JKW-KABAB-13-PA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང༌།
Wylie title 'chi med mtsho skyes snying tig rtsa ba yan lag dang bcas pa'i skong ba sgyu 'phrul rnam par bkod pa'i sprin phung JKW-KABAB-13-PA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 9, Pages 99-108 (Folios 1a to 5b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med mtsho skyes snying tig rtsa ba yan lag dang bcas pa'i skong ba sgyu 'phrul rnam par bkod pa'i sprin phung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 99-108. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Mending Rituals - bskang chog
Cycle འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ ('chi med mtsho skyes snying tig)
Deity gu ru mtsho skyes rdo rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-042
Colophon

།འདི་ཡང་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །གསང་འཛིན་རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་བཀས། །རྗེས་སུ་གནང་བ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །སོ་སྐྱེའི་ཚིག་ལ་འབྲེལ་མེད་ཀྱང༌། །འབྱུང་རུང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དམིགས་ནས། །པདྨ་གར་དབང་འདུ་གསུམ་པས། །ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ། །ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བྲིས། །མཆོག་བསྟན་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་རུ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

'di yang rje btsun thams cad mkhyen/__/gsang 'dzin rigs kyi bdag po'i bkas/__/rjes su gnang ba don yod phyir/__/so skye'i tshig la 'brel med kyang/__/'byung rung rten 'brel la dmigs nas/__/pad+ma gar dbang 'du gsum pas/__/tsA 'dra rin chen brag gi mgul/__/kun bzang bde chen gling du bris/__/mchog bstan rgyas pa'i rgyu ru shog__/dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ངྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ། །དད་མོས་གུས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས། །དུས་བཟང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྐབས། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་གསོ་བ་དང༌། །གང་འདོད་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །སྐོང་བ་རྒྱས་པར་བྱ་སྤྲོ་ན། །སྤྱི་མཐུན་སྐོང་བའི་གཏོར་མའང༌། །ཡང་ན་དམ་ཚིག་རྫས་ལ་བརྟེན། །ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་ཡས་སྤེལ། །རོལ་མོ་དབྱངས་བཅས་འདི་སྐད་དོ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཞིང༌། །མཁའ་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ། །སྒྲིབ་གཡོགས་ཕྱོགས་མཚམས་མེད་པའི་དབུས། །མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །རང་བབ་ཀ་དག་ཆེན་པོ་ལས། །རང་བྱུང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ། །ལྷུན་གྲུབ་ཐིག་ལེ་བརྡལ་བ་ཆེ། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གཤེགས་བཞུགས་མཚན་མ་མ་དམིགས་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེ་མོས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །རང་སྣང་དག་པའི་གནས་འདིར་བྱོན། །སྲིད་གསུམ་རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིང༌། །ཐམས་ཅད་ཀུན་འདུས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རིན་ཆེན་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོ་ནི། །ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་འོད་དུ་གསལ། །གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་མཉམ་པ་ཉིད། །བསྐང་བྱ་སྐོང་བྱེད་ལས་འདས་ཀྱང༌། །ཀུན་རྫོབ་དམ་ཚིག་རྫས་ལ་བརྟེན། །དོན་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐང་བར་བྱ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར། །ཀུན་ཁྱབ་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་མཚན་ཉིད་འཛིན། །རང་གསལ་མ་འདྲེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག །ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །རིག་རྩལ་མ་འགག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཐོག་མཐའ་མེད་པར་བྱ་བ་བྱེད། །གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མ་ཆགས་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་གཙོ། །ཡེ་ཤེས་རྩལ་རྫོགས་སེམས་དཔའ་མཆོག །ཐུགས་རྗེའི་བདག་པོ་འགྲོ་བའི་མགོན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །སྣང་སྟོང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག །འཁོར་འདས་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག །དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དངོས། །སྐྱེ་འཆི་གཉིས་སྤངས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བཅུ་དྲུག་དགའ་བཞིའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་མཛད་མ། །ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀུན་བཟང་མོ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྣམ་དག་ཆོས་ཉིད་ཞི་བ་ལས། །རོལ་པ་ཆེན་པོ་འབར་བའི་སྐུ། །དྲེགས་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ་བཙན་ཆེ། །པདྨ་དྲག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དགོངས་བརྡ་སྙན་ཁུངས་གཏད་རྒྱ་ཚིག །སྨོན་ལམ་དབང་ཐོབ་རིག་པ་འཛིན། །མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་བཻ་རོ་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐངས་གྱུར་ཏེ། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མི་དམིགས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །གསང་བ་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རང་རིག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་གཙོ་དང་འཁོར། །ཀློང་དགུའི་ཚུལ་དུ་ཤར་བའི་ལྷ། །བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྐུ་གསུམ་རྫོགས་པའི་ཧེ་རུ་ཀ །མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆོག །སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདུས་པ། །ཡང་དག་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས། །འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པ། །བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ། །ཕྲིན་ལས་སྟོབས་འདུས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས། །རྟོག་འདུལ་དབང་དུ་ཅི་ཡང་སྤྲོ། །ཐེག་དགུའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་དུ་བསྐངས་གྱུར་ཏེ། །ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་པའི་ཡུམ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་མ། །མནྡཱ་ར་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གཏི་མུག་མུན་པ་བསལ་མཛད་ཅིང༌། །ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དངོས། །ཡོངས་ལ་མངའ་མཛད་སྐུ་ཡི་རིགས། །སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཞེ་སྡང་མེ་དཔུང་འབར་བ་འཇོམས། །ཞི་མཛད་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ངང༌། །འགྱུར་མེད་བདུད་འཇོམས་ཐུགས་ཀྱི་རིགས། །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ང་རྒྱལ་རྟོག་པའི་རི་བོ་སྒྱེལ། །རྒྱས་མཛད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ། །རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ཡོན་ཏན་རིགས། །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འདོད་ཆགས་རྒྱ་མཚོ་རྨང་ནས་སྐེམ། །དབང་མཛད་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཉིད། །ཆགས་པ་དབང་སྡུད་གསུང་གི་རིགས། །པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཕྲག་དོག་རླུང་ཆེན་འཚུབས་མ་སྙོལ། །མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛད་བྱ་གྲུབ་བདག །གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་ལས་ཀྱི་རིགས། །ཀརྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྐྱེ་མེད་བཟང་མོའི་མཁའ་ཀློང་ནས། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི། །སྐྱེ་བའི་ཚུལ་སྟོན་མཁའ་འགྲོ་མ། །འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྟ་ན་ག་ཎའི་དམ་ཚིག་གིས། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐངས་གྱུར་ཏེ། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཀ་དག་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས། །ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་བྷ་གའི་ཀློང༌། །ཀུན་བཟང་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ། །སྨུག་ནག་ཁྲོས་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རིག་པ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས། །འཁོར་འདས་སྣང་བར་མ་བསྒྲིབས་ཁྱབ། །འཇིགས་བྱེད་ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་བརྡལ་བ་ཆེར། །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་སྐུ། །གསང་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །མ་ནིང་ནག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ། །དུག་གསུམ་རྟོག་པ་མ་སྤངས་དག །དམ་ཚིག་མཐུ་ལྡན་བཀའ་ཡི་གཉེར། །རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྟེན་སྐོང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་རྣམས་ཀྱིས། །ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐངས་གྱུར་ཏེ། །བསྟན་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བར་མཛོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་དམ་རྫས་ནི། །ལྷ་རྫས་ཕྱི་མཆོད་ཚར་དུ་དངར། །རང་བྱུང་ནང་མཆོད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གཉིས་མེད་གསང་མཆོད་བདེ་ཆེན་སྤྲིན། །སྨན་གཏོར་རཀྟ་དམ་ཚིག་རྫས། །འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་བཅུད། །སྐྱེ་འགྲོའི་གཟུགས་སྣང་འབྱོར་བའི་དཔལ། །ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་དམ་ཚིག་སོགས། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང༌། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་བསམ་ཡས་ཀྱིས། །ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་གཉན་བསྐངས་ཏེ། །བདག་གི་གཡར་དམ་སོར་ཆུད་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩལ་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཞིང་ཀུན་ན། །སྣང་བ་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོའི་ཚོགས། །ཇི་སྙེད་རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །སྐུ་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །གྲགས་པ་སྒྲ་ཡི་བརྗོད་པའི་ཚོགས། །ཇི་སྙེད་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་དབྱངས། །གསུང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །འགྱུ་དྲན་ཡིད་ཀྱི་རྟོག་པའི་ཚོགས། །ཇི་སྙེད་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚོགས། །ཇི་སྙེད་ཡེ་ཤེས་ཡངས་པའི་གར། །ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །རྣམ་བཞིའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་འདིས། །ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་གཉན་བསྐངས་ཏེ། །བདག་གི་གཡར་དམ་སོར་ཆུད་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩལ་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ལྔ་ལྡན་རང་ཤར་ཐིག་ལེའི་གཟུགས། །དབྱངས་གསལ་ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲ་ཆེ། །སྤྲོས་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དྲི། །ལྷུན་འབྱམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས། །རང་གསལ་འོད་མདངས་ལྔ་ཡི་གོས། །ཆོས་དབྱིངས་ཀ་དག་གཉུག་མའི་ངང༌། །བསྐང་བྱ་སྐོང་བྱེད་གཉིས་མེད་པས། །ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་གཉན་བསྐངས་ཏེ། །བདག་གི་གཡར་དམ་སོར་ཆུད་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩལ་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འཆི་མེད་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །སྐུ་གསུང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐུགས། །མ་ལུས་ཀུན་འདུས་རྣམ་པར་དག །ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཀུན་ནས་འཁྱིལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཀུན་འབྱུང་གནས། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་རང་སྣང་བ། །བྱ་བྱེད་མེད་པར་དོན་རྣམས་གྲུབ། །གཉིས་མེད་ངང་ལ་ཐམས་ཅད་རྫོགས། །བྱིན་རླབས་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་གཏེར་མཛོད་འཆང༌། །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་དབྱིངས་ཆེན་ལས། །མཛད་པའི་གར་སྟབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །འགྲོ་བའི་བསམ་པ་སྐོང་མཛད་པ། །རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་བསྟོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་གཅིག་པ་ལ། །འཁོར་འདས་མཚན་མ་སོ་སོར་བཟུང༌། །རྩ་ལག་ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་རྣམས། ཡེ་ནས་བསྲུང་མཚམས་ལས་འདས་ཀྱང༌། །མ་རིག་དབང་གིས་ཉམས་ཆག་བསགས། །བཅས་དང་རང་བཞིན་མི་དགེའི་ལས། །བདེན་ཞེན་དབང་གིས་བཅོས་མར་སྦྱོང༌། །འཁྲུལ་གྲོལ་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཡིས། །གདོད་མའི་གཏན་སྲིད་མ་ཟིན་པ། །ཀ་དག་སྐྱེ་མེད་ཀློང་དུ་བཤགས། །རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་སོར་ཆུད་ནས། །ཡེ་བསྲུང་མཆོག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་སོགས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྩོལ། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རང་གསལ་ཏེ། །འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རིན་ཆེན་འོད་གསལ་དག་པའི་ཞིང༌། །རང་རིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །འདི་ཡང་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །གསང་འཛིན་རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་བཀས། །རྗེས་སུ་གནང་བ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །སོ་སྐྱེའི་ཚིག་ལ་འབྲེལ་མེད་ཀྱང༌། །འབྱུང་རུང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དམིགས་ནས། །པདྨ་གར་དབང་འདུ་གསུམ་པས། །ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ། །ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བྲིས། །མཆོག་བསྟན་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་རུ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

[edit]

@#/__/'chi med mtsho skyes snying tig rtsa ba yan lag dang bcas pa'i skong ba sgyu 'phrul rnam par bkod pa'i sprin phung zhes bya ba bzhugs so//__// @#/__/na mo gu ru d+he wa ng+hA ki nI ye/__/dad mos gus ldan rnal 'byor pas/__/dus bzang tshogs kyi mchod pa'i skabs/__/dam tshig nyams chag gso ba dang*/__/gang 'dod phrin las sgrub pa'i phyir/__/skong ba rgyas par bya spro na/__/spyi mthun skong ba'i gtor ma'ang*/__/yang na dam tshig rdzas la brten/__/yid kyis mchod sprin bsam yas spel/__/rol mo dbyangs bcas 'di skad do/__hU~M hrIH__chos dbyings spros dang bral ba'i zhing*/__/mkha' klong rnam par dag pa'i dkyil/__/sgrib g.yogs phyogs mtshams med pa'i dbus/__/ma bcos lhun grub pho brang nas/__/rang bab ka dag chen po las/__/rang byung sku dang ye shes su/__/lhun grub thig le brdal ba che/__/sku gsum ye rdzogs lha tshogs rnams/__/gshegs bzhugs mtshan ma ma dmigs kyang*/__/thugs rje mos pa'i rten 'brel gyis/__/rang snang dag pa'i gnas 'dir byon/__/srid gsum rnam dag sangs rgyas zhing*/__/thams cad kun 'dus byang chub sems/__/rin chen rgyal ba'i 'khor lo ni/__/zang thal chen por 'od du gsal/__/gdod nas ma skyes mnyam pa nyid/__/bskang bya skong byed las 'das kyang*/__/kun rdzob dam tshig rdzas la brten/__/don dam dbyings su bskang bar bya/__/hU~M hrIH__gdod ma'i mgon po 'od mi 'gyur/__/kun khyab spros bral chos kyi sku/__/ye nas lhun grub rdzogs sangs rgyas/__/snang ba mtha' yas thugs dam bskang*/__/sna tshogs rang grol mtshan nyid 'dzin/__/rang gsal ma 'dres longs spyod rdzogs/__/khyab brdal ye shes lnga yi bdag__/thod phreng sde lnga'i thugs dam bskang*/__/thugs rje kun khyab 'od zer 'phro/__/rig rtsal ma 'gag sprul pa'i sku/__/thog mtha' med par bya ba byed/__/gu ru mtshan brgyad thugs dam bskang*/__/ma chags pad+ma'i rigs kyi gtso/__/ye shes rtsal rdzogs sems dpa' mchog__/thugs rje'i bdag po 'gro ba'i mgon/__/spyan ras gzigs dbang thugs dam bskang*/__/gar gyi dbang phyug dkyil 'khor gtso/__/snang stong thabs shes zung du 'jug__/'khor 'das spyi dpal che ba'i mchog__/dbang chen yab yum thugs dam bskang*/__/dus gsum sangs rgyas kun gyi dngos/__/skye 'chi gnyis spangs rdo rje'i sku/__/dkyil 'khor khyab bdag bde ba che/__/mtsho skyes rdo rje'i thugs dam bskang*/__/bcu drug dga' bzhi'i lang tsho rgyas/__/zag med bde chen skyed mdzad ma/__/chos kyi 'byung gnas kun bzang mo/__/ye shes mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/rnam dag chos nyid zhi ba las/__/rol pa chen po 'bar ba'i sku/__/dregs pa kun gyi rje btsan che/__/pad+ma drag po'i thugs dam bskang*/__/dgongs brda snyan khungs gtad rgya tshig__/smon lam dbang thob rig pa 'dzin/__/mnga' bdag yab sras bai ro sogs/__/rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskang*/__/mos gus gdung shugs drag po yis/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor rnams/__/thugs dam dbyings su bskangs gyur te/__/smin cing grol bar byin gyis rlobs/__hU~M hrIH__mi dmigs thugs kyi dkyil 'khor nas/__/gsang ba snying po ye shes sku/__/sgyu 'phrul drwa ba rdo rje sems/__/zhi khro'i lha tshogs thugs dam bskang*/__/rang rig thig le gcig nyid las/__/ye shes rgyal po gtso dang 'khor/__/klong dgu'i tshul du shar ba'i lha/__/bdun brgya nyer lnga'i thugs dam bskang*/__/sku gsum rdzogs pa'i he ru ka__/mkha' 'gro sgyu ma bde ba'i mchog__/sangs rgyas bde chen kun 'dus pa/__/yang dag lha tshogs thugs dam bskang*/__/ngang nyid rdo rje chos dbyings las/__/'bar ba'i khro bo mi bzad pa/__/bdud 'dul rdo rje phur pa'i lha/__/phrin las stobs 'dus thugs dam bskang*/__/rang byung ye shes byang chub sems/__/thig le gcig gi ngo bo las/__/rtog 'dul dbang du ci yang spro/__/theg dgu'i lha tshogs thugs dam bskang*/__/dngos 'byor yid sprul mchod sprin gyis/__/yi dam rgyal ba'i dkyil 'khor rnams/__/thugs dam dbyings du bskangs gyur te/__/thun mong mchog gi dngos grub stsol/__hU~M hrIH__bde chen ye shes lhan cig skyes/__/dus gsum sangs rgyas skyed pa'i yum/__/'chi med rdo rje'i sku brnyes ma/__/man+dA ra ba'i thugs dam bskang*/__/gti mug mun pa bsal mdzad cing*/__/kun khyab chos dbyings ye shes dngos/__/yongs la mnga' mdzad sku yi rigs/__/sangs rgyas mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/zhe sdang me dpung 'bar ba 'joms/__/zhi mdzad me long lta bu'i ngang*/__/'gyur med bdud 'joms thugs kyi rigs/__/rdo rje mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/nga rgyal rtog pa'i ri bo sgyel/__/rgyas mdzad mnyam pa nyid kyi tshul/__/re ba kun skong yon tan rigs/__/rin chen mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/'dod chags rgya mtsho rmang nas skem/__/dbang mdzad sor rtog ye shes nyid/__/chags pa dbang sdud gsung gi rigs/__/pad+ma mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/phrag dog rlung chen 'tshubs ma snyol/__/mngon spyod las mdzad bya grub bdag__/gdug pa kun 'dul las kyi rigs/__/karma mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/skye med bzang mo'i mkha' klong nas/__/ye shes las dang 'jig rten gyi/__/skye ba'i tshul ston mkha' 'gro ma/__/'bum phrag yangs pa'i thugs dam bskang*/__/sta na ga Na'i dam tshig gis/__/gnas gsum dpa' bo d+hA ki'i tshogs/__/thugs dam dbyings su bskangs gyur te/__/rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod/__hU~M hrIH__ka dag spros dang bral ba'i dbyings/__/kun gyi 'byung gnas b+ha ga'i klong*/__/kun bzang gnam zhal dbyings phyug ma/__/smug nag khros ma'i thugs dam bskang*/__/rig pa zang thal 'od kyi lus/__/'khor 'das snang bar ma bsgribs khyab/__/'jigs byed sa brgyad dbang phyug che/__/sgra gcan 'dzin gyi thugs dam bskang*/__/'od gsal thig le brdal ba cher/__/dbyings dang ye shes zung 'jug sku/__/gsang ba'i khro rgyal stobs po che/__/ma ning nag po'i thugs dam bskang*/__/ngo bo rang bzhin thugs rje'i rtsal/__/dug gsum rtog pa ma spangs dag__/dam tshig mthu ldan bka' yi gnyer/__/rgyud gsum dregs pa'i thugs dam bskang*/__/rten skong sgrub pa'i rdzas rnams kyis/__/chos skyong dam can rgya mtsho'i tshogs/__/thugs dam dbyings su bskangs gyur te/__/bstan pa'i dgra bgegs bsgral bar mdzod/__hU~M hrIH__thugs dam skong ba'i dam rdzas ni/__/lha rdzas phyi mchod tshar du dngar/__/rang byung nang mchod lhun gyis grub/__/gnyis med gsang mchod bde chen sprin/__/sman gtor rak+ta dam tshig rdzas/__/'dod yon longs spyod tshogs kyi bcud/__/skye 'gro'i gzugs snang 'byor ba'i dpal/__/lha sngags ting 'dzin dam tshig sogs/__/thun mong khyad par rmad du byung*/__/dngos 'byor yid sprul bsam yas kyis/__/khyed rnams thugs dam gnyan bskangs te/__/bdag gi g.yar dam sor chud nas/__/dngos grub rnam gnyis stsal du gsol/__hU~M hrIH__snang srid 'khor 'das zhing kun na/__/snang ba gzugs kyi dngos po'i tshogs/__/ji snyed rang byung dkyil 'khor lha/__/sku mchog rdo rje'i phyag rgya che/__/grags pa sgra yi brjod pa'i tshogs/__/ji snyed gzhom med nA da'i dbyangs/__/gsung mchog rdo rje'i phyag rgya che/__/'gyu dran yid kyi rtog pa'i tshogs/__/ji snyed 'od gsal ye shes dbyings/__/thugs mchog rdo rje'i phyag rgya che/__/bya ba las kyi 'khor lo'i tshogs/__/ji snyed ye shes yangs pa'i gar/__/phrin las rdo rje'i phyag rgya che/__/rnam bzhi'i dam tshig bla med 'dis/__/khyed rnams thugs dam gnyan bskangs te/__/bdag gi g.yar dam sor chud nas/__/dngos grub rnam gnyis stsal du gsol/__hU~M hrIH__lnga ldan rang shar thig le'i gzugs/__/dbyangs gsal chos nyid rang sgra che/__/spros bral bde ba chen po'i dri/__/lhun 'byams ting nge 'dzin gyi zas/__/rang gsal 'od mdangs lnga yi gos/__/chos dbyings ka dag gnyug ma'i ngang*/__/bskang bya skong byed gnyis med pas/__/khyed rnams thugs dam gnyan bskangs te/__/bdag gi g.yar dam sor chud nas/__/dngos grub rnam gnyis stsal du gsol/__hU~M hrIH__'chi med 'od gsal rdo rje'i dbyings/__/sku gsung yon tan phrin las thugs/__/ma lus kun 'dus rnam par dag__/thams cad rang rig byang chub sems/__/kun nas 'khyil ba'i dkyil 'khor lha/__/thams cad bdag nyid kun 'byung gnas/__/ye shes thig ler rang snang ba/__/bya byed med par don rnams grub/__/gnyis med ngang la thams cad rdzogs/__/byin rlabs cho 'phrul rmad kyi chos/__/nam mkha' lta bu'i gter mdzod 'chang*/__/skye 'gag med pa'i dbyings chen las/__/mdzad pa'i gar stabs sna tshogs kyis/__/'gro ba'i bsam pa skong mdzad pa/__/rtsa gsum 'dus pa'i lha la bstod/__hU~M hrIH__chos kun gdod nas gcig pa la/__/'khor 'das mtshan ma so sor bzung*/__/rtsa lag khyad par dam tshig rnams/__ye nas bsrung mtshams las 'das kyang*/__/ma rig dbang gis nyams chag bsags/__/bcas dang rang bzhin mi dge'i las/__/bden zhen dbang gis bcos mar sbyong*/__/'khrul grol gnyis su 'dzin pa yis/__/gdod ma'i gtan srid ma zin pa/__/ka dag skye med klong du bshags/__/rang grol chen por sor chud nas/__/ye bsrung mchog tu dbugs dbyung mdzod/__/phrin las bzhi dang grub pa brgyad/__/rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang sogs/__/'jig rten 'jig rten 'das pa yi/__/dngos grub ma lus myur du stsol/__/gzung 'dzin 'khrul pa'i sbubs las grol/__/ye shes snang ba rang gsal te/__/'gyur med bde chen rdo rje'i sku/__/tshe 'dir 'grub par mdzad du gsol/__/rin chen 'od gsal dag pa'i zhing*/__/rang rig mtsho skyes rdo rje sems/__/rtsal chen rdzogs pa'i phrin las kyis/__/bkod pa chen po lhun grub shog__/'di yang rje btsun thams cad mkhyen/__/gsang 'dzin rigs kyi bdag po'i bkas/__/rjes su gnang ba don yod phyir/__/so skye'i tshig la 'brel med kyang*/__/'byung rung rten 'brel la dmigs nas/__/pad+ma gar dbang 'du gsum pas/__/tsA 'dra rin chen brag gi mgul/__/kun bzang bde chen gling du bris/__/mchog bstan rgyas pa'i rgyu ru shog__/dge legs 'phel//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: