JKW-KABAB-07-JA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།
Wylie title sman bla longs sku'i sgrub thabs dang 'brel ba'i dbang bskur bla ma'i gsung bzhin bkod pa dngos grub sgo 'byed JKW-KABAB-07-JA-027.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 27, Pages 771-786 (Folios 1a to 8b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ (zur mkhar mnyam nyid rdo rje)
Citation 'jam mgon kong sprul. sman bla longs sku'i sgrub thabs dang 'brel ba'i dbang bskur bla ma'i gsung bzhin bkod pa dngos grub sgo 'byed. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 771-786. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ (sman bla longs sku gtso 'khor lnga)
Deity sman bla
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HA-014
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་སྨིན་གྲོལ་ནོར་བུའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་སྐལ་བཟང་སྩལ་བ་དང་ཆབ་ཅིག་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: སླར་ནག་འགྲོས་སུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།
  • Author colophon: ces khyab bdag kun mkhyen bla ma nyid kyis smin grol nor bu'i cha shas kyis skal bzang stsal ba dang chab cig bka' lung gi rjes su gnang ba thob pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas tsA 'dra rin chen brag gi dben khrod du bgyis pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: slar nag 'gros su bgyid pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo
[edit]
༄༅། །སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།མཁའ་མཉམ་སྐྱེ་རྒུའི་འདྲེན་པ་མཆོག །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་བླ། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་དེར་བཏུད་ནས། །དབང་ཆོག་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་བཀོད། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནས་བགྲྱུད་པའི་སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་བྱ་བར་འདོད་པས། སྦྱོར་བ་སྐུ་བརྙན་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་གཙང་མར་མཎྜལ་དྲི་བཟང་གིས་བྱུགས་ཤིང་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབྲུ་སྣ་སྤོད་སྣ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱས་པའི་གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་པ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབྱིབས་ཅན་པད་འདབ་བཞི་དང་ཚེ་རིལ་གྱིས་བསྐོར་བ། ལོགས་ལ་ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག་གི་གཟུགས་དང་ཟུར་དུ་མེ་རི་རྩེར་ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་སྐུ་རྟེན་ཙཀླི་དར་གུར་སྔོན་པོས་སྤྲས་པ་བཀོད། གཡས་སུ་དཀར་གཏོར་རྒྱན་དན་སྨན་སྣ་བླུགས་པ། གཡོན་དུ་དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་པ། མདུན་དུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་རྣམས་བཤམ། སྔོན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཆད་བརྟན་སོགས་ལས་བྱང་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་དང༌། ལས་ཀྱི་བུམ་པ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས་སམན་བླ་ལོངས་སྐུའི་ཕྲིན་ལས་བཏང༌། བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་དང་གསོལ་འདེབས། ཚོགས་བྱིན་རླབས་བཤགས་པའི་བར་བཏང༌། ལས་བུམ་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་བཟླས་པས་བྱིན་བརླབ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་གནང་བ་ནོད་དོ། །དངོས་གཞི་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་སློབ་མ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། སུམྦྷ་ནིས་བགེགས་བསྐྲད། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། འདིར་བསིལ་ལྡན་སྨན་གྱི་བླ་མ་ཆེན་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་ཟུར་མཁར་ཆོས་རྗེ་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་རྗེ་འབྲི་གུང་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་བཀའ་བབས་ཤིང་གསལ་བར་མཛད་པའི་སྨན་བླ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིན་རླབས་རིང་བརྒྱུད་དམ་པ་དེ་དག་ལས་བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་ཅིང༌། ཉེ་བརྒྱུད་རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གདམས་པའི་མཛོད་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཅིག་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བར་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་བཞུག །ཕྱག་སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འཁོར་བར་མནར་བ་བདག་ལ་གཟིགས། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་བའི་གྲོང་མཆོག་ཏུ། །དེ་རིང་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསོལ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། རྒྱུན་བཤགས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། སོགས་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་གདན་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་སྐུ་མདོག་བཻ་ཌཱུརྻ་ལྟར་འཚེར་བ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་དཔལ་མངའ་བ། ཕྱག་གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཞབས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་བསྒོམས་ཤིག །སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་སྨན་གྱི་བླ་མར་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བར་བསྡུས་ཏེ་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། གུ་རུ་བཻཌཱུརྻ་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ། ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཨཱཿ ཅེས་ལན་མང་དུ་བརྗོད། སྤོས་རོལ་བཅས་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ། རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མགོར་བཞག །དེ་ནས་དཔལ་གཏོར་ཐོགས་ལ། གཏོར་མ་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་པདྨ་དཀར་པོ་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་གདན་ལ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྻ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུ་ཨུཏྤལ་ལྟར་དཀྱུས་རིང་བའི་སྤྱན་ཟུར་འགྲོ་བའི་གདུལ་བྱ་ལ་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས་པ། དབུ་སྐྲ་མཐོན་ཀ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པའི་ཕྱེད་སིལ་བུར་རྒྱབ་ཏུ་ཕྱོགས་པ་ཐོར་ཅོག་གི་རྩེ་མོར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡས་གཡོན་དུ་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་སྤྲས་པས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུལ་ཕོངས་དང་ཚ་གྲང་གི་ནད་ལས་སྐྱོབས་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིགས་ལྔས་སྤྲས་པ། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་འདབ་མ་དང་བཅས་པའི་ཨ་རུ་ར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང༌། གཡོན་མཉམ་བཞག་གིས་སྨན་གྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ་དར་དཀར་པོ་དང་དམར་པོའི་སྟོད་གཡོགས་དང་སྨད་གཡོག་འཆང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པ། གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་ཞིང་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ། དེ་ལ་གསོ་རིགས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། མདུན་གྱི་འདབ་མ་ལ་སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་ཕྱག་གཉིས་རིན་པོ་ཆེའི་པི་ཝཾ་བསྒྱུར་བ། གཡས་སུ་ལྷ་མོ་སེར་མོ་ཕྱག་གཉིས་བྱ་རྒོད་ཀྱི་རྐང་གླིང་བསྒྱུར་བ། རྒྱབ་ཏུ་ལྷ་མོ་དམར་མོ་ཕྱག་གཉིས་མི་རྐང་གི་གླིང་བུ་འབུད་པ། གཡོན་དུ་ལྷ་མོ་ལྗང་གུ་ཕྱག་གཉིས་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་འཛིན་པ། བཞི་ཀའང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ན་ཚོད་ཅན་སྐྲ་སིལ་བུར་གྲོལ་བ། མེ་ཏོག་དང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པ། མུ་ཁྱུད་ལ་སྨན་གྱི་སྲུང་མ་ཞང་བློན་ཆེན་པོ་དང་དྲང་སྲོང་ལྷ་ཀླུ་གཟའ་སྐར་རྒྱལ་པོ་བཙན་བདུད་གིང་གི་ཚོགས་ཀྱིས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ལྟར་གང་བས་གཙོ་བོའི་ཕྱོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འཁོད་པ། དབུས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གསལ་བ་དང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱང་སྨན་གྱི་བླ་མ་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པ་གསལ་ཐོབ་ཅྀག །གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལས་ཨོཾ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ཡིག་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ། གཉིས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཀློང་ཡང་ནས། །རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཀུན། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅས་ཐུགས་དམ་བདག་བསྐུལ་ན། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་ནི་དམ་རྫས་གཏོར་མ་རྒྱན་དང་ལྡན། །རོ་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །ནང་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ། །ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་དག་པ་དང༌། །སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་་པར་ཤོག །ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། གུ་རུ་བཻཌཱུརྻ་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ། ཧ་རི་ནི་ས་མ་ཧཱ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། ཞེས་གཏོར་མ་དཔྲལ་བར་བཞག །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ངོ་སྤྲད་པ་ཡིན་པས། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་རྒྱུན་ཏུ་སྐྱོང་བར་མཛོད་ཅིག །དེས་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ས་བོན་མཐུ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་ཨཱཿ་ཡིག་དམར་པོ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་རེ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ་ལ་ཐིམ་པས་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། གསང་བའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ། གཉིས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཀློང་ཡང་ནས། །རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཀུན། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅས་ཐུགས་དམ་བདག་བསྐུལ་ན། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་ནི་དམ་རྫས་གཏོར་མ་རྒྱན་དང་ལྡན། །རོ་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །ནང་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ། །ངག་གི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་དག་པ་དང༌། །གསུང་གི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་་པར་ཤོག །ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། གུ་རུ་བཻཌཱུརྻ་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ། ཧ་རི་ནི་ས་མ་ཧཱ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་གཏོར་མ་མགྲིན་པར་བཞག །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྒྲ་གྲགས་ཚད་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་གསུང་དུ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བཟླས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་དུ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །དེས་ངག་གི་བཟླས་པ་བྱེད་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་ས་བོན་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ག་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་རེ་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་ གཉིས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཀློང་ཡང་ནས། །རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཀུན། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅས་ཐུགས་དམ་བདག་བསྐུལ་ན། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་ནི་དམ་རྫས་གཏོར་མ་རྒྱན་དང་ལྡན། །རོ་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །ནང་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ། །ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་དག་པ་དང༌། །ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་་པར་ཤོག །ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། གུ་རུ་བཻཌཱུརྻ་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ། ཧ་རི་ནི་ས་མ་ཧཱ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་གཏོར་མ་སྙིང་གར་བཞག །དེང་ཕྱིན་ཆད་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་རང་བབ་སྐྱོང་མཛོད། དེས་ཡིད་ཀྱིས་རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ས་བོན་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་ཧྲཱིཿཡིག་དང་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ། གཉིས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཀློང་ཡང་ནས། །རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ཀུན། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅས་ཐུགས་དམ་བདག་བསྐུལ་ན། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་ནི་དམ་རྫས་གཏོར་མ་རྒྱན་དང་ལྡན། །རོ་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །ནང་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། གུ་རུ་བཻཌཱུརྻ་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ། ཧ་རི་ནི་ས་མ་ཧཱ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཞེས་གནས་གསུམ་གར་བཞག །དེང་ཕྱིན་ཆད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་རིག་བརྡལ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པར་ལ་ཟླ་བར་མཛད་འཚལ། དེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་ས་བོན་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །སླར་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ། དཔལ་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས། རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་རྣམས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། གུ་རུ་བཻཌཱུརྻ་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ། ཧ་རི་ནི་ས་མ་ཧཱ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བྱིན་བརླབ་བྱ། མཐའ་རྟེན་དྲང་སྲོང་གི་བཀའ་གཏད་ནི། དཀར་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ། གཏོར་མ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ལྷ་དང་མིའི་སྨན་གྱི་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱན་དྲངས། ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་ལྷའི་སྨན་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་གསུམ་དང༌། གཞན་ཡང་སྨན་གྱི་རིག་པ་འཛིན་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སྨན་གྱི་བཀའ་སྲུང་ལྷ་ཀླུ་དྲི་ཟ་གྲུལ་བུམ་མིའམ་ཅི་ལ་སོགས་པ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྣ་ཁཱ་ཧི། གཏོར་མ་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བའི་ལྷག་མ་ན་བ་མེད་པ་སྨན་གྱི་བདུད་རྩི། འཆི་བ་མེད་པ་ཚེའི་བདུད་རྩི། དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱོགས་བཅུའི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཆར་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་དག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་གྱུར་སྙམ་དུ་མོས་མཛོད། དཀར་གཏོར་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ། རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་སྨན་རྒྱལ་འཀའ་ཡི་འཁོར། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་ཕྱི་ནང་སྡེ་བཞི་པོ། །སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་དམ་དྲན་མཛད་ལ། །སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཅེར་མཐོང་མངོན་ཤེས་ནད་ངོས་ཟིན་པ་དང༌། །སྣང་སྲིད་སྨན་གྱི་རོལ་པར་འཆར་འགྱུར་ཞིང༌། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ནད་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །མ་ལུས་བདེ་ལ་འགོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག །སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་བཀའ་བསྲུང་བཀའ་གཏད་ནི། གཏོར་མ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོད་སྣོད་དམར་གྱི་དུང་ཆེན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ངོ་བོར་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རྣམ་པ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཡོན་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་དཔལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུད་ཡུམ་མཆོག་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། འཁོར་གྱི་དྲེགས་པ་སྡེ་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱན་དྲངས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་བིགྷྣན་ཤ་ཏྲཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་བསྔོ། ཨརྒྷཾ་སོགས་དང༌། མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་མཆོད། ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བ་བླ་མའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླང་དམ་བཅས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ། །སྒྲུབ་པའི་སྐུ་དགྲ་སྒྲོལ་བར་མནའ་བོར་བ། །དམ་ཅན་སྡེ་དགུ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། ཅེས་བསྟོད། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་པད་ཉིའི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་བདག་པོ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་རྡོ་རྗེ་ཕྱར་ཞིང་གཡོན་སྡིག་འཛུབ་མཛད་པ། དྲག་པོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྒྱང་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད། ཟིལ་གྱིས་གནོན། བྲན་དུ་ཁོལ་ནུས་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་གནས་པ་ལ་ཞང་བློན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། སྨན་གྱི་བཀའ་སྲུང་གི་ཆེད་དུ་གཏད་པས། བླ་མ་མ་ཧཱ་གུ་ཎས་བཀའ་བསྒོས་པ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དམར་གཏོར་མགོ་ལ་བཞག་ཅིང་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ། རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་བཀའ་སྲུང་ཞིང༌། །དམ་ལས་མི་འདའ་སྨན་གྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང༌། །གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་སོགས། །དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་མིང་སྲིང་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་བཞེས། །ཁྱེད་རྣམས་རྒྱལ་སྲས་འདི་ཡི་བྲན་ཉིད་དུ། །རེ་རིང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བདག་གིས་སྦྱིན། །ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས་ལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། དེ་ལྟར་བཀའ་གཉེར་གཏད་པས་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྲོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་མོས་ཤིག །དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་སྨན་བླ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བསྲུང་ཞིང་འདིའང་ཡི་དམ་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། གཏང་རཀ་མཎྜལ་མན་ཆད་དབང་རྗེས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། རྗེས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དཀྱུས་བཞིན་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །འཆལ་དང་རང་བློས་ཉེས་པའི་དྲི། །གང་མཆིས་བཤགས་ཤིང་སྔོན་མེད་ཀྱི། །ལེགས་བཤད་དགེ་བས་འདིར་འབྲེལ་ཀུན། །སྨན་གྱི་བླ་མའི་བྱིན་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་སྨིན་གྲོལ་ནོར་བུའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་སྐལ་བཟང་སྩལ་བ་དང་ཆབ་ཅིག་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སླར་ནག་འགྲོས་སུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།། །།
[edit]

@#/__/sman bla longs sku'i sgrub thabs dang 'brel ba'i dbang bskur bla ma'i gsung bzhin bkod pa dngos grub sgo 'byed ces bya ba bzhugs so//mkha' mnyam skye rgu'i 'dren pa mchog__/dug gsum nad sel sman gyi bla/__/longs spyod yongs rdzogs der btud nas/__/dbang chog bla ma'i phyag bzhes bkod/__dpal chos kyi grags pa nas bag+r+yud pa'i sman bla longs sku'i sgrub thabs kyi smin byed bya bar 'dod pas/__sbyor ba sku brnyan sogs rten bkram pa'i spyan sngar stegs gtsang mar maN+Dal dri bzang gis byugs shing 'bru'i tshom bu gtso 'khor lnga bkod pa'i steng du rin po che'i snod du 'bru sna spod sna dkar gsum mngar gsum sman sna tshogs las byas pa'i gtor ma zur gsum pa rin chen 'bar ba'i dbyibs can pad 'dab bzhi dang tshe ril gyis bskor ba/__logs la a ru ra gser mdog gi gzugs dang zur du me ri rtser nyi zla nor bu sku rten tsakli dar gur sngon pos spras pa bkod/__g.yas su dkar gtor rgyan dan sman sna blugs pa/__g.yon du dmar gtor zur gsum sha khrag gis brgyan pa/__mdun du sman raka gtor gsum/__phyi mchod rnams bsham/__sngon gtor tshogs kyi yo byad chad brtan sogs las byang la mkho ba'i yo byad rnams dang*/__las kyi bum pa sogs 'du byas la/__slob dpon gyis skyabs sems nas brtsams saman bla longs sku'i phrin las btang*/__bzlas pa ci 'grub dang gsol 'debs/__tshogs byin rlabs bshags pa'i bar btang*/__las bum 'khyil ba'i sngags bzlas pas byin brlab/__rig pa'i me tog dor la gnang ba nod do/__/dngos gzhi las bum gyi chus slob ma khrus nas dbyung*/__sum+b+ha nis bgegs bskrad/__sems bskyed gsal btab la/__'dir bsil ldan sman gyi bla ma chen po g.yu thog yon tan mgon po'i ye shes kyi skus dngos su rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa la zur mkhar chos rje mnyam nyid rdo rje'i thugs dam phyag bzhes kyi brgyud pa rje 'bri gung pa chen po dpal chos kyi grags pa la bka' babs shing gsal bar mdzad pa'i sman bla longs spyod rdzogs pa'i skur sgrub pa'i thabs dang 'brel ba'i byin rlabs ring brgyud dam pa de dag las bar ma chad du byon cing*/__nye brgyud rje btsun g.yu thog pas byin gyis brlabs shing gdams pa'i mdzod thob pa thams cad mkhyen pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gcig brgyud kyi tshul du kho bo cag rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa'i phyag bzhes ji lta bar bsgrub par bgyi ba la/__zhes sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du bzhug__/phyag snyim pa me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__rigs kyi bdag po rdo rje 'dzin/__/'khor bar mnar ba bdag la gzigs/__/bde chen rgyal ba'i grong mchog tu/__/de ring bdag ni gzhug tu gsol/__lan gsum/__rgyud dag par bya ba'i slad du slob dpon dang mdun bskyed bcom ldan 'das sman pa'i rgyal po la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis sprin gtibs pa ltar bskor te bzhugs pa'i spyan sngar/__rgyun bshags sngon tu 'gro ba can gyis byang chub tu sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__sogs gsum/__de nas dbang gi gzhi dgod cing ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__oM swa b+hA ba sogs/__stong pa'i ngang las pad+ma dang zla ba rgyas pa'i gdan la khyed rang rnams sangs rgyas sman gyi bla sku mdog bai DUr+Ya ltar 'tsher ba mtshan dang dpe byad kyi dpal mnga' ba/__phyag g.yas sa gnon dang g.yon mnyam bzhag mdzad pa/__chos gos gsum dang ldan pa/__zhabs skyil mo krung gis bzhugs pa'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon pos mtshan par bsgoms shig__/slob dpon dang mdun bskyed sman gyi bla mar gsal ba la mos gus byas pas thugs ka nas 'od zer dpag tu med pa 'phros/__sangs rgyas kyi zhing rab 'byams khyab cing thugs rgyud bskul bas rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i sku gsung thugs kyi byin rlabs thams cad phyag rgya yig 'bru 'od zer gyi rnam par nam mkha' gang bar bsdus te byon nas khyed rang rnams la thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__oM na mo b+ha ga wa te/__gu ru baiDUr+Ya pra b+hA rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya tha/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+yai rA dza sa mut+ga te/__ha ri ni sa A be sha ya A AH__ces lan mang du brjod/__spos rol bcas byin dbab/__de ltar dbab pa'i ye shes pa de nyid byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra/__rdo rje me tog mgor bzhag__/de nas dpal gtor thogs la/__gtor ma 'di nyid ye shes rang snang las grub pa'i thar pa chen po'i gzhal med khang mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i nang du pad+ma 'dab ma bzhi pa'i lte bar pad+ma dkar po dang zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba'i gdan la dus gsum gyi sangs rgyas thams cad yongs su 'dus pa'i ngo bo sangs rgyas sman gyi bla baiDUr+Ya 'od kyi rgyal po sku mdog nam mkha' g.ya' dag pa lta bu ut+pal ltar dkyus ring ba'i spyan zur 'gro ba'i gdul bya la phyogs bcur gzigs pa/__dbu skra mthon ka spyi bor bcings pa'i phyed sil bur rgyab tu phyogs pa thor cog gi rtse mor nor bu rin po che dang g.yas g.yon du nyi zla'i dkyil 'khor gyis spras pas 'gro ba thams cad kyi dbul phongs dang tsha grang gi nad las skyobs pa/__rin po che sna tshogs kyi dbu rgyan la mi bskyod pa gtso bor gyur pa'i rigs lngas spras pa/__phyag g.yas mchog sbyin gyi phyag rgyas 'dab ma dang bcas pa'i a ru ra rnam par rgyal ba dang*/__g.yon mnyam bzhag gis sman gyi bdud rtsis gang ba'i lhung bzed bsnams pa dar dkar po dang dmar po'i stod g.yogs dang smad g.yog 'chang ba/__rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__sku mtshan dang dpe byad kyis spras pa/__gsung dbyangs yan lag drug cu dang ldan zhing thugs ting nge 'dzin brgya phrag du ma la snyoms par zhugs pa/__de la gso rigs brgyud pa'i bla ma rnams kyis bskor nas bzhugs pa/__mdun gyi 'dab ma la sman gyi lha mo dkar mo phyag gnyis rin po che'i pi waM bsgyur ba/__g.yas su lha mo ser mo phyag gnyis bya rgod kyi rkang gling bsgyur ba/__rgyab tu lha mo dmar mo phyag gnyis mi rkang gi gling bu 'bud pa/__g.yon du lha mo ljang gu phyag gnyis dngul dkar gyi me long 'dzin pa/__bzhi ka'ang lo bcu drug lon pa'i na tshod can skra sil bur grol ba/__me tog dang dar dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa zhabs phyed skyil gyis bcom ldan 'das la 'dud pa'i tshul gyis bzhugs pa/__mu khyud la sman gyi srung ma zhang blon chen po dang drang srong lha klu gza' skar rgyal po btsan bdud ging gi tshogs kyis til gyi gong bu ltar gang bas gtso bo'i phyogs su thal mo sbyar te 'khod pa/__dbus kyi gtso 'khor lnga'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan par gsal ba dang*/__khyed rang rnams kyang sman gyi bla ma gnas gsum yig 'bru gsum dang bcas pa gsal thob c-ig__/gtor ma'i lha tshogs rnams kyi spyi bo'i oM las oM yig dkar po 'od zer dang bcas pa byung*/__khyed rang rnams kyi spyi bor oM yig la thim pas lus kyi sgrib pa dag__/sku'i byin rlabs zhugs/__bum pa'i dbang thob par mos shig__/hU~M/__gnyis med chos dbyings dag pa'i klong yang nas/__/rigs 'dus rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus kun/__/sngon gyi dam bcas thugs dam bdag bskul na/__/mkhyen brtse nus pas 'di la byin gyis rlobs/__/phyi ni dam rdzas gtor ma rgyan dang ldan/__/ro bcud phun tshogs sha lnga bdud rtsi lnga/__/nang ni ye shes lha yi gzhal yas khang*/__/bla ma yi dam mkha' 'gro sprin ltar gtibs/__/skal ldan bu la dbang mchog bskur du gsol/__/lus kyi sgrib pa ma lus dag pa dang*/__/sku yi byin rlabs rgyud la zhugs nas kyang*/__/ye shes lnga yi dbang mchog thob par shog__/oM na mo b+ha ga wa te/__gu ru baiDUr+Ya pra b+hA rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya tha/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+yai rA dza sa mut+ga te/__ha ri ni sa ma hA sarba sid+d+hi pha la hoH__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__zhes gtor ma dpral bar bzhag__/deng nas brtsams te phyi snod kyi 'jig rten gzhal yas khang*/__nang bcud kyi sems can lha dang lha mo'i rang bzhin can du ngo sprad pa yin pas/__dran pa dang shes bzhin gyis rgyun tu skyong bar mdzod cig__/des sku bskyed rim bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul pa'i sku mngon du byed pa'i sa bon mthu can tu byas pa yin no/__/gtor ma'i lha tshogs rnams kyi mgrin pa'i AHlas AH yig dmar po 'od zer dang bcas pa re byung*/_khyed rang rnams kyi mgrin par AHdmar po la thim pas ngag gi sgrib pa sbyangs/__gsung gi byin rlabs zhugs/__gsang ba'i dbang thob par mos shig__/hU~M/__gnyis med chos dbyings dag pa'i klong yang nas/__/rigs 'dus rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus kun/__/sngon gyi dam bcas thugs dam bdag bskul na/__/mkhyen brtse nus pas 'di la byin gyis rlobs/__/phyi ni dam rdzas gtor ma rgyan dang ldan/__/ro bcud phun tshogs sha lnga bdud rtsi lnga/__/nang ni ye shes lha yi gzhal yas khang*/__/bla ma yi dam mkha' 'gro sprin ltar gtibs/__/skal ldan bu la dbang mchog bskur du gsol/__/ngag gi sgrib pa ma lus dag pa dang*/__/gsung gi byin rlabs rgyud la zhugs nas kyang*/__/ye shes lnga yi dbang mchog thob par shog__/oM na mo b+ha ga wa te/__gu ru baiDUr+Ya pra b+hA rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya tha/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+yai rA dza sa mut+ga te/__ha ri ni sa ma hA sarba sid+d+hi pha la hoH__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__zhes gtor ma mgrin par bzhag__/deng nas brtsams te sgra grags tshad yi dam lha yi gsung du ngo shes par gyis la rlung sngags dbyer mi phyed pa'i bzlas pa chu bo'i rgyun ltar du brtson par gyis shig__/des ngag gi bzlas pa byed pa la dbang*/__'bras bu longs spyod rdzogs sku mngon tu byed pa'i sa bon mthu can du byas pa yin no/__gtor ma'i lha tshogs rnams kyi thugs ka'i hU~M las hU~M yig mthing ga 'od zer dang bcas pa re byung nas khyed rang rnams kyi snying ga'i hU~M la thim/__yid kyi sgrib pa dag__/thugs kyi byin rlabs zhugs/__shes rab ye shes kyi dbang thob par mos shig__/hU~M __gnyis med chos dbyings dag pa'i klong yang nas/__/rigs 'dus rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus kun/__/sngon gyi dam bcas thugs dam bdag bskul na/__/mkhyen brtse nus pas 'di la byin gyis rlobs/__/phyi ni dam rdzas gtor ma rgyan dang ldan/__/ro bcud phun tshogs sha lnga bdud rtsi lnga/__/nang ni ye shes lha yi gzhal yas khang*/__/bla ma yi dam mkha' 'gro sprin ltar gtibs/__/skal ldan bu la dbang mchog bskur du gsol/__/yid kyi sgrib pa ma lus dag pa dang*/__/thugs kyi byin rlabs rgyud la zhugs nas kyang*/__/ye shes lnga yi dbang mchog thob par shog__/oM na mo b+ha ga wa te/__gu ru baiDUr+Ya pra b+hA rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya tha/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+yai rA dza sa mut+ga te/__ha ri ni sa ma hA sarba sid+d+hi pha la hoH__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes gtor ma snying gar bzhag__/deng phyin chad dran rtog thams cad ye shes chen po'i rol par ngo shes par gyis la ma bcos gnyug ma'i rang bab skyong mdzod/__des yid kyis rdzogs rim bsgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku mngon du byed pa'i sa bon mthu can du byas pa yin no/__/gtor ma'i lha tshogs rnams kyi gnas gsum nas hrIHyig dang 'od zer dkar dmar mthing gsum byung*/__khyed rang rnams kyi gnas gsum du thim pas lus ngag yid gsum gyi dri ma dag__/sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs/__tshig dbang rin po che thob par mos shig__/hU~M/__gnyis med chos dbyings dag pa'i klong yang nas/__/rigs 'dus rgyal ba'i dkyil 'khor ma lus kun/__/sngon gyi dam bcas thugs dam bdag bskul na/__/mkhyen brtse nus pas 'di la byin gyis rlobs/__/phyi ni dam rdzas gtor ma rgyan dang ldan/__/ro bcud phun tshogs sha lnga bdud rtsi lnga/__/nang ni ye shes lha yi gzhal yas khang*/__/bla ma yi dam mkha' 'gro sprin ltar gtibs/__/skal ldan bu la dbang mchog bskur du gsol/__/lus ngag yid kyi sgrib pa ma lus dag__/sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs nas kyang*/__/ye shes lnga yi dbang mchog thob par shog__/oM na mo b+ha ga wa te/__gu ru baiDUr+Ya pra b+hA rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya tha/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+yai rA dza sa mut+ga te/__ha ri ni sa ma hA sarba sid+d+hi pha la hoH__sarba a b+hi Shiny+tsa hrIH__zhes gnas gsum gar bzhag__/deng phyin chad 'khor 'das kyi chos thams cad snang rig brdal ba chen po chos kyi skur ngo shes par gyis la rang snang ris med kyi dgongs par la zla bar mdzad 'tshal/__des phyag rgya chen po bsgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku mngon tu byed pa'i sa bon mthu can du byas pa yin no/__/slar gtor ma spyi bor bzhag la/__rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa/__dpal mgon chos skyong ba'i tshogs dang bcas pa rnams/__rdo rje slob ma rig pa 'dzin pa 'di rnams la/__sku gsung thugs yon tan phrin las thams cad kyis byin gyis brlab par mdzad du gsol/__oM na mo b+ha ga wa te/__gu ru baiDUr+Ya pra b+hA rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya tha/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+yai rA dza sa mut+ga te/__ha ri ni sa ma hA sarba sid+d+hi pha la hoH__kA ya wA ka tsit+ta a d+hiSh+Tha na a d+hiSh+Thi te dzaHhU~M ba~M hoH__zhes byin brlab bya/__mtha' rten drang srong gi bka' gtad ni/__dkar gtor/__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__oM AHhU~M gsum/__gtor ma zag med ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho 'dod yon sna tshogs kyi sprin phung 'phro bar gyur/__bdag mdun gyi thugs ka'i 'od zer gyis lha dang mi'i sman gyi drang srong rig 'dzin sman skyong srung ma'i tshogs dang bcas pa skad cig gis spyan drangs/__e h+ye hi sa ma ya dzaHdzaH__tshangs pa dang brgya byin la sogs lha'i sman pa mngon par shes pa lnga dang ldan pa'i drang srong chen po rnams kyi zhal du ba liM ta sarba pU dza khA hi/__oM AHhU~M/__zhes gsum dang*/__gzhan yang sman gyi rig pa 'dzin pa'i lha tshogs rnams dang*/__sman gyi bka' srung lha klu dri za grul bum mi'am ci la sogs pa dam tshig la gnas pa rnams kyi zhal du i daM ba liM gr-ih+na khA hi/__gtor ma drang srong rig 'dzin rnams kyis gsol ba'i lhag ma na ba med pa sman gyi bdud rtsi/__'chi ba med pa tshe'i bdud rtsi/__dgos 'dod 'byung ba ye shes kyi bdud rtsir gyur pa de nyid kyis byin gyis brlabs pa la brten nas/__phyogs bcu'i lha dang drang srong mngon par shes pa dang ldan pa rnams dang sman gyi lha mo thams cad char babs pa ltar byon nas khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs/__de dag dang skal ba mnyam par gyur snyam du mos mdzod/__dkar gtor mgor bzhag la/__hU~M/__rgyal ba kun 'dus sman rgyal 'aka' yi 'khor/__/lha dang drang srong phyi nang sde bzhi po/__/sngon gyi zhal bzhes thugs dam dran mdzad la/__/skal ldan bu la dbang bskur byin gyis rlobs/__/gcer mthong mngon shes nad ngos zin pa dang*/__/snang srid sman gyi rol par 'char 'gyur zhing*/__/mthong thos dran reg nad pa'i tshogs rnams kun/__/ma lus bde la 'god pa'i dbang thob shog__/sarba a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M/__zhes brjod/__de nas bka' bsrung bka' gtad ni/__gtor ma ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__stong pa'i ngang las thod snod dmar gyi dung chen yangs shing rgya che ba ngo bor dgra bgegs kyi sha khrag rnam pa zag med ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho 'dod yon gyi sprin phung mkha' khyab tu 'phro bar gyur/__oM AHhU~M/__gsum/__rang gi thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros/__rang bzhin gyi gnas nas dpal ma hA kA la rdo rje bdud 'dud yum mchog e ka dzA Ti/__'khor gyi dregs pa sde bdun 'khor dang bcas pa skad cig gis spyan drangs badz+ra sa mA dza:__oM ma hA kA la sa pa ri wA ra sarba big+h+nan sha trU~M mA ra ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum mam bdun gyis bsngo/__ar+g+haM sogs dang*/__ma hA mA~M sa rak+ta kiM ni ri ti bo d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya khA hi/__zhes mchod/__kun 'dus rgyal ba bla ma'i spyan snga ru/__/khas blang dam bcas srog gi snying po phul/__/sgrub pa'i sku dgra sgrol bar mna' bor ba/__/dam can sde dgu 'khor dang bcas la bstod/__ces bstod/__de nas khyed rang rnams pad nyi'i gdan la skad cig tsam gyis mthu stobs kyi bdag po dpal phyag na rdo rje sku mdog mthing nag zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas rdo rje phyar zhing g.yon sdig 'dzub mdzad pa/__drag po'i chas kyis brgyan cing zhabs g.yas bskum g.yon brgyang pas ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa/__dregs pa thams cad dbang du sdud/__zil gyis gnon/__bran du khol nus pa'i nga rgyal du gnas pa la zhang blon chen po rdo rje bdud 'dul 'khor dang bcas pa rnams/__sman gyi bka' srung gi ched du gtad pas/__bla ma ma hA gu Nas bka' bsgos pa bzhin du rjes su 'brangs te bka' bzhin bsgrub par khas blangs pa'i mos pa mdzod/__dmar gtor mgo la bzhag cing lag tu gtad la/__hU~M/__rgyal ba kun 'dus bla ma'i bka' srung zhing*/__/dam las mi 'da' sman gyi bstan pa skyong*/__/gnod sbyin chen po rdo rje bdud 'dul sogs/__/dregs pa pho mo ming sring 'khor dang bcas/__/'dir gshegs rang rang mthun pa'i dam rdzas bzhes/__/khyed rnams rgyal sras 'di yi bran nyid du/__/re ring rdo rje 'dzin pa bdag gis sbyin/__/lus dang grib bzhin 'grogs la phrin las sgrubs/__ma hA kA la sarba tsit+ta sa ma ya a b+hi Shiny+tsa hU~M/__de ltar bka' gnyer gtad pas chos skyong pho rgyud mo rgyud kyi srog la dbang bsgyur bar mos shig__/de dag rnams kyis sman bla longs spyod rdzogs sku la brten pa'i dbang bskur grub pa brnyes pa'i bla ma'i phyag bzhes las ji ltar byung ba bzhin legs par grub pa yin pas rtsa ba dang yan lag gis bsdus pa'i dam tshig tshul bzhin tu bsrung zhing 'di'ang yi dam du bzung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__gtang raka maN+Dal man chad dbang rjes spyi ltar bya/__rjes tshogs la rol zhing lhag ma gtong ba phyin chad kyang sgrub thabs kyi dkyus bzhin byas pas 'grub bo/__/'chal dang rang blos nyes pa'i dri/__/gang mchis bshags shing sngon med kyi/__/legs bshad dge bas 'dir 'brel kun/__/sman gyi bla ma'i byin thob shog__/ces khyab bdag kun mkhyen bla ma nyid kyis smin grol nor bu'i cha shas kyis skal bzang stsal ba dang chab cig bka' lung gi rjes su gnang ba thob pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas tsA 'dra rin chen brag gi dben khrod du bgyis pa dge legs 'phel/__slar nag 'gros su bgyid pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: