JKW-KABAB-15-BA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གདམས་པའི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i gdams pa'i sa bcad zin thor bkod pa ngo mtshar snying po JKW-KABAB-15-BA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 9, Pages 247-260 (Folios 1a to 7b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i gdams pa'i sa bcad zin thor bkod pa ngo mtshar snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 247-260. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Outlines - sa bcad  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-044
Colophon

།འདི་ལ་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱས་པ་གལ་ཆེ་བར་སྣང་ཡང་སླད་ནས་འཆད་པ་བོ་རྣམས་ལ་ཁྲིད་རྒྱུན་དང་སྤྲོ་གཞིའི་ས་བོན་ཙམ་དུ་དམིགས་ནས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལྟ་བར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

'di la khrid yig rgyas pa gal che bar snang yang slad nas 'chad pa bo rnams la khrid rgyun dang spro gzhi'i sa bon tsam du dmigs nas rje btsun bla ma rin po che'i rdo rje'i zhal lung ji lta bar blo gros mtha' yas pa'i sdes bris pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གདམས་པའི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ།།

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །སྤྲོ་བསྡུའི་གར་མཁན་རིགས་བརྒྱའི་བདག །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞབས། །སྤྱི་བོར་མཆོད་ནས་ཟིན་ཐུན་སྤེལ། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ཁ་ལའང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་སྣང་བ་ལས། གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གཉིས། རྩ་བ་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་བླ་སྒྲུབ་སྨིན་གྲོལ་ཡན་ལག་བཅས་པ་བཞུགས་ཤིང༌། དེའི་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ལའང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གཉིས། རྩ་བ་བསྐྱེད་རིམ་སྣང་སྟོང་དྲྭ་བ། རླུང་དང་གཏུམ་མོ་གསལ་སྟོང་དྲྭ་བ། ཐབས་ལམ་བདེ་སྟོང་དྲྭ་བ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ་སྟེ་དབང་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་དྲྭ་བ་རྣམ་པ་བཞི། ཡན་ལག་ལྟ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་སྙིང་པོ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་ཁྲིད། སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མ། སྤྱོད་པ་རོ་སྙོམས་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ། བོགས་འདོན་ཐབས་ལམ་ཆེན་པོ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག །འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་སྙིང་པོ་བཅས། ཡན་ལག་སྐོར་ལ་རྒྱུད་སྡེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ལམ་རིམ། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུད་ལུང༌། མན་ངག་སྨད་ལས་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཚན་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་ལྕགས་ཟམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཅས་ཟབ་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ནི། གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མན་ངག་སྙིང་པོའི་ལེའུ་ལས། མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག །ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་ཉིད་མ་རྟོགས། །འདུལ་དང་དགོངས་པ་གསང་བ་དང༌། །རང་བཞིན་གསང་བའི་དོན་རྣམས་ནི། ཞེས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྱིས་གཏན་ལ་དབབ། སྒོམ་པ་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན། སྤྱོད་ཡུལ་ལམ་བྱེད་དབང་དང་དམ་ཚིག་གིས་གཞི་བཟུང་ཞིང་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁ་བསྐང་སྟེ་སྔ་མ་སྔ་མའི་འཁྲུལ་པ་ཕྱི་མས་རིམ་པར་བསལ་ནས་འབྲས་བུ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བའི་མན་ངག་གི་གཞུང་དང་རྒྱབ་བརྟེན་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་གཞུང་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་འདི་ཉིད་འཆད་པ་ལ་གཉིས། མན་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་དང༌། རྒྱབ་བརྟེན་བཤད་པའི་རིམ་པ་གཉིས། དང་པོ་མན་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་པ། དབང་གི་སྒོ་ནས་སྨིན་པར་བྱེད་པ། གདམས་ངག་གི་སྒོ་ནས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ལོ་རྒྱུས་ལུང་གི་ངེས་པ་དངོས་ནི། བོད་ཀྱི་རྣམ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པ༔ སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབུ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང༌། བྱེ་བྲག་དབང་གི་སྐབས་ཆུ་བོ་བཞིའི་བབས་ལུགས་དབང་ལེ་ནས། དེ་ཡང་འོག་མིན་གསང་ཆེན་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉིས་པ་རྩ་བ་བླ་མ་ཞི་བའི་ཐེག་པ་བཅུ་གཅིག་གི་དབང་མཐའ་རྟེན་དམ་ཚིག་རྣམ་གཞག་བཅས། ཡན་ལག་གུར་དྲག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། རྟ་མགྲིན། ཕག་མོའི་དབང་སོ་སོའི་ཁྱད་པར་བཅས་བསྐུར། གསུམ་པ་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ལ་བླ་མ་ཞི་བའི་གཞུང་ལས། དེ་ཡང་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལྟར་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞི་བཅའ་བ་དང་ཉམས་ལེན་དངོས་གཉིས། ཕྱི་མ་ལ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐུན་དང་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས། ཐུན་མོང་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བསྐྱེད་པ། རྒྱུ་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ། རྐྱེན་མི་རྟག་པ། ངོ་བོ་ངེས་འབྱུང༌། འབྲས་བུ་ལས་འབྲས་བླང་དོར་གྱི་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་སྤྱི་ལྟར། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐར་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོའི་རྟེན་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བརྟེན་པ་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་དམིགས་རྣམ་སྤྱི་ལྟར་དང་ངག་འདོན་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱ། སྡིག་ལྟུང་སྦྱོང་བ་རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་སྤྱི་ལྟར་ལ་ངག་འདོན་ཕག་མོའི་སྐོང་བཤགས་ནས་ལེན། མཎྜལ་ཕྱི་ཀུན་རྫོབ་རྫས་ཀྱི་མཎྜལ་སོགས་རྣམ་གཞག་དང་དམིགས་པ་སྤྱི་ལྟར། ངག་འདོན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཎྜལ་ལ༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བསགས་སྦྱང་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། སྦྱོར་བ་ཚོགས་རྟེན་གསལ་གདབ་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས་རྒྱས་པ་སྐྱབས་ཡུལ་ལྟར་ཁྲོམ་ཚོགས་སུ་གསལ་བཏབ་ཀྱང་རུང་མོད། འདིར་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཨེ་མ་ཧོ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང༌། །ཡིད་འཕྲོག་མཆོད་སྤྲིན་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེར་བརྡལ། །རང་ཉིད་གཞི་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །སྐུ་མདོག་རབ་དམར་ཁྲོ་འཛུམ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་རྗེས་ཆགས་ནམ་མཁར་གཟིགས། །དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་གྲོལ། །རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་བཞད་ཅིང་ངུར། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་ཐུགས་ཀར་བསྣམས། །གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་འོད་འབར་འཆང༌། །སྐུུ་ལ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་ལྔ་དང༌། །ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་རིང་དུ་གཡོ། །དར་གྱི་ཅོད་པན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན། །ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས། །པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་གདན་གྱི་སྟེང༌། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་རོལ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་ཀློང༌། །སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང༌། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་འཛུམ་ཁྲོས་པའི་ཉམས། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དུ་འཛིན། །གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་སྦས་ཡུམ་ཁ་ཊྭཱཾ་བརྟེན། །དབུ་ལ་འདབ་ལྡན་པདྨའི་སྙན་ཞུ་དང༌། །སྐུ་ལ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམ་ཀླུབས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོར་གསལ། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར། ཧཱུྃ། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་སོགས་ནས། གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། དངོས་གཞི་ཚོགས་རྫོགས་པའི་སླད་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། ཧོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ སོགས། ཕྲིན་ལས་ལྟར། བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྤྲོ་ན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང༌། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ཚང་བའམ་ཁོལ་ཕྱུངས་ཅི་རིགས་པ་བྱ། གང་ལྟར་ཡང་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང༌། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཛྲ་གུ་རུ་ཆིག་སྒྲིལ་དུ་བྱ། མཇུག་དབང་བླང་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ནས། འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། །སྐུ་གསུམ་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བློ་བཞག་པ་ངག་འདོན་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཉིད། །དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི། །ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དགོངས་པ་བསྐྱང༌། སྔོན་འགྲོ་ཁོ་ནའི་ངག་འདོན་སྐབས། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། སོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་ལྟར་རིགས་པ་བྱ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ། སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལས། ཤེས་འཇུག་མཚན་ཉིད་སོགས། ལམ་གྱི་རིམ་པ་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ། རྐྱེན་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ། ཞར་བྱུང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྟ་བ་ལམ་བྱེད། དངོས་གཞི་སྙིང་པོའི་ཏནྟྲ་སོགས་གཞུང་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་སྦྱང་གཞི་འཇིག་རྟེན་དང་སྦྱོང་བྱེད་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཐེག་པའི་རིམ་པ་བཅུ་གཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལོག་རྟོག་བསལ་ནས་ཕྱི་མའི་དགོངས་པ་ལ་རིམ་པར་འཁྲིད་ཅིང༌། མཐར་ཐུག་མ་ཧཱའི་ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། རྐྱེན་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲེང་བའམ་རྣམ་ཤེས་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྦྱར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྦྱོར་བའི་ཆོས་དགུ་ཕྲིན་ལས་ལྟར་དང༌། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བླ་མ་ཞི་བ་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔ་སོ་སོའི་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཁོག་ཕུབ་པ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་ནས། དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏེ་དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་ཀྱང་རུང་མོད། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་དང་སྦྱར་ནའང་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་ན་གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབས། རྒྱས་གདབ། དབང་བསྐུར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ཤར་སྒོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་བླངས། གནས་པའི་རིམ་པ་ནི་དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷ་ཡི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པ་སྟེ། དེ་ལའང་རྣམ་པ་གསལ་བ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ། རྣམ་དག་དྲན་པ་གསུམ་ལས། རྣམ་པ་གསལ་བ་རྣམ་པ་སྤྱི་ལ་སེམས་འཛིན་པས་ཐ་མལ་སྣང་ཙམ་གྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང༌། རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ལ་སེམས་བཟུང་བས་དེར་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་དངོས་གཞི་སྔགས་ཀྱི་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཙོ་བོར་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུ་དང་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་དག་པ་དྲན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཟེར་བཏབ། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་བཟླས་པ་བླ་མ་ཞི་བའི་གཞུང་ལས་སོ་སོར་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་དང་འཕྲོ་འདུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་བཏབ། གཞན་རྣམས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གསུངས་པ་དོན་ཐོབ་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་ལའང་སྦྱར་རུང་མོད། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་རང་གཞུང་ལྟར་བྱ། གང་ལྟར་ཡང་ལྷ་དང་བདག་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པས་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་བཏབ་པ་སྟེ། འདི་རྣམས་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་བཟླས་པ་སྔགས། ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད་དུ་བྱས་ན་རྣམ་པ་གསལ་བར་འགྱུར། གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲེང་བའམ་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་དཔེའི་འོད་གསལ་འདྲེན་པ་དང༌། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་གསང་དབང་གི་ལམ་རླུང་དང་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་ཚུལ་སྦྱོར་བ་སྔོན་འགྲོའི་རྒྱུད་སྦྱང་སོགས་གཞུང་གསལ་ལྟར་ལ། གཏུམ་མོའི་དམིགས་པ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལས། འཁོར་ལོ་གསུམ་གཉིས། སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟེང་སྒོ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ལམ་རྒྱུ་དྲོད་ཀྱི་གཏུམ་མོ། །རྐྱེན་བདེ་བའི་གཏུམ་མོ། །རང་འབྲས་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་རྣམས་རིམ་པར་ཉམས་སུ་བླང༌། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་འོག་སྒོ་ཁམས་གསུམ་རོལ་པའི་མན་ངག །དངོས་གཞི་གསུམ་པའི་དབང་གི་ལམ༔ ཞེས་སོགས་རྩ་ཐོ་ཙམ་གཞུང་གསལ་ལྟར་དབང་པོའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་པའི་ཉམས་ཁྲིད་ལོགས་སུ་ཤེས་དགོས། དབང་བཞི་པའི་ལམ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལའང༌། ལྟ་བས་ཐག་བཅད་པ། སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ། སྤྱོད་པས་བོགས་དབྱུང་བ་རྣམས་གཞུང་ནས། ལྟ་བ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ༔ སོགས་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་སྦྱར་བ། བསྐྱེད་རིམ་བསྙེན་པ། སྟེང་སྒོ་རྣམ་གྲོལ་ཉེ་བསྙེན། འོག་སྒོ་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལའང་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིར་དབྱེ་ཚུལ། བསྙེན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤེས་པ་སོགས་ལྟ་ཕྲེང་དང་འདིའི་མན་ངག་གཉིས་ཀ་ལྟོ་སྦྱོར་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཡོད། ལམ་ལས་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་བཞི། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཞུང་ལ་མདོ་ཙམ་བསྟན་པའི་དོན་རྒྱས་པ་སྤྲོས་ཏེ་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར། འདི་ཉིད་རྒྱུད་གསུམ་དང་སྦྱར་ན། རྒྱུ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀུན་གཞི་རྒྱུའི་རྒྱུད་རྐྱེན་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ལམ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད། ལམ་གྱུར་གྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་དང་སྦྱར་དུ་རུང་སྟེ་དོན་གཅིག་པས་སོ། །རྒྱུད་དོན་མན་ངག་གི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་པར་སྣང༌། རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ་ཐུན་གྱི་རྗེས་ནི་ལྡང་བའི་རིམ་པ་སྟེ། ཐུན་བཞི་སོགས་སུ་ལམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམ་སྐབས་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བའམ་མ་གྲུབ་ཀྱང་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་མཐར་དབྱུང༌། རྫོགས་རིམ་གྱི་སྐབས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཙམ་བྱས་ནས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་གང་རིགས་ཀྱི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བར་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག །ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ཉམས་རྟོགས་སྐྱེ་རིམ་བཞིན་བླ་མ་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་པ་དང༌། གེགས་བསལ་བ་དང༌། བོགས་དབྱུང་བ་དང༌། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །བཞི་པ་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བའམ་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་ལ། གཙོ་བོར་ཕྲིན་ལས་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་སྦྱར་ནས་བྱ་བའི་ཚུལ་གཞུང་དུ་རྩ་ཐོ་ཙམ་གསལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དབང༌། སྦྱིན་སྲེག །མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་བ་སྐྱེ་བདུན། ཁྱད་པར་གྱི་མྱང་གྲོལ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་ཚུལ། དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་རྩ་བ་སྲུང་ཟློག་བསད་གསུམ། མཐའ་སྡུད་མནན་འཕང་སྲེག་གསུམ། རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་སོགས་གཞུང་གསལ་དང་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཞལ་འཕང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་རྒྱབ་རྟེན་བཤད་པ་བྱེད་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཐོག་དྲང༌། སྤྱི་དོན་གྱིས་ཁོག་དབུབ། བླ་མ་ཞི་བའི་ལེའུའི་ལམ་བྱེད་སྐོར་བཞིའི་སྤྱི་ཆིངས་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་བཞི་རྣམ་ཤེས་ལམ་བྱེད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཡིན་ཅིང༌། ལམ་བྱེད་བཞི་པོ་རེ་རེལའང་འཇིག་རྟེན་པ་ཕྱི་རོལ་པ་གསུམ་སྟེ་འདོར་བྱ་བཞི། དམན་ལམ་ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་ཀྲི་ཡོག་བཅས་སྔ་མའི་སྐྱོན་ཕྱི་མས་སྤང་སྟེ་གསང་བ་གཉིས་ཀྱི་དོན་མཐར་ཐུག་ལ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་རྣམས་ལུང་རིག་པ་གཏན་ཚིགས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཀྲོལ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་རྩོད་པ་མེད་པ་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་དང་ལྟོ་སྦྱར་ན་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་དོན་མན་ངག་གིས་བདེ་བླག་ཏུ་བཀྲོལ་བའི་ལེགས་བཤད་སྔ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེའང་འདི་ལྟ་བུའི་གཞུང་རྒྱས་པ་ཕྲེང་བ་སྐོར་བཞི་ཞེས་ཤངས་ཟམ་བུ་ལུང་གི་གཏེར་ལུང་བདུན་པར་བཞུགས་ཤིང་པདྨས་རྗེས་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་གཏེར་སྐལ་ཡིན་སྣང་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་མ་བྱུང༌། འབྲིང་པོ་གནའ་བོའི་དུས་སུ་བྱོན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤ་མི་གོ་ཆའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཤ་མི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དགོངས་དོན་ཟབ་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་ཞེས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཟབ་རྒྱས་སུ་ཡོད་པར་སྣང་ནའང༌། དེང་སང་ནི་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པ་དཀོན་པའི་སྐབས་འདིར། བསྡུས་པ་ལམ་ཁྱེར་སྐོར་བཞིའི་མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་ལྔ་དང་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་བཞེས་པའི་དཔེ་བརྒྱད་འོལ་བ་ལྷ་རྩེའི་བྲག་ཏུ་སྦས་ཤིང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་རྗེ་བླ་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ནི་པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་ནས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་སྤྲས་སུ་མཛད་པར་རིགས་སོ། །དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དམན་པའི། །སྐྱོན་ལས་གྲོལ་ཏེ་མཆོག་གསང་གི །འབྲས་ཐོབ་སྟོབས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་པོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་སྡོམ་གྱུར་ཅིག །འདི་ལ་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱས་པ་གལ་ཆེ་བར་སྣང་ཡང་སླད་ནས་འཆད་པ་བོ་རྣམས་ལ་ཁྲིད་རྒྱུན་དང་སྤྲོ་གཞིའི་ས་བོན་ཙམ་དུ་དམིགས་ནས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལྟ་བར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i gdams pa'i sa bcad zin thor bkod pa ngo mtshar snying po bzhugs so//___sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor pa/__/spro bsdu'i gar mkhan rigs brgya'i bdag__/bla ma rdo rje sems dpa'i zhabs/__/spyi bor mchod nas zin thun spel/__/kun mkhyen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' babs chen po bdun bzhugs pa'i nang tshan zab mo dgongs pa'i gter kha la'ang zab cing rgya che bar snang ba las/__grub thob thugs tig gi chos skor la rtsa ba dang yan lag gnyis/__rtsa ba ni grub chen thang rgyal nyid kyi bla sgrub smin grol yan lag bcas pa bzhugs shing*/__de'i grol byed khrid la'ang rtsa ba dang yan lag gnyis/__rtsa ba bskyed rim snang stong drwa ba/__rlung dang gtum mo gsal stong drwa ba/__thabs lam bde stong drwa ba/__rdzogs pa chen po ye shes drwa ba ste dbang bzhi dang rjes su 'brel ba'i lam drwa ba rnam pa bzhi/__yan lag lta ba dbu ma chen po brgyad stong pa'i snying po rnam thar sgo gsum dang sbyar ba'i khrid/__sgom pa phyag rgya chen po ga'u ma/__spyod pa ro snyoms chen po thang stong snyan brgyud kyi gcod yul/__bogs 'don thabs lam chen po ni gu chos drug__/'bras bu rdzogs pa chen po dgongs pa zang thal gyi snying po bcas/__yan lag skor la rgyud sde sgyu 'phrul dang 'brel ba'i sgrub thabs snying po skor lnga'i lam rim/__sgrub chen bka' brgyad rgyud lung*/__man ngag smad las dang bcas pa chos tshan gcig tu rdzogs pa/__de rnams kyi bka' srung lcags zam pa'i lugs kyi mgon po bdun rdzogs dam can sde bdun gcig tu bsdus pa bcas zab rgyas su bzhugs pa las/__sgrub thabs snying po skor lnga ni/__gsang ba snying po'i rgyud shin tu gsang ba man ngag snying po'i le'u las/__ma rtogs pa dang log par rtog__/phyogs rtogs yang dag nyid ma rtogs/__/'dul dang dgongs pa gsang ba dang*/__/rang bzhin gsang ba'i don rnams ni/__zhes pa'i rim pa rnams kyi dgongs don lta ba lam byed kyis gtan la dbab/__sgom pa rnam shes dang ye shes lam byed gnyis kyis nyams su len/__spyod yul lam byed dbang dang dam tshig gis gzhi bzung zhing phrin las kyis kha bskang ste snga ma snga ma'i 'khrul pa phyi mas rim par bsal nas 'bras bu mchog la sbyor ba'i man ngag gi gzhung dang rgyab brten zung du 'brel ba khyad par 'phags pa'i gzhung sgrub thabs snying po skor lnga 'di nyid 'chad pa la gnyis/__man ngag khrid kyi rim pa dang*/__rgyab brten bshad pa'i rim pa gnyis/__dang po man ngag khrid kyi rim pa la gsum/__lo rgyus kyi sgo nas nges shes skyed pa/__dbang gi sgo nas smin par byed pa/__gdams ngag gi sgo nas grol bar byed pa'o/__/dang po la/__lo rgyus lung gi nges pa dngos ni/__bod kyi rnam 'byor thang stong pa:__sogs sgrub thabs kyi dbu nas 'byung ba ltar dang*/__bye brag dbang gi skabs chu bo bzhi'i babs lugs dbang le nas/__de yang 'og min gsang chen sogs kyis 'chad/__gnyis pa rtsa ba bla ma zhi ba'i theg pa bcu gcig gi dbang mtha' rten dam tshig rnam gzhag bcas/__yan lag gur drag__/thugs rje chen po/__rta mgrin/__phag mo'i dbang so so'i khyad par bcas bskur/__gsum pa grol byed khrid la bla ma zhi ba'i gzhung las/__de yang dbang thob dam tshig la:__zhes sogs kyis bstan pa ltar nyams len gyi gzhi bca' ba dang nyams len dngos gnyis/__phyi ma la/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes gsum/__sngon 'gro la/__thun dang khrid kyi sngon 'gro gnyis/__khrid kyi sngon 'gro la thun mong dang thun mong ma yin pa gnyis/__thun mong nges 'byung gi bsam pa bskyed pa/__rgyu dal 'byor rnyed dka'/__rkyen mi rtag pa/__ngo bo nges 'byung*/__'bras bu las 'bras blang dor gyi blo ldog rnam bzhi spyi ltar/__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro la/__thar pa'i lam gyi rtsa ba skyabs 'gro'i rten byas nas thams cad mkhyen pa'i lam gyi rtsa ba brten pa sems bskyed gnyis dmigs rnam spyi ltar dang ngag 'don phrin las ltar bya/__sdig ltung sbyong ba rdor sems bsgom bzlas sbyor dngos mjug gsum spyi ltar la ngag 'don phag mo'i skong bshags nas len/__maN+Dal phyi kun rdzob rdzas kyi maN+Dal sogs rnam gzhag dang dmigs pa spyi ltar/__ngag 'don/__oM AHhU~M/__snod bcud phung khams skye mched dang :__byang chub sems kyi maN+Dal la:__dkon mchog rtsa gsum rgya mtshor 'bul:__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta rat+na maN+Dal pU dza hoH__bsags sbyang dbyer med bla ma'i rnal 'byor la/__sbyor ba tshogs rten gsal gdab pa rgyas bsdus gnyis las rgyas pa skyabs yul ltar khrom tshogs su gsal btab kyang rung mod/__'dir bsdus pa'i dbang du byas na/__e ma ho/__snang srid thams cad pad+ma drwa ba'i zhing*/__/yid 'phrog mchod sprin 'ja' zer thig ler brdal/__/rang nyid gzhi lus rdo rje rnal 'byor ma/__/sku mdog rab dmar khro 'dzum mche ba gtsigs/__/spyan gsum dmar zlum rjes chags nam mkhar gzigs/__/dbu skra thor cog lhag ma sku rgyab grol/__/rna ltag g.yas su phag zhal bzhad cing ngur/__/phyag g.yas rdo rje gri gug nam mkhar 'phyar/__/g.yon pas thod pa khrag bkang thugs kar bsnams/__/gru mo g.yon na kha T+wAM 'od 'bar 'chang*/__/sku+u la rus pa'i phyag rgya rnam lnga dang*/__/thod skam dbu rgyan do shal ring du g.yo/__/dar gyi cod pan me tog phreng bas brgyan/__/zhabs gnyis skyil krung phyed pa'i gar stabs kyis/__/pad+ma nyi ma bam ro'i gdan gyi steng*/__/ye shes me phung 'bar ba'i dbus na rol/__/mdun gyi nam mkhar 'ja' zer 'od phung klong*/__/seng khri pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng*/__/rtsa ba'i bla ma o rgyan rin po che/__/dkar dmar mdangs ldan zhi 'dzum khros pa'i nyams/__/phyag g.yas rdo rje thugs ka'i stod du 'dzin/__/g.yon pas mnyam gzhag b+han+d+ha tshe bum bsnams/__/gru mo g.yon du sbas yum kha T+wAM brten/__/dbu la 'dab ldan pad+ma'i snyan zhu dang*/__/sku la gsang phod chos gos ber phyam klubs/__/dar dang rin chen rgyan ldan skyil krung bzhugs/__/dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i ngo bor gsal/__/gnas gsum 'bru gsum mtshan pa'i 'od zer gyis/__/ye shes 'khor lo spyan drangs dbyer med gyur/__hU~M/__o rgyan yul gyi sogs nas/__gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__dngos gzhi tshogs rdzogs pa'i slad du yan lag bcu pa byed par spro na/__ho:__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__sogs/__phrin las ltar/__byin rlabs 'jug pa'i slad du gsol ba 'debs pa spro na brgyud pa'i gsol 'debs dang*/__gsol 'debs le'u bdun ma tshang ba'am khol phyungs ci rigs pa bya/__gang ltar yang tshig bdun gsol 'debs dang*/__gsol 'debs kyi snying po badz+ra gu ru chig sgril du bya/__mjug dbang blang ba ni/__dpal ldan bla ma'i sku yi gnas bzhi nas/__'od zer byung ba bdag gi gnas bzhir thim/__/sku gsum thugs dang ye shes rdo rje yis/__/byin gyis brlabs nas dbang bzhi thob par gyur/__de kho na nyid la blo bzhag pa ngag 'don bya bar spro na/__bla ma o rgyan chen po nyid/__/dgyes pa chen pos rang la thim/__/rang yang kun gzhi ma bcos pa'i/__/ngang la yid ni 'dzin pa bral/__/chos kyi sku la gnyis su med/__ces brjod cing dgongs pa bskyang*/__sngon 'gro kho na'i ngag 'don skabs/__/dge ba 'di yis myur du bdag__/dpal ldan bla ma 'grub gyur nas/__sogs bsngo smon rgyas bsdus ci ltar rigs pa bya/__gnyis pa dngos gzhi nyams su blang ba la/__snying po'i rgyud las/__shes 'jug mtshan nyid sogs/__lam gyi rim pa 'brel bsgrigs nas nyams su blang ba la gsum/__rgyu shes pa'i mtshan nyid lta ba gtan la phab/__rkyen 'jug pa'i mtshan nyid ting nge 'dzin bsgom/__zhar byung gnas skabs dang mthar thug gi 'bras bu la nges shes bskyed pa'o/__/dang po ni/__lta ba lam byed/__dngos gzhi snying po'i tan+t+ra sogs gzhung dang slob dpon chen po'i rdo rje'i gsung man ngag lta ba'i phreng ba ltar sbyang gzhi 'jig rten dang sbyong byed 'jig rten las 'das pa'i theg pa'i rim pa bcu gcig snga ma snga ma rnams kyi log rtog bsal nas phyi ma'i dgongs pa la rim par 'khrid cing*/__mthar thug ma hA'i a ti rdzogs pa chen po bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku chen por gtan la phab nas/__rkyen 'jug pa'i mtshan nyid ting nge 'dzin rnam shes kyi phreng ba'am rnam shes lam du khyer ba bskyed pa'i rim pa sgrub thabs dang sbyar ba'i dbang du byas na/__sbyor ba'i chos dgu phrin las ltar dang*/__dngos gzhi bskyed rim la bla ma zhi ba sogs sgrub thabs skor lnga so so'i 'jug pa'i rim pa ting nge 'dzin gsum gyi khog phub pa/__rten dang brten pa'i dkyil 'khor bskyed nas/__dam ye dbyer med kyi tshul du byas te dmigs pa'i gtso bo lha'i snang zhen la bslab kyang rung mod/__phrin las kyi gzhung dang sbyar na'ang legs pas de ltar na gnas gsum byin brlabs/__rgyas gdab/__dbang bskur/__ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa nas bstod pa'i bar shar sgom gyi tshul du nyams su blangs/__gnas pa'i rim pa ni dmigs pa'i gtso bo lha yi snang zhen la bslab pa ste/__de la'ang rnam pa gsal ba/__nga rgyal brtan pa/__rnam dag dran pa gsum las/__rnam pa gsal ba rnam pa spyi la sems 'dzin pas tha mal snang tsam gyi bag chags sbyong*/__rnam pa bye brag la sems bzung bas der zhen pa'i bag chags sbyong ba ni bskyed rim gyi dngos gzhi sngags kyi zhi gnas sgrub pa'i thabs khyad par can yin la/__de'i yan lag tu gtso bor thun mong gi dngos grub sgrub pa nga rgyal brtan pa dang*/__bskyed rim mchog gi dngos grub kyi nye rgyu dang rdzogs rim gyi smin byed du 'gyur bar byed pa dag pa dran pa rnams kyi ting nge 'dzin gyi gzer btab/__de'i yan lag tu bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi bzlas pa bla ma zhi ba'i gzhung las so sor gsal bar gsungs pa ltar snying po sngags kyi gzer dang 'phro 'du phrin las kyi gzer btab/__gzhan rnams la bsnyen sgrub las gsum gsungs pa don thob kyi bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan la'ang sbyar rung mod/__dmigs pa'i gtso bo rang gzhung ltar bya/__gang ltar yang lha dang bdag gnyis dbyer med du shes pas dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer btab pa ste/__'di rnams sku bskyed rim phyag rgya/__gsung bzlas pa sngags/__thugs 'od gsal de kho na nyid kyi khrid du byas na rnam pa gsal bar 'gyur/__gsum pa ye shes kyi phreng ba'am ye shes lam du khyer ba rdzogs pa'i rim pa la gnyis/__zhu bde lhan skyes kyis dpe'i 'od gsal 'dren pa dang*/__rang bzhin lhan skyes don gyi ye shes mngon du bya ba'o/__/dang po la gnyis/__sbyor ba gsang dbang gi lam rlung dang gtum mo bsgom tshul sbyor ba sngon 'gro'i rgyud sbyang sogs gzhung gsal ltar la/__gtum mo'i dmigs pa snying po'i rgyud las/__'khor lo gsum gnyis/__sogs gsungs pa ltar steng sgo rnam grol gyi lam rgyu drod kyi gtum mo/__/rkyen bde ba'i gtum mo/__/rang 'bras mi rtog pa'i gtum mo rnams rim par nyams su blang*/__gnyis pa dngos gzhi 'og sgo khams gsum rol pa'i man ngag__/dngos gzhi gsum pa'i dbang gi lam:__zhes sogs rtsa tho tsam gzhung gsal ltar dbang po'i rim pa dang bstun pa'i nyams khrid logs su shes dgos/__dbang bzhi pa'i lam rang bzhin lhan skyes kyi ye shes gtan la 'bebs pa la'ang*/__lta bas thag bcad pa/__sgom pas nyams su blang ba/__spyod pas bogs dbyung ba rnams gzhung nas/__lta ba bden gnyis dbyer med pa:__sogs dngos shugs ci rigs kyi sgo nas bstan pa ltar nyams su blang*/__bskyed rdzogs zung 'brel bsnyen sgrub yan lag bzhi dang sbyar ba/__bskyed rim bsnyen pa/__steng sgo rnam grol nye bsnyen/__'og sgo sgrub pa rang bzhin lhan skyes sgrub pa chen po dang*/__rang bzhin lhan skyes kyi ye shes la'ang bsnyen sgrub bzhir dbye tshul/__bsnyen pa ni byang chub kyi sems shes pa sogs lta phreng dang 'di'i man ngag gnyis ka lto sbyor na shin tu gsal bar yod/__lam las gyur pa'i gnas skabs kyi 'bras bu rig 'dzin bzhi/__mthar thug gi 'bras bu sku ye shes phrin las kyi rnam gzhag gzhung la mdo tsam bstan pa'i don rgyas pa spros te spyi ltar sbyar/__'di nyid rgyud gsum dang sbyar na/__rgyu shes pa'i mtshan nyid kun gzhi rgyu'i rgyud rkyen 'jug pa'i mtshan nyid lam thabs kyi rgyud/__lam gyur gyi 'bras bu mthar phyin 'bras bu'i rgyud dang sbyar du rung ste don gcig pas so/__/rgyud don man ngag gi sgo nas gtan la 'bebs par gsungs pa 'di lta bu la dgongs par snang*/__rjes kyi khrid la thun gyi rjes ni ldang ba'i rim pa ste/__thun bzhi sogs su lam rtse gcig tu sgom skabs bskyed rim la stong tshigs kyi mchod bstod bya ba'am ma grub kyang bsdu ldang bsngo smon shis brjod rnams phrin las ltar mthar dbyung*/__rdzogs rim gyi skabs bsngo smon shis brjod tsam byas nas spyod lam la 'jug pa'i skabs dngos gzhi'i nyams len gang rigs kyi rtsi dang ma bral bar spyod lam la 'jug__/khrid kyi rjes kyi rim pa nyams rtogs skye rim bzhin bla ma nyams myong can gyis ngo sprod pa dang*/__gegs bsal ba dang*/__bogs dbyung ba dang*/__gnas skabs dang mthar thug gi 'bras bu mjug bsdu ba'o/__/bzhi pa las kyi phreng ba'am las kyi rim pa lam du khyer ba la/__gtso bor phrin las dang bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan sbyar nas bya ba'i tshul gzhung du rtsa tho tsam gsal ba dang*/__gzhan yang dbang*/__sbyin sreg__/mchog gi las sbyor thun mong ba skye bdun/__khyad par gyi myang grol bdud rtsi ril bu sgrub tshul/__drag po'i las sbyor rtsa ba srung zlog bsad gsum/__mtha' sdud mnan 'phang sreg gsum/__rdo rje'i tshe sgrub pa'i man ngag sogs gzhung gsal dang rgyas par gzhan du zhal 'phang ba ltar shes par bya'o/__/gnyis pa rgyab rten bshad pa byed na/__lo rgyus kyis thog drang*/__spyi don gyis khog dbub/__bla ma zhi ba'i le'u'i lam byed skor bzhi'i spyi chings dang*/__sgrub thabs gzhan bzhi rnam shes lam byed kyi nang gses yin cing*/__lam byed bzhi po re rela'ang 'jig rten pa phyi rol pa gsum ste 'dor bya bzhi/__dman lam nyan rang theg chen kri yog bcas snga ma'i skyon phyi mas spang ste gsang ba gnyis kyi don mthar thug la sbyor ba'i tshul rnams lung rig pa gtan tshigs du ma'i sgo nas rgyas par bkrol zhing*/__khyad par slob dpon chen po'i zhal lung rtsod pa med pa man ngag lta ba'i phreng ba rtsa 'grel dang lto sbyar na sgyu 'phrul snying po'i rgyud don man ngag gis bde blag tu bkrol ba'i legs bshad snga na med pa 'byung bar 'gyur ro/__/de'ang 'di lta bu'i gzhung rgyas pa phreng ba skor bzhi zhes shangs zam bu lung gi gter lung bdun par bzhugs shing pad+mas rjes bzung rdo rje theg pa'i shing rta chen po rje btsun tA ra na tha'i gter skal yin snang yang rten 'brel gzhan dbang du gyur pas phyag tu bzhes pa ma byung*/__'bring po gna' bo'i dus su byon pa'i lo tsA ba sha mi go cha'i rnam 'phrul sha mi rdo rje rgyal pos bsam yas has po ri nas spyan drangs pa'i dgongs don zab tig 'gro ba kun sgrol zhes rgyud lung man ngag zab rgyas su yod par snang na'ang*/__deng sang ni mtshan tsam yang thos pa dkon pa'i skabs 'dir/__bsdus pa lam khyer skor bzhi'i man ngag sgrub thabs lnga dang 'brel ba grub chen thang stong rgyal pos bsam yas mchims phu nas bzhes pa'i dpe brgyad 'ol ba lha rtse'i brag tu sbas shing*/__snyan brgyud zab mo dgongs pa'i gter du rgyas btab pa rje bla mas gtan la phab pa/__'di ni pad+ma'i bka' srol 'dzin pa rnams nas shin tu gces spras su mdzad par rigs so/__/don med don log don dman pa'i/__/skyon las grol te mchog gsang gi__/'bras thob stobs kyis khams gsum po/__/sgyu 'phrul drwa bar sdom gyur cig__/'di la khrid yig rgyas pa gal che bar snang yang slad nas 'chad pa bo rnams la khrid rgyun dang spro gzhi'i sa bon tsam du dmigs nas rje btsun bla ma rin po che'i rdo rje'i zhal lung ji lta bar blo gros mtha' yas pa'i sdes bris pa dge legs 'phel//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: