JKW-KABAB-12-NA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེ།
Wylie title thugs rje chen po don gsal sgron me las dbang bskur gyi rim pa dkyus gcig tu bkod pa mthong chog sgron me JKW-KABAB-12-NA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 20, Pages 589-653 (Folios 1a to 33a1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('gro 'dul las 'phro gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. thugs rje chen po don gsal sgron me las dbang bskur gyi rim pa dkyus gcig tu bkod pa mthong chog sgron me. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 589-653. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ (thugs rje chen po don gsal sgron me)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-'A-020
Colophon

།ཅེས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས་སླར་ཡང་པདྨའི་ཞལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གསར་དུ་འཆར་བའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཏེར་གཞུང་ཉིད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces zab chos 'di nyid kyi bka' srol dbyings su thim pa las slar yang pad+ma'i zhal tshab thams cad mkhyen gzigs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' drin las bstan pa'i nyi ma gsar du 'char ba'i zhabs tog tu dmigs nas/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por gter gzhung nyid bklag chog tu bsdebs pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༁ྃ༔ ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། །ཐུགས་བསྐྱེད་བསམ་ཡས་ནམ་མཁའི་མུ་ཁྱུད་དུ། །ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་སྤྲིན་གྱི་བླ་བྲེ་བྲེས། །སྲིད་པའི་གདུང་སེལ་ཕྲིན་ལས་གྲུ་ཆར་ནི། །རྒྱུན་མི་ཆད་འབེབས་འཇིག་རྟེན་མགོན་ལ་འདུད། །གང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྨིན་གྲོལ་ལས་ཚོགས་བཅས། །ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་ཟབ་གསལ་ཁྱད་པར་ཅན། །སྣང་བྱེད་ཉི་ཟླའི་སྤུན་འདི་གངས་ཅན་ཏུ། །ནུབ་ནས་སླར་ཡང་འཆར་འདི་ཨེ་མ་རྨད། །འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉིན་བདུན་མ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནི་ཁོག་དབུབ་ལས་འབྲིང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་དགོས་ཤིང༌། སྤྱིར་དབང་གི་རྣམ་གྲངས་བདུན་ཡོད་པ་དཀྱུས་འགྲོའི་མགྱོགས་དབང་དུ་བྱ་བའི་ཚེ། དང་པོ་སྡིག་སྒྲིབ་འདག་བྱེད་ཁྲུས་ལུང་ལ། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པར་དྲི་བཟང་གི་ཆབ་དང་ཉེར་ལྔའི་རྫས་རྣམས་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་བཞིན་པས་བླུག །མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་དང་ཁ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ལ་བཞག །ལས་བུམ་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་བཅུད་སོགས་དེ་མཚུངས་དང་ཕྱི་མཆོད་བཤམ། དབང་སྒྲུབ་ས་བཅད་ཙམ་ལས་འདོན་ཆ་གཞུང་དུ་མི་གསལ་ཡང་གཞན་ལས་ཁ་བསྐོངས་བ་ནི། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང༌། སྐྱབས་སེམས་འོག་གི་སྟ་གོན་དབང་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བདག་བསྐྱེད་ནི། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད༔ བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ ཟུང་འཇུག་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་གུར༔ ནང་དུ་འབྱུང་བ་རི་རབ་སྟེང་༔ པདྨ་འདབ་མ་སྟོང་ལྡན་དབུས༔ བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ དལ་དབུས་སེང་ཁྲི་པདྨ་དང་༔ ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གསལ༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ འགྲོ་བའི་ལས་སྒྲིབ་མ་ལུས་སྦྱངས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་བཀོད༔ ཚུར་འདུས་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་ལ༔ རང་ཉིད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ མཚན་བཟང་དཔེ་བྱད་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔ ཟི་ལྡིར་དར་དཔྱངས་ཅོད་པན་དང་༔ སྟོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་མཛེས་པར་དཀྲིས༔ དབུ་རྒྱན་སྙན་ཆ་མགུལ་རྒྱན་དང་༔ སེ་མོ་དོ་དང་དོ་ཤལ་དང་༔ གདུ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན༔ པང་དུ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་དཀར༔ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་གྲི་ཐོད་ཅན༔ ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་འཆང་ཡབ་དང་འཁྲིལ༔ འོད་འབར་ཀློང་དུ་ལྷམ་མེར་བསྐྱེད༔ སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན༔ སྤྱི་མགྲིན་སྙིང་གར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པའི༔ ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐའ་རུ་ཡིག་བརྒྱས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་བསམ་ཡས་འཕྲོས་པ་ཡིས༔ སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ནད་གདོན་སྦྱངས༔ བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཉེས་པར་བྱས༔ མཆེད་ལྕམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་འཁོན་སྦྱངས་ཤིང་༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་ལ་བསྐུལ༔ བདུད་དང་བགེགས་ཀྱི་སྡང་སེམས་ཞི༔ འགྲོ་བའི་ལས་སྒྲིབ་མ་ལུས་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞིང་༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། མཆོད་རྫས་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། བུམ་སྒྲུབ་ནི། བུམ་པ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བྷྲཱུྃ་ལས་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ བདུད་རྩིའི་མཚོ་དབུས་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་འཛིན༔ སྙེམས་མ་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་ཤིང་འོད་ཟེར་འབར༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཐར་ཡིག་བརྒྱས་བསྐོར༔ སྔགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་ཡིས༔ སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། མི་རྟོག་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་རྟོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཀྱེ༔ ན་རཀ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔ འགྱོད་པས་མགོན་པོའི་དྲུང་དུ་བཤགས༔ ཕྱིས་ནས་མི་བགྱིད་དམ་བཅའ་བས༔ མགོན་པོས་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བདག་སྦྱོར་ཏེ༔ བླ་མེད་ས་ལ་དྲང་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་གདབ། དུང་ཆུ་ཕུལ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་པའི་ཆུར་གྱུར༔ ཅེས་མོས། ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། སློབ་མ་རྣམས་འཚོགས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། ད་ལམ་འདིར་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་སྨིན་བྱེད་ཆེན་མོ་རིམ་པར་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བའི་ཐོག་མར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་དབང་གི་རིམ་པ་ལས་སྡིག་སྒྲིབ་འདག་བྱེད་ཁྲུས་ལུང་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱཻ་ཧོ་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ བདག་ཅག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་༔ གཉིས་འཛིན་རྟོག་པའི་རྦ་ལ་གཡེངས༔ མ་རིག་འཁྲུལ་སྣང་དག་བྱའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་སེལ་བར་མཛོད༔ ལན་གསུམ། བླ་མས་ལན་གདབ་པ། ཁྱེད་རྣམས་སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིན་ན༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ང་ཉིད་ཀྱིས༔ གསང་སྔགས་དཀྱིལ་འཁོར་དེར་བཅུག་ནས༔ མ་རིག་དག་བྱེད་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཞེས་བརྗོད། ལས་བུམ་ཐོགས་ལ། ཀྱཻ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནི༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐ་མལ་ལུས་ངག་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ཁྲུས་གསོལ་བས༔ རྟོག་སྒྲིབ་མ་ལུས་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ ཛྙཱན་ཁཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་ཀྱིས་བཀྲུས་ནས་ཤེལ་དཀར་གྱི་བུམ་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་པར་མོས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་བར་ཞུ༔ ཞེས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་པས་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་བཞིན་ཏུ་ཁྲུས་བྱ་ཞིང་ཁ་བཤལ། བུམ་ཆུ་བླུད། དེ་ནས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་ལུང་ཞུ་བའི་དོན་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱཻ་ཧོཿབླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་ཡ་མཚན་ཅན༔ བདག་སོགས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ༔ ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྡོར་སེམས་སྒོམ་ལུང་ཟབ་པའི་དབང་༔ བདག་ཅག་རྣམས་ལ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ འཁྲུལ་སྣང་འཛིན་པའི་རྩ་བ་ཆོད༔ རང་བྱུང་སྐུ་གསུམ་དག་པའི་དབང་༔ ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱ༔ དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་ལ༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ དེ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་གསལ་བར་སྒོམས་ཤིག༔ ཨེ་མ་ཧོཿ ལས་འཕྲོ་ལྡན་པའི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ རང་ཉིད་རྡོར་སེམས་སྐུར་སྒོམས་ལ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་ནི༔ རྒྱ་གྲམ་བསྒོམས་པའི་ལྟེ་བ་ལ༔ ཤེལ་དཀར་ལྟ་བུའི་ཧཱུྃ་ཡིག་བསྒོམ༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དག་གི་ཕྱིར༔ ཡིག་བརྒྱའི་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སྐོར་དུ༔ འོད་ཟེར་ཚུལ་དུ་འཁོར་བར་བསྐྱེད༔ ཅེས་པའི་དམིགས་པ་ཕོག །དབང་བུམ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་དྲི་མེད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་ན་རྡོར་སེམས་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ བུ་མཆོག་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དུག་ལྔ་གནས་དག་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་པཉྩ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། ཤིས་པ་བརྗོད། དེས་བཅུད་ཁྱད་པར་ཅན་བླུགས་པ་ལ་སྣོད་དག་ཅིང་གཙང་བར་བྱེད་དགོས་པ་ལྟར་དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཁྲུས་ལུང་གི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ལགས། ཞེས་དང་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་གྲོལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་བྱ་སྟེ། སྣང་སྲིད་འོད་ཞུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཐིམ༔ སྲུང་འཁོར་འབྱུང་བ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ཁྲི༔ དངོས་པོ་རྒྱན་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་ཐིམ༔ ཡབ་ཡུམ་འོད་ཞུ་རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཕྲེང་ལ༔ དེ་ཡང་ཧཱུྃ་ལ་ཧཱུྃ་ཡང་ནཱ་དའི་བར༔ དེ་ཉིད་མི་དམིགས་ཀ་དག་ངང་ལ་བཞག༔ སླར་ཡང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་རུ་ལྡངས༔ ཞེས་བསྒོམས་ལ་སྨོན་ལམ་བྱའོ། ༈

།གཉིས་པ་བགེགས་སྦྱང་སྟ་གོན་དབང་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་མུ་ཁྱུད་ཟླུམ་པོ་རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་ཕྱོགས་མདོག་བྱས་པའི་མཐར་མུ་ཁྱུད་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་གའི་རིམ་པ་ལྔས་བསྐོར། ཟུར་བཞིར་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་རལ་གྲི་བྲིས་པའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་དཔལ་གཏོར་ལྔ་ལ་བུངྔྷ་སོགས་རྟ་མགྲིན་རིགས་ལྔའི་ཙཀླི་བཙུགས་པ་དང༌། ཤར་དུ་དབང་བུམ། བྱང་དུ་ཁྲུས་བུམ་བཀོད། ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམ་བྱ། དཔུང་སྐུད་ཚོན་སྣ་ལྔ་བསྒྲིམ་མམ་གང་འབྱོར། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ། ལྕགས་སྣོད་དུ་མེ་ཐབ་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་མེ་རིས་བསྐོར་བའི་སྟེང་དུ་སྐྱེར་པ་སོགས་དྲག་ཤིང་གྲུ་གསུམ་དུ་བརྩིགས་པ། མཆོད་རྫས་སྨན་རཀ་གཏོར་མ། མེ་རྫས་དུག་ཁྲག་མུ་ཟི་གུ་གུལ་ནག་པོ་རྟ་སྦང་སྦང་ཕྱེ་རྣམས་མར་ནག་གམ་ཨ་རག་གིས་ངར་བཏགས་པ་དང༌། སྤྱི་མཐུན་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱ། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བདག་བསྐྱེད་ནི། སྐད་ཅིག་རང་རིག་ཧྲཱིཿདམར་སྒོམ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་བསྡུས་བདག་ལ་ཐིམ༔ བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དམར༔ གཡས་པས་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར༔ གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་བསྣམས༔ སྐུ་ལ་དཔལ་གྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ དྲེགས་པ་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ཤར་དུ་བཛྲ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོར་བསྐྱེད༔ ལྷོ་རུ་རཏྣ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་སེར༔ གཡས་པས་དབྱུག་ཏོ་གཡོན་ཞགས་པ༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོར་བསྐྱེད༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དམར༔ གཡས་པས་གྲི་གུག་གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོར་བསྐྱེད༔ བྱང་དུ་ཀརྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ གཡས་པས་ཕུར་པ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོར་བསྐྱེད༔ ཅེས་བསྒོམས་ལ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྒྱ་སྟོང་ཅི་ནུས་བསྙེན། དབང་རྫས་བྱིན་བརླབ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཙཀླི་ལ་སོགས་དབང་རྫས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་སྐུ་རུ་གྱུར༔ དབུས་སུ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གོང་སྨོས་ཚར་གཅིག་གིས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ། ལས་བུམ་སྔ་མ་བཞིན་བསྒྲུབ་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབས་པའི་ནང་དུ་མེ་ཐབ་སོགས་བཞག །ལས་རྡོར་གྱིས་སློབ་མ་རྣམས་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་བྱ། གོ་ཡུལ་འགྲིགས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་བསྐོར་བ་བྱས་ལ་ཡོལ་བའི་ཕྱི་རོལ་དུ་འཁོད། སློབ་དཔོན་གྱིས། མདུན་དུ་དྲག་པོའི་ཐབ་ཁུང་ནི༔ གྲུ་གསུམ་མེ་རི་འབར་བའི་ནང་༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྃ་ལྗང་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས༔ དམ་ཚིག་མེ་ལྷ་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ ཕྱག་གཡས་མེ་ཐོ་བསྒྲང་ཕྲེང་འཛིན༔ ཕྱག་གཡོན་ལྕགས་ཀྱུ་གྷུནྡྷེ་འཛིན༔ ར་སྐྱེས་ཆིབས་ཤིང་ཐུང་ལ་སྒེག༔ དྲང་སྲོང་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བར་བསྐྱེད༔ རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད༔ ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ དམ་ཚིག་པ་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཚུར་བྱོན་ཚུར་བྱོན་འབྱུང་པོ་ཆེ༔ དྲང་སྲོང་རྒྱལ་པོ་མེ་ལྷ་མཆོག༔ རང་བཞིན་གནས་ནས་སྐུ་བསྐྱོད་ལ༔ སྤྱན་འདྲེན་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་ཝ༔ བྷི་རི་ཤི་ཉ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨགྣེ་དེ་ཝ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨགྣེ་དེ་ཝ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ཞིང་ཕྱག་བྱས་ལ་མེ་བྱང་ནས་སྦར་ཏེ། ཨགྣི་དེ་ཝ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྃ་ཛྙཱ་ན་རྃ་རྃ༔ སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་བཅས་ལ༔ འདོད་ཡོན་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་འབུལ༔ དགྱེས་པར་རོལ་ཏེ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨགྣེ་དེ་ཝ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ནས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ མེ་ལྷ་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རིགས་ལྔ་ནི༔ རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཕྱག་མཚན་རྣམས༔ མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་འབར་བའི་སྐུ༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོར་གསལ༔ ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་བསྟོད་བྱ། ལས་སློབ་ཀྱིས་ཡོལ་བའི་ནང་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་སྲུང་བའི་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སྒོ་དབྱེ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱཻ༔ དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲུང་མཛད་པའི༔ སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཅག་འཇུག་པར་སྤྲོ་ལགས་པས༔ སྒོ་ཕྱེ་བུ་མཆོག་ནང་དུ་ཐོང་༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་ཞུ། ནང་ནས་ལན་གདབ་པ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཁྲོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་མཚོན་ཆ་ཐོགས༔ ལས་སུ་བླ་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་སྲུང་༔ ཟས་སུ་དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་ཟ༔ ཁྱོད་རྣམས་སུ་ཡིན་ང་ལ་སྨྲོས༔ ལན་གསུམ། ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས༔ ཀྱཻ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་གིང་ཆེན་གསན་འཚལ་ལོ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ གསང་སྔགས་དབང་མཆོག་ཞུ་འདོད་པས༔ སྒོ་ཕྱེ་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཐོང་༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ཡོལ་བ་ཕྱེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྟ་སྔགས་དང་དྲག་སྔགས་བརྗོད། ཡུངས་ཐུན་འཐོར། ལས་སློབ་ཀྱིས་སྲེག་ཐབ་ལ་བརྟེན་ཏེ་མེ་ཐུན་རྡེག་ཅིང་འགྲིམ་དུ་བཅུག་ལ་རང་གྲལ་དུ་བཀོད། མེ་ཐབ་ཀྱི་ལྷ་མི་དམིགས་པར་བཞག །སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། དེ་ལ་འདིར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་དབང་བསྐུར་གདོན་བགེགས་རང་གྲོལ་བགྱི་བ་ལ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ་འཚལ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་དད་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ དབང་གི་ལྷ་མོ་ནཱ་གཱ་རྫུན་དང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ གསུང་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། འདིར་སྤྲོ་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་བཤད་གང་འོས་བྱས་ལ། སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག་རང་རེ་རྣམས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མ་རིག་གཞན་དབང་ལ་བརྟེན་འཁྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་བསྐོར་བས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདི་ལས་ནམ་ཡང་ཐར་པའི་དུས་མེད་པར་འཁྱམས་ཤིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཁོ་ན་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཐབས་མཆོག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང༌། སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་གལ་ཆེ་བས་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཐེག་ཆེན་ལམ་བསྟེན་ནས༔ སེམས་ཅན་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བ་ལྟར༔ བདག་སོགས་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་༔ སེམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་རབ་བསྐྱེད་ནས༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་བཞི་དང་ནི༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཐེག་ཆེན་ལམ་ཞུགས་ནས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་སྐྱོང་བ་དང་༔ ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་སྤང་མི་བྱ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྦང་མི་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ སྦྱིན་པ་རྣམ་གསུམ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན༔ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་ལམ་ལ་འབད༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏིའི་ཆོས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོ་བསྒོམ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་པ༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་བཞིས༔ འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གཏུམ་དྲག་གཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྐུར་གསལ་བས་རྡོ་རྗེའི་སྟངས་སྟབས་དྲག་པོ་མཛད་པས་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་རྣམས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་བཅད་པར་གྱུར། ཧྲཱིཿ ང་ནི་བུདྡྷ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གཏི་མུག་ལས་གྱུར་དགྲ་བགེགས་རྣམས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ བུདྡྷ་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལ་དགོད༔ ཨོཾ་བུདྡྷཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧྲཱིཿ ང་ནི་བཛྲ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཞེ་སྡང་ལས་གྱུར་དགྲ་བགེགས་རྣམས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལ་དགོད༔ ཨོཾ་བཛྲཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧྲཱིཿ ང་ནི་རཏྣ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ང་རྒྱལ་ལས་གྱུར་དགྲ་བགེགས་རྣམས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལ་དགོད༔ ཨོཾ་རཏྣཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཧྲཱིཿ ང་ནི་པདྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་དགྲ་བགེགས་རྣམས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལ་དགོད༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧྲཱིཿ ང་ནི་ཀརྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཕྲག་དོག་ལས་གྱུར་དགྲ་བགེགས་རྣམས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ ཀརྨ་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལ་དགོད༔ ཨོཾ་ཀརྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་མཚམས་བཅད། སྲུང་སྐུད་རྟ་མགྲིན་རིགས་ལྔའི་རྩ་སྔགས་བཟླས་པས་བྱིན་བརླབ། སྲུང་བའི་སྐུད་པ་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྐྱེས་པའི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཡས་སུ་བཅིངས་པས་སྒོ་གསུམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བར་བྱས་པ་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་འབར་བའི་སྲུང་མདུད་ནི༔ དྲག་པོའི་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིན༔ བར་ཆད་བསྲུང་ཕྱིར་བུ་ལ་གདགས༔ གདོན་བགེགས་གནོད་བྱེད་བསྲུང་དུ་གསོལ༔ ཅེས་པས་བཅིངས་ལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་རྒྱས་གདབ། དེ་ནས་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ དཔལ་ཆེན་དབང་གི་སྐུར་བསྟན་ནས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་ཕྱིར༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོས་པའི་དབང་མཆོག་འདི༔ དེ་རིང་ཁྱེད་ལ་བསྐུར་བར་བྱ༔ ཞེས་ལན་གདབ། ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་འཐོར་ལ། ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེའི་སྔགས་བརྗོད། དབང་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་དབང་དང་དྲག་པོ་ཡི༔ གཞལ་ཡས་ཆོས་འབྱུང་ཟླ་གམ་འབར༔ ནང་ན་དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བགེགས་དཔུང་ཟིལ་གནོན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དབུས་ཀྱི་ཙཀླི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ བུངྔྷ་རྟ་མགྲིན་དབང་བསྐུར་བས༔ མ་རིག་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས༔ སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སྦྱོར་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བུངྔྷཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཤར་གྱི་ཙཀླི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ བཛྲ་རྟ་མགྲིན་དབང་བསྐུར་བས༔ ཞེ་སྡང་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས༔ རང་གསལ་དབྱིངས་སྦྱོར་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྷོའི་ཙཀླི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ རཏྣ་རྟ་མགྲིན་དབང་བསྐུར་བས༔ ང་རྒྱལ་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས༔ མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་སྦྱོར་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རཏྣཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཀྱི་ཙཀླི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ པདྨ་རྟ་མགྲིན་དབང་བསྐུར་བས༔ འདོད་ཆགས་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་སྦྱོར་དབང་ཐོག་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བྱང་གི་ཙཀླི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ཀརྨ་རྟ་མགྲིན་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྲག་དོག་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས༔ སྣ་ཚོགས་དབྱིངས་སྦྱོར་དབང་ཐོག་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀརྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དབང་གཏོར་ལྔ་པོ་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ དབང་དྲག་འབར་བའི་གཏོར་མ་འདི༔ རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲོ་བོའི་སྐུ༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་ནང་བགེགས་ཚོགས་རྒྱུན་ཆོད་ཅིག༔ བ་ལིནྟ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུར་ལ་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དབང་མཆོག་ཐོབ་པའི་བུ་རྣམས་ཀྱིས༔ སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞི་ཐམས་ཅད་དུ༔ རང་སོགས་གཟུགས་སྣང་ཁྲོ་བོར་བསྒོམ༔ སྒྲ་ཡི་བརྗོད་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་དྲག་སྔགས་བསྒོམ༔ རྟོག་ཚོགས་འགྱུ་དྲན་སྣ་ཚོགས་ཀུན༔ ཏིང་འཛིན་འཕྲོ་འདུའི་རོལ་པར་བསྒོམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བགེགས་ཚོགས་རྣམས༔ མ་སྤངས་མ་བསྒྱུར་ཀློང་དུ་གྲོལ༔ ཕྱི་རབས་གདོན་བགེགས་འདུལ་འདོད་རྣམས༔ དབང་དང་ལམ་ཁྱེར་དེ་ལྟར་བྱ༔ ཞེས་གདམས། དྲི་བཟང་གི་ཆུ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཏ་དྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་མུ་ཙི་ནི་སྭཱ་ཧཱཿ དུ་ན་ཏི་རི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླས་པས་ཀུ་ཤ་བྲན་ལ། དེ་ནས་ཀུ་ཤ་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྨི་ལམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་པ་བྱ་དགོས་པས་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་སྔས་དང་སྟན་གྱི་དོན་ཏུ་ཟུང་ཞིག །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཀུ་ཤ་འདི༔ པྲ་རྟགས་གསལ་ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གསོལ་བ་ཐོབ་ལ་བརྟག་པ་གྱིས༔ ལེགས་ཉེས་གང་བྱུང་སྨྲ་དགོས་སོ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྟ་གོན་གྱི་དབང་གྲུབ་པ་ལགས་པས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྙམས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། དགེ་བསྔོ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། བདག་མདུན་མི་དམིགས་པའི་རྒྱས་གདབ་ཅིང་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། ༈

།གསུམ་པ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་རྟ་བབས་རྣམ་བཞི་དུར་ཁྲོད་རྡོ་ར་མེ་རི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལྟེ་བར་ཟླ་གམ་དཀར་པོ་མདུན་དང་དམར་པོ་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཁ་སྤྲོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་པདྨ་འདབ་བཞི་ཤར་སྔོ་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལྗང༌། དེ་རྒྱབ་འདབ་བརྒྱད་མཛེས་ཚོན་ལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ནམ་རང་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་ཐིག་ལེ་བཀོད། ཡིག་འབྲུ་བྲི་ན། ཟླ་གམ་དམར་པོ་ལ་ཧྲཱི༔ དཀར་པོ་ལ་ཨོཾ༔ པད་འདབ་བཞི་ལ་མདུན་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ། ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱྃཿཨཱཿ འདབ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཨ་ཨ༔ སྒོ་བཞིར་ཤར་ནས་བཟུང༌། བི་ཡ་ཧྲཱིཿཨ༔ རྣམས་བྲིས་པ་རས་བྲིས་ཡོད་ན་བཀྲམ། མེད་ན་འབྲུ་ཚོམ་དེ་མཚུངས་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་ཁྲིའུའི་སྟེང་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་ཅན་གྱི་ཁར་འོད་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་རིགས་ལྔའི་ཙཀླི་བཀོད། ཤར་དུ་རྡོར་དྲིལ། ལྷོར་དབང་གཏོར། ནུབ་ཏུ་ཐོད་ཁྲག བྱང་དུ་སྨན་ཐོད། པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཞལ་ཟས་བརྒྱད་བཀོད་པ་ལ་ཤར་དུ་ལྷ་དབང་སོགས་ཐུབ་དྲུག་ཙཀླི་གཡས་བསྐོར་དུ་བཙུགས། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གཉིས་ལ་མི་དགོས། སྒོ་བཞིར་དཔལ་གཏོར་བཞི་ལ་རྣམ་རྒྱལ། གཤིན་རྗེ་གཤེད། རྟ་མགྲིན། འཁྱིལ་བ་བཞིའི་ཙཀླི་བཙུགས། རྒྱལ་སྲིད་དང་རྟགས་བརྒྱད་སོ་སོ་བ། འདིའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་ནོར་བུའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་རིན་ཆེན་ཕྱག་ན་གསེར་འཁོར་བསྣམས་པ་དགོས་འདུག །འདི་མཚུངས་རྡོར་གླིང་སོགས་གཏེར་རྙིང་གཞན་ལའང་སྣང་བས་དཀྱུས་འགྲེས་ཁྱད་གསོད་མི་རུང་བ་འདྲ། བྱང་དུ་དམ་ཆུ། ཤར་དུ་ཁྲུས་བུམ། སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད། ཆོས་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་བཤམ་བཀོད་སྤྱི་མཚུངས་བྱ། བགེགས་གཏོར་ཆངས་བུ་གྱེན་བསླང་གཅིག་ལ་ཆངས་བུ་བཞིས་བསྐོར་བ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན། ཉེར་མཁོའི་རིགས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཏང༌། ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལྟར་སྐྱབས་སེམས་བགེགས་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བསྔོས་ལ་བཀའ་བསྒོ་མཚམས་གཅོད་ཀྱི་འཕྲོས་སུ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རིགས་ལྔ་དང་༔ ཐུབ་དྲུག་སྒོ་བ་བཞི་ལ་སོགས༔ དབང་རྟེན་རྫས་ལ་ཡང་ཡང་ཐིམ༔ ཞེས་དམིགས་ལ། ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ མ་འགགས་ཐུགས་རྗེའི་རང་རྩལ་གཙོ་དང་འཁོར༔ གནས་འདིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བྱིན་དབབ་ལ། གཞུང་གི་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནས། བཟླས་པ་བསྐུལ་བ་ཡན་བཏང༌། སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་གནད་སྤྱི་མཐུན་བཅས་བར་མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་བདུན་ཅི་ལྕོགས་བཟླ། བུམ་བཟླས་ཟུར་དུ་སྤྲོ་ན་སྤྱི་ལྟར་བྱ། མཐར་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་པ་དང་གཞུང་གི་བསྟོད་པ། བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། ལས་བུམ་གོང་བཞིན་བསྒྲུབ། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་གང་འགྲུབ་དང་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་ལ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར། སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུ་བདུན་སྔགས་དབྱངས་བཅས་སྒྲུབ་ཁང་ལ་བསྐོར་བ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་ན་བྱ། གང་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡོལ་བ་བཏང༌། སྒོའམ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། སྤོས་ཀྱིས་བདུག །ལས་སློབ་ཀྱིས་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ལ་མིག་དར་མེ་ཏོག་གཏད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཕྱི་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་སྒོ་དབྱེ་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱཻ༔ གསང་སྔགས་བླ་མེད་སྒོ་སྲུང་བའི༔ ཁྲོ་རྒྱལ་གིང་ཆེན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སྒོ་ཕྱེ་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཐོང་༔ ལན་གསུམ། ལས་སློབ་ཀྱིས། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ སྣོད་མིན་ལོག་ལྟ་མཁན་གྱི་གཤེད༔ དམ་ཉམས་ལོག་ལྟ་མཁན་རྣམས་དང་༔ ཐེ་ཚོམ་ཅན་རྣམས་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་སྒོ་ཕྱེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ་ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ། །དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཚམ་རྔམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སློབ་མ་རྣམས་གྲལ་ལ་བཀོད། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ་དད་ཅིང་གུས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་མགྲིན་ཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཞུ། བྱས་ལ་ཟུར་གསལ་བརྒྱུད་འདེབས། རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་སོགས་འདོན། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་ཅི་རིགས་དང་ཁྱད་པར། དེའང་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས། བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་སྟོང་གི་འབྱུང་གནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་གདོང་དམར་པྲེ་ཏའི་མུན་གླིང་དུ་སྐྱེས་པའི་འགྲོ་བ་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དང་སྐྱབས་དང་གླིང་དང་དཔུང་གཉེན་གཅིག་པུ་པ། ཆོས་སྐུའི་དུས་ན་གཟི་བརྗིད་འོད་དཔག་མེད། ལོངས་སྐུ་རྣམ་སྣང་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དང་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་ཡང་ཞིང་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མ་བསྒྲལ་བ་མཐའ་དག་ཡང་དག་པར་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་ཀྱིས་བསྔགས་པས་མི་དཔོག་པ་དེ་ཉིད་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་མཆོག་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི། འཕགས་པ་ཉིད་གདུལ་དཀའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་འདུལ་བའི་སླད་དུ་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྐུར་བསྟན་པ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་རྒྱུད་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་ཅིང་འགྲོ་ཕན་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་བྱོན་པ་རྣམས་ཏེ། འདི་ལའང་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་པ་མཆིས་པ་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི། གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ཞལ་འཛོམ་ནས་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འོད་པོ་ཆེ་ཤར་བའི་སྐབས་སུ་བྱོན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་མུ་ཏིག་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་ལེགས་བཞེར་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷོ་བྲག་གྲོ་ཤུལ་དུ་བྱོན་ཅིང་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་དངོས་སློབ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་བལ་ཡུལ་གླང་མ་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་སྨིན་བྱེད་བགྱི་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། སྐུ་གསུམ་དགོངས་པ་ཟབ་མོའི་ཆོས་གཏེར་འདི༔ སུ་དང་འཕྲད་པ་སྐྱེ་བ་བདུན་གྱི་འོག༔ བདེ་བ་ཅན་དུ་པད་སྡོང་རྩེ་ལས་འཁྲུངས༔ པདྨ་ཅན་གྱི་སྤྲུལ་པས་དབང་བསྐུར་ནས༔ པདྨ་ཅན་དུ་ངེས་པར་འཚང་རྒྱ་འགྱུར༔ ཅེས་བསྔགས་པར་མཛད་པའི་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་དབང་གི་རྣམ་གྲངས་བདུན་ཏུ་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་བུམ་དབང་སྣང་སྲིད་རང་གྲོལ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག་ལ་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ལུང་འབོག་པ་ནི། ཀྱེ་ཧོ༔ སྐལ་ལྡན་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་ལུས་འདི་བླངས་པ་ཡན་ཆོད་དུ༔ མ་རིག་པའི་རྩལ་རྒྱས་ཏེ་ལས་ངན་སྣ་ཚོགས་བསགས་པས༔ ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་འཁོར་བར་འཁྱམས་ཏེ་ལས་སུ་སྡིག་པ་འབའ་ཞིག་བསགས་ཡོད་པས༔ དེ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་འབད་པ་གལ་ཆེ་བས༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཐ་མལ་པའི་སྤྱི་བོར་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་པ༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་པས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ༔ གཡོན་དུ་དངུལ་དཀར་གྱི་དྲིལ་བུུ་དཀུ་ལ་བསྟེན་ཞིང་༔ ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་དུ་བཞུགས་པ༔ མཚན་བཟང་པོས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་༔ དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་སྤྲས་པ༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་དུ་བཞུགས་པར་སྒོམས་ལ༔ ངག་གིས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བགྲོངས་ཤིག༔ བྱས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བདུན་ཙམ་བཟླར་གཞུག །ལས་བུམ་ཐོགས་ལ། ལས་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་སུ༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞབས་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དཀར་རྒྱངས་ཀྱིས་ཐོན་ནས༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་མར་ཐིམ་པས༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དག་པའི་དམིགས་པ་མཛོད་ཅིག༔ ཁྲུས་བྱ་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེའི་བུམ་པ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་བཀང་༔ མ་རིག་སྡིག་སྒྲིབ་དག་བྱའི་ཕྱིར༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ལོ༔ ཛྙཱ་ན་ཁཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་ཆུ༔ བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་སྦྱིན་པར་བྱ༔ འདི་འཐུང་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནུས་ན༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡིན༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་དམྱལ་བར་ལྟུང་༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ འདིར་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་མཚུངས་བྱས་ལ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མིག་དར་མེ་ཏོག་སྦྱིན། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཕྱིན་ཏེ་སྒོ་སྲུང་བཞི་ལ་ཞུ་བ་འབུལ་བའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱཻ་ཧོཿ ཤར་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ དྲི་ཟ་ལ་སོགས་ཤར་ཕྱོགས་གདོན་སྲུངས་ལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་ཕྱེས་ཤིག༔ ལྷོ་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ གཤིན་རྗེ་ལ་སོགས་ལྷོ་ཕྱོགས་གདོན་སྲུངས་ལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་ཕྱེས་ཤིག༔ ནུབ་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཀླུ་དབང་ལ་སོགས་ནུབ་ཕྱོགས་གདོན་སྲུངས་ལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་ཕྱེས་ཤིག༔ བྱང་སྒོ་སྲུང་བའི་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ གནོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་བྱང་ཕྱོགས་གདོན་སྲུངས་ལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་ཕྱེས་ཤིག༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཞིས་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་བཞི་རིམ་གྱིས་ཕྱེས་པ་ལ། རང་རིག་ལྷག་པའི་ལྷ་ངོས་བཟུང་བའི་སླད་དུ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་དེ་ཉིད་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སུ་མོས་པ་ལ་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བ་ཞུ། རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱའམ་ལྔ་ཚོམ་གྱི་མཎྜལ་བཀོད་ལ། ཨེ་མ་ཧོ༔ བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་པོ་མཆོག༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཅོད་པན་མེ་ཏོག་འདི་ཕུལ་བས༔ མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར༔ ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཇལ་བར་ཤོག༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་འདོར་དུ་གཞུག མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་བསལ་བར་མོས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ ཁྱོད་ཀྱི་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་མིག༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དུ་དབྱེ་བར་བྱ༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་བྷྱཿཕཊ༔ མིག་ཐུར་གྱིས་སྤྱན་དར་བསལ་ལ་ཡོལ་བ་བསྡུ། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བརྡར་ཤར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱན་དང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ། རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ། ཁྲུས་ལྷ་ཁྲོ་བོ་གཉིས། སྒོ་སྲུང་ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམ་བཞི་སོགས་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་མོས་ཤིག །ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ཀུན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ལྟོས༔ རིག་པ་འགྱུར་མེད་སྐུ་རུ་གསལ༔ ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་རྒྱན་ཆ་ལུགས༔ ཡེ་ནས་རང་ལ་གནས་མོད་ཀྱང་༔ བླ་མའི་ལུང་དམ་མ་འཕྲད་པས༔ ད་ལྟའི་བར་དུ་ངོ་མ་ཤེས༔ ད་ལྟ་བདག་གིས་བསྟན་པས་མཐོང་༔ མཐོང་བའི་དུས་འདིར་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཅེས་བརྗོད། ཁྱེད་རང་ཅོད་པན་དབུས་སུ་ཕོག་པའི་ཕོ་རྣམས་ཀྱི་གསང་མཚན་བུདྡྷ་དབང་ཕྱུག་རྩལ། མོ་རྣམས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པས་མཚོན་ནས་ཕྱོགས་གཞན་རྣམས་ལ། བཛྲ་དང་རྡོ་རྗེ་སོགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་མིང་གདགས། དེས་ན་མིང་གི་དབང་རྟགས་སུ་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པར་མོས། ཧཱུྃ༔ ཅོད་པན་རིན་ཆེན་རྣམ་པར་དག༔ འཕུར་ལྕེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན༔ རིག་པ་ལུག་རྒྱུད་དྲྭ་བ་འབྲེལ༔ གསང་མཚན་མིང་གི་རྟགས་འཛིན་ཕྱིར༔ ཅོད་པན་རིན་ཆེན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་པས་ཅོད་པན་གྱི་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་མིང་གི་བདག་བཟུང་བྱ་བའི་ཕྱིར་སོ་སོའི་མིང་ནས་བོས་པའི་ཚེ༔ ཨང་ལགས་ཞེས་པའི་ལན་ཐོབ་ཅིག༔ ཀྱེ་བུདྡྷ་དབང་ཕྱུག་རྩལ༔ ཅེས་བོས་ལ་ལན་འདེབས་སུ་གཞུག དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་གྱི་རྡོར་དྲིལ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧོཿ མོས་པའི་བུ་རྣམས་མ་ཡེངས་ཉོན༔ འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི༔ ཐབས་ཤེས་ལམ་མཆོག་བསྟན་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ང་ཡིན་པས༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི༔ ནམ་ཡང་འདའ་བར་མི་རུང་ངོ་༔ གལ་ཏེ་འདས་ན་དམྱལ་བར་ལྟུང་༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་མཐའ་བྲལ་ཆོས་དབྱིངས་ནང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་པཉྩ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་དྲི་མ་དག་ནས༔ ད་ནི་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒོམ་པར་བྱེད་པའི་ལྷའི་དབང་བསྐུར་བར་བྱ་སྟེ༔ དེ་ཡང་ཐ་མལ་པའི་ལུས་ཀྱིས་ལྷ་དབང་ཞུ་བའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས༔ བུ་རྣམས་དབང་གི་སྣོད་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ༔ རང་གི་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་ཚེག་དྲག་དང་ལྡན་པར་བསྒོམ༔ དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་གསལ་སྟོང་གི་རྣམ་པར་སྒོམས་ཤྀག༔ མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཉིས་སུ་མེད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག༔ འདོན་ཚིག་དང་བསྟུན་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཙཀླི་རིམ་བཞིན་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་ལ༔ རིག་པ་རང་བྱུང་གྲོལ་བ་ལས༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཆོས་ཀྱི་སྐུས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཟུགས་སྐུར་བསྟན༔ རང་བྱུང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་བའི་སྐུས༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདི་བསྐུར་བས༔ ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་ནས༔ ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུ་མཆོག་ནི༔ བུདྡྷའི་སྐུ་རུ་གསལ་བ་ཡི༔ བུདྡྷ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་བ་བདེ་བའི་སྐུས༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདི་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་རང་གྲོལ་ནས༔ བུདྡྷའི་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བུདྡྷ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷིཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་མཆོག་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་གསལ་བ་ཡི༔ བཛྲ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་བའི་སྐུས༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདི་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་རང་གྲོལ་ནས༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཏྲཱྃ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་མཆོག༔ རིན་ཆེན་སྐུ་རུ་བསལ་བ་ཡི༔ རཏྣ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་བའི་སྐུས༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདི་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་རང་གྲོལ་ནས༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རཏྣ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསུང་དབྱངས་མཆོག༔ པདྨའི་སྐུ་རུ་གསལ་བ་ཡི༔ པདྨ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་བའི་སྐུས༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདི་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་རང་གྲོལ་ནས༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པདྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཨཱཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མཆོག༔ ལས་ཀྱི་སྐུ་རུ་གསལ་བ་ཡི༔ ཀརྨ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་བའི་སྐུའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་འདི་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་རང་གྲོལ་ནས༔ ཀརྨ་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཀརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ལྷ་ཡི་ཐུབ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་དག་གྱུར་ཏེ༔ འཕོ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་བྱང་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ལྷ་མིན་ཐུབ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་དག་གྱུར་ཏེ༔ འཁྲུགས་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་བྱང་བར་ཤོག༔ མ་མུ་ནེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི༴ མི་ཡི་ཐུབ་པའི༴ ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས༴ སྐྱེ་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བར་ཤོག༔ ཎི་མུ་ནེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ བྱོལ་སོང་ཐུབ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་དག་གྱུར་ཏེ༔ གླེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་བྱང་བར་ཤོག༔ པད་མུ་ནེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ༴ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ཡི་དྭགས་ཐུབ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་སེར་སྣ་དག་གྱུར་ཏེ༔ བཀྲེས་སྐོམ་སྡུག་བསྔལ་བྱང་བར་ཤོག༔ མེ་མུ་ནེ་ཨ༴ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ དམྱལ་བའི་ཐུབ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་དག་གྱུར་ཏེ༔ ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་བྱང་བར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་མུ་ནེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཛ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ཁྲོ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དབང་༴ ཆུ་ཡི་སྒོ་ནི་གནས་དག་ནས༔ སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་དབང་༴ ཛཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན༴ ཁྲོ་ཆེན་གཤིན་རྗེའི་དབང་༔ ས་ཡི་སྒོ་ནི་གནས་དག་ནས༔ བྱམས་པ་ཚད་མེད༴ ཧཱུྃ་ཨ་བྷི༴ སྐལ་ལྡན་རིགས༴ ཁྲོ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་དབང་༴ མེ་ཡི་སྒོ་ནི༴ དགའ་བ་ཚད་མེད༴ བྃ་ཨ་བྷི༴ ཧོ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ཁྲོ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དབང་༴ རླུང་གི་སྒོ་ནི་གནས་དག་ནས༔ གཏང་སྙོམས་ཚད་མེད༴ ཧོཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་མཆོད་རྫས་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས། སྤང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས། འཁོར་འདས་དབང་དུ་འདུས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ལྷོའི་དབང་གཏོར་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ལ༔ གཏོར་མ་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་འདི༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གཏེར་མཛོད་ཡིན༔ རིགས་ཀྱྀ་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རཏྣ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཀྱི་ཐོད་ཁྲག་གི་དབང་བསྐུར་ལ། སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ཐོད་པ་རུ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པདྨ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི༴ བྱང་གི་སྨན་ཐོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ལ། སྟོང་གསུམ་རྣམ་དག་ཐོད་པ་རུ༔ དུག་ལྔ་སེལ་བྱེད་སྨན་གྱིས་བཀང་༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་༴ ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཀརྨ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བུམ་དབང་དངོས་གཞི་ཐོབ་ནས་མཐའ་རྟེན་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་རྣམས་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་ཆེན་གསོལ་བར་མོས་ཤིག༔ འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དང་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གདན་ཁྲི་ལ༔ འགྱུར་མེད་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཚན་མ་ཟིལ་གནོན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རཱ་ཛ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་བློ་གྲོས་ལྡན༔ སྟོབས་ཆེན་བློན་པོ་རིན་ཆེན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ༴ དུག་གསུམ་རྩད་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པུ་རུ་ཥ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་བྷ་གའི་ཀློང་ཡངས་སུ༔ འགག་མེད་སྐྱོན་བྲལ་བཙུན་མོ་བཞུགས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཝ་སྟྲི་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་འབྱེད་པའི་གཡུལ་ངོ་རུ༔ བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་དམག་དཔོན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་འཆི་རྩད་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཁཌྒ་རཏྣ་ཨ་བྷི༴ ས་ལམ་ཐོགས་མེད་བགྲོད་མཛད་པའི༔ མ་ནོར་ཤུགས་ལྡན་རྟ་མཆོག་གིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཏུ་རང་ག་ཨ་ཤྭ༴ ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ནས་སྟོབས་བཅུ་རྫོགས༔ ཐེག་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གླང་པོ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ༴ གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧསྟི་རཏྣ༴ སྐུ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ངང་ཉིད་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་དྷརྨ་ཙཀྲ་རཏྣ་ཨ༴ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ལ། ཉོན་མོངས་ཚད་པ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར༔ བཀྲ་ཤིས་གསེར་གདུགས་འཁྱིལ་པ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སཱུརྻ་རཏྣ་ཨ༴ ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་ཡེ་ཤེས་གསལ༔ སྤྱན་ལྔ་ལྡན་པའི་གསེར་ཉ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པྲ་ནི་ས་མ་ཡ་ཨ༴ དྲི་མེད་དག་པ་སྐྱོན་མ་གོས༔ མདངས་ལྡན་པདྨ་འབར་བ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ༴ ཚོགས་དྲུག་སྐྱོན་བྲལ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཏི་ཀ་དྷ་ཡེ་ཨ༴ ཆོས་ཀྱི་རང་སྒྲ་དབྱིངས་ནས་སྒྲོག༔ ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་བཀྲ་ཤིས་དུང་༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གྲགས་སྟོང་རྟོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ས་ཧ་ཡ་ཏྲཱི༴ མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་དབང་༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཏི་ཏ་ཀ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐེག་ཆེན་ཡང་རྩེ་བླ་མེད་ཆོས༔ བསྟན་པ་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་འདིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དམ་ཆོས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དྷརྨ་རཱ་ཛ་ཀེ་ཏུ་ཨ་བྷི༴ རང་གསལ་དོན་ལྡན་རིག་པའི་ཐུགས༔ འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་དཔལ་བེའུ༔ རིགས་ཀྱི༴ སྣང་རིག་དག་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ༴ ཚོགས་བརྒྱད་འཛིན་པ་གཅོད་པ་ཡི༔ རིན་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་འདིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་༴ འཛིན་མེད་ཡེ་ཤེས་དབང་༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཙ་ཀྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུར་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་ལྟར་བུམ་དབང་རྒྱས་པར་ཐོབ་པས་དབང་ལ་བརྟེན་པའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་ཚུལ་ནི༔ སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ས་མ་ཡ་འབུམ་སྡེ་གསུངས་པའི་ནང་ནས༔ ཁྱད་པར་རྩ་བ་གསུམ་སྟེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་དགོས་པས༔ སྐུའི་དམ་ཚིག་ཏུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་དང་༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་ཞིང་༔ གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་རྩ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ༔ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཏུ་བླ་མའི་བཀའ་ལས་མི་འགལ་ཞིང་༔ བཀའི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་གཅོག་པར༔ བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་༔ ཡི་དམ་གྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྙིང་པོ་ལ་ཐུན་བཟུང་སྟེ་བསྙེན་པ་ཐེབ་པར་བྱ་ཞིང་༔ སྒྲའི་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་ཤེས་པར་བྱའོ༔ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་བླ་མའི་ཐུགས་མི་དཀྲུག༔ དགོངས་པར་གང་བདེ་བྱ་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བླང་༔ ཟོལ་མེད་ཀྱི་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱའོ༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་ཞིང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་བྱ༔ མཉམ་གཞག་གི་ངང་དུ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གྲུབ་རྟགས་ལ་རློམ་སེམས་མི་བྱ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དྲོད་མི་ཡལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད༔ རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ལས་མ་འགལ་ན༔ ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཞོར་ལ་བསྲུང་ཐུབ་ཅིང་༔ རྩ་བའི་དམ་ཚིག་དེ་རྣམས་མ་བསྲུང་ན༔ ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཞོར་ལ་ཉམས་ཏེ་དམྱལ་བར་ལྟུང་ངོ་༔ དེ་བས་དྲན་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པས་དམ་ཚིག་ཞིབ་པར་སྲུངས་ཤིག༔ དེ་ལྟར་བསྒོས་པའི་གསུང་ལས་འདའ་བར་མི་བགྱི་སྙམ་པས་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དབང་གི་རྗེས་རྣམས་སྤྱི་དང་མཐུན། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བཏང་བ་ནས་བརྩམ། ལས་བྱང་གི་མཇུག་སྡུད་གཞུང་ལྟར་ལ། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། རས་བྲིས་ལ་བརྟན་བཞུགས་སོགས་གསང་བ་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། ༈

།བཞི་པ་གསང་དབང་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྟེ་བ་ཟླུམ་པོ་དམར་པོའི་རྒྱབ་ཏུ་པད་འདབ་ཕྱོགས་མདོག་བཞི། དེ་རྒྱབ་པད་འདབ་བརྒྱད་མཛེས་ཚོན་གྱི་མཐར་པདྨ་དང་རྡོ་རྗེ་སྤེལ་བའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་སྟེང་རྣམ་བུམ་དུ་རྫས་སོ་ལྔ་ལ་ཡིག་བདུན་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་བརྒྱན་ལྡན་པ་དང༌། ཨོཾ་དཀར་པོ་ལ་ཡིག་དྲུག་གིས་བསྐོར་བའི་གསུང་དཀྱིལ་བཀོད། དེ་རྒྱབ་འདབ་བཞིའི་ཤར་ནས་བརྩམ། ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །ཏྲཱྃ་སེར་པོ། ཧྲཱིཿདམར་པོ། ཨཱཿལྗང་གུ་བཞི་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་དྲུག་གིས་བསྐོར་བའི་གསུང་དཀྱིལ་བཞི་བཀོད། ཡིག་དྲུག་ཀྱང་ཨོཾ་དཀར་པོ་སོགས་ཐུབ་དྲུག་སོ་སོའི་སྐུ་མདོག་ལྟར་བྲི་བར་གསུངས་པ་འགྲུབ་ན་ལེགས། དེ་རྒྱབ་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་བུམ་པ་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གི་དར་ཆིངས་ཅན་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་དང་དཀར་གསུམ་བཅུད་ལྡན། མཚམས་བཞིར་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་བཞི་ཆང་དང་བྱང་སེམས་དམར་པོ་མངར་གསུམ་སྦྱར་བས་བཀང་བ་བཞག །རྒྱན་དང་མཆོད་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། ལས་གཞུང་བསྲངས་ལ་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ། བདག་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུར་བསྒོམས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པས༔ རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལ་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་གྱུར༔ བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲོས་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་རྫས་རྣམས་ལ་ཕོག༔ རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཅེས་བསྒོམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པྱྃ་ཏཱྃ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ༔ གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིངྔྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱ་སྟོང་གང་འགྲུབ་བཟླ། མཐར་མཆོད་བསྟོད་བྱ། གཏེར་སྲུང་གཏོར་འབུལ་ཚོགས་མཆོད་སོགས་གོང་སྨོས་ལྟར་བྱས་ལ། སློབ་མ་རྣམས་སྒོ་ཡི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆབ་བཏང༌། ལས་སློབ་ཀྱིས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་སྲུང་བའི་གིང་ཆེན་ལ་སྒོ་དབྱེ་བར་ཞུ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱཻ་ཧོཿ གསང་སྔགས་བླ་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ཕྱི་ནང་མཚམས་ཀུན་སྡོམ་མཛད་པའི༔ ཁྲོ་གཏུམ་གིང་ཆེན་བདག་ལ་དགོངས༔ བདག་ཅག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་གླིང་དུ་འཇུག༔ སྒོ་ཕྱེ་ཕོ་བྲང་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཅེས་ལན་གསུམ། སྒོ་བས་ལན་བཏབ་ཅིང་གནང་བ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་སྐུ༔ སྣོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཡིན༔ སྣོད་མིན་རྣམས་ཀྱི་གཤེད་མ་ཡིན༔ ཁྱེད་རྣམས་སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིན་ན༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚོལ་ནང་དུ་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་སྒོ་དབྱེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཙམ་རྔམ་བཅས་བགེགས་བསྐྲད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལ། དེ་ལ་ཐོག་མར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱཻཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གསང་བའི་བདག༔ སྨིན་བྱེད་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཞལ་བསྟན་ཏེ༔ ཟབ་མོ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། བླ་མས། ཀྱཻ་ཧོཿ ཁྱེད་རྣམས་སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིན་ན༔ རྣམ་གཡེངས་བྱ་བ་སྤང་ནུས་སམ༔ མཚན་ལྡན་བླ་མ་བསྟེན་ནུས་སམ༔ ཡི་དམ་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་ནུས་སམ༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་སྦྱང་ནུས་སམ༔ སྙིང་པོ་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་གསོལ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དབང་གི་རྒྱལ༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ བླ་མ་བསྟེན་ཞིང་ཡི་དམ་བསྒོམ༔ རྩ་རླུང་སྦྱོང་ཞིང་བཟླས་བརྗོད་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཀའ་ལས་ནི༔ ནམ་ཡང་བདག་གིས་མི་འདའ་འོ༔ ལན་གསུམ། དེས་གསང་དབང་བསྐུར་བའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་གྱུར་པ་ན༔ ཞུ་བའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་གཟུངས་མ་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ཉེར་ལྔའི་བར་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོཿ བླ་མ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡབ༔ བདེ་ཆེན་གསང་སྔགས་མཛོད་འཛིན་པའི༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ཉིད་ལ༔ ཤེས་རབ་རིག་མ་འབུལ་བ་ནི༔ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་དཀར་འཇམ་མཛེས༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མཐིང་འོད་འབར༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར་གསལ་རྒྱས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མདངས་ལྡན༔ ཀརྨ་མཁའ་འགྲོ་ལྗང་གསལ་འབར༔ རིགས་ལྔའི་མཚན་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་མ༔ བལྟས་པས་ཡིད་འཕྲོག་དྭངས་བ་འདྲེན༔ བསྟེན་པས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་འབུལ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ལ༔ གསང་བའི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ། ལན་ནི། ཀྱེ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་མ་ཡེངས་ཉོན༔ ང་ནི་ཐབས་མཁས་དབང་གི་རྒྱལ༔ གཟུངས་མ་མཚན་ལྡན་ང་ཡི་ཡུམ༔ ང་ཡིས་འདི་ཉིད་བསྟེན་བྱས་ནས༔ དུག་ལྔས་གཟིར་བའི་སེམས་ཅན་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ སྐལ་ལྡན་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ཀུན༔ དབང་གི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ༔ དེའང་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་ཐུན་མོང་བུམ་པའི་དབང་སྔར་སོང་ནས། འདིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཆོག་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་གསང་དབང་རྩ་རླུང་རང་གྲོལ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་སྒོམས་ཤིག༔ ཁྱེད་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད༔ སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པར་གསལ་ཐོབ༔ དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་གནས་ལྔར་སྤྱན་རས་གཟིགས་རིགས་ལྔའི་སྐུ་གསལ་ལ་རྫོགས་པ་ལམ་གྱིས་བྱུང་བར་མོས་ཤིག༔ བུམ་པས་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ༔ མཁའ་དབྱིངས་གསང་བའི་བུམ་པ་རུ༔ རང་གསལ་སྐུ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཁྱོད་ལ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཛྙཱ་ན་པཉྩ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་སྟོང་གི་ངང་ལ་གནས་པར་གྱིས་ཤིག༔ གསུང་རྟེན་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་རིགས་ལྔ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་པར་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་སྟོན་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག༔ གསུང་དཀྱིལ་དབུས་མ་ནས་རིམ་བཞིན་དབང་བསྐུར་ལ། ཨོཾ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ༔ བུདྡྷ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཡང་སྙིང་ཚོམ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་དང་༔ སྐལ་ལྡན་བུདྡྷའི་རིགས་མཆོག་ལ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྟོན་པའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ བུདྡྷ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ༔ བཛྲ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཡང་སྙིང་ཚོམ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་དང་༔ སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ལ༔ མི་མཐུན་ཀུན་སེལ་ཆོས་སྟོན་པའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཏྲཱྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ༔ རཏྣ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཡང་སྙིང་ཚོམ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་དང་༔ སྐལ་ལྡན་རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ལ༔ དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་སྟོན་པའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ རཏྣ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ པདྨ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཡང་སྙིང་ཚོམ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་དང་༔ སྐལ་ལྡན་པདྨའི་རིགས་མཆོག་ལ༔ འཁོར་འདས་དབང་སྡུད་ཆོས་སྟོན་པའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ པདྨ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨཱཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ༔ ཀརྨ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཡང་སྙིང་ཚོམ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་དང་༔ སྐལ་ལྡན་ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ལ༔ གཟུང་འཛིན་རྩད་གཅོད་ཆོས་སྟོན་པའི༔ དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ ཀརྨ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེས་གསང་དབང་ནུས་པའི་དབང་ལྔ་སོང་ནས༔ ད་སྨིན་པའི་དབང་བཞི་བསྐུར་བ་ནི༔ ཐོད་པ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིའི་རང་བཞིན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔའི་ངོ་བོར་སྨིན༔ བུམ་པ་དཔའ་བོ་སྡེ་བཞིའི་རང་བཞིན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་ཕུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིགས་བཞིའི་ངོ་བོར་སྨིན་པར་མོས་ཤིག༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་ཐོད་པ་མགོར་བཞག་ལ། ཐོད་པ་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འབྱུང་བ་ཆུ་ནི་མ་སྤངས་པར༔ མཱ་མ་ཀཱི་ཡི་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡུམ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། བུམ་པ་མཐིང་གསལ་ཟླུམ་པོའི་ནང་༔ རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་མོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་པར༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡབ་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་ཐོད་པ་ཐོགས་ལ། ཐོད་པ་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འབྱུང་བ་ས་ནི་མ་སྤངས་པར༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡུམ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ལྷོའི་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། བུམ་པ་སེར་གསལ་ཟླུམ་པོའི་ནང་༔ རིན་ཆེན་དཔའ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་མོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་བར༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡབ་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་ཐོད་པ་ཐོགས་ལ། ཐོད་པ་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འབྱུང་བ་མེ་ནི་མ་སྤངས་པར༔ གོས་དཀར་མོ་ཡི་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡུམ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། བུམ་པ་དམར་སེར་ཟླུམ་པོའི་ནང་༔ པདྨ་དཔའ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་མོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་པར༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡབ་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བྱང་ཤར་མཚམས་ཀྱི་ཐོད་པ་ཐོགས་ཏེ། ཐོད་པ་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཀརྨ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འབྱུང་བ་རླུང་ནི་མ་སྤངས་པར༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡུམ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ། བུམ་པ་ལྗང་གསལ་ཟླུམ་པོའི་ནང་༔ ཀརྨ་དཔའ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ དཔའ་མོ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་མ་སྤངས་པར༔ དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ངོ་བོར་སྨིན༔ གསང་བ་ཡབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཅེས་བུམ་ཐོད་སོ་སོར་མགོར་བཞག །བཅུད་རྫས་ཁར་སྦྱིན། དབང་གི་རྫས་རྣམས་སྤྱི་བོར་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ཅིང་བསྐྱེད་རིམ་མངོན་ཏུ་གྱུར་ནས༔ ལུས་ཡི་དམ་ལྷའི་སྐུ་རུ་སྨིན༔ བདུད་རྩི་ཁར་བླུགས་པས་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག་ཅིང་༔ རྩ་རླུང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས༔ ངག་ཡི་དམ་ལྷའི་གསུང་དུ་སྨིན༔ དབང་ཚིག་གི་དོན་རྣམས་མ་ཡེངས་པར་བསྒོམས་པས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ཅིང་༔ རྫོགས་རིམ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས༔ ཡིད་ཡི་དམ་ལྷའི་ཐུགས་སུ་སྨིན༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ༔ ཞེས་བརྡ་སྤྲད། འདི་རྣམས་སློབ་མ་སྐྱེས་པ་ལ་དཔའ་མོའི་ཐོད་པའི་དབང་ཁོ་ན་དང༌། བུད་མེད་ལ་དཔའ་བོའི་བུམ་དབང་བསྐུར་བ་གཞུང་གི་དགོངས་པར་སྣང་ངོ༌། །དེ་དག་གིས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་པས་དམ་ཚིག་སྤྱིར་བུམ་དབང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག༔ བྱེ་བྲག་ཏུ་དམ་ཉམས་ལ་སོགས་གྲིབ་ཅན་གྱི་གནས་གྲོགས་ཟས་གོས་སྤངས་ཏེ་གནས་གྲོགས་གཙང་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པར༔ ཟས་བཅུད་ཅན་ཟ་ཞིང་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པའི་གོས་གྱོན་ལ༔ ལུས་འཁོར་བའི་བྱ་བ་ལ་མི་འཇུག་པར༔ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱ་ཞིང་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་འབད༔ ངག་འཁྲུལ་གཏམ་གྱི་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར༔ བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་རླུང་བསྒོམ༔ ཡིད་རྣམས་གཡེངས་འཁྲུལ་པའི་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར༔ གཏུམ་མོའི་བདེ་དྲོད་སྦར༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གྱི་སྤེལ་སྦྱང་བྱ་བར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དབང་གི་རྗེས་སྤྱི་ལྟར་དང་ལས་བྱང་གི་རྗེས་རིམ་བུམ་དབང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། ༈

།ལྔ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྟེ་བ་ཟླ་གམ་དཀར་དམར་ཁ་སྤྲོད་མཐར་པདྨ་འདབ་བཞི་ཕྱོགས་མདོག །དེ་རྒྱབ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཕྱོགས་བཞི་ཕྱོགས་མདོག་དང༌། མཚམས་བཞི་མཛེས་ཚོན་བྱ། ཟླ་གམ་རྒྱབ་མ་དམར་པོ་ལ་ཚོམ་བུ་དམར་པོ། །མདུན་མ་དཀར་པོ་ལ་དཀར་པོ། །འདབ་བཞིར་ཕྱོགས་མདོག་བཀོད། རྩིབས་བརྒྱད་ལ་དགའ་འཁྱིལ་རེ་རེ། མཐའ་བསྐོར་འཇའ་རིས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་བྲིས་པའི་ཟླ་གམ་དཀར་པོ་ལ། ཕོ་ཐོད་ནང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞིའི་དབུས་དང་རྩིབས་ལ་རིགས་ལྔའི་ས་བོན་བྲིས་པའི་ནང་དུ་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་དང་དཀར་གསུམ་བླུགས་ལ་དར་དཀར་གྱིས་བཀབ་པ་བཞག །ཟླ་གམ་དམར་པོར་མོ་ཐོད་ནང་པདྨ་འདབ་བཞིའི་དབུས་དང་འདབ་ལྔར་ཡུམ་ལྔའི་ས་བོན་བྲིས་པའི་ནང་དུ་བྱང་སེམས་དམར་པོ་དང་མངར་གསུམ་བླུགས་ལ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ་པ་བཞག །དེ་རྒྱབ་འདབ་བཞིའི་ཤར་དུ་རྣམ་བུམ། ལྷོར་དབུ་རྒྱན། ནུབ་ཏུ་དབང་གཏོར། བྱང་དུ་རྡོར་དྲིལ་དང་ཁྲུས་བུམ། གཞན་ཡང་དཔའ་བོ་དང་རིག་མའི་ཙཀླི་འདུ་བྱ། རྒྱན་དང་མཆོད་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། འདི་ཕྱིན་ཆད་གསང་དབང་དང་སྦྲེལ་ནས་བསྐུར་ན་ཕྲིན་ལས་ཟུར་དུ་བཏང་མི་དགོས་ལ། དམིགས་བཟླས་སོ་སོ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བྱེད། རེ་རེ་ནས་ཕྲལ་ན་ཕྲིན་ལས་ཚར་རེའང་བཏང་ན་ལེགས། གང་ལྟར་བཟླས་དམིགས་ཁྱད་པར་བ་ནི། རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་གསལ་བའི༔ ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ གསལ་སྟོང་ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་བར་བསྐྱེད༔ གཙོ་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་གསང་ནས༔ ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་བྱང་སེམས་བབས༔ ཐོད་པ་ལ་སོགས་དབང་རྫས་ལ༔ སིབ་སིབ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ ཅེས་བསྒོམས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སིངྔྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་བགྲང༌། གཞན་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་རོ། །སློབ་མ་ལ་དབང་སྔ་མ་དང་བར་བཅད་ན་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆབ་བཏང་ནང་དུ་གྲལ་ལ་འཁོད་པ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དེ་ལ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས་མཆོག་དབང་གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བདེ་སྟོང་རང་གྲོལ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ༔ ཡབ་ཡུམ་བདེ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་དབང་༔ དགའ་བཞིའི་ངོ་སྤྲོད་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། བླ་མས། ཀྱེ་ཧོཿ སྐལ་ལྡན་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ ཐེག་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ༔ གསང་སྔགས་བླ་མེད་པད་སྡོང་འཁྲུངས༔ དགའ་བཞིའི་མདངས་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཇུག་པའི་སྐལ་བ་མི་ལྡན་པའི༔ ལོག་ལྟ་མཁན་ལ་གསང་ཞིང་སྦེད༔ ཁྱེད་རྣམས་སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིན་ན༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་བསྲུང་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་གསོལ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དགོངས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིན་པས༔ ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟའི་དྲི་མ་མེད༔ བླ་མ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡི༔ བཀའ་ལས་མི་འདའ་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། དམ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། ཧོཿསྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་མ་ཡེངས་ཉོན༔ གསང་སྔགས་བླ་མེད་ལམ་ཞུགས་ནས༔ བུད་མེད་མི་སྤངས་དང་དུ་བླང་༔ དགའ་བཞིའི་ངང་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་འདུས༔ དོན་གྱི་ཚངས་སྤྱོད་འདི་ཡིན་པས༔ ཚུལ་ཁྲིམས་སྡོམ་པ་དམ་ཚིག་རྣམས༔ བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་ངང་དུ་རྫོགས༔ དགའ་བཞི་སྤངས་ན་དངོས་གྲུབ་མེད༔ ཐ་མལ་བབ་ཅོལ་སྤྱད་གྱུར་ན༔ འཁོར་བའི་གནས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར༔ དེ་བས་དམ་ལ་གནས་པར་གྱིས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་དཾ༔ ཇི་ལྟར་བསྒོས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བའི་འདུན་པས་ཁས་ལེན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དགོངས༔ འཕྱར་ཁ་རྣམ་གཡེང་བྱུང་བ་དང་༔ འཆི་བ་སྲོག་ལ་བབ་གྱུར་ཀྱང་༔ གསང་སྔགས་དམ་ལས་མི་འདའ་འོ༔ ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན༔ དེ་ནས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཁྲུས་བྱ་ཞིང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་གང་མཆིས་པ་དང་ཁྱད་པར་གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་ལས་སྒྲིབ་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སང་སང་དག་པར་མོས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལྷན་ཅིག་གསུང་འཚལ༔ ཞེས་ཡིག་བརྒྱ་འདྲེན་ཏུ་གཞུག །དེ་ནས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་ནི། ཀྱེ་ཧོ༔ སྐལ་ལྡན་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དབང་ལ་མ་བསྟེན་ན་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་སངས་རྒྱ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཐུན་མོང་གི་ཐེག་པས་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་པས༔ དབང་གསུམ་པ་ལ་བསྟེན་དགོས་ཏེ༔ རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས༔ ཐུན་མོང་ཕ་མཐར་བྱས་པའི་ཚེ༔ སྲོད་དང་ཐོ་རངས་དུས་ཉིད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་རོལ་དབང་གིས༔ འཁོར་ལོའི་ས་ལ་བསྒྱུར་བར་ངེས༔ ཞེས་གསུངས་པས༔ ཟབ་ལ་མྱུར་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་འདི་ཉིད་ནི༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བསྐུར་བར་བྱའོ༔ དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ཅིང་༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལས་སུ་མི་རུང་བ་རྣམས་ལ༔ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་གཏོད་པ་དང་༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་སྲོལ་མི་ཉམས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་གཟུངས་མ་ལག་ཏུ་གཏོད་པ་དང་༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་ཉམས་ལེན་རྒྱན་བསྲིང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཡིད་རིག་ལ་བདེ་བ་སྦྱང་ཐབས་བསྟན་པ་དང་༔ སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པའི་འཕྲོ་ཡོད་པ༔ ཚེ་འདིར་ཟབ་ལམ་ལ་སྦྱངས་ནས་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལས་སུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་ཏེ༔ དེ་ཡང་དབང་རྟེན་བཙལ་ནས་དབང་དུ་བྱ་བ་དང་༔ བླ་མ་ལ་ཕུལ་ནས་མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་དང་༔ སློབ་མ་ལ་གཏད་ནས་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་དགའ་བཞི་ངོ་སྤྲོད་པའོ༔ དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་སུ་བཞུགས་པའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཕོ་སྐྱེས་རྣམས་བསྒྲིགས་ལ་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོར་བསྒོམ༔ གཡོན་ཕྱོགས་སུ་མོ་སྐྱེས་རྣམས་བསྒྲིགས་ལ་རིགས་ཀྱི་དཔའ་མོའི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་པ་ལ༔ ལས་བྱེད་དཔའ་མོས་མཛེས་པའི་གར་བསྒྱུར་ཅིང་དྲིལ་བུ་དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་གཏད་པར་མོས་ཤིག༔ དྲིལ་བུ་གཏད་ལ། ཀྱེ་ཧོཿ སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ཉོན༔ སྟོང་པ་སྣང་བའི་རང་སྒྲ་ཅན༔ ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་མཚན་འདི༔ རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་རྣམས་ལ་གཏད༔ རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཡིས་མཚོན་བྱས་ནས༔ གསང་སྔགས་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ལས་ཀྱི་དཔའ་བོས་རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་གཏད་པར་མོས་ཤིག༔ ཀྱེ་ཧོཿ སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ཉོན༔ ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཡིན༔ རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཡིས་མཚོན་བྱས་ནས༔ གསང་སྔགས་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ དེས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དབང་བསྐུར་བ་སོང་ནས༔ ཕོ་སྐྱེས་དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་ནས༔ བདེ་སྟོང་མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན༔ རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་མཚན་ལྡན་འདི༔ རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མོ་སྐྱེས་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་དཔའ་བོ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །ཁྱེའུའི་ཙཀླི་གཏད་ལ ཨེ་མ་ཧོཿ སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་གུས་པས་ཉོན༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་རྗེ་ལས༔ རིག་སྟོང་མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན༔ རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་མཚན་ལྡན་འདི༔ སྐལ་ལྡན་མོས་པའི་བུ་ལ་གཏད༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་གཏད་པའི་ཕོ་མོ་སོ་སོར་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་བདེ་བ་སྤེལ་བར་མོས་ལ་ཉམས་སྐྱོང་འཚལ༔ ཧྲཱིཿ སྐལ་ལྡན་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ ཕོ་སྐྱེས་དཔའ་བོའི་པང་དུ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་སྟེར་མ༔ སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་མདངས་དང་ལྡན༔ རང་དང་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་ཉམས་སྐྱོངས༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་སྨིན་པར་གྱིས༔ མོ་སྐྱེས་དཔའ་མོའི་པང་དུ་ནི༔ ཐབས་མཆོག་སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་ནི༔ སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་འོད་ཟེར་འབར༔ རང་དང་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་ཉམས་སྐྱོང་༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་སྨིན་པར་གྱིས༔ དེ་དག་གིས་སྦྱོར་བའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས༔ དངོས་གཞིའི་དབང་རྟེན་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས་མའི་སྲིན་ལག་ནས་འཇུས་ཏེ་བླ་མ་ལ་འབུལ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ལ༔ ཤེས་རབ་རིག་མ་འབུལ་བ་ནི༔ ཤ་འཇམ་སྐེད་ཕྲ་ནུ་མ་འབུར༔ མཉེན་ལྕུགས་འཁྲིལ་ལྡེམ་གཞོན་ཚུལ་ཅན༔ དྲི་ཞིམ་སྐད་སྙན་ཡིད་འོང་མ༔ བླ་མ་དགྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཁས༔ ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་བྱང་སེམས་ལྡན༔ གཡོ་སྒྱུ་མིག་སེར་ཕྲ་མ་མེད༔ བདེ་བའི་སྒྲ་འབྱིན་ཐབས་ལ་མཁས༔ ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་རིག་མ་འདི༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ཞེས་དམིགས་རྟེན་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འམ་གཟུགས་བརྙན་འབུལ། སློབ་དཔོན་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཡུམ་ལ་ཕོག་པས་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད། དྲི་མ་མཐའ་དག་སྦྱངས་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་གཏད་པ་དང་འདུ་ཤེས་སུམ་ལྡན་གྱི་སྒོམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རིམ་པར་སྐྱེས། དབང་བཞི་ཐོབ། ལམ་བཞི་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་པ་ཅན་ཏུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །གཟུགས་བརྙན་སླར་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་མ་ཡེངས་ཉོན༔ ཡབ་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ལ༔ ཡུམ་ནི་པདྨ་མཁའ་འགྲོར་བསྐྱེད༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས༔ ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་སྒོམས༔ པྃ་ལས་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ནི༔ དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པར་སྒོམས༔ ཧཱུྃ་ལས་ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནི༔ དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་རུ་སྒོམས༔ པདྨ་རྡོ་རྗེ་སྦྱར་བ་ཡིས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ཟག་མེད་ཐུགས་རྗེའི་བྱང་སེམས་གཡོས༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཆེན་པོར་སྒོམས༔ བདེ་བ་ཆུང་ན་དྲག་ཏུ་བསྐྱོད༔ བདེ་བ་ཆེ་ན་དལ་བུས་བསྐྱོད༔ ཐིག་ལེ་མི་ཉམས་ཞེ་དམ་བྱ༔ བདེ་བའི་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད༔ ཡར་མཆོད་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས༔ མར་སྦྱིན་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས༔ དོན་གཉིས་བྱས་ནས་རང་ལ་འདུས༔ སྤྱི་བོར་དགའ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས༔ བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམས༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིས་འགྲོ་དོན་གྱིས༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པར་མཆོག་དགའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས༔ གསང་བའི་དབང་ཐོབ་རྩ་རླུང་སྒོམས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུས་འགྲོ་དོན་གྱིས༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྙིང་ཁར་དགའ་བྲལ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས༔ ཤེར་དབང་ཐོབ་ནས་བདེ་སྟོང་སྐྱོངས༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིས་འགྲོ་དོན་གྱིས༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ གསང་གནས་ལྷན་སྐྱེས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས༔ བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་དབྱེར་མེད་སྒོམས༔ ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་གྱིས༔ ཞེས་དབང་དོན་ངོ་སྤྲད་ལ་རྗེས་གནང་བྱ། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བས་ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་བབས་པ་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་བྱིན་པར་མོས། དྲི་བཟང་བདུད་རྩི་ལྔ་སྦྱར་བ་བླུད་ལ། ཐོག་མའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རྒྱལ་ཚབ་སྲས་པོ་དམ་པ་ལ༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བཞིན༔ ད་ལྟ་སྐལ་ལྡན་བུ་ཁྱོད་ལ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཉྩ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཤེས་ཐོད་པ་མགོར་བཞག་ལ། ཧོ༔ མཁའ་དབྱིངས་གསང་བའི་བྷནྡྷ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩི་འདི༔ ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་ཕྱིར་བུ་ལ་བསྐུར༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དབང་རྫས་སྦྱིན། དབུ་རྒྱན་བཀོན་ལ། ཧཱུྃ༔ ཐོག་མའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རྒྱལ་ཚབ་སྲས་པོ་དམ་པ་ལ༔ དབུ་རྒྱན་བཀོན་ནས་མངའ་གསོལ་ལྟར༔ ད་ལྟ་སྐལ་ལྡན་བུ་ཁྱོད་ལ༔ དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་ལྔས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཏོར་མས་དབང་བསྐུར་ལ། ཧྲཱིཿ སྐྱོན་བྲལ་པདྨའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ མ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཁའ་གསང་དག་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་དེའི་དམ་ཚིག་རྣམས་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་དགོས་པས་འདི་ལྟར་ཐུགས་ལ་གཅག་པར་ཞུ༔ ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་གི་ནི༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་བྱ་སེམས་ལ་ཞོག༔ ཕྱི་ལྟར་སྐྱེ་དམན་རིགས་རྣམས་ནི༔ བདེ་བ་སྟེར་བའི་ཡུམ་ཡིན་པས༔ ལོག་པར་མི་ལྟ་དམ་ཚིག་ཡིན༔ ནང་ལྟར་བླ་མའི་གསང་ཡུམ་ནི༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པས༔ རྟག་ཏུ་མཆོད་པ་དམ་ཚིག་ཡིན༔ གསང་བ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་འདིར༔ ཟབ་མོ་དབང་གི་འབྲས་བུ་རྫོགས༔ ཆགས་ཞེན་འཛིན་མེད་དམ་ཚིག་ཡིན༔ དམ་ནི་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཀའ༔ དེ་ལས་འདས་ན་རང་ཉིད་སྲེག༔ དེ་ཕྱིར་དམ་ཚིག་ཅེས་སུ་བཤད༔ དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཡེངས་མེད་རྒྱུན་དུ་བསྲུང་བར་བྱ༔ ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བའི་གཡར་དམ་སྲོག་བཞིན་བཙའ་བའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དབང་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་རིམ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། ༈

།དྲུག་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐུར་བ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་ཐིག་ལེ་དབུས་དཀར། ཤར་མཐིང༌། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་ཁུ་ལྔ་པོ་རེ་རེའང་ཁ་དོག་ལྔ་པའི་མུ་ཁྱུད་དང༌། མཐའ་བསྐོར་མུ་ཁྱུད་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་མཆོད་རྟེན་དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གུ་ལྔ་དང་མེ་ལོང་རེ་རེ་བཞག །མཚམས་བཞིར་མར་མེ་དང་ཤེལ་རྡོ་རེ་རེ་བཀོད། གཏོར་མཆོད་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། ལས་བྱང་བཏང་དགོས་མིན་དབང་སྔ་མ་དང་སྦྲེལ་མིན་སྐབས་བསྟུན་བྱ་དགོས་ལ། བཟླས་དམིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ རྒྱལ་བ་བྱང་སེམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ འོད་ཟེར་ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པ་ཅན༔ ཚུར་འདུས་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པའི༔ དབང་གི་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་ཛབ྄་དབྱངས་འཐེན། སློབ་མ་ལ་ཁྲུས་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། འདིར་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་མཆོག་དབང་གསུམ་པ་ཚིག་དབང་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ གནས་ལུགས་སྟོན་པའི་བླ་མ་དགོངས༔ བདག་སོགས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ མ་རིག་མུན་པའི་གླིང་དུ་ཆུད༔ ཐུགས་རྗེའི་སྒྲོན་མེ་སྦར་མཛད་ནས༔ རང་རིག་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་མཐུ་སྟོབས་བདག་པོ་སྟེ༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རྩད་ནས་གཅོད༔ ང་ནི་འོད་གསལ་སྒྲོན་མེ་སྟེ༔ འགྲོ་བའི་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད༔ ང་ནི་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ རང་རིག་རྟོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཞེས་གནང་བ་སྦྱིན་ལ་དམིགས་པ་འབོགས་པ་ནི༔ རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་མ་ཡེངས་པར་ཉོན་ཅིག༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཧཱུྃ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་ཧཱུྃ་དམར་པོ༔ སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ༔ ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་སེར་པོ༔ གསང་གནས་སུ་ཧཱུྃ་ལྗང་གུ་རྣམས་སྒོམས་ཤིག༔ དེས་ཐུགས་རང་བྱུང་གི་དབང་ཞུ་བའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱེད་པའོ༔ མེ་ལོང་དང་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའི་དབང་སྤྱི་བོར་བསྐུར་བས་བུདྡྷ་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་སྒོམས་ཤིག༔ མེ་ལོང་ངོས་སུ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཤར་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་སོགས་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེ། ཧཱུྃ༔ བུདྡྷ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཐུགས་རྟེན་ལྷུན་གྲུབ་མཆོད་རྟེན་འདིས༔ ¿ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གཏི་མུག་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཞིང་༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་ནས༔ ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་དང་མཆོད་རྟེན་སྔོན་པོའི་དབང་སྙིང་གར་བསྐུར་བས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་སྒོམས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཐུགས་རྟེན་འགྱུར་མེད་མཆོད་རྟེན་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཞེ་སྡང་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཞིང་༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་ནས༔ འགྱུར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་དང་མཆོད་རྟེན་སེར་པོའི་དབང་ལྟེ་བར་བསྐུར་བས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་སྒོམས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ རཏྣ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཐུགས་རྟེན་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཞིང་༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་ནས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་དང་མཆོད་རྟེན་དམར་པོའི་དབང་མགྲིན་པར་བསྐུར་བས་པདྨ་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་སྒོམས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཐུགས་རྟེན་རང་གསལ་མཆོད་རྟེན་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འདོད་ཆགས་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཞིང་༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་ནས༔ རང་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་དང་མཆོད་རྟེན་ལྗང་གུའི་དབང་གསང་གནས་སུ་བསྐུར་བས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་སྒོམས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ ཀརྨ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ ཐུགས་རྟེན་ཐོགས་མེད་མཆོད་རྟེན་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྲག་དོག་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཞིང་༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་ནས༔ ཐོགས་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མར་མེ་བཞི་དང་ཤེལ་རྡོ་རྣམས་ཐོགས་ལ། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ གསལ་སྟོང་དག་པ་རང་གི་སེམས༔ རང་ངོ་ཤེས་ཤིང་རང་ས་ཟིན༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་རང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་གདོད་ནས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་རང་གི་སེམས་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་བརྡ་འདི་དག་གིས་མཚོན་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཤེལ་རྡོའམ་ཤེལ་དྭངས་པ་མིག་ལ་བཀབ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་རྫས་ལ་བལྟར་བཅོལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ དྲི་མེད་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་དབྱྀངས་སུ༔ ཐུགས་རྗེ་འགགས་མེད་འོད་ཟེར་འབར༔ ཞིང་ཁམས་གསལ་སྣང་འདི་ཉིད་ཀྱང་༔ སེམས་ཉིད་ངང་དུ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་རྐྱེན་གྱིས་མི་བསྐྱེད་པ༔ རང་བྱུང་ངོ་བོ་ལྷུན་གྲུབ་དོན་གྱི་ལྷ༔ འདི་དོན་རྟོགས་པ་དབང་གི་ངོ་བོ་ཡིན༔ ཅི་སྣང་ཅི་སྲིད་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རང་དབང་འདུས་པ་དབང་གི་ངེས་ཚིག་ཡིན༔ དབང་གི་དབྱེ་བ་རྣམ་གྲངས་མང་བཤད་ཀྱང་༔ འདི་རུ་མ་འདུས་དབང་མཆོག་ཡོད་མ་ཡིན༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་ཤེལ་གཞན་ཏུ་བཞག །སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་ལེགས་པར་ཆོས་ལ་མན་ངག་གནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་འདི་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསན་ཅིང་དེའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ༔ ཨེ་མ་ཟབ་མོ་གསང་བའི་བཅུད༔ བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྙིང་པོ་འདི༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གནས་མོད་ཀྱང་༔ རྟོགས་པའི་སྐལ་བ་མི་ལྡན་པས༔ འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་ཐར་མི་འགྱུར༔ དེས་ན་ལས་ཅན་འགའ་ཡི་དོན༔ བླ་མེད་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཕྱིར༔ ཟབ་མོ་གསང་བའི་གདམས་པ་བསྟན༔ དངོས་པོ་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ༔ བློས་བརྟགས་བརྗོད་པའི་ཚིག་ལས་འདས༔ ཀ་དག་རང་བྱུང་མཚོན་དཔེ་བྲལ༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བཞུགས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན༔ རང་ལ་གནས་ཏེ་གཞན་ལ་འཚོལ་མི་དགོས༔ བྱར་མེད་རྩོལ་བྲལ་རིག་པའི་ཀློང་དུ་འདུས༔ དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་བློ་ཆུང་གང་ཟག་རྣམས༔ སྤང་བླང་འདུ་ཤེས་མཚན་མའི་སྒྲོག་ཏུ་ཚུད༔ ལྟར་སྣང་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིས༔ བསྐལ་པར་འབད་ཀྱང་གྲོལ་བར་མི་སྲིད་ཅིང་༔ དེ་བས་ཡང་དག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན༔ དགོངས་པའི་ཡང་བཅུད་འདི་ལ་འདྲིས་པར་གྱིས༔ སྐྱོན་ཞེས་བྱ་བ་མིང་དུ་བཏགས་པ་འདི༔ ཡེ་ནས་ཡོད་མ་མྱོང་སྟེ་རྩ་བ་ཆོད༔ ཡོན་ཏན་ཞེས་བྱར་མིང་དུ་བཏགས་པ་འདི༔ རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ཡེ་ནས་རང་ལ་རྫོགས༔ སྐྱོན་ཡོན་གཉིས་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི༔ ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཙམ་ལས་མཚོན་དུ་མེད༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་འཁྲུལ་བའི་ལམ༔ ཡེ་ནས་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་སྣང་མ་མྱོང་༔ གདོད་ནས་འགྱུར་བ་མེད་དེ་སྟོང་མ་མྱོང་༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཉིད་འདི༔ ཡེ་ནས་འཆིང་བྱེད་མེད་དེ་གྲོལ་མི་དགོས༔ རྩལ་སྣང་རང་ཤར་རིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ ཡེ་ནས་འཛིན་པ་བྲལ་ཏེ་གྲོལ་མི་དགོས༔ རང་བྱུང་སྙིང་པོའི་དོན་ཉིད་ངོ་འཕྲོད་པས༔ ཡིན་མིན་རྩིས་བཏབ་མེད་དེ་གྲོལ་མི་དགོས༔ གྲོལ་ཞེས་བཏགས་པའི་ཐ་སྙད་སྣ་ཚོགས་ཀུན༔ དྲང་དོན་ཡིན་ཏེ་ངེས་པའི་དོན་མ་ཡིན༔ གྲོལ་འཁྲུལ་གཉིས་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཉིད་འདི༔ བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་རྟོགས་པའི་ངེས་ཚིག་ལ༔ གྲོལ་ཞེས་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན༔ ཀ་དག་གནས་ལུགས་རང་བྱུང་ལ་སོགས་པའི༔ མཚོན་བྱེད་ཚིག་ནི་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་ཡིན་ཏེ༔ འདི་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ལམ་དང་བྲལ༔ འདི་མིན་ཞེས་སུ་གང་ཡང་བཀག་པ་མེད༔ ཡིན་མིན་གཉིས་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཉིད་འདི༔ བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་རྟོགས་པའི་ངེས་ཚིག་ལ༔ སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན༔ རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཉིད་འདི༔ རྟག་ཆད་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་ལས་ཡེ་ནས་གྲོལ༔ མཐའ་བྲལ་རང་མཚང་རིག་པའི་མན་ངག་འདི༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལམ་ཆེན་ཡིན༔ མན་ངག་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དགོངས་པ་ལ༔ མཐར་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱར་མིང་དུ་བཏགས༔ སངས་རྒྱས་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བསམ་འདས་ཀྱང་༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན༔ ཟབ་མོ་གསང་བའི་རྒྱུད་སྡེ་བསམ་འདས་ཀྱང་༔ སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་འགགས་པས༔ འགྲོ་བ་གང་འདུལ་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན༔ དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་༔ རང་གི་སེམས་ཉིད་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ལས༔ གཞན་དུ་ཐ་དད་མ་སེམས་སྙིང་གི་བུ༔ འདི་འདྲའི་མན་ངག་གསང་ཆེན་དམ་པ་འདི༔ འཁོར་བའི་རྩ་བ་གཅོད་པའི་སྟྭ་རེ་ཡིན༔ འཁྲུལ་གྲོལ་འཛིན་པ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ཡིན༔ རེ་དོགས་རྩ་བ་གཅོད་པའི་སྨན་ཆེན་ཡིན༔ མན་ངག་ཀུན་གྱི་བཅུད་ཕྱུང་སྙིང་པོ་ཡིན༔ དྲང་དོན་གྲུབ་མཐའི་བློ་ཡིས་འདི་མི་མཐོང་༔ ཐ་སྙད་ཚིག་ཕྱིར་འབྲངས་བས་མཐའ་མི་ཆོད༔ བླུན་སྒོམ་ལོང་བའི་མིག་གིས་དོན་མི་མཐོང་༔ རྟོགས་པ་བཀག་སྒོམ་རིམ་ཡང་གོལ་བའི་ལམ༔ རྩོལ་བྲལ་རང་བྱུང་དོན་འདི་སུས་རྟོགས་པ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་འདིར་གྲོལ༔ སྤང་བླང་གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་ངང་དེར་རོལ༔ དེས་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་བཞི་ལ་རྒྱུན་དུ་སློབ་པའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང་རྗེས་རིམ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲེའོ། ༈

།བདུན་པ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ལྟེ་མཐིང་ག་ལ་མུ་ཁྱུད་ཁ་དོག་རིམ་ལྔས་བསྐོར་བ། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བཞི་མཐིང་ག །དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་རིགས་ཀྱི་མདོག་མཚུངས། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ཡངས་པ་ལ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་ལུ་གུ་རྒྱུད་སོགས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་འཆར་ཚུལ་རྣམས་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པ་བཞག །མཐར་དར་ཁ་དོག་ལྔ་སོ་སོར་བཏིང་བའི་སྟེང་དུ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་སྣོད་རྣམས་སུ་ཆུ་ལ་ཚོན་གྱིས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའི་བཅུད་ཀྱང་དེ་མཚུངས་བླུགས་པ་དང༌། ཤེལ་རྡོ་མེ་ལོང་བཀོད། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་བྱིན་འབེབས་ནན་དུ་བྱ། རྡོར་སེམས་སྐུ་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་གསོལ་བ་ལ་ཁྲུས་གསོལ། སློབ་མ་ལ་དབང་སྔ་མའི་འཕྲོས་ཡིན་ན་ཁྲུས་སོགས་མི་དགོས་པས། དེ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་དབང་བསྐུར་མཐར་ཐུག་རིག་པའི་རྩལ་དབང་འོད་སྣང་རང་གྲོལ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ་ཧོ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་སོགས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མ་རིག་གཏི་མུག་མུན་པ་སེལ་དུ་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་དྲིལ་དབྱངས་བཅས་དཔོན་སློབ་ཐུན་མོང་དུ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་དྲག་ཏུ་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་གཡས་གཡོན་གྱིས་རྡོར་སེམས་སྐུ་དང་ཤེལ་རྡོ་མེ་ལོང་ཐོགས་ལ། ཨེ་མ་ཧོཿ ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན་པའི་བུ་སློབ་ཀུན༔ ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་སྨོན་ལམ་ལས་དག་པས༔ ཚེ་འདིར་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ༔ སྐལ་བ་བཟང་བས་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཇལ༔ ཁྱད་པར་ཡང་ཟབ་བླ་མེད་རྩལ་དབང་འདི༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་གྲོལ་བའི་དབང་༔ ན་སོ་རྒན་གཞོན་མེད་པར་འཚང་རྒྱའི་ཆོས༔ གདམས་པ་འདི་ནི་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས༔ དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་འཛོམ་པའི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས༔ སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མི་འཚོལ་རང་ལ་རྙེད༔ ལྟོས་ཤིག་ལྟོས་ཤིག་གསལ་བྱེད་མེ་ལོང་ནང་༔ བལྟས་པས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔ ཕྱི་ནས་ཤར་བ་མ་ཡིན་ནང་ན་གནས༔ མ་དག་ཤ་ཁྲག་ལུས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིས༔ རྒྱུན་དུ་མི་གསལ་རྟེན་འབྲེལ་གནད་ཀྱིས་གསལ༔ ད་ལྟ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་རང་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན༔ འདི་ལ་ཉམས་ལེན་བརྩོན་པའི་ལས་ཅན་རྣམས༔ ཚེ་འདིར་ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ གཡེང་བ་ཆེ་བས་ཉམས་ལེན་མ་འགྲུབ་ཀྱང་༔ ད་ལྟ་དབང་གི་ངོ་སྤྲོད་ཐོབ་པ་ཡིས༔ བར་དོར་ཆོས་ཉིད་འོད་སྣང་ཤར་བའི་དུས༔ ད་ལྟའི་ངོ་སྤྲོད་དྲན་པའི་སྐད་ཅིག་ལ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་འཚང་རྒྱ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཅེས་དང༌། དེའང་ཞིང་ཁམས་མཐིང་གའི་མདོག་ནི་ཆོས་དབྱིངས་མཚོན་བྱེད་དོ༔ དབུས་སུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་བཞུགས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་ཆོས་སྐུ་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་པའི་བརྡའ་འོ༔ མུ་ཁྱུད་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་བསྐོར་བ་ནི༔ རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བརྡའོ༔ སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་གསལ་བ་ནི་དུག་ལྔ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་པའི་བརྡའོ༔ རྨ་བྱ་རིས་དང་༔ ཟ་འོག་རིས་རྣམས་ལ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ནི༔ ཞིང་ཁམས་ལྔ་ལྡན་རང་ལ་གནས་པའི་བརྡའོ༔ ཐིག་ལེ་དང་ཐིག་ཕྲན་མུ་ཁྱུད་རྣམས་གསལ་བ་ནི༔ ཞིང་ཁམས་དང་སྐུ་ལ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་གནས་པའི་བརྡའོ༔ རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་སྣ་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་བཅུད་སྣ་ཚོགས་གནས་པ་ནྀ༔ བཅུད་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་པའི་བརྡའོ༔ ཤེལ་དང་མེ་ལོང་ཁ་དོག་ངེས་པ་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ནི༔ དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཁ་དོག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་བརྡའོ༔ ཤེལ་དང་མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ནི༔ དབྱིངས་ཀྱི་རིག་པའི་རང་གདངས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གསལ་བའི་བརྡའོ༔ དེ་ལྟར་རྩལ་དབང་འོད་སྣང་རང་གྲོལ་གྱི་དོན་བསྡུས་པ་ནི༔ གཞི་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་རྩལ་འོད་དུ་སྣང་བ་དེ་ཉིད༔ ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་འོད་སྣང་དུ་ངོ་སྤྲོད༔ འོད་སྣང་རང་གདངས་སུ་ཤེས་པས་དབང་ཐོབ༔ ཡེ་ནས་འཆིང་བྱེད་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་པས་རང་གྲོལ༔ དེ་ལྟར་ཟབ་མོ་དབང་གི་མཐར་ཐུག་པ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་༔ ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་ངོ་སྤྲོད༔ ཉམས་ལེན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་གསལ་སྣང་གཅིག་རྫོགས་ཀྱི་མན་ངག༔ གེགས་སེལ་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་བློ་བྲལ་གྱི་གསལ་འདེབས༔ བོགས་འདོན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་རང་བྱུང་འོད་གསལ༔ འབྲས་བུའི་མཐར་ཐུག་པ་དབྱིངས་རིག་མངོན་གྱུར༔ ལ་ཟླའི་མཐར་ཐུག་པ་འཛིན་བརྗོད་དང་བྲལ་བའོ༔ དེ་ལྟར་ངོ་སྤྲད་པའི་དོན་ལ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་དང་ལྡན་པས་ཉམས་ལེན་ལ་ཡུན་བསྲིངས་ཏེ་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་ཆེན་པོར་ཚེ་གཅིག་གིས་བཙན་ས་ཟིན་པར་མཛད་འཚལ། ཅེས་དང་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ནང་ཚན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་དབང་བསྐུར་གྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང་བྱ། དེ་ནས་གཏང་རག་ཀྱང༌། རྒྱུད་ལས༔ གསང་སྔགས་དབང་གི་བླ་མ་ལ༔ ཡུལ་འཁོར་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་༔ རྟ་གླང་གསེར་གཡུ་འབྲུ་དང་ནི༔ རང་གི་ལུས་ཀྱང་བྲན་དུ་འབུལ༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས་བྱས་ནས༔ གཟུགས་སྐུའི་ས་བོན་ཐེབས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་པས་བཀའ་དྲིན་གསོལ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ༔ ཞེས་གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་བཅས་ཀྱིས་དབང་གྲུབ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་རིམ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་རོ། །བླ་མེད་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་ཟུང་འཇུག་གིས། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བརྙེས། །སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་བསམ་ཡས་མཛད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས་སླར་ཡང་པདྨའི་ཞལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གསར་དུ་འཆར་བའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཏེར་གཞུང་ཉིད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

[edit]

@#/__/thugs rje chen po don gsal sgron me las/__dbang bskur gyi rim pa dkyus gcig tu bkod pa mthong chog sgron me zhes bya ba bzhugs so// \u0f01\u0f83:__na mo gu ru ma hA kA ru Ni kA ya/__/thugs bskyed bsam yas nam mkha'i mu khyud du/__/ngo mtshar rnam thar sprin gyi bla bre bres/__/srid pa'i gdung sel phrin las gru char ni/__/rgyun mi chad 'bebs 'jig rten mgon la 'dud/__/gang de'i sgrub thabs smin grol las tshogs bcas/__/kha tshang don 'dril zab gsal khyad par can/__/snang byed nyi zla'i spun 'di gangs can tu/__/nub nas slar yang 'char 'di e ma rmad/__/'gro 'dul las 'phro gling pa'i zab gter thugs rje chen po don gsal sgron me'i dbang bskur rgyas pa sgrub chen dang 'brel ba'i nyin bdun ma bskur ba'i tshul ni khog dbub las 'bring las bshad pa ltar bya dgos shing*/__spyir dbang gi rnam grangs bdun yod pa dkyus 'gro'i mgyogs dbang du bya ba'i tshe/__dang po sdig sgrib 'dag byed khrus lung la/__stegs bu'i dbus su rin po che'i bum par dri bzang gi chab dang nyer lnga'i rdzas rnams yig brgya bzla bzhin pas blug__/mgul chings dkar po dang kha rgyan gyis spras la bzhag__/las bum mgul chings dmar po bcud sogs de mtshungs dang phyi mchod bsham/__dbang sgrub sa bcad tsam las 'don cha gzhung du mi gsal yang gzhan las kha bskongs ba ni/__tshig bdun gsol 'debs dang*/__skyabs sems 'og gi sta gon dbang ltar sngon du 'gro bas bdag bskyed ni/__chos rnams thams cad stong pa nyid:__bde chen 'od gsal snying rje'i rtsal:__zung 'jug hU~M yig dkar po las:__'od 'phros rdo rje me yi gur:__nang du 'byung ba ri rab steng :__pad+ma 'dab ma stong ldan dbus:__b+h+rUM las rin chen gzhal yas khang :__dal dbus seng khri pad+ma dang :__nyi zla'i steng du hU~M yig ni:__rdo rje hU~M gis mtshan par gsal:__'od 'phros rgyal mchod byin rlabs bsdus:__'gro ba'i las sgrib ma lus sbyangs:__rdo rje sems dpa'i sa la bkod:__tshur 'dus yongs gyur skad cig la:__rang nyid bla ma rdo rje sems:__dkar po zhal gcig zhi zhing 'dzum:__dbu skra thor tshugs rin chen brgyan:__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas dril bu dku la brten:__zhabs gnyis rdo rje skyil krung bzhugs:__mtshan bzang dpe byad thams cad rdzogs:__zi ldir dar dpyangs cod pan dang :__stod g.yogs smad g.yogs mdzes par dkris:__dbu rgyan snyan cha mgul rgyan dang :__se mo do dang do shal dang :__gdu bu rnams kyis legs par brgyan:__pang du rdo rje snyems ma dkar:__bcu drug lang tsho gri thod can:__phyag rgya lnga 'chang yab dang 'khril:__'od 'bar klong du lham mer bskyed:__spyi bor oM hU~M trA~M hrIHAH__ye shes lnga yi bdag nyid can:__spyi mgrin snying gar oM AHhU~M:__sku gsung thugs su byin gyis brlabs:__thugs kar pad+ma zla ba'i steng :__rdo rje dkar po rtse lnga pa'i:__lte bar zla ba la gnas pa'i:__hU~M yig mtha' ru yig brgyas bskor:__'od zer bsam yas 'phros pa yis:__sdig sgrib bag chags nad gdon sbyangs:__bde gshegs rnams la mnyes mchod phul:__sku gsung thugs kyi byin rlabs bsdus:__bla ma yi dam mnyes par byas:__mched lcam mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__chos skyong srung ma'i 'khon sbyangs shing :__phrin las rnam bzhi'i las la bskul:__bdud dang bgegs kyi sdang sems zhi:__'gro ba'i las sgrib ma lus sbyangs:__snod bcud rdo rje sems dpa'i zhing :__lha sngags ye shes rol par gyur:__ces dmigs la yig brgya bzla/__mchod rdzas 'bru gsum gyis byin brlab/__bum sgrub ni/__bum pa mi dmigs stong pa'i ngang :__pad+ma zla ba'i gdan steng du:__b+h+rU~M las bum pa gzhal yas khang :__bdud rtsi'i mtsho dbus pad zla'i steng :__rdo rje sems dpa' zla ba'i mdog:__zhal gcig phyag gnyis rdor dril 'dzin:__snyems ma yum dang mnyam par sbyor:__longs spyod rdzogs sku'i cha lugs can:__skyil krung bzhugs shing 'od zer 'bar:__thugs kar zla ba'i gdan steng du:__rdo rje hU~M mthar yig brgyas bskor:__sngags kyis thugs rgyud bskul ba yis:__sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces dmigs la yig brgya ci 'grub bzla/__mthar/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__mi rtog rdo rje thabs kyi ye shes ni:__dmigs med shes rab yum gyi ngang du rtogs:__thugs rje'i bye brag sna tshogs cir yang ston:__rdo rje sems dpa' che la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__bla ma rdo rje sems dpa' kye:__na raka sdug bsngal bskyab tu gsol:__sdig pa'i tshogs la bdag gnong zhing :__'gyod pas mgon po'i drung du bshags:__phyis nas mi bgyid dam bca' bas:__mgon pos tshangs par stsal du gsol:__sems can kun gyi don bgyid phyir:__rdo rje sems dpa' bdag gis bsgrub:__sku gsung thugs su bdag sbyor te:__bla med sa la drang du gsol:__ces gsol ba gdab/__dung chu phul la/__oM AHhU~M:__lha 'od du zhu ba bum pa'i chur gyur:__ces mos/__las bum nang du pad nyi'i gdan la rta mgrin dmar po gri thod 'dzin pa'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs bum pa gang bar gyur:__oM pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__ces bzla/__slob ma rnams 'tshogs/__sems bskyed gsal btab la/__da lam 'dir 'gro 'dul las 'phro gling pa'i zab gter las byon pa'i thugs rje chen po don gsal sgron me'i smin byed chen mo rim par bsgrub par bgyi ba'i thog mar sngon du 'gro ba'i dbang gi rim pa las sdig sgrib 'dag byed khrus lung zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__kyai ho bla ma thugs rje can:__bdag cag 'khor ba'i rgya mtshor bying :__gnyis 'dzin rtog pa'i rba la g.yengs:__ma rig 'khrul snang dag bya'i phyir:__ye shes chu yis sel bar mdzod:__lan gsum/__bla mas lan gdab pa/__khyed rnams skal ldan bu yin na:__rdo rje slob dpon nga nyid kyis:__gsang sngags dkyil 'khor der bcug nas:__ma rig dag byed dbang bskur ro:__zhes brjod/__las bum thogs la/__kyai:__skal ldan rigs kyi bu rnams nyon:__bdag nyid rdo rje slob dpon ni:__rdo rje sems dpar gsal ba yis:__khyod kyi tha mal lus ngag la:__ye shes chu yis khrus gsol bas:__rtog sgrib ma lus byang gyur cig:__dz+nyAn khaM a b+hi Shiny+tsa hU~M:__khyed rang rnams kyi rgyud la thog med nas bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung bag chags dang bcas pa sangs kyis bkrus nas shel dkar gyi bum pa dri ma med pa ltar gyur par mos la yi ge brgya pa lhan cig tu gsung bar zhu:__zhes dpon slob lhan cig pas yig brgya bzla bzhin tu khrus bya zhing kha bshal/__bum chu blud/__de nas dpal rdo rje sems dpa'i sgom lung zhu ba'i don tu gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__kyai hoHbla ma chos kyi rje:__'gro ba'i dpal mgon ya mtshan can:__bdag sogs 'khor ba'i sems can la:__thar pa byang chub sgrub pa'i phyir:__rdor sems sgom lung zab pa'i dbang :__bdag cag rnams la bskur du gsol:__lan gsum/__slob dpon gyis/__kye ma skal ldan rigs kyi bu:__'khrul snang 'dzin pa'i rtsa ba chod:__rang byung sku gsum dag pa'i dbang :__nga yis khyod la bstan par bya:__dag pa'i dkyil 'khor 'dir zhugs la:__dam tshig tshul bzhin thub par srungs:__de la dmigs pa 'di ltar gsal bar sgoms shig:__e ma hoH__las 'phro ldan pa'i bu rnams nyon:__rang nyid rdor sems skur sgoms la:__de yi thugs kar rdo rje ni:__rgya gram bsgoms pa'i lte ba la:__shel dkar lta bu'i hU~M yig bsgom:__rdo rje rgya gram dag gi phyir:__yig brgya'i sngags phreng g.yas skor du:__'od zer tshul du 'khor bar bskyed:__ces pa'i dmigs pa phog__/dbang bum thogs la/__hU~M:__bum pa dri med gzhal yas khang :__nang na rdor sems thugs rje'i bcud:__ye shes lnga yi ngo bor bzhugs:__bu mchog rnams la dbang bskur bas:__dug lnga gnas dag dbang thob shog:__dz+nyA na pany+tsa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes pas dbang bskur zhing bum chu sbyin/__shis pa brjod/__des bcud khyad par can blugs pa la snod dag cing gtsang bar byed dgos pa ltar dbang mchog bskur ba'i snod rung du sgrub pa khrus lung gi rim pa grub pa lags/__zhes dang dge bsngo byas la grol/__slob dpon gyis bdag bskyed bsdu ldangs bya ste/__snang srid 'od zhu rten dang brten par thim:__srung 'khor 'byung ba gzhal yas khang dang khri:__dngos po rgyan rnams yab yum so sor thim:__yab yum 'od zhu rdo rje sngags phreng la:__de yang hU~M la hU~M yang nA da'i bar:__de nyid mi dmigs ka dag ngang la bzhag:__slar yang rdo rje sems dpa'i sku ru ldangs:__zhes bsgoms la smon lam bya'o/__!__/gnyis pa bgegs sbyang sta gon dbang la/__dkyil 'khor dbus su chos 'byung dmar po mu khyud zlum po rim pa gsum gyis bskor ba'i phyi rol 'khor lo rtsibs bzhi phyogs mdog byas pa'i mthar mu khyud dkar ser dmar ljang mthing ga'i rim pa lngas bskor/__zur bzhir rdo rje rin chen pad+ma ral gri bris pa'i dbus dang phyogs bzhir dpal gtor lnga la bung+ng+ha sogs rta mgrin rigs lnga'i tsakli btsugs pa dang*/__shar du dbang bum/__byang du khrus bum bkod/__phyi mchod bskor bsham bya/__dpung skud tshon sna lnga bsgrim mam gang 'byor/__ku sha'i chun po/__lcags snod du me thab gru gsum mthing nag me ris bskor ba'i steng du skyer pa sogs drag shing gru gsum du brtsigs pa/__mchod rdzas sman raka gtor ma/__me rdzas dug khrag mu zi gu gul nag po rta sbang sbang phye rnams mar nag gam a rag gis ngar btags pa dang*/__spyi mthun nyer mkho'i yo byad 'du bya/__skyabs sems sngon du 'gro bas bdag bskyed ni/__skad cig rang rig hrIHdmar sgom:__de las 'od zer phyogs bcur 'phros:__bla ma yi dam mkha' 'gro yi:__thugs rje'i bcud bsdus bdag la thim:__bdag nyid dbang chen rta mchog dpal:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog dmar:__g.yas pas gri gug nam mkhar 'phyar:__g.yon pa thod khrag thugs kar bsnams:__sku la dpal gyi chas kyis brgyan:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__dregs pa bsnol ba'i gdan la bzhugs:___shar du badz+ra rta mchog dpal:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog dkar:__g.yas pas rdo rje g.yon lcags kyu:__rab 'jigs khro bo'i rgyal por bskyed:__lho ru rat+na rta mchog dpal:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog ser:__g.yas pas dbyug to g.yon zhags pa:__rab 'jigs khro bo'i rgyal por bskyed:__nub tu pad+ma rta mchog dpal:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog dmar:__g.yas pas gri gug g.yon thod khrag:__rab 'jigs khro bo'i rgyal por bskyed:__byang du karma rta mchog dpal:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog ljang :__g.yas pas phur pa g.yon thod khrag:__rab 'jigs khro bo'i rgyal por bskyed:__ces bsgoms la/__oM pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kro ta ha ya grI ba hU~M phaT:__ces brgya stong ci nus bsnyen/__dbang rdzas byin brlab ni/__thugs ka'i hrIHlas 'od 'phros pas:__tsakli la sogs dbang rdzas rnams:__ye shes 'bar ba'i sku ru gyur:__dbus su dbang chen rta mchog dpal:__gong smos tshar gcig gis gsal btab la bzlas pa ci 'grub bya/__las bum snga ma bzhin bsgrub slob dpon dang dkyil 'khor yol bas bsgribs pa'i nang du me thab sogs bzhag__/las rdor gyis slob ma rnams sgo drung du khrus bya/__go yul 'grigs na thams cad kyis hU~M sgra sgrog cing bskor ba byas la yol ba'i phyi rol du 'khod/__slob dpon gyis/__mdun du drag po'i thab khung ni:__gru gsum me ri 'bar ba'i nang :__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__ra~M ljang 'od du zhu ba las:__dam tshig me lha sku mdog ljang :__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:__phyag g.yas me tho bsgrang phreng 'dzin:__phyag g.yon lcags kyu g+hun+d+he 'dzin:__ra skyes chibs shing thung la sgeg:__drang srong 'khor gyis bskor bar bskyed:__rang nyid skad cig rta mgrin bskyed:__thugs ka'i hrIHlas 'od 'phros pas:__shar lho mtshams nas ye shes kyi:__me lha drang srong spyan drangs la:__dam tshig pa la dbyer med thim:__spyan 'dren pa ni/__hU~M:__dad pa dang ni dam tshig gis:__tshur byon tshur byon 'byung po che:__drang srong rgyal po me lha mchog:__rang bzhin gnas nas sku bskyod la:__spyan 'dren gnas 'dir gshegs su gsol:__oM ag+ne de wa:__b+hi ri shi nya ya dza dza:__e h+ye hi sa ma ya dzaHdzaHhU~M ba~M ho:__ag+ne de wa sa ma ya A be sha ya tiSh+Tha lhan:__ag+ne de wa a la la ho:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__zhes spyan drangs zhing phyag byas la me byang nas sbar te/__ag+ni de wa dz+wa la ra~M ra~M dz+nyA na ra~M ra~M:__sman raka gtor ma phul la/__hU~M:__me lha drang srong 'khor bcas la:__'dod yon sman raka gtor ma 'bul:__dgyes par rol te phrin las mdzod:__ag+ne de wa ma hA a mr-i ta la khA hi:__ma hA rak+ta la khA hi:__ma hA ba liM ta la khA hi:__de nas skad cig dran rdzogs su:__me lha mi dmigs 'od gsal ngang :__dbang chen rta mchog rigs lnga ni:__rgyan dang cha lugs phyag mtshan rnams:__ma 'dres yongs rdzogs 'bar ba'i sku:__rab 'jigs khro bo'i rgyal por gsal:__yid kyis mchod bstod bya/__las slob kyis yol ba'i nang nas/__khyed rang rnams kyis dkyil 'khor srung ba'i sgo ba yab yum la sgo dbye bar gsol ba 'debs par mos la 'di'i rjes zlos/__kyai:__drag po'i dkyil 'khor srung mdzad pa'i:__sgo ba yab yum dgongs su gsol:__gsang sngags zab mo'i dkyil 'khor 'dir:__bdag cag 'jug par spro lags pas:__sgo phye bu mchog nang du thong :__gdon bgegs 'byung po tshar chod cig:__ces lan gsum zhu/__nang nas lan gdab pa/__hU~M:__nga ni khro rgyal sprul pa ste:__'jigs pa'i gzugs can mtshon cha thogs:__las su bla med dkyil 'khor srung :__zas su dgra bgegs sha khrag za:__khyod rnams su yin nga la smros:__lan gsum/__zhes dris pa'i lan btab pa 'di'i rjes zlos:__kyai:__khro rgyal ging chen gsan 'tshal lo:__bdag cag skal ldan rigs kyi bu:__thar pa byang chub sgrub pa'i phyir:__gsang sngags dbang mchog zhu 'dod pas:__sgo phye pho brang nang du thong :__lan gsum gyis yol ba phye/__slob dpon gyis rta sngags dang drag sngags brjod/__yungs thun 'thor/__las slob kyis sreg thab la brten te me thun rdeg cing 'grim du bcug la rang gral du bkod/__me thab kyi lha mi dmigs par bzhag__/sems bskyed gsal gdab la/__de la 'dir thugs rje chen po don gsal sgron me'i sngon 'gro sta gon gyi dbang bskur gdon bgegs rang grol bgyi ba la zhu ba'i yon tu maN+Dal phul 'tshal/__rtsa brgyud kyi bla ma rnams la dad gus drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__pad+ma he ru ka yi dgongs pa yis:__dbang gi lha mo nA gA rdzun dang :__pad+ma 'byung gnas bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__gsung gi brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:__bdag la dbang bskur byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__'dir spro na rgyu 'bras kyi chos bshad gang 'os byas la/__skal ldan bu rnams nyon cig rang re rnams thog ma med pa nas ma rig gzhan dbang la brten 'khrul pa'i 'khor lo bar med du bskor bas 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho chen po 'di las nam yang thar pa'i dus med par 'khyams shing yang dang yang du sdug bsngal gyi rgyu 'bras kho na la spyod pa de las rnam par grol ba'i thabs mchog khyad par du 'phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro zhing*/__sems bskyed dang sdom pa bzung ba gal che bas thog mar skyabs su 'gro ba 'di'i rjes zlos/__na mo:__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__sangs rgyas chos dang dge 'dun la:__deng nas byang chub ma thob bar:__bdag sogs 'gro kun skyabs su mchi:__lan gsum/__smon 'jug byang chub mchog tu sems bskyed pa gsal thob la 'di'i rjes zlos/__ji ltar sngon gyi rgyal ba sras bcas kyis:__tshogs bsags sgrib sbyangs theg chen lam bsten nas:__sems can 'khor ba'i mtsho las bsgral ba ltar:__bdag sogs rdo rje'i mched lcam rnams kyis kyang :__sems ni rgya chen mchog tu rab bskyed nas:__stong nyid snying rje tshad med bzhi dang ni:__lta sgom spyod gsum theg chen lam zhugs nas:__'gro ba'i don du byang chub sems bskyed do:__lan gsum/__rigs lnga spyi dang khyad par gyis bsdus pa'i dam tshig rnams tshul bzhin bzung ba'i mos pas 'di'i rjes zlos/__dkon mchog gsum gyi dam tshig tu:__lta sgom spyod gsum skyong ba dang :__thos bsam sgom pa spang mi bya:__dkon mchog gsum gyi dam tshig yin:__rdo rje rigs kyi dam tshig tu:__rdo rje dril bu phyag rgya dang :___byang chub sems ni sbang mi bya:__rdo rje rigs kyi dam tshig yin:__rin chen rigs kyi dam tshig tu:__sbyin pa rnam gsum rtag tu sbyin:__tshogs bsags sgrib sbyang lam la 'bad:__rin chen rigs kyi dam tshig yin:__pad+ma rigs kyi dam tshig tu:__ma hA a nu a ti'i chos:__bskyed rdzogs zung 'jug chen po bsgom:__pad+ma rigs kyi dam tshig yin:__las kyi rigs kyi dam tshig tu:__zhi rgyas dbang drag la sogs pa:__gang la gang 'dul phrin las bzhis:__'gro ba'i don la brtson par bya:__las kyi rigs kyi dam tshig yin:__lan gsum/__slob dpon dbang chen rta mgrin gtum drag gzod par dka' ba'i gzi brjid rab tu 'bar ba'i skur gsal bas rdo rje'i stangs stabs drag po mdzad pas bar du gcod pa'i bgegs rnams bskrad cing mtshams bcad par gyur/__hrIH__nga ni bud+d+ha rta mchog dpal:__gti mug las gyur dgra bgegs rnams:__chos dbyings ye shes klong du bsgral:__bud+d+ha rigs kyi gral la dgod:__oM bud+d+hAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__hrIH__nga ni badz+ra rta mchog dpal:__zhe sdang las gyur dgra bgegs rnams:__me long ye shes klong du bsgral:__rdo rje rigs kyi gral la dgod:__oM badz+rAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha h+ya grI ba hU~M phaT:__hrIH__nga ni rat+na rta mchog dpal:__nga rgyal las gyur dgra bgegs rnams:__mnyam nyid ye shes klong du bsgral:__rin chen rigs kyi gral la dgod:__oM rat+nAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaTaH__hrIH__nga ni pad+ma rta mchog dpal:__'dod chags las gyur dgra bgegs rnams:__sor rtog ye shes klong du bsgral:__pad+ma rigs kyi gral la dgod:__oM pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__hrIH__nga ni karma rta mchog dpal:__phrag dog las gyur dgra bgegs rnams:__bya grub ye shes klong du bsgral:__karma rigs kyi gral la dgod:__oM karmAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__ces mtshams bcad/__srung skud rta mgrin rigs lnga'i rtsa sngags bzlas pas byin brlab/__srung ba'i skud pa drag po sngags kyi 'khor lor byin gyis brlabs pa skyes pa'i dpung pa g.yon dang bud med kyi g.yas su bcings pas sgo gsum la bar du gcod pa thams cad las bsrung bar byas pa mos shig__/hU~M:__dbang chen 'bar ba'i srung mdud ni:__drag po'i sngags kyi 'khor lo yin:__bar chad bsrung phyir bu la gdags:__gdon bgegs gnod byed bsrung du gsol:__ces pas bcings la rdo rje dril bu'i rgyas gdab/__de nas dpal chen rta mchog rgyal po'i dbang bskur zhu ba'i don du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma ho:__bla ma sangs rgyas che ba'i mchog:__dpal chen dbang gi skur bstan nas:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__khro rgyal rta mgrin dbang bskur zhu:__lan gsum/__hoH__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__gdon bgegs 'byung po tshar gcod phyir:__dpal chen khros pa'i dbang mchog 'di:__de ring khyed la bskur bar bya:__zhes lan gdab/__las bum gyi chu 'thor la/__a b+hi She ka te'i sngags brjod/__dbang bum spyi bor bzhag la/__hU~M:__bum pa dbang dang drag po yi:__gzhal yas chos 'byung zla gam 'bar:__nang na dpal chen lha tshogs bzhugs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bgegs dpung zil gnon dbang thob shog:__oM AHhU~M:__pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dbus kyi tsakli thogs la/__hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__bung+ng+ha rta mgrin dbang bskur bas:__ma rig gdon bgegs tshar bcad nas:__skye med dbyings sbyor dbang thob shog:__oM AHhU~M:__bung+ng+hAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__shar gyi tsakli thogs la/__hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__badz+ra rta mgrin dbang bskur bas:__zhe sdang gdon bgegs tshar bcad nas:__rang gsal dbyings sbyor dbang thob shog:__oM AHhU~M:__badz+rAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lho'i tsakli thogs la/__hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__rat+na rta mgrin dbang bskur bas:__nga rgyal gdon bgegs tshar bcad nas:__mnyam nyid dbyings sbyor dbang thob shog:__oM AHhU~M:__rat+nAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__nub kyi tsakli thogs la/__hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__pad+ma rta mgrin dbang bskur bas:__'dod chags gdon bgegs tshar bcad nas:__bde chen dbyings sbyor dbang thog shog:__oM AHhU~M:__pad+mAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__byang gi tsakli thogs la/__hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__karma rta mgrin dbang bskur bas:__phrag dog gdon bgegs tshar bcad nas:__sna tshogs dbyings sbyor dbang thog shog:__oM AHhU~M:__karmAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha h+ya grI ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dbang gtor lnga po snod gcig tu bsdus pa mgor bzhag la/__hU~M:__dbang drag 'bar ba'i gtor ma 'di:__rgyal ba'i phrin las khro bo'i sku:__thams cad ma lus skar ltar 'khrugs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__phyi nang bgegs tshogs rgyun chod cig:__ba lin+ta kro d+ha dz+wa la a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes bskur la shis brjod bya/__dbang mchog thob pa'i bu rnams kyis:__spyod lam rnam bzhi thams cad du:__rang sogs gzugs snang khro bor bsgom:__sgra yi brjod pa ji snyed kun:__gsung gi snying po drag sngags bsgom:__rtog tshogs 'gyu dran sna tshogs kun:__ting 'dzin 'phro 'du'i rol par bsgom:__phyi nang gsang ba'i bgegs tshogs rnams:__ma spangs ma bsgyur klong du grol:__phyi rabs gdon bgegs 'dul 'dod rnams:__dbang dang lam khyer de ltar bya:__zhes gdams/__dri bzang gi chu la/__oM AHhU~M:__ta d+ya thA:__oM mu tsi ni swA hAH__du na ti ri swA hA:__zhes bzlas pas ku sha bran la/__de nas ku sha la brten te rmi lam gyi rten 'brel brtag pa bya dgos pas ku sha'i chun po che chung gnyis sngas dang stan gyi don tu zung zhig__/bla ma yi dam mkha' 'gro yis:__byin gyis brlabs pa'i ku sha 'di:__pra rtags gsal phyir khyod la sbyin:__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__gsol ba thob la brtag pa gyis:__legs nyes gang byung smra dgos so:__de rnams kyis sta gon gyi dbang grub pa lags pas dam tshig tshul bzhin bsrung snyams pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dang*/__gtang rag maN+Dal/__dge bsngo bcas kyis grub/__bdag mdun mi dmigs pa'i rgyas gdab cing bsngo smon bya'o/__!__/gsum pa dngos gzhi'i thog mar bum pa'i dbang bskur ba la/__dkyil 'khor sgo rdzogs rta babs rnam bzhi dur khrod rdo ra me ri spyi mthun gyi lte bar zla gam dkar po mdun dang dmar po rgyab tu yod pa'i kha sprod kyi rgyab tu pad+ma 'dab bzhi shar sngo lho ser nub dmar byang ljang*/__de rgyab 'dab brgyad mdzes tshon la gtso 'khor rnams kyi phyag mtshan nam rang mdog dang mtshungs pa'i thig le bkod/__yig 'bru bri na/__zla gam dmar po la hrI:__dkar po la oM:__pad 'dab bzhi la mdun nas g.yas bskor du/__hU~M trA~M hrA~MHAH__'dab brgyad la mdun nas brtsams te/__oM ma Ni pad+me hU~M a a:__sgo bzhir shar nas bzung*/__bi ya hrIHa:__rnams bris pa ras bris yod na bkram/__med na 'bru tshom de mtshungs bkod pa'i dbus su khri'u'i steng rnam rgyal bum pa so lnga'i bcud ldan kha rgyan mgul chings can gyi khar 'od dpag med dang spyan ras gzigs rigs lnga'i tsakli bkod/__shar du rdor dril/__lhor dbang gtor/__nub tu thod khrag__byang du sman thod/__pad 'dab brgyad la zhal zas brgyad bkod pa la shar du lha dbang sogs thub drug tsakli g.yas bskor du btsugs/__byang dang byang shar gnyis la mi dgos/__sgo bzhir dpal gtor bzhi la rnam rgyal/__gshin rje gshed/__rta mgrin/__'khyil ba bzhi'i tsakli btsugs/__rgyal srid dang rtags brgyad so so ba/__'di'i rgyal srid la nor bu'i tshab tu rgyal po rin chen phyag na gser 'khor bsnams pa dgos 'dug__/'di mtshungs rdor gling sogs gter rnying gzhan la'ang snang bas dkyus 'gres khyad gsod mi rung ba 'dra/__byang du dam chu/__shar du khrus bum/__sman raka gtor gsum/__phyi mchod/__chos gter srung ma'i gtor 'bul bsham bkod spyi mtshungs bya/__bgegs gtor changs bu gyen bslang gcig la changs bu bzhis bskor ba/__tshogs kyi yo byad/__chad brtan/__nyer mkho'i rigs tshogs par bya'o/__/de nas tshig bdun dang brgyud pa'i gsol 'debs btang*/__las byang rin chen phreng ba ltar skyabs sems bgegs gtor spyi ltar bsngos la bka' bsgo mtshams gcod kyi 'phros su/__rang nyid skad cig dran rdzogs su:__'od dpag med mgon yab yum bsgom:__thugs ka'i hrIHlas 'od 'phros pas:__spyan ras gzigs dbang rigs lnga dang :__thub drug sgo ba bzhi la sogs:__dbang rten rdzas la yang yang thim:__zhes dmigs la/__hU~M:__rnam dag spros dang bral ba'i ngang nyid las:__ma 'gags thugs rje'i rang rtsal gtso dang 'khor:__gnas 'dir sku gsung thugs kyi byin phob la:__ye shes lnga yi dbang mchog bskur du gsol:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__sa ma ya A be sha ya a AH__zhes byin dbab la/__gzhung gi mchod pa byin brlab nas/__bzlas pa bskul ba yan btang*/__spro bsdu'i dmigs gnad spyi mthun bcas bar mtshams re re bzhin yig bdun ci lcogs bzla/__bum bzlas zur du spro na spyi ltar bya/__mthar stong tshigs mchod pa dang gzhung gi bstod pa/__bum lha 'od zhu bya/__las bum gong bzhin bsgrub/__srung ma'i gtor 'bul gang 'grub dang tshogs mchod phul la rig pa'i me tog dor/__slob ma gzhug par gnang ba nod do/__de nas dbang bskur ba'i thog mar slob ma rnams kyis 'bru bdun sngags dbyangs bcas sgrub khang la bskor ba bya bar gsungs pa ltar 'grub na bya/__gang ltar dkyil 'khor la yol ba btang*/__sgo'am phyi rol du khrus bya/__spos kyis bdug__/las slob kyis sgo drung du khrid la mig dar me tog gtad/__khyed rang rnams kyis pho brang chen po'i phyi sgo srung ba'i khro bo chen po la sgo dbye ba'i zhu ba phul bar mos la 'di'i rjes zlos/__kyai:__gsang sngags bla med sgo srung ba'i:__khro rgyal ging chen dgongs su gsol:__sgo phye pho brang nang du thong :__lan gsum/__las slob kyis/__hU~M:__nga ni khro rgyal chen po ste:__snod min log lta mkhan gyi gshed:__dam nyams log lta mkhan rnams dang :__the tshom can rnams phyir dengs shig:__ces brjod la sgo phye/__slob dpon gyis bgegs gtor btang la las byang ltar bka' bsgo/__/drag sngags yungs thun sogs tsham rngams kyis bgegs bskrad la srung 'khor bsgom/__slob ma rnams gral la bkod/__mdun gyi nam mkhar rtsa brgyud kyi bla ma rnams mngon sum du bzhugs par mos la dad cing gus pa'i gdung shugs drag pos mgrin cig tu gsol ba 'debs par zhu/__byas la zur gsal brgyud 'debs/__rnam dag spros bral sogs 'don/__sems bskyed gsal gdab/__chos bshad ci rigs dang khyad par/__de'ang rab 'byams rgyal ba ma lus pa'i dmigs med snying rje chen po'i rang gzugs/__bskal bzang rnam 'dren stong gi 'byung gnas/__sangs rgyas kyi zhing khams rab 'byams rgya mtsho spyi dang khyad par bod yul gdong dmar pre ta'i mun gling du skyes pa'i 'gro ba mgon med rnams kyi mgon dang skyabs dang gling dang dpung gnyen gcig pu pa/__chos sku'i dus na gzi brjid 'od dpag med/__longs sku rnam snang nam mkha'i rgyal po/__sprul sku 'phags mchog spyan ras gzigs dbang phyug sku'i rnam 'gyur dang mtshan gyi rnam grangs bsam gyis mi khyab pas skad cig re rer yang zhing rdul snyed kyi 'gro ba ma bsgral ba mtha' dag yang dag par sgrol ba'i phrin las la rgyal ba sras dang bcas pa'i rdo rje'i ljags kyis bsngags pas mi dpog pa de nyid bsnyen cing sgrub pa'i thabs tshul rgyud sde gong 'og gi rim pa dang mthun par gsang sngags gsar rnying gi bka' srol mtha' yas pa byon pa rnams kyi nang nas zab cing rgya che la mchog dang phul du gyur pa ni/__'phags pa nyid gdul dka'i skye bo rnams 'dul ba'i slad du grub pa'i skyes bu rdo rje slob dpon chen po'i skur bstan pa sangs rgyas gnyis pa pad+ma 'byung gnas kyi zhal lung rgyud dang rnam dbyer med cing 'gro phan dang byin rlabs kyis khyad par du byas pa zab mo gter gyi phyogs nas byon pa rnams te/__'di la'ang rnam grangs mi 'dra ba mtha' yas pa mchis pa las skabs su babs pa 'di ni/__gangs can ljongs su mkhan slob chos gsum zhal 'dzom nas mdo sngags bshad sgrub gnyis kyi bstan pa'i nyi ma 'od po che shar ba'i skabs su byon pa'i lo tsA ba brgya rtsa brgyad kyi nang tshan rin chen bzang po dang mu tig sras mo lha lcam legs bzher zung 'jug gi rnam 'phrul lho brag gro shul du byon cing gter chen pad+ma gling pa'i dngos slob 'gro 'dul las 'phro gling pas bal yul glang ma brag nas spyan drangs pa'i thugs rje chen po don gsal sgron me'i smin byed bgyi ba ste/__'di nyid las/__sku gsum dgongs pa zab mo'i chos gter 'di:__su dang 'phrad pa skye ba bdun gyi 'og:__bde ba can du pad sdong rtse las 'khrungs:__pad+ma can gyi sprul pas dbang bskur nas:__pad+ma can du nges par 'tshang rgya 'gyur:__ces bsngags par mdzad pa'i zab chos 'di la dbang gi rnam grangs bdun tu bzhugs pa las 'dir bum dbang snang srid rang grol bsgrub par bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul du gzhug la rdor sems sgom bzlas kyi lung 'bog pa ni/__kye ho:__skal ldan mos pa'i bu rnams nyon cig:__'khor ba thog ma med pa nas da lta'i lus 'di blangs pa yan chod du:__ma rig pa'i rtsal rgyas te las ngan sna tshogs bsags pas:__da lta yan chod 'khor bar 'khyams te las su sdig pa 'ba' zhig bsags yod pas:__de sbyong ba'i phyir du rdo rje sems dpa'i sgom bzlas la 'bad pa gal che bas:__khyed rang rnams tha mal pa'i spyi bor dus gsum sangs rgyas thams cad kyi phrin las pa:__dpal rdo rje sems dpa' sku mdog shel ltar dkar ba:__zhal gcig phyag gnyis g.yas pas gser gyi rdo rje rtse lnga pa thugs kar bsnams pa:__g.yon du dngul dkar gyi dril bu+u dku la bsten zhing :__zhabs phyed skyil du bzhugs pa:__mtshan bzang pos sum cu rtsa gnyis dang :__dpe byad bzang po brgyad cus spras pa:__'od dang 'od zer gyi rnam par:__khyed rang rnams kyi sdig sgrib sbyong ba'i phyir du bzhugs par sgoms la:__ngag gis yi ge brgya pa bgrongs shig:__byas la yig brgya bdun tsam bzlar gzhug__/las bum thogs la/__las bum gyis dbang bskur ba'i dus su:__dpal rdo rje sems dpa'i zhabs g.yon pa'i mthe bong nas ye shes kyi bdud rtsi dkar rgyangs kyis thon nas:__khyed rang rnams kyi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas mar thim pas:__nad gdon sdig sgrib bar chad thams cad dag pa'i dmigs pa mdzod cig:__khrus bya zhing*/__hU~M:__lhun grub thugs rje'i bum pa ru:__ye shes bdud rtsi'i chu yis bkang :__ma rig sdig sgrib dag bya'i phyir:__skal ldan bu la khrus gsol lo:__dz+nyA na khaM a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dam chu sbyin la/__hU~M:__'di ni dam tshig rdo rje'i chu:__bu khyod la ni sbyin par bya:__'di 'thung dam tshig bsrung nus na:__dngos grub kun gyi rtsa ba yin:__dam tshig nyams na dmyal bar ltung :__de bas dam tshig thub par srungs:__sa ma ya hU~M:__'dir mtshams sbyor spyi mtshungs byas la 'bru gsum gyis mig dar me tog sbyin/__khyed rang rnams dkyil 'khor gyi phyogs bzhir g.yas bskor gyis phyin te sgo srung bzhi la zhu ba 'bul ba'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__kyai hoH__shar sgo srung ba'i khro bo rnam par rgyal:__dri za la sogs shar phyogs gdon srungs la:__skal ldan bu la dkyil 'khor sgo phyes shig:__lho sgo srung ba'i khro bo gshin rje'i gshed:__gshin rje la sogs lho phyogs gdon srungs la:__skal ldan bu la dkyil 'khor sgo phyes shig:__nub sgo srung ba'i khro bo rta mchog dpal:__klu dbang la sogs nub phyogs gdon srungs la:__skal ldan bu la dkyil 'khor sgo phyes shig:__byang sgo srung ba'i khro bo bdud rtsi 'khyil:__gnod sbyin la sogs byang phyogs gdon srungs la:__skal ldan bu la dkyil 'khor sgo phyes shig:__ces gsol ba btab pas khro bo chen po bzhis dkyil 'khor sgo bzhi rim gyis phyes pa la/__rang rig lhag pa'i lha ngos bzung ba'i slad du/__sngar byin pa'i me tog rin po che'i cod pan de nyid tshom bu'i dkyil 'khor ye shes kyi dkyil 'khor dngos su mos pa la tshig 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor ba zhu/__rigs lnga'i phyag rgya'am lnga tshom gyi maN+Dal bkod la/__e ma ho:__byams mgon thugs rje'i bdag po mchog:__spyan ras gzigs kyi dkyil 'khor du:__cod pan me tog 'di phul bas:__ma rig mun pa sel ba'i phyir:__yi dam lha dang mjal bar shog:__na mo pu ru sha ya ho:__zhes 'dor du gzhug__ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan cig bsal bar mos shig:__hU~M:__nga ni mig mkhan rgyal po ste:__khyod kyi ma rig 'khrul pa'i mig:__ye shes spyan du dbye bar bya:__dz+nyA na tsak+Shu b+h+yaHphaT:__mig thur gyis spyan dar bsal la yol ba bsdu/__byang chub phyogs kyi chos rnams brdar shar ba'i gzhal yas khang rgyan dang mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i nang du/__rigs bdag 'od dpag med/__thugs rje chen po rigs lnga/__khrus lha khro bo gnyis/__sgo srung khro rgyal rnam bzhi sogs 'gro 'dul thugs rje chen po'i rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor pa thams cad mngon sum du mjal bar mos shig__/e ma skal ldan bu rnams kun:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la ltos:__rig pa 'gyur med sku ru gsal:__thugs rje ma 'gags rgyan cha lugs:__ye nas rang la gnas mod kyang :__bla ma'i lung dam ma 'phrad pas:__da lta'i bar du ngo ma shes:__da lta bdag gis bstan pas mthong :__mthong ba'i dus 'dir gsol ba thob:__ces brjod/__khyed rang cod pan dbus su phog pa'i pho rnams kyi gsang mtshan bud+d+ha dbang phyug rtsal/__mo rnams nam mkha'i dbyings kyi dbang phyug ma zhes bya ba yin no/__zhes pas mtshon nas phyogs gzhan rnams la/__badz+ra dang rdo rje sogs su bsgyur nas ming gdags/__des na ming gi dbang rtags su cod pan spyi bor bcings par mos/__hU~M:__cod pan rin chen rnam par dag:__'phur lce ye shes lnga dang ldan:__rig pa lug rgyud drwa ba 'brel:__gsang mtshan ming gi rtags 'dzin phyir:__cod pan rin chen dbang thob shog:__ces pas cod pan gyi dbang bskur/__de nas ming gi bdag bzung bya ba'i phyir so so'i ming nas bos pa'i tshe:__ang lags zhes pa'i lan thob cig:__kye bud+d+ha dbang phyug rtsal:__ces bos la lan 'debs su gzhug__de nas dkyil 'khor shar gyi rdor dril spyi bor bzhag la/__hoH__mos pa'i bu rnams ma yengs nyon:__'di nas bzung ste bu khyod kyi:__thabs shes lam mchog bstan pa yi:__rdo rje slob dpon nga yin pas:__nga yi bka' las khyod kyis ni:__nam yang 'da' bar mi rung ngo :__gal te 'das na dmyal bar ltung :__badz+ra sa ma ya tsit+ta hU~M:__rnam rgyal bum pas dbang bskur la/__hU~M:__bum pa mtha' bral chos dbyings nang :__ye shes lnga ldan bcud kyis gtams:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__phung khams skye mched rang grol shog:__dz+nyA na pany+tsa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa'i dbang bskur bas phung po khams dang skye mched la rang rgyud du 'dzin pa'i dri ma dag nas:__da ni snang stong zung 'jug tu sgom par byed pa'i lha'i dbang bskur bar bya ste:__de yang tha mal pa'i lus kyis lha dbang zhu ba'i snod du mi rung bas:__bu rnams dbang gi snod dang ldan par bya ba'i phyir du:__rang gi rig pa'i ngo bo hrIHyig dkar po tsheg drag dang ldan par bsgom:__de yongs su gyur pa las 'phags pa spyan ras gzigs sku mdog dkar po zhal gcig phyag bzhi pa gsal stong gi rnam par sgoms sh-ig:__mdun gyi dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams las rang 'dra ba'i ye shes kyi sku mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon te khyed rang rnams la thim pas dam tshig dang ye shes sems dpa' gnyis su med pa bcom ldan 'das spyan ras gzigs kyi dbang mchog thob par mos shig:__'don tshig dang bstun gtso 'khor rnams kyi tsakli rim bzhin mgor bzhag la/__hU~M hrIH__chos dbyings phyogs lhung bral ba la:__rig pa rang byung grol ba las:__'od dpag med mgon chos kyi skus:__'gro ba'i don du gzugs skur bstan:___rang byung spyan ras gzigs dbang ni:__yab yum 'khril sbyor bde ba'i skus:__dbang mchog dam pa 'di bskur bas:__kun gzhi'i bag chags rang grol nas:__lhun grub mchog gi dbang thob shog:__oM AHhU~M:__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM:__rgyal ba kun gyi sku mchog ni:__bud+d+ha'i sku ru gsal ba yi:__bud+d+ha spyan ras gzigs dbang ni:__yab yum 'khril ba bde ba'i skus:__dbang mchog dam pa 'di bskur bas:__nyon mongs gti mug rang grol nas:__bud+d+ha'i rigs kyi dbang thob shog:__bud+d+ha kA ya a b+hiShiny+tsa hU~M:__hU~M:__rgyal ba kun gyi thugs mchog ni:__rdo rje'i sku ru gsal ba yi:__badz+ra spyan ras gzigs dbang ni:__yab yum 'khril sbyor bde ba'i skus:__dbang mchog dam pa 'di bskur bas:__nyon mongs zhe sdang rang grol nas:__rdo rje rigs kyi dbang thob shog:__badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__trA~M:__rgyal ba kun gyi yon tan mchog:__rin chen sku ru bsal ba yi:__rat+na spyan ras gzigs dbang ni:__yab yum 'khril sbyor bde ba'i skus:__dbang mchog dam pa 'di bskur bas:__nyon mongs nga rgyal rang grol nas:__rin chen rigs kyi dbang thob shog:__rat+na kA ya a b+hi Shiny+tsa trA~M:__hrIH__rgyal ba kun gyi gsung dbyangs mchog:__pad+ma'i sku ru gsal ba yi:__pad+ma spyan ras gzigs dbang ni:__yab yum 'khril sbyor bde ba'i skus:__dbang mchog dam pa 'di bskur bas:__nyon mongs 'dod chags rang grol nas:__pad+ma rigs kyi dbang thob shog:__pad+ma kA ya a b+hi Shiny+tsa hrIH__AH__rgyal ba kun gyi phrin las mchog:__las kyi sku ru gsal ba yi:__karma spyan ras gzigs dbang ni:__yab yum 'khril sbyor bde ba'i sku'i:__dbang mchog dam pa 'di bskur bas:__nyon mongs phrag dog rang grol nas:__karma rigs kyi dbang thob shog:__karma kA ya a b+hi Shiny+tsa AH__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__lha yi thub pa'i dbang bskur bas:__nyon mongs nga rgyal dag gyur te:__'pho ltung sdug bsngal byang bar shog:__oM mu ne a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__lha min thub pa'i dbang bskur bas:__nyon mongs phrag dog dag gyur te:__'khrugs rtsod sdug bsngal byang bar shog:__ma mu ne a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan rigs kyi=__mi yi thub pa'i=__nyon mongs 'dod chags=__skye 'chi'i sdug bsngal bral bar shog:__Ni mu ne a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__byol song thub pa'i dbang bskur bas:__nyon mongs gti mug dag gyur te:__glen lkugs sdug bsngal byang bar shog:__pad mu ne a b+hi Shiny+tsa=__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__yi dwags thub pa'i dbang bskur bas:__nyon mongs ser sna dag gyur te:__bkres skom sdug bsngal byang bar shog:__me mu ne a=__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__dmyal ba'i thub pa'i dbang bskur bas:__nyon mongs zhe sdang dag gyur te:__tsha grang sdug bsngal byang bar shog:__hU~M mu ne a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dza:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__khro chen rnam rgyal dbang =__chu yi sgo ni gnas dag nas:__snying rje tshad med dbang =__dzaHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan=__khro chen gshin rje'i dbang :__sa yi sgo ni gnas dag nas:__byams pa tshad med=__hU~M a b+hi=__skal ldan rigs=__khro chen rta mgrin dbang =__me yi sgo ni=__dga' ba tshad med=__ba~M a b+hi=__ho:__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__khro chen bdud rtsi'i dbang =__rlung gi sgo ni gnas dag nas:__gtang snyoms tshad med=__hoHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__de rnams kyis thugs rje chen po'i sku gsung thugs dang dbyer med du gyur pa la mchod rdzas gsum gyi dbang bskur bas/__spang rtogs kyi yon tan rgyas/__'khor 'das dbang du 'dus/__sangs rgyas kyi phrin las mtha' ru phyin pa'i dbang thob par mos shig__/lho'i dbang gtor mgor bzhag la/__hU~M:__skal ldan mos pa'i bu rnams la:__gtor ma snang stong dbyer med 'di:__dngos grub kun 'byung gter mdzod yin:__rigs ky-i bu la dbang bskur bas:__yon tan rgyas pa'i dbang thob shog:__rat+na sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__nub kyi thod khrag gi dbang bskur la/__spros bral mkha' dbyings thod pa ru:__'dod chags rnam dag bcud kyis bkang :__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__khams gsum dbang sdud dbang thob shog:__pad+ma sid+d+hi a b+hi=__byang gi sman thod kyi dbang bskur la/__stong gsum rnam dag thod pa ru:__dug lnga sel byed sman gyis bkang :__rigs kyi bu la dbang =__phrin las mthar phyin dbang thob shog:__karma sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar bum dbang dngos gzhi thob nas mtha' rten tu rgyal srid rin chen rnams dang bkra shis pa'i rtags brgyad kyi mnga' chen gsol bar mos shig:__'khor los sgyur rgyal dang rin chen rnam bdun kyis dbang bskur la/__ye shes rang snang gdan khri la:__'gyur med rig pa'i rgyal po bzhugs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mtshan ma zil gnon dbang thob shog:__oM AHhU~M rA dza dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thabs shes dbyer med blo gros ldan:__stobs chen blon po rin chen gyis:__rigs kyi bu la=__dug gsum rtsad gcod dbang thob shog:__oM AHhU~M:__pu ru Sha rat+na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skye med b+ha ga'i klong yangs su:__'gag med skyon bral btsun mo bzhugs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__bde stong lhan skyes dbang thob shog:__oM AHhU~M:__wa s+t+ri rat+na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'khor 'das 'byed pa'i g.yul ngo ru:__bdud bzhi 'joms pa'i dmag dpon gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__skye 'chi rtsad gcod dbang thob shog:__oM AHhU~M:__khaD+ga rat+na a b+hi=__sa lam thogs med bgrod mdzad pa'i:__ma nor shugs ldan rta mchog gis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sa lam mthar phyin dbang thob shog:__oM AHhU~M:__tu rang ga a shwa=__chos dbyings klong nas stobs bcu rdzogs:__theg chen shugs ldan glang po yis:__rigs kyi bu la=__gzhan don mthar phyin dbang thob shog:__oM AHhU~M:__hasti rat+na=__sku gsum yongs rdzogs ngang nyid nas:__thugs rje chen po'i 'khor lo yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__theg chen chos 'khor dbang thob shog:__oM AHhU~M:__sarba d+harma tsakra rat+na a=__bkra shis rtags brgyad kyis dbang bskur la/__nyon mongs tshad pa skyob pa'i phyir:__bkra shis gser gdugs 'khyil pa yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro ba skyob pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M:__sUr+Ya rat+na a=__chos dbyings klong du ye shes gsal:__spyan lnga ldan pa'i gser nya yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__ji snyed mkhyen pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M:__pra ni sa ma ya a=__dri med dag pa skyon ma gos:__mdangs ldan pad+ma 'bar ba yis:__rigs kyi bu la=__tshogs drug skyon bral dbang thob shog:__oM AHhU~M:__ti ka d+ha ye a=__chos kyi rang sgra dbyings nas sgrog:__yan lag drug cu bkra shis dung :__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__grags stong rtogs pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M:__sa ha ya trI=__ma bcos lhun grub chos kyi dbyings:__bkra shis gter gyi bum pa yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__'gro ba'i re skong dbang =__oM AHhU~M:__ti ta ka ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__theg chen yang rtse bla med chos:__bstan pa mi nub rgyal mtshan 'dis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dam chos bstan 'dzin dbang thob shog:__d+harma rA dza ke tu a b+hi=__rang gsal don ldan rig pa'i thugs:__'gyur med 'od gsal dpal be'u:__rigs kyi=__snang rig dag pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa=__tshogs brgyad 'dzin pa gcod pa yi:__rin chen 'khor lo rtsibs brgyad 'dis:__rigs kyi bu la dbang =__'dzin med ye shes dbang =__oM AHhU~M:__dz+nyA na tsa kra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes bskur la me tog 'thor zhing shis pa brjod/__de ltar bum dbang rgyas par thob pas dbang la brten pa'i dam tshig bsrung tshul ni:__spyir gsang sngags kyi dam tshig sa ma ya 'bum sde gsungs pa'i nang nas:__khyad par rtsa ba gsum ste sku gsung thugs kyi dam tshig bsrung dgos pas:__sku'i dam tshig tu bla ma'i rnal 'byor sgom pa dang :__yi dam mkha' 'gro'i bskyed rim bsgom zhing :__gzugs snang thams cad rtsa gsum gyi dkyil 'khor du shes par bya'o:__gsung gi dam tshig tu bla ma'i bka' las mi 'gal zhing :__bka'i zur tsam yang mi gcog par:__bka' bzhin bsgrub cing gsol ba 'debs pa dang :__yi dam gyi phyi nang gsang ba'i snying po la thun bzung ste bsnyen pa theb par bya zhing :__sgra'i brjod pa thams cad snying po sngags kyi rang sgrar shes par bya'o:__thugs kyi dam tshig tu bla ma'i thugs mi dkrug:__dgongs par gang bde bya zhing ting nge 'dzin gyi dbang blang :__zol med kyi gsol ba btab nas thugs yid gcig tu 'dres par bya'o:__yi dam mkha' 'gro'i dam tshig tu:__ting nge 'dzin bsgom zhing 'od zer 'phro 'du bya:__mnyam gzhag gi ngang du rtsa ba gsum gyi dkyil 'khor bsgom:__phyi nang gsang ba'i grub rtags la rlom sems mi bya:__byin rlabs dngos grub kyi drod mi yal ba'i dgos pa yod:__rtsa ba'i dam tshig las ma 'gal na:__yan lag gi dam tshig zhor la bsrung thub cing :__rtsa ba'i dam tshig de rnams ma bsrung na:__yan lag gi dam tshig zhor la nyams te dmyal bar ltung ngo :__de bas dran shes bzhin dang ldan pas dam tshig zhib par srungs shig:___de ltar bsgos pa'i gsung las 'da' bar mi bgyi snyam pas rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dbang gi rjes rnams spyi dang mthun/__slob dpon gyis tshogs la rol zhing lhag ma btang ba nas brtsam/__las byang gi mjug sdud gzhung ltar la/__gtang rag mchod bstod/__nongs bshags/__ras bris la brtan bzhugs sogs gsang ba spyi ltar bya'o/__!__/bzhi pa gsang dbang la/__dkyil 'khor lte ba zlum po dmar po'i rgyab tu pad 'dab phyogs mdog bzhi/__de rgyab pad 'dab brgyad mdzes tshon gyi mthar pad+ma dang rdo rje spel ba'i phreng bas bskor ba'i dbus su many+dzi'i steng rnam bum du rdzas so lnga la yig bdun bzlas pas byin gyis brlabs pa'i bcud ldan mgul chings dkar po brgyan ldan pa dang*/__oM dkar po la yig drug gis bskor ba'i gsung dkyil bkod/__de rgyab 'dab bzhi'i shar nas brtsam/__hU~M sngon po/__/trA~M ser po/__hrIHdmar po/__AHljang gu bzhi la re re bzhin yig drug gis bskor ba'i gsung dkyil bzhi bkod/__yig drug kyang oM dkar po sogs thub drug so so'i sku mdog ltar bri bar gsungs pa 'grub na legs/__de rgyab 'dab brgyad la phyogs bzhir bum pa mthing ser dmar ljang gi dar chings can byang sems dkar po dang dkar gsum bcud ldan/__mtshams bzhir thod pa mtshan ldan bzhi chang dang byang sems dmar po mngar gsum sbyar bas bkang ba bzhag__/rgyan dang mchod gtor spyi ltar bsham/__las gzhung bsrangs la bzlas pa'i skabs su/__bdag nyid spyan ras gzigs yab yum gyi skur bsgoms pa'i sku gsung thugs las 'od zer 'phros pas:__phyogs bcu'i rgyal ba rnams la mnyes pa'i mchod pa phul:__tshur 'dus rang la thim pas:__rang nyid spyan ras gzigs yab yum gyi sku la rtsa gsum zhi khro rab 'byams kyi dkyil 'khor gsal bar gyur:__bzlas pa'i rkyen gyis lha tshogs rnams kyi thugs ka nas:__sngags phreng 'od zer gyi rnam par 'phros pas:__dkyil 'khor gyi dbang rdzas rnams la phog:__rgyal ba'i sku gsung thugs kyi ngo bor gyur:__ces bsgoms la/__oM AHhU~M:__oM hU~M trA~M hrIHAH__mU~M lA~M mA~M pya~M tA~M:__oM ma Ni pad+me hU~M hrIH__hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya:__gu ru de wa DA ki nI sarba sing+ng+hi pha la hU~M:__brgya stong gang 'grub bzla/__mthar mchod bstod bya/__gter srung gtor 'bul tshogs mchod sogs gong smos ltar byas la/__slob ma rnams sgo yi phyi rol du chab btang*/__las slob kyis/__khyed rang rnams kyis pho brang srung ba'i ging chen la sgo dbye bar zhu bar mos la 'di'i rjes zlos/__kyai hoH__gsang sngags bla med dkyil 'khor gyi:__phyi nang mtshams kun sdom mdzad pa'i:__khro gtum ging chen bdag la dgongs:__bdag cag 'khor ba'i rgya mtsho nas:__bde chen thar pa'i gling du 'jug:__sgo phye pho brang bstan du gsol:__ces lan gsum/__sgo bas lan btab cing gnang ba byin par mos shig:__hU~M:__nga ni khro rgyal 'bar ba'i sku:__snod ldan rnams kyi srung ma yin:__snod min rnams kyi gshed ma yin:__khyed rnams skal ldan bu yin na:__gus pas phyag 'tshol nang du shog:__ces brjod la sgo dbye/__slob dpon gyis bka' bsgo zhing rol mo yungs thun sogs tsam rngam bcas bgegs bskrad la srung 'khor bsgom/__gral du 'khod pa la/__de la thog mar gsang ba'i dbang bskur stsol bar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__kyaiH__rdo rje slob dpon gsang ba'i bdag:__smin byed dbang gi dkyil 'khor nas:__bdag cag rnams la zhal bstan te:__zab mo gsang ba'i dbang bskur zhu:__lan gsum/__bla mas/__kyai hoH__khyed rnams skal ldan bu yin na:__rnam g.yengs bya ba spang nus sam:__mtshan ldan bla ma bsten nus sam:__yi dam bskyed rim sgom nus sam:__rtsa thig rlung gsum sbyang nus sam:__snying po bzlas brjod byed nus sam:__zhes dris pa'i lan gsol ba 'di'i rjes zlos/__dus gsum sangs rgyas dbang gi rgyal:__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__bla ma bsten zhing yi dam bsgom:__rtsa rlung sbyong zhing bzlas brjod byed:__rdo rje slob dpon bka' las ni:__nam yang bdag gis mi 'da' 'o:__lan gsum/__des gsang dbang bskur ba'i snod du rung bar gyur pa na:__zhu ba'i rten khyad par can gzungs ma gzugs mdzes shing lo bcu drug nas nyer lnga'i bar gyi mtshan nyid dang ldan pa phul ba'i mos pas 'di'i rjes zlos/__e ma hoH__bla ma dbang gi rgyal po yab:__bde chen gsang sngags mdzod 'dzin pa'i:__rdo rje slob dpon khyod nyid la:__shes rab rig ma 'bul ba ni:__sangs rgyas mkha' 'gro dkar 'jam mdzes:__rdo rje mkha' 'gro mthing 'od 'bar:__rin chen mkha' 'gro ser gsal rgyas:__pad+ma mkha' 'gro dmar mdangs ldan:__karma mkha' 'gro ljang gsal 'bar:__rigs lnga'i mtshan ldan phyag rgya ma:__bltas pas yid 'phrog dwangs ba 'dren:__bsten pas mchog thun dngos grub thob:__dbang gi rgyal po khyed la 'bul:__dpal chen khyed kyis 'di bzhes la:__bdag cag skal ldan bu rnams la:__gsang ba'i dbang mchog bskur du gsol:__zhes zhu/__lan ni/__kye:__skal ldan bu rnams ma yengs nyon:__nga ni thabs mkhas dbang gi rgyal:__gzungs ma mtshan ldan nga yi yum:__nga yis 'di nyid bsten byas nas:__dug lngas gzir ba'i sems can la:__ye shes lnga yi 'khor lo bskor:__skal ldan mos pa'i bu rnams kun:__dbang gi don du maN+Dal phul:__de'ang 'gro 'dul las 'phro gling pa'i zab gter thugs rje chen po don gsal sgron me'i smin byed kyi rtsa ba thun mong bum pa'i dbang sngar song nas/__'dir thun mong ma yin pa'i mchog dbang rnams rim par bsgrub pa'i thog mar gsang dbang rtsa rlung rang grol zhu ba'i yon tu zhing khams 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul gzhug__/khyed rang rnams kyi rgyud la ye shes pa'i byin rlabs dbab pa'i slad du dmigs pa 'di ltar sgoms shig:__khyed rnams skad cig gis mgon po 'od dpag med:__sku mdog dmar po zhal gcig phyag bzhi pa:__zhabs skyil krung du bzhugs par gsal thob:__de la rdo rje slob dpon gyis dbang bskur bas gnas lngar spyan ras gzigs rigs lnga'i sku gsal la rdzogs pa lam gyis byung bar mos shig:__bum pas dbang bskur la/__hU~M:__mkha' dbyings gsang ba'i bum pa ru:__rang gsal sku lnga'i lha tshogs bzhugs:__rigs kyi sems dpa' khyod la ni:__ye shes gsal ba'i dbang bskur ro:__dz+nyA na pany+tsa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dam tshig pa dang ye shes pa dbyer mi phyed pa bskyed rim gsal stong gi ngang la gnas par gyis shig:__gsung rten tshom bu'i dkyil 'khor gyis dbang bskur bas rigs lnga spyan ras gzigs kyi gsung dang dbyer med par gang la gang 'dul gyi chos sgo rab 'byams ston nus pa'i dbang thob par mos shig:__gsung dkyil dbus ma nas rim bzhin dbang bskur la/__oM:__skal ldan rigs kyi bu khyod la:__bud+d+ha spyan ras gzigs dbang gi:__yang snying tshom bu'i dbang bskur bas:__'khor ba dong nas sprugs pa dang :__skal ldan bud+d+ha'i rigs mchog la:__rang byung lhun grub chos ston pa'i:__dbang mchog dam pa thob gyur cig:__bud+d+ha wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__skal ldan rigs kyi bu khyod la:__badz+ra spyan ras gzigs dbang gi:__yang snying tshom bu'i dbang bskur bas:__'khor ba dong nas sprugs pa dang :__skal ldan rdo rje'i rigs mchog la:__mi mthun kun sel chos ston pa'i:__dbang mchog dam pa thob gyur cig:__badz+ra wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__trA~M:__skal ldan rigs kyi bu khyod la:__rat+na spyan ras gzigs dbang gi:__yang snying tshom bu'i dbang bskur bas:__'khor ba dong nas sprugs pa dang :__skal ldan rin chen rigs mchog la:__dgos 'dod kun 'byung chos ston pa'i:__dbang mchog dam pa thob gyur cig:__rat+na wA ka a b+hi Shiny+tsA hU~M:__hrIH__skal ldan rigs kyi bu rnams la:__pad+ma spyan ras gzigs dbang gi:__yang snying tshom bu'i dbang bskur bas:__'khor ba dong nas sprugs pa dang :__skal ldan pad+ma'i rigs mchog la:__'khor 'das dbang sdud chos ston pa'i:__dbang mchog dam pa thob gyur cig:__pad+ma wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__AH__skal ldan rigs kyi bu khyod la:__karma spyan ras gzigs dbang gi:__yang snying tshom bu'i dbang bskur bas:__'khor ba dong nas sprugs pa dang :__skal ldan las kyi rigs mchog la:__gzung 'dzin rtsad gcod chos ston pa'i:__dbang mchog dam pa thob gyur cig:__karma wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__des gsang dbang nus pa'i dbang lnga song nas:__da smin pa'i dbang bzhi bskur ba ni:__thod pa mkha' 'gro sde bzhi'i rang bzhin gyis dbang bskur bas khams lnga yum lnga'i ngo bor smin:__bum pa dpa' bo sde bzhi'i rang bzhin gyis dbang bskur bas phung po rgyal ba rigs bzhi'i ngo bor smin par mos shig:__shar lho mtshams kyi thod pa mgor bzhag la/__thod pa bde chen gzhal yas khang :__rdo rje mkha' 'gro'i lha tshogs bzhugs:__dpa' bo khyod la dbang bskur bas:__'byung ba chu ni ma spangs par:__mA ma kI yi ngo bor smin:__gsang ba yum gyi dbang thob shog:__shar phyogs kyi bum pa thogs la/__bum pa mthing gsal zlum po'i nang :__rdo rje dpa' bo'i lha tshogs bzhugs:__dpa' mo khyod la dbang bskur bas:__gzugs kyi phung po ma spangs par:__rdo rje sems dpa'i ngo bor smin:__gsang ba yab kyi dbang thob shog:__lho nub mtshams kyi thod pa thogs la/__thod pa bde chen gzhal yas khang :__rin chen mkha' 'gro'i lha tshogs bzhugs:__dpa' bo khyod la dbang bskur bas:__'byung ba sa ni ma spangs par:__sangs rgyas spyan ma'i ngo bor smin:__gsang ba yum gyi dbang thob shog:__lho'i bum pa thogs la/__bum pa ser gsal zlum po'i nang :__rin chen dpa' bo'i lha tshogs bzhugs:__dpa' mo khyod la dbang bskur bas:__tshor ba'i phung po ma spangs bar:__rin chen 'byung ldan ngo bor smin:__gsang ba yab kyi dbang thob shog:__nub byang mtshams kyi thod pa thogs la/__thod pa bde chen gzhal yas khang :__pad+ma mkha' 'gro'i lha tshogs bzhugs:__dpa' bo khyod la dbang bskur bas:__'byung ba me ni ma spangs par:__gos dkar mo yi ngo bor smin:__gsang ba yum gyi dbang thob shog:__nub phyogs kyi bum pa thogs la/__bum pa dmar ser zlum po'i nang :__pad+ma dpa' bo'i lha tshogs bzhugs:__dpa' mo khyod la dbang bskur bas:__'du shes phung po ma spangs par:__snang ba mtha' yas ngo bor smin:__gsang ba yab kyi dbang thob shog:__byang shar mtshams kyi thod pa thogs te/__thod pa bde chen gzhal yas khang :__karma mkha' 'gro'i lha tshogs bzhugs:__dpa' bo khyod la dbang bskur bas:__'byung ba rlung ni ma spangs par:__dam tshig sgrol ma'i ngo bor smin:__gsang ba yum gyi dbang thob shog:__byang phyogs kyi bum pa thogs te/__bum pa ljang gsal zlum po'i nang :__karma dpa' bo'i lha tshogs bzhugs:__dpa' mo khyod la dbang bskur bas:__'du byed phung po ma spangs par:__don yod grub pa'i ngo bor smin:__gsang ba yab kyi dbang bskur ro:__ces bum thod so sor mgor bzhag__/bcud rdzas khar sbyin/__dbang gi rdzas rnams spyi bor bskur bas:__lus kyi sgrib pa dag cing bskyed rim mngon tu gyur nas:__lus yi dam lha'i sku ru smin:__bdud rtsi khar blugs pas ngag gi sgrib pa dag cing :__rtsa rlung rdo rje'i bzlas pa mngon du gyur nas:__ngag yi dam lha'i gsung du smin:__dbang tshig gi don rnams ma yengs par bsgoms pas:__yid kyi sgrib pa dag cing :__rdzogs rim mngon du gyur nas:__yid yi dam lha'i thugs su smin:__sku gsum dbyer med rgyal ba'i dgongs pa mngon du gyur pa'o:__zhes brda sprad/__'di rnams slob ma skyes pa la dpa' mo'i thod pa'i dbang kho na dang*/__bud med la dpa' bo'i bum dbang bskur ba gzhung gi dgongs par snang ngo*/__/de dag gis gsang ba'i dbang thob pas dam tshig spyir bum dbang gi skabs su bshad pa rnams gzhir bzhag:__bye brag tu dam nyams la sogs grib can gyi gnas grogs zas gos spangs te gnas grogs gtsang zhing yid dang mthun par:__zas bcud can za zhing bsil drod snyoms pa'i gos gyon la:__lus 'khor ba'i bya ba la mi 'jug par:__phyag dang bskor ba bya zhing 'khrul 'khor la 'bad:__ngag 'khrul gtam gyi dbang du mi gtong bar:__bla ma la gsol ba 'debs shing rlung bsgom:__yid rnams g.yengs 'khrul pa'i dbang du mi gtong bar:__gtum mo'i bde drod sbar:__rtsa thig rlung gsum gyi spel sbyang bya bar gsungs pas de ltar bgyi'o snyam pa'i 'dun pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dbang gi rjes spyi ltar dang las byang gi rjes rim bum dbang gi skabs su bshad pa ltar bya'o/__!__/lnga pa shes rab ye shes kyi dbang la/__dkyil 'khor lte ba zla gam dkar dmar kha sprod mthar pad+ma 'dab bzhi phyogs mdog__/de rgyab 'khor lo rtsibs brgyad phyogs bzhi phyogs mdog dang*/__mtshams bzhi mdzes tshon bya/__zla gam rgyab ma dmar po la tshom bu dmar po/__/mdun ma dkar po la dkar po/__/'dab bzhir phyogs mdog bkod/__rtsibs brgyad la dga' 'khyil re re/__mtha' bskor 'ja' ris kyi mu khyud bris pa'i zla gam dkar po la/__pho thod nang 'khor lo rtsibs bzhi'i dbus dang rtsibs la rigs lnga'i sa bon bris pa'i nang du byang sems dkar po dang dkar gsum blugs la dar dkar gyis bkab pa bzhag__/zla gam dmar por mo thod nang pad+ma 'dab bzhi'i dbus dang 'dab lngar yum lnga'i sa bon bris pa'i nang du byang sems dmar po dang mngar gsum blugs la dar dmar gyis bkab pa bzhag__/de rgyab 'dab bzhi'i shar du rnam bum/__lhor dbu rgyan/__nub tu dbang gtor/__byang du rdor dril dang khrus bum/__gzhan yang dpa' bo dang rig ma'i tsakli 'du bya/__rgyan dang mchod gtor spyi ltar bsham/__'di phyin chad gsang dbang dang sbrel nas bskur na phrin las zur du btang mi dgos la/__dmigs bzlas so so nas bshad pa ltar byed/__re re nas phral na phrin las tshar re'ang btang na legs/__gang ltar bzlas dmigs khyad par ba ni/__rang nyid spyan ras gzigs gsal ba'i:__yab yum sku yi dkyil 'khor na:__bla ma yi dam mkha' 'gro rnams:__gsal stong yab yum 'khril bar bskyed:__gtso 'khor yab yum mkha' gsang nas:__thugs rje'i rang bzhin byang sems babs:__thod pa la sogs dbang rdzas la:__sib sib nyid du thim par gyur:__ces bsgoms la:__oM AHhU~M:__gu ru de wa DA ki nI pra dz+nyA dz+nyA na sing+ng+hi pha la hU~M:__zhes ci nus bgrang*/__gzhan snga ma rnams ltar ro/__/slob ma la dbang snga ma dang bar bcad na phyi rol du chab btang nang du gral la 'khod pa la/__sems bskyed gsal gdab/__de la 'dir skabs su babs pa sprul pa'i gter ston 'gro 'dul las 'phro gling pa'i gter byon thugs rje chen po don gsal sgron me las mchog dbang gnyis pa shes rab ye shes kyi dbang bde stong rang grol zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma ho:__bla ma dpal chen dbang gi rgyal:__yab yum bde ba'i dkyil 'khor nas:__shes rab ye shes dngos grub dbang :__dga' bzhi'i ngo sprod bskur du gsol:__lan gsum/__bla mas/__kye hoH__skal ldan mos pa'i bu rnams nyon:__theg chen rgya mtsho'i klong dkyil du:__gsang sngags bla med pad sdong 'khrungs:__dga' bzhi'i mdangs ldan dkyil 'khor du:__'jug pa'i skal ba mi ldan pa'i:__log lta mkhan la gsang zhing sbed:__khyed rnams skal ldan bu yin na:__dam tshig sdom pa bsrung nus sam:__zhes dris pa'i lan gsol ba 'di'i rjes zlos/__bla ma dbang gi rgyal po dgongs:__bdag cag skal ldan bu yin pas:__the tshom log lta'i dri ma med:__bla ma dbang gi rgyal po yi:__bka' las mi 'da' dam tshig bsrung :__shes rab ye shes dbang bskur zhu:__lan gsum/__dam tshig bsgrag pa ni/__hoHskal ldan bu rnams ma yengs nyon:__gsang sngags bla med lam zhugs nas:__bud med mi spangs dang du blang :__dga' bzhi'i ngang du tshul khrims 'dus:__don gyi tshangs spyod 'di yin pas:__tshul khrims sdom pa dam tshig rnams:__bde stong dga' bzhi'i ngang du rdzogs:__dga' bzhi spangs na dngos grub med:__tha mal bab col spyad gyur na:__'khor ba'i gnas su ltung bar 'gyur:__de bas dam la gnas par gyis:__badz+ra sa ma ya daM:__ji ltar bsgos pa'i dam tshig rnams tshul bzhin bsrung ba'i 'dun pas khas len pa 'di'i rjes zlos/__bla ma dbang gi rgyal po dgongs:__'phyar kha rnam g.yeng byung ba dang :__'chi ba srog la bab gyur kyang :__gsang sngags dam las mi 'da' 'o:__sa ma ya na ra kan:__de nas las bum gyi chus khrus bya zhing*/__khyed rang rnams kyis thog med nas bsags pa'i sdig sgrib gang mchis pa dang khyad par gsang ba zab mo'i snod du mi rung ba'i las sgrib ci yod pa thams cad sang sang dag par mos la yi ge brgya pa lhan cig gsung 'tshal:__zhes yig brgya 'dren tu gzhug__/de nas lo rgyus bshad pa ni/__kye ho:__skal ldan mos pa'i bu rnams nyon cig:__spyir gsang sngags kyi chos rnams dbang la ma bsten na 'grub par mi 'gyur zhing khyad par du sangs rgya bar byed pa la thun mong gi theg pas sangs rgyas mi thob pas:__dbang gsum pa la bsten dgos te:__rtsa rgyud gsang ba snying po las:__thun mong pha mthar byas pa'i tshe:__srod dang tho rangs dus nyid du:__ye shes lha mo rol dbang gis:__'khor lo'i sa la bsgyur bar nges:__zhes gsungs pas:__zab la myur ba shes rab ye shes kyi dbang 'di nyid ni:__skal ldan slob ma rnams la bskur bar bya'o:__de yang bskyed rim la brtan pa ma thob cing :__rtsa thig rlung gsum las su mi rung ba rnams la:__rten 'brel gyi brda mtshon par byed pa rigs kyi phyag mtshan gtod pa dang :__gsang sngags kyi phyag srol mi nyams par bya ba'i phyir du gzungs ma lag tu gtod pa dang :__rtsa thig rlung gsum nyams su len cing nyams len rgyan bsring ba'i phyir du yid rig la bde ba sbyang thabs bstan pa dang :__skal ldan gyi slob ma skye ba snga ma nas gsang sngags kyi chos la sbyangs pa'i 'phro yod pa:__tshe 'dir zab lam la sbyangs nas rtsa thig rlung gsum las su rung ba rnams la dngos su dbang bskur te:__de yang dbang rten btsal nas dbang du bya ba dang :__bla ma la phul nas mkha' gsang byin gyis rlob pa dang :__slob ma la gtad nas mnyam par sbyor zhing dga' bzhi ngo sprod pa'o:__de yang rdo rje slob dpon dus gsum sangs rgyas kun 'dus su bzhugs pa'i g.yas phyogs su pho skyes rnams bsgrigs la rigs kyi dpa' bor bsgom:__g.yon phyogs su mo skyes rnams bsgrigs la rigs kyi dpa' mo'i rang bzhin tu gnas pa la:__las byed dpa' mos mdzes pa'i gar bsgyur cing dril bu dpa' bo rnams la gtad par mos shig:__dril bu gtad la/__kye hoH__skal ldan bu rnams nyon:__stong pa snang ba'i rang sgra can:__shes rab yum gyi phyag mtshan 'di:__rigs kyi bu mchog rnams la gtad:__rten 'brel 'di yis mtshon byas nas:__gsang sngags chos la spyod par shog:__las kyi dpa' bos rdo rje gsor zhing dpa' mo rnams la gtad par mos shig:__kye hoH__skal ldan bu rnams nyon:__thugs rje 'gag med rdo rje 'di:__dus gsum rgyal ba'i phrin las yin:__rigs kyi bu mchog khyod la gtad:__rten 'brel 'di yis mtshon byas nas:__gsang sngags chos la spyod par shog:__des rten 'brel gyi brda dbang bskur ba song nas:__pho skyes dpa' bo rnams la mtshan nyid dang ldan pa'i rig ma byin par mos shig__/rig tsaka gtad la/__hoH__skal ldan rigs kyi bu rnams nyon:__kun tu bzang mo'i mkha' dbyings nas:__bde stong mdzes pa'i rnam 'gyur can:__rigs kyi gzungs ma mtshan ldan 'di:__rigs kyi bu mchog khyod la gtad:__ha ri ni sa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__mo skyes dpa' mo rnams la mtshan nyid rdzogs pa'i dpa' bo byin par mos shig__/khye'u'i tsakli gtad la__e ma hoH__skal ldan bu rnams gus pas nyon:__kun tu bzang po'i thugs rje las:__rig stong mdzes pa'i rnam 'gyur can:__rigs kyi dpa' bo mtshan ldan 'di:__skal ldan mos pa'i bu la gtad:__ra tsa hri ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar gtad pa'i pho mo so sor rjes su chags pa'i sgyu rtsal gyis bde ba spel bar mos la nyams skyong 'tshal:__hrIH__skal ldan mos pa'i bu rnams nyon:__pho skyes dpa' bo'i pang du ni:__ye shes mkha' 'gro bde ster ma:__sku mdog dkar dmar mdangs dang ldan:__rang dang 'khril sbyor bde nyams skyongs:__rtsa thig rlung gsum smin par gyis:__mo skyes dpa' mo'i pang du ni:__thabs mchog sangs rgyas dpa' bo ni:__sku mdog dkar dmar 'od zer 'bar:__rang dang 'khril sbyor bde nyams skyong :__rtsa thig rlung gsum smin par gyis:__de dag gis sbyor ba'i chos rnams grub nas:__dngos gzhi'i dbang rten gzugs dang lang tsho phul du byung zhing mtshan nyid dang ldan pa'i gzungs ma'i srin lag nas 'jus te bla ma la 'bul ba'i mos pas 'di'i rjes zlos/__e ma ho:__bla ma dpal chen dbang gi rgyal:__gsang sngags bstan pa'i bdag po la:__shes rab rig ma 'bul ba ni:__sha 'jam sked phra nu ma 'bur:__mnyen lcugs 'khril ldem gzhon tshul can:__dri zhim skad snyan yid 'ong ma:__bla ma dgyes pa'i rnam 'gyur mkhas:__shes rab che zhing byang sems ldan:__g.yo sgyu mig ser phra ma med:__bde ba'i sgra 'byin thabs la mkhas:__yon tan kun tshang rig ma 'di:__dbang gi rgyal po khyed la 'bul:__bzhes nas bdag la dbang bskur zhu:__zhes dmigs rten rtags kyi phyag rgya 'am gzugs brnyan 'bul/__slob dpon rta mgrin du gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__yum la phog pas gdon bgegs tshar bcad/__dri ma mtha' dag sbyangs nas khyed rang rnams la gtad pa dang 'du shes sum ldan gyi sgom pa dang bcas te snyoms par zhugs pas dga' bzhi'i ye shes rim par skyes/__dbang bzhi thob/__lam bzhi bsgom pa la dbang*/__sku bzhi mngon du 'gyur ba'i skal pa can tu byas par mos shig__/gzugs brnyan slar sbyin la/__hrIH__skal ldan bu rnams ma yengs nyon:__yab ni spyan ras gzigs dbang la:__yum ni pad+ma mkha' 'gror bskyed:__phung po khams dang skye mched rnams:__lha dang lha mo'i rol par sgoms:__pa~M las yum gyi pad+ma ni:__dmar po 'dab ma brgyad par sgoms:__hU~M las yab kyi rdo rje ni:__dkar po rtse lnga pa ru sgoms:__pad+ma rdo rje sbyar ba yis:__yi dam lha tshogs yab yum gyi:__zag med thugs rje'i byang sems g.yos:__bde stong rol pa chen por sgoms:__bde ba chung na drag tu bskyod:__bde ba che na dal bus bskyod:__thig le mi nyams zhe dam bya:__bde ba'i mchod pa bla na med:__yar mchod rgyal ba'i thugs dam bskangs:__mar sbyin sems can sdug bsngal sbyangs:__don gnyis byas nas rang la 'dus:__spyi bor dga' ba'i dkyil 'khor rgyas:__bum pa'i dbang thob bskyed rim sgoms:__sprul pa'i sku yis 'gro don gyis:__kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__mgrin par mchog dga'i dkyil 'khor rgyas:__gsang ba'i dbang thob rtsa rlung sgoms:__longs spyod rdzogs skus 'gro don gyis:__wA ka a b+hi Shiny+tsa hU~M:__snying khar dga' bral dkyil 'khor rgyas:__sher dbang thob nas bde stong skyongs:__chos kyi sku yis 'gro don gyis:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__gsang gnas lhan skyes dkyil 'khor rgyas:__bzhi pa'i dbang thob dbyer med sgoms:__ngo bo nyid kyis 'gro don gyis:__zhes dbang don ngo sprad la rjes gnang bya/__bla ma yab yum gnyis dkyil 'khor gyi gtso bo yab yum du gsal ba mnyam par sbyor bas thugs rje'i rang bzhin byang chub sems kyi rgyun babs pa bdud rtsi dang sbyar nas khyed rang rnams lhar gsal ba la byin par mos/__dri bzang bdud rtsi lnga sbyar ba blud la/__thog ma'i rgyal ba thams cad kyis:__rgyal tshab sras po dam pa la:__zag med bdud rtsi'i dbang bskur bzhin:__da lta skal ldan bu khyod la:__byang sems bdud rtsi'i dbang bskur ro:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI bo d+hi tsit+ta a mr-i ta pany+tsa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__thabs shes thod pa mgor bzhag la/__ho:__mkha' dbyings gsang ba'i b+han+d+ha ru:__ye shes lnga ldan bdud rtsi 'di:__phrin las 'grub phyir bu la bskur:__dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dbang rdzas sbyin/__dbu rgyan bkon la/__hU~M:__thog ma'i rgyal ba thams cad kyis:__rgyal tshab sras po dam pa la:__dbu rgyan bkon nas mnga' gsol ltar:__da lta skal ldan bu khyod la:__dbu rgyan rigs lnga'i dbang bskur bas:__sku lngas 'gro don byed par shog:__oM hU~M trA~M hrI AHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__gtor mas dbang bskur la/__hrIH__skyon bral pad+ma'i gzhal yas su:__ma dang mkha' 'gro sprin ltar gtibs:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__mkha' gsang dag pa'i dbang thob shog:__ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar shes rab ye shes kyi dbang thun mong ma yin pa thob pa yin pas de'i dam tshig rnams ma nyams par bsrung dgos pas 'di ltar thugs la gcag par zhu:__e ma skal ldan rigs kyi bu:__shes rab ye shes dbang gi ni:__dam tshig bsrung bya sems la zhog:__phyi ltar skye dman rigs rnams ni:__bde ba ster ba'i yum yin pas:__log par mi lta dam tshig yin:__nang ltar bla ma'i gsang yum ni:__dngos grub 'byung ba'i gnas yin pas:__rtag tu mchod pa dam tshig yin:__gsang ba bde stong dbyer med 'dir:__zab mo dbang gi 'bras bu rdzogs:__chags zhen 'dzin med dam tshig yin:__dam ni dus gsum rgyal ba'i bka':__de las 'das na rang nyid sreg:__de phyir dam tshig ces su bshad:__dran dang shes bzhin ldan pa yis:__yengs med rgyun du bsrung bar bya:__ji ltar bshad pa'i tha tshig gnyan po las nam yang mi 'da' ba'i g.yar dam srog bzhin btsa' ba'i mos pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dbang dang phrin las kyi rjes rim sngar bshad pa ltar bya'o/__!__/drug pa tshig dbang rin po che bskur ba la/__dkyil 'khor thig le dbus dkar/__shar mthing*/__lho ser/__nub dmar/__byang ljang khu lnga po re re'ang kha dog lnga pa'i mu khyud dang*/__mtha' bskor mu khyud kha dog lnga ldan gyis bskor ba'i dbus dang phyogs bzhir mchod rten dkar mthing ser dmar ljang gu lnga dang me long re re bzhag__/mtshams bzhir mar me dang shel rdo re re bkod/__gtor mchod spyi ltar bsham/__las byang btang dgos min dbang snga ma dang sbrel min skabs bstun bya dgos la/__bzlas dmigs kyi khyad par ni/__bla ma rdo rje slob dpon gyi:__thugs ka'i hU~M las 'od 'phros pas:__rgyal ba byang sems thugs rgyud bskul:__'od zer hU~M gi rnam pa can:__tshur 'dus mchod rten la sogs pa'i:__dbang gi rdzas la thim par bsam:__hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__zhes pa'i dzaba? dbyangs 'then/__slob ma la khrus bya/__sems bskyed gsal gdab la/__'dir 'gro 'dul las 'phro gling pa'i zab gter thugs rje chen po don gsal sgron me'i mchog dbang gsum pa tshig dbang sems nyid rang grol bskur ba la thog mar zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma hoH__rgyal ba kun 'dus chos kyi rje:__gnas lugs ston pa'i bla ma dgongs:__bdag sogs 'khor ba'i sems can rnams:__ma rig mun pa'i gling du chud:__thugs rje'i sgron me sbar mdzad nas:__rang rig dbang mchog bskur du gsol:__lan gsum/__hU~M:__nga ni mthu stobs bdag po ste:__nyon mongs dug lnga rtsad nas gcod:__nga ni 'od gsal sgron me ste:__'gro ba'i mun pa sel bar byed:__nga ni dbang mchog rgyal po ste:__rang rig rtogs pa'i dbang bskur ro:__zhes gnang ba sbyin la dmigs pa 'bogs pa ni:__rigs kyi bu rnams ma yengs par nyon cig:__khyed rang rnams spyan ras gzigs su gsal ba'i spyi bor hU~M dkar po:__mgrin par hU~M dmar po:__snying gar hU~M sngon po:__lte bar hU~M ser po:__gsang gnas su hU~M ljang gu rnams sgoms shig:__des thugs rang byung gi dbang zhu ba'i snod du rung bar byed pa'o:__me long dang mchod rten dkar po'i dbang spyi bor bskur bas bud+d+ha rigs kyi dbang thob par sgoms shig:__me long ngos su mchod rten dkar po shar ba spyi bor bzhag pa sogs 'og ma rnams la'ang 'gre/__hU~M:__bud+d+ha spyan ras gzigs dbang gi:__thugs rten lhun grub mchod rten 'dis:[ ¿ ]skal ldan bu la dbang bskur bas:__gti mug 'dzin pa rang grol zhing :__chos dbyings ye shes don rtogs nas:__lhun grub thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__me long dang mchod rten sngon po'i dbang snying gar bskur bas rdo rje'i rigs kyi dbang thob par sgoms shig:__hU~M:__badz+ra spyan ras gzigs dbang gi:__thugs rten 'gyur med mchod rten 'dis:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__zhe sdang 'dzin pa rang grol zhing :__me long ye shes don rtogs nas:__'gyur med thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__me long dang mchod rten ser po'i dbang lte bar bskur bas rin chen rigs kyi dbang thob par sgoms shig:__hU~M:__rat+na spyan ras gzigs dbang gi:__thugs rten rang byung mchod rten 'dis:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__nga rgyal 'dzin pa rang grol zhing :__mnyam nyid ye shes don rtogs nas:__rang byung thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__me long dang mchod rten dmar po'i dbang mgrin par bskur bas pad+ma rigs kyi dbang thob par sgoms shig:__hU~M:__pad+ma spyan ras gzigs dbang gi:__thugs rten rang gsal mchod rten 'dis:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__'dod chags 'dzin pa rang grol zhing :__sor rtog ye shes don rtogs nas:__rang gsal thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__me long dang mchod rten ljang gu'i dbang gsang gnas su bskur bas las kyi rigs kyi dbang thob par sgoms shig:__hU~M:__karma spyan ras gzigs dbang gi:__thugs rten thogs med mchod rten 'dis:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__phrag dog 'dzin pa rang grol zhing :__bya grub ye shes don rtogs nas:__thogs med thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__mar me bzhi dang shel rdo rnams thogs la/__dbyings dang ye shes dbyer med pa:__gsal stong dag pa rang gi sems:__rang ngo shes shing rang sa zin:__'khrul med thugs kyi dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dbyings stong pa nyid dang rang gsal gyi ye shes gdod nas zung du 'jug pa chos thams cad kyi gnas lugs dang rang gi sems nyid dbyer mi phyed pa brda 'di dag gis mtshon par gyis shig:__shel rdo'am shel dwangs pa mig la bkab nas dkyil 'khor dang dbang rdzas la bltar bcol te/__hU~M:__dri med chos sku'i mkha' dby-ings su:__thugs rje 'gags med 'od zer 'bar:__zhing khams gsal snang 'di nyid kyang :__sems nyid ngang du dbang thob shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__skal ldan rigs kyi bu rnams nyon:__rgyu las ma byung rkyen gyis mi bskyed pa:__rang byung ngo bo lhun grub don gyi lha:__'di don rtogs pa dbang gi ngo bo yin:__ci snang ci srid chos rnams thams cad kun:__rang dbang 'dus pa dbang gi nges tshig yin:__dbang gi dbye ba rnam grangs mang bshad kyang :__'di ru ma 'dus dbang mchog yod ma yin:__ces brjod la shel gzhan tu bzhag__/slar yang khyed rang rnams lus gnad legs par chos la man ngag gnad kyi ngo sprod 'di la rtse gcig tu gsan cing de'i don la mnyam par 'jog par zhu:__e ma zab mo gsang ba'i bcud:__bla med theg pa'i snying po 'di:__sems can kun la gnas mod kyang :__rtogs pa'i skal ba mi ldan pas:__'khor ba'i mtsho las thar mi 'gyur:__des na las can 'ga' yi don:__bla med snying po'i don rtogs phyir:__zab mo gsang ba'i gdams pa bstan:__dngos po gshis kyi gnas lugs la:__blos brtags brjod pa'i tshig las 'das:__ka dag rang byung mtshon dpe bral:__'gyur med rdo rje'i sku ru bzhugs:__rang byung ye shes rdzogs pa chen po'i don:__rang la gnas te gzhan la 'tshol mi dgos:__byar med rtsol bral rig pa'i klong du 'dus:__de ltar ma rtogs blo chung gang zag rnams:__spang blang 'du shes mtshan ma'i sgrog tu tshud:__ltar snang dag la mngon par zhen pa yis:__bskal par 'bad kyang grol bar mi srid cing :__de bas yang dag rdzogs pa chen po'i don:__dgongs pa'i yang bcud 'di la 'dris par gyis:__skyon zhes bya ba ming du btags pa 'di:__ye nas yod ma myong ste rtsa ba chod:__yon tan zhes byar ming du btags pa 'di:__rtsol sgrub mi dgos ye nas rang la rdzogs:__skyon yon gnyis las 'das pa'i ye shes 'di:__ka dag spros bral tsam las mtshon du med:__snang stong gnyis su 'dzin pa 'khrul ba'i lam:__ye nas dngos por ma grub snang ma myong :__gdod nas 'gyur ba med de stong ma myong :__snang stong gnyis las 'das pa'i sems nyid 'di:__ye nas 'ching byed med de grol mi dgos:__rtsal snang rang shar rig pa'i dkyil 'khor la:__ye nas 'dzin pa bral te grol mi dgos:__rang byung snying po'i don nyid ngo 'phrod pas:__yin min rtsis btab med de grol mi dgos:__grol zhes btags pa'i tha snyad sna tshogs kun:__drang don yin te nges pa'i don ma yin:__grol 'khrul gnyis las 'das pa'i sems nyid 'di:__bla ma'i drin gyis rtogs pa'i nges tshig la:__grol zhes tha snyad tsam du btags pa yin:__ka dag gnas lugs rang byung la sogs pa'i:__mtshon byed tshig ni phyogs re tsam yin te:__'di yin zhes pa'i tshig gi lam dang bral:__'di min zhes su gang yang bkag pa med:__yin min gnyis las 'das pa'i sems nyid 'di:__bla ma'i drin gyis rtogs pa'i nges tshig la:__sgro 'dogs chod ces ming du btags pa yin:__rgyu rkyen gnyis las 'das pa'i sems nyid 'di:__rtag chad gnyis kyi mtha' las ye nas grol:__mtha' bral rang mtshang rig pa'i man ngag 'di:__bla med byang chub mchog gi lam chen yin:__man ngag mngon du gyur pa'i dgongs pa la:__mthar phyin sangs rgyas zhes byar ming du btags:__sangs rgyas che ba'i yon tan bsam 'das kyang :__rang byung ye shes rtogs pa'i ngo bo yin:__zab mo gsang ba'i rgyud sde bsam 'das kyang :__sangs rgyas mkhyen pa'i ye shes ma 'gags pas:__'gro ba gang 'dul don du gsungs pa yin:__de ltar gsungs pa'i rgyud sde sna tshogs kyang :__rang gi sems nyid rtogs pa'i ngo bo las:__gzhan du tha dad ma sems snying gi bu:__'di 'dra'i man ngag gsang chen dam pa 'di:__'khor ba'i rtsa ba gcod pa'i s+t+wa re yin:__'khrul grol 'dzin pa gcod pa'i ral gri yin:__re dogs rtsa ba gcod pa'i sman chen yin:__man ngag kun gyi bcud phyung snying po yin:__drang don grub mtha'i blo yis 'di mi mthong :__tha snyad tshig phyir 'brangs bas mtha' mi chod:__blun sgom long ba'i mig gis don mi mthong :__rtogs pa bkag sgom rim yang gol ba'i lam:__rtsol bral rang byung don 'di sus rtogs pa:__snang srid 'khor 'das rgyal ba'i zhing 'dir grol:__spang blang gnyis med bde chen ngang der rol:__des bzhi pa'i dbang bskur thob pa yin pas khyad par chen po'i dam tshig bzhi la rgyun du slob pa'i mos pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs dang rjes rim snga ma rnams kyis 'gre'o/__!__/bdun pa rig pa rtsal gyi dbang bskur ba la/__dkyil 'khor dbus lte mthing ga la mu khyud kha dog rim lngas bskor ba/__de rgyab mu khyud rim pa bzhi mthing ga__/de rgyab mu khyud la rigs lnga yab yum gyi snying po rigs kyi mdog mtshungs/__de rgyab mu khyud yangs pa la 'ja' zer thig le thig phran lu gu rgyud sogs chos nyid mngon sum gyi 'char tshul rnams bris pa'i dbus su spyan ras gzigs kyi sku rin po che las grub pa bzhag__/mthar dar kha dog lnga so sor bting ba'i steng du kha dog sna tshogs pa'i snod rnams su chu la tshon gyis kha dog bsgyur ba lta bu'i bcud kyang de mtshungs blugs pa dang*/__shel rdo me long bkod/__bla ma brgyud pa'i gsol 'debs dang byin 'bebs nan du bya/__rdor sems sku dar sna tshogs kyi na bza' gsol ba la khrus gsol/__slob ma la dbang snga ma'i 'phros yin na khrus sogs mi dgos pas/__de nas thugs rje chen po don gsal sgron me'i dbang bskur mthar thug rig pa'i rtsal dbang 'od snang rang grol zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__e ma ho:__rdo rje slob dpon thugs rje'i 'od zer gyis:__bdag sogs 'khor ba'i sems can thams cad kyi:__ma rig gti mug mun pa sel du gsol:__ye shes rang snang dbang mchog bskur du gsol:__lan gsum/__de nas dril dbyangs bcas dpon slob thun mong du brgyud pa'i bla ma la gsol 'debs drag tu bya/__slob dpon gyis phyag g.yas g.yon gyis rdor sems sku dang shel rdo me long thogs la/__e ma hoH__las dang skal bar ldan pa'i bu slob kun:__tshe rabs sngon nas smon lam las dag pas:__tshe 'dir dal 'byor mi lus rin chen thob:__skal ba bzang bas dam pa'i chos dang mjal:__khyad par yang zab bla med rtsal dbang 'di:__sdig sgrib che chung med par grol ba'i dbang :__na so rgan gzhon med par 'tshang rgya'i chos:__gdams pa 'di ni gzhan las khyad par 'phags:__dpe don rtags gsum 'dzom pa'i ngo sprod kyis:__sangs rgyas gzhan nas mi 'tshol rang la rnyed:__ltos shig ltos shig gsal byed me long nang :__bltas pas ye shes rang snang dkyil 'khor gsal:__phyi nas shar ba ma yin nang na gnas:__ma dag sha khrag lus la brten pa yis:__rgyun du mi gsal rten 'brel gnad kyis gsal:__da lta dbang gi dkyil 'khor la brten nas:__ye shes rang snang rang ngo 'phrod pa yin:__'di la nyams len brtson pa'i las can rnams:__tshe 'dir zag med 'ja' lus thob par 'gyur:__g.yeng ba che bas nyams len ma 'grub kyang :__da lta dbang gi ngo sprod thob pa yis:__bar dor chos nyid 'od snang shar ba'i dus:__da lta'i ngo sprod dran pa'i skad cig la:__longs spyod rdzogs skur 'tshang rgya the tshom med:__ces dang*/__de'ang zhing khams mthing ga'i mdog ni chos dbyings mtshon byed do:__dbus su spyan ras gzigs kyi sku bzhugs pa ni chos kyi dbyings nas chos sku gzugs skur bzhengs pa'i brda' 'o:__mu khyud kha dog lnga ldan du bskor ba ni:__rang snang ye shes lnga ldan la rgyun chad med pa'i brda'o:__snying po yi ge kha dog lnga ldan du gsal ba ni dug lnga sel byed kyi chos ston pa'i brda'o:__rma bya ris dang :__za 'og ris rnams la kha dog lnga ldan du yod pa ni:__zhing khams lnga ldan rang la gnas pa'i brda'o:__thig le dang thig phran mu khyud rnams gsal ba ni:__zhing khams dang sku la 'du 'bral med par gnas pa'i brda'o:__rin po che'i snod sna tshogs pa'i nang du bcud sna tshogs gnas pa n-i:__bcud sna tshogs su snang yang chos kyi dbyings las ma g.yos pa'i brda'o:__shel dang me long kha dog nges pa can du ma grub pa ni:__dbyings kyi rang bzhin nyid la kha dog tu ma grub pa'i brda'o:__shel dang me long gi nang du kha dog sna tshogs gsal ba ni:__dbyings kyi rig pa'i rang gdangs la chos thams cad gsal ba'i brda'o:__de ltar rtsal dbang 'od snang rang grol gyi don bsdus pa ni:__gzhi gnas lugs kyi rang rtsal 'od du snang ba de nyid:__lam nyams len gyi 'od snang du ngo sprod:__'od snang rang gdangs su shes pas dbang thob:__ye nas 'ching byed med pa'i don rtogs pas rang grol:__de ltar zab mo dbang gi mthar thug pa rig pa'i rtsal dbang :__ngo sprod kyi mthar thug pa ye shes rang snang gi ngo sprod:__nyams len gyi mthar thug pa gsal snang gcig rdzogs kyi man ngag:__gegs sel gyi mthar thug pa blo bral gyi gsal 'debs:__bogs 'don gyi mthar thug pa rang byung 'od gsal:__'bras bu'i mthar thug pa dbyings rig mngon gyur:__la zla'i mthar thug pa 'dzin brjod dang bral ba'o:__de ltar ngo sprad pa'i don la thag chod kyi nges shes dang ldan pas nyams len la yun bsrings te gdod ma'i gzhi dbyings chen por tshe gcig gis btsan sa zin par mdzad 'tshal/__ces dang mtshams sbyor spyi ltar byas la shis brjod rgyas par spel/__de ltar na de dag rnams kyi sgo nas ngo mtshar sprul pa'i gter ston 'gro 'dul las 'phro gling pa'i zab gter gyi nang tshan thugs rje chen po don gsal sgron me'i dbang bskur gyi bya ba yongs su rdzogs pa grub pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar la dam tshig bsgrag bzung bya/__de nas gtang rag kyang*/__rgyud las:__gsang sngags dbang gi bla ma la:__yul 'khor bu dang chung ma dang :__rta glang gser g.yu 'bru dang ni:__rang gi lus kyang bran du 'bul:__bsod nams tshogs chen rdzogs byas nas:__gzugs sku'i sa bon thebs par 'gyur:__zhes gsungs pas bka' drin gsol ba'i yon tu dmigs te maN+Dal phul:__zhes gtang rag maN+Dal/__lus 'bul/__dge bsngo bcas kyis dbang grub/__phrin las kyi rjes rim gong du smos pa ltar ro/__/bla med don gsal sgron me'i dkyil 'khor du/__/mkha' khyab 'gro kun smin grol zung 'jug gis/__/'jig rten dbang phyug sku dang ye shes brnyes/__/sangs rgyas phrin las bsam yas mdzad gyur cig__/ces zab chos 'di nyid kyi bka' srol dbyings su thim pa las slar yang pad+ma'i zhal tshab thams cad mkhyen gzigs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' drin las bstan pa'i nyi ma gsar du 'char ba'i zhabs tog tu dmigs nas/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por gter gzhung nyid bklag chog tu bsdebs pa dge legs 'phel//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: