JKW-KABAB-09-TA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ།
Wylie title zhi byed lha mo bdun gyi dbang bskur ba'i cho ga'i gsal byed yid 'ong zla ba'i bdud rtsi nag 'gros su bkod pa JKW-KABAB-09-TA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 10, Pages 119-218 (Folios 1a to 50b1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་, མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (lha dbang rgya mtsho blo gros, mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. zhi byed lha mo bdun gyi dbang bskur ba'i cho ga'i gsal byed yid 'ong zla ba'i bdud rtsi nag 'gros su bkod pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 119-218. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་ (zhi byed lha mo bdun)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BI-063
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: ཅེས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གཞིར་བཞག་ལ་ཡིག་ཆུང་རྣམས་འབྱིན་འཇུག་ཅི་རིགས་བཅས་དབང་མཆོག་བདུན་པོ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བགྱིས་པ་འདི་ནི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བསྐུལ་མ་སྤྱི་བོར་ལྷུང་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ༢༠༠༨ བཀའ་བབ་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་ཤེས་རབ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བའི་རང་འདྲའི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཁུར་བཟུང་བ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་བགྱིས་པ་སྟེ། ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་ནི་སྤུན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་པས་གུས་པས་སྒྲུབ་པའོ།།།།
  • Author colophon: ces pa 'di'ang khyab bdag 'khor lo'i mgon po kun mkhyen bla ma rin po ches gsung gis rjes su gnang ba ltar/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: ces 'jam mgon rin po che'i gsung gzhir bzhag la yig chung rnams 'byin 'jug ci rigs bcas dbang mchog bdun po nag 'gros bklag chog tu bgyis pa 'di ni 'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i rdo rje'i gsung gi bskul ma spyi bor lhung ba don yod par bya ba'i phyir/__2008_bka' bab skor bskyar bsgrig skabs shes rab dang brtson 'grus chung ba'i rang 'dra'i slob dpon gyi khur bzung ba dag la phan pa'i bsam pas phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas rdzong sar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur bgyis pa ste/__yi ge'i 'du byed ni spun dkon mchog rgyal mtshan pas gus pas sgrub pa'o
[edit]
༁ྃ༔ ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། ན་མོ་གུ་རུ་བིདྱཱ་ར་ཛྙཱི་སརྦ་སྨེ། །གང་རྣམས་ཀྱི་ནི་མཚན་ཙམ་ཡང༌། །ཟླ་འོད་བདུད་རྩི་ལྟར་བསིལ་བས། །ཚད་པས་ཉེན་ལ་གྲིབ་མའི་གདུགས། །ཅི་དགར་སྦྱིན་པ་དེས་སྐྱོངས་ཤིག །རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྣམ་བདུན་གྱི། །དབང་གིས་སློབ་མ་སྨིན་པ་དང༌། །ནད་གདོན་ཞི་སོགས་འདོད་སྟེར་བས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་ཏུ་ཟུངས། ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ། དངོས་གཞི་དབང་གི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། སྟེགས་དཀར་པོ་གཙང་མའི་སྟེང་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བར་ཕྱག་མཚན་ནམ་ཚོམ་བུ་དཀར་པོ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་ཉེར་ལྔའི་རྫས་དང་དྲིའི་ཆུས་བཀང་བ་ཁ་རྒྱན་གཟུངས་རྡོར་བཅས་པ་བཀོད། མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་ཟླུམ་གཏོར་དར་གདུགས་དཀར་པོས་སྤྲས་པ། སོ་སོའི་སྐུ་ཙཀ་དང་ཕྱག་མཚན། སྔགས་བྱང༌། ཤེལ་ཕྲེང༌། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན། རྫས་བརྒྱད་བཅས། ལྷ་གཅིག་གིས་དབང་བྱེད་ན་གང་ཡིན་དེ་ཁོ་ན་དང༌། ལྷ་གསུམ་ཙམ་གྱི་དབང་སྣ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་བསྐུར་ན་དེ་འདྲ་བ་ཚར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་དེ་གྲངས་དགོས་པས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱ། སོ་སོའི་མཐའ་རྟེན་ཆས་དང་པོ་སྤྱན་མ་ལ་ནད་འཇོམས་རིལ་བུ་ཚད་ལྡན་བསྒྲུབས་པའམ་མེད་ན་ཨ་རུ་ར་སློབ་མའི་གྲངས་མཉམ་དང་ཁྲུས་ཆས། གཉིས་པ་ལོ་མ་ཅན་ལ་དེའི་སྨན་རིལ་ལམ། སྤྲུ་ནག་ཤུ་དག་གུ་གུལ་ལ་སྔགས་བཏབ་པ། གསུམ་པ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་སེང་ལྡེང་དབྱུག་པ་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་ཅན། བཞི་པ་གཙུག་གཏོར་ལ་ཕུར་བུ་དང༌། བྱད་དཀྲོལ་ཆས་ཚོན་སྐུད། གྲི་གསར་པ། ཡུངས་དཀར། མེ་ཧོམ། ཁྲུས་ཆས། གླུད་གཏོར་ཆང་བུ་སོགས། ལྔ་པ་ཤེས་ཕྱིན་དཀར་མོར་བསྒྲུབས་པའི་སྨན་མར་རམ། ཤུ་དག་དཀར་པོ་སྔགས་བཟླས། དྲུག་པ་སྒྲོལ་དཀར་ལ་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་པས་ཆོག །བདུན་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོར་ཚེ་འབྲང༌། དཀར་དམར་བཟང་བཏུང༌། ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་རྣམས་བཀོད་ཁྲུས་ཆས། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་མདུན་ངོས་སུ་འབུལ་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་རེ་ཟུར་དུ་བཤམ་ནའང་ལེགས། ཉེར་མཁོ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་སྤྱན་མ་ལ་ལས་བྱང་དབུ་ནས་བརྩམ་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། སླར་མདུན་རྟེན་ལ་དམིགས་ཏེ་བསྐྱེད་ཆོག་ནས་བཟླས་པའི་བར་བཏང༌། དེ་ནས་བུམ་བསྐྱེད་བཟླས་པ་མཆོད་བསྟོད་འོད་ཞུ་བཅས་བྱ། གཉིས་པ་མན་ཆད་དབང་རྣམས་སྦྲེལ་ནས་བསྐུར་ན། ལས་བྱང་གི་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནས་བརྩམ། བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་སྦྱར་ལ་བསྐྱར་ཏེ་བསྒྲུབ། རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ལ་བཟླས་པའི་མཇུག་ཏུ་ཚེ་འགུགས་ཀྱང་སྦྱར། ལས་བུམ་ཡོད་ན་འཁྱིལ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། །དེ་ནས་དབང་དངོས་ལ། རྗེས་སུ་བཟུང་བར་འོས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང༌། བཀའ་བསྒོ་བགེགས་བསྐྲད་བྱས་ལ་སྲུང་འཁོར་གྱིས་མཚམས་བཅིང༌། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ལ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མིའི་ལུས་མཐོ་རིས་ཀྱི་འབྱོར་པ་བདུན་ལྡན་ལ་ལས་དང་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པའི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་མང་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དམ་པའི་ཆོས་དང་དགེ་བའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་སྒྲུབ་པ་དེ་དང་འཚམས་པའི་བར་དུ་གཅོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་མོད་ཀྱང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་དགོངས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དེ་དག་ཞི་ཞིང་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་གང་ལ་གང་འདུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་སྩོལ་བར་མཛད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། བྱ་རྒྱུད་གཤེགས་རིགས་སོགས་ལས་གཙོར་བསྟན་པའི་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱི་རིག་པ་འདི་དག་སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལས། བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལས་འོངས་པའི༔ ཟབ་མོའི་ཏནྟྲ་མང་པོའི་དོན༔ ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་མཆོག༔ ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པ་འདི༔ བདག་ཉིད་པདྨ་སམ་བྷ་བས༔ ད་ལྟའི་སྣོད་ལྡན་འདུས་པ་དང་༔ མ་འོངས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གདམས༔ ཡལ་བར་མ་དོར་ཉམས་སུ་ལོངས༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕྱི་ནང་གི༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་ཏུ་འཕེལ༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྐྱེ་དགུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་པ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ། བོད་འབངས་སྐྱོབས་པའི་ཡབ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་ལྷ་སྲས་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ལ་གནང་ཞིང་ལྷ་རི་རོལ་པོ་བྲག་ཏུ་སྦས་པ་ཕྱིས་ལྷ་སྲས་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་གཏེར་སྟོན་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད། ཕྱི་མོ་སྦྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་ན་འདབ་གཏེར་དུ་སྦས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་སྲིད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གསང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ཉིད། གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ། འདུལ་བའི་དུས་སུ་སོན་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀཱས་བརྡ་ཞིབ་པར་བཀྲོལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་ལས། ཐོག་མར་གྱུར་པ་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་གི་མཐུ་ལས་སྐྱེས་པ་ནད་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་དབང་བསྐུར་བགྱི་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཡེང་བའི་ཕ་མ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གཏན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བདག་གཞན་མི་མཐུན་ཞི་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་ནས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབ་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒཽ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་བཅིངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ ཨ༔ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤ་ལ༔ འཁོར་ལོ་སྤྱན་གྱིས་མཚན་པ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་སྒེག་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ནད་ཀྱི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བའི༔ ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞིན་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན་ནས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་བསྐུལ་ཏེ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་དགོངས་ནས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་གམ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦྱོར་བ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་སྐུའི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། དེས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་དབང་གི་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཐུགས་སྲོག་ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཆར་བབ་པས་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་འབྲས་བུ་ཉེས་པ་གསུམ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་རྩད་ནས་ཞི་བར་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སརྦ་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་དང་ཤེལ་ཕྲེང་ཐོགས་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ ནུས་པའི་གསུང་དུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས། རྣམ་པ་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་སྤྱན་གྱིས་མཚན་པ། རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ལ། རིན་ཐང་མེད་པའི་ལྷའི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་གནས་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །གོས་རྒྱན་གཏད་ལ། སྭཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་དབང༌། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། འགྲོ་འདུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཐའ་རྟེན་ཁྱད་པར་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ལ། རིལ་བུ་ཡོད་ན། ཚུལ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་བསྒྲུབས་པའི་སྨན་གྱི་རིལ་བུ། ཞེས་སམ། མེད་ན། སྨན་མཆོག་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨ་རུ་ར་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིས་བསྡུས་པའི་ནད་རིགས་མ་ལུས་པ་རྩད་ནས་ཞི་ཞིང༌། གཞན་དག་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་ལ༔ རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྒྱུ་འབྲས་ནད་ཀུན་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སརྦ་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བྷེ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མཾ༔ ཞེས་པས་ལག་ཏུ་སྦྱིན། དེ་ནས་བཀྲུ་བྱབ་སྲུང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་སྒོམས་ཤིག །སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མར་གསལ་བའི་ཕྱག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་བསྣམས་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང༌། འབྲས་བུ་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕུ་ཆུ་དྲག་པོས་ཐལ་བ་བདས་པ་བཞིན་བཀྲུས་ཏེ་ལུས་ཤེལ་དཀར་བུམ་པ་རྡུལ་མེད་པ་ལྟར་དག་ཅིང་གཙང་ལ་འོད་གསལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྣམ་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་བྱེད་བཞིན་པས། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཕྱི་ནི་རྒྱན་ལྡན་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ནང་བཅུད་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་ཡོངས་གང་བས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་དག་ནས༔ སྒོ་གསུམ་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་གྱི༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སརྦ་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུཥྟཾ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་རིམས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བྃ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་གྲ་ཧ་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུསྭཔྣཾ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུརྣི་མིཏྟ་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཡེང་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང༌། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་སྐལ་བ་ངན་པ། སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཀྲུ། །མཐར་བུམ་ཆུ་ཁོང་དུ་བླུད། དེ་ནས་བྱབ་པ་ནི། ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ཀུ་ཤ་སྒྲོ་མདོངས་ཅན་ཐོགས་ལ། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་དག་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྩ་མཆོག་རྨ་བྱའི་མདོངས་ཐིག་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨོཾ། ཡིག་དཀར་པོ་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཁྲུས་ཀྱིས་མ་དག་པའི་ལྷག་མ་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ནག་འུབ་ཀྱིས་དེད་ནས་ཁྲུས་ཆུའི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་སངས་ཀྱིས་སོང་བར་མོས་ཤིག །ཧོཿ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་༔ རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་གྱི༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སརྦ་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུཥྟཾ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་རིམས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བྃ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་གྲ་ཧ་གདོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུསྭཔྣཾ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུརྣི་མིཏྟ་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཡེང་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང༌། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་སྐལ་བ་ངན་པ། སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྔགས་རེ་རེ་བཞིན་སྒྲོ་མདོངས་ཀྱིས་ཁྲུས་ཆུའི་ནང་དུ་བྱབ་ཅིང་སྤྲུགས་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མའམ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཁྲོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད། སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བསྐྲད་ལ། ཁྲུས་ཆུ་འདོར་དུ་གཞུག །སྲུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མར་གསལ་བའི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཞུ་ལུགས་སུ་གཡོགས་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཕྱིན་ཆད་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་གཅོད་གང་གིས་ཀྱང་ཚུགས་པའི་སྐབས་མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་རྒྱས་གཏབ་པས༔ མི་མཐུན་ཚོགས་ཀུན་སྲུང་གྱུར་ཅིག༔ གནས་བདུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་རེག་ལ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སརྦ་རོ་ག་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་བིགྷྣཱན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་དུཥྟཾ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཛྭ་ར་རིམས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བྃ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་གྲ་ཧ་གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་དུསྭཔྣཾ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་དུརྣི་མིཏྟ་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཡེང་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང༌། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་སྐལ་བ་ངན་པ། སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་བསྲུང་མཐར། མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་གྲུབ་བོ། །དེ་ནས་དབང་བསྐུར་གཞན་རྣམས་སྦྲེལ་མར་བྱེད་ན། ༈

།གཉིས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་གི་མཐུ་ལས་བསྐྱེད་པ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་གཉན་རྒོད་དལ་ཡམས་འགོ་བའི་རིམས་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་ཅན་གྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ལོ་མ་ཅན་མ་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་ཅན་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཡེང་བའི་ཕ་མ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གཏན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བདག་གཞན་མི་མཐུན་ཞི་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་ནས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབ་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒཽ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་བཅིངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ ཨ༔ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་པྃ་དཀར་པོ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རི་ཁྲོད་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཤིང་ལོའི་སྦྲང་གཡབ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཤིང་ལོ་གསར་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན༔ ཞི་འཛུམ་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ་པས་འགྱིང་༔ མཆོག་སྦྱིན་རྩེ་ལས་རིམས་ནད་ཀྱི༔ གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འབེབས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་ཅན་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་མའི། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞིན་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན་ནས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་བསྐུལ་ཏེ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་དགོངས་ནས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་གམ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦྱོར་བ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་སྐུའི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་ཅན་གྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། དེས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་དབང་གི་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཐུགས་སྲོག་པྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་པྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས་ཤིང་སྤྲིན་ཕུང་ལྟར་ཁྱབ་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་སྨན་གྱི་ཆར་བབ་པས་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་འབྲས་བུ་ཉེས་པ་གསུམ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་རྩད་ནས་ཞི་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སརྦ་ཛྭཱ་ར་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་དང་ཤེལ་ཕྲེང་ཐོགས་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ ནུས་པའི་གསུང་དུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་རི་ཁྲོད་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས། རྣམ་པ་ཤིང་ལོའི་སྦྲང་ཡབ་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ལ། རིན་ཐང་མེད་པའི་ལྷའི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་གནས་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །གོས་རྒྱན་གཏད་ལ། སྭཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་དབང༌། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་མ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། འགྲོ་འདུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། གསུམ་པ་མཐའ་རྟེན་ནི། རིག་པ་ཆེན་མོའི་ནུས་པས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་གཉེན་པོའི་སྨན་མཆོག་གཏད་པས་འགོ་བའི་ཡམས་ནད་གདུག་པ་ཅན་མཐའ་དག་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །རིལ་བུའམ་རྫས་སྦྱར་གཏད་ལ། པྃ༔ ནད་གདོན་གདུག་པའི་གཉེན་པོའི་སྨན༔ རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བསྐྱེད་པ༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ མི་བཟད་ནད་ཀུན་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རཱི་པྃ་སརྦ་ཛྭཱ་ར་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མཾ༔ ཞེས་པས་རྫས་བསྲེགས་པའི་དུད་པས་ཀྱང་བདུག་ལ་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། ༈

།གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་མཐུ་ལས་བསྐྱེད་པ་མ་རུངས་པའི་གདོན་བགེགས་གཏུམ་པོ་རྣམས་དང་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ འོད་ཟེར་ཅན་མ་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཡེང་བའི་ཕ་མ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གཏན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བདག་གཞན་མི་མཐུན་ཞི་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་ནས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབ་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒཽ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་བཅིངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ ཨཿ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་མྃ་དཀར་པོ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ འོད་ཟེར་ཅན་མ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ མྱ་ངན་མེད་ཤིང་ཡལ་ག་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་འཛུམ་སྒེག་ཁྲོའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཞབས་ཟུང་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ་པས་བཞུགས༔ མི་མཐུན་སྲུང་ཞིང་ཞི་བྱེད་པའི༔ ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་འོད་འཕྲོ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞིན་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན་ནས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་བསྐུལ་ཏེ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་དགོངས་ནས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་གམ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦྱོར་བ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་སྐུའི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མཽ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་དབང་གི་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཐུགས་སྲོག་མྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་མྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་པ་སྤྲོས་གདོན་བགེགས་དགྲ་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་སྲུང་བའི་ལས་མཛད། སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བརྐྱངས་པའི་འོག་ཏུ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚུད་པས་བར་ཆད་ཀུན་ལས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང༌། མྱ་ངན་མེད་པའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། སྲུང་བའི་གུར་ཁང་བརྟན་པའི་མོས་པ་མཛད་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཙཀྵུ་རྨུ་ཁ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་དང་ཤེལ་ཕྲེང་ཐོགས་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ ནུས་པའི་གསུང་དུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས། རྣམ་པ་མྱ་ངན་མེད་པའི་ཤིང་གི་ཚོགས་རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ལ། རིན་ཐང་མེད་པའི་ལྷའི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་གནས་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །གོས་རྒྱན་གཏད་ལ། སྭཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་དབང༌། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། འགྲོ་འདུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །མཐའ་རྟེན་ལ། སེང་ལྡེང་དབྱུག་ཏོ་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་གིས་སྤྲས་པ་གཏད་པས་གཟུགས་ཅན་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་ཚོགས་དང་གཟུགས་མེད་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མཱྃ༔ འབར་བའི་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་པ་ཡིས༔ གདོན་དགྲ་བར་ཆད་འཇོམས་པར་བྱེད༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་གཏད་པ་ཡིས༔ ཕས་རྒོལ་གདུག་པ་ཀུན་ཞི་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱྃ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཙཀྵུ་རྨུ་ཁ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་དཎྜ་ཛྭ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞེས་གཏད་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་གྲུབ་བོ། ༈

།བཞི་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཕྲག་དོག་གི་མཐུ་ལས་བསྐྱེད་པ་ཕས་རྒོལ་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གི་སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ གཙུག་ཏོར་དཀར་མོ་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཡེང་བའི་ཕ་མ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གཏན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བདག་གཞན་མི་མཐུན་ཞི་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་ནས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབ་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒཽ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་བཅིངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ ཨ༔ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ གཙུག་ཏོར་ཆེན་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་གདུགས་དཀར་བསྒྲེངས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་ཞིང་ཁྲོ་མོའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་འཇིགས་པ་འཕྲོག༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོ་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོའི། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞིན་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན་ནས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་བསྐུལ་ཏེ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་དགོངས་ནས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་གམ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦྱོར་བ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་སྐུའི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། དེས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་དབང་གི་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཐུགས་སྲོག་ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཕོ་ཉ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་དཀར་མོ་རྡོ་རྗེ་དང་ཕུར་བུ་བསྣམས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་འཕྲོས། བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཟློག་ཅིང་སྲུང་བ་དང་ཞི་བའི་ལས་མཛད་པའི་མོས་པ་མཛོད་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་དང་ཤེལ་ཕྲེང་ཐོགས་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ ནུས་པའི་གསུང་དུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས། རྣམ་པ་གདུགས་དཀར་པོའི་ཚོགས་རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ལ། རིན་ཐང་མེད་པའི་ལྷའི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་གནས་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །གོས་རྒྱན་གཏད་ལ། སྭཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་དབང༌། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། འགྲོ་འདུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །མཐའ་རྟེན་ལ། གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཕུར་བུ་གཏད་པས་ཕ་རོལ་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་བརྩམས་པའི་བྱད་ཕུར་རིགས་སྔགས་དམོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ། ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་ཕྱོགས་བཅུར་གདེངས་པས་དེ་དག་སྐད་ཅིག་གིས་ཐལ་བར་བརླག་པར་མོས་ཤིག །ཅེས་ཕུར་བུ་གཏད་ལ་འདྲིལ་ཞིང་གདེངས་སུ་གཞུག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་ཀཱི་ལ་ཡ༔ གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་ངོ་བོར་རྫོགས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་གཏད་པ་ཡིས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཀུན་ཞི་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ དེ་ནས་བྱད་དཀྲོལ་བྱ་བ་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་མདུན་ཏུ་ཙོག་པུར་བཀོད། ཡན་ལག་ལྔ་པོ་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བསྡམས་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔོན་གྱི་ལས་དང་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པའང་རུང་སྟེ་གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས་གདུག་ཅིང་རྩུབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་རྦོད་གཏོང་རྦད་འདྲེ་གཏོང་བ་དང༌། རིག་སྔགས་དམོད་མོ་མནན་སྲེག་འཕང་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིང་བ་རྣམ་པ་ལྔས་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་སྦྲུལ་རིགས་ལྔའི་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་གཡོ་འགུལ་མི་ནུས་པར་བསྡམས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་བཀུག་སྟེ་ཚོན་སྐུད་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བཀའ༴ ཁྱད་པར་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་གཙུག་ཏོར་གདུག་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། བསྲུང་བྱ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་འདྲེའི་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་རིག་སྔགས་དམོད་པའི་སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔའི་བཅིང་པ་འདི་ལ་ཁུག་ནས་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊཿསྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གྷནྡྷེ་ཧོཿ ལན་གསུམ་ཀྱིས་བཀུག །གྲི་མེ་དང་ཆུ་དང་ཤུར་བ་ཐོགས་ལ། གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུ་དང༌། སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རལ་གྲི་མེ་འབར་བས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་བྱ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ལ་ཕས་རྒོལ་བྱད་མའི་རིགས་སྔགས་དམོད་པ་རྫས་དང་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པས་བྱད་དུ་བཅུག་པའི་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མ་མེད་པར་དུམ་བུར་བཅད་ཅིང་གཏུབས་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་འབོལ་གྱིས་སོང་བར་སྒོམས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་མེ་འབར་བ༔ ཕྱིར་ཟློག་ཆེན་མོའི་རིག་སྔགས་དང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཤུགས་འཆང་བ་དང་༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་༔ རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་སྟོབས༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་མཐུས༔ ཕས་རྒོལ་རིག་སྔགས་བྱད་སྟེམས་དང་༔ རྫས་དང་འཁྲུལ་འཁོར་དམོད་པའི་དབལ༔ ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཤ་ཟའི་གདོན༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་ལུས་བཅིངས་པའི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པས་ངག་བཅིངས་པའི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ ཏིང་འཛིན་སྦྱོར་བས་ཡིད་བཅིངས་པའི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ དམོད་པས་བྱ་བ་བཅིངས་པ་ཡི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ རྫས་ཀྱིས་བྱེད་པ་བཅིངས་པ་ཡི༔ འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊཿསྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་བནྡྷ་ཀ་ཀོ་དྷ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཞེས་བཟླ་བཞིན་པས་བྱད་ཐག་ཚོན་སྐུད་དུམ་བུ་མང་དུ་བཅད། དེ་ནས་མེ་ཧོམ་སྦར་ལ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ མེ་ཕུང་དྲག་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ གཙུག་གཏོར་ཆེན་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་གདུགས་དཀར་སྒྲེང་༔ རྔམས་བརྗིད་ཁྲོས་པའི་ཆས་ལྡན་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་འཇིགས་པ་འཕྲོག༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དབུར་བརྒྱན་གྱུར༔ བསྲེག་རྫས་དང་བྱད་ཐག་དུམ་བུར་གཏུབས་པ་རྣམས་བསྲེས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ འབར་བ་མེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཕས་རྒོལ་རིག་སྔགས་ཚར་བཅད་པའི༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ ཡེ་ཤེས་རྔམས་པའི་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ བྱད་མ་རྦོད་གཏོང་འབྱུང་པོ་ཡིས༔ བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོ་གསུམ་བྱ་བྱེད་ལ༔ བཅིངས་པ་རྣམ་ལྔའི་འཆིང་བ་ཀུན༔ རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་མེད་པར་བཞེས༔ རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་བསྲེག༔ སྟོབས་རྩལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊཿསྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་བནྡྷ་ཀ་ཀོ་དྷ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཛྭ་ལ་རྃ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་པའི་སྔགས་རེ་དང་རྫས་རེ་སྤྲད་ལ་ལན་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་བསྲེག །དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གི་གནོད་པ་དང་དེ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེག་པར་གྱུར། ཅེས་མོས། བཛྲ་མུཿ མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མེ་ལྕེ་དང་འོད་ཟེར་རྣོན་པོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བའི་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ལ་སོགས་པའི་བག་ཆགས་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱང་སྦྱངས་བར་བྱས་པའི་མོས་པས་མེ་ཐབ་ཀྱི་ཁར་ལན་བདུན་འགོང་མཛོད། ཅེས་ལན་བདུན་མེ་ཐབ་ཁར་མཆོངས་སུ་གཞུག །དེ་ནས་བཀྲུ་བྱབ་སྲུང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་སྒོམས་ཤིག །སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་མསྣམས་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང༌། འབྲས་བུ་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕུ་ཆུ་དྲག་པོས་ཐལ་བ་བདས་པ་བཞིན་བཀྲུས་ཏེ་ལུས་ཤེལ་དཀར་བུམ་པ་རྡུལ་མེད་པ་ལྟར་དག་ཅིང་གཙང་ལ་འོད་གསལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྣམ་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་བྱེད་བཞིན་པས། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཕྱི་ནི་རྒྱན་ལྡན་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ནང་བཅུད་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་ཡོངས་གང་བས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་དག་ནས༔ སྒོ་གསུམ་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་གྱི༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊཿསྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུཥྟཾ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་རིམས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བྃ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་གྲ་ཧ་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུསྭཔྣཾ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུརྣི་མིཏྟ་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཡེང་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང༌། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་སྐལ་བ་ངན་པ། སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྦྱར་བས་བཀྲུས་མཐར་བུམ་ཆུ་ཁོང་དུ་བླུད། དེ་ནས་བྱབ་པ་ནི། ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ཀུ་ཤ་སྒྲོ་མདོངས་ཅན་ཐོགས་ལ། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་དག་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྩ་མཆོག་རྨ་བྱའི་མདོངས་ཐིག་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨོཾ་ཡིག་དཀར་པོ་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཁྲུས་ཀྱིས་མ་དག་པའི་ལྷག་མ་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ནག་འུབ་ཀྱིས་དེད་ནས་ཁྲུས་ཆུའི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་སངས་ཀྱིས་སོང་བར་མོས་ཤིག །ཧོཿ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་༔ རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་གྱི༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུཥྟཾ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་རིམས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བྃ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་གྲ་ཧ་གདོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུསྭཔྣཾ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུརྣི་མིཏྟ་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཡེང་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང༌། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་སྐལ་བ་ངན་པ། སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ །དེ་ནས་གླུད་གཏོར་ཆངས་བུ་ཁྲུས་ཆུ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྲན་ལ། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། གཏོར་མ་ཁྲུས་ཆུ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཚིམས་པར་བྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་མོས༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨཱ་ཀར་ཥ་ཡ་ཛཿ ཅེས་མགྲོན་འགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཥེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀ་ཧ་ཎེ་དཾ་བཾ་ལྱཱེ་དི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ན་མོ། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་གདུགས་དཀར་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ལན་ཆགས་གླུད་ཀྱི་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་ཁྲོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད། སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བསྐྲད་ལ། གླུད་གཏོར་ཆངས་བུ་ཁྲུས་ཆུ་རྣམས་འདོར་དུ་གཞུག །སྲུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཞུ་ལུགས་སུ་གཡོགས་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཕྱིན་ཆད་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་གཅོད་གང་གིས་ཀྱང་ཚུགས་པའི་སྐབས་མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་རྒྱས་གཏབ་པས༔ མི་མཐུན་ཚོགས་ཀུན་སྲུང་གྱུར་ཅིག༔ གནས་བདུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་རེག་ལ། ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ༔ བཻ་ར་བཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་རི་ཎི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་པཱ་པཾ་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་བིགྷྣཱན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་དུཥྟཾ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཛྭ་ར་རིམས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཨུ་པ་དྲ་བྃ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་གྲ་ཧ་གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་དུསྭཔྣཾ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་དུརྣི་མིཏྟ་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཡེང་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང༌། ཆག་ཆེ་ཉམ་ང༌། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་སྐལ་བ་ངན་པ། སྒོ་གསུམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་བསྲུང༌། དེ་ནས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་ནི། ནམ་མཁའ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་༔ སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མེད་མི་སྲིད༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གིས་བཤད་པའི༔ རིག་སྔགས་བསླུ་བ་མི་སྲིད་ན༔ འདོད་ཆགས་བྲལ་བས་བྱས་པ་ཡི༔ གསང་སྔགས་སྦྱོར་བས་བསླུ་བ་ནི༔ མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སྔགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་མི་བསླུ་ཞིང་༔ ཏིང་འཛིན་ནུས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་གྱི༔ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས༔ བྱད་ཕུར་རྨོད་པའི་སྦྱོར་བ་ལས༔ དེང་ནས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག༔ ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡ༔ ཞེས་དང༌། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། ༈

།ལྔ་པ་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མཐུ་ལས་བསྐྱེད་པ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོ་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཡེང་བའི་ཕ་མ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གཏན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བདག་གཞན་མི་མཐུན་ཞི་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་ནས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབ་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒཽ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་བཅིངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ ཨཿ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་པྲྃ་དཀར་པོ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ ཨུཏྤལ་ཤེར་ཕྱིན་གླེགས་བམ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་འཛུམ་ཤིན་ཏུ་སྒེག་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཕྱི་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བའི༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོ་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞིན་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན་ནས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་བསྐུལ་ཏེ། ཨོཾ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་དགོངས་ནས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་གམ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦྱོར་བ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་སྐུའི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། དེས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་དབང་གི་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཐུགས་སྲོག་པྲྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་པྲྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ་མེའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཐིམ་པས། རྨོངས་པ་དང་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་མཐའ་དག །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཡོངས་སུ་ཞི་ནས་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཁྱབ། གཟུངས་དང་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲ་ཛྙཱ་ཝརྡྷ་ནི༔ ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷ་ཝརྡྷ་ནི༔ དྷི་རི་དྷི་རི་བུདྡྷི་ཝརྡྷཱ་ནི༔ སརྦ་དུཿཁ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་དང་ཤེལ་ཕྲེང་ཐོགས་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ ནུས་པའི་གསུང་དུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས། རྣམ་པ་ཨུཏྤ་ལ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གླེགས་བམ་གྱི་ཚོགས་རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ལ། རིན་ཐང་མེད་པའི་ལྷའི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་གནས་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །གོས་རྒྱན་གཏད་ལ། སྭཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་དབང༌། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་དཀར་མོ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། འགྲོ་འདུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། མཐའ་རྟེན་ལ། ལེགས་པར་སྦྱར་ཅིང་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སྨན་མར། ཞེས་སམ། མེད་ན། སྨན་མཆོག་དཔའ་བོ་རིག་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པ་ལག་ཏུ་གཏད་པས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་མི་བདེ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །པྲྃ༔ ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྫས་མཆོག་འདི༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་པྲྃ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲ་ཛྙཱ་ཝརྡྷ་ནི༔ ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷ་ཝརྡྷ་ནི༔ དྷི་རི་དྷི་རི་བུདྡྷི་ཝརྡྷཱ་ནི༔ སརྦ་དུཿཁ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་དུཿཁ་པྲ་ཤ་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཅེས་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། ༈

།དྲུག་པ་བདེན་པའི་ཚུལ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའི་ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འབྱུང་བཞི་དུག་མཚོན་གཅན་གཟན་སོགས་འཇིགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཡེང་བའི་ཕ་མ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གཏན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བདག་གཞན་མི་མཐུན་ཞི་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་ནས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབ་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒཽ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་བཅིངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ ཨ༔ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་ཏཱྃ་དཀར་པོ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྒེག་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཕྱི་ནང་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བའི༔ ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞིན་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན་ནས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་བསྐུལ་ཏེ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་དགོངས་ནས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་གམ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦྱོར་བ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་སྐུའི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། དེས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་དབང་གི་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཐུགས་སྲོག་ཏཱྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཏཱྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་རང་དང་སྲུང་བྱའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཟླ་བའི་མདོག་ཅན་གྱི་འཁོར་ལོའི་གུར་ཁང་སྲ་ཞིང་བརྟན་པ། ཕྱི་དང་ནང་གི་བར་དུ་གཅོད་པས་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་ལ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དྲུག་གི་སྣང་བས་བསྐོར་ ཏེ་འཇིགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་སྲུང་བ་ཆེན་པོའི་ལས་མཛད་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དུཥྟཱན་བྟ་ཡ་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་རཀྵ་རཀྵ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཀྲྀ་ཏེ་སརྦ་དུཥྟཱན་པྲ་དུཥྟཱན༔ ཛམྦྷ་ཡ༔ སྟྭྃ་བྷ་ཡ༔ མོ་ཧཱ་ཡ༔ བྷནྡྷ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་སྟྭཾ་བྷ་ནི་ཏཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་དང་ཤེལ་ཕྲེང་ཐོགས་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ ནུས་པའི་གསུང་དུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས། རྣམ་པ་ཨུཏྤ་ལའི་ཚོགས་རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ལ། རིན་ཐང་མེད་པའི་ལྷའི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་གནས་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །གོས་རྒྱན་གཏད་ལ། སྭཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་དབང༌། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། འགྲོ་འདུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། མཐའ་རྟེན་ལ། པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་ཕྱི་དང་ནང་གི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཏཱྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཆེ༔ ཕྱག་རྒྱ་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བྱིན་བརླབས་པས༔ ཕྱི་ནང་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་ཤོག༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དུཥྟཱན་བྟ་ཡ་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་རཀྵ་རཀྵ་མཱྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་རཀྵཱ་ཧཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། ༈

།བདུན་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་མཐུ་ལས་བསྐྱེད་པ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་བདག་ལ་དགོངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིར་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཡེང་བའི་ཕ་མ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གཏན་བདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བདག་གཞན་མི་མཐུན་ཞི་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་ནས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དབང་གི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་མཐའ་དག་ལ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་ལྡན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ༔ དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབ་མཛོད༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར༔ སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒཽ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་བཅིངས་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་ཐོབ་ཅིག༔ ཨ༔ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་མྃ་དཀར་པོ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རིག་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་རྨ་བྱའི་མཇུག་སྒྲོ་བསྣམས༔ དུས་མིན་འཆི་བ་སེལ་བར་མཛད༔ གཡོན་པས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གིས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞི་འཛུམ་སྒེག་ཉམས་རབ་ཏུ་རྒྱས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ འོད་ཟེར་འཆི་མེད་སྣང་བ་ཆེས༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་མུན་པ་འཇོམས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་དང༌། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་འཕྲོས། མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས་ཏེ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་བཞིན་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན་ནས་རང་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སྤོས་དུད་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར། དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་བསྐུལ་ཏེ། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ སྙིང་རྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་དགོངས་ནས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པས་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་གམ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦྱོར་བ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་དགོད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱུར༔ རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་སྐུའི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཙཀ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། དེས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་དབང་གི་ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཐུགས་སྲོག་མྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་མྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་འཕྲོས་པས་རང་དང་གཞན་གྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བ་བཞིའི་དཔལ། ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་དྲངས་སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་ཞུགས། དེ་ལས་ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་རྒྱུན་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་ཞི། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྣམས་རྒྱས། དྭངས་བཅུད་ཐུགས་སྲོག་མྃ་ཡིག་ལ་འདུས་ཤིང་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སྔགས་བྱང་དང་ཤེལ་ཕྲེང་ཐོགས་ལ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ ནུས་པའི་གསུང་དུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་གསུང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །གསུང་བཟླས་བརྗོད་བྱ་བ་ལ་དབང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ལ། མདུན་བསྐྱེད་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས། རྣམ་པ་རྨ་བྱའི་མཇུག་སྒྲོ་དང་བདུད་རྩིའི་བུམ་པའི་ཚོགས་རྒྱངས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ལ། རིན་ཐང་མེད་པའི་ལྷའི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་གནས་སོ་སོར་བགོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །གོས་རྒྱན་གཏད་ལ། སྭཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ གུ་ཎ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་དབང༌། བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ལ། གཏོར་སྣོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་པས་སྐུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀརྨ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ དེས་ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་དབང་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ནད་གདོན་བྱང༌། འགྲོ་འདུལ་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། དེས་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་གསུམ་པ་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ཚེ་འགུགས་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དང་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་སིབ་ཀྱིས་ཞུགས། སྙིང་གའི་སྲོག་རྟེན་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཨོཾ༔ མི་འགྱུར་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་རང་ཤར་བ༔ འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་རྨ་བྱ་ཆེ༔ རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ལོ་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཀུན་བཀང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོའི༔ བླ་ཚེ་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ སྲོག་ཚེ་ཉམས་པའི་རྫིང་བུ་གསོས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་དབང་མེད་སྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པའི་ཚེ་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་བཅས་སྦྱངས། སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། མྃ༔ ཚེ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་འོད་དུ་འབར༔ རིག་པ་ཆེན་མོའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དུས་མིན་འཆི་བ་ཀུན་ཞི་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཚེའི་རིལ་བུ་དང་དཀར་མངར་གྱི་བཟའ་བ་བྱིན་པས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་མོས། ཚེ་རིལ་དང་བཟའ་བ་ལག་གཡས་སུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དམ་རྫས་འདི༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ ཐབས་མཆོག་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྭ་ས་ཡཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཚེ་ཆང་དང་བཏུང་བ་ལ་ལོངས་སྤྱད་པས་ཤེས་རབ་རྟག་པ་དམ་པའི་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས། ཚེ་ཆང་དང་འོ་མ་གཡོན་ཏུ་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཚེ་ཡི་བཏུང་བ་དམ་པ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ ཤེས་རབ་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མཾ༔

སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་གང་བའི་དྭངས་མ་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ། དེ་ཉིད་གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བ་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཅིས་ཀྱང་གཞོམ་གཞིག་མེད་པ་སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐེབ་པར་མོས་ཤིག །མདའ་དར་རམ་རྡོ་རྗེས་མགོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད་ལ། ཨཱ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ མི་འགྱུར་སྲོག་གི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ སྟོང་གསལ་རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ངང་༔ འཕོ་མེད་རྟག་པའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་གརྦྷ་ཨ་ཨ༔ དེ་ནས་བཀྲུ་བྱབ་དང་འཆི་བསླུ་སྲུང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་སྒོམས་ཤིག །སློབ་དཔོན་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་བསྣམས་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང༌། འབྲས་བུ་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕུ་ཆུ་དྲག་པོས་ཐལ་བ་བདས་པ་བཞིན་བཀྲུས་ཏེ་ལུས་ཤེལ་དཀར་བུམ་པ་རྡུལ་མེད་པ་ལྟར་དག་ཅིང་གཙང་ལ་འོད་གསལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྣམ་བུམ་གྱིས་ཁྲུས་བྱེད་བཞིན་པས། ཧཱུྃ་ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཕྱི་ནི་རྒྱན་ལྡན་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ནང་བཅུད་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་ཡོངས་གང་བས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཁྲུས་བགྱིས་པས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་དག་ནས༔ སྒོ་གསུམ་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་གྱི༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལན་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་བཀྲུ། དེ་ནས་བྱབ་པ་ནི། ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ཀུ་ཤ་སྒྲོ་མདོངས་ཅན་ཐོགས་ལ། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་གཡས་དག་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྩ་མཆོག་རྨ་བྱའི་མདོངས་ཐིག་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མྃ་ཡིག་དཀར་པོ་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཁྲུས་ཀྱིས་མ་དག་པའི་ལྷག་མ་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ནག་འུབ་ཀྱིས་དེད་ནས་ཁྲུས་ཆུའི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་སངས་ཀྱིས་སོང་བར་མོས་ཤིག །ཧོཿ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་དང་༔ རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་གྱི༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བྱབ། འཆི་བསླུའི་གླུད་ཡས་དང་ཆང་བུ་ཁྲུས་ཁུ་བཅས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཆབ་བྲན། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ལན་གསུམ། རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུའི་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བསྐོར་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤཱ་མུ་ཁེ་བྷྱ༔སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། བདུད་རྩི་ཐབ་སྦྱོར་ཕྱག་རྒྱ་ཁའི་ཐད་དུ་བསྐོར་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་གསུམ། རྒྱ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གྱྀ་ཕྱག་རྒྱ་སྙིང་གར་བཅས་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷར་སམྦྷར་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། །ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ས་མནྟ་སྥ་ར་ཎ་རསྨི་བྷ་བ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་དུ་རུ་དུ་རུ་ཧྲི་ད་ཡ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བསྐོར་ལ། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་གྲ་ཧེ་ཤྭ་རི་པྲ་བྷ་ཛྱོ་ཏི་ནི་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང༌། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད། མདུན་དུ་བགེགས་ཆེན་སྡེ་བཞི་ལ། །འཆི་བདག་འབྱུང་པོ་ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན། །ཤ་ཟ་ཡི་དྭགས་རྒྱལ་བསེན་སོགས། །ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས། །ཚེ་སྲོག་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་པའི། །ལན་ཆགས་གླུད་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས། །དཔག་མེད་ཁྲོམ་ཚོགས་བཞིན་དུ་གསལ། ཅེས་མགྲོན་གསལ་བཏབ་ནས། ཧཱུྃ། འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོག་ཅིང༌། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་བྱེད་པ། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་འགུགས་བྱེད་ན། །གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། །སེམས་མེད་པར་ཡང་འགུགས་བྱེད་ན། །སེམས་དང་ལྡན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །འདི་རུ་གནོད་བྱེད་དགུག་ཏུ་གསོལ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་ཀྱི༴ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༴ ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས་བསྲུང་བྱའི་ཚེ་སྲོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་གླུད་ཀྱི་གཏོར་མ་ལེན་པའི་སླད་དུ་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བགེགས་འགུགས། བདེ་གཤེགས་རིན་ཆེན་མང་དང་གཟུགས་མཛེས་དང༌། །འབྱམས་ཀླས་འཇིགས་ཀུན་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ། བདུན་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སྟེ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྲུལ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་པར་འདྲེན༔ ཚེ་ལ་རྐུ་བའི་འབྱུང་པོ་དང་༔ སྲོག་ལ་རྔམས་པའི་འཆི་བདག་བདུད༔ བླ་ལ་གདུང་བའི་ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན༔ དཔལ་ལ་ཆགས་པའི་ཡི་དྭགས་དང་༔ མ་མོ་ཐེའུ་བྲང་ལ་སོགས་པ༔ དུས་མིན་འཆི་བྱེད་བར་ཆད་ཀུན༔ མི་ལས་དགའ་བའི་གླུད་གཏོར་ཁྱེར༔ ནོར་ལས་ལྷག་པའི་འདོད་ཡོན་ལོངས༔ ལན་ཆགས་བུ་ལོན་བྱང་བར་གྱིས༔ དགའ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ༔ ཕྱིན་ཆད་འཁོར་འདིར་གནོད་མ་བྱེད༔ ཞི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས༔ ཚེ་དང་སྲོག་ལ་བར་གཅོད་ཀུན༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་རྡུལ་བཞིན་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཅེས་དང༌། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན༴ དགེ་འདུན༴ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༴ ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། བསྲུང་བྱའི་ཚེ་སྲོག་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་བསྔོས་པའི་གླུད་གཏོར་གྱིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་སོ་སོ་རང་རང་གི་གནས་སུ་དེངས་ཤིག །ཅེས་དང་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲད། གླུད་གཏོར་ཁྲུས་ཁུ་བཅས་ཕྱི་རོལ་དུ་བསྐྱལ་དུ་བཅུག་ལ། །སྲུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་གསལ་བའི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཞུ་ལུགས་སུ་གཡོགས་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཕྱིན་ཆད་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་གཅོད་གང་གིས་ཀྱང་ཚུགས་པའི་སྐབས་མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་རྒྱས་གཏབ་པས༔ མི་མཐུན་ཚོགས་ཀུན་སྲུང་གྱུར་ཅིག༔ གནས་བདུན་ཏུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་རེག་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་མ་ཡཱུརྱཻ་མྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བསྲུང༌། དབང་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་རྟེན་དུ། དེ་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་རྟགས་རྣམས་དང་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་འབྱོར་པས་མདུན་བདར་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད། རྟགས་བརྒྱད་རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་བདུན་ཙཀླི་རིམ་བཞིན་གཏད་ལ། བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྫས༔ རེག་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་རྟག་ཏུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བསོད་ནམས་ཡོངས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཚན༔ རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་རྟག་བརྒྱད་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མའི་ཚོགས་བཅས་མངའ་གསོལ་བས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཥྟ་མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ འཕགས་པའི་སར་གནས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་ཀྱི༔ བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རིན་ཆེན་ཀྱྀས༔ དེང་འདིར་ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་གང་རུང་གི་དབང་ཁོལ་འདོན་ཏུ་བསྐུར་བའི་ཚེ་མཐའ་རྟེན་ཏུ་འདི་རྣམས་སྦྱར་དགོས་པའང་ཤེས་པར་བྱ། དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་མཐུན་བཅས་ཞལ་ནས་གསུངས་པས་ཐོག་དྲངས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་བཅད་རྒྱས་པར་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་བཅས་གྲུབ་ནས། དེས་ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་རྣམ་པ་བདུན་སོ་སོའི་དབང་བསྐུར་མཐའ་རྟེན་བཅས་རྒྱས་པར་གྲུབ་ནས། གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐུན་མོང་གི་གདམས་པར་ཕོགས་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འདི་ལ་སྙན་གཏོད་པར་ཞུ། ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས༔ མི་མཐུན་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ལམ༔ གུད་དུ་སྦས་པའི་མན་ངག་ནི༔ སྐལ་ལྡན་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ༔ དེ་ལ་ཐོག་མར་མཚན་བཅས་ཀྱི༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་པ་ནི༔ འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རང་གི་སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་ནས༔ མར་གྱུར་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟག་སྟེ༔ ད་ལྟ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིངས༔ ནད་གདོན་བགེགས་སོགས་མི་མཐུན་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་དྲྭ་བ་བཞིན་དུ་འཛིངས༔ ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་གྱུར་པ་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས༔ ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ དེ་རྣམས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀུན༔ གཙོ་བོར་གཏི་མུག་མཐུས་བསྐྱེད་པས༔ གཏི་མུག་ལས་དང་བཞི་བརྒྱའི་ནད༔ ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་སྨུག་གི༔ རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ༔ རང་ཉིད་སྤྱན་མར་གསལ་བ་ཡི༔ ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་ཆར་ལྟར་བབས༔ ལྷག་མེད་རིང་དུ་སྦྱངས་པར་བསམ༔ རང་གི་ནད་མེད་བདེ་བ་དང་༔ གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ བཅོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་ཡི༔ ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ རྒྱུ་འབྲས་ནད་རྣམས་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ལུས་སེམས་བདེ་བས་ཁྱབ་པར་བསྒོམ༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་བཟླས་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ རང་གཞན་ནད་ཀུན་ཞི་བར་འགྱུར༔ བྱང་ཆུབ་བསོད་ནམས་བླ་མེད་འཐོབ༔ དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཞེ་སྡང་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ གཉན་རིམས་ལ་སོགས་གདུག་པའི་ནད༔ དལ་ཡམས་ཚུལ་དུ་འཕྲོ་བ་ཀུན༔ འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་རྣམ་པར་བསྡུས༔ རི་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་སྦྱངས༔ རང་གི་ནད་མེད་བདེ་བ་དང་༔ ཞེ་སྡང་མེད་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཞེ་སྡང་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ དལ་ཡམས་གདུང་བ་ཀུན་ཞི་བསམ༔ དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ང་རྒྱལ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ གདོན་བགེགས་དགྲ་དང་ཆོམ་རྐུན་སོགས༔ རྣམ་མང་འཚེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ འོད་ཟེར་སེར་ནག་རྣམ་པར་བསྡུས༔ འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་སྦྱངས༔ རང་ཉིད་འཚེ་བྲལ་བདེ་བ་དང་༔ ང་རྒྱལ་མེད་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ང་རྒྱལ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ ཉེར་འཚེ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བསམ༔ དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཕྲག་དོག་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་འཆིང་བ་ཀུན༔ འོད་ཟེར་ལྗང་ནག་རྣམ་པར་བསྡུས༔ གཙུག་ཏོར་ཆེན་མོའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་སྦྱངས༔ རང་ཉིད་འཚེ་བྲལ་བདེ་བ་དང་༔ ཕྲག་དོག་མེད་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཕྲག་དོག་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཀུན་ཞི་བསམ༔ དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འདོད་ཆགས་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ ལུས་དང་སེམས་ལ་ཞེན་པའི་ནད༔ སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཀུན༔ འོད་ཟེར་དམར་ནག་རྣམ་པར་བསྡུས༔ ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་སྦྱངས༔ རང་གི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་དང་༔ འདོད་ཆགས་མེད་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ འདོད་ཆགས་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བསམ༔ དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ལོག་ལྟའི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་གཡུལ་འཁྲུགས་སོགས༔ རྣམ་མང་འཇིགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ འོད་ཟེར་སྨུག་ནག་རྣམ་པར་བསྡུས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་སྦྱངས༔ རང་ཉིད་འཇིགས་མེད་བདེ་བ་དང་༔ ལོག་ལྟ་མེད་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ལོག་ལྟའི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ འཇིག་པའི་ཚོགས་ལས་དབུགས་ཕྱུང་བསམ༔ དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་འབྲལ་ལས་བྱུང་བའི༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ འོད་ཟེར་དུད་ཀའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་སྦྱངས༔ རང་ཉིད་འཚོ་བའི་བདེ་བ་དང་༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བྱུང་བའི༔ དུས་མིན་འཆི་བ་ཀུན་ཞི་བསམ༔ དེ་ལྟར་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཐོག་མར་འབྱོངས་པར་སླ་བའི་ཕྱིར༔ རང་གི་རྩ་བའི་མ་ལ་བསྒོམ༔ དེ་ནས་གཉེན་སོགས་དགའ་འདུན་དང་༔ སྐྱེ་བར་དཀའ་བའི་དགྲ་གདོན་བགེགས༔ མཐར་གྱིས་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་ལ༔ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ཁྱབ་གདལ་བཏང་༔ ཁྱད་པར་རང་ལ་བསྐྱབ་པ་དང་༔ མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་མངོན་གྱུར་ལ༔ བཀོལ་ཏེ་བསྒོམས་པས་དོན་ཆེན་འགྲུབ༔ རང་གཞན་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཞི༔ ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར༔ མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པ་ནི༔ རང་གཞན་ནད་གདོན་ཉེར་འཚེ་དང་༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྔོན་དང་འཕྲལ་གྱི་ལས་ལས་བྱུང་༔ ལས་ནི་ཉོན་མོངས་ལས་བྱུང་སྟེ༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་གཞན་དབང་ཅན༔ རྣམ་རྟོག་སེམས་ཀྱི་མཚང་བཙལ་ནས༔ སྐྱེ་མེད་གཉུག་མར་མཉམ་གནས་པས༔ རྟོག་པའི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲིད་ཡང་༔ རང་བཞིན་ངང་གིས་གྲོལ་འགྱུར་ན༔ འགལ་རྐྱེན་ཙམ་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དེ་བས་སྔགས་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བློ་གཞོལ་བས༔ སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤངས་ནས༔ འབད་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ༔ ལུས་གནད་བསྲངས་ལ་རླུང་རོ་བསལ༔ དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་བྱས་ཏེ༔ ངེས་པར་འབྱུང་དང་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ བླ་མར་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ་མཉམ་བཞག་ངང་༔ འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་སྟེ༔ བདག་ལས་ཕ་རོལ་གཞན་དུ་མཐོང་༔ དེ་ལས་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ཀྱིས༔ ཀུན་བསླངས་མི་དགེའི་ལས་བསགས་པས༔ འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པར་སྨིན༔ འགྲོ་བ་དྲུག་གི་གནས་རིས་སུ༔ རྣམ་མང་ལུས་དང་ཉེར་སྤྱོད་དང་༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ༔ མེད་བཞིན་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་མྱོང་༔ དེ་ལྟར་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་ཀུན་ལ༔ དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད༔ སྙིང་རྗེའི་ངོ་བོ་སྟོང་པར་ཤར༔ སྟོང་པ་སོ་སོར་རང་རིག་པ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔ མདོར་ན་གང་ཟག་གཟུང་འཛིན་གྱི༔ ཞེན་པའི་མདུད་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ སོ་སོའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ལ༔ བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཁོ་ན་སྟེ༔ ཉམས་དགའ་སེམས་ཀྱི་རོལ་པ་ཡིན༔ སེམས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་འགག་པ་མེད༔ གནས་མེད་དམིགས་མེད་འགྲོ་འོང་བྲལ༔ གདོད་ནས་རང་བཞིན་སྟོང་པ་སྟེ༔ གསལ་རིག་ཙམ་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད༔ དེ་ཡང་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས༔ བྱར་མེད་གཉུག་མར་ཡོངས་ཤེས་པས༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་རང་རིག་པ༔ མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་སྲོག་བཟུང་ནས༔ ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ནི་རབ་འབབས་ལྟར༔ མཉམ་གཞག་དགོངས་པའི་གདིང་རྙེད་ན༔ སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་འོད་གསལ་ངང་༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་རྟོག་པ་ཀུན༔ སྦྲུལ་མདུད་བཞིན་དུ་རང་སར་གྲོལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རང་ལས་ཤར༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་མི་འཆད༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་རབ་ཞི་བའི༔ དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་འགྱུར༔ ཅེས་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པར་བཀླག །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་དགེ་བསྔོ་བྱས་པས་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་རྫོགས། རྗེས་མཆོད་པ་ཁ་གསོས། བྱིན་རླབས་དང་མཆོད་བསྟོད་བྱ། གཏོར་འབུལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་ཡང་ལས་བྱང་ཚང་བར་བཏང་བས་གྲུབ་བོ། །ངོ་མཚར་ཞི་བྱེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཚད་མེད་སྐྱེ་དགུའི་གསོས་སུ་འབབས། །རྒྱུ་འབྲས་ཟུག་རྔུ་འཇིལ་བ་དང༌། །གཏན་བདེའི་བཅུད་ལེན་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ཅེས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གཞིར་བཞག་ལ་ཡིག་ཆུང་རྣམས་འབྱིན་འཇུག་ཅི་རིགས་བཅས་དབང་མཆོག་བདུན་པོ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བགྱིས་པ་འདི་ནི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བསྐུལ་མ་སྤྱི་བོར་ལྷུང་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ༢༠༠༨ བཀའ་བབ་སྐོར་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས་ཤེས་རབ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བའི་རང་འདྲའི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཁུར་བཟུང་བ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་བགྱིས་པ་སྟེ། ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་ནི་སྤུན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་པས་གུས་པས་སྒྲུབ་པའོ།།།།

[edit]

\u0f01\u0f83:__zhi byed lha mo bdun gyi dbang bskur ba'i cho ga'i gsal byed yid 'ong zla ba'i bdud rtsi nag 'gros su bkod pa bzhugs so/__na mo gu ru bid+yA ra dz+nyI sarba sme/__/gang rnams kyi ni mtshan tsam yang*/__/zla 'od bdud rtsi ltar bsil bas/__/tshad pas nyen la grib ma'i gdugs/__/ci dgar sbyin pa des skyongs shig__/rig pa'i rgyal mo rnam bdun gyi/__/dbang gis slob ma smin pa dang*/__/nad gdon zhi sogs 'dod ster bas/__/yid bzhin nor bu mchog tu zungs/__zhi byed lha mo bdun gyi dbang bskur ba la gnyis/__sbyor ba yo byad kyi gshom/__dngos gzhi dbang gi las rim mo/__/dang po ni/__stegs dkar po gtsang ma'i steng maN+Dal pad+ma 'dab brgyad lte bar phyag mtshan nam tshom bu dkar po gcig bkod pa'i steng du many+dzi la bum pa mgul chings dkar po nyer lnga'i rdzas dang dri'i chus bkang ba kha rgyan gzungs rdor bcas pa bkod/__mdun rgyab gang bder zlum gtor dar gdugs dkar pos spras pa/__so so'i sku tsaka dang phyag mtshan/__sngags byang*/__shel phreng*/__dar dang rin po che'i rgyan/__rdzas brgyad bcas/__lha gcig gis dbang byed na gang yin de kho na dang*/__lha gsum tsam gyi dbang sna gsum dus gcig la bskur na de 'dra ba tshar gsum/__phyi mchod de grangs dgos pas mtshon te shes par bya/__so so'i mtha' rten chas dang po spyan ma la nad 'joms ril bu tshad ldan bsgrubs pa'am med na a ru ra slob ma'i grangs mnyam dang khrus chas/__gnyis pa lo ma can la de'i sman ril lam/__spru nag shu dag gu gul la sngags btab pa/__gsum pa 'od zer can ma la seng ldeng dbyug pa rdo rje'i tog can/__bzhi pa gtsug gtor la phur bu dang*/__byad dkrol chas tshon skud/__gri gsar pa/__yungs dkar/__me hom/__khrus chas/__glud gtor chang bu sogs/__lnga pa shes phyin dkar mor bsgrubs pa'i sman mar ram/__shu dag dkar po sngags bzlas/__drug pa sgrol dkar la phyag rgya bcings pas chog__/bdun pa rma bya chen mor tshe 'brang*/__dkar dmar bzang btung*/__tshe ril tshe chang rnams bkod khrus chas/__rgyas par spro na mdun ngos su 'bul gtor dkar zlum re zur du bsham na'ang legs/__nyer mkho gzhan rnams kyang tshogs par bya'o/__/gnyis pa ni/__thog mar spyan ma la las byang dbu nas brtsam bdag bskyed bzlas pa bcas grub pa dang*/__slar mdun rten la dmigs te bskyed chog nas bzlas pa'i bar btang*/__de nas bum bskyed bzlas pa mchod bstod 'od zhu bcas bya/__gnyis pa man chad dbang rnams sbrel nas bskur na/__las byang gi mchod pa byin rlabs nas brtsam/__bdag mdun bum gsum so so'i mngon rtogs sbyar la bskyar te bsgrub/__rma bya chen mo la bzlas pa'i mjug tu tshe 'gugs kyang sbyar/__las bum yod na 'khyil pa'i sngags kyis byin brlab/__slob ma gzhug par gnang ba nod do/__/de nas dbang dngos la/__rjes su bzung bar 'os pa'i slob ma rnams phyi rol du khrus nas dbyung*/__las byang ltar bgegs gtor btang*/__bka' bsgo bgegs bskrad byas la srung 'khor gyis mtshams bcing*/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal btab la/__de la spyir sangs rgyas sgrub pa'i rten phun sum tshogs pa mi'i lus mtho ris kyi 'byor pa bdun ldan la las dang rkyen las gyur pa'i nye bar 'tshe ba mang zhing*/__khyad par dam pa'i chos dang dge ba'i bya ba rlabs che chung ji tsam sgrub pa de dang 'tshams pa'i bar du gcod pa sna tshogs pa 'byung mod kyang*/__rgyal ba rnams thabs la mkhas shing sems can rnams la bu gcig pa ltar dgongs pa'i thugs rje chen po dang ldan pas mi mthun pa'i phyogs de dag zhi zhing 'joms pa'i gnyen po stobs kyi tshogs kyang gang la gang 'dul mtha' yas pa zhig gsungs pa thams cad gnas skabs dang mthar thug kun tu phan bde bla na med pa stsol bar mdzad pa kho na yin mod kyang*/__bya rgyud gshegs rigs sogs las gtsor bstan pa'i lha'i phyag rgya dang sngags kyi rig pa 'di dag sngon gyi thugs bskyed dang smon lam gyi khyad par las nad gdon sdug bsngal zhi ba la thugs rje'i mthu dang byin rlabs kyi stobs shin tu myur ba ste/__'di nyid kyi gzhung las/__bla ma brgyud pa las 'ongs pa'i:__zab mo'i tan+t+ra mang po'i don:__zhi byed bdun gyi man ngag mchog:__shin tu gsal bar bshad pa 'di:__bdag nyid pad+ma sam b+ha bas:__da lta'i snod ldan 'dus pa dang :__ma 'ongs 'gro ba'i don du gdams:__yal bar ma dor nyams su longs:__gnas skabs mthar thug phyi nang gi:__'jigs dang sdug bsngal kun zhi zhing :__lam gyi yon tan rab tu 'phel:__byang chub go 'phang myur thob 'gyur:__ces gsungs pa ltar don dang ldan pa'i zab chos 'di nyid snyigs dus kyi skye dgu sdug bsngal gyis nyen pa la thugs brtse ba chen pos rjes su dgongs te/__bod 'bangs skyobs pa'i yab gcig sangs rgyas kun 'dus pad+ma saM b+ha bas lha sras rol pa ye shes rtsal la gnang zhing lha ri rol po brag tu sbas pa phyis lha sras nyid kyi skye ba gter ston lha btsun sngon mos spyan drangs te 'gro don ci rigs mdzad/__phyi mo sbrags kyi yang rdzong na 'dab gter du sbas pa de nyid kyi skye srid sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pas gsang gter gyi tshul du drangs pa'i shog ser nyid/__gter ston grub thob rgya mtsho'i gtsug gi rgyan gcig pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu phul ba/__'dul ba'i dus su son pa na ye shes kyi mkha' 'gro tsaN+Di kAs brda zhib par bkrol zhing byin gyis brlabs pa la brten nas legs par bsgyur te gtan la phab pa'i zhi byed skor bdun las/__thog mar gyur pa nyon mongs pa gti mug gi mthu las skyes pa nad kyi rigs thams cad zhi bar byed pa rig pa'i rgyal mo sangs rgyas spyan ma'i dbang bskur bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug__/snyim pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la dad cing gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__sangs rgyas spyan ma bdag la dgongs:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang gnyis su med pa'i mdun bskyed rig pa'i rgyal mo sangs rgyas spyan ma la skyabs yul dkon mchog rgya mtshos bskor te bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__phyogs bcu dus bzhir bzhugs pa yi:__skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__'di ltar 'khor ba'i rgya mtsho chen por thog ma med pa nas sdug bsngal gyis g.yeng ba'i pha ma lus can mtha' dag gtan bde sangs rgyas kyi sa la dgod par bya/__de'i ched du dbang gis rgyud smin par byas te zab mo'i lam nyams su len par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bdag gzhan mi mthun zhi ba dang :__byang chub go 'phang myur thob phyir:__sgo gsum lha sngags ting 'dzin gyi:__ye shes bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re nas gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan na dbang gi snod du mi rung bas/__bde bar gshegs pa sras dang bcas pa'i bslab gzhi mtha' dag la rjes su slob cing byang chub spyod pa rgya mtsho ci nus su spyad par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i 'dun pa drag po dang ldan pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi btang na:__rdo rje rgyal pos byin brlab mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyad dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa 'grub gyur cig:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgau gsum gyi gnad legs par bcings la dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu gsal thob cig:__a:__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug rig rtsal oM dkar po:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__sangs rgyas spyan ma sku mdog dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas ut+pa la:__'khor lo spyan gyis mtshan pa bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__shin tu zhi zhing sgeg pa'i nyams:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:__nad kyi gdung ba kun sel ba'i:__zla ba bdud rtsi'i 'od zer 'phro:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__de ltar khyed rang rnams lha mo sangs rgyas spyan ma gnas gsum 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i thugs ka dang*/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha'i thugs ka nas kyang 'od zer nam mkha'i khams gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par du rig pa'i lha mo sangs rgyas spyan ma'i thugs dam gyi rgyud bskul/__de thams cad kyang rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi phyag rgyar bzhengs te char chen po bab pa bzhin thib thib byon nas rang rang la thim pas gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/spos dud dang rol mo'i sgra sbyar/__dbyangs kyi nga ros bskul te/__oM:__ye shes dbyings las ma g.yos kyang :__snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa:__rig pa'i lha mo rdzu 'phrul can:__sngon gyi thugs dam dgyes dgongs nas:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__lus ngag yid la byin gyis rlobs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dngos grub ma lus deng 'dir stsol:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__de ltar ye shes pa dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par byas pas mos shig__/me tog gam rgya gram mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/__de nas dngos gzhi'i dbang rnams rim par bskur ba la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po/__sbyor ba smin byed kyi gzhi dgod pa la 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/slob dpon thugs nas 'od 'phros pas:__dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs bum pa'i dbang bskur gyur:__rnam bum mgor bzhag la/__oM:__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__sgrib dag nus pa yongs rdzogs shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chus dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po rnam par snang mdzad kyis dbur brgyan par gyur/__gnyis pa dngos gzhi sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po sku'i dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal mo sangs rgyas spyan ma'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi dpral bar thim par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun byang nas:__rdo rje'i sku ru smin par shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM/__des sku phyag rgya'i dbang thob/__lus kyi nad gdon sdig sgrib dag__/sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__snang stong rdo rje'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsung dbang gi thog mar bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus dung dung byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs kar bdud rtsi'i rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__thugs srog oM yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar zla steng oM yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__bde bar gshegs pa thams cad kyi byin rlabs bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus nas rang la thim pas byin gyis brlabs par mos la 'di'i rjes zlos/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__lan gsum/__slar yang bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer bdud rtsi'i rang bzhin gyi char bab pas rang gzhan rnams kyi lus kyi nang thams cad gang bas rgyu dug gsum dang 'bras bu nyes pa gsum las gyur pa'i nad thams cad rtsad nas zhi bar mos pas 'di'i rjes zlos/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na sarba ro ga pra sha ma na ya swA hA:__lan gsum/__sngags byang dang shel phreng thogs la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas de nyid brtan par byas pas mos shig__AH__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__snying po sngags kyis dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun byang nas:__nus pa'i gsung du smin par shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__wA ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung sngags kyi dbang thob/__ngag gi nad gdon sdig sgrib dag__/gsung bzlas brjod bya ba la dbang*/__grags stong rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa thugs phyag mtshan gyi dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal mo sangs rgyas spyan ma'i thugs ka nas ngo bo ye shes kyi rang gzugs/__rnam pa ut+pal dkar po 'khor lo spyan gyis mtshan pa/__rgyangs kyis byon te khyed rang gi snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__ye shes chen pos dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun byang nas:__'od gsal thugs su smin par shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs phyag mtshan gyi dbang thob/__yid kyi nad gdon sdig sgrib dag__/thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__rig stong rdo rje'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa yon tan rgyan gyi dbang la/__rin thang med pa'i lha'i dar gos dang rin po che'i rgyan cha sna tshogs pa gnas so sor bgos te mnga' gsol bar mos shig__/gos rgyan gtad la/__swA:__sangs rgyas kun dang dbyer pa'i:__longs spyod rgyan gyis dbang bskur bas:__nyon mongs sgrib pa kun byang nas:__bsam yas yon tan yongs rdzogs shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__gu Na badz+ra a b+hi Shiny+tsa swA:__des yon tan rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__sa lam gyi yon tan spel ba la dbang*/__bral ba dang rnam par smin pa'i yon tan yongs su rdzogs pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa phrin las gtor ma'i dbang la/__gtor snod ye shes rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma rig pa'i lha mo sangs rgyas spyan ma dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs pas sku las 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa thams cad bsal/__rig pa dang phyag rgya'i tshogs ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__byin rlabs mchog gis dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa kun byang nas:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__karma badz+ra a b+hi Shiny+tsa hA:__des phrin las gtor ma'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__'gro 'dul gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang*/__rtag cing khyab pa'i phrin las lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa mtha' rten khyad par gyi rjes su gnang ba sbyin pa la/__ril bu yod na/__tshul bzhin sbyar te bsgrubs pa'i sman gyi ril bu/__zhes sam/__med na/__sman mchog kun gyi rgyal po a ru ra phyag tu gtad pas bzhi brgya rtsa bzhis bsdus pa'i nad rigs ma lus pa rtsad nas zhi zhing*/__gzhan dag rnams kyi lus sems kyi zug rngu zhi bar byed pa'i mthu dbang thob par mos shig__/oM:_bdud rtsi sman gyi nor bu la:__rig pa'i rgyal mo'i nus stobs rdzogs:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__rgyu 'bras nad kun zhi bar shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na sarba ro ga pra sha ma na ya swA hA:__b+he Sha dz+ye rA dza a mr-i ta a b+hi Shiny+tsA maM:__zhes pas lag tu sbyin/__de nas bkru byab srung gsum gyi sgo nas mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi zhing bde legs kyi yon tan spel ba'i cho ga bsgrub pa yin pas dmigs pa 'di ltar du sgoms shig__/slob dpon rig pa'i lha mo sangs rgyas spyan mar gsal ba'i phyag na rin po che'i bum pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba bsnams te spyi bo nas blugs pas khyed rang rnams kyi tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i rgyu sdig sgrib nyes ltung*/__'bras bu nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad phu chu drag pos thal ba bdas pa bzhin bkrus te lus shel dkar bum pa rdul med pa ltar dag cing gtsang la 'od gsal bar gyur pa'i mos pa mdzod/__rnam bum gyis khrus byed bzhin pas/__hU~M:_bum pa bzang po che ba'i mchog:__phyi ni rgyan ldan mtshan nyid rdzogs:__nang bcud lha sngags dbyer med pa'i:__ye shes bdud rtsis yongs gang bas:__skal ldan khyod la khrus bgyis pas:__nyon mongs shes bya snyoms 'jug gi:__sgrib pa'i dri ma kun dag nas:__sgo gsum mi mthun 'gal rkyen gyi:__sdug bsngal rgyu 'bras zhi bar shog:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na sarba ro ga pra sha ma na ya swA hA:__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba big+h+nAn bgegs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba ro ga nad thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba duSh+taM gdug pa can thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba dz+wa ra rims thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba u pa dra ba~M nye bar 'tshe ba thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba gra ha gdon thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba a kA la mr-i t+yu dus ma yin par 'chi ba thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba duswap+naM rmi lam ngan pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba durni mit+ta mtshan ma ngan pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba tsit+ta ku la sems kyi g.yeng ba ngan pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__gzhan yang byad kha rbod gtong*/__chag che nyam nga*/__bkra mi shis pa dang skal ba ngan pa/__sgo gsum la gnod cing 'tshe ba'i mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/__zhes bkru/__/mthar bum chu khong du blud/__de nas byab pa ni/__lag g.yas rdo rje dang bcas ku sha sgro mdongs can thogs la/__slob dpon rig pa'i lha mo sangs rgyas spyan mar gsal ba'i phyag g.yas dag byed bkra shis pa'i rtsa mchog rma bya'i mdongs thig dang bcas pa'i dbus su zla ba'i dkyil 'khor la oM/__yig dkar po sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi rlung byung*/__khyed rang rnams la phog pas khrus kyis ma dag pa'i lhag ma sdig sgrib nad gdon grib dang mi gtsang ba ci mchis pa thams cad nag 'ub kyis ded nas khrus chu'i nang du gzugs brnyan shar ba la sib sib thim pas lus ngag yid gsum bde sangs kyis song bar mos shig__/hoH__dkon mchog rtsa gsum bden stobs dang :__rig pa'i rgyal mo'i byin rlabs kyis:__skal ldan slob ma'i sgo gsum gyi:__mi mthun phyogs kun byang gyur cig:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na sarba ro ga pra sha ma na ya swA hA:__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba big+h+nAn bgegs thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba ro ga nad thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba duSh+taM gdug pa can thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba dz+wa ra rims thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba u pa dra ba~M nye bar 'tshe ba thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba gra ha gdon thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba a kA la mr-i t+yu dus ma yin par 'chi ba thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba duswap+naM rmi lam ngan pa thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba durni mit+ta mtshan ma ngan pa thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba tsit+ta ku la sems kyi g.yeng ba ngan pa thams cad a pa nA ye swA hA:__gzhan yang byad kha rbod gtong*/__chag che nyam nga*/__bkra mi shis pa dang skal ba ngan pa/__sgo gsum la gnod cing 'tshe ba'i mi mthun pa'i phyogs thams cad a pa nA ye swA hA:__zhes sngags re re bzhin sgro mdongs kyis khrus chu'i nang du byab cing sprugs pa'i tshul byas la/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyad kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka'=__chos kyi bka'=__dge 'dun gyi bka'=__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin gyi bka'=__chos nyid gdod nas stong kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bka' bden pa dang*/__khyad par rig pa'i rgyal mo sangs rgyas spyan ma'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden=__bden pa chen po'i byin rlabs kyis rdo rje'i slob ma'am/__sbyin pa'i bdag po'i lus ngag yid gsum la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gdon bgegs 'byung po log par 'dren pa thams cad sa'i phyogs 'dir ma gnas par gzhan du dengs shig__/gal te mi 'gro na khro bo ye shes kyi rdo rje me rab tu 'bar bas khyed rnams kyi mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__zhes bden stobs brjod/__sum+b+ha ni sogs drag sngags rol mo yungs thun gu gul dud pas bskrad la/__khrus chu 'dor du gzhug__/srung ba ni/__slob dpon rig pa'i lha mo sangs rgyas spyan mar gsal ba'i phyag gi rdo rje las rdo rje phra mo dpag tu med pa 'phros/__khyed rang rnams kyi lus la rdo rje'i go khrab zhu lugs su g.yogs pas sgo gsum rdo rje'i rang bzhin tu byin gyis brlabs te phyin chad sdig sgrib nad gdon bgegs dang bar gcod gang gis kyang tshugs pa'i skabs med par gyur par mos shig__/hU~M:__sangs rgyas kun gyi dam tshig mchog:__ye shes rdo rje'i phyag rgya yis:__lus ngag yid la rgyas gtab pas:__mi mthun tshogs kun srung gyur cig:__gnas bdun tu rdo rje rgya gram gyi tshul du reg la/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA:__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na sarba ro ga pra sha ma na ya swA hA:__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba big+h+nAn bgegs thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba ro ga nad thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba duSh+taM gdug pa can thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba dz+wa ra rims thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba u pa dra ba~M nye bar 'tshe ba thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba gra ha gdon thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba a kA la mr-i t+yu dus ma yin par 'chi ba thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba duswap+naM rmi lam ngan pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba durni mit+ta mtshan ma ngan pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba tsit+ta ku la sems kyi g.yeng ba ngan pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__gzhan yang byad kha rbod gtong*/__chag che nyam nga*/__bkra mi shis pa dang skal ba ngan pa/__sgo gsum la gnod cing 'tshe ba'i mi mthun pa'i phyogs thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__ces bsrung mthar/__me tog 'thor cing shis pa brjod pas grub bo/__/de nas dbang bskur gzhan rnams sbrel mar byed na/__!__/gnyis pa nyon mongs pa zhe sdang gi mthu las bskyed pa snyigs dus kyi gnyan rgod dal yams 'go ba'i rims nad gdug pa can thams cad zhi bar byed pa rig pa'i rgyal mo ri khrod lo ma can gyi dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/snyim pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la dad cing gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__lo ma can ma bdag la dgongs:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang gnyis su med pa'i mdun bskyed rig pa'i rgyal mo ri khrod lo ma can la skyabs yul dkon mchog rgya mtshos bskor te bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__phyogs bcu dus bzhir bzhugs pa yi:__skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__'di ltar 'khor ba'i rgya mtsho chen por thog ma med pa nas sdug bsngal gyis g.yeng ba'i pha ma lus can mtha' dag gtan bde sangs rgyas kyi sa la dgod par bya/__de'i ched du dbang gis rgyud smin par byas te zab mo'i lam nyams su len par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bdag gzhan mi mthun zhi ba dang :__byang chub go 'phang myur thob phyir:__sgo gsum lha sngags ting 'dzin gyi:__ye shes bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re nas gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan na dbang gi snod du mi rung bas/__bde bar gshegs pa sras dang bcas pa'i bslab gzhi mtha' dag la rjes su slob cing byang chub spyod pa rgya mtsho ci nus su spyad par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i 'dun pa drag po dang ldan pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi btang na:__rdo rje rgyal pos byin brlab mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyad dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa 'grub gyur cig:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgau gsum gyi gnad legs par bcings la dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu gsal thob cig:__a:__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug rig rtsal pa~M dkar po:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__ri khrod lha mo sku mdog dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin shing lo'i sbrang g.yab bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__shing lo gsar pa'i sham thabs can:__zhi 'dzum cung zad khros pa'i nyams:__zhabs gnyis phyed skyil rol pas 'gying :__mchog sbyin rtse las rims nad kyi:__gdung sel bdud rtsi'i chu rgyun 'bebs:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__de ltar khyed rang rnams rig pa'i lha mo ri khrod lo ma can gnas gsum 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i thugs ka dang*/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha'i thugs ka nas kyang 'od zer nam mkha'i khams gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par du rig pa'i lha mo ri khrod ma'i/__thugs dam gyi rgyud bskul/__de thams cad kyang rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi phyag rgyar bzhengs te char chen po bab pa bzhin thib thib byon nas rang rang la thim pas gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/spos dud dang rol mo'i sgra sbyar/__dbyangs kyi nga ros bskul te/__oM:__ye shes dbyings las ma g.yos kyang :__snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa:__rig pa'i lha mo rdzu 'phrul can:__sngon gyi thugs dam dgyes dgongs nas:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__lus ngag yid la byin gyis rlobs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dngos grub ma lus deng 'dir stsol:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__brjod la byin dbab/__de ltar ye shes pa dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par byas pas mos shig__/me tog gam rgya gram mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/___de nas dngos gzhi'i dbang rnams rim par bskur ba la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po/__sbyor ba smin byed kyi gzhi dgod pa la 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/slob dpon thugs nas 'od 'phros pas:__dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs bum pa'i dbang bskur gyur:__rnam bum mgor bzhag la/__oM:__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__sgrib dag nus pa yongs rdzogs shog:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chus dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po rdo rje mi bskyod pas dbur brgyan par gyur/__gnyis pa dngos gzhi sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po sku'i dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal mo ri khrod lo ma can gyi sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi dpral bar thim par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun byang nas:__rdo rje'i sku ru smin par shog:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM/__des sku phyag rgya'i dbang thob/__lus kyi nad gdon sdig sgrib dag__/sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__snang stong rdo rje'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsung dbang gi thog mar bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus dung dung byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs kar bdud rtsi'i rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__thugs srog pa~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar zla steng pa~M yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__bde bar gshegs pa thams cad kyi byin rlabs bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus nas rang la thim pas byin gyis brlabs par mos la 'di'i rjes zlos/__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__lan gsum/__slar yang bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer nam mkha' gang bar 'phros shing sprin phung ltar khyab pa las bdud rtsi'i sman gyi char bab pas rang gzhan rnams kyi lus kyi nang thams cad gang bas rgyu dug gsum dang 'bras bu nyes pa gsum las gyur pa'i nad thams cad rtsad nas zhi bar mos la 'di'i rjes zlos/__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M sarba dz+wA ra pra sha ma na ya swA hA:__lan gsum/__sngags byang dang shel phreng thogs la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas de nyid brtan par byas par mos shig__/AH__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__snying po sngags kyis dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun byang nas:__nus pa'i gsung du smin par shog:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__wA ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung sngags kyi dbang thob/__ngag gi nad gdon sdig sgrib dag__/gsung bzlas brjod bya ba la dbang*/__grags stong rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa thugs phyag mtshan gyi dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal ri khrod ma'i thugs ka nas ngo bo ye shes kyi rang gzugs/__rnam pa shing lo'i sbrang yab kyi tshogs rgyangs kyis byon te khyed rang gi snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__ye shes chen pos dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun byang nas:__'od gsal thugs su smin par shog:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs phyag mtshan gyi dbang thob/__yid kyi nad gdon sdig sgrib dag__/thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__rig stong rdo rje'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa yon tan rgyan gyi dbang la/__rin thang med pa'i lha'i dar gos dang rin po che'i rgyan cha sna tshogs pa gnas so sor bgos te mnga' gsol bar mos shig__/gos rgyan gtad la/__swA:__sangs rgyas kun dang dbyer pa'i:__longs spyod rgyan gyis dbang bskur bas:__nyon mongs sgrib pa kun byang nas:__bsam yas yon tan yongs rdzogs shog:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__gu Na badz+ra a b+hi Shiny+tsa swA:__des yon tan rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__sa lam gyi yon tan spel ba la dbang*/__bral ba dang rnam par smin pa'i yon tan yongs su rdzogs pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa phrin las gtor ma'i dbang la/__gtor snod ye shes rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma rig pa'i lha mo ri khrod ma dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs pas sku las 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa thams cad bsal/__rig pa dang phyag rgya'i tshogs ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__byin rlabs mchog gis dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa kun byang nas:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M swA hA:__karma badz+ra a b+hi Shiny+tsa hA:__des phrin las gtor ma'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__'gro 'dul gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang*/__rtag cing khyab pa'i phrin las lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__gsum pa mtha' rten ni/__rig pa chen mo'i nus pas gzi byin bskyed pa'i gnyen po'i sman mchog gtad pas 'go ba'i yams nad gdug pa can mtha' dag zhi bar byed pa'i mthu dbang thob par mos shig__/ril bu'am rdzas sbyar gtad la/__pa~M:__nad gdon gdug pa'i gnyen po'i sman:__rdo rje sngags kyis byin bskyed pa:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__mi bzad nad kun zhi bar shog:__oM pi sha tsi par+Na sha ba rI pa~M sarba dz+wA ra pra sha ma na ya swA hA:__sarba dz+wa ra pra sha ma a b+hi Shiny+tsA maM:__zhes pas rdzas bsregs pa'i dud pas kyang bdug la shis brjod byas pas grub bo/__!__/gsum pa nyon mongs pa nga rgyal gyi mthu las bskyed pa ma rungs pa'i gdon bgegs gtum po rnams dang dgra jag chom rkun thams cad zhi bar byed pa rig pa'i rgyal mo 'od zer can ma'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/snyim pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la dad cing gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__'od zer can ma bdag la dgongs:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang gnyis su med pa'i mdun bskyed rig pa'i rgyal mo 'od zer can ma la skyabs yul dkon mchog rgya mtshos bskor te bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__phyogs bcu dus bzhir bzhugs pa yi:__skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__'di ltar 'khor ba'i rgya mtsho chen por thog ma med pa nas sdug bsngal gyis g.yeng ba'i pha ma lus can mtha' dag gtan bde sangs rgyas kyi sa la dgod par bya/__de'i ched du dbang gis rgyud smin par byas te zab mo'i lam nyams su len par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bdag gzhan mi mthun zhi ba dang :__byang chub go 'phang myur thob phyir:__sgo gsum lha sngags ting 'dzin gyi:__ye shes bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re nas gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan na dbang gi snod du mi rung bas/__bde bar gshegs pa sras dang bcas pa'i bslab gzhi mtha' dag la rjes su slob cing byang chub spyod pa rgya mtsho ci nus su spyad par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i 'dun pa drag po dang ldan pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi btang na:__rdo rje rgyal pos byin brlab mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyad dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa 'grub gyur cig:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgau gsum gyi gnad legs par bcings la dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu gsal thob cig:__aH__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug rig rtsal ma~M dkar po:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__'od zer can ma sku mdog dkar:__phyag g.yas skyabs sbyin g.yon pa ni:__mya ngan med shing yal ga bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi 'dzum sgeg khro'i gzi byin 'bar:__zhabs zung phyed skyil rol pas bzhugs:__mi mthun srung zhing zhi byed pa'i:__nyi ma stong gi gzi 'od 'phro:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__de ltar khyed rang rnams rig pa'i lha mo 'od zer can ma gnas gsum 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i thugs ka dang*/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha'i thugs ka nas kyang 'od zer nam mkha'i khams gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par du rig pa'i lha mo 'od zer can ma'i thugs dam gyi rgyud bskul/__de thams cad kyang rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi phyag rgyar bzhengs te char chen po bab pa bzhin thib thib byon nas rang rang la thim pas gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/spos dud dang rol mo'i sgra sbyar/__dbyangs kyi nga ros bskul te/__oM:__ye shes dbyings las ma g.yos kyang :__snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa:__rig pa'i lha mo rdzu 'phrul can:__sngon gyi thugs dam dgyes dgongs nas:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__lus ngag yid la byin gyis rlobs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dngos grub ma lus deng 'dir stsol:__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__brjod la byin dbab/__de ltar ye shes pa dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par byas pas mos shig__/me tog gam rgya gram mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/__de nas dngos gzhi'i dbang rnams rim par bskur ba la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po/__sbyor ba smin byed kyi gzhi dgod pa la 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/slob dpon thugs nas 'od 'phros pas:__dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs bum pa'i dbang bskur gyur:__rnam bum mgor bzhag la/__oM:__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__sgrib dag nus pa yongs rdzogs shog:__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chus dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po rnam par snang mdzad kyis dbur brgyan par gyur/__gnyis pa dngos gzhi sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po sku'i dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal mau 'od zer can ma'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi dpral bar thim par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun byang nas:__rdo rje'i sku ru smin par shog:__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM:__des sku phyag rgya'i dbang thob/__lus kyi nad gdon sdig sgrib dag__/sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__snang stong rdo rje'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsung dbang gi thog mar bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus dung dung byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs kar bdud rtsi'i rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__thugs srog ma~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar zla steng ma~M yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__bde bar gshegs pa thams cad kyi byin rlabs bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus nas rang la thim pas byin gyis brlabs par mos la 'di'i rjes zlos/__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__lan gsum/__slar yang bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las rang 'dra'i sprul pa grangs med pa spros gdon bgegs dgra dang chom rkun la sogs pa gdug pa can thams cad rgyang ring du bskrad 'od zer tshur 'dus srung ba'i las mdzad/__skyabs sbyin gyi phyag rgya brkyangs pa'i 'og tu rang gzhan thams cad tshud pas bar chad kun las dbugs dbyung zhing*/__mya ngan med pa'i shing gi yal ga las rdo rje'i 'od zer 'phros pas/__srung ba'i gur khang brtan pa'i mos pa mdzad nas 'di'i rjes zlos/__oM ma ri ts+yai mA~M sarba shA trUn big+h+nAn tsak+Shu rmu kha b+han+d+ha b+han+d+ha swA hA:__lan gsum/__sngags byang dang shel phreng thogs la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas de nyid brtan par byas par mos shig__AH__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__snying po sngags kyis dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun byang nas:__nus pa'i gsung du smin par shog:__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__wA ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung sngags kyi dbang thob/__ngag gi nad gdon sdig sgrib dag__/gsung bzlas brjod bya ba la dbang*/__grags stong rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa thugs phyag mtshan gyi dbang la/__mdun bskyed rig pa'i lha mo 'od zer can ma'i thugs ka nas ngo bo ye shes kyi rang gzugs/__rnam pa mya ngan med pa'i shing gi tshogs rgyangs kyis byon te khyed rang gi snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__ye shes chen pos dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun byang nas:__'od gsal thugs su smin par shog:__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs phyag mtshan gyi dbang thob/__yid kyi nad gdon sdig sgrib dag__/thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__rig stong rdo rje'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa yon tan rgyan gyi dbang la/__rin thang med pa'i lha'i dar gos dang rin po che'i rgyan cha sna tshogs pa gnas so sor bgos te mnga' gsol bar mos shig__/gos rgyan gtad la/__swA:__sangs rgyas kun dang dbyer pa'i:__longs spyod rgyan gyis dbang bskur bas:__nyon mongs sgrib pa kun byang nas:__bsam yas yon tan yongs rdzogs shog:__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__gu Na badz+ra a b+hi Shiny+tsa swA:__des yon tan rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__sa lam gyi yon tan spel ba la dbang*/__bral ba dang rnam par smin pa'i yon tan yongs su rdzogs pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa phrin las gtor ma'i dbang la/__gtor snod ye shes rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma rig pa'i lha mo 'od zer can ma dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs pas sku las 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa thams cad bsal/__rig pa dang phyag rgya'i tshogs ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__byin rlabs mchog gis dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa kun byang nas:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__oM ma ri ts+yai mA~M swA hA:__karma badz+ra a b+hi Shiny+tsa hA:__des phrin las gtor ma'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__'gro 'dul gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang*/__rtag cing khyab pa'i phrin las lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/mtha' rten la/__seng ldeng dbyug to rdo rje'i tog gis spras pa gtad pas gzugs can dgra jag chom rkun gyi tshogs dang gzugs med stong phrag brgyad cu'i bgegs rigs thams cad zhi bar byed pa'i mthu dbang thob par mos shig__/mA~M:__'bar ba'i rdo rje'i dbyug pa yis:__gdon dgra bar chad 'joms par byed:__skal ldan khyod la gtad pa yis:__phas rgol gdug pa kun zhi shog:__oM ma ri ts+yai mA~M sarba shA trUn big+h+nAn tsak+Shu rmu kha b+han+d+ha b+han+d+ha swA hA:__badz+ra daN+Da dz+wa la a b+hi Shiny+tsA mi:__zhes gtad la shis pa brjod pas grub bo/__!__/bzhi pa nyon mongs pa phrag dog gi mthu las bskyed pa phas rgol byad phur rbod gtong gi sbyor ba ngan pa thams cad zhi bar byed pa rig pa'i rgyal mo gtsug tor gdugs dkar mo'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/snyim pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la dad cing gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__gtsug tor dkar mo bdag la dgongs:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang gnyis su med pa'i mdun bskyed rig pa'i rgyal gtsug tor gdugs dkar mo la skyabs yul dkon mchog rgya mtshos bskor te bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__phyogs bcu dus bzhir bzhugs pa yi:__skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__'di ltar 'khor ba'i rgya mtsho chen por thog ma med pa nas sdug bsngal gyis g.yeng ba'i pha ma lus can mtha' dag gtan bde sangs rgyas kyi sa la dgod par bya/__de'i ched du dbang gis rgyud smin par byas te zab mo'i lam nyams su len par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bdag gzhan mi mthun zhi ba dang :__byang chub go 'phang myur thob phyir:__sgo gsum lha sngags ting 'dzin gyi:__ye shes bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re nas gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan na dbang gi snod du mi rung bas/__bde bar gshegs pa sras dang bcas pa'i bslab gzhi mtha' dag la rjes su slob cing byang chub spyod pa rgya mtsho ci nus su spyad par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i 'dun pa drag po dang ldan pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi btang na:__rdo rje rgyal pos byin brlab mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyad dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa 'grub gyur cig:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgau gsum gyi gnad legs par bcings la dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu gsal thob cig:__a:__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug rig rtsal oM dkar po:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__gtsug tor chen mo sku mdog dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas gdugs dkar bsgrengs:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi zhing khro mo'i nyams dang ldan:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:__ye shes nyi zla'i 'od zer gyis:__byad phur rbod gtong 'jigs pa 'phrog:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__de ltar khyed rang rnams rig pa'i lha mo gdugs dkar mo gnas gsum 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i thugs ka dang*/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha'i thugs ka nas kyang 'od zer nam mkha'i khams gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par du rig pa'i lha mo gdugs dkar mo'i/__thugs dam gyi rgyud bskul/__de thams cad kyang rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi phyag rgyar bzhengs te char chen po bab pa bzhin thib thib byon nas rang rang la thim pas gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/spos dud dang rol mo'i sgra sbyar/__dbyangs kyi nga ros bskul te/__oM:__ye shes dbyings las ma g.yos kyang :__snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa:__rig pa'i lha mo rdzu 'phrul can:__sngon gyi thugs dam dgyes dgongs nas:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__lus ngag yid la byin gyis rlobs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dngos grub ma lus deng 'dir stsol:___oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__brjod la byin dbab/__de ltar ye shes pa dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par byas pas mos shig__/me tog gam rgya gram mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/___de nas dngos gzhi'i dbang rnams rim par bskur ba la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po/__sbyor ba smin byed kyi gzhi dgod pa la 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/slob dpon thugs nas 'od 'phros pas:__dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs bum pa'i dbang bskur gyur:__rnam bum mgor bzhag la/__oM:__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__sgrib dag nus pa yongs rdzogs shog:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chus dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po rnam par snang mdzad kyis dbur brgyan par gyur/__gnyis pa dngos gzhi sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po sku'i dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal mo'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi dpral bar thim par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun byang nas:__rdo rje'i sku ru smin par shog:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM/__des sku phyag rgya'i dbang thob/__lus kyi nad gdon sdig sgrib dag__/sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__snang stong rdo rje'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsung dbang gi thog mar bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus dung dung byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs kar bdud rtsi'i rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__thugs srog oM yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar zla steng oM yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__bde bar gshegs pa thams cad kyi byin rlabs bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus nas rang la thim pas byin gyis brlabs par mos la 'di'i rjes zlos/__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__lan gsum/__slar yang bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las pho nya gzhan gyis mi thub ma dkar mo rdo rje dang phur bu bsnams pa dpag tu med 'phros/__byad phur rbod gtong thams cad phyir zlog cing srung ba dang zhi ba'i las mdzad pa'i mos pa mdzod la 'di'i rjes zlos/__oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaT:swA hA:__lan gsum/__sngags byang dang shel phreng thogs la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas de nyid brtan par byas par mos shig__/AH__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__snying po sngags kyis dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun byang nas:__nus pa'i gsung du smin par shog:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__wA ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung sngags kyi dbang thob/__ngag gi nad gdon sdig sgrib dag__/gsung bzlas brjod bya ba la dbang*/__grags stong rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa thugs phyag mtshan gyi dbang la/__mdun bskyed rig pa'i lha mo gdugs dkar mo'i thugs ka nas ngo bo ye shes kyi rang gzugs/__rnam pa gdugs dkar po'i tshogs rgyangs kyis byon te khyed rang gi snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__ye shes chen pos dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun byang nas:__'od gsal thugs su smin par shog:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs phyag mtshan gyi dbang thob/__yid kyi nad gdon sdig sgrib dag__/thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__rig stong rdo rje'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa yon tan rgyan gyi dbang la/__rin thang med pa'i lha'i dar gos dang rin po che'i rgyan cha sna tshogs pa gnas so sor bgos te mnga' gsol bar mos shig__/gos rgyan gtad la/__swA:__sangs rgyas kun dang dbyer pa'i:__longs spyod rgyan gyis dbang bskur bas:__nyon mongs sgrib pa kun byang nas:__bsam yas yon tan yongs rdzogs shog:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__gu Na badz+ra a b+hi Shiny+tsa swA:__des yon tan rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__sa lam gyi yon tan spel ba la dbang*/__bral ba dang rnam par smin pa'i yon tan yongs su rdzogs pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa phrin las gtor ma'i dbang la/__gtor snod ye shes rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma rig pa'i lha mo gdugs dkar mo dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs pas sku las 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa thams cad bsal/__rig pa dang phyag rgya'i tshogs ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__byin rlabs mchog gis dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa kun byang nas:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__karma badz+ra a b+hi Shiny+tsa hA:__des phrin las gtor ma'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__'gro 'dul gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang*/__rtag cing khyab pa'i phrin las lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/mtha' rten la/__gzhan gyis mi thub pa 'bar ba chen po'i phur bu gtad pas pha rol gyi bsam sbyor ngan pas brtsams pa'i byad phur rigs sngags dmod pa'i sbyor ba thams cad zhi bar byed pa'i mthu dbang thob/__phur bu 'dril zhing phyogs bcur gdengs pas de dag skad cig gis thal bar brlag par mos shig__/ces phur bu gtad la 'dril zhing gdengs su gzhug la/__oM:__sangs rgyas phrin las kI la ya:__gzhan gyis mi thub ngo bor rdzogs:__skal ldan khyod la gtad pa yis:__byad phur rbod gtong kun zhi shog:__oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaT:swA hA:__a pa ra dzi ta kI la ya a b+hi Shiny+tsA mi:__de nas byad dkrol bya ba la/__bsgrub bya mdun tu tsog pur bkod/__yan lag lnga po tshon skud sna lngas rgya gram du bsdams la/__khyed rang rnams la sngon gyi las dang 'phral gyi rkyen las gyur pa'ang rung ste gzugs can mi dang gzugs med lha 'dre rnams kyis gdug cing rtsub pa'i bsam sbyor ngan pas byad kha phur kha rbod gtong rbad 'dre gtong ba dang*/__rig sngags dmod mo mnan sreg 'phang ba'i sbyor ba la sogs pas lus ngag yid gsum bcing ba rnam pa lngas bcings pa thams cad rnam pa sbrul rigs lnga'i zhags pas bcings te g.yo 'gul mi nus par bsdams pa la/__slob dpon rig pa'i lha mo gtsug tor gdugs dkar mo cung zad khros pa'i nyams can tu gsal ba'i thugs ka nas sprul pa'i khro mo lcags kyu dang zhags pa thogs pa nyi zer gyi rdul lta bu 'phros/__khyed rang rnams kyi sgo gsum la gnod cing 'tshe bar byed pa'i byad phur rbod gtong rig sngags kyi sbyor ba ngan pa thams cad skad cig gis bkug ste tshon skud la thim par mos shig__/lcags kyu'i phyag rgya byas la/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka'=__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stongs kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bka'=__khyad par rig pa'i rgyal mo gtsug tor gdug dkar mo can gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__bsrung bya 'di rnams kyi lus ngag yid gsum la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gzugs can mi dang gzugs med lha 'dre'i byad phur rbod gtong chag che nyam nga rig sngags dmod pa'i sbyor ba ngan pa ci mchis pa thams cad tshon skud sna lnga'i bcing pa 'di la khug nas thim par gyur cig__/oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaTaHswA hA:__badz+ra aM ku sha dzaH__badz+ra pA sha hU~M:__badz+ra s+pho Ta ba~M:__badz+ra g+han+d+he hoH__lan gsum kyis bkug__/gri me dang chu dang shur ba thogs la/__gtsug tor gdugs dkar mo'i rig pa dang phyag rgya'i mthu dang*/__sangs rgyas sras dang bcas pa'i byin rlabs nus stobs gcig tu bsdus pa ye shes kyi ral gri me 'bar bas/__khyed rang rnams kyi sgo gsum bya byed dang bcas pa la phas rgol byad ma'i rigs sngags dmod pa rdzas dang 'khrul 'khor la sogs pas byad du bcug pa'i 'ching ba thams cad lhag ma med par dum bur bcad cing gtubs pas lus ngag yid gsum bde 'bol gyis song bar sgoms shig__/hU~M:_ye shes ral gri me 'bar ba:__phyir zlog chen mo'i rig sngags dang :__sangs rgyas kun gyi nus stobs rdzogs:__phrin las rtsal shugs 'chang ba dang :__dkon mchog gsum gyi bden pa dang :__rtsa gsum srung ma'i byin rlabs stobs:__sngags dang phyag rgya ting 'dzin mthus:__phas rgol rig sngags byad stems dang :__rdzas dang 'khrul 'khor dmod pa'i dbal:__lha klu gnod sbyin sha za'i gdon:__sde brgyad gdug pa'i tshogs rnams kyi:__lha yi phyag rgyas lus bcings pa'i:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__sngags kyi nus pas ngag bcings pa'i:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__ting 'dzin sbyor bas yid bcings pa'i:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__dmod pas bya ba bcings pa yi:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__rdzas kyis byed pa bcings pa yi:__'ching ba thams cad bcad par bgyi:__oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaTaHswA hA:__sarba ban+d+ha ka ko d+ha b+hin+d+ha b+hin+d+ha ts+tshin+d+ha ts+tshin+d+ha da ha da ha hU~M hU~M phaT phaT:__zhes bzla bzhin pas byad thag tshon skud dum bu mang du bcad/__de nas me hom sbar la/__stong pa'i ngang las ye shes kyi:__me phung drag tu 'bar ba'i klong :__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__gtsug gtor chen mo sku mdog dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas gdugs dkar sgreng :__rngams brjid khros pa'i chas ldan gsal:__ye shes nyi zla'i 'od zer gyis:__byad phur rbod gtong 'jigs pa 'phrog:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__ye shes spyan drangs gnyis med thim:__dbang lhas dbang bskur rigs kyi bdag:__rnam par snang mdzad dbur brgyan gyur:__bsreg rdzas dang byad thag dum bur gtubs pa rnams bsres te rim bzhin phul la/__hU~M:__'bar ba me yi dkyil 'khor du:__rdo rje gtsug tor phyir zlog che:__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi:__byin rlabs dbang bskur nus stobs rdzogs:__phas rgol rig sngags tshar bcad pa'i:__thugs rje thugs dam dus la bab:__ye shes rngams pa'i mthu rtsal skyed:__byad ma rbod gtong 'byung po yis:__bsgrub bya'i sgo gsum bya byed la:__bcings pa rnam lnga'i 'ching ba kun:__rjes shul lhag ma med par bzhes:__rdo rje ye shes me yis bsreg:__stobs rtsal phrin las yongs rdzogs mdzod:__oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaTaHswA hA:__sarba ban+d+ha ka ko d+ha kha kha khA hi khA hi:__ha na ha na da ha da ha dz+wa la ra~M b+hasmiM ku ru hU~M hU~M phaT phaT:__ces pa'i sngags re dang rdzas re sprad la lan ji ltar rigs pas bsreg__/de ltar phul bas byad phur rbod gtong gi gnod pa dang de las gyur pa'i nad gdon bar chad thams cad rjes shul lhag med du bsreg par gyur/__ces mos/__badz+ra muH__me lha ye shes pa rang bzhin chos kyi dbyings su gshegs/__dam tshig pa rab tu 'bar ba'i me lce dang 'od zer rnon pos khyed rang rnams la nye bar 'tshe ba'i byad phur rbod gtong la sogs pa'i bag chags phra mo rnams kyang sbyangs bar byas pa'i mos pas me thab kyi khar lan bdun 'gong mdzod/__ces lan bdun me thab khar mchongs su gzhug__/de nas bkru byab srung gsum gyi sgo nas mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi zhing bde legs kyi yon tan spel ba'i cho ga bsgrub pa yin pas dmigs pa 'di ltar du sgoms shig__/slob dpon rig pa'i lha mo gdugs dkar mor gsal ba'i phyag na rin po che'i bum pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba masnams te spyi bo nas blugs pas khyed rang rnams kyi tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i rgyu sdig sgrib nyes ltung*/__'bras bu nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad phu chu drag pos thal ba bdas pa bzhin bkrus te lus shel dkar bum pa rdul med pa ltar dag cing gtsang la 'od gsal bar gyur pa'i mos pa mdzod/__rnam bum gyis khrus byed bzhin pas/__hU~M:_bum pa bzang po che ba'i mchog:__phyi ni rgyan ldan mtshan nyid rdzogs:__nang bcud lha sngags dbyer med pa'i:__ye shes bdud rtsis yongs gang bas:__skal ldan khyod la khrus bgyis pas:__nyon mongs shes bya snyoms 'jug gi:__sgrib pa'i dri ma kun dag nas:__sgo gsum mi mthun 'gal rkyen gyi:__sdug bsngal rgyu 'bras zhi bar shog:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaTaHswA hA:__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba big+h+nAn bgegs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba ro ga nad thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba duSh+taM gdug pa can thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba dz+wa ra rims thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba u pa dra ba~M nye bar 'tshe ba thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba gra ha gdon thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba a kA la mr-i t+yu dus ma yin par 'chi ba thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba duswap+naM rmi lam ngan pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba durni mit+ta mtshan ma ngan pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__sarba tsit+ta ku la sems kyi g.yeng ba ngan pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__gzhan yang byad kha rbod gtong*/__chag che nyam nga*/__bkra mi shis pa dang skal ba ngan pa/__sgo gsum la gnod cing 'tshe ba'i mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/__zhes sbyar bas bkrus mthar bum chu khong du blud/__de nas byab pa ni/__lag g.yas rdo rje dang bcas ku sha sgro mdongs can thogs la/__slob dpon rig pa'i lha mo gdugs dkar mor gsal ba'i phyag g.yas dag byed bkra shis pa'i rtsa mchog rma bya'i mdongs thig dang bcas pa'i dbus su zla ba'i dkyil 'khor la oM yig dkar po sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi rlung byung*/__khyed rang rnams la phog pas khrus kyis ma dag pa'i lhag ma sdig sgrib nad gdon grib dang mi gtsang ba ci mchis pa thams cad nag 'ub kyis ded nas khrus chu'i nang du gzugs brnyan shar ba la sib sib thim pas lus ngag yid gsum bde sangs kyis song bar mos shig__/hoH__dkon mchog rtsa gsum bden stobs dang :__rig pa'i rgyal mo'i byin rlabs kyis:__skal ldan slob ma'i sgo gsum gyi:__mi mthun phyogs kun byang gyur cig:__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaT:swA hA:__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba big+h+nAn bgegs thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba ro ga nad thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba duSh+taM gdug pa can thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba dz+wa ra rims thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba u pa dra ba~M nye bar 'tshe ba thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba gra ha gdon thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba a kA la mr-i t+yu dus ma yin par 'chi ba thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba duswap+naM rmi lam ngan pa thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba durni mit+ta mtshan ma ngan pa thams cad a pa nA ye swA hA:__sarba tsit+ta ku la sems kyi g.yeng ba ngan pa thams cad a pa nA ye swA hA:__gzhan yang byad kha rbod gtong*/__chag che nyam nga*/__bkra mi shis pa dang skal ba ngan pa/__sgo gsum la gnod cing 'tshe ba'i mi mthun pa'i phyogs thams cad a pa nA ye swA hA:__/de nas glud gtor changs bu khrus chu rnams lhan cig tu bran la/__a kA ro'i sngags rgya lan gsum gyis byin brlab/__gtor ma khrus chu rnams bdud rtsi'i rgya mtsho 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan pa bgegs rigs lan chags thams cad tshims par byed pa'i nus ldan du gyur par mos:__sarba big+h+nAn A kar Sha ya dzaH__ces mgron 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu She b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM gr-i ha Ne daM baM l+yA+e di swA hA:__zhes pa lan gsum gyis bsngos la/__na mo/__/rig 'dzin rtsa brgyad kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka'=__chos kyi bka'=__dge 'dun gyi bka'=__gsang sngags rig sngags gzungs sngags snying po phyag rgya ting nge 'dzin gyi bka'=__chos nyid gdod nas stong kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bka' bden pa dang*/__khyad par rig pa'i rgyal mo gdugs dkar mo'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden=__bden pa chen po'i byin rlabs kyis rdo rje'i slob ma 'di rnams kyi lus ngag yid gsum la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gdon bgegs 'byung po log par 'dren pa thams cad lan chags glud kyi gtor ma 'dis tshims par gyis la sa'i phyogs 'dir ma gnas par gzhan du dengs shig__/gal te mi 'gro na khro bo ye shes kyi rdo rje me rab tu 'bar bas khyed rnams kyi mgo bo tshal pa brgyar 'gas par 'gyur ta re/__zhes bden stobs brjod/__sum+b+ha ni sogs drag sngags rol mo yungs thun gu gul dud pas bskrad la/__glud gtor changs bu khrus chu rnams 'dor du gzhug__/srung ba ni/__slob dpon rig pa'i lha mo gdugs dkar mor gsal ba'i phyag gi rdo rje las rdo rje phra mo dpag tu med pa 'phros/__khyed rang rnams kyi lus la rdo rje'i go khrab zhu lugs su g.yogs pas sgo gsum rdo rje'i rang bzhin tu byin gyis brlabs te phyin chad sdig sgrib nad gdon bgegs dang bar gcod gang gis kyang tshugs pa'i skabs med par gyur par mos shig__/hU~M:_sangs rgyas kun gyi dam tshig mchog:__ye shes rdo rje'i phyag rgya yis:__lus ngag yid la rgyas gtab pas:__mi mthun tshogs kun srung gyur cig:__gnas bdun tu rdo rje rgya gram gyi tshul du reg la/__oM si tA ta pa tre hU~M swA hA:__oM si tA ta pa tre hU~M a na le a na le:__bi Sha de bi Sha de:__bai ra bai ra:__badz+ra d+hA ri Ni:__badz+ra pA Ni b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hU~M phaT phaT:swA hA:__sarba pA paM sdig pa dang sgrib pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba big+h+nAn bgegs thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba ro ga nad thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba duSh+taM gdug pa can thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba dz+wa ra rims thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba u pa dra ba~M nye bar 'tshe ba thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba gra ha gdon thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba a kA la mr-i t+yu dus ma yin par 'chi ba thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba duswap+naM rmi lam ngan pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba durni mit+ta mtshan ma ngan pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__sarba tsit+ta ku la sems kyi g.yeng ba ngan pa thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__gzhan yang byad kha rbod gtong*/__chag che nyam nga*/__bkra mi shis pa dang skal ba ngan pa/__sgo gsum la gnod cing 'tshe ba'i mi mthun pa'i phyogs thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA/__ces bsrung*/__de nas bden stobs brjod pa ni/__nam mkha' med par gyur na yang :__sngags kyi dngos grub med mi srid:__lha dang drang srong gis bshad pa'i:__rig sngags bslu ba mi srid na:__'dod chags bral bas byas pa yi:__gsang sngags sbyor bas bslu ba ni:__ma byung 'byung bar mi 'gyur ro/__/sngags dang rten 'brel mi bslu zhing :__ting 'dzin nus pa bsam mi khyab:__dkon mchog gsum dang rtsa gsum gyi:__bden pa chen po'i mthu stobs kyis:__byad phur rmod pa'i sbyor ba las:__deng nas rtag tu rgyal gyur cig:__dza ya dza ya su dza ya:__zhes dang*/__shis brjod rgyas par byas pas grub bo/__!__/lnga pa nyon mongs pa 'dod chags kyi mthu las bskyed pa sems kyi rnam par g.yeng ba dang yid mi bde ba'i sdug bsngal thams cad zhi bar byed pa rig pa'i rgyal mo sher phyin dkar mo'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal/___ces maN+Dal 'bul du gzhug__/snyim pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la dad cing gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__sher phyin dkar mo bdag la dgongs:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang gnyis su med pa'i mdun bskyed rig pa'i rgyal mo sher phyin dkar mo la skyabs yul dkon mchog rgya mtshos bskor te bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__phyogs bcu dus bzhir bzhugs pa yi:__skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__'di ltar 'khor ba'i rgya mtsho chen por thog ma med pa nas sdug bsngal gyis g.yeng ba'i pha ma lus can mtha' dag gtan bde sangs rgyas kyi sa la dgod par bya/__de'i ched du dbang gis rgyud smin par byas te zab mo'i lam nyams su len par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bdag gzhan mi mthun zhi ba dang :__byang chub go 'phang myur thob phyir:__sgo gsum lha sngags ting 'dzin gyi:__ye shes bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re nas gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan na dbang gi snod du mi rung bas/__bde bar gshegs pa sras dang bcas pa'i bslab gzhi mtha' dag la rjes su slob cing byang chub spyod pa rgya mtsho ci nus su spyad par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i 'dun pa drag po dang ldan pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi btang na:__rdo rje rgyal pos byin brlab mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyad dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa 'grub gyur cig:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgau gsum gyi gnad legs par bcings la dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu gsal thob cig:__aH__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug rig rtsal pra~M dkar po:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__shes rab pha rol phyin ma dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__ut+pal sher phyin glegs bam bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi 'dzum shin tu sgeg pa'i nyams:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung bzhugs:__phyi nang sdug bsngal kun sel ba'i:__ye shes 'od zer rab tu 'bar:__gnas gsum oM AHhU~M gi mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__de ltar khyed rang rnams rig pa'i lha mo sher phyin dkar mo gnas gsum 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i thugs ka dang*/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha'i thugs ka nas kyang 'od zer nam mkha'i khams gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par du rig pa'i lha mo sher phyin dkar mo'i/__thugs dam gyi rgyud bskul/__de thams cad kyang rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi phyag rgyar bzhengs te char chen po bab pa bzhin thib thib byon nas rang rang la thim pas gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/spos dud dang rol mo'i sgra sbyar/__dbyangs kyi nga ros bskul te/__oM__ye shes dbyings las ma g.yos kyang :__snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa:__rig pa'i lha mo rdzu 'phrul can:__sngon gyi thugs dam dgyes dgongs nas:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__lus ngag yid la byin gyis rlobs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dngos grub ma lus deng 'dir stsol:___oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__brjod la byin dbab/__de ltar ye shes pa dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par byas pas mos shig__/me tog gam rgya gram mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/___de nas dngos gzhi'i dbang rnams rim par bskur ba la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po/__sbyor ba smin byed kyi gzhi dgod pa la 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/slob dpon thugs nas 'od 'phros pas:__dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs bum pa'i dbang bskur gyur:__rnam bum mgor bzhag la/__oM:__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__sgrib dag nus pa yongs rdzogs shog:___oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chus dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po rdo rje sems dpas dbur brgyan par gyur/__gnyis pa dngos gzhi sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po sku'i dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal mo sher phyin dkar mo'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi dpral bar thim par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun byang nas:__rdo rje'i sku ru smin par shog:__oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM/__des sku phyag rgya'i dbang thob/__lus kyi nad gdon sdig sgrib dag__/sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__snang stong rdo rje'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsung dbang gi thog mar bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus dung dung byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed rig pa'i lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs kar bdud rtsi'i rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__thugs srog pra~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar zla steng pra~M yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__bde bar gshegs pa thams cad kyi byin rlabs bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus nas rang la thim pas byin gyis brlabs par mos la 'di'i rjes zlos/___oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__lan gsum/__slar yang bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi 'od zer rab tu 'bar ba me'i phreng ba lta bu 'phros rang gzhan sems can thams cad kyi snying la thim pas/__rmongs pa dang ma rig pa las byung ba'i sems kyi rnam par g.yeng ba dang lus kyi sdug bsngal ba dang yid mi bde ba mtha' dag_/skad cig nyid la yongs su zhi nas lus dang sems la zag med kyi bde bas khyab/__gzungs dang blo gros kyi nus mthu ma lus pa thob pa'i mos pa dang bcas te 'di'i rjes zlos mdzod/__oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA pi tsu pi tsu pra dz+nyA war+d+ha ni:__dz+wa la dz+wa la me d+ha war+d+ha ni:__d+hi ri d+hi ri bud+d+hi war+d+hA ni:__sarba duHkha shAn+tiM ku ru ku ru swA hA:__lan gsum/__sngags byang dang shel phreng thogs la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas de nyid brtan par byas par mos shig__/AH__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__snying po sngags kyis dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun byang nas:__nus pa'i gsung du smin par shog:__oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__wA ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung sngags kyi dbang thob/__ngag gi nad gdon sdig sgrib dag__/gsung bzlas brjod bya ba la dbang*/__grags stong rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa thugs phyag mtshan gyi dbang la/__mdun bskyed rig pa'i lha mo sher phyin dkar mo'i thugs ka nas ngo bo ye shes kyi rang gzugs/__rnam pa ut+pa la dang shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i glegs bam gyi tshogs rgyangs kyis byon te khyed rang gi snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__ye shes chen pos dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun byang nas:__'od gsal thugs su smin par shog:__oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs phyag mtshan gyi dbang thob/__yid kyi nad gdon sdig sgrib dag__/thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__rig stong rdo rje'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa yon tan rgyan gyi dbang la/__rin thang med pa'i lha'i dar gos dang rin po che'i rgyan cha sna tshogs pa gnas so sor bgos te mnga' gsol bar mos shig__/gos rgyan gtad la/__swA:__sangs rgyas kun dang dbyer pa'i:__longs spyod rgyan gyis dbang bskur bas:__nyon mongs sgrib pa kun byang nas:__bsam yas yon tan yongs rdzogs shog:__oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__gu Na badz+ra a b+hi Shiny+tsa swA:__des yon tan rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__sa lam gyi yon tan spel ba la dbang*/__bral ba dang rnam par smin pa'i yon tan yongs su rdzogs pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa phrin las gtor ma'i dbang la/__gtor snod ye shes rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma rig pa'i lha mo shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar mo dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs pas sku las 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa thams cad bsal/__rig pa dang phyag rgya'i tshogs ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__byin rlabs mchog gis dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa kun byang nas:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA swA hA:__karma badz+ra a b+hi Shiny+tsa hA:__des phrin las gtor ma'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__'gro 'dul gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang*/__rtag cing khyab pa'i phrin las lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__mtha' rten la/___legs par sbyar cing tshul bzhin bsgrubs pa'i sman mar/__zhes sam/__med na/__sman mchog dpa' bo rig sngags kyis btab pa lag tu gtad pas sems kyi rnam par g.yeng ba dang mi bde sdug bsngal gyi zug rngu thams cad zhi bar byed pa'i mthu dbang thob par mos shig__/pra~M:__shes rab pha rol phyin ma yi:__ye shes chen po'i rdzas mchog 'di:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__sdug bsngal rgyu 'bras zhi bar shog:__oM pra~M pra dz+nyA pA ra mi tA pi tsu pi tsu pra dz+nyA war+d+ha ni:__dz+wa la dz+wa la me d+ha war+d+ha ni:__d+hi ri d+hi ri bud+d+hi war+d+hA ni:__sarba duHkha shAn+tiM ku ru ku ru swA hA:__sarba duHkha pra sha ma a b+hi Shiny+tsA mi:__ces dang shis brjod byas pas grub bo/__!__/drug pa bden pa'i tshul la log par lta ba'i las kyi mthu las skyes pa'i 'byung bzhi dug mtshon gcan gzan sogs 'jigs pa'i tshogs thams cad zhi bar byed pa rig pa'i rgyal mo sgrol ma dkar mo'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/snyim pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la dad cing gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__sgrol ma dkar mo bdag la dgongs:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang gnyis su med pa'i mdun bskyed rig pa'i rgyal mo sgrol ma dkar mo la skyabs yul dkon mchog rgya mtshos bskor te bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__phyogs bcu dus bzhir bzhugs pa yi:__skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__'di ltar 'khor ba'i rgya mtsho chen por thog ma med pa nas sdug bsngal gyis g.yeng ba'i pha ma lus can mtha' dag gtan bde sangs rgyas kyi sa la dgod par bya/__de'i ched du dbang gis rgyud smin par byas te zab mo'i lam nyams su len par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bdag gzhan mi mthun zhi ba dang :__byang chub go 'phang myur thob phyir:__sgo gsum lha sngags ting 'dzin gyi:__ye shes bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re nas gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan na dbang gi snod du mi rung bas/__bde bar gshegs pa sras dang bcas pa'i bslab gzhi mtha' dag la rjes su slob cing byang chub spyod pa rgya mtsho ci nus su spyad par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i 'dun pa drag po dang ldan pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi btang na:__rdo rje rgyal pos byin brlab mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyad dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa 'grub gyur cig:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgau gsum gyi gnad legs par bcings la dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu gsal thob cig:__a:__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug rig rtsal tA~M dkar po:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__rje btsun sgrol ma sku mdog dkar:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas ut+pal bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi zhing 'dzum la sgeg pa'i nyams:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung bzhugs:__phyi nang 'jigs pa kun sel ba'i:__thugs rje'i 'od zer rab tu 'phro:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__de ltar khyed rang rnams rig pa'i lha mo sgrol ma dkar mo gnas gsum 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i thugs ka dang*/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha'i thugs ka nas kyang 'od zer nam mkha'i khams gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par du rig pa'i lha mo sgrol ma dkar mo'i/__thugs dam gyi rgyud bskul/__de thams cad kyang rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi phyag rgyar bzhengs te char chen po bab pa bzhin thib thib byon nas rang rang la thim pas gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/spos dud dang rol mo'i sgra sbyar/__dbyangs kyi nga ros bskul te/__oM:__ye shes dbyings las ma g.yos kyang :__snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa:__rig pa'i lha mo rdzu 'phrul can:__sngon gyi thugs dam dgyes dgongs nas:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__lus ngag yid la byin gyis rlobs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dngos grub ma lus deng 'dir stsol:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__brjod la byin dbab/__de ltar ye shes pa dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par byas pas mos shig__/me tog gam rgya gram mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/___de nas dngos gzhi'i dbang rnams rim par bskur ba la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po/__sbyor ba smin byed kyi gzhi dgod pa la 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/slob dpon thugs nas 'od 'phros pas:__dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs bum pa'i dbang bskur gyur:__rnam bum mgor bzhag la/__oM:__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__sgrib dag nus pa yongs rdzogs shog:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chus dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po 'od dpag med kyis dbur brgyan par gyur/__gnyis pa dngos gzhi sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po sku'i dbang la/__mdun bskyed rig pa'i rgyal mo'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi dpral bar thim par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun byang nas:__rdo rje'i sku ru smin par shog:___oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM/__des sku phyag rgya'i dbang thob/__lus kyi nad gdon sdig sgrib dag__/sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__snang stong rdo rje'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsung dbang gi thog mar bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus dung dung byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed rig pa'i lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs kar bdud rtsi'i rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__thugs srog tA~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar zla steng tA~M yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__bde bar gshegs pa thams cad kyi byin rlabs bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus nas rang la thim pas byin gyis brlabs par mos la 'di'i rjes zlos/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__lan gsum/__slar yang bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las ye shes 'od zer gyi snang ba rab tu 'phros pas rang dang srung bya'i phyi rol du zla ba'i mdog can gyi 'khor lo'i gur khang sra zhing brtan pa/__phyi dang nang gi bar du gcod pas tshugs pa'i go skabs med pa la 'od zer kha dog drug gi snang bas bskor _te 'jigs pa dang sdug bsngal thams cad zhi zhing srung ba chen po'i las mdzad pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di gnyis kyi rjes zlos mdzod/__oM tA re tut+tA re tu re sarba duSh+tAn b+ta ya shin+taM ku ru rak+Sha rak+Sha mA~M swA hA:__lan gsum/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma kr-i te sarba duSh+tAn pra duSh+tAn:__dzam+b+ha ya:__s+t+wa~M b+ha ya:__mo hA ya:__b+han+d+ha ya:__hU~M hU~M hU~M:__phaT phaT phaT:__sarba duSh+tAn s+t+waM b+ha ni tA re swA hA:__lan gsum/__sngags byang dang shel phreng thogs la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas de nyid brtan par byas par mos shig__AH__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__snying po sngags kyis dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun byang nas:__nus pa'i gsung du smin par shog:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__wA ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung sngags kyi dbang thob/__ngag gi nad gdon sdig sgrib dag__/gsung bzlas brjod bya ba la dbang*/__grags stong rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa thugs phyag mtshan gyi dbang la/__mdun bskyed rig pa'i lha mo sgrol ma dkar mo'i thugs ka nas ngo bo ye shes kyi rang gzugs/__rnam pa ut+pa la'i tshogs rgyangs kyis byon te khyed rang gi snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__ye shes chen pos dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun byang nas:__'od gsal thugs su smin par shog:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs phyag mtshan gyi dbang thob/__yid kyi nad gdon sdig sgrib dag__/thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__rig stong rdo rje'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa yon tan rgyan gyi dbang la/__rin thang med pa'i lha'i dar gos dang rin po che'i rgyan cha sna tshogs pa gnas so sor bgos te mnga' gsol bar mos shig__/gos rgyan gtad la/__swA:__sangs rgyas kun dang dbyer pa'i:__longs spyod rgyan gyis dbang bskur bas:__nyon mongs sgrib pa kun byang nas:__bsam yas yon tan yongs rdzogs shog:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__gu Na badz+ra a b+hi Shiny+tsa swA:__des yon tan rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__sa lam gyi yon tan spel ba la dbang*/__bral ba dang rnam par smin pa'i yon tan yongs su rdzogs pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa phrin las gtor ma'i dbang la/__gtor snod ye shes rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma rig pa'i lha mo sgrol ma dkar mo dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs pas sku las 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa thams cad bsal/__rig pa dang phyag rgya'i tshogs ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__byin rlabs mchog gis dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa kun byang nas:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__karma badz+ra a b+hi Shiny+tsa hA:__des phrin las gtor ma'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__'gro 'dul gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang*/__rtag cing khyab pa'i phrin las lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__mtha' rten la/__pad+ma'i phyag rgya spyi bor bzhag pas phyi dang nang gi 'jigs pa chen po brgyad dang bcu drug la sogs zhi bar byed pa'i mthu dbang thob par mos shig__/tA~M:__sangs rgyas kun gyi bdag nyid che:__phyag rgya sngags kyi mthu chen pos:__skal ldan khyod la byin brlabs pas:__phyi nang 'jigs pa kun zhi shog:__oM tA re tut+tA re tu re sarba duSh+tAn b+ta ya shin+taM ku ru rak+Sha rak+Sha mA~M swA hA:__ma hA mu dra rak+ShA haM a b+hi Shiny+tsA mi:__shis brjod byas pas grub bo/___!__/bdun pa nyon mongs pa the tshom gyi mthu las bskyed pa dus ma yin par 'chi ba'i 'jigs pa thams cad zhi bar byed pa rig pa'i rgyal mo rma bya chen mo'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/snyim pa me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la dad cing gus pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma gsang sngags che ba'i mchog:__rma bya chen mo bdag la dgongs:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang gnyis su med pa'i mdun bskyed rig pa'i rgyal mo rma bya chen mo la skyabs yul dkon mchog rgya mtshos bskor te bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad byang chub snying po la mchis kyi bar du skyabs su 'gro ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__phyogs bcu dus bzhir bzhugs pa yi:__skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho la:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__'di ltar 'khor ba'i rgya mtsho chen por thog ma med pa nas sdug bsngal gyis g.yeng ba'i pha ma lus can mtha' dag gtan bde sangs rgyas kyi sa la dgod par bya/__de'i ched du dbang gis rgyud smin par byas te zab mo'i lam nyams su len par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bdag gzhan mi mthun zhi ba dang :__byang chub go 'phang myur thob phyir:__sgo gsum lha sngags ting 'dzin gyi:__ye shes bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re nas gsal thob la 'di'i rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan na dbang gi snod du mi rung bas/__bde bar gshegs pa sras dang bcas pa'i bslab gzhi mtha' dag la rjes su slob cing byang chub spyod pa rgya mtsho ci nus su spyad par bgyi'o snyam du dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba'i 'dun pa drag po dang ldan pas 'di'i rjes zlos/__oM:__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra:__de 'dra kho nar bdag gyur cig:__spyod pa rmad byung bsam yas pa:__'gro la phan phyir bdag gis spyad:__byang chub sems mchog dam pa dang :__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di:__srog gi phyir yang mi btang na:__rdo rje rgyal pos byin brlab mdzod:__dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir:__sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub:__byang chub spyad dka' bdag gis spyad:__rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir:__bdag cag bsam pa 'grub gyur cig:__lan gsum/__de nas ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgau gsum gyi gnad legs par bcings la dmigs pa 'di bzhin rtse gcig tu gsal thob cig:__a:__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug rig rtsal ma~M dkar po:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__pad+ma zla ba'i gdan gyi steng :__rig pa rma bya chen mo dkar:__phyag g.yas rma bya'i mjug sgro bsnams:__dus min 'chi ba sel bar mdzad:__g.yon pas bdud rtsi'i bum bzang gis:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhi 'dzum sgeg nyams rab tu rgyas:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung bzhugs:__'od zer 'chi med snang ba ches:__bdud dang gshin rje'i mun pa 'joms:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__de ltar khyed rang rnams rig pa'i rgyal mo rma bya chen mo gnas gsum 'bru gsum dang bcas par gsal ba'i thugs ka dang*/__slob dpon dang dkyil 'khor pa'i lha'i thugs ka nas kyang 'od zer nam mkha'i khams gang ba 'phros/__mkha' khyab tu bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa rnams dang*/__khyad par du rig pa'i rgyal mo rma bya chen mo'i/__thugs dam gyi rgyud bskul/__de thams cad kyang rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes kyi phyag rgyar bzhengs te char chen po bab pa bzhin thib thib byon nas rang rang la thim pas gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/spos dud dang rol mo'i sgra sbyar/__dbyangs kyi nga ros bskul te/__oM:__ye shes dbyings las ma g.yos kyang :__snying rjes gzugs kyi skur bzhengs pa:__rig pa'i lha mo rdzu 'phrul can:__sngon gyi thugs dam dgyes dgongs nas:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__lus ngag yid la byin gyis rlobs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dngos grub ma lus deng 'dir stsol:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dza:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__brjod la byin dbab/__de ltar ye shes pa dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par byas pas mos shig__/me tog gam rgya gram mgor bzhag la/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya/___de nas dngos gzhi'i dbang rnams rim par bskur ba la sbyor dngos rjes gsum du yod pa'i dang po/__sbyor ba smin byed kyi gzhi dgod pa la 'dun pa 'di ltar du mdzod cig__/slob dpon thugs nas 'od 'phros pas:__dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs bum pa'i dbang bskur gyur:__rnam bum mgor bzhag la/__oM:__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__sgrib dag nus pa yongs rdzogs shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i chus dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po tshe dpag tu med pas dbur brgyan par gyur/__gnyis pa dngos gzhi sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i dbang rnams rim par bskur ba'i dang po sku'i dbang la/__mdun bskyed rma bya chen mo'i sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros/__khyed rang gi dpral bar thim par mos shig__/sku tsaka spyi bor bzhag la/__oM sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__sku yi phyag rgyas dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun byang nas:__rdo rje'i sku ru smin par shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__kA ya badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM/__des sku phyag rgya'i dbang thob/__lus kyi nad gdon sdig sgrib dag__/sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__snang stong rdo rje'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gnyis pa gsung dbang gi thog mar bzlas pa'i lung blang ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon la mos gus dung dung byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi lha mo'i thugs rgyud bskul/__thugs kar bdud rtsi'i rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__thugs srog ma~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar zla steng ma~M yig gi mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer 'phros/__bde bar gshegs pa thams cad kyi byin rlabs bdud rtsi'i 'od zer gyi rnam par bsdus nas rang la thim pas byin gyis brlabs par mos la 'di'i rjes zlos/__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__lan gsum/__slar yang bzlas pa'i rkyen gyis thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer pho nya'i tshogs dang bcas pa 'phros pas rang dang gzhan gyi bla tshe chad nyams yar ba thams cad dang*/__phyi snod 'byung ba bzhi'i dpal/__nang bcud skye 'gro'i tshe dang bsod nams stobs dang gzi brjid/_phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa'i mkhyen brtse nus pa'i ye shes thams cad 'chi med bdud rtsi'i rnam par drangs spyi bo'i rigs bdag tshe dpag med kyi phyag gi bum par zhugs/__de las khol zhing lud pa'i rgyun rang gi spyi bo nas zhugs lus thams cad gang dus ma yin pa'i 'chi ba zhi/__tshe dang bsod nams ye shes rnams rgyas/__dwangs bcud thugs srog ma~M yig la 'dus shing thim pas 'chi med rig 'dzin grub pa'i mos pa dang bcas pas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__lan gsum/__sngags byang dang shel phreng thogs la/__sngags phreng mgrin par bzhag pas de nyid brtan par byas par mos shig__AH__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__snying po sngags kyis dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun byang nas:__nus pa'i gsung du smin par shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__wA ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa AH__des gsung sngags kyi dbang thob/__ngag gi nad gdon sdig sgrib dag__/gsung bzlas brjod bya ba la dbang*/__grags stong rdo rje'i gsung 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa thugs phyag mtshan gyi dbang la/__mdun bskyed rig pa'i lha mo rma bya chen mo'i thugs ka nas ngo bo ye shes kyi rang gzugs/__rnam pa rma bya'i mjug sgro dang bdud rtsi'i bum pa'i tshogs rgyangs kyis byon te khyed rang gi snying gar thim par mos shig__/phyag mtshan snying gar bzhag la/__hU~M:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__ye shes chen pos dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun byang nas:__'od gsal thugs su smin par shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des thugs phyag mtshan gyi dbang thob/__yid kyi nad gdon sdig sgrib dag__/thugs ting nge 'dzin bsgom pa la dbang*/__rig stong rdo rje'i thugs 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzhi pa yon tan rgyan gyi dbang la/__rin thang med pa'i lha'i dar gos dang rin po che'i rgyan cha sna tshogs pa gnas so sor bgos te mnga' gsol bar mos shig__/gos rgyan gtad la/__swA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__longs spyod rgyan gyis dbang bskur bas:__nyon mongs sgrib pa kun byang nas:__bsam yas yon tan yongs rdzogs shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__gu Na badz+ra a b+hi Shiny+tsa swA:__des yon tan rgyan gyi dbang thob/__nyon mongs pa'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__sa lam gyi yon tan spel ba la dbang*/__bral ba dang rnam par smin pa'i yon tan yongs su rdzogs pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/lnga pa phrin las gtor ma'i dbang la/__gtor snod ye shes rol pa'i gzhal med khang chen por gtor ma rig pa'i rgyal mo rma bya chen mo dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs pas sku las 'phros pa'i 'od zer gyi snang bas nad gdon sdig sgrib bar du gcod pa thams cad bsal/__rig pa dang phyag rgya'i tshogs ma lus pa'i byin rlabs rgyud la zhugs par mos shig__/gtor ma spyi bor bzhag la/__hA:__sangs rgyas kun dang dbyer med pa'i:__byin rlabs mchog gis dbang bskur bas:__shes bya'i sgrib pa kun byang nas:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M swA hA:__karma badz+ra a b+hi Shiny+tsa hA:__des phrin las gtor ma'i dbang thob/__shes bya'i sgrib pa dang nad gdon byang*/__'gro 'dul gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang*/__rtag cing khyab pa'i phrin las lhun gyis grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__des dngos gzhi grub nas gsum pa mtha' rten bkra shis 'chi med tshe'i dbang bskur ba la/__thog mar tshe 'gugs pa'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon lhar gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed la phog pas thugs rgyud bskul/__de las 'od zer dang pho nya mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar 'phros pas/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud thams cad 'ja' zer thig le'i rnam par bsdus te ba spu'i bu ga nas sib kyis zhugs/__snying ga'i srog rten la thim par mos shig__/mda' dar g.yab la/__oM:__mi 'gyur rtag pa'i ye shes las:__phyag rgya'i gzugs su rang shar ba:__'chi med mchog stsol rma bya che:__rig pa'i rgyal mo dbyings nas bzhengs:__thugs rje bskul lo mthu rtsal skyed:__'od zer pho nya'i cho 'phrul gyis:__'khor 'das brtan g.yo'i khams kun bkang :__rnal 'byor bdag cag sgrub pa po'i:__bla tshe yar ba rang sor chud:__srog tshe nyams pa'i rdzing bu gsos:__srid zhi'i tshe bcud dbang med sdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims:__dus min 'chi ba'i bar chad sol:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__de ltar tshe 'gugs shing bcud bsdus nas tshe'i 'brang rgyas 'di nyid rig pa'i rgyal mo rma bya chen mo dngos su gsal ba spyi bor bzhag pa'i tshe sku las ye shes kyi rang bzhin bdud rtsi'i rgyun byung*/__khyed rang gi lus kyi nang gang*/__dus ma yin par 'chi ba'i 'jigs pa bag chags bcas sbyangs/__skye 'chi med pa rdo rje'i tshe la dbang thob par mos shig__/tshe 'brang spyi bor bzhag la/__ma~M:__tshe yi 'brang rgyas 'od du 'bar:__rig pa chen mo'i ngo bor bzhugs:__skal ldan khyod la dbang bskur bas:__dus min 'chi ba kun zhi shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__badz+ra A yu She a b+hi Shiny+tsA mi:__'khor 'das brtan g.yo'i bcud dang dwangs ma thams cad 'dus pa'i tshe'i ril bu dang dkar mngar gyi bza' ba byin pas thabs bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba'i tshe dbang thob par mos/__tshe ril dang bza' ba lag g.yas su sbyin la/__hU~M:__'khor 'das dwangs ma 'dus pa'i bcud:__'chi med tshe yi dam rdzas 'di:__skal ldan khyod la byin pa yis:__thabs mchog tshe yi dpal thob shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__rwa sa yA na a b+hi Shiny+tsA mi:__tshe chang dang btung ba la longs spyad pas shes rab rtag pa dam pa'i tshe la dbang thob par mos/__tshe chang dang 'o ma g.yon tu sbyin la/__hrIH__brtan g.yo'i dwangs ma bdud rtsi'i rgyun:__tshe yi btung ba dam pa 'di:__skal ldan khyod la byin pa yis:__shes rab tshe yi dbang thob shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__a mr-i ta a b+hi Shiny+tsA maM:__sba zhing rgyas gdab pa ni/__lus kyi nang thams cad tshe bcud bdud rtsi'i rgyun gyis gang ba'i dwangs ma snying ga'i mi shigs pa'i thig ler thim/__de nyid gdod nas skye 'gag 'pho 'gyur dang bral ba ka dag chen po'i dbyings su mnyam par bzhag pas cis kyang gzhom gzhig med pa stong nyid rdo rje'i phyag rgyas theb par mos shig__/mda' dar ram rdo rjes mgor rgya gram du bkod la/___A:__'khor 'das dwangs bcud rdo rje'i tshe:__mi 'gyur srog gi thig ler thim:__stong gsal rang byung gnyug ma'i ngang :__'pho med rtag pa'i rgyas gdab bo:__dz+nyA na badz+ra gar+b+ha a a:__de nas bkru byab dang 'chi bslu srung ba rnams kyi sgo nas mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi zhing bde legs kyi yon tan spel ba'i cho ga bsgrub pa yin pas dmigs pa 'di ltar du sgoms shig__/slob dpon rig pa'i rgyal mo rma bya chen mor gsal ba'i phyag na rin po che'i bum pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba bsnams te spyi bo nas blugs pas khyed rang rnams kyi tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i rgyu sdig sgrib nyes ltung*/__'bras bu nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad phu chu drag pos thal ba bdas pa bzhin bkrus te lus shel dkar bum pa rdul med pa ltar dag cing gtsang la 'od gsal bar gyur pa'i mos pa mdzod/__rnam bum gyis khrus byed bzhin pas/__hU~M _bum pa bzang po che ba'i mchog:__phyi ni rgyan ldan mtshan nyid rdzogs:__nang bcud lha sngags dbyer med pa'i:__ye shes bdud rtsis yongs gang bas:__skal ldan khyod la khrus bgyis pas:__nyon mongs shes bya snyoms 'jug gi:__sgrib pa'i dri ma kun dag nas:__sgo gsum mi mthun 'gal rkyen gyi:__sdug bsngal rgyu 'bras zhi bar shog:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__sdig sgrib nyes ltung nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes lan ji ltar rigs pas bkru/__de nas byab pa ni/__lag g.yas rdo rje dang bcas ku sha sgro mdongs can thogs la/__slob dpon rig pa'i rgyal mo rma bya chen mor gsal ba'i phyag g.yas dag byed bkra shis pa'i rtsa mchog rma bya'i mdongs thig dang bcas pa'i dbus su zla ba'i dkyil 'khor la ma~M yig dkar po sngags phreng dang bcas pa las ye shes kyi rlung byung*/__khyed rang rnams la phog pas khrus kyis ma dag pa'i lhag ma sdig sgrib nad gdon grib dang mi gtsang ba ci mchis pa thams cad nag 'ub kyis ded nas khrus chu'i nang du gzugs brnyan shar ba la sib sib thim pas lus ngag yid gsum bde sangs kyis song bar mos shig__/hoH__dkon mchog rtsa gsum bden stobs dang :__rig pa'i rgyal mo'i byin rlabs kyis:__skal ldan slob ma'i sgo gsum gyi:__mi mthun phyogs kun byang gyur cig:__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__sdig sgrib nyes ltung nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad a pa nA ye swA hA:__zhes byab/__'chi bslu'i glud yas dang chang bu khrus khu bcas byin gyis brlab pa ni/__chab bran/__thal mo khong stong snying gar bzhag la/__oM swA b+hA ba shud+d+ha sarba d+harma swA b+hA wa bi shud+d+ho\u0f85haM/__lan gsum/__rin chen sgrom bu'i rgya dpral bar bskor la/___na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shA mu khe b+h+ya:sarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__lan gsum/__bdud rtsi thab sbyor phyag rgya kha'i thad du bskor la/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT/__lan gsum/__rgya chen shugs ldan gy-i phyag rgya snying gar bcas la/__na maHsarba ta thA ga ta a wa lo ki te oM sam+b+har sam+b+har hU~M/__lan gsum/__ye shes skar mda'i phyag rgya byas la/__/oM dz+nyA na a ba lo ki te sa man+ta s+pha ra Na rasmi b+ha ba sa ma ya ma hA ma Ni du ru du ru hri da ya dz+wa la ni hU~M/__lan gsum/__dbang bsgyur 'khor lo'i phyag rgya spyi bor bskor la/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM gra he shwa ri pra b+ha dz+yo ti ni ma hA sa ma ya swA hA/__lan gsum/__bdag gi bsam pa'i stobs dang ni/__/de bzhin gshegs pa'i sbyin stobs dang*/__/chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis/__/don rnams gang dag bsam pa kun/__/de dag thams cad ci rigs par/__/thogs pa med par 'byung gyur cig__/ces bden stobs brjod/__mdun du bgegs chen sde bzhi la/__/'chi bdag 'byung po phyogs bcu'i gdon/__/sha za yi dwags rgyal bsen sogs/__/tshe rabs 'khor ba thog med nas/__/tshe srog bar du gcod byed pa'i/__/lan chags glud kyi bdag po rnams/__/dpag med khrom tshogs bzhin du gsal/__ces mgron gsal btab nas/__hU~M/__'jigs pa'i hU~M sgra nges sgrog cing*/__/bgegs rnams ma lus 'joms byed pa/__/dngos grub ma lus stsol ba'i lha/__/bgegs kyi dgra la phyag 'tshal bstod/__/nam mkha' stong pa 'gugs byed na/__/gzugs can rnams la smos ci dgos/__/sems med par yang 'gugs byed na/__/sems dang ldan pa smos ci dgos/__/'di ru gnod byed dgug tu gsol/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun kyi=__rtsa gsum zhi khro rab 'byams kyi=__lha sngags ting 'dzin rten 'brel bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden=__bden pa chen po'i mthus bsrung bya'i tshe srog la bar du gcod pa'i gdon bgegs kyi rigs su gyur pa thams cad glud kyi gtor ma len pa'i slad du 'dir mchis par gyur cig__/dzaHhU~M ba~M hoH_zhes lan gsum gyis bgegs 'gugs/__bde gshegs rin chen mang dang gzugs mdzes dang*/__/'byams klas 'jigs kun bral la phyag 'tshal lo/__/na maHsarba ta thA ga ta a ba lo ki te oM saM b+ha ra sam+b+ha ra hU~M/__bdun gyis bsngos la/__hU~M:__nga ni rig pa'i rgyal mo ste:__'khor 'das thams cad bskyed cing sprul:__nyon cig bgegs dang log par 'dren:__tshe la rku ba'i 'byung po dang :__srog la rngams pa'i 'chi bdag bdud:__bla la gdung ba'i phyogs bcu'i gdon:__dpal la chags pa'i yi dwags dang :__ma mo the'u brang la sogs pa:__dus min 'chi byed bar chad kun:__mi las dga' ba'i glud gtor khyer:__nor las lhag pa'i 'dod yon longs:__lan chags bu lon byang bar gyis:__dga' zhing byams pa'i sems bskyed la:__phyin chad 'khor 'dir gnod ma byed:__zhi dang bkra shis bde legs stsol:__hU~M:__nyon cig log 'dren bgegs kyi tshogs:__tshe dang srog la bar gcod kun:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das na rdul bzhin brlag par 'gyur:__ces dang*/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden=__dge 'dun=__rtsa gsum zhi khro rab 'byams kyi=__lha sngags ting 'dzin rten 'brel bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__bsrung bya'i tshe srog la bar du gcod pa'i gdon bgegs 'byung po'i rigs su gyur pa thams cad bsngos pa'i glud gtor gyis tshim par gyis la so so rang rang gi gnas su dengs shig__/ces dang drag sngags rol mo sogs kyis bskrad/__glud gtor khrus khu bcas phyi rol du bskyal du bcug la/__/srung ba ni/__slob dpon rig pa'i lha mo rma bya chen mo gsal ba'i phyag gi rdo rje las rdo rje phra mo dpag tu med pa 'phros/__khyed rang rnams kyi lus la rdo rje'i go khrab zhu lugs su g.yogs pas sgo gsum rdo rje'i rang bzhin tu byin gyis brlabs te phyin chad sdig sgrib nad gdon bgegs dang bar gcod gang gis kyang tshugs pa'i skabs med par gyur par mos shig__/hU~M:_sangs rgyas kun gyi dam tshig mchog:__ye shes rdo rje'i phyag rgya yis:__lus ngag yid la rgyas gtab pas:__mi mthun tshogs kun srung gyur cig:__gnas bdun tu rdo rje rgya gram gyi tshul du reg la/__oM ma hA ma yUr+yai ma~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__sdig sgrib nyes ltung nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad las rak+Sha rak+Sha swA hA:__zhes bsrung*/__dbang bdun po thams cad kyi mtha' rten du/__de ltar mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi bar byed pa'i rig pa'i rgyal mo chen mo rnams kyi dbang bskur yongs su rdzogs pa la/__bkra shis pa'i rdzas rtags rnams dang rgyal srid rin chen bdun gyi 'byor pas mdun bdar te mnga' gsol bar mos shig__/bkra shis rdzas brgyad/__rtags brgyad rgyal srid rnam bdun tsakli rim bzhin gtad la/__bcom ldan shAkya seng ges byin brlabs pa'i:__'phags lam yan lag brgyad ldan bkra shis rdzas:__reg pas mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__dge legs yon tan rtag tu 'phel gyur cig:__oM mang+ga laM ku ru a b+hi Shiny+tsA mi:__bsod nams yongs rdzogs sangs rgyas rnams kyi mtshan:__rnam thar brgyad ldan bkra shis rtag brgyad kyis:__byang chub sems ma'i tshogs bcas mnga' gsol bas:__'jig rten kun na rtag tu bde legs shog:__oM aSh+ta mang+ga laM a b+hi Shiny+tsA mi:__'phags pa'i sar gnas 'khor los sgyur rnams kyi:__byang chub yan lag bdun ldan rin chen ky-is:__deng 'dir nyon mongs dgra las rnam rgyal zhing :__srid zhi'i dpal gyis 'byor pa'i dbang bskur ro:__oM ma hA rat+na a b+hi Shiny+tsA mi:__zhi byed lha mo gang rung gi dbang khol 'don tu bskur ba'i tshe mtha' rten tu 'di rnams sbyar dgos pa'ang shes par bya/__de nas mtshams sbyor spyi mthun bcas zhal nas gsungs pas thog drangs/__bkra shis pa'i tshigs bcad rgyas par brjod la me tog 'thor/__gtso bos ji ltar sogs kyi dam tshig bsrung ba/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul bcas grub nas/__des zhi byed lha mo rnam pa bdun so so'i dbang bskur mtha' rten bcas rgyas par grub nas/__grol byed khrid kyi rim pa thun mong gi gdams par phogs pa rdo rje'i gsung 'di la snyan gtod par zhu/__zab mo'i rnal 'byor la brten nas:__mi mthun rab tu zhi byed lam:__gud du sbas pa'i man ngag ni:__skal ldan mchog gi spyod yul lo:__de la thog mar mtshan bcas kyi:__ting nge 'dzin la brten pa ni:__'di ltar sems can thams cad kun:__rang gi skye ba grangs med nas:__mar gyur drin can sha stag ste:__da lta sdug bsngal rgya mtshor byings:__nad gdon bgegs sogs mi mthun pa'i:__'gal rkyen drwa ba bzhin du 'dzings:__shin tu nyam thag gyur pa la:__byams dang snying rje cher bskyed nas:__nad kyi sdug bsngal zhi ba'i phyir:__de rnams nad kyi rgyu 'bras kun:__gtso bor gti mug mthus bskyed pas:__gti mug las dang bzhi brgya'i nad:__thams cad 'od zer dkar smug gi:__rnam par bsdus te rang la thim:__rang nyid spyan mar gsal ba yi:__thugs ka'i sa bon sngags phreng las:__'od zer bdud rtsi char ltar babs:__lhag med ring du sbyangs par bsam:__rang gi nad med bde ba dang :__gti mug med pa'i dge tshogs kun:__bcom ldan sangs rgyas spyan ma yi:__lha sngags 'od zer rnam par 'phros:__sems can kun la thim pa yis:__rgyu 'bras nad rnams kun zhi zhing :__lus sems bde bas khyab par bsgom:__sgrub pa'i sngags bzlas ting 'dzin gsal:__rang gzhan nad kun zhi bar 'gyur:__byang chub bsod nams bla med 'thob:__de bzhin sems can thams cad kyi:__zhe sdang rgyu 'bras las byung ba'i:__gnyan rims la sogs gdug pa'i nad:__dal yams tshul du 'phro ba kun:__'od zer mthing nag rnam par bsdus:__ri khrod lha mo'i ting 'dzin dang :__sngags kyi 'od zer 'bar bas sbyangs:__rang gi nad med bde ba dang :__zhe sdang med pa'i dge tshogs kun:__lha sngags bdud rtsi'i 'od zer spros:__sems can kun la thim pa yis:__zhe sdang rgyu 'bras las byung ba'i:__dal yams gdung ba kun zhi bsam:__de bzhin sems can thams cad kyi:__nga rgyal rgyu 'bras las byung ba'i:__gdon bgegs dgra dang chom rkun sogs:__rnam mang 'tshe ba'i sdug bsngal kun:__'od zer ser nag rnam par bsdus:__'od zer can ma'i ting 'dzin dang :__sngags kyi 'od zer 'bar bas sbyangs:__rang nyid 'tshe bral bde ba dang :__nga rgyal med pa'i dge tshogs kun:__lha sngags bdud rtsi'i 'od zer spros:__sems can kun la thim pa yis:__nga rgyal rgyu 'bras las byung ba'i:__nyer 'tshe thams cad zhi bar bsam:__de bzhin sems can thams cad kyi:__phrag dog rgyu 'bras las byung ba'i:__byad phur rbod gtong 'ching ba kun:__'od zer ljang nag rnam par bsdus:__gtsug tor chen mo'i ting 'dzin dang :__sngags kyi 'od zer 'bar bas sbyangs:__rang nyid 'tshe bral bde ba dang :__phrag dog med pa'i dge tshogs kun:__lha sngags bdud rtsi'i 'od zer spros:__sems can kun la thim pa yis:__phrag dog rgyu 'bras las byung ba'i:__byad phur rbod gtong kun zhi bsam:__de bzhin sems can thams cad kyi:__'dod chags rgyu 'bras las byung ba'i:__lus dang sems la zhen pa'i nad:__sdug bsngal yid mi bde ba kun:__'od zer dmar nag rnam par bsdus:__sher phyin dkar mo'i ting 'dzin dang :__sngags kyi 'od zer 'bar bas sbyangs:__rang gi lus sems bde ba dang :__'dod chags med pa'i dge tshogs kun:__lha sngags bdud rtsi'i 'od zer spros:__sems can kun la thim pa yis:__'dod chags rgyu 'bras las byung ba'i:__sdug bsngal thams cad zhi bar bsam:__de bzhin sems can thams cad kyi:__log lta'i rgyu 'bras las byung ba'i:__seng ge glang chen g.yul 'khrugs sogs:__rnam mang 'jigs pa'i tshogs rnams kun:__'od zer smug nag rnam par bsdus:__rje btsun sgrol ma'i ting 'dzin dang :__sngags kyi 'od zer 'bar bas sbyangs:__rang nyid 'jigs med bde ba dang :__log lta med pa'i dge tshogs kun:__lha sngags bdud rtsi'i 'od zer spros:__sems can kun la thim pa yis:__log lta'i rgyu 'bras las byung ba'i:__'jig pa'i tshogs las dbugs phyung bsam:__de bzhin sems can thams cad kyi:__the tshom rgyu 'bral las byung ba'i:__dus min 'chi ba'i sdug bsngal kun:__'od zer dud ka'i rnam par bsdus:__rma bya chen mo'i ting 'dzin dang :__sngags kyi 'od zer 'bar bas sbyangs:__rang nyid 'tsho ba'i bde ba dang :__the tshom med pa'i dge tshogs kun:__lha sngags bdud rtsi'i 'od zer spros:__sems can kun la thim pa yis:__the tshom rgyu 'bras las byung ba'i:__dus min 'chi ba kun zhi bsam:__de ltar de rnams thams cad kyang :__thog mar 'byongs par sla ba'i phyir:__rang gi rtsa ba'i ma la bsgom:__de nas gnyen sogs dga' 'dun dang :__skye bar dka' ba'i dgra gdon bgegs:__mthar gyis mkha' khyab yid can la:__phyogs lhung med par khyab gdal btang :__khyad par rang la bskyab pa dang :__mgon med nyam thag mngon gyur la:__bkol te bsgoms pas don chen 'grub:__rang gzhan mi mthun 'gal rkyen zhi:__phan bde bla na med par 'gyur:__mtshan ma med pa'i ting nge 'dzin:__de kho na nyid bsgom pa ni:__rang gzhan nad gdon nyer 'tshe dang :__'jigs dang sdug bsngal thams cad kun:__sngon dang 'phral gyi las las byung :__las ni nyon mongs las byung ste:__nyon mongs rnam rtog gzhan dbang can:__rnam rtog sems kyi mtshang btsal nas:__skye med gnyug mar mnyam gnas pas:__rtog pa'i phung po brgyad khrid yang :__rang bzhin ngang gis grol 'gyur na:__'gal rkyen tsam la smos ci dgos:__de bas sngags shes rnal 'byor pa:__zab mo'i don la blo gzhol bas:__spros pa thams cad yongs spangs nas:__'bad pas de kho na nyid bsgom:__lus gnad bsrangs la rlung ro bsal:__dran pa mngon du bzhag byas te:__nges par 'byung dang byang sems bskyed:__bla mar gsol ba drag tu gdab:__thugs yid bsres la mnyam bzhag ngang :__'di ltar 'jig rten thams cad kyi:__'gal rkyen nyer 'tshe'i sdug bsngal kun:__bdag tu 'dzin pa las byung ste:__bdag las pha rol gzhan du mthong :__de las chags sogs nyon mongs kyis:__kun bslangs mi dge'i las bsags pas:__'bras bu sdug bsngal bden par smin:__'gro ba drug gi gnas ris su:__rnam mang lus dang nyer spyod dang :__'jigs dang sdug bsngal sna tshogs pa:__med bzhin rmi lam lta bur myong :__de ltar 'khrul pa'i 'gro kun la:__dmigs pa med pa'i snying rje bskyed:__snying rje'i ngo bo stong par shar:__stong pa so sor rang rig pa:__de kho na nyid lhums su zhugs:__mdor na gang zag gzung 'dzin gyi:__zhen pa'i mdud pa ji snyed kun:__so so'i rten 'brel tshogs pa la:__brten nas btags pa kho na ste:__nyams dga' sems kyi rol pa yin:__sems nyid skye med 'gag pa med:__gnas med dmigs med 'gro 'ong bral:__gdod nas rang bzhin stong pa ste:__gsal rig tsam du rgyun mi 'chad:__de yang smra bsam brjod las 'das:__byar med gnyug mar yongs shes pas:__ma bcos ma bslad rang rig pa:__mi 'gyur nam mkha'i srog bzung nas:__chu bo'i rgyun ni rab 'babs ltar:__mnyam gzhag dgongs pa'i gding rnyed na:__snang sems ro gcig 'od gsal ngang :__'jigs dang sdug bsngal rtog pa kun:__sbrul mdud bzhin du rang sar grol:__bde chen ye shes rang las shar:__'gro 'dul thugs rje rgyun mi 'chad:__gzung 'dzin 'khrul pa rab zhi ba'i:__don gyi phrin las mthar phyin 'gyur:__ces go brda 'phrod par bklag__/bsod nams 'di yis sogs dge bsngo byas pas smin grol tshang sprugs su rdzogs/__rjes mchod pa kha gsos/__byin rlabs dang mchod bstod bya/__gtor 'bul nas bkra shis kyi bar yang las byang tshang bar btang bas grub bo/__/ngo mtshar zhi byed bdud rtsi'i rgyun/__/tshad med skye dgu'i gsos su 'babs/__/rgyu 'bras zug rngu 'jil ba dang*/__/gtan bde'i bcud len mchog 'grub shog__/ces pa 'di'ang khyab bdag 'khor lo'i mgon po kun mkhyen bla ma rin po ches gsung gis rjes su gnang ba ltar/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel/__ces 'jam mgon rin po che'i gsung gzhir bzhag la yig chung rnams 'byin 'jug ci rigs bcas dbang mchog bdun po nag 'gros bklag chog tu bgyis pa 'di ni 'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i rdo rje'i gsung gi bskul ma spyi bor lhung ba don yod par bya ba'i phyir/__2008_bka' bab skor bskyar bsgrig skabs shes rab dang brtson 'grus chung ba'i rang 'dra'i slob dpon gyi khur bzung ba dag la phan pa'i bsam pas phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas rdzong sar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur bgyis pa ste/__yi ge'i 'du byed ni spun dkon mchog rgyal mtshan pas gus pas sgrub pa'o////

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: