JKW-KABAB-10-THA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ།
Wylie title srid pa ma mo sgang shar gyi dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i cho ga gsal bar bkod pa bde chen rol mtsho JKW-KABAB-10-THA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 10, Text 21, Pages 571-647 (Folios 1a to 38a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་ཤག་ཆེན་པོ་ཆོས་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra shag chen po chos 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. srid pa ma mo sgang shar gyi dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i cho ga gsal bar bkod pa bde chen rol mtsho. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 10: 571-647. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་ (srid pa ma mo sgang shar)
Deity ma mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-043
Colophon

།ཅེས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་འདི་ལྟར་འོས་པའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལ་བརྟེན། རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་ཆོག་ལ་ད་ལྟ་ཁྱེར་བདེ་དང་བསྟུན་པའི་འདོར་ལེན་དང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ། །པདྨའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ces dkyil 'khor gyi dbang phyug spyi dpal chen po dang rnam dbyer med pa kun mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyi zhal snga nas smin byed bdud rtsi'i nying khus rjes su bzung zhing 'di ltar 'os pa'i gnang ba stsal ba la brten/__ru nam mkha'i rgyal po'i dkyil chog la da lta khyer bde dang bstun pa'i 'dor len dang mtshams sbyor gyis brgyan te/__/pad+ma'i rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤྲཱི་མཱཾ་གུ་རུ་ཧེ་རུ་ཀཾ་ན་མཱ་མི། སྣང་སྲིད་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་བྷ་གའི་དབྱིངས། །མཁའ་བཞི་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་བདེ་ཀློང་ན། །ཐབས་ཀྱི་སྐུར་སྟོན་མངོན་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀ། །ཟུང་འཇུག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་ཤར་ལ་འདུད། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ལེགས་ཕྱེས་པའི། །སྨིན་བྱེད་ཆོ་ག་དུས་བསྐལ་འཚམས་པའི་ཁྲིགས། །རིང་ལུགས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་སླར་འཆར་ཕྱིར། །འགོད་ལ་བཀའ་ཡིས་གནང་ཞིང་བྱིན་རླབས་སྩོལ། བཀའ་སྲོལ་འདིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་ཤཱིནྟཾ་གར་བྷས་མཛད་པ་ལྟར་བྱ་བ་སྔོན་བྱོན་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཡིན་འདུག་ཀྱང་འདིར་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཙམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དབང་རྒྱུན་བསྐུར་བའི་ཕྱག་ལེན་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ལ་དོན་བཞི། སྟ་གོན། སྒྲུབ་མཆོད། དབང་བསྐུར། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། བདག་བསྐྱེད། སྔོན་གཏོར། ལྷ། བུམ་པ། སློབ་མ་སྟ་གོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ལོགས་གང་བདེར་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་ཕྱི་མཆོད་བཤམ། ཕྲིན་ལས་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་པར་བྱ། ཅིས་ཀྱང་མི་ལྕོགས་ན་སྤྱི་འགྲོའི་རིགས་པས་ཕྱག་རྒྱ་རྐྱང་སྒྲུབ་ཙམ་བྱ་སྟེ། རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་ཚད་མེད་བཞི་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ངོ་བོ་ལས། །མ་གཡོས་ཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད། །སྙིང་རྗེ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད། །སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་ཆུ་ཟླ་ལྟར། །སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་སྣང༌། །འོད་འདུས་རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས། །ཚུར་འདུས་བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ །དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ནི། །མཐིང་ནག་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཁྲོ་བོའི་སྐུ། །རྡོ་ རྗེ་རལ་གྲི་དགྲ་སྟྭ་གཡས། །དྲིལ་བུ་རྔེའུ་ཆུང་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན། །རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞིས་མ་མོ་མནན། །པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་མེ་ཕུང་ཀློང༌། །དབྱིངས་ཀྱི་མུ་ཁ་ལེ་དང་འཁྲིལ། །མཐིང་ག་ཞལ་ལྔ་ཕྱག་དྲུག་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་བདུད་རྩི་གཡས། །དྲིལ་བུ་བནྡྷ་ཞིང་ཆུང་གཡོན། །ཞབས་བརྒྱད་མཁའ་བཞི་དབྱིངས་སུ་སྡུད། །ངོ་བོ་དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོར་བཞུགས། །རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་མ་མོར་རྫོགས། །ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་མ་མོ་རྣམས། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མར་གནས། །མ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད། །མོ་ནི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །རྩལ་ལས་སྣང་སྲིད་མ་མོར་ཤར། །སྟོང་གསུམ་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །སྐྱེ་འགྲོ་ཡེ་ནས་མ་རྒྱུད་ལྷ། །སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར། །དོན་གཉིས་མཛད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མཁའ་ཀློང་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བདེ་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ། །དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་འགྱུར་བ་མེད། །མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཆེན་པོར་བཞག །ཅེས་པའི་དོན་གསལ་བཏབ་ལ་འབྲུ་གསུམ་རླུང་དང་སྦྱར་བའི་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱ་ཞིང༌། སྤྲོ་ན་ཕྲིན་ལས་ལྟར་སྙིང་པོའང་བཟླ། འདི་ནི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུངས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། དཀར་གཏོར་དང་གསེར་སྐྱེམས། རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང༌། བྱིན་རླབས་དང་སྔགས་བསྔོས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ། ས་ཕྱོགས་འདི་ན་གནས་པ་ཡི། །ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་དང་བཅས། །གནས་འདིར་རྣལ་འབྱོར་བདག་གཡར་གྱིས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གི་ལས་འདི་མ་གྲུབ་པར། །གནས་བདག་ཁྱེད་རྣམས་གཞན་དུ་དེངས། ཞེས་པས་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལྷ་ལྷག་གནས་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུ་དྲི་ཡིས་བྱུགས་པ་ལ། །ཆང་དང་བདུད་རྩི་ལྔས་གཙོ་བོའི་གནས་སུ་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི། འཁོར་རྣམས་ལ་ཟླུམ་པོ་ལྷ་གྲངས་གནས་མ་འཆོལ་བར་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་དྲི་བཟང་གིས་གཤེར་བའི་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ཕྱེད་པར་བཀོད། རྒྱབ་ངོས་སུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། མཐའ་བསྐོར་དུ་ཕྱི་མཆོད་ཆ་གང་འཛོམ་གྱིས་བསྐོར། རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང་སྦྱང༌། ལས་བྱང་ལྟར་སྨན་རག་གཏོར་མ་སྔགས་ཙམ་དང༌། ཚིག་ལྷུག་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད་བྱིན་བརླབ། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་རཏྣ་ཙཀྲ་པདྨ་བྷནྡྷ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ། ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་པདྨ་མཎྜ་ལ། པཾ་པདྨ། མ་སཱུརྻ། ཨ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ། ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག །དེ་རྒྱབ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད། དེ་རྒྱབ་པད་འདབ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག །གཙོ་བོའི་གནས་སུ་པདྨ་ཉི་ཟླ་མ་མོ་སོགས་ལྷ་སོ་སོའི་གདན་དང་བཅས་པ་གསལ་བའི་སྟེང་དུ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཨ་གྲ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རི་བྷ་ག་པདྨ་རྒྱ་བདེ་ཀློང་འདུས་ན་སྙིང་ཛ་ཤ་ཡུ་ཏི་བྷྱོ་ཛཿ བཛྲ་ལཾ་ཏེ་ཧ། གྷྲྀ་ས་མུ་ཧཾ་ཧ། ཛྭ་ལ་བ་རཾ་ཧ། བི་ཤས་ན་ཏི་ཧ། བི་ཡཾ་ཡཾ་ཏེ་ཧ། ཧཱུྃ་ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ་བྷ་ག་པདྨ་རྒྱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཤཱནྟིཾ་པདྨ་ཀུ་རུ་ཏེ་བྷྱེ། བཛྲ་སཱུརྻ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ། བཛྲ་སྲིང་འགྲོ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ། བཛྲ་ཀེཾ་ཀེཾ། བཛྲ་ཏ་ཀེཾ་ཏ་ཀེཾ། བཛྲ་ནི་ལ་ནི་ལ། བཛྲ་ལན་ཏ་ལན་ཏ། ཨོཾ་མུ་ཏྲི་ནི། ཨ་ཤན་ཏྲི་ནི། བ་ག་དན་ཏྲི་ནི། ཁ་མུ་ན་དུན་ཏྲི་ནི། བཛྲ་ཟའཾ་གྷྲཾ་མུ་རཾ་ཤཾ། བཛྲ་ཁ་རག་སྙིང་ཁ་རག །ཏྲག་རཀྴ་མུ་ཏྲ། ཏྲག་རཀྴ་མུ་ཏྲ། བ་ཕུན་ཏྲ་རཀྴ། ཕྲ་བན་རཱ་ག་ཏིངྟ་བྷྱོ། པྲ་གྷི་ཝང་གྷི་བྷྱོ། བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཀ་རི་ཀ །པ་རོད་ད་རོད། ནི་ལ་ཆུར་མི་ཏི། ཁ་ཊཱཾ་ག །ཏ་ལ་ཙ་ལ། པདྨ་ཙནྡྷ། མགུར་རཀྟོ། དིང་སཾ་དིང་སཾ་ཨེ་ཨཱ་རལླི། བུ་བྱི་རུ་ལུ་བྷྱོ། ཏྲག་རཀྴ། བཛྲ་ཨ་ཏིང་བྷྱོ། པ་ཏིང་བྷྱོ། སུ་ཏིང་བྷྱོ། མུ་ཏིང་བྷྱོ། བཛྲ་ཤཱནྟིཾ་བྷྱོ། དུནྟིང་བྷྱོ། ཧར་ཏིང་བྷྱོ། གྲུབ་ཏིང་བྷྱོ། ཏེ་པང་བྷྱོ། ཨ་པར་ལནྡྷ་བྷྱོ། ད་ལ་དུན་བྷྱོ། དྷི་ན་མ་མ་ལས་བྷྱོ། བཛྲ་རུ་ལུ་མ་མ་རཀྴ་བྷྱོ། རཏྣ་དུ་ལུ་མ་མ་ཡ་མ་བྷྱོ། པདྨ་རུ་ལུ་མ་མ་ནཱ་ག་ལེ་བྷྱོ། ཀརྨ་རུ་ལུ་མ་མ་ཡཀྴ་ན་བྷྱོ། དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ། མདུན་དང་རྩིབས་བཞི་ལ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ལྔ། གཡས་གཡོན་ཏུ་བདེ་འགྲོ་དང་ཐོད་ཕྲེང༌། དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་པད་འདབ་བཞི་ལ་ཁྲོས་མ་བཞི་དང་དགྱེས་སྡེ་བཞི། མཚམས་བཞིར་སྦས་པའི་མ་བཞི། དེ་རྒྱབ་པདྨ་བཅུ་དྲུག་ལ་དམན་མོ་བཅུ་དྲུག །ལྕེ་མཆན་བཞི་ལ་དམག་རྒྱལ་མ་བཞི། གྲུ་ཆད་བཞི་ལ་གྲུ་འདེགས་མ་བཞི། ནང་གི་སྒོ་བཞིར་སྲིང་མོ་བཞི། ཕྱིའི་ཁྱམས་སྒོར་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་མ་འདྲེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གསལ་བར་གྱུར། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཧཱུྃ། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །རང་བྱུང་ཆེ་མཆོག་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་པ། །དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་མ་ཚོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་མཱ་ཏྲི་མ་ཧཱ་ཀུ་རུ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ དཔལ་ཆེན་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དམན་མོའི་ཚོགས། །ཞིང་བསྣོལ་ཞིང་རྐྱང་གདན་སྟེང་དུ། །དགེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ། ཛྙཱ་ན་མཱ་ཏྲི་ཏཱིཔྟ་བཛྲ། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ ཧཱུྃ། ལག་གི་འདུ་བྱེད་བསྒོམ་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འཕྲོ་འདུ་ལས། །མཆོད་པའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ། །ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །མུ་དྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཛྲ་དྷཱི་བྱ། བཛྲ་དྷཱུ་པེ། བཛྲ་པུཥྤེ། བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ །བཛྲ་གནྡྷེ། བཛྲ་ནཻ་བིདྱ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ། རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལས་སྦྱར་བའི་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་ལྔའི་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་ཕྱིར། །དུག་ལྔ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་འདི། །དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་དད་པས་འབུལ་ལགས་ཀྱིས། །བཞེས་ཏེ་འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། འདོད་ཡོན་མ་ཆགས་གཏོར་མ་དང༌། །རང་བྱུང་བདུད་རྩི་ཨ་མྲྀ་ཏ། །ཐུགས་རྗེ་ཆགས་པའི་རཀྟ་དང༌། །རྣམ་རྟོག་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །ཡུམ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱར། །སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ། མ་ཧཱ་རཀྟ། ཏ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། མཉམ་ཉིད་མི་གཡོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཉིད་ལ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྐུ་གསུང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐུགས་ཀྱི་བདག །དཔལ་ཆེན་བདེ་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྱི་བྷ་གའི་ཀློང༌། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་བསྐྱེད། །སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་རྫོགས། །འདས་དང་མ་བྱོན་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་དབྱིངས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཉིད་ཡུམ་གྱི་བྷ་གའི་ཀློང༌། །བདེ་ཆེན་ཡུམ་གྱི་ཀློང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་གར་ཡང་ཐོགས་མེད་ཅིང༌། །འདོད་རྒུར་སྒྱུར་བའི་གཟུགས་ཅན་འཕྲུལ་མོ་ཆེ། །མ་སྲིང་བྱམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གྲོགས་མཛད་མ། །ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་གྲུབ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། སྤོས་དང་རྡོར་དྲིལ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། མི་མངོན་མཁའ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་བཞུགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང༌། །ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཡང་མཆོད་པའི་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེ་ཅན་དག་བདག་གིས་ནི། །ནངས་པར་ཤེས་རབ་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི། །རྗེས་སུ་བརྩེ་བས་འདིར་བཞུགས་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །བཞི་པ་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། གསང་བའི་བུམ་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་ངམ་དྲིའི་ཆུས་བཀང་བ་ལྔ་སྟེགས་བུའི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔར་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་བཀོད་པའི་དབུས་ཀྱི་ཐོད་པར་བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན། ཤར་དུ་བྱང་སེམས་དཀར་པོ། ལྷོར་ཤ་ཆེན་ནམ་ཀླད་པ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་རཀྟ། བྱང་དུ་དྲི་ཆུ་རྣམས་གོང་མས་སྦྱར་བའི་སྐྱོབས་ལྡན་བཏབ། མ་འབྱོར་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་སྨན་ནམ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་སྦྱར། ཐོད་པ་ལྔའང་མ་འཛོམ་པའང་སྤྱི་འགྲོ་བྱེད་ན། རྒྱ་གཞུང་ལས། མ་ནུས་གཞན་དང་མཐུན་པ་ལ། །ལྔ་ཚན་ལྔ་ཡི་ཆུ་དང་ལྡན། ཅེས་གསུངས་པས་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་ལྔ་བཤམས་ཀྱང་ཆོག་པར་བཤད། གང་ལྟར་མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམ་པའང་ཁ་གསོས་ལ་གོང་སྨོས་ལྟར་བྱིན་བརླབ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས་ཀྱིས་སྟོང་པར་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཧཱུྃ་ལས་བུམ་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་གོང་གསལ་ལྷ་སྟ་གོན་སྐབས་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། སྙན་གསན། སྤྱན་འདྲེན་ནས་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་བར་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ། གཟུངས་ཐག་བླང༌། དམིགས་པ་སྤྱི་མཚུངས་གསལ་བཏབ་ལ་སྙིང་པོ་ཅི་ནུས་བཟླས། མཐར་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས། བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུར་གྱུར། ཅེས་མོས་ལ་བཅས་རྣམས་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །ལས་བུམ་དུ་བཀའ་མ་སྤྱི་འགྲོས་ལྟར་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་བསྐྱེད་བཟླས་བྱས་ན་ལེགས་པར་མངོན་ཅིང་ལས་ཀྱི་ལྷ་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱང་ཆོག་གོ །ལྔ་པ་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པ་ནི། སོ་ཤིང༌། དུང་ཆུ། ཀུ་ཤ །མདུད་པ་ལྔ་བཏབ་པའི་སྲུང་སྐུད་དམར་པོ། དྲིའི་ཆབ། མཆོད་པ་ལྔ། མཎྜལ་སོགས་ཉེ་བར་བསྡོག །བགེགས་གཏོར་བཤམ།


དེ་ནས་སྣོད་དུ་རུང་བའི་སློབ་མ་རྣམས་ལས་བུམ་གྱིས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བྱིན་རླབས་བསྔོ་བ་བདེན་བརྗོད་སྤྱི་མཐུན་དང༌། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ། མ་མོ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད། ཐུན་བྲབ། གུ་གུལ་བདུག །སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། ཕྱག་བཅས་གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་དང་ཁྱད་པར། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཉེ་ལམ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་ལྔ། འདས་མ་འདས་ཆ་སྙོམས་སུ་སྟོན་པ་གཅིག །འཇིག་རྟེན་པ་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་གཉིས་རྣམས་སུ་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་འདིར་ཆ་སྙོམས་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་སྒྲུབ་སྡཻ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིན། དེའང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་བཟང་མུ་ཁ་ལེའི་མཁའ་ཀློང་གཏིང་དཔག་དཀའ་བར་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་ལས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་དམ་ལ་བཞག་ཅིང་སྲིད་པ་མ་རྒྱུད་གྱྀ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་བཤད་མཛད་དེ་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ལྷ་གནོད་འདུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་བསྡུས་ཏེ་ལྷ་མོ་ཡོངས་འཁྱུད་བདེ་མ་སོགས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་གཉེར་གཏད། མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་བསྟན་པར་གསང་ཆེན་ངེས་པའི་ཐེག་པས་འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སོ་སོར་བབས་པ་ལས། གསུང་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཉིད་ངེས་དོན་ཏུ་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་ལས་གཞན་ཏུ་མ་དམིགས་ཀྱང༌། དྲང་དོན་ཏུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དུ་མ་ལས་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་མ་ལུས་པ་གསན་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང༌། ཁྱད་པར་མ་མོའི་སྐོར་རྣམས་གུ་རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་ཤཱནྟིཾ་གརྦྷ་དང༌། པྲ་བྷ་ཧསྟི། དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ་གསུམ་ལས་གཙོ་བོར་གསན། རྩ་བའི་རྒྱུད་མ་མོ་སྲིད་པ་བེམ་ཆེན་པོ། །དེའི་སྙིང་ཕྱུང་བ་སྲིད་པ་རྒྱུད་ལུང༌། དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་རྒྱུད་ལུང་ཆེན་མོ་བཞི། བཤད་པའི་རྒྱུད་མ་མོ་འབུམ་ཏིག །མན་ངག་གི་རྒྱུད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀའ་བ་གཅོད་པའི་རྒྱུད་གསང་རྒྱུད་རོལ་པ། རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་རྒྱུད་གཉིས། ཡན་ལག་ཕན་བྱའི་རྒྱུད་ལྔ། གནོད་བྱའི་རྒྱུད་ལྔ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པོའི་བཀའ་བབས། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལ་གནང་བས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང༌། རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་དང་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་གི་རིམ་པ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་པས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ལུགས་འཛིན་རྣམས་ལ་མ་གཤིན་ཕུར་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། ཕྱིས་སྤྲུལ་སྐུུ་ར་ཤག་ཆེན་པོས་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་མ་མོ་ལྷོ་འགྲིམས་སུ་གྲགས་པའི་བཀའ་མའི་སྨིན་གྲོལ་དང་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། སྲིད་པ་བེམ་ཆེན་དང་སྒང་ཤར་གཏེར་རྒྱུ་མ་བུ་བསྡེབས་པའི་བཤད་སྲོལ་ཡང་བྱུང་བར་གྲགས། བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་སུ་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་ཀྱང་ཟུར་བཀའ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པས་ཁུངས་ཆེ་ཞིང་གནད་དོན་དགོས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་དང༌། དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། ཅེས་མཚམས་སྦྱར་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །དེ་ནས་སྟ་གོན་གྱི་ཆོས་བཅུ་རིམ་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་རིགས་ཀྱི་སྲས་སུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་སྒོམས་ཤིག །སློབ་དཔོན་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་གཉིས་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ནས་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞལ་དུ་དྲངས། སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་དེ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་ཕབས་པས་ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་མཁའ་གསང་ནས་བཏོན། རང་གི་གོ་སར་པདྨའི་གདན་ལ་འཁོད་པ་ལ་གནང་བ་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །བུ་ཚུར་གསང་བའི་ཆོས་འདི་ལ། །ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཅན་སྣོད་ཡིན་ཏེ། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་ཆོ་ག་འདི། །ཁྱོད་ལ་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་པའི་མཁའ་འགྲོས་ཀྱང༌། །སྐལ་བ་ཅན་ལ་ཕན་ཕྱིར་མཛད། །བུས་ཀྱང་བློ་ལ་གོ་བར་གྱིས། །གཉིས་པ་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་སླད་དུ། བླ་མ་རྩ་གསུམ་མཆོག་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་པ་ལ་བདག་གཞན་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་འདུན་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །རྟག་ཏུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །མངོན་རྫོགས་དཔལ་དང་མཁའ་འགྲོར་བཅས། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོར་གྱུར་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྟེ། །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ། །རྟག་ཏུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། ལན་གསུམ། མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༌། འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དཀྱིལ་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པ་ཡི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀུན། །དེ་དག་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས། །ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པར། །བདག་གིས་སྡོམ་པ་ལེགས་པར་བཟུང༌། ལན་གསུམ། གསུམ་པ་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་སླད་དུ། ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲིབ་མེད་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་སྡིག་པ་བཤགས་ཤིང་དགེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ་དང༌། གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ་ཞིང་རྟག་བརྟན་ཆེན་པོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་ལེགས་བྱས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ་བའི་ཚིག་དོན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། དཔལ་ལྡན་ཁྱེད་ནི་དགེ་སྡིག་དཔང་པོ་སྟེ། །བདག་གིས་ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐད་དུ་འགྱོད་པས་བཤགས་ལགས་ན། །ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྒྲིབ་པ་བྱང་བར་མཛོད། །ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་འཕགས་པ་ནི། །འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་བདག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དགའ་མཐུན་ཕྲག་དོག་མེད་པས་སྤྲོ་བ་ནི། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འབུལ། །དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་སྐུ་མཆོག་ནི། །མཚན་བཟང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་དོན་མཛད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ་གྱིས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ་སྐོར། །ཡང་དག་ཡོན་ཏན་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མཆོག་ནི། །སྒྲིབ་པ་སྦྱང་ཞིང་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །སེམས་ཅན་ཟད་པར་མ་གྱུར་བར་དུ་ནི། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །བླ་མ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་བཅས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །རྟག་ཏུ་བདག་ཉིད་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་དང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་གདབ་ན། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ངན་སོང་སྟོངས་གྱུར་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཚོགས་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། བཞི་པ་སྨིན་གྲོལ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་དང་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་འདུལ་བར་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །བླ་མ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་བཅས། །མ་ལུས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་མིང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་གསུམ་ལ་གནས། །ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལྔ་རྣམས་སྦྱང༌། །རྫོགས་པ་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་བཟུང༌། །ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་སུ་བླང༌། །འདི་ནི་མ་མོའི་ཁྱད་པར་ཏེ། །སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་དག་ཀྱང་བཟུང༌། ལན་གསུམ། ལྔ་པ་སྒོ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བ་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལས་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། །མགྲིན་པར་པདྨ་ལ་ཨཱཿདམར་པོ་ལས་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། སྙིང་གར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆས་ཅན་ཏུ་གསལ་བའི་འོད་ཀྱིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སངས་ཀྱིས་བསལ་བར་མོས་ཤིག །བདུད་རྩིའི་ཆུ་བླུད་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བརྗོད། སྒོ་ལྔའི་དབང་པོ་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མེ་ཏོག་དབུ་ལ་འབུལ་བ་ནས། ཞལ་ཟས་ལྗགས་ལ་འབུལ་བའི་བར་བྱ། དྲུག་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བརྟག་པའི་སླད་དུ་སོ་ཤིང་སོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་དྲི་ཡིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་ཅོད་པན་ཅན་འདི་ཉིད་ཐལ་མོའི་བར་དུ་ཟུང་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་ལེགས་པར་བསྟན་ཏུ་གསོལ་སྙམ་དུ་ཡིད་ཀྱིས་དམོད་པ་འདོར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་སྨྲ་བར་མཎྜལ་དུ་འདོར་བར་ཞུ། ཞེས་སོ་ཤིང་སྦྱིན་ལ་འདོར་གཞུག །རྩེ་མོ་གྱེན་ཏུ་བསྟན་ན་དངོས་གྲུབ་རབ། ཕྱོགས་བཞིར་འབྲིང༌། མཚམས་བཞིར་ཐ་མ། གལ་ཏེ་འོག་ཏུ་བསྟན་ན་ས་འོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །བདུན་པ་འབྲུ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཁྱོར་ཆུ་བྱིན་པས་ངག་གི་དྲི་མ་བྱང་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བཟླས་ལ་དུང་ཆུ་བླུད། བརྒྱད་པ་ཟབ་མོའི་ཆོས་བཤད་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་འཚལ། འཇིག་རྟེན་ཏུ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་རྣམས། །ཨུ་དུམྦ་རའི་མེ་ཏོག་བཞིན། །བརྒྱ་ལ་འགའ་འམ་རེས་འགའ་ཞིག །འབྱུང་སྲིད་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མིན། །དེ་བས་ཀྱང་ནི་རྙེད་དཀའ་བ། །གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོ་ག་འདིས། །སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ལ། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་བྱེད་པ། །བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་སྦྱིན་པར་བྱ། །ད་ལྟར་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ནས། །བསགས་པའི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །དེ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ནི། །ཟབ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བས་སོ། །དགུ་པ་རྨི་ལམ་ཀྱི་ལྟས་བརྟག་པའི་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་དག་བྱེད་རྩྭའི་མལ་སྟན་སྦྱིན་པར་མོས་ཤིག །ཀུ་ཤ་ལས་ཆུས་བསང༌། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཟླས་ལ་ལག་གཡས་གཡོན་ཏུ་སྦྱིན། དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆུང་བ་སྔས་དང་ཆེ་བ་སྟན་གྱི་དོན་ཏུ་ཟུང་ཞིག །བཅུ་པ་སྲུང་སྐུད་དམར་པོ་མདུད་པ་ལྔ་ལྡན་སྐྱེས་པའི་དཔུང་པ་གཡས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཡོན་ཏུ་བཅིངས་པས་བར་གཅོད་ཀྱི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔས་བཏབ་པ་སྔགས་དེ་བརྗོད་ལ་བཅིང༌། དོ་ནུབ་བླ་མ་དང་དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཉོལ་ལ་རྨི་ལམ་གྱི་ལྟས་བརྟག་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ལགས་པས་དགེ་བ་གཞན་དོན་ཏུ་བསྔོ་བར་མཛོད། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱེས། །སློབ་དཔོན་གྱིས་སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ། ནུས་ཤིང་ལྕོགས་ན་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་དང་ཆ་གསུམ་ཡང་བཏང༌། མ་ལྕོགས་ན་ཆད་སྐྱོན་མེད། གང་ལྟར་རྡོ་ རྗེ་འདེགས་པའི་རྒྱ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨུཏྟིཥྛ། ཞེས་པས། སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ་ཚོམ་བུ་མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུའོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་དབང་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ནི། སྟེགས་བུར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། མ་འཛོམ་ན་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་གནས་མ་འཆོལ་བར་བཀོད་པའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་རྐང་གསུམ་ཀྱི་ཁར་སྔར་སྟ་གོན་བྱས་པའི་གསང་བུམ་ལྔ་པོ་མ་ནོར་བར་བཞག །དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ནས་མངོན་རྫོགས་ཡབ་ཡུམ་བར་གཙོ་འཁོར་ལྷ་ཙཀ་ཚང་བ་དབུས། དབུ་རྒྱན་ལྷོ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ནུབ། དྲིལ་བུ་བྱང༌། ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་མཚན་རྡོར་དྲིལ་མདུན། མཚམས་རྣམས་སུ་དུར་ཁྲོད་ཆས་དང་ཕྱག་མཚན་རྣམས་ཀྱི་ཙཀླི། གསང་དབང་ཐོད་ཆང་མངར་གསུམ་སྦྱར་བ། རིག་ཙཀ །མེ་ལོང་དྭངས་པ། རལ་གྲི་སོགས་རིགས་རྟགས་ལྔ་སོ་སོར་ཕྲལ་བ་རྣམས་ཅི་བདེར་བཞག །འཛོམ་ན་མངའ་གསོལ་ཆས་གདུགས་དཀར་པོ། །གཞན་ཡང་མིག་དར་ཅོད་པན་གསེར་ཐུར་ཕྱག་ཤིང་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱབ་ངོས་སུ་དཔལ་གཏོར་མཐེབ་ཀྱུ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔས་བསྐོར་ཅིང་རྒྱན་སྤྲོས་གདུགས་མཐིང་ག་དར་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་ལྡན། གཡས་གཡོན་ཏུ་སྨན་རག །མཐར་ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམ། རྒྱལ་མཚན་བཞི་དང་འཕན་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་བརྒྱན་ཅིང་བག་དྲོ་བརྗིད་ཆགས་བྱ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། བརྟན་གཏོར་སོགས་ཀྱང་བསྡོག །ནངས་པར་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྣམ་འཇོམས་སོགས་བཟླས་པའི་སྔགས་ཆུས་ཕྱི་ཁྲུས་བྱ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ནང་ཁྲུས། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ལ་བློ་བཞག་པའི་གསང་ཁྲུས་དང་ལྡན་པས་སྤོས་བལྟམ། རོལ་མོ་བསྒྲགས་ལ། ཧཱུྃ། མཁའ་དབྱིངས་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་བཞུགས་པ། །དོན་གྱི་རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང༌། །བདག་གིས་སློབ་མར་དབང་བསྐུར་ཕྱིར། །དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་བརྗོད་ལ་སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པར་མོས།

དེ་ནས་ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཚམས་གཅོད་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང༌། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ། །བཟླས་པའི་སྐབས་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་རྣམས་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སོགས་ཀྱིས་གསལ་བཏབ་ལ་བུམ་བཟླས་བྱས་པའི་མཐར། གཞི་བསྟོད་ནོངས་བཤགས། བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། ཛབ྄་ཁང་མི་བསྡུ་བར་དབང་དོན་ཏུ་བཞག་ན་རྟོགས་དགོངས་དམན་པ་ལ་རྣམ་པ་འཆར་བདེ། དེ་ནས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་དང་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབ་གྲུབ་ཀྱི་བར་གཏང༌། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་ཆོག་ཀྱང༌། གཞུང་ལས། བླ་མས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་རྣམས་ཞུ། ཞེས་འབྱུང་བས་དམིགས་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་འཇུག་རྫོགས་པར་གྲུབ་ན་མཆོག་ཡིན་ལ། མི་འགྲུབ་ན། ཧཱུྃ། ཐབས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་འགྲོ་དོན་ཏུ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ། །སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི། །དབང་དང་དངོས་གྲུབ་འདིར་སྩོལ་ཅིག །སྙིང་པོའི་མཐར། ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཨ་བཏགས་པ་བརྗོད་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། ལས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུའི་དབང་བསྐུར་བས་གསང་མཆོག་རྫོགས་པའི་དབང་ཆེན་བརྙེས་པར་བསམས་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པའི་གནང་བ་ནོད་དོ། །གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་དངོས་ལ་གཉིས། འཇུག་པ་དང་དངོས་གཞིའོ། །དང་པོ་ལའང་གཉིས། །ཕྱི་འཇུག་དང་ནང་འཇུག་གོ །དང་པོ་ནི། སྟ་གོན་བྱས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། ཕྱག་བཅས་གྲལ་དུ་འཁོད། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། དེའང་སྣང་སྲིད་མ་མོ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེར་རྣམ་དག་གི་དགོངས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་མ་མོའི་སྟོང་སྲོག་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པས་སྐྱོབ་ཅིང་མཐར་ཐུག་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བའི་སླད་དུ། མ་མོའི་རྒྱུད་ལུང་ཉི་ཤུའི་ཡང་བཅུད་མཁའ་ཀློང་གསང་བ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱུད་དོན་མན་ངག་དུ་དྲིལ་བ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་སྐོར་རྣམས་མཛད་ཅིང་བོད་དུ་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་སྩལ། རྒྱུད་དང་མན་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་གང་ཟག་རས་ཆོད་མཁན་གྱི་བསླད་མི་ཞུགས་པ་དང་དུས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་གལ་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་མོན་ཡུལ་སྤ་གྲོ་གཅལ་གྱི་ཕ་ཝང་སྡིག་རུ་ཅན་བྲག་རྟ་ཁབ་ཏུ་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ། ཇི་སྐད་དུ། ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བརྟན་ནས་འབྱུང༌། །ར་ཤག་གཏེར་སྟོན་མདོས་ལ་མཁས་པ་འབྱུང༌། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང༌། འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ། །ཡར་འབྲོག་གཉན་གྱི་གཏེར་སྟོན་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོ་ར་ཤག་ཆོས་འབར་རམ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དབུས་པ་ཀླུ་སེང་སོགས་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་དར་བའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་ཕྱིས་སུ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སོགས་དང་དོན་གྱིས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་འང་གྱུར་པ་སྟེ། རིང་བརྒྱུད་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལས་ཚིག་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་པ་དང༌། ཉེ་བརྒྱུད་གསང་བ་ཀུན་གྱི་མངའ་བདག་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་སྐུར་བསྟན་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ། ར་ཤག་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་བྱ་རོག་གདོང་མས་ཀྱང་གཏེར་དཔེ་པོད་བཞི་ཕུལ་ནས་བཀའི་གཉེར་གཏད་ཞུས་པའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང་བའི་རྗེས་ཐོག་ཏུ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དུ་སྩལ་བས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་གཞན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་དང༌། དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་འབུལ་དུ་གཞུག །མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་མཐུན་བྱས་ལ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་སྔགས་པའི་མིག་དར་དང་མེ་ཏོག་སྦྱིན། དེ་ནས་ཕྱི་འཇུག་གི་ཐོག་མར་རིགས་དང་མོས་པ་དྲི་བ་ཡིན་ཏེ། བུ་ཁྱོད་ལས་འཕྲོ་ཅི་ལ་དད། ཅེས་དྲིས་པའི་ལན་རྗེས་ཟློས། བདག་ནི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ལགས། །ལས་འཕྲོ་གསང་བའི་ཆོས་ལ་དད། ཅེས་བྱ། ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས། བུ་ཚུར་ཤོག་ཅིག་སྐལ་བ་ཅན། །ཁྱོད་ནི་ཅི་དང་ཅི་ལ་དགའ། །འདོད་དོན་གང་ཡིན་ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲོས། ཞེས་པའི་ལན་གསོལ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །བདག་ནི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །རབ་ཏུ་བལྟ་བར་འཚལ་ལགས་སོ། །ཞེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་དམ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ། །མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤེས་རབ་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ནི་བདག་གཞུག་འཚལ། ལན་གསུམ། བླ་མས། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི། །མྱ་ངན་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག །མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པ་འདིར། །རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་འཇུག་པ་ན། །དད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་མི་ལྡན། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནམ་ཅི། །གསང་བའི་དོན་ལ་དད་མི་དད། །སྨོས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ། །ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལགས། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པར་བགྱི། །གསང་བའི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་དད། ཅེས་བྱ། སྡོམ་པ་བསྒྲག་པ་འདི་ལ་གསན་འཚལ། རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཚུར་ཉོན་ཅིག །གྲོང་ཁྱེར་ལས་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་ཏེ། །མྱ་ངན་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག །མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པ་འདིར། །རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་འཇུག་པ་ན། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་གསུམ་ལ་གནས་པར་གྱིས། །ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལྔ་རྣམས་སྤྱད་པར་གྱིས། །རྫོགས་པ་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་བཟུང་བར་གྱིས། །ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་སུ་བླང་བར་གྱིས། ཞེས་དང༌། བླ་མས་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་རྗེས་ཟློས། །བླ་མ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་བཅས། །མ་ལུས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་མིང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་གསུམ་ལ་གནས། །ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལྔ་རྣམས་སྤྱད། །རྫོགས་པ་སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་བཟུང༌། །ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་སུ་བླང༌། །འདི་ནི་མ་མོའི་ཁྱད་པར་ཏེ། །སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་དག་ཀྱང་བཟུང༌། ལན་གསུམ།

དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྲིན་ལག་ནས་བཟུང་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་བཞིར་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་སྒོ་མ་གདོང་ཅན་བཞི་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ནང་དུ་གཞུག་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཧོ༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། སླར་ཤར་སྒོ་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཁྱམས་སུ་འཁོད་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ། དེ་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནས་འཇུག་པའི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས། གཉིས་པ་ནང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སྔོན་འགྲོ་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་དང་གཉིས་ཀ་དང་སློབ་དཔོན་བཀའ་གཉན་པའི་སྒོ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པ་བཞི་པོ་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ལགས་པས་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཚུར་ཉོན་དང༌། །དེང་འདིར་མངོན་རྫོགས་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནང་དུ་ཁྱོད་ནི་གཞུག་པ་ཡིན། །སློབ་དཔོན་ལུང་ལྡན་ང་ཡིས་ཀྱང༌། །མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་ཁྱོད་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱ། །རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ན། །དངོས་གྲུབ་གཞན་ལྟ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཁྱོད་ཀྱིས་དལ་མ་མཐོང་བ་ཡི། །དྲུང་དུ་ནམ་ཡང་སྨྲ་མི་བྱ། །གལ་ཏེ་སྨྲས་པར་གྱུར་ན་ནི། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ་དམྱལ་བར་འགྲོ། རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། དཔལ་ལྡན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཡང༌། །ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཡང་དག་ཞུགས། །གལ་ཏེ་ཚུལ་འདི་སྨྲས་ན་ནི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྲལ་ཏེ་གཤེགས། བདུད་རྩིའི་དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ། འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དམྱལ་བའི་ཆུ། །དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སྲེག་པར་བྱེད། །དམ་ཚིག་བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་ནི། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ། ཅེས་དང༌། ཐ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ན་ཧ་ན་ན་ར་ཀན། ཡང་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། འདི་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཁྱོད་ཀྱི་མངོན་རྫོགས་ང་ཡིན་གྱིས། །ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་བརྙས་མ་བྱེད། །གལ་ཏེ་བརྙས་པར་གྱུར་ན་ནི། །ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་དམྱལ་བར་ལྟུང༌། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་དབབ་པ་ལ་ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་དམ་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་པ། །དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ། ལན་གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་གཡོ་མེད་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་གི་གནད་སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་དུ་ཆིངས། སེམས་ཀྱི་གནད་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་སྒོམས་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྱི་བྷ་ག་མཁའ་ཀློང་གཉིས་སུ་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབུས་སུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པདྨ་ཉི་ཟླ་མ་མོ་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ་དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་གི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག །དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་བ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི་དགྲ་སྟྭ། གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་རྔེའུ་ཆུང་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས་པ། ཞབས་བཞི་འདོར་ཐབས་སུ་བགྲད་པ། དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་ལྡན་པ། ཡུམ་དབྱིངས་ཀྱི་མུ་ཁ་ལེ་སྔོན་མོ་ཞལ་ལྔ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ཀའི་མདངས་ཅན། ཕྱག་དྲུག་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་ཞགས་བདུད་རྩིའི་གྭའུ། གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བུ་བནྡྷ་ཞིང་གཡབ་ཐོགས་པ། ཞབས་བརྒྱད་ཀྱི་མཁའ་བཞི་ཐབས་དང་སྦྱོར་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཡང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་མེ་རི་འབར་བའི་ཞིང་ཁམས། སྟེང་ཕྱོགས་འཁོར་བ་ཡོངས་སྒྲོལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་པ་ནས་དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲིད་པ་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དུས་མཐའི་ཆར་སྤྲིན་འཁྲིགས་པ་ལྟར་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །འབེབས་པའི་རྫས་བསྲེག །རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་བསྒྲག །བཤུགས་གླུས་བསྐུལ་ཏེ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་སྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མ་མོ་གསང་བ་ལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ། མང་དུ་བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྒོ་གསུམ་ལ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་མགོར་བཞག །སྤྱན་དར་གྱི་འོག་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བར་སྣང་དུ་ལྟོས་ལ་ཁ་དོག་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་སྨྲོས་ཤིག །ཅེས་དྲིས་ལ་དཀར་པོ་མཐོང་ན་ཞི་བ། སེར་པོ་མཐོང་ན་རྒྱས་པ། དམར་པོ་མཐོང་ན་དབང༌། ནག་པོར་མཐོང་ན་མངོན་སྤྱོད། ལྗང་གུའམ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་ན་ལས་སྣ་ཚོགས་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་མོས་པས་རྗེས་ཟློས། སྔོན་ཚེ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ལྷ། །དེ་རིང་བདག་ལ་འབབ་གྱུར་ཅིག །བཛྲ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་འདོར་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་རང་རིགས་ཀྱི་ལྷས་བཞེས་ཏེ་སླར་ཡང་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་བར་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པ། །གང་ལ་ཕོག་པ་རིགས་ཀྱི་ལྷ། །གཙོ་བོའི་རིགས་དེ་གྲུབ་ནས་ཀྱང༌། །དངོས་གྲུབ་ཉིད་དེ་གོང་ན་མེད། ཅེས་པས་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིང༌། མ་རིག་པའི་མིག་དབྱེ་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། འཇིག་རྟེན་མ་རིག་མུན་པ་ཡིས། །བདག་ནི་ལྡོངས་པར་གྱུར་ལགས་ན། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །བདག་གི་མིག་འདི་དབྱེ་རུ་གསོལ། ཞེས་ཞུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་ཕྱལ་གྱིས་བསལ་བར་མོས། སྔོན་གྱི་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །མིག་གི་ལིང་ཐོག་བསལ་བ་ལྟར། །བཅོམ་ལྡན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །བུ་ཡི་མི་ཤེས་རབ་རིབ་བསལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཕཊ། མིག་ཐུར་གྱིས་མིག་དར་བསལ། ཕྱག་ཤིང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་མཚོན་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས། །ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་བསྐྱེད། །གསང་བའི་དོན་ལ་མོས་པར་གྱིས། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་ཡང་སྒྲུབས། །ཁྱོད་ནི་ཤེས་རབ་རིགས་སུ་འགྱུར། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་གྱུར་པ་ནི། འབྱུང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པ། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྡོ་ར་མེ་རི་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བའི་དབུས་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་ལྟེ་བར་དྲེགས་པ་ཕྱོགས་སྐྱོང་གི་གདན། སྤྲུལ་པ་མ་མོའི་གདན། སྲི་ཞུ་འོད་ཀྱི་གདན་རྣམས་རིམ་པར་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་དཔལ་ཆེན་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡུམ་ཀུན་བཟང་མུ་ཁ་ལེས་འཁྲིལ་བ་མདུན་གྱི་ཟླ་གམ་ལ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་བཀྲག་གསལ་འབར། དེ་རྒྱབ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་ལ་རྟག་རྒྱལ་རིགས་བཞི། མཆན་གཡས་གཡོན་ཏུ་སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་དང་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང༌། དེ་རྒྱབ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིར་ཁྲོས་མ་བཞི་དང་དགྱེས་སྡེ་བཞི། མཚམས་བཞིར་སྦས་པའི་མ་བཞི། དེ་རྒྱབ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་ལས་ཀྱི་མ་མོ་ཉེར་བརྒྱད། ལྕེ་མཆན་བཞི་ལ་དམག་གི་རྒྱལ་མོ་བཞི། ནང་གི་སྒོ་བཞི་ལ་སྲིང་མོ་བཞི། ཕྱིའི་ཁྲག་ཁྱམས་ལ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་མཇལ་བར་མོས་ལ་དད་མོས་སྤྲོ་དགའི་ཤུགས་བསྐྱེད་འཚལ། དེའང་དོན་དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུར་བཞུགས་པ་ཉིད། བརྡ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་དུ་ལོངས་སྐུར་སྣང་བ། རྟགས་རང་བཞིན་གྱི་མ་མོ་རང་གི །རྩ་དང་ཐིག་ལེ་ལ་དྭངས་མའི་འོད་དུ་གསལ་བའི་རང་མདངས། རྩལ་དམ་ཚིག་གི་མ་མོ་སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པར་གནས་པ་སྟེ་རྩ་རླུང་རྣམ་དག་གི་དགོངས་པ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་པར་གདའ། འོད་ཆེན་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཞེས། །ཀུན་གཞི་དྭངས་མ་རིན་པོ་ཆེ། །གླང་ཆེན་མགོ་ཡི་མུ་ཏིག་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མུ་ཏིག་གཉིས། །ཙིཏྟ་ཁོང་གི་སྦུབ་ན་གསལ། །ས་དང་ཁྲག་དང་དྲོད་དང་དབུགས། །འབྱུང་བ་དྭངས་མའི་རྩ་བཞི་ནི། །སྤྱི་གཙུག་རྐང་མཐིལ་ཁྱབ་པར་རྒྱུ། །ཁྲོས་པའི་མ་བཞི་དོན་གྱིས་འཆར། །དེ་ལས་གྱེས་པའི་འོད་ཟེར་བརྒྱད། །རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ཀྱི་དྭངས་མ་བརྒྱད། །སྒོ་ལྔའི་ཙིཏྟའི་རྩ་ལ་གནས། །སྦས་དང་དགེས་སྡེའི་རང་བཞིན་འཆར། །བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནས། །ཐིག་ལེ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་འདྲ། །ཕོ་བྲང་ཀླད་པའི་རྒྱས་ན་གནས། །ཨོཾ་ལས་རིགས་ལྔའི་ས་བོན་རྫོགས། །དེ་ལས་གྱེས་པའི་རྩ་གཉིས་ལས། །མེ་རླུང་རྩ་ལ་གནས་པར་བཤད། །དཔག་བསམ་ཤིང་ནི་བྱང་ཆུབ་ལམ། །ཐིག་ལེ་དྲུག་ལ་མ་མོ་དྲུག །སྲོག་རྩ་ཚངས་པའི་སྦུ་གུ་ལ། །བཅུད་ནི་ཁྲག་ཤ་མ་ཤ་ཙམ། །འོད་ཟེར་མ་མོ་གསུམ་གྱི་གནས། །མདོར་བསྡུས་སྲིད་པའི་མ་བཞི་བསྐྱེད། །ཕྱི་ནང་ཐིག་ལེ་དཀར་དང་སྔོ། །དཔའ་བོ་རྩ་ལ་ཐིག་ལེ་བདུན། །དྭངས་མའི་ཆུ་ནི་རྣམ་ཤེས་གསལ། །མིག་སོགས་དབང་པོ་ཀུན་ལ་གནས། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་གཡས་དང་གཡོན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ལས། །རྩ་ཡིག་གཡས་དང་གཡོན་ལ་གནས། །མགྲིན་པ་བྱང་ཆུབ་བཤང་ལམ་ནས། །སྟེང་འོག་སྤོ་ནས་ཐིག་ལེ་གཉིས། །ཕྲ་རགས་རྩ་ལ་ཐིག་ལེ་བཅུད། །སྲིད་པ་མངལ་དུ་འཇུག་བྱེད་པ། །བདུན་བདུན་མཚམས་ལ་ཐིག་ལེ་བཞི། །དཀར་སྔོ་ལྗང་དམར་ལ་སོགས་བཞི། །མི་ཐུབ་ཁྲོ་གཉེར་རལ་གཅིག་མ། །རོ་ལངས་མ་དང་རྣམ་བཞི་སྟེ། །ཡེ་ཤེས་ངང་གིས་མཐུ་འཇོམས་པས། །རང་དབང་མེད་པར་འཕྲོག་པར་བྱེད། །གསེར་དང་དངུལ་གྱི་གུར་ཆེན་པོ། །རྒྱ་མཚོ་ཐོད་ཕྲེང་ཡིན་པར་བཤད། །དྭངས་མ་མ་བཞི་བུ་བཞི་བརྒྱད། །རཀྟའི་རྫིང་བུ་མེ་གཅིག་མ། །གཡས་གཡོན་བསྭེ་ཡི་གྭའུ་ནི། །རལ་པ་ཅན་དང་དབང་སྒྱུར་མ། །ཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་ཐག་ལས་མཁན་མོ། །ཆགས་པར་བྱེད་པ་རླུང་གི་རྩ། །དྲོད་ཀྱི་ཆ་འཛིན་ཆ་སྙོམས་མ། །ཐུགས་ཀྱི་གསང་ཚིག་རལ་གཅིག་མ། །དམར་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་འདོད་ཁམས་གཙོ། །རྡོ་རྗེ་ཐོ་བ་སྨན་ཕྲན་སྤུན། །ནང་ཁྲོལ་སྣ་བདུན་མ་མོ་བདུན། །བདུད་རྩི་རྫིང་བུ་ལེ་བརྒན་ཡོལ། །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྤུན་ཡིན་ཏེ། །སྤྱི་དཔུང་རྣམ་བཞི་རྒྱལ་མོ་བཞི། །ཚིགས་བཞི་ལ་ནི་གྲུ་འདེགས་བཞི། །རྐང་ལག་བཞི་ལ་སྲིང་བཞིའོ། །ཙཀྲའི་རྩིབས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཚོགས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དུས་ཉིད་ལ། །རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་རྫོགས་ཡིན། ཅེས་གསུངས་ཏེ། གཞི་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་གཞིར་བྱས་ཏེ། ལམ་དུས་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྒྱུད་སྨིན་ནས། ནང་རྩ་རླུང་བདེ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐབས་ཀྱིས་གོམས་པས། གསང་བ་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩལ་རྫཽགས་ཏེ། འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཁའ་ཀློང་དབྱེར་མེད་པའི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ། གཉིས་པ་དབང་དངོས་གཞི་རིམ་པར་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་སྐུ་བུམ་པའི་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་གནས་མཆོག་ཏུ། །བཅོམ་ལྡན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །མ་མོའི་ཚོགས་ལ་དབང་བསྐུར་ལྟར། །བཅོམ་ལྡན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དབང་བསྐུར་གསོལ། ལན་གསུམ།

ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་དང་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པས་འཁོད་པའི་སྟེང་དུ་གདུགས་ཕུབ། །གཡས་གཡོན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བསྒྲེང༌། མཆོད་པའི་བཀོད་པས་མདུན་བདར་ཏེ་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་རྣམས་ཁྲོ་ཆུང་མེ་མཚོན་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་པར་མོས་ཤིག །དྲག་སྔགས་བརྗོད། ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཀྱིས་ཚམ་རྔམས་བྱ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཤར་གྱི་གསང་བུམ་ཟླ་གམ་དུ་ཧཱུྃ་མཱུྃ་མཐིང་ཁ་ལས་བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་གང་བ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བདུན་བརྗོད་པས་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་འགྲེ། མི་བསྐྱཽད་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཕྱུག་མས་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །ཐོད་པ་རྣམས་ཚིག་མཐུན་རིམ་པར་དབང་བསྐུར་ལ། ཧཱུྃ། ཤར་ཕྱོགས་བྷནྡྷ་ཟླ་གམ་དུ། །བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་ཆུས་བཀང་ནས། །ཞེ་སྡང་གནས་སུ་དག་བྱའི་ཕྱིར། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། བདུད་རྩི་བླུད་ཅིང་སྤྱི་བོར་འཐོར། བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། བསྐལ་པ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཞེ་སྡང་གི་དྲི་མ་རྣམས་དྲི་ཁུ་མཐིང་ནག་གི་རྣམ་པར་ཟག་པས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ལྷོའི་གསང་བུམ་སོག་ཁར་སྭཱ་མཱཾ་སེར་པོ་ལས་བདུད་རྩི་མཱྃ་སས་གང་བ། སྭཱ་མཱཾ། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡུམ་རིན་ཆེན་དབྱིངས་ཕྱུག་མས་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས། ཧཱུྃ། ལྷོ་ཕྱོགས་བྷནྡྷ་སོག་ཁ་རུ། །བདུད་རྩི་མཱཾ་སའི་བཅུད་ཀྱིས་བལྟམས། །ང་རྒྱལ་གནས་སུ་དག་བྱའི་ཕྱིར། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་རཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ། བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། བསྐལ་པ་ཐོགས་མེད་ནས་བསགས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་དྲི་མ་རྣམས་དྲི་ཁུ་སེར་ནག་གི་རྣམ་པར་ཟག་པས་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ནུབ་ཀྱི་གསང་བུམ་ཟླུམ་པོར་ཨཱཾཿཔཱཾ་དམར་པོ་ལས་བདུད་རྩི་རཀྟས་གང་བ། ཨཱཾ་པཱཾ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡུམ་པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་མས་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས། ཧཱུྃ། ནུབ་ཕྱོགས་བྷནྡྷ་ཟླུམ་པོ་རུ། །བདུད་རྩི་སིཧླས་བཅུད་སྦྱར་ཏེ། །འདོད་ཆགས་གནས་སུ་དག་བྱའི་ཕྱིར། །སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་པདྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། བསྐལ་པ་ཐོགས་མེད་ནས་བསགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་དྲི་མ་དྲི་ཁུ་དམར་ནག་གི་རྣམ་པར་ཟག་པས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། བྱང་གི་གསང་བུམ་གྲུ་བཞིར་ཧཱ་ཏཱྃ་ལྗང་གུ་ལས་བདུད་རྩི་དྲི་ཆུས་གང་བ། ཧཱ་ཏཱཾ། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡུམ་ལས་ཀྱི་དབྱིངས་ཕྱུག་མས་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས། ཧཱུྃ། བྱང་ཕྱོགས་བྷནྡྷ་གྲུ་བཞི་རུ། །བདུད་རྩི་དྲི་ཆུའི་ཆུས་བལྟམས་ནས། །ཕྲག་དོག་གནས་སུ་དག་བྱའི་ཕྱིར། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་ཀརྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། །བསྐལ་པ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཕྲག་དོག་གི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དྲི་ཁུ་ལྗང་ནག་གི་རྣམ་པར་ཟག་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། དབུས་ཀྱི་གསང་བུམ་སུལ་མང་དུ་ཨོཾ་ལཱཾ་དཀར་པོ་ལས་བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན་གྱིས་གང་བ། ཨོཾ་ལཱྃ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡུམ་བདེ་བཤེགས་དབྱིངས་ཕྱུག་མས་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས། ཧཱུྃ། དབུས་ཕྱོགས་བྷནྡྷ་སུལ་མང་དུ། །བདུད་རྩྀ་དྲི་ཆེན་བཅུད་ཀྱིས་བཀང༌། །གཏི་མུག་གནས་སུ་དག་བྱའི་ཕྱིར། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། བསྐལ་པ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་གཏི་མུག་གི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དྲི་ཁུ་དཀར་ནག་གི་རྣམ་པར་ཟག་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག །རྟེན་སྙིང་དང་ཤིས་པ་བརྗོད། ཐོད་པ་བཞི་པོའི་བདུད་རྩི་དབུས་སུ་བསྡུས་པ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སུཾ་ཡིག་སེར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་ཆུ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་རྣམ་སྣང་གསལ་གྱི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དབང་བསྐུར་བས་ས་ཁམས་སྤྱན་མའི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་གྱུར་པར་མོས། བུམ་ལྔ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ། །རྡོ་རྗེ་ས་ཡིས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །བུམ་པ་ལྔ་བསྡུས་དབང་བསྐུར་བས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གསལ་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པའི། །བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་དབང་བསྐུར་རོ། །གྷྲྀ་ས་མུ་ཧཾ་ཧཱུྃ་ཧ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། རྗེས་འབྲེལ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེའང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་རང་རང་ལ་རྣམ་ཤེས་རྩ་ཐིག་ཡི་གེའི་དབྱིབས་དང་ལྷའི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་གནས་པ་ལ། རྐྱེན་བླ་མའི་དགོངས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ལྷ་སོ་སོ་བསྟིམས་པས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་ས་ལམ་བགྲོད་ཅིང་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་པས་བརྗོད་ཚིག་དང་མཐུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་རིམ་པར་གསལ་ཐོབ་ཅིག །ལས་ཆུ་དང་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བར་གྱི་ཙཀ་ལི་རྣམས་རིམ་པར་ཐོགས་ལ། བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་མ་མོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །མི་སྲིན་གཡག་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བྷྱོ་མ་ནུ་རཀྴ་སཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་མ་མོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཚངས་མ་སྦྲུལ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །པྲ་ཧྨ་ཏཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་མ་མོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །འཁྲུགས་མ་གཟིགས་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །རོ་ཏྲི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་མ་མོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །དཀར་མོ་སྲེ་མོང་མགོ་ཅན་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཀུ་མཱ་རཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཁྱབ་འཇུག་ཕ་ཝང་མགོ་ཅན་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བི་སྣ་བེ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་མ་མོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །དབང་མོ་དྲེད་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨིནྡྲ་ནཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །སེར་མོ་དོམ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་བིཾ་ག་ལཾ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །བདུད་རྩི་ཆུ་སྲིན་མགོ་ཅན་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ་མྲྀ་ཏཾ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཞི་བ་སྡིག་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །སཽ་མྱ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །བེ་ཅོན་ཁྲ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །དྷ་ན་ཧཾ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །སྲིན་མོ་ཝ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །རཀྴ་སཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཟ་བྱེད་སྟག་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཀྴ་སཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །རྒན་བྱེད་བྱ་རྒོད་མགོ་ཅན་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །རཱ་ཏི་བཛྲ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཁྲག་འཐུང་རྟ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །རུ་ཏི་ར་མ་ཏྟི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །གཅིག་སྤྱོད་ཁྱུང་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨེ་ཀ་ཙ་རི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཡིད་འཕྲོག་ཁྱི་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །མ་ནུ་ཧ་རཾ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །གྲུབ་མ་པུ་ཤུད་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །སི་ཏི་ཀཾ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །རླུང་མོ་ཤ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བ་ཡ་བེ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །གསོད་བྱེད་སྤྱང་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །མ་ཧཱ་མཱ་ར་ཎ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །མི་མོ་སྐྱིན་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨགྣ་ཡེ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ལྗང་སེར་ཕག་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བྷཱ་ར་ཧཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །འབར་བ་ཁཱ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཙ་མུན་ཏྲི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །སྣ་ཆེན་གླང་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །སུ་ཏ་ནི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཀླུ་མོ་སྦྲུལ་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བ་རུ་ཎཱི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ནག་མོ་ཁུ་བྱུག་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །དམར་སེར་ར་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཙ་ཀཱ་ལ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །བུམ་སྣ་སེང་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཀུཾ་པ་ཀརྞ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཀློང་རྣམ་དག་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་འཇུག་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །གསུས་ལྡིར་སྐྱེག་མགོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ལམྦོ་དྷ་ར་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ལ་དབང་མོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་མངོན་ཏུ་གྱུར་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཙཀླི་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས། སློབ་མའི་སྒལ་ཚིགས་ལ་དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ཐིམ་པས། སྒལ་ཚིགས་ཉེར་བརྒྱད་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དག །དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཐོབ། སེར་སྣའི་དྲི་མ་དག །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག །བདེ་ཆེན་རྣམ་དག་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས། དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ལག་གཡས་ཐབས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ལྷ་ཡི་སྲིང་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏེ་པ་ཏེ་པཾ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ལག་གཡོན་ཤེས་རབ་ཕོ་བྲང་དུ། །གཤིན་རྗེའི་སྲིང་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ་པ་ར་མནྟ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གཡས་སྟོད་ཐབས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཀླུ་ཡི་སྲིང་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ད་ལ་དུན་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གཡོན་སྟོད་ཤེས་རབ་ཕོ་བྲང་དུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིང་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །དྷི་ན་མ་མ་ཡས་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གཡས་སྟོད་ཐབས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །དཀར་མོ་མཆེ་གཙིགས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཨ་ཏིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གཡོན་སྟོད་ཤེས་རབ་ཕོ་བྲང་དུ། །ནག་མོ་ཁ་འགལ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བ་ཏིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གཡས་སྨད་ཐབས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །དམར་མོ་མཆུ་འཇིབ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །སུ་ཏིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །གཡོན་སྨད་ཤེས་རབ་ཕོ་བྲང་དུ། །སེར་མོ་རྐང་ལྡག་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །མུ་ཏིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ལ་སྲིང་མོ་བཞི་དང༌། དམག་རྒྱལ་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས། གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། ལག་པ་རྐང་པའི་སྟོད་ཀྱི་རྩ་བཞི་ལ་སྲིང་མོ་བཞི། སྨད་ཀྱི་འཕར་རྩ་བཞི་ལ་དམག་རྒྱལ་བཞི་ཐིམ་པས། སློབ་བུའི་ཡན་ལག་བཞི་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པ་གནས་སུ་དག །སྲིང་མོ་བཞི་དང་དམག་རྒྱལ་བཞིའི་དབང་ཐོབ། འཆལ་བའི་དྲི་མ་དག །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག །ཆོས་ཉིད་སྡུད་པ་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས།

གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །སྐྱེ་མེད་ཀློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབང་པོ་མོད་གསལ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་ཀུན་གྲགས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དྲི་མ་མེད་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཀ་རི་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་མེད་ཀློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབང་པོ་མོད་གསལ་ཕོ་བྲང་དུ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་བྱེད་ས་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བ་རོད་ད་རོད་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་མེད་ཀློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབང་པོ་མོད་གསལ་ཕོ་བྲང་དུ། རྡོ་རྗེ་གྲགས་སྙེམས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་བྱེད་ས་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ནི་ལ་ཆུར་མི་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་མེད་ཀློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབང་པོ་མོད་གསལ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་བྱེད་ས་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཁ་ཏོང་ག་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་མེད་ཀློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབང་པོ་མོད་གསལ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་འོད་ཆགས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་བྱེད་ས་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏ་ལ་ཙ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་མེད་ཀློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབང་པོ་མོད་གསལ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་གསལ་འཕྲོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་བྱེད་ས་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །པདྨ་ཙནྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་མེད་ཀློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དབང་པོ་མོད་གསལ་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་བྱེད་ས་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །མ་གུུ་རཀྟོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་སྲིང་མོ་བདུན་གྱི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པའི་ས་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། སློབ་བུའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་བདུན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲིང་མོ་བདུན་ཐིམ་པས། ཚོགས་བདུན་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པ་གནས་སུ་དག་ནས། སྲིང་མོ་བདུན་གྱི་དབང་ཐོབ། ཁོང་ཁྲོའི་དྲི་མ་དག །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག །འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྲིད་པ་མོད་བསྡུས་ཕོ་བྲང་དུ། །རིན་ཆེན་སྲིད་འདེབས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་འཕྲོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོཔ་པར་ཤོག །ཁ་མུན་ཏྲ་ཏྲཀ་རཀྴ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྲིད་པ་མོད་བསྡུས་ཕོ་བྲང་དུ། །གླིང་བཞི་སྤྱི་འགྲོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འོད་འཕྲོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོཔ་པར་ཤོག །པྲ་བན་རཱ་ག་ཏིཔྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བའི་ས་མངོན་ཏུ་གྱུར་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་སྤུན་གཉིས་ལུས་ལ་ཐིམ་པས། སྣང་བ་དང་སྟོང་པ་རང་རྒྱུད་པར་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དག །ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ལེ་ལོའི་དྲི་མ་དག །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་སུ་དག །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཆགས་པ་མེད་པའི་དབང་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ། །དཔལ་ལྡན་ནག་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །སྦྱངས་དཀའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །པྲ་གྷི་ཝང་གྷི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཆགས་པ་མེད་པའི་དབང་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་གར་དབང་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །སྦྱངས་དཀའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བུ་བྱི་རུ་ལུ་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཆགས་པ་མེད་པའི་དབང་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ། །པདྨ་གར་དབང་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །སྦྱངས་དཀའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏྲག་རཀྴ་ཏྲག་རཀྴ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་གཙོ་མོ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། ལྔ་པ་སྦྱངས་དཀའ་བའི་ས་མངོན་ཏུ་གྱུར་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། སློབ་བུའི་གནས་གསུམ་དུ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་གཙོ་མོ་སྤུན་གསུམ་ཐིམ་པས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དག །འདོད་ཁམས་གཙོ་མོ་གསུམ་གྱི་དབང་ཐོབ། གཡེང་བའི་དྲི་མ་དག །བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། ས་ལྔ་པ་སྦྱངས་དཀའ་བའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །མཁའ་ཀློང་རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཨེ་ཀ་དྲག་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏྲཀ་རཀྴ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །མཁའ་ཀློང་རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཨེ་ཀ་ཙ་ར་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏྲཀ་རཀྴ་ཁ་མུ་དྲ་བྷན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །མཁའ་ཀློང་རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཧར་ཏིང་དཀར་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཧར་ཏིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །མཁའ་ཀློང་རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་དུ། །དུན་ཏིང་ནག་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །དུནྟིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །མཁའ་ཀློང་རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཤཱནྟིང་དམར་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཤཱནྟིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །མཁའ་ཀློང་རྣམ་དག་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་པ་རང་ལུགས་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་དུ། །གྲུབ་ཏིང་སེར་ནག་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱས་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །གྲུབ་ཏིང་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། ཛཱ་ཊི་སྤུན་དྲུག་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། ཛཱ་ཊི་སྤུན་དྲུག་བཅུད་འཛིན་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དྲུག་ལ་ཐིམ་པས་སློབ་བུའི་རྒྱུད་དྲུག་རང་རྒྱུད་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དག །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྤུན་དྲུག་གི་དབང་ཐོབ། རྨོངས་པའི་དྲི་མ་དག །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་དང༌། མཁའ་ཀློང་རྣམ་དག་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། དྲུག་པ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །སྐུ་གསུམ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །སྲིད་པ་ཆགས་བྱེད་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྔན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རིང་དུ་སོང་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཟ་རཾ་གྷྲཱི་མུ་རཾ་ཤཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐུ་གསུམ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །སྲིད་པ་ཆ་སྙོམས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྔན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རིང་དུ་སོང་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཁ་རག་སྙིང་ཁ་རག་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ལ་ཆགས་བྱེད་ཆ་སྙོམས་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བའི་ས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། དོན་དམ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། ཆགས་བྱེད་ཆ་སྙོམས་ལྟེ་བར་ཐིམ་པས་སློབ་བུའི་ཆགས་སྡང་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དག །ཆགས་བྱེད་ཆ་སྙོམས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང་ཐོབ། ཞུམ་པའི་དྲི་མ་དག །སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་མོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་མུ་ཏྲི་ནི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཕྱུག་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ་ཤནྟྲི་ནི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །བདག་ཉིད་དམར་ནག་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བག་དན་ཏྲི་ནི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །གཅིག་པུ་ལྗང་ནག་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཁ་མུན་དུ་ན་ཏྲི་ནི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །དཀར་མོ་སྤྱན་གཅིག་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཀེཾ་ཀེཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ནམ་མོ་མཆེ་གཙིགས་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཏ་ཀེཾ་ཏ་ཀེཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །དམར་མོ་དབང་སྒྱུར་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ནི་ལ་ནི་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཧཱུྃ། རྟག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དྭངས་མ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །སེར་མོ་ལས་མཁན་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་གཡོ་བ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ལནྟ་ལནྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ལ་སྦས་པའི་མ་བཞི་དང༌། དགྱེས་སྡེ་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། སྦས་པའི་མ་བཞི་འབྱུང་བའི་རྩ་བཞི་དང༌། དགྱེས་སྡེ་མ་བཞི་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་བཞི་ལ་ཐིམ་པས། སློབ་བུའི་རྩ་བཞིའི་དྭངས་མ་རྣམ་ཤེས་བཞི་དང༌། ཡུལ་བཞི་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པ་གནས་སུ་དག །སྦས་པའི་མ་བཞི་དང་ཐུགས་ཀྱི་དགེས་སྡེ་བཞི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབང་ཐོབ། ཐབས་ལ་རྨོངས་པའི་དྲི་མ་དག །ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། སྦྱོར་བ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག །རྟག་པ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བའི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཐིག་ལེ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཉི་མ་ཁྲོས་མ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་སཱུརྻ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཐིག་ལེ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །བདུད་རྩི་ཁྲོས་མ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་སྲིང་འགྲོ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཐིག་ལེ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །པདྨ་ཁྲོས་མ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་པདྨ་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཐིག་ལེ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ལས་རབ་ཁྲོས་མ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཁ་རག་བྱི་ཏ་ཨ་ཏོ་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། མ་རྒྱུད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ལ་ཁྲོས་པའི་དབང་མོ་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བས། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ནོན་པའི་དབང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྣམས་དང༌། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། ཁྲོས་པའི་དབང་ཆེན་མ་བཞི་དྭངས་མ་མ་བཞིའི་རྩ་གནས་སུ་ཐིམ་པས། རྟག་ཆད་མུ་བཞི་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དག་ནས། ཁྲོས་པའི་དབང་མོ་བཞིའི་དབང་ཐོབ། སྨོན་ལམ་མ་དག་པའི་དྲི་མ་དག །སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། གཞི་དོན་གྱི་ཀུན་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་དག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཕོ་བྲང་དུ། །སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་བྷ་ག་པདྨེ་རྒྱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཕོ་བྲང་དུ། །ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བཛྲ་ཤཱནྟིང་པདྨ་ཀུ་རུ་ཏི་བྷྱོ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ལ་བདེ་འགྲོ་ཐོད་ཕྲེང་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་མངོན་ཏུ་གྱུར་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། བདེ་འགྲོ་དང་ཐོད་ཕྲེང་གཉིས་མདུན་རྒྱབ་གསེར་དངུལ་གྱི་གུར་ཆེན་ལ་ཐིམ་པས་སློབ་བུའི་ཉོན་མོངས་པ་རང་རྒྱུད་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་གནས་སུ་དག་ནས། བདེ་འགྲོ་ཐོད་ཕྲེང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབང་ཐོབ། ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་དག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་གནས་སུ་དག །མི་གནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས།

བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི། །གསང་ཆེན་བདེ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །མཁའ་འགྲོ་རྣམ་སྣང་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །སང་ཀུ་ར་ན་ཏེ་ཧ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི། །གསང་ཆེན་བདེ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །མཁའ་འགྲོ་ཡང་གསལ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བི་ལཾ་ཡཾ་ཏེ་ཧ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི། །གསང་ཆེན་བདེ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །མཁའ་འགྲོ་གཉེན་གསལ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །བི་ཤ་སནྟིཧ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི། །གསང་ཆེན་བདེ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། མཁའ་འགྲོ་འོད་གསལ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །ཛྭ་ལ་བ་རཾ་ཧ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི། །གསང་ཆེན་བདེ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །མཁའ་འགྲོ་བཀྲག་གསལ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །མ་ཧཱ་ལནྟེ་ཧ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། མ་རྒྱུད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ལ་མཁའ་དྲུག་རྒྱལ་མོའི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ཐོབ་པའི་དབང༌། མངོན་ཏུ་སྣང་བའི་རིགས་ཀྱི་བུ། ཕྱོགས་བཅུའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དང༌། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། རྟག་རྒྱལ་མ་ལྔ་སྙིང་གའི་ལྔ་འདུས་འོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མར་རྩེར་ཐིམ་པས། ཉོན་མོངས་པ་སེར་སྣ་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མ་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པ་དག །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་རྫོགས། ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་མ་རིག་པ་དག །སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི། །གསང་ཆེན་བདེ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་མྱ་ངན་འདས་པའི་དབང༌། །སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་སྲས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧཱུྃ། མ་ཧཱ་ཤཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཨ་ཀྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ་ཀྲོ་དྷ་ཤྭ་རི་བྷ་ག་པདྨ་རྒྱ་བདེ་ཀློང་འདུས་འདུས་ན་སྙིང་ཛ་ཤ་ཡུ་ཏེ་བྷྱོ་ཛཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་སྡོད་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བདག་གིས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས་ཉོན་མོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་སྒྲིབ་པ་དག་ཅིང༌། ཏིང་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་ཐོབ་ནས། ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས་ཏེ། མངོན་དུ་སྣང་བའི་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་དང༌། ཕྱོགས་བཅུའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་དང༌། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་པས། ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཙིཏྟའི་དྭངས་མ་ལྔ་འདུས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པས། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་དག །རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་རྟོགས། བཅུ་གཉིས་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་གྱི་ས་ནོན་པའི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ་སྙམ་དུ་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཡེ་དྷར་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་དགོས་པ་ནི། རྩ་གནས་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང༌། སེར་སྣ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ལྷ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང་ཡེ་ཤེས་དགུའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའོ། །དབུ་རྒྱན་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རཾ་ཡིག་དམར་པོ་ལས་དབུ་རྒྱན་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་འོད་གསལ་སེམས་མའི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་མགོ་བོར་བཅིངས་པས་མེ་ཁམས་དྲོད་གོས་དཀར་མོའི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་གྱུར་པར་མོས།

ཧཱུྃ། ཅོད་པན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ། །དར་དཔྱངས་འཁོར་བའི་མཐའ་ལས་བརྒལ། །གཉིས་སུ་མེད་པས་རིན་པོ་ཆེ། །བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་དབང་བསྐུར་རོ། །ཛྭ་ལ་བ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། བཾ་ཡིག་དཀར་པོ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་གཉན་གསལ་འབར་གྱི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཕྱག་གཡས་སུ་གཏད་པས་ཆུ་ཁམས་ཁྲག་མཱ་མ་ཀཱིའི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ཡིས། །ཡུམ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་དགུ་སྟེ། །ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་དོན་རྟོགས་པའི། །བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་དབང་བསྐུར་རོ། །བི་ཤ་ཤ་ན་ཏི་ཧཱུྃ་ཧ་པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ དྲིལ་བུ་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ཡིག་ལྗང་གུ་ལས་དྲིལ་བུ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཡང་གསལ་གཡོས་ཀྱི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཕྱག་གཡོན་ཏུ་གཏད་པས་རླུང་ཁམས་དབུགས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ། ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་དྲིལ་བུ་འདི། །ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་གསུང༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་དབང་བསྐུར་རོ། །བི་ཡཾ་ཡཾ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧ་ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རྡོར་དྲིལ་ལྷན་ཅིག་ལ་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཨེ་ཡིག་སྔོན་པོ་ལས་མིང་དབང་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་བཀྲག་གསལ་སེམས་མའི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཀྲོལ་ཞིང་རྡོ་རྗེའི་མིང་བཏགས་པས་མཁའ་ཁམས་སེམས་ཡིད་དབྱིངས་ཕྱུག་མའི་རང་བཞིན་ཏུ་གནས་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །རབ་ཏུ་བསྔགས་པ་གསང་བའི་དབང༌། །ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ། །བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་དབང་བསྐུར་རོ། །མ་ཧཱ་ལཾ་ཏེ་ཧ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། གསང་མཚན་ནི། མེ་ཏོག་དབུས་སུ་བབས་ན། རྡོ་རྗེ་མངོན་རྫོགས་ཆེ་བའི་མཆོག །ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་རིག་པ་གསལ་བྱེད། ལྷོར་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ། ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་དབང་ཕྱུག །བྱང་དུ་རྡོ་རྗེ་ལས་རབ་དྲག་པོ། བུད་མེད་ལ་དབུས་སོགས་རིམ་བཞིན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང༌། རིག་པ་གསལ་བྱེད་མ་དང༌། རྙེད་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ་དང༌། མ་ཆགས་བདེ་བའི་རྒྱན་དང༌། ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མ། ཞེས་གདགས་སོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོར་དྲིལ་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཧཱུྃ་དང་མཱུྃ་ཡིག་ལས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་དཔལ་ཆེན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་བྱིན་པ་བསྣོལ་མར་འཁྱུད་པས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བདེ་ཆེན་ལྷའི་འཁོར་ལོར་གནས་གྱུར། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི། །མཁའ་དབྱིངས་དག་པའི་ཕྱག་མཚན་འདིས། །བུ་ཁྱོད་ལ་ནི་དབང་བསྐུར་བས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ། ཡེ་དྷར་དང་ཤིས་པ་བརྗོད། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་དང་ཕྱག་མཚན་རྣམས་རིམ་པར་ཕུལ་ཅིང་མངའ་གསོལ་བས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་མཐུ་སྟོབས་མཚུངས་པ་མེད་པར་གྱུར་པར་མོས་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། རིམ་གྱིས་གནས་སོ་སོར་བགོ་བའི་ཚུལ་དང༌། ལག་ཏུ་སྦྱིན་ལ། དུག་གསུམ་དག་པའི་དབང་རྟགས་ན་བཟའ་གསུམ། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །དཔའ་བརྗིད་ན་བཟའི་དོན་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ཧ་སྟི་ཡཾ་ཏི་ར་བཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །གཟུང་འཛིན་སྐྱོན་སྤངས་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་འདི། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་སྐྱོན་ལས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །བྱཱ་ཀྲི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐྱེ་ཤི་རྩད་གཅོད་ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་འདིས། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཤི་རྩད་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག །སུ་རཏྣ་ཨ་བྷི༴ །འཁོར་བ་བཅུད་ལེན་ཞག་གི་ཟོ་རིས་འདིས། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འཁོར་བ་མ་སྤངས་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པར་ཤོག །ས་མ་རཀྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །ཐུགས་རྗེ་ཆགས་བྱེད་རཀྟའི་ཐིག་ལེ་འདིས། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མ་ཆགས་སྐྱོན་བྲལ་རཀྟའི་དབང་ཐོབ་ཤོག །རཀྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་ཐོད་པ་གསུམ། །སྐུ་གསུམ་རྫོགས་ཕྱིར་དབུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་ཅིག །བྷནྡྷ་ཀ་པཱ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །རིགས་བཞི་དབང་དུ་སྡུད་པ་སྦྲུལ་གྱི་ཆས། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རིགས་བཞིའི་ཀླུ་རྣམས་དབང་དུ་འདུས་གྱུར་ཅིག །ཝ་རུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོན་རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་ཡིས། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །མི་འཇིགས་སྲ་བའི་གོ་ཆ་བགོས་གྱུར་ཅིག །རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །འཁོར་བ་རུ་ནས་ཟློག་པའི་དབུ་སྐྲ་འདི། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །འཁོར་བ་རུ་ཟློག་བདུད་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །སྨིནྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། །འཕར་འཕྲོ་འདུ་ཀློང་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མེས། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་བག་ཆགས་བསྲེག་གྱུར་ཅིག །ཛྭ་ལ་རཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། དམ་རྫས་དང་ཕྱག་མཚན་རྣམས་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ། གདུག་པ་ཚར་གཅོད་དཔལ་ཆེན་ཕྱག །ཐོད་པ་བདུད་རྩི་ཤ་ཆེན་དང༌། །རྔ་དང་མདའ་གཞུ་ཕུར་པ་དང༌། །རལ་གྲི་འཁོར་ལོ་མཚོན་ཆ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་ལོག་རྟོག་གཅོད་པའི་མཆོག །རྒྱལ་སྲས་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙ་ཀྲ་བྷནྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨ། ཡེ་དྷར་དང་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། །ལྟ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྙོགས། འདའ་ཀ་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་སྒྲས་འཕོ་བར་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། དེ་ནས་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱེ་མ་བླ་མ་དམ་པ་ཁྱེད། །ཉོན་མོངས་འདམ་དུ་བྱིང་བ་ལ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ། །མ་རིག་མུན་པར་ལྡོངས་པ་ལ། །ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མ་སྦར་དུ་གསོལ། །རྣམ་རྟོག་ནད་ཀྱིས་ཟིན་པ་ལ། །བདུད་རྩི་སྨན་ཆེན་བཏང་དུ་གསོལ། གསུམ། ཁྱད་པར་གསང་དབང་ཞུ་བའི་དོན་ཏུ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་ཕུལ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་པ། །དོན་ཆེན་ཟབ་མོས་ཉོན་མོངས་འཇོམས། །དེ་རིང་བདག་ལ་དབབ་པར་ཞུ། རྫས་སྒྲུབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོར་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཧཱུྃ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ལྔ། རེ་རེ་ལའང་རིགས་ཆུང་བཞི་བཞིས་བསྐོར་བ། སྒལ་ཚིགས་རྣམས་སུ་ཧཱུྃ། རྐང་གཉིས་ལ་ཛཿ ལག་གཉིས་ལ་བྃ། མདོ་བསྡུས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ཏུ་ཨཱཾ༔ ཡུམ་དབྱིངས་ཕྱུག་མུ་ཁ་ལེར་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཧཱུྃ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་ཡུམ་ལྔ། རེ་རེ་ལའང་རིགས་ཆུང་བཞི་བཞིས་བསྐོར་བ། རྐང་གཉིས་ལ་ཧོཿ ལག་གཉིས་ལ་ཧཱུྃ། མདོ་བསྡུས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ཏུ་ཧཱུྃ་རྣམས་སུ་གསལ་བར་གྱུར། བཛྲ་ཏིཥྛ། ཡབ་ཀྱི་གསང་བར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་བརྒྱད་པའི་རྩེ་མོར་ཨོཾ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན། བུ་གར་བྱང་སེམས་སྤྲོ་བའི་ཕཊ། ཨེ་མཎྜལ། ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ། སྣ་རྩེར་འདོད་ཆགས་དག་པའི་བྱང་སེམས་ཨཱཾ། སྦྱོར་མཚམས་སུ་ཡཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཡབ་ཡུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རོལ་པས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་གནས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ། སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ནམ་མཁའ་གང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ། འགྲོ་བ་དྲུག་གི་རྟོག་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱས། ཚུར་འདུས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔའི་རྣམ་པར་མཁའ་གསང་ནས་ཕྱུངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱིན་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ། གསང་བའི་དབང་ཆེན་གསང་བའི་གཏེར། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །གསང་བ་འདི་ལས་མི་མངའ་བས། །དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ། །རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆོམས་པར་བྱ། ཞེས་བརྗོད་ལ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན། དེ་ལྟར་བྱིན་པ་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་རོལ་པར་ཞུ། ཀྱེ་མ་བསྔགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་ཆེ། །དོན་ཆེན་ཟབ་མོས་ཉོན་མོངས་བཅོམ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་དེང་འདིར་མཉམ། །མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་དེ་རིང་ཉིད། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ལུས་གནས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་འགག །གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །དེས་ནི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ལམ་བདག་བྱིན་རླབས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ལྟ་བ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱེད་པ་དང༌། །གྲུབ་མཐའ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་སྙོགས། །འདའ་ཀ་དཔེའི་འོད་གསལ་དུ་འཕོ་བ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་སྦྱིན་པ་ལ་ཐོག་མར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ནུས་པ་དྲི་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བུ་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག་གསང་བའི་བདག །བདུད་རྩི་ཟས་ལྔ་ཟ་ནུས་སམ། །རྟོག་མེད་སྤྱོད་པ་བྱེད་ནུས་སམ། །ཤེས་རབ་དད་པས་བརྟེན་ནུས་སམ། །བྷ་གར་འོ་བྱེད་མི་རྟོག་གམ། ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། །བདུད་རྩི་ཟས་ལྔ་ཟ་ནུས་ལགས། །རྟོག་མེད་སྤྱོད་པ་བྱེད་ནུས་ལགས། །ཤེས་རབ་དད་པས་བརྟེན་ནུས་ལགས། །བྷ་གར་འོ་བྱེད་མི་རྟོག་ལགས། དེ་ཉིད་དབང་གི་སྣོད་དུ་རུང་བར་རིག་ནས་ཤེས་རབ་མ་ལ་བཀའ་བསྒོས་པར་མོས་ཤིག །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེས་མི་ཕྱེད་བར། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཐུ་ལས་བྱུང༌། །དེ་དོན་བུ་འདི་དག་ལ་སྦྱིན། རིག་ཙཀ་སྦྱིན་ལ། །མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་ཅིང་ལང་ཚོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་མའི་སྲིན་ལག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁྱེད་རང་ལ་རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱིན་པར་མོས་ཤིག །ཀྱེ་མ་རང་རིག་བདེ་བ་ཆེ། །སྟོང་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལས་ནི། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པར་བྱེད། །སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དག་ལ་རོལ། དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་རིག་མ་དེས་ཀྱང་འདི་ལྟར་ཆེད་དུ་བརྗོད་པར་མོས་ཤིག །ཀྱེ་མ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྲས། །པདྨ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི། །འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་སྟེ། །ཟེའུ་འབྲུ་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །ཕྱི་ཁྱམས་ཡེ་ཤེས་གྲུ་བཞི་ལ། སྒོ་བར་བཅུད་ཀྱི་རྒྱས་འདེབས་བཞི། །བདུད་རྩི་བཅུད་ཀྱི་སྣོད་ཡིན་ཏེ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་འདི་ལས་སྐྱེད། །ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་རྩེར་འབྱུང་བ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་མའི་ངོ་བོ་ཉིད། ཅེས་ཐར་པ་བསྟེན་པར་བསྐུལ་བ་ལས། ཁྱེད་རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ། རིག་མ་དབྱིངས་ཕྱུག་མུ་ཁ་ལེར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ། བཛྲ་པདྨ་ཨེ། ཡབ་ཀྱི་གསང་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་ཨཱཾ་གིས་མཚན་པར་གསལ། ཐབས་ཟབ་མོ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཏུ་བྱ་བའི་འདུན་པས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག །པདྨར་རྡོ་རྗེ་ལྡན་པ་ལ། །བཛྲ་དྷྲྀཀ་ཅེས་ཕུལ་ནས་ཀྱང༌། །དལ་ནས་དལ་དུ་བསྐྱོད་པ་ལས། །ལྷ་མོ་བཞི་ཡི་ནུས་མཐུ་ལས། །ལས་ཀྱི་རྟོག་རླུང་དབང་བསྡུས་ནས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་དག །སྟོན་པའི་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །སྣང་བ་སྣང་མཆེད་སྣང་བ་ཐོབ། །འོད་གསལ་བ་ཡི་རང་བཞིན་ཏེ། །དགའ་བ་བཞི་ཡི་རྣམ་རྟོག་བཅོམ། །སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ། །ཡས་བབ་ཀྱི་དགའ་བ་སྣང་བ། །མཆོག་དགའ་མཆེད་པ། ཁྱད་དགའ་ཐོབ་པ། ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བ་ཉེར་ཐོབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ཤིག །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ངང་ཉིད་ལས། །བཟློག་དང་བསྣུན་པ་མ་ཤེས་ན། །དེ་ནི་དམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་ལྟུང་བར་འགྱུར། ཅེས་གསུངས་པས་རླུང་དམིགས་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་སྦྱོར་བས་ཐིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པར་གྱེན་དུ་དྲངས་པས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ། མཐར་འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ཤིག །དེས་གསང་བ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ལྟ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་བདེ་སྟོང་རྒྱ་ཆུང་བ་སྙོགས། འདའ་ཀ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་འཕོ་བ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་དབང་བཞི་པ་ནི། གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དཔེ་ཙམ་ཡིན་པས། འདིར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་དང་ཚིག་ལས་འདས་པའི་བློ་བྲལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མ་བཅོས་ལྷུག་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །དེས་ན་མཚོན་བྱེད་དང་བྲལ་བའི། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཉོན་མོངས་མི་སྐྱེ་རང་རིག་གསལ། །དེ་ཚེ་ཉམས་སུ་ལོངས་པར་གྱིས། དཀྱིལ་ཆོག་ཏུ་དེ་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་ཡང་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བསྒྲག་ན་འགལ་བ་མེད་པས། སེམས་ཉིད་རིག་པ་གསལ་སྟོང་སྟེ། །དཔེ་ནི་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་འདྲ། །འཁྲུལ་ན་སྤྲིན་དང་ཁུ་རླངས་འབྱུང༌། །སྐྱེ་བ་མེད་དང་བཅིང་བ་མེད། །དེ་ནི་གཅིག་མེད་དུ་མ་མེད། །དེ་ནི་འཁོར་མིན་འདས་པ་མིན། །དེ་ནི་རྟག་མིན་ཆད་པ་མིན། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་མེད་པ་མིན། །དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་དམིགས་སུ་མེད། །དངོས་མེད་དབང་པོའི་ཡུལ་ལས་འདས། །སེམས་ཉིད་དག་པའི་དོན་ལ་སྒོམས། ཞེས་དར་ཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག །དེ་ལྟར་དོན་དམ་དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྦ་རླབས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ལྟ་བ་ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་མངོན་ཏུ་བྱེད་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་བདེ་སྟོང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྙོགས། འདའ་ཀ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འཕོ་བ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབང་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་རྣམས་རིམ་པར་སྦྱིན་པ་ལགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དྲན་པར་གྱིས་ཤིག །མེ་ལོང་བསྟན་ལ། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟེ། །མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་དག་དང་མཚུངས། །དག་ཅིང་གསལ་ལ་རྙོགས་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་བརྗོད་དུ་མེད། །ཐམས་ཅད་དེ་ལྟའི་དོན་དུ་རྟོགས། །འབྱུང་ལྔས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱག་མཚན་ལྔ་རིམ་པར་བྱིན་པས་དུག་ལྔ་འདུལ་བའི་ཆོས་སྟོན་པའི་རྗེས་གནང་སྩལ་བར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་ཚིག་མཐུན་གཏད་ལ། ཧཱ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རལ་གྲི་ཆེ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཉོན་མོངས་གཅོད། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཤོད། ཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཆེ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཉོན་མོངས་འཇོམས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཤོད། སྭཱ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རིན་པོ་ཆེ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཉོན་མོངས་སེལ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཤོད། ཨཱཿ །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་པདྨ་ཆེ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཉོན་མོངས་སྦྱོང༌། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཤོད། ཨོཾ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆེ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཉོན་མོངས་འདུལ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཤོད། རྐང་དུང་གཏད་ལ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །ཇི་ལྟར་ཇི་ལྟར་འདུལ་འགྱུར་བ། །ཤེས་རབ་ཆོས་ཀྱི་དུང་འདི་བུས། དེ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡོན་པས་ཆོས་གོས་ཀྱི་གྲྭ་བཟུང༌། གཡས་མི་འཇིགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་ཉིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་གནས་གྱུར་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་སྩལ་བར་མོས་ཤིག །དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་ལུང་བསྟན་ཏེ། །མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྲིད་པའི་ངན་འགྲོ་རྣམས་ལས་བཏོན། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྙེན་པར་བྱེད། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་སྩལ་བར་མོས་ཤིག །གསང་ཆེན་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །མཐོང་བ་དང་ནི་བཅུག་པ་ཡིས། །སྡིག་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །གསང་བ་གསང་ཆེན་གསང་ཆེན་བདག །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་གསང་བའི། །གསང་བའི་བདག་པོས་དབང་བསྐུར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་ཀུན་ལ་བདེ་སྦྱིན་པ། །དོན་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུངས། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བ་ཡི། །ང་ཡི་གསང་བའི་གདམས་ངག་འདི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་སྟེ། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྙིང་བརྩེའི་ཕྱིར། །ང་ཡི་སྤྱོད་པ་མཐའ་དག་དང༌། །ང་ཡི་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་སྟེ། །དོན་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུངས། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་སྐུུ་ར་ཤག་ཆེན་པོའི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་དུ་གྲགས་པའི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བྱ། ཇི་སྐད་དུ། དེ་ནས་བུ་མཆོག་དམ་པ་དེས། །རྟ་དང་གླང་པོ་མ་ཧེ་དང༌། །རིན་ཆེན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །འབྲུ་དང་སྙིང་པོ་རྣམ་པ་དང༌། །རྒྱན་དང་བགོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །སྙིང་དང་སྙིང་གི་གྲོགས་མོ་དང༌། །ཕྱག་བྱས་བླ་མ་དམ་པ་ལ། །མ་ཞེན་པ་ཡིས་སེམས་ཀྱིས་འབུལ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་འབུལ་བའི་བློས་ཞིང་ཁམས་འབུལ་འཚལ། མཎྜལ་དང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ། དེ་ནས་གདུགས་ཡོད་ན་སློབ་མའི་སྟེང་དུ་ཕུབ་ལ། དེ་ལྟར་གསང་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདེ་ཆེན་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་རྫོགས་པས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ། སྟེང་དུ་གདུགས་དཀར་པོ་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན་ཕུབ། ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་དུ་མས་མདུན་བདར། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་བདེན་ཚིག་དབྱངས་སུ་ལེན་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མ་བསྙིལ་བས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །རྟེན་སྙིང་བཟླས་པའི་འབྲུ་འཐོར་ལ་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང་སྙན་པའི་རོལ་མོ་བསྒྲག །དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱེས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། འབྱོར་ཞིང་ནུས་ན་སླར་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བྱ། གང་ལྟར་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་ཆོག་དང་བརྟན་མ་བསྐྱང༌། མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་བརླབ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་དང༌། །རས་བྲིས་ཡིན་ན་ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ཚོམ་བུ་ཡིན་ན་རང་ལ་བསྡུ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་ནས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་མཐར་དབྱུང་བས་འགྲུབ་བོ། །ཟབ་མོའི་གནས་ལ་བྱིས་བླཽ་རྣམ་པར་འཁྱམས། །འོན་ཀྱང་བླ་མའི་བཀའ་དང་ཟབ་ཆོས་འདིའི། །ཕྲིན་ལས་ཉི་ཟླའི་ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར། །འབད་ལ་ནོངས་ཀུན་རྩ་བ་གསུམ་ལ་བཤགས། །མཁའ་ཀློང་བདེ་ཆེན་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་དཔལ་གྱི་སྐུ་ཐོབ་ནས། །སྲིད་པ་ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་བྱེད་པའི། །ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་འབུམ་དུ་བརྡལ་བར་ཤོག །ཅེས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་འདི་ལྟར་འོས་པའི་གནང་བ་སྩལ་བ་ལ་བརྟེན། རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་ཆོག་ལ་ད་ལྟ་ཁྱེར་བདེ་དང་བསྟུན་པའི་འདོར་ལེན་དང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ། །པདྨའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

[edit]

@#/__/srid pa ma mo sgang shar gyi dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i cho ga gsal bar bkod pa bde chen rol mtsho zhes bya ba bzhugs so//__shrI mAM gu ru he ru kaM na mA mi/__snang srid shes rab yum gyi b+ha ga'i dbyings/__/mkha' bzhi gcig tu 'khyil ba'i bde klong na/__/thabs kyi skur ston mngon rdzogs he ru ka/__/zung 'jug 'khor lo'i mgon por shar la 'dud/__/grub pa'i rig 'dzin chen pos legs phyes pa'i/__/smin byed cho ga dus bskal 'tshams pa'i khrigs/__/ring lugs nyi zla'i dkyil 'khor slar 'char phyir/__/'god la bka' yis gnang zhing byin rlabs stsol/__bka' srol 'di'i dkyil 'khor gyi cho ga grub pa'i slob dpon nam mkha' rgyal po shIn+taM gar b+has mdzad pa ltar bya ba sngon byon rig 'dzin rnams kyi phyag bzhes yin 'dug kyang 'dir sgrub gnas rnying par ras bris kyi dkyil 'khor tsam la brten te dbang rgyun bskur ba'i phyag len khyer bder bkod pa la don bzhi/__sta gon/__sgrub mchod/__dbang bskur/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la lnga/__bdag bskyed/__sngon gtor/__lha/__bum pa/__slob ma sta gon no/__/dang po ni/__logs gang bder sman raka gtor gsum dang phyi mchod bsham/__phrin las che chung gang rung ltar dkyil 'khor bskyed bzlas rdzogs par bya/__cis kyang mi lcogs na spyi 'gro'i rigs pas phyag rgya rkyang sgrub tsam bya ste/__rgyun bshags yan lag brgyad pa dang tshad med bzhi sngon tu 'gro bas/__skye 'gag med pa'i ngo bo las/__/ma g.yos chos sku de bzhin nyid/__/snying rje nam mkha' lta bu bskyed/__/snang stong gnyis med chu zla ltar/__/steng 'og phyogs bcu kun tu snang*/__/'od 'dus rgyu yi yi ge hU~M/__/de las 'od 'phros don gnyis byas/__/tshur 'dus bdag nyid he ru ka__/dpal chen mngon rdzogs rgyal po ni/__/mthing nag dbu gsum phyag drug pa/__/g.yas dkar g.yon dmar khro bo'i sku/__/rdo _rje ral gri dgra s+t+wa g.yas/__/dril bu rnge'u chung sbrul zhags g.yon/__/rdzu 'phrul zhabs bzhis ma mo mnan/__/pad nyi zla steng me phung klong*/__/dbyings kyi mu kha le dang 'khril/__/mthing ga zhal lnga phyag drug ste/__/rdo rje gri gug bdud rtsi g.yas/__/dril bu ban+d+ha zhing chung g.yon/__/zhabs brgyad mkha' bzhi dbyings su sdud/__/ngo bo dbyings kyi ma mor bzhugs/__/rang bzhin ye shes ma mor rdzogs/__/thugs rje sprul pa'i ma mo rnams/__/rtsa rlung thig le'i dwangs mar gnas/__/ma ni chos dbyings mnyam pa nyid/__/mo ni rig pa'i ye shes te/__/rtsal las snang srid ma mor shar/__/stong gsum dur khrod gzhal yas khang*/__/skye 'gro ye nas ma rgyud lha/__/sngags kyi rang sgra 'brug stong ldir/__/don gnyis mdzad pa lhun gyis grub/__/thams cad rang rig byang chub sems/__/mkha' klong yangs pa'i dkyil 'khor du/__/bde chen 'od kyi thig ler 'khyil/__/dbyings ye zung 'jug 'gyur ba med/__/ma bcos rang byung chen por bzhag__/ces pa'i don gsal btab la 'bru gsum rlung dang sbyar ba'i rdo rje'i bzlas pa bya zhing*/__spro na phrin las ltar snying po'ang bzla/__'di ni rgyud las phyungs pa'o/__/gnyis pa ni/__dkar gtor dang gser skyems/__raM yaM khaM gis bsang*/__byin rlabs dang sngags bsngos spyi ltar byas la/__hU~M/__sa phyogs 'di na gnas pa yi/__/sa bdag lha klu 'khor dang bcas/__/gnas 'dir rnal 'byor bdag g.yar gyis/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/bdag gi las 'di ma grub par/__/gnas bdag khyed rnams gzhan du dengs/__zhes pas gtor ma phyi rol du 'bul lo/__/gsum pa lha lhag gnas ni/__/dkyil 'khor gyi stegs bu dri yis byugs pa la/__/chang dang bdud rtsi lngas gtso bo'i gnas su thig le gru bzhi/__'khor rnams la zlum po lha grangs gnas ma 'chol bar byas pa'i steng du dri bzang gis gsher ba'i 'bru'i tshom bu gtso 'khor phyed par bkod/__rgyab ngos su sman gtor rak+ta/__mtha' bskor du phyi mchod cha gang 'dzom gyis bskor/__raM yaM khaM gis bsang sbyang*/__las byang ltar sman rag gtor ma sngags tsam dang*/__tshig lhug bcas kyis phyi mchod byin brlab/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he rat+na tsakra pad+ma b+han+d+ha dz+nyA na maN+Da la/__dz+nyA na tsakra pad+ma maN+Da la/__paM pad+ma/__ma sUr+Ya/__a tsan+d+ra maN+Da la/__tshom bu'i dkyil 'khor dur khrod rol pa'i gzhal yas khang yangs shing rgya che la mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su gru gsum mthing nag__/de rgyab 'khor lo rtsibs brgyad/__de rgyab pad 'dab brgyad dang bcu drug__/gtso bo'i gnas su pad+ma nyi zla ma mo sogs lha so so'i gdan dang bcas pa gsal ba'i steng du/__oM sarba ta thA ga ta ma hA shrI he ru ka ma hA a gra hU~M/__hU~M nyid zhi mu kha le kro tI shwa ri b+ha ga pad+ma rgya bde klong 'dus na snying dza sha yu ti b+h+yo dzaH__badz+ra laM te ha/__g+hr-i sa mu haM ha/__dz+wa la ba raM ha/__bi shas na ti ha/__bi yaM yaM te ha/__hU~M nyid zhi mu kha le b+ha ga pad+ma rgya hU~M hU~M/__hU~M badz+ra shAn+tiM pad+ma ku ru te b+h+ye/__badz+ra sUr+Ya byi ta a to ye/__badz+ra sring 'gro byi ta a to ye/__badz+ra keM keM/__badz+ra ta keM ta keM/__badz+ra ni la ni la/__badz+ra lan ta lan ta/__oM mu tri ni/__a shan tri ni/__ba ga dan tri ni/__kha mu na dun tri ni/__badz+ra za'aM g+h+raM mu raM shaM/__badz+ra kha rag snying kha rag__/trag rak+sha mu tra/__trag rak+sha mu tra/__ba phun tra rak+sha/__phra ban rA ga ting+ta b+h+yo/__pra g+hi wang g+hi b+h+yo/__b+h+yo hU~M ka ri ka__/pa rod da rod/__ni la chur mi ti/__kha TAM ga__/ta la tsa la/__pad+ma tsan+d+ha/__mgur rak+to/__ding saM ding saM e A ral+li/__bu byi ru lu b+h+yo/__trag rak+sha/__badz+ra a ting b+h+yo/__pa ting b+h+yo/__su ting b+h+yo/__mu ting b+h+yo/__badz+ra shAn+tiM b+h+yo/__dun+ting b+h+yo/__har ting b+h+yo/__grub ting b+h+yo/__te pang b+h+yo/__a par lan+d+ha b+h+yo/__da la dun b+h+yo/__d+hi na ma ma las b+h+yo/__badz+ra ru lu ma ma rak+sha b+h+yo/__rat+na du lu ma ma ya ma b+h+yo/__pad+ma ru lu ma ma nA ga le b+h+yo/__karma ru lu ma ma yak+sha na b+h+yo/__dbus su bcom ldan 'das dpal chen mngon rdzogs rgyal po yab yum/__mdun dang rtsibs bzhi la rtag pa'i rgyal mo lnga/__g.yas g.yon tu bde 'gro dang thod phreng*/__de rgyab phyogs kyi pad 'dab bzhi la khros ma bzhi dang dgyes sde bzhi/__mtshams bzhir sbas pa'i ma bzhi/__de rgyab pad+ma bcu drug la dman mo bcu drug__/lce mchan bzhi la dmag rgyal ma bzhi/__gru chad bzhi la gru 'degs ma bzhi/__nang gi sgo bzhir sring mo bzhi/__phyi'i khyams sgor dbang phyug nyi shu rtsa brgyad sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs ma 'dres yongs su rdzogs par gsal bar gyur/__badz+ra sa ma ya dzaH__hU~M/__don dam byang chub sems kyi dkyil 'khor na/__/rang byung che mchog khro bo'i skur bstan pa/__/dbyings las sprul pa'i ma tshogs lhun gyis grub/__/gdug pa 'dul phyir 'khor bcas gshegs su gsol/__/oM e h+ye hi shrI he ru ka dz+nyA na mA tri ma hA ku ru dr-i sh+ya hoH__sa ma ya/__dzaHhU~M baM hoH__dpal chen bla med he ru ka__/dbyings dang ye shes dman mo'i tshogs/__/zhing bsnol zhing rkyang gdan steng du/__/dges shing brtan par bzhugs su gsol/__pra be sha ya phaT/__A be sha ya a/__dz+nyA na mA tri tIp+ta badz+ra/__a ti pU hoH__pra ti pU hoH__hU~M/__lag gi 'du byed bsgom pa ni/__/ye shes lnga yi 'phro 'du las/__/mchod pa'i 'od zer phyogs bcur 'phro/__/phyag rgya'i mchod pas mnyes gyur cig__/mu dra pU dza hoH__badz+ra d+hI bya/__badz+ra d+hU pe/__badz+ra puSh+pe/__badz+ra A lo ke__/badz+ra gan+d+he/__badz+ra nai bid+ya hU~M/__hU~M/__rang byung gdod nas rnam par dag__/rtsa brgyad stong las sbyar ba'i sman/__/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/__/ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/__/rgyud lnga'i sems can kun sgrol phyir/__/dug lnga sel ba'i bdud rtsi 'di/__/dpal chen che mchog yab yum dang*/__/ma mo mkha' 'gro'i tshogs rnams la/__/bdag cag dad pas 'bul lags kyis/__/bzhes te 'phrul gyi dngos grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__'dod yon ma chags gtor ma dang*/__/rang byung bdud rtsi a mr-i ta/__/thugs rje chags pa'i rak+ta dang*/__/rnam rtog chos nyid dbyings su sgrol/__/yum ni chos kyi dbyings su sbyar/__/skye med chos kyi dbyings su thim/__/ma hA ba liM ta/__pany+tsa a mr-i ta/__ma hA rak+ta/__ta na ga Na pU dza d+harma d+hA tu AH__hU~M/__mnyam nyid mi g.yo bde chen chos nyid la/__/ye shes lnga rdzogs sku lnga lhun gyis grub/__/sku gsung yon tan phrin las thugs kyi bdag__/dpal chen bde mchog dpal la phyag 'tshal bstod/__hU~M/__snang srid thams cad yum gyi b+ha ga'i klong*/__/dus gsum bde gshegs 'byung ba lnga las bskyed/__/skye 'gro ma lus 'byung ba lnga la rdzogs/__/'das dang ma byon 'byung ba lnga yi dbyings/__/'byung ba lnga nyid yum gyi b+ha ga'i klong*/__/bde chen yum gyi klong la phyag 'tshal bstod/__/nam mkha'i lus can gar yang thogs med cing*/__/'dod rgur sgyur ba'i gzugs can 'phrul mo che/__/ma sring byams pa'i tshul gyis grogs mdzad ma/__/phyi nang mkha' 'gro'i tshogs la phyag 'tshal bstod/__/ces pa rnams kyis dkyil 'khor bskyed bstim mchod bstod mdor bsdus grub nas gsol ba gdab pa ni/__spos dang rdor dril thogs la/__hU~M/__mi mngon mkha' dbyings dkyil 'khor na/__/dpa' bo mkha' 'gro rnams bzhugs pa/__/thams cad bdag la dgongs su gsol/__/slob ma rnams la phan pa dang*/__/khyed rnams la yang mchod pa'i phyir/__/rdo rje can dag bdag gis ni/__/nangs par shes rab dkyil 'khor bri/__/rjes su brtse bas 'dir bzhugs la/__/byin gyis brlab par mdzad du gsol/__/lan gsum brjod do/__/bzhi pa bum pa sta gon ni/__gsang ba'i bum pa mtshan ldan chang ngam dri'i chus bkang ba lnga stegs bu'i phyogs bzhi dbus lngar 'phrul stegs la bkod pa'i dbus kyi thod par bdud rtsi dri chen/__shar du byang sems dkar po/__lhor sha chen nam klad pa/__nub tu pad+ma rak+ta/__byang du dri chu rnams gong mas sbyar ba'i skyobs ldan btab/__ma 'byor na thams cad la chos sman nam bdud rtsi ril bu sbyar/__thod pa lnga'ang ma 'dzom pa'ang spyi 'gro byed na/__rgya gzhung las/__ma nus gzhan dang mthun pa la/__/lnga tshan lnga yi chu dang ldan/__ces gsungs pas bum pa nyer lnga'i bcud ldan lnga bshams kyang chog par bshad/__gang ltar mchod pa gsar du bsham pa'ang kha gsos la gong smos ltar byin brlab/__oM ma hA shU n+ya tA sogs kyis stong par sbyang*/__stong pa'i ngang las/__hU~M las bum pa dur khrod rol pa'i gzhal yas khang sogs gong gsal lha sta gon skabs ltar gsal btab la/__snyan gsan/__spyan 'dren nas mchod bstod kyi bar yang de ltar bya/__gzungs thag blang*/__dmigs pa spyi mtshungs gsal btab la snying po ci nus bzlas/__mthar mchod bstod mdor bsdus dang yig brgya brjod/__oM AHhU~M gis mchod yon phul bas/__bum pa'i lha rnams chags pa chen pos 'od du zhu bas byang chub sems kyi rang bzhin rdo rje bdud rtsi'i chur gyur/__ces mos la bcas rnams yol bas bsgrib bo/__/las bum du bka' ma spyi 'gros ltar dbyings phyug ma bskyed bzlas byas na legs par mngon cing las kyi lha spyi 'gros kyang chog go__/lnga pa slob ma lhag par gnas pa ni/__so shing*/__dung chu/__ku sha__/mdud pa lnga btab pa'i srung skud dmar po/__dri'i chab/__mchod pa lnga/__maN+Dal sogs nye bar bsdog__/bgegs gtor bsham/__de nas snod du rung ba'i slob ma rnams las bum gyis phyi rol du khrus bya/__bgegs gtor byin rlabs bsngo ba bden brjod spyi mthun dang*/__las byang ltar/__hU~M/__ma mo gsang ba'i dkyil 'khor sogs kyis mtshams bcad/__thun brab/__gu gul bdug__/srung 'khor bsgom/__phyag bcas gral du 'khod pa la sems bskyed gsal gdab/__chos bshad ji ltar 'os pa dang khyad par/__de la de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba ma lus pa gcig tu bsdus te sgrub pa'i thabs kyi nye lam ngo mtshar rmad du byung ba sgrub pa chen po sde brgyad du grags pa la/__'jig rten las 'das pa'i sgrub sde lnga/__'das ma 'das cha snyoms su ston pa gcig__/'jig rten pa gtso bor bstan pa gnyis rnams su bzhugs pa'i nang tshan 'dir cha snyoms ma mo rbod gtong gi sgrub sdai ston pa'i skabs su babs pa yin/__de'ang chos kyi dbyings kun bzang mu kha le'i mkha' klong gting dpag dka' bar dpal chen he ru ka mngon rdzogs rgyal pos bsam gyis mi khyab pa'i cho 'phrul chen pos las kyi ma mo rnams dam la bzhag cing srid pa ma rgyud gy-i dkyil 'khor chen po sprul bshad mdzad de rgyud sde mtha' yas pa gsungs pa rnams lha gnod 'dul gyi rgyal po rdo rje sems dpas bsdus te lha mo yongs 'khyud bde ma sogs mkha' 'gro rnams la gnyer gtad/__mnyam med shAkya'i rgyal po'i bstan par gsang chen nges pa'i theg pas 'dul ba'i skabs su babs pa na 'phags yul gyi _grub pa'i dbang phyug rnams la bka' so sor babs pa las/__gsung rdo rje bde ba chen po pad+ma thod phreng rtsal nyid nges don tu rgyud kyi bdag po dpal he ru ka nyid las gzhan tu ma dmigs kyang*/__drang don tu slob dpon chen po du ma las sgrub sde brgyad kyi rgyud lung man ngag ma lus pa gsan pa'i tshul bstan cing*/__khyad par ma mo'i skor rnams gu ru nam mkha'i rgyal po shAn+tiM gar+b+ha dang*/__pra b+ha hasti/__d+ha na saM skr-i ta gsum las gtso bor gsan/__rtsa ba'i rgyud ma mo srid pa bem chen po/__/de'i snying phyung ba srid pa rgyud lung*/__dgos pa'i cha rkyen rgyud lung chen mo bzhi/__bshad pa'i rgyud ma mo 'bum tig__/man ngag gi rgyud rin chen phra bkod/__/thams cad kyi dka' ba gcod pa'i rgyud gsang rgyud rol pa/__rin po che gter gyi rgyud gnyis/__yan lag phan bya'i rgyud lnga/__gnod bya'i rgyud lnga ste nyi shu po'i bka' babs/__gangs can gyi ljongs su skal ldan rje 'bangs rnams dang khyad par 'brog mi dpal gyi ye shes sogs la gnang bas lha dang gnyis su med pa'i dngos grub thob cing*/__rgyud kyi bshad pa dang smin grol gdams ngag gi rim pa zam ma chad par byon pas snga 'gyur gyi lugs 'dzin rnams la ma gshin phur gsum zhes yongs su grags/__phyis sprul sku+u ra shag chen pos ma mo sgang shar gyi rgyud lung man ngag gter du bzhes pa'i dus su ma mo lho 'grims su grags pa'i bka' ma'i smin grol dang chu bo gcig 'dres su gyur cing*/__srid pa bem chen dang sgang shar gter rgyu ma bu bsdebs pa'i bshad srol yang byung bar grags/__bka' brgyad kyi gzhung rnams su ma mo'i dkyil 'khor bzhugs kyang zur bka' shin tu dkon pas khungs che zhing gnad don dgos pa khyad par du 'phags pa'i dbang bskur bsgrub pa la sngon 'gro sta gon gyi rim pa dang*/__dngos gzhi dbang bskur ba'i rim pa gnyis su yod pa las/__thog mar slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu maN+Dal phul mdzod/__ces mtshams sbyar maN+Dal 'bul gzhug__/de nas sta gon gyi chos bcu rim par bsgrub pa'i thog mar rigs kyi sras su bskrun pa yin pas dmigs pa 'di ltar sgoms shig__/slob dpon dpal he ru ka yab yum du gsal ba'i thugs ka nas 'od zer byung*/__khyed rang rnams la phog pas gnyis 'dzin bag chags dang bcas pa sbyangs nas yi ge hU~M mthing nag tu gyur pa zhal du drangs/__sku'i dbyibs brgyud de yum gyi mkha' la phabs pas he ru ka phyag gnyis pa'i skur gyur pa mkha' gsang nas bton/__rang gi go sar pad+ma'i gdan la 'khod pa la gnang ba stsol bar mos shig__/bu tshur gsang ba'i chos 'di la/__/khyod ni tshul can snod yin te/__/shes rab zab mo'i cho ga 'di/__/khyod la yang dag bshad par bya/__/dus gsum bzhugs pa'i mkha' 'gros kyang*/__/skal ba can la phan phyir mdzad/__/bus kyang blo la go bar gyis/__/gnyis pa sdom pa thams cad kyi gzhi rten skyabs sems kyi bslab pa rgyud la ldan pa'i slad du/__bla ma rtsa gsum mchog gsum srung mar bcas pa la bdag gzhan nam mkha'i mtha' mnyam kyi sems can thams cad deng nas byang chub ma thob kyi bar skyabs su 'gro ba'i 'dun pa 'di'i rjes zlos mdzod/__sangs rgyas chos dang dge 'dun la/__/rtag tu bdag ni skyabs su mchi/__/mngon rdzogs dpal dang mkha' 'gror bcas/__/de rnams la yang skyabs su mchi/__/dkyil 'khor bdag por gyur pa yi/__/byang chub sems kyi dngos po ste/__/khyad par du yang slob dpon la/__/rtag tu bdag ni skyabs su mchi/__lan gsum/__ma gyur sems can thams cad rnam mkhyen rdzogs pa'i sangs rgyas kyi sa la 'god pa'i phyir smon pa byang chub mchog tu sems bskyed cing*/__'jug pa'i tshul khrims kyi sdom pa rnams legs par blangs nas tshul bzhin bsrung snyam pas 'di'i rjes zlos/__dkyil dang 'khor du bcas pa yi/__/dpa' bo mkha' 'gro ma rnams kun/__/de dag bdag la dgongs su gsol/__/bdag ni dus 'di nas bzung nas/__/ji srid byang chub ma thob par/__/bdag gis sdom pa legs par bzung*/__lan gsum/__gsum pa rgyud rnam par dag pa'i slad du/__yul khyad par can sgrib med mngon sum du bzhugs pa de dag gi spyan sngar sdig pa bshags shing dge ba la yi rang ba dang*/__gsang ba chen po'i chos 'khor bskul zhing rtag brtan chen por bzhugs gsol 'debs pa dang*/__khyad par gyi skyabs su 'gro zhing legs byas byang chub chen por bsngo ba'i tshig don rjes su dran pas 'di rnams kyi rjes zlos/__dpal ldan khyed ni dge sdig dpang po ste/__/bdag gis lus ngag sems kyi sdig pa'i tshogs/__/khyed kyi thad du 'gyod pas bshags lags na/__/thugs rje'i shugs kyis sgrib pa byang bar mdzod/__/khyed kyi khyad par yongs su 'phags pa ni/__/'gro ba'i don mdzad bdag don phun sum tshogs/__/dga' mthun phrag dog med pas spro ba ni/__/rjes su yi rang khyed kyi rgyud la 'bul/__/de ltar yon tan ldan pa'i sku mchog ni/__/mtshan bzang sum cu rtsa gnyis mthu stobs kyis/__/phyogs bcu dus gsum kun tu 'gro don mdzad/__/sgyu 'phrul drwa ba'i tshul gyis gsang ba'i 'khor lo skor/__/yang dag yon tan nyid kyi sku mchog ni/__/sgrib pa sbyang zhing bstan pa bsrung ba'i phyir/__/sems can zad par ma gyur bar du ni/__/mya ngan mi 'da' bzhugs par gsol ba 'debs/__/phyogs bcu dus gsum bzhugs pa yi/__/bla ma dpa' bo mkha' 'gror bcas/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun la/__/rtag tu bdag nyid skyabs su mchi/__/de ltar phyag 'tshal mchod dang bshags pa dang*/__/rjes su yi rangs bskul zhing gsol gdab na/__/dge ba 'di yis ngan song stongs gyur te/__/thams cad tshogs rdzogs byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__bzhi pa smin grol rnams kyi rten dang srog tu gyur pa rdo rje theg pa'i 'dul bar ji skad gsungs pa'i dam tshig mtha' dag rgyud la brten par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__/bla ma dpa' bo mkha' 'gror bcas/__/ma lus bdag la dgongs su gsol/__/bdag ming dus 'di nas bzung nas/__/byang chub chen por mchis kyi bar/__/rtsa ba'i dam tshig gsum la gnas/__/yan lag dam tshig lnga rnams sbyang*/__/rdzogs pa spyi yi dam tshig bzung*/__/khyad par dam tshig nyams su blang*/__/'di ni ma mo'i khyad par te/__/spyi yi dam tshig dag kyang bzung*/__lan gsum/__lnga pa sgo gsum byin gyis brlab pa yin pas dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__khyed rang rnams dpal he ru ka'i skur gsal ba'i spyi bor zla ba la oM dkar po las rnam snang dkar po 'khor lo dang dril bu 'dzin pa/__/mgrin par pad+ma la AHdmar po las mtha' yas dmar po pad+ma dang dril bu 'dzin pa/__snying gar nyi ma la hU~M sngon po las mi bskyod pa sngon po rdo rje dang dril bu 'dzin pa/__longs spyod rdzogs pa'i chas can tu gsal ba'i 'od kyis lus ngag yid gsum gyi sgrib pa sangs kyis bsal bar mos shig__/bdud rtsi'i chu blud la/__oM AHhU~M brjod/__sgo lnga'i dbang po la nye bar spyod pa rnams kyis mchod par mos shig__/oM badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha swA hA/__zhes me tog dbu la 'bul ba nas/__zhal zas ljags la 'bul ba'i bar bya/__drug pa dngos grub kyi ltas brtag pa'i slad du so shing sor bco brgyad pa dri yis byugs shing me tog gi cod pan can 'di nyid thal mo'i bar du zung la dngos grub kyi ltas legs par bstan tu gsol snyam du yid kyis dmod pa 'dor ba dang lhan cig mi smra bar maN+Dal du 'dor bar zhu/__zhes so shing sbyin la 'dor gzhug__/rtse mo gyen tu bstan na dngos grub rab/__phyogs bzhir 'bring*/__mtshams bzhir tha ma/__gal te 'og tu bstan na sa 'og gi dngos grub 'grub par gsungs so/__/bdun pa 'bru gsum gyi byin gyis brlabs pa'i khyor chu byin pas ngag gi dri ma byang bar mos shig__/oM AHhU~M zhes bzlas la dung chu blud/__brgyad pa zab mo'i chos bshad pa ni 'di la gsan 'tshal/__'jig rten tu ni kun mkhyen rnams/__/u dum+ba ra'i me tog bzhin/__/brgya la 'ga' 'am res 'ga' zhig__/'byung srid kun gyi thun mong min/__/de bas kyang ni rnyed dka' ba/__/gsang sngags zab mo'i cho ga 'dis/__/skye ba 'di nyid kho na la/__/sems can sangs rgyas sgrub byed pa/__/bu khyod la ni sbyin par bya/__/da ltar bskal pa grangs med nas/__/bsags pa'i sdig pa thams cad ni/__/de dag zad par 'gyur ba ni/__/zab mo'i dkyil 'khor mthong bas so/__/dgu pa rmi lam kyi ltas brtag pa'i phyir bkra shis dag byed rtswa'i mal stan sbyin par mos shig__/ku sha las chus bsang*/__shU n+ya tAs sbyang*/__oM AHhU~M bzlas la lag g.yas g.yon tu sbyin/__de ltar byin pa'i ku sha'i chun po chung ba sngas dang che ba stan gyi don tu zung zhig__/bcu pa srung skud dmar po mdud pa lnga ldan skyes pa'i dpung pa g.yas dang bud med kyi g.yon tu bcings pas bar gcod kyi bgegs thams cad las bsrung ba byas par mos shig__/oM AHhU~M swA hA/__zhes dpa' bo 'bru lngas btab pa sngags de brjod la bcing*/__do nub bla ma dang dpal chen mngon rdzogs rgyal po yid la dran pa'i rnal 'byor gyis nyol la rmi lam gyi ltas brtag par gyis shig__/de rnams kyis sta gon gyi rim pa grub pa lags pas dge ba gzhan don tu bsngo bar mdzod/__ces bsngo smon brjod la slob ma rnams gyes/__/slob dpon gyis sta gon gyi lha la mchod bstod bya/__nus shing lcogs na chos skyong gtor 'bul dang cha gsum yang btang*/__ma lcogs na chad skyon med/__gang ltar rdo _rje 'degs pa'i rgya dang*/__oM badz+ra ut+tiSh+Tha/__zhes pas/__sta gon gyi lha rnams nam mkha'i dbyings su bzhugs par bsams la tshom bu mchod pa rnams bsdu'o/__/rtsa ba'i gnyis pa dbang don sgrub cing mchod pa ni/__stegs bur ras bris kyi dkyil 'khor bkram/__ma 'dzom na tshom bu lha grangs gnas ma 'chol bar bkod pa'i dbus dang phyogs bzhir rkang gsum kyi khar sngar sta gon byas pa'i gsang bum lnga po ma nor bar bzhag__/dbang phyug nyer brgyad nas mngon rdzogs yab yum bar gtso 'khor lha tsaka tshang ba dbus/__dbu rgyan lho/__rdo rje rtse dgu nub/__dril bu byang*/__yab yum phyag mtshan rdor dril mdun/__mtshams rnams su dur khrod chas dang phyag mtshan rnams kyi tsakli/__gsang dbang thod chang mngar gsum sbyar ba/__rig tsaka__/me long dwangs pa/__ral gri sogs rigs rtags lnga so sor phral ba rnams ci bder bzhag__/'dzom na mnga' gsol chas gdugs dkar po/__/gzhan yang mig dar cod pan gser thur phyag shing sogs nye bar mkho ba rnams kyang 'du bya/__dkyil 'khor rgyab ngos su dpal gtor mtheb kyu bdun cu rtsa lngas bskor cing rgyan spros gdugs mthing ga dar sogs kyi rgyan ldan/__g.yas g.yon tu sman rag__/mthar phyi mchod bskor bsham/__rgyal mtshan bzhi dang 'phan la sogs pas kyang brgyan cing bag dro brjid chags bya/__tshogs kyi yo byad/__brtan gtor sogs kyang bsdog__/nangs par slob dpon gyis rnam 'joms sogs bzlas pa'i sngags chus phyi khrus bya/__sems can thams cad dpal he ru ka'i go 'phang la 'god par 'dod pa'i byang chub sems bskyed kyi nang khrus/__rnam par mi rtog pa'i stong nyid spros bral la blo bzhag pa'i gsang khrus dang ldan pas spos bltam/__rol mo bsgrags la/__hU~M/__mkha' dbyings dag pa'i dkyil 'khor na/__/dpa' bo mkha' 'gro rnams bzhugs pa/__/don gyi rnam rtog mi mnga' yang*/__/bdag gis slob mar dbang bskur phyir/__/dkyil 'khor 'di la byin gyis rlobs/__/zhes brjod la sta gon gyi lha nam mkhar bzhugs pa rnams gzugs brnyan gyi dkyil 'khor la thim par mos/__de nas tshig bdun dang brgyud 'debs sngon du 'gro bas mtshams gcod nas brtsams te phrin las kyi gzhung bsrang*/__bdag mdun dbyer med kyi dkyil 'khor dbyings ye zung 'jug gi tshul du bsgom/__/bzlas pa'i skabs mdun dkyil gyi go sar dzaba? khang phyes la bzlas pa ci nus bya/__bum pa rang byung gi gzhal yas khang du lha rnams dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__rang srog sngags kyi 'od zer sogs kyis gsal btab la bum bzlas byas pa'i mthar/__gzhi bstod nongs bshags/__bum lha 'od zhu bya/__dzaba? khang mi bsdu bar dbang don tu bzhag na rtogs dgongs dman pa la rnam pa 'char bde/__de nas srung ma'i gtor 'bul dang tshogs byin rlabs nas bsgral bstab grub kyi bar gtang*/__rig pa'i me tog dor bas chog kyang*/__gzhung las/__bla mas ye shes dkyil 'khor las/__ting nge 'dzin gyi dbang rnams zhu/__zhes 'byung bas dmigs pa tsam gyis bdag 'jug rdzogs par grub na mchog yin la/__mi 'grub na/__hU~M/__thabs kyis spyod pa'i 'gro don tu/__/byams dang snying rjes gang 'dul ba/__/sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i/__/dbang dang dngos grub 'dir stsol cig__/snying po'i mthar/__ab+hi Shiny+tsa a btags pa brjod la/__ye shes kyi ma mo rnams kyis ye shes kyi dbang bskur/__las kyi ma mo rnams kyis rdzu 'phrul mthu'i dbang bskur bas gsang mchog rdzogs pa'i dbang chen brnyes par bsams la slob ma gzhug pa'i gnang ba nod do/__/gsum pa dbang bskur dngos la gnyis/__'jug pa dang dngos gzhi'o/__/dang po la'ang gnyis/__/phyi 'jug dang nang 'jug go__/dang po ni/__sta gon byas pa'i slob ma rnams phyi rol du khrus bya/__phyag bcas gral du 'khod/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal btab la/__de'ang snang srid ma mo rtsa rlung thig ler rnam dag gi dgongs pa la byang chub pas ye shes kyi ma mo dang gnyis su med cing las dang 'jig rten gyi ma mo'i stong srog la rang dbang thob pa'i he ru ka dpal rdo rje thod phreng rtsal gyis 'jig rten gyi khams la phan bde bla na med pas skyob cing mthar thug mchog la sbyor ba'i slad du/__ma mo'i rgyud lung nyi shu'i yang bcud mkha' klong gsang ba lha mo sgyu 'phrul gyi rgyud don man ngag du dril ba ma mo sgang shar gyi skor rnams mdzad cing bod du skal ldan rje 'bangs rnams la stsal/__rgyud dang man ngag zab mo rnams la gang zag ras chod mkhan gyi bslad mi zhugs pa dang dus snyigs ma'i 'gro ba phan bde'i btsas su gal che bar dgongs te mon yul spa gro gcal gyi pha wang sdig ru can brag rta khab tu gter rgyas btab pa/__ji skad du/__lho brag mkho mthing sbas pa'i gter kha 'di/__/mi bzhag 'don pa'i rtags de brtan nas 'byung*/__/ra shag gter ston mdos la mkhas pa 'byung*/__zhes lung bstan pa sprul pa'i lo tsA ba chen po bai ro tsa na dang*/__'brog mi dpal gyi ye shes zung du 'jug pa'i rnam 'phrul/__/yar 'brog gnyan gyi gter ston sprul sku chen po ra shag chos 'bar ram bsod nams rdo rjes spyan drangs te dbus pa klu seng sogs las rim par brgyud cing rgya cher dar ba'i smin byed kyi rgyun srol phyis su bka' brgyad bde gshegs 'dus pa sogs dang don gyis chu bo gcig 'dres su 'ang gyur pa ste/__ring brgyud gter chen 'gyur med rdo rje las tshig brgyud bar ma chad du byon pa dang*/__nye brgyud gsang ba kun gyi mnga' bdag 'jigs bral gyi slob dpon chen po bka' babs drug ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gu ru rin po che nyid yar rje o rgyan gling pa'i skur bstan nas smin grol chig rdzogs su stsal/__ra shag chen po'i bka' srung ma mo bya rog gdong mas kyang gter dpe pod bzhi phul nas bka'i gnyer gtad zhus pa'i gzigs snang byung ba'i rjes thog tu kho bo cag la zab rgyas kyi bka' drin du stsal bas byin rlabs kyi gzi byin gzhan las kyang khyad par du 'phags pa/__dpal chen mngon rdzogs rgyal po'i dkyil 'khor du dbang bskur ba la sngon 'gro 'jug pa'i chos dang*/__dngos gzhi dbang bskur ba gnyis su yod pa las thog mar 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes 'bul du gzhug__/mtshams sbyor spyi mthun byas la 'bru gsum gyis sngags pa'i mig dar dang me tog sbyin/__de nas phyi 'jug gi thog mar rigs dang mos pa dri ba yin te/__bu khyod las 'phro ci la dad/__ces dris pa'i lan rjes zlos/__bdag ni skal ba bzang po lags/__/las 'phro gsang ba'i chos la dad/__ces bya/__yang slob dpon gyis/__bu tshur shog cig skal ba can/__/khyod ni ci dang ci la dga'/__/'dod don gang yin khyod kyis smros/__zhes pa'i lan gsol ba 'di'i rjes zlos/__/bdag ni gsang ba'i dkyil 'khor la/__/rab tu blta bar 'tshal lags so/__/zhes brjod me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma dam pa ye shes lha/__/mkha' 'gro'i 'khor dang bcas pa la/__/lus ngag yid kyis phyag 'tshal lo/__/shes rab ma mo'i dkyil 'khor du/__/slob dpon gyis ni bdag gzhug 'tshal/__lan gsum/__bla mas/__'jig rten 'jig rten 'das pa yi/__/mya ngan 'das pa'i grong khyer mchog__/mkha' 'gro'i dkyil 'khor dam pa 'dir/__/rigs kyi bu mchog 'jug pa na/__/dad pa gsum dang ldan mi ldan/__/sdom pa gsum la brten nam ci/__/gsang ba'i don la dad mi dad/__/smos shig skal ldan rigs kyi bu/__/zhes dris pa'i lan btab par mos la 'di'i rjes zlos/__dad pa gsum dang ldan pa lags/__/sdom pa gsum la brten par bgyi/__/gsang ba'i don la shin tu dad/__ces bya/__sdom pa bsgrag pa 'di la gsan 'tshal/__rigs kyi bu mchog tshur nyon cig__/grong khyer las kyang grong khyer te/__/mya ngan 'das pa'i grong khyer mchog__/ma mo'i dkyil 'khor dam pa 'dir/__/rigs kyi bu mchog 'jug pa na/__/rtsa ba'i dam tshig gsum la gnas par gyis/__/yan lag dam tshig lnga rnams spyad par gyis/__/rdzogs pa spyi yi dam tshig bzung bar gyis/__/khyad par dam tshig nyams su blang bar gyis/__zhes dang*/__bla mas ji ltar bsgo ba'i dam tshig dang sdom pa mtha' dag tshul bzhin bsrung snyam pa'i yid kyis rjes zlos/__/bla ma dpa' bo mkha' 'gror bcas/__/ma lus bdag la dgongs su gsol/__/bdag ming dus 'di nas bzung nas/__/byang chub chen por mchis kyi bar/__/rtsa ba'i dam tshig gsum la gnas/__/yan lag dam tshig lnga rnams spyad/__/rdzogs pa spyi yi dam tshig bzung*/__/khyad par dam tshig nyams su blang*/__/'di ni ma mo'i khyad par te/__/spyi yi dam tshig dag kyang bzung*/__lan gsum/__de nas slob dpon gyis khyed rang rnams kyi srin lag nas bzung ste dkyil 'khor chen po'i shar la sogs pa'i sgo bzhir tshad med pa bzhi'i rang bzhin sgo ma gdong can bzhi la sngags kyis bskul te sgo phyes te nang du gzhug par mos shig__/oM badz+ra aM ku sha dzaH__pra be sha ya phaT/__oM badz+ra pA sha hU~M/__pra be sha ya phaT/__oM badz+ra s+pho Ta baM/__pra be sha ya phaT/__oM badz+ra gan+d+he ho:__pra be sha ya phaT/__slar shar sgo nas nang du zhugs te khyams su 'khod par mos la 'di'i rjes zlos/__A khaM bI ra hU~M/__de rnams kyi dkyil 'khor phyi nas 'jug pa'i bya ba grub nas/__gnyis pa nang 'jug ye shes pa dbab pa'i sngon 'gro phan yon dang nyes dmigs dang gnyis ka dang slob dpon bka' gnyan pa'i sgo nas dam la bzhag pa bzhi po rim par 'byung ba lags pas thugs la nges par zhu/__rdo rje spyi bor bzhag la/__rigs kyi bu mchog tshur nyon dang*/__/deng 'dir mngon rdzogs 'khor bcas kyi/__/nang du khyod ni gzhug pa yin/__/slob dpon lung ldan nga yis kyang*/__/mngon rdzogs rgyal po 'khor bcas kyi/__/ye shes khyod la bskyed par bya/__/rigs kyi bu mchog khyod kyis ni/__/ma mo mkha' 'gro 'khor bcas kyi/__/dngos grub dam pa thob gyur na/__/dngos grub gzhan lta smos ci dgos/__/khyod kyis dal ma mthong ba yi/__/drung du nam yang smra mi bya/__/gal te smras par gyur na ni/__/dam tshig nyams te dmyal bar 'gro/__rdo rje snying gar bzhag la/__dpal ldan mngon rdzogs rgyal po yang*/__/khyod kyi snying la yang dag zhugs/__/gal te tshul 'di smras na ni/__/de ma thag tu bral te gshegs/__bdud rtsi'i dam chu sbyin la/__hU~M/__'di ni khyod kyi dmyal ba'i chu/__/dam tshig nyams na sreg par byed/__/dam tshig bsrung na dngos grub ni/__/rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub/__ces dang*/__tha tshig rdo rje'i bro bor ba 'di'i rjes zlos/__/oM sarba pany+tsa a mr-i ta ha na ha na na ra kan/__yang rdo rje spyi bor bzhag la/__'di nas brtsams te thams cad du/__/khyod kyi mngon rdzogs nga yin gyis/__/khyod kyis nga la brnyas ma byed/__/gal te brnyas par gyur na ni/__/tshe yi dus byas dmyal bar ltung*/__/de nas ye shes pa'i byin rlabs dbab pa la thog mar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__bla ma dam pa dgongs su gsol/__/mngon rdzogs rgyal po 'khor bcas pa/__/de ring bdag la dbab tu gsol/__lan gsum/__khyed rang rnams lus gnad g.yo med drang por bsrang*/__ngag gi gnad srog rtsol kha sbyor du chings/__sems kyi gnad skad cig kyang ma yengs par dmigs pa 'di bzhin tu sgoms mdzod/__oM ma hA shUn+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__snang srid thams cad yum gyi b+ha ga mkha' klong gnyis su med pa bde ba chen po'i dkyil 'khor du lhun gyis grub pa'i dbus su/__khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar pad+ma nyi zla ma mo bsnol ba'i gdan la dbyings rig zung 'jug gi ngo bo yi ge hU~M mthing nag__/de yongs su gyur pa las khyed rang rnams skad cig gis dpal chen mngon rdzogs rgyal po mthing nag zhal gsum g.yas dkar g.yon dmar ba/__phyag drug gi g.yas gsum rdo rje ral gri dgra s+t+wa/__g.yon gsum dril bu rnge'u chung sbrul zhags bsnams pa/__zhabs bzhi 'dor thabs su bgrad pa/__dpal gyi chas bcu dur khrod kyi chas brgyad gar gyi nyams dgu ldan pa/__yum dbyings kyi mu kha le sngon mo zhal lnga dkar ser dmar ljang mthing ka'i mdangs can/__phyag drug g.yas gsum rdo rje dril zhags bdud rtsi'i gwa'u/__g.yon gsum dril bu ban+d+ha zhing g.yab thogs pa/__zhabs brgyad kyi mkha' bzhi thabs dang sbyor ba/__ye shes kyi me dpung 'bar ba'i klong du bzhugs pa'i spyi bor oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M gis mtshan pa dang*/__slob dpon yang dpal chen he ru ka dngos su gsal ba'i thugs ka nas 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros/__'og min chos dbyings me ri 'bar ba'i zhing khams/__steng phyogs 'khor ba yongs sgrol gyi dur khrod la sogs pa nas dpal chen mngon rdzogs rgyal po yab yum srid pa ma rgyud mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor dang bcas pa dus mtha'i char sprin 'khrigs pa ltar nam mkha' gang bar byon nas khyed rang rnams la thim par mos shig__/'bebs pa'i rdzas bsreg__/rol mo sna tshogs bsgrag__/bshugs glus bskul te dbyangs dang bcas pas/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i dus la bab/__/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/__/byin gyis rlobs pa'i dus la bab/__/dbang mchog bskur ba'i dus la bab/__/dngos grub stsol ba'i dus la bab/__/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob bcom ldan 'das/__/dbang chen dbang skur bcom ldan 'das/__/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/ma mo gsang ba lhun grub dkyil 'khor 'dir/__/bdag cag las kyi 'bras bu mchis par mdzod/__oM badz+ra bo d+hi tsit+ta sa ma ya hoH__oM badz+ra A be sha ya a/__mang du brjod la byin dbab/__de ltar dbab pa'i ye shes pa'i byin rlabs byang chub ma thob kyi bar du sgo gsum la brtan par byas par mos/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes rdo rje rgya gram mgor bzhag__/spyan dar gyi 'og nas dkyil 'khor gyi bar snang du ltos la kha dog ji ltar mthong ba smros shig__/ces dris la dkar po mthong na zhi ba/__ser po mthong na rgyas pa/__dmar po mthong na dbang*/__nag por mthong na mngon spyod/__ljang gu'am sna tshogs mthong na las sna tshogs 'grub par gsungs so/__/sngar byin pa'i me tog de nyid rigs dang 'brel ba'i lha la 'bul ba'i mos pas rjes zlos/__sngon tshe ye shes grub pa'i lha/__/de ring bdag la 'bab gyur cig__/badz+ra pra tIts+tsha hoH__zhes 'dor du gzhug__/me tog rang rigs kyi lhas bzhes te slar yang dbang rtags cod pan gyi tshul du spyi bor bcings bar mos shig__/me tog rin chen la sogs pa/__/gang la phog pa rigs kyi lha/__/gtso bo'i rigs de grub nas kyang*/__/dngos grub nyid de gong na med/__ces pas cod pan spyi bor bcing*/__ma rig pa'i mig dbye bar gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos/__'jig rten ma rig mun pa yis/__/bdag ni ldongs par gyur lags na/__/bde bar gshegs pa'i thugs rje yis/__/bdag gi mig 'di dbye ru gsol/__zhes zhu/__slob dpon gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bu byung nas ma rig pa'i sgrib g.yogs phyal gyis bsal bar mos/__sngon gyi mig mkhan rgyal po yis/__/mig gi ling thog bsal ba ltar/__/bcom ldan mngon rdzogs rgyal po yis/__/bu yi mi shes rab rib bsal/__oM badz+ra dz+nyA na tsak+ShuHpra be sha phaT/__mig thur gyis mig dar bsal/__phyag shing gis dkyil 'khor mtshon la/__dkyil 'khor bzang po 'di la ltos/__/da ni dad pa rab tu bskyed/__/gsang ba'i don la mos par gyis/__/'gro ba kun gyi don yang sgrubs/__/khyod ni shes rab rigs su 'gyur/__/dag pa ye shes kyi spyan thob pas rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor mngon sum du mjal bar gyur pa ni/__'byung bzhi ri rab dang bcas pa'i steng du dur khrod rol pa'i gzhal yas khang yangs shing rgya che ba rgyan dang bkod pa tshad med pa/__dur khrod brgyad rdo ra me ri dang bcas pas bskor ba'i dbus mthing nag gru gsum 'bar ba'i lte bar dregs pa phyogs skyong gi gdan/__sprul pa ma mo'i gdan/__sri zhu 'od kyi gdan rnams rim par brtsegs pa'i steng du dpal chen bla med he ru ka mngon rdzogs rgyal po la yum kun bzang mu kha les 'khril ba mdun gyi zla gam la rtag pa'i rgyal mo bkrag gsal 'bar/__de rgyab 'khor lo rtsibs bzhi la rtag rgyal rigs bzhi/__mchan g.yas g.yon tu srid pa bde 'gro dang nyi zla thod phreng*/__de rgyab pad+ma 'dab brgyad kyi phyogs bzhir khros ma bzhi dang dgyes sde bzhi/__mtshams bzhir sbas pa'i ma bzhi/__de rgyab 'dab ma bcu drug la las kyi ma mo nyer brgyad/__lce mchan bzhi la dmag gi rgyal mo bzhi/__nang gi sgo bzhi la sring mo bzhi/__phyi'i khrag khyams la dbang phyug nyer brgyad dang bcas pa bkra lam gyis mjal bar mos la dad mos spro dga'i shugs bskyed 'tshal/__de'ang don dbyings kyi ma mo chos kyi dbyings su ngo bo nyid kyi skur bzhugs pa nyid/__brda ye shes kyi ma mo rigs lnga'i zhing du longs skur snang ba/__rtags rang bzhin gyi ma mo rang gi__/rtsa dang thig le la dwangs ma'i 'od du gsal ba'i rang mdangs/__rtsal dam tshig gi ma mo snang srid khyab par gnas pa ste rtsa rlung rnam dag gi dgongs pa rgyud las gsungs pa 'di la gsan pas khyab par gda'/__'od chen kha dog sna tshogs zhes/__/kun gzhi dwangs ma rin po che/__/glang chen mgo yi mu tig bzhin/__/byang chub sems kyi mu tig gnyis/__/tsit+ta khong gi sbub na gsal/__/sa dang khrag dang drod dang dbugs/__/'byung ba dwangs ma'i rtsa bzhi ni/__/spyi gtsug rkang mthil khyab par rgyu/__/khros pa'i ma bzhi don gyis 'char/__/de las gyes pa'i 'od zer brgyad/__/rnam shes brgyad kyi dwangs ma brgyad/__/sgo lnga'i tsit+ta'i rtsa la gnas/__/sbas dang dges sde'i rang bzhin 'char/__/bde chen byang chub sems kyi gnas/__/thig le mu tig phreng ba 'dra/__/pho brang klad pa'i rgyas na gnas/__/oM las rigs lnga'i sa bon rdzogs/__/de las gyes pa'i rtsa gnyis las/__/me rlung rtsa la gnas par bshad/__/dpag bsam shing ni byang chub lam/__/thig le drug la ma mo drug__/srog rtsa tshangs pa'i sbu gu la/__/bcud ni khrag sha ma sha tsam/__/'od zer ma mo gsum gyi gnas/__/mdor bsdus srid pa'i ma bzhi bskyed/__/phyi nang thig le dkar dang sngo/__/dpa' bo rtsa la thig le bdun/__/dwangs ma'i chu ni rnam shes gsal/__/mig sogs dbang po kun la gnas/__/a wa d+hU ti g.yas dang g.yon/__/thabs dang shes rab 'od zer las/__/rtsa yig g.yas dang g.yon la gnas/__/mgrin pa byang chub bshang lam nas/__/steng 'og spo nas thig le gnyis/__/phra rags rtsa la thig le bcud/__/srid pa mngal du 'jug byed pa/__/bdun bdun mtshams la thig le bzhi/__/dkar sngo ljang dmar la sogs bzhi/__/mi thub khro gnyer ral gcig ma/__/ro langs ma dang rnam bzhi ste/__/ye shes ngang gis mthu 'joms pas/__/rang dbang med par 'phrog par byed/__/gser dang dngul gyi gur chen po/__/rgya mtsho thod phreng yin par bshad/__/dwangs ma ma bzhi bu bzhi brgyad/__/rak+ta'i rdzing bu me gcig ma/__/g.yas g.yon bswe yi gwa'u ni/__/ral pa can dang dbang sgyur ma/__/zangs kyi phreng thag las mkhan mo/__/chags par byed pa rlung gi rtsa/__/drod kyi cha 'dzin cha snyoms ma/__/thugs kyi gsang tshig ral gcig ma/__/dmar chen rgya mtsho 'dod khams gtso/__/rdo rje tho ba sman phran spun/__/nang khrol sna bdun ma mo bdun/__/bdud rtsi rdzing bu le brgan yol/__/gar gyi dbang phyug spun yin te/__/spyi dpung rnam bzhi rgyal mo bzhi/__/tshigs bzhi la ni gru 'degs bzhi/__/rkang lag bzhi la sring bzhi'o/__/tsakra'i rtsibs brgyad dbang phyug tshogs/__/phyag rgya chen po'i dus nyid la/__/rang byung dkyil 'khor ye rdzogs yin/__ces gsungs te/__gzhi rang bzhin gyis gnas pa'i dkyil 'khor bsgrub gzhir byas te/__lam dus phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du rgyud smin nas/__nang rtsa rlung bde ba'i dkyil 'khor thabs kyis goms pas/__gsang ba thig le ye shes kyi dkyil 'khor rtsal rdzaugs te/__'bras bu mthar phyin lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor sku lnga ye shes lnga mkha' klong dbyer med pa'i ngo bor byang chub par 'gyur ro/__/de dag gis 'jug pa'i chos rnams grub/__gnyis pa dbang dngos gzhi rim par bskur ba la thog mar sku bum pa'i dbang zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__sngon tshe 'og min gnas mchog tu/__/bcom ldan mngon rdzogs rgyal po yis/__/ma mo'i tshogs la dbang bskur ltar/__/bcom ldan mngon rdzogs rgyal po yis/__/phyir mi ldog pa'i dbang bskur gsol/__lan gsum/__khyed rang rnams dkyil 'khor chen po'i nub phyogs su rdo rje rin po che'i khri dang pad+ma nyi zla'i gdan la dpal chen he ru ka'i rnam pas 'khod pa'i steng du gdugs phub/__/g.yas g.yon tu rgyal mtshan dang ba dan bsgreng*/__mchod pa'i bkod pas mdun bdar te dbang bskur ba'i thog mar bar du gcod pa'i bgegs rnams khro chung me mtshon gyi tshogs kyis rgyang ring du bskrad par mos shig__/drag sngags brjod/__yungs thun sogs kyis tsham rngams bya/__oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__shar gyi gsang bum zla gam du hU~M mU~M mthing kha las bdud rtsi byang sems kyis gang ba/__hU~M hU~M bdun brjod pas rjes ma rnams la 'gre/__mi bskyaud pa yab yum gyi rang bzhin tu byin gyis brlabs pa yum rdo rje dbyings phyug mas thogs nas dbang bskur bar mos shig__/thod pa rnams tshig mthun rim par dbang bskur la/__hU~M/__shar phyogs b+han+d+ha zla gam du/__/bdud rtsi byang sems chus bkang nas/__/zhe sdang gnas su dag bya'i phyir/__/me long ye shes dbang bskur ro/__oM badz+ra ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M/__bdud rtsi blud cing spyi bor 'thor/__bdud rtsi'i chu rgyun spyi bo nas zhugs/__bskal pa thog med nas bsags pa'i zhe sdang gi dri ma rnams dri khu mthing nag gi rnam par zag pas rnam shes kyi phung po me long lta bu'i sku dang ye shes su dag par mos shig__oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__lho'i gsang bum sog khar swA mAM ser po las bdud rtsi mA~M sas gang ba/__swA mAM/__rin chen 'byung ldan yab yum gyi rang bzhin tu byin gyis brlabs pa yum rin chen dbyings phyug mas thogs nas dbang bskur bar mos/__hU~M/__lho phyogs b+han+d+ha sog kha ru/__/bdud rtsi mAM sa'i bcud kyis bltams/__/nga rgyal gnas su dag bya'i phyir/__/mnyam nyid ye shes dbang bskur ro/__/oM rat+na ka la sha a b+hi Shiny+tsa trA~M/__bdud rtsi'i chu rgyun spyi bo nas zhugs/__bskal pa thogs med nas bsags pa'i nga rgyal gyi dri ma rnams dri khu ser nag gi rnam par zag pas tshor ba'i phung po mnyam pa nyid kyi sku dang ye shes su dag par mos shig__/oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__nub kyi gsang bum zlum por AMHpAM dmar po las bdud rtsi rak+tas gang ba/__AM pAM/__snang ba mtha' yas yab yum gyi rang bzhin tu byin gyis brlabs pa yum pad+ma dbyings phyug mas thogs nas dbang bskur bar mos/__hU~M/__nub phyogs b+han+d+ha zlum po ru/__/bdud rtsi sih+las bcud sbyar te/__/'dod chags gnas su dag bya'i phyir/__/sor rtog ye shes dbang bskur ro/__/oM pad+ma ka la sha a b+hi Shiny+tsa hrIH__bdud rtsi'i chu rgyun spyi bo nas zhugs/__bskal pa thogs med nas bsags pa'i 'dod chags kyi dri ma dri khu dmar nag gi rnam par zag pas 'du shes kyi phung po so sor rtog pa'i sku dang ye shes su dag par mos shig__oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__byang gi gsang bum gru bzhir hA tA~M ljang gu las bdud rtsi dri chus gang ba/__hA tAM/__don yod grub pa yab yum gyi rang bzhin tu byin gyis brlabs pa yum las kyi dbyings phyug mas thogs nas dbang bskur bar mos/__hU~M/__byang phyogs b+han+d+ha gru bzhi ru/__/bdud rtsi dri chu'i chus bltams nas/__/phrag dog gnas su dag bya'i phyir/__/bya grub ye shes dbang bskur ro/__/oM karma ka la sha a b+hi Shiny+tsa AH__bdud rtsi'i chu rgyun spyi bo nas zhugs/__/bskal pa thog med nas bsags pa'i phrag dog gi dri ma thams cad dri khu ljang nag gi rnam par zag pas 'du byed kyi phung po bya ba grub pa'i sku dang ye shes su dag par mos shig__/oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__dbus kyi gsang bum sul mang du oM lAM dkar po las bdud rtsi dri chen gyis gang ba/__oM lA~M/__rnam par snang mdzad yab yum gyi rang bzhin tu byin gyis brlabs pa yum bde bshegs dbyings phyug mas thogs nas dbang bskur bar mos/__hU~M/__dbus phyogs b+han+d+ha sul mang du/__/bdud rts-i dri chen bcud kyis bkang*/__/gti mug gnas su dag bya'i phyir/__/chos dbyings ye shes dbang bskur ro/__/oM bud+d+ha ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM/__bdud rtsi'i chu rgyun spyi bo nas zhugs/__bskal pa thog med nas bsags pa'i gti mug gi dri ma thams cad dri khu dkar nag gi rnam par zag pas gzugs kyi phung po chos kyi dbyings kyi sku dang ye shes su dag par mos shig__/rten snying dang shis pa brjod/__thod pa bzhi po'i bdud rtsi dbus su bsdus pa thogs la/__oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las suM yig ser po las byung ba'i bum chu rtag pa'i rgyal mo rnam snang gsal gyi ngo bor byin gyis brlabs pas dbang bskur bas sa khams spyan ma'i rang bzhin tu gnas gyur par mos/__bum lnga gcig tu bsdus pa la/__/rdo rje sa yis byin brlabs te/__/bum pa lnga bsdus dbang bskur bas/__/me long ye shes mngon gsal te/__/rdo rje rigs kyi don rtogs pa'i/__/bu khyod la ni dbang bskur ro/__/g+hr-i sa mu haM hU~M ha badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M/__rjes 'brel lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba yin te/__de'ang mtshungs ldan gyi rgyu rang rang la rnam shes rtsa thig yi ge'i dbyibs dang lha'i ngo bor ye nas gnas pa la/__rkyen bla ma'i dgongs pas ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor las lha so so bstims pas rang bzhin lhun grub kyi dkyil 'khor du dbyer mi phyed par sa lam bgrod cing 'bras bu mngon du 'gyur ba'i nus pa rgyud la bzhag pa yin pas brjod tshig dang mthun pa'i ting nge 'dzin rnams rim par gsal thob cig__/las chu dang oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__dbang phyug nyer brgyad nas gtso bo yab yum bar gyi tsaka li rnams rim par thogs la/__bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed ma mo'i pho brang du/__/mi srin g.yag mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/b+h+yo ma nu rak+sha sI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed ma mo'i pho brang du/__/tshangs ma sbrul mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/pra h+ma tI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed ma mo'i pho brang du/__/'khrugs ma gzigs mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ro tri b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed ma mo'i pho brang du/__/dkar mo sre mong mgo can mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ku mA rI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/khyab 'jug pha wang mgo can mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/bi sna be b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed ma mo'i pho brang du/__/dbang mo dred mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/in+d+ra nI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/ser mo dom mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra biM ga laM b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/bdud rtsi chu srin mgo can mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/a mr-i taM b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/zhi ba sdig mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/sau mya b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/be con khra mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/d+ha na haM b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/srin mo wa mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/rak+sha sI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/za byed stag mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/bak+sha sI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/rgan byed bya rgod mgo can mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/rA ti badz+ra b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/khrag 'thung rta mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ru ti ra ma t+ti b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/gcig spyod khyung mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/e ka tsa ri b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/yid 'phrog khyi mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ma nu ha raM b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/grub ma pu shud mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/si ti kaM b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/rlung mo sha mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ba ya be b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/gsod byed spyang mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ma hA mA ra Na b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/mi mo skyin mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ag+na ye b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/ljang ser phag mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/b+hA ra hI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/'bar ba khA mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/tsa mun tri b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/sna chen glang mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/su ta ni b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/klu mo sbrul mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/ba ru NI b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/nag mo khu byug mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra ma hA kA li b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/dmar ser ra mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra tsa kA la b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/bum sna seng mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra kuM pa kar+Na b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde klong rnam dag yum gyi ye shes kyi/__/srid pa 'jug byed yum gyi pho brang du/__/gsus ldir skyeg mgo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/rab tu dga' ba'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra lam+bo d+ha ra b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rigs kyi bu 'di rnams la dbang mo nyi shu rtsa brgyad kyi phyag rgya'i dbang bskur bas/__dang po rab tu dga' ba'i sa mngon tu gyur pa'i dbang thob par gyur cig__/ces tsakli spyi bor bzhag ste dbang bskur bas/__slob ma'i sgal tshigs la dbang mo nyer brgyad yod pa la/__dkyil 'khor gyi dbang mo nyer brgyad thim pas/__sgal tshigs nyer brgyad rang rgyud du 'dzin pa'i zhen pa dag__/dbang mo nyer brgyad kyi dbang thob/__ser sna'i dri ma dag__/sbyin pa'i pha rol tu phyin pa rdzogs/__lus kyi rnam par shes pa dag__/bde chen rnam dag thig le'i ye shes rtogs/__dang po rab tu dga' ba'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag par gyur pa'i nges shes skyed cig__/'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/lag g.yas thabs kyi pho brang du/__/lha yi sring mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/rgyal sras dam pa khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/te pa te paM b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/lag g.yon shes rab pho brang du/__/gshin rje'i sring mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/rgyal sras dam pa khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/a pa ra man+ta b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/g.yas stod thabs kyi pho brang du/__/klu yi sring mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/rgyal sras dam pa khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/da la dun b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/g.yon stod shes rab pho brang du/__/gnod sbyin sring mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/rgyal sras dam pa khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/d+hi na ma ma yas b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/g.yas stod thabs kyi pho brang du/__/dkar mo mche gtsigs mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra a ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/g.yon stod shes rab pho brang du/__/nag mo kha 'gal mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/ba ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/g.yas smad thabs kyi pho brang du/__/dmar mo mchu 'jib mya ngan 'das pa'i dbang*/__/rgyal sras dam pa khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/su ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__'pho 'gyur med pa'i ye shes kyi/__/g.yon smad shes rab pho brang du/__/ser mo rkang ldag mya ngan 'das pa'i dbang*/__/rgyal sras dam pa khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/mu ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rigs kyi bu 'di rnams la sring mo bzhi dang*/__dmag rgyal bzhi'i phyag rgyas dbang bskur bas/__gnyis pa dri ma med pa'i sa mngon du byed pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig__/ces brjod pas/__lag pa rkang pa'i stod kyi rtsa bzhi la sring mo bzhi/__smad kyi 'phar rtsa bzhi la dmag rgyal bzhi thim pas/__slob bu'i yan lag bzhi rang rgyud du 'dzin pa gnas su dag__/sring mo bzhi dang dmag rgyal bzhi'i dbang thob/__'chal ba'i dri ma dag__/tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__lce'i rnam par shes pa dag__/chos nyid sdud pa thig le'i ye shes rdzogs/__gnyis pa dri ma med pa'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/skye med klong gi ye shes kyi/__/dbang po mod gsal pho brang du/__/rdo rje kun grags mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/dri ma med pa'i dbang mchog thob par shog__/hU~M b+h+yo ka ri ka a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye med klong gi ye shes kyi/__/dbang po mod gsal pho brang du/__/kun tu bzang mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od byed sa yi dbang mchog thob par shog__/ba rod da rod a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye med klong gi ye shes kyi/__/dbang po mod gsal pho brang du/__rdo rje grags snyems mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od byed sa yi dbang mchog thob par shog__/ni la chur mi ta a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye med klong gi ye shes kyi/__/dbang po mod gsal pho brang du/__/rdo rje ye shes mchog gi mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od byed sa yi dbang mchog thob par shog__/kha tong ga a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye med klong gi ye shes kyi/__/dbang po mod gsal pho brang du/__/rdo rje 'od chags mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od byed sa yi dbang mchog thob par shog__/ta la tsa la a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye med klong gi ye shes kyi/__/dbang po mod gsal pho brang du/__/rdo rje gsal 'phro mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od byed sa yi dbang mchog thob par shog__/pad+ma tsan+d+ha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye med klong gi ye shes kyi/__/dbang po mod gsal pho brang du/__/rdo rje g.yu sgron mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od byed sa yi dbang mchog thob par shog__/ma gu+u rak+to a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rigs kyi bu rnams la sring mo bdun gyi phyag rgya'i dbang bskur bas/__gsum pa 'od byed pa'i sa mngon tu byed pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig__/ces brjod pas/__slob bu'i rnam par shes pa'i tshogs bdun la ye shes kyi sring mo bdun thim pas/__tshogs bdun rang rgyud du 'dzin pa gnas su dag nas/__sring mo bdun gyi dbang thob/__khong khro'i dri ma dag__/bzod pa'i pha rol tu phyin pa rdzogs/__sna'i rnam par shes pa dag__/'pho 'gyur med pa'i thig le'i ye shes rdzogs/__gsum pa 'od byed pa'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/snang stong dbyer med ye shes sku/__/srid pa mod bsdus pho brang du/__/rin chen srid 'debs mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od 'phro ba yi dbang mchog thopa par shog__/kha mun tra traka rak+sha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/snang stong dbyer med ye shes sku/__/srid pa mod bsdus pho brang du/__/gling bzhi spyi 'gro mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/'od 'phro ba yi dbang mchog thopa par shog__/pra ban rA ga tip+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__/rigs kyi bu rnams la nam mkha'i rgyal mo spun gnyis kyi phyag rgya'i dbang bskur bas/__bzhi pa 'od 'phro ba'i sa mngon tu gyur pa'i dbang thob par gyur cig__/ces brjod pas/__nam mkha'i rgyal mo spun gnyis lus la thim pas/__snang ba dang stong pa rang rgyud par 'dzin pa'i zhen pa dag__/nam mkha'i rgyal mo spun gnyis kyi dbang thob/__le lo'i dri ma dag__/brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__rna ba'i rnam par shes pa gnas su dag__/snang stong dbyer med thig le'i ye shes rdzogs/__bzhi pa 'od 'phro ba'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/skye 'gag med pa'i ye shes kyi/__/chags pa med pa'i dbang chen pho brang du/__/dpal ldan nag mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/sbyangs dka'i dbang mchog thob par shog__/pra g+hi wang g+hi b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye 'gag med pa'i ye shes kyi/__/chags pa med pa'i dbang chen pho brang du/__/rdo rje gar dbang mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/sbyangs dka'i dbang mchog thob par shog__/bu byi ru lu b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye 'gag med pa'i ye shes kyi/__/chags pa med pa'i dbang chen pho brang du/__/pad+ma gar dbang mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/sbyangs dka'i dbang mchog thob par shog__/trag rak+sha trag rak+sha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rigs kyi bu rnams la 'dod khams kyi gtso mo gsum gyi phyag rgya'i dbang bskur bas/__lnga pa sbyangs dka' ba'i sa mngon tu gyur pa'i dbang thob par gyur cig__/ces brjod pas/__slob bu'i gnas gsum du 'dod khams kyi gtso mo spun gsum thim pas/__lus ngag yid gsum rang rgyud du 'dzin pa'i zhen pa dag__/'dod khams gtso mo gsum gyi dbang thob/__g.yeng ba'i dri ma dag__/bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__mig gi rnam par shes pa dag__/skye 'gag med pa'i thig le'i ye shes rdzogs/__sa lnga pa sbyangs dka' ba'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/mkha' klong rnam dag thig le ye shes kyi/__/srid pa rang lugs gnyug ma'i pho brang du/__/e ka drag mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyas sras khyod la dbang bskur bas/__/mngon du gyur pa'i dbang mchog thob par shog__/traka rak+sha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/mkha' klong rnam dag thig le ye shes kyi/__/srid pa rang lugs gnyug ma'i pho brang du/__/e ka tsa ra mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyas sras khyod la dbang bskur bas/__/mngon du gyur pa'i dbang mchog thob par shog__/traka rak+sha kha mu dra b+han a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/mkha' klong rnam dag thig le ye shes kyi/__/srid pa rang lugs gnyug ma'i pho brang du/__/har ting dkar mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyas sras khyod la dbang bskur bas/__/mngon du gyur pa'i dbang mchog thob par shog__/har ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/mkha' klong rnam dag thig le ye shes kyi/__/srid pa rang lugs gnyug ma'i pho brang du/__/dun ting nag mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyas sras khyod la dbang bskur bas/__/mngon du gyur pa'i dbang mchog thob par shog__/dun+ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/mkha' klong rnam dag thig le ye shes kyi/__/srid pa rang lugs gnyug ma'i pho brang du/__/shAn+ting dmar mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyas sras khyod la dbang bskur bas/__/mngon du gyur pa'i dbang mchog thob par shog__/oM shAn+ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/mkha' klong rnam dag thig le ye shes kyi/__/srid pa rang lugs gnyug ma'i pho brang du/__/grub ting ser nag mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyas sras khyod la dbang bskur bas/__/mngon du gyur pa'i dbang mchog thob par shog__/grub ting b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__dzA Ti spun drug phyag rgya'i dbang bskur bas/__sa drug pa mngon du gyur pa'i dbang mchog thob par gyur cig__/ces brjod pas/__dzA Ti spun drug bcud 'dzin 'od kyi thig le drug la thim pas slob bu'i rgyud drug rang rgyud 'dzin pa'i zhen pa dag__/e ka dzA Ti spun drug gi dbang thob/__rmongs pa'i dri ma dag__/shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__nyon mongs pa can gyi yid dang*/__mkha' klong rnam dag thig le'i ye shes rdzogs/__drug pa mngon tu gyur pa'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/sku gsum rnam dag ye shes kyi/__/bde chen gsang ba'i pho brang du/__/srid pa chags byed mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal lngan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/ring du song ba'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra za raM g+h+rI mu raM shaM a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/sku gsum rnam dag ye shes kyi/__/bde chen gsang ba'i pho brang du/__/srid pa cha snyoms mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal lngan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/ring du song ba'i dbang mchog thob par shog__/badz+ra kha rag snying kha rag a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rigs kyi bu 'di rnams la chags byed cha snyoms phyag rgya'i dbang bskur bas/__bdun pa ring du song ba'i sa mngon du gyur nas/__don dam pa'i dbang thob par gyur cig__/ces brjod pas/__chags byed cha snyoms lte bar thim pas slob bu'i chags sdang rang rgyud du 'dzin pa'i zhen pa dag__/chags byed cha snyoms mya ngan 'das pa'i dbang thob/__zhum pa'i dri ma dag__/stobs kyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__yid kyi rnam par shes pa dag__/sku gsung thugs kyi thig le'i ye shes rdzogs/__bdun pa ring du song ba'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/rgyan gyi rgyal mo mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/oM mu tri ni a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/rdo rje dbyings phyug mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/a shan+t+ri ni a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/bdag nyid dmar nag mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/bag dan tri ni a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/gcig pu ljang nag mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/kha mun du na tri ni a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/dkar mo spyan gcig mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/badz+ra keM keM a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/nam mo mche gtsigs mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/badz+ra ta keM ta keM a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/dmar mo dbang sgyur mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/badz+ra ni la ni la a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__hU~M/__rtag chen g.yung drung ye shes kyi/__/dwangs ma rgyan gyi pho brang du/__/ser mo las mkhan mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/mi g.yo ba yi dbang mchog thob par shog__/badz+ra lan+ta lan+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rigs kyi bu 'di rnams la sbas pa'i ma bzhi dang*/__dgyes sde bzhi'i phyag rgya'i dbang bskur bas/__sa brgyad pa mi g.yo ba mngon du gyur pa'i dbang thob par gyur cig__/ces brjod pas/__sbas pa'i ma bzhi 'byung ba'i rtsa bzhi dang*/__dgyes sde ma bzhi 'byung ba'i dwangs ma bzhi la thim pas/__slob bu'i rtsa bzhi'i dwangs ma rnam shes bzhi dang*/__yul bzhi rang rgyud du 'dzin pa gnas su dag__/sbas pa'i ma bzhi dang thugs kyi dges sde bzhi mya ngan las 'das pa'i dbang thob/__thabs la rmongs pa'i dri ma dag__/thabs kyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__sbyor ba kun gzhi'i rnam par shes pa dag__/rtag pa chen po thig le'i ye shes rdzogs/__brgyad pa mi g.yo ba'i sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/bde chen thig le ye shes kyi/__/thig le rgyan gyi pho brang du/__/nyi ma khros ma mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/legs pa'i blo gros dbang mchog thob par shog__/oM badz+ra sUr+Ya byi ta a to ye a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde chen thig le ye shes kyi/__/thig le rgyan gyi pho brang du/__/bdud rtsi khros ma mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/legs pa'i blo gros dbang mchog thob par shog__/badz+ra sring 'gro byi ta a to ye a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde chen thig le ye shes kyi/__/thig le rgyan gyi pho brang du/__/pad+ma khros ma mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/legs pa'i blo gros dbang mchog thob par shog__/badz+ra pad+ma byi ta a to ya a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/bde chen thig le ye shes kyi/__/thig le rgyan gyi pho brang du/__/las rab khros ma mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyed la dbang bskur bas/__/legs pa'i blo gros dbang mchog thob par shog__/badz+ra kha rag byi ta a to ye a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__ma rgyud gsang ba mchog gi dkyil 'khor du rigs kyi bu 'di rnams la khros pa'i dbang mo bzhi'i phyag rgyas dbang bskur bas/__dgu pa legs pa'i blo gros mngon du gyur pa'i sa non pa'i dbang*/__rigs kyi bu dang phyogs bcu'i rnal 'byor pho mo rnams dang*/__srid pa gsum gyi sems can thams cad kyis thob par gyur cig__/ces brjod pas/__khros pa'i dbang chen ma bzhi dwangs ma ma bzhi'i rtsa gnas su thim pas/__rtag chad mu bzhi rang rgyud du 'dzin pa'i zhen pa dag nas/__khros pa'i dbang mo bzhi'i dbang thob/__smon lam ma dag pa'i dri ma dag__/smon lam gyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__gzhi don gyi kun gzhi'i ye shes dag__/bde ba chen po'i thig le'i ye shes rdzogs/__dgu pa legs pa'i blo gros kyi sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/chos kyi dbyings kyi ye shes kyi/__/kha dog sna tshogs pho brang du/__/srid pa bde 'gro mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/chos kyi sprin gyi dbang mchog thob par shog__/oM kro tI shwa rI b+ha ga pad+me rgya hU~M hU~M a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__chos kyi dbyings kyi ye shes kyi/__/kha dog sna tshogs pho brang du/__/nyi zla thod phreng mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/chos kyi sprin gyi dbang mchog thob par shog__/badz+ra shAn+ting pad+ma ku ru ti b+h+yo a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rigs kyi bu 'di rnams la bde 'gro thod phreng gnyis kyi phyag rgya'i dbang bskur bas/__sa bcu pa chos kyi sprin mngon tu gyur pa'i dbang mchog thob par gyur cig__/ces brjod pas/__bde 'gro dang thod phreng gnyis mdun rgyab gser dngul gyi gur chen la thim pas slob bu'i nyon mongs pa rang rgyud gzung 'dzin gnyis su 'dzin pa'i ngo bo gnas su dag nas/__bde 'gro thod phreng mya ngan las 'das pa'i dbang thob/__nyon mongs pa'i dri ma dag__/ye shes kyi pha rol tu phyin pa rdzogs/__rnam par shes pa'i tshogs drug gnas su dag__/mi gnas chos kyi dbyings kyi ye shes rdzogs/__bcu pa chos kyi sprin gyi sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/ye shes thig le chen po yi/__/gsang chen bde ba'i pho brang du/__/mkha' 'gro rnam snang mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/kun tu 'od kyi dbang mchog thob par shog__/sang ku ra na te ha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/ye shes thig le chen po yi/__/gsang chen bde ba'i pho brang du/__/mkha' 'gro yang gsal mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/kun tu 'od kyi dbang mchog thob par shog__/bi laM yaM te ha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/ye shes thig le chen po yi/__/gsang chen bde ba'i pho brang du/__/mkha' 'gro gnyen gsal mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/kun tu 'od kyi dbang mchog thob par shog__/bi sha san+tiha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/ye shes thig le chen po yi/__/gsang chen bde ba'i pho brang du/__mkha' 'gro 'od gsal mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/kun tu 'od kyi dbang mchog thob par shog__/dz+wa la ba raM ha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/ye shes thig le chen po yi/__/gsang chen bde ba'i pho brang du/__/mkha' 'gro bkrag gsal mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/kun tu 'od kyi dbang mchog thob par shog__/ma hA lan+te ha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__ma rgyud gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/__rigs kyi bu 'di rnams la mkha' drug rgyal mo'i phyag rgya'i dbang bskur bas/__bcu gcig kun tu 'od kyi sa thob pa'i dbang*/__mngon tu snang ba'i rigs kyi bu/__phyogs bcu'i rnal 'byor pa dang*/__srid pa gsum gyi sems can thams cad kyi sa thob par gyur cig__/ces brjod pas/__rtag rgyal ma lnga snying ga'i lnga 'dus 'od kyi rdo rje'i mar rtser thim pas/__nyon mongs pa ser sna la sogs pa'i dri ma rang rgyud du 'dzin pa dag__/pha rol tu phyin pa bcu rdzogs/__kun brtags kyi ma rig pa dag__/stong pa nyid kyi ye shes rtogs/__bcu gcig kun tu 'od kyi sa non pa'i nus pa rgyud la bzhag pa'i nges shes skyed cig__/ye shes thig le chen po yi/__/gsang chen bde ba'i pho brang du/__/che mchog yab yum mya ngan 'das pa'i dbang*/__/skal ldan rgyal sras khyod la dbang bskur bas/__/ma chags pad+ma can gyi dbang thob shog__/oM sarba ta thA ga ta hU~M/__ma hA shI he ru ka ma hA a kra a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__nyid zhi mu kha le kro d+ha shwa ri b+ha ga pad+ma rgya bde klong 'dus 'dus na snying dza sha yu te b+h+yo dzaH__a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams dang*/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bka' sdod dam pa chos skyong ba'i srung ma rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__rdo rje slob dpon che ge mo zhes bya ba bdag gis rigs kyi bu khyed rnams la che mchog yab yum gyi phyag rgya'i dbang bskur bas nyon mongs pa rang rgyud du 'dzin pa'i sgrib pa dag cing*/__ting 'dzin gyi dkyil 'khor la dbang thob nas/__sa dang pha rol tu phyin pa rdzogs te/__mngon du snang ba'i rigs kyi bu 'di rnams dang*/__phyogs bcu'i rnal 'byor pho mo rnal 'byor rnams dang*/__srid pa gsum gyi sems can thams cad kyis lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor mngon du byed pa'i 'bras bu thob par gyur cig__/ces brjod pas/__che mchog he ru ka yab yum tsit+ta'i dwangs ma lnga 'dus kyi thig le la thim pas/__nyon mongs pa dang shes bya'i sgrib pa dag__/tshogs gnyis rdzogs/__lhan cig skyes pa'i ma rig pa dag__/rang byung gi ye shes thig le nyag gcig rtogs/__bcu gnyis ma chags pad+ma can gyi sa non pa'i nus pa rgyud la thob par gyur to snyam du nges shes skyed cig__/ye d+har dang shis brjod bya/__de ltar dbang bskur ba'i dgos pa ni/__rtsa gnas 'khor lo brgyad rang rgyud du 'dzin pa'i rtog pa dang*/__ser sna la sogs pa'i sgrib pa dag nas lha bdun cu rtsa drug dang ye shes dgu'i rtogs pa thob pa'o/__/dbu rgyan oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__raM yig dmar po las dbu rgyan rtag pa'i rgyal mo 'od gsal sems ma'i ngo bor byin gyis brlabs pa mgo bor bcings pas me khams drod gos dkar mo'i rang bzhin tu gnas gyur par mos/__hU~M/__cod pan de bzhin gshegs pa lnga/__/dar dpyangs 'khor ba'i mtha' las brgal/__/gnyis su med pas rin po che/__/bu khyod la ni dbang bskur ro/__/dz+wa la ba raM hU~M ha rat+na a b+hi Shiny+tsa trA~M/__rdo rje rtse dgu oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__baM yig dkar po las rdo rje rtag pa'i rgyal mo gnyan gsal 'bar gyi ngo bor byin gyis brlabs pa phyag g.yas su gtad pas chu khams khrag mA ma kI'i rang bzhin tu gnas gyur par mos shig__hU~M/__ye shes rdo rje rtse dgu yis/__/yum chen nyid kyi mtshan dgu ste/__/ye shes dgu yi don rtogs pa'i/__/bu khyod la ni dbang bskur ro/__/bi sha sha na ti hU~M ha pad+ma a b+hi Shiny+tsa hrIH__dril bu oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las yaM yig ljang gu las dril bu rtag pa'i rgyal mo yang gsal g.yos kyi ngo bor byin gyis brlabs pa phyag g.yon tu gtad pas rlung khams dbugs dam tshig sgrol ma'i rang bzhin tu gnas gyur par mos shig__hU~M/__shes rab dbyings kyi dril bu 'di/__/chos nyid stong pa chen po'i gsung*/__/sems can thams cad bskul ba'i phyir/__/bu khyod la ni dbang bskur ro/__/bi yaM yaM te hU~M ha karma a b+hi Shiny+tsa AH__rdor dril lhan cig la oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__e yig sngon po las ming dbang rtag pa'i rgyal mo bkrag gsal sems ma'i ngo bor byin gyis brlabs pas mgo thog tu bkrol zhing rdo rje'i ming btags pas mkha' khams sems yid dbyings phyug ma'i rang bzhin tu gnas gyur par mos shig__hU~M/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyis/__/rab tu bsngags pa gsang ba'i dbang*/__/nam mkha' rdo rje la sogs pa/__/bu khyod la ni dbang bskur ro/__/ma hA laM te ha bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM/__gsang mtshan ni/__me tog dbus su babs na/__rdo rje mngon rdzogs che ba'i mchog__/shar du rdo rje rig pa gsal byed/__lhor rdo rje rin chen myu gu/__nub tu rdo rje pad+ma'i dbang phyug__/byang du rdo rje las rab drag po/__bud med la dbus sogs rim bzhin nam mkha'i dbyings phyug ma dang*/__rig pa gsal byed ma dang*/__rnyed ldan e ma ho dang*/__ma chags bde ba'i rgyan dang*/__shes rab gsal byed ma/__zhes gdags so/__/dkyil 'khor gyi rdor dril oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__stong pa'i ngang las/__hU~M dang mU~M yig las rdo rje dang dril bu dpal chen gtso bo yab yum gyi ngo bor byin gyis brlabs te khyed rang la byin pa bsnol mar 'khyud pas phung khams skye mched bde chen lha'i 'khor lor gnas gyur/__thabs shes zung 'jug dpal chen po yab yum gyi go 'phang thob par mos shig__hU~M/__thabs dang shes rab gnyis med pa'i/__/mkha' dbyings dag pa'i phyag mtshan 'dis/__/bu khyod la ni dbang bskur bas/__/bde ba chen po'i don rtogs shog__/ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa a/__ye d+har dang shis pa brjod/__dur khrod kyi chas dang phyag mtshan rnams rim par phul cing mnga' gsol bas dpal he ru ka dang dbyer med pa'i gzi brjid mthu stobs mtshungs pa med par gyur par mos mdzod/__oM ma hA shU n+ya tAs sbyang*/__rim gyis gnas so sor bgo ba'i tshul dang*/__lag tu sbyin la/__dug gsum dag pa'i dbang rtags na bza' gsum/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/dpa' brjid na bza'i don dang ldan par shog__/ha sti yaM ti ra baM a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/gzung 'dzin skyon spangs stag gi sham thabs 'di/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/gzung 'dzin mtshan ma'i skyon las grol gyur cig__/byA kri a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/skye shi rtsad gcod thal chen tshom bu 'dis/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/nyon mongs skye shi rtsad gcod dbang thob shog__/su rat+na a b+hi=__/'khor ba bcud len zhag gi zo ris 'dis/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/'khor ba ma spangs bcud kyis gtams par shog__/sa ma rak+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/thugs rje chags byed rak+ta'i thig le 'dis/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/ma chags skyon bral rak+ta'i dbang thob shog__/rak+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/sku gsum 'bras bu rdzogs pa'i thod pa gsum/__/sku gsum rdzogs phyir dbu la dbang bskur bas/__/nyon mongs dug gsum dbyings su dag gyur cig__/b+han+d+ha ka pA la a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/rigs bzhi dbang du sdud pa sbrul gyi chas/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/rigs bzhi'i klu rnams dbang du 'dus gyur cig__/wa ru Na a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/thams cad zil gnon rdo rje'i gshog pa yis/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/mi 'jigs sra ba'i go cha bgos gyur cig__/rat+na a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/'khor ba ru nas zlog pa'i dbu skra 'di/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/'khor ba ru zlog bdud las rgyal gyur cig__/smin+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__/'phar 'phro 'du klong rang byung ye shes mes/__/skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/gzung 'dzin mtshan ma'i bag chags bsreg gyur cig__/dz+wa la raM a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__dam rdzas dang phyag mtshan rnams sbyin la/__hU~M/__gdug pa tshar gcod dpal chen phyag__/thod pa bdud rtsi sha chen dang*/__/rnga dang mda' gzhu phur pa dang*/__/ral gri 'khor lo mtshon cha yis/__/nyon mongs log rtog gcod pa'i mchog__/rgyal sras rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/nyon mongs 'khor ba'i g.yul las rgyal bar shog__/oM sarba ta thA ga ta tsa kra b+han+d+ha a b+hi Shiny+tsa hU~M a/__ye d+har dang shis pa brjod/__de ltar na de rnams kyis phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa'i dbang bskur ba thob/__lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/__/lta ba ngo bo nyid gsum mngon tu byed pa dang*/__grub mtha' 'khor 'das dbyer med snyogs/__'da' ka 'od kyi gong bu sgras 'pho bar dbang*/__'bras bu sprul pa'i sku rang bzhin lhun grub 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/zhes rtogs pa bskyed/__de nas dbang gong ma rnams zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__kye ma bla ma dam pa khyed/__/nyon mongs 'dam du bying ba la/__/thugs rje chen pos skyob tu gsol/__/ma rig mun par ldongs pa la/__/ye shes sgron ma sbar du gsol/__/rnam rtog nad kyis zin pa la/__/bdud rtsi sman chen btang du gsol/__gsum/__khyad par gsang dbang zhu ba'i don tu mtshan nyid dang ldan pa'i phyag rgya ma phul bar mos la 'di'i rjes zlos/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/gnyis med byang chub sems zhes pa/__/don chen zab mos nyon mongs 'joms/__/de ring bdag la dbab par zhu/__rdzas sgrub pa ni/__slob dpon skad cig gis dpal chen mngon rdzogs rgyal por gsal ba'i gnas lngar hU~M las rigs kyi he ru ka yab lnga/__re re la'ang rigs chung bzhi bzhis bskor ba/__sgal tshigs rnams su hU~M/__rkang gnyis la dzaH__lag gnyis la ba~M/__mdo bsdus kyi g.yas g.yon tu AM:__yum dbyings phyug mu kha ler gsal ba'i gnas lngar hU~M las rigs kyi khro mo yum lnga/__re re la'ang rigs chung bzhi bzhis bskor ba/__rkang gnyis la hoH__lag gnyis la hU~M/__mdo bsdus kyi g.yas g.yon tu hU~M rnams su gsal bar gyur/__badz+ra tiSh+Tha/__yab kyi gsang bar rdo rje rtse brgyad pa'i rtse mor oM ye shes lnga'i rang bzhin/__bu gar byang sems spro ba'i phaT/__e maN+Dal/__yum gyi mkha' chos 'byung gru gsum/__sna rtser 'dod chags dag pa'i byang sems AM/__sbyor mtshams su yaM gis mtshan par gyur/__yab yum rjes su chags pa'i rol pas snyoms par zhugs pa'i rkyen gyis lus gnas kyi lha rnams kyang mnyam par sbyor ba'i chags pa chen pos 'od du zhu/__sbyor mtshams nas byang chub sems kyi 'od zer dpag tu med pa 'phros/__nam mkha' gang ba'i dkyil 'khor pa rnams la mnyes mchod phul/__'gro ba drug gi rtog sgrib sbyangs nas sangs rgyas sems can gnyis su med par byas/__tshur 'dus lus kyi nang gang*/__byang sems bdud rtsi'i rgyun dpa' bo 'bru lnga'i rnam par mkha' gsang nas phyungs te khyed rang rnams la byin par mos shig__/hU~M/__gsang ba'i dbang chen gsang ba'i gter/__/dus gsum sangs rgyas thams cad la/__/gsang ba 'di las mi mnga' bas/__/de ring khyod la sbyin par bya/__/rnam rtog thams cad choms par bya/__zhes brjod la thod pa'i bdud rtsi sbyin/__de ltar byin pa la ched du brjod par mos la 'di'i rjes zlos dang bcas te rol par zhu/__kye ma bsngags brjod ngo mtshar che/__/don chen zab mos nyon mongs bcom/__/rgyal ba kun dang deng 'dir mnyam/__/mngon rdzogs rgyal po de ring nyid/__byang chub sems kyis lus gnas rtsa khams thams cad la khyab/__snang mched thob gsum gyi rtog pa 'gag__/gsal stong rnam par mi rtog pa'i ye shes rgyud la skyes par mos shig__/des ni lus kyi dkyil 'khor du gsang ba'i dbang thob/__lam bdag byin rlabs bsgom pa la dbang*/__lta ba rang byung ye shes mngon tu byed pa dang*/__/grub mtha' ma 'dres yongs rdzogs snyogs/__/'da' ka dpe'i 'od gsal du 'pho ba la dbang*/__'bras bu longs sku rang bzhin lhun grub 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/de nas shes rab ye shes kyi dbang sbyin pa la thog mar brtul zhugs kyi nus pa dri bar bya ba yin te/__bu khyod tshur shog gsang ba'i bdag__/bdud rtsi zas lnga za nus sam/__/rtog med spyod pa byed nus sam/__/shes rab dad pas brten nus sam/__/b+ha gar 'o byed mi rtog gam/__zhes dris pa'i lan btab pa 'di'i rjes zlos/__/bdud rtsi zas lnga za nus lags/__/rtog med spyod pa byed nus lags/__/shes rab dad pas brten nus lags/__/b+ha gar 'o byed mi rtog lags/__de nyid dbang gi snod du rung bar rig nas shes rab ma la bka' bsgos par mos shig__/stong nyid snying rjes mi phyed bar/__/thabs dang shes rab mthu las byung*/__/de don bu 'di dag la sbyin/__rig tsaka sbyin la/__/mtshan nyid dang ldan cing lang tsho phul du byung ba'i shes rab ma'i srin lag nas bzung ste khyed rang la rig ma'i brtul zhugs sbyin par mos shig__/kye ma rang rig bde ba che/__/stong pa'i rang bzhin de las ni/__/rang rig ye shes skyed par byed/__/stong nyid ye shes dag la rol/__de ltar byin pa'i rig ma des kyang 'di ltar ched du brjod par mos shig__/kye ma bde gshegs rgyal ba'i sras/__/pad+ma b+ha ga'i dkyil 'khor 'di/__/'byung ba lnga las grub pa ste/__/ze'u 'bru rin chen za ma tog__/phyi khyams ye shes gru bzhi la/__sgo bar bcud kyi rgyas 'debs bzhi/__/bdud rtsi bcud kyi snod yin te/__/dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/rang rig ye shes 'di las skyed/__/shes rab snying po'i rtser 'byung ba/__/pha rol phyin ma'i ngo bo nyid/___ces thar pa bsten par bskul ba las/__khyed rang skad cig gis dpal chen he ru ka mngon rdzogs rgyal po/__rig ma dbyings phyug mu kha ler gsal ba'i gnas gsum rdo rje'i yi ge gsum gyis mtshan pa/__badz+ra pad+ma e/__yab kyi gsang ba rdo rje rtse dgu pa hU~M gis mtshan pa/__yum gyi mkha' chos 'byung gru gsum AM gis mtshan par gsal/__thabs zab mo 'di la brten nas mchog tu mi 'gyur ba'i bde chen ye shes mngon tu bya ba'i 'dun pas snyoms par zhugs par mos shig__/pad+mar rdo rje ldan pa la/__/badz+ra d+hr-ika ces phul nas kyang*/__/dal nas dal du bskyod pa las/__/lha mo bzhi yi nus mthu las/__/las kyi rtog rlung dbang bsdus nas/__/bde ba chen po'i thig le dag__/ston pa'i gnas su spyan drangs te/__/snang ba snang mched snang ba thob/__/'od gsal ba yi rang bzhin te/__/dga' ba bzhi yi rnam rtog bcom/__/stong nyid ye shes gcig tu 'khyil/__/thig le chen po ye shes gsal/__/yas bab kyi dga' ba snang ba/__/mchog dga' mched pa/__khyad dga' thob pa/__lhan skyes dga' ba nyer thob kyi ye shes nyams su myong bar mos shig__/de lta bu yi ngang nyid las/__/bzlog dang bsnun pa ma shes na/__/de ni dam pa ma yin te/__/'khor ba'i g.yang sar ltung bar 'gyur/__ces gsungs pas rlung dmigs 'khrul 'khor gyi sbyor bas thig le 'pho ba med par gyen du drangs pas mas brtan gyi dga' ba bzhi'i ye shes gong du 'phel/__mthar 'od gsal lhan cig skyes pa dpe'i ye shes nyams su myong bar mos shig__/des gsang ba b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang bskur ba thob/__dkyil 'khor 'khor lo thabs kyi lam bsgom pa la dbang*/__lta ba lhan skyes ye shes mngon du byed pa dang*/__grub mtha' bde stong rgya chung ba snyogs/__'da' ka rdo rje sems dpar 'pho ba la dbang*/__'bras bu chos sku rang bzhin lhun grub 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/de nas dbang bzhi pa ni/__gsum pa'i skabs su skyes pa'i ye shes de ni dpe tsam yin pas/__'dir mtshon byed kyi dpe dang tshig las 'das pa'i blo bral rang byung gi ye shes ma bcos lhug pa'i ngang du mnyam par zhog cig__/des na mtshon byed dang bral ba'i/__de ltar gsal ba'i ye shes te/__/nyon mongs mi skye rang rig gsal/__/de tshe nyams su longs par gyis/__dkyil chog tu de tsam las mi 'byung yang rgyud kyi rdo rje'i tshig bsgrag na 'gal ba med pas/__sems nyid rig pa gsal stong ste/__/dpe ni nam mkha' stong pa 'dra/__/'khrul na sprin dang khu rlangs 'byung*/__/skye ba med dang bcing ba med/__/de ni gcig med du ma med/__/de ni 'khor min 'das pa min/__/de ni rtag min chad pa min/__/yod pa ma yin med pa min/__/dbyibs dang kha dog dmigs su med/__/dngos med dbang po'i yul las 'das/__/sems nyid dag pa'i don la sgoms/__zhes dar cig mnyam par 'jog tu bcug__/de ltar don dam dbyings ye zung 'jug gi dkyil 'khor du bzhi pa'i dbang bskur ba thob/__lam rdo rje'i rba rlabs bsgom pa la dbang*/__lta ba chos rnams rnam dag mngon tu byed pa dang*/__grub mtha' bde stong rgya che ba snyogs/__'da' ka phyag rgya chen por 'pho ba la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku rang bzhin lhun grub 'grub pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/de ltar dbang dngos gzhi grub nas mtha' rten rnams rim par sbyin pa lags pas chos thams cad snang la rang bzhin med pa'i don dran par gyis shig__/me long bstan la/__chos rnams rang bzhin med pa ste/__/me long gzugs brnyan dag dang mtshungs/__/dag cing gsal la rnyogs pa med/__/gzung du med cing brjod du med/__/thams cad de lta'i don du rtogs/__/'byung lngas byin gyis brlabs pa'i phyag mtshan lnga rim par byin pas dug lnga 'dul ba'i chos ston pa'i rjes gnang stsal bar mos shig__/phyag mtshan tshig mthun gtad la/__hA/__sangs rgyas kun gyi ral gri che/__/shes rab chen pos nyon mongs gcod/__/'jig rten khams ni thams cad du/__/skyob pa rnams kyi dam chos shod/__hU~M/__sangs rgyas kun gyi rdo rje che/__/shes rab chen pos nyon mongs 'joms/__/'jig rten khams ni thams cad du/__/skyob pa rnams kyi dam chos shod/__swA/__sangs rgyas kun gyi rin po che/__/shes rab chen pos nyon mongs sel/__/'jig rten khams ni thams cad du/__/skyob pa rnams kyi dam chos shod/__AH__/sangs rgyas kun gyi pad+ma che/__/shes rab chen pos nyon mongs sbyong*/__/'jig rten khams ni thams cad du/__/skyob pa rnams kyi dam chos shod/__oM/__sangs rgyas kun gyi 'khor lo che/__/shes rab chen pos nyon mongs 'dul/__/'jig rten khams ni thams cad du/__/skyob pa rnams kyi dam chos shod/__rkang dung gtad la/__'jig rten khams ni thams cad du/__/ji ltar ji ltar 'dul 'gyur ba/__/shes rab chos kyi dung 'di bus/__de nas lung bstan pa ni/__slob dpon gyi lag g.yon pas chos gos kyi grwa bzung*/__g.yas mi 'jigs pa'i phyag rgya byas la/__slob dpon nyid mchog gi sprul pa'i skur gnas gyur te khyed rang rnams byang chub mchog tu lung bstan stsal bar mos shig__/de ring khyod la lung bstan te/__/mngon rdzogs rgyal po 'khor bcas kyis/__/srid pa'i ngan 'gro rnams las bton/__/bde ba chen po snyen par byed/__oM shrI he ru ka kro d+hI shwa ri s+t+waM/__sarba ta thA ga ta sid+d+hi hU~M/__bla ma he ru ka dpa' bo mkha' 'gror bcas pa rnams kyis mgrin gcig tu dbugs dbyung stsal bar mos shig__/gsang chen mchog gi dkyil 'khor 'dir/__/mthong ba dang ni bcug pa yis/__/sdig pa kun las grol bar 'gyur/__/gsang ba gsang chen gsang chen bdag__/sku dang gsung dang thugs gsang ba'i/__/gsang ba'i bdag pos dbang bskur ro/__/sangs rgyas kun gyi dgongs pa ste/__/rnal 'byor kun la bde sbyin pa/__/don ldan skyes bu khyod kyis zungs/__/phyi dang nang dang gsang ba yi/__/nga yi gsang ba'i gdams ngag 'di/__sangs rgyas kun gyi dgongs pa ste/__/'gro ba kun la snying brtse'i phyir/__/nga yi spyod pa mtha' dag dang*/__/nga yi byin rlabs chen po ste/__/don ldan skyes bu khyod kyis zungs/__/de ltar na de dag rnams kyi sgo nas sprul sku+u ra shag chen po'i zab gter las byon pa'i srid pa ma mo sgang shar du grags pa'i dbang bskur zab mo rdzogs par thob pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar la dam tshig khas blang bya/__ji skad du/__de nas bu mchog dam pa des/__/rta dang glang po ma he dang*/__/rin chen rnam pa sna tshogs dang*/__/'bru dang snying po rnam pa dang*/__/rgyan dang bgo ba'i longs spyod dang*/__/snying dang snying gi grogs mo dang*/__/phyag byas bla ma dam pa la/__/ma zhen pa yis sems kyis 'bul/__ces gsungs pa ltar gtang rag gi mchod pa rgya cher 'bul ba'i blos zhing khams 'bul 'tshal/__maN+Dal dang lus longs spyod 'bul/__de nas gdugs yod na slob ma'i steng du phub la/__de ltar gsang ba chen po'i dkyil 'khor du bde chen ma rgyud kyi dbang gi chu bo rdzogs pas dpal he ru ka dang gnyis su med par gyur pa la/__steng du gdugs dkar po gser gyi yu ba can phub/__phyogs mtshams kun tu rgyal byed bkra shis kyi mtshan ma dang mchod pa'i bkod pa du mas mdun bdar/__/bla ma dkyil 'khor pa'i lha rgyal ba sras dang bcas pa rnams kyis bkra shis pa'i bden tshig dbyangs su len cing me tog gi char sil ma bsnyil bas mnga' gsol bar mos shig__/rten snying bzlas pa'i 'bru 'thor la shis brjod rgyas par bya zhing snyan pa'i rol mo bsgrag__/dge bsngo byas la slob ma rnams gyes so/__/gsum pa rjes kyi rim pa ni/__'byor zhing nus na slar yang tshogs kyi 'khor lo rgyas par bya/__gang ltar tshogs la rol zhing lhag chog dang brtan ma bskyang*/__mchod pa kha gsos la byin brlab/__/dkyil 'khor la mchod bstod nongs bshags dang*/__/ras bris yin na ye shes pa brtan bzhugs bya/__tshom bu yin na rang la bsdu/__bdag bskyed bsdu ldangs nas bsngo smon shis brjod kyi bar las byang ltar mthar dbyung bas 'grub bo/__/zab mo'i gnas la byis blau rnam par 'khyams/__/'on kyang bla ma'i bka' dang zab chos 'di'i/__/phrin las nyi zla'i shing rta 'dren pa'i phyir/__/'bad la nongs kun rtsa ba gsum la bshags/__/mkha' klong bde chen yangs pa'i dkyil 'khor du/__/dbyings ye zung 'jug dpal gyi sku thob nas/__/srid pa chags pa'i rgya mtsho skem byed pa'i/__/thugs rje'i nyi 'od 'bum du brdal bar shog__/ces dkyil 'khor gyi dbang phyug spy-i dpal chen po dang rnam dbyer med pa kun mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyi zhal snga nas smin byed bdud rtsi'i nying khus rjes su bzung zhing 'di ltar 'os pa'i gnang ba stsal ba la brten/__ru nam mkha'i rgyal po'i dkyil chog la da lta khyer bde dang bstun pa'i 'dor len dang mtshams sbyor gyis brgyan te/__/pad+ma'i rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo graus mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang du sbyar ba dge legs 'phel/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: