JKW-KABAB-14-PHA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title dgongs gter grub thob chen po'i thugs thig gi brgyud pa'i gsol 'debs JKW-KABAB-14-PHA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 9, Pages 375 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dgongs gter grub thob chen po'i thugs thig gi brgyud pa'i gsol 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 375. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-053
Colophon

།ཅེས་པའང་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་རོལ་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang bla ma grub thob chen po'i rnam par rol pas rjes su bzung ba'i las kyi 'phro ldan blo gros mtha' yas pa'i sdes sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་ཡས། །རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་འཆི་མེད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ། །སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །དབྱེར་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་པ། །དེ་ཉིད་འགྲོ་འདུལ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚུལ། །ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །བཀའ་བབས་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ། །སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རྗེས་ཟུང༌། །དབང་ལྔས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བཟུང༌། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོ་འབྱོངས། །རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྟོགས། །ཕྱག་ཆེན་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རོ་སྙོམས་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྩལ་རྫོགས་ཤིང༌། །ཐབས་ལམ་བོགས་ཐོན་འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེའི། །རྟགས་ཚད་མངོན་གྱུར་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །མྱུར་དུ་ཐོབ་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་རོལ་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/dgongs gter grub thob chen po'i thugs thig gi brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs so/__/oM AHhU~M hrIHhrIH__ngo bo chos sku kun bzang snang mtha' yas/__/rang bzhin longs sku 'chi med spyan ras gzigs/___/thugs rje sprul sku rta mgrin dbang gi rgyal/__/sku gsum kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal/__/dbyer med grub pa'i dbang phyug thang stong pa/__/de nyid 'gro 'dul rig pa 'dzin pa'i tshul/__/khyab bdag 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhabs/__/bka' babs brgyud ldan bla ma'i tshogs rnams dang*/__/sgrub pa bka' brgyad yi dam zhi khro'i lha/__/gnas gsum mkha' 'gro chos skyong srung ma la/__/sgo gsum rtse gcig gus pas gsol ba 'debs/__/'di nas byang chub bar du thugs rjes zung*/__/dbang lngas rgyud smin dam tshig tshul bzhin bzung*/__/thun mong thun min khyad par sngon 'gro 'byongs/__/rnam thar sgo gsum dbu ma'i lta ba rtogs/__/phyag chen sgom pa mthar phyin byin gyis rlobs/__/ro snyoms spyod pa'i brtul zhugs rtsal rdzogs shing*/__/thabs lam bogs thon 'bras bu rdzogs pa che'i/__/rtags tshad mngon gyur sku dang ye shes lnga/__/myur du thob nas don gnyis lhun grub shog__/ces pa'ang bla ma grub thob chen po'i rnam par rol pas rjes su bzung ba'i las kyi 'phro ldan blo gros mtha' yas pa'i sdes sbyar ba dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: