JKW-KABAB-02-KHA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན།
Wylie title rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam bzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bon JKW-KABAB-02-KHA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 26, Pages 153-165 (Folios 1a to 7a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam bzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bon. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 153-165. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Detailed Classification - rnam bzhag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་སོགས་གསུངས་པའང་འདི་ལ་དགོངས་སོ། །།དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བཞེད་ཚུལ་གྱི་ལྟ་སྒོམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཉུང་ངུར་དྲིལ་བ། ཤུབྷཾ།།

zhes sogs gsungs pa'ang 'di la dgongs so/__//dpal sa skya pa'i bzhed tshul gyi lta sgom gyi rnam gzhag nyung ngur dril ba/__shub+haM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སོགས་ལས་ལྟ་བའི་བཞེད་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། སྣང་བ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང༌། རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། མགོན་པོ་བྱམས་པའི་མན་ངག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་བས། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་དང་པོར་བཟློག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང༌། །ཐ་མ་ལྟ་གཞི་ཀུན་བཟློག་པ། །གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཅེས་པའི་དོན། །ཐོག་མར་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཉམས་ཀྱི་སྣང་བའི་ནང་ནས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བཟློག་ནས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། བར་དུ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་ཚེ། བདེན་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་གཅོད་པས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟློག་ནས་ཐར་པའི་ས་ལ་བཀོད་དེ། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔར་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ངོས་བཟུང༌། འདི་ལྟར་གལ་ཏེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལའང་མ་ལྟོས་པར་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་རྒྱུ་རྐྱེན་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པར་འདུག་པས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་འདུག་སྙམ་དུ་ཐག་བཅད། དེ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས། དང་པོ་བསྒྲིམས་ཏེ་བདེན་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་ཚར་བཅད། བར་དུ་བདེན་མེད་ཀྱི་སྟེང་དུ་སེམས་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད། མཐར་རེས་འཇོག་གམ། ཡང་ན་རང་སོ་བཟུང་སྟེ་ལྟ་བའི་དྲན་ཤེས་མ་ཉམས་པའི་ངང་ཧད་དེ་ཕྱད་དེ་བཞག །དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཁྲོལ་གྱིས་འགྲོའོ། །དེའི་ཚེ་སྔར་ཞི་གནས་སྐྱེས་པ་ལ་ལྟ་བའི་གནད་ཀྱིས་ཟིན་པས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྲོའོ། །ཐ་མ་ལས་ཉོན་གཉིས་བདེན་འཛིན་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང༌། དེ་ཡང་སྤྲོས་པའམ་མཚན་འཛིན་ལས་བྱུང་བས་ན། བདེན་མེད་ཡིན་སྙམ་པའི་ལྟ་བའི་གཞི་དེ་ཡང་བཟློག་པ་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་སྟེ། དེས་ན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ངེས་པ་དྲངས་པ་དེའི་རྒྱུན་མི་མཐུད་པར། ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་གང་དུའང་བཟུང་དུ་མེད་དེ། དེ་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བླཽ་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་ཐག་བཅད་དེ། ཡུལ་སྤྲོས་པས་མ་རེག་པར་བླཽའི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། འཛིན་མེད་དུ་ཕྱམ་མེར་བཞག་གོ། །དེའི་ཕྱིར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས། འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན། །ཅེས་པ་ལྟ་རིམ་བར་གྱི་བདེན་འཛིན་དང༌། ཐ་མའི་ཚེ་མཚན་འཛིན་སྤོང་བའི་དོན་ཏོ། །གཉིས་པ་ནི། གཞི་དུས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ངོས་མ་ཟིན་པར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་ཤར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མངོན་གྱུར་བག་ཉལ་དང་བཅས་པ་འདི་འཁོར་བའི་རྩ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ཡིན་པས། འདིའི་རྩ་བ་བཅད་དེ་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ་དགོས། དེ་ལ་གཟུང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་བཅད་པ་དང༌། འཛིན་པའི་འཁྲུལ་སྣང་བཅད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། དྲོད་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚོལ་བ། རྩེ་མོ་སྣང་བ་མཆེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚོལ་བ། བཟོད་པ་གཟུང་མེད་རྟོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚོལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ཞིག་རང་རྒྱུད་ལ་གནས་ཀྱང༌། ཕྱི་དོན་འདི་དག་རང་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་བཟུང་བས་སྒྲིབ་པ་ཡིན་པས་དེ་བསལ་དགོས། བསལ་ཚུལ་ཡང༌། འདི་དག་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་ཡིན་གྱི། དོན་དུ་ལོགས་སུ་བདེན་གྲུབ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཐག་བཅད་ནས་མྱོང་བ་འདོན་པས། ཕྱི་དོན་འདི་དག་རང་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་ངོ་ཙམ་ལས་དོན་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་འདུག་སྙམ་དུ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བའི་གསལ་སྣང་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ངོ༌། གཉིས་པ་ནི། གསལ་སྣང་དེ་ཆེས་ཆེར་མཆེད་ནས་མྱོང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་འབྱུང་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། སླར་ཡང་འབད་པས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་སྒྲིབ་བྱེད་གཟུང་བྱའི་འཁྲུལ་སྣང་མངོན་གྱུར་པ་དག་ནས་སེམས་གསལ་སྣང་གི་དྭངས་ཆ་དང་བདེ་བ་ལྷག་པར་སྐྱེ་བའོ། དེའི་ཚེ་ནང་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་སྣང་མ་ནུབ་ཀྱང༌། ཕྱི་གཟུང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ནུབ་སྟེ། བདེན་ཞེན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་འབྱུང་བས་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། སླར་ཡང་འབད་པས། ནང་འཛིན་བྱེད་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་དེ་ཡང་ནུབ་སྟེ། རང་སེམས་འོད་གསལ་གསལ་སྣང་ཆེས་ཆེར་དོད་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་མཆོག་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་འཛིན་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་མ་དག་ཀྱང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུང་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་མངོན་གྱུར་པ་ཕལ་ཆེར་དག་པའི་འོད་གསལ་ཤར་ཏེ། མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བ་བར་ཆད་མེད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་བོ། །སླར་ཡང་འབད་པས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་སྤྲོས་གཞི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་བག་ཉལ་མ་དག་ཀྱང༌། མངོན་དུ་གྱུར་པ་དག་སྟེ། རང་རིག་རང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྗེན་ནེ་ཡེ་རེ་བ་མཐོང་བའི་གསལ་སྣང་དང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་སྟེ། སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་མངོན་གྱུར་བ་ནུབ། དེའི་གཉེན་པོ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི་གསལ་སྣང་རིམ་བཞིན་ཤར། དེའི་རྗེས་སུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་མངོན་གྱུར་རགས་པ་ཡང་ནུབ་སྟེ་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་མཆོག་གི་སྐབས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་མཐར། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་བག་ཉལ་དང་བཅས་པ་དག་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་མངོན་དུ་མཐོང་བ་ནི་ས་དང་པོ་སྟེ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་བཅུ་པོའི་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི་མ་རིག་པ་ཆ་ཤས་རེ་རེ་དག་པས་གསལ་སྣང་ཇེ་ཆེར་གྱུར་ཏེ། ས་བཅུ་གཅིག་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་འོད་གསལ་བློའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་སྟེ། འདི་ལ་བཞི་སྟེ། ཐོག་མར་མྱོང་བ་འདོན་པའི་གཞི་སེམས་བཙལ་བ་དང༌། དེ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ངོ་སྤྲད་པ་དང༌། དེ་ཉིད་གཉུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དེའི་དོན་བསྒོམས་པས་ཉམས་སུ་བླང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བློ་ཁ་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཏེ། རང་གི་སེམས་གང་དུ་འདུག །ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཇི་ལྟར་འདུག་སོགས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ཅིང་གཞིག་གོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་བརྟག་ན་ངེས་པ་མི་རྙེད་ཀྱང་ཐ་སྙད་དུ་སེམས་གསལ་རིག་ཙམ་དུ་མ་འགག་པར་ངོས་ཟིན་ཏེ་ནང་ནས་རང་བྱུང་གི་ཉམས་ཅུང་ཟད་ཤར་བ་ན། གསལ་བ་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་སྟེ། སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཆ་གཅིག་རྟོགས་པ་ཡིན། དེའི་ངོ་བོ་ལ་བརྟགས་པས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་ཉིད་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་ན་སྟོང་པ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅེས་བྱ་སྟེ། སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཆ་གཅིག་རྟོགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་རྟོག་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཚེ། ཅང་མེད་ཀྱི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པར་ཅི་ཡང་འཆར་དུ་རུང་བའི་གསལ་རིག་ཙམ་དུ་འདུག་ལ། དེའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་པས་རང་བཞིན་གང་དུའང་གཟུང་དུ་མི་འདུག་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཐག་ཆོད། དེ་གཉིས་ཀྱང་ཡ་བྲལ་མ་ཡིན་པར་གསལ་བཞིན་དུ་སྟོང༌། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ། སྟོང་པ་ཚོལ་མཁན་གྱི་འགྱུ་བ་གསལ་བ། གསལ་བའི་དུས་ན་སྟོང་པ། སྟོང་པའི་ངང་ནས་གསལ་བ་རང་ཤར་དུ་བྱུང་བའི་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐག་ཆོད་པ་ལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ལ་བཟླ་བ་ཞེས་བྱ། འདི་ལ་གོ་ཡུལ་ཙམ་མིན་པའི་མྱོང་བ་རྣལ་མ་ཞིག་ཤར་ཚེ་ཅིར་སྣང་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རོལ་པར་འཆར་ཞིང༌། བཅོས་མིན་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཞེས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཚང་བར་རྟོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། གཉུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲད་པས། ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་རང་སེམས་སྤྱི་ཙམ་པ་འདི་དང༌། འཁྲུལ་སྣང་གི་སེམས་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དུས་ཀྱི་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འཁྲུལ་མེད་ཞིག་ལ་བཞག་གོ། །དེ་ལ་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་སུ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དང༌། རྣམ་བྱང་གི་སེམས་དང༌། རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་སེམས་དང༌། སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་སོགས་མིང་གྀ་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་བཏགས་ཤིང༌། ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ། །རང་རྒྱུད་ལ་སྣང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་སེམས་འཁྲུལ་པ་ནི་བློ་བུར་འཁོར་བ་སྦྱང་བྱ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟ་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་རྟོག་པ་ལ། བློ་བུར་གྱིས་སེམས་འཁོར་བ་དེའི་རང་བཞིན་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འགྲོགས་ཀྱང་སྔར་ངོ་མ་འཕྲོད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་མྱང་འདས། དེ་གཉིས་རྣམ་པ་སོ་སོར་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱང་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་སོ་སོར་འབྱེད་མི་ཤེས་པ་ནི་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཅེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་ངོ་འཕྲོད་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་བྲལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རང་སེམས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལ་ལམ་དུས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱང་བཞེད་དོ། །བཞི་པ་ནི། གནད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་ཅིང་བོགས་དབྱུང་བར་བྱེད་དགོས་པས། དང་པོ་ཡུལ་སྣང་སེམས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་སྣང་འདི་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་བག་ཆགས་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཁོ་ན་ལས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ལུང་དང་དཔེས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསྒོམས་པས་ཡུལ་སྣང་སེམས་སུ་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་པ་རྙེད་ནས་ལྟ་བའི་སྟེང་དུ་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པར་བྱས་ཏེ་གསལ་ལ་རྙོག་པ་མེད་པར་བཞག །དེས་ཕྱི་དོན་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པས་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པའི་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་ཤིང༌། རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཆ་ལ་བརྟེན་ཅིང་བོགས་འབྱིན་པར་བྱེད་དོ། །གཉིས་པ་སེམས་སྣང་སྒྱུ་མར་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུང་བའི་ཡུལ་ནི་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་སེམས་འཁྲུལ་པས་བསླད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་ལ། གཟུང་བའི་ཡུལ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་འཛིན་བྱེད་ཀྱྀ་སེམས་ཀྱང་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་དུ་ལུང་དང་དཔེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རང་བཞིན་སྟོང་པའི་ཆ་ལ་བརྟེན་ཅིང་བོགས་འབྱིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཆ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་ཀྱང༌། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་གསལ་སྟོང་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པའི་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་སོ། །གསུམ་པ་སྒྱུ་མ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་ནའང༌། དེ་ལས་རྫས་གཞན་པ་ཞིག་བདེན་པར་གྲུབ་བམ་སྙམ་ན། དེའང་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྟེན་འབྲེལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། བརྗོད་བྲལ་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་བདེན་པར་མ་གྲུབ། འདུས་མ་བྱས་རྣམས་ཀྱང་འདུས་བྱས་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའམ། འདུས་བྱས་བདེན་སྟོང་གི་ཆ་ལ་འདུས་མ་བྱས་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ལོགས་སུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་དམིགས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བྱས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས། དེས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྟགས་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ལུང་དང་དཔེའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྟོགས་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་དང་ཆ་མཉམ་གྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ། དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཅིང༌། སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་བདེན་སྟོང་ཡང་གཉུག་མའི་སེམས་གསལ་བ་དང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཡུལ་སྣང་སེམས། སེམས་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་མ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཐག་ཆོད་དེ། འགལ་བར་སྣང་བ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྣམས་མི་འགལ་བར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཞིང་ངེས་པ་སྐྱེ། སྐྱེས་པ་དེའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་བྲལ་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་མོ། །དེས་ན་རང་གི་ངོ་བོ་བརྗོད་དུ་མེད་ཀྱང་བླ་མའི་མན་ངག་དང་ལུང་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་གོ་ཞིང༌། བསམ་དུ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པས་མ་བསྒོམས་པའི་རང་བཞིན་མངོན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། མ་མཐོང་བའི་མཐོང་བ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ལུགས་བཅིངས་པ་མེད་པར་རྟོགས་པས་གྲོལ་ཏེ། དོན་དམ་པ་འཚང་རྒྱ་རུ་མེད་ཀྱང༌། ཀུན་རྫོབ་སྨོན་ལམ་དང་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་འགྲོ་བ་རྣམས་སྨིན་པར་བྱེད་དོ། །འདིའི་སྐབས་སུ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དཔེ་བཞི་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པའི། སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་སྣང་སེམས། སེམས་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་མ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པས། སྤང་བྱ་དང་པོ་མ་རིག་པའི་དུག་ཐོན་པ་ཙམ་ལས། འཁོར་བའི་རྩ་བ་རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་ཆགས་རྩོལ་བའི་དུག་མི་ཐོན་པས་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ལྟ་བ་དུག་ཅན་ཅེས་བྱ་བ། ཡུལ་རྟོགས་པ་ཙམ་ལ་ལྟ་བར་བཞག་པའོ། །དཔེ་ཕྱི་མ་རྣམས་དང༌། དབང་དང་རིམ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་ཆགས་ཀྱི་རྩོལ་བའི་དུག་འདོན་ནུས་པས་ལམ་དུས་ཀྱི་ལྟ་བ་དུག་མེད་ཅེས་བྱ། དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་ནུས་པས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། ཉམས་མྱོང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ལྟ་བར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་སེམས་འཁྲུལ་འབྱམས་སུ་མི་འཆོར་བར་ཅིར་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་འཆར་བ་དང༌། འཁྲུལ་སྣང་ཤར་སྲིད་ནའང་ལྟ་བའི་དྲན་འདུན་གྱིས་ཆབ་རོམ་ཆུར་ཞུར་བ་ལྟར། འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྱེད་པ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ། མདོར་ན་ཐ་སྙད་དུ་སྣང་བ་སེམས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ནི་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཕུང་པོ་རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་ཅེས་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། བརྗོད་བྲལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ངོ་སྤྲོད་ནི་བླ་མེད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གྱིས། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔྱོད་སྟོང་ཉིད་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའང་འདི་ལ་དགོངས་སོ། །།དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བཞེད་ཚུལ་གྱི་ལྟ་སྒོམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཉུང་ངུར་དྲིལ་བ། ཤུབྷཾ།། །།
[edit]

@#/__/rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam bzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bon ces bya ba bzhugs so//__na mo gu ru b+h+yaH__dpal sa skya pa chen po'i gsung ngag lam 'bras sogs las lta ba'i bzhed tshul snying por dril ba ni gnyis te/__snang ba gsum gyi skabs su bstan pa'i dbu ma'i lta ba dang*/__rgyud gsum gyi skabs su bstan pa'i ye shes phyag rgya chen po'i rab tu byed pa'o/__/dang po la'ang 'phags pa klu sgrub dang*/__mgon po byams pa'i man ngag gnyis las/__dang po ni/__slob dpon Ar+ya de bas/__bsod nams ma yin dang por bzlog__/bar du bdag ni bzlog pa dang*/__/tha ma lta gzhi kun bzlog pa/__/gang gis shes de mkhas pa yin/__/ces pa'i don/__/thog mar ma dag pa'i snang ba la brten nges 'byung bskyed pa dang*/__nyams kyi snang ba'i nang nas byams snying rje kun rdzob byang chub kyi sems bsgom pa rnams kyis bsod nams ma yin pa'i las bzlog nas mngon par mtho ba'i go 'phang la bkod/__bar du don dam byang chub kyi sems bsgom pa'i tshe/__bden 'dzin gyi spros pa gcod pas bdag tu 'dzin pa bzlog nas thar pa'i sa la bkod de/__de yang rang rgyud kyi phung po lngar bden par 'dzin pa'i bden 'dzin ngos bzung*/__'di ltar gal te bden par grub na/__rgyu rkyen gang la'ang ma ltos par thog ma nyid du grub dgos pa'i phyir/__'di dag rgyu rkyen 'ba' zhig las grub par 'dug pas bden par grub pa mi 'dug snyam du thag bcad/__de la sems bzung nas/__dang po bsgrims te bden 'dzin gyi rnam rtog tshar bcad/__bar du bden med kyi steng du sems lhod kyis klod/__mthar res 'jog gam/__yang na rang so bzung ste lta ba'i dran shes ma nyams pa'i ngang had de phyad de bzhag__/de la yid ches rnyed pas/__chos thams cad bden med du khrol gyis 'gro'o/__/de'i tshe sngar zhi gnas skyes pa la lta ba'i gnad kyis zin pas zung 'jug tu 'gro'o/__/tha ma las nyon gnyis bden 'dzin rnam rtog las byung*/__de yang spros pa'am mtshan 'dzin las byung bas na/__bden med yin snyam pa'i lta ba'i gzhi de yang bzlog pa thabs kyis zin pas thams cad mkhyen pa'i ye shes 'byung ste/__des na rten 'brel gyi gnad las chos thams cad bden med du nges pa drangs pa de'i rgyun mi mthud par/__yul stong pa nyid de ni yod med la sogs pa gang du'ang bzung du med de/__de gnyis su 'dzin pa'i blau can gyi spyod yul ma yin pa'i phyir ro snyam du thag bcad de/__yul spros pas ma reg par blau'i lta ba thams cad spangs te/__'dzin med du phyam mer bzhag go/__/de'i phyir rje btsun 'jam dpal dbyangs kyis/__'dzin pa byung na lta ba min/__/ces pa lta rim bar gyi bden 'dzin dang*/__tha ma'i tshe mtshan 'dzin spong ba'i don to/__/gnyis pa ni/__gzhi dus kyi rang bzhin 'od gsal spros pa dang bral ba ni 'khor 'das gnyis ka'i rgyu yin la/__de ngos ma zin par gzung 'dzin gnyis su shar ba'i nyon mongs pa mngon gyur bag nyal dang bcas pa 'di 'khor ba'i rtsa ba lhan skyes kyi ma rig pa yin pas/__'di'i rtsa ba bcad de dbyings su bstim dgos/__de la gzung ba'i 'khrul snang bcad pa dang*/__'dzin pa'i 'khrul snang bcad pa gnyis/__dang po la gsum/__drod snang ba thob pa'i ting nge 'dzin tshol ba/__rtse mo snang ba mched pa'i ting nge 'dzin tshol ba/__bzod pa gzung med rtogs pa'i ting nge 'dzin tshol ba'o/__/dang po ni/__gzung 'dzin gnyis bral gyi ye shes rang rig spros pa'i mtha' thams cad las 'das pa zhig rang rgyud la gnas kyang*/__phyi don 'di dag rang sems las logs su bzung bas sgrib pa yin pas de bsal dgos/__bsal tshul yang*/__'di dag sems kyi 'khrul snang tsam yin gyi/__don du logs su bden grub rdul tsam yang med do zhes thag bcad nas myong ba 'don pas/__phyi don 'di dag rang sems kyi 'khrul ngo tsam las don du bden par grub pa mi 'dug snyam du nges shes skye ba'i gsal snang cung zad 'byung ngo*/__gnyis pa ni/__gsal snang de ches cher mched nas myong ba shin tu gsal po 'byung ba'o/__/gsum pa ni/__slar yang 'bad pas/__rang rgyud kyi sems sgrib byed gzung bya'i 'khrul snang mngon gyur pa dag nas sems gsal snang gi dwangs cha dang bde ba lhag par skye ba'o/__de'i tshe nang 'dzin pa'i 'khrul snang ma nub kyang*/__phyi gzung ba'i 'khrul snang nub ste/__bden zhen cung zad kyang mi 'byung bas snang ba thob pa'i ting nge 'dzin ces kyang bya'o/__/gnyis pa ni/__slar yang 'bad pas/__nang 'dzin byed sems kyi 'khrul snang de yang nub ste/__rang sems 'od gsal gsal snang ches cher dod pa de mngon sum du mthong ba lta bu'i nyams 'char te/__de ni chos mchog bar chad med pa'i ting 'dzin yin la/__de'i tshe lhan skyes kyi ma rig pa ma dag kyang*/__de las byung ba'i gzung 'dzin gyi 'khrul snang mngon gyur pa phal cher dag pa'i 'od gsal shar te/__mthong lam skye ba bar chad med par bde blag tu 'grub bo/__/slar yang 'bad pas/__gzung 'dzin gnyis kyi spros gzhi lhan skyes kyi ma rig pa bag nyal ma dag kyang*/__mngon du gyur pa dag ste/__rang rig rang gsal gyi ye shes rjen ne ye re ba mthong ba'i gsal snang dang ye shes skye ste/__snang mched thob gsum gyi 'khrul snang mngon gyur ba nub/__de'i gnyen po snang mched thob gsum gyi gsal snang rim bzhin shar/__de'i rjes su lhan skyes kyi ma rig pa mngon gyur rags pa yang nub ste 'od gsal chen po 'jig rten chos mchog gi skabs so/__/de ltar bsgoms pa'i mthar/__lhan skyes kyi ma rig pa bag nyal dang bcas pa dag pa'i cha shas gcig mngon du mthong ba ni sa dang po ste/__de nas rim bzhin sa bcu po'i sgrib byed kyi ma rig pa cha shas re re dag pas gsal snang je cher gyur te/__sa bcu gcig par sangs rgyas pa'i tshe dag pa gnyis ldan gyi 'od gsal blo'i yul las 'das pa mngon sum mthong ba yin no/__/gnyis pa rgyud gsum gyi skabs su bstan pa'i ye shes phyag rgya chen po ni dbang bskur ba sngon du 'gro bas 'khor 'das dbyer med kyi lta ba ngo sprad cing nyams su blangs pa ste/__'di la bzhi ste/__thog mar myong ba 'don pa'i gzhi sems btsal ba dang*/__de gsal stong zung 'jug tu ngo sprad pa dang*/__de nyid gnyug ma lhan skyes kyi ye shes su bsgrub pa dang*/__de'i don bsgoms pas nyams su blang ba'o/__/dang po ni/__blo kha nang du phyogs te/__rang gi sems gang du 'dug__/kha dog dang dbyibs ji ltar 'dug sogs zhib tu dpyad cing gzhig go/__/gnyis pa ni/__de ltar brtag na nges pa mi rnyed kyang tha snyad du sems gsal rig tsam du ma 'gag par ngos zin te nang nas rang byung gi nyams cung zad shar ba na/__gsal ba sems kyi mtshan nyid ces bya ste/__sems kyi yon tan sum cha gcig rtogs pa yin/__de'i ngo bo la brtags pas skye 'gag gnas gsum dang bral ba'i stong nyid la nges shes rnyed pa na stong pa sems kyi rang bzhin ces bya ste/__sems kyi yon tan sum cha gcig rtogs pa yin/__de ltar rtog par nyams su myong ba'i tshe/__cang med kyi stong pa ma yin par ci yang 'char du rung ba'i gsal rig tsam du 'dug la/__de'i ngo bo la bltas pas rang bzhin gang du'ang gzung du mi 'dug pas stong pa nyid du thag chod/__de gnyis kyang ya bral ma yin par gsal bzhin du stong*/__sems kyi rang bzhin stong pa/__stong pa tshol mkhan gyi 'gyu ba gsal ba/__gsal ba'i dus na stong pa/__stong pa'i ngang nas gsal ba rang shar du byung ba'i gsal stong zung 'jug tu thag chod pa la zung 'jug tu la bzla ba zhes bya/__'di la go yul tsam min pa'i myong ba rnal ma zhig shar tshe cir snang 'khor 'das dbyer med kyi rol par 'char zhing*/__bcos min sems kyi ngo bo zhes gsal stong zung 'jug gi yon tan cha tshang bar rtogs pa'o/__/gsum pa ni/__gnyug ma lhan skyes kyi ye shes ngo sprad pas/__ye shes de ni rang sems spyi tsam pa 'di dang*/__'khrul snang gi sems 'di la ngos 'dzin pa ma yin te/__gzhi dus kyi gsal stong zung 'jug 'khrul med zhig la bzhag go/__/de la mdo rgyud rnams su/__bde gshegs snying po dang*/__rnam byang gi sems dang*/__rang bzhin gyis 'od gsal ba'i sems dang*/__sems kyi rdo rje zhes sogs ming g-i rnam grangs du mar btags shing*/__kun gzhi rgyu rgyud ces kyang bya'o/__/rang rgyud la snang ba'i lhan skyes sems 'khrul pa ni blo bur 'khor ba sbyang bya yin no/__/'o na ji lta ba zhig go zhes rtog pa la/__blo bur gyis sems 'khor ba de'i rang bzhin yang yin la/__de dag thog ma med pa nas 'grogs kyang sngar ngo ma 'phrod pa'i lhan skyes kyi ye shes ni myang 'das/__de gnyis rnam pa so sor sgro btags kyang ngo bo'i cha nas so sor 'byed mi shes pa ni rgyu dus kyi lta ba 'khor 'das dbyer med ces bya zhing*/__de ngo 'phrod pa'i gzung 'dzin gnyis bral gyi ye shes rang sems gsal stong zung 'jug la mnyam par 'jog pa la lam dus kyi lta ba 'khor 'das dbyer med kyang bzhed do/__/bzhi pa ni/__gnad gsum gyi sgo nas brtan cing bogs dbyung bar byed dgos pas/__dang po yul snang sems su bsgrub pa ni phyi rol gyi yul snang 'di thams cad rang sems bag chags kyis dkrugs pa'i 'khrul snang kho na las bden par grub pa med pa'i tshul lung dang dpes gtan la phab ste bsgoms pas yul snang sems su thag chod pa'i nges pa rnyed nas lta ba'i steng du 'dzin pa ma zhugs par byas te gsal la rnyog pa med par bzhag__/des phyi don bden med du rtogs pas sems tsam rnam rdzun pa'i lta ba dang tshul mtshungs shing*/__rang bzhin gsal ba'i cha la brten cing bogs 'byin par byed do/__/gnyis pa sems snang sgyu mar bsgrub pa ni/__phyi rol gyi gzung ba'i yul ni 'dzin byed kyi sems 'khrul pas bslad pa'i 'khrul snang yin la/__gzung ba'i yul ma grub pa bzhin du 'dzin byed ky-i sems kyang ma grub bo snyam du lung dang dpes gtan la phab nas rang bzhin stong pa'i cha la brten cing bogs 'byin no/__/'on kyang gzung 'dzin 'khrul pa'i cha bden med du rtogs kyang*/__de gnyis las gzhan pa'i gsal stong la bden par 'dzin pa yod pa'i phyir sems tsam rnam rdzun pa'i lta ba dang tshul mtshungs so/__/gsum pa sgyu ma rang bzhin med par bsgrub pa ni/__gzung 'dzin thams cad bden par med na'ang*/__de las rdzas gzhan pa zhig bden par grub bam snyam na/__de'ang rang bzhin med par bstan pa la gnyis te/__rten 'brel du bsgrub pa dang*/__brjod bral du bsgrub pa'o/__/dang po ni/__'dus byas thams cad rten 'brel gyi gnad kyis bden par ma grub/__'dus ma byas rnams kyang 'dus byas la ltos nas bzhag pa'am/__'dus byas bden stong gi cha la 'dus ma byas zhes bzhag pa yin te/__de las logs su bden par grub pa ma dmigs te/__klu sgrub kyis/__'dus byas rab tu ma grub pas/__/'dus ma byas kyang ji ltar 'grub/__/ces gsungs/__des rten 'brel gyi rtags las chos thams cad rang bzhin med par lung dang dpe'i sgo nas bsgrub pa rtag chad kyi mtha' dang bral ba'i dbu ma'i lam rmad du byung ba rtogs pa ni phar phyin dang cha mnyam gyi lta ba zhes bya/__de ltar thos bsam gyi sgro 'dogs chod cing*/__sgom pas nyams su myong ba'i bden stong yang gnyug ma'i sems gsal ba dang zung 'jug tu nyams su myong ba ni 'khor 'das dbyer med do/__/gnyis pa ni/__de ltar nyams su blangs pas/__yul snang sems/__sems sgyu ma/__sgyu ma rten 'brel du thag chod de/__'gal bar snang ba lta bu'i chos rnams mi 'gal bar nyams su myong zhing nges pa skye/__skyes pa de'i rang bzhin ji lta ba brjod du med pa'i phyir brjod bral zhes btags pa tsam mo/__/des na rang gi ngo bo brjod du med kyang bla ma'i man ngag dang lung rigs kyi sgo nas gsal stong dbyer med kyi don go zhing*/__bsam du med pa'i dbyings su thim pas ma bsgoms pa'i rang bzhin mngon du 'gyur zhing*/__ma mthong ba'i mthong ba chen po la brten nas gnas lugs bcings pa med par rtogs pas grol te/__don dam pa 'tshang rgya ru med kyang*/__kun rdzob smon lam dang snying rje'i dbang gis sangs rgyas pa'i tshul bstan nas 'gro ba rnams smin par byed do/__/'di'i skabs su thun mong dang thun mong ma yin pa'i dpe bzhi bzhi ste brgyad du gsungs pa'i/__snga ma la brten nas yul snang sems/__sems sgyu ma/__sgyu ma rang bzhin med pa tsam du rtogs pas/__spang bya dang po ma rig pa'i dug thon pa tsam las/__'khor ba'i rtsa ba rnam rtog rgyun chags rtsol ba'i dug mi thon pas rgyu dus kyi lta ba dug can ces bya ba/__yul rtogs pa tsam la lta bar bzhag pa'o/__/dpe phyi ma rnams dang*/__dbang dang rim gnyis las byung ba'i ye shes ni rnam rtog rgyun chags kyi rtsol ba'i dug 'don nus pas lam dus kyi lta ba dug med ces bya/__don gyi ye shes mtshon par nus pas dpe'i ye shes kyang bya ste/__nyams myong ting nge 'dzin la lta bar bzhag pa yin no/__/de ltar nyams su blangs nas sems 'khrul 'byams su mi 'chor bar cir snang ye shes kyi rol par 'char ba dang*/__'khrul snang shar srid na'ang lta ba'i dran 'dun gyis chab rom chur zhur ba ltar/__'khrul snang thams cad ye shes su 'char bar byed pa ni thun mong ma yin pa'i khyad chos te/__mdor na tha snyad du snang ba sems su khas len pa ni rgyud dang grub pa'i slob dpon chen po rnams kyi dgongs pa yin la/__de nyid bden med du sgrub pa tsam gyis phung po rnam dpyad kyi stong nyid ces snying po med pa'i phyir/__brjod bral lhan cig skyes pa'i ye shes su ngo sprod ni bla med kyi thun mong ma yin pa'i khyad chos te/__'jam dpal gyis/__phung po rnam dpyod stong nyid ni/__/zhes sogs gsungs pa'ang 'di la dgongs so/__//dpal sa skya pa'i bzhed tshul gyi lta sgom gyi rnam gzhag nyung ngur dril ba/__shub+haM//__//

Footnotes

Other Information