gus pas brten nas thags mdzod lon pa de gcig pas rdo rje'i snying po'i grub mtha' snyogs pa 'byung bas na/__rgyal ba rig 'dzin brgyud pa dang bcas pas yang yang gsungs pa ltar/__gsang sngags snying po'i lam tshol ba rnams kyis bla ma mtshan nyid dang ldan pa dbang bzhi pa'i ye shes la myong ba can brten par bya ba las/__gzhan gang gis kyang mi phan pa 'di kho na mi shes su mi rung ba'i gnad yin pas/__rig 'dzin gong ma rnams kyi lam ma nor ba 'di la lam nyid da ngo shes pa'i nges shes su la ldan pa de la gsang sngags snying po'i skal ba yod pa'i phyir/thob grangs dang bzlas grangs bla ma mang po bsten pa'i grangs tsam zhig la blo gding mi 'cha' bar rang sems chos skar ngo sprod pa'i man ngag zab mo dpal ldan bla ma'i zhal nas mnyan te/de la nan tan snying por bya ba 'di kho na bshad bshad kyi snying po/__sgrub sgrub kyi 'bras bu/__btsal btsal gyi don po yin pas gnad 'di ma stor bar gyur pa cis kyang gal che'o//__de nas bla ma'i gdams ngag phog pa bzhin da bskyed rdzogs zab mo'i don rtse gcig nyams su blangs nas bla ma'i thags dang dbyer med kyi dgongs pa thob pa ni sgrub pa'o/__/de ltar rang sems gnyug ma rtogs pa'i dngos grub thob nas bstan pa dang sems can gyi don ji ltar nus pa bzhin da byed cing khyad par da theg mchog snying po'i bstan pa spel ba ni las sbyor te/__tshul des rig 'dzin gong ma rnams kyi thags kyi bzhed pa skong zhing gdang 'dzin/__rang gis dngos grub thob/__gzhan gyi don byas nas rang yang rig 'dzin gyi gral la gnas par 'gyur ro/__/gnyis pa khyad par da byin rlabs kyi rtsa ba (rab)bla ma thams cad ngo bo rigs bsdus nas grub pa'i rig 'dzin dgu dang*/__lam gyi rig 'dzin bzhi/__rdo rje slob dpon bzhi/__'khor dpa' bo mkha' 'gro dang bcas pa'i dkyil 'khor de nyid byin rlabs gsol 'debs kyi tshul da bsnyen =pa dang nye bsnyen bya/__rang dang dbyer med pa'i rnal 'byor gyi sgo nas sgrub pa dang sgrub pa chen mo'i tshul gyis rig 'dzin bla ma'i go 'phang sgrub pa'am/__yang na bsnyen sgrub las sbyor gsum gyi tshul gyis byin rlabs bla ma'i sgrub pa mthar dbyung bar bya ste/__de dag gi tshul rgyas pa ni/__rig 'dzin 'das pa rtsa ba'i rgyud dang*/__de dag gi sgrub thabs la sogs pa'i lung dang man ngag rnams kyi dgongs don bzhin da byin rlabs bla ma'i sgrub pa spyi dang kun 'das pad+ma thod phreng gi sgrub thabs rnams rang rang gi gzhung bzhin bskyed pa dang rdzogs pa'i tshul gyis nyams su blang bar bya'o/__/de ltar rab 'byams zhi khro'i khyab bdag dngos grub thams cad kyi nye lam dam pa dpal ldan tshom bu dgu yi sgrub pa'i dkyil 'khor chen po dag gi dgongs pa'i don rnam par bzhag pa de dag kyang so so'i lugs kyis ji ltar bshad kyang don gyi mtha' chos thams cad kyi de kho na nyid rig pa rang byung gi ye shes thig le nyag gcig po 'di la tha mi dad pa 'ad zhing dbyer med par gyur pa kho na yin te/__de nyid la ska 'jam dpal 'chi med kyi dgongs pa/__gsung rta skad theng gcigathags yang dag sgrub pa/__yon tan bdad rtsi rnam dag la sogs pa nyid da brjod pa las gzhan da med cing*/__das gsum gyi sangs rgyas thams cad nges pa don gyi gnas lugs 'di nyid da mnyam par gyur pa yin no/__/de skad da yang*/__bkra shis rig pa'i khu byug gi rgyud las/__chos ska ro gcig 'gro don byed mnyam ste|_|mos pa'i blo la so so nyid da gsal/__/ye shes dbyings su phyag rgya kun gcig phyir/__/bde gshegs gcig bsgom rgyal ba kun gyi ngang*/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/!_da ni sa bcad gnyis pa gong da bstan pa'i dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi dgongs pa'i don de thams cad nyams len gnad da dril na/__gsang sngags kyi bslab pa'i mtha' bcu'am drug tu 'ad ste/__rgyud thos pas grol/sgo kun nas sdud/__mdo gcig tu bsdus/__mkhas pa phul da phyin par bslab pa bzhis sgro 'dogs bcad par bya ste/__thog mar rgyud lung man ngag gi don zab mo ma thos na blang dor gyi dmigs mi 'byed pas rgyud thos pas grol ba rta pho sgrog bkrol ba lta bu gzhir bzhagade yang thos pa nyung ngus shes rab rgya chen po grol bar mi nus pas thos pa'i sgo mang po btsal te sgo kun nas sdud pa bung ba tshang tshol ba lta bus mang da thos par bya/__mang da thos kyang lag len gnad da ma khel na rang rgyud mi grol bas mthar thag pa'i man ngag gi gnad zab mo nyams 'og tu tshud par byas nas mdo gcig tu sdud pa tshong pa khe tshol ba lta bu'i don gnad da phog par bya/__de ltar byas nas thos pas rgyud kyi don shes/__lung gis rgyud don nyams su blang*/__man ngag gis yid ches nas the tshom med pa'i gding dang ldan par bslab pa'i sgo nas mkhas pa =phul da phyin pa ri mthon po'i rtser phyin pa lta bu zhig bya ste/__de bzhi ni gsang sngags la bslab pa'i tshul lo/__/de bzhi'i steng da bslab bya'i yul gyi cha nas bslab pa'i mtha' drug da gsungs pa bsnan nas bslab pa'i mtha' bcur bzhed do/__/de la bslab pa'i mtha' drug gang zhe na/__rim pa dbang gis bgrod/gzhi dam tshig gis bzung*/__thag lta bas bcad/__nyams su ting nge 'dzin gyis blang*/__la spyod pas dor/__don man ngag gis sgrub pa drug go__/de la rim pa dbang gis bgrod pa ni gsang sngags kyi dbang thob pa dang gsang ba'i dbang thob nas nyon mongs pas mi brdzi ba'i las can da gyur pa rgyal bus rgyal sa zin pa lta bu'o/__/gzhi dam tshig gis bzung ba ni bla ma mnyes par byas la ji skad gsungs pa'i dam tshig las mi 'da' ba zhing sa gshin po lta bu dngos grub kyi lo tog skye rung ba'i las can no/__/thag lta bas bcad pa ni/__'khor 'das kyi chos thams cad rang gi sems su 'ad la sems ye nas sangs rgyas pa rang byung gi ye shes su rtogs nas bya rtsol re dogs dang bral te bag yangs su rgyu ba khyung nam mkha' la lding ba lta bu'o/__/nyams su ting nge 'dzin gyis blang ba ni shes rab kyis dmigs pa'i don ting nge 'dzin gyis g.yeng ba med par rtse gcig tu byas pa nor bu rin po che len pa lta bu'o/__/la spyod pas dor ba ni mnyam bzhag tu bya ba'i las thams cad spang nas sgom pa'i lam la 'jug pa dang rjes thob tu blang dor med pa mnyam pa nyid kyi lta ba zab mo dang mthan par 'jigs med da rgyu zhing phrin las sna tshogs la ji ltar 'dod pa bzhin 'jug pa glang po che chur 'jug pa lta bu'o/__/don man ngag gis sgrub pa ni gang ched da sgrub pa'i don la gnad da 'byor ba'i man ngag gis the tshom med pa'i gding dang ldan par sgrub pas nyams su lon nas ting 'dzin thob pa'i das na bdad bzhi chom nas ska gsum thob pa rin po che nyos pa lta bu'o/__/de ltar mtha' drug la bslab cing sher ting gi yo byad gnyis la longs spyod pa ni rnal 'byor gyi dbang phyug chen po'o/__/zhes gsungs so/__/de ltar bslab pa'i mtha' bcu'am drug tu bstan pa'i tshul gyis sgrub pa chen po brgyad kyi dgongs don la 'jug tshul de yang gnad bsdus na rdzong 'phrang srog gsum gyi nyams len la 'ad bas de mdo tsam bshad na/__rdzong ni lta ba yin te lta ba gding ldan gyi rdzong zin na gang las kyang mi 'jigs par rang nyid gtan srid zin pa'i phyir ro/__/lta ba'i rdzong 'dzin pa la/__sgom pa'i 'phrang nas der bgrod dgos te/__lta thog tu myong bas ma sleb na go yul tsam gyis mi phan pas sgom pa'i 'phrang bgrod nas lta ba'i rdzong da phyin par byed dgos so/__/des na lta don bzhin bsgom pa gal che ste/__ma sgom par sangs rgya ba ni rdo rje sems dpas kyang ma gsungs so zhes gdams pa yin no/__/sgom pa'i 'phrang las lta ba'i rdzong zin te spyod pa'i sgo nas srog phrog pas 'khor 'das kyi chos kun la dbang bsgyur ba thob pas na de lta bu ni rnal 'byor dbang phyug chen po'i dgongs pa zhes bya'o/__/de la lta ba'i rdzong gang zhe na/__'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad rang sems su 'ad la/__rang gi sems ye nas skye 'gag med pa mnyam pa nyid rang byung gi ye shes gdod ma'i bde ba chen po byang chub kyi sems su rgyud dang lung gi dgongs pa bzhin bla ma'i man ngag gis gnad da phog ste ngo 'phrod pa ni rdzong zhes bya ste/'khor 'das stong srog 'phrog pa'i gnad mthar thag pa 'di yin te/__sems kyi rang bzhin gnyug ma'i ye shes ngos zin na/__sgrub bya'i lha dang 'jig rten gyi dregs pa dang*/__snang srid kyi chos thams cad de kho na nyag gcig gi klong da mthar phyin cing 'ub chub pa yin no/__/'di la gsang sngags bka' yi tha ram las lta ba'i rdzong dang 'phrang gnyis dang*/__rdzong la'ang khyab bdal bde chen rdzogs pa'i rdzong dang 'ub chub kun 'das dgongs pa'i rdzong zhes su dbye zhing gsungs pa dang*/__bka' brgyad rdzong 'phrang las rdzong gi chos gsum ste kun gzhi kyi stong than/__'bras bu ska gsum lhun grub/__ma rig sgo nga'i sbub 'byed gsum gyis bstan pa dang*/__gzhan yang dgongs pa'i don bcu sogs kyis bstan pa la sogs pa lta ba'i gnad bshad pa'i lung dang man ngag thams cad don la sems nyid rang byung gi ye shes thig le nyag gcig de kho na'i gnad la thag pa yin no/__/gnyis pa ni ting nge 'dzin la brtan pa thob dgos pas re shig bka' brgyad rdzong 'phrang las gsungs pa ltar phyag bzhes kyi dbang da byas te thog mar ras bris kyi lha ska lta bu la lta zhing dmigs rten byas te ma yengs par bsgom pas dmigs pa zin cing brtan pa na yid yul da bsgom zhing nyams lnga mthar phyin par byas pa'i lag rjes la gsal ba gsum 'byung ste/dang po yid kyi yul da me long la gzugs brnyan ltar lhang nger gsal zhing mi g.yo bar 'byung*/__de nas rang gi dbang po'i yul da mthong reg gi rnam pa can da gsal/__mthar lus kyi yul da gsal ba zhes ting nge 'dzin gyi sprul pa rang gzhan kun gyi spyod yul da dngos su thog reg gi rnam pa can da byed nus pa yul dngos dang khyad med pa lta bu 'byung te gom pa'i tshad do/__/de yi das su ting nge 'dzin gyis sprul pa'i snang ba de dbang po'i spyod yul da mngon sum snang yang rang sems kyi cho 'phrul las med pas lhar snang rab 'byams su bsgom pa'ang ting nge 'dzin gyi cho 'phrul yin la des mtshon nas snang srid kyi chos sems la snang ba thams cad sems kyi cho 'phrul da shes par bya zhing*/thams cad kun byed kyi mkhan po sems de yang dngos po dang mtshan ma'i rang bzhin thams cad dang bral ba'i ye stong gzhi med rang gsal rang bab rig stong gnyis su med pa'i ye shes chen por la bzla bar bya'o/__/de ltar bsgom pas nyams legs par skye dgos pas de'i tshul bsam gtan nyams kyi yig chung dang nyams sna tshogs skyes pa tsam gyis mi phan te rim gyis sangs rgyas kyi sa'i bar da bgrod dgos pas bslab mtha' skyong ba'i yig chung la sogs pa'i dgongs don bzhin sgom pa rtsal sbyong bar byas na/__tshul des sgom pa'i 'phrang las lta ba'i rdzong zin te/__gsang ba'i dgra gsum sod/__'jigs pa'i bdad bzhi chom/__'gro drug gi g.yangs sa chod pa yin no/__/de la dang po dgra gsum gyi phyi dgra ni 'byung bzhi'i gnod pa dang dgra bgegs lta bu phyi rol gyi nye bar 'tshe ba thams cad do/__/nang gi dgra ni rang gi phung po las byung ba'i lus sems kyi nad dang nyon mongs pa lta bu nang gi nye bar 'tshe ba thams cad do|_|gsang ba'i dgra ni sems kyi steng gi gzung 'dzin nga bdag da zhen pa lta bu yang dag pa'i don la sgrib cing*/__'khor ba'i sdug bsngal gyi rtsa bar gyur pa thams cad do/__/'jigs pa'i bdad bzhi ni rang dbang med par 'chi bar byed pa 'chi bdag gi bdad dang*/dag gsum la sogs pa nyon mongs pa'i bdad dang*/__srid pa nye bar len pa'i phung po phung po'i bdad dang*/__srid par 'ching byed dga' rab dbang phyug sogs nag po'i rtsa lag rnams lha'i bu'i bdad ste bdad bzhi po de dag kyang ming med da bcom pa'o/__/'gro ba drug ni/lha dang lha min mi dang byol song yi dwags dang dmyal ba ste/__rang dbang ma thob pa'i so so'i skye bo rnams thog ma med pa nas gcig nas gcig tu brgyud de 'khor bar gyur pa'i gnas kyi g.yeng ba 'di dag rig pa'i stobs kyis bcad nas slar gtan da las nyon gyis der mi 'khor bar gyur pa'o/__/gong da smos pa lta bu'i sher ting gi nus pa ma rdzogs shing klong da ma gyur na/__gsang ba'i dgra gsum me ma mur bas tsha ste rang rgyud bsregs/__'jigs pa'i bdad bzhi mtshon cha bas rno ste srog la rgol/__'gro drug gi g.yangs sa ri gzar rbab pas dos drag te bzlog tu med pas de thams cad rang gi sems la sems kyis bcad dgos pas bde bar gshegs pa dang*/__de yi sras rig pa 'dzin pa rnams kyi gdams ngag sangs rgyas lag bcang ma 'di lta bu dang 'phrad pa'i skabs su phyi bshol med pa'i brtson pa drag pos rdzong 'phrang gi gnad la blo sbyang ste rnal 'byor dbang phyug rnams kyi grub mtha' snyegs par bya dgos so/__/gsum pa srog ces bya ba ni/__chos dbyings byang chub kyi sems ni 'khor 'das thams cad la khyab pa'i srog gam rang bzhin lhun gyis gnas pa'i srog dang gnyug ma rdo rje'i srog zhes bya ba ste/__de ni lta bas gtan la dbab par bya ba yin la/__de la 'phrog bya dang 'phrog byed phrog pa'i bya ba gsum gang yang mi dmigs mod kyi/__de nyid kyi don la gdings nam thob pa na 'khor 'das thams cad kyi srog das gcig la thob pa yin pas lta ba'i gnad 'di la gsang ba'i srog lta ba zab mos 'phrog pa zhes bya ba 'khor 'das stong srog 'phrog pa'i tha snyad mdzad do/__/chos nyid de lta bu'i ngang las ma g.yos bzhin da chos can 'khor 'das kyi snang ba sna tshogs par shar ba'i tshe na dag pa dang ma dag pa gang ltar snang yang rung so so'i rgyud kyi rnam par snang ba'i sangs rgyas dang sems can gang yin pa de nyid kyi/__rgyud gcig po de'i sgo gsum dang dbang po ji snyed pa ris mthan par gnas pa'i rtsa ba phra mo ljon pa'i skrad lta bur snying por gyur pa la srog ces bya ste/__de 'phrog pas gang la bya ba de bdag gi dbang da 'dod dgur gyur pa yin no/__/de yang rlung sems kyi cho 'phrul shin tu phra ba gang zhig rags pa'i phung po kun gyi gzhir gyur pa ni yi ge'i rnam par snying ga na gnas pa gtso che la/__dag pa'i sangs rgyas rnams la'ang ye shes kyi rlung dang ye shes kyi snang cha thags srog gi rnam par gnas pa dang*/__mi la sogs pa'i 'gro ba phal mo che'i rang rang gi snying ga na sa bon so so'i ngo bor gnas pa dang*/__mi ma yin pa rnams la'ang de bzhin da so so'i srog yig dang*/__phyi rol gyi rdzas la gnas pa'ang yod par gsungs la/__khyad par da chos nyid kyi don rtogs pa mthar phyin pas gnyug ma'i srog la dbang thob pa'i sangs rgyas rnams kyi srog ni mi 'pho ste chos kyi dbyings dang mnyam pa 'chi med rdo rje'i ska brnyes pa'o/__/chos nyid kyi don ma rtog pa'i sems can rnams ni rigs drug so so'i rten de'i bla srog la rten byas nas so so'i tshe tshad rdzogs pa'i bar da gnas shing srog mi brtan pas nyams shing 'pho ba'i tshe dang ldan pa'o/__/dag lnga lhag par brtas shing las kyi dbang gis dregs pa can/__zhe sdang dbang gis byung ba bdad dang gshin rje rnams kyi srog lcags kyi spyang ku bung ba tsam ri rab kyi 'og dpag tshad brgyad khri na lcags mkhar sgo med pa'i nang da bse sgrom nag po'i nang da bcug nas lcags kyi tha ram brgyab nas gnas so/__/'dod chags dbang gis dregs pa ma mo dang gnod sbyin gyi srog zangs kyi bye ma leb bye'u skyig mo'i mgo tsam zhigargya mtsho chen po'i gting na/__g.yu yi gur phub pa'i nang na g.yu sgrom da bcug te lcags kyi tha ram btsal nas gnas so/__/gti mug dbang gis dregs pa can da gyur pa klu ba su rigs bzhi'i srog ni dag sbrul nag po gshogs pa can zhig rus sbal gyi sgrom da bcug nas mthing gi gzer bcas te spos ngad ldan gyi mtsho'i nang na gnas so|_|nga rgyal dbang gis dregs pa gza' skar dang rgyal po'i srog ni dang gi bya rgod me stag tsam zhig dang gi ga bur bcug ste/__bar snang la lding ba rlung gis phyogs bzhir 'ded par byed do/__/phrag dog dbang gis dregs pa dmu dang btsan gyi srog ni zangs kyi stag mo bye'u tsam zhig zangs kyi ga 'ur btsal te bswe'i sgo lcags bcug nas g.ya' dang gangs kyi ltong na gnas so/__/sman dang ma sang gi srog ni dngul gyi bye ma leb zhig dar dkar gyi khug mar bcug te/__spang snar gyi log la gnas so/__/slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyis lha srin sde brgyad kyi bla srog de ltar gnas par gzigs te/__'jam dpal gnam sdom chen po'i rgyud las btus nas/__srog gi sgo lcags dbye ba'i dngos gzhi dang*/__'das ma 'das kyi srog dang bla brtags pa'i man ngag rnams phyi rabs kyi don da mdzad do/__/de ltar bshad ma thag pa'i srog de lta bu ni sde brgyad kyi sde tshan so so'i spyi srog gnas pa'i tshul yin la/__so so'i srog yig ni gzhung rnams su bshad pa bzhin no/__/de ltar 'das pa'i srog ni rigs lnga'am/__ska'i rigs thams cad kyi srog 'jam dpal ya mAn+ta kar 'das pa sogs sgrub pa chen po bka' brgyad da 'das la/__de dag phrog nas byin rlabs dngos grub thams cad bdag gis thob par byed pa la bskyed rdzogs gnyis te|_dang po srog sdoms gzer bzhi'i sgo nas lha'i thags srog phrog te lha dang rang gnyis su med par bya ba dang*/__rdzogs rim rdo rje bzhi yi ye shes skyed pa mtshan bcas mtshan med kyi rnal 'byor zab mos gnyug ma rdo rje'i srog la rang dbang thob par byed pa yin cing*/__'jig rten las ma 'das pa'i lha srin drag po rnams ni srog 'phrog pa'i man ngag gis dbang da bsdu zhing las la bskal ba dang*/__dgra bgegs rnams kyi srog drag po'i sngags kyi cho gas phrog te bdag gi tshe'i gsos su bya ba yin la/__de yang rdzong 'phrang las 'di ltar gsungs te srog gi 'phrog lugs bzhi ni/__bdag gi srog phrog te phung po lhag ma med pa'i sa la btang*/__ye shes lha'i srog phrog nas sems rnam grol sangs rgyas kyi sa la btang*/__dam can srung ma'i srog phrog te 'jig rten gyi mi ma yin mthong 'khol mngon sum da bya/__dam nyams dgra 'dra'i srog phrog pas phyi bstan pa la 'tshe ba nang bar chad kyi dam sri rnams bsgral ba'o/__/de yang bdag srog btsa' ste tshe 'gugabu srog bskyab te bla 'gugadagra srog bcad de srog dang phral lo/__/de yang nyams na tshe nyams/__'khyams na bla 'khyams/__chad na srog chad pas/__bdag gi bla bskyab tshe bsring srog gso/__dgra'i bla 'gugs tshe bstung srog gcod pa'i phan gnod kyi bsgyur kha shes pa gal che bas/__de yang bla ni gnas pa lus la gnas/__gzugs ni sha ba g.yag dang lug dang ra la sogs par sprul/__'khyams ni nges med gar yang 'khyams/__bsdong ni lhan skyes kyi lha dang bsdong*/__tshe ni snying gi dkyil na rtsa ba sbra 'dra ba/__dwangs ma lnga 'das kyi dbus su nr-i ljang gu'i dbyibs su gnas shing dran byed kyi shes pa de la brten nas gnas te dbugs dang 'grogs nas dran rigs sna tshogs 'byung*/__'chi das nr-i de rlung dang 'grogs nas phyir thon nas yal 'gro/__yid la rten med pas bar do'i gnas su 'khyam mo/__/srog la rnam pa bzhi yod de/chags pa khrag gi srog ni lus chags shing de la sems brten pa'i srog chags gzugs su snang ba thams cad do/__/'di la bsad dang bcad da yod pas 'chi bar snang ba yin no/__/gnas pa don gyi srog ni bde bar gshegs pa'i srog yin te chos nyid don gyi gnas lugs kyi srog dgongs pas chod pas mya ngan las 'das pa'i dgongs pa thob bo/__/'khrul pa yid kyi srog mi ma yin gyi srog te/__yid lus la brten pas dngos su bsad cing brdung da med kyang*/__rdzas sngags ting nge 'dzin gyis yid sems dbang da bsdus pas kho rang la rang dbang med par de'i srog la dbang byar yod do/__/rtsa rlung byang chub sems kyi srog ni sgom pa yin te lus gang na gnas pa na rtsa gnas/__rtsa la rlung gnas pas rlung sems d+hu tir tshud na rlung sems la dbang thob pas 'khor 'das kyi srog das gcig tu thob pa yin no/__/zhes gsungs pa ltar bla tshe srog gsum gyi gnad 'di srog las la gal che ste/__don da sngar bshad pa ltar rlung sems kyi cha phra ba kun gzhi dang dran rig gi rten lus kyi dbus na dwangs ma'i tshul da gnas pa de la res srog zhes kyang bya ste/__de dbang po thams cad kyi gzhi 'dzin pa'i rtsa ba yin pa'i phyir dang*/__res de la tshe zhes btags te de ma nyams pa srid da 'tsho ba'i rgyun gnas pa'i phyir dang*/__de nyid kyi cha las rlung sems 'pho ba'i dbang gis nang da lus la 'pho zhing g.yo ba'i tshul gyis gnas la/__de nyid la rags lus med par rlung sems kyi cha yin pa'i phyir/phyi rol da gang zag de'i rnam pa'am bla rtags kyi tshul da 'khyams pa res gzhan gyis mthong ba'ang yod la/__bla dgug pa'i tshe bla rtags mthong thos dang rjes sogs 'ong ba de yin te/__de'i phyir mdzod las/__srog ni tshe yin drod dang ni/__/rnam shes rten gang yin pa'o/__/zhes tshe srog don gcig da bshad pa dang*/__gzhung la lar tha dad da bshad pa dang*/__yang srog rlung la ngos 'dzin pa sogs bzhed pa de thams cad don la mi 'gal te/__lus kyi dbus na rnam shes kyi rten rlung khams dwangs ma'i yi ge gnas pa de srog dang*/___de gnas pa'i yun gyi cha la tshe zhes bya ba dang*/__de sems dang 'grogs nas 'pho ba'i cha nas bla zhes btags te tha dad da bzhag la/__dgra bo'i bla khug na de'i tshe nyams shing srog 'chad pa'i gnad kyang de'o/__/des na srog gi gnas lugs shes te thabs kyis 'phrog pa sogs cir yang bsgyur btub pa'i gnad shes shing lag len gyis rang dbang da gyur pa na ji ltar 'dod pa bzhin nus pa'i gdings thob te/__dper na mdze nad can la phan 'dogs pa'i tshe klu'i srog 'phrog nasaganas phyag rdor da mtshan bsgyur bas gnod byed klu'i srog gnas gyur te gnod byed kyi 'dre yang phan byed kyi lhar gyur nas byin rlabs shin tu che bar 'gyur la/__gnod skyel na de'i lha phyag rdor gyi srog phrog nas klur mtshan bsgyur bas phan byed kyi lha yang gnod pa'i 'drer 'gyur ba ltar srog la dbang thob pas phan gnod kyi las gang la'ang rang dbang byar yod pa rten 'brel zab mo'i don shes pas sems can gyi srog sangs rgyas kyi srog tu bsgyur nas mtshan bsgyur te lha nyid da 'grub pa sogs las gang yang 'dod dgur 'grub par gsungs so/__/de ltar srog gi gnas lugs shes nas srog de ji ltar 'phrog pa'i thabs bshad pa la gsum te/__phyi srog gsang sngags zab mos 'phrog pa/__nang srog ting nge 'dzin zab mos 'phrog pa/__gsang srog lta ba zab mos 'phrog pa'o/__/dang po ni ya ki rgyal ba zhi khro nas ma ki grong rgyug the'u rang yan chod la srog bzhis khyab par gnas te/__mi 'gyur pa'i srog ni 'khor 'das thams cad kyi e'am yang na tri/__gnas pa'i srog ni mi yi nr-i la sogs pa so so'i srog dngos/__'dren pa'i srog ni lha 'dre so so'i snying po'i sngags bgrang rgyu de yin la/__btags pa'i srog ni so so'i ming ste bzhi'o/__/'dren pa'i srog ming nas 'bod pa can der btags 'dren gnyis ka tshang*/__yang bla dwags sogs ming gzhan yang btags srog tu'ang rung*/__yang na mi yi mi 'gyur ba'i srog nr-i btags srog 'dren srog gnyis ka rang ming*/__gnas srog ming yig dang po bshad do/__/yang bka' brgyad rdzong 'phrang las lha srin rnams kyi rang bzhin gyi srog bla gnas sgrom bu ste de la rnam shes brten pa'o/__/gnas pa srog gi snying po rang srog yi ge'i tshul da snying la gnas pa'o/__/myur ba srog gi snying po bzlas pas phrin las gang bcol sgrub pa'o/__/ngo bo nyid kyi srog gi snying po sems dang chos nyid dbyer med pa'o/__/zhes gsungs shing*/__yang srog ni sa bon gyi yig 'bru dang snying po bzla bya'i sngags su gsungs pa sogs srog gi rnam grangs da mar gsungs pa thams cad don la bsgrub bya'i lha la ni de'i thags srog dang snying po'i sngags gnyis su don gyi 'ad la/__phal pa mi la sogs pa la'ang rang srog dang ming gnyis su 'ad bas de 'phrog cing gzir ba'i las kyis ji ltar dmigs pa bzhin las 'grub bo/__/de la 'jig rten las 'das pa'i lha la ni rang dang gnyis su med par mnyam par bzhag pa'i sgo nas srog sdoms gzer bzhi btab ste lha'i snying po bzlas pas yang nas yang da bskal bas lha rang la nye bar 'gyur zhing gnyis su med par sgrub pa'i sgo nas dngos grub thob par 'gyur ro/__/'jig rten pa'i dreg pa rnams kyi srog gi tha ram 'byed pa'i lde'u mig ni/__thog mar lha srin dbang da 'ad ba'i rten 'brel gyi che shos bla ma mnyes par byas la gong non yi dam lha'i bsnyen pa legs par thems nas/__bdag he ru ka gang rung gi ting nge 'dzin la gnas pas gang la byed pa de'i sngags bzlas pas sngags kyi sgra 'od kyis bde gshegs mchod thags dam bskal/__rigs drug sems can gyi bag chags sbyang*/__sde brgyad spyi'am gang byed de la phog pas so so'i snying gi dbus su gnas pa'i rin po che'i sgrom bu rnams kha ba nyi mas bzhus pa'am bya sgro mes tshig pa ltar zhu bar bsam pa sgo lcags dbye ba'am srog mkhar gzhom pa zhes bya'o/__/de nas rin chen sgrom bu'i nang na dwangs ma lnga 'das kyi sa bon la kho yi ming gis bskor la de sngags kyi lcags kyus nya ltar drang bar bsam la/yi dam dang khyad par gang byed dregs pa'i srog snying bzla'o/__/de yang chos nyid kyi lta bas rtsis zin cing gong non lha'i nga rgyal gyis lha srin dregs pa'i srog snying bzlas na shing lo rlung gis brdab pa bzhin sde brgyad la 'dag pa'i dbang med de srog gi dbang pos mi bzod par bdag gi drung da 'ong bar 'gyur ro/__/de nas de la phyi dang nang gi mthan rdzas kyis mchod cing las la bskal bas don 'grub bo/__/de'i tshe bsnyen das nyer ma btub na rengs pa khugs su gzhugarbad das 'gror ma btub na 'khyil ba lam da gzhugabasad das las ma grub na log rdug mtha' la gtad pa'i man ngag sogs sngags kyi man ngag rnams nyams 'og tu tshud par byas na tshegs med par 'grub bo/__/phyi ltar srog 'phrog pa 'di ni lta sgom mos slob tsam las med kyang*/__dbang thob cing dam tshig la gnas pas sngags kyi bzlas pa nyid kyi sgo nas dreg pa dngos su mthong khol gyi bar da 'byung ba yin no/__/gnyis pa nang ltar srog 'phrog pa ni ting nge 'dzin gyis te/__gsang sngags bka' yi tha ram las/__nang ltar srog snying 'phrog pa ni/__/srog ni ting 'dzin brtan po la/__/snying po 'gug pa'i gsang sngags te|_|yon tan pha rol drung da 'ong*/__/zhes sogs gsungs te/__de yang sngags bzlas pa grub pa'i dbang gis snying po zab mos dngos su khug cing sngags de gang la btab kyang bden pa grub pa dang*/__dgongs pa zab mos thams cad rang sems su shes shing gnyis med da grol ba dang ting 'dzin zab mos yi dam gyi lha ska la yul gsum gsal ba'i gsal snang tshad da gyur nas ska mthong ba de lta bu'i dgongs pas srog sdoms gzer bzhi'i gnad dang srog gi dmigs gnad kyis gcun nas snying po bzlas pas ye shes 'jig rten gang yang dngos su mthong zhing dngos grub ster bar byed do/__/nang ltar srog 'phrog tshul 'di la lta spyod grogs su ldan pa tsam yin gyi gtso bo ting nge 'dzin brtan pa'i sgo nas bsgrub pa yin no/__/gsang ba ltar srog 'phrog pa ni/__gsang sngags bka' yi tha ram las/__gsang ba srog snying 'phrog pa ni/__/snang srid lha srin thams cad kun/__/rang gi sems nyid yin shes na/__/log nas srog snying 'phrog tu med/__/des na gsang ba'i snying 'phrog pa'o/__/zhes gsungs pa ltar/__gnyis med chos ska chen po thig le nyag gcig gi lta ba sngar smos pa ltar thag chod cing gdings rnyed na 'khor 'das thams cad kyi srog der 'ub chub pa las gzhan cung zad kyang med la/__ting nge 'dzin gsal brtan gyad da gyur pas mthong reg gi mtshan ma dang lha ska dngos su mthong yang lta ba'i gdings ma chod na than mong gi dngos grub tsam las mchog gi dngos grub sangs rgyas mi thob la/__chos nyid mnyam pa chen po'i lta ba'i gdings kyis zin na 'gong po spun dgu'i nang nas ngan shos shig bsgrub kyang 'tshang rgya ba yin no/__/zhes gsungs so/__/de ltar rdzong 'phrang srog gsum gyi gnad spyir shes par byas nas bye brag da gdal bya gdag pa can rnams mngon spyod kyi sgo nas bsgrate srog 'phrog par bya ba ni sngags kyi phrin las thams cad kyi nang na phul da byung ba ste/__rgyu mtshan gang gis phyir zhe na/__thags rje'i dpyang thag gis bzung zhing sngags kyi phrin las 'jug pa'i yul sems can gyi ris ni rnam pa gnyis te|___gdal sla ba dang*/__gdal dka' ba'o/__/dang po las nyon srab cing dkon mchog gsum la gus pa rnams ni chos bstan pa sogs thags rje'i thabs kyis thar pa'i gnas su bsgral ba'i skal ba dang ldan pa yin pas gdal bsla ba'o/__/gnyis pa las nyon shugs drag pos rang dbang med par mnar ba gang zhig dkon mchog gsum la rgyab kyis phyogs shing bstan pa dang sems can la gnod pa zhi ba'i thabs gang gis kyang gdal bar mi nus pa mnar med pa sogs ngan song gi 'gro bar shin tu mu mtha' med par 'khyams pa de ni drag po'i shugs kyis sgrol ba'i phrin las 'jug pa'i yul yin pas/__las ngan gdal dka' de lta bu yang thags rje'i dpyang thag gis mi gtong zhing thabamakhas pa'i cho 'phrul gyi sgo nas rjes su 'dzin pa'i thabs shes gnyis ka phul da byung ba ni sgrol ba'i lam 'di la yod pa'i phyir ro/__/ji ltar bsgral ba'i tshul ni thog mar rdzong 'phrang srog gsum gyi dgongs spyod zab mo'i sgo nas rtogs pas bdag bsgral bar byas nas/__de'i 'og tu las ngan gyi gdal bya la snying rje chen po mtshungs pa med pa dang*/__mnyam nyid da rtogs pa'i shes rab chen po phul da byung ba'i stobs kyis thags rjes gzhan sgrol ba dang da len pa yin la/__de yang mdan da rang gi sems kyis sprul pa'i dmigs bya gsal la de'i lag pa nas bzung te bsgral bar bsam pa dang*/__yul dngos kyi lag pa nas bzung te bsad pa gnyis la khyad yod par 'dzin pa yod kyi ring la bsgral kyang rnam smin yod la/__de gnyis ka sems kyi snang ba tsam da khyad med pas bsgral kyang sgyu ma mig yor gyi tshul da yang spu tsam mi skye ba'i tshe na bsgral kyang las kyi 'bras bu rang gi khur da mi 'gyur bas rtogs tshad de lta bu dgos par rdzong 'phrang las gsungs shing tshad dang ldan pa'i sgrol ba lam da byas pa la rnam smin ngan pa med par ma zad tshogs rdzogs pa'i thabs kyi nang na khyad par da 'phags pa yin no/__/tshad da ma phyin pa'i sgrol ba byas pa rnams ni sngags kyi thabs zab pas pha rol gsod par nus kyang rang la rnam smin med pa dka' bas na pha rol gnas sbyong gi 'dan pa rnams nan tan byed dgos so/__/bsgral ba'i thabs ni dmigs pa'i rten la gzas pa po dgug cing lha dang dbye la drag po'i than dbab/__snying ga'i dwangs ma lnga 'das kyi srog phrogs te/__las ngan gyi bag chags thams cad ye shes kyi 'od kyis sbyong bar bsam pa'i khrus lung*/__pha rol po'i tshe bsod bdag gi tshe yi gsos su bstim pa tshe lung*/__dgra bgegs kyi rnam shes 'og min da rgyal ba yab yum gyi sbyor mtshams su 'phang ste rigs kyi sras su bsgyur ba gnas lung ste/dgongs spyod de lta bu dang ldan pa'i phyir pha rol kyi tshe bsod rang la khug pas bdag rnal 'byor pa 'tshengs pa dang*/__dgra bgegs kyi sha khrag ye shes kyi bdad rtsir gyur pas bka' sdod dang bcas pa'i dkyil 'khor gyi lha rnams 'tshengs pa dang*/__pha rol dgra bgegs kyi las ngan rgyun chod nas bde bar gshegs pa'i sras su gyur pas gzas pa po 'tshengs pa ste/__'tshengs pa gsum dang ldan pa'i dgongs spyod zab mo grub pa'i rnal 'byor pa rnams ni 'jigs med phyogs las rnam par rgyal ba'i brtul zhugs la dbang 'byor ba yin no/__/de yang rdzong lta bas ma zin na thog reg gi mtshan ma byung yang mi grol/mtha stobs che yang srin po dang 'dra/__'phrang sgom spyod kyis la ma bzlas na/snang ba lha'i dkyil 'khor la dbang mi thob/__mthong khol dngos su mi 'ong*/thos pa che yang ne tso dang 'dra/__srog bla tshe gsum gyi gnad la mkhas shing gdings ma thob na phan gnod kyi phrin las mthar phyin pa la dbang mi 'byor bas de gsum gcig grogs su gcig bzung zhing ya ma bral bar rnam pa kun tu gsum ldan da nyams su blang bas grub pa'i rig 'dzin dam pa rnal 'byor gyi dbang phyug chen po rnams kyi dgongs spyod zab mo'i grub mthar snyegs par 'gyur ro/__/des na de gsum gyi don gtan la dbab pa'i phyir da lta ba byang chub sems kyi rdzong bstan pa sems sde ma bu bco brgyad kyi don rnal 'byor dbang phyug rnams kyis nyams len da bsdus pa dgongs pa bcu la sogs pa dang gdang rab nyer lnga'i man ngag ci rigs pa dang*/__gzhan yang bka' gter gyi gdams pa sems nyid chos skar ngo sprad pa'i rim pa thams cad dang*/bsgom pa gsal ba gsum gyad da gyur par sgrub pa'i 'phrang gtan la 'beb pa|_sgrub pa bka' brgyad la 'phags pa'i sgrub thabs man ngag gi rim pa ji snyed pa dang*/__bsam gtan nyams kyi gnad yig gi rim pa sna tshogs pa dang*/__spyod pa mngon spyod phrin las srog gi chos drag sngags kyi shog dril nyi shu pa dang*/__gzhan yang nye bar mkho ba'i man ngag gi gnad/__sngags sdeb snying gzer nag po ma bu dang bcas pa/__srid pa'i gter khyim dang srog khyim la sogs pa'i man ngag gi rim pa mkha' dang mtsho ltar rgya che ba rnams ci rigs su shes par bya la/__gnad kyi mthar thag pa sems nyid rang byung gi ye shes rang la mngon da gsal ba'i thabs ni zab mo'i dgongs brgyud ldan pa'i dpal ldan bla ma dam pa sgo kun nas mnyes par byas te/__don brgyud kyi dgongs pa 'pho bar bya dgos so/__/de la de bzhin gshegs pa thams cad kyi thags gsang ba'i mdzod zab mo'i theg pa 'di la 'phags yul da bka' bab pa'i mkhas grub mang da bzhugs mod kyi/__thams cad kyi dbus na mchog tu 'phags shing 'gran zla dang bral ba'i bka' srol la rgya gar gyi paN grub bzhi/__bod kyi bzhi ste brgyad da yod pa las/__dang po yi dam lhas dbang bskar nas thob pa dga' rab rdo rje ste/__de yang 'og min da kun bzang yab yum gyis rgyal tshab rdo rje sems dpa' la dbang bskar/__rdo rje sems dpa' dngos las he badz+ra ste/__dga' rab rdo rjes thob pas byang chub sems ye nas ma bcos lhun grub tu shar ba'o/__/bka' rgyud rtags kyi glegs bam gyi dbang bskar nas thob pa phyag na rdo rje'i sprul pa rgyal po in+d+ra bo d+hi ste/__de nyid ri ma la yar dgongs par bzhugs pa na/__rmi lam da glegs bam khang steng da bab pa sogs rmis pa ltar khang steng da glegs bam rnams babs 'dag pa don ma shes pa'i tshul mdzad nas slob dpon ku ku rA dza la bstan kyang ma shes nas/__glegs bam rang gi spyi bor bzhag ste gdang ba bskyed nas zhag bdan mnyam par bzhag pas rdo rje sems dpa'i zhal mthong*/__de nas yang zhag nyer gcig tu mnyam par bzhag pas glegs bam gyi don thams cad thags su chud de tAn+t+ra'i don thams cad la mkhas par gyur pas de dbang thob pa'o/__/rang rig pa rtsal gyis dbang bskar nas thob pa pad+ma saM b+ha wa te/__snang srid thams cad rang rig byang chub sems su gnas pa de nyid dpal rdo rje sems dpa'i ngo bo nyid yin pa la rig pa rang la rang shar te khams gsum yongs bsgral/__srid gsum gtan dkrugs/__dag gsum rtsad bcad nas rang gis rang rtogs pa'i dbang thob ste/__ska gsung thags yon tan phrin las lnga lhun gyis grub par gyur pa'o/__/dge ba'i bshes gnyen gyis dbang bskar nas thob pa bi ma la mi tra ste/__rgya gar gyi rgyal po'i mchod gnas su paN+Di ta lnga brgya bzhugs pa'i gral da rgyal po des zhus pa/__bdag la bod kyi rgyal pos gser phye bre gang bskar nas skyes lan paN+Di ta mkhas pa bod da rdzongs shig zhus 'dag pas khyed rnams kyi nang nas mkhas pa zhig bod da gshegs par 'tshal zhes zhus pas/__lnga brgya'i nang na lnga tshigs dbus su mkhas pa bi ma la mi tra bzhugs pa la yar mar rnams kyi spyan das gcig tu bi ma la la gzigs pas bi mas bod da song cig par go nas gzhu mo dag la brten pa'i mda'/__/zhes sogs tshigs su bcad pa gsungs nas bod da byon/__bi ma la de ni paN+Di ta lnga brgyas dbang bskar nas thob pa'o/__/de nas bod yul da pad 'byung*/__bi ma/__bud+d+ha gu ta/__shan+ting gar+b+ha bzhi byon pas bud+d+ha gu ta ni gangs ti se nas rje 'bangs la gdams ngag spreng ste slar rgya gar da gshegs/shan+ting gar+b+ha rak+Shi ta dgongs pa la gshegs nas bod la chos spel ba ma byung*/__bod da dbang gi chu bo bzhi'i 'go bo ni/__pad+ma 'byung gnas/__bi ma mi tra/__nam mkha'i snying po/__bai ro tsa na ste rgya gar gyi slob dpon gnyis/__bod kyi gnyis te bzhi'o/__/de yang phyag rdor gyi sprul pa gu ru pad+ma la rgya gar gyi bka' bab gsum po'i dbang gi chu bo yang 'das shing bod yul da rje btsun rig 'dzin chen po de nyid kyis bsam yas mchims phu'i brag dmar ke'u tshang da dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi dkyil 'khor da rje 'bangs thags kyi sras dgur dbang bskar ba'i tshe mnga' bdag rgyal po'i me tog dbus su bab pa sogs so so'i rigs kyi dkyil 'khor sgrub pas zhal mthong zhing dngos grub thob nas rdzu 'phrul sna tshogs bstan par mdzad de/__de bzhin da rdo rje phur pa'i dkyil 'khor da yang dbang bskar ro/__/de dag gi bka' yang gnyag dz+nyA na la babs so/__/yang chos nyid kyi bden pa mngon sum da mthong ba slob dpon bi ma la mi tras yar lung mchong gi yang rdzong da/__gsang ba mchog gi dkyil 'khor bzhengs nas zhang gi ban+de dz+nyA na la dbang bskar gsang mtshan dri med zla shar da btags nas grub pa yang thob/__lha sras ral pa can gyi phyag rgyas btab pa dbang gi chu bo gcig go__/yang rnam par snang mdzad kyi sprul pa lo tsA ba bai ro tsa nas rgya gar da slob dpon dga' rab rdo rje dngos dang de'i slob ma 'phags pa 'jam dpal gyi zhal dngos su mthong ba slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gnyis las dbang thob cing bai ro tsa nas rgyal mo g.yu sgra la dbang bskar/__des yar lung shel gyi brag phug tu zhang dz+nyA na la dbang bskar ba'o/__/nyi zla rtod la gnon nus pa slob dpon nam mkha'i snying pos rgya gar gyi yul gser brag bya khyung tshal da badz+ra hU~M ka ra la dbang nos nas gnyal gyi dge ri ru mar me dgu pa bzhengs nas zhang la dbang bskar ba yin no/__/de ltar na slob dpon bzhi po de dag gi dbang gi chu bo bzhi ka gcig tu 'das pa ni zhang dz+nyA na ku mA ra 'am gsang mtshan dri med zla shar da grags pa de nyid yin la/__des gra'i man khang da sog po lha dpal dang*/__gnubs sangs rgyas ye shes rin po che la dbang bskar/__sangs rgyas ye shes kyis gnubs yon tan rgya mtsho sogs gtsang gi mi bzhi la dbang bskar/__de'i nang nas bka' thams cad bab pa'i mchog gnubs yon tan rgya mtsho gsang mtshan gter bzhad rtsal la sngar gyi bka' bab bzhi'i steng da phyis dA na ta la'i dbang bka' dang lnga 'das shing*/de las rim par grub thob dngos grub kyi bar da brgyud nas mnga' bdag nyang ral ba can gyis zhus/__mnga' bdag nyang rin po che ni chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi ska phreng bcu drug pa yin pas bka' ma'i dbang brgyud da ma zad bde gshegs 'das pa'i chos gter gyi bka' bab pa'i chos kyi 'khor los sgyur ba chen po nyid yin la/__de las rim par brgyud de chos kyi rgyal po'i sprul pa mnga' ris kyi paN+Di ta pad+ma dbang gi rgyal po sogs mkhas shing grub pa brnyes pa'i rdo rje slob dpon zam ma chad pa las rim par brgyud de bdag gi bla ma dam pa mtshan brjod par dka' yang don gyi slad da mtshan nas smos na 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po gtsug lag smra ba'i nyi ma'am/__mtshan gzhan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa zhes su yul gyi tha gru kun na grags pa mnga' bdag chos kyi rgyal po'i sprul pa'i skar rdo rje'i lung gis bsngags shing*/__rje rang nyid kyis kyang chos rgyal dang mnga' ris paN+Di tar 'khrung das sogs kha sang bzhin da gsal por dran tshul zhal nas gsungs shing mkhas dang grub pa'i rnam thar 'gran zla med pa'i snyan pa chen pos bod kyi yul ljongs thams cad da khyab pa bka' bab bdan dang ldan zhing khyad par da grub pa'i rig 'dzin brgyad dang gu ru mtshan brgyad dang dbyer med pa'i dpal sgrub sde chen po brgyad kyi dkyil 'khor gyi bdag po rnams las/__lam 'di'i smin grol dngos su nos shing yongs su rdzogs pa'i bka' bab pa gang des gzim khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal da bdag cag la sogs pa 'das pa'i tshogs la thags dgyes pa chen po'i ngang nas bka' brgyad bde gshegs 'das pa'i dbang yongs rdzogs su gnang zhing*/__der ma zad rje nyid kyi zab gter gyi chos skor gu ru mtshan brgyad dang grub pa'i rig 'dzin brgyad kyi dgongs pa snyan da brgyud pa'i bka' brgyad kyi chos sde rnams las ska gsung thags yon tan phrin las lnga'i sgrub pa'i dbang dang de dag gi dgongs don gyi bshad pa dang*/__zab mo'i dmar khrid rnams dang*/__gzhan yang nye brgyud kyi bka' brgyad da ma'i dbang dang bshad bka' sna tshogs rtsal nas 'di rnams la brten te bka' brgyad kyi rnam bshad zhig kyang gyis zhes bdag cag la snga phyir gsung gis yang nas yang da nan tan chen pos bskal zhing rjes su gnang la thags kyi dgongs pa gtad par mdzad pa dang*/__slad nas gzim khang de nyid da rje bla ma nyid dbur bzhugs pa'i rig 'dzin 'das pa'i tshogs dang bdag cag lhan cig tu 'jam mgon smra ba'i seng ge pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sde'i zhal snga nas bka' brgyad bde gshegs 'das pa chen po'i gzhung pod dgu'i lung gi rgyun yang legs par nos te/__de lta bur gter chen bla ma rin po che rnam pa gnyis las brgyud pa'i bka' srol thob pa'i skal bzang da gyur pa yin no/__/de ltar deng sang gi bar da sgrub pa chen po bka' brgyad kyi smin grol zab mo'i tshul dang ldan pa'i nyams len gyi brgyud pa 'di la/__mkha' la rig 'dzin brgyud pa'i gral ma zhig/sa la dkyil 'khor sgrub pa'i bkrag ma yal/__bar da sman rag bdad rtsi'i mtsho ma skam/__dam nyams dang 'dres khyer gyi slad ma zhugs/ma dang mkha' 'gro'i kha rlangs kyi ngad ma yal/__byin rlabs don brgyud kyi zam ma chad par bzhugs pa lags pas/__snga 'gyur ba'i ring lugs 'dzin pa rnams kyis lam 'di gtso bor 'dzin dgos par o rgyan brgyud pa dang bcas pa'i bka' gtsigs phyag rgyas btab pa yin pas/__das kyi mthar skyes pa rnying ma'i chos gral 'dzin pa'i dman pa bdag gis kyang sgo gsum g.yo zol med pas bla ma'i bka' dang rang gi mos pa la brten nas bka' brgyad kyi rnam bshad zhig 'bri 'dod yod kyang ji bzhin das su smin pa phral da ma byung bas de gar lus par gyur cing*/__chu 'brug gi lo'i cho 'phrul zla ba'i tshes nyer gcig la bdag gi bla ma rin po che zhing 'dir gzugs ska'i bkod pa bsdu ba'i tshul gyis ri bo rtse lngar paN chen bi ma la'i thags kyi dbyings su thim pa'i mdzad pa bstan pa'i rjes su/__nye char zhe chen pa rgyal tshab sprul pa'i ska rin po che dpon slob kyis bkra shis pa'i lha rdzas dang*/__gter byon gnam lcags rdo rje/__rin chen bye ru'i phreng ba spus legs/__mi yi nor bu bde skyong gi snod sogs dngos rdzas da ma dang bcas nas bka' brgyad bde gshegs 'das pa'i spyi don zhig 'bri dgos par nan gyis bskal ba sogs don gnyer can da mas bskal ba'i rkyen byas nas/__rnam rgyal zhes pa chu sbrul gyi lor yang dben pad+ma bde ldan da bde gshegs 'das pa'i bsnyen sgrub la zla ba drug gi bar da ngag bcad kyi tshul da gcad rgya dam por byas nas gsol ba btab cing slar tshogs kyi mchod pa sogs phul te/__lo de yi gro bzhin zla ba'i tshes bco brgyad la glo bur 'bri 'dod zhig byung ba bzhin/__pad 'byung bi ma bai ro nam snying ste mkhas pa mi bzhis brtsams pa'i bde gshegs 'das pa'i bshad thabs kyi gzhung rnams la gzhi byas/__bka' brgyad rdzong 'phrang dang bla ma'i man ngag sogs kyis zur brgyan te nyin bzhin brgyud mar bris pas srog gi skor 'bri tshe nang nyams shin tu 'tshub pa byung yang tshogs mchod sogs phul nas nan tan gyis bris te zla ba de yi tshes nyer gcig pa'i snga dror legs par grub par bgyid pa po ni mi pham 'jam dpal dgyes pa'i rdo rje'am che mchog dgyes pa rtsal da 'bod pa ste 'dis kyang kun mkhyen rgyal ba'i bstan pa spyi dang bye brag tu gsang sngags rdo rje'i theg pa khyad par bde gshegs sgrub pa chen po bka' brgyad kyi lam srol 'di nyid phyogs das thams cad da dar zhing rgyas la mi nub par gnas shing de yi mtha las sems can thams cad kyi dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu 'grub par gyur cigadapal ldan mkha' 'gro'i tshogs bcas he ru kaH__/bka' sdod mi bzad 'bar ba'i sprin 'phro bas/__/tshul 'dir gus shing 'dzin par bgyid rnams la/__/dngos grub 'dod dgu'i gru char 'beb par mdzod/__/grub pa'i rig 'dzin tshom bur bcas pa dang*/__/sras bcas rgyal ba'i dgyes zhal mngon bstan nas/__/gla dbyangs dang bcas mdzes pa'i me tog gi_/char gyis deng 'dir dge mtshan bkra shis stsol/__/lam mchog 'di nyid phyogs dang das kun da/__/ches cher 'phel zhing mi nyams gnas pa'i mthas/__/sa dang bar snang nam mkha'i khyon kun kyang*/__/sngags kyi snyan grags chen pos khyab gyur cig/ces kyang smras so/__/mang+ga laM/____!_ston pa kun bzang che mchog he ru kas/__/das gsum rnam dag 'og min gsang mchog tu/__/dpal chen rnam brgyad rig 'dzin 'khor tshogs la/__/brjod med dgongs brgyud chos nyid rang sgras gsungs/__/rig 'dzin rtsal 'chang rdo rje chos rab kyis/__/ngag tu bsdus te sems 'grel lung lngar bcas/__/mkha' 'gro'i gtso dang gtum chen sde brgyad la/__/brda' brgyud chos kyi 'khor los gtad rgya mdzad/__/re zhig spel bar das la ma bab pas/__/so sor phyes te rin chen sgrom da bcug/mi 'jig bka' rtags rim pa bdan gyis gtam//__ro gling tshal gyi bde byed brtsegs par sbas/__/nam zhig grub pa'i rig 'dzin rnam dgu yi/__/'od gsal nyams kyi snang bar mchod rten de/__/mkha' 'gro dregs pa bye bas srung zhing mchod/__'ja' shar glog 'gyu 'od chen 'bar bar gzigs/__/brtags pas 'dzam gling 'tshengs nus chos gter mthong*/__/rdzu 'phrul gyis 'das ting 'dzin mthas bskal pas/__/dreg pa'i tshogs kyis sgrom rnams so sor phul/__/mkha' 'gros dbang bskar snyan brgyud bka' babs so/__/de nyid kun 'das pad+ma sam b+ha was/__/brag dmar ke'u tshang byang chub lon tshal da/__/rje 'bangs bka' bab snying gi bu dgu la/__/dbang dang gdams pa ma lus rdzogs par bstsal/__/da lta ma spel lnga brgya'i tha ma la/__/bod yul bde skyid chos kyi rtsa bar 'gyur/__/mdo sngags bstan pa gzhan kun nyams kyang sla'i/__/bka' brgyad rnam gsum nyams ma 'jug ces gdams/__/de phyir pad+ma'i ring lugs 'dzin rnams kyis/__/'di nyid kho nar bshad sgrub 'bad rigs pas/__/mi pham bshes gnyen dam pa'i dpyad gsum gyis/__/rmad byung rnam bshad dngos grub snying por grub/__/gang de 'dzad med chos sbyin rgya che'i rgyu|_|gcig las da mar 'byung ba spar gyi 'phrul/__/la dkar khyim bdag dad gsum blo yis bzhengs/__/de las byung ba'i rnam dkar dge tshogs kun//__bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad rtag brtan cing*/__/bstan pa rin chen bshad dang sgrub pa rgyas/__/bstan 'dzin rnams kyang thags mthan khrims gtsang bas/__/bstan pa yun da gnas pa'i rgyu ru bsngo/__/rgyu sbyor po yang gnas skabs thams cad da/__/mi mthan log 'dren mda' lnga'i 'tshe ba zhi/__/tshe dpal yon tan yar zla'i rjes 'gro bas/__/bstan pa'i zhabs 'degs rtag tu bgyid par shog/phyogs mtha' mi mngon mkha' mnyam 'gro tshogs kun/__/bde legs rtsa ba dge bcu'i lam bzang spyod/__/bde skyid skabs gsum ljongs kyi dpal thob ste/__/bde dga' 'gyur med byang chub mchog thob shog/ces pa'i spar byang nyung da 'di yang phyi mo'i zhu dag dang chabs cig mkhan ming rat+na kirtis smras pa sarba mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information