nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ (nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul)

4 Texts

ཐ་
14
375-390
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། བུམ་པའི་གཟུངས་ཁྲུས་ཆོ་ག།
thugs rje chen po 'gro 'dul las bum pa'i gzungs khrus cho ga
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
15
391-421
ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།
nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཐ་
16
423-480
ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ།
nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong bu
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཐ་
17
481-494
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ།
thugs rje chen po 'gro 'dul las tshe sgrub chen mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)