དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen sgrub pa'i bcud len JKW-KABAB-05-CA-032.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 32, Pages 519-553 (Folios 1a to 18a5)
Author བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Dudjom Rinpoche. dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen sgrub pa'i bcud len. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 519-553. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།དེ་ལྟར་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ལམ་འདིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་འཕར་གཏན་པ་མེད་པར་དབྱེ་བའི་ཕྱིར་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་མ་འཁྲུལ་བར་ངག་འདོན་སོགས་ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པ་རྣམས་རིགས་མཐུན་གྱི་གཏེར་ཁ་ལས་སྤྲོས་པའི་མན་ངག་མཁས་གྲུབ་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་མཐོང་བརྒྱུད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་ཞེ་བདུན་དུ་སོན་པ་རྣམ་འགྱུར་ལྕགས་སྟག་གི་ལོ་མགོ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བུ་ཆུ་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་གྱི་བསྟི་གནས་སུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་བན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་གྲོལ་བ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུར་འཇོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

de ltar dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen grub pa'i bcud len zhes bya ba 'di ni/__lam 'di'i phrin las kyi sgo 'phar gtan pa med par dbye ba'i phyir gter gzhung rtsa ba'i dgongs pa ma 'khrul bar ngag 'don sogs kha skong du 'os pa rnams rigs mthun gyi gter kha las spros pa'i man ngag mkhas grub bla ma'i phyag bzhes mthong brgyud kyis gtan la phab ste/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rang lo zhe bdun du son pa rnam 'gyur lcags stag gi lo mgo zla'i yar ngo'i tshes bco lnga la bu chu rig 'dzin dga' tshal gyi bsti gnas su sbyar ba'i yi ge pa ni sngags ban ye shes chos ldan gyis bgyis pa'o/__/'dis kyang grol ba bzhi'i phrin las 'dod rgur 'jo ba'i rgyur gyur cig/__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭ་སྟི། ཐ་མལ་ཞེན་སྣང་དུག་ལྔའི་ལྕགས་ཁམས་བདུད། །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་གསེར་འགྱུར་རྩིར་སྦྱར་བས། །དགའ་ཆེན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་གར་མཁན་མཆོག །བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོས་སྐྱོངས། །ངོ་མཚར་གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕུལ། །དམ་རྫས་ར་སཱ་ཡ་ན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། །གྲུབ་པའི་མན་ངག་གཞུང་བཟང་ཡིད་བཞིན་ནོར། །ལེགས་བཤད་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་མཆོད་ལ་སྤྲོ། །དེ་ཡང་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ར་སཱ་ཡ་ནའི་སྒྲུབ་པ་ཟབ་མོ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་འཆད་པ་ལ་སྤྱི་དོན་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། བདུད་རྩིའི་ངོ་བོ་བཞག་པ། ངེས་ཚིག་བཤད་པ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། བསྟེན་པར་གསུང་ཚུལ། དམ་རྫས་བསགས་ཐབས། སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དངོས། དེའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་བཟང་ངན་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་ཀློང་དུ་རོ་གཅིག་ཅིང་གདོད་མ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོ་སྟེ། བམ་བརྒྱད་ལས། སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ། །མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །དུས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡེ་ནས་བདུད་རྩི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ངེས་པའི་ཀློང་ནས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་པས། སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་དང༌། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང༌། འབྱུང་བ་ལྔ་དང༌། ཕུང་པོ་ལྔར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི། །རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏའི་སྒྲ་ལས་འཆི་བ་མེད་པ་ཞེས་བདུད་རྩིར་འཇུག་པ་སྟེ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་སེལ་བའི་གསོས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། རྣམ་རྟོག་གི་བདུད་ལ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩིས་འདེབས་པས་ན་བདུད་རྩི་སྟེ། མན་ངག་ལས། བདུད་ནི་བདག་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་བཅས། །རྩི་ནི་རང་རིག་མཉམ་པ་ཉིད། །ཅེས་དང༌། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རྒྱས་འདེབས་པའི་སྨན་ཡིན་པས་ན་ཆོས་སྨན་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྨན༔ བརྡ་བརྟགས་ཆོས་སྨན་དེ་སྤྱད་ན༔ ཉོན་མོངས་དུག་རྣམས་སྨན་དུ་འགྱུར༔ ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། མཚོན་བྱ་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་བདུད་རྩི་དང་༔ མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའོ༔ ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི། དོན་གྱི་བདུད་རྩི། རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི། རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སོགས་སྒྲས་བརྗོད་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱེས་ན་དུ་མར་དབྱེར་ཡོད་དོ། །བཞི་པ་བསྟེན་པར་གསུངས་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་བདུད་རྩི་ཉིད་ཡེ་ནས་བླང་དོར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་ཡིན་པས་དང༌། རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དང༌། དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ཡིན་པས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་རྣམས་འདུ་ཞིང་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བས་ན་དང་དུ་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བདུད་རྩིའི་རྒྱུད་ལས། ར་སཱ་ཡ་ན་སྨན་ཆེན་པོ། །ཟོས་པས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཅེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་དམ་རྫས་བསགས་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གཙོ་བོ་དམ་རྫས་བདུད་རྩི་ལྔ། །རྩ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང༌། །དམ་རྫས་རྩི་བཅུད་སྨན་དུ་སྦྱར། །ཞེས་གསུངས་པས། སྨན་རྩ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང་དུ་ཚང་བར་སྦྱོར་བ་སྟེ། འདི་དག་གི་རྣམ་གྲངས་དབྱེ་བསྡུ་ཇི་སྙེད་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་ཤིང༌། སྐབས་དོན་གྱི་ལག་ལེན་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དྲུག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དངོས་ལ་གསུམ་སྟེ། སྒྲུབ་གཞི་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་སྟ་གོན་དུ་བྱ་བ། སྒྲུབ་ཆོས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གཞུང་བསྲང་བ། སྒྲུབ་འབྲས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་ཞིང་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་སྟོན་འཁོར་གནས་དུས་ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་བ་སྟེ། གཞན་རྣམས་སྒྲུབ་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་དུས་ནི་སྟོན་དཔྱིད་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པའི་ཡར་གྱི་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མཆོག་ཏུ་ཤིས་པར་བཤད། བསྒྲུབ་བྱའི་རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང༌། ཤ་ལྔ་སྨན་རྩ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བ་སྟེ། དེ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔ་དངོས་ནི་དེང་དུས་ཚད་ལྡན་ལག་ཏུ་ཐེབ་པར་དཀའ་ཞིང་རྟོག་པའི་དབང་གིས་བསག་ཏུའང་མི་བཏུབ་པས་གཏེར་བྱོན་རིགས་དང་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྨན་ལ་ཚང་བས་ན་སེལ་མེད་ཁུང་ལྡན་གྱི་ཕབ་རྒྱུན་ཉིད་གཞིར་བཞག །སྨན་སྦྱོར་ལག་ཏུ་བླང་བྱ་རྩ་བ་བརྒྱད་ཕྱོགས་མཐུན། ཙནྡན་སྨུག་པོ། མཱུ་ལ་བ་ཏྲ། ལི་ཤི། གནྡྷ་བྷ་དྲ། གུར་གུམ། ཛཱ་ཏི། ག་བུར། ཤིང་ཚྭ་རྣམས་ལ་བྱ་ཞིང༌། ཡན་ལག་གི་སྨན་སྤྱིར་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་རྩི་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྨན་དུ་སྦྱོར་བར་གསུངས་པས་རྒྱ་བལ་མོན་བོད་སོགས་ནས་བྱུང་བའི་སྨན་སྣ་ཇི་ཙམ་ཚོགས་པ་དང༌། བཞུ་བ་དང་མི་བཞུ་བའི་ཁམས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ། མི་དང་འདབ་ཆགས་སྡེར་ཆགས་རི་དྭགས་གཡུང་དྭགས་ཆུ་གནས་ས་འཛུལ་རྣམས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་སྙིང་སྣ་དབང་པོ་ལྔ། ལྔ་ཚན་ལྔ། དཀར་མངར་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་སྦྱོར་དུ་མི་རུང་བ་གང་ཡང་མེད་པས་གང་འཛོམས་བསགས། འོན་ཀྱང་གནས་སྐབས་སུ་དུག་རིག་གཙོས་ནུས་པ་དྲི་རོ་ཁ་དོག་ཤ་མེ་ཏོག་གི་སྤྱང་ཀི་རྣམས་སྤང་བྱར་བཤད་པས་མི་སྦྱོར། སྨན་གང་ཡང་རྒྱུ་དང་ཁུངས་དག་ལ་བམ་རུལ་འཁྱགས་པ་སོགས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་ཧ་ཅང་རྙིང་ཆེས་པ་སོགས་མ་ཡིན་པར་གཙང་ལ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་མ་ཉམས་པ་ཁོ་ན་སྦྱར། རིན་པོ་ཆེ་དང་དབལ་རིལ་གྱིས་མཚོན་གཡའ་སེལ་དུག་འདོན་ངར་འདོགས་དགོས་པའི་རིགས་རྣམས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། ཤ་སྣ་ཚོགས་དངོས་སུ་མ་འཛོམ་པའམ་རྟོགས་པས་མ་ཆུན་ཀྱང་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་མི་རུང་བས་ཟན་ལ་མི་དང་དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་འབུར་མོའམ་སྤར་བཏབ་པ་མང་དུ་འཆོས་ཏེ་ནྲྀ་ལྗང་གུ་ལས་མི་དང༌། སུ་སེར་པོ་ལས་དུད་འགྲོའི་རིགས་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་གསལ་བཏབ་པའི་མཐར་སོ་སོའི་ཚེ་ཟད་པས་ལས་ཀྱིས་ཤི་བའི་ཕུང་པོ་ཤ་ཁྲག་དུ་དམིགས་ལ་དམ་རྫས་ཀྱི་རྒྱུར་སྦྱོར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། སྨན་གྱི་སྦྱར་ཚད་གཞུང་དང་ཕྱག་ལེན་རྣམས་ལས་འདྲ་མིན་མང་ཡང་ཕྱག་ལེན་དངོས་གཙང་བའི་ལུགས་གཅིག་ལ་མཚོན་ན། གཞི་ཨ་རུ་ར་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་དགོས་པས་གང་མང་དང་དེའང་རུས་པ་དང་བྲལ་བ་བྱུང་ན་ལེགས། བ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར། གུར་གུམ་རྣམས་དེའི་བཞི་ཆ་རེ། ཙནྡན་དཀར་དམར། ཨ་ག་རུ་ནག་པོ་རྣམས་བསྡོམས་པ་བཞི་ཆ་གཅིག །ན་གི་དུལ་མ། གི་ཝཾ། ཅུ་གང༌། ལི་ཤི། ཛཱ་ཏི། སུཀྨེལ། ཀ་ཀོ་ལ་རྣམས་བསྡོམས་པ་བཞི་ཆ་གཅིག །བཟང་སྨན་གཞན་ཐམས་ཅད་བསྡོམས་པ་བཞི་ཆ་གཅིག །སྔོ་སྨན་རིགས་ཐམས་ཅད་བསྡོམས་པ་དང་ཤ་སྣ་སོགས་ནང་སྨན་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱད་ཆ་གཅིག །དབང་ལག་བཞི་ཆ་གཅིག ལི་ག་དུར། རྟ་མོན་པ། བུར་སྦྲང་ཀ་ར་རྣམས་བཞི་ཆ་ཙམ་བསྲེ་བ་ཡིན་ལ། བཟང་སྨན་དཀོན་པ་དང་འབྱོར་པ་དམན་པའི་རིགས་ཀྱིས་བུང་བསྐྱེད་རུ་རྟ་དང་ལི་ག་དུར་རྟ་མོན་པ་སོགས་ཅུང་ཟད་མང་བ་བཏང་དུ་བཏུབ། སྤང་སྤོས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྔོ་སྨན་རིགས་རྣམས་མང་ན་མི་ལེགས། སྤྱིར་སྨན་སྦྱོར་ལེགས་པའི་ཚད་ནི་མདོག་བཟང་ལ་བརྟག་ཏུ་མི་བཏུབ་པ། དྲི་བཟང་ལ་ངོས་བཟུང་དཀའ་བ། རོ་ཞིམ་ལ་སྨྲར་མེད་པ། ཟོས་ན་ཁ་ཟས་གཞན་གྱིས་སྨན་ངད་མི་འཕྲོག་པ་འབྱུང་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་སྦྱར་ཚད་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་བསགས་ལ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་དུ་ཐོག་མར་སྨན་རྣམས་ཁྲོལ་བུར་བསྒྲུབ་ཅིང་གདོད་བཏགས་བཙག་སོགས་བྱ་བ་ཡིན་ཀྱང་སྨན་བུང་མང་ཞིང་སྒྲུབ་ཞག་གྲངས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་འདིར་འཇུག་པ་མི་བདེ་བས་ཡོངས་གྲགས་དཀྱུས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་སྟབས་བདེའི་དབང་དུ་སྨན་ཕྱེ་སྔ་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ན་ལེགས་པས། གཤམ་གསལ་ཁྲོལ་སྒྲུབ་རྟེན་མཚོན་ཙམ་ཟུར་དུ་བཞག །བྱིངས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་འཐགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་མོར་བཏུལ་ནས་དར་ཚགས་ལ་དྲངས། ཞིབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་རླན་གྱིས་སྦོལ་སྐབས་རྩིང་སྐྱོན་འབྱུང་བས་དར་ཚགས་ཀྱང་ཞིབ་པར་བྱས་ལ་སྨན་ཕྱེ་རྣམས་དང་རས་དཀར་སེར་གང་རུང་གི་སྒྱེའུར་བླུག །ཁྲོལ་སྒྲུབ་རྟེན་ནི་སྐབས་འདིར་རང་གཞུང་ལས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སྨན་སྐྱོབས་ཁྲོལ་བུ་རྣམས་རིགས་ལྔར་ཕྱེ་བའམ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ་དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག་པར་གསུངས་ཤིང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱང་སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོ་རིགས་གཅིག་ལས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་སྨན་རིགས་ལྔར་དབྱེ་བ་མི་དགོས་པས། ཀཱ་པཱ་ལར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིའི་ཕབ་རྒྱུན་དང༌། སྨན་སྣ། རུ་རྟ། གླ་རྩི། སྤོས་དཀར། ར་མོ་ཤག །རྩ་བ་ལྔ། བྲག་ཞུན། ཛཱ་ཏི། ཨ་རུ་ར། སྦྲང་རྩི། དབང་ལག །ག་བུར། ཐལ་ཀར་རྡོ་རྗེ། སུཀྨེལ། ཅུ་གང༌། སྐྱུ་རུ་ར། ལི་ག་དུར། སིནྡྷུ་ར། དུ་རུ་ཀ ཙནྡན་དམར་པོ། ལི་ཤི། ཅོང་ཞི། ཙནྡན་དཀར་པོ། ཞོ་ཤ། རྟག་ངུུ༌། ཀཎྜ་ཀ་རི་སོགས་ཉུང་ངུ་ཙམ་རེ་སྣེ་འདུས་ཀྱིས་བཀང་ལ་འཇོག །སྨན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་དུ་ཚངས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་གྲགས་པ་རྒྱ་གདུག་ལྟ་བུའི་དབུས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ལ་བཟང་ཤིང་གི་བྱང་བུར་སྟེང་དུ་ཚངས་པ་དང་འོག་ཏུ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་སྔགས་བྱང་འདོད་གསོལ་བྲིས་པ་ཅན་བཏགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་དང་རྔ་མ་དཀར་པོའང་འདོགས། ཤམ་བུའི་ནང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་ན་ལྷ་བརྒྱད་ཀླུ་བརྒྱད་གཟའ་བརྒྱད་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་སྨན་སྲུང་ལྷ་མོ་བརྒྱ་དང་བཅས་ཚང་བའམ་བསྡུ་ན་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ཙཀླི་ཙམ་དར་གྱི་འཕུར་ལྕེ་དང་ལྡན་པ་སོ་སོའི་སྔགས་བྱང་འདོད་གསོལ་ཅན་ཕྱོགས་མ་འཆོལ་བར་ཞལ་ནང་བསྟན་དུ་འགོད། ཤམ་བུའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་མེ་ལོང་བཅུ་ལ་ཁྲོ་བཅུའི་སྔགས་མཚལ་གྱིས་བྲིས་པ་ཕྱོགས་མཚམས་མ་ནོར་བར་གདགས་ཤིང་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་དར་དཔྱངས་དྲིལ་གཡེར་སོགས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན། གཞན་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཁོག་དབུབ་གཞུང་བཞིན་ཉེ་བར་བསྡོག་གོ །གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཆོས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གཞུང་བསྲང་བ་ལ་གཉིས། སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལས་རིམ་དང༌། དངོས་གཞི་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་ཉིན་དང་པོར་སའི་ཆོ་ག །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་གཅོད་པ། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་ཞིང་ཆག་ཆག་གདབ་པ། རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་གཞུང་བཞིན་དང༌། ཉིན་གཉིས་པར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བགེགས་བསལ་ཞིང༌། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པས་བསྒྲུབས་པའི་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཁྲུས་གསོལ། རྒྱན་བཀོད་སྐབས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་པས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དང༌། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་རིམ་པར་ཐོགས་ལ། ཐོག་མར་སྨན་འགོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམ་རྫས་རྩ་བ་བརྒྱད་དང་ཡན་ལག་སྟོང་༔ འབྲས་བུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རབ་སྦྱར་ནས༔ དུག་ལྔ་མ་སྤངས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་སངས་རྒྱས་སྐུར་བསྐྱེད་དེ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་འཕགས་པ་མཆོད་པ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་སྒྲུབ་དཀྱིལ་སྟེང་གི་ལྡིང་ཁྲི་རིམ་པ་བར་མའི་དབུས་སུ་ཁྲོལ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཎྜལ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་ཁར་མཉྫི་བཞག་པ་ལ་དཔྲལ་བ་མདུན་བསྟན་གྱིས་འགོད་ཅིང༌། དེའི་ཁར་གསེར་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རྟེན་བདུད་རྩིའི་ཕབ་གཏའ་རྣམས་ཆང་ངམ་དྲི་བཟང་གི་ཆུ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཞག །སྟེང་ནས་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དགབ་ཅིང་ཚོན་སྐུད་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཏབ་པའི་སྣེ་མོར་རྡོ་རྗེ་བཏགས་པ་བཞག །སྣེ་མོ་གཅིག་ཤོས་ལས་སྟེང་དུ་དམུ་ཐག་དང་ཕྱོགས་བཞིར་གཟུངས་ཐག་ཏུ་དྲངས། མཚམས་བཞིར་ཐོད་པའམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཤར་ལྷོར་འོ་མ་དང་མངར་གསུམ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱེ་མ། ནུབ་བྱང་དུ་ཆང་དང་ཕབ་རྩི། བྱང་ཤར་དུ་ཆུ་སྣ་རྣམས་དང༌། སྨན་ཕྱེ་ཐོད་པར་མ་ཤོང་བ་ཡོད་ན་བར་མཚམས་གཞན་རྣམས་སུ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པར་འགོད། སྨན་ཁང་ལ་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་མཐིང་དམར་དཀར་བའི་དར་ཡོལ་སུམ་རིམ་བྲེ། དེ་ནས་སྒྲོམ་ཁྲིའི་རིམ་པ་དང་པོར་ཐོད་སྐུ་སོགས་སྒྲུབ་རྟེན་གཞན་རྣམས་འགོད་ཅིང༌། རྒྱན་བཀོད་ནས་བཟུང་བྱིན་དབབ་པའི་བར་གྱི་ཉིན་གཉིས་པའི་བྱ་བ་རྣམས་སྒྲུབ་ཁོག་གི་གཞུང་བཞིན་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བསྲང་བ། སྨན་ཁྲོལ་བུར་སྦྱོང་བ། ཕྱེ་མར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱབས་སེམས་སོགས་སྦྱོར་བའི་ཆོས་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དངོས་གཞི་བདག་སྒྲུབ་པ་པོ། མདུན་རྟེན་བྲིས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར། སྒྲུབ་རྫས་བདུད་རྩི་གསུམ་ཀ་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་སྒོམ་པའི་དོན་ཤེས་པས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་སྟེ། རྗེས་སུ་ཚོགས་མཆོད་སོགས་མཇུག་གི་ལས་རིམ་རྣམས་དང༌། དེ་དག་གི་སྐབས་ཅི་རིགས་པར་བར་གཅོད་ཉུ་ལེ་འདུལ་ཞིང་བྱྀན་དབབ་པ་སོགས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་དང་མཐོང་བརྒྱུད་ཕྱག་ལེན་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཁྲོལ་བུར་སྦྱོང་བ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། མཇུག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཛབ¿་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་བདག་མདུན་སྒྲུབ་རྫས་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ནས། སླར་དམིགས་ཕྱེད་པའི་ཕྱིར་སྨན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཛབ¿་ཁང་དབྱེ་བ་ལྟར་མདུན་དུ་ཕྱེས་ནས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པོ་སྨན་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ་གིས་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་དང་༔ དབྱེར་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ རང་བྱུང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ བཅུད་རྣམས་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱིལ༔ མཁའ་ཁྱབ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ སྤྲོ་བསྡུའི་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་ལས༔ སྤྱི་དཔལ་རིགས་གཅིག་ཧེ་རུ་ཀ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁྲོ་ཆགས་ཚུལ༔ མི་བཟད་གར་དགུའི་གཟི་འོད་འབར༔ ཕྱག་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་༔ གཡོན་པས་བདུད་རྩིའི་བྷནྡྷ་འཛིན༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ རང་འོད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མ༔ ཁྲོ་ཆགས་ཉམས་ལྡན་པདྨ་དང་༔ བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ ཞབས་ཟུང་གྱད་ཀྱི་འདོར་སྟབས་ཀྱིས༔ བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕོ་མོ་གནོན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བས་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་མི་ཕྱེད་པའི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ ཞེས་གསལ་བཏབ། གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ལྷ༔ འདིར་ནི་ཡང་དག་ཉེ་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་སྤྱན་དྲངས། གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཕྱག་རྒྱ་སྒྱུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཁྲག་འཐུང་ལྷ༔ དབྱེར་མེད་དགྱེས་པ་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ༔ ཞེས་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམས། བཞི་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སླར་ཡང་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ལྔ་པ་ཕྱག་བྱ་བ་ནི། ཧོཿ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་མཆེ་བ་གཙིགས༔ བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ དམ་ཚིག་ཤ་ཆེན་ཁྲག་ལ་གསོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ན་མཱ་མི༔ དྲུག་པ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ལྷ་མོ་ནི༔ དྲག་ཤུལ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོའི་ཚོགས༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་མཆོག་དང་སྦྱར་ཏེ༔ ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་གར་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཤྨ་ཤ་ན་པཱུཥྤེ་སོགས་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཧོཿ བདུན་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གཡོ་བར་མཛད༔ དག་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཆེན་སྩོལ༔ དོན་ཀུན་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བརྒྱད་པ་སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་དར་གྱིས་གཡབ། སྤོས་དཀར་བསྲེག་ཅིང་རོལ་མོར་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ ཚངས་དང་དྲང་སྲོང་ཀླུ་རྣམས་དང་༔ རྩི་ཤིང་སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་དང་༔ ར་སཱ་ཡ་ནའི་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་དང་པོ་ལ༔ ཀུན་བཟང་ལྷ་ཡི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཁས་བླངས་དམ་བཅས་དབང་མནོས་ཏེ༔ སྡོམ་ལ་གནས་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་པ་དང་༔ སྨན་གྱི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ འདིར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དགོངས༔ ར་སཱ་ཡ་ནའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བསྐུལ་བས། སྔོན་བྱོན་སྨན་གྱི་དམ་ཚིག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་སྒྲུབ་པ་པོའི་སྡོང་གྲོགས་མཛད་པར་དམ་མནོས་པའི་སྨན་གྱི་རིག་འཛིན་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱོན་ནས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་བཞིན་བཞུགས་པར་བསམ། དགུ་པ་རྟོག་པ་བསལ་བ་ནི། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་འཐོར་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ ར་སཱ་ཡ་ནའི་རིགས་འཛིན་རྣམས༔ ཚངས་དང་དྲང་སྲོང་གཙང་མ་ཟ༔ དེ་དག་གྲོལ་བར་ངས་མ་བཤད༔ ཁྱི་དང་ཕག་པ་མི་གཙང་ཟ༔ དེ་དག་གྲོལ་བར་ངས་མ་བཤད༔ ཀླུ་དང་བྲམ་ཟེ་གཙང་མ་ཟ༔ དེ་དག་གྲོལ་བར་ངས་མ་བཤད༔ བྱོལ་སོང་རྩྭ་མཆོག་ཟ་བ་ཡང་༔ ཇི་སྲིད་འཚོ་ཡི་བར་དུ་ཟ༔ དེ་དག་གྲོལ་བར་ངས་མ་བཤད༔ ཡང་དག་དོན་གྱི་ལུང་འདི་ཉོན༔ རྣལ་འབྱོར་ཐབས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ནི༔ ཆོས་སྐུ་གཅིག་ལས་ཐ་དད་པའི༔ རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་འདིར་བསྟན་ཏེ༔ དེ་ལྟར་རྟོགས་ན་གྲོལ་ཞེས་བཤད༔ རང་བཞིན་ཡང་དག་དག་པའི་རྫས༔ མཉམ་པའི་དབྱིངས་སུ་རབ་བརྟགས་ན༔ གཉིས་མེད་དོན་གྱིས་ཟིན་པ་ཡིན༔ ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ༔ གཙང་དང་མི་གཙང་རྟོག་པ་ཅན༔ དངོས་དང་མི་དངོས་གཉིས་མེད་པས༔ མཁས་པ་གཙང་དམེ་གཉིས་མི་བྱེད༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔར་བསྟན་པའི་ཕྱིར༔ གཙོ་རུ་དང་དུ་བླང་བར་བྱ༔ གཙང་དམེ་མེད་པར་ཀུན་གྱིས་སྤྱོད༔ དེ་དག་གྲོལ་བར་ངས་བཤད་ཀྱིས༔ ར་སཱ་ཡ་ནའི་རིག་འཛིན་ཚོགས༔ བཏང་སྙོམས་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་ན་ངེས་པར་འགྲུབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཅིག་ཕོབ༔ སྒྲུབ་རྫས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབང་ཞིག་སྐུར༔ ཞེས་བརྗོད་པས་སྨན་གྱི་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་གཙང་དམེའི་གཉིས་འཛིན་དག་ནས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ལ་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། བཅུ་པ་ཛབ¿་བཟླ་བ་ནི། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ མདུན་གྱི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ འབར་བའི་འོད་དང་ཧཱུྃ་གི་སྒྲས༔ རྫས་ཀྱི་མ་དག་སྐྱོན་ལ་སོགས༔ བརྟན་གཡོའི་དུག་ཀུན་གཞིལ་ཞིང་སྦྱངས༔ དག་པ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔས༔ ཉོན་མོངས་ཕུང་པོ་ནད་གདོན་གྱི༔ རྟོག་པ་སྦྱོང་བའི་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླས་མཐར༔ སླར་ཡང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་དབང་མེད་གཡོས༔ དྭངས་བཅུད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་བཀུག༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་རོ་གཅིག་འདྲེས༔ སྨན་གྱི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཕོ་ཉ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱིས༔ འཁོར་འདས་བདུད་རྩི་ཆར་བཞིན་ཕབ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཁ་དོག་དྲི་དང་རོ༔ ནུས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི༔ ར་སཱ་ཡ་ནའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་དམིགས་པའི་གནད་དང་ལྡན་པས་སྟོང་དུ་གྲངས་ཚང་བར་བཟླས་པའི་མཚམས་སུ་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་པའང་བྱ། བྱིངས་རྨུག་ལེ་ལོ་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངར་དང་ལྡན་པས་ཐུན་བཞིའམ་དྲུག་གི་ངེས་པས་བཟླ་ཞིང༌། བསྙེན་གྲོགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་གསུང་མི་ཆག་པར་བཟླ། ཐུན་མཇུག་ཏུ། མདུན་བསྐྱེད་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྤྲིན༔ མི་འགྱུར་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་ཚུལ༔ སྨན་གྱི་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་དབྱིག་ཏུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྡུ། ཐུན་རྗེས་མར་མཚམས་ཀྱི་ཆང་དང་འོ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་རྣམས་ཀྱང་དེ་དང་དེའི་རང་བཞིན་གྱི་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་ཞུ་བར་བསམ་ཞིང་འོག་གི་སྦོལ་བའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་སྔགས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཟླས་པས་རོའི་མཆོག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ལ། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་ངེས་པས་སྤྱིར་ཁྲོལ་བུུ་ལ་ཞག་གསུམ་དུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཁྲོལ་བུའི་མཇུག་དོན་ལ་གསུམ། བདུད་རྩི་མཆོད་པ། བསྟོད་པ། དངོས་གྲུབ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་སྨན་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་དེ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན། །རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད། །ར་སཱ་ཡ་ན་ལ་སོགས་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་བའི། །དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་གྱི་མཆོག །དཔའ་བོའི་རོ་དང་མཉམ་སྦྱར་ནས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ལ་འབུལ། །བླ་མེད་འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང༌། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། ཞེས་སོགས་བརྒྱུད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དོན་སྦྱར་བས་མཆོད། གཉིས་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཨེ་མ་ཧོཿགདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་བླ་ན་མེད༔ རྟགས་སུ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཞེས་བསྟོད། གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་བ་ནི། ཕྱག་རྒྱའམ་དེར་བཏགས་པའི་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཁྲོལ་བུའི་སྨན་གཞོང་དར་གྱིས་ལྕིབས་ལ་བླངས་ཏེ། ཨེ་མ་ཧོཿ ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས༔ ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་པའི་གནས༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་རྟོག་ལས་འདས༔ ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་མཚར༔ ཞེས་བརྗོད་དེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ། དེས་ཀྱང༌། ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ནི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ ཞེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་གོང་བུའི་རྣམ་པར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་བསྡུའོ། །འདི་ཉིད་ཁྲོལ་བུའི་མཇུག་དོན་དང་སྨན་འཐག་པའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཀྱང་སྦྱར་བའི་དུས་ནི་ཁྲོལ་བུའི་ཞག་གསུམ་རྫོགས་པའི་ཉིན་ཕྱི་མའི་ཐོར་ཐུན་གྱི་རྗེས་སུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །སྐབས་འདིར་སྒྲོམ་ཁྲིའི་སྟེང་གི་མཎྜལ་གྱི་ཚོམ་བུའང་བསྡུ་ཞིང༌། ཁྲོལ་བུའི་སྣོད་དེ་ཉིད་རེ་ཞིག་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་གྱི་སྟེགས་བུ་ཀང་ཡང་རུང་བའི་ཁར་འགོད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་བདུད་རྩི་ཕྱེ་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། བཏགས་བཙག་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང༌། ཕྱེ་མ་དངོས་ཀྱི་དགོངས་རྒྱུད་དོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། འཐག་པ། བཙག་པ། སྦྱར་བ། སྦོལ་ཞིང་གཞལ་བ། འགོད་པའོ། །སྔ་མ་ལའང་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། སྨན་ཁྲོལ་བུའི་དངོས་གྲུབ་བླངས་བའི་དེ་མ་ཐག་པར་སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། དཔལ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་ང་རྒྱལ་བཟུང་ནས་རྡོ་རྗེའི་གོམ་སྟབས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་ཞིང་རུ་ལུའི་ཛབ¿་བྱ། མཆོག་གི་ཧསྟ་གཡབ་ཅིང་སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེག རྐང་གི་གླིང་བུ་དང་བཤུགས་པའི་གླུ་བླང་བ་སོགས་དྲག་པོའི་རོལ་གར་མང་པོ་དང་བཅས་པས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ལས་ལ་བཙུད། དགྲ་བགེགས་རྣམས་གཟིར་ཞིང་ཚར་གཅོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་ཅིང་ཉམས་བསྐྱང༌། སྒྲུབ་དཀྱིལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཞིང་ཆེ་ཆུང་གི་གཡང་གཞི་དངོས་སམ་རི་མོར་བྲིས་པ་བརྩེགས་མར་བཏིང༌། དེ་ལ་གུ་གུལ་གྱིས་བྱུགས་ཤིང་རཀྟའི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་བཀོད། དེའི་སྟེང་དུ་གཏན་གཏུན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་པར་བཞག་གོ །གཉིས་པ་འཐག་པ་དངོས་ལ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་སྦྱོར་བའི་ལས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་བཏག་པ་ནི། གོང་དུ་བཀོད་པའི་སྨན་གཞོང་གི་ཤར་དུ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པས་འགོད། དེའི་མདུན་དུ་ཡུམ་མམ་དེར་བཏགས་པའི་སློབ་མ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱོགས་ཏེ་འདུག་པའི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞབས་གཉིས་སྨན་གཞོང་གི་འགྲམ་གཉིས་སུ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་ཏེ་བརྐྱང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་གཉིས་སོར་མོ་བསྣོལ། མཛུབ་མོ་སྦྲེང༌། མཐེ་བོང་བཀུག་པ་བྱིན་དབབ་པའི་རྒྱས་གཏུན་བུ་བཟུང༌། ཡུམ་གྱི་ལག་གཉིས་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱས་གཏུན་ཁུང་བཟུང་ལ། སློབ་དཔོན་དང་གཟུངས་མ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། གཏན་པ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་གཏུན་བུ་ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་མཚམས་ནས་སྨན་རྣམ་དཀར་དམར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བདུད་རྩི་ཆི་ལི་ལི་བྱུང་བར་བསམ་ཞིང་འཐག་གོ །གཉིས་པ་སྒྲོལ་བའི་ལས་ཀྱི་ཞེ་སྡང་བཏག་པ་ནི། གཏུན་ཁུང་ཁྲོ་མོ་འབར་བའི་ཨེ་དབྱིངས་སུ་གཏུན་བུ་ཁྲོ་བོ་འབར་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བས་སྨན་གྱི་མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བཅོམ་པར་བསམ་ཞིང་འཐག་གོ །གསུམ་པ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གཉིས་སུ་མེད་པས་གཏི་མུག་བཏག་པ་ནི། གཏུན་ཁུང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཏུན་བུ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྦྱར་བས་སྨན་རྣམ་རྟོག་གི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ་བར་བསམ་ཞིང་འཐག་གོ །དེ་དག་གི་ཚེ་སྔགས་ནི། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླའོ། །གཉིས་པ་བཙག་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོར་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པའི་མདུན་དུ་གཟུངས་མ་འཁོད་པའི་བར་དུ་དར་གྱི་ཁྱོག་བཅས་པའི་སྣེ་གཉིས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐེད་དུ་མདུད་པ་དཔུས་ལྡིང་སྟབས་སུ་དཔྱངས་ལ། ཡུམ་གྱི་དར་ཚགས་བཟུང༌། ཡབ་ཀྱི་སྨན་ཕྱེ་བླུགས་ཤིང་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་རྣམ་རྟོག་གི་མཚན་མ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་གནས་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧོ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང་བཙག་གོ །གསུམ་པ་བསྲེ་ཞིང་སྦྱར་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་ཏུ་སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བར་དུ་སྨན་སྣོད་མཁར་གཞོང་སོགས་ལྕགས་གཡའི་དྲི་མ་མེད་པ་བཞག །གུར་གུམ་སོགས་དྲི་བཟང་དང་དམ་རྩིའི་དབང་ལག་ཟུར་དུ་ཕྱེ། སྨན་གཞན་རྣམས་རླན་མེད་པའི་དུས་ཉིད་ནས་འདྲེས་པར་བསྲེ་ཞིང་འབྲུམ་མེད་པར་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྔར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཆང་གི་ཁ་ཕྲུ་སྦྲེང་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛ་གད་པྲ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་དུ་འོ་མ་སྦྲེང་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རིན་པོ་ཆེ་སྦྲེང་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཏྣ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཆུ་སྦྲེང་ཞིང༌། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་བཞིན་འདྲེས་པར་འཕུར་ཞིང༌། སྔར་གྱི་དམ་རྫས་ཕབ་རྒྱུན་རྣམས་ཆང་གི་ཉིང་ཁུ་བཟང་པོ་དང་སྦྱར་བའི་ཁ་ཕྲུས་འདེབས་ལ་ནན་གྱིས་སྦོལ་ཞིང་བསྲེས། བསྐ་སླའི་ཚད་སྙིམ་པར་བཅངས་ནས་ཆག་གང་དུ་བསྐྱུར་བས་བམ་པོ་འཇིག་ཅིང་ཕྱེ་མར་མི་འདལ་བ་ཙམ་དུ་བྱ། དེ་ནས་སྔར་ཟུར་དུ་ཕྱེས་པའི་དྲི་བཟང་གི་ཕྱེ་མས་མདངས་བསྒྱུར་ཞིང༌། དབང་ལག་གི་ཕྱེ་མའང་བཏབ་སྟེ་འདྲེས་པར་སྦོལ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མུ་ས་ལ་མུ་ས་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དུ་འདྲེས་པར་བསམ་མོ། །བཞི་པ་སྦོལ་ཞིང་གཞལ་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་དུ་ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་དྲོད་བརྟག་ལ་ཕབ་རྩི་ཞིམ་པོ་ནོན་ཙམ་བླུགས་ཏེ་མཆོག་གི་ལག་པ་གཡོན་པའམ་རྐང་ངམ་རྡོ་རྗེས་དཀྲུགས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བརྡྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང་འཕེལ་བ་བརྟག་ཕྱིར་དྲིལ་བུས་གཞལ་ཏེ་གྲངས་ངེས་པར་བྱས་ནས་དར་གོས་དམར་པོའི་ཁུག་མར་བླུགས། དེ་ཉིད་བྷཉྫ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་གཞུག་པར་གསུངས་པས་ཕོ་མོའི་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་གྱི་ནང་དུ་རཀྟ་དང་ཨ་མྲྀ་ཏས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་བྲིས་པའི་ཕོ་ཐོད་ལ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ལྔའི་ས་བོན་དང་མོ་ཐོད་ལ་ཡུམ་ལྔའི་ས་བོན་འབྲི། གཉིས་ཀའི་མུ་ཁྱུད་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བྲིས་པའི་མོ་ཐོད་ཀྱི་ནང་དུ་སྨན་གྱི་སྒྱེའུ་བཅུག །ཕོ་ཐོད་ཀྱིས་སྟེང་ནས་དགབ། དར་གྱིས་དྲིལ། ཚོན་སྐུད་དང་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་པའི་སྟེང་གི་མདུད་ཁར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་གི༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་སྲུང་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །ལྔ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་འགོད་པ་ནི། སྨན་ལ་དྲི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་་་་་ཛ་ཏི། ག་བུར། ཙནྡན། གླ་རྩི། དུ་རུ་ཀ་དང༌། གུ་གུལ་ཚིལ་ཆེན་གྱི་དུད་པས་བདུག་ཅིང་དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། བཤུགས་གླུ་འབོད་ཅིང་ཛབ¿་དབྱངས་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་གར་དང་བཅས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ནས་ཤར་དུ་འཁོད་དེ། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་གཙོ་བོར་མངའ་གསོལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་བར་ལྡིང་ལ་མཉྫིའི་ཁར་རིན་པོ་ཆེའི་གཞོང་པ་བལ་བུའི་ཕུར་མའམ་འབྲུ་རླན་ཅན་གྱིས་བཀང་བའི་ནང་དུ་རུས་སྦལ་གྱི་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿཡིག་བྲིས་པའི་ཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ། དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་གསོལ། གཡས་གཡོན་དུ་རྡོ་དྲིལ་དང་སྟེང་དུ་དབུ་རྒྱན་བཅིངས། གཟུངས་རྡོར་བཞག་པའི་སྲད་བུ་ལྔ་ཕྱིར་དྲང་ཞིང་སྟེང་དུ་དམུ་ཐག་སྦྲེལ། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་པའི་མེའི་ཕུད་ཀྱིས་འོག་ཏུ་དྲོད་འབེབས་ཞུན་ཆེན་གྱི་མར་མེ་གཏམ་མོ། །ཁྲོལ་བུའི་མཇུག་དོན་ནས་བཟུང་འདིའི་བར་ཉིན་གཅིག་གི་ཐོར་ཐུན་ནས་སྲོད་ཐུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་བྱ་བའི་ཆོ་གའོ། །གཉིས་པ་ཕྱེ་མ་སྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་ལྔ། འཇུ་འདུལ་གྱི་དགོངས་པ། གནད་ལ་དབབ་པ། བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ་བ། བཅུད་ལ་དབབ་པ། དབང་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལའང་དྲུག །དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ། སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲང་པ། རྟོག་པ་བསལ་བ། ཛབ¿་བཟླ་བ། རྟགས་ཚད་བསྟན་པ། སྤོགས་ཆོག་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མདུན་སྒྲུབ་རྫས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཛབ྄་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་སྔར་བཞིན་བྱས་ནས། བྷཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་མཎྜལ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿ ཞེས་པས་གོང་དུ་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལས་བདག་ཉིད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མདུན་བསྐྱེད་དང་མེ་རི་འདབ་འབྱར་གྱི་ཚུལ་དུ་འཁོད་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ གཏུམ་མོའི་མེ་འབར་ཡེ་ཤེས་འོད་རླུང་འཁྲུགས༔ བདེ་སྟོང་བྷཉྫ་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར༔ ཤ་ལྔའི་རི་བོ་བདུད་རྩི་ལྔའི་རྒྱ་མཚོ༔ རྒྱ་ཁྱོན་དབྱིངས་མཉམ་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་ཀློང་༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག༔ བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྐུ་རུ་བཞེངས༔ སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་འཕྲོ༔ ཕྱག་མཚན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡབ་དང་ཡུམ༔ ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཞིང་རྗེས་ཆགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཉེར་གཅིག་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར༔ ཞེས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཞལ་བསྒྱུར་རོ། །གཉིས་པ་སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲང་བ་དང༌། གསུམ་པ་རྟོག་པ་བསལ་བ་ནི་སྔར་ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་བཞིན་འདིར་བླངས་ཏེ་བྱའོ། །བཞི་པ་ཛབ¿་བཟླ་བ་ནི། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གཟུངས་ཐག་གི་སྣེ་མོ་ལྔ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་ཐེབས་བཞིའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལག་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་དང་སྲིན་ལག་སྦྱར་བ་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྒོམ་ཞིང་གུང་མཛུབ་དང་མཐེའུ་ཆུང་བསྒྲེང་བའི་བར་དུ་བཟུང་ལ། ཤེས་རབ་སྒྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་གཟུངས་ཐག་ལ། །རིག་པ་སྲོག་གིས་འབྲེལ་བའི་ལུ་གུ་རྒྱུད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་བར། །སྐྱེ་བ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ༌། །ཞེས་གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཁོང་སེང་བྲེང་ཆགས་སུ་ཡོད་པར་བསྒོམ་ཞིང༌། བདག་སྲོག་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕོག་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་གཟི་བྱིན་ཆེས་ཆེར་འབར༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡིས་ལྕགས་ཕྱེ་ཇི་བཞིན་དུ༔ རང་དབང་མེད་པར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ ལྔ་ལྡན་འོད་ཟེར་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ཞུགས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ དྭངས་མ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏུ་རྫོགས༔ ཞེས་པའི་དོན་ནན་ཏན་དུ་བསྒོམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཞེས་ཆིག་དྲིལ་དུ་བཟླ་ཞིང༌། བསྙེན་གྲོགས་ཀྱིས་གསུང་མི་ཆག་པར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཟླ། སྔགས་སྟོང་ཕྲག་རེའི་མཚམས་སུ་མཆོད་པ་དང༌། ཐུན་བསྡུ་བའི་ཚེ། ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པས་འོད་ཞུ་བཅུད་ལ་ཐིམ། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཞེས་བསྡུ། དུས་དྲུག་ཏུ་ཉུ་ལེ་བསྐྲད་ཅིང་བྱིན་དབབ་པ་དང༌། ཐུན་རྗེས་མའི་མཐར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་རྟགས་ཚད་བསྟན་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་བམ་བརྒྱད་ལས། རྟགས་དང་མཚན་མ་བདུན་གྱིས་འབྱུང༌། །འོད་དང་དྲི་དང་དུ་བ་སྒྲ། །ལྷ་མོའི་གཟུགས་ཀྱང་སྟོན་པར་བྱེད། །མང་དུ་འཕེལ་ན་འགྲུབ་རྟགས་ཡིན། །དེ་ལ་ཡ་མཚན་བསྐྱེད་མི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས། ལེ་ལོ་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་འབད་པས་བསྒྲུབ་ན་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བ་ལས་འོད། ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཏེ་སྨན་ཆ་སྙོམས་པ་ལས་དུ་བ་དང་དྲི། གསུང་སྔགས་དག་པ་ལས་སྒྲ། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གསལ་བ་ལས་ལྷ་མོའི་སྐུ་སྟོན་པ། མང་དུ་འཕེལ་བ་ནི་སྤྱིར་འགྲུབ་པའི་རྟགས་སོ། །དེ་དག་གང་ལའང་དགའ་བྲོད་ཀྱི་སྙེམས་འཕྲིགས་མེད་པ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། སྤྱིར་རྟགས་དེ་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཚད་གཞུང་གི་སྨོས་ཚོད་ཞག་བདུན་ན་མཐོང་བར་བཤད་ཅིང༌། དེ་ལས་མྱུར་བས་འབྱུང་བའང་ཡོད་མོད། དེང་སང་ལག་ལེན་ལ་སྨན་རླན་ཅན་དུ་གྱུར་པས་རུལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་པ་འགོག་ཕྱིར་ཞག་གསུམ་དུ་ཤས་ཆེའོ། །དྲུག་པ་སྤོགས་ཆོག་བྱ་བ་ནི། སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་ཐེམས་ནས་ཀྱང་རྟགས་མ་བྱུང་ན་སྤོགས་པའི་ཆོ་ག་བྱ་བར་གསུངས་པས། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་རྣམས་སྐོང་བཤགས་ཀྱིས་སྦྱང། མཚམས་དམ་དུ་བཅད། མཆེད་དང་སྒྲུབ་རྫས་ངན་པ་ཕྱིར་བསལ། མཆོད་རྫས་སོགས་ཡོ་བྱད་རྣམས་གཙང་ཞིང་དག་པར་གསར། ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ། བམ་བརྒྱད་ལས། ཡོན་ཏན་ཅན་གྱིས་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད། །ཐེ་ཚོམ་མེད་ན་ངེས་པར་འགྲུབ། ཅེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབས་པས། རབ་ཀྱིས་ཐང་གཅིག་དང་ཞག་གཅིག །འབྲིང་གིས་ཞག་གསུམ་མམ་བདུན། ཐ་མས་ཉེར་གཅིག་གིས་སྔར་བཤད་པའི་རྟགས་མཚན་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ལྷ་གནད་ལ་དབབ་པ་ནི། གོང་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་རྟགས་མ་མཐོང་བའམ་མཐོང་ན་ཡང་ཐ་ཚིག་བསྐུལ་བ་སྟེ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་གཉན་ལ་རབ་དགོངས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདུད་རྩི་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ བྱིན་རླབས་རྟགས་དང་མཚན་མ་སྟོན༔ གལ་ཏེ་ཐུགས་དམ་གཡེལ་སྲིད་ན༔ སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་གང་དུ་གཉན༔ དེ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་བདག༔ ཡལ་ཡོལ་དབྲི་བསྐོལ་མ་མཛད་པར༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ འཕྲུལ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་སྟོང་དུ་ཚང་བར་བཟླས་མཐར། སྨན་གྱི་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བའི་སླད་དུ་སྤོས་དང་རོལ་མོར་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ ལོངས་སྤྱོད་དུར་ཁྲོད་རྫས་ལ་བརྟེན༔ སྡོང་བུ་དུར་ཁྲོད་རས་ལས་གཏམས༔ ཚིལ་ཆེན་མར་ཁུ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམ་ཅན་མ་གཡེལ་དམ་ལ་འདུས༔ སྨན་གྱི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དྲིས་མཚོན་ཏེ༔ ལེབ་རྒན་དར་གྱིས་གཡབ་འདོར་ན༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ གཙང་དང་དམེ་བའི་རྟོག་པ་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྣམ་དག་པའི༔ གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ་འོད་ཟེར་སྤྲོས༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ནུས་པ་སྡུས༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་མངོན་དུ་སྟོན༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཱིདྱ་དྷ་ར་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལོ། །གསུམ་པ་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་ཞིང་བཟུང་བ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རྟགས་མཚན་རྣམས་ལེགས་པར་མཐོང་ནས་བྱ་བ་སྟེ། བྷཉྫ་གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་དུ་བདུད་རྩི་ཡི། །རྒྱ་མཚོ་བསྐྱིལ་སྟེང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །བདེ་ཆེན་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་སྦྱོར་མཚམས་མཁར། །དཀར་དམར་བྱང་སེམས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །དངུལ་ཆུ་བཞིན་དུ་གསལ་འཚེར་འཛག་ལ་ཁད། །འཕོ་ཞིང་གཡོ་བ་ཙམ་དུ་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་ཁྲི་ལ་སོགས་པར་བཟླའོ། །བཞི་པ་བདུད་རྩི་བཅུད་ལ་དབབ་པ་ནི། ཐོག་མར་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མ་མོ་བརྒྱད་བསྐུལ་བའི་སླད་དུ། ཚིལ་ཆེན་བསྲེག །ཧ་སྟ་གཡབ། རྐང་གི་གླིང་བུ་དང་བཤུགས་པ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་སྦྱར་ཏེ། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་བཏུལ་བའི་ཚེ༔ སྦྱོར་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས༔ མ་མོ་བརྒྱད་པོ་དབང་དུ་མཛད༔ བཀའ་བཞིན་འཚལ་བར་དམ་བཅས་ལྟར༔ བདག་ནི་དཔལ་ཆེན་གདུང་འཛིན་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ འབར་དང་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི༔ རྣམ་འགྱུར་མི་བཟད་བྱིན་གཡོ་བས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པར་ཕེབས་པ་དང་༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ནུས་སྟོབས་སྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ། གནས་ཀྱི་མ་ཚོགས་ཆགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས། །ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་དམ་ཚིག་གིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དཀར་དམར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་ཕབ། །སྨན་གྱི་སྲུང་མ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། །འཁོར་འདས་རྩི་བཅུད་མཚོ་ལ་སྦྲང་ཆར་བཞིན། །ཕབ་པས་དངོས་གྲུབ་གསོས་བཏབ་དམ་ཚིག་རྫས། །ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་ལྡན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་སྟོང་དུ་བཟླ་ཞིང་དབབ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྨན་ལ་གཏུག་གོ །ལྔ་པ་བདུད་རྩི་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། ཐོག་མར་རིགས་ལྔའི་ཁྲག་འཐུང་རྣམས་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལ༔ བདུད་རྩི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རབ་བསྒྱུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་ལས་ཀྱི་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས༔ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མ་གཤེགས་ཤིང་༔ དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ སྐལ་པ་བཞིན་དུ་མ་སྩལ་ན༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང་འགལ་ཏ་རེ༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ། ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་གྱིས་འཁོར་འདས་བཅུད། །འོད་དམར་རྣམ་པར་སླར་བསྡུས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། །གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་རོལ་བྱང་སེམས་རྒྱུན། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྨན་དང་རབ་འདྲེས་ནས། །གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བརྒྱུད་མཐེབ་སྲིན་གྱི། །རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ་མཉམ་སྦྱོར་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་གཅིག་འདྲེས་འོད་ཟེར་རྣམས། །བདག་ལ་རབ་ཐིམ་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་སྟོང་ལ་སོགས་པ་བཟླ་ཞིང་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་གཞན་གྱིས་མི་འཕྲོག་པར་བདག་གིས་ཐོབ་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་འབྲས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་ཞིང་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བ་ལ་བཞི། བདག་དོན་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ། གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བ། རྒྱ་འགྲོལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱད་པ། རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཐར་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། སྙན་གསན་དབབ་པ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་རྫོགས་པའི་ནངས་པར་སྔ་བའི་ཆར་ཆོ་ག་ལ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་མཆོད་པའི་རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་འབྱོར་པ་གསར་དུ་བཤམ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་སྲོང་བཟླས་པའི་བར་རྫོགས་པར་བྱས་ནས། སླར་ཡང་སྨན་ཕུད་ལ་སོགས་པས་མཆོད་མཐར་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་ནི། །བདག་ལ་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་བསྒོམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་སྟོང་དུ་ཚང་བར་བཟླའོ། །གཉིས་པ་སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞིན༔ ལོངས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲག་འཐུང་འཁོར་ལོར་ཤར༔ སྤྲུལ་པ་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བའི་རོལ་པ་ཡིས༔ སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིར་དག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ དགོངས་པ་ཡལ་ཡོལ་བཏང་སྙོམས་མ་མཛད་པར༔ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྐྱེད་ཁྱད་པར་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་དབང་ཆེན་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་རོ། །གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་དངོས་ནི། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་འཁོད་པས་གུ་ཧྱ་ལག་གི་ཕྱག་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པར་བྱ་སྟེ། ལག་གཡོན་མཐེབ་སྲིན་རྩེ་སྤྲད་ལྷག་མ་གསུམ་བརྐྱངས་པས་བདུད་རྩིའི་སྟེང་ནས་མནན་ཅིང༌། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ནི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ན༔ དགྱེས་པར་བཞུགས་པའི་དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རྟག་རྒྱུན་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་ཀྱང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་སླར་ཡང་གསོལ༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་ད་ནང་ཐེམས༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ད་ལྟ་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་ནམ་ལངས་དངོས་གྲུབ་ཉི་ཟླ་ཤར༔ ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ་པོ་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མངའ་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ གཟི་བརྗིད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ བྱིན་རླབས་ལུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྲོ་འདུལ་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན༔ ཁམས་གསུམ་དབུགས་འབྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྣ་སྲིད་སྣོད་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དང་སྐོང་དང་བགེགས་ཞི་དབང་བསྒྱུར་སོགས༔ ཅི་འདོད་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དབྱེར་མེད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ། སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འདུད་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འདི༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབྱིངས་སུ་བདག་འབུལ་གྱིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་དོར། སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་སློབ་དཔོན་རིག་མར་བཅས་པས་ཁྲག་འཐུང་གར་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་གཙུག་ཏུ་བཀོད་ལ། སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསལ་བ་ལ་བདུད་རྩི་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐིམ་ནས་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་དང་༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ༔ དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ ཁྱབ་བདག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཞེས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབང་བླངས་ལ། ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་རང་ལ་ཐིམ༔ ལྷ་ཚོགས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་པ་ལས༔ སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་དྲི་རོ་ནུས་པས་ཁྱབ༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་བདུད་རྩིའི་བདག༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་སྐུ་རུ་གྱུར༔ ཅེས་མོས། གཉིས་པ་གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རུ་ལུ་གར་གྱི་བྲོས་བསྐོར་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་སྔར་བཞིན་མེ་ཏོག་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་བཅུད༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང༌། ཁ་དོག་མཐོང་བས་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལང་ཚོ་རྒྱས༔ དྲི་ལ་བསྣམས་པས་ངག་སྒྲིབ་དག༔ ནུས་པ་འབར་ཞིང་དབང་དུ་འདུ༔ རོ་ལ་མྱང་བས་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་འཆར༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ཅེས་ཕན་ཡོན་བསྟན་ནས་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་སྟེགས་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །གསུམ་པ་རྒྱ་འགྲོལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལ་གསུམ། གཏད་ཅིང་རྒྱ་འགྲོལ་བ། མཆོད་ཅིང་བགོ་བ། བཅང་ཞིང་བསྟེན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདུད་རྩི་བསྡུ་བ་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ་གཏད་ནས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ་ཞིང༌། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡུམ་དུ་བཏགས་པས་སྨན་སློབ་དཔོན་ལ་འབུལ་ཏེ། ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས༔ ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་པའི་གནས༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་རྟོག་ལས་འདས༔ ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་མཚར༔ ཞེས་ཕུལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་བླངས་ལ། ཨོཾ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀརྨ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་སྨན་ཐོད་ལ་དཀྲིས་པའི་སྲད་བུ་སོགས་བཀྲོལ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་ཁ་ཕྱེས་ལ། སྨན་གྱི་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་དཀར་དམར་སྔོ་བའི་འོད་ཀྱི་རྣམ་པས་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པར་བསམ། དེ་ནས་སྨན་དྲིལ་བུ་ལ་གཞལ་ཏེ་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བརྟགས་ནས་སྟེགས་བུ་ལ་བཀོད་དེ། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་དང་༔ འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་ཞི་བ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་སླད་དུ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གྲུབ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ལ་འདུས༔ དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཚོགས་རྣམས་བཀའ་ལ་ཉོན༔ ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྫས་ལ་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ༔ དབང་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་བསྟིམས༔ བྱིན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་མཐུ་ནུས་སྤོར༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ ཐམས་ཅད་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཏིཥྛ་ཨོཾ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །གཉིས་པ་མཆོད་ཅིང་བགོ་བ་ནི། ཐོད་པ་བཟང་པོ་མྱོས་བྱེད་ཀྱིས་བཀང་བ་ལ་བདུད་རྩིའི་ཕུར་མ་ཅུང་ཟད་བླུགས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་སྟེ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སད་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ ཅེས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་མཆོད་ནས། རང་གི་ལྕེ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་བསམ་ཞིང༌། གཡོན་པས་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ཅིང་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ དོན་དམ་ཐིག་ལེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མྱང་ཞིང༌། ཉེ་སྙིང་ལས། རྣ་བ་སྙིང་ག་ལྕེ་སྟེང་དང༌། །ཡན་ལག་ཀུན་ལ་ཐིག་ལེ་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐིག་ལེའང་བྱ། ལུས་ཀྱི་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་ནས་སྨན་རྣམས་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་པའི་དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་བསྔོ། བར་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཟུང༌། ཐ་མ་སྒྲུབ་པ་པོ་སྤྱི་ལ་སྤེལ། དང་པོའི་ཆ་ལས་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་བཅང་ཞིང་བསྟེན་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད་རིན་པོ་ཆེའི་གའུུ་འམ་པགས་ཤུན་སོགས་ཇི་ལྟར་རིག་པའི་སྣོད་དུ་བླུགས་ལ་སྤྱི་བོའམ་མགུལ་དུ་བཅང་ཞིང་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། བདུད་རྩི་སྤྱི་བོར་བཅངས་པ་ཡིས། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་བསྙེན་བཀུར་འགྱུར། །མགུལ་ལམ་དཔུང་པར་བཏགས་པས་ཀྱང༌། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བས་སྲས་སུ་དགོངས། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ངང་གིས་འདུ། །རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་ཆེན་འབེབ། །རྡོ་རྗེའི་སྲུང་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གདོན་དང་བགེགས། །གང་གིས་མི་ཚུགས་ཐུབ་པ་མེད། ཅེས་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས། གསང་བའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ནི། །ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་རྫས་བདུད་རྩི་ལྔ། །དམར་ཆེན་ག་བུར་ཙན་དན་སྦྱར། །རྡོ་རྗེ་ཆུ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བསྲེ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མཚུངས། །འདི་དང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ། །རྒྱུན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྟེན། འདི་ནི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས། རབ་ཐུན་བཞིའི་ཐོག་མཐར་ཆག་མེད་དུ་བསྟེན་འབྲིང་ཐུན་འགོར་རེ་རེ་དང༌། ཐ་མས་ཐུན་དང་པོའི་འགོ་དང༌། དེ་ཡང་མ་འགྲུབ་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་རེ་རེ་དང༌། གལ་ཏེ་དེ་ཡང་མ་འགྲུབ་ན་ལོ་རེའི་དཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་གཅིག་གམ་བཅོ་ལྔ་ལ་མ་ཆག་པར་བསྟེན། དེའི་ཚེ་རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བས་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་མོས་ལ་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་སྦྱར་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བྱུང་བ་ལྕེ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལ་ཐིམ་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་སྟེ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཚིམ་པར་བསམས་ལ་ཟ་བར་བྱའོ། །བཞི་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཐར་དབྱུང་བ་ནི། སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བ། ཚོགས་དང་གཏོར་མ་གཏོང་བ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ། མཚམས་དཀྲོལ་བ། སྨོན་ལམ་གདབ་པ། བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་རྣམས་ཏེ། སྒྲུབ་ཁོག་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་མཐར་དབྱུང་ཞིང༌། ཆོ་གའི་མཐའ་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་སྣང་བས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱའོ། །ཞར་བྱུང་འཕྲོས་དོན་དུ་སྐབས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་སྤྲོས་མེད་དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་བྱེད་པར་འདོད་ན། སྦྱོར་བའི་ཆོ་ག་ནས་བརྩམས་སྔོན་འགྲོའི་རིགས་རྒྱས་པ་མི་དགོས་པས་དཀར་བགེགས་བཏང༌། རྒྱལ་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུས་འཛུག །སྲུང་འཁོར་མཚམས་གཅོད་རྒྱན་བཀོད་ཙམ་བྱས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་དངོས་ལ་འཇུག །བསྙེན་རྒྱུན་མི་འགྲུབ་པ་ཙམ་ལས་འདོན་བྱ་ལག་ལེན་གྱི་གཞུང་གོང་སྨོས་ལྟར་ལ་ཐུན་བཞིར་བཅད། ཉུ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས། རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་ཁོག་ཚང་བ་སྦྱོར་མི་དགོས་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྤྱི་དོན་བདུན་པ་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཚུལ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། སྐད་ཅིག་ཐུག་ཕྲད་བསྟེན་པ་ཡིས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་བ་དང༌། །ལང་ཚོ་ཁ་དོག་སྟོབས་དང་གཟི། །འཕེལ་ཞིང་དབང་པོ་རིག་པ་གསལ། །མཁའ་ལ་འགྲོ་ཞིང་ཕ་རོལ་གྱི། །ནུས་སྟོབས་ནུས་པས་མི་ཚུགས་ཤིང༌། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་སྟིའི་འོས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། བམ་བརྒྱད་ལས། བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རྣམས་སེལ། །མདོག་ནི་བཅུ་དྲུག་གཞོན་ནུ་འདྲ། །མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཞེས་སོགས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ། རྒྱུད་ལས། འདི་གྲུབ་རྒྱལ་སྲས་དམ་པར་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་མཆོག་འབྲས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ། བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་མཆོད་པའི་རྫས། །བླ་མ་ཡི་དམ་སྡུད་པའི་རྩི། །མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཁྲག་ཡིན། །ཟོས་པས་ཡོན་ཏན་བརྗོད་མི་ལངས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ། །ཕྱི་ལྟར་ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་འཇོམས། །ནང་དུ་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འདག །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སྐོང༌། གསང་བ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས། །ཉན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས། །ཟོས་པས་ས་བཅུ་ནོན་ནས་ཀྱང༌། །ཐེག་ཆེན་བྱང་སེམས་ཆེན་པོར་འགྱུར། །བླ་མ་མཆོད་ན་བྱིན་རླབས་འཇུག །ཡི་དམ་མཆོད་ན་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །བདེ་གཤེགས་མཆོད་ན་ཐུགས་རྗེ་འབྱུང༌། །མཁའ་འགྲོ་མཆོད་ན་ལུང་ཡང་སྟོན། །རྣལ་འབྱོར་པའམ་སུས་ཟོས་ཀྱང༌། །ཕྱི་ཡི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང༌། །ནང་གི་བསྐྱེད་རིམ་ཏིང་འཛིན་གསལ། །གསང་བ་རང་རིག་ཆོས་སྐུར་རྟོགས། །ཉམས་དང་ལྷག་ཆད་མ་ལུས་སྐོང༌། །འཆང་བས་དུས་མིན་འཆི་བ་བཟློག །གདུག་པའི་དུག་ཀྱང་གཞིལ་བར་ནུས། །བྱུག་པས་ནད་གདོན་མ་ལུས་སེལ། །བསྲེགས་ན་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་སྐྲོད། །འདི་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་གནས་དེ་ཡང༌། །དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་དང་མཚུངས། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འདུ། །ས་ཕྱོགས་བྱིན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཆར་ཆུ་འབེབས་ཤིང་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས། །གར་སྒྲུབ་པ་ཡི་གནས་དེ་རུ། །སུ་བསྡད་མི་རྣམས་ཏིང་འཛིན་འཆར། །ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་ཚེ། །ཕོ་མོ་བཟང་ངན་མེད་པ་རུ། །རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་གནས། །དེ་ཕྱིར་མཆོག་གི་དམ་རྫས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་དབང་འབྱོར་བས་དོན་གཉིས་ཀྱྀ་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ངོ་མཚར་ཕྲིན་ལས་ཕུལ། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱི་མཆོག །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་ལེན་པའི་ཐབས། །སྐལ་བཟང་རིག་པ་འཛིན་པའི་དཔལ་དུ་ཕྱེས། །འདི་ལས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་རབ་སྨིན་ཏེ། བཀའ་འདུས་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོམ་བུར་འཁོད། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཁྱབ་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །སྣང་བ་དམ་པས་ས་གསུམ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ལམ་འདིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་འཕར་གཏན་པ་མེད་པར་དབྱེ་བའི་ཕྱིར་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་མ་འཁྲུལ་བར་ངག་འདོན་སོགས་ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པ་རྣམས་རིགས་མཐུན་གྱི་གཏེར་ཁ་ལས་སྤྲོས་པའི་མན་ངག་མཁས་གྲུབ་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་མཐོང་བརྒྱུད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་ཞེ་བདུན་དུ་སོན་པ་རྣམ་འགྱུར་ལྕགས་སྟག་གི་ལོ་མགོ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་བུ་ཆུ་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་གྱི་བསྟི་གནས་སུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་བན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་གྲོལ་བ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུར་འཇོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen grub pa'i bcud len zhes bya ba bzhugs so//__dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen grub pa'i bcud len zhes bya ba/__oM swa sti/__tha mal zhen snang dug lnga'i lcags khams bdud/__/zung 'jug ye shes gser 'gyur rtsir sbyar bas/__/dga' chen nam mkha' mnyam pa'i gar mkhan mchog__/bla ma he ru ka dpal dpa' bos skyongs/__/ngo mtshar gsang chen lam gyi khyad chos phul/__/dam rdzas ra sA ya na sgrub pa'i tshul/__/grub pa'i man ngag gzhung bzang yid bzhin nor/__/legs bshad rgyal mtshan rtse mor mchod la spro/__/de yang dpal chen bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i dkyil 'khor gyi 'khor lo la brten nas rdo rje theg pa'i dam tshig gi rdzas ra sA ya na'i sgrub pa zab mo ji ltar nyams su len pa'i tshul gsal bar 'chad pa la spyi don rnam pa bdun te/__bdud rtsi'i ngo bo bzhag pa/__nges tshig bshad pa/__rnam grangs kyi dbye ba/__bsten par gsung tshul/__dam rdzas bsags thabs/__sgrub pa'i thabs dngos/__de'i 'bras bu thob tshul lo/__/dang po ni/__'khor 'das thams cad chos kyi dbyings bzang ngan phyogs lhung bral ba'i klong du ro gcig cing gdod ma nyid nas rang bzhin gyis rnam par dag pa ni bdud rtsi'i ngo bo ste/__bam brgyad las/__srid gsum ye nas bdud rtsi lnga/__/ma bcos lhun grub rdzogs sangs rgyas/__/dus gsum srid gsum sku gsung thugs/__/ye nas bdud rtsi yin pa'i phyir/__/nges pa'i klong nas bka' stsal to/__/zhes pas/__srid pa gsum gyis bsdus pa'i nyon mongs pa lnga dang*/__'dod pa'i yon tan lnga dang*/__'byung ba lnga dang*/__phung po lngar snang ba thams cad kyang rigs lnga yab yum gyi rang bzhin can du mngon par byang chub pa'i phyir/__sangs rgyas kun dang mnyam sbyor ba'i/__/rang byung gdod nas rnam par dag__/ces gsungs so/__/gnyis pa nges tshig ni/__a mr-i ta'i sgra las 'chi ba med pa zhes bdud rtsir 'jug pa ste 'chi ba'i 'jigs pa sel ba'i gsos su gyur pa'i phyir/__rnam rtog gi bdud la rig pa ye shes kyi rtsis 'debs pas na bdud rtsi ste/__man ngag las/__bdud ni bdag 'dzin rtog tshogs bcas/__/rtsi ni rang rig mnyam pa nyid/__/ces dang*/__'khor 'das kyi chos thams cad ye shes chen por rgyas 'debs pa'i sman yin pas na chos sman zhes kyang bya ste/__'khor 'das chos kun ye shes sman:__brda brtags chos sman de spyad na:__nyon mongs dug rnams sman du 'gyur:__zhes so/__/gsum pa dbye ba ni/__de nyid las/__mtshon bya chos nyid don gyi bdud rtsi dang :__mtshon byed rtags kyi bdud rtsi'o:__zhes gsungs shing*/__chos kyi bdud rtsi/__don gyi bdud rtsi/__rtags kyi bdud rtsi/__rdzas kyi bdud rtsi sogs sgras brjod rigs kyi sgo nas phyes na du mar dbyer yod do/__/bzhi pa bsten par gsungs tshul ni/__de lta bu'i bdud rtsi nyid ye nas blang dor med pa'i chos nyid kyi rol pa yin pas dang*/__rigs lnga'i rang bzhin yin pas dang*/__dngos grub sgrub pa'i rdzas yin pas dang*/__mkha' 'gro rnams 'du zhing brtul zhugs spyod pa'i grogs su 'gyur bas na dang du blang bar bya ba yin te/__bdud rtsi'i rgyud las/__ra sA ya na sman chen po/__/zos pas mchog thun dngos grub thob/__/ces sogs gsungs so/__/lnga pa dam rdzas bsags tshul ni/__de nyid las/__gtso bo dam rdzas bdud rtsi lnga/__/rtsa ba brgyad la yan lag stong*/__/dam rdzas rtsi bcud sman du sbyar/__/zhes gsungs pas/__sman rtsa ba brgyad la yan lag stong du tshang bar sbyor ba ste/__'di dag gi rnam grangs dbye bsdu ji snyed pa zhig 'byung ba rgyas par gzhan du bshad pa las shes shing*/__skabs don gyi lag len ni 'og tu 'chad par 'gyur ba bzhin no/__/drug pa sgrub pa'i thabs dngos la gsum ste/__sgrub gzhi rdzas dang yo byad sta gon du bya ba/__sgrub chos phrin las kyi rim pa gzhung bsrang ba/__sgrub 'bras dngos grub kyi dga' ston spel zhing mtha' rgyas su bya ba'o/__/dang po ni/__spyir ston 'khor gnas dus yo byad phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung ba ste/__gzhan rnams sgrub gzhung du gsungs pa ltar las khyad par bdud rtsi sgrub pa'i dus ni ston dpyid bsil drod snyoms pa'i yar gyi ngo'i tshes brgyad la mchog tu shis par bshad/__bsgrub bya'i rdzas kyi gtso bo bdud rtsi lnga dang*/__sha lnga sman rtsa ba brgyad la yan lag stong sbyar ba ste/__de las bdud rtsi lnga dang sha lnga dngos ni deng dus tshad ldan lag tu theb par dka' zhing rtog pa'i dbang gis bsag tu'ang mi btub pas gter byon rigs dang rig 'dzin gong ma rnams kyis bsgrub pa'i chos sman la tshang bas na sel med khung ldan gyi phab rgyun nyid gzhir bzhag__/sman sbyor lag tu blang bya rtsa ba brgyad phyogs mthun/__tsan+dan smug po/__mU la ba tra/__li shi/__gan+d+ha b+ha dra/__gur gum/__dzA ti/__ga bur/__shing tshwa rnams la bya zhing*/__yan lag gi sman spyir snang zhing srid pa'i rtsi bcud thams cad sman du sbyor bar gsungs pas rgya bal mon bod sogs nas byung ba'i sman sna ji tsam tshogs pa dang*/__bzhu ba dang mi bzhu ba'i khams kyi rin po che'i rigs su gyur pa/__mi dang 'dab chags sder chags ri dwags g.yung dwags chu gnas sa 'dzul rnams kyi sha khrag snying sna dbang po lnga/__lnga tshan lnga/__dkar mngar 'bru sna tshogs sbyor du mi rung ba gang yang med pas gang 'dzoms bsags/__'on kyang gnas skabs su dug rig gtsos nus pa dri ro kha dog sha me tog gi spyang ki rnams spang byar bshad pas mi sbyor/__sman gang yang rgyu dang khungs dag la bam rul 'khyags pa sogs skyon gyis ma gos shing ha cang rnying ches pa sogs ma yin par gtsang la kha dog dri ro ma nyams pa kho na sbyar/__rin po che dang dbal ril gyis mtshon g.ya' sel dug 'don ngar 'dogs dgos pa'i rigs rnams gso rig gi gzhung las bshad pa ltar bya/__sha sna tshogs dngos su ma 'dzom pa'am rtogs pas ma chun kyang btang snyoms su bzhag mi rung bas zan la mi dang dud 'gro rnams kyi gzugs 'bur mo'am spar btab pa mang du 'chos te nr-i ljang gu las mi dang*/__su ser po las dud 'gro'i rigs brgya stong mang po gsal btab pa'i mthar so so'i tshe zad pas las kyis shi ba'i phung po sha khrag du dmigs la dam rdzas kyi rgyur sbyor bar gsungs pa ltar bya zhing*/__sman gyi sbyar tshad gzhung dang phyag len rnams las 'dra min mang yang phyag len dngos gtsang ba'i lugs gcig la mtshon na/__gzhi a ru ra kho na la byed dgos pas gang mang dang de'ang rus pa dang bral ba byung na legs/__ba ru ra/__skyu ru ra/__gur gum rnams de'i bzhi cha re/__tsan+dan dkar dmar/__a ga ru nag po rnams bsdoms pa bzhi cha gcig__/na gi dul ma/__gi waM/__cu gang*/__li shi/__dzA ti/__suk+mel/__ka ko la rnams bsdoms pa bzhi cha gcig__/bzang sman gzhan thams cad bsdoms pa bzhi cha gcig__/sngo sman rigs thams cad bsdoms pa dang sha sna sogs nang sman phyogs bsdoms brgyad cha gcig__/dbang lag bzhi cha gcig__li ga dur/__rta mon pa/__bur sbrang ka ra rnams bzhi cha tsam bsre ba yin la/__bzang sman dkon pa dang 'byor pa dman pa'i rigs kyis bung bskyed ru rta dang li ga dur rta mon pa sogs cung zad mang ba btang du btub/__spang spos kyis mtshon pa'i sngo sman rigs rnams mang na mi legs/__spyir sman sbyor legs pa'i tshad ni mdog bzang la brtag tu mi btub pa/__dri bzang la ngos bzung dka' ba/__ro zhim la smrar med pa/__zos na kha zas gzhan gyis sman ngad mi 'phrog pa 'byung zhes gsungs/__de ltar sbyar tshad nges pa'i sgo nas bsags la gzhung gi dngos bstan du thog mar sman rnams khrol bur bsgrub cing gdod btags btsag sogs bya ba yin kyang sman bung mang zhing sgrub zhag grangs bcad kyi skabs 'dir 'jug pa mi bde bas yongs grags dkyus kyi phyag len stabs bde'i dbang du sman phye snga tshags su tshud par byas na legs pas/__gsham gsal khrol sgrub rten mtshon tsam zur du bzhag__/byings rnams phyogs gcig 'thags te shin tu zhib mor btul nas dar tshags la drangs/__zhib pa ltar snang yang rlan gyis sbol skabs rtsing skyon 'byung bas dar tshags kyang zhib par byas la sman phye rnams dang ras dkar ser gang rung gi sgye'ur blug__/khrol sgrub rten ni skabs 'dir rang gzhung las rtsa ba dang yan lag gi sman skyobs khrol bu rnams rigs lngar phye ba'am gcig tu spungs te dal gyi dbus su bzhag par gsungs shing*/__sgrub thabs kyang spyi dpal khro bo rigs gcig las ma gsungs pa'i phyir sman rigs lngar dbye ba mi dgos pas/__kA pA lar sha lnga bdud rtsi'i phab rgyun dang*/__sman sna/__ru rta/__gla rtsi/__spos dkar/__ra mo shag__/rtsa ba lnga/__brag zhun/__dzA ti/__a ru ra/__sbrang rtsi/__dbang lag__/ga bur/__thal kar rdo rje/__suk+mel/__cu gang*/__skyu ru ra/__li ga dur/__sin+d+hu ra/__du ru ka__tsan+dan dmar po/__li shi/__cong zhi/__tsan+dan dkar po/__zho sha/__rtag ngu+u*/__kaN+Da ka ri sogs nyung ngu tsam re sne 'dus kyis bkang la 'jog__/sman gyi dkyil 'khor steng du tshangs pa'i pho brang du grags pa rgya gdug lta bu'i dbus kyi srog shing la bzang shing gi byang bur steng du tshangs pa dang 'og tu brgya byin gyi sku rgyab tu sngags byang 'dod gsol bris pa can btags pa dang lhan cig ku sha'i chun po dang rnga ma dkar po'ang 'dogs/__sham bu'i nang cung zad rgyas na lha brgyad klu brgyad gza' brgyad rgyu skar nyer brgyad sman srung lha mo brgya dang bcas tshang ba'am bsdu na rgyu skar nyer brgyad kyi tsakli tsam dar gyi 'phur lce dang ldan pa so so'i sngags byang 'dod gsol can phyogs ma 'chol bar zhal nang bstan du 'god/__sham bu'i rgyab ngos su me long bcu la khro bcu'i sngags mtshal gyis bris pa phyogs mtshams ma nor bar gdags shing bar mtshams rnams su dar dpyangs dril g.yer sogs kyis mdzes par brgyan/__gzhan sgrub pa'i dkyil 'khor la 'os pa'i yo byad rnams khog dbub gzhung bzhin nye bar bsdog go__/gnyis pa sgrub chos phrin las kyi rim pa gzhung bsrang ba la gnyis/__sngon du 'gro ba'i las rim dang*/__dngos gzhi ji ltar sgrub tshul lo/__/dang po ni/__sgrub chen la 'jug pa'i nyin dang por sa'i cho ga__/phyi nang gsang ba'i mtshams gcod pa/__ma traM bsgral zhing chag chag gdab pa/__rten gyi dkyil 'khor bzhengs pa rnams sgrub gzhung bzhin dang*/__nyin gnyis par bdag gi rnal 'byor bzlas pa'i mthar thug pa'i bar sngon du 'gro bas/__sgrub rdzas rnams la thun mong du bgegs bsal zhing*/__bdud rtsi 'khyil pas bsgrubs pa'i las bum gyi chus khrus gsol/__rgyan bkod skabs rdo rje rgyal tshab pas sman gyi pho brang dang*/__gzhan rnams kyis sgrub rdzas rnams rim par thogs la/__thog mar sman 'god pa ni/__hU~M:__dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__dam rdzas rtsa ba brgyad dang yan lag stong :__'bras bu sku gsung thugs su rab sbyar nas:__dug lnga ma spangs sku gsum lhun gyis grub:__dbyings nas spyan drangs sangs rgyas skur bskyed de:__phyogs bcu dus gsum 'phags pa mchod pa dang :__rnal 'byor dbang phyug thugs dam bskang ba'i phyir:__gsang ba mchog gi dbus su bzhugs su gsol:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes sgrub dkyil steng gi lding khri rim pa bar ma'i dbus su khrol bu'i dkyil 'khor maN+Dal la me tog gi tshom bu gcig bkod pa'i khar many+dzi bzhag pa la dpral ba mdun bstan gyis 'god cing*/__de'i khar gser la sogs pa rin po che'i snod du bla ma gong ma rnams kyi byin rten bdud rtsi'i phab gta' rnams chang ngam dri bzang gi chu dang sbyar te bzhag__/steng nas dar sna tshogs kyis dgab cing tshon skud lngas rgya gram du btab pa'i sne mor rdo rje btags pa bzhag__/sne mo gcig shos las steng du dmu thag dang phyogs bzhir gzungs thag tu drangs/__mtshams bzhir thod pa'am rin po che'i snod du shar lhor 'o ma dang mngar gsum/__lho nub tu rin po che'i phye ma/__nub byang du chang dang phab rtsi/__byang shar du chu sna rnams dang*/__sman phye thod par ma shong ba yod na bar mtshams gzhan rnams su ji ltar 'tshams par 'god/__sman khang la nang nas rim bzhin mthing dmar dkar ba'i dar yol sum rim bre/__de nas sgrom khri'i rim pa dang por thod sku sogs sgrub rten gzhan rnams 'god cing*/__rgyan bkod nas bzung byin dbab pa'i bar gyi nyin gnyis pa'i bya ba rnams sgrub khog gi gzhung bzhin bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la gsum/__sgrub pa'i dkyil 'khor gzhung bsrang ba/__sman khrol bur sbyong ba/__phye mar sgrub pa'o/__/dang po ni/__skyabs sems sogs sbyor ba'i chos rnams sngon du 'gro bas/__dngos gzhi bdag sgrub pa po/__mdun rten bris pa'i dkyil 'khor/__sgrub rdzas bdud rtsi gsum ka rang bzhin dbyer med gcig tu sgom pa'i don shes pas phrin las kyi gzhung bsrang ste/__rjes su tshogs mchod sogs mjug gi las rim rnams dang*/__de dag gi skabs ci rigs par bar gcod nyu le 'dul zhing by-in dbab pa sogs sgrub chen gyi khog dbub dang mthong brgyud phyag len las rtogs par bya ba yin no/_/gnyis pa khrol bur sbyong ba la gnyis/__dngos dang*/__mjug don no/__/dang po ni/__de ltar rtsa ba'i dkyil 'khor sgrub mchod dzab[¿] kyi mthar thug pa'i bar bdag mdun sgrub rdzas gsum dbyer med du byas nas/__slar dmigs phyed pa'i phyir sman gyi dkyil 'khor dzab[¿] khang dbye ba ltar mdun du phyes nas sgrub pa ste/__de la bcu las/__dang po sman dam tshig par bskyed pa ni/__oM ma hA shun+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM gis bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod ni pad+ma b+hany+dza che:__rdo rje btsun mo'i b+ha ga dang :__dbyer med gsang ba mchog gi zhing :__rang byung mtshan nyid yongs rdzogs dbus:__bcud rnams rigs lnga ye shes lnga:__bdud rtsi'i rgya mtsho chen por 'khyil:__mkha' khyab 'od zer 'phro ba'i klong :__sna tshogs pad+ma nyi ma'i steng :__hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan:__spro bsdu'i 'od kyi gong bu las:__spyi dpal rigs gcig he ru ka:__bdud rtsi 'khyil ba sku mdog ljang :__btso ma gser gyi mdangs 'od 'tsher:__zhal gcig phyag gnyis khro chags tshul:__mi bzad gar dgu'i gzi 'od 'bar:__phyag g.yas sna tshogs rdo rje dang :__g.yon pas bdud rtsi'i b+han+d+ha 'dzin:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brgyan:__rang 'od rdo rje bdud rtsi ma:__khro chags nyams ldan pad+ma dang :__bdud rtsi'i thod pa bsnams pas 'khyud:__zhabs zung gyad kyi 'dor stabs kyis:__bgegs kyi rgyal po pho mo gnon:__ye shes me dpung 'bar ba'i klong :__kha sbyor bde bas dgyes par bzhugs:__rdo rje gsum dang mi phyed pa'i:__bde ba chen po'i 'od zer gyis:__ye shes 'khor lo spyan drangs gyur:__zhes gsal btab/__gnyis pa ye shes pa spyan drangs pa ni/__hU~M:__bde gshegs rnams ni thams cad kyi:__ye shes rdo rje bdud rtsi 'khyil:__sgrib gnyis dri ma sbyong mdzad lha:__'dir ni yang dag nye bar mdzod:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__zhes spyan drangs/__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__dam tshig rdzas dang dbyer med pa'i:__phyag rgya sgyu ma'i grong khyer du:__ye shes chen po khrag 'thung lha:__dbyer med dgyes pa mchog tu rol:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Than+tu:__zhes gnyis med du bstims/__bzhi pa dbang bskur ba ni/__slar yang rol pa'i 'od zer gyis:__dbang lha nam mkha' gang bar sad:__byang chub sems kyi dbang bskur bas:__rigs lnga'i phyag rgyas dbur brgyan gyur:__hU~M oM trAM hrIHAHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__sa ma ya s+t+waM:__lnga pa phyag bya ba ni/__hoH__'jigs byed chen po mche ba gtsigs:__bdud dpung 'joms pa'i chas kyis brgyan:__dam tshig sha chen khrag la gsol:__he ru ka la phyag 'tshal lo:__shrI he ru ka na mA mi:__drug pa mchod pa ni/__hU~M:__nam mkha' las byung lha mo ni:__drag shul 'jigs pa chen mo'i tshogs:__dur khrod rdzas mchog dang sbyar te:__khrag 'thung dgyes pa'i gar gyis mchod:__oM shrI he ru ka ma hA sh+ma sha na pUSh+pe sogs shap+da pU dza ho:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba ling+ta kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu hoH__bdun pa bstod pa ni/__hU~M:__gang zhig dran pa tsam gyis kyang :__'jig rten gsum po g.yo bar mdzad:__dag pa'i bdud rtsi'i mchog chen stsol:__don kun sgrub la phyag 'tshal bstod:__brgyad pa sman srung spyan drang ba ni/__slob dpon gyis kha dog sna tshogs pa'i dar gyis g.yab/__spos dkar bsreg cing rol mor bcas pas/__hU~M:__tshangs dang drang srong klu rnams dang :__rtsi shing sman gyi lha mo dang :__ra sA ya na'i srung ma'i tshogs:__sngon tshe 'das dus dang po la:__kun bzang lha yi spyan snga ru:__khas blangs dam bcas dbang mnos te:__sdom la gnas pa'i rig 'dzin rnams:__dus gsum bde gshegs mchod pa dang :__sman gyi rig 'dzin bsgrub pa'i phyir:__'khor dang bcas te spyan 'dren na:__'dir gshegs dam tshig tshul bzhin dgongs:__ra sA ya na'i dngos grub stsol:__ces bskul bas/__sngon byon sman gyi dam tshig gi dngos grub thob cing sgrub pa po'i sdong grogs mdzad par dam mnos pa'i sman gyi rig 'dzin lha dang drang srong srung ma rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa thams cad byon nas sman gyi pho brang steng gi nam mkhar sprin phung gtibs pa bzhin bzhugs par bsam/__dgu pa rtog pa bsal ba ni/__byin gyis brlabs pa'i bdud rtsi 'thor zhing*/__hU~M:__ra sA ya na'i rigs 'dzin rnams:__tshangs dang drang srong gtsang ma za:__de dag grol bar ngas ma bshad:__khyi dang phag pa mi gtsang za:__de dag grol bar ngas ma bshad:__klu dang bram ze gtsang ma za:__de dag grol bar ngas ma bshad:__byol song rtswa mchog za ba yang :__ji srid 'tsho yi bar du za:__de dag grol bar ngas ma bshad:__yang dag don gyi lung 'di nyon:__rnal 'byor thabs ldan rnams kyis ni:__chos sku gcig las tha dad pa'i:__rigs lnga'i rang bzhin 'dir bstan te:__de ltar rtogs na grol zhes bshad:__rang bzhin yang dag dag pa'i rdzas:__mnyam pa'i dbyings su rab brtags na:__gnyis med don gyis zin pa yin:__ji ltar dmigs pa bzhin du 'grub:__gtsang dang mi gtsang rtog pa can:__dngos dang mi dngos gnyis med pas:__mkhas pa gtsang dme gnyis mi byed:__ye shes sku lngar bstan pa'i phyir:__gtso ru dang du blang bar bya:__gtsang dme med par kun gyis spyod:__de dag grol bar ngas bshad kyis:__ra sA ya na'i rig 'dzin tshogs:__btang snyoms med pa'i phrin las mdzod:__the tshom med na nges par 'grub:__dkyil 'khor 'di la byin cig phob:__sgrub rdzas 'di la byin gyis rlobs:__sgrub pa po la dbang zhig skur:__zhes brjod pas sman gyi drang srong rig 'dzin thams cad gtsang dme'i gnyis 'dzin dag nas 'dod pa'i dngos grub stsol ba la dgyes bzhin du bzhugs par bsam/__bcu pa dzab[¿] bzla ba ni/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__mdun gyi khro rgyal thugs rgyud bskul:__'bar ba'i 'od dang hU~M gi sgras:__rdzas kyi ma dag skyon la sogs:__brtan g.yo'i dug kun gzhil zhing sbyangs:__dag pa rigs lnga ye shes lngas:__nyon mongs phung po nad gdon gyi:__rtog pa sbyong ba'i bdud rtsir gyur:__oM badz+ra tsaN+Da a mr-i ta kuN+Da lI shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he swA hA:__zhes brgya rtsa tsam bzlas mthar:__slar yang yab yum snyoms zhugs pa'i:__bde ba'i sgra dang 'od zer gyis:__srid zhi'i khams kun dbang med g.yos:__dwangs bcud bde chen bdud rtsir bkug:__dam tshig rdzas dang ro gcig 'dres:__sman gyi lha dang drang srong bskul:__de rnams pho nya mkha' khyab kyis:__'khor 'das bdud rtsi char bzhin phab:__sgrub pa'i rdzas la sib sib thim:__bde chen ye shes bdud rtsi dang :__dbyer med kha dog dri dang ro:__nus bcud phun sum tshogs pa yi:__ra sA ya na'i mchog tu gyur:__oM badz+ra tsaN+Da a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThA:__zhes dmigs pa'i gnad dang ldan pas stong du grangs tshang bar bzlas pa'i mtshams su stong tshigs kyi mchod pa'ang bya/__byings rmug le lo sogs kyi dbang du ma song bar ting nge 'dzin gyi ngar dang ldan pas thun bzhi'am drug gi nges pas bzla zhing*/__bsnyen grogs kyis khor yug kun tu gsung mi chag par bzla/__thun mjug tu/__mdun bskyed bde chen dgyes pa'i sprin:__mi 'gyur 'od kyi thig le'i tshul:__sman gyi rdzas la thim pa yis:__dngos grub 'byung ba'i dbyig tu gyur:__oM badz+ra dz+nyA na ma hA su kha a mr-i ta hU~M hU~M:__zhes bsdu/__thun rjes mar mtshams kyi chang dang 'o ma rin po che chu rnams kyang de dang de'i rang bzhin gyi bdud rtsi'i ngo bor zhu bar bsam zhing 'og gi sbol ba'i skabs su 'byung ba'i sngags rnams brgya rtsa re bzlas pas ro'i mchog tu byin gyis brlab/__tshogs mchod sogs rjes kyi bya ba rnams sngar bshad pa bzhin la/__tshul de lta bu'i nges pas spyir khrol bu+u la zhag gsum du bya'o/__/gnyis pa khrol bu'i mjug don la gsum/__bdud rtsi mchod pa/__bstod pa/__dngos grub bsdu ba'o/__/dang po sman che ba'i yon tan brjod de 'bul ba ni/__hU~M:__rang byung gdod nas rnam par dag__/rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman/__/rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud/___/ra sA ya na la sogs sman/__/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/__/ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/__/rgyud drug sems can kun sgrol ba'i/__/dug lnga sel ba'i sman gyi mchog__/dpa' bo'i ro dang mnyam sbyar nas/__/rgyal ba'i dkyil 'khor yongs la 'bul/__/bla med 'phrul gyi dngos grub stsol/__/zhes dang*/__gdod ma'i mgon po chos sku kun tu bzang*/__zhes sogs brgyud pa'i lha tshogs rnams kyi mtshan don sbyar bas mchod/__gnyis pa bstod pa ni/__e ma hoHgdod nas rnam par dag:__don gyi bdud rtsi bla na med:__rtags su ye shes rigs lngar shar:__rdo rje'i chos la phyag 'tshal lo:__zhes bstod/__gsum pa dngos grub bsdu ba ni/__phyag rgya'am der btags pa'i las kyi rdo rjes khrol bu'i sman gzhong dar gyis lcibs la blangs te/__e ma hoH__ngo mtshar rmad du byung ba'i chos:__nam mkha' dang ni mnyam pa'i gnas:__rnam par mi rtog rtog las 'das:__kun rdzob tsam du bstan pa mtshar:__zhes brjod de slob dpon gyi phyag tu phul/__des kyang*/__a ho su kha d+harma kA ya ni a mr-i ta sid+d+hi hrIH__zhes dngos grub kyi snying po 'od kyi gong bu'i rnam par thugs kyi thig ler bsdu'o/__/'di nyid khrol bu'i mjug don dang sman 'thag pa'i sngon 'gro thun mong ba yin kyang sbyar ba'i dus ni khrol bu'i zhag gsum rdzogs pa'i nyin phyi ma'i thor thun gyi rjes su bya ba yin no/__/skabs 'dir sgrom khri'i steng gi maN+Dal gyi tshom bu'ang bsdu zhing*/__khrol bu'i snod de nyid re zhig dkyil 'khor mdun gyi stegs bu kang yang rung ba'i khar 'god par bya'o/__/gsum pa bdud rtsi phye mar sgrub pa la gnyis/__btags btsag sogs kyi dgongs pa dang*/__phye ma dngos kyi dgongs rgyud do/__/dang po la lnga/__'thag pa/__btsag pa/__sbyar ba/__sbol zhing gzhal ba/__'god pa'o/__/snga ma la'ang gnyis kyi/__dang po sbyor ba ni/__sman khrol bu'i dngos grub blangs ba'i de ma thag par slob dpon yab yum 'khor dang bcas pa dur khrod kyi chas kyis brgyan/__dpal chen po gtso 'khor gyi nga rgyal bzung nas rdo rje'i gom stabs kyis dkyil 'khor la g.yas su bskor zhing ru lu'i dzab[¿] bya/__mchog gi hasta g.yab cing sbyar ba'i spos bsreg__rkang gi gling bu dang bshugs pa'i glu blang ba sogs drag po'i rol gar mang po dang bcas pas rgyal ba rnams thugs dam bskul/__mkha' 'gro dam can dbang du bsdus nas las la btsud/__dgra bgegs rnams gzir zhing tshar gcod pa'i brtul zhugs bskyed cing nyams bskyang*/__sgrub dkyil gyi shar phyogs su zhing che chung gi g.yang gzhi dngos sam ri mor bris pa brtsegs mar bting*/__de la gu gul gyis byugs shing rak+ta'i thig le hU~M yig gis mtshan pa bkod/__de'i steng du gtan gtun thabs shes kyi brda mtshon par bzhag go__/gnyis pa 'thag pa dngos la gsum gyi/__dang po sbyor ba'i las kyis 'dod chags btag pa ni/__gong du bkod pa'i sman gzhong gi shar du slob dpon dkyil 'khor la phyogs pas 'god/__de'i mdun du yum mam der btags pa'i slob ma slob dpon la phyogs te 'dug pa'i yab yum gyi zhabs gnyis sman gzhong gi 'gram gnyis su phan tshun bsnol te brkyang*/__slob dpon gyis phyag gnyis sor mo bsnol/__mdzub mo sbreng*/__mthe bong bkug pa byin dbab pa'i rgyas gtun bu bzung*/__yum gyi lag gnyis mkha' dbyings kyi rgyas gtun khung bzung la/__slob dpon dang gzungs ma gtso bo yab yum gyi nga rgyal dang ldan pas/__gtan pa yum gyi mkha' dbyings su gtun bu yab kyi rdo rje mnyam par sbyor ba'i mtshams nas sman rnam dkar dmar byang chub sems kyi rang bzhin can gyi bdud rtsi chi li li byung bar bsam zhing 'thag go__/gnyis pa sgrol ba'i las kyi zhe sdang btag pa ni/__gtun khung khro mo 'bar ba'i e dbyings su gtun bu khro bo 'bar ba'i rdo rje'i tho bas sman gyi mi mthun pa'i dgra bgegs thams cad rdul phran bzhin du bcom par bsam zhing 'thag go__/gsum pa sbyor sgrol gnyis su med pas gti mug btag pa ni/__gtun khung chos kyi dbyings su gtun bu rig pa'i ye shes sbyar bas sman rnam rtog gi mtshan ma thams cad mnyam nyid spros pa dang bral ba'i klong du bsgral bar bsam zhing 'thag go__/de dag gi tshe sngags ni/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta ha na ha na hU~M phaT:__ces bzla'o/__/gnyis pa btsag pa ni/__dkyil 'khor gyi lhor slob dpon dkyil 'khor la phyogs pa'i mdun du gzungs ma 'khod pa'i bar du dar gyi khyog bcas pa'i sne gnyis yab yum gyi sked du mdud pa dpus lding stabs su dpyangs la/__yum gyi dar tshags bzung*/__yab kyi sman phye blugs shing chos nyid byang chub sems kyi ngang du rnam rtog gi mtshan ma rdul tsam yang mi gnas par bsam la/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta ho sa ma ya hU~M hrIHThA:__zhes bzla zhing btsag go__/gsum pa bsre zhing sbyar ba ni/__dkyil 'khor gyi nub tu slob dpon yab yum gyi bar du sman snod mkhar gzhong sogs lcags g.ya'i dri ma med pa bzhag__/gur gum sogs dri bzang dang dam rtsi'i dbang lag zur du phye/__sman gzhan rnams rlan med pa'i dus nyid nas 'dres par bsre zhing 'brum med par byas la/__slob dpon gyis sngar byin gyis brlabs pa'i chang gi kha phru sbreng zhing*/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta dza gad pra wA ya swA hA:__de bzhin du 'o ma sbreng zhing*/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta saM sho d+ha ya hU~M phaT:__rin po che sbreng zhing*/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta rat+na tsit+ta hU~M hrIHThA:__chu sbreng zhing*/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta bi shud+d+he hU~M phaT:__ces bzla bzhin 'dres par 'phur zhing*/__sngar gyi dam rdzas phab rgyun rnams chang gi nying khu bzang po dang sbyar ba'i kha phrus 'debs la nan gyis sbol zhing bsres/__bska sla'i tshad snyim par bcangs nas chag gang du bskyur bas bam po 'jig cing phye mar mi 'dal ba tsam du bya/__de nas sngar zur du phyes pa'i dri bzang gi phye mas mdangs bsgyur zhing*/__dbang lag gi phye ma'ang btab ste 'dres par sbol la/__oM badz+ra a mr-i ta mu sa la mu sa la hU~M phaT:__ces bzla zhing dbyings dang ye shes gnyis med du 'dres par bsam mo/__/bzhi pa sbol zhing gzhal ba ni/__dkyil 'khor gyi byang du nam dus dang bstun pa'i drod brtag la phab rtsi zhim po non tsam blugs te mchog gi lag pa g.yon pa'am rkang ngam rdo rjes dkrugs pas 'khor 'das kyi chos thams cad bde chen chos kyi dbyings su ro gcig tu 'dres par bsam la/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta pra bar+d+ha ya hU~M hrIHThA:__zhes bzla zhing 'phel ba brtag phyir dril bus gzhal te grangs nges par byas nas dar gos dmar po'i khug mar blugs/__de nyid b+hany+dza kha sbyor gyi nang du gzhug par gsungs pas pho mo'i thod pa mtshan ldan gyi nang du rak+ta dang a mr-i tas 'khor lo rtsibs bzhi mu khyud dang bcas bris pa'i pho thod la rigs lnga yab lnga'i sa bon dang mo thod la yum lnga'i sa bon 'bri/__gnyis ka'i mu khyud la/__oM sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa a mr-i ta shrI ma hA su kha hU~M hrIHThA:__zhes bris pa'i mo thod kyi nang du sman gyi sgye'u bcug__/pho thod kyis steng nas dgab/__dar gyis dril/__tshon skud dang sna lngas rgya gram du bcings pa'i steng gi mdud khar mi 'gyur ba'i phyir rdo rje rgya gram gyi rgyas gdab cing*/__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i pho brang gi:__dngos grub bar chad srung ba dang :__ye shes rtag tu 'phel ba'i phyir:__mi phyed rdo rje'i rgyas gdab bo:__badz+ra rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__zhes rgyas gdab bo/__/lnga pa dkyil 'khor gyi dbus su 'god pa ni/__sman la dri yi rgyal po lnga dza ti/__ga bur/__tsan+dan/__gla rtsi/__du ru ka dang*/___gu gul tshil chen gyi dud pas bdug cing drag sngags yungs thun tsham rngams dang bcas pas bgegs bskrad/__bshugs glu 'bod cing dzab[¿] dbyangs rdo rje'i 'gros gar dang bcas pas/__dkyil 'khor la bskor nas shar du 'khod de/__hU~M:__dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__zhes sogs kyis sngar bzhin gtso bor mnga' gsol nas dkyil 'khor dbus kyi bar lding la many+dzi'i khar rin po che'i gzhong pa bal bu'i phur ma'am 'bru rlan can gyis bkang ba'i nang du rus sbal gyi khog par hrIHyig bris pa'i khar bzhugs su gsol/__dar zab sna tshogs kyi na bza' gsol/__g.yas g.yon du rdo dril dang steng du dbu rgyan bcings/__gzungs rdor bzhag pa'i srad bu lnga phyir drang zhing steng du dmu thag sbrel/__zhi ba'i sbyin sreg byas pa'i me'i phud kyis 'og tu drod 'bebs zhun chen gyi mar me gtam mo/__/khrol bu'i mjug don nas bzung 'di'i bar nyin gcig gi thor thun nas srod thun gyi mthar thug pa'i bar bya ba'i cho ga'o/__/gnyis pa phye ma sgrub pa'i dgongs pa lnga/__'ju 'dul gyi dgongs pa/__gnad la dbab pa/__bdud rtsir bskyil ba/__bcud la dbab pa/__dbang du bya ba'o/__/dang po la'ang drug__/dkyil 'khor bskyed pa/__sman srung spyan drang pa/__rtog pa bsal ba/__dzab[¿] bzla ba/__rtags tshad bstan pa/__spogs chog bya ba'o/__/dang po ni/__bdag mdun sgrub rdzas gsum dbyer med pa'i dkyil 'khor sgrub mchod dzaba? kyi mthar thug pa'i bar sngar bzhin byas nas/__b+hU~M bi shwa bi shud+d+he ma hA shrI he ru ka sarba maN+Dal la hU~M phaT dzaH__zhes pas gong du bdag mdun dbyer med du bsgrubs pa'i dkyil 'khor de las bdag nyid rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo gnyis pa'i rnam par dbye ba mdun bskyed dang me ri 'dab 'byar gyi tshul du 'khod par bsam la/__hU~M:__snying po rang byung bdud rtsi'i dkyil 'khor ni:__gtum mo'i me 'bar ye shes 'od rlung 'khrugs:__bde stong b+hany+dza rab tu rgya che bar:__sha lnga'i ri bo bdud rtsi lnga'i rgya mtsho:__rgya khyon dbyings mnyam zhu zhing khol ba'i klong :__spyi dpal chen po rigs rnams kun gyi bdag:__bdud rtsi bde chen dgyes pa'i sku ru bzhengs:__sku mdog ljang nag 'od zer bye ba 'phro:__phyag mtshan sangs rgyas byang sems yab dang yum:__thams cad khro zhing rjes chags he ru ka:__khrag 'thung nyer gcig 'dus pa'i lha tshogs kun:__bde chen gzi byin rab tu 'bar bar gyur:__zhes mdun bskyed kyi dkyil 'khor de nyid 'chi med bdud rtsi'i lha tshogs kyi rnam par zhal bsgyur ro/__/gnyis pa sman srung spyan drang ba dang*/__gsum pa rtog pa bsal ba ni sngar khrol sgrub kyi skabs bzhin 'dir blangs te bya'o/__/bzhi pa dzab[¿] bzla ba ni/__las kyi rdo rjes gzungs thag gi sne mo lnga rdo rje rgyal po dang rgyal thebs bzhi'i phyag tu phul ba de rnams kyi lag g.yon pa'i mthe bong dang srin lag sbyar ba rta mgrin yab yum du bsgom zhing gung mdzub dang mthe'u chung bsgreng ba'i bar du bzung la/__shes rab sgrog gis sbrel ba'i gzungs thag la/__/rig pa srog gis 'brel ba'i lu gu rgyud/__/sku gsung thugs kyi dngos grub ma thob bar/__/skye ba ji srid bar du mi btang ngo*/__/zhes gzungs thag rdo rje lu gu rgyud khong seng breng chags su yod par bsgom zhing*/__bdag srog rdo rje'i sngags kyi 'od zer sprin:__mdun bskyed lha tshogs la phog thugs rgyud bskul:__shin tu chags pa chen po'i dam tshig gis:__snyoms zhugs bde ba'i gzi byin ches cher 'bar:__thabs dang shes rab rol pa'i 'od zer gyis:__'khor dang mya ngan 'das pa'i bdud rtsi'i bcud:__khab len rdo yis lcags phye ji bzhin du:__rang dbang med par bdud rtsi'i sprin chen po:__lnga ldan 'od zer 'bar ba'i rnam par bsdus:__yab kyi zhal zhugs yum gyi mkha' la 'khyil:__dwangs ma bde chen ye shes srog tu rdzogs:__zhes pa'i don nan tan du bsgom la/__oM AHhU~M sarba ma hA su kha shrI he ru ka hU~M phaT:__badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThAH__zhes chig dril du bzla zhing*/__bsnyen grogs kyis gsung mi chag par khor yug tu bzla/__sngags stong phrag re'i mtshams su mchod pa dang*/__thun bsdu ba'i tshe/__lha tshogs dgyes pas 'od zhu bcud la thim/__/'chi med bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil bar gyur/__zhes bsdu/__dus drug tu nyu le bskrad cing byin dbab pa dang*/__thun rjes ma'i mthar tshogs kyi mchod pa sogs sngar bzhin no/__/lnga pa rtags tshad bstan pa ni/__ji skad du bam brgyad las/__rtags dang mtshan ma bdun gyis 'byung*/__/'od dang dri dang du ba sgra/__/lha mo'i gzugs kyang ston par byed/__/mang du 'phel na 'grub rtags yin/__/de la ya mtshan bskyed mi bya/__/zhes gsungs pas/__le lo dang the tshom med pa'i yid kyi 'bad pas bsgrub na ngo mtshar ba'i rtags rnams mthong bar 'gyur te/__de yang thugs ting nge 'dzin gsal ba las 'od/__yon tan phrin las te sman cha snyoms pa las du ba dang dri/__gsung sngags dag pa las sgra/__sku phyag rgya gsal ba las lha mo'i sku ston pa/__mang du 'phel ba ni spyir 'grub pa'i rtags so/__/de dag gang la'ang dga' brod kyi snyems 'phrigs med pa gal che zhing*/__spyir rtags de rnams 'byung ba'i tshad gzhung gi smos tshod zhag bdun na mthong bar bshad cing*/__de las myur bas 'byung ba'ang yod mod/__deng sang lag len la sman rlan can du gyur pas rul ba sogs kyi nyes pa 'gog phyir zhag gsum du shas che'o/__/drug pa spogs chog bya ba ni/__sgrub pa'i zhag grangs thems nas kyang rtags ma byung na spogs pa'i cho ga bya bar gsungs pas/__dam tshig nyams chags rnams skong bshags kyis sbyang/__mtshams dam du bcad/__mched dang sgrub rdzas ngan pa phyir bsal/__mchod rdzas sogs yo byad rnams gtsang zhing dag par gsar/__the tshom med pa'i yid rtse gcig pas bsgrub par bya ste/__bam brgyad las/__yon tan can gyis brtson 'grus bskyed/__/the tshom med na nges par 'grub/__ces pa'i tshul gyis bsgrubs pas/__rab kyis thang gcig dang zhag gcig__/'bring gis zhag gsum mam bdun/__tha mas nyer gcig gis sngar bshad pa'i rtags mtshan rnams tshul bzhin du mthong bar 'gyur ro/__/gnyis pa lha gnad la dbab pa ni/__gong ltar tshul bzhin bsgrubs pas rtags ma mthong ba'am mthong na yang tha tshig bskul ba ste/__hU~M:__nga ni khyab bdag he ru ka:__rang bzhin dkyil 'khor chen por rdzogs:__dam tshig gnyan la rab dgongs nas:__ye shes dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__bdud rtsi sprul pa'i dkyil 'khor la:__byin rlabs rtags dang mtshan ma ston:__gal te thugs dam g.yel srid na:__sngon gyi dam bca' gang du gnyan:__de bas thugs rje thabs mkhas bdag:__yal yol dbri bskol ma mdzad par:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__'phrul kyi dngos grub deng 'dir stsol:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes stong du tshang bar bzlas mthar/__sman gyi rig 'dzin bskul ba'i slad du spos dang rol mor bcas pas/__hU~M:__bdag cag skal ldan sgrub pa pos:__longs spyod dur khrod rdzas la brten:__sdong bu dur khrod ras las gtams:__tshil chen mar khu rgya mtshor bskyil:__bla med don rdzogs 'dus pa yi:__dkyil 'khor lha tshogs thugs dam bskang :__dam can ma g.yel dam la 'dus:__sman gyi srung ma dam tshig can:__bdud rtsi sman gyi dris mtshon te:__leb rgan dar gyis g.yab 'dor na:__las la ma g.yel da tshur byon:__thams cad chos kyi dbyings su gcig:__gtsang dang dme ba'i rtog pa kun:__bde ba chen por rnam dag pa'i:__gzi byin bskyed la 'od zer spros:__bdud rtsi sman gyi nus pa sdus:__rtags dang mtshan ma mngon du ston:__sgrub pa po yi phrin las mdzod:__oM sarba a mr-i ta bId+ya d+ha ra hrIM hrIM pheM pheM sid+d+hi sid+d+hi ku ru hU~M:__zhes bskul lo/__/gsum pa bdud rtsi bskyil zhing bzung ba ni/__sngar bshad pa'i rtags mtshan rnams legs par mthong nas bya ba ste/__b+hany+dza gzhal yas khang nang du bdud rtsi yi/__/rgya mtsho bskyil steng dkyil 'khor lha tshogs rnams/__/bde chen dgyes par rol pa'i sbyor mtshams mkhar/__/dkar dmar byang sems ye shes bdud rtsi'i bcud/__/dngul chu bzhin du gsal 'tsher 'dzag la khad/__/'pho zhing g.yo ba tsam du 'khyil bar gyur/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHTha:__zhes khri la sogs par bzla'o/__/bzhi pa bdud rtsi bcud la dbab pa ni/__thog mar dur khrod kyi ma mo brgyad bskul ba'i slad du/__tshil chen bsreg__/ha sta g.yab/__rkang gi gling bu dang bshugs pa sogs rol mo'i sgra dang sbyar te/__hU~M:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__dregs pa'i sde dpon btul ba'i tshe:__sbyor ba'i thabs la mkhas pa yis:__ma mo brgyad po dbang du mdzad:__bka' bzhin 'tshal bar dam bcas ltar:__bdag ni dpal chen gdung 'dzin phyir:__thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__gdod nas grub pa'i dur khrod nas:__'bar dang chags pa'i brtul zhugs kyi:__rnam 'gyur mi bzad byin g.yo bas:__gnas 'dir myur du gshegs nas kyang :__bdud rtsi gsang ba'i thugs dam bskul:__bde chen dgyes par phebs pa dang :__byin rlabs gzi brjid nus stobs skyed:__dngos grub myur du 'grub par mdzod:__ma ma d+hA ki nI e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes bskul la/__gnas kyi ma tshogs chags pa'i sgyu rtsal gyis/__/khrag 'thung dgyes pa bskyed pa'i dam tshig gis/__/dkyil 'khor lha tshogs mkha' las byang chub sems/__/dkar dmar bdud rtsi sman gyi rgya mtshor phab/__/sman gyi srung ma rig 'dzin rnams kyis kyang*/__/'khor 'das rtsi bcud mtsho la sbrang char bzhin/__/phab pas dngos grub gsos btab dam tshig rdzas/__/kha dog dri ro nus ldan rgya mtshor gyur/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta pra be sha ya phaT A be sha ya hU~M hrIHThA:__zhes stong du bzla zhing dbab pa'i phyag rgyas sman la gtug go__/lnga pa bdud rtsi dbang du bya ba ni/__thog mar rigs lnga'i khrag 'thung rnams bskul ba'i don du/__hU~M:__nga ni dpal chen he ru ka:__sku gsung thugs yon phrin las la:__bdud rtsi rang bzhin dkyil 'khor rdzogs:__rigs kyi 'khor los rab bsgyur bas:__bde gshegs rdo rje rin po che:__pad+ma las kyi khrag 'thung tshogs:__sngon tshe zhal bzhes dam bcas ltar:__dbang dang dngos grub stsol ba'i phyir:__las la ma g.yel da tshur byon:__dam tshig tshul bzhin ma gshegs shing :__dngos grub dbang du bsdu ba dang :__skal pa bzhin du ma stsal na:__rdo rje'i tshig dang 'gal ta re:__de bas dam tshig rjes dgongs la:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__pany+tsa dz+nyA na shrI he ru ka sarba sa ma ya hU~M hU~M:__zhes bskul la/__khrag 'thung rigs lnga'i sprin gyis 'khor 'das bcud/__/'od dmar rnam par slar bsdus thugs kar thim/__/gtso bo yab yum bde rol byang sems rgyun/__/'chi med bdud rtsi'i sman dang rab 'dres nas/__/gzungs thag rdo rje'i lam brgyud mtheb srin gyi/__/rta mgrin yab yum la thim mnyam sbyor ba'i/__/byang chub sems dang gcig 'dres 'od zer rnams/__/bdag la rab thim gnyis su med par gyur/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta h+ya grI wa hu lu hu lu b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hrIHThA:__zhes stong la sogs pa bzla zhing bdud rtsi'i dngos grub gzhan gyis mi 'phrog par bdag gis thob par bsam mo/__/gsum pa sgrub 'bras dngos grub kyi dga' ston spel zhing mtha' rgyas su bya ba la bzhi/__bdag don dngos grub len pa/__gzhan don dbang bskur ba/__rgya 'grol zhing longs spyad pa/__rjes kyi las rim mthar dbyung ba'o/__/dang po la gsum/__thugs dam bskul ba/__snyan gsan dbab pa/__dngos grub blang ba dngos so/__/dang po ni/__sgrub pa'i zhag grangs rdzogs pa'i nangs par snga ba'i char cho ga la sman gtor rak+ta nyer spyod tshogs kyi yo byad sogs mchod pa'i rnam pa ji tsam 'byor pa gsar du bsham/__phrin las kyi gzhung srong bzlas pa'i bar rdzogs par byas nas/__slar yang sman phud la sogs pas mchod mthar dad pa'i gdung shugs kyis thugs dam bskul te/__dkyil 'khor lha tshogs sku gsung thugs yon tan/__/phrin las 'dus pa'i dngos grub kun gyi dbyig__/'chi med bdud rtsi'i 'od kyi rnam par ni/__/bdag la thim nas gnyis su med par gyur/__zhes bsgom zhing*/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta many+dzu shrI bya ba lo ki te hU~M hrIHThA:__zhes stong du tshang bar bzla'o/__/gnyis pa snyan gsan dbab pa ni/__hU~M:__chos sku spros bral dbyings las ma g.yos bzhin:__longs sku'i dkyil 'khor khrag 'thung 'khor lor shar:__sprul pa thabs mkhas sbyor ba'i rol pa yis:__snang srid bdud rtsir dag pa'i lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du rtse gcig bsgrubs:__da lta sgrub pa chen po'i phrin las kyis:__grub pa'i dngos grub gsol ba'i dus lags na:__dgongs pa yal yol btang snyoms ma mdzad par:__thugs rje'i rtsal skyed khyad par rtags mtshan ston:__byin chen byin phob dbang chen dbang mchog skur:__las dang ye shes bdud rtsi'i dngos grub rnams:__da lta nyid du bdag la stsal du gsol:__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta sarba sid+d+hi A be sha ya hU~M hU~M:__zhes brjod cing dkyil 'khor la bskor ro/__/gsum pa dngos grub blang ba dngos ni/__slob dpon shar du 'khod pas gu h+ya lag gi phyag rgyas dngos grub len par bya ste/__lag g.yon mtheb srin rtse sprad lhag ma gsum brkyangs pas bdud rtsi'i steng nas mnan cing*/__shrI he ru ka a ho su kha d+harma kA ya ni a mr-i ta sid+d+hi hU~M hrIHThA:__zhes brgya rtsa brgyad bzlas la/__hU~M:__rang byung bdud rtsi'i pho brang chen po na:__dgyes par bzhugs pa'i dpal chen dkyil 'khor pa:__rtag rgyun rang bzhin ye shes tshad med kyang :__gdul bya'i yul la 'jug phyir slar yang gsol:__bdud rtsi sgrub pa'i zhag grangs da nang thems:__bdud rtsi sgrub pa'i dam tshig da lta rdzogs:__rdo rje'i nam langs dngos grub nyi zla shar:__thugs dam dus la bab po thugs rje skyed:__rdo rje'i sku mnga' 'gran du med pa yi:__gzi brjid tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rdo rje'i gsung la sngags kyi char chen 'bebs:__byin rlabs lung gi dngos grub stsal du gsol:__'od gsal thugs kyi dgongs pa mkha' ltar khyab:__mkhyen brtse nus pa'i dngos grub stsal du gsol:__'gro 'dul yon tan yid bzhin rin chen sprin:__khams gsum dbugs 'byin dngos grub stsal du gsol:__mchog thun phrin las rtsol med lhun gyis grub:__las dang ye shes dngos grub stsal du gsol:__sna srid snod bcud bdud rtsi'i rgyan du shar:__grol ba bzhi ldan dngos grub stsal du gsol:__tshe dang skong dang bgegs zhi dbang bsgyur sogs:__ci 'dod 'grub pa'i dngos grub stsal du gsol:__he ru ka dang spyod yul dbyer med pa'i:__dngos grub dam pa deng 'dir bdag la stsol:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sid+d+hi pha la hU~M:__zhes dngos grub spyir gsol/__snyim pa me tog dang bcas pas dkyil 'khor la 'dud cing*/__hU~M:__dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__rig pa byang chub sems kyi me tog 'di:__thabs dang shes rab dbyings su bdag 'bul gyis:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__oM bo d+hi tsit+ta kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya s+t+waM:__zhes me tog dor/__sman gyi pho brang slob dpon rig mar bcas pas khrag 'thung gar gyi phyag rgyas dkyil 'khor nas spyan drangs pa gtsug tu bkod la/__slob dpon bdag nyid rang bzhin gyi dkyil 'khor du gsal ba la bdud rtsi rtsa ba'i dkyil 'khor pa thim nas gnyis med du gyur par bsam zhing*/__hU~M:__bdud rtsi'i sku gsung thugs yon phrin las dang :__rang bzhin dkyil 'khor mi zad rgyan 'khor lnga:__dbyer med gdod nas mnyam pa chen po'i ngang :__khyab bdag thig le gcig tu dbang bskur rdzogs:__oM AHhU~M ma hA su kha a mr-i ta maN+Da la dzaHhU~M baM ho:__zhes slob dpon gyis dbang blangs la/__ye shes 'od zer rang la thim:__lha tshogs bdud rtsir 'khyil pa las:__srid pa gsum po thams cad kun:__bdud rtsi'i dri ro nus pas khyab:__khams gsum sems can thams cad kun:__bde ba chen po bdud rtsi'i bdag:__dpal chen khrag 'thung sku ru gyur:__ces mos/__gnyis pa gzhan don dbang bskur ba ni/__slob ma rnams kyis ru lu gar gyi bros bskor te rdo rje slob dpon la sngar bzhin me tog 'bul zhing gsol ba gdab/__slob dpon gyis sman gyi pho brang thogs la/__hU~M:__bla med don rdzogs 'dus pa'i dkyil 'khor du:__snang srid 'khor 'das thams cad bsdus pa'i bcud:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar sman gyi dbang :__skal ldan lus ngag yid kyis thob par shog:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__zhes dbang bskur zhing*/__kha dog mthong bas lus sgrib dag:__tshe dang bsod nams lang tsho rgyas:__dri la bsnams pas ngag sgrib dag:__nus pa 'bar zhing dbang du 'du:__ro la myang bas yid sgrib dag:__bde chen ye shes rtsol med 'char:__dpal chen he ru ka dang mnyam:__mchog thun phrin las thams cad 'grub:__ces phan yon bstan nas ji ltar rigs pa'i stegs la bzhugs su gsol lo/__/gsum pa rgya 'grol zhing longs spyod pa la gsum/__gtad cing rgya 'grol ba/__mchod cing bgo ba/__bcang zhing bsten pa'o/__/dang po ni/__bdud rtsi bsdu ba po 'jam dpal rnon po yin pa'i phyir de'i thugs rgyud bskul ba'i don du/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI ma hA gu h+ya many+dzu shrI sid+d+hi sa ma ya hU~M hrIHThA:__zhes brgya rtsa brgyad bzlas pas dkyil 'khor pa rnams kyis 'jam dpal rnon po la gtad nas gnang ba byin par bsam zhing*/__las kyi rdo rje yum du btags pas sman slob dpon la 'bul te/__e ma ho:__ngo mtshar rmad du byung ba'i chos:__nam mkha' dang ni mnyam pa'i gnas:__rnam par mi rtog rtog las 'das:__kun rdzob tsam du bstan pa mtshar:__zhes phul/__slob dpon gyis/__oM sarba pany+tsa ma hA su kha hoH__zhes blangs la/__oM bi shud+d+he karma pra be sha ya phaT:__ces sman thod la dkris pa'i srad bu sogs bkrol/__oM sarba pany+tsa ma hA su kha hoH__zhes kha phyes la/__sman gyi bdud rtsi'i dwangs ma dkar dmar sngo ba'i 'od kyi rnam pas rang gi gnas gsum du thim par bsam/__de nas sman dril bu la gzhal te ji tsam 'phel brtags nas stegs bu la bkod de/__hU~M:__dus gsum bde gshegs thams cad mchod pa dang :__'gro ba'i nyon mongs gdung ba zhi ba dang :__rnal 'byor grub pa'i rtsal chen rdzogs slad du:__bde chen bdud rtsi'i ye shes rab tu grub:__dpal chen khrag 'thung dgyes pa'i gzi byin skyed:__ma mo mkha' 'gro chos skyong dam la 'dus:__dregs pa'i lha srin tshogs rnams bka' la nyon:__thams cad bdud rtsi'i rdzas la bkra shis stsol:__dbang chen rnams kyis dbang bskur ye shes bstims:__byin chen rnams kyis byin phob mthu nus spor:__dngos grub mchog stsol grub pa'i rtags mtshan ston:__thams cad dge zhing bkra shis bde legs mdzod:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta A yur puN+ye tiSh+Tha oM:__zhes dngos grub kyi phrin las chen por mnga' gsol lo/__/gnyis pa mchod cing bgo ba ni/__thod pa bzang po myos byed kyis bkang ba la bdud rtsi'i phur ma cung zad blugs la byin gyis brlab ste/__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas pa thams cad dkyil 'khor 'khor lo'i lha tshogs kyi rnam par mdun gyi nam mkhar sad par mos la/__hU~M:__rang byung gdod nas rnam par dag:__ces sogs kyis rgyas par mchod nas/__rang gi lce nyi ma la gnas pa'i rdo rje'i lte ba hU~M gis mtshan par bsam zhing*/__g.yon pas mtheb srin gyis bdud rtsi'i thig le gnas gsum du bkod cing lce thog tu bzhag la/__hU~M:__don dam thig le bde ba chen po las/__zhes sogs kyis myang zhing*/__nye snying las/__rna ba snying ga lce steng dang*/__/yan lag kun la thig le bya'o/__/zhes gsungs pa bzhin thig le'ang bya/__lus kyi rtsa khams thams cad bdud rtsi byang chub sems kyis yongs su gang ba'i bde stong gi ngang la mnyam par bzhag go__/de nas sman rnams cha gsum du bgos pa'i dang po dkyil 'khor gyi lha la bsngo/__bar pa slob dpon gyis bzung*/__tha ma sgrub pa po spyi la spel/__dang po'i cha las gzhan don du gnyer ba la yang ji ltar rigs pa sbyin par bya'o/__/gsum pa bcang zhing bsten pa ni/__de lta bu'i bdud rtsi de nyid rin po che'i ga'u+u 'am pags shun sogs ji ltar rig pa'i snod du blugs la spyi bo'am mgul du bcang zhing rgyun du bsten par bya ste/__rgyud las/__bdud rtsi spyi bor bcangs pa yis/__/dus gsum bde gshegs bsnyen bkur 'gyur/__/mgul lam dpung par btags pas kyang*/__/phyogs bcu'i rgyal bas sras su dgongs/__/rig 'dzin mkha' 'gro ngang gis 'du/__/rtsa khams rlung la byin chen 'beb/__/rdo rje'i srung ba chen por 'gyur/__/byad phur rbod gtong gdon dang bgegs/__/gang gis mi tshugs thub pa med/__ces dang*/__slob dpon chen pos/__gsang ba'i dam tshig chen po ni/__/ye shes sgrub rdzas bdud rtsi lnga/__/dmar chen ga bur tsan dan sbyar/__/rdo rje chu yis kun tu bsre/__/dus gsum rgyal ba kun dang mtshungs/__/'di dang 'dod pa'i yon tan lnga/__/rgyun du yang dang yang du bsten/__'di ni dam tshig bla na med/__/ces gsungs pas/__rab thun bzhi'i thog mthar chag med du bsten 'bring thun 'gor re re dang*/__tha mas thun dang po'i 'go dang*/__de yang ma 'grub na zla ba drug la re re dang*/__gal te de yang ma 'grub na lo re'i dpyid zla 'bring po'i tshes gcig gam bco lnga la ma chag par bsten/__de'i tshe rang nyid lhar gsal bas bdud rtsi ye shes lnga'i rang bzhin du mos la g.yon pa'i mtheb srin rdo rje dang pad+ma sbyar ba las ye shes kyi bdud rtsi byung ba lce rdo rje hU~M gis mtshan pa la thim pas rtsa khams thams cad khyab ste lus dkyil gyi lha tshogs rnams tshim par bsams la za bar bya'o/__/bzhi pa rjes kyi las rim mthar dbyung ba ni/__sbyin sreg bya ba/__tshogs dang gtor ma gtong ba/__dkyil 'khor bsdu ba/__mtshams dkrol ba/__smon lam gdab pa/__bkra shis brjod pa rnams te/__sgrub khog nas ji ltar 'byung ba bzhin mthar dbyung zhing*/__cho ga'i mtha' rgyas par bya ba'i phyir phun sum tshogs pa'i dga' ston chen pos phyogs dus kun tu dge legs kyis snang bas yongs su khyab par bya'o/__/zhar byung 'phros don du skabs 'ga' zhig gi tshe spros med dpa' bo gcig sgrub byed par 'dod na/__sbyor ba'i cho ga nas brtsams sngon 'gro'i rigs rgyas pa mi dgos pas dkar bgegs btang*/__rgyal tho phyogs bsdus 'dzug__/srung 'khor mtshams gcod rgyan bkod tsam byas te bsnyen sgrub dngos la 'jug__/bsnyen rgyun mi 'grub pa tsam las 'don bya lag len gyi gzhung gong smos ltar la thun bzhir bcad/__nyu le bskrad pa/__byin 'bebs/__rjes dngos grub blang ba tsam las sgrub khog tshang ba sbyor mi dgos pa'ang shes par bya'o/__/spyi don bdun pa 'bras bu ji ltar thob tshul ni/__rtsa rgyud las/__skad cig thug phrad bsten pa yis/__/tshe ring nad med bde ba dang*/__/lang tsho kha dog stobs dang gzi/__/'phel zhing dbang po rig pa gsal/__/mkha' la 'gro zhing pha rol gyi/__/nus stobs nus pas mi tshugs shing*/__/kun gyis bkur sti'i 'os su 'gyur/__/zhes dang*/__bam brgyad las/__bzhi brgya rtsa bzhi'i nad rnams sel/__/mdog ni bcu drug gzhon nu 'dra/__/mngon shes lnga dang ldan par gyur/__zhes sogs gnas skabs kyi yon tan du ma dang*/__mthar thug gi phan yon ji ltar thob pa'i tshul/__rgyud las/__'di grub rgyal sras dam par 'gyur/__/yon tan mchog 'bras yongs su rdzogs/__/zhes gsungs pa'i don o rgyan chen po'i rdo rje'i gsung gis rgyas par bkral ba/__bde gshegs ma lus mchod pa'i rdzas/__/bla ma yi dam sdud pa'i rtsi/__/mkha' 'gro kun gyi snying khrag yin/__/zos pas yon tan brjod mi langs/__/sangs rgyas sku lnga'i yon tan thob/__/phyi ltar lus kyi nad gdon 'joms/__/nang du nyon mongs dug lnga 'dag__/dam tshig nyams chag thams cad skong*/__gsang ba rang byung ye shes rtogs/__/nyan thos rang sangs rgyas rnams kyis/__/zos pas sa bcu non nas kyang*/__/theg chen byang sems chen por 'gyur/__/bla ma mchod na byin rlabs 'jug__/yi dam mchod na dngos grub ster/__/bde gshegs mchod na thugs rje 'byung*/__/mkha' 'gro mchod na lung yang ston/__/rnal 'byor pa'am sus zos kyang*/__/phyi yi nad gdon sdig sgrib byang*/__/nang gi bskyed rim ting 'dzin gsal/__/gsang ba rang rig chos skur rtogs/__/nyams dang lhag chad ma lus skong*/__/'chang bas dus min 'chi ba bzlog__/gdug pa'i dug kyang gzhil bar nus/__/byug pas nad gdon ma lus sel/__/bsregs na gdon bgegs thams cad skrod/__/'di nyid sgrub pa'i gnas de yang*/__/dur khrod bsil ba'i tshal dang mtshungs/__/dpa' bo mkha' 'gro thams cad 'du/__/sa phyogs byin dang ldan par 'gyur/__/char chu 'bebs shing lo phyugs legs/__/gar sgrub pa yi gnas de ru/__/su bsdad mi rnams ting 'dzin 'char/__/nam zhig tshe yi dus byas tshe/__/pho mo bzang ngan med pa ru/__/rig pa 'dzin pa'i sa la gnas/__/de phyir mchog gi dam rdzas so/__/zhes gsungs pa ltar/__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i dngos grub rgya mtsho la dbang 'byor bas don gnyis ky-i 'bras bu phun sum tshogs pa bde blag tu 'grub par gdon mi za ba yin no/__/grol ba bzhi ldan ngo mtshar phrin las phul/__/bde chen rdo rje'i dam tshig rdzas kyi mchog__/'chi med bdud rtsi'i bcud du len pa'i thabs/__/skal bzang rig pa 'dzin pa'i dpal du phyes/__/'di las gdul bya mtha' yas rab smin te/__bka' 'dus rig 'dzin rgya mtsho'i tshom bur 'khod/__/lhun grub phrin las rtag khyab dge legs kyi/__/snang ba dam pas sa gsum mdzes gyur cig__/de ltar dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen grub pa'i bcud len zhes bya ba 'di ni/__lam 'di'i phrin las kyi sgo 'phar gtan pa med par dbye ba'i phyir gter gzhung rtsa ba'i dgongs pa ma 'khrul bar ngag 'don sogs kha skong du 'os pa rnams rigs mthun gyi gter kha las spros pa'i man ngag mkhas grub bla ma'i phyag bzhes mthong brgyud kyis gtan la phab ste/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rang lo zhe bdun du son pa rnam 'gyur lcags stag gi lo mgo zla'i yar ngo'i tshes bco lnga la bu chu rig 'dzin dga' tshal gyi bsti gnas su sbyar ba'i yi ge pa ni sngags ban ye shes chos ldan gyis bgyis pa'o/__/'dis kyang grol ba bzhi'i phrin las 'dod rgur 'jo ba'i rgyur gyur cig/__/sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information