JKW-KABAB-04-NGA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།
Wylie title rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba'i tshul bdud rtsi'i sprin phung JKW-KABAB-04-NGA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 5, Pages 31-33 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön སངས་རྒྱས་བླ་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (sangs rgyas bla ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba'i tshul bdud rtsi'i sprin phung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 31-33. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  medicinal pills ritual - sman mchod
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGA-019
Colophon

།ཞེས་པའང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྤྱི་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སརྦ་སིདྡྷི་པུཥྟིཾ་བྷ་བ་ཏུ།

zhes pa'ang bka' gter gyi phrin las spyi la sbyar chog pa'i dbang du byas te mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sarba sid+d+hi puSh+tiM b+ha ba tu

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝཱ་ཌ་ཀི་ནཱི་ག་ཎེ་བྷྱཿ འདིར་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། བཀའ་གཏེར་གྱི་གཞུང་སོ་སོའི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འདི་ལྟར་སྦྱར་རོ། ཀུན་བཟང་རྡོར་འཆང་རིགས་ལྔ་གངས་ཆེན་མཚོ། །གྲགས་ཆེན་གསལ་བའི་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་སོགས། །མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །གསང་བདག་དགའ་རབ་འཇམ་དཔལ་ཤྲཱི་སིཾ། །ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་མཁས་པ་ཉེར་གཅིག་སོགས། །སེམས་ཀློང་མན་ངག་བརྡ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་རིགས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔ། །རྒྱལ་པོ་ཛཿདང་བདེ་བ་གསལ་མཛད་སོགས། །རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་ཚོམ་བུ་འབུམ་ཕྲག་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ་༴ སྒེག་པ་རྡོ་རྗེ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། །ལས་ཀྱི་དབང་མོ་རིག་འཛིན་རྣམ་བརྒྱད་སོགས། །རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རིག་སྔགས་གྲུབ་པ་དང༌། །འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་རྨད་བྱུང་སློབ་མར་བཅས། །ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །མཚན་མཆོག་བརྒྱད་དང་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་སོགས། །བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོ་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་བཻ་རོ་མཚོ་རྒྱལ་སོགས། །སྤྲུལ་པའི་རྗེ་འབངས་ལོ་པཎ་ཚོགས་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། དུས་གསུམ་མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །ཁྱད་པར་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གི་ཚུལ། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འདུས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ། །ཁྲག་འཐུང་དཔལ་དགུ་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་སོགས། །རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་གི་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ལ། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་སློབ་མར་བཅས། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར། །སྨན་མཆོད༴ ཨོཾ་སརྦ༴ །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་འབུལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གའུ་སྦྱར་བ་ཡིས། ལྷ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་འབྲུ་གསུམ་པོ། བླངས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ཡི་ཧཱུྃ་ལས་བརྒྱུད། ལུས་ཀུན་གང་བས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱའ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷིཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་པའི་མཐར་རྡོ་རྗེའི་ལྕེས་མྱོང་བས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ཅིང་བརྟན་པར་བསམ་མོ། །ཞེས་པའང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྤྱི་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སརྦ་སིདྡྷི་པུཥྟིཾ་བྷ་བ་ཏུ། །།
[edit]

@#/__/rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba'i tshul bdud rtsi'i sprin phung zhes bya ba bzhugs so//__na mo gu ru de wA Da ki nI ga Ne b+h+yaH__'dir rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs la bdud rtsi sman mchod 'bul ba ni/__bka' gter gyi gzhung so so'i sman mchod kyi rjes su 'di ltar sbyar ro/__kun bzang rdor 'chang rigs lnga gangs chen mtsho/__/grags chen gsal ba'i ston pa bcu gnyis sogs/__/mkha' khyab rgyal ba dgongs pa'i brgyud pa la/__/sman mchod 'bul lo byin rlabs dngos grub stsol/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/__/gsang bdag dga' rab 'jam dpal shrI siM/__/dz+nyA na sU tra mkhas pa nyer gcig sogs/__/sems klong man ngag brda brgyud bla ma la/__/sman mchod 'bul lo=__oM sarba=__/rigs gsum sems dpa' rigs can drwa ma lnga/__/rgyal po dzaHdang bde ba gsal mdzad sogs/__/rjes su rnal 'byor tshom bu 'bum phrag la/__/sman mchod=__oM sarba =__sgeg pa rdo rje sangs rgyas gsang ba dang*/__/las kyi dbang mo rig 'dzin rnam brgyad sogs/__/rgyud dang sgrub sde'i shing rta che rnams la/__/sman mchod=__oM sarba=__/bya spyod rnal 'byor rig sngags grub pa dang*/__/'dzam gling rgyan mchog rmad byung slob mar bcas/__/thub bstan gsal ba'i sgron me mchog rnams la/__/sman mchod=__oM sarba=__/rtsa gsum rgya mtsho'i khyab bdag thod phreng rtsal/__/mtshan mchog brgyad dang rnam 'phrul bcu gnyis sogs/__/bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lo la/__/sman mchod=__oM sarba=__/dri med bshes gnyen mkhan chen byang chub sems/__/chos rgyal yab sras bai ro mtsho rgyal sogs/__/sprul pa'i rje 'bangs lo paN tshogs rnams la/__/sman mchod=__oM sarba=__/so zur gnubs nyang gter ston rgya mtshor bcas/__/bka' gter dag snang chos kyi 'khor los bsgyur/__dus gsum mkhas grub rim par byon rnams la/__/sman mchod=__oM sarba=__/khyad par skyabs kun 'dus zhal ye shes sku/__/gdul bya'i snang ngor bshes gnyen mchog gi tshul/__/bka' drin mnyam med rtsa ba'i bla ma la/_/sman mchod=_oM sarba=__/rdo rje sems dpa' 'dus pa sgyu 'phrul lha/__/khrag 'thung dpal dgu rigs lnga rigs gsum sogs/__/rgyud sde drug gi yi dam lha tshogs la/__/sman mchod=__oM sarba=__/lung rtogs dam pa'i chos kyi ngo bo nyid/__/phyogs dus rgyal dang de sras slob mar bcas/__/skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho'i sprin chen por/__/sman mchod=__oM sarba=__/gnas gsum dpa' bo dang ni rnal 'byor ma/__/rdo rje'i chos srung nor lha gter gyi bdag__/'khor 'das dbyer med rgyal ba'i dkyil 'khor la/__/sman mchod 'bul lo byin rlabs dngos grub stsol/__oM sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/__zhes 'bul/__dngos grub blang ba ni/__oM AHhU~M:__mtheb srin nyi zla'i ga'u sbyar ba yis/__lha tshogs dngos grub bdud rtsi'i 'bru gsum po/__blangs te rdo rje lce yi hU~M las brgyud/__lus kun gang bas ye shes rgyas par gyur/__kA ya sid+d+hi oM:__wA' ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hihU~M:__zhes brjod cing bdud rtsi'i thig le gnas gsum du reg pa'i mthar rdo rje'i lces myong bas dbang dang byin rlabs dngos grub thams cad thob cing brtan par bsam mo/__/zhes pa'ang bka' gter gyi phrin las spyi la sbyar chog pa'i dbang du byas te mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sarba sid+d+hi puSh+tiM b+ha ba tu/__//

Footnotes

Other Information