JKW-KABAB-06-CHA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i tshe sgrub JKW-KABAB-06-CHA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 29, Pages 317-335 (Folios 1a to 20a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i tshe sgrub. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 317-335. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Revelations - gter ma
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Deity rdo rje phag mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-071
Colophon
  • Treasure colophon: རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་སྔོན་དུ་མ་བསྟན་པ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་གདམས་ཤིང་མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Scribe colophon: ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་ཆོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Treasure colophon: rdo rje mkha' 'gro ma'i tshe sgrub pa'i gdams pa sngon du ma bstan pa:___o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis mkha' 'gro gsang ba'i rgyud las btus te bka'i sdud pa mo mkhar chen bza' la gdams shing ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don du gtad pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gu+u h+ya sa ma ya:
  • Scribe colophon: ye shes kyi mkha' 'gro jo mo sman mo'i zab chos sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel
[edit]
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཞུགས༔

༔གག༢༤༡དྷི་ཧྱཾ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ༔ ཕྱི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བ༔ ནང་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་པ༔ གསང་བ་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྲོག་བསྒྲུབ་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་སུུ་མ་རྡལ་མཆོད་ཚོགས་ལེགས་པར་བཤམ༔ ཁྱད་པར་སྙིང་པོ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་དང་༔ ཚེའི་བདུད་རྩི༔ བཅུད་ལེན་གྱི་རིལ་བུ་རྣམས་རྟེན་དུ་བཅའ༔ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱིས་འཇུག་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ ན་མོ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཡི་ལྷར༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་མཉམ་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོ༔ ཐུགས་རྗེ་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བགེགས་ཚོགས་འདུག་པའི་སྐབས་མེད་པས༔ རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་བྱེར་ཞིང་དེངས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་ཕཊ༔ མཚམས་བཅད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་མཚོན་ཆའི་གུར༔ འབར་བའི་མེ་འོད་དང་བཅས་པས༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཛྙཱ་ན་པཉྩ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ བྱིན་དབབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ མཆོད་རྫས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་སྐྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ༔ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྷ་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་ངང་ལས་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཧ་དཀར་པོ༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སྦྱོངས༔ དེ་ཡི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་གཞིར༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དུར་ཁྲོད་དབུས༔ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ རང་རིག་ཧ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔ ཞི་འཛུམ་ཁྲོ་ཆགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ བདུད་བཞི་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་གཅོད༔ གཡོན་པས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་བསྣམས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྤྱི་གཙུག་ཕག་ཞལ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས༔ སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་སིལ་བུར་གྲོལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས༔ བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གར་གྱིས་རོལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་དབང་བསྐུར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འོད་གསལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་སྣང་བ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འབུམ་ཁྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་བཞིན༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་བསྐྱེད༔ སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་རོ་མཉམ་པའི་གཉུག་མ་མི་ཤིགས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ༔ དེ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བའོ༔ དེ་ནས་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧོ༔ ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ གུས་པའི་བློ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཚོགས་མཆོད་སོགས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མཆོད་པར་འབུལ༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ མི་ཤིགས་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོར་ཤར༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་པས་ཀྱང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དོ༔ བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ རང་ཉིད་འཆི་མེད་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ་མདོག་དཀར༔ མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཧ༔ མཐའ་སྐོར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་སྣང་བ་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྷ་སྔགས་གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་༔ སྔགས་ཕྲེང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་གསང་བར་བརྒྱུད༔ མགལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ལས༔ བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་འདུས༔ འགྲོ་ཀུན་དུས་མིན་འཆི་བ་བསལ༔ སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་རང་ལ་ཐིམ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་བསམ༔ རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་བྱ༔ དེ་ནི་བཟླས་བརྗོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ན་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ཞི་ཞིང་༔ མང་དུ་བཟླས་ན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཚེ་མདའ་གཡོབ་ཅིང་༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་བདེ་ཆེན་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་ཁུག༔ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེར་སྐྱིལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས་པ་བདག་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ ཨཿ དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་གའུའི་དབུས༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་ཧ་ཡིག་ལ༔ འཁོར་འདས་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་འདུས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བཤམ་ཞིང་བསང་ཆུ་འཐོར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ མཚན་ལྡན་བྷནྡའི་སྣོད་ཡངས་པར༔ ཚོགས་རྫས་གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་པའི༔ འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་གཏེར་ཆེན་པོ༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་རྫས་སུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརླབས་ལ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་དང་༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་རྣམས་ན༔ བཞུགས་པའི་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ལ༔ དགྱེས་པར་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བདེ་བ་མཆོག་གི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ འགྱུར་མེད་རྟག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་འདོད་ཡོན་གཏེར༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དགྱེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་བཤགས༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་གསོས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སཱ་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཞེས་དགྱེས་པར་བསྐང་ཞིང་༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ཀྱང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ནང་གི་ཚོགས་མཆོད་རོལ༔ ལྷག་མ་བདུད་རྩིས་བྲན་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཉན་པའི༔ གནས་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་ལྷག་སྡུད་ཀུན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མ་བཞེས༔ རྣམ་བཞིའི་ལས་ཀུན་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ་ལོ༔ རྟགས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྒོམ་བཟླས་ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་པོ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་ཞིང་རྟེན་རྫས་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་ངོ་༔ དེ་ནས་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་བྱ༔ རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ་བའི་ཕྱིར༔ ཨཱཿ འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དྭངས་མ་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་འདུས༔ དེ་ཡང་དོན་གྱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ལས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་དང་༔ ཆོས་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་ངང་ནས་སྤྱོད༔ ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རང་གཟུགས་སུ་ལྡངས་ལ༔ ཧོ༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་ཀུན༔ འཆི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་བཅུའི་འབྱོར་པ་རྒྱས༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ༔ མཆོག་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག༔ བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས༔ འགྲོ་ཀུན་ཁ་སྦྱོར་བདེ་བས་རྗེས་བཟུང་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དགའ་སྟོན་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་ཕྱི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་ནང་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་བཅུད་བླང་བ་ནི༔ རྩ་རླུང་ལ་དྲོད་ཐོབ་པས་ཞིང་དང་སྔགས་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་མོ་ལུས་བོང་འཚམས་པ༔ བྱད་དམར་བའི་མདངས་ཅན་སྣུམ་བག་ཆགས་པ༔ མཐིལ་བཞི་འཇམ་པ༔ སྐྲ་ལི་བ༔ མིག་དཀར་ནག་ཕྱེད་ཅིང་དཀྱུས་རིང་བ༔ བདེ་དྲོད་ཆེ་ཞིང་པདྨས་རྡོ་རྗེ་འཇིབས་པ་ལྟར་སྣང་བ༔ གསང་རྩ་པདྨ་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་དྲི་ཞིམ་པོ་མནམས་པ༔ སྐབས་ཅི་རིགས་པར་རཀྟ་འོ་མའི་མདོག་ཏུ་འབབས་པ༔ དད་ལྡན་གསང་ཐུབ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་མཁས་པ་ནི་པདྨ་ཅན་མཆོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས༔ ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅུ་དྲུག་མན་ཆད་ལེགས་པར་བཙལ༔ ཐབས་ཀྱིས་དགུག༔ རྒྱུད་སྦྱང་༔ འོས་སུ་གྱུར་པ་ན་རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཁམས་རྒྱས་པའི་བཟའ་བཏུང་དང་བཅུད་ལེན་གྱིས་བྱང་སེམས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱ༔ ཤིན་ཏུ་དབེན་པར་བདེ་བའི་འབོལ་ལ་འཁོད་དེ་འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུ་མས་ཆགས་པ་བསླང་༔ དེ་ནས་རང་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དམར་པོ་དང་༔ རིག་མ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མར་གསལ་གདབ༔ བརྡ་དང་ལན་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསུམ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་དམ་དུ་འཁྱུད༔ མཁའ་གསང་སྤྲད༔ གསོར་དང་བསྐྱོད་པས་བདེ་བ་དལ་བུ་དབབ༔ རླུང་སྦྱོར་དང་བཅས་བདེ་ཆེན་ལ་སེམས་བཟུང་༔ ཐིག་ལེ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་ཉམས་པར་བྱས་ཏེ་ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་སླར་ལྡོག༔ འདྲེན་འགྲེམས་གྱི་སྦྱོར་བས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་གོམས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་འཛིན་འགྲེམས་ལ་དབང་ཐོབ་ནས༔ རྩ་བཙལ་བ་ནི༔ ཕྱག་རྒྱ་སྟེགས་ལྟ་བུར་གན་རྐྱལ་དུ་བསྙལ༔ སྲིན་ལག་གི་རྩེར་སྦྲང་སྨྱོན༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཁ་བྱེ་མ་ཐག་པའི་ཟེའུ་འབྲུ༔ གཡེར་མ་རྣམས་ཅུང་ཟད་བྱུགས་ལ་དཀྲུགས་པས་རྩ་སྣ་ནར་གྱིས་བྱུང་བ་ན་ལྕགས་ཕྱེ་ཅུང་ཟད་སྦྱར༔ རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་ཁབ་ལེན༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག༔ སྦྲང་སྨྱོན་རྣམས་བྱུགས་ལ་གསང་རྩ་སྤྲད་དེ་གཏིང་ཕྱིན་པར་ཕུལ་བས་རྩ་འཕྲད་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱག་རྒྱས་མི་བཟོད་པའི་ཧ་སྒྲ་བསྟུད་མར་འབྱུང་ཞིང་༔ རང་གི་ནོར་བུ་སྤྲིད་ཆིལ་བ་དང་༔ ལུས་འདར་བ་ལྟ་བུའི་འཕར་གཡོ་འབྱུང་བའི་ཚེ་དལ་བུས་དལ་བུས་བསྐྱོད༔ དེའི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་ལུས་དབུས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་བཅས་པ་དྭངས་གསལ་རྙོག་མེད་དུ་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྤྱོར་ཞིང་༔ རྩ་འདབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་གསལ་གདབ༔ རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་གཡོས༔ ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལྔའི་དྭངས་བཅུད་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་དང་བཅས་པ་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུའི་མདོག་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བཞིན་པ་ཡུམ་གྱི་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་ཞུགས༔ སྟེང་རླུང་རྔུབས་པས་རོ་རྐྱང་གི་ལམ་བརྒྱུད་གནས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞུགས༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་རིམ་གྱིས་ཐོན༔ གསང་རླུང་ཕྱིར་ཕུལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དྭངས་བཅུད་དང་༔ ཕྱག་རྒྱའི་ཁམས་དམར་ཆའི་སྙིགས་མ་རང་སར་འགགས་པའི་དྭངས་བཅུད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་རྩ་མཆོག་གི་ཟེ་བར་རྩི་སྐྱའི་ཁར་ཟིལ་པ་ཆགས་པའི་བཞིན་འོད་ཕྲམ་མེར་གནས་པ་ཉིད་རང་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རླུང་གི་ལྕགས་ཀྱུས་སོག་སྦུབས་ནས་ཆུ་དྲངས་པ་བཞིན་གྱེན་དུ་དྲངས་པས་གསང་གནས༔ ལྟེ་བ༔ སྙིང་ག༔ མགྲིན་པ༔ སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་ལྔའི་ལྟེ་བ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འོག་མ་འོག་མའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ གོང་མ་གོང་མའི་སྦྱོར་མཚམས་སུ་ཞུགས་པ་སོགས་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་སེམས་གཏད་ཅིང་འཁོར་ལོ་ལྔའི་བུམ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བས་བརྟན་པར་བྱས་པས་རླུང་དང་༔ ས་དང་༔ ནམ་མཁའ་དང་༔ མེ་དང་༔ ཆུའི་ཁམས་ནས་ཚེ་ཉམས་པ་གསོས༔ གནས་པ་འཕེལ༔ འཕེལ་བ་བརྟན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྟེ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས༔ ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ་འོག་རླུང་སྲིན་ཞལ་དུ་བསྡིག༔ ཐུར་སེལ་གྱེན་དུ་དྲང་༔ མིག་ནམ་མཁར་ལྡོག༔ ལྟོ་བ་སྒལ་ཚིགས་ལ་སྦྱར༔ སྟེང་རླུང་གྱེན་དུ་འཕུལ་ལག་པའི་སྲིན་རྩ་མནན་ཅིང་རྐང་ལག་གི་སོར་མོ་རྣམས་བསྐུམ༔ ཧཱུྃ་རིང་དང་ཧཱུྃ་ཐུང་གི་སྦྱོར་བས་དགའ་བ་བཞི་རིམ་གྱིས་དྲང་ཞིང་༔ མཐར་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཡིག་ལ་བསྟིམས་པས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་མཐར་སོན་ཏེ་འཆི་མེད་དྭངས་མ་གསུམ་ལྔན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ༔ རིག་པ་ཀ་དག་སྤྲིན་ཐག་ཆད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་བཟོ་མ་བཅོས་པར་བཞག༔ འདི་དག་གི་ཚེ་དུད་འགྲོའི་འགྱུར་བ་བཞི་དང་༔ སེང་གེ་རྣམ་རོལ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་འདྲེན་དང་དགྲམ་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བསླབ་བོ༔ དེ་ལྟར་འབད་པས་ཕྱག་རྒྱའི་དྭངས་མ་འདྲོངས་པའི་རྟགས་སུ་རིག་མས་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་དང་༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་མགོ་བོ་འཁྱོགས་པ་དང་ཚ་ཆྀལ་བ་སོགས་འབྱུང་༔ ལུས་ལ་ཁྲེམས་པའི་རྟགས་སུ་བདེ་དྲོད་དང་གཟི་བྱིན་འབར༔ བཟའ་བཏུང་གིས་ཚིམ་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར༔ ཁྱད་པར་གསང་བའི་རྩ་གཉིས་ཁ་སྦྱར་བས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་བདེ་བའི་ཟིལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་དང་༔ རླུང་ཁ་སྦྱར་བས་རགས་རླུང་གི་རྒྱུན་རེ་ཞིག་ཆད་པ་དང་༔ ཐིག་ལེ་ཁ་སྦྱར་བས་བདེ་བ་ལ་སེམས་ཟིན་ཏེ་དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པས་མ་གོས་པའི་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་གནས་ལུགས་རྗེན་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་འདི་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་ཁ་བྱེ༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་མདུད་པ་གྲོལ༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་དབུ་མར་འདུས༔ སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་འཆར༔ སྙིགས་མའི་ལུས་དག༔ དྭངས་མ་འཆི་མེད་འཇའ་ཚོན་གྱི་སྐུ་ཐོབ༔ ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་རྟེན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ༔ དམ་ཚིག་ཏུ་ཕྱག་རྒྱ་མའི་ལུས་ཟུངས་ཉམས་པར་གྱུར་ན་བཅུད་ལེན་ལ་སོགས་པའི་སྨན་དང་རླུང་སྦྱོར་སོགས་ཀྱིས་གསོ༔ རིག་མ་དམ་གྲིབ་དང་བུ་ཚ་ཅན༔ ཉོན་མོངས་ཤུགས་དྲག་པ༔ རིགས་དང་དབང་པོ་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་སོགས་མི་བསྟེན༔ མཚན་དང་ལྡན་ཡང་ཟླ་མཚན་གྱི་དུས་སུ་མི་དྲང་༔ ནད་ན་བ་དང་སྙིགས་མ་རུལ་བ་སོགས་མི་དྲང་༔ ཟླ་མཚན་རྫོགས་པ་དང་༔ ཁམས་དང་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ཡིད་བདེ་བའི་དུས་སུ་དྭངས་མ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ལྟར་འབབས་པ་དྲང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ༔ མཚན་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་མཐོང་བ་ན༔ དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་མ་བྱུང་ཡང་༔ ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལ་རེག་པའམ༔ ཆགས་པའི་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བཏབ་ལ་ཡིད་ཀྱིས་དྲངས་པས་ཀྱང་ཚེའི་བར་ཆད་སེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ངེས་པར་འབྱུང་ཞིང་༔ རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་གྱི་དམིགས་པ་གསལ་པོས་ཉམས་སུ་བླང་ནའང་རྗེས་མཐུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅི་རིགས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ༔ མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དང་༔ ཐུན་མོང་དུའང་ནད་ཉུང་༔ རྒས་སྲ༔ གཉེར་མ་དང་སྐྲ་དཀར་མི་འབྱུང་༔ ལུས་ཡང་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས༔ ཤེས་རབ་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས༔ རང་སྣང་དབང་དུ་འདུས༔ གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་གསང་བ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་ནང་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་གྱི་བཅུད་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་གསང་བ་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྲོག་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ ར་བ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་གནས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བ༔ ཤར་གྱི་ནམ་མཁའ་ཐག་རིང་དུ་མཐོང་བའི་སར་ནམ་ལངས་ཀྱི་དུས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བསྲངས་ཏེ་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པས་འཁོད༔ རླུང་རོ་བསལ༔ སེམས་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་དར་ཅིག་བཞག༔ དེ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བཏབ༔ ངག་བཟླས་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་བྱས་རྗེས༔ རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ཀྱི་འབྱུང་བའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་ནམ་མཁའི་དྭངས་མར་འདུས༔ འོད་སྔོན་པོའི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ དབུ་མའི་ནང་སྔོ་མེར་གྱིས་ཁེངས༔ དྭངས་མ་སྙིང་གའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་ཡིག་མཐིང་གར་གསལ་བ་ལ་སིབ་སིབ་ཞུགས༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་སྲོག་འགྲུབ་པར་བསམ༔ རླུང་ཁ་ནས་ཧུབ་ཀྱིས་བཟའ་ཞིང་འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་ཁ་སྦྱར་དུ་བཟུང་༔ རིག་པ་མིག་ལ་གཏད༔ མིག་ནམ་མཁའ་ལ་ཆེར་རེ་གཏད་དེ་ཕྱི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཀ་དག་བྱ་རྩོལ་དང་བྲལ་བའི་ངང་ལ་ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་བརྟག་དཔྱད་བསམ་གཞིག་ཅིའང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་རིག་སྟོང་བསམ་བློ་དང་བྲལ་བའི་ངང་བསྐྱང་༔ དེ་ལྟ་བུའི་རླུང་སྦྱོར་དང་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངང་དུ་འཇོག་པ་སྤེལ་མར་བྱས་ཏེ་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་གྱི་བར་དུ་ཉམས་སུ་བླང་༔ རྗེས་ཐོབ་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་སྤྱོད་ལམ་བྱ་བའམ༔ དགེ་སྦྱོར་གཞན་གྱི་ཐུན་ལ་འཇུག༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་བར་ཡར་ངོ་རྣམས་སུ་ཉམས་སུ་བླང་༔ ཉམས་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པ་ན༔ གནས་དུས་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དྭངས་པ་ཙམ་དམིགས་རྟེན་དུ་གཅོད་ལ་བསྒོམ༔ རགས་པའི་ཟས་རིམ་གྱིས་སྤང་༔ མཐར་ནམ་མཁའ་ཟས་སུ་ཟ་བའི་བཅུད་ལེན་ཁོ་ནས་ཆོག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་རགས་པ་ཕྲ་བའི་རླུང་དུ་འགྱུར༔ ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་དང་འདྲེས༔ སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་རིག་པ་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་དྭངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནི་གསང་བ་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲོག་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཞར་བྱུང་རང་དོན་དུ་ཚེའི་དབང་བླང་བ་དང་༔ གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བར་འདོད་ན༔ མཎྜལ་ཕུལ༔ རྣལ་འབྱོར་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ལ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་རྒྱུད་སྦྱང་༔ སློབ་མ་ལྷར་གསལ་གདབ་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པས་བརྟན་པར་བྱ༔ ཚེ་འགུགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་ནས་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ༔ གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བྱོན༔ ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཕྱག་གི་ཐོད་པའི་ནང་དུ་འཁྱིལ་པ་ལས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་ལུད༔ རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག༔ དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་སྦྱངས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ དྭངས་མ་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ༔ མི་འགྱུར་རང་བཞིན་སྐུ་ཡི་ཚེ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཙྪ་ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་མྱངས་པས་རྩ་ཁམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྭངས་མས་ཁྱབ༔ རླུང་དབུ་མར་ཐིམ༔ མི་ཤིགས་པའི་སྲོག་ཐོབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨཱཿ འགག་མེད་སྒྲ་དབྱངས་གསུང་གི་ཚེ༔ རླུང་སྔགས་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ ནུས་པ་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རིལ་བུ་སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་མྱང་༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་འཁོར་འདས་སྟོང་སྲོག་མི་ཤིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས༔ འོད་ཟེར་གྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པས་གཟུང་འཛིན་འཆི་འཕོའི་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ དྭངས་མ་སྙིང་གའི་ཚེ་རྟེན་ལ་ཐིམ་པས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ འོད་གསལ་ཁྱབ་གདལ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ༔ རང་བྱུང་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ རྟག་པ་དམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྗེས་སུ་རྒྱས་གདབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་བཅས་བརྟན་པར་བྱའོ༔ འདི་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་བ་ལན་གཅིག་ཐོབ་པས་ཀྱང་ཚེ་ཡར་བ་ཁུག༔ ཉམས་པ་སོས༔ ཟད་པ་སྲིང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འཕེལ་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱར་ཏེ་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་སྔོན་དུ་མ་བསྟན་པ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་གདམས་ཤིང་མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དོན་དུ་གཏད་པ་སྩཽགས་སྩཽགས་སྩཽགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་ཟབ་ཆོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las:__rdo rje phag mo'i tshe sgrub bzhugs:__:gag241d+hi h+yaM:__rdo rje phag mo la phyag 'tshal lo:__mkha' 'gro'i tshe sgrub 'di la gsum ste:__phyi yi dam gyi lha bsnyen sgrub la brten nas tshe bsring ba:__nang phyag rgya pad+ma can gyi bcud len pa:__gsang ba rlung sems dbyer med kyi srog bsgrub pa'o:__dang po ni:__bkra shis pa'i gnas su+u ma rdal mchod tshogs legs par bsham:__khyad par snying po lnga las grub pa'i tshe'i 'brang rgyas dang :__tshe'i bdud rtsi:__bcud len gyi ril bu rnams rten du bca':__sngon 'gro dngos gzhi rjes kyis 'jug par bya'o:__sa ma ya:___dang po sngon 'gro la skyabs su 'gro ba ni:__na mo:__ye shes mkha' 'gro tshe yi lhar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir:__'chi med rig 'dzin bsgrub par bgyi:__bgegs bskrad pa ni:__hU~M:__nga ni mnyam nyid ngang gis khro:__thugs rje 'bar ba'i dkyil 'khor 'dir:__bgegs tshogs 'dug pa'i skabs med pas:__rgya mtsho'i pha mthar byer zhing dengs:__hU~M hU~M hU~M uts+tsha Ta ya phaT:__mtshams bcad pa ni:__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams thams cad kun:__ye shes lnga ldan mtshon cha'i gur:__'bar ba'i me 'od dang bcas pas:__tshe bdud bar chad mtshams bcad do:__dz+nyA na pany+tsa rak+Sha b+h+rU~M:__byin dbab pa ni:__hU~M:__chos dbyings skye med pho brang nas:__ye shes sgyu 'phrul lha tshogs kyis:__gnas 'dir byin phob dbang mchog skur:__mchod rdzas bdud rtsi'i rgya mtshor skyil:__oM AH hU~M sarba dz+nyA na d+hA ki nI a be sha ya hrIM hrIM pheM pheM:__sarba pU dza sa ma ya AHhU~M:__zhes byin gyis brlab bo:__gnyis pa dngos gzhi la:__dam ye dbyer med kyi lha bsgom pa ni:__hU~M:__stong nyid ngang las snying rje'i rtsal:__rig pa'i ye shes ha dkar po:__'bar ba chen po'i cho 'phrul gyis:__snod bcud 'od gsal dbyings su sbyongs:__de yi ngang las 'byung rim gzhir:__rdo rje'i srung 'khor dur khrod dbus:__rin chen gzhal yas mtshan nyid rdzogs:__lte bar pad nyi bam ro'i steng :__rang rig ha yig yongs gyur las:__'chi med bde chen d+hA ki nI:__dkar gsal zhal gcig phyag gnyis ma:__zhi 'dzum khro chags gzi byin 'bar:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__bdud bzhi skye med dbyings su gcod:__g.yon pas bdud rtsi'i thod pa bsnams:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__gru mo g.yon na kha T+wA~M ga:__he ru ka dang gnyis su med:__spyi gtsug phag zhal ngur sgra sgrogs:__snang srid dbang sdud zil gyis gnon:__dbu skra gnag snum sil bur grol:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro'i dbus:__bde stong sgyu ma'i gar gyis rol:__rdo rje gsum gyi bdag nyid can:__ye shes lnga ldan dbang bskur rdzogs:__oM AHhU~M hU~M oM trA~M hrIHAH__hU~M:__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi:__'od gsal me long lta bu'i dbyings:__ye shes sgyu ma'i skur snang ba:__'chi med rdo rje d+hA ki nI:__rtsa gsum tshe lha rab 'byams dang :__'bum khrag dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__sngon gyi thugs dam zhal bzhes bzhin:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__phyi nang bdud bzhi'i bar chad sol:__sku gsung thugs kyi byin chen phob:__tshe dang ye shes dbang mchog skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM badz+ra d+hA ki nI sarba sa ma ya dzaHdzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes dam tshig ye shes dbyer med du brtan par bzhugs su gsol nas lha sku'i gsal snang la rtse gcig tu sems bzung :__'chi med ye shes kyi mkha' 'gro dngos yin snyam pa'i nga rgyal brtan por bskyed:__sems dang lha sku ro mnyam pa'i gnyug ma mi shigs pa'i ngang du mnyam par bzhag go:__de ni bskyed rim bsgom pa la brten nas tshe bsring ba'o:__de nas las kyi yan lag tu phyag mchod bstod pa 'bul ba ni:__ho:__chos sku'i dbyings las longs spyod rdzogs:__'chi med rdo rje mkha' 'gro ma:__'khor dang bcas pa thams cad la:__gus pa'i blo yis phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tI ts+tsha ho:__oM AHhU~M:__nyer spyod 'dod pa'i yon tan dang :__sman gtor rak+ta tshogs mchod sogs:__bde chen mchog gi mchod par 'bul:__'chi med ye shes dngos grub stsol:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yAM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA sarba pU dza ho:__hU~M:__mi shigs gnyug ma rdo rje'i dbyings:__bde chen ye shes mkha' 'gror shar:__rtsa gsum tshe yi dkyil 'khor lhar:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__zhes pas kyang thugs dam bskul zhing gzi byin bskyed do:__bzlas pa bya ba ni:__rang nyid 'chi med d+hA ki nI'i:__thugs kar pad zla'i gdan gyi steng :__tshe dpag med mgon sku mdog dkar:__mnyam gzhag tshe bum yum dang 'khril:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__de yi thugs dbus 'od kyi klong :__nyi zla kha sbyor lte bar ha:__mtha' skor rdo rje'i sngags kyis bskor:__'od zer snang ba 'bar bar bsam:__oM AHhU~M hrIHha badz+ra d+hA ki nI A yu She swA hA:__lha sngags gsal snang thon pa dang :__sngags phreng ye shes sems dpa' yi:__yab yum zhal dang gsang bar brgyud:__mgal me lta bur 'khor ba las:__bde chen 'od zer phyogs bcur 'phros:__'phags pa mchod cing byin rlabs 'dus:__'gro kun dus min 'chi ba bsal:__snod bcud dwangs ma rang la thim:__tshe dang ye shes snang ba rgyas:__gzugs sgra dran rtog thams cad kun:__lha sngags chos sku'i ngo bor bsam:__rtse gcig yid kyis bzlas pa bya:__de ni bzlas brjod la brten nas tshe bsring ba'o:__de lta bu'i rim pas sngags 'bum phrag bzhi bzlas na dus ma yin pa'i 'chi ba thams cad nges par zhi zhing :___mang du bzlas na ye shes mchog gi dngos grub mngon du 'gyur ro:__gsum pa rjes kyi rim pa la:__thugs dam bskul ba ni:__tshe mda' g.yob cing :__hU~M hrI:__bcom ldan mgon po bde chen tshe dpag med:__'chi med mchog stsol rdo rje mkha' 'gro ma:__rtsa gsum tshe lha'i dkyil 'khor rab 'byams kun:__thugs dam bskul lo ye shes gzi byin skyed:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__bla tshe chad nyams yar ba thams cad khug:__'khor 'das tshe bcud mi 'gyur thig ler skyil:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M hriHha badz+ra d+hA ki nI A yu She swA hA:__A yur+dz+nyA na hU~M b+h+rU~M nr-i dzaHsid+d+hi pha la hU~M:__zhes bskul:__sprul pa'i pho nyas tshe bcud bsdus pa bdag dang sgrub rdzas la bstim:__aH__dwangs ma 'od lnga'i ga'u'i dbus:__mi 'gyur thugs srog ha yig la:__'khor 'das bcud dang dge mtshan 'dus:__'gyur med rdo rjes rgyas gdab bo:__badz+ra rak+Sha a a:__zhes rgyas gdab bo:__de nas tshogs kyi yo byad bsham zhing bsang chu 'thor:__ra~M ya~M kha~M:__mtshan ldan b+han+da'i snod yangs par:__tshogs rdzas gzung 'dzin las 'das pa'i:___'dod yon bdud rtsi'i gter chen po:___dam tshig gsang ba'i rdzas su gyur:__oM AH hU~M:__zhes brlabs la tshogs zhing spyan drangs te 'bul ba ni:__hU~M:__sku gsum zhing khams rab 'byams dang :__gnas yul dur khrod zhing rnams na:___bzhugs pa'i rtsa gsum tshe yi lha:__'chi med mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__tshogs kyi longs spyod chen po la:__dgyes par dgongs te gshegs su gsol:__bde ba mchog gi byin chen phob:___'gyur med rtag pa'i dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra d+hA ki nI sarba sa ma ya dzaHdzaH__oM AHhU~M:__bdud rtsi tshogs kyi mchod pa'i sprin:__rang byung bde chen 'dod yon gter:__'chi med rdo rje d+hA ki nI:__rtsa gsum tshe lha rab 'byams dang :__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i tshogs:__dgyes pa'i longs spyod chen por 'bul:__thugs rje thugs dam gnyan po bskang :__dam tshig nyams chag nyes ltung bshags:__tshe bdud bar chad dbyings su sgrol:__rtsa rlung thig le nyams pa gsos:__bde chen mchog gi ye shes dang :__tshe dbang longs spyod dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he ba badz+ra d+hA ki nI sA pa ri wA ra sarba ga Na tsakra pU dza ho:__zhes dgyes par bskang zhing :___yi ge brgya pas kyang nyams chag bshags:__nang gi tshogs mchod rol:__lhag ma bdud rtsis bran la:__oM AHhU~M ha ho hrIH__pheM pheM:__ye shes mkha' 'gro'i bka' nyan pa'i:__gnas yul zhing skyong lhag sdud kun:__longs spyod tshogs kyi lhag ma bzhes:__rnam bzhi'i las kun myur 'grub mdzod:__ma ma d+hA ki nI uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__zhes 'bul lo:___rtags byung ba sogs kyi tshe dngos grub gsol ba ni:__hU~M:__'chi med mkha' 'gro'i lha tshogs rnams:__sgom bzlas ting 'dzin mthar phyin nas:__dngos grub gsol ba'i dus lags na:__bde chen dgyes pa'i dam tshig gis:__sku gsung thugs kyi dkyil 'khor nas:__lha sngags ye shes byin chen po:__mi 'gyur mi shigs 'od gsal dbyings:__rdo rje gsum gyi dngos grub stsol:__oM AHhU~M hrIHha badz+ra d+hA ki nI a yu She swA hA:__kA ya wA ka tsit+ta A yur+dz+nyA na sid+d+hi pha la oM AHhU~M:__zhes bskul zhing rten rdzas las dngos grub blang ngo :___de nas mchod bstod bzod gsol bya:___rtag chad kyi mtha' bsal ba'i phyir:___AH__'khor 'das snod bcud thams cad kun:__dwangs ma mi shigs thig ler 'dus:__de yang don gyi d+hA ki nI:__'chi med rtag pa'i dbyings su thim:__a a a:__hU~M:__stong nyid rnam kun mchog ldan las:__bde chen ye shes sgyu ma'i sku:__rdo rje'i sngags kyi rang sgra dang :__chos nyid khyab gdal ngang nas spyod:__dz+nyA na d+hA ki nI oM AHhU~M:__zhes lha sku phyag rgya gcig pa'i rang gzugs su ldangs la:__ho:__dge ba'i rtsa ba 'di yis bdag gzhan kun:__'chi bdag la sogs bdud bzhi'i g.yul las rgyal:__tshe dang ye shes dbang bcu'i 'byor pa rgyas:__'chi med mkha' 'gro'i go 'phang myur thob shog:__oM:__mchog gsum dbyer med rtsa gsum rgya mtsho'i bdag:__bde chen dpal ster rdo rje mkha' 'gro mas:__'gro kun kha sbyor bde bas rjes bzung nas:__dngos grub dga' ston 'phel ba'i bkra shis shog:__ces bsngo ba dang smon lam gyis rgyas gdab cing bkra shis snang bas khyab par bya'o:__de ni phyi sgom bzlas la brten nas tshe bsring ba'i rim pa'o:__sa ma ya:__gnyis pa nang phyag rgya pad+ma can gyi bcud blang ba ni:__rtsa rlung la drod thob pas zhing dang sngags las skyes pa'i bu mo lus bong 'tshams pa:__byad dmar ba'i mdangs can snum bag chags pa:__mthil bzhi 'jam pa:__skra li ba:__mig dkar nag phyed cing dkyus ring ba:__bde drod che zhing pad+mas rdo rje 'jibs pa ltar snang ba:__gsang rtsa pad+ma ltar rgyas shing dri zhim po mnams pa:__skabs ci rigs par rak+ta 'o ma'i mdog tu 'babs pa:__dad ldan gsang thub chags spyod la mkhas pa ni pad+ma can mchog gi mtshan nyid yin pas:__lo bcu gnyis nas bcu drug man chad legs par btsal:__thabs kyis dgug:__rgyud sbyang :__'os su gyur pa na rang dang phyag rgya khams rgyas pa'i bza' btung dang bcud len gyis byang sems 'phel zhing rgyas par bya:__shin tu dben par bde ba'i 'bol la 'khod de 'dod pa'i sgyu rtsal du mas chags pa bslang :__de nas rang nyid dpal he ru ka dmar po dang :__rig ma rdo rje mkha' 'gro mar gsal gdab:__brda dang lan gyis bskul te rdo rje dang pad+ma byin gyis brlabs:__byang chub kyi sems gsum mngon du byas te dam du 'khyud:__mkha' gsang sprad:__gsor dang bskyod pas bde ba dal bu dbab:__rlung sbyor dang bcas bde chen la sems bzung :__thig le cung zad kyang ma nyams par byas te nor bu'i rtse nas slar ldog:__'dren 'grems gyi sbyor bas bde ba'i ye shes mchog tu goms par bya'o:__de ltar 'dzin 'grems la dbang thob nas:__rtsa btsal ba ni:__phyag rgya stegs lta bur gan rkyal du bsnyal:__srin lag gi rtser sbrang smyon:__me tog dmar po kha bye ma thag pa'i ze'u 'bru:__g.yer ma rnams cung zad byugs la dkrugs pas rtsa sna nar gyis byung ba na lcags phye cung zad sbyar:__rdo rje'i bu gar khab len:__lcags kyu can gyi me tog:__sbrang smyon rnams byugs la gsang rtsa sprad de gting phyin par phul bas rtsa 'phrad pa'i rtags su phyag rgyas mi bzod pa'i ha sgra bstud mar 'byung zhing :__rang gi nor bu sprid chil ba dang :__lus 'dar ba lta bu'i 'phar g.yo 'byung ba'i tshe dal bus dal bus bskyod:__de'i tshe ting nge 'dzin ni:__rang dang phyag rgya gnyis ka'i lus dbus rtsa gsum 'khor lo lnga dang bcas pa dwangs gsal rnyog med du gsal ba'i gnas lngar tshe dpag med rigs lnga yab yum mnyam par spyor zhing :__rtsa 'dab kyi grangs dang mnyam pa'i 'chi med mkha' 'gro'i lha tshogs gsal gdab:__rang dang phyag rgya mnyam par sbyar ba dang lhan cig lus dkyil gyi lha rnams kyang snyoms par zhugs:__bde ba'i sgra dang 'od zer gyis brtan g.yo thams cad la khyab:__'khor 'das thams cad rang dbang med par g.yos:__ye shes dang las kyi 'byung ba lnga'i dwangs bcud 'od zer bdud rtsi dang bcas pa dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog can bde ba chen po'i gzi byin 'bar bzhin pa yum gyi sna bug gnyis nas zhugs:__steng rlung rngubs pas ro rkyang gi lam brgyud gnas lnga'i tshe dpag med kyi zhal nas zhugs:__sbyor mtshams nas rim gyis thon:__gsang rlung phyir phul ba dang ye shes lnga'i dwangs bcud dang :__phyag rgya'i khams dmar cha'i snyigs ma rang sar 'gags pa'i dwangs bcud dang ro gcig tu 'dres pa rtsa mchog gi ze bar rtsi skya'i khar zil pa chags pa'i bzhin 'od phram mer gnas pa nyid rang nyid kyi rdo rje nor bu'i rlung gi lcags kyus sog sbubs nas chu drangs pa bzhin gyen du drangs pas gsang gnas:__lte ba:__snying ga:__mgrin pa:__spyi bo'i rtsa 'khor lnga'i lte ba na bzhugs pa'i tshe dpag med rigs lnga 'og ma 'og ma'i sbyor mtshams nas zhugs:__zhal nas thon:__gong ma gong ma'i sbyor mtshams su zhugs pa sogs la rim bzhin du sems gtad cing 'khor lo lnga'i bum can gyi sbyor bas brtan par byas pas rlung dang :__sa dang :__nam mkha' dang :__me dang :__chu'i khams nas tshe nyams pa gsos:__gnas pa 'phel:__'phel ba brtan cing ye shes kyi nus pa mchog tu gyur pas rtsa khams thams cad la khyab ste 'ja' tshon lta bu'i lus:__nam mkha' lta bu'i rdo rje'i ye shes mngon du byas par bsams la 'og rlung srin zhal du bsdig:__thur sel gyen du drang :__mig nam mkhar ldog:__lto ba sgal tshigs la sbyar:__steng rlung gyen du 'phul lag pa'i srin rtsa mnan cing rkang lag gi sor mo rnams bskum:__hU~M ring dang hU~M thung gi sbyor bas dga' ba bzhi rim gyis drang zhing :__mthar spyi bo'i ha~M yig la bstims pas mas brtan gyi dga' bzhi mthar son te 'chi med dwangs ma gsum lngan gyi ye shes mngon du byas par bsams la:___rig pa ka dag sprin thag chad pa'i nam mkha' lta bu'i ngang du bzo ma bcos par bzhag:__'di dag gi tshe dud 'gro'i 'gyur ba bzhi dang :__seng ge rnam rol gyi 'khrul 'khor sogs 'dren dang dgram pa'i sgyu rtsal la bslab bo:__de ltar 'bad pas phyag rgya'i dwangs ma 'drongs pa'i rtags su rig mas rta skad 'tsher ba dang :__rang nyid rdo rje'i mgo bo 'khyogs pa dang tsha ch-il ba sogs 'byung :__lus la khrems pa'i rtags su bde drod dang gzi byin 'bar:__bza' btung gis tshim pa lta bu'i nyams 'char:__khyad par gsang ba'i rtsa gnyis kha sbyar bas ba spu'i khung bu tshun bde ba'i zil gyis khyab pa dang :__rlung kha sbyar bas rags rlung gi rgyun re zhig chad pa dang :__thig le kha sbyar bas bde ba la sems zin te dus gsum gyi spros pas ma gos pa'i dpe yi ye shes nyams su myong yang brjod mi shes pa'i gnas lugs rjen par mthong bar 'gyur ro:__de lta bu'i lam 'di la yang nas yang du goms pas ye shes kyi rtsa kha bye:__gzung 'dzin gyi mdud pa grol:__rtsa thig rlung gsum dbu mar 'dus:__spyan dang mngon shes 'char:__snyigs ma'i lus dag:__dwangs ma 'chi med 'ja' tshon gyi sku thob:__tshe la dbang ba'i rig pa 'dzin pa'i rten las sangs rgyas kyi byang chub mngon du byed pa yin no:__dam tshig tu phyag rgya ma'i lus zungs nyams par gyur na bcud len la sogs pa'i sman dang rlung sbyor sogs kyis gso:__rig ma dam grib dang bu tsha can:__nyon mongs shugs drag pa:__rigs dang dbang po la skyon chags pa sogs mi bsten:__mtshan dang ldan yang zla mtshan gyi dus su mi drang :__nad na ba dang snyigs ma rul ba sogs mi drang :__zla mtshan rdzogs pa dang :__khams dang lang tsho rgyas shing yid bde ba'i dus su dwangs ma rgya skyegs kyi nying khu ltar 'babs pa drang bar bya ba yin no:__mtshan nyid phun sum tshogs pa'i phyag rgya ma mthong ba na:__dngos su sbyor ba ma byung yang :__lus kyi cha shas la reg pa'am:__chags pa'i lta stangs dang bcas te ting nge 'dzin gsal btab la yid kyis drangs pas kyang tshe'i bar chad sel ba'i rten 'brel nges par 'byung zhing :__rang lus thabs ldan gyi dmigs pa gsal pos nyams su blang na'ang rjes mthun gyi yon tan ci rigs rgyud la 'char ba nges pa yin no:__mchog gi yon tan gong du bshad pa ltar dang :__thun mong du'ang nad nyung :__rgas sra:__gnyer ma dang skra dkar mi 'byung :__lus yang zhing gzhon sha chags:__shes rab phyogs med du rgyas:__rang snang dbang du 'dus:__gzhan snang zil gyis non pa sogs phan yon mtha' yas pa 'byung ba yin pas gsang ba zab mo la spyod pa'i skal ldan rnams kyis 'di kho na la brtson par bya'o:__de ni nang phyag rgya pad+ma can gyi bcud len la brten nas bde chen gyi tshe sgrub pa'i rim pa'o:__sa ma ya:__gsum pa gsang ba rlung sems dbyer med kyi srog bsgrub pa ni:__ra ba bzhi gang yang rung ba'i tshes gcig nas mgo brtsams te gnas dben zhing nyams dga' ba:__shar gyi nam mkha' thag ring du mthong ba'i sar nam langs kyi dus bde ba'i stan la lus skyil krung drang por bsrangs te kha shar du phyogs pas 'khod:__rlung ro bsal:__sems mi rtog pa'i ngang du dar cig bzhag:__de nas 'chi med rdo rje mkha' 'gro'i bskyed rim gsal btab:__ngag bzlas kyang ci rigs par byas rjes:__rang nyid mkha' 'gro'i thugs ka nas ye shes kyi 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros:__'khor 'das brtan g.yo'i khams thams cad la khyab:__de rnams kyi ye shes dang las kyi 'byung ba'i dwangs bcud ma lus pa nam mkha'i dwangs mar 'dus:__'od sngon po'i rnam par nam mkha' gang bar gyur:__rang nyid kyi kha sgo nas zhugs:__dbu ma'i nang sngo mer gyis khengs:__dwangs ma snying ga'i dbu ma'i nang du rlung sems dbyer med kyi ngo bo a yig mthing gar gsal ba la sib sib zhugs:__'chi med gnyug ma'i srog 'grub par bsam:__rlung kha nas hub kyis bza' zhing 'jam rlung bum pa can kha sbyar du bzung :__rig pa mig la gtad:__mig nam mkha' la cher re gtad de phyi nang gi nam mkha' ro gcig tu 'dres pa'i ka dag bya rtsol dang bral ba'i ngang la yun ring du mnyam par bzhag:__rnam rtog gang skyes kyang brtag dpyad bsam gzhig ci'ang yid la mi byed par rig stong bsam blo dang bral ba'i ngang bskyang :__de lta bu'i rlung sbyor dang gnas lugs kyi ngang du 'jog pa spel mar byas te nyi ma rtse shar gyi bar du nyams su blang :__rjes thob bsngo smon gyis mtshams sbyar la spyod lam bya ba'am:__dge sbyor gzhan gyi thun la 'jug:__de lta bu'i rim pas tshes bco lnga'i bar yar ngo rnams su nyams su blang :__nyams cung zad skyes pa na:__gnas dus la ma ltos par rang gi mdun gyi nam mkhar dwangs pa tsam dmigs rten du gcod la bsgom:__rags pa'i zas rim gyis spang :__mthar nam mkha' zas su za ba'i bcud len kho nas chog shes par byas te nyams su blangs pas ring por mi thogs par rags pa phra ba'i rlung du 'gyur:__phra ba'i rlung sems dang 'dres:__sems byung gi rnyog ma rig pa ka dag gi dbyings su dwangs pa la brten nas 'chi med rdo rje'i sku dang nam mkha' lta bu'i ye shes tshe 'di nyid la mngon du 'gyur ba yin no:__de ni gsang ba rlung sems dbyer med ye shes kyi srog bsgrub pa'i rim pa'o:__sa ma ya:__zhar byung rang don du tshe'i dbang blang ba dang :__gzhan la dbang bskur bar 'dod na:__maN+Dal phul:__rnal 'byor ma dang dbyer med pa'i:__slob dpon chen po dgongs su gsol:__bdag la rdo rje mkha' 'gro ma'i:__'chi med tshe yi dbang bskur stsol:__zhes gsol ba gdab cing rgyud sbyang :__slob ma lhar gsal gdab cing ye shes pa dbab pas brtan par bya:__tshe 'gugs kyis thugs dam bskul:__de nas tshe'i 'brang rgyas spyi bor bzhag la:__gtor ma lhar gsal ba spyi bor byon:___thugs ka nas 'od zer 'phros:__'khor 'das kyi dwangs bcud phyag gi thod pa'i nang du 'khyil pa las ches cher 'phel zhing lud:__rang gi spyi bo nas zhugs:__lus kyi nang gang :__nad gdon sdig sgrib thams cad dag:__dus ma yin pa 'chi ba'i 'jigs pa sbyangs:__tshe dang ye shes kyi dngos grub thob:__dwangs ma snying ga'i tshe rten sa bon la thim pas rdo rje'i srog 'grub par bsams la:__oM:__mi 'gyur rang bzhin sku yi tshe:__'khor 'das dwangs bcud thig ler 'khyil:__gzi brjid chen po'i dbang bskur bas:__rdo rje'i sku ru 'grub par shog:__oM AHhU~M hrIHha badz+ra d+hA ki nI A yu She swA hA:__kA ya A yur+dz+nyA na a b+hi Shits+tsha oM:__bdud rtsi myangs pas rtsa khams ye shes kyi dwangs mas khyab:__rlung dbu mar thim:__mi shigs pa'i srog thob par bsams la:__AH__'gag med sgra dbyangs gsung gi tshe:__rlung sngags dbu ma'i dbyings su rdzogs:__nus pa mchog gi dbang bskur bas:__rdo rje'i gsung du 'grub par shog:__wA ka A yur+dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__ril bu snying gar gtugs shing myang :__'chi med mkha' 'gro'i ye shes 'od kyi thig le 'khor 'das stong srog mi shigs pa'i bdag nyid can rang gi zhal nas zhugs:__'od zer gyis lus thams cad khyab pas gzung 'dzin 'chi 'pho'i rtog pa sbyangs:__dwangs ma snying ga'i tshe rten la thim pas mi 'gyur rdo rje'i ye shes mngon du byas par bsams la:__hU~M:__'od gsal khyab gdal thugs kyi tshe:__rang byung brtan g.yo kun la khyab:__rtag pa dam pa'i dbang bskur bas:__rdo rje'i thugs su 'grub par shog:__tsit+ta A yur+dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rjes su rgyas gdab cing bkra shis kyi tshigs su bcad pa dang bcas brtan par bya'o:__'di lta bu'i dbang bskur ba lan gcig thob pas kyang tshe yar ba khug:__nyams pa sos:__zad pa sring :__tshe dang ye shes rgyas par 'phel ba sogs phan yon dpag tu med pas dam tshig ldan pa rnams kyis yang nas yang du bskyar te bya'o:__sa ma ya:__rdo rje mkha' 'gro ma'i tshe sgrub pa'i gdams pa sngon du ma bstan pa:___o rgyan gyi mkhan po pad+ma thod phreng rtsal gyis mkha' 'gro gsang ba'i rgyud las btus te bka'i sdud pa mo mkhar chen bza' la gdams shing ma 'ongs phyi ma phyi ma'i don du gtad pa stsaugs stsaugs stsaugs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gu+u h+ya sa ma ya:__ye shes kyi mkha' 'gro jo mo sman mo'i zab chos sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i yi ge pa ni pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gus pas bgyis pa dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: