JKW-KABAB-10-THA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
Wylie title srid pa ma mo sgang shar gyi phrin las khrigs bsdebs rnam gsal du bkod pa bde chen char 'bebs JKW-KABAB-10-THA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 19, Pages 497-553 (Folios 1a to 29a5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་ཤག་ཆེན་པོ་ཆོས་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra shag chen po chos 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. srid pa ma mo sgang shar gyi phrin las khrigs bsdebs rnam gsal du bkod pa bde chen char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 497-553. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་ (srid pa ma mo sgang shar)
Deity ma mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-041
Colophon

།ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བཀའ་སྲོལ་འདིའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ལྟོ་སྦྱར་ཏེ་རང་འདྲའི་བློ་དམན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

he ru ka dngos o rgyan gyi slob dpon chen po nyid grub pa'i skyes bu'i rnam par snang ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' drin las bka' srol 'di'i snod du gyur pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas 'di nyid kyi rgyud lung man ngag rnams lto sbyar te rang 'dra'i blo dman la phan pa'i sems kyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤྲཱི་མཱཾ་གུ་རུ་ཧེ་རུ་ཀཾ་ན་མཱ་མི། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །བདག་རྒྱུད་སྨིན་མཛད་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དང༌། །གང་དེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྲིད་པ་མ་རྒྱུད་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་རིག་འཛིན་སྲུང་མར་བཅས་ལ་འདུད། །ར་ཤག་ཟབ་གཏེར་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་གཞུང་རྨོངས་པས་རྟོགས་དཀའ་བས། །ཚིག་འགྲེལ་མངོན་རྟོགས་བསྡེབས་ནས་འདིར་འགོད་ཀྱིས། །ལྷ་དང་སྲུང་མས་གནང་བའི་སྐབས་སྩོལ་ཅིག །དེའང་གཞུང་ལས། དབྱིངས་ཕྱུག་ཐུགས་དམ་ཅན་རྣམས་བསྐང་བ་དང༌། །འདི་དང་ཕྱི་མའི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། །རྐྱེན་བཟློག་དགྲ་བགེགས་འདུལ་ཞིང་ཚར་བཅད་ཕྱིར། །མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྱད་པར་འདི་བརྩམ་མོ། །ཞེས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདི་ལ་གསང་རྒྱུད་མཆོད་ཕྲིན་སྤྱི་སྡོམ་ལས་དོན་གསུམ་དུ་གསུངས་ཏེ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་རྟེན་བཤམ་པ་དང༌། ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གཏོར་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་པ་དང༌། མདོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའི་བཅས་གཤོམ། སྤྱིར་རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་སྐོང་རྫས་ཇི་ལྟར་འོས་ཤིང་ཚོགས་པ་གཞུང་བཞིན་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། གཞུང་ལས། བདག་ཉིད་ལྔ་ཡིས་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རྫོགས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ལ། སྤྱི་སྡོམ་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་ལས་ལ་བདུན། །མཚམས་བཤགས་སྒོ་དབྱེ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ། །དམ་བཅའ་བྱིན་དབབ་མཆོད་རྫས་བརླབ། ཅེས་པ་ལྟར་ལ། རྔཽ་སྟོན་གྱི་བསྡུས་དོན་ཏུ་ཐོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་པའང་བཤད་པས་དེ་ལྟར་ན། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པའི་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་དང་པོ་མཚམས་གཅོད་ནི། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཨ་ཀྲ་ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་མང་པོ་བྱུང་སྟེ་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་ཞིང་ཚར་བཅད་ནས་ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་མ་ཕཊ་བྷྱོ། ཛྙཱ་ན་མ་ཏྲི་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་རྩེ་བརྒྱད་ན། །འབར་བའི་ལྷ་བརྒྱད་དབང་ཆེན་ཀ་སྟེང་དུ། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཧ་ལའི་གཟུགས། །གཤིན་རྗེ་མ་ཏྲཾ་རོ་ཡི་དབྱུག་པ་ཕྱར། །གང་ལ་ཅི་འདུལ་ཙིཏྟའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན། །ཕྲ་མེན་དགུ་ཁྲི་མང་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །བསྐལ་པའི་མེ་རི་སྨུག་ནག་འབར་བས་གཏམས། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་མེ་ཡི་འཁོར་ལོར་འབར། །རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་འབར་བས་མེ་གཏོར་ནས། །སྟེང་འོག་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་འཕྲོ་ཞིང་འཁྱིལ། །དུར་ཁྲོད་མཚན་མོའི་མེ་ནི་སྔོ་ནག་འབར། །དབང་དྲག་གདུག་རྩུབ་མེ་ནི་ཁམ་ནག་འབར། །ཡེ་ཤེས་མེ་ལྔ་འབར་བའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །བར་གཅོད་བྱེད་པའི་བགེགས་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན། །ཏིང་འཛིན་མེ་ཡིས་གཞོབ་ཏུ་བསྲེག་པར་བྱ། ཧཱུྃཿ མ་མོ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །གསང་བའི་དམ་ཅན་སོ་སོ་རྣམས། །འདུ་བ་ལ་ནི་མ་གཏོགས་པའི། །ཐམས་ཅད་འདས་ན་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་སྲེག་པར་བྱེད། །འབར་འཕྲོ་འདུ་ཀློང་གསལ་བར་འཁྲིགས། ཨེ་རྃ། ཕཊ་རྃ། ཏྲག་རྃ། ཁ་རྃ། བཛྲ་ཛྭ་ལ་རྃ། གཉིས་པ་བཤགས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་རྒྱ་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ དབང་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་མ་མོ་སྤྱན་དྲངས། ཛྙཱ་ན་མ་ཏྲི་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བར་བསམ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་མ་མོ་ཀུན་གྱི་གཙོ། །གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་མ་གསལ་བ། །ཉིད་ཞི་བདེ་མཆོག་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ལྔས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། རིགས་ལྔའི་སྐུ་དང་སྦྱོར་བ་མ་གསལ་བ། །དབྱིངས་ཕྱུག་གཅོ་ལྔའི་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །སྤྲུལ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །ཕྲ་མེན་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་མ་མོའི་གཙོ། །བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མ་མཆོད་པ། །ཕྲ་མེན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་དཀར་མོ་ཀུན་གྱི་གཙོ། །འབད་རྩོལ་ཆུང་ཞིང་བརྟུལ་ཞུགས་ཆུང་བ་ཡིས། །ཙིཏྟ་སྙིང་གི་དམ་རྫས་མ་ཚོགས་པ། །གཙོ་མོ་ཡུམ་ཆེན་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཁྲོས་པའི་དབང་ཆེན་ལ་སོགས་བཅུ་གཉིས་ནི། །དམ་རྫས་དང་དུ་ལེན་རྔོ་མ་ཐོགས་ཏེ། །སྤོས་དང་དུང་འབུད་གསུར་གྱི་རྒྱུན་བཀུམ་པ། །མ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཆགས་བྱེད་ཆ་སྙོམས་རིན་ཆེན་སྲིད་འདེགས་དང༌། །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དཔལ་ལྡན་ཆེན་མོ་དང༌། །དུར་ཁྲོད་གནས་པའི་མ་བདུན་ལ་སོགས་ལ། །མཱཾ་ས་ལ་སོགས་བཅད་སོར་ལྷུ་རྡུམ་དང༌། །རཀྟ་དམར་ཆེན་རྦ་ཀློང་མ་བསྐྱིལ་བས། །ཐུགས་དམ་འགལ་བར་གྱུར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །གསུམ་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་སྒོ་བཞི་ནས། །ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡི་ལྷ་མཚོན་པས། །ཚད་མེད་བཞི་ཡི་སྒོ་ཕྱེ་ལ། །ཤེས་རབ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་དུ་གསོལ། །པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། བཞི་པ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། བྷ་ག་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཡེ་ཤེས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས། །ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏི་པུ་ཧོཿ ལྔ་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི། ཧཱུྃ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྩལ་འཆང་བས། །སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་ནན་ཏན་མཆོག་བསྐྱེད་དེ། །མ་མོ་གསང་བའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །མི་དགེ་སྡིག་པའི་ལས་ངན་མི་སྤྱོད་ཅིང༌། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་མི་འདའ་བར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའོ། །ཛྙཱ་ན་མ་ཏྲི་ཏ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧ། དྲུག་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿབྷ་ག་བཱན་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟཱཾ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་སྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མ་མོ་གསང་བ་ལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཕེཾ། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱར་ཞིང༌། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། གིས་བྱིན་བསྡུས་པས། ནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ཐིམ་སྟེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ། བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ་ནི། བདུད་རྩི་ལ་དམིགས་ཏེ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་དཀར་པོ་ཞིག་འཕྲོས་པ་ལས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ། ཅེས་པས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ། །དེའི་སྟེང་དུ། སཱུརྻ་ཙནྡྲ་པདྨ་མཎྜ་ལ། ཅེས་པས་ཉི་ཟླའི་གདན་ལྔ་ཚོམ་གྱི་སྟེང་དུ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཨཱྃ་ཧཱ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ། ཅེས་པས་རིགས་ལྔ་དང་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་མོ་ལྔ་ཡི་ས་བོན། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ལཾ་ཏེ་ཧ། ཧཱུྃ་གྷྲྀ་ས་མུ་ཧཾ་ཧ། སྭཱ་ཛྭ་ལ་བ་རཾ་ཧ། ཨཱཾཿབི་ཤ་ས་ན་ཏི་ཧ། ཧཱ་བི་ཡྃ་ཡྃ་ཏེ་ཧ། ཞེས་པས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་གྱུར། བཛྲ། པདྨ། མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་སྦྱོར་བ་མཛད། བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར། སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་བཀྲག །འབྱུང་བའི་རྩི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་རིགས་ལྔ་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ། བདུད་རྩི་མུ་ཏིག་དཀར་པོ་ལྟར་དཀར་ལྷུད་ལྷུད་གྱུར་པའི་ནང་དུ། ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་པས་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ནུབ་པར་བསམ་མོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐཱ། ལན་གསུམ། བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ། དྷརྨ་ཨ་མྲི་ཏ་ཧཱུྃ། ཛྙཱ་ན་མ་ཏྲི་ཀྲོ་དྷཱི་ཕཊ། རཀྟ་ལ། བཛྲ་བནྡྷ་བྷྲཱུྃ། རཀྟའི་སྣོད་པདྨ་བྷཉྫ་འབར་བའི་ནང་དུ། མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། ར་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ། དམར་ཆེན་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཡོན་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། གསུམ། གཏོར་མ་ལ། པདྨ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷྲཱུྃ། གཏོར་སྣོད་པདྨ་བྷཉྫ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། ཧཱུྃ་བརྗོད་པས་གཏོར་རྫས་རང་བཞིན་མེད་པར་སྦྱངས། ཨཱཿས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བརླབ། ཨོཾ་ཀྱིས་འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་ལྷ་མོའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བ་ལིནྟ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིནྟ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་ལ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་རྫས་ཀྱི་སྣོད་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དཱི་བྱ་ཧཱུྃ། བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ བཛྲ་གནྡྷེ་གན། བཛྲ་ནཻ་བིདྱ་ཧཱུྃ། བཛྲ་གཱིརྟི་ཧཱུྃ། མཆོད་རྫས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རྣམ་རོལ་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བསིལ་ལ་སོགས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་འབྱམས་ཀླས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་སྤྱི་སྡོམ་ལས་དོན་ཉེར་གཉིས་སུ་གསུངས་ཀྱང་འགྲེལ་པའི་དགོངས་པས་ལྔ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སེམས་ལ་བསྐྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲང་བསྟིམ་ཕྱག་དང་དམ་བཅས་བཀུར་བ། ཆ་མཐུན་ལས་ཀྱི་མ་མོ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱིས་དབང་དུ་སྡུད་པ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་པཱུ་ཛས་མཆོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་གདབ་ནས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་དབུབ། འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད། དག་པ་བརྗོད་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའོ། །དེའི་དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ཐོག་མར་དེ་ཏིང་ནི། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་ཐིག་ལེར་མཉམ་སྦྱར་ནས། །རྣམ་གསུམ་རིམ་གྱིས་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ། །དམིགས་མེད་ཏིང་འཛིན་རྣམ་དག་ཅིང༌། །སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །དམིགས་མེད་མ་ཆགས་ས་བོན་གྱིས། །དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གྲགས། །སེམས་ཉིད་ཅི་ལའང་མི་རྟོག་མི་དམིགས་མི་གཡོ་བའི་ཀ་དག་ཆེན་པོར་བཞག །གཉིས་པ་ཀུན་ཏིང་ནི། སྙིང་རྗེ་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ལས། །བླང་དོར་མེད་པར་སྣང་བ་ཡི། །མཚམས་སུ་སྦྱོར་བའི་ས་བོན་གྱིས། །ཀུན་ཏུ་སྣང་ཞེས་གྲགས་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་སྙིང་རྗེའི་རང་གདངས་འོད་ལྔ་ཚོན་གང་བས་སྣང་སྲིད་འོད་དུ་གདལ་བར་བསམ། གསུམ་པ་རྒྱུ་ཏིང་ནི། མེད་པའི་རྒྱུ་ལས་མངོན་ཤར་བ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་ཤར་བ་སྟེ། །དཔལ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་ནི། །འདོད་ཆགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཧཱུྃ། སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འབྱུང་བ་ལྔ་འདུས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་གསལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་དང་བརྟེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འབྱུང་རིམ་གཞལ་ཡས་ཁང༌། གདན་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་གི་འབྱུང་ལྔའི་ངོ་བོ་ལས། །ས་བོན་ལས་ནི་སྣང་སྲིད་བསྒོམ། །དབྱིངས་ལས་འབྱུང་བ་ལྔ་རུ་བསྐྱེད། །མཁའ་ལ་རླུང་རྟེན་འགྲོ་ལྔའི་གནས། །ས་བོན་གསུམ་གྱི་ངང་ཉིད་ཀྱིས། །བྷ་ག་ཉིད་དུ་གསལ་བ་ལས། །ས་བོན་ལས་ནི་འབྲས་བུ་བསྒོམ། རྒྱུའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས། ཨེ་ཡྃ་ར་སུྃ་ཀཾ་རྃ་རྣམས་ཆད། འབྱུང་བའི་རྟོག་པ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། ཨེ་ཨཱ་ཀ་ཤ་མཎྜ་ལ། ནམ་མཁའ་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ། ཡྃ་ཀརྨ་རཀྴ་ཧཾ། རླུང་ཟླ་གམ་ལྗང་སྐྱ། ར་རཀྟ་མ་དྷ་ལ། རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་དམར་ལ་ཟླུམ་པ། སུྃ་རཏྣ་ཏི་ཏ་མཎྜ་ལ། ས་གཞི་གྲུ་བཞི་སེར་པོ། ཀིཾ་ནི་རི་ཏི། ཀེང་རུས་རི་རབ། རྃ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་རྃ། མེ་གྲུ་གསུམ་སྨུག་པོ་འབར་བའི་ཀློང་དུ། ཧཱུྃ་ལས་བྷྲཱུྃ་ཆད་གནས་ཁང་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བྷྲཱུྃ་བསྐྱེད་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཕྱི་ལྟར་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་སོགས། །བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱན་བཀོད་རྫོགས། །མཐའ་དང་དབུས་མེད་མཁའ་དང་མཉམ། །ནང་ལྟར་དུར་ཁྲོད་རོལ་པ་ཡི། །བདེ་གཤེགས་ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །རབ་འཇིགས་དྲག་པོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ཕྱི་རོལ་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་དང༌། །རྡོ་རྗེའི་ར་བ་མེ་རིས་བསྐོར། །གསང་བ་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཟབ་མོ་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཀློང༌། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་རཏྣ་ཙཀྲ་པདྨ་བྷནྡྷ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ། རྒྱུ་ལས་ཙ་ཡིག་སེར་པོ་འཕྲོས། །རྩིབས་བརྒྱད་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་གསལ། །ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ། གཉིས་པ་གདན་འདིང་བ་ལ་གསུམ། ཕྱོགས་སྐྱོང་དྲེགས་པའི་གདན་ནི། རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །དྲེགས་པ་བཀུག་ནས་སྤྱི་ཆིངས་བསྣོལ། དེ་བ་ཏི་སྟ་ནན། སུུ་ར་ན་ཏི་སྟ་ནན། ཡཀྴ་ཏི་སྟ་ནན། ནཱ་ག་ཏི་སྟ་ནན། ཡ་མ་ཏི་སྟ་ནན། རུ་དྲ་ཏི་སྟ་ནན། ཟླ་གམ་མདུན་དམར་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། །ཤར་དུུ་ས་བདག་བྱང་གནོད་སྦྱིན། །ནུབ་ཏུ་ཆུ་བདག་ལྷོར་གཤིན་རྗེ། །ཡ་བདུད་དབུས་སུ་བསྐྱེལ་བར་གྱུར། །སྤྲུལ་པ་རྦོད་གཏོང་མ་མོའི་གདན་ནི། ཧཱུྃ་གི་འོད་ཀྱིས་མ་མོ་བཀུག །རྩིབས་བརྒྱད་སྟེང་དུ་བཅུ་བཞི་བསྒྱེལ། ཧཱུྃ་མུ་ཁ་ལེ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ནན། ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་བྷ་ག་ཤན་ཏྲི་ནན། མུ་ཏྲི་ཤན་ཏྲི་དན་ཏྲི་དུ་ཏྲི་ནན། སཱུརྻ་པདྨ་ཁ་རག་སྲིང་འགྲོ་ནན། ཨེ་ཀེཾ་ཏ་ཀེཾ་ནི་ལ་ན་ལ་ཏ་ནན། ཧཱུྃ་དཀྱིལ་དུ་རྒྱ་མཚོ་མེ་ཕྲེང་གཉིས། །ཤར་དང་ནུབ་ཏུ་མགོ་བསྟན་ཏོ། །རྩིབས་བཞི་ཁྲོས་པའི་མ་བཞི་དང༌། །དགྱེས་སྡེ་མ་བཞི་མཚམས་རྣམས་སུ། །སྦས་པའི་མ་བཞི་གན་རྐྱལ་བསྒྱེལ། །རང་རང་ཕྱོགས་སུ་མགོ་བོ་བསྟན། །དེ་སྟེང་རྟག་རྒྱལ་མ་ལྔ་བསྒྱེལ། སྲི་ཞུ་འོད་ཀྱི་གདན་ནི། བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་ལྔ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ནས་སྐུ་ཕྱེད་ནུབ་ཙམ་དུ་བཞེངས་པའི་སྤྱི་བོར། པྃ་པདྨ་མཎྜ་ལ། མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ། ཨ་ཙཎྜ་མཎྜ་ལ། པདྨ་སྟོང་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཨས་མཚན་པར་གྱུར། གཉིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ལ་གཉིས། གཙོ་བོ་དང་འཁོར་རོ། །དང་པོ་ལའང་རྒྱུ་ཞི་བ། འབྲས་བུ་ཁྲོ་བོ་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གདན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་དང་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་གཉིས་སུ་གྱུར། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། སེམས་ཅན་འདོད་ཆགས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་མཆོད། ཚུར་འདུས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བཛྲ་གྷཱཎྜེ། རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུར་གྱུར། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཞེ་སྡང་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ལ་མཆོད། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡབ་བྱེད་པ་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གྱི་དབུ་གསུམ། གཡས་སེར་བ། གཡོན་ལྗང་བ། དབུས་དཀར་བ། ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་ཕྱག་རྒྱ་གཡས་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ། གཡོན་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བེའུ། གཡས་བར་པ་བུམ་པ། གཡོན་བར་པ་པུསྟི། ཐ་མ་གཉིས་མཉམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ། ཞི་བའི་རྒྱན་རྫོགས་ཤིང་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་དཔེར་ལྡན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་བཞིའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་བཞི་བྷ་གའི་དབྱིངས་བཞི་དང་བདེ་བར་སྦྱོར་བའི་ཡུམ། ཆོས་བྱ་བ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ། །ཡང་དག་པའི་ཐུགས་ལས་རྩ་བ་ལྔ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། འབྱུང་བ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བའི་རིགས་ཀྱི་ཞལ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་དྲུག་གིས་རྒྱུད་དྲུག་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་ཕྱག་དྲུག་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་དང་མཚམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གནོན་པའི་ཞབས་བརྒྱད། མཁའ་བཞི་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་ཆ་སྙོམས་ཤིང་སྐྱེ་འགགས་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར་བ། ཞི་བའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའོ། །མཁའ་གསང་བརླབ་པ་ནི། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཡབ་ཀྱི་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བེའུ། ཨེ་མཎྜ་ལ་ཨཾ་ཅེས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སོ། །དེ་ནས་ཡུམ་གྱིས་ཡབ་ལ་སྐུལ་བ། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བླ་ན་མེད། །བླ་མེད་ཁྲག་འཐུང་དཔལ་གྱི་དཔལ། །འཇིགས་བྱེད་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་ནི། །མཁའ་ཀློང་ཀུན་གྱི་གཏེར་ལགས་ཏེ། །མཁའ་ཀློང་བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི། །སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ཐར་པའི་ལམ། །སངས་རྒྱས་ཡོངས་ཀྱི་རེ་སྐོང་ཕྱིར། །ཐར་ལམ་པདྨའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི། །འཛུམ་པའི་མདངས་ཀྱིས་འབུལ་ལགས་ན། །དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་གསོར་ནས་ནི། །རེ་སྐོང་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་བསྐུལ་བས་ཡབ་རྗེས་སུ་ཆགས་པས། ཧཱུྃ། མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་པདྨོའི་དབྱིངས། །འབྱུང་གནས་སྐྱེ་འགྲོ་ཐར་པའི་ལམ། །ཐར་ལམ་བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི། །རིན་ཆེན་དཀྱིལ་འཇམ་ཀློང་ཡངས་སུ། །སྤྱི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་གཏེར། །རེ་སྐོང་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་དབབ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་ཡུམ་ལ་བསྐུལ་བས་རྗེས་ཆགས་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏེ། ཧཱུྃཿ བྷ་ག་པདྨའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །འདབ་བརྒྱད་པདྨའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྡན། །ཕྱི་ལྕགས་ནང་གཏན་སྒོ་བར་བཅས། །རིན་ཆེན་དཀྱིལ་འཇམ་གདན་སྟེང་ན། །བླ་མེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེའུ་མིག་གིས། །ལྕགས་བཀྲོལ་གཏན་བྱེ་གདན་ལ་བཞུགས། །ཞེས་བསྐུལ་ཏེ་པདྨ་རྒྱས་པའི་སྒོ་གསང་བའི་རྡོ་རྗེས་ཕྱེས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་ལྔ་ཕྱག་ན་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ་བྷ་གའི་དབྱིངས་ནས་སྐུ་ཕྱེད་ནུབ་ཙམ་དུ་ཐོན་ཏེ། རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གྭའུ་རུ། །བླ་མེད་ཁྲག་འཐུང་སྐུ་གསལ་ནས། །བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་ཡིས། །སྲིད་གསུམ་འགྲོ་བའི་བག་ཆགས་བཀྲུ། ཨ་ནྲྀ་སུ་ཏྲི་པྲེ་དུ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་དཀར་པོ་བྱུང་སྟེ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས་པར་གྱུར། གཉིས་པ་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐྱེད་པ་ནི། དེ་ནས་རང་བཞིན་དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུས་བསྐུལ་བ། ཧཱུྃ། མི་དམིགས་པ་ལས་དམིགས་པ་ཆེ། །མ་ཆགས་པ་ལས་ཆགས་པ་ཆེ། །ཐར་ལམ་བདེ་བ་བྷ་གའི་དབྱིབས། །བླང་དོར་མེད་པའི་ཀློང་ཡངས་སུ། །སྲིད་པའི་བག་ཆགས་བཀྲུ་བའི་ཕྱིར། །སྤྱི་དཔལ་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །གསང་བའི་དོན་ལྡན་ལྡེ་མིག་གིས། །ཐར་ལམ་ཐར་པའི་སྒོ་འབྱེད་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་ཆུ་བོས་ཁྲུས་ཆེན་མཛོད། །ཅེས་བསྐུལ་བ་ལས། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཞིང་ཁམས་སོ་སོའི་བདེར་གཤེགས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། ཨ་ཧཱུྃ་སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། ཅེས་ཚུར་འདུས་སྟེ་ཡི་གེ་ཨ་ཧཱུྃ་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ལ། ཐབས་ལས་དབྱིངས་བྱུང་ཐར་པའི་ལམ། །དབྱིངས་ལས་ཐབས་བཞེངས་བླ་མེད་སྐུ། །དབྱིངས་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འབྱོར་བས་ན། །བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆེན་སྲིད་པར་སྤྲོ། ཞེས་པའི་གླུས་བསྐུལ་བས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཨ་ཀྲ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་བྷ་ག་པདྨ་རྒྱ་བདེ་ཀློང་འདུས་འདུས་ན་སྙིང་ཛ་ཤ་ཡུ་ཏི་བྷྱོ་ཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས་སྐད་ཅིག་གིས་འབྲས་བུའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེ་བའི་མཆོག་གི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། མཐིང་ནག་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཁྲོ་བོའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི་དགྲ་སྟྭ་གཡས། །དྲིལ་བུ་རྔེའུ་ཆུང་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན། །རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞི་མེ་ཕུང་ཀློང༌། །ཡུམ་ནི་ཞལ་ལྔ་ཕྱག་དྲུག་མ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་ཞགས་བདུད་རྩི་གཡས། །དྲིལ་བུ་བྷནྡྷ་ཞིང་ཆུང་གཡོན། །ཞབས་བརྒྱད་མཁའ་བཞི་དབྱིངས་སུ་སྡུད། བཛྲ་ཏི་སྟ། གསང་གནས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་རྩ་བར་ཨོཾ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲོ་བའི་རྟགས་སུ་རྩེ་མོར་ཕཊ་ཀྱིས་མཚན་པ། ཨེ་མ་དྷ་ལ་ཅེས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ། སྣ་རྩེར་བྱང་སེམས་འདོད་ཆགས་དག་པའི་ཨོཾ་དམར་པོ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་སྦྱོར་བ་མཛད། བོ་དྷི་ཙིཏྟ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། བྱང་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གནས་བརྒྱད་དུ་འཕྲོས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་མཉེས་པའི་མཆོད་པར་སྤྲོ། །རྣལ་འབྱོར་བླང་དོར་སྐོང་བའི་ཚོགས་སུ་སྤྲོ། །འགྲོ་དྲུག་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བའི་ཕྱག་རྒྱར་སྤྲོ། །མུ་སྟེགས་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་སྤྲོ། །སྡུག་བསྔལ་ཟད་བྱེད་བདུད་རྩི་ཆེན་པོར་སྤྲོ། །དབང་པོ་གསལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མར་སྤྲོ། །འདོད་ཆགས་ཆགས་མེད་གསང་བའི་སེམས་སུ་སྤྲོ། ཧཱུྃ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། །མ་བཀག་ལྷུག་པར་གནས་པ་ན། །ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་ཉིད་ཀྱི་ངང༌། གཉིས་པ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ལ་གཉིས། ཡུམ་དྲུག་གཙོ་བོ་ལས་བསྐྱེད། འཁོར་རྣམས་བདེ་འགྲོའི་མཁའ་ལས་འདོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཁའ་གསང་བརླབ་སྟེ། བཛྲ་པདྨ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ་ཧ་ཁ་དོག་དང་ལྡན་པ་ལྔ་རྩིབས་བཞི་མཆན་དང་ལྔར་འཐོན་པ་ལས། ཤར་གྱི་རྩིབས་ལ། གྷྲི་ས་མུ་ཧཾ་ཧ། ས་བོན་ཧ་དཀར་པོ་དང༌། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་དྭངས་མ་འོད་དཀར་པོ་ཐིམ་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམ་སྣང་གསལ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞལ་གཡས་ལྗང་གཡོན་སེར་བ། དབུ་སྟེང་ན་བདུད་བཞི་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་སེང་གེའི་དབུ་གསུམ་ཡོད་པ། དུས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར་བ། ཞི་བ་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། གཡས་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྟྭ་སེང་གེ་བསྣམས་པ། གཡོན་པ་བྷནྡྷ་གཏུན་ཤིང་ཞིང་ཆུང་སྙོད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་བཞིའི་ཞབས་བཞིས་ས་བདག་གདན་ལ་བརྐྱང་བསྐུམ་དུ་བཞུགས་པའོ། །བྱང་གི་རྩིབས་ལ། བི་ཡཾ་ཡཾ་ཏེ་ཧ། ས་བོན་ཧ་ལྗང་གུ་དང་རླུང་གི་དྭངས་མ་འོད་ལྗང་གུ་ཐིམ་པ་ལས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡང་གསལ་གཡོས་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག །ཞལ་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་བ། ཐོགས་པ་མེད་པ་ཁྱུང་གི་དབུ་གསུམ་གྱིས་སྤྱི་བོར་བརྒྱན་པ། ཁམས་གསུམ་སྟོང་པའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར་བ། དྲག་པོ་བཻ་ཌཱུརྻའི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། གཡས་པ་རྒྱ་གྲམ་དབྱུག་ཆེན་སྤྱང་མོ་བསྣམས་པ། གཡོན་པ་བྷནྡྷ་རྒྱུ་ཞགས་ཞིང་ཆུང་སྙོད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞིས་གནོད་སྦྱིན་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །ནུབ་ཀྱི་རྩིབས་ལ། བི་ཤ་ས་ན་ཏི་ཧ། ས་བོན་ཧ་དམར་པོ་དང་དྭངས་མ་འོད་དམར་པོ་ལས་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་མ་གཉེན་གསལ་འབར་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞལ་གཡས་སེར། གཡོན་ལྗང༌། དུག་འཇོམས་རྨ་བྱའི་དབུ་གསུམ་གྱིས་སྤྱི་བོར་བརྒྱན་པས་དུག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར་བ། དམར་པོ་དབང་གི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། གཡས་པ་པདྨ་ཞགས་པ་ཅེ་སྤྱང་བསྣམས་པ། གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་ཏྲི་ཤུལ་ཞིང་ཆུང་སྙོད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞིས་ཆུ་བདག་གི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །ལྷོའི་རྩིབས་ལ། ཛྭ་ལ་བ་རཾ་ཧ། ས་བོན་ཧ་སྔོན་པོ་དང་དྭངས་མའི་འོད་སྔོན་པོ་ལས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་མ་འོད་གསལ་འབར། སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། ཞལ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་སྟོབས་ལྡན་གླང་པོ་ཆེའི་དབུ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་སྲིད་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ། རྒྱས་པའི་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་སྔོན་མོ་གསོལ་བ། གཡས་པ་རིན་ཆེན་མེ་ཕུང་སྟག་མོ་བསྣམས་པ། གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་བེ་ཅོན་ཞིང་ཆུང་སྙོད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞིས་གཤིན་རྗེའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །གཙོ་བོའི་མདུན་གྱི་ཟླ་གམ་ལ། མ་ཧཱ་ལ་ཏ་ཧ། ས་བོན་ཧ་སེར་པོ་དང་དྭངས་མའི་འོད་ཟེར་ལས་བུདྡྷ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་བཀྲག་གསལ་འབར། སྐུ་མདོག་སེར་མོ་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞལ་གཡས་སྔོ་གཡོན་དམར་བ་རྡོ་རྗེས་བརྒྱན་པ། སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ན་བཟའ་ཅན། ཕྱག་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་རྒྱལ་མཚན་འུག་པ་བསྣམས་པ། གཡོན་ཐོད་ཁྲག་སྤུ་གྲི་ཞིང་ཆུང་སྙོད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞིས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །གཙོ་བོའི་གཡས་ཀྱི་ཟླ་གམ་ལ། ཧཱུྃ་ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ་བྷ་ག་པདྨ་རྒྱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ས་བོན་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་དང་བྷ་གའི་ཐིག་ལེ་སེར་པོ་ལས། བླ་མེད་ཀྱི་ཡུམ་སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་བ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་འཁོར་ལོ་ཞིང་དབྱུག་བུམ་པ། གཡོན་པ་རིན་ཆེན་བནྡྷ་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བོའི་གཡོན་ཀྱི་ཟླ་གམ་ལ། བཛྲ་ཤཱནྟིཾ་པདྨ་ཀ་རུ་ཏི་བྷྱོ། བདེ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་གཅིག་ཐོན་ཏེ་ཤར་མཚམས་སུ་གསལ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་དྭངས་མ་ལྔ་འདུས་འོད་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལས་འོད་དཀར་པོ་ཆད་ནས་ཐིམ་པས། སྐུ་དཔལ་དུ་འབར་བའི་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་མ། སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་གཡས་དྲིལ་ཞགས་གཡོན་པདྨ་བསྣམས་པའོ། །ཡུམ་བདེ་འགྲོའི་མཁའ་གསང༌། པདྨ་མ་དྷ་ལ་ཨཾ། པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཨཾ་གྱིས་མཚན་པ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ དཔལ་ཆེན་པོ་དང་སྦྱོར་བ་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལན་གསུམ་འཕྲོས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་དང་དྲེགས་པའི་སྲོག་བསྡུས་ནས་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། འོད་ཟེར་འབར་བ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གིས་བསྐྱོད་དེ། ཨ་ཡཾ་ཡུ་ཏི་ཛ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། བདག་གི་འོག་ནས་ཆ་མཐུན་ལས་ཀྱི་མ་མོ་གདན་ནས་བཏོན་ལ་རང་རང་གི་གནས་སུ་བསྣུར་བར་གྱུར། སཱུརྻ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ། བྱང་སེམས་གསུམ་པ་ལས་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཏེ་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་རིམ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་གནས་པ་ལ། ཐུགས་ཀའི་དྭངས་མའི་རྩ་བཞི་དང་རྣམ་ཤེས་བཞིའི་འོད་བཞི་ལས་འོད་འཕྲོས་ཐིམ་པས། བཛྲ་སཱུརྻ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ། ཉི་མ་ཁྲོས་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་བྷནྡྷ། བཛྲ་པདྨ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ། ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་མ་སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ་རིན་ཆེན་དང་ཐོད་ཁྲག །བཛྲ་ཁ་རག་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ། བདུད་རྩི་ཁྲོས་མ་དམར་མོ་གཡས་པདྨ་གཡོན་བདུད་རྩི་འཛིན་པ། བཛྲ་སྲིང་འགྲོ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ། ལས་རབ་ཁྲོས་མ་ལྗང་གུ་གཡས་རལ་གྲི་གཡོན་བནྡྷ། བཛྲ་ཀེཾ་ཀེཾ། བཛྲ་ཏ་ཀེཾ་ཏ་ཀེཾ །བཛྲ་ནི་ལ་ནི་ལ། བཛྲ་ལན་ཏ་ལན་ཏ། དགྱེས་སྡེ་བཞི་ཡང་སྐུ་མདོག་དཀར་སྔོ་དམར་ལྗང༌། ཕྱག་གཡས་ཐམས་ཅད་ཞིང་དབྱུག །གཡོན་རྣམས་བནྡྷ་བསྣམས་པ། ཁྲོས་མ་བཞི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཁོད་པའོ། །ཨོཾ་མུ་ཏྲི་ནི། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དབྱིངས་ཕྱུག་སྔོ་ནག་ཞིང་དབྱུག་དང་བནྡྷ། ཨ་ཤནྟྲི་ནི། ལྷོ་ཤར་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་མོ་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་བནྡྷ། བྷ་ག་དན་ཏྲི་ནི་ནུབ་བྱང་བདག་ཉིད་མ་དམར་ནག་རྒྱུ་ཞགས་བནྡྷ། ཁ་མུ་ན་དུན་ཏྲི་ནི། བྱང་ཤར་གཅིག་པུ་མ་ལྗང་ནག་ཞིང་ཆུང་དང་བནྡྷའོ། །དེ་ལྟར་ཁྲོས་པའི་དབང་ཆེན་བཞི་དང༌། ཁམས་གསུམ་བརྡར་གཅོད་པའི་མ་མོ་བརྒྱད་པོ་ཁྲོ་མོའི་སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་པ་ཞིང་བསྣོལ་བ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །དེ་རྒྱབ་པདྨའི་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཤར་གྱི་པདྨ་ལ་མ་གཉིས་དང་ཆགས་ཤིང་སྨིན་པའི་འོད་ཟེར་ལས་དུག་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མ་མོ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ནི། བཛྲ་པྲ་རཾ་གྲཾ་མུ་རཾ་ཀྵཾ། ཆགས་བྱེད་མཐིང་ནག་རུ་མཚོན་དང་སོར་ཕྲེང་བསྣམས་པ། བཛྲ་ཁ་རག་སྙིང་ཁ་རག་ཆ་སྙོམས་སྔོན་མོ་ཁ་ཊཱཾ་ཀ་དང་བནྡྷ་བསྣམས་པའོ། །བྱང་གི་པདྨ་གཉིས་དང་གྲུ་ཆད་བཞི་ལ་མ་དྲུག་དང༌། དཔག་བསམ་གྱི་འོད་ལས་སྐྱེ་ཤི་རྩད་གཅོད་ཀྱི་མ་མོ་དྲུག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཏྲག་རཀྴ། ཛཱ་ཊི་དམར་མོ་ཁ་ཊྭཱཾ་དང་བནྡྷ། ཏྲག་རཀྴ། ཛ་ར་སྔོན་མོ་རྒྱུ་ཞགས་དང་བནྡྷ། བཛྲ་ཧ་ར་ཏིང་བྷྱོ། ཧ་ར་ཏིང་དཀར་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་བནྡྷ། དུནྟིང་བྷྱོ། དུནྟིང་ནག་མོ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ། ཤནྟིཾ་བྷྱོ། ཤཱནྟིཾང་དམར་མོ་ཟངས་སྒྲོག་དང་ཙིཏྟ་བསྣམས་པ། གྲུབ་ཏིང་བྷྱོ། གྲུབ་ཏིང་སེར་མོ་ཞགས་པ་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པའོ། །པདྨ་ལྷོ་རུ་མ་གཉིས་དང་རལ་གསུམ་གྱི་འོད་ལས་གནོད་སྦྱིན་ལས་ཁྲོ་མོར་གྱུར་པ་གཉིས་གསལ་བ་ནི། པྲ་བྷ་ན་ར་ག་ཏི་སྟ་བྷྱོ། གཡའ་སྨན་སྔོན་མོ་ཟ་མ་ཏོག་དང་ཟོ་བ། པྲ་གྷི་ཝང་གྷི་བྷྱོ། སྤྱི་འགྲོ་དཀར་མོ་བདུད་རྩི་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པའོ། །ནུབ་ཀྱི་པདྨ་གཉིས་དང་བྱང་ཤར་གྱི་པདྨ་ལ་མ་གསུམ་དང་ཟངས་མའི་སྦུ་གུ་ལས་དབང་གི་མ་མོ་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི། པུ་བྱི་རུ་ལུ། རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་ཞལ་གཡས་ལྗང་གཡོན་དམར་བ། ཕྱག་དྲུག་གཡས་གསུམ་ཏྲི་ཤུུ་ལ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཞགས་པ། གཡོན་གསུམ་མེ་དབལ་གྲི་གུག་ཐོད་དབྱུག་བསྣམས་པ། ཏྲག་རཀྴ། པདྨ་གར་དབང་སྐུ་མདོག་དམར་ནག །གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པས་གཡོན་ཀྱི་བནྡྷ་དཀྲུགས་པ། ཁ་མུན་ཏྲ་རཀྴ། རེ་མ་ཏི་མཐིང་ནག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་དང་གཡོན་ནད་རྐྱལ་བསྣམས་པའོ། །ས་བོན་མ་བདུན་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མདོག་གསལ་གྱི་འོད་ལས་སྲིན་མོ་ལས་ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུར་ཤར་བ་བདུན་མཚམས་ཀྱི་པདྨ་བདུན་ལ་འཁོད་པ་ནི། བྷྱོ་ཀ་རི་ཀ །ཀུན་གྲགས་དཀར་མོ་གཡས་བནྡྷ་གཡོན་ཕུར་པ། བ་རོད་ད་རོད། ཀུན་བཟང་དམར་ནག་ཏྲི་ཤུལ་བནྡྷ། ནི་ལ་ཆུར་མི་ཏ། གྲགས་སྙེམས་ཀུན་སྒྲོལ་སྔོ་ནག་སྤུ་གྲི་དང་བནྡྷ་བསྣམས་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནག་མོ་རྒྱུ་ཞགས་དང་བནྡྷ་ཐོགས་པ། ཏ་ལ་ཙ་ལ། རྡོ་རྗེ་འོད་ཆགས་སེར་མོ་ཐོད་དབྱུག་དང་བནྡྷ་བསྣམས་པ། པདྨ་ཙནྡྷ། རྡོ་རྗེ་གསལ་འཕྲོ་ལྗང་ནག་དྲིལ་ཞགས་དང་བནྡྷ། མ་གུ་རཀྟེ། གཡུ་སྒྲོན་དམར་ནག་ལྕགས་ཀྱུ་དང་བནྡྷའོ། །དིང་སི་དིང་སི་ཨེ་ཨཱ་རལླི། ཞེས་མ་བདུན་སྤྱིའི་སྙིང་པོའོ། །པདྨའི་ལྕེ་མཆན་བཞི་དང་སྒོ་བཞི་ལ་ས་བོན་མ་བཞི་དང་ཕཊ་བཞི་གཡས་གཡོན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་འོད་ལས་དམ་ཚིག་གི་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ནི། བཛྲ་ཨ་ཏིང་བྷྱོ། བ་ཏིང་བྷྱོ། པུ་ཏིང་བྷྱོ། མུ་ཏིང་བྷྱོ། དམག་གི་རྒྱལ་མོ་བཞི་སྐུ་མདོག་དཀར། སེར། དམར། སྔོ། གཡས་པ་རིགས་ཀྱི་བ་དན་དང༌། གཡོན་པ་བནྡྷའོ། །ཏེ་བར་བྷྱོ། ཨ་བར་ལནྟ་བྷྱོ། ད་ལ་དུ་ན་བྷྱོ། དྷི་ན་མ་མ་ཡས་བྷྱོ། སྲིང་བཞི་སྐུ་མདོག་རིགས་དང་མཐུན་པ། གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ། གཡོན་བནྡྷ་བསྣམས་པ། དེ་ལྟར་མ་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་མཛེས་པའི་ན་བཟས་བརྒྱན་ཅིང་པདྨ་དང་ཞིང་རྐྱང་གི་གདན་ལ་འགྱིང་པའོ། །ཕྱི་ཁྱམ་དང་སྒོ་བཞི་ལ་ས་བོན་བྷྱོ་ཉེར་བརྒྱད་དང་སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་འོད་ལས་གསང་བའི་ཡུམ་བཞི་ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ནི། བཛྲ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་མ་མ་རཀྴ་བྷྱོ། ཤར་གྱི་མ་བདུན་དཀར་མོ་སེང་གེའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་བྷནྡྷའོ། །རཏྣ་རུ་ལུ་མ་མ་ཡ་མ་བྷྱོ། ལྷོའི་མ་བདུན་སྔོན་མོ་སྟག་གི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་གཡས་པ་རིན་ཆེན་གཡོན་བནྡྷའོ། །པདྨ་རུ་ལུ་མ་མ་ནཱ་ག་ལེ་བྷྱོ། པདྨ་རིགས་ཀྱི་མ་བདུན་དམར་མོ་ཁྱུང་གི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་གཡས་པདྨ་གཡོན་བནྡྷའོ། །ཀརྨ་རུ་ལུ་མ་མ་ཡཀྴ་ཁ་རག་བྷྱོ། བྱང་གི་མ་བདུན་ལྗང་མོ་སྤྱང་མོའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་གཡས་རལ་གྲི་གཡོན་བནྡྷ་བསྣམས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞིང་རྐྱང་གི་གདན་ལ་གར་སྟབས་ཀྱིས་རོལ་བའོ། །གསུམ་པ་ལའང་གསུམ་ལས་དང་པོ་དག་པ་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་སྒོམ་པ་ནི། །བྱེད་པ་ཕོ་དང་བྱ་བ་མོ། །ཐ་མ་མེད་པའི་ཕོ་མོ་གཉིས། །སྲིད་པ་སྔོན་དུ་བྱུང་བ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཉིད་པས་ཤིན་ཏུ་བསྒྲེས། །ལྔ་ལས་བྱུང་བའི་བུད་མེད་ལྔ། །གཉིས་མེད་བསྐྱེད་པའི་གཡུ་རུང་ཡིན། །བསྐྱེད་པའི་ཁྲོ་མོ་བཅུ་གསུམ་ནི། །ཅིར་ཡང་མི་ཡོང་སྤུན་དྲུང་སྟེ། །རུས་མེད་སྤུན་དྲུང་བཅུ་གསུམ་ཡིན། །བསྐྱེད་པའི་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ། །མཚོན་དུ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། །ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། །རོལ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང༌། །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། གཉིས་པ་གསང་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ནི། མ་ཧཱ་མ་དྷ་ལ་ཧཱུྃ་ཧ་མ་ཕཊ་བྷྱོ། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། འཁོར་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་གསུམ་བྱས་ནས་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། བཛྲ་ཨེ། མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་ཛ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་མཛད། ཧ་ཧཱུྃ་མ་ཕཊ། བྷྱོ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཐམས་ཅད་མཁའ་གསང་ནས་རིམ་པས་ཐོན་ཏེ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད་པར་གྱུར། བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། །བྷ་གའི་དཀྱིལ་དུ་ལིང་ག་སྤྲོ། །རྩེ་ནས་བསྟིམ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྱུར། །ངས་གསུངས་པ་ལ་ཐེམ་ཚོམ་མེད། གསུམ་པ་ཕྱི་དབང་ནི། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་རིགས་ལྔ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་ལུད་པ་ལས། དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་དྲུག་ལ་རིགས་ལྔ། རྗེ་མོ་རྣམས་ལ་རྟག་རྒྱལ། དམན་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ལ་བདེ་འགྲོ། དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་རིགས་ཀྱི་མཚན་མས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་གུ་ཡ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ལ་ལྔ། དང་པོ་བཞེངས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །རང་བྱུང་ཆེ་མཆོག་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་པ། །དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་མ་ཚོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཞེས་པས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མ་མོ་རྣམས་དགོངས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་མནལ་བ་བཞིན་ཏུ་བཞུགས་པ་དེ་ཐུགས་རྗེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་རམ་མེར་བཞེངས་པར་བསམ། གཉིས་པ་སྤྱན་དྲང་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མ་མོ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དབྱར་གྱི་ཆར་སྤྲིན་འཐིབས་པ་ལྟར་བྱོན་པར་བསམས་ལ་གདུང་བའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །མཐིང་ནག་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ལ། །དཀར་ནག་འབར་བའི་ཞལ་མངའ་ཞིང༌། །ཕྱག་དྲུག་ཕྱག་ཆས་སྐྱེ་ཤི་སྒྲོལ། །སྦྲུལ་ནག་ཞགས་པས་མ་ཚོགས་འགུགས། །གཡང་གཞི་གཡབ་མོས་ཐམས་ཅད་འདུལ། །ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ། །ཁྲོ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ཡིས། །ཐུགས་རྗེ་དབྱིངས་ནས་རོལ་པར་མཛོད། ཧཱུྃ། ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྱི་བྷ་གས་བརྒྱན། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པོ། །གྲུ་ཆད་སྒོ་བཞི་བྷ་གའི་ཚུལ་དུ་བརྒྱན། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་རྒྱལ་མོ་སྐུ་སྐྱོད་ཅིག ཧཱུྃ། འཁོར་ལོ་འབར་བར་ལྟེ་དབུས་སུ། །ཡ་བདུད་བསྐྱེལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཡུམ་གྱི་རྒྱལ་མོ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །བཞི་ཟུར་ཞབས་བརྒྱད་ཕྱོགས་མཚམས་གནོན། །མཁའ་བཞིའི་བདེ་ཀློང་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ། །མཁའ་ལ་དུས་བཞི་ཆ་སྙོམས་མ། །དབུ་གཅིག་ཞལ་ལྔ་སྣང་སྲིད་གསལ། །ཞལ་ནས་འབྱུང་བ་ལྔ་འཆར་མ། །ཕྱག་དྲུག་ཕྱག་ན་སྣ་ཚོགས་བསྣམས། །དང་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འབར། །བར་པ་དྲིལ་ཞགས་བྷནྡྷ་འབར། །ཐ་མ་བདུད་རྩི་གཡང་གཞི་འབར། །སྣ་ཚོགས་འགྱུར་བའི་སྐུ་མདོག་ལ། །ན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་འབར། །འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ལྟེ་དབུས་སུ། །ཡུམ་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་སྟེང་དུ། །ས་བདག་བསྒྱཻལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཤར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང༌། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྣམ་སྣང་གསལ། །འབྱུང་བ་ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། །འགྲོ་བའི་རུས་ལ་མངའ་མཛད་མ། །རུས་པའི་བདག་མོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། བྱང་ཕྱོགས་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་སྟེང་དུ། གནོད་སྦྱིན་བསྐྱེལ་བའི་གདན་སྟེང་ནས། །བྱང་གི་མཁའ་འགྲོ་ཁྱུང་ཆེན་གདོང༌། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཡང་གསལ་གཡོས། །འབྱུང་བ་རླུང་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། །སྐྱེ་འགྲོའི་དབུགས་ལ་མངའ་མཛད་མ། །དབུགས་ཀྱི་བདག་མོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ནུབ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་སྟེང་ན། །ཆུ་བདག་བསྒྱཻལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །ནུབ་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་པུཀྐའི་གདོང༌། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་གཉན་གསལ་འབར། །འབྱུང་བ་ཆུ་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང། །འགྲོ་བའི་ཁྲག་ལ་མངའ་མཛད་མ། །ཁྲག་གི་བདག་མོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ལྷོ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་སྟེང་ན། །གཤིན་རྗེ་བསྒྱེལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །ལྷོ་ཡི་མཁའ་འགྲོ་བ་གླང་གདོང༌། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་འོད་གསལ་འབར། །འབྱུང་བ་མེ་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང༌། །སྐྱེ་འགྲོའི་དྲོད་ལ་མངའ་མཛད་མ། །དྲོད་ཀྱི་བདག་མོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། དཀྱིལ་མཆན་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་ལ། །བརྒྱ་བྱིན་བསྒྱཻལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །ནམ་མཁའི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་མཆུ། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་བཀྲག་གསལ་འབར། །ནམ་མཁའ་སྟོང་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང༌། །སྐྱེ་འགྲོའི་བཀྲག་ལ་མངའ་མཛད་མ། །བཀྲག་གི་བདག་མོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ཀུན་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཆེ་བ་ཅན་ཏེ་གཙིགས་ལ་བཞད། །འཇིགས་ཚུལ་ཆེ་ལ་སྙིང་རྗེར་ལྡན། ཡེ་ཤེས་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་དེ་བཞིན་ཉིད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙིང་བརྩེའི་ཕྱིར། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། འདབ་བརྒྱད་པདྨ་ཞིང་བསྣོལ་གདན་སྟེང་ན། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་མཛད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཡེ་ཤེས་མ་མོ་བཅུ་བཞི་ཡང༌། །རིགས་ལྔའི་ཚུལ་དུ་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །འགྲོ་དོན་རྫོགས་མཛད་རང་རྟགས་བྷནྡྷ་འཛིན། །ཡེ་ཤེས་མ་མོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕྱི་ཁྱམས་པདྨ་ཞིང་རྐྱང་གདན་སྟེང་ན། །ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད། །ཕྲིན་ལས་སོ་སོར་འདུལ་བས་སྐུ་མདོག་རིགས། །དྲག་ཤུལ་མཐུ་བསྙེམས་འཇིགས་པའི་ཕྱག་མཚན་བསྣམས། །ཕྱི་དང་ནང་གི་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྤྲུལ་པ་དམན་མོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃབཾ་ཧོཿ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ །ཧ་ཧཱུྃ་མ་བྷྱོ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཿ ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ། གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་ཞིང་བསྣོལ་ཞིང་རྐྱང་གདན་སྟེང་ན། །ཉི་ཟླ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གདན་སྟེང་དུ། །དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་དྲུག་བསྒོམ་བྱ་དམན་མོའི་ཚོགས། །མི་གཡོ་མི་འགྱུར་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བརྟན་ཅིང་མི་འགྱུར་བར་བཞུགས་པར་བསམ། བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། དོན་དམ་བདག་དང་མ་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་མཇལ་བས་དང༌། རྣམ་པ་ཐ་མལ་ལུས་ཞིང་རྡུལ་ལྟར་སྤྲུལ་ནས་གུས་ཤིང་འདུད་པས། ཧཱུྃ། མཉམ་ཉིད་མི་གཡོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྱི་བྷ་གའི་ཀློང༌། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངང༌། །སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་རྫོགས། །འདས་དང་མ་བྱོན་བྷ་ག་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས། །བདེ་ཆེན་ཡུམ་གྱི་ཀློང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱའི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ནི་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔས་འགྲོ་དོན་རྟག་ཏུ་མཛད། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ལྔ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་འགྱེད། །གདུལ་བྱ་འཇོམས་མཛད་ཁྲོ་མོའི་ཚུལ་འཛིན་པ། །ཡེ་ཤེས་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེའི་སྐུར་བསྟན་ཅིང༌། །དྲག་པོའི་ལས་མཛད་ཁྲོ་མོ་འཇིགས་པའི་སྐུ། །དྲག་པོ་འདུལ་མཛད་རྔམས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །སྤྲུལ་སྐུ་དམན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་དམ་བཅས་རྗེས་སུ་སྒྲུབ། །སྲིད་པ་ཆགས་པའི་མ་མོ་དམ་ཚིག་ཅན། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏི་པུ་ཧོཿ ལྔ་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི། རྩ་བ་ཡན་ལག་དམིགས་མེད་རྫོགས་པའི་དམ་ཚིག་ལྟ་བ་སྒོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ། ཧཱུྃ། སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་དཔལ། །སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་མི་སྤང་ཞིང༌། །བསྒོ་བའི་ཚིག་རྣམས་ཉན་པ་དང༌། །རྡོ་རྗེ་སྤུན་ལ་གདུང་བ་བསྐྱེད། །འདི་ནི་ལུས་ཀྱི་ས་མ་ཡ། །བསྐྱེད་རྫོགས་ས་བོན་རྒྱུན་མི་གཅད། །རྒྱལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་གསལ་བར་བསྒོམ། །འདི་ནི་ངག་གི་ས་མ་ཡ། །གསང་བའི་སྙིང་པོ་ངེས་པའི་དོན། །སྣོད་ངན་གཞན་ལ་སྤེལ་བ་མིན། །འདི་ནི་ཡིད་ཀྱི་ས་མ་ཡ། ཏ་ཎ་ག་ཎ་འབྲས་བུ་ལྔ། །སྤང་བར་མི་བྱ་སྤྱད་པར་བྱ། །འདི་ནི་ཡན་ལག་ས་མ་ཡ། །དམིགས་མེད་སྤྱོད་པ་མཐའ་དག་ཀུན། །འདི་ནི་རྫོགས་པའི་ས་མ་ཡ། །ས་མ་ཡ་ནི་རྡོ་རྗེ་སྟེ། །འདའ་བར་མི་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་དམ། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་བྱེད་པ་ནི། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་གསུམ་ས་མ་ཡ། །གཙོ་མོ་ལ་སོགས་དྲུག་པོ་རིག །བཅུ་བཞི་མན་ཆད་གདན་དུ་འདིང༌། །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་ཆ་མཐུན་ལས་ཀྱི་མ་མོ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པས་སོ། །དང་པོ་ནི། མཁའ་དགུ་ཀློང་དགུའི་ཚིག་གིས་དབྱིངས་ཡེ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་གསལ་བཏབ་ལ། མ་ནི་དགྱེས་ཆེན་རྟག་པའི་མཁའ། །མོ་ནི་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །མ་ནི་རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་མཁའ། །མོ་ནི་ཆགས་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀློང༌། །མ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཁའ། །མོ་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀློང༌། །མ་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁའ། །མོ་ནི་སྲིད་པ་ཀུན་ཀྱི་ཀློང༌། །མ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཁའ། །མོ་ནི་འགག་པ་མེད་པའི་ཀློང༌། །མ་ནི་ཐབས་ཆེན་འདོད་མེད་མཁའ། །མོ་ནི་ཤེས་རབ་ཆགས་མེད་ཀློང༌། །མ་ནི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཉིད་མཁའ། །མོ་ནི་སེམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཀློང༌། །མ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ། །མོ་ནི་བྷ་ག་དབྱིངས་ཉིད་ཀློང༌། །མ་ནི་ཀུན་གཞི་བདེ་ཆེན་དབྱིངས། །མོ་ནི་རྣམ་ཤེས་ཧཱུྃ་ཆེན་འབར། །མཁའ་ཀློང་གཉིས་སུ་བདག་བསྒོམས་ནས། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་བློ་བརྟན་ལ། །ལུས་ལ་མ་མོ་དབང་དུ་བསྡུ། གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་གི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས། ཛྙཱ་ན་མཱ་ཏྲི་མ་ཧཱ་སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོའི་དྲན་པའི་རྩ་གནས་ལ་མཚུངས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་འོད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཡར་རྩེར་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ་བཞུགས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་ཡུམ་ལྔ་བདེ་འགྲོ་དང་བཅས་པ་གསང་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ནས་དྲངས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་མར་གྱི་རྭ་རྩེར་ཆགས་པའི་གདན་དུ་བཏིང་བས་མཐུ་རྩལ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་དང༌། །གསང་ཆེན་བདེ་བའི་ལམ་མཆོག་དང༌། །མན་ངག་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཡང་གསང་མ་མོ་དྲུག་པོ་དག །ཆགས་པའི་གདན་དུ་གདིང་བར་བྱ། བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་སྐུ་ཡི་གནས་རྣམས་ནས་མཚུངས་ལྡན་འོད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ལས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག་ཅིང་གདན་དུ་བསྒྱེལ་ཏེ་དྲག་པོའི་ཚམ་རྔམས་ཀྱིས་མནན་པར་གྱུར། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། བརྔུབ་པ་ལྗགས་སྟེང་དུ་གནས་པར་གྱུར། འོད་ཆེན་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །བདེ་འགྲོ་ཐོད་ཕྲེང་གདན་དུ་གདིང༌། །ཐྀག་ལེ་ཆེན་པོ་རྒྱན་བཞི་ཡིས། །ཁྲོས་པའི་དབང་ཆེན་བཞི་པོ་དག །མངོན་སུམ་གདན་དུ་གདིང་བར་བྱ། །སྲིད་པའི་དྭངས་མ་བརྒྱད་པོ་ལས། །སྦས་པའི་མ་མོ་བཞི་པོ་དང༌། །ཐུགས་ཀྱི་དགེས་སྡེ་བཞི་པོ་ནི། །མངོན་སུམ་གདན་དུ་གདིང་བར་བྱ། །བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས། །སྲིད་པ་ཆགས་བྱེད་སྤུན་གཉིས་བཀན། །སྲིད་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མ་ཡིས། །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྤུན་དྲུག་བཀན། །ཆགས་པའི་དབང་ཆེན་དམར་པོ་ཡིས། །འདོད་ཁམས་གཙོ་མོ་ནེ་མཚན་བཀན། །སྲིད་པ་སྤྱི་བོ་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས། །ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་སྤུན་གཉིས་བཀན། །དབང་པོ་སྤྱི་བོ་མེད་གསལ་གྱིས། །སྲིན་མོ་ཆེན་མོ་མ་བདུན་བཀན། །གཡས་གཡོན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །སྲིད་པའི་མ་མོ་བརྒྱད་རྣམས་བཀན། །སྲིད་པ་འཇུག་ཕྱེད་ཕྲ་མོ་ཡིས། །ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་གན་རྐྱལ་བཀན། །ཧཱུྃ་མུ་ཁ་ལེ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ནན། ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་ནན། བྷ་ག་ཤན་ཏྲི་ནན། སཱུརྻ་པདྨ་ཁ་རག་སྲིང་འགྲོ་ནན། མུ་ཏྲི་ཤན་ཏྲི་དན་ཏྲི་དུན་ཏྲི་ནན། ཨ་ཀེཾ་ཏ་ཀེཾ་ནི་ལ་ལན་ཏ་ནན། མ་མོ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཕཊ་ནན། མ་མ་དུས་སྟན་ཕཊ་ནན། མ་མ་དུས་སྟན་པདྨ་རཀྟ་པྲ་བེ་ཤ་ཕཊ་ནན། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་གྲི་གུག་ཐོགས་པ་སྤྲོས། གདན་གྱི་མ་མོ་རྣམས་ཀྱི་བྲང་གཤགས། སྙིང་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་དཔལ་གྱི་ཞལ་དུ་བརྔུབ་པ་ལ་ལྗགས་སྟེང་དུ་གནས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ཙི་ཏ་ན་ཏྲ་ཐ་ཕཊ། ལྗགས་སྟེང་ཁྲག་གི་དྭངས་མ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དང་དབྱེར་མེད་པ་སླར་མ་མོ་རྣམས་ལ་བྱིན་པས་དྲན་པ་རྙེད། དམ་ཚིག་དྲན་ནས་གདུག་པའི་སེམས་དང་བྲལ་ཏེ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཕཊ། ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པས་ཐམས་ཅད་འདར་ཕྲི་ལི་ལི་གནས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། ང་ནི་ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་རྗེ། །ང་ནི་ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ཡབ། །ང་ནི་སྲིད་གསུམ་སྙིང་རྗེའི་མཆོག །ང་ནི་མ་མོ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཁྲག་ལྡག །ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་ང་ལ་ཡོད། །ང་ཡི་ལས་བཅོལ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲུབ། མ་མོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གནས་སུ་ཆས་ཏེ་བསྒོ་བའི་ལས་བྱེད་པར་བསམ། ཛཿཧཱུྃ་ཏི་མ་བྷྱོ། མ་མ་བྷྱོ། ཡ་མ་བྷྱོ། རུ་ལུ་རུ་ལུ་དྲག་མོ་བྷྱོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་དྲུག་པོ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རང་གནས་སུ་འཁོད། །ཡེ་ཤེས་རྩལ་འཆང་ཐིག་ལེ་ལས། །བསྒོམ་བྱའི་མ་མོ་བཅུ་གསུམ་ལ། །དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་སྟཾ། སྤྱི་དོན་བཞི་པ་ལ་གཉིས། མཆོད་པ་དང་སྨོན་ལམ་མོ། །དང་པོ་མཆོད་པ་ལ་བཅུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། བདག་གི་ལག་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་མཐེ་བོང་གཉིས་ལ་ཧཱ་ལྗང་གུ། མཛུབ་མོ་གཉིས་ལ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག །གུང་མོ་གཉིས་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ། །སྲིན་ལག་གཉིས་ལ་ཨཱཿདམར་པོ། །མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་ལ་སྭཱ་སེར་པོ་རེས་མཚན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོ། ཡེ་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྦྱར་བས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་མང་པོ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསལ་ཞིང་འཚེར་ལ་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཕྱག་རྒྱ་མདུན་ཏུ་བསྒྱུར་ལ་གཡས་གཡོན་དུ་བཀྲོལ་ཏེ། ལག་གི་འདུ་བྱེད་སྒོམ་པ་ནི། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་རྩེ་སྤྲད་དེ། །ཐབས་མཆོག་སྤྱོད་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱ་གསུམ་རྩེ་སྤྲད་པ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱ་གསུམ་རྩེ་སྤྲད་པས། །རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་རྒྱ། །ཐབས་གྱིས་ཧཱུྃ་གིས་སྒོ་གསུམ་མནན། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། །ཤེས་རབ་སྭཱ་ཡི་སྐུ་གསུང་དཀྱིལ། །ཐིག་ལེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱ། །ཤེས་རབ་ཧཱུྃ་གི་རྩེ་མོ་ལ། །ཐབས་ཀྱི་སྭཱ་ཡིས་སྦྱོར་བ་ནི། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས། །དུས་གསུམ་མགོན་པོས་དེ་སྐད་བཤད། །གཡས་གཡོན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལས། །རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །ཤེས་རབ་མཆོག་གི་སྙིང་གར་བསྟན། །སྦོམ་པོ་དབང་པོ་རྩེ་སྤྲད་ནས། །ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚམས་བསྐོར་བ་ནི། །མ་མོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱ། །རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་དམ་བསྣོལ་ཏེ། །ཨོཾ་བསྒྲེང་རྩེ་མོར་རྒྱ་བཅིངས་པ། །མ་མོ་རྡོ་རྗེ་རུས་པའི་རྒྱ། །རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་ལ། །ཧཱུྃ་དང་ཧཱ་གཉིས་རྩེ་བསྡུས་ནས། །འབྲུ་གསུམ་བརྐྱངས་ནས་གཤོག་པའི་ཚུལ། །ན་ར་ཧ་སར་གཏད་པ་ནི། །མ་མོ་རྡོ་རྗེ་དབུགས་ཀྱི་རྒྱ། །རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་ལ། །ཨོཾ་དང་སྭཱ་གཉིས་རྒྱབ་བསྣོལ་འཁྱུད། །འབྲུ་གསུམ་རྩེ་སྤྲད་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །བཞད་པའི་ཐད་ཀར་བཟུང་བ་ནི། །མ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་གི་རྒྱ། །རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་དམ་བཅིངས་ནས། །ཧཱ་གཉིས་རྩེ་སྤྲད་གྱེན་དུ་བསྒྲེང༌། །ཨོཾ་གཉིས་རྩེ་སྤྲད་ཐད་ཀར་བརྐྱངས། །སྭཱ་གཉིས་རྩེ་སྤྲད་ཐུར་དུ་བརྐྱངས། །འབྲུ་གསུམ་སོ་སོར་དམ་བསྣོལ་ཏེ། །སྐུ་ཡི་ཐད་ཀར་བཟུང་བ་ནི། །མ་མོ་རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་རྒྱ། །རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་ལས། །ཨོཾ་གཉིས་རྒྱབ་བསྣོལ་ལུ་གུ་རྒྱུད། །འབྲུ་གསུམ་སོ་སོར་རྩེ་སྤྲད་དེ། །ཧཱུྃ་གཉིས་དྲག་ཏུ་གཡོབ་པ་ནི། །མ་མོ་རྡོ་རྗེ་བཀྲག་གི་རྒྱ། །རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་བརྐྱངས་པ་ལས། །ཐབས་ཀྱི་ཨོཾ་དང་ཧཱ་གཉིས་ལས། །ཤེས་རབ་སྭཱ་ཡིས་བརྟེན་པར་བྱ། །ཤེས་རབ་ཨོཾ་དང་ཧཱ་གཉིས་ལ། །ཐབས་ཀྱིས་ཧཱུྃ་གིས་བརྟེན་པར་བྱ། །ཤེས་རབ་ཧཱུྃ་དང་ཨཱཾཿབརྐྱངས་ནས། །ཐབས་ཀྱི་ཨོཾ་དང་སྭཱས་བཀབ་མནན། །མ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱ། །རྡོ་རྗེ་ཚོགས་རྗེ་རྫོགས་པ་ཡི། །ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་དཔའ་བོས་བཤད། གཉིས་པ་ཕྱི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་འདེབས་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་འཕྲོས། །དཀར་མོ་ཨརྒྷཾ་ཐོགས་པས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །སེར་མོ་སྤོས་ཁང་ཐོགས་པས་ཤངས་ལ་མཆོད། །སྔོན་མོ་མེ་ཏོག་མཛེས་པ་སྤྱན་གཟིགས་བསྟར། །དམར་མོ་མར་མེ་ཐོགས་པས་སྐུ་མཉེ་བྱེད། །ལྗང་མོ་དྲི་ཆབ་ཐོགས་པས་བྱུགས་པ་འབུལ། །དཀར་སེར་ཞལ་ཟས་ཐོགས་པས་ལྗགས་ཚིམས་ཞིང༌། མཐིང་ག་སྒྲ་སྙན་སྣ་ཚོགས་སྙན་མཉེས་གྱུར། །ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ། ཧ་ཧཱུྃ་མ་མ་ཕཊ་བྷྱོ། ཤྲཱི་བཛྲ་དྷཱི་བྱ་ཧཱུྃ། བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ བཛྲ་གནྡྷེ་གན། བཛྲ་ནི་བིདྱ་ཧཱུྃ། བཛྲ་གཱིརྟི་ཧཱུྃ། གསུམ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་ལ། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་ནི། རྒྱུ་གསུམ་རྐྱེན་ལྔ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་འདི། །སྣང་བ་ཆེན་པོ་སྣང་སྲིད་འཆར་བའི་རྒྱུ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཏེ། །མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོད་པའི་རྒྱུ། །རང་བཞིན་བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་འབྱུང་གནས་ཏེ། །རང་བྱུང་རྣམ་དག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །བདུད་རྩིའི་སྡོང་པོར་ཉིད་བཞུགས་པས། །དུག་གསུམ་རྣམ་རྟོག་གདོན་གྱི་གཉེན་པོ་ཡིན། །ཐིག་ཆེན་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ལ། །རྩི་མཆོག་མང་པོ་ཀུན་སྐྱེས་ཏེ། །སྐྱེ་འགྲོའི་གསོས་སུ་གྱུར་པ་ལྟར། །བདག་ཉིད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །སྲོག་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །རྣམ་རྟོག་ནད་ཀྱི་གསོས་སུ་ཆེ། །རྒྱུ་གསུམ་རྐྱེན་ལྔ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་འདིས། །ཕྱོགས་བཅུ་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་བཅས་པ་ལ། །རྣམ་དག་བདུད་རྩི་དམ་རྫས་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་ཐིག་ལེ་ལས་བདུད་རྩིའི་ལྷ་མོ་སྤྲིན་ཕུང་ཙམ་སྤྲོས་པས་མཉེས་མཆོད་ཕུལ་བར་བསམས་ལ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེ་བཙུན་མཆོག །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ལ། །རྣམ་དག་བདུད་རྩི༴ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས། སརྦ་པཉྩ༴ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་དབང་སྒྱུར་རིགས་ཀྱི་ཡུམ། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཡུམ་ལྔ་ལ། །རྣམ་དག་ཐུགས་རྗེས༴ སརྦ༴ ཡེ་ཤེས་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །བདེ་འགྲོ་ཐོད་ཕྲེང་རྗེ་མོ་བཅུ་བཞི་ལ། །རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ སརྦ༴ སྤྲུལ་སྐུ་དྲག་མོ་འཇིགས་མཛད་ཁྲོ་མོའི་ཞལ། །ཆགས་བྱེད་ལ་སོགས་སྲིད་པ་དམན་མོ་ལ། །རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ སརྦ༴ དཔལ་གྱི་འཁོར་སྐྱོང་བཛྲ་ཨཱ་རལླི། །མི་སྲིན་ལ་སོགས་དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ལ། །རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ སརྦ༴ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་མ། །འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ སརྦ༴ ལྷག་མ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེས་ལེན་གྱི་ཚུལ་དུ་བདུད་རྩིའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བཅུད་དུ་སྩལ་བར་བསམ། ཀུན་འདུས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། །ཕྲ་མོ་སྟོང་དང་སྦོམ་པོ་བརྒྱད། །བསྡུས་ནས་གོང་བུར་བསྒྲིལ་བ་ལས། །བསྡུ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་རྣམ་སྦྱངས་ནས། །འཕྲོ་འདུས་འོད་དུ་འབར་བ་ལས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །ཟོས་ན་དཔལ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱའ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། གུ་ཎ་སིདྡྷི་སྭཱ། ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱ། འབྲུ་ལྔ་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་ཐིག་ལེ་བྱ་ཞིང་མྱང་ངོ༌། །བཞི་པ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི། འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་ལྷ་མོ་གསལ་སྟོང་གྲགས་སྟོང་ཚིམས་སྟོང་མྱང་སྟོང་འཇམ་སྟོང་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པར་སྦྱར་བ་འདི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། །ཐུགས་དམ་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ། ཧ་ཧཱུྃ་མ་མ་ཕཊ་བྷྱོ། རུ་ལུ་རུ་ལུ་པྲ་ཏཱི་ཛ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ལྔ་པ་བདུད་རྩི་གསང་ནན་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། བདུད་རྩི་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་དུང་ཆོས་རི་རབ་ཙམ་བདུད་རྩི་མུ་ཏིག་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་གྱིས་བཀང་བ་ལྷ་རྣམ་ལ་དཀར་སི་ལི་ལི་ཕུལ་བར་བསམས་ལ། སྲིད་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལས། །དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲས་རོལ་པ་ཚུལ་བཞིན་མཛོད། །རྒྱུ་ལས་རྐྱེན་དུ་བསྐྱེད་པའི་བདུད་རྩི་འདི། །རྣམ་རྟོག་གཞོམ་ཕྱིར་སྐུ་ལ་ཐིམ་པར་མཛོད། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། དྲུག་པ་རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ལྷ་མོ་དབང་ཆེན་དམར་ནག་གི་བྷནྡྷ་ཁོར་ཡུག་ཙམ་ལས་རཀྟ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཆགས་པར་བསམ། ཧཱུྃ། སྟོང་གསུམ་ཐོད་པ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ། །རྒྱུད་དྲུག་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་བཅུད་ཀྱི་མཆོག །ཡེ་ཤེས་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ་ལགས་ཀྱིས། །གདུག་པ་བསྒྲལ་ཕྱིར་ཆགས་པའི་མཆོད་པ་བཞེས། །མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། བདུན་པ་བསྒྲལ་མཆོད་ནི། བཛྲ་ཙཀྲ་རཏྣ་པདྨ་ཁཌྒ་ཛྭ་ལ་རཾ་སྥ་ཎ་ཕཊ། རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་དུ་འཕྲོས། ཨ་ནྲྀ་སུ་ཏྲི་པྲེ་དུ་ཛ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛྭ་ལ་རྃ། འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་གྱི་རྟོག་སྒྲིབ་ས་བོན་བཅས་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས། ཨ་ཡཾ་ཡུ་ཏི་ཛ། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། དེ་རྣམས་ཟླ་དཀྱིལ་ལ་བཞག་ཅིང་རླུང་གིས་འོག་མིན་ཏུ་བཏེགས། ཕུང་པོ་རྣམས་བསྡུས་ནས་ལྷ་ལ་ཕུལ་བས་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང་བར་གྱུར། ཞེ་སྡང་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ཕ་དང་ཕུ་བོ་མེས་པོ་དང༌། །ལྷ་དང་བྲམ་ཟེ་མུ་སྟེགས་དང༌། །བྲན་དང་གཡོག་པོ་ལ་སོགས་ཏེ། །ཞིང་བཅུ་དག་དང་ལྡན་པ་ལ། །ཕུང་པོ་བསད་ནས་སྙིང་ཕྱུང་སྟེ། །དངོས་གྲུབ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཐོབ། མ་ཧཱ་ཏ་ན་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཏི་ར་བཾ་ཁཱ་ཧི། བརྒྱད་པ་སྦྱོར་མཆོད་ནི། དོན་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་རྟག་པ་ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་སྡོང་གིས་མཆོད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨེ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་རཏྣ་མཱ་ལེ་པཱུ་ཛ་ཏྲཱྃ༔ འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །མ་དང་སྲིང་མོ་བུ་མོ་དང༌། །ལྷ་མོ་ཀླུ་མོ་རིགས་ངན་དང༌། །བྲན་དང་གཡོག་པོ་ལ་སོགས་ཏེ། །གདོལ་པ་མོ་དང་ཕྱལ་བ་དང༌། །ཚུལ་གྱིས་སྦྱར་ན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །མ་ཧཱ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཁཱ་ཧི། དགུ་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། །དོན་དམ་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་སྒྲུབ་པ་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དགོངས་པ་གསལ་བཏབ་ལ། ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་དངོས་མེད་དེ། །དངོས་མེད་ཡི་གེ་སྟོང་པས་སྦྱངས། །སྟོང་ཉིད་སྟོང་པས་ཡེ་ནས་དབེན། །རྫོགས་པའི་སྣོད་ཀྱང་དངོས་ཀྱིས་སྟོང༌། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟོང་པས་སྟོང༌། །གདོད་ནས་སྟོང་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན། །རྟོགས་ན་སྟོང་པའི་འབྲས་བུ་མིན། །ལེགས་དང་ཉེས་པའི་གཉིས་མེད་དེ། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ལེན་པ་མེད། །གདོད་ནས་ལེན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །སརྦ་གནྟི་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ། བཅུ་པ་ཚོགས་མཆོད་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་ངོ༌། །བཅུ་གཅིག་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཧོཿ ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་ཆོས་ཀྱི་ཀློང་གདལ་ནས། །ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་མེད་བརྡལ་བའི་རང་བཞིན་ལས། །ཡེ་ཤེས་མ་འགག་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པ་མ་མོའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་ལས་ལས་གྲུབ་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་མ་ལུས་པ། །དངོས་རྣམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་ཏེ་འབུལ། །གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལས། །དམ་བཅའ་འགལ་འཁྲུལ་བྱུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་རྫོགས་ནས། །འདི་དང་ཕྱི་མའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཐེག་ཆེན་སྔགས་ལ་འཚེ་བའི་ཞིང་བཅུ་རྣམས། །མ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེས་བརླག་ཅིང་ཞི་བར་མཛོད། སྤྱི་དོན་ལྔ་པ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། །མཆོག་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཐུན་མོང་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཛབ་ང་དབྱེ་བ། འཛབ་དངོས། སྐབས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དབྱེ་གཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ནས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཀ་པཱ་ལ་བྷྲཱུྃ་ཕཊ་ཛཿ ཧཱུྃ་ཧ་མ་ཕཊ་བྷྱོ་ཕཊ་ཛ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལོགས་སུ་བྱེ་ནས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མེ་རི་འདབ་འབྱར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དང༌། ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་ལས། སྙིང་པོ་དགོངས་པ་གསུམ་གྱིས་བཟླ། ཞེས་གསུངས་པས་དང་པོ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་དགོངས་པ་ནི། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་ཤིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་འཛིན་ཅིང་བཟླ་བའོ། །གཉིས་པ་གསུང་ཡི་གེའི་ཕྲེང་བ་ལ་དགོངས་པ་ནི། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་གཡས་སུ་བསྐོར་བ། འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་སོ་སོའི་ས་བོན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གཡོན་དུ་བསྐོར་བ། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་རིམ་པ་གསུམ་དུ་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་མཉེས་པར་བྱས། འགྲོ་དྲུག་གི་སྒྲིབ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་བཀྲུས། དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་མེ་འོད་དམར་ནག་གིས་ཚར་བཅད། སླར་འདུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ལ། ཛབ྄་སྐུལ་ནི། ཧཱུྃ། བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་སྐུ། །ཉིད་ཞི་བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཚོགས། །དབྱིངས་ནས་བསྒྲུབ་ཅིང་གསལ་བར་སྐུ་བསྐྱེད་ན། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གསོ་བའི་ཆོ་ག་མཛོད། །ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བདག་བསྒོམས་ནས། །བཟླས་བརྗོད་གྲངས་དང་དུས་ཀྱི་བསྙེན་མཆོད་འབུལ། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊ། མ་མ་ཡོ་གི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བྷྱོ། མ་མ་ཡོ་གི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བྷྱོ། མ་མ་ཡོ་གི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བྷྱོ། ཞེས་གཙོ་འཁོར་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་བཟླས་པ་ཉིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟླའོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ཆོས་ཉིད་ལ་དགོངས་པ་ནི། སྣང་སྲིད་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཁའ་ཀློང་ལས་མ་གཡོས་པའི་དགོངས་པ་སྲོག་ཏུ་བཟུང་བའོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་བཟླས་པ་ནི། ཛབ྄་ཁང་མ་ཕྱེས་ཀྱང་ཆོག་ལ། ཇི་སྐད་དུ། རང་ལ་ཡེ་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན། །སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ན། །ལྔ་འདུས་འོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ། །སྟེང་འོག་ཟུང་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །ཆགས་པ་འདུལ་དང་དབུ་རྒྱན་ཚུལ། ཅེས་སོགས་ལུས་གནས་རྩའི་འཁོར་ལོ་རྩ་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་རྩ་དང་དྭངས་མའི་འོད་ལ་མཚུངས་ལྡན་ཏུ་གནས་པའི་མ་མོ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བ་གསུམ་པོ་གོང་ལྟར་ལ། བཟླས་པའང་གོང་གསལ་དང་འབྲུ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང་སྦྱར་ལ་རླུང་བཟླས་གཙོར་བྱ། མཐར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད་པས་མཉེས། འོད་དུ་ཞུ་ནས་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་ཐིམ། དེ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ཐིམ་པས་རྟོག་སྒྲིབ་སྦྱངས། རྩ་གནས་འོད་དུ་འབར། དེ་ལ་གནས་པའི་མ་མོ་རྣམས་ཀྱང་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་སྙིང་པོའི་འོད་ལ་འདུས། དེའང་ཆེ་ཆུང་ཇེ་ཕྲ་ལ་ཡལ་བར་བསམ། གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། བསྟོད་པ། བཤགས་པ། འཛབ་ཁང་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྐབས་འདིར་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་འདི་ཙམ་བྱ་སྟེ། ཧཱུྃ། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་དགྲ་ཟིན་མི་མངའ་ཡང༌། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཁྲོ་བོ་དྲག་པོའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་མ་མོ་ཡུམ་ཆེན་སྐུ་ལ་འཁྲིལ། །ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར་སྣང་ཞིང༌། །ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཉིད་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔས་འགྲོ་དོན་རྟག་ཏུ་མཛད། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ལྔ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཐུགས་རྗེས་སྤྲུལ་པ་འགྱེད། །གདུལ་བྱ་འཇཽམས་མཛད་ཁྲོ་མོའི་ཚུལ་འཛིན་མ། །ཡེ་ཤེས་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བསྟན་ཞིང༌། །དྲག་པོའི་ལས་མཛད་ཁྲོ་མོ་འཇིགས་པའི་སྐུ། །དྲེགས་པ་འདུལ་བྱེད་རྔམས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །སྤྲུལ་སྐུ་དམན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་སོགས། །མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་བ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །སྲིད་པ་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གཉིས་པ་ནི། ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས། །མ་རིག་དབང་གིས་སྒྲོ་དང་སྐུར་བཏབ་སྟེ། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོར་སྨིན། །དེ་ལྡོག་དོན་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་དམ་མནོས་ཏེ། །བདག་ཅག་མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས། །བག་མེད་ཚུལ་གྱིས་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་པས། །རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མངའ་ཁྱོད་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཞེས་བཟླས་པས་ཉེས་བྱས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་བཤགས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་བཞིན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱེར་མེད་དུ་བརྟག་པར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམས་ནས། གསལ་ཞིང་བརྟན་པའི་ཕྱིར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའང་བཟླའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་འཛབ་ཀྱི་དགོངས་པ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་འབོད་རྦད་བསད་གསུམ་དང་སྒྲོལ་བ་དང༌། མདོས་སྐོང་དང་དབང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་སྔགས་དོན་རབ་གསལ་དང་གབ་པའི་སྤུ་གྲི་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང༌། དེའི་ཚེ་བཟླས་པའི་མཐར་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟོད་པ་དང་འཁོར་གྱི་བཅོལ་བསྐུལ་རིང་མོ་རྣམས་ངེས་པར་སྦྱོར་དགོས་པས་སྐབས་ཕྱེད་པར་བྱའོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་སྤྱི་སྡོམ་ལས་ལྔར་གསུངས་ཏེ། །ཚོགས་མཆོད། ལྷག་ཆོག །གཏོར་སྐྱོང༌། ཉེར་བསྡུ། བསྔོ་སྨོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། བཤམ་བརླབ། སྤྱན་འདྲེན། །བསྟོདབསྐུལ། མཆོད་བཤགས་བསྒྲལ་བསྟབ། ཚོགས་རོལ་ཅིང་སྨོན་མལ་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་རྫས་སུ་འོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བཤམས་ནས་དྲི་ཆབ་ཀྱིས་གཏོར་ལ། ཨོཾ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཞེས་བརྗོད་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མེ་རླུང་ཆུར་བྱུང་བས་དངོས་འཛིན་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཚོགས་གཞོང་བྷནྡྷ་འབར་བའི་སྣོད་དུ་ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཡི་གེ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་ནི། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་པདྨ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཧཱུྃ་མ་མ་ཕཊ་བྷྱོ་རཾ། ཞེས་པས་ལྷའི་འཁོར་ལོར་གསལ་བཏབ། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ལྷུན་རྫོགས་རིགས་ཀྱི་གཙོ། །ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་རྒྱལ་ལྔ། །མ་ཚོགས་ཟིལ་གནོན་ཁྲོ་བོ་འཁོར་དང་བཅས། །མ་མོའི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཀུན་འབྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་མངའ་བདག་མོ། །བཞི་ཟུར་ཞབས་བརྒྱད་ཞལ་ལྔ་འབར། །མཁའ་བཞི་བདེ་ཀློང་དབྱིངས་སུ་གསལ། །མཁའ་ལ་དུས་བཞིའི་ཆ་སྙོམས་མ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། མ་མོ་ཆེན་མོ་རུས་བདག་མོ། །སྣ་ཚོགས་འགྱུར་བའི་སྐུ་མདོག་ལ། །ཞལ་གསུམ་ཤར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། མ་མོ་ཆེན་མོ་དབུགས་བདག་མོ། །སྣ་ཚོགས་འགྱུར་བའི་སྐུ་མདོག་ལ། །ཞལ་གསུམ་བྱང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས༴ ཧཱུྃ། མ་མོ་ཆེན་མོ་རླན་བདག་མོ། །སྣ་ཚོགས༴ ཞལ་གསུམ་ནུབ་ཀྱི༴ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས༴ ཧཱུྃ། མ་མོ་ཆེན་མོ་དྲོད་བདག་མོ། །སྣ་ཚོགས༴ །ཞལ་གསུམ་ལྷོ་ཡི༴ །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས༴ ཧཱུྃ། མ་མོ་ཆེན་མོ་བཀྲག་བདག་མོ། །སྣ་ཚོགས༴ །ཞལ་གསུམ་ནམ་མཁའི༴ །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས༴ ཡང་གསང་སྦས་མ་དྲུག་གི་གཙོ་མོ་དང༌། །བདེ་འགྲོ་ལ་སོགས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཆགས་བྱེད་ལ་སོགས་སྲིད་པ་དམན་མོའི་འཁོར། །མི་སྲིན་ལ་སོགས་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །རྣལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཛྙཱ་ན་མ་ཏྲི་མཎྜ་ལ་ཨ་གད་ཚམ། དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཛཿཛཿཛཿ གསུམ་པ་ནི། ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡུམ། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲོ་མོའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང༌། །གཉིས་མེད་ཧ་ཧ་བཞད་ཅིང་རྔམས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་འབྱིན། །མཆེ་བ་དམར་པོ་གཙིགས་ནས་སྙིང་འདྲེན་རྐན་སྒྲ་ཅན། །སྐྱེ་ཤིའི་རྩ་བ་བཅད་ནས་བདེ་ཀློང་དབྱིངས་སུ་སྡུད། །སྐུ་མདོག་ཁྲ་མོར་བཞུགས་ཤིང་དབང་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། །ཕྱག་བརྙན་སྤྲུལ་པ་གཏོང་ཞིང་དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་སྡུད། །མ་ཚོགས་འཁོར་དུ་བསྡུས་ནས་བྷ་གའི་མངའ་མཛད་མ། །དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཚོགས་ལ་བབས་ཀྱིས་རྔམས་པའི་སྒྲ་ཕྱུངས་ཤིག །བཞི་པ་ལ་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། གཏོར་མའི་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་ལ། དུར་ཁྲོད་དམར་སྨུག་བསྐལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིས་སྟོང་ཤར་བའི་འོད། །ཉིད་ཞི་ཁ་ལེ་བྷ་གའི་ཀློང་ལྔ་ནས། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་རྣམས་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མ་ཚོགས་ཕྲ་མེན་ཐོད་ཕྲེང་དང༌། །ཅི་བགྱིས་བཀའ་ཉན་སྲིད་པ་དམན་མོའི་ཚོགས། །བྷནྡྷ་སྣོད་བཅུད་དམར་ཆེན་བསྐྱིལ་བ་དང༌། །ཤ་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་ཤེལ་སྒོང་གཟུགས་ཀྱི་མཆོག །སྨན་ཆེན་ལྔ་དང་ཚེ་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ། །སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་འདི། །མ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། །བར་པས་བཤགས་པ་ཕུལ་ཏེ། ཧཱུྃཿ རང་རིག་ཡེ་ནས་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པའི་དལ། །འབྱུང་བ་ཡེ་ནས་མི་རྟོག་སྣ་ཚོགས་མ་མོའི་དལ། །རང་རིག་རང་བྱུང་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པས། །མ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་མཆོད་ནི། འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་ཧཱུྃ་ཞེས་རང་ལ་བསྡུ། ཚོགས་ཕུད་གསུམ་པ་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་སྲིད་པ་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱིས། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ནྲྀ་ཡྃ་ཛཿ ནྲྀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་པས་དགུག་བཅིངས་བསྡམས་ནས་མྱོས་པར་བྱས་པས། དམིགས་བྱ་མགོན་མེད་སྐྱབས་བྲལ་རྣམ་པར་རྒུད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཕུར་པ་ཚེ་ཁྲུས་ཀྱི་དགོངས་པས་གདབ་ལ། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཕུར་པ་ཟུར་གསུམ་པ། །མགོ་བོ་རྒྱ་མདུད་བསྟན་པ་མཁའ་འགྲོ་ལྔ། །ལོག་ལ་ཟུར་བརྒྱད་རྗེ་མོ་བཅུ་བཞིའི་ཚོགས། །སྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་སྨན་མོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ། །རྩེ་མོ་ཟུར་གསུམ་སྲིན་མོ་བདུན་གྱི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཀཱི་ལ་ཡ། །གང་ལ་དམིགས་པའི་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་རྒྱོབ། སྔགས་མཐར། སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རལ་གྲིས་གཏུབས་ལ། ཧཱུྃ། ང་ནི་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཆེན་དཔལ་རྣོན་གྱིས། །ལོག་རྟོག་འཁོར་བ་རྒྱུན་བཅད་དོ། །མ་མ་ཏྲག་རཀྴ་ཆྒཻ་མཱ་ར་ཡ་ཤཀྟི་རྦད། བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མར་སྦར་བ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་པར་མོས་ལ་བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དྲག་པོ་འཇིགས་པའི་ཞལ། །འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ །དུག་གསུམ་འཆེལ་བའི་རུ་ཏྲ་ཞལ་དུ་བསྟབ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་ཐུགས་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །རིགས་འདུས་ཡུམ་ཆེན་ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ། །ལོག་རྟོག་གདུག་པ་ཁྲོ་མོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ། །རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ །དུག་ལྔ་ལོག་པའི་དགྲ་བགེགས་ཞལ་དུ་བསྟབ། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་མཁའ་བཞི་དབྱིངས་དང་ལྔ། །འབྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །དབང་དྲག་ལས་མཛད་སྒྲོལ་ཡུམ་བདེ་འགྲོ་མ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་མ་མོ་བཅུ་གསུམ་དང༌། །ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་དམན་མོ་དབང་ཕྱུག་མ། །བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་མ་ལུས་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སྟྲཾ། རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ལྔ་པ་ནི། བརྡ་དང་བརྡའི་འབུལ་ལེན་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚུལ་དུ་ཚོགས་རྫས་རྣམས་བླང་དོར་གྱི་རྟོགས་པ་མེད་པར་རོལ་ཅིང་སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བྱས་ལ་མཐར། ཧོཿ མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ། །རྣལ་འབྱོར་པས་ཚོགས་ཀྱི་པཱུ་ཛ་ཕུལ་བས། ལྷ་མཉེས། དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བསྐངས། ཆགས་ཉམས་ཐམས་ཅད་བྱང་ནས། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །གཉིས་པ་ལྷག་མའི་ཆོ་ག་ལ་ལྔ། བཤམ་ཞིང་བརླབ་པ། མགྲོན་འགུགས་པ། དབང་དུ་བསྡུ་བ། མཆོད་པའི་རིམ་པ། རྗེས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷག་མ་རྣམས་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དམེ་གཏོར་དང༌། སྔར་ཟུར་དུ་བཅད་པའི་ཕུད་དང༌། མཆོད་པའི་རས་མ། མར་མེ་དང་བཅས་པ་རྣམས། དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཧ་ཅང་མི་རིང་བའི་ཤར་ལྷོར་ཞིང་ལྤགས་ལ་རཀྟས་ཆོས་འབྱུང་ཟླ་གམ་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་ཁར་བཞག །རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བ་ལས། ཁྱད་པར་ལྷག་མའི་གནས་སུ། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་བནྡྷ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་བྷཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧ་ཧཱུྃ་མ་ཕཊ་བྷྱོ། ལྷག་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གདན་དང་བཅས་པ་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པ་ལ་ངོ་མཚར་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། གཏོར་མའི་གནས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་འབར་བར་བསམས་ནས་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་སྦྱར་བ་རེག་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་དྷིཥྛ་མ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ། ཞེས་བཟླས་པས་འདོད་ཡོན་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསམ། གཉིས་པ་ནི་བཤུགས་གླུ་རོལ་མོའི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །མ་སྲིང་ཆུང་མ་བུ་མོ་བྲན་མོའི་ཚོགས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་མ། །སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོས་འདིར་སྤྱོན་ཅིག །མཱ་ཏྲྀ་རུ་ལུ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ གསུམ་པ་ནི། འགུག་ཅིང་གདན་ཏུ་བཏིང༌། སྙིང་ཁྲག་འཕྲོག །ཟིལ་གནོན། ལས་འགྱེད་རྣམས་གོང་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། མ་མ་ཏིཥྛ་ནན། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ཙཊྚ་ནན། ཏྲ་ཏ་ཕཊ་ནན། ཧཱུྃ། ང་ནི་ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་རྗེ། །ང་ནི་མ་མོ་ཀུན་གྱི་ཡབ། །ང་ནི་སྲིད་གསུམ་སྙིང་རྗེའི་མཆོག །ང་ནི་མ་མོ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཁྲག་ལྡགས། །ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་ང་ལ་ཡོད། །ང་ཡིས་ལས་བཅོལ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲུབས། ཛཿཧཱུྃ་ཏི་མ་བྷྱོ། མ་མ་བྷྱོ། རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཏྲག་མོ་བྷྱོ། བཞི་པ་ལ་གསུམ། དང་པོ་སྤྱིར་མཆོད་དེ། མགྲོན་རྣམས་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུར་བཞུགས་པས་གཏོར་མ་བཞེས་པར་བསམས་ལ་ཐོད་རྒྱས་བསྟབ་ཅིང༌། བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི། མ་མ་རུ་ལུ་གིང་ཀ་ར་ཛ་ཡ་བྷྱོ། པྲ་ཏཱི་ཛ་ཨི་མཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། རཀྟ་པི་པ་ཏོ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྟོབ་ཅིང་སྨན་རག་སྦྲེང༌། གཉིས་པ་ཡར་གནས་ནི། ཧཱུྃ། དཔལ་གྱི་འཁོར་ཚོགས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྲིད་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ཕྲ་མེན་རྒྱ་མཚོ་མ། །མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་ཅན། །སྒྲོལ་བྱེད་ཤ་ཟ་ཁྲོས་པའི་མ་མོ་བཞི། །སྟོང་གསུམ་ཕུང་བར་བྱེད་པའི་བདུད་མོ་བཞི། །སྦྱོར་བ་ཉུལ་ལེ་ཕྱོགས་ཀྱི་མ་མོ་བཞི། །བྱང་སེམས་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་གཉིས། །ཀུན་ཀྱང་མཛེས་པའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་མོ། །ལག་ན་བྷནྡྷ་རལ་གྲི་ཐོགས། །ད་རུང་འཇིག་རྟེན་མ་འདས་ཀྱིས། །རྒྱན་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་གྲུབ་པར་གྱིས། མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི། གསུམ་པ་ནི། གཏོར་མ་ཕུད་དང་བཅས་པ་དམེ་གཏོར་དུ་བླུགས་ནས། ལྕེ་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་རོལ་པ་མཛད་པའི་བྱང་སེམས་ཛ་གད་ཀྱི་ཁ་ཕྲུ་དང་རོ་གཅིག་པ་ཧེ་རུ་ཀའི་དམ་རྫས་དབབ་ཅིང༌། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། ཧཱུྃ། ཟངས་ཀ་ཆེན་མོ་ཧེ་རུ་ཀ་ནི་དང༌། །ཟ་བྱེད་དྲུག་དང་འདོད་ཁམས་ཉུལ་ལེ་གསུམ། །སྨན་ཕྲན་སྤུན་དང་ཟ་བྱེད་སྲིན་མོ་བདུན། །དམག་གི་རྒྱལ་མོ་ལས་ཀྱི་སྲིང་མོ་བཞི། །མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །སྒྲོལ་བའི་གིང་ཆེན་ཕོ་དགུ་མོ་དགུ་དང༌། །འབར་མ་སྦོར་མ་རྡོ་རྗེ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་གཏོགས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །མཆོད་ཡོན་བཞེས་ལ་དམར་གྱི་གཏོར་མ་ལོངས། །སྔོན་ཚེ་ཁས་བླངས་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། ལྔ་པ་ནི། ཡ་ཧི་གཙྪས་ཕྱི་འཁོར་གྱི་མགྲོན་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་ལ་གཏོར་མ་ཕྱིར་དོར། ཧཱུྃ་ཞེས་པས་ལྷག་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་གི་སྙིང་གར་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་གཏོར་སྐྱོང་ནི། ཕྱི་རོལ་དུ་བརྟན་མའི་གཏོར་མ་སྨན་ཕུད་ཀྱིས་བྲན་ལ། ཏྲཾ་རཏྣ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་ཕཊ། ཞེས་བརྗོད་པས་གཏོར་མའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་ཞིང་རིན་པོ་ཆེའི་གུར་ཁང་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་བསམས་ལ། འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཧཱུྃ། ཚོགས་དང་བཀའ་ཡི་ཚོགས་བཅས་ཉིད། །ཁྲག་འཐུང་དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་སྐུ། །ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་སྐྱོང་མ་རྣམས། །འདིར་སྤྱོན་དམ་སྐོངས་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདག་ཉིད་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་བདུད་མོ་བཞི། །གངས་དཀར་ཤ་མེད་ལ་སོགས་གནོད་སྦྱིན་བཞི། །ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་ལ་སོགས་སྨན་མོ་བཞི། །བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་ཆེ་ཞེ་ཆེན་མོ་རྣམས། །བྲན་གཡོག་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །ལྷབ་ལྷུབ་མང་པོའི་རྒྱན་དང་བཅས། །སིལ་སྙན་མང་པོའི་སྒྲ་དང་བཅས། །འདིར་སྤྱོན་དམ་སྐོངས་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཆེ་ཞེ་ཆེན་མོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱང༌། །ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། །རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཡིས། །ཞིང་ཆེན་སྟན་ལ་བཀོད་ནས་ཀྱང༌། །ལག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་གཏད་ནས་ནི། །དབང་བསྐུར་གསང་བའི་མཚན་ནས་བརྗོད། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གྲལ་དུ་བཞག །བོད་ཁམས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང༌། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་བྱ་ཞེས། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པའི། །གཡར་དམ་གཉན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ། །དམ་རྫས་བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་ལོང༌། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ལ་ལ། ལེ་ལེ། ཏཾ་ཏཾ། ཏེ་ཏེ། ཁ་རཀྨ། མ་མ་སྲིང་འགྲོ་མ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་དང༌། མ་ཧཱ་པཉྩ་སོགས་ཀྱིས་སྨན་གཏོར་རཀྟས་མཆོད་ཅིང་སྨན་རག་སྦྲེང༌། ཕྲིན་ལས་གསོལ་ལ། ཡ་ཧི་གཙྪས་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལ་གཏོར་མ་གཙང་སར་བསྐྱལ་ལོ། །བཞི་པ་ཉེར་བསྡུ་ནི། གཞུང་ལས་མ་གསུངས་ཀྱང་སྤྱི་ལྟར་སྤྲོ་ན་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་ནོངས་བཤགས་བཅས་བྱ། བསྐྱེད་ཆོག་དང་མཐུན་པའི་བསྡུ་རིམ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་པར་བསྡུ། །ཕོ་བྲང་འཁོར་གྱི་མ་མོར་བསྡུ། །བྷ་ག་དབྱིངས་ཀྱི་སྲས་མོ་ལྔ། །བདག་གི་འབྱུང་བ་ལྔ་རུ་བསྡུ། །སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་ཐོད་ཕྲེང་གཉིས། །བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་ཐིག་ལེར་བསྡུ། །ཁྲོས་པའི་དབང་ཆེན་བཞི་པོ་ཡང༌། །བདག་གི་དྭངས་མ་བཞི་རུ་བསྡུ། །སྦས་པའི་མ་བཞི་དགྱེས་སྡེ་བཞི། །སྲིད་པའི་དྭངས་མ་བརྒྱད་དུ་བསྡུ། །ཆ་བྱེད་ཆ་སྙོམས་སྤུན་གཉིས་ནི། །བདེ་ཆེན་གསང་བའི་གནས་སུ་བསྡུ། །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྤུན་དྲུག་ནི། །བདག་གི་དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་བསྡུ། །འདོད་ཁམས་གཙོ་མོ་སྤུན་གཉིས་ནི། །བདག་གི་ཟངས་མའི་སྦུ་གུར་བསྡུ། །ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་སྤུན་གཉིས་ནི། །སྲིད་པའི་མདོ་སྡུད་ཉིད་ལ་བསྡུ། །མ་བདུན་དབང་པོ་བདུན་ལ་བསྡུ། །དམག་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་རྩ། །དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ནི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཕྲ་མོར་བསྡུ། །གཙོ་བོ་ཉིད་ནི་མུ་ཁ་ལེ། །ཀུན་གཞི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུའོ། །ཞེས་རྟག་མཐའ་བསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་རྩ་སྔགས་བརྗོད་པས། ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ སྙིང་གར་ཧཱུྃ་ཡིག་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་བསམ་ཞིང༌། བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵཱ་ཧཾ་ཞེས་པས་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་བཅིངས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་བསམས་ལ་ཆད་པའི་འཛིན་སྟངས་བསལ། སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བ་བྱའོ། ལྔ་པ་ནི། ཧོ༔ མ་རྒྱུད་དཀྱིལ་འཁོར་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་གསུམ་གསལ་བ་ཡི། །ཏིང་འཛིན་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་ལ། །དབང་ཐོབ་རང་གྲོལ་སངས་རྒྱས་ནས། །འགྲོ་དོན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །བདག་གིས་འབད་ནས་ཕྲིན་ལས་འདི་བགྱིས་པས། །ཐུགས་དམ་བསྐངས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་གྱུར་ནས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམས་དང༌། ཤིས་པ་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །འདིའི་དམིགས་བཟླས་གོམས་ནས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལ་གནང་བའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་གསལ་བ་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ། རིམ་པ་དང་པོས་རྒྱུད་སྨིན་ནས་གྲོལ་ལམ་དང༌། ཐབས་ལམ་དང༌། ཐབས་ལམ་གསང་བའི་རྫོགས་རིམ་རྣམས་ཏིང་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་དཔལ་ཆེན་པོའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སྔོན་དུས་མ་གཤིན་ཕུར་གསུམ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན། །སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་དར་ཆེ་ཡང༌། །དེང་སང་ཕྲིན་ལས་བོན་གྱེར་ཙམ་དུ་སོང༌། །དེ་ལས་མ་མོ་མིང་ཙམ་འཛིན་པའང་དཀོན། །བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དངོས་བཀའ་དྲིན་དང༌། །རང་ཉིད་དད་བློ་སྔོན་སྨོན་ཡུལ་འཛོམ་ནས། །འདི་རྙེད་ཕྱིར་ན་ཡིག་ཚོགས་མ་འཛེམ་པར། །རང་རྐང་ཚུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་འདི་བསྡེབས་སོ། །ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་རྟོག་ཀུན། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཀློང་ཐིམ་པ་ལས། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ལེགས་འབྱུང་ཕྱིར་ཐབས་མཆོག་འདི། །ཕན་འདོད་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དུ་གཉེར་བར་རིགས། །བསྐྱེད་བཟླས་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་རྩ་ཐིག་རླུང༌། །སྲིད་པ་མ་རྒྱུད་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་སྨིན། །རྫོགས་རིམ་ཉམས་འོག་ཆུད་ནས་དེ་ཀུན་ཀྱང༌། །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བཀའ་སྲོལ་འདིའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ལྟོ་སྦྱར་ཏེ་རང་འདྲའི་བློ་དམན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/srid pa ma mo sgang shar gyi phrin las khrigs bsdebs rnam gsal du bkod pa bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__shrI mAM gu ru he ru kaM na mA mi/__bde chen rdo rje bdud rtsi'i chu rgyun gyis/__/bdag rgyud smin mdzad 'khor lo'i mgon po dang*/__/gang de'i sgyu 'phrul srid pa ma rgyud kyi/__/dkyil 'khor rig 'dzin srung mar bcas la 'dud/__/ra shag zab gter ma mo sgang shar gyi/__/phrin las rgya gzhung rmongs pas rtogs dka' bas/__/tshig 'grel mngon rtogs bsdebs nas 'dir 'god kyis/__/lha dang srung mas gnang ba'i skabs stsol cig__/de'ang gzhung las/__dbyings phyug thugs dam can rnams bskang ba dang*/__/'di dang phyi ma'i dngos grub bsgrub pa dang*/__/rkyen bzlog dgra bgegs 'dul zhing tshar bcad phyir/__/mchod pa'i phrin las khyad par 'di brtsam mo/__/zhes gnas skabs dang mthar thug gi 'dod don thams cad bde blag tu sgrub par byed pa'i dgos pa khyad par can gyi phrin las 'di la gsang rgyud mchod phrin spyi sdom las don gsum du gsungs te/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la gnyis/__sbyor ba rten bsham pa dang*/__cho ga'i sngon 'gro dngos so/__/dang po ni/__bsnyen sgrub kyi skabs su dkyil 'khor gtor mchod tshogs kyi yo byad la sogs pa dang*/__mdos kyi skabs su so so'i bcas gshom/__spyir rten rdzas sgrub rdzas skong rdzas ji ltar 'os shing tshogs pa gzhung bzhin 'du bya'o/__/gnyis pa la/__gzhung las/__bdag nyid lnga yis sngon 'gro'i las rdzogs bya/__/zhes gsungs pa ni/__bsgrub pa chen po dang 'brel ba yin la/__spyi sdom las/__sngon 'gro thun mong las la bdun/__/mtshams bshags sgo dbye brda phyag 'tshal/__/dam bca' byin dbab mchod rdzas brlab/__ces pa ltar la/__rngau ston gyi bsdus don tu thog mar sems bskyed pa'ang bshad pas de ltar na/__rang gi thugs ka'i hU~M gi 'od zer gyis bla ma rig 'dzin dpal chen mngon rdzogs rgyal po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa'i mtha' bzhi dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs byang chub sems dpa' la/__/dgos pa gsum gyi lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__/sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal kun dang bral bar shog__/bde dang rtag tu mi 'bral zhing*/__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/dzaHhU~M ba~M hoH__tshogs zhing rnams rang la thim par gyur/__de nas dang po mtshams gcod ni/__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka ma hA a kra hU~M/__bdag nyid dpal chen he ru kar gsal ba'i thugs ka'i hU~M las ye shes kyi khro mo mang po byung ste bgegs thams cad bsgral zhing tshar bcad nas tshur 'dus rang la thim par gyur/__hU~M ha he ma phaT b+h+yo/__dz+nyA na ma tri dz+wa la maN+Da la phaT phaT ha la hU~M phaT/__hU~M:__rdo rje ri rab lhun po'i rtse brgyad na/__/'bar ba'i lha brgyad dbang chen ka steng du/__/shin tu mi bzad gtum chen ha la'i gzugs/__/gshin rje ma traM ro yi dbyug pa phyar/__/gang la ci 'dul tsit+ta'i phreng bas brgyan/__/phra men dgu khri mang po'i 'khor gyis bskor/__/bskal pa'i me ri smug nag 'bar bas gtams/__/nam mkha'i khams kun me yi 'khor lor 'bar/__/rdo rje rgya gram 'bar bas me gtor nas/__/steng 'og shar lho nub byang 'phro zhing 'khyil/__/dur khrod mtshan mo'i me ni sngo nag 'bar/__/dbang drag gdug rtsub me ni kham nag 'bar/__/ye shes me lnga 'bar ba'i sa phyogs su/__/bar gcod byed pa'i bgegs tshogs ma lus kun/__/ting 'dzin me yis gzhob tu bsreg par bya/__hU~MH__ma mo gsang ba'i dkyil 'khor 'dir/__/gsang ba'i dam can so so rnams/__/'du ba la ni ma gtogs pa'i/__/thams cad 'das na rdul phran bzhin/__/ye shes me yis sreg par byed/__/'bar 'phro 'du klong gsal bar 'khrigs/__e ra~M/__phaT ra~M/__trag ra~M/__kha ra~M/__badz+ra dz+wa la ra~M/__gnyis pa bshags pa ni/__rdo rje bsdu ba'i rgya dang*/__badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__dbang po sde gsum gyi ma mo spyan drangs/__dz+nyA na ma tri pU dza khA hi/__zhes ting nge 'dzin gyi mchod pa phul bar bsam/__thal mo sbyar la/__hU~M/__chos kyi sku las longs spyod rdzogs pa'i sku/__/nyid zhi mu kha ma mo kun gyi gtso/__/gnyis med byang chub sems su ma gsal ba/__/nyid zhi bde mchog sku la bzod par gsol/__/'byung ba lnga las phyag rgya'i skur sprul pa/__/dbyings phyug ma lngas 'gro ba yongs la khyab/__rigs lnga'i sku dang sbyor ba ma gsal ba/__/dbyings phyug gco lnga'i sku la bzod par gsol/__/sprul pa'i longs spyod longs spyod rdzogs pa'i sku/__/phra men rgya mtsho ye shes ma mo'i gtso/__/bdud rtsi byang chub sems kyis ma mchod pa/__/phra men rgya mtsho'i sku la bzod par gsol/__/nyi zla thod phreng dkar mo kun gyi gtso/__/'bad rtsol chung zhing brtul zhugs chung ba yis/__/tsit+ta snying gi dam rdzas ma tshogs pa/__/gtso mo yum chen sku la bzod par gsol/__/khros pa'i dbang chen la sogs bcu gnyis ni/__/dam rdzas dang du len rngo ma thogs te/__/spos dang dung 'bud gsur gyi rgyun bkum pa/__/ma chen bcu gnyis sku la bzod par gsol/__/chags byed cha snyoms rin chen srid 'degs dang*/__/e ka dzA Ti dpal ldan chen mo dang*/__/dur khrod gnas pa'i ma bdun la sogs la/__/mAM sa la sogs bcad sor lhu rdum dang*/__/rak+ta dmar chen rba klong ma bskyil bas/__/thugs dam 'gal bar gyur pa bzod par gsol/__/gsum pa brda sgo dbye ba ni/__hU~M/__shar lho nub byang sgo bzhi nas/__/ye shes bzhi yi lha mtshon pas/__/tshad med bzhi yi sgo phye la/__/shes rab dkyil 'khor bstan du gsol/__/pra be sha ya phaT/__bzhi pa brda phyag 'tshal ba ni/__hU~M/__b+ha ga dbyings kyi dkyil 'khor na/__/ye shes ma mo mkha' 'gro rnams/__/shes rab yum gyi tshogs rnams la/__/rnal 'byor gus pas phyag 'tshal lo/__/a ti pu hoH__pra ti pu hoH__lnga pa dam bca' ba ni/__hU~M/__rnal 'byor dbang phyug ye shes rtsal 'chang bas/__/sems can don phyir nan tan mchog bskyed de/__/ma mo gsang ba'i lha tshogs dgongs su gsol/__/mi dge sdig pa'i las ngan mi spyod cing*/__/rtsa ba yan lag dam las mi 'da' bar/__/sku gsung thugs kyi dngos grub bsgrub par dam bca'o/__/dz+nyA na ma tri ta sa ma ya sid+d+hi hU~M ha/__drug pa byin dbab pa ni/__oM hU~M a la la hoHb+ha ga bAn sa ma ya hoH__sa ma ya stAM/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i dus la bab/__/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/__/byin gyis rlob pa'i dus la bab/__/dbang mchog bskur ba'i dus la bab/__/dngos grub stsol ba'i dus la bab/__/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob bcom ldan 'das/__/dbang chen dbang skur bcom ldan 'das/__/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/ma mo gsang ba lhun grub dkyil 'khor 'dir/__/bdag cag las kyi 'bras bu mchis par mdzod/__badz+ra sa ma ya sid+d+hi pheM/__rol mo sna tshogs kyi sgra sbyar zhing*/__hU~M hU~M hU~M hU~M/__gis byin bsdus pas/__nam mkha' gang ba'i lha tshogs thams cad bdag gnas yo byad rnams la thim ste/__sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor los byin gyis brlabs par bsam/__bdun pa mchod rdzas byin brlab ni/__bdud rtsi la dmigs te/__bdag gi thugs ka nas b+h+rU~M dkar po zhig 'phros pa las/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he/__ces pas 'khor lo rtsibs bzhi mu khyud dang bcas pa'i steng du sha lnga dang bdud rtsi lnga/__/de'i steng du/__sUr+Ya tsan+d+ra pad+ma maN+Da la/__ces pas nyi zla'i gdan lnga tshom gyi steng du/__oM hU~M swA A~M hA/__ha ha ha ha ha/__ces pas rigs lnga dang 'byung ba'i rgyal mo lnga yi sa bon/__de las 'od zer 'phros/__don gnyis byas/__tshur 'dus 'od du zhu ba las/__oM ma hA laM te ha/__hU~M g+hr-i sa mu haM ha/__swA dz+wa la ba raM ha/__AMHbi sha sa na ti ha/__hA bi ya~M ya~M te ha/__zhes pas rigs lnga yab yum gyi skur gyur/__badz+ra/__pad+ma/__mkha' gsang rdo rje dang pad+ma/__dzaHhU~M ba~M hoHsa sbyor ba mdzad/__byang chub sems las 'od zer 'phros/__ye shes kyi 'od zer/__sems can gyi tshe bkrag__/'byung ba'i rtsi bcud bsdus te rigs lnga yang 'od du zhu ste/__bdud rtsi mu tig dkar po ltar dkar lhud lhud gyur pa'i nang du/__hrIH__zhes brjod pas rta mgrin gyi sku lte ba man chad nub par bsam mo/__/oM AHhU~M swA hA badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHthA/__lan gsum/__bi shud+d+he a mr-i ta hU~M/__badz+ra a mr-i ta hU~M/__d+harma a mri ta hU~M/__dz+nyA na ma tri kro d+hI phaT/__rak+ta la/__badz+ra ban+d+ha b+h+rU~M/__rak+ta'i snod pad+ma b+hany+dza 'bar ba'i nang du/__ma sUr+Ya maN+Da la/__nyi ma'i dkyil 'khor/__ra ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la/__dmar chen khrag gi rgya mtsho 'dod yon gyi sprin phung 'phro bar gyur/__ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M/___gsum/__gtor ma la/__pad+ma ba liM ta b+h+rU~M/__gtor snod pad+ma b+hany+dza yangs shing rgya che ba'i nang du/__hU~M brjod pas gtor rdzas rang bzhin med par sbyangs/__AHsa bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par brlab/__oM kyis 'dod yon drug gi lha mo'i sprin phung mkha' khyab tu 'phro bar gyur/__oM AHhU~M ba lin+ta te dzo ba lin+ta ba la ba te gu h+ya sa ma ye swA hA/__lan gsum/__phyi mchod la/__stong pa'i ngang las mchod rdzas kyi snod dbyings kyi zhing khams bsam gyis mi khyab pa'i nang du/__oM shrI badz+ra dI bya hU~M/__badz+ra d+hU pe hU~M/__badz+ra puSh+pe hU~M/__badz+ra A lo ke hrIH__badz+ra gan+d+he gan/__badz+ra nai bid+ya hU~M/__badz+ra gIrti hU~M/__mchod rdzas ye shes lnga'i rnam rol rdo rje zhabs bsil la sogs 'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i sgyu 'phrul rol mo 'byams klas pas nam mkha' gang bar gyur/__ces so/__/gnyis pa dngos gzhi la spyi sdom las don nyer gnyis su gsungs kyang 'grel pa'i dgongs pas lnga/__ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor sems la bskyed pa/__ye shes kyi dkyil 'khor drang bstim phyag dang dam bcas bkur ba/__cha mthun las kyi ma mo lta spyod kyis dbang du sdud pa/__phyi nang gsang ba'i pU dzas mchod cing smon lam gdab nas lha dang gnyis su med par bsgrub pa'o/___/dang po la gsum/__rgyu ting nge 'dzin gsum gyis khog dbub/__'bras bu rten dang brten pa'i dkyil 'khor bskyed/__dag pa brjod cing dbang bskur ba'o/__/de'i dang po la gsum las/__thog mar de ting ni/__hU~M/__bdag nyid thig ler mnyam sbyar nas/__/rnam gsum rim gyis ting 'dzin bsgom/__/dmigs med ting 'dzin rnam dag cing*/__/skye med chos kyi dbyings su thim/__/dmigs med ma chags sa bon gyis/__/de bzhin nyid du rnam par grags/__/sems nyid ci la'ang mi rtog mi dmigs mi g.yo ba'i ka dag chen por bzhag__/gnyis pa kun ting ni/__snying rje nam mkha'i ngo bo las/__/blang dor med par snang ba yi/__/mtshams su sbyor ba'i sa bon gyis/__/kun tu snang zhes grags pa yin/__/de bzhin nyid ma rtogs pa'i sems can la phyogs ris med pa'i snying rje'i rang gdangs 'od lnga tshon gang bas snang srid 'od du gdal bar bsam/__gsum pa rgyu ting ni/__med pa'i rgyu las mngon shar ba/__/ye shes dbyings las shar ba ste/__/dpal chen thugs kyi sa bon ni/__/'dod chags gtan la 'bebs pa'i hU~M/__snang stong zung 'jug 'byung ba lnga 'dus kyi hU~M yig kha dog lnga ldan du gsal lo/__/gnyis pa la gnyis/__rten dang brten pa'o/__/dang po la gnyis/__'byung rim gzhal yas khang*/__gdan bskyed pa'o/__/dang po ni/__bdag gi 'byung lnga'i ngo bo las/__/sa bon las ni snang srid bsgom/__/dbyings las 'byung ba lnga ru bskyed/__/mkha' la rlung rten 'gro lnga'i gnas/__/sa bon gsum gyi ngang nyid kyis/__/b+ha ga nyid du gsal ba las/__/sa bon las ni 'bras bu bsgom/__rgyu'i hU~M yig las/__e ya~M ra su~M kaM ra~M rnams chad/__'byung ba'i rtog pa sbyangs/__tshur 'dus 'od du zhu ba las/__e A ka sha maN+Da la/__nam mkha' mthing nag gru gsum/__ya~M karma rak+sha haM/__rlung zla gam ljang skya/__ra rak+ta ma d+ha la/__rak+ta'i rgya mtsho dmar la zlum pa/__su~M rat+na ti ta maN+Da la/__sa gzhi gru bzhi ser po/__kiM ni ri ti/__keng rus ri rab/__ra~M badz+ra dz+wa la ra~M/__me gru gsum smug po 'bar ba'i klong du/__hU~M las b+h+rU~M chad gnas khang du 'dzin pa'i rtog pa sbyangs/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__b+h+rU~M bskyed rin chen gzhal yas khang*/__/phyi ltar yid bzhin lhun gyis grub/__/gru bzhi sgo bzhi rta babs sogs/__/byang chub phyogs kyi rgyan bkod rdzogs/__/mtha' dang dbus med mkha' dang mnyam/__/nang ltar dur khrod rol pa yi/__/bde gshegs pho brang gzhal yas khang*/__/rab 'jigs drag po'i chas kyis brgyan/__/phyi rol dur khrod gnas brgyad dang*/__/rdo rje'i ra ba me ris bskor/__/gsang ba bde chen chos kyi dbyings/__/zab mo rnam dag yum gyi klong*/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he rat+na tsakra pad+ma b+han+d+ha dz+nyA na maN+Da la/__rgyu las tsa yig ser po 'phros/__/rtsibs brgyad 'khor lor rnam par gsal/__/dz+nyA na tsakra/__gnyis pa gdan 'ding ba la gsum/__phyogs skyong dregs pa'i gdan ni/__rgyu yi hU~M las 'od zer 'phros/__/dregs pa bkug nas spyi chings bsnol/__de ba ti sta nan/__su+u ra na ti sta nan/__yak+sha ti sta nan/__nA ga ti sta nan/__ya ma ti sta nan/__ru dra ti sta nan/__zla gam mdun dmar brgya byin dang*/__/shar du+u sa bdag byang gnod sbyin/__/nub tu chu bdag lhor gshin rje/__/ya bdud dbus su bskyel bar gyur/__/sprul pa rbod gtong ma mo'i gdan ni/__hU~M gi 'od kyis ma mo bkug__/rtsibs brgyad steng du bcu bzhi bsgyel/__hU~M mu kha le/__ha ha ha ha ha nan/__kro ti shwa ri b+ha ga shan tri nan/__mu tri shan tri dan tri du tri nan/__sUr+Ya pad+ma kha rag sring 'gro nan/__e keM ta keM ni la na la ta nan/__hU~M dkyil du rgya mtsho me phreng gnyis/__/shar dang nub tu mgo bstan to/__/rtsibs bzhi khros pa'i ma bzhi dang*/__/dgyes sde ma bzhi mtshams rnams su/__/sbas pa'i ma bzhi gan rkyal bsgyel/__/rang rang phyogs su mgo bo bstan/__/de steng rtag rgyal ma lnga bsgyel/__sri zhu 'od kyi gdan ni/__bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma sa ma ya hU~M/__he ru ka rigs lnga yum lnga'i mkha' nas sku phyed nub tsam du bzhengs pa'i spyi bor/__pa~M pad+ma maN+Da la/__ma sUr+Ya maN+Da la/__a tsaN+Da maN+Da la/__pad+ma stong ldan gyi steng du nyi ma'i dkyil 'khor ma dang zla ba'i dkyil 'khor as mtshan par gyur/__gnyis pa brten pa lha bskyed pa la gnyis/__gtso bo dang 'khor ro/__/dang po la'ang rgyu zhi ba/__'bras bu khro bo bskyed pa'o/__/dang po ni/__gdan de rnams kyi steng du rgyu'i yi ge las mar me gcig las gnyis su phye ba bzhin du yi ge a dkar po dang hU~M mthing ga gnyis su gyur/__de las 'od 'phros/__sems can 'dod chags can gyi don byas/__rgyal ba'i gsung la mchod/__tshur 'dus 'od du zhu ba las badz+ra g+hAN+De/__rdo rje dang dril bur gyur/__de las 'od 'phros/__sems can zhe sdang can gyi don byas/__rgyal ba'i thugs la mchod/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__sangs rgyas kun gyi yab byed pa po kun tu bzang po rnam par thar pa gsum gyi dbu gsum/__g.yas ser ba/__g.yon ljang ba/__dbus dkar ba/__ye shes drug gi phyag rgya g.yas dang po rdo rje rtse lnga pa/__g.yon dang po rdo rje dpal be'u/__g.yas bar pa bum pa/__g.yon bar pa pusti/__tha ma gnyis mnyam pa'i phyag rgya mdzad pa/__zhi ba'i rgyan rdzogs shing khyad par gyi mtshan dper ldan pa/__rdzu 'phrul bzhi'i chos nyid kyi zhabs bzhi b+ha ga'i dbyings bzhi dang bde bar sbyor ba'i yum/__chos bya ba mo kun tu bzang mo/__/yang dag pa'i thugs las rtsa ba lnga las ye shes lnga'i 'od zer 'phro ba/__'byung ba lnga ye shes su shar ba'i rigs kyi zhal lnga/__ye shes drug gis rgyud drug rtsad nas gcod pa'i phyag drug phyogs bzhi dbus dang mtshams kyi phyogs gnon pa'i zhabs brgyad/__mkha' bzhi nam zla dus bzhi cha snyoms shing skye 'gags med pa'i dbyings su sbyor ba/__zhi ba'i rgyan dang ldan pa'o/__/mkha' gsang brlab pa ni/__tiSh+Tha badz+ra/__yab kyi gsang ba'i rdo rje rtse dgu pa rdo rje dpal be'u/__e maN+Da la aM ces pas yum gyi mkha' chos kyi 'byung gnas so/__/de nas yum gyis yab la skul ba/__hU~M/__ye shes snying po bla na med/__/bla med khrag 'thung dpal gyi dpal/__/'jigs byed gsang ba'i rdo rje ni/__/mkha' klong kun gyi gter lags te/__/mkha' klong bde ba'i longs spyod 'di/__/skye 'gro yongs kyi thar pa'i lam/__/sangs rgyas yongs kyi re skong phyir/__/thar lam pad+ma'i longs spyod 'di/__/'dzum pa'i mdangs kyis 'bul lags na/__/dgyes pa'i rdo rje gsor nas ni/__/re skong bdud rtsi'i char chen phob/__/sa ma ya hoH__zhes bskul bas yab rjes su chags pas/__hU~M/__mnyam bzhag ye shes pad+mo'i dbyings/__/'byung gnas skye 'gro thar pa'i lam/__/thar lam bde ba'i longs spyod 'di/__/rin chen dkyil 'jam klong yangs su/__/spyi dpal rdo rje gsang ba'i gter/__/re skong bdud rtsi'i char chen dbab hoH__sa ma ya s+t+waM/__zhes yum la bskul bas rjes chags rab tu g.yos te/__hU~MH__b+ha ga pad+ma'i dkyil 'khor 'dir/__/'dab brgyad pad+ma'i dkyil 'khor ldan/__/phyi lcags nang gtan sgo bar bcas/__/rin chen dkyil 'jam gdan steng na/__/bla med 'phrul gyi lde'u mig gis/__/lcags bkrol gtan bye gdan la bzhugs/__/zhes bskul te pad+ma rgyas pa'i sgo gsang ba'i rdo rjes phyes te snyoms par zhugs/__oM bud+d+ha shrI he ru ka hU~M phaT/__badz+ra shrI he ru ka hU~M phaT/__rat+na shrI he ru ka hU~M phaT/__pad+ma shrI he ru ka hU~M phaT/__karma shrI he ru ka hU~M phaT/__byang chub sems kyi thig le las he ru ka rigs lnga phyag na bdud rtsi'i bum pa bsnams pa b+ha ga'i dbyings nas sku phyed nub tsam du thon te/__rin chen brtsegs pa'i gwa'u ru/__/bla med khrag 'thung sku gsal nas/__/bdud rtsi chen po'i bum pa yis/__/srid gsum 'gro ba'i bag chags bkru/__a nr-i su tri pre du bo d+hi tsit+ta swa b+hA ba shud+d+ho\u0f85haM/__zhes gsung zhing byang sems bdud rtsi'i bum pa las 'od zer chu rgyun dkar po byung ste 'gro drug sems can thams cad kyi sgrib gnyis sbyangs par gyur/__gnyis pa 'bras bu'i he ru ka bskyed pa ni/__de nas rang bzhin dbyings kyi ma mo rnams kyis rdo rje'i glus bskul ba/__hU~M/__mi dmigs pa las dmigs pa che/__/ma chags pa las chags pa che/__/thar lam bde ba b+ha ga'i dbyibs/__/blang dor med pa'i klong yangs su/__/srid pa'i bag chags bkru ba'i phyir/__/spyi dpal bla na med pa yi/__/gsang ba'i don ldan lde mig gis/__/thar lam thar pa'i sgo 'byed cing*/__/ye shes chu bos khrus chen mdzod/__/ces bskul ba las/__sarba ta thA ga ta a nu rA ga Na bo d+hi tsit+ta s+pha ra Na phaT/__byang chub sems kyi 'od zer phyogs bcur 'phros/__zhing khams so so'i bder gshegs rnams la mchod pa phul/__sems can gyi sgrib pa sbyangs/__a hU~M saM ha ra Na hU~M/__ces tshur 'dus ste yi ge a hU~M gi rang bzhin du gyur nas yab yum gyi thugs kar thim pa la/__thabs las dbyings byung thar pa'i lam/__/dbyings las thabs bzhengs bla med sku/__/dbyings thabs ye shes 'byor bas na/__/bdud rtsi'i char chen srid par spro/___zhes pa'i glus bskul bas/__oM sarba ta thA ga ta ma hA shrI he ru ka ma hA a kra hU~M/__hU~M nyid zhi mu kha le kro tI shwa ri b+ha ga pad+ma rgya bde klong 'dus 'dus na snying dza sha yu ti b+h+yo dzaH__zhes brjod pas skad cig gis 'bras bu'i he ru ka che ba'i mchog gi skur gyur pa ni/__mthing nag dbu gsum phyag drug pa/__/g.yas dkar g.yon dmar khro bo'i sku/__/rdo rje ral gri dgra s+t+wa g.yas/__/dril bu rnge'u chung sbrul zhags g.yon/__/rdzu 'phrul zhabs bzhi me phung klong*/__/yum ni zhal lnga phyag drug ma/__/rdo rje dril zhags bdud rtsi g.yas/__/dril bu b+han+d+ha zhing chung g.yon/__/zhabs brgyad mkha' bzhi dbyings su sdud/__badz+ra ti sta/__gsang gnas rdo rje rtse dgu pa rtsa bar oM ye shes lnga'i rang bzhin/__byang chub sems spro ba'i rtags su rtse mor phaT kyis mtshan pa/__e ma d+ha la ces pas yum gyi mkha' chos 'byung gru gsum/__sna rtser byang sems 'dod chags dag pa'i oM dmar po/__dzaHhU~M baM hoHsa sbyor ba mdzad/__bo d+hi tsit+ta s+pha ra Na phaT/__byang sems kyi 'od zer gnas brgyad du 'phros te/__phyogs bcu'i rgyal ba mnyes pa'i mchod par spro/__/rnal 'byor blang dor skong ba'i tshogs su spro/__/'gro drug sgrib pa sbyong ba'i phyag rgyar spro/__/mu stegs bdud 'dul khro rgyal tshogs su spro/__/sdug bsngal zad byed bdud rtsi chen por spro/__/dbang po gsal byed ye shes sgron mar spro/__/'dod chags chags med gsang ba'i sems su spro/__hU~M/__byang chub sems kyi thig le las/__/ma bkag lhug par gnas pa na/__/thams cad thig le nyid kyi ngang*/__gnyis pa 'khor bskyed pa la gnyis/__yum drug gtso bo las bskyed/__'khor rnams bde 'gro'i mkha' las 'don pa'o/__/dang po ni/__mkha' gsang brlab ste/__badz+ra pad+ma/__dzaHhU~M baM hoH__gnyis med sbyor ba'i thig le ha kha dog dang ldan pa lnga rtsibs bzhi mchan dang lngar 'thon pa las/__shar gyi rtsibs la/__g+h+ri sa mu haM ha/__sa bon ha dkar po dang*/__thugs ka'i sa bon dwangs ma 'od dkar po thim pa las rdo rje rigs kyi yum mkha' 'gro ma rnam snang gsal sku mdog dkar po dbu gsum phyag drug zhal g.yas ljang g.yon ser ba/__dbu steng na bdud bzhi zil gyis gnon pa seng ge'i dbu gsum yod pa/__dus gsum chos kyi dbyings su sbyor ba/__zhi ba skyon med kyi na bza' gsol ba/__g.yas gsum na rdo rje dgra s+t+wa seng ge bsnams pa/__g.yon pa b+han+d+ha gtun shing zhing chung snyod pa/__rdzu 'phrul bzhi'i zhabs bzhis sa bdag gdan la brkyang bskum du bzhugs pa'o/__/byang gi rtsibs la/__bi yaM yaM te ha/__sa bon ha ljang gu dang rlung gi dwangs ma 'od ljang gu thim pa las las kyi rigs kyi yum mkha' 'gro yang gsal g.yos sku mdog ljang gu dbu gsum phyag drug__/zhal g.yas dmar g.yon dkar ba/__thogs pa med pa khyung gi dbu gsum gyis spyi bor brgyan pa/__khams gsum stong pa'i dbyings su sbyor ba/__drag po bai DUr+Ya'i na bza' gsol ba/__g.yas pa rgya gram dbyug chen spyang mo bsnams pa/__g.yon pa b+han+d+ha rgyu zhags zhing chung snyod pa/__rdzu 'phrul zhabs bzhis gnod sbyin gdan la bzhugs pa'o/__/nub kyi rtsibs la/__bi sha sa na ti ha/__sa bon ha dmar po dang dwangs ma 'od dmar po las pad+ma rigs kyi yum mkha' 'gro ma gnyen gsal 'bar sku mdog dmar po dbu gsum phyag drug zhal g.yas ser/__g.yon ljang*/__dug 'joms rma bya'i dbu gsum gyis spyi bor brgyan pas dug gsum chos kyi dbyings su sbyor ba/__dmar po dbang gi na bza' gsol ba/__g.yas pa pad+ma zhags pa ce spyang bsnams pa/__g.yon pa thod khrag tri shul zhing chung snyod pa/__rdzu 'phrul zhabs bzhis chu bdag gi gdan la bzhugs pa'o/__/lho'i rtsibs la/__dz+wa la ba raM ha/__sa bon ha sngon po dang dwangs ma'i 'od sngon po las rin chen rigs kyi yum mkha' 'gro ma 'od gsal 'bar/__sku mdog sngon mo zhal gsum phyag drug pa/__zhal g.yas dkar g.yon dmar stobs ldan glang po che'i dbu gsum dang ldan pas srid pa gsum dang yang dag par sbyor ba/__rgyas pa'i na bza' rin chen sngon mo gsol ba/__g.yas pa rin chen me phung stag mo bsnams pa/__g.yon pa thod khrag be con zhing chung snyod pa/__rdzu 'phrul zhabs bzhis gshin rje'i gdan la bzhugs pa'o/__/gtso bo'i mdun gyi zla gam la/__ma hA la ta ha/__sa bon ha ser po dang dwangs ma'i 'od zer las bud+d+ha rigs kyi yum bkrag gsal 'bar/__sku mdog ser mo dbu gsum phyag drug zhal g.yas sngo g.yon dmar ba rdo rjes brgyan pa/__skye 'gro thams cad yang dag pa'i don la sbyor ba/__lhun grub rin chen gser gyi na bza' can/__phyag g.yas na 'khor lo rgyal mtshan 'ug pa bsnams pa/__g.yon thod khrag spu gri zhing chung snyod pa/__rdzu 'phrul zhabs bzhis brgya byin gyi gdan la bzhugs pa'o/__/gtso bo'i g.yas kyi zla gam la/__hU~M nyid zhi mu kha le b+ha ga pad+ma rgya hU~M hU~M/__sa bon hU~M mthing ga dang b+ha ga'i thig le ser po las/__bla med kyi yum srid pa bde 'gro sku mdog mthing nag zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar ba/__phyag drug gi g.yas pa 'khor lo zhing dbyug bum pa/__g.yon pa rin chen ban+d+ha lcags kyu bsnams pa'o/__/gnyis pa ni/__gtso bo'i g.yon kyi zla gam la/__badz+ra shAn+tiM pad+ma ka ru ti b+h+yo/__bde 'gro'i thugs ka nas hU~M dkar po gcig thon te shar mtshams su gsal/__bdag gi thugs ka dwangs ma lnga 'dus 'od chen sna tshogs rdo rje las 'od dkar po chad nas thim pas/__sku dpal du 'bar ba'i nyi zla thod phreng ma/__sku mdog dkar mo zhal gcig phyag gnyis ma g.yas dril zhags g.yon pad+ma bsnams pa'o/__/yum bde 'gro'i mkha' gsang*/__pad+ma ma d+ha la aM/__pad+ma'i ze'u 'brur aM gyis mtshan pa/__dzaHhU~M baM hoH__dpal chen po dang sbyor ba mdzad pa'i byang chub sems kyi 'od zer lan gsum 'phros te/__ye shes kyi ma mo dang dregs pa'i srog bsdus nas yab kyi thugs kar thim/__'od zer 'bar ba las zla ba'i dkyil 'khor ye shes kyi rlung gis bskyod de/__a yaM yu ti dza s+pha ra Na phaT/__bdag gi 'og nas cha mthun las kyi ma mo gdan nas bton la rang rang gi gnas su bsnur bar gyur/__sUr+Ya tsan+d+ra maN+Da la/__byang sems gsum pa las yi ge hU~M bcu gnyis thon te 'khor lo'i phyi rim pad+ma 'dab brgyad kyi steng du gnas pa la/__thugs ka'i dwangs ma'i rtsa bzhi dang rnam shes bzhi'i 'od bzhi las 'od 'phros thim pas/__badz+ra sUr+Ya byi ta a to ye/__nyi ma khros ma sku mdog dkar mo g.yas rdo rje g.yon b+han+d+ha/__badz+ra pad+ma byi ta a to ye/__khrag 'thung khros ma sku mdog sngon mo rin chen dang thod khrag__/badz+ra kha rag byi ta a to ye/__bdud rtsi khros ma dmar mo g.yas pad+ma g.yon bdud rtsi 'dzin pa/__badz+ra sring 'gro byi ta a to ye/__las rab khros ma ljang gu g.yas ral gri g.yon ban+d+ha/__badz+ra keM keM/__badz+ra ta keM ta keM__/badz+ra ni la ni la/__badz+ra lan ta lan ta/__dgyes sde bzhi yang sku mdog dkar sngo dmar ljang*/__phyag g.yas thams cad zhing dbyug__/g.yon rnams ban+d+ha bsnams pa/__khros ma bzhi dang lhan cig tu 'khod pa'o/__/oM mu tri ni/__lho nub tu dbyings phyug sngo nag zhing dbyug dang ban+d+ha/__a shan+t+ri ni/__lho shar rgyan gyi rgyal mo dkar mo lcags kyu ban+d+ha/__b+ha ga dan tri ni nub byang bdag nyid ma dmar nag rgyu zhags ban+d+ha/__kha mu na dun tri ni/__byang shar gcig pu ma ljang nag zhing chung dang ban+d+ha'o/__/de ltar khros pa'i dbang chen bzhi dang*/__khams gsum brdar gcod pa'i ma mo brgyad po khro mo'i sku la dur khrod chas rdzogs pa zhing bsnol ba dang nyi ma'i gdan la bzhugs pa'o/__/de rgyab pad+ma'i 'dab ma bcu drug gi shar gyi pad+ma la ma gnyis dang chags shing smin pa'i 'od zer las dug gsum dbang du sdud pa'i ma mo gnyis su gyur pa ni/__badz+ra pra raM graM mu raM k+ShaM/__chags byed mthing nag ru mtshon dang sor phreng bsnams pa/__badz+ra kha rag snying kha rag cha snyoms sngon mo kha TAM ka dang ban+d+ha bsnams pa'o/__/byang gi pad+ma gnyis dang gru chad bzhi la ma drug dang*/__dpag bsam gyi 'od las skye shi rtsad gcod kyi ma mo drug tu gyur pa ni/__trag rak+sha/__dzA Ti dmar mo kha T+wAM dang ban+d+ha/__trag rak+sha/__dza ra sngon mo rgyu zhags dang ban+d+ha/__badz+ra ha ra ting b+h+yo/__ha ra ting dkar mo lcags kyu dang ban+d+ha/__dun+ting b+h+yo/__dun+ting nag mo sbrul zhags dang rdo rje rtse lnga pa/__shan+tiM b+h+yo/__shAn+tiMng dmar mo zangs sgrog dang tsit+ta bsnams pa/__grub ting b+h+yo/__grub ting ser mo zhags pa dang dril bu bsnams pa'o/__/pad+ma lho ru ma gnyis dang ral gsum gyi 'od las gnod sbyin las khro mor gyur pa gnyis gsal ba ni/__pra b+ha na ra ga ti sta b+h+yo/__g.ya' sman sngon mo za ma tog dang zo ba/__pra g+hi wang g+hi b+h+yo/__spyi 'gro dkar mo bdud rtsi dang lcags kyu bsnams pa'o/__/nub kyi pad+ma gnyis dang byang shar gyi pad+ma la ma gsum dang zangs ma'i sbu gu las dbang gi ma mo gsum du gyur pa ni/__pu byi ru lu/__rdo rje gar gyi dbang phyug ma sku mdog dkar mo dbu gsum phyag drug gi zhal g.yas ljang g.yon dmar ba/__phyag drug g.yas gsum tri shu+u la dang kha T+wAM ga zhags pa/__g.yon gsum me dbal gri gug thod dbyug bsnams pa/__trag rak+sha/__pad+ma gar dbang sku mdog dmar nag__/g.yas rdo rje rtse lnga pas g.yon kyi ban+d+ha dkrugs pa/__kha mun tra rak+sha/__re ma ti mthing nag g.yas khram shing dang g.yon nad rkyal bsnams pa'o/__/sa bon ma bdun dang longs spyod kyi 'khor lo mdog gsal gyi 'od las srin mo las khro mo dbang phyug gi skur shar ba bdun mtshams kyi pad+ma bdun la 'khod pa ni/__b+h+yo ka ri ka__/kun grags dkar mo g.yas ban+d+ha g.yon phur pa/__ba rod da rod/__kun bzang dmar nag tri shul ban+d+ha/__ni la chur mi ta/__grags snyems kun sgrol sngo nag spu gri dang ban+d+ha bsnams pa/__kha T+wAM ga__/rdo rje ye shes mchog nag mo rgyu zhags dang ban+d+ha thogs pa/__ta la tsa la/__rdo rje 'od chags ser mo thod dbyug dang ban+d+ha bsnams pa/__pad+ma tsan+d+ha/__rdo rje gsal 'phro ljang nag dril zhags dang ban+d+ha/__ma gu rak+te/__g.yu sgron dmar nag lcags kyu dang ban+d+ha'o/__/ding si ding si e A ral+li/__zhes ma bdun spyi'i snying po'o/__/pad+ma'i lce mchan bzhi dang sgo bzhi la sa bon ma bzhi dang phaT bzhi g.yas g.yon thabs dang shes rab kyi 'od las dam tshig gi khro mo brgyad du gyur pa ni/__badz+ra a ting b+h+yo/__ba ting b+h+yo/__pu ting b+h+yo/__mu ting b+h+yo/__dmag gi rgyal mo bzhi sku mdog dkar/__ser/__dmar/__sngo/__g.yas pa rigs kyi ba dan dang*/__g.yon pa ban+d+ha'o/__/te bar b+h+yo/__a bar lan+ta b+h+yo/__da la du na b+h+yo/__d+hi na ma ma yas b+h+yo/__sring bzhi sku mdog rigs dang mthun pa/__g.yas lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril bu/__g.yon ban+d+ha bsnams pa/__de ltar ma mo nyi shu rtsa brgyad po thams cad mdzes pa'i na bzas brgyan cing pad+ma dang zhing rkyang gi gdan la 'gying pa'o/__/phyi khyam dang sgo bzhi la sa bon b+h+yo nyer brgyad dang srid pa 'jug byed kyi 'od las gsang ba'i yum bzhi khro mo dbang phyug nyer brgyad du gyur pa ni/__badz+ra ru lu ru lu ma ma rak+sha b+h+yo/__shar gyi ma bdun dkar mo seng ge'i thor tshugs can g.yas rdo rje g.yon b+han+d+ha'o/__/rat+na ru lu ma ma ya ma b+h+yo/__lho'i ma bdun sngon mo stag gi thor tshugs can g.yas pa rin chen g.yon ban+d+ha'o/__/pad+ma ru lu ma ma nA ga le b+h+yo/__pad+ma rigs kyi ma bdun dmar mo khyung gi thor tshugs can g.yas pad+ma g.yon ban+d+ha'o/__/karma ru lu ma ma yak+sha kha rag b+h+yo/__byang gi ma bdun ljang mo spyang mo'i thor tshugs can g.yas ral gri g.yon ban+d+ha bsnams pa/__thams cad kyang zhing rkyang gi gdan la gar stabs kyis rol ba'o/__/gsum pa la'ang gsum las dang po dag pa brjod pa ni/__de ltar rtag tu sgom pa ni/__/byed pa pho dang bya ba mo/__/tha ma med pa'i pho mo gnyis/__/srid pa sngon du byung ba yin/__/sangs rgyas nyid pas shin tu bsgres/__/lnga las byung ba'i bud med lnga/__/gnyis med bskyed pa'i g.yu rung yin/__/bskyed pa'i khro mo bcu gsum ni/__/cir yang mi yong spun drung ste/__/rus med spun drung bcu gsum yin/__/bskyed pa'i mkha' 'gro lnga bcu lnga/__/mtshon du med pa'i nam mkha' la/__/nyi zla gza' skar shar ba bzhin/__/byang chub sems kyi thig le las/__/rol pa'i phyag rgya cir yang snang*/__/skye 'gag med pa'i dbyings su thim/__gnyis pa gsang ba byang chub sems kyis dbang bskur ba ni/__ma hA ma d+ha la hU~M ha ma phaT b+h+yo/__saM ha ra Na hU~M/__'khor thams cad gtso bo la bskor ba lan gsum gsum byas nas yab kyi thugs kar thim/__badz+ra e/__mkha' gsang rdo rje dang pad+ma dza hU~M baM hoHyab yum sbyor ba mdzad/__ha hU~M ma phaT/__b+h+yo sa ma ya dzaH__thams cad mkha' gsang nas rim pas thon te rang rang gi gdan la 'khod par gyur/__bde chen gsang ba'i thig le las/__/b+ha ga'i dkyil du ling ga spro/__/rtse nas bstim zhing dkyil 'khor bsgyur/__/ngas gsungs pa la them tshom med/__gsum pa phyi dbang ni/__rang bzhin gyi gnas nas rigs lnga snyoms par zhugs pa'i byang chub sems kyi bdud rtsis dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma spyi bor lud pa las/__dbyings kyi yum drug la rigs lnga/__rje mo rnams la rtag rgyal/__dman mo nyer brgyad la bde 'gro/__dbang phyug rnams la rigs kyi mtshan mas dbur brgyan par gyur/__oM sarba ta thA ga ta bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma gu ya swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__spyi don gnyis pa ye shes pa gzhug pa la lnga/__dang po bzhengs su gsol ba ni/__hU~M/__don dam byang chub sems kyi dkyil 'khor na/__/rang byung che mchog khro bo'i skur bstan pa/__/dbyings las sprul pa'i ma tshogs lhun gyis grub/__/gdug pa 'dul phyir 'khor bcas gshegs su gsol/__badz+ra sa ma ya dzaH__zhes pas rang bzhin lhun gyis grub pa'i ma mo rnams dgongs pa chos nyid kyi ngang la mnal ba bzhin tu bzhugs pa de thugs rjes longs spyod rdzogs pa'i skur ram mer bzhengs par bsam/__gnyis pa spyan drang ba ni/__rang gi thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu mkha' dbyings khyab par 'phros pas/__ye shes dang las las grub pa'i ma mo thams cad mdun gyi nam mkhar dbyar gyi char sprin 'thibs pa ltar byon par bsams la gdung ba'i dbyangs dang bcas te/__hU~M/__bcom ldan dpal chen he ru ka__/mthing nag 'jigs pa'i cha lugs la/__/dkar nag 'bar ba'i zhal mnga' zhing*/__/phyag drug phyag chas skye shi sgrol/__/sbrul nag zhags pas ma tshogs 'gugs/__/g.yang gzhi g.yab mos thams cad 'dul/__/yum dang gnyis su med pa ste/__/khro mo'i tshogs kyis mchod pa yis/__/thugs rje dbyings nas rol par mdzod/__hU~M/__khams gsum thams cad yum gyi b+ha gas brgyan/__/snang srid thams cad 'khor lo rtsibs bzhi po/__/gru chad sgo bzhi b+ha ga'i tshul du brgyan/__/'byung ba lnga yi rgyal mo sku skyod cig__hU~M/__'khor lo 'bar bar lte dbus su/__/ya bdud bskyel ba'i gdan steng du/__/yum gyi rgyal mo spyan 'dren na/__/bzhi zur zhabs brgyad phyogs mtshams gnon/__/mkha' bzhi'i bde klong gcig tu 'khyil/__/mkha' la dus bzhi cha snyoms ma/__/dbu gcig zhal lnga snang srid gsal/__/zhal nas 'byung ba lnga 'char ma/__/phyag drug phyag na sna tshogs bsnams/__/dang po rdo rje dril bu 'bar/__/bar pa dril zhags b+han+d+ha 'bar/__/tha ma bdud rtsi g.yang gzhi 'bar/__/sna tshogs 'gyur ba'i sku mdog la/__/na bza' sna tshogs shin tu 'bar/__/'khor lo 'bar ba'i lte dbus su/__/yum kyi rgyal mo gshegs su gsol/__hU~M/__shar phyogs 'khor lo'i rtsibs steng du/__/sa bdag bsgyail ba'i gdan steng du/__/shar gyi mkha' 'gro seng ge'i gdong*/__/rtag pa'i rgyal mo rnam snang gsal/__/'byung ba sa la dbang bsgyur zhing*/__/'gro ba'i rus la mnga' mdzad ma/__/rus pa'i bdag mor gshegs su gsol/__hU~M/__byang phyogs 'khor lo'i rtsibs steng du/__gnod sbyin bskyel ba'i gdan steng nas/__/byang gi mkha' 'gro khyung chen gdong*/__/rtag pa'i rgyal mo yang gsal g.yos/__/'byung ba rlung la dbang bsgyur zhing*/__/skye 'gro'i dbugs la mnga' mdzad ma/__/dbugs kyi bdag mor gshegs su gsol/__hU~M/__nub phyogs 'khor lo'i rtsibs steng na/__/chu bdag bsgyail ba'i gdan steng du/__/nub kyi mkha' 'gro puk+ka'i gdong*/__/rtag pa'i rgyal mo gnyan gsal 'bar/__/'byung ba chu la dbang sgyur zhing/__/'gro ba'i khrag la mnga' mdzad ma/__/khrag gi bdag mor gshegs su gsol/__hU~M/__lho phyogs 'khor lo'i rtsibs steng na/__/gshin rje bsgyel ba'i gdan steng du/__/lho yi mkha' 'gro ba glang gdong*/__/rtag pa'i rgyal mo 'od gsal 'bar/__/'byung ba me la dbang sgyur zhing*/__/skye 'gro'i drod la mnga' mdzad ma/__/drod kyi bdag mor gshegs su gsol/__hU~M/__dkyil mchan 'khor lo'i lte ba la/__/brgya byin bsgyail ba'i gdan steng du/__/nam mkha'i mkha' 'gro rdo rje'i mchu/__/rtag pa'i rgyal mo bkrag gsal 'bar/__/nam mkha' stong la dbang sgyur zhing*/__/skye 'gro'i bkrag la mnga' mdzad ma/__/bkrag gi bdag mor gshegs su gsol/__hU~M/__kun kyang ye shes mkha' 'gro ma/__/mche ba can te gtsigs la bzhad/__/'jigs tshul che la snying rjer ldan/__ye shes drug dang ldan pa ste/__/pha rol phyin drug de bzhin nyid/__/sems can kun la snying brtse'i phyir/__/'gro la phan phyir gshegs su gsol/__hU~M/__'dab brgyad pad+ma zhing bsnol gdan steng na/__/longs spyod rdzogs mdzad byang chub sems/__/ye shes ma mo bcu bzhi yang*/__/rigs lnga'i tshul du sku mdog so sor gsal/__/'gro don rdzogs mdzad rang rtags b+han+d+ha 'dzin/__/ye shes ma mo 'khor bcas gshegs su gsol/__/phyi khyams pad+ma zhing rkyang gdan steng na/__/thugs rje 'gro 'dul sprul sku lnga bcu brgyad/__/phrin las so sor 'dul bas sku mdog rigs/__/drag shul mthu bsnyems 'jigs pa'i phyag mtshan bsnams/__/phyi dang nang gi ma mo mkha' 'gro'i tshogs/__/sprul pa dman mo'i tshogs rnams gshegs su gsol/__e h+ye hi b+ha ga wAn dzaHhU~M baM hoH__ru lu ru lu hU~M dr-i sh+ya hoH__dzaHhU~MbaM hoH__shrI he ru ka__/ha hU~M ma b+h+yo e h+ye hi A ral+li hrIH__hriM hriM hriM/__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M/__rdo rje zhing bsnol zhing rkyang gdan steng na/__/nyi zla pad+ma 'od kyi gdan steng du/__/dbyings kyi yum drug bsgom bya dman mo'i tshogs/__/mi g.yo mi 'gyur gdan la bzhugs su gsol/__/pra be sha ya phaT/__A be sha ya a/__kA ya wA ka tsit+ta tiSh+Tha badz+ra/__zhes dam tshig pa la ye shes kyi sku gsung thugs brtan cing mi 'gyur bar bzhugs par bsam/__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__don dam bdag dang ma mo'i sku gsung thugs dbyer med du rtogs pa'i lta ba mjal bas dang*/__rnam pa tha mal lus zhing rdul ltar sprul nas gus shing 'dud pas/__hU~M/__mnyam nyid mi g.yo bde chen chos nyid las/__/ye shes lnga rdzogs ye nas lhun gyis grub/__/bcom ldan che mchog dpal la phyag 'tshal lo/__hU~M/__snang srid thams cad yum gyi b+ha ga'i klong*/__/dus gsum bde gshegs 'byung ba lnga yi ngang*/__/skye 'gro thams cad 'byung ba lnga la rdzogs/__/'das dang ma byon b+ha ga nyid kyi dbyings/__/bde chen yum gyi klong la phyag 'tshal lo/__/'byung ba lnga nyid phyag rgya'i rang bzhin te/__/phyag rgya lnga ni skye med dbyings su sgrol/__/ye shes sku lngas 'gro don rtag tu mdzad/__/rtag pa'i rgyal mo lnga la phyag 'tshal lo/__/ye shes las byung longs spyod rdzogs pa'i sku/__/byang chub sems ldan thugs rje'i sprul pa 'gyed/__/gdul bya 'joms mdzad khro mo'i tshul 'dzin pa/__/ye shes ma mo'i tshogs la phyag 'tshal lo/__/dbyings las thugs rje'i skur bstan cing*/__/drag po'i las mdzad khro mo 'jigs pa'i sku/__/drag po 'dul mdzad rngams pa'i cha lugs can/__/sprul sku dman mo'i tshogs la phyag 'tshal lo/__/'jig rten las las grub pa'i dam tshig can/__/rgyal ba'i spyan sngar dam bcas rjes su sgrub/__/srid pa chags pa'i ma mo dam tshig can/__/dam can rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal lo/__/a ti pu hoH__pra ti pu hoH__lnga pa dam bca' ba ni/__rtsa ba yan lag dmigs med rdzogs pa'i dam tshig lta ba sgom par dam bca' ba rnams gsal btab la/__hU~M/__ston pa bde gshegs kun gyi dpal/__/sku yi phyag rgya mi spang zhing*/__/bsgo ba'i tshig rnams nyan pa dang*/__/rdo rje spun la gdung ba bskyed/__/'di ni lus kyi sa ma ya/__/bskyed rdzogs sa bon rgyun mi gcad/__/rgyal ba'i phyag rgya gsal bar bsgom/__/'di ni ngag gi sa ma ya/__/gsang ba'i snying po nges pa'i don/__/snod ngan gzhan la spel ba min/__/'di ni yid kyi sa ma ya/__ta Na ga Na 'bras bu lnga/__/spang bar mi bya spyad par bya/__/'di ni yan lag sa ma ya/__/dmigs med spyod pa mtha' dag kun/__/'di ni rdzogs pa'i sa ma ya/__/sa ma ya ni rdo rje ste/__/'da' bar mi byed rdo rje'i dam/__/bcol ba'i las rnams byed pa ni/__/mkha' 'gro rnams gsum sa ma ya/__/gtso mo la sogs drug po rig__/bcu bzhi man chad gdan du 'ding*/__/spyi don gsum pa cha mthun las kyi ma mo dbang du bsdu ba la gnyis/__lta ba dang spyod pas so/__/dang po ni/__mkha' dgu klong dgu'i tshig gis dbyings ye rig stong zung 'jug gi don gsal btab la/__ma ni dgyes chen rtag pa'i mkha'/__/mo ni bde chen longs spyod rdzogs/__/ma ni rtag chen g.yung drung mkha'/__/mo ni chags med byang chub klong*/__/ma ni sku gsung thugs kyi mkha'/__/mo ni lus ngag yid gsum klong*/__/ma ni rgyal ba kun gyi mkha'/__/mo ni srid pa kun kyi klong*/__/ma ni skye ba med pa'i mkha'/__/mo ni 'gag pa med pa'i klong*/__/ma ni thabs chen 'dod med mkha'/__/mo ni shes rab chags med klong*/__/ma ni nam mkha'i dbyings nyid mkha'/__/mo ni sems kyi sems nyid klong*/__/ma ni chos kyi dbyings kyi mkha'/__/mo ni b+ha ga dbyings nyid klong*/__/ma ni kun gzhi bde chen dbyings/__/mo ni rnam shes hU~M chen 'bar/__/mkha' klong gnyis su bdag bsgoms nas/__/thig le chen por blo brtan la/__/lus la ma mo dbang du bsdu/__gnyis pa ni/__rang nyid dpal chen che mchog gi nga rgyal brtan pos/__dz+nyA na mA tri ma hA saM ha ra Na hU~M/__bdag nyid dpal chen po'i dran pa'i rtsa gnas la mtshungs ldan ye shes kyi rang 'od rdo rje rtse lnga pa'i yar rtser khrag 'thung rigs lnga bzhugs pa'i 'od zer lcags kyus yum lnga bde 'gro dang bcas pa gsang ba'i rdo rje'i sbu gu nas drangs te rdo rje'i mar gyi rwa rtser chags pa'i gdan du bting bas mthu rtsal gzi brjid dang ldan par gyur/__ye shes thig le chen po dang*/__/gsang chen bde ba'i lam mchog dang*/__/man ngag rdzogs pa'i dkyil 'khor du/__/yang gsang ma mo drug po dag__/chags pa'i gdan du gding bar bya/__bdag nyid dpal gyi sku yi gnas rnams nas mtshungs ldan 'od kyi lcags kyus las kyi ma mo rnams rang dbang med par bkug cing gdan du bsgyel te drag po'i tsham rngams kyis mnan par gyur/__lcags kyu'i phyag rgya bcas la/__brngub pa ljags steng du gnas par gyur/__'od chen kha dog sna tshogs kyis/__/bde 'gro thod phreng gdan du gding*/__/th-ig le chen po rgyan bzhi yis/__/khros pa'i dbang chen bzhi po dag__/mngon sum gdan du gding bar bya/__/srid pa'i dwangs ma brgyad po las/__/sbas pa'i ma mo bzhi po dang*/__/thugs kyi dges sde bzhi po ni/__/mngon sum gdan du gding bar bya/__/bde chen gsang ba'i dkyil 'khor gyis/__/srid pa chags byed spun gnyis bkan/__/srid pa rang lugs gnyug ma yis/__/e ka dzA Ti spun drug bkan/__/chags pa'i dbang chen dmar po yis/__/'dod khams gtso mo ne mtshan bkan/__/srid pa spyi bo mdor bsdus kyis/__/nam mkha'i rgyal mo spun gnyis bkan/__/dbang po spyi bo med gsal gyis/__/srin mo chen mo ma bdun bkan/__/g.yas g.yon thabs dang shes rab kyis/__/srid pa'i ma mo brgyad rnams bkan/__/srid pa 'jug phyed phra mo yis/__/nyi shu rtsa brgyad gan rkyal bkan/__/hU~M mu kha le hA hA hA hA hA nan/__kro d+hi shwa ri nan/__b+ha ga shan tri nan/__sUr+Ya pad+ma kha rag sring 'gro nan/__mu tri shan tri dan tri dun tri nan/__a keM ta keM ni la lan ta nan/__ma mo hU~M b+h+yo phaT nan/__ma ma dus stan phaT nan/__ma ma dus stan pad+ma rak+ta pra be sha phaT nan/__rang gi thugs ka nas ye shes kyi ma mo gri gug thogs pa spros/__gdan gyi ma mo rnams kyi brang gshags/__snying kha phyes te snying khrag dwangs ma dpal gyi zhal du brngub pa la ljags steng du gnas par gyur/__oM badz+ra a mr-i ta u tsi ta na tra tha phaT/__ljags steng khrag gi dwangs ma byang sems bdud rtsi'i rang bzhin dang dbyer med pa slar ma mo rnams la byin pas dran pa rnyed/__dam tshig dran nas gdug pa'i sems dang bral te gzi brjid dang ldan par gyur/__badz+ra a mr-i ta phaT/__che ba'i nga rgyal bskyed pas thams cad 'dar phri li li gnas par gyur/__hU~M/__nga ni khrag 'thung kun gyi rje/__/nga ni khrag 'thung kun gyi yab/__/nga ni srid gsum snying rje'i mchog__/nga ni ma mo kun gyi rje/__/thams cad kun gyi snying khrag ldag__/khyed kyi snying khrag nga la yod/__/nga yi las bcol khyed kyis sgrub/__ma mo thams cad rang rang gi gnas su chas te bsgo ba'i las byed par bsam/__dzaHhU~M ti ma b+h+yo/__ma ma b+h+yo/__ya ma b+h+yo/__ru lu ru lu drag mo b+h+yo/__ye shes kyi ma mo drug po yang dkyil 'khor gyi rang gnas su 'khod/__/ye shes rtsal 'chang thig le las/__/bsgom bya'i ma mo bcu gsum la/__/drug cu rtsa brgyad dkyil 'khor rdzogs/__sa ma ya hU~M hU~M ha he staM/__spyi don bzhi pa la gnyis/__mchod pa dang smon lam mo/__/dang po mchod pa la bcu yod pa'i dang po phyag rgya ye shes kyi mchod pa ni/__bdag gi lag pa g.yas g.yon gyi mthe bong gnyis la hA ljang gu/__mdzub mo gnyis la hU~M mthing ga__/gung mo gnyis la oM dkar po/__/srin lag gnyis la AHdmar po/__/mthe'u chung gnyis la swA ser po res mtshan pa ye shes lnga'i ngo bo/__ye shes la ye shes sbyar bas de las byung ba'i lha mo mang po lha rnams la thim pas sku gsal zhing 'tsher la bkrag mdangs dang ldan par gyur/__phyag rgya mdun tu bsgyur la g.yas g.yon du bkrol te/__lag gi 'du byed sgom pa ni/__/thig le chen po'i phyag rgya ste/__/rdo rje khu tshur rtse sprad de/__/thabs mchog spyod pa'i phyogs rnams su/__/oM AHhA gsum rtse sprad pa/__/sku gsung thugs kyi rdo rje'i rgya/__/shes rab chen po'i phyogs rnams su/__/oM AHhA gsum rtse sprad pas/__/rnam par thar pa'i sgo gsum rgya/__/thabs gyis hU~M gis sgo gsum mnan/__/rang rig ye shes phyag rgya ste/__/shes rab swA yi sku gsung dkyil/__/thig le byang chub sems kyi rgya/__/shes rab hU~M gi rtse mo la/__/thabs kyi swA yis sbyor ba ni/__/thabs dang shes rab phyag rgya zhes/__/dus gsum mgon pos de skad bshad/__/g.yas g.yon thabs dang shes rab las/__/rdo rje gar gyi phyag rgya ni/__/shes rab mchog gi snying gar bstan/__/sbom po dbang po rtse sprad nas/__/thabs kyi phyogs mtshams bskor ba ni/__/ma mo tshogs kyi rgyal mo'i rgya/__/rdo rje sder mo dam bsnol te/__/oM bsgreng rtse mor rgya bcings pa/__/ma mo rdo rje rus pa'i rgya/__/rdo rje khu tshur bcangs pa la/__/hU~M dang hA gnyis rtse bsdus nas/__/'bru gsum brkyangs nas gshog pa'i tshul/__/na ra ha sar gtad pa ni/__/ma mo rdo rje dbugs kyi rgya/__/rdo rje khu tshur bcangs pa la/__/oM dang swA gnyis rgyab bsnol 'khyud/__/'bru gsum rtse sprad sku gsung thugs/__/bzhad pa'i thad kar bzung ba ni/__/ma mo rdo rje khrag gi rgya/__/rdo rje khu tshur dam bcings nas/__/hA gnyis rtse sprad gyen du bsgreng*/__/oM gnyis rtse sprad thad kar brkyangs/__/swA gnyis rtse sprad thur du brkyangs/__/'bru gsum so sor dam bsnol te/__/sku yi thad kar bzung ba ni/__/ma mo rdo rje me yi rgya/__/rdo rje khu tshur bcangs pa las/__/oM gnyis rgyab bsnol lu gu rgyud/__/'bru gsum so sor rtse sprad de/__/hU~M gnyis drag tu g.yob pa ni/__/ma mo rdo rje bkrag gi rgya/__/rdo rje thal mo brkyangs pa las/__/thabs kyi oM dang hA gnyis las/__/shes rab swA yis brten par bya/__/shes rab oM dang hA gnyis la/__/thabs kyis hU~M gis brten par bya/__/shes rab hU~M dang AMHbrkyangs nas/__/thabs kyi oM dang swAs bkab mnan/__/ma mo ye shes mkha' 'gro'i rgya/__/rdo rje tshogs rje rdzogs pa yi/__/phyag rgya yin zhes dpa' bos bshad/__gnyis pa phyi nyer spyod kyi mchod pa la ting nge 'dzin gsal 'debs ni/__byang chub sems las mchod pa'i lha mo 'phros/__/dkar mo ar+g+haM thogs pas sku khrus gsol/__/ser mo spos khang thogs pas shangs la mchod/__/sngon mo me tog mdzes pa spyan gzigs bstar/__/dmar mo mar me thogs pas sku mnye byed/__/ljang mo dri chab thogs pas byugs pa 'bul/__/dkar ser zhal zas thogs pas ljags tshims zhing*/__mthing ga sgra snyan sna tshogs snyan mnyes gyur/__/oM shrI he ru ka kro d+hI shwa ri s+t+waM/__ha hU~M ma ma phaT b+h+yo/__shrI badz+ra d+hI bya hU~M/__badz+ra d+hU pe hU~M/__badz+ra puSh+pe hU~M/__badz+ra A lo ke hrIH__badz+ra gan+d+he gan/__badz+ra ni bid+ya hU~M/__badz+ra gIrti hU~M/__gsum pa bdud rtsi sman mchod la/__che ba'i yon tan brjod pa ni/__rgyu gsum rkyen lnga bdud rtsi chen po 'di/__/snang ba chen po snang srid 'char ba'i rgyu/__/dus gsum sangs rgyas kun gyi 'byung gnas te/__/mkha' 'gro dam can kun gyi mchod pa'i rgyu/__/rang bzhin bdud rtsi chen po'i 'byung gnas te/__/rang byung rnam dag nyid kyi sku gsung thugs/__/bdud rtsi'i sdong por nyid bzhugs pas/__/dug gsum rnam rtog gdon gyi gnyen po yin/__/thig chen sa gzhi chen po la/__/rtsi mchog mang po kun skyes te/__/skye 'gro'i gsos su gyur pa ltar/__/bdag nyid bdud rtsi'i dkyil 'khor la/__/srog gis bsdus pa'i sems can la/__/rnam rtog nad kyi gsos su che/__/rgyu gsum rkyen lnga bdud rtsi chen po 'dis/__/phyogs bcu bde gshegs sras dang bcas pa la/__/rnam dag bdud rtsi dam rdzas mnyes mchod 'bul/__/thugs rjes brtser dgongs dbang dang dngos grub stsol/__/sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa a mr-i ta ar+g+haM pra tIts+tsha kha raM khA hi/__mtheb srin nyi zla'i thig le las bdud rtsi'i lha mo sprin phung tsam spros pas mnyes mchod phul bar bsams la/__dus gsum rgyal ba kun gyi rje btsun mchog__/bcom ldan dpal chen che mchog yab yum la/__/rnam dag bdud rtsi=__thugs rjes brtser dgongs/__sarba pany+tsa=__'byung ba lnga la dbang sgyur rigs kyi yum/__/rtag pa'i rgyal mo ye shes yum lnga la/__/rnam dag thugs rjes=__sarba=__ye shes las las grub pa'i mkha' 'gro ma/__/bde 'gro thod phreng rje mo bcu bzhi la/__/rnam dag=__thugs rjes=___sarba=__sprul sku drag mo 'jigs mdzad khro mo'i zhal/__/chags byed la sogs srid pa dman mo la/__/rnam dag=__thugs rjes=__sarba=__dpal gyi 'khor skyong badz+ra A ral+li/__/mi srin la sogs dbang mo nyer brgyad la/__/rnam dag=__thugs rjes=__sarba=__legs nyes stangs 'dzin dam tshig rjes gcod ma/__/'jig rten dregs pa'i ma mo mkha' 'gro la/__/rnam dag=__thugs rjes=__sarba=__lhag ma dngos grub blang ba ni/__lha tshogs rnams kyis skyes len gyi tshul du bdud rtsi'i steng du oM AHhU~M swA hA ye shes 'od zer dngos grub kyi bcud du stsal bar bsam/__kun 'dus gcig tu gyur pa las/__/phra mo stong dang sbom po brgyad/__/bsdus nas gong bur bsgril ba las/__/bsdu ba'i sngags kyis rnam sbyangs nas/__/'phro 'dus 'od du 'bar ba las/__/thabs dang shes rab phyag rgya yis/__/zos na dpal chen dngos grub thob/__/mkha' 'gro ma rnams bsnyen bkur byed/__kA ya sid+d+hi oM/__wA' ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M/__gu Na sid+d+hi swA/__karma sid+d+hi hA/__'bru lnga gnas lngar thim pas sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dngos grub thob par bsams la thig le bya zhing myang ngo*/__/bzhi pa gtor ma'i mchod pa ni/__'dod yon drug gi lha mo gsal stong grags stong tshims stong myang stong 'jam stong rgyu 'bras ngo bo nyid kyis stong pa'i ye shes la ye shes thim par bsams la/__bla med mchog gi mchod pa dam par sbyar ba 'di/__/ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro/__/'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te/__/thugs dam bzhin las ci bder bzhes su gsol/__/oM shrI he ru ka kro d+hI shwa ri s+t+waM/__ha hU~M ma ma phaT b+h+yo/__ru lu ru lu pra tI dza ba liM ta khA hi/__lnga pa bdud rtsi gsang nan kyi mchod pa ni/__bdud rtsi lha mo dkar mo dung chos ri rab tsam bdud rtsi mu tig dkar po lta bu dri ma med pa rgya mtsho tsam gyis bkang ba lha rnam la dkar si li li phul bar bsams la/__srid gsum dkyil 'khor rdzogs pa'i thig le las/__/dgyes pa'i bzhad sgras rol pa tshul bzhin mdzod/__/rgyu las rkyen du bskyed pa'i bdud rtsi 'di/__/rnam rtog gzhom phyir sku la thim par mdzod/__pany+tsa a mr-i ta khA hi/__drug pa rak+ta'i mchod pa ni/__'dod chags lha mo dbang chen dmar nag gi b+han+d+ha khor yug tsam las rak+ta rgya mtsho tsam phul bas lha rnams 'gro ba'i don la thugs rjes chags par bsam/__hU~M/__stong gsum thod pa snod kyi 'jig rten du/__/rgyud drug bsgral ba'i rak+ta bcud kyi mchog__/ye shes ma mo'i tshogs la 'bul lags kyis/__/gdug pa bsgral phyir chags pa'i mchod pa bzhes/__/ma hA rak+ta khA hi/__bdun pa bsgral mchod ni/__badz+ra tsakra rat+na pad+ma khaD+ga dz+wa la raM s+pha Na phaT/__rigs lnga'i phyag mtshan ye shes kyi me phung du 'phros/__a nr-i su tri pre du dza dz+nyA na badz+ra dz+wa la ra~M/__'gro drug sems can gyi rtog sgrib sa bon bcas bsregs shing sbyangs/__a yaM yu ti dza/__s+pha ra Na phaT/__de rnams zla dkyil la bzhag cing rlung gis 'og min tu btegs/__phung po rnams bsdus nas lha la phul bas lus kyi sgrib pa byang bar gyur/__zhe sdang chen po'i ting 'dzin gyis/__/pha dang phu bo mes po dang*/__/lha dang bram ze mu stegs dang*/__/bran dang g.yog po la sogs te/__/zhing bcu dag dang ldan pa la/__/phung po bsad nas snying phyung ste/__/dngos grub ya mtshan chen po thob/__ma hA ta na pU dza ho:__ti ra baM khA hi/__brgyad pa sbyor mchod ni/__don dbyings dang ye shes rtag pa yab yum thabs shes su sbyor ba'i byang chub sems 'dod rgu 'byung ba'i rin po che'i mchod sdong gis mchod par bsams la/__oM badz+ra e dzaHhU~M ba~M hoH__bo d+hi tsit+ta rat+na mA le pU dza trA~M:__'dod chags chen po'i ting 'dzin gyis/__/ma dang sring mo bu mo dang*/__/lha mo klu mo rigs ngan dang*/__/bran dang g.yog po la sogs te/__/gdol pa mo dang phyal ba dang*/__/tshul gyis sbyar na dngos grub thob/__/ma hA ga Na pU dza hoH__bo d+hi tsit+ta khA hi/__dgu pa chos nyid kyi mchod pa ni/__/don dam bya byed las gsum rang bzhin gyis ma sgrub pa ka dag spros bral gyi dgongs pa gsal btab la/__chos kyi rang bzhin dngos med de/__/dngos med yi ge stong pas sbyangs/__/stong nyid stong pas ye nas dben/__/rdzogs pa'i snod kyang dngos kyis stong*/__/rnam par smin pa stong pas stong*/__/gdod nas stong pa'i 'bras bu yin/__/rtogs na stong pa'i 'bras bu min/__/legs dang nyes pa'i gnyis med de/__/thig le chen po len pa med/__/gdod nas len pa'i rgyal po yin/__/sarba gan+ti d+harma d+hA tu dz+nyA na a/__bcu pa tshogs mchod ni 'og nas 'byung ngo*/__/bcu gcig pa smon lam gdab pa ni/__hoH__nam mkha'i mtha' mnyam chos kyi klong gdal nas/__/chos sku spros med brdal ba'i rang bzhin las/__/ye shes ma 'gag dpal chen yab yum gnyis/__/dbyings dang ye shes sprul pa ma mo'i tshogs/__/ye shes las las grub pa dgongs su gsol/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa ma lus pa/__/dngos rnams sku gsung thugs las sprul te 'bul/__/gsang sngags dam tshig spyi dang khyad par las/__/dam bca' 'gal 'khrul byung ba mthol lo bshags/__/bsod nams ye shes tshogs kyi zhing rdzogs nas/__/'di dang phyi ma'i dngos grub stsal du gsol/__/theg chen sngags la 'tshe ba'i zhing bcu rnams/__/ma tshogs thugs rjes brlag cing zhi bar mdzod/__spyi don lnga pa lha dang gnyis su med par sgrub pa la gnyis/__/mchog gtso bor sgrub pa dang*/__thun mong gtso bor sgrub pa'o/__/dang po la gsum/__'dzab nga dbye ba/__'dzab dngos/__skabs kyi mjug bsdu ba dang gsum las/__dang po ni/__dbye gzhi'i dkyil 'khor gsal btab nas/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he ka pA la b+h+rU~M phaT dzaH__hU~M ha ma phaT b+h+yo phaT dza:__zhes brjod pas ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor las rang bzhin gyi dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa logs su bye nas mdun gyi nam mkhar me ri 'dab 'byar gyi tshul du bzhugs par mos pa'o/__/gnyis pa la gnyis/__thun mong dang*/__khyad par ro/__/dang po ni/__gzhung las/__snying po dgongs pa gsum gyis bzla/__zhes gsungs pas dang po sku phyag rgya la dgongs pa ni/__gtso 'khor thams cad kyi sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs gsal la ma 'dres shing yongs su rdzogs pa snang stong chu zla lta bu la sems 'dzin cing bzla ba'o/__/gnyis pa gsung yi ge'i phreng ba la dgongs pa ni/__gtso bo'i thugs kar ye shes sems dpa'/__/de'i thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M mthing nag la sngags kyi phreng bas g.yas su bskor ba/__'khor rnams kyi nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du so so'i sa bon la sngags kyis g.yon du bskor ba/__bzlas pa'i rkyen gyis sngags phreng las 'od zer rim pa gsum du 'phros/__rgyal ba rnams mchod pa'i sprin gyis mnyes par byas/__'gro drug gi sgrib pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis bkrus/__dgra bgegs thams cad me 'od dmar nag gis tshar bcad/__slar 'dus te rang la thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par mos la/__dzaba? skul ni/__hU~M/__bde chen dbyings las bskyed pa'i khrag 'thung rol pa'i sku/__/nyid zhi bde mchog la sogs drug cu rtsa brgyad tshogs/__/dbyings nas bsgrub cing gsal bar sku bskyed na/__/rnal 'byor dbang phyug gso ba'i cho ga mdzod/__/lha dang gnyis su med par bdag bsgoms nas/__/bzlas brjod grangs dang dus kyi bsnyen mchod 'bul/__/bla med sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/__/oM ma hA shrI he ru ka kro d+hI shwa ri s+t+waM/__hU~M ha he phaT/__ma ma yo gi nI ru lu ru lu b+h+yo/__ma ma yo gi nI ru lu ru lu b+h+yo/__ma ma yo gi nI ru lu ru lu b+h+yo/__zhes gtso 'khor spyi dril gyi bzlas pa nyid rtse gcig tu bzla'o/__/gsum pa thugs chos nyid la dgongs pa ni/__snang srid ma mo'i dkyil 'khor pa thams cad dbyings las ye shes rang shar ba'i tshul gyis bye brag sna tshogs su snang yang ngo bo kun tu bzang po'i mkha' klong las ma g.yos pa'i dgongs pa srog tu bzung ba'o/__/gnyis pa khyad par gyi bzlas pa ni/__dzaba? khang ma phyes kyang chog la/__ji skad du/__rang la ye rdzogs dkyil 'khor bdun/__/snying ga chos kyi 'khor lo na/__/lnga 'dus 'od kyi rdo rje la/__/steng 'og zung lnga yab yum bcu/__/chags pa 'dul dang dbu rgyan tshul/__ces sogs lus gnas rtsa'i 'khor lo rtsa 'grel las gsungs pa ltar/__bdag nyid kyi lus kyi rtsa dang dwangs ma'i 'od la mtshungs ldan tu gnas pa'i ma mo rnams las 'od zer spro ba gsum po gong ltar la/__bzlas pa'ang gong gsal dang 'bru gsum rdo rje'i bzlas pa dang sbyar la rlung bzlas gtsor bya/__mthar rgyal ba sras bcas mchod pas mnyes/__'od du zhu nas ma rgyud kyi dkyil 'khor pa rnams la thim/__de thams cad bdag la thim pas rtog sgrib sbyangs/__rtsa gnas 'od du 'bar/__de la gnas pa'i ma mo rnams kyang 'od du zhu ste snying po'i 'od la 'dus/__de'ang che chung je phra la yal bar bsam/__gsum pa skabs kyi mjug bsdu ba la/__bstod pa/__bshags pa/__'dzab khang bsdu ba dang gsum las/__dang po ni/__skabs 'dir rin po che gter rgyud las gsungs pa 'di tsam bya ste/__hU~M/__byams dang snying rjes dgra zin mi mnga' yang*/__/gdug pa 'dul mdzad khro bo drag po'i sku/__/ye shes ma mo yum chen sku la 'khril/__/che mchog he ru ka la phyag 'tshal bstod/__/'byung ba lnga nyid phyag rgya'i skur snang zhing*/__/phyag rgya lnga nyid skye med dbyings su sgrol/__/ye shes sku lngas 'gro don rtag tu mdzad/__/rtag pa'i rgyal mo lnga la phyag 'tshal bstod/__/ye shes las grub longs spyod rdzogs pa'i sku/__/byang chub sems ldan thugs rjes sprul pa 'gyed/__/gdul bya 'jaums mdzad khro mo'i tshul 'dzin ma/__/ye shes ma mo'i tshogs la phyag 'tshal bstod/__/dbyings las thugs rje sprul pa'i skur bstan zhing*/__/drag po'i las mdzad khro mo 'jigs pa'i sku/__/dregs pa 'dul byed rngams pa'i cha lugs can/__/sprul sku dman mo'i tshogs la phyag 'tshal bstod/__/dbang phyug chen mo nyi shu rtsa brgyad sogs/__/ma ltar byams shing sring ltar gdung ba yi/__/'jig rten las las grub pa'i dam tshig can/__/srid pa ma mo'i tshogs la phyag 'tshal bstod/__/gnyis pa ni/__ye nas gnyis med chos skur dag pa las/__/ma rig dbang gis sgro dang skur btab ste/__/bde dang sdug bsngal sna tshogs ngo bor smin/__/de ldog don phyir rgyal ba'i dam mnos te/__/bdag cag ma rig lus dang ngag sems kyis/__/bag med tshul gyis dam las 'gal gyur pas/__/rgyal ba 'khor bcas thugs dang ci 'gal ba/__/thugs rje che mnga' khyod la bzod par gsol/__/zhes bzlas pas nyes byas su gyur pa rnams bshags par bya'o/__/gsum pa ni/__rang bzhin dang ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor dbyer med du brtag par byas la/__hU~M zhes brjod pas/__ye shes kyi dkyil 'khor dam tshig gi dkyil 'khor la gnyis med du bstims nas/__gsal zhing brtan pa'i phyir yi ge brgya pa'ang bzla'o/__/gnyis pa thun mong gtso bor sgrub pa'i 'dzab kyi dgongs pa/__bsnyen sgrub las gsum 'bod rbad bsad gsum dang sgrol ba dang*/__mdos skong dang dbang gi ting nge 'dzin sogs sngags don rab gsal dang gab pa'i spu gri sogs las shes par bya dgos shing*/__de'i tshe bzlas pa'i mthar rgyud kyi bstod pa dang 'khor gyi bcol bskul ring mo rnams nges par sbyor dgos pas skabs phyed par bya'o/__/rtsa ba'i gsum pa rjes kyi rim pa la spyi sdom las lngar gsungs te/__/tshogs mchod/__lhag chog__/gtor skyong*/__nyer bsdu/__bsngo smon no/__/dang po la lnga/__bsham brlab/__spyan 'dren/__/bstodabaskul/__mchod bshags bsgral bstab/__tshogs rol cing smon mal gdab pa'o/__/dang po ni/__dam rdzas su 'os pa'i yo byad rnams bshams nas dri chab kyis gtor la/__oM kro d+hI shwa rI sarba dra byaM sho d+ha ne hU~M phaT kyis bsang*/__raM yaM khaM/__zhes brjod pas/__ye shes kyi 'od zer me rlung chur byung bas dngos 'dzin nyes skyon thams cad bsregs gtor sbyangs te stong par gyur/__stong pa'i ngang las tshogs gzhong b+han+d+ha 'bar ba'i snod du tshogs rdzas ye shes kyi bdud rtsi 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med pa so so'i lha mo'i rol pa bsam gyis mi khyab pa'i sprin 'phro ba'i longs spyod kyi gter du gyur par bsam zhing*/__yi ge gsum lan gsum brjod pas byin gyis brlab bo/__/gnyis pa ni/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he dz+nyA na tsakra pad+ma maN+Da la hU~M/__hU~M ha he hU~M ma ma phaT b+h+yo raM/__zhes pas lha'i 'khor lor gsal btab/__hU~M/__dur khrod chen po 'bar ba'i klong dkyil nas/__/bcom ldan che mchog lhun rdzogs rigs kyi gtso/__/thugs kyi sprul pa rigs kyi khro rgyal lnga/__/ma tshogs zil gnon khro bo 'khor dang bcas/__/ma mo'i tshogs kyi dkyil 'khor nas/__/kun 'byung dkyil 'khor mnga' bdag mo/__/bzhi zur zhabs brgyad zhal lnga 'bar/__/mkha' bzhi bde klong dbyings su gsal/__/mkha' la dus bzhi'i cha snyoms ma/__/dkyil 'khor gtso mor gshegs su gsol/__hU~M/__ma mo chen mo rus bdag mo/__/sna tshogs 'gyur ba'i sku mdog la/__/zhal gsum shar gyi mkha' 'gro ma/__/longs spyod tshogs la gshegs su gsol/__hU~M/__ma mo chen mo dbugs bdag mo/__/sna tshogs 'gyur ba'i sku mdog la/__/zhal gsum byang gi mkha' 'gro ma/__/longs spyod tshogs=__hU~M/___ma mo chen mo rlan bdag mo/__/sna tshogs=__zhal gsum nub kyi=__longs spyod tshogs=__hU~M/__ma mo chen mo drod bdag mo/__/sna tshogs=__/zhal gsum lho yi=__/longs spyod tshogs=__hU~M/__ma mo chen mo bkrag bdag mo/__/sna tshogs=__/zhal gsum nam mkha'i=__/longs spyod tshogs=__yang gsang sbas ma drug gi gtso mo dang*/__/bde 'gro la sogs ye shes mkha' 'gro ma/__/chags byed la sogs srid pa dman mo'i 'khor/__/mi srin la sogs dbang phyug nyi shu brgyad/__/rnal 'byor longs spyod tshogs la gshegs su gsol/__/dzaHhU~M baM hoH__dz+nyA na ma tri maN+Da la a gad tsham/__dr-i sh+ya hoH__dzaHdzaHdzaH__gsum pa ni/__thig le'i dbyings las bskyed pa'i khro rgyal yum/__/ye shes thugs las bskyed pa'i khro mo'i skur ston cing*/__/gnyis med ha ha bzhad cing rngams pa'i hU~M sgra 'byin/__/mche ba dmar po gtsigs nas snying 'dren rkan sgra can/__/skye shi'i rtsa ba bcad nas bde klong dbyings su sdud/__/sku mdog khra mor bzhugs shing dbang chen dkyil 'khor rdzogs/__/phyag brnyan sprul pa gtong zhing dug gsum dbyings su sdud/__/ma tshogs 'khor du bsdus nas b+ha ga'i mnga' mdzad ma/__/drug cu rtsa brgyad tshogs la babs kyis rngams pa'i sgra phyungs shig__/bzhi pa la dang po mchod pa ni/__gtor ma'i sngags lan gsum gyis phul la/__dur khrod dmar smug bskal pa'i dkyil 'khor nas/__/dbang gi dkyil 'khor nyis stong shar ba'i 'od/__/nyid zhi kha le b+ha ga'i klong lnga nas/__/rtag pa'i rgyal mo dbyings phyug yum rnams dang*/__/ye shes ma tshogs phra men thod phreng dang*/__/ci bgyis bka' nyan srid pa dman mo'i tshogs/__/b+han+d+ha snod bcud dmar chen bskyil ba dang*/__/sha chen mkha' lding shel sgong gzugs kyi mchog__/sman chen lnga dang tshe dang 'dod yon lnga/__/sbyor dang sgrol ba'i bdud rtsi chen po 'di/__/ma tshogs thugs dam bskang phyir bzhes su gsol/__/bar pas bshags pa phul te/__hU~MH__rang rig ye nas skye med stong pa'i dal/__/'byung ba ye nas mi rtog sna tshogs ma mo'i dal/__/rang rig rang byung yin par ma shes pas/__/ma tshogs spyan sngar 'gyod pa'i sems kyis mthol lo bshags/__zhes dang yig brgya brjod/__tha ma bsgral mchod ni/__'dod yon gyi lha mo hU~M zhes rang la bsdu/__tshogs phud gsum pa la rten byas te/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__bcom ldan 'das dpal chen mngon rdzogs rgyal po srid pa ma mo'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyis rlabs kyis/__ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/nr-i ya~M dzaH__nr-i badz+ra aM ku sha dzaH__tri yaM dzaH__tri badz+ra aM ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes pas dgug bcings bsdams nas myos par byas pas/__dmigs bya mgon med skyabs bral rnam par rgud pa'i tshul du gnas pa la ye shes sprul pa'i phur pa tshe khrus kyi dgongs pas gdab la/__hU~M/__ye shes sprul pa'i phur pa zur gsum pa/__/mgo bo rgya mdud bstan pa mkha' 'gro lnga/__/log la zur brgyad rje mo bcu bzhi'i tshogs/__/sked pa rgya mdud sman mo lnga bcu lnga/__/rtse mo zur gsum srin mo bdun gyi tshogs/__/ye shes thugs las sprul pa'i kI la ya/__/gang la dmigs pa'i dkar nag mtshams su rgyob/__sngags mthar/__sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT/__ral gris gtubs la/__hU~M/__nga ni dus gsum bzhugs pa yi/__/sangs rgyas kun gyi ye shes sku/__/ye shes mtshon chen dpal rnon gyis/__/log rtog 'khor ba rgyun bcad do/__/ma ma trag rak+sha ch+gai mA ra ya shak+ti rbad/__bsgral ba'i sha khrag bdud rtsi'i dwangs mar sbar ba dgyes pa chen pos bzhes par mos la bstab pa ni/__hU~M/__chos kyi dbyings nas 'bar ba'i skur bzhengs nas/__/longs spyod rdzogs sku drag po 'jigs pa'i zhal/__/'bar ba'i rgyal po bcom ldan he ru ka__/dug gsum 'chel ba'i ru tra zhal du bstab/__/ye shes chen po'i klong du kha raM khA hi/__/chos nyid ngang las thugs rje'i skur bzhengs nas/__/rigs 'dus yum chen nyid zhi mu kha le/__/log rtog gdug pa khro mo'i zhal du bstab/__/rigs lnga dpal chen khrag 'thung he ru ka__/dug lnga log pa'i dgra bgegs zhal du bstab/__/rtag pa'i rgyal mo mkha' bzhi dbyings dang lnga/__/'byung ba ye shes lnga ru kha raM khA hi/__/dbang drag las mdzad sgrol yum bde 'gro ma/__/longs spyod rdzogs pa'i ma mo bcu gsum dang*/__/thugs rje sprul sku dman mo dbang phyug ma/__/bsgral ba'i zhing bcu ma lus kha raM khA hi/__shrI he ru ka kro d+hI shwa ri s+t+raM/__ru lu ru lu hU~M kha raM khA hi/__lnga pa ni/__brda dang brda'i 'bul len spyi ltar byas la/__nang gi sbyin sreg gi tshul du tshogs rdzas rnams blang dor gyi rtogs pa med par rol cing spro na rdo rje'i glu gar byas la mthar/__hoH__ma mo'i dkyil 'khor chen po la/__/rnal 'byor pas tshogs kyi pU dza phul bas/__lha mnyes/__dam tshig nyams pa bskangs/__chags nyams thams cad byang nas/__bsod nams dang ye shes kyi tshogs chen po rdzogs par gyur cig__/ces sogs smon lam gdab bo/__/gnyis pa lhag ma'i cho ga la lnga/__bsham zhing brlab pa/__mgron 'gugs pa/__dbang du bsdu ba/__mchod pa'i rim pa/__rjes bsdu ba'o/__/dang po ni/__lhag ma rnams snod gcig tu bsdus pa'i dme gtor dang*/__sngar zur du bcad pa'i phud dang*/__mchod pa'i ras ma/__mar me dang bcas pa rnams/__dkyil 'khor las ha cang mi ring ba'i shar lhor zhing lpags la rak+tas chos 'byung zla gam dang bcas pa bris pa'i khar bzhag__/rtsa ba'i dkyil 'khor gsal ba las/__khyad par lhag ma'i gnas su/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he ban+d+ha dz+nyA na tsakra b+hU~M/__oM badz+ra shrI he ru ka hU~M phaT/__ha hU~M ma phaT b+h+yo/__lhag ma'i dkyil 'khor gdan dang bcas pa mtshan nyid rdzogs pa la ngo mtshar tshogs kyi dkyil 'khor pa thams cad skad cig gis gsal bar gyur/__gtor ma'i gnas su zla ba la gnas pa'i hrIHyig dmar po 'bar bar bsams nas g.yon pa'i mtheb srin gyis sbyar ba reg ste/__oM badz+ra a mr-i ta a d+hiSh+Tha ma hU~M hrIHTha/__zhes bzlas pas 'dod yon gyi bdud rtsi'i phung po bsam gyis mi khyab par bsam/__gnyis pa ni bshugs glu rol mo'i sgras bskul te/__'jig rten las las grub pa'i dam tshig can/__/ma sring chung ma bu mo bran mo'i tshogs/__/bsod nams tshogs rdzogs dpal gyi lhag sdud ma/__/sngon gyi dam tshig chen pos 'dir spyon cig__/mA tr-i ru lu dzaHhU~M baM hoH__gsum pa ni/__'gug cing gdan tu bting*/__snying khrag 'phrog__/zil gnon/__las 'gyed rnams gong ltar gsal btab la/__ma ma tiSh+Tha nan/__badz+ra a mr-i ta u tsaT+Ta nan/__tra ta phaT nan/__hU~M/__nga ni khrag 'thung kun gyi rje/__/nga ni ma mo kun gyi yab/__/nga ni srid gsum snying rje'i mchog__/nga ni ma mo kun gyi rje/__/thams cad kun gyi snying khrag ldags/__/khyed kyi snying khrag nga la yod/__/nga yis las bcol khyed kyis sgrubs/__dzaHhU~M ti ma b+h+yo/__ma ma b+h+yo/__ru lu ru lu trag mo b+h+yo/__bzhi pa la gsum/__dang po spyir mchod de/__mgron rnams rigs lnga'i tshom bur bzhugs pas gtor ma bzhes par bsams la thod rgyas bstab cing*/__bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma DA ki nI/__ma ma ru lu ging ka ra dza ya b+h+yo/__pra tI dza i maM ba liM ta khA hi/__pany+tsa a mr-i ta khA hi/__rak+ta pi pa to khA hi/__zhes lan gsum gyis stob cing sman rag sbreng*/__gnyis pa yar gnas ni/__hU~M/__dpal gyi 'khor tshogs ma mo mkha' 'gro ma/__/srid pa kun sgrol phra men rgya mtsho ma/__/mkha' la 'gro ba'i nyi zla thod phreng can/__/sgrol byed sha za khros pa'i ma mo bzhi/__/stong gsum phung bar byed pa'i bdud mo bzhi/__/sbyor ba nyul le phyogs kyi ma mo bzhi/__/byang sems sprul pa'i mkha' 'gro sum cu gnyis/__/kun kyang mdzes pa'i cha lugs 'chang ba mo/__/lag na b+han+d+ha ral gri thogs/__/da rung 'jig rten ma 'das kyis/__/rgyan kyi mchod pa 'di bzhes la/__/bcol ba'i las rnams grub par gyis/__ma hA ba lin+ta khA hi/__gsum pa ni/__gtor ma phud dang bcas pa dme gtor du blugs nas/__lce rta mgrin yab yum rol pa mdzad pa'i byang sems dza gad kyi kha phru dang ro gcig pa he ru ka'i dam rdzas dbab cing*/__badz+ra a mr-i ta s+pha ra Na phaT kyis byin brlab/__hU~M/__zangs ka chen mo he ru ka ni dang*/__/za byed drug dang 'dod khams nyul le gsum/__/sman phran spun dang za byed srin mo bdun/__/dmag gi rgyal mo las kyi sring mo bzhi/__/mkha' la 'gro ba'i dbang phyug nyi shu brgyad/__/sgrol ba'i ging chen pho dgu mo dgu dang*/__/'bar ma sbor ma rdo rje pho nya'i tshogs/__/lhag ma'i dam tshig gtogs pa'i chos skyong rnams/__/mchod yon bzhes la dmar gyi gtor ma longs/__/sngon tshe khas blangs 'bras bu mchis par mdzod/__lnga pa ni/__ya hi gats+tshas phyi 'khor gyi mgron rnams rang gnas su gshegs la gtor ma phyir dor/__hU~M zhes pas lhag ma'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rang gi snying gar bsdu'o/__/gsum pa gtor skyong ni/__phyi rol du brtan ma'i gtor ma sman phud kyis bran la/__traM rat+na trai lo kya phaT/__zhes brjod pas gtor ma'i rdul phra rab re re zhing rin po che'i gur khang longs spyod zad mi shes pas nam mkha' gang bar bsams la/__'bru gsum gyis byin gyis brlab/__hU~M/__tshogs dang bka' yi tshogs bcas nyid/__/khrag 'thung de bzhin nam mkha'i sku/__/tshur gshegs tshur gshegs skyong ma rnams/__/'dir spyon dam skongs phrin las mdzod/__/bdag nyid chen mo la sogs bdud mo bzhi/__/gangs dkar sha med la sogs gnod sbyin bzhi/__/kong btsun de mo la sogs sman mo bzhi/__/bod khams skyong ba'i che zhe chen mo rnams/__/bran g.yog mang po'i 'khor dang bcas/__/lhab lhub mang po'i rgyan dang bcas/__/sil snyan mang po'i sgra dang bcas/__/'dir spyon dam skongs phrin las mdzod/__/che zhe chen mo khyed rnams kyang*/__/a su ra yi brag phug tu/__/slob dpon pad+ma 'byung gnas dang*/__/rlangs chen dpal gyi seng ge yis/__/zhing chen stan la bkod nas kyang*/__/lag tu rdo rje gtad nas ni/__/dbang bskur gsang ba'i mtshan nas brjod/__/rdo rje 'chang gi gral du bzhag__/bod khams srung zhing skyong ba dang*/__/rnal 'byor sgrub pa'i grogs bya zhes/__/ji ltar khas blangs dam bcas pa'i/__/g.yar dam gnyan po rjes dgongs la/__/dam rdzas bka' yi gtor ma long*/__/bcol ba'i phrin las grub par mdzod/__/oM la la/__le le/__taM taM/__te te/__kha rak+ma/__ma ma sring 'gro ma hU~M b+h+yo hU~M hU~M/__zhes dang*/__ma hA pany+tsa sogs kyis sman gtor rak+tas mchod cing sman rag sbreng*/__phrin las gsol la/__ya hi gats+tshas gshegs su gsol la gtor ma gtsang sar bskyal lo/__/bzhi pa nyer bsdu ni/__gzhung las ma gsungs kyang spyi ltar spro na mchod bstod mdor bsdus nongs bshags bcas bya/__bskyed chog dang mthun pa'i bsdu rim rgyud nas gsungs pa ni/__hU~M hU~M hU~M/__snod bcud gzhal yas khang par bsdu/__/pho brang 'khor gyi ma mor bsdu/__/b+ha ga dbyings kyi sras mo lnga/__/bdag gi 'byung ba lnga ru bsdu/__/srid pa bde 'gro thod phreng gnyis/__/bde chen 'od zer thig ler bsdu/__/khros pa'i dbang chen bzhi po yang*/__/bdag gi dwangs ma bzhi ru bsdu/__/sbas pa'i ma bzhi dgyes sde bzhi/__/srid pa'i dwangs ma brgyad du bsdu/__/cha byed cha snyoms spun gnyis ni/__/bde chen gsang ba'i gnas su bsdu/__/e ka dzA Ti spun drug ni/__/bdag gi dpag bsam shing la bsdu/__/'dod khams gtso mo spun gnyis ni/__/bdag gi zangs ma'i sbu gur bsdu/__/nam mkha'i rgyal mo spun gnyis ni/__/srid pa'i mdo sdud nyid la bsdu/__/ma bdun dbang po bdun la bsdu/__/dmag dpon thams cad shes rab rtsa/__/dbang phyug nyi shu rtsa brgyad ni/__/srid pa 'jug byed phra mor bsdu/__/gtso bo nyid ni mu kha le/__/kun gzhi chos kyi dbyings su bsdu'o/__/zhes rtag mtha' bsal la mnyam par bzhag__/slar rtsa sngags brjod pas/__he ru ka phyag gnyis pa'i skur gsal ba'i spyi bor oM/__mgrin par AH__snying gar hU~M yig rnams kyis mtshan par bsam zhing*/__badz+ra kA wA tsi rak+ShA haM zhes pas lus rdo rje'i go khrab kyis bcings te cis kyang mi shigs par bsams la chad pa'i 'dzin stangs bsal/__snod bcud dkyil 'khor gsum gyi lam khyer dang ma bral ba bya'o/__lnga pa ni/__ho:__ma rgyud dkyil 'khor byin rlabs kyis/__/dkyil 'khor rnams gsum gsal ba yi/__/ting 'dzin 'bum phrag du ma la/__/dbang thob rang grol sangs rgyas nas/__/'gro don mtha' ru phyin par shog__/bdag gis 'bad nas phrin las 'di bgyis pas/__/thugs dam bskangs shing dngos grub thob gyur nas/__/'gro ba yongs kyi dpal du gyur nas ni/__/sems can thams cad byang chub thob par shog__/ces sogs thun mong ma yin pa'i smon lam rnams dang*/__shis pa rgya cher brjod la dge legs su bya'o/__/'di'i dmigs bzlas goms nas rgyun gyi rnal 'byor gu ru rin po ches chos rgyal khri srong la gnang ba'i phrin las snying po gsal ba ltar byas pas 'grub/__rim pa dang pos rgyud smin nas grol lam dang*/__thabs lam dang*/__thabs lam gsang ba'i rdzogs rim rnams ting 'dzin thugs kyi me long ltar nyams su blangs te dpal chen po'i bde chen ye shes kyi sku bsgrub par bya'o/__/sngon dus ma gshin phur gsum bshad sgrub bstan/__/snga 'gyur rig 'dzin rnams la dar che yang*/__/deng sang phrin las bon gyer tsam du song*/__/de las ma mo ming tsam 'dzin pa'ang dkon/__/bla ma thod phreng rtsal dngos bka' drin dang*/__/rang nyid dad blo sngon smon yul 'dzom nas/__/'di rnyed phyir na yig tshogs ma 'dzem par/__/rang rkang tshugs pa'i phrin las 'di bsdebs so/__/las dang 'jig rten gnyis 'dzin 'khrul rtog kun/__/gnyis med ye shes mkha' klong thim pa las/__/'jig rten bde legs 'byung phyir thabs mchog 'di/__/phan 'dod rnams kyis don du gnyer bar rigs/__/bskyed bzlas 'khrul pa med pas rtsa thig rlung*/__/srid pa ma rgyud lha dang sngags su smin/__/rdzogs rim nyams 'og chud nas de kun kyang*/__/bde chen thig le gcig tu byang chub shog__/he ru ka dngos o rgyan gyi slob dpon chen po nyid grub pa'i skyes bu'i rnam par snang ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' drin las bka' srol 'di'i snod du gyur pa 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas 'di nyid kyi rgyud lung man ngag rnams lto sbyar te rang 'dra'i blo dman la phan pa'i sems kyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du sbyar ba dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: