JKW-KABAB-05-CA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག།
Wylie title dpal bka' 'dus las snying po don gyi dbang bzhi mtshams sbyor phyag len gyis brgyan pa rgyud lung rgya mtsho'i bcud thig JKW-KABAB-05-CA-024.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 24, Pages 349-383 (Folios 1a to 18a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal bka' 'dus las snying po don gyi dbang bzhi mtshams sbyor phyag len gyis brgyan pa rgyud lung rgya mtsho'i bcud thig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 349-383. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-026
Colophon

།ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་དངོས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་འདོར་མེད་དུ་བསྐྱང་བ་ལ་བརྟེན། གསང་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྣོད་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་ཡོན་ཏན་གནས་ལྔ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཟབ་ལུང་གཉིས་པ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

khyab bdag pad+ma kun tu 'chang dngos dmigs pa med pa'i thugs rje dang ldan pa sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bsam gyis mi khyab pa'i bka' drin chen pos 'dor med du bskyang ba la brten/__gsang ba 'di nyid kyi snod ldan du gyur pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas yon tan gnas lnga lhan gcig tu 'dus pa'i zab lung gnyis pa rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཡེ། །འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག །གདོད་ནས་རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་མགོན། །འགྲོ་ངོར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རྣམ་རོལ་གྱིས། །ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུར་སྒྱུར་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །དཔྱིད་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་ལྟར་གྲགས་ཀྱང༌། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྲོལ་ཉིན་མོའི་སྐར། །གང་དེའི་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་ཕུལ། །གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འདིའོ། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་ཁྲིད་དང་སྦྲེལ་མར་འབོགས་པའི་ཕྱག་བཞེས་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་གནས་སུ་དཔལ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་གི་ཕོ་བྲང་དང་ལྡན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་མཐུན་རས་བྲིས་ཡོད་ན་བཀྲམ། མ་འཛོམ་ན་མེ་ཏོག་གམ་འབྲུ་དཀར་དྲི་བཟང་གིས་གཤེར་བའི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་གཅིག །ཕྱོགས་བཞིར་ཐད་བསྒྲིགས་བཞིར། མཚམས་བཞིར་རེ་རེ། དེ་རྒྱབ་མེ་ཏོག་སིལ་མ་བཀྲམ་པའི་དབུས་སུ། རྒྱས་པར་འཛོམ་ཞིང་སྤྲོ་ན་འཕྲུལ་སྟེགས་ཁར་སྣོད་གཅིག་གི་དབུས་སུ་འབྲུ་ལྔ། ཤར་དུ་སྨན་ལྔ། ལྷོར་རིན་པོ་ཆེ་ལྔ། ནུབ་ཏུ་དྲི་ལྔ། བྱང་དུ་སྙིང་པོ་ལྔ་རྣམས་བླུགས་པའི་བུམ་པ་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་བཀང་ཞིང་མགུལ་ཆིངས་ཕྱོགས་མདོག་ཅན་ལ་ཁ་རྒྱན་གཟུངས་རྡོར་དང་ལྡན་པ་བཞག །གཡས་སུ་སྣོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཐོད་ཆུང་ལྔ་ཆང་གིས་བཀང་བའི་དབུས་མར་བྱང་སེམས་སེང་ཤ །ཤར་དུ་དྲི་ཆེན་གླང་ཤ །ལྷོར་ཤ་ཆེན་རྟ་ཤ །ནུབ་ཏུ་རཀྟ་བྱ་ཤ །བྱང་དུ་དྲི་ཆུ་ཁྱུང་ཤ་རྣམས་གཏེར་བྱོན་སོགས་ཀྱི་ཕབ་རྒྱུན་ལ་སྐྱོབ་དང་སྦྱར་བའི་ཕྱེ་མ་སོགས་བཏབ་པ། གཡོན་དུ་རིག་ཙག་དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་ལྔ། མདུན་ཏུ་འཇའ་ཤེལ་བཟང་པོ། རྒྱབ་ཏུ་དཔལ་གྱི་གཏོར་ཆེན་བང་རིམ་བཞིའི་སྟེང་དཔལ་གཏོར་པད་འདབ་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ་རྒྱན་སྤྲོས་དང་གདུགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་རྣམས་བཀོད། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང༌། མདུན་ངོས་ལྟ་བུར་གང་བདེར། ཚེ་འབྲང་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང༌། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། ལས་བུམ། མིག་དར། མེ་ཏོག་སོགས་དབང་ཆས་དང༌། མཆོད་གཏོར་ཚོགས་རྫས་རྣམས་རྒྱས་པར་འདུ་བྱའོ། །ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ལ། ཚིག་བདུན་དང་གྲུབ་ན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ལ། ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བགེགས་བསྐྲད་ནས་བརྩམས་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། དཀྱིལ་འཁོར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱེད། བསྟོད་པ་ཡན་གྲུབ་ནས་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་གོ་སར་ཛབ¿་ཁང་ཕྱེས་ལ་སོ་སོར་བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ། ཞི་བ་རིགས་འདུས། སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ། སྤྱི་དྲིལ་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་བུང་བསྐྱེད། ཚོམ་བུ་ཉི་ཤུ་པོ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་པར་ཉུང་ཙམ་རེ་བཟླ། བུམ་པ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་གསལ་བཏབ། ཛབ¿་དམིགས་སྤྱི་འགྲེ་བྱས་ལ་སྙིང་པོ་ཚང་བའམ། ཞི་བ། གཙོ་བོ། །སྤྱི་དྲིལ་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཟླ། དེ་ནས་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལྟར། ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་སྨན་ཕྱེ་མར་བསྒྲུབ་པའི་དགོངས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་སྔགས་བཟླ། རིག་འཛིན་བསྐུལ། བསྐྱིལ་བ་དང་དབབ་པའི་སྔགས་རྣམས་ཀྱང་ཁྱུག་ཙམ་རེ་བཟླས་ལ་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ཡན་བྱ། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ། ཧཱུྃ༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་སོགས་ཀྱིས་གསལ་བཏབ་ལ་ཚེ་བསྙེན་བཟླ། ཚེ་འགུགས་བཏང༌། དེ་ནས་ལས་གཞུང་གི་སྟོང་ཚིག་མཆོད་པ། ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པའི་བསྟོད་པ། ཡིག་བརྒྱས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་བར་གྲུབ་ནས། བུམ་པར་དུང་ཆུ་ཕུལ་ལ་འོད་ཞུ་བྱ། བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཀྱི་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་བྱིན་རླབས་ནས། བཟླས་པའི་བར་དུ་བཏང༌། ལས་གཞུང་ལྟར་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས། བསྒྲལ་བསྟབ་ཡན་སོང་མཚམས་འགྲུབ་ན་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ་བཤགས་པ་བཅས་སྦྱར། གང་ལྟར་བཀའ་སྲུང་གི་ཚོགས་སྐོང་བཤགས་པའི་བར་བཏང་ནས་སྔ་མའི་འཕྲོས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གསོལ། སྨན་སྒྲུབ་འཕྲོས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་དབང་བླང༌། ལས་བུམ་དུ་འཁྱིལ་པའི་བསྐྱེད་བཟླས་བྱ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་བདག་ཉིད་ཞུགས་ཤིང་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དབང་གི་ཆོ་ག་ལ་གཉིས་འཇུག་པ་དང༌། དབང་ངོ༌། །དང་པོ་ནི། སྣོད་དུ་རུང་བའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་གཏོར་བཏང༌། བཀའ་བསྒོ། སྲུང་མཚམས་བཅད། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ་ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ། དེའང་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ཏེ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་དུས་གསུམ་དུ་འབྱོན་པར་དཀའ་བའི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྟོན་པར་བཞེངས་པ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཉིད་ཀྱིས་གཞན་སྣང་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་སུ་སྔགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དང་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ལས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསན་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཁྱད་པར་འོག་མིན་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུཉྫ་ར་ལས་ཕྱི་ནང་སྒྲུབ་གསང་ལྟ་བ་སྤྱི་འབྱམས་བཅས་རྩ་དབང་ལྔ་དང་སྦས་པའི་དབང་ལྔ་རྣམས་གསན། ཕྱིས་ཟ་ཧོར་ཡུལ་ཁམས་ཆོས་ལ་བཀོད་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་པས་རྒྱུད་ལུང་མ་བུ་བཤད་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། སྒོམ་ཁོག་གནད་གདམས་དང་བཅས་པ། ཕྲིན་ལས་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ། ལས་ཁ་ཚར་དགོས་དོན་དང་བཅས་པ། སྤྱི་གནད་སྐོར་འགོ་དང་བཅས་པ། ཡིད་ཆེས་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ། རང་གཞན་ཀུན་གྱི་དོན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷ་ཚང་བ། ཐེག་པ་གོང་འོག་གང་དང་ཡང་མི་འགལ་ཞིང་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་ཆོས་ཞིག་གནང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན། མཁའ་འགྲོ་འཁྲིགས་པའི་ཡང་དབེན་དགའ་བ་ཚལ་དུ་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐོར་ལོ་གཅིག་ཏུ་གནང་ནས་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་མི་ལོ་གཉིས་བརྒྱར་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བཤད་སྒྲུབ་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ཚོམ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཀོད། བོད་ཡུལ་དུ་ཞབས་གཅགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྨངས་ནས་བཙུགས་ཏེ་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་ཏུ་གཤེགས་པར་ཉེ་བ་ན། ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙད་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཆོས་རྒྱལ་མུ་ཏིག་བཙད་པོ་དང་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ཉེར་གཅིག །དེ་བ་སམ་སོགས་ལོ་ཙཱ་ཉེར་གཅིག །བཙུན་མོ་རྣམ་གསུམ་གཙོས་སྐལ་ལྡན་དུ་མ་ལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་སྒྲུབ་པའི་དབང་མོ་ཆེ་ཉེར་གཅིག་གནང༌། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐལ་བར་གདམས་ནས། ལྟ་བ་རྫོགས་ཆེན་པདྨའི་སྙིང་ཐིག །བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ། ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པར་གཏེར་དུ་སྦས་པ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་འབྱོན་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་བླ་མ། རྒྱ་ལོ་ཙཱ། ཉི་མ་སེང་གེ་རྣམས་རིམ་པར་བྱོན་ཅིང་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའི་ཕྱི་མ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཡར་ཀླུང་མཐིལ་ནས་རྣམ་སྨིན་སྐྱེད་རྒྱལ་འབྱུང༌། ཕག་གིས་ས་རློག་དབུས་ཁམས་ས་ཧོར་ཟ། །བཙན་རྫོང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང༌། །ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་བྱུང༌། །གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༌། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ཁྱད་འཕགས་གླིང་པ་རྣམ་བཞིའི་གཙོ་བོར་བྱོན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་དྲངས་ཀྱང་གངས་ཅན་བསོད་ནམས་གྱི་སྐལ་བར་མ་ཤོང་བས་ཆོས་སྡེ་ཐམས་ཅད་སླར་ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བའི་མཛོད་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཟབ་མོའི་བཅུད་བསྡུས་འདི་ནི། མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལུང་ལས། རྩེ་སྒང་ཞེས་བྱའི་རི་ཡི་འོག །ཀླུ་དབང་འཁྱིལ་བའི་བྲག་གི་སྟེང༌། །མངའ་བདག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་འབྱུང༌། །བཅུ་གསུམ་ཟབ་མོའི་གཏེར་ལ་སྤྱོད། །ཅེས་པ་གནས་དང་མཚན་སྒྲས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། གུ་རུ་ཆོས་དབང༌། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ལུང་ལས་ཀྱང་གསལ་བར་འབྱུང་བ། མངའ་བདག་ཁྲི་ལྡེའི་སྐུ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་གསུང༌། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཐུགས། བི་མ་མི་ཏྲའི་ཡོན་ཏན། ལང་གྲོ་དཀོན་འབྱུང་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། སྙིགས་མ་ཤིན་ཏུ་མཐར་ཐུག་པའི་དུས་འདིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྒྲོན་མེ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ། ངོ་མཚར་གྱི་བཀའ་བབས་བདུན་དང་ལྡན་པའི་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྔོན་བྱོན་གཏེར་རྙིང་ཕལ་མོ་ཆེའི་སྨིན་གྲོལ་དང་ཡང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྐོར་འདི་ཡང་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མར་དུས་རྟགས་དང་མཐུན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ནག་ཕྱོགས་སྡིག་ཏོའི་འཚུབས་འགྱུར་ཆེན་པོ་ཚེགས་མེད་དུ་བཟློག་ཅིང༌། བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ཆེན་པོ་འབྱེད་པའི་ཟབ་ཆོས་གཞན་ལས་ཀྱང་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བགྱིའོས་རྣམས་གྲུབ། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་འཇུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་དངོས་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། ཅེས་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་དགོང་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གདེངས་ལ། ང་ནི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཏེ༔ ང་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ དམ་ཚིག་གཅན་འཕྲང་ཟབ་པས་ན༔ དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་གསོལ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ དཔལ་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བླ་མས་གསུངས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་འཆང་བ་དང་༔ སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ ཞེས་ཁས་བླང༌། དེ་ལྟར་ན་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོར་གཞུག་ཏུ་རུང་བས་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་བྱ་དགོས་ཏེ། བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། ལྷ་མིའི་ཐེག་པས་སོགས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད་ཀྱི་དབུ་ནས་བརྩམ། ཁྲིད་གོ་ཆོད་ངེས་ཀྱིས་གོ་བརྡའ་འཕྲོད་པ་དལ་བར་བཀླགས་ནས། སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་མཎྜལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ། རྡོར་སེམས་དམིགས་པ་ཕོག་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སྐབས་བསྟུན། ས་ཏྭ་བརྒྱ་རྩ་ལྷན་ཅིག་བཟླས་ལ། ངང་ལ་བཞག་གོའི་བར་བརྗོད། དེ་ནས་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་མཐུན་བཅས། ཨོཾ་ཙཀྵུརྦནྡྷ་བཱ་ར་མ་ཎཱ་ཡ་ཧཱུྃ་གིས་མིག་དར། ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་གིས་ཅོད་པན་སྦྱིན། དེ་ལ་ཐོག་མར་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་དང་ཐ་དད་མེད་པ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དཔང་པོར་བྱས་ཏེ་དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་ཞིང་བསྲུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་གཟུང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རློབས་མཛོད། །དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། ཨ་མྲྀཏའིསྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣོད་རྣམ་པར་དག་པ་འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་དུར་ཁྲོད་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྒྱ་ཚད་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབུས་སུ། བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་པདྨ་ཉི་ཟླ་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རང་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་ཅན། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པས་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ། དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་འདོར་ཐབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་མོས་ཤིག །རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གའི་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དང༌། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕྲོས། དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་གི་ལྷ་ཚོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཆར་ཆེན་དྲག་ཏུ་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །འབེབས་པའི་རྫས་བསྲེག །རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་དང་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃཿ དཔལ་ཆེན་ཉེར་གཅིག་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡབ་ཡུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ སྒྲུབ་གནས་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབས༔ མཆེད་ལྕམ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་དབང་བཞི་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ སྣང་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ལྷ༔ བདེ་ཆེན་བརྡལ་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝཱ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཏོ་ཥཱ་ཡ་ཏོ་ཥཱ་ཡ༔ བནྡྷཱ་ཡ་བནྡྷཱ་ཡ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་དབབ། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། རྒྱ་གྲམ་མེ་ཏོག་མགོར་བཞག །ཏིཥྛ་བཛྲ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་སྔོན་རབས་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བ་ཞུ། པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ། ཞེས་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འདོར་དུ་གཞུག །ཕྱོགས་ཀྱི་རིགས་བརྟགས་ལ་གསང་མཚན་སྤྱིའི་རིགས་པས་གདགས། སྤྱི་ཙམ་དུ། མེ་ཏོག་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་ཕོག་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཡང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རྩལ་ཅེས་བྱ་བའོ། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་མེ་ཏོག་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་ཏུ་གནང་བར་མོས་ཤིག །པྲ་ཏཱི་གྲྀཧྞ་ཨི་མཾ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ། ཞེས་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཞག །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་ཐུར་མ་ལྟ་བུས་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་སངས་ཀྱིས་བསལ་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་པ་ཊ་ལཾ་ཧྲཱིཿ དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དག་པས་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་དུ་ཚད་མེད་བཞི། ལྷོར་བསྡུ་དངོས་བཞི། ནུབ་ཏུ་ཟག་མེད་བཞི། བྱང་དུ་རྣམ་ཐར་བཞི། མཚམས་རྣམས་སུ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཇལ་བར་མོས་ལ་དད་པ་དང་སྤྲོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་ཞུ། དེ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ། དབང་དངོས་གཞི་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན། །བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོས་དགྱེས་པས་དགོངས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རྡོ་རྗེའི་བུམ་པ་ལྔ་ཚན་ལྔའི་བཅུད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས། རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔའི་སྒྲིབ་པ་དག །ཕུང་པོ་ལྔ་སྐུ་ལྔར་གནས་གྱུར། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །བུམ་པ་གཅིག་གམ་ཕྱོགས་བསྡུས་སྤྱི་བོར་བཏེགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་ནི་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་བདུད་རྩིས་གང་༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྨན་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཆུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དབུ་རྒྱན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དྲི་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྙིང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ འབྲས་བུ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མིང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དུག་ལྔ་གནས་དག་ཕུང་པོ་གནས་སུ་གྱུར༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག །ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཞེས་ཁྲུས་བྱ༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཅི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་སྤྱན་དམིགས་འདི་བཞིན་མཛོད་ཅིག །དཀྱིལ་འཁོར་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་གི་གཙོ་བོ་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐུའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཞི་བ་ཀུན་ཏུ་འཆང་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་གི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཙཀ་ལིས་རིམ་པར་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རང་བཞིན་གནས་དག་པ༔ རིགས་ལྔ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཞི་བའི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འདུས་པའི་འཁོར༔ སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་ཏྭཱ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་གཞལ་ཡས་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རིགས་ཀུན་བདག་པོ་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ དྲུག་བརྒྱ་རེ་དྲུག་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲཽ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྟོད་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཁྱབ་བདལ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྲིབ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྟོབས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ཆེ༔ སྣང་དབྱིངས་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལ་དྷེ་བ་ག་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་དབུས་དགའ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་གསང་བའི་བདག༔ དབང་སྡུད་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལམྦཱ་ར་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྨད་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཡིད་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས༔ བདེ་མ་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་ཤ་ཏེ་ཀོ་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྟོད་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཆགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད་ཅུ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྲིབ་ངག་སྙན་སྨྲ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ རྣལ་འབྱོར་མས་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྭ་ལ་སམྦྷ་རཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་དབུས་དོན་མཐུན་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གཏུམ་རྔམས་ཡེ་ཤེས་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ཟ་བྱེད་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྨད་དོན་སྤྱོད་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བསམས་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་འབྱུང་རཏྣ་རྩལ༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷུ་ཤ་ཏི་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྟོད་འདོད་པ་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ རལ་གཅིག་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྲིབ་མ་རིག་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དགའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་བཞད༔ བདག་མེད་ཡུམ་འཁྱུད་རིག་མདངས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་དེ་བ་པི་ཙུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་དཀྱིལ་སྲེད་པ་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་གསང་བ་འདུས༔ མཁའ་སྤྱོད་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་རྫོགས༴ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷྲྀཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྨད་ལྟ་བ་ཟག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྩལ་ཆེན་པོ༔ འོད་སྐོར་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་རྫོགས༴ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཨཱ་ཡུར་བྷནྡྷ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྟོད་ཆོས་ཀུན་སྟོང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་མཆོག༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ བདུད་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྫོགས་པའི༴ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྲིབ་མཚན་མ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔལ༔ ཛྙཱ་ན་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ བརྒྱ་དང་རེ་བཞི་རྫོགས༴ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་དཀྱིལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འདོད་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ༔ ཨུ་ཙུཥྨར་འཁྱུད་རིག༴ བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་རྫོགས༴ ཨོཾ་ཀེ་གུ་པ་ཡྃ་རཏྣ་བ་སུ་དེ་ཤ་ཀེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྨད་འདུ་མི་བྱེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཤུགས་འཆང་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་མེད་ཀརྨ་རྩལ༔ ཟིལ་གནོན་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རྫོགས༴ ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་ལུས་དྲན་ཉེར་བཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔ ཉིད་ཞི་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ བདུན་ཅུ་རྩ་བཞི་རྫོགས༴ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་ཚོར་དྲན་ཉེར་བཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདུད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྒྱས་འདེབས་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་རྫོགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་སེམས་དྲན་ཉེར་བཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བགེགས་འདུལ་ཡེ་ཤེས་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ༔ སྤྱི་འདུལ་ཡུམ་འཁྱུད་རིག༴ དྲེགས་པ་བཞི་བཅུ་རྫོགས༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་ཆོས་དྲན་ཉེར་བཞག་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མངོན་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ འབྱུང་ལྔའི་བདག་འཁྱུད་རིག་མདངས༴ ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེས་ལྷ་དབང་ལུས་ལ་ཐོབ། གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་སྐུ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། །དེང་ཕྱིན་ཆད་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་པ་དང་མ་བྲལ་བས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་ཀུན་ལ་བསྐྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱའི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་རྒྱ་གྲམ་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཡིག་འབར་བ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ། མོས་གུས་བསྐྱེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་དེའི་ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་རྒྱ་གྲམ་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གི་མཐར་འཁོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མཆོད། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས་ལ་གསང་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལ་དྷེ་བ་ག་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལམྦཱ་ར་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་ཤ་ཏེ་ཀེཾ་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྭ་ལ་སམྦྷ་རཾ་ཧྲཱི་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏི་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་དེ་བ་པི་ཙུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷྲྀཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་པདྨ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཨཱ་ཡུར་བྷནྡྷ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཀེ་གུཾ་པ་ཡཾ་རཏྣ་བ་སུ་དེ་ཤ་ཀེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བྷིགྷཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་མནྟྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། དཔལ་ཆེན་འཀའ་འདུས་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་པའི་གསུང་རིག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་ཅིང་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་ཡེ་དྷར་བརྗོད། དེས་སྔགས་དབང་ངག་ལ་ཐོབ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་བཟླས་བརྗོད་དང༌། ཏིང་འཛིན་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་བྱ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་གྲགས་སྟོང་སྒྲ་བརྙན་ལྟ་བུའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་དང༌། དགོངས་པ་རྣམ་བཞིའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཆུ་བོའི་གཞུང་བཞིན་ཆད་པ་མེད་པས། ཐ་མལ་གྱི་སྒྲ་བརྗོད་དང་འཛིན་རྟོག་ཀུན་ལ་བཟླས་པ་སྔགས་དང་འཕྲོ་འདུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཟེར་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི། འདི་ལྟར་ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གདོད་ནས་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་དེའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་རྫོགས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་གཉིས་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡང་དག་ངེས་པའི་དོན་མཆོག་རྟོགས་པར་གྱིས༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་ཆོས་དབང་སེམས་ལ་ཐོབ། འོད་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་འཇུག་ལྡངས་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་རང་བྱུང་གཉུག་མའི་གཤིས་ལ་རང་བབས་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་མ་བྲལ་བས། གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་པ་མི་གཡོ་བའི་གཟེར་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ལུས་རྩའི་སྒྲིབ་པ་དག །བསྐྱེད་རིམ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཞི་བའི་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བུམ་དབང་གིས་ལུས་སྨིན་པར་བྱས་པའི་རྗེས་སུ། རྒྱུད་ལས། དབང་དང་ལམ་ནི་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་སྟེ༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་གཞལ་ཡས་ལྷ་རུ་བསྟན༔ ཤར་བ་གསུམ་གྱིས་འཁྲུལ་རྟོག་ཞེན་པ་བསྒྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པའི་དོན། ལྔ་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལ་སོགས་ཐུགས་ཁྲིད་ལྟར་ལ། དངོས་གྲུབ་ཅི་རིགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ བར་གྱིས་ཁྲིད་འབོགས། གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། བླ་མ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དགའ་བའི་སྒྲ་དང་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ལུས་ལ་ཞུགས་ལྷག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་བའི་རྒྱུན་མཁའ་གསང་ནས་ཐོན། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་ཅིང་མགྲིན་པར་མྱང་བས། འཆིངས་བྱེད་རྩ་ཡི་མདུད་པ་གྲོལ། གཡོ་བའི་རླུང་ལྔ་དབུ་མར་ཐིམ། ཐིག་ལེའི་འཕོ་བ་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཏུ་བརྟན་པར་བྱས་པ་མོས་ཤིག །བདུད་རྩི་ཐོད་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྣོད་ནི་མཚན་ལྡན་རང་བྱུང་ཀ་པཱ་ལར༔ བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ གཉིས་མེད་མཉམ་སྦྱར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་གསུང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན་གླང་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁྱབ་བྱེད་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་ཤ་ཆེན་རྟ་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུར་སེལ་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་རཀྟ་བྱ་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་དྲི་ཆུ་ཁྱུང་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ མེ་མཉམ་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་སེང་ཤས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྲོག་གི་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་རླུང་ལྔ་དབང་དུ་འདུས༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་བདེ་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཐོད་པ་གནས་ལྔར་བཞག །བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བདུད་རྩི་སྦྱིན། སྔགས་འདི་བརྗོད་ལ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བསམས་ལ་མྱང་བར་ཞུ། ཨ་ཧོཿམ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ༔ ངག་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག །བདག་བྱིན་བརླབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། རྒྱས་པའི་ལས་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་གིས་ངག་རྩ་རླུང་སྨིན་ནས། རྒྱུད་ལས། འཁྲུལ་འཁོར་རླུང་དང་འབར་བའི་གདམས་པ་བསྟན༔ འདུས་པ་གསུམ་གྱིས་སྒོ་གསུམ་ལས་སུ་རུང་༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། དྲུག་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ཐེག་པ་སོགས་ཐུགས་ཁྲིད་ལྟར་ལ། དེ་ལྟ་བུ་སྤེལ་བར་བྱའོ༔ བར་གྱིས་ཁྲིད་བསྟན། གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་དོན་ཏུ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན། རྣམ་པ་རིགས་ཅན་རྣམ་ལྔའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རིམ་པར་གཏད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་བརྟན་རྒྱས་ཤིང་འབར་བ་དང་སྨིན་པའི་སྒོ་ནས་ལུགས་འབྱུང་གི་དགའ་བཞི་རིམ་པར་འཕེལ་བ་དང༌། ལུགས་ལྡོག་དགའ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ནས་རང་བྱུང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་ལྔ་རིམ་པར་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་མཚན་ལྡན་རིགས་ལྔ་གསང་བའི་ཡུམ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྟན་བྱའི་དམ་ཚིག་མཆོག༔ ཟག་མེད་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་འདི་གཏད་པས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ལུགས་འབྱུང་དགའ་བ་རྣམ་བཞི་འཕེལ་བ་དང་༔ ལུགས་ལྡོག་ལྷན་སྐྱེས་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་རིག་མ་རྣམས་དང་ཁྱེད་རང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཡས་བབ་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་རིམ་པར་མྱོང་བའི་མཐར་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ལ་དེའི་རང་ངོ་ལ་བཟོ་མེད་དུ་བསྐྱང་འཚལ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨཱཿ དེས་གསང་བ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ཡིད་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག །གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་བསྟེན་པ་ལ་དབང༌། དབང་གི་ལས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིད་དང་ཐིག་ལེ་སྨིན་པར་བྱས་པ་ལ། རྒྱུད་ལས། དབབ་དང་ལྡོག་དང་བསྟིམ་པའི་མྱུར་ལམ་བསྟན༔ ལྷན་སྐྱེས་གསུམ་གྱིས་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་ཆུད༔ ཅེས་གསུངས་པའི་དོན། ཨ་ནུ་ཡོ་ག་དང་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གཉིས་པ་ཕོ་ཉའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། རླུང་ལ་དབང་ཐོབ་ནས་སོགས་ཐུགས་ཁྲིད་ལྟར། མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ༔ བར་གྱིས་ཁྲིད་བསྟན། བཞི་པ་ཚིག་དང་དཔེ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། འདི་ལྟར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་འདིའི་ཤེལ་འོད་ནང་དུ་འཁྱིལ་བ་ནི་རང་གི་རིག་པའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་སྐུ། དེ་ལས་འོད་སྣང་ཕྱིར་གསལ་དུ་ཤར་བ་རིག་པའི་རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྐུ་གསལ་སྟོང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ནི་དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོ། འཇའ་འོད་ཁ་དོག་ལྔར་སྣང་བ་ནི་རིག་པ་ཉིད་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཤེལ་གྱི་ངོ་བོ་ལྟ་བུ་དང༌། ལམ་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དོན་སྒོམ་པ་དང་རྟག་ཏུ་མ་བྲལ་བར་གྱིས་ཤིག །འཇའ་ཤེལ་བསྟན་ལ། ཨཿ ཤེལ་འོད་ནང་དུ་འཁྱིལ་བ་ནི༔ རང་རིག་ཆོས་སྐུ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འབྱུང་བ་ནི༔ རང་གསལ་ལོངས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ནི༔ བློ་འདས་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བདེ་གཤེགས་རིགས༔ སེམས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས་པ་མཚོན༔ འོདཟེར་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ རིག་སྟོང་འགྱུར་བ་མེད་པ་མཚོན༔ འོད་ཟེར་སེར་པོ་རིན་ཆེན་རིགས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོ་མཚོན༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་པདྨའི་རིགས༔ སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པ་མཚོན༔ འོད་ཟེར་ལྗང་གུ་ལས་ཀྱི་རིགས༔ རང་རྩལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཚོན༔ ཀ་དག་དབྱིངས་ནི་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་འཇའ་ཚོན་བཞིན༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་མིག་ཏུ་བསྟན། སརྦ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ ཞེས་སྙིང་གར་བཞག ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་དར་གཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག དེས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། ཆ་མཉམ་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། དྲག་པོའི་ལས་དང་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབང་བཞི་པས་སྒོ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་པ་ལ། རྒྱུད་ལས། རྣལ་དབབ་སོར་གཞུག་དབྱེར་མེད་དོན་ངོ་སྤྲད༔ འོད་གསལ་གསུམ་གྱིས་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པའི་དོན། བདུན་པ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་སོགས་ཐུགས་ཁྲིད་ལྟར། གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ལ་བསྐྱང་ངོ་༔ ཞེས་པའི་བར་གྱིས་ཁྲིད་བསྟན། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་བའི་དབང་བཞི་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལྔར་དབྱེ་བས་མངོན་བྱང་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་ནས། ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་པ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་དང་༔ བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འབོགས་པ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། གཏོར་སྣོད་དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་བཀའ་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྒྲིབ་བཞི་གཅིག་ཅར་དུ་དག །དབང་བཞི་རྩལ་རྫོགས་སུ་ཐོབ། བཀའ་འདུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་པའི་མོས་འདུན་མཛད་པར་ཞུ། གཏོར་ཆེན་སྤྱི་བོར་བཟུང་ལ། ཧཱུྃ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་དབྱིངས་དང་རིག་པ་སྟེ༔ དབྱིངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རིག་པའི་གཏོར་ཆེན་བཤམས༔ གཏོར་མའི་ངེས་ཚིག་ཐབས་ཤེས་བདེ་སྟོང་སྟེ༔ བྷ་གའི་མཁའ་ལ་བདེ་ཆེན་ལིངྒ་སྦྱོར༔ གཏོར་མའི་རང་བཞིན་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཤ་ལྔའི་རྒྱུ་ལ་བདུད་རྩིའི་རྐྱེན་གྱིས་བྲན༔ གཏོར་མའི་ལས་ནི་ཚིམ་དང་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ལྷ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་རྣལ་འབྱོར་འདོད་དོན་སྒྲུབ༔ གཏོར་མའི་རྣམ་པ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ༔ གཞལ་ཡས་སྣོད་ལ་བཅུད་ནི་ལྷ་རུ་བཞུགས༔ བང་རིམ་བཞི་ལྡན་འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་སྟེང་༔ པད་འདབ་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཤུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ གཏོར་ཆེན་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བཙན་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡོངས་རྫོགས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྒྲིབ་དག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ བཀའ་འདུས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལ་དྷེ་བ་ག་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལམྦཱ་ར་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་ཤ་ཏེ་ཀེཾ་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྭ་ལ་སམྦྷ་རཾ་ཧྲཱི་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏི་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་དེ་བ་པི་ཙུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷྲྀཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཨཱ་ཡུར་བྷནྡྷ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཀེ་གུཾ་པ་ཡཾ་རཏྣ་བ་སུ་དེ་ཤ་ཀེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བྷིགྷཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་མནྟྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །གཏོར་མ་ལ་ཤེས་པ་བཞི་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་ལས་ལྷར་ཤེས་པས་དབང་བསྐུར་བ་སོང་ནས། བདུད་རྩིར་ཤེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ལ། གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །གཏོར་རྫས་དང་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད། དབང་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྟེན་ཏུ། ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་ལག་ཚང་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་འཕེལ་བར་བྱ་བའི་སླད་དུ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་ལྔའི་བྱེ་བྲག་བདུད་རྩི་སྨན་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། དེ་ལ་ཐོག་མར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབང་ལ་མོས་འདུན་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྐྱིལ་བའི་བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་གྲོལ་བ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྒོ་གསུམ་ལ་གཅིག་ཅར་དུ་རྫོགས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་བཅུད༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྒྱ་འགྲོལ་ལ། ཨོཾ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀརྨ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཁ་ཕྱེ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཕུད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། རང་གིས་མྱང༌། སློབ་མ་ལ་སྦྱིན་ཏེ་ཕོ་བྲང་སླར་བཀོད། འདིའི་ཡོན་ཏན་ནི། གཞུང་ལས། ཁ་དོག་མཐོང་བས་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལང་ཚོ་རྒྱས༔ དྲི་ལ་བསྣོམས་པས་ངག་སྒྲིབ་དག༔ ནུས་པ་འབར་ཞིང་དབང་དུ་འདུ༔ རོ་ལ་མྱངས་བས་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་འཆར༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལགས་སོ། །དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཚེ་ཡི་བདག༔ གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མི་གྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ སྐལ་ལྡན་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཚེ་འབྲང་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་ཚེའི་འོད་ཟེར་འབྲུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་དཔལ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་འབྲང་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་པར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ སྐུ་ཡི་སྙིང་པོ་བདེ་གཤེགས་ཚེ༔ དཀར་ལ་འཚེར་བའི་ཨོཾ་དུ་འདུས༔ སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཀཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཨཱཿ གསུང་གི་སྙིང་པོ་པདྨའི་ཚེ༔ དམར་ལ་དྭངས་པའི་ཨཱཿརུ་འདུས༔ མགྲིན་པར་ཐིམ་པས་ངག་སྒྲིབ་དག༔ འགགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ མཐིང་ལ་འདྲིལ་བའི་ཧཱུྃ་དུ་འདུས༔ སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཚེ་སྙིང་བརྗོད་ཅིང་ཚེ་རིལ་དང་ཚེ་ཆང་ཡང་སྦྱིན། དེས་ནི་ཚེའི་གེགས་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ཧེ་རུ་ཀའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། བསླུ་བ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྣམས་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མཛོད་ཅིག །དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་དགའ་སྟོན་གླུ་གར་སོགས་བྱ་བར་གསུངས་པས་སྐབས་བསྟུན་ཅི་འགྲུབ་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ། དབང་ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་རིམ་ནི། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་ཁྲིད་དང་བཅས་པའི་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའང༌། གཞུང་ལས། དབང་འདི་ཐོབ་ནས་ལམ་མ་བསྒོམས་ན་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་ལེན་པར་བྱ༔ འདི་བསྐུར་བའི་བླ་མ་ལ་མིའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་པས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་ལོ་དང་ཟླ་བས་འགྱངས་པར་འགྱུར་བས་ངེས་པར་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོར་བལྟ་བར་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཁྲིད་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སོགས་ཐུགས་ཁྲིད་ལྟར། བསྒྲིག་པར་བྱའོ༔ ཞེས་པའི་བར་བརྗོད་ལ། དེ་ལ་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པ་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ་དགེ་བསྔོ་བཅས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་ལྡོག །ཆོ་གའི་རྗེས་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་ཆོག་བཏང༌། ཆད་མདོའི་རྗེས་སུ་བཀའ་སྲུང་བསྡུས་པའི་བཤམ་གྱི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་བཅོལ་བྱ། བརྟན་མ་རྟ་བྲོ་སོང་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། རྟེན་དང་བསྟུན་པའི་གཤེགས་བསྟིམ་གང་འོས། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་གྲུབ་ནས། ཟུར་གསལ་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །ཡོངས་སུ་གྲགས་མོད་ཤློ་ཀ་གཅིག་ཀྱང༌། །ཐོས་པའི་སྐལ་པས་ཕོངས་པའི་ཆོས་འདོད་རྣམས། །དེང་ནས་ངོ་མཚར་ཤིང་རྟའི་གསང་ལམ་འདིར། །ཞུགས་ནས་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་སྐལ་མཉམ་མཛོད། །བདག་ཀྱང་གསང་བ་འདིར་འབྲེལ་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་དབང་ཆེན་པོས་སྨིན་པའི་སྐལ་བཟང་ལྡན། །བཀའ་འདུས་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གྲལ་དུ་འཁོད། །ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་ཀློང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་དངོས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་འདོར་མེད་དུ་བསྐྱང་བ་ལ་བརྟེན། གསང་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྣོད་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་ཡོན་ཏན་གནས་ལྔ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཟབ་ལུང་གཉིས་པ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

!__dpal bka' 'dus las snying po don gyi dbang bzhi mtshams sbyor phyag len gyis brgyan pa rgyud lung rgya mtsho'i bcud thig ces bya ba bzhugs so//__na mo gu ru dz+nyA na ma hA shrI ye/__/'khor 'das yongs kyi spyi dpal che ba'i mchog__/gdod nas rang byung dkyil 'khor kun gyi mgon/__/'gro ngor rdo rje slob dpon rnam rol gyis/__/phrin las 'dod rgur sgyur la gus phyag 'tshal/__/dpyid kyi dbyangs snyan ltar grags kyang*/__/smin grol gdams srol nyin mo'i skar/__/gang de'i snying po ngo mtshar phul/__/gsang ba rgya mtsho'i bcud 'di'o/__/dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i snying po don gyi dbang bzhi khrid dang sbrel mar 'bogs pa'i phyag bzhes mdor bsdus bkod pa la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la gnyis/__cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba ni/__byin rlabs dang ldan pa'i gnas su dpal chen po rig 'dzin brgyud par bcas pa'i rten bkram pa'i mdun du stegs bu khebs ldan gyi steng tshom bu nyer gcig gi pho brang dang ldan pa'i dkyil 'khor gzhung mthun ras bris yod na bkram/__ma 'dzom na me tog gam 'bru dkar dri bzang gis gsher ba'i tshom bu dbus su gcig__/phyogs bzhir thad bsgrigs bzhir/__mtshams bzhir re re/__de rgyab me tog sil ma bkram pa'i dbus su/__rgyas par 'dzom zhing spro na 'phrul stegs khar snod gcig gi dbus su 'bru lnga/__shar du sman lnga/__lhor rin po che lnga/__nub tu dri lnga/__byang du snying po lnga rnams blugs pa'i bum pa dri bzang gi chus bkang zhing mgul chings phyogs mdog can la kha rgyan gzungs rdor dang ldan pa bzhag__/g.yas su snod gcig gi nang du thod chung lnga chang gis bkang ba'i dbus mar byang sems seng sha__/shar du dri chen glang sha__/lhor sha chen rta sha__/nub tu rak+ta bya sha__/byang du dri chu khyung sha rnams gter byon sogs kyi phab rgyun la skyob dang sbyar ba'i phye ma sogs btab pa/__g.yon du rig tsag dkar mthing ser dmar ljang lnga/__mdun tu 'ja' shel bzang po/__rgyab tu dpal gyi gtor chen bang rim bzhi'i steng dpal gtor pad 'dab kyis bskor ba la rgyan spros dang gdugs kyis spras pa rnams bkod/__dkyil 'khor dbus su sman gyi pho brang*/__mdun ngos lta bur gang bder/__tshe 'brang tshe ril tshe chang*/__srung ma'i gtor 'bul/__sman rag gtor gsum/__chu gnyis nyer spyod spyi ltar bsham/__las bum/__mig dar/__me tog sogs dbang chas dang*/__mchod gtor tshogs rdzas rnams rgyas par 'du bya'o/__/cho ga'i sbyor ba la/__tshig bdun dang grub na brgyud pa'i gsol 'debs 'bring po sngon du 'gro bas/__bgegs gtor bsngos la/__phrin las nar ma rin chen snying po'i bgegs bskrad nas brtsams mthar chags su btang*/__dkyil 'khor bdag mdun dbyer med du bskyed/__bstod pa yan grub nas mdun dkyil gyi go sar dzab[¿] khang phyes la so sor bzlas dmigs gsal btab/__zhi ba rigs 'dus/__spyi dpal chen po/__spyi dril rnams ci 'grub bung bskyed/__tshom bu nyi shu po rnams cha snyoms par nyung tsam re bzla/__bum pa lha dang gzhal yas gsal btab/__dzab[¿] dmigs spyi 'gre byas la snying po tshang ba'am/__zhi ba/__gtso bo/__/spyi dril rnams brgya rtsa sogs bzla/__de nas rgyun gyi las sbyor ltar/__hU~M:__snying po rang byung bdud rtsi'i dkyil 'khor sogs kyis sman phye mar bsgrub pa'i dgongs pa gsal btab la sngags bzla/__rig 'dzin bskul/__bskyil ba dang dbab pa'i sngags rnams kyang khyug tsam re bzlas la dmigs pa gsal btab yan bya/__de nas gsham gyi tshe sgrub/__hU~M:__spyi dpal chen po'i thugs ka sogs kyis gsal btab la tshe bsnyen bzla/__tshe 'gugs btang*/__de nas las gzhung gi stong tshig mchod pa/__nga rgyal bskyed pa'i bstod pa/__yig brgyas brtan par bya ba'i bar grub nas/__bum par dung chu phul la 'od zhu bya/__bka' srung mchod thabs kyi gtor ma dang gser skyems byin rlabs nas/__bzlas pa'i bar du btang*/__las gzhung ltar tshogs byin rlabs nas/__bsgral bstab yan song mtshams 'grub na skong bsdus rin chen sil ma bshags pa bcas sbyar/__gang ltar bka' srung gi tshogs skong bshags pa'i bar btang nas snga ma'i 'phros thugs dam bskul/__tshogs kyi dngos grub gsol/__sman sgrub 'phros su yod pa'i sman dbang blang*/__las bum du 'khyil pa'i bskyed bzlas bya/__rig pa'i me tog dor bas bdag nyid zhugs shing slob ma gzhug par gnang ba nod do/__/gnyis pa dngos gzhi dbang gi cho ga la gnyis 'jug pa dang*/__dbang ngo*/__/dang po ni/__snod du rung ba'i slob ma rnams khrus nas dbyung*/__bgegs gtor btang*/__bka' bsgo/__srung mtshams bcad/__sems bskyed gsal btab la chos bshad ji ltar 'os pa dang*/__bye brag tu/__de'ang rgyal ba sras dang bcas pa'i gsang gsum phrin las dang bcas pa gcig tu bsdoms te thub pa'i dbang po'i bstan pa la dus gsum du 'byon par dka' ba'i gsang sngags rdo rje theg pa'i ston par bzhengs pa/__o rgyan gyi slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas nyid kyis gzhan snang gdul bya 'dul ba'i thabs su sngags kyi ston pa dang rig 'dzin grub thob rnams las rdo rje theg pa'i rgyud lung man ngag yongs su rdzogs pa gsan pa'i tshul bstan/__khyad par 'og min bkod pa lhun grub tu rig 'dzin gyi rgyal po kuny+dza ra las phyi nang sgrub gsang lta ba spyi 'byams bcas rtsa dbang lnga dang sbas pa'i dbang lnga rnams gsan/__phyis za hor yul khams chos la bkod pa'i tshe rgyal po gtsug lag 'dzin pas rgyud lung ma bu bshad 'grel dang bcas pa/__sgom khog gnad gdams dang bcas pa/__phrin las phyag len dang bcas pa/__las kha tshar dgos don dang bcas pa/__spyi gnad skor 'go dang bcas pa/__yid ches lo rgyus dang bcas pa/__rang gzhan kun gyi don myur du 'grub cing dkyil 'khor gyi rigs su gyur pa'i lha tshang ba/__theg pa gong 'og gang dang yang mi 'gal zhing thams cad gcig tu 'dril ba'i chos zhig gnang bar gsol ba btab pa la brten/__mkha' 'gro 'khrigs pa'i yang dben dga' ba tshal du skal ldan rje 'bangs nyi shu la bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i chos skor lo gcig tu gnang nas thams cad smin grol la bkod/__de nas o rgyan yul du mi lo gnyis brgyar bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i bshad sgrub btsugs nas rgyal po in+d+ra bo d+hi tshom bu lnga brgya dang bcas pa sangs rgyas kyi sa la bkod/__bod yul du zhabs gcags nas sangs rgyas kyi bstan pa rmangs nas btsugs te lho nub srin po'i kha gnon tu gshegs par nye ba na/__lha sras mu tig btsad pos gsol ba btab pa'i ngor g.yo ru khra 'brug gi gtsug lag khang chen por chos rgyal mu tig btsad po dang rgyal sras lha rje gtso bor gyur pa'i rje 'bangs 'dus pa nyer gcig__/de ba sam sogs lo tsA nyer gcig__/btsun mo rnam gsum gtsos skal ldan du ma la bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i dkyil 'khor zhal phyes nas sgrub pa'i dbang mo che nyer gcig gnang*/__rgyud lung man ngag thams cad rgyal sras lha rje'i skal bar gdams nas/__lta ba rdzogs chen pad+ma'i snying thig__/bla ma bstan gnyis skor gsum/__yi dam bka' 'dus chos kyi rgya mtsho rnams yar lung shel brag pad+ma brtsegs par gter du sbas pa/__rgyal sras lha rje nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum 'byon par lung bstan pa ltar/__sangs rgyas bla ma/__rgya lo tsA/__nyi ma seng ge rnams rim par byon cing 'gro don rgya cher mdzad pa'i phyi ma ni/__ji skad du/__yar klung mthil nas rnam smin skyed rgyal 'byung*/__phag gis sa rlog dbus khams sa hor za/__/btsan rdzong brgya dang rtsa brgyad phyogs su 'byung*/__/shel gyi brag phug sbas pa'i gter kha 'di/__/mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas byung*/__/gter ston o rgyan gling pa zhes bya 'byung*/__/zhes lung bstan pa ltar/__khyad 'phags gling pa rnam bzhi'i gtso bor byon pa de nyid kyi spyan drangs kyang gangs can bsod nams gyi skal bar ma shong bas chos sde thams cad slar chos bdag ye shes kyi mkha' 'gro ma rnams kyis gsang ba'i mdzod du rgyas btab pa las/__yi dam bka' 'dus rgyun gyi rnal 'byor smin grol snying po las tshogs dang bcas pa zab mo'i bcud bsdus 'di ni/__mnga' bdag nyang rin po che'i gter lung las/__rtse sgang zhes bya'i ri yi 'og__/klu dbang 'khyil ba'i brag gi steng*/__/mnga' bdag 'jam pa'i dbyangs zhes 'byung*/__/bcu gsum zab mo'i gter la spyod/__/ces pa gnas dang mtshan sgras shin tu gsal bar bstan pa dang*/__gu ru chos dbang*/__mnga' ris paN chen sogs kyi gter lung las kyang gsal bar 'byung ba/__mnga' bdag khri lde'i sku/__rgyal sras lha rje'i gsung*/__nam mkha'i snying po'i thugs/__bi ma mi tra'i yon tan/__lang gro dkon 'byung gi phrin las rnam rol gcig tu bsdus pa/__snyigs ma shin tu mthar thug pa'i dus 'dir 'jig rten gyi sgron me gcig pur gyur pa/__ngo mtshar gyi bka' babs bdun dang ldan pa'i gangs can mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba/__sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la sngon byon gter rnying phal mo che'i smin grol dang yang gter gyi bka' babs bzhugs pa'i nang tshan/__yar rje o rgyan gling pa'i bka' 'dus snying po'i skor 'di yang gter rnams kyi thog mar dus rtags dang mthun par gtan la phab pas nag phyogs sdig to'i 'tshubs 'gyur chen po tshegs med du bzlog cing*/__bstan 'gro yongs la phan bde bla na med pa'i rten 'brel gyi sgo chen po 'byed pa'i zab chos gzhan las kyang dgos pa khyad par can dang ldan pa ste/__de nyid kyi smin byed snying po don gyi dbang bskur bsgrub pa la bdag nyid kyis bgyi'os rnams grub/__slob ma rnams kyi ngo skal du gyur pa 'jug pa dang dbang bskur dngos gnyis las thog mar 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon du maN+Dal phul mdzod/__ces 'bul du gzhug__/bla ma dkyil 'khor gtso mchog spyi dpal chen po dang gnyis su med pa la mos gus drag pos me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__spyi dpal chen po he ru ka:__rdo rje'i bla ma dgong su gsol:__bdag ni skal ldan rigs kyi bu:__snying po don gyi dbang bskur gsol:__lan gsum/__slob dpon gyis rdo rje gdengs la/__nga ni he ru ka dpal te:__nga yi dkyil 'khor chen po 'dir:__dam tshig gcan 'phrang zab pas na:__dbang bskur dam tshig bsrung nus sam:__zhes dris pa'i lan gsol ba 'di'i rjes zlos:__dpal chen po dang dbyer med pa'i:__bla mas gsungs pa rdo rje'i tshig:__rtag tu yid la 'chang ba dang :__srog la babs kyang dam tshig bsrung :__zhes khas blang*/__de ltar na gsang ba'i dkyil 'khor gnyan por gzhug tu rung bas thog ma nyid du rgyud rnam par dag pa bya dgos te/__bka' 'dus rtsa ba'i rgyud las/__lha mi'i theg pas sogs snying po don gyi thugs khrid kyi dbu nas brtsam/__khrid go chod nges kyis go brda' 'phrod pa dal bar bklags nas/__skyabs 'gro dang sems bskyed rjes zlos lan gsum re/__yan lag bdun pa dang maN+Dal yang de ltar bya/__rdor sems dmigs pa phog la yig brgya bdun nam nyer gcig skabs bstun/__sa twa brgya rtsa lhan cig bzlas la/__ngang la bzhag go'i bar brjod/__de nas nang ye shes kyi dkyil 'khor du 'jug par zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__mtshams sbyor spyi mthun bcas/__oM tsak+Shurban+d+ha bA ra ma NA ya hU~M gis mig dar/__A khaM bI ra hU~M gis cod pan sbyin/__de la thog mar rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du/__dkyil 'khor gyi gtso bo slob dpon dang tha dad med pa dang rtsa gsum lha tshogs dpang por byas te dmigs par bya ba'i yul sems can thams cad kyi don du zung 'jug rdo rje 'chang chen po'i go 'phang thob par 'dod pa/__sgrub par byed pa'i thabs so byang sngags gsum gyi dam tshig dang sdom pa tshul bzhin du bzung zhing bsrungs pa la brten nas/__grub pa'i 'bras bu mtha' yas pa'i yid can thams cad phan bde bla na med pa la dgod par bgyi'o snyam pas dam bca' rnam gsum brtan por gzung ba 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/__/de 'dra kho nar bdag gyur cig__/spyod pa rmad byung bsam yas pa/__/'gro la phan phyir bdag gis spyad/__/byang chub sems mchog dam pa dang*/__/sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di/__/srog gi phyir yang mi gtong na/__/rdo rje rgyal pos byin rlobs mdzod/__/dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir/__/sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub/__/byang chub spyod dka' bdag gis spyad/__/rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir/__/bdag cag bsam pa 'grub gyur cig__/lan gsum/__de nas dbang gi gzhi dgod cing ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgo gsum gyi gnad legs par gcun la dmigs pa 'di ltar du mdzod/__a mr-ita'isngags kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las snod rnam par dag pa 'og min gsang ba mchog gi dur khrod ye shes 'bar ba'i gzhal med khang rgya tshad bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i dbus su/__bcud rnam par dag pa pad+ma nyi zla dregs pa pho mo bsnol ba'i gdan la khyed rang rnams kyi rang rig pa'i ngo bo yi ge hU~M mthing nag 'bar ba chen po'i 'od zer can/__de yongs su gyur pa las khyed rang rnams skad cig gis spyi dpal chen po he ru ka sku mdog mthing nag khro gtum gar gyi nyams dgu dang ldan pa/__phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu bsnams pas rang 'od kyi yum dmar mo gri thod 'dzin pa la 'khyud pa/__dpal dang dur khrod chas kyis brgyan cing zhabs 'dor thabs ye shes kyi me phung 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon pos mtshan par mos shig__/rgyud rnam par dag pa ye shes lha'i gzi byin dbab pa'i slad du/__khyed rang rnams kyi snying ga'i 'bar ba chen po'i hU~M yig dang*/__slob dpon dkyil 'khor ba'i thugs ka nas kyang 'od zer gyi snang ba nam mkha' gang ba 'phros/__dpal chen dkyil 'khor nyer gcig gi lha tshogs rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i thugs rgyud bskul/___thams cad kyang spyi dpal chen po'i ye shes kyi phyag rgya yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par char chen drag tu babs pa ltar byon nas khyed rang rnams la sib sib thim pas byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod cig__/'bebs pa'i rdzas bsreg__/rol mo sna tshogs dang dbyangs bcas/__hU~MH__dpal chen nyer gcig bka' 'dus lha tshogs rnams:__yab yum sku gsung thugs yon phrin las kyis:__sgrub gnas sgrub pa'i rdzas la byin chen phobs:__mched lcam lus ngag yid gsum smin par mdzod:__phyi nang gsang ba bla med dbang bzhi skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsal nas kyang :__snang srid yongs rdzogs ye shes rol pa'i lha:__bde chen brdal ba chen por byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru d+he wA d+hA ki nI sarba sa ma ya A be sha ya A be sha ya:__to ShA ya to ShA ya:__ban+d+hA ya ban+d+hA ya:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM ma hA su kha dz+nyA na hU~M hU~M hU~M:__ces brjod la dbab/__ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__rgya gram me tog mgor bzhag__/tiSh+Tha badz+ra/__sngar byin pa'i me tog de nyid sngon rabs nas 'brel ba'i rigs kyi lha la phog par shog cig snyam pas sngags 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor ba zhu/__pra tIts+tsha badz+ra/__zhes tshom bu'i dkyil 'khor du 'dor du gzhug__/phyogs kyi rigs brtags la gsang mtshan spyi'i rigs pas gdags/__spyi tsam du/__me tog dkyil 'khor kun gyi khyab bdag spyi dpal chen po la phog pas khyed rang rnams kyi ming yang dpal chen 'dus pa rtsal ces bya ba'o/__/rigs kyi bdag pos me tog dbang rtags cod pan tu gnang bar mos shig__/pra tI gr-ih+Na i maM sa twa ma hA ba la/__zhes cod pan spyi bor bzhag__/slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i ye shes 'od zer thur ma lta bus ma rig pa'i sgrib g.yogs sangs kyis bsal bar mos shig__/oM badz+ra nai tra a pa ha ra pa Ta laM hrIH__de ltar mthong ba dag pas mdun gyi dkyil 'khor dbus su kun khyab ye shes spyi dpal chen po'i lha tshogs drug brgya dang drug cu rtsa bzhi'i dkyil 'khor shar du tshad med bzhi/__lhor bsdu dngos bzhi/__nub tu zag med bzhi/__byang du rnam thar bzhi/__mtshams rnams su dran pa nyer bzhag bzhi rnams rnam par dag pa'i ngo bo ye shes nyi shu'i rang bzhin can gyi dkyil 'khor tshom bu nyer gcig pa'i lha tshogs rten dang brten par bcas pa mngon sum bzhin du mjal bar mos la dad pa dang spro ba rgya chen po bskyed par zhu/__de dag gis 'jug pa'i chos rnams grub/__dbang dngos gzhi zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__byang chub rdo rjes sangs rgyas la/__/mchod chen ji ltar stsal ba bzhin/__/bdag kyang rab tu bskyab pa'i phyir/__/nam mkha'i rdo rje deng bdag stsol/__lan gsum/__zhes gsol ba btab pas/__bla ma he ru ka 'khor 'das kyi spyi dpal chen pos dgyes pas dgongs te thugs ka'i 'od zer gyis gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar sad pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rdo rje'i bum pa lnga tshan lnga'i bcud dang ldan pa rnams kyis dbang bskur bas/__rigs lnga'i rang bzhin can gyi rig pa'i dbang lnga thob/__nyon mongs pa dug lnga'i sgrib pa dag__/phung po lnga sku lngar gnas gyur/__ye shes lnga mngon du byas pa'i mos pa mdzod cig__/bum pa gcig gam phyogs bsdus spyi bor btegs la/__hU~M:__bkra shis chen po'i bum pa gzhal yas khang :__nang ni lha dang dbyer med bdud rtsis gang :__snod bcud yongs su rdzogs pa'i dbang bskur bas:__dpal chen lha tshogs sku yi dbang thob shog:__sman mchog rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__mi bskyod rdo rje chu yi dbang thob shog:__rin chen rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__rin chen 'byung ldan dbu rgyan dbang thob shog:__dri mchog rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__snang ba mtha' yas rdo rje'i dbang thob shog:__snying po rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__don yod grub pa dril bu'i dbang thob shog:__'bras bu rnam pa lnga yi dbang bskur bas:__rnam par snang mdzad ming gi dbang thob shog:__dug lnga gnas dag phung po gnas su gyur:__sku lnga ye shes lnga dang ldan par shog:__oM hU~M trA~M hrIHAH__zhes spyi bo'i gnas lngar bzhag__/a b+hi Shiny+tsa hU~M zhes khrus bya:__ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__bkra shis ci ltar 'os pa brjod cing me tog 'thor/__rjes 'brel du sku gsung thugs kyi dbang bskur sbyin pa la rim pa bzhin spyan dmigs 'di bzhin mdzod cig__/dkyil 'khor tshom bu nyer gcig gi gtso bo so so'i thugs ka nas ye shes kyi sku mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du 'phros/__khyed rang rnams la thim pas dpal chen bka' 'dus kyi lha tshogs gtso 'khor yongs su rdzogs pa'i sku'i dbang dang byin rlabs ma lus pa rgyud la thob par mos shig__/zhi ba kun tu 'chang dang*/__dkyil 'khor nyer gcig gi gtso bo rnams kyi tsaka lis rim par dbang bskur la/__hU~M hrIH__phung khams skye mched rang bzhin gnas dag pa:__rigs lnga bzhi bcu rtsa gnyis zhi ba'i lha:__yab yum thabs dang shes rab 'dus pa'i 'khor:__sum brgya sum cu 'dus pa'i dbang bskur ro:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha badz+ra sa twA hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__ye shes gzhal yas rtsa ba'i dkyil 'khor nas:__rigs kun bdag po spyi dpal he ru ka:__gnyis med yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__drug brgya re drug rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka sarba krau d+ha hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__shar stod byams pa chen po'i dkyil 'khor nas:__khyab bdal ye shes yang dag he ru ka:__dbyings phyug yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__drug cu rtsa brgyad rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__shar srib snying rje chen po'i dkyil 'khor nas:__stobs ldan ye shes rdo rje phreng ba che:__snang dbyings yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__brgya dang rtsa brgyad rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM badz+ra mA la d+he ba ga Na hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__shar dbus dga' ba'i dkyil 'khor chen po nas:__'bar ba'i ye shes dpal chen gsang ba'i bdag:__dbang sdud yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__lha tshogs brgyad cu rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM badz+ra pA Ni nI lam+bA ra d+ha ra hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__shar smad btang snyoms chen po'i dkyil 'khor nas:__yid bzhin ye shes rdo rje rtsal chen rdzogs:__bde ma yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__sum cu rtsa drug rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM badz+ra d+hU sha te ko rU pa kA ya kro d+hI hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__lho stod sbyin pa chen po'i dkyil 'khor nas:__chags bral ye shes rdo rje thod phreng rtsal:__sbyor ba'i yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__mkha' 'gro brgyad cu rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki nI sarba sid+d+hi hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__lho srib ngag snyan smra ba'i dkyil 'khor nas:__bde chen ye shes 'khor lo bde ba'i mchog:__rnal 'byor mas 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__drug cu rtsa gnyis rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM shrI badz+ra he he ru ru kaM DA ki nI dz+wa la sam+b+ha raM hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__lho dbus don mthun rol pa'i dkyil 'khor nas:__gtum rngams ye shes bcom ldan gshin rje'i gshed:__za byed yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__drug cu rtsa lnga rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM a kro te ka ya mAn+taka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__lho smad don spyod rol pa'i dkyil 'khor nas:__bsams 'phel ye shes kun 'byung rat+na rtsal:__sbyor ba'i yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__lnga bcu rtsa lnga rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM rat+na d+hu sha ti rU pa kA ya hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__nub stod 'dod pa zag med dkyil 'khor nas:__sor rtog ye shes pad+ma rta mgrin rgyal:__ral gcig yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__lnga bcu rtsa lnga rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM hrIHpad+mAn+ta kr-i ta ma hA kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__nub srib ma rig zag med dkyil 'khor nas:__dga' chen ye shes dgyes pa'i rdo rje bzhad:__bdag med yum 'khyud rig mdangs sprul pa'i 'khor:__drug cu rtsa lnga rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM de ba pi tsu badz+ra d+hA ki nI hU~M hU~M phaT swA hA:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__nub dkyil sred pa zag med dkyil 'khor nas:___'od gsal ye shes bde gshegs gsang ba 'dus:__mkha' spyod yum 'khyud rig=__brgya dang sum cu rdzogs=__oM AHbadz+ra d+hr-ika ma hA kro d+ha rA dza hU~M hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__nub smad lta ba zag med dkyil 'khor nas:__rnam dag ye shes pad+ma rtsal chen po:__'od skor yum 'khyud rig=__dgu bcu rtsa brgyad rdzogs=__oM pad+ma d+hU sha ti A yur b+han+d+ha b+h+rU~M swA hA:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__byang stod chos kun stong nyid dkyil 'khor nas:__zung 'jug ye shes khrag 'thung chen po'i mchog:__dbyings phyug yum 'khyud rig=__bdud cu rtsa gnyis rdzogs pa'i=__oM shrI ma hA nA ya he ru ka hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__byang srib mtshan ma med pa'i dkyil 'khor nas:__rtog bral ye shes dus kyi 'khor lo dpal:__dz+nyA na yum 'khyud rig=__brgya dang re bzhi rdzogs=__oM shrI kA la tsakra hU~M hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__byang dkyil smon pa med pa'i dkyil 'khor nas:__'dod 'byung ye shes zag med mkha' klong 'khyil:__u tsuSh+mar 'khyud rig=__brgya dang bcu bdun rdzogs=__oM ke gu pa ya~M rat+na ba su de sha ke b+h+yo hU~M hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__byang smad 'du mi byed pa'i dkyil 'khor nas:__shugs 'chang ye shes thogs med karma rtsal:__zil gnon yum 'khyud rig=__brgya dang lnga bcu rdzogs=__oM karma kro d+ha d+hU sha ti tiSh+Tha sid+d+hi hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__shar lho lus dran nyer bzhag dkyil 'khor nas:__thig le'i ye shes bla med mngon rdzogs rgyal:__nyid zhi yum 'khyud rig=__bdun cu rtsa bzhi rdzogs=__oM gu h+ya d+hA tu he ru ka hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__lho nub tshor dran nyer bzhag dkyil 'khor nas:__bdud 'joms ye shes badz+ra kI la ya:__rgyas 'debs yum 'khyud rig=__brgyad cu rtsa bzhi rdzogs=__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__nub byang sems dran nyer bzhag dkyil 'khor nas:__bgegs 'dul ye shes dregs pa thams cad 'dul:__spyi 'dul yum 'khyud rig=__dregs pa bzhi bcu rdzogs=__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tAn e dzaHb+h+yo hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__byang shar chos dran nyer bzhag dkyil 'khor nas:__mngon spyod ye shes dpal chen stobs ldan nag:__'byung lnga'i bdag 'khyud rig mdangs=__nyi shu rtsa brgyad rdzogs pa'i dbang bskur ro:__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__des lha dbang lus la thob/__gsal brtan dag gsum dang ldan pa'i lha'i sku bsgom pa la dbang ba yin pas/__/deng phyin chad snang stong sgyu ma lta bu'i lha'i dkyil 'khor sgom pa dang ma bral bas tha mal gyi snang zhen kun la bskyed pa phyag rgya'i gzer gyis thebs par gyis shig__/gsung bzlas pa'i lung gi slad/__dkyil 'khor pa'i gtso bo'i thugs kar ye shes sems dpa'/__de'i thugs kar rin chen zur brgyad rgya gram dang bcas pa'i lte bar hU~M yig 'bar ba la sngags phreng gis bskor ba/__mos gus bskyed pa'i rkyen gyis sngags phreng las gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams spyi dpal chen por gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs kar ye shes sems dpa' dang de'i thugs kar rin chen zur brgyad rgya gram dang bcas pa'i lte bar hU~M gi mthar 'khod pa las 'od zer 'phros/__rgyal ba sras dang bcas pa mchod/__'gro ba rigs drug gi sdig sgrib sbyangs/__tshur 'dus pas rdo rje gsum gyi byin rlabs dbang dang dngos grub thams cad thob par mos la gsang sngags 'di rnams kyi rjes zlos mdzod/__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha badz+ra sa twa hU~M:___lan gsum/__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha hU~M phaT:__lan gsum/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__lan gsum/__oM badz+ra mA la d+he ba ga Na hU~M phaT:__lan gsum/__oM badz+ra pA Ni nI lam+bA ra d+ha ra hU~M phaT:__lan gsum/__oM badz+ra d+hU sha te keM rU pa kA ya kro d+hi hU~M phaT:__lan gsum/__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki ni sarba sid+d+hi hU~M phaT:__lan gsum/__oM shrI badz+ra he he ru ru kaM DA ki nI dz+wa la sam+b+ha raM hrI ha ha hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__oM a kro ti ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__lan gsum/__oM rat+na d+hU sha ti rU pa kA ya hU~M phaT:__lan gsum/__oM hrIHpad+man+ta kr-i ta ma hA kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__lan gsum/__oM de ba pi tsu badz+ra d+hA ki ni hU~M hU~M phaT swA hA:__lan gsum/__oM AHbadz+ra d+hr-ika ma hA kro d+ha rA dza hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__oM pad+ma d+hU sha ti A yur b+han+d+ha b+h+rU~M swA hA:__lan gsum/__oM shrI ma hA nA ya he ru ka hU~M phaT:__lan gsum/__oM shrI kA la tsakra hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__oM ke guM pa yaM rat+na ba su de sha ke b+h+yo hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__oM karma kro d+ha d+hU sha ti tiSh+Tha sid+d+hi hU~M phaT:__lan gsum/__oM gu h+ya d+hA tu he ru ka hU~M phaT:__lan gsum/__oM badz+ra kI li kI la ya sarba b+hig+hAn ba~M hU~M phaT:__lan gsum/__oM badz+ra tsan+Da sarba duSh+tAn e dzaHb+h+yo hU~M phaT:__lan gsum/__oM badz+ra dz+wa la man+t+ra sarba duSh+tAn b+han+d+ha hU~M phaT:__lan gsum/__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__lan gsum/__phreng ba mgrin par bzhag la/__dpal chen 'aka' 'dus tshom bu nyer gcig pa'i gsung rig sngags kyi nus mthu thams cad rdo rje slob ma 'di rnams kyi rgyud la 'jug cing brtan par gyur cig__/ces dang ye d+har brjod/__des sngags dbang ngag la thob/__bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi bzlas brjod dang*/__ting 'dzin dmigs pa'i 'phro 'du bya ba la dbang ba yin pas/__deng phyin chad grags stong sgra brnyan lta bu'i gsang sngags kyi bzlas pa dang*/__dgongs pa rnam bzhi'i spro bsdu chu bo'i gzhung bzhin chad pa med pas/__tha mal gyi sgra brjod dang 'dzin rtog kun la bzlas pa sngags dang 'phro 'du ting nge 'dzin gyi gzer thebs par gyis shig__/thugs kyi dgongs pa ngo sprod pa ni/__'di ltar lha sngags kyis mtshon pa'i 'khor 'das kyi chos thams cad rang rig byang chub kyi sems gdod nas dbyings rig gnyis med spyi dpal chen po'i ngo bor rdzogs pa yin pas de'i don la mnyam par zhog cig__hU~M:__rang byung ye shes snying po byang chub sems:__lha sngags chos sku thams cad de la rdzogs:__dbyings dang rig pa gnyis med he ru ka:__yang dag nges pa'i don mchog rtogs par gyis:__d+harma d+hA tu dz+nyAn a b+hi Shiny+tsa AH__des chos dbang sems la thob/__'od gsal rnam par mi rtog pa'i 'jug ldangs la dbang ba yin pas/__deng phyin chad dbyings rig gnyis med rang byung gnyug ma'i gshis la rang babs kyi bsam gtan dang ma bral bas/__gnyis su snang ba'i chos thams cad la dgongs pa mi g.yo ba'i gzer thebs par gyis shig__/de dag rnams kyis phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa'i dbang bskur ba thob/__lus rtsa'i sgrib pa dag__/bskyed rim dbyibs kyi rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__zhi ba'i las dang rnam smin rig 'dzin 'grub/__'bras bu sku rdo rje sprul pa'i sku 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/de ltar bum dbang gis lus smin par byas pa'i rjes su/__rgyud las/__dbang dang lam ni zung du 'brel ba ste:__snod bcud phung khams gzhal yas lha ru bstan:__shar ba gsum gyis 'khrul rtog zhen pa bsgyur:__ces gsungs pa'i don/__lnga pa ma hA yo ga la sogs thugs khrid ltar la/__dngos grub ci rigs pa thob par 'gyur ro:__bar gyis khrid 'bogs/__gnyis pa gsang ba'i dbang bskur ba la 'dun pa 'di ltar du mdzod/__bla ma spyi dpal chen po yab yum mnyam par sbyor ba'i dga' ba'i sgra dang bde ba'i 'od zer gyis rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa spyan drangs te lus la zhugs lhag pa byang chub sems kyi rang bzhin ro gcig tu zhu ba'i rgyun mkha' gsang nas thon/__thod pa'i bdud rtsi sha lnga dang bdud rtsi lnga'i rang bzhin can dang ro gcig tu 'dres pas khyed rang rnams la dbang bskur cing mgrin par myang bas/__'chings byed rtsa yi mdud pa grol/__g.yo ba'i rlung lnga dbu mar thim/__thig le'i 'pho ba zag med bde ba chen po'i rang bzhin tu brtan par byas pa mos shig__/bdud rtsi thod pa thogs la/__hU~M:__snod ni mtshan ldan rang byung ka pA lar:__bcud kyi dwangs ma sha lnga bdud rtsi lnga:__gnyis med mnyam sbyar byang chub sems kyi chus:__dpal chen lha tshogs gsung gi dbang thob shog:__bdud rtsi dri chen glang shas dbang bskur bas:__khyab byed rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi sha chen rta shas dbang bskur bas:__thur sel rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi rak+ta bya shas dbang bskur bas:__gyen rgyu'i rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi dri chu khyung shas dbang bskur bas:__me mnyam rlung rnams dbu mar thim par shog:__bdud rtsi byang sems seng shas dbang bskur bas:__srog gi rlung rnams dbu mar thim par shog:__rtsa yi mdud grol rlung lnga dbang du 'dus:__thig le zag med bde ba rgyas par shog:__oM AHhU~M swA hA:___zhes thod pa gnas lngar bzhag__/badz+ra pany+tsa a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa AH__zhes bdud rtsi sbyin/__sngags 'di brjod la byang sems bdud rtsi sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bor bsams la myang bar zhu/__a hoHma hA su kha ho:__de ltar nang lus kyi dkyil 'khor la brten nas gsang ba'i dbang bskur ba thob:__ngag rlung gi sgrib pa dag__/bdag byin brlab pa'i rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__rgyas pa'i las dang tshe dbang rig 'dzin 'grub/__'bras bu gsung rdo rje longs spyod rdzogs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de ltar gsang ba'i dbang gis ngag rtsa rlung smin nas/__rgyud las/__'khrul 'khor rlung dang 'bar ba'i gdams pa bstan:__'dus pa gsum gyis sgo gsum las su rung :__zhes gsungs pa'i don/__drug pa a nu yo ga'i theg pa sogs thugs khrid ltar la/__de lta bu spel bar bya'o:__bar gyis khrid bstan/__gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi don tu/__ngo bo ye shes rigs lnga'i rang bzhin/__rnam pa rigs can rnam lnga'i mtshan nyid yongs su rdzogs shing rgyud rnam par dag pa'i phyag rgya rim par gtad pa la brten nas/__bde ba chen po'i ye shes khyab brtan rgyas shing 'bar ba dang smin pa'i sgo nas lugs 'byung gi dga' bzhi rim par 'phel ba dang*/__lugs ldog dga' bzhi mthar phyin nas rang byung lhan cig skyes pa'i bde chen mngon du byas par mos shig__/rig tsaka lnga rim par gtad la/__hU~M:__bkra shis mtshan ldan rigs lnga gsang ba'i yum:__sangs rgyas kun gyis bstan bya'i dam tshig mchog:__zag med bde ba'i 'byung gnas 'di gtad pas:__he ru ka dpal thugs kyi dbang thob shog:__bde gshegs rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes khyab pa'i dbang thob shog:__rdo rje'i rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes brtan pa'i dbang thob shog:__rin chen rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes rgyas pa'i dbang thob shog:__pad+ma'i rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes 'bar ba'i dbang thob shog:__las kyi rigs kyi gzungs ma la brten nas:__bde chen ye shes smin pa'i dbang thob shog:__lugs 'byung dga' ba rnam bzhi 'phel ba dang :__lugs ldog lhan skyes rtogs pa'i dbang thob shog:__oM hU~M trA~M hrIHAH__de ltar byin pa'i rig ma rnams dang khyed rang 'du shes gsum ldan gyi sgo nas snyoms par zhugs par mos shig__/ma hA shrI he ru ka badz+ra kro d+hi kro d+hi shwa rI tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__yas bab dang mas brtan gyi dga' bzhi rim par myong ba'i mthar lhan skyes bde ba chen po'i ye shes nyams su myong bar mos la de'i rang ngo la bzo med du bskyang 'tshal/__ma hA su kha dz+nyA na a AH__des gsang ba b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang bskur ba thob/__yid thig le'i sgrib pa dag__/gzhan lus pho nya'i myur lam bsten pa la dbang*/__dbang gi las dang phyag rgya'i rig 'dzin 'grub/__'bras bu thugs rdo rje chos sku 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/de ltar shes rab ye shes kyi dbang gis yid dang thig le smin par byas pa la/__rgyud las/__dbab dang ldog dang bstim pa'i myur lam bstan:__lhan skyes gsum gyis bde stong zung du chud:__ces gsungs pa'i don/__a nu yo ga dang bde chen phyag rgya chen po sgrub pa'i lam gnyis pa pho nya'i lam la brten pa ni/__rlung la dbang thob nas sogs thugs khrid ltar/__mngon du byed par 'gyur ro:__bar gyis khrid bstan/__bzhi pa tshig dang dpe tsam la brten nas rig pa rtsal gyi dbang bskur ba ni/__'di ltar rdo rje sems dpa'i me long 'di'i shel 'od nang du 'khyil ba ni rang gi rig pa'i ngo bo stong pa chos sku/__de las 'od snang phyir gsal du shar ba rig pa'i rang bzhin gsal ba longs sku gsal stong ngo bo gcig pa ni dbyer med blo 'das khyab brdal chen po/__'ja' 'od kha dog lngar snang ba ni rig pa nyid sku lnga ye shes lngar lhun gyis grub par mtshon pa yin la/__gzhi dbyings ka dag shel gyi ngo bo lta bu dang*/__lam snang lhun grub 'ja' tshon lta bu zung du 'brel ba'i don sgom pa dang rtag tu ma bral bar gyis shig__/'ja' shel bstan la/__aH__shel 'od nang du 'khyil ba ni:__rang rig chos sku stong pa nyid:__de las 'od zer 'byung ba ni:__rang gsal longs sku ye shes lnga:__dbyer med ngo bo gcig pa ni:__blo 'das khyab gdal chen po ste:__'od zer dkar po bde gshegs rigs:__sems nyid 'dus ma byas pa mtshon:__'odazer sngon po rdo rje'i rigs:__rig stong 'gyur ba med pa mtshon:__'od zer ser po rin chen rigs:__'khor 'das mnyam nyid chen po mtshon:__'od zer dmar po pad+ma'i rigs:__so sor rang gis rig pa mtshon:__'od zer ljang gu las kyi rigs:__rang rtsal lhun gyis grub par mtshon:__ka dag dbyings ni shel lta bu:__lhun grub rig pa 'ja' tshon bzhin:__dbyings rig zung 'jug rdzogs pa che:__ye shes rdo rje'i dbang thob shog:__pany+tsa dz+nyA na hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__zhes pas mig tu bstan/__sarba kro d+ha d+hA tu a b+hi Shiny+tsa aH__zhes snying gar bzhag__a a a a aH__zhes dar gcig mnyam par 'jog tu bcug__des 'od gsal rdzogs pa chen po'i dkyil 'khor du rig pa rtsal gyi dbang thob pa yin pas/__cha mnyam shes bya'i sgrib pa dag__/'od gsal rdo rje snying po'i don bsgom pa la dbang*/__drag po'i las dang lhun grub rig 'dzin 'grub/__'bras bu mi 'gyur rdo rje mngon par byang chub pa'i sku 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/de ltar dbang bzhi pas sgo gsum ye shes su smin par byas pa la/__rgyud las/__rnal dbab sor gzhug dbyer med don ngo sprad:__'od gsal gsum gyis sku gsum mngon du 'gyur:__ces gsungs pa'i don/__bdun pa a ti yo ga sogs thugs khrid ltar/__gcig tu dril la bskyang ngo :__zhes pa'i bar gyis khrid bstan/__de rnams kyis rtsa ba'i dbang bzhi la rnam pa lnga lngar dbye bas mngon byang ye shes nyi shu'i bdag nyid can gyi dbang bskur ba grub nas/__nyams myong skyes pa brtan pa'i phyir dang :__byin rlabs btsan thabs su 'bogs pa gtor ma'i dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar du mdzod/__gtor snod dur khrod gsang ba mchog gi gzhal yas khang chen por gtor ma bka' 'dus ye shes tshom bu nyer gcig pa'i dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa yongs rdzogs su gsal ba'i gnas gsum las 'od zer bdud rtsi dkar dmar mthing gsum gyi rgyun rim dang gcig car du byon/__khyed rang rnams kyi gnas gsum du thim pas sgrib bzhi gcig car du dag__/dbang bzhi rtsal rdzogs su thob/__bka' 'dus yongs rdzogs kyi lha dang gnyis su med pa'i byin rlabs dngos grub thams cad stan thog gcig tu thob pa'i mos 'dun mdzad par zhu/__gtor chen spyi bor bzung la/__hU~M:__gtor ma'i ngo bo dbyings dang rig pa ste:__dbyings kyi snod du rig pa'i gtor chen bshams:__gtor ma'i nges tshig thabs shes bde stong ste:__b+ha ga'i mkha' la bde chen ling+ga sbyor:__gtor ma'i rang bzhin sha lnga bdud rtsi lnga:__sha lnga'i rgyu la bdud rtsi'i rkyen gyis bran:__gtor ma'i las ni tshim dang dngos grub ster:__lha rnams mnyes shing rnal 'byor 'dod don sgrub:__gtor ma'i rnam pa snod bcud yongs rdzogs te:__gzhal yas snod la bcud ni lha ru bzhugs:__bang rim bzhi ldan 'byung bzhi rim brtsegs steng :__pad 'dab sprul pa nyi shu'i dkyil 'khor dbus:__gtor chen spyi dpal che btsan he ru ka:__rten dang brten pa yongs rdzogs 'ja' ltar shar:__skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dgyes pa chen po'i gnas gsum 'od zer gyis:__sgrib dag smin cing grol ba'i dngos grub thob:__bka' 'dus yongs rdzogs lha dang gnyis med shog:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha badz+ra satwa hU~M:___oM badz+ra ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha hU~M phaT:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra mA la d+he ba ga Na hU~M phaT:__oM badz+ra pA Ni nI lam+bA ra d+ha ra hU~M phaT:__oM badz+ra d+hU sha te keM rU pa kA ya kro d+hi hU~M phaT:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki ni sarba sid+d+hi hU~M phaT:__oM shrI badz+ra he he ru ru kaM DA ki nI dz+wa la sam+b+ha raM hrI ha ha hU~M hU~M phaT:__oM a kro ti ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__oM rat+na d+hU sha ti rU pa kA ya hU~M phaT:__oM hrIHpad+man+ta kr-i ta ma hA kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__oM de ba pi tsu badz+ra d+hA ki ni hU~M hU~M phaT swA hA:__oM AHbadz+ra d+hr-ika ma hA kro d+ha rA dza hU~M hU~M phaT:__oM pad+ma d+hU sha ti A yur b+han+d+ha b+h+rU~M swA hA:__oM shrI ma hA nA ya he ru ka hU~M phaT:__oM shrI kA la tsakra hU~M hU~M phaT:__oM ke guM pa yaM rat+na ba su de sha ke b+h+yo hU~M hU~M phaT:__oM karma kro d+ha d+hU sha ti tiSh+Tha sid+d+hi hU~M phaT:__oM gu h+ya d+hA tu he ru ka hU~M phaT:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba b+hig+hAn ba~M hU~M phaT:__oM badz+ra tsan+Da sarba duSh+tAn e dzaHb+h+yo hU~M phaT:__oM badz+ra dz+wa la man+t+ra sarba duSh+tAn b+han+d+ha hU~M phaT:__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__zhes gtso 'khor rnams kyi snying po yongs rdzogs dang*/__oM AHhU~M ma hA shrI sarba kro d+ha ba liM ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__zhes gnas gsum du bzhag__/gtor ma la shes pa bzhi ldan du gsungs pa las lhar shes pas dbang bskur ba song nas/__bdud rtsir shes pas dngos grub blang ba la/__gtor ma'i lha tshogs 'od du zhu nas bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil ba khyed rang rnams kyis rol pas dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu thob par mos shig__/gtor rdzas dang bdud rtsi sbyin la/__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes brjod/__dbang rnams legs par grub pa'i mtha' rten tu/__phrin las sgrub pa'i cha lag tshang ba dang bkra shis pa'i dge mtshan 'phel bar bya ba'i slad du rnal 'byor rgyun gyi phrin las rnam pa lnga'i bye brag bdud rtsi sman dang bkra shis tshe'i dbang bskur ba yin pas/__thog mar zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__de la thog mar bdud rtsi sman gyi dbang la mos 'dun 'di bzhin tu mdzod/__'khor 'das kyi bcud dang dngas ma thams cad bskyil ba'i bla med don rdzogs 'dus pa'i dkyil 'khor spyi bor bzhag cing byin gyis brlabs pas grol ba bzhi dang ldan pa'i bdud rtsi sman gyi dbang dang dngos grub sgo gsum la gcig car du rdzogs pa'i mos pa mdzod cig__/bdud rtsi'i pho brang gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__bla med don rdzogs 'dus pa'i dkyil 'khor du:__snang srid 'khor 'das thams cad bsdus pa'i bcud:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar sman gyi dbang :__skal ldan lus ngag yid kyis thob par shog:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__rgya 'grol la/__oM bi shud+d+he karma pra be sha ya phaT:__kha phye la/__oM sarba pany+tsa ma hA su kha ho:__phud kyis dkyil 'khor la sngags tsam gyis mchod/__rang gis myang*/__slob ma la sbyin te pho brang slar bkod/__'di'i yon tan ni/__gzhung las/__kha dog mthong bas lus sgrib dag:__tshe dang bsod nams lang tsho rgyas:__dri la bsnoms pas ngag sgrib dag:__nus pa 'bar zhing dbang du 'du:__ro la myangs bas yid sgrib dag:__bde chen ye shes rtsol med 'char:__dpal chen he ru ka dang mnyam:__mchog thun phrin las thams cad 'grub:__ces gsungs pa lags so/__/de nas bkra shis tshe'i dbang bskur ba'i slad du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__he ru ka dpal tshe yi bdag:__gsang ba gsum gyi dkyil 'khor nas:__mi gyur mi shigs rdo rje'i tshe:__skal ldan bdag la stsal du gsol:__zhes gsol ba btab pas/__tshe 'brang dpal chen bka' 'dus yongs su rdzogs pa'i dkyil 'khor chen por gsal ba'i lha tshogs rnams kyi gnas gsum nas tshe'i 'od zer 'bru gsum gyi rnam pas khyed rang la thim pas dpal chen po'i rdo rje'i tshe'i dngos grub ma lus pa thob par mos shig__/tshe 'brang gnas gsum du rim par bzhag la/__oM:__sku yi snying po bde gshegs tshe:__dkar la 'tsher ba'i oM du 'dus:__spyi bor thim pas lus sgrib dag:__mi 'gyur rdo rje'i tshe thob shog:__kA ya A yur sid+d+hi oM:__AH__gsung gi snying po pad+ma'i tshe:__dmar la dwangs pa'i AHru 'dus:__mgrin par thim pas ngag sgrib dag:__'gags med rdo rje'i tshe thob shog:__wA ka A yur sid+d+hi AH__hU~M:__thugs kyi snying po rdo rje'i tshe:__mthing la 'dril ba'i hU~M du 'dus:__snying gar thim pas yid sgrib dag:__skye med rdo rje'i tshe thob shog:__tsit+ta A yur sid+d+hi hU~M:__tshe snying brjod cing tshe ril dang tshe chang yang sbyin/__des ni tshe'i gegs dang bar chad thams cad zhi zhing he ru ka'i rdo rje'i tshe thob par 'gyur bar gsungs pas/__bslu ba med pa'i rdo rje'i gsung rnams la nges shes bskyed par mdzod cig__/de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la me tog 'thor zhing shis brjod rgyas par spel/__phyi nang gsang ba'i tshogs la rol zhing dga' ston glu gar sogs bya bar gsungs pas skabs bstun ci 'grub bya'o/__/gsum pa rjes kyi bya ba la/__dbang khrid kyi rjes rim ni/__de ltar na de dag rnams kyis dpal bka' 'dus snying po don gyi dbang bzhi khrid dang bcas pa'i dngos gzhi legs par grub nas rjes kyi bya ba'ang*/__gzhung las/__dbang 'di thob nas lam ma bsgoms na dam tshig dang 'gal bas nyams su len pa'i dam bca' len par bya:__'di bskur ba'i bla ma la mi'i 'du shes skyes pas kyang dngos grub lo dang zla bas 'gyangs par 'gyur bas nges par dpal chen he ru ka chen por blta bar bya'o:__zhes gsungs pa dang*/__khrid rim nyams su len pa'i skabs thams cad du sogs thugs khrid ltar/__bsgrig par bya'o:__zhes pa'i bar brjod la/__de la ji skad du gsungs pa'i dam tshig spyi dang khyad par gyis bsdus pa mtha' dag tshul bzhin du bsrung bar bya'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dang*/__gtang rag maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba dge bsngo bcas spyi ltar byas la slob ma rang gnas su ldog__/cho ga'i rjes ni/__slob dpon gyis tshogs la rol cing lhag chog btang*/__chad mdo'i rjes su bka' srung bsdus pa'i bsham gyi gtor 'bul phrin bcol bya/__brtan ma rta bro song nas/__dkyil 'khor la gtang rag mchod bstod/__nongs bshags/__rten dang bstun pa'i gshegs bstim gang 'os/__bdag bskyed bsdu ldangs rnams phrin las ltar grub nas/__zur gsal bsngo smon dang shis brjod rgyas par spel la mtha' rgyas su bya'o/__/yongs su grags mod sh+lo ka gcig kyang*/__/thos pa'i skal pas phongs pa'i chos 'dod rnams/__/deng nas ngo mtshar shing rta'i gsang lam 'dir/__/zhugs nas dpal chen po dang skal mnyam mdzod/__/bdag kyang gsang ba 'dir 'brel byin rlabs kyis/__/sgrub dbang chen pos smin pa'i skal bzang ldan/__/bka' 'dus rig 'dzin rgya mtsho'i gral du 'khod/__/ye shes nyer gcig klong du byang chub shog__/khyab bdag pad+ma kun tu 'chang dngos dmigs pa med pa'i thugs rje dang ldan pa sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bsam gyis mi khyab pa'i bka' drin chen pos 'dor med du bskyang ba la brten/__gsang ba 'di nyid kyi snod ldan du gyur pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas yon tan gnas lnga lhan gcig tu 'dus pa'i zab lung gnyis pa rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]