sku gsum rigs 'dus zab tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ (sku gsum rigs 'dus zab tig)

11 Texts

པ་
1
1-9
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས༔ དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་༔
sku gsum rigs 'dus zab tig las: dbang chog bde chen bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
2
10-43
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ།
sku gsum rigs 'dus zab tig las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
49
459-460
སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ།
sku gsum rig 'dus zab tig las brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs thig le
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཚ་
50
461-479
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
sku gsum rigs 'dus zab tig las phrin las bde chen thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཚ་
51
481-484
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ།
sku gsum rigs 'dus zab tig las skong bshags dngos grub thig le
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཚ་
52
485-488
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཀུན་དགའི་ཐིག་ལེ།
sku gsum rigs 'dus zab tig las rnam dag zhing du skye ba'i smon lam kun dga'i thig le
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཚ་
53
489-505
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང༌།
sku gsum rigs 'dus zab tig las dbang chog bde chen bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཚ་
54
507-572
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ།
sku gsum rigs 'dus zab tig las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
55
573-588
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ།
sku gsum rigs 'dus zab tig las snying po don gyi gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus pa bde chen myu gu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཚ་
56
589-620
བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསོ་སྦྱོང་རྡོར་སེམས་ཞལ་ལུང་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།
bla sgrub sku gsum rigs 'dus zab tig dang 'brel ba'i rdo rje theg pa'i gso sbyong rdor sems zhal lung nyung ngur bsdus pa bdud rtsi'i thig le
Text page
View PDF
འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་ ('gyur med tshe dbang bstan 'phel)
ཕ་
33
535-544
བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ།
bla sgrub sku gsum rigs 'dus gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus bde chen myu gu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)