JKW-KABAB-04-NGA-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད།
Wylie title bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol las rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid JKW-KABAB-04-NGA-033.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 33, Pages 673-697 (Folios 1a to 13a5)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ཉི་མ་སེངྒེ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyi ma seng+ge, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation phun tshogs rnam rgyal. bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol las rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 673-697. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ (thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ཞལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་བལྟ་བདེའི་ཆེད་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།

zhes pa'ang gter gzhung nyid zhal shin tu gsal bas blta bde'i ched phun tshogs rnam rgyal pas khol du phyung ba'o

[edit]
༄༅། །བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད་ལ་སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི༔ རྗེས་སོ༔ དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ གནས་དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལིང་གིས་བཏང་སྟེ༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རྟེན་རྙེད་དཀའ༔ ཕན་འདོགས་ཆེ༔ འཇིག་པར་སླ༔ ནམ་འཆི་བའི་ཚེ་ཅིས་ཀྱང་མི་སྟང་༔ ལས་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པས༔ འཁོར་བ་ལས་ཐར་པར་འདོད་པའི་ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ༔ ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས༔ གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ དེ་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལ་དང་པོ་གསལ་གདབ་པ་ནི༔ རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཏེ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ༔ ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་བསྣམས་པ་འཁྲིལ་བ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་ལ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་ཡིད་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས༔ ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔ༔ ཁམས་ལྔ་ཡུམ་ལྔ༔ ཚོགས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད༔ ཡུལ་བརྒྱད་སེམས་མ་བརྒྱད༔ སྐུའི་གནས་དྲུག་དང་ཡན་ལག་ཐུབ་དྲུག་སྒོ་སྐྱོང་༔ དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རབ་འབྱམས་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ༔ དེ་ནས་ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས༔ དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ༔ བསོད་ནམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས༔ སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་འདོད་ཡོན་རྒྱན༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྡོ་རྗེའི་མཎྜ་ལ༔ ཆོས་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྤྲིན༔ ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སྤྲུལ་ཏེ༔ སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་སྔགས་བཟླ་བ་ནི༔ བདག་ནི་མི་ཤེས་གཏི་མུག་མཐུས༔ ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉེས་བྱས་རྣམས༔ མགོན་པོའི་སྤྱན་སྔར་གནོང་འགྱོད་ཀྱི༔ གདུང་བ་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་བསྡམ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་མཛོད་ལ༔ བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ ཞེས་གདུང་བ་དྲག་པོས་བཤགས་པས༔ བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བབས༔ ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུའི་ནང་གང་༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན༔ རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ གུ་རུ་པདྨ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡ༔ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་རུ་པདྨ་ཧྲཱི་ད་ཡ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ གུ་རུ་པདྨ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་བླ་མའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་སོགས་བཟླ༔ མཐར་བཤགས་བསྡོམ་དྲག་ཏུ་བྱ༔ ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འབེབས་པའི་སླད་དུ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་པདྨ་ལ༔ སྙིང་ནས་མོས་གདུང་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ དབང་སྐུར་བྱིན་རློབས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་ཅི་ནུས་དང་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་མང་དུ་བཟླ༔ ཐུན་མཐར་དབང་བླང་ཞིང་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས༔ བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་ལམ་བཞི་འབྱོངས༔ སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ མཐར་བླ་མ་ཉིད་འོད་དུ་ཞུ༔ རང་ལ་ཐིམ༔ ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས༔ དབང་བཞི་པ་ཐོབ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་བཞག་གོ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ༔ རྒྱུད་ལས༔ སེམས་བྱུང་རྙོག་མ་རབ་ཞི་ནས༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ༔ དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་མཉམ་འཇོག་པ༔ ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གདམས་པའོ༔ ཞེས་པས་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བ༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བ༔ དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་འཇོག་པའོ༔ དང་པོ་ནི༔ སྔོན་འགྲོའི་ཉམས་མྱོང་ཚད་ལྡན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན༔ གནས་དབེན་པར་འདུ་འཛི་དང་རྣམ་གཡེང་གི་འབྲེལ་ཐག་ཐམས་ཅད་རྦད་ཀྱིས་བཅད༔ ལིང་གིས་བོར༔ ལྟོས་མེད་དུ་འཇོག༔ རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་སྐྱེས་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྡེ་འཛུགས་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག༔ སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང༔ བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམས་ནས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་པའི་ངང་ཆད་པ་ངལ་བསོ་བ་བཞིན་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་ཅིའང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད༔ དབང་པོ་རབ་ལ་དེ་ཁོ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ༔ དབང་པོ་འབྲིང་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་མ་ནུས་ན༔ བསྐྱེད་བཟླས་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ༔ སྔོན་འགྲོ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ དངོས་གཞི་གསལ་འདེབས་པའི་ཚིག་བཤད་ནི༔ འདོན་སྒོམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས༔ ཧྲཱི༔ སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ འགག་མེད་ཧྲཱིཿཡི་སྒྲ་གདངས་ཀྱིས༔ སྣང་སྲིད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་ཡལ༔ དེ་ལས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་གི་གཞིར༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་༔ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་དབུས༔ པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བདག་ཉིད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་དངོས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་རྒྱལ༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་དང་པོ་གཉིས༔ ཐལ་སྦྱར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས༔ འོག་མ་ཕྲེང་བ་ཨུཏྤལ་འཆང་༔ པང་དུ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར༔ ཌ་རུ་ཐོད་ཆང་འཛིན་པས་འཁྲིལ༔ གཉིས་ཀ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་དང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞི་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འགྲོ་འདུལ་སྲས༔ ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་རིགས་ལྔ་ཡུམ༔ ཚོགས་ཡུལ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ལྟ་བ་དུས་བཞི་སྒོ་སྐྱོང་ཚོགས༔ དུས་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་རྣམ་དག་པ༔ བདེ་གཤེགས་ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ སྤྱི་བོར་པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་དུ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་མདོག་དམར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ཀུན་ཀྱང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི༔ ཐོག་མར་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་བཞི་ལེན་པའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་བསྙེན་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར༔ བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་བརླབས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ནས་ཡི་དམ་གྱི་བཟླས་པ་ནི༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ རབ་འབྱམས་བདེ་གཤེགས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་རུ༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ སྒྲིབ་དག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་བཟླ༔ ལས་སྦྱོར་ནི༔ སླར་ཡང་བདག་ཉིད་ལུས་དཀྱིལ་གྱི༔ ལྷ་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས༔ འཕགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃཾ༔ མ་མ་སརྦ་ས་ཏྭ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པའང་ཅི་རིགས་བཟླའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་བཟླས་ཅུང་ཟད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ དངོས་གཞི་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ་ལ་ནང་དུ་བར་རླུང་ཙམ་བསྟེན༔ ཡིད་ཀྱིས་ལྷ་སྐུའི་གསལ་ཆ་འདོན༔ གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་༔ རང་སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག༔ དེའི་ངང་ལ་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཐོལ་སྐྱེས་རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ་སེམས་གཟུང་༔ རེས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་གསལ་བཏབ་ལ་དེ་དང་སེམས་བསྲེས་ཏེ་འཇོག༔ མཐར་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ཁོ་ན་ལ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ༔ ཐུན་འཇོག་པ་ན༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ་འོད་གསལ་ངང་༔ སླར་ཡང་མ་བཅོས་རྩ་བའི་ལྷ༔ མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་ཀུན༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནས༔ སྲིད་ན་འགའ་ཡང་མི་གནས་པར༔ ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསླབས་པས་ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསལ་སྣང་གི་ངང་དུ་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གལ་ཏེ་དབང་པོ་ཐ་མ་དེས་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བར་མ་ནུས་ན༔ མཚན་མའི་རྟེན་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བྱ་སྟེ༔ རང་གི་མདུན་ཉེ་རིང་འཚམས་པར༔ སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཤིང་བུ་རྡེའུ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྟན་པར་བཞག༔ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན༔ བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་ལ་ཅུང་ཟད་ངལ་བསོ༔ དེ་ནས་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ༔ མིག་ཟིམ་བུས་དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་བལྟ་ཤེས་པ་ཙམ་བྱས་ཏེ་རླུང་ཕྱིར་འཛིན་དང་བཅས་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་དང་དམིགས་རྟེན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ལ་འཇོག༔ དེའི་ངང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལང་ལོང་དུ་གཡོ་བ་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ཏེ་ཐོལ་གྱིས་ཤར༔ ཧྲིག་གིས་རིག༔ རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཁོ་ན་ལམ་དུ་བསླང་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་སྐྱེ་བ་མི་སྲིད་དོ༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་ལ་མངོན་པར་མི་སྤྲོ་བའི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོར༔ ངོ་བོ་རྩོལ་བ་དང་༔ ཁྱད་པར་འདུན་པ་དང་༔ རྒྱུ་དད་པ་དང་༔ འབྲས་བུ་ཤིན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ༔ གདམས་ངག་བརྗེད་པའི་གཉེན་པོར་དམིགས་པ་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་ཤེས་བསྟེན༔ ལྷག་པར་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་བྱིང་ན་ལྟ་སྟངས་མཐོ་སར་གཏོད༔ རླུང་དྲག་ཏུ་བསལ༔ ཤེས་པ་ཧུར་ཕྱུང་༔ སྤྱོད་ལམ་བསིལ་བར་བྱ༔ རྒོད་ན་ལྟ་སྟངས་སྨད༔ རླུང་དལ་བུར་འགྲོ་འོང་བྱ༔ ལུས་སེམས་ཁོང་ཀློད༔ སྤྱོད་ལམ་དྲོ་བར་བྱ༔ བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་འདུ་མི་བྱེད་པ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་དྲན་ཤེས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྟེན༔ འདུ་བྱེད་རྩོལ་སེམས་ཆེ་བས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་གཉེན་པོར་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ༔ དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉེས་པ་བསལ་བའི་གཉེན་པོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པས་སེམས་ནང་དུ་རྩེ་གཅིག་པར་འཇོག་པ་དང་༔ རྣམ་རྟོག་གི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་དང་༔ དམིགས་པ་གཞན་དུ་བློ་འཕྲོ་ན་རྩ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གླན་ཏེ་འཇོག་པ་དང་༔ དེའི་ངང་དུ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྲིམས་ཏེ་གནས་པ་བརྟན་པོ་ལ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་དང་༔ དེ་ལས་ཀྱང་འཕྲོ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སྤྲོ་བས་སེམས་འདུལ་བ་དང་༔ འདོད་པའི་ཉེས་དམིགས་ལ་བསམས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་སེམས་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་༔ དབང་མེད་དུ་བྱིང་རྒོད་སྐྱེས་ན་ཐབས་དུ་མས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་༔ དམིགས་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་ཙམ་གྱིས་ངང་གིས་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་པ་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་༔ དེ་ལ་གོམས་པས་ཇི་ཙམ་འདོད་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་པ་ཞི་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་རྣམས་རིམ་མམ་ཐོད་བརྒལ་ལ་སོགས་པས་གྲུབ་ནས༔ ལུས་སེམས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བས་ཁྱབ༔ དེའི་ངང་དུ་སེམས་མི་གཡོ་བར་ཟིན༔ གང་འདོད་དུ་བཀོལ་བཏུབ༔ ཇི་ཙམ་འདོད་ཀྱི་བར་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས༔ སེམས་ཟིན་པས་རླུང་ངང་གིས་ཟིན་ཏེ་དྲོད་དང་༔ བདེ་བ་དང་༔ མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར༔ སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བ་ལ༔ དབང་པོ་རབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མོས་གུས་ཁོ་ན་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན་པས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ མོས་གུས་ཀྱི་འུར་ལངས༔ ཤེས་པ་ཀླུངས་སུ་ཕེབ༔ སེམས་ཀྱི་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེད༔ དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པས་མ་བཅིངས༔ གཟུང་བས་མ་གོས༔ འཛིན་པས་མ་བསླད་པའི་ད་ལྟར་གྱི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ་བློ་འདས་ཡིད་དཔྱོད་དང་བྲལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་ལས་མི་འདའ་བའི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ༔ དབང་པོ་འབྲིང་དེ་ལྟར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་སྦྱོང་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ༔ ཁྱད་པར་བླ་མ་ལ་མོས་གདུང་དྲག་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྣང་བ་སེམས༔ སེམས་སྟོང་པ༔ སྟོང་པ་རིག་པ༔ རིག་པ་བློ་འདས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་ངོ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་ཏེ༔ དང་པོ་ནི༔ ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་བའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པའི་དབང་གིས་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའོ༔ གཉིས་པ་ནི༔ སེམས་དེའང་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་དུ་མར་མི་གནས༔ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གི་གཟུགས་སུ་མེད༔ གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་སྟོང་པ་ཆེན་པོར་རྗེན་ཅེར་ཏེ་ངོ་འཕྲོད་པའོ༔ གསུམ་པ་ནི༔ སྟོང་པ་དེའང་བེམ་པོའི་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མེད་པའང་མ་ཡིན་པར་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ༔ བཞི་པ་ནི༔ དེ་ལྟ་བུའི་མྱོང་བ་དེའང་གཞོན་ནུའི་བདེ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་ཀྱང་སྨྲ་མི་བཏུབ་པ༔ བདེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ༔ གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ༔ སྟོང་མི་སྟོང་ལ་སོགས་བློའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་རང་རིག་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་གདིང་ཐོབ་པར་གྱུར་པའོ༔ དབང་པོ་ཐ་མ་བག་ཆགས་ཀྱི་རྟོག་པ་རགས་པས་དེ་ལྟར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་ངེས་པས་བཙལ་བར་བྱ་སྟེ༔ དེའང་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་ལ༔ དེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་དགོས་ཀྱང་༔ གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་བཞིན་བདག་ཀྱང་དེ་ལྟར་་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ༔ དུ་མར་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་པའི་རྫས་སུ་ཡོད་དགོས་ཀྱང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་༔ གཞན་ཡང་རྟག་པར་མི་རུང་སྟེ་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕྱིར་དང་༔ གཅིག་པུར་མི་རུང་སྟེ་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་དུ་མར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་༔ རང་དབང་ཅན་དུ་མི་རུང་སྟེ་ཕུང་པོ་སོགས་བདག་ལ་རང་དབང་མེད་པར་འདོར་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕྱིར༔ དེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་མ་རིག་པས་མངོན་པར་ཞེན་པས་བདག་དང་བདག་གི་ཞེས་བཏགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ལས་དོན་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ངེས་ཤེས་རྙེད་པར་བྱའོ༔ ཆོས་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དེ༔ དེ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བདག་གོ༔ དེ་ཉིད་བདེན་པར་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་ནི༔ བེམ་པོའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་པར་བསིལ་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་བར་དུ་འགྱུར་ལ༔ དེའང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་དུ་ཐིམ་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ཐག་བཅད༔ ཤེས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ནི་འདས་པ་འགགས༔ མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས༔ ད་ལྟར་བའི་སྐད་ཅིག་མ་དེའང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སུ་མེད༔ ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་མི་དམིགས༔ དབང་པོ་དང་ཡུལ་གང་ལའང་མི་གནས༔ ཆུ་ནང་གི་ཟླ་གཟུགས་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་༔ གནས་པ་དང་༔ འགགས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པ་དང་༔ བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་འཛིན་གྱི་ཁུངས་སྟོང་༔ གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་བསླད༔ འཛིན་པའི་སེམས་ཀྱིས་མ་བཅིངས༔ གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཆོས་སྐུ་བློ་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་རང་ངོ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་རོ༔ གསུམ་པ་དབྱེར་མེད་གཉུག་མར་འཇོག་པ་ནི༔ རབ་ཀྱིས་དྲན་པས་ཟིན་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་༔ རིག་པའི་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པར་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྟོག་ཚོགས་ཕན་མེད་གནོད་མེད་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་ཁད་དེ་གནས་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་གིས་གནས་པ་ཤས་ཆེ་ན་གསལ་བའི་ངར་བསྐྱེད༔ གསལ་བ་ཤས་ཆེ་ན་གནས་པས་གཞི་བཟུང་སྟེ༔ དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་པས་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་རླབས་བཞིན་ཤར་གྲོལ་རྗེས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ས་བཟུང་༔ ཐ་མས་བདག་མེད་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཉིད་གཉུག་མར་གཏན་ལ་དབབ༔ ངོ་བོ་མཐོང་བ་ན་དེའི་ངང་དུ་རྩེ་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་ལྟར་རང་སར་གྲོལ་ནས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་འདི་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བཞིའི་སྙིང་པོ་མཐར་ཐུག་པ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བུམ་དབང་ལམ༔ རླུང་སེམས་རྩེ་གཅིག་གསང་དབང་ལམ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་མཐོང་ཤེར་དབང་ལམ༔ དབྱེར་མེད་ངང་གནས་བཞི་པའི་ལམ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ༔ དེའང་ཟབ་མོ་ནང་གི་བསྐྱེད་རིམ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཟིན་པས་བུམ་དབང་གི་ལམ་རྫོགས༔ སེམས་གནས་པས་རླུང་ཟིན་ཏེ་དེས་དྲོད་དང་བདེ་བ་སོགས་སྐྱེ་ཞིང་རྩ་རླུང་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱོངས་པས་གསང་དབང་གི་ལམ་རྫོགས༔ སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་བྱས་པས་གསུམ་པའི་ལམ་རྫོགས༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངོ་ཤེས༔ རྩལ་རྫོགས༔ བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་དབང་བཞི་པའི་ལམ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ༔ དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་ལམ་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་གྱི་རྗེས་སུ་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ༔ ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་དགེ་བ་རྩད་ནས་སྤང་༔ ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ལས་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ སྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་༔ ཡི་གེ་འབྲི་མཆོད་སོགས་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་དང་༔ ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཞལ་ནས༔ རྟེན་གསུམ་བཞེངས་དང་སྲོག་འདོན་ཟམ་པ་འཛུགས༔ མཆོད་སྦྱིན་ཁྲུས་དང་བསྐོར་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བརྩོན་པ་ང་ཡི་སྲས༔ ལུས་དེ་བོར་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འབད་པར་བྱ་སྟེ༔ དེ་ལ་ཕྱིའི་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་པ་ནི༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་རིས་སུ་བྲི་བའམ༔ འབུར་དུ་བཏོད་པ༔ ལུགས་སུ་བླུག་པ༔ གསུང་རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་འདྲི་བ༔ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའམ་སཱཙྪ་གདབ་པ་སོགས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས༔ གཟུགས་སྣང་སྟོང་༔ སྒྲ་གྲགས་སྟོང་༔ ཡིད་རིག་སྟོང་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བསླབ་བོ༔ སྲོག་འདོན་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་མི་དང་དུད་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་སྲོག་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྐྱབས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྐྱེད་ལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ལས་ཐར་པར་བསམ༔ ཚེ་གཟུངས་བཟླ༔ ཚེ་རིང་བའི་སྨོན་ལམ་གདབ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བསྐྱང་༔ ཟམ་པ་འཛུགས་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་བླ་མ་དགེ་འདུན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་དང་སྲོག་ཆགས་རྒྱུ་བའི་ཆུ་ཆེན་པོ་དང་༔ ལམ་འཕྲང་སོགས་ལ་ཟམ་པ་བརྟན་པོར་བཙུག༔ སྨོན་ལམ་གདབ༔ ནང་ལྟར་ན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་གཉུག་མ་ངང་བཞག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཟམ་མ་ཆད་པར་བསྐྱང་༔ མཆོད་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གསུམ་དང་༔ བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་སྡིག་དང་མ་འདྲེས་པར་ཅི་ནུས་སུ་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཆོད་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྦྱིན་པ་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ ཕ་མ་དང་དབུལ་ཕོངས་ནད་པ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་སོགས་ལ་ལོག་པའི་འཚོ་བར་མི་འགྱུར་བའི་སྦྱིན་པ་སྙོམས་པར་བཏང་༔ ནང་ལྟར་ན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྐྱུར༔ ཤ་ཁྲག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་ནས་བྲམ་ཟེས་སྟོན་མོ་འགྱེད་པ་ལྟར་རིགས་དྲུག་དང་གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་ཀུན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་སྦྱིན༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་གཅིག་པུའི་ཀློང་དུ་དགོངས་པའི་གདིངས་འཆའ༔ ཁྲུས་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་འཕགས་པའི་གཟུངས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་བུམ་ཆུ་རང་གཞན་ལ་དངོས་སུ་ཁྲུས་བྱ༔ ནང་ལྟར་ན་རང་འཕགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་དང་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བབས་པར་བསམས་ལ་དྲི་ཆུ་བར་པས་བཀྲུ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་སེམས་ཉིད་རིག་པ་གཅེར་བུ་དྲི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱང་༔ བསྐོར་བ་ལ༔ ཕྱི་ལྟར་ན༔ ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དུས་སུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་རྟེན་ལ་ལུས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བྱ༔ ངག་ཏུ་གཟུངས་བཟླ༔ ཡིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྙེད་ལ་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསམ༔ ནང་ལྟར་ན་འགྲོ་འདུག་ཐམས་ཅད་བསྐོར་བར་ཤེས་པའི་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་འགྲོ་འོང་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས་སུ་ལ་བཟླའོ༔ ཚུལ་ཁྲིམས་ནི༔ ཕྱི་ལྟར་ན་དུས་བཟང་པོ་སོགས་སུ་འཕགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་གསོ་སྦྱོང་བླང་ཞིང་༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྡོམ་པ་དང་ཟས་སྐོམ་སྨྱུང་བར་གནས་པས་གཟུངས་སྔགས་བཟླ༔ ནང་ལྟར་ན་སྒོ་གསུམ་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་གཙང་བར་བྱ༔ གསང་བ་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟ་བུའི་ངང་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་རྣམས་ཀྱང་ལས་དང་པོ་པ་སྔོན་འགྲོ་བསག་སྦྱོང་དང་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྤྱོད་གཙོ་བོར་བྱ༔ སེམས་བྱུང་གདུལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ནང་གི་ཆོས་སྤྱོད་ཅི་རིགས་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ ཟུང་འཇུག་རྣལ་མའི་ཉམས་ལེན་མཉམ་གཞག་ལ་སེམས་བརྟན་པའི་སྐབས་སུ་གསང་བའི་ཆོས་སྤྱོད་ཁོ་ནའི་ངང་དུ་བཟླའོ༔ གཞན་ཡང་བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིར་བརླབས་ནས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཚོགས་སུ་ཕུལ་བའམ༔ ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའམ༔ ཆོས་ཉིད་གསལ་ཁྱབ་ཀྱི་ངང་དུ་རོལ༔ གོས་རྒྱན་སོགས་འདོད་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་ལྷ་མཆོད་པའམ༔ ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའམ༔ སྒོ་ལྔ་རང་གྲོལ་ཆོས་ཉིད་གསལ་ཁྱབ་ཆེན་པོར་ལོངས་སྤྱད༔ ཉལ་བའི་ཚེ་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་སེམས་བཟུང་ནས་རྣམ་རྟོག་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བའམ༔ དེའང་མི་དམིགས་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་རིག་པ་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བལྟས་ལ་ངང་བསྐྱངས་ཏེ་གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་གཟུང་༔ རྨི་ལམ་གྱི་རྩལ་སྦྱང་༔ ལྡང་བའི་ཚེ་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་དུ་ལྡང་༔ ཚེ་འདིར་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ འཆི་ཁར་འཚང་རྒྱ་བ་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་ནི༔ ནམ་འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་མཛའ་བཤེས་སོགས་ལ་ཆགས་སྡང་གདུང་སེམས་ཀྱི་འཁྲི་བ་རྦད་ཀྱིས་བཅད༔ དག་པའི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག༔ ཙོག་པུའམ་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད་ལ༔ ཕྱི་ལྟར་ན་རང་ལུས་སྣང་སྟོང་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གསལ་བའི་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་དབུ་མ་ཡར་སྣ་ཚངས་པའི་བུུ་གར་ཐ་ལེར་ཟུག་པ༔ མར་སྣ་ལྟེ་འོག་གཉེར་པོ་ཆེའི་ཐད་དུ་ཁ་ཟུམ་པ༔ སྙིང་གར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་བའི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་གསལ་ལམ་པ༔ འཕར་ལིང་ལིང་བྱེད་པར་བསམ༔ སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་གསལ་གདབ༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས༔ བདེ་བ་ཅན་དུ་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་འོག་རླུང་དྲངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཟླ་གདན་འདར་ཤིགས་སེར་སོང་༔ ཧིཀ་ཅེས་བརྗོད་པས་ཧྲཱིཿཡིག་ཐིག་ལེ་དམར་པོའི་རྣམ་པས་སྐར་མདའ་རྒྱུག་པ་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སོང་༔ སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ༔ ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་བསྐྱངས་རྗེས་བར་དོ་མེད་པར་བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེའང་ད་ལྟ་ནས་རྟགས་ཐོན་པ་གཅེས་པས་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ༔ ཐུགས་ཡིད་འདྲེས་པའི་ངང་བསྐྱངས་རྗེས་ཐིག་ལེ་སྔར་བཞིན་བྱུང་བ་མར་བབ༔ སྙིང་གར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་རྣམ་པར་བསམ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་སྦྱང་༔ མཐར་བླ་མ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་ཚངས་བུག་བརྒྱུད༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ༔ ཚངས་བུག་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་སྲ་ཞིང་འཐས་པས་བཀག་པར་བསམ་མོ༔ ནང་ལྟར་ན་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་བཟུང་བས་བར་དོ་རྒྱལ་བ་ལོངས་སྐུ་རང་ཤར་དུ་འབྱུང་༔ གསང་བ་ལྟར་ན་རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱངས་ཏེ༔ རིག་པ་མིག་ལ་གཏད༔ མིག་བར་སྣང་ལ་གཏད༔ གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་གདིང་བཟུང་བས་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ གཞན་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་རྟག་དང་ངེས་འབྱུང་གི་ལྕག་གིས་བསྐུལ༔ བླ་མའི་མོས་གུས་ལམ་གྱི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པས་རྨི་ལམ་ལྟར་འཁྲུལ་པ་ལ་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཡིན་པའི་ངེས་པས་མཚམས་སྦྱར་ནས་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ རང་གི་བདེ་བ་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟོས་མེད་དུ་བཏང་༔ གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་དོགས་པ་མེད་པར་བླང་༔ རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགའ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད༔ དེ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀློང་ཆེན་དགོངས་པའི་ངང་ལས་མི་འདའ་བར་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱིས་གནད་ནས་བཟུང་༔ ལམ་དུ་བསླང་༔ རྒྱུན་དུ་ཁྱེར་བར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་རྟགས་དང་༔ དྲོད་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་ཚུལ༔ བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྩོན་པས༔ རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཉམས༔ ཐ་མས་རྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས༔ ཏིང་འཛིན་དང་མངོན་ཤེས་འཆར༔ སྒྲུབ་ཁང་བག་དྲོ་ཟིལ་ཆེ༔ སྒྲུབ་རྫས་འཕེལ་ཞིང་འོད་འབར་བ་སོགས་འབྱུང་༔ ཁྱད་པར་བདེ་རླུང་ལྷ་སྐུ་ལ་སེམས་ཟིན་པས་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཆར་ཞིང་བློ་བཀོལ་ཏུ་བཏུབ༔ ཉམས་དགའ༔ བག་ཕེབས༔ འདོད་བློ་ཞིག་པ་ནི་མཆོག་གི་རྟགས་སོ༔ དེ་ནས་སེམས་བྱུང་གི་རྙོག་མ་གདུལ་བས༔ དང་པོ་རྟོག་པ་མང་བ་སྙམ་བྱེད༔ དེ་ནས་རེས་ཟིན༔ བར་དུ་སེམས་སེམས་བྱུང་མཉམ༔ མཐར་གནས་པ་ཤས་ཆེ༔ ཚད་ཕྱིན་པ་ན་གནས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ངང་དུ་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱི་བདེ་བས་ཁྱབ༔ ལུས་ཡོད་དུ་མི་ཚོར༔ དབུགས་ཀྱི་འགྱུ་བ་དལ༔ གཞན་གྱིས་སེམས་ཤེས་པ་སོགས་གསལ་སྣང་སྐྱེའོ༔ ལྷག་པར་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕྲོད་ནས་བསྐྱངས་པས་ཀ་དག་སྣང་བ་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་ལས༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་༔ ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་མྱོང་གོང་དུ་འཕེལ༔ སྣང་ཤེས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབ༔ ཆོས་ཅན་འཁྲུལ་པ་དབྱིངས་སུ་ཟད༔ ཅེས་པས་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཚིག་དང་དཔེ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་སོ་སོར་རང་རིག་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ༔ དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་དོན་ཟུང་འཇུག་བློ་བྲལ་གྱི་ངང་བསྐྱངས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ནར་ཐག་ཆོད་ཅིང་མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་རྩལ་རྫོགས་པ་ནི་ཉམས་གོང་འཕེལ༔ སྣང་ཤེས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ནི་རིག་པ་ཚད་ཕེབས༔ བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་གཉིས་སྣང་གི་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་ཟད་ནས་གནས་ལུགས་མཐར་ཕྱིན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་སྟེ༔ དེའི་ཚེ་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས༔ སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུར་གྲོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་བས་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ལག་ཁྲིད་གབ་པ་མངོན་དུ་ཕྱུང་བའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ཞལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་བལྟ་བདེའི་ཆེད་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།། །།
[edit]

@#/__/bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol las rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid bzhugs so/___rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid la sngon 'gro:__dngos gzhi:__rjes so:__dang po sngon 'gro ni:__gnas dben par phyi nang gi bya ba thams cad ling gis btang ste:__bde ba'i stan la lus bsrang :__rlung ro bsal:__bla ma dang dkon mchog la gsol ba gdab:__dal 'byor gyi lus rten rnyed dka':__phan 'dogs che:__'jig par sla:__nam 'chi ba'i tshe cis kyang mi stang :__las kho na'i rjes su 'brangs te 'khor ba gar skyes sdug bsngal gyi rang bzhin las bde ba'i go skabs cung zad tsam yang med pas:__'khor ba las thar par 'dod pa'i nges 'byung drag pos rgyud bskul te thog mar skyabs su 'gro ba ni:__mdun gyi nam mkhar bla ma dang thugs rje chen po bde gshegs zhi khro rtsa gsum rgyal ba rab 'byams mngon sum du bzhugs par mos la:__na mo:__bla ma yi dam thugs rje che:__zhi khro rgyal ba'i dkyil 'khor lha:__skyabs gnas rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__sems bskyed pa ni:__mar gyur 'gro ba kun don tu:__bla ma zhi khro bsgrubs nas ni:__stong nyid snying rje dbyer med pas:__gzhan don byed par sems bskyed do:__de nas bla ma'i rnal 'byor la gnad du bsnun par bya'o:__de la dang po gsal gdab pa ni:__rang gi mdun gyi nam mkhar seng khri pad+ma nyi zla dang bcas pa'i gdan gyi steng du:__rtsa ba'i bla ma o rgyan rdo rje 'chang sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol te 'dzin pas yum la 'khyud pa:__yum bde ba'i dbang phyug ma dmar mo gri gug dang thod pa bsnams pa 'khril ba:__yab yum gnyis ka'ang sgeg cing 'dzum la chags pa'i nyams can:__dar dang rin po che dang rus pa dang me tog dmar po'i phreng bas brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis snang stong 'od lnga 'khrugs pa'i klong na bzhugs pa'i yid chos rnam par dag pa 'jig rten dbang phyug pad+ma'i rgyal po yab yum sras bcas:__phung po lnga rigs lnga:__khams lnga yum lnga:__tshogs brgyad sems dpa' brgyad:__yul brgyad sems ma brgyad:__sku'i gnas drug dang yan lag thub drug sgo skyong :__dus gsum gyi rtog tshogs thams cad rnam par dag pa bde gshegs sems dpa' khrag 'thung khro bo rab 'byams sogs rtsa gsum rgya mtsho'i ngo bo skyabs gnas kun 'dus kyi bdag nyid chen por mngon sum du bzhugs par bsam:__de nas tshogs bsag pa'i slad du phyag 'tshal zhing yan lag bdun pa bya ba ni:__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig ltung gnong 'gyod drag pos bshags:__dge tshogs kun la yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas rnams:__chos 'khor bskor bzhin bzhugs par gsol:__bsod nams byang chub chen por bsngo:__maN+Dal 'bul ba ni:__oM AHhU~M:__bdag lus longs spyod dus gsum dge tshogs bcas:__snod bcud bkod pa lhun grub 'dod yon rgyan:__phung khams skye mched rdo rje'i maN+Da la:__chos dbyings dkyil 'khor ye shes sgyu ma'i sprin:__nam mkha' khyab par yid kyis mngon sprul te:__sku gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__thugs rjes 'gro ba'i don du bzhes nas kyang :__thun mong mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta maN+Da la pU dza ho:__sdig sgrib sbyang ba'i phyir sngags bzla ba ni:__bdag ni mi shes gti mug mthus:__tshe rabs 'khor ba thog med nas:__bsags pa'i sdig ltung nyes byas rnams:__mgon po'i spyan sngar gnong 'gyod kyi:__gdung ba drag pos mthol lo bshags:__phyin chad bsdam par dam bca' na:__thugs rje chen pos dgongs mdzod la:__byang zhing dag par byin brlab gsol:__zhes gdung ba drag pos bshags pas:__bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen po'i thugs kar zla ba la gnas pa'i hU~M dkar po las bdud rtsi'i chu rgyun dpag tu med pa babs:__yab yum gyi sku'i nang gang :__sbyor mtshams nas thon:__rang gi spyi bo nas zhugs:__lus kyi nang thams cad gang :__sdig sgrib nyes ltung thams cad byang zhing dag par bsams la:__oM gu ru pad+ma sa twa sa ma ya:__ma nu pA la ya:__gu ru pad+ma sa twa twe no pa tiSh+Tha:__dr-i D+ho me b+ha wa:__su to Sh+yo me b+ha wa:_su po Sh+yo me b+ha wa:__a nu rak+to me b+ha wa:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha:__sarba karma su tsa me:_tsit+taM shre ya:__ku ru hU~M ha ha ha ha ho:__b+ha ga wAn sarba ta thA ga ta gu ru pad+ma hrI da ya mA me muny+tsa:__gu ru pad+ma b+ha wa ma hA sa ma ya sa twa AH__zhes bla ma'i yi ge brgya pa 'bum phrag sogs bzla:__mthar bshags bsdom drag tu bya:__khyad par byin rlabs btsan thabs su 'bebs pa'i slad du mos gus gdung shugs drag pos:__sku gsung thugs kyi bdag nyid rdo rje 'chang :__skyabs gnas kun 'dus gu ru pad+ma la:__snying nas mos gdung drag pos gsol ba 'debs:__dbang skur byin rlobs mchog thun dngos grub stsol:__ces ci nus dang gsol 'debs kyi bsnyen pa:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes 'bum phrag mang du bzla:__thun mthar dbang blang zhing mnyam par bzhag pa ni:__dpal ldan bla ma rin po ches:__bdag la dbang bzhi bskur du gsol:__sgrib bzhi dag cing lam bzhi 'byongs:__sku bzhi thob par byin gyis rlobs:__zhes gsol ba btab pas:__bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros:__rang gi gnas gsum du thim pas bum gsang shes rab ye shes kyi dbang thob:__mthar bla ma nyid 'od du zhu:__rang la thim:__thugs yid dbyer med du 'dres:__dbang bzhi pa thob:__de kho na nyid kyi ye shes mngon du gyur par bsams la sems ma bcos pa'i ngang du bzhag go:__gnyis pa dngos gzhi la:__rgyud las:__sems byung rnyog ma rab zhi nas:__sems kyi chos nyid gtan la phab:__dbyer med gnyug mar mnyam 'jog pa:__nges don snying po'i gdams pa'o:__zhes pas sems byung gi rnyog ma gdul ba:__sems kyi chos nyid lta ba:__dbyer med gnyug mar 'jog pa'o:__dang po ni:__sngon 'gro'i nyams myong tshad ldan rgyud la skyes pa na:__gnas dben par 'du 'dzi dang rnam g.yeng gi 'brel thag thams cad rbad kyis bcad:__ling gis bor:__ltos med du 'jog:__rtogs pa khyad par can ma skyes par sgrub pa'i sa rde 'dzugs pa'i dam bca' brtan pos:__bde ba'i stan la lus gnad bsrang :__dran pa mngon du bzhag:__skyabs 'gro nas bla ma'i rnal 'byor bar rtse gcig tu nyams su blang:__bla ma rang la bstims nas thugs yid bsres pa'i ngang chad pa ngal bso ba bzhin dus gsum gyi rtog pa ci'ang yid la mi byed par lhod kyis klod:__dbang po rab la de kho nas rang bzhin gyis bsam gtan la gnas par 'gyur ro:__dbang po 'bring de ting nge 'dzin skye bar ma nus na:__bskyed bzlas la sems 'dzin par bya ste:__sngon 'gro ji ltar rigs pas rgyud sbyangs nas:__dngos gzhi gsal 'debs pa'i tshig bshad ni:__'don sgom zung du 'jug pas:__hrI:__sems nyid ma bcos gnyug ma'i ngang :__'gag med hrIHyi sgra gdangs kyis:__snang srid dngos 'dzin dbyings su yal:__de las snod kyi 'jig rten kun:__pad+ma drwa ba'i zhing gi gzhir:__rdo rje srung ba'i 'khor lo dang :__rin chen gzhal med khang bzang dbus:__pad nyi zla ba'i gdan gyi steng :__bdag nyid bde gshegs kun gyi dngos:__'jig rten dbang phyug pad+ma'i rgyal:__dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:__zhal gcig phyag bzhi dang po gnyis:__thal sbyar rdo rje rtse lnga bsnams:__'og ma phreng ba ut+pal 'chang :__pang du gsang ba ye shes dmar:__Da ru thod chang 'dzin pas 'khril:__gnyis ka me tog phreng ba dang :__dar dang rin chen rus pas brgyan:__zhi chags cung zad khros pa'i nyams:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__snang stong 'od lnga'i klong na bzhugs:__thabs dang shes rab 'gro 'dul sras:__phung po 'byung ba rigs lnga yum:__tshogs yul sems dpa' lcam dral dang :__nyon mongs rang grol thub pa drug:__lta ba dus bzhi sgo skyong tshogs:__dus gsum rtog tshogs rnam dag pa:__bde gshegs khrag 'thung rab 'byams lha:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed ye rdzogs lhun gyis grub:__spyi bor pad nyi zla steng du:__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma 'byung gnas sku mdog dmar:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:__brgyud gsum bla ma'i sprin phung 'phro:__kun kyang chu zla 'ja' tshon ltar:__snang la rang bzhin ma grub pa:__dam tshig ye shes dbyer med gyur:__ces gsal btab la bzlas pa'i dmigs pa ni:__thog mar spyi bo'i bla ma la mos gus rtse gcig pas gsol ba gdab:__dbang bzhi len pa'i dmigs pa dang bcas bsnyen sngags cung zad bzlas mthar:__bla ma o rgyan rdo rje 'chang :__dgyes pa chen pos rang la thim:__byin brlabs thugs yid gcig tu 'dres:__ye shes rgyud la skyes par gyur:__ces brjod cing mnyam par bzhag:__de nas yi dam gyi bzlas pa ni:__thugs kar nyi zla kha sbyor dbus:__hrIHyig dmar gsal sngags kyis bskor:__'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__rab 'byams bde gshegs dgyes pa bskyed:__sku gsung thugs kyi ye shes dbyig:__lha sngags phyag mtshan rnam pa ru:__char ltar babs te bdag la thim:__sgrib dag byin gyis brlabs par gyur:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__zhes bzla:__las sbyor ni:__slar yang bdag nyid lus dkyil gyi:__lha las 'od zer mkha' khyab 'phros:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs:__'phags pa'i sku gsung thugs su gyur:__oM AHhU~M hrIHoM ma Ni pad+me hU~M d+hU ma g+ha ye na ma swA hA:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~MM:__ma ma sarba sa twa pA paM kle sha shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes pa'ang ci rigs bzla'o:__de lta bu'i bskyed bzlas cung zad sngon du 'gro bas:__dngos gzhi lus gnad bsrang :__rlung ro bsal la nang du bar rlung tsam bsten:__yid kyis lha sku'i gsal cha 'don:__gsal snang thon pa dang :__rang sems dang lha sku dbyer med du bsres la rtse gcig tu 'jog:__de'i ngang la rnam rtog gang skyes thol skyes rbad kyis bcad la sems gzung :__res thugs ka'i sngags phreng gsal btab la de dang sems bsres te 'jog:__mthar thugs srog hrIHyig kho na la rlung sems bsdus te mnyam par 'jog pa ni ting nge 'dzin gyi gtso bo yin no:__thun 'jog pa na:__snod bcud phung khams skye mched kun:__hrIHyig la thim 'od gsal ngang :__slar yang ma bcos rtsa ba'i lha:__mkha' las 'ja' tshon bzhin du shar:__dge ba 'di yis bdag gzhan kun:__khams gsum 'khor ba dong sprugs nas:__srid na 'ga' yang mi gnas par:__thams cad byang chub myur thob shog:__ces bya'o:__de ltar thun chung la grangs mang ba'i tshul gyis bslabs pas lha sku bde ba chen po'i gsal snang gi ngang du sems byung gi rnyog pa thams cad zhi ba'i shin sbyangs kyi ye shes brtan po thob par 'gyur ro:__gal te dbang po tha ma des kyang ting nge 'dzin skye bar ma nus na:__mtshan ma'i rten la sems 'dzin par bya ste:__rang gi mdun nye ring 'tshams par:__sku dang yig 'bru shing bu rde'u sogs ji ltar rigs pa brtan par bzhag:__bla ma'i rnal 'byor la gnad du bsnun:__bla ma dang rang sems dbyer med du 'dres pa'i ngang la cung zad ngal bso:__de nas lus gnad bsrang :__rlung ro bsal:__mig zim bus dmigs pa'i rten la blta shes pa tsam byas te rlung phyir 'dzin dang bcas yid mig rlung gsum dang dmigs rten dbyer med du bsres la 'jog:__de'i ngang las rnam par rtog pa lang long du g.yo ba ngos zin par byas te thol gyis shar:__hrig gis rig:__rbad kyis bcad la mnyam par 'jog pa kho na lam du bslang bar bya'o:__de ltar yang nas yang du goms pas ting nge 'dzin mi skye ba mi srid do:__de thams cad kyi skabs su bsam gtan la mngon par mi spro ba'i le lo'i gnyen por:__ngo bo rtsol ba dang :__khyad par 'dun pa dang :__rgyu dad pa dang :__'bras bu shin sbyangs mthar phyin pa la bslab:__gdams ngag brjed pa'i gnyen por dmigs pa ma brjed pa'i dran shes bsten:__lhag par bying rgod kyi gnyen po bying na lta stangs mtho sar gtod:__rlung drag tu bsal:__shes pa hur phyung :__spyod lam bsil bar bya:__rgod na lta stangs smad:__rlung dal bur 'gro 'ong bya:__lus sems khong klod:__spyod lam dro bar bya:__bying rgod kyi gnyen po 'du mi byed pa la mngon par 'du byed pa'i dran shes shugs drag tu bsten:__'du byed rtsol sems che bas rnal du mi gnas pa'i gnyen por btang snyoms kyis rgyas gdab:__de ltar ting nge 'dzin gyi nyes pa bsal ba'i gnyen po tshul bzhin du bsten pas sems nang du rtse gcig par 'jog pa dang :__rnam rtog gi dbang du mi btang bar rgyun du 'jog pa dang :__dmigs pa gzhan du blo 'phro na rtsa ba'i dmigs pa la glan te 'jog pa dang :__de'i ngang du dran shes kyis bsgrims te gnas pa brtan po la nye bar 'jog pa dang :__de las kyang 'phro na ting nge 'dzin gyi yon tan la spro bas sems 'dul ba dang :__'dod pa'i nyes dmigs la bsams te ting nge 'dzin gyi ngang du sems zhi bar byed pa dang :__dbang med du bying rgod skyes na thabs du mas nye bar zhi bar byed pa dang :__dmigs pa la sems gtod pa tsam gyis ngang gis bsam gtan la 'jug pa rgyud gcig tu byed pa dang :__de la goms pas ji tsam 'dod kyi bar du sems byung gi rnyog pa zhi ba'i ngang du mnyam par 'jog pa rnams rim mam thod brgal la sogs pas grub nas:__lus sems la shin tu sbyangs pa'i bde bas khyab:__de'i ngang du sems mi g.yo bar zin:__gang 'dod du bkol btub:__ji tsam 'dod kyi bar du mnyam par 'jog nus:__sems zin pas rlung ngang gis zin te drod dang :__bde ba dang :__mi rtog pa'i ting nge 'dzin rtsol med du 'char:__spyan dang mngon shes sogs kyang 'grub par 'gyur ro:__gnyis pa sems nyid kyi rang zhal blta ba la:__dbang po rab bla ma'i rnal 'byor mos gus kho na la rtsal du bton pas byin rlabs 'pho ba'i stobs kyis thugs yid gcig tu 'dres:__mos gus kyi 'ur langs:__shes pa klungs su pheb:__sems kyi dwangs snyigs phyed:__dus gsum gyi spros pas ma bcings:__gzung bas ma gos:__'dzin pas ma bslad pa'i da ltar gyi rig pa skad cig ma blo 'das yid dpyod dang bral bar khong du chud:__'khor 'das kyi chos thams cad de kho na nyid kyi klong las mi 'da' ba'i rang bzhin rdzogs pa chen po'i dgongs pa mngon du 'gyur ro:__dbang po 'bring de ltar mngon du ma gyur na:__tshogs bsag sgrib sbyong la nan tan du bya:__khyad par bla ma la mos gdung drag pos mtshams sbyar nas snang ba sems:__sems stong pa:__stong pa rig pa:__rig pa blo 'das spros bral du ngo 'phrod par 'gyur te:__dang po ni:__tshogs drug gi yul du gang shar ba'i snang ba thams cad sems la bag chags bzhag pa'i dbang gis med bzhin du snang ba rmi lam dang sgyu ma lta bur shes pa'o:__gnyis pa ni:__sems de'ang legs par brtags na phung po dang gcig dang du mar mi gnas:__dbyibs dang kha dog gi gzugs su med:__gzung 'dzin gyi chos thams cad las 'das pa'i stong pa chen por rjen cer te ngo 'phrod pa'o:__gsum pa ni:__stong pa de'ang bem po'i stong pa lta bu mtha' gcig tu med pa'ang ma yin par so so rang rig pa'i bdag nyid can du nyams su myong ba'o:__bzhi pa ni:__de lta bu'i myong ba de'ang gzhon nu'i bde ba bzhin du nyams myong yod kyang smra mi btub pa:__bde la zhen pa med pa:__gsal la mi rtog pa:__stong mi stong la sogs blo'i yul thams cad las 'das pa rang rig 'od gsal gyi dgongs pa mngon du gyur pas gding thob par gyur pa'o:__dbang po tha ma bag chags kyi rtog pa rags pas de ltar mngon du ma gyur na bdag med gnyis kyi nges pas btsal bar bya ste:__de'ang phung po la dmigs nas bdag dang bdag gir lta ba ni gang zag gi bdag yin la:__de bden par grub na phung po dang gcig dang du ma gang yang rung ba'i tshul du grub dgos kyang :__gcig tu grub na phung po skye 'jig byed pa bzhin bdag kyang de ltar byed par 'gyur la:__du mar grub na phung po las gzhan pa'i rdzas su yod dgos kyang ma dmigs pa'i phyir dang :__gzhan yang rtag par mi rung ste skad cig gis skye zhing 'jig pa'i phyir dang :__gcig pur mi rung ste gdags gzhi'i phung po du mar snang ba'i phyir dang :__rang dbang can du mi rung ste phung po sogs bdag la rang dbang med par 'dor zhing 'jig pa'i phyir:__des na phung po lnga sgyu ma lta bur tshogs pa tsam la dmigs nas ma rig pas mngon par zhen pas bdag dang bdag gi zhes btags pa'i 'khrul pa las don du rang bzhin gyis grub pa med par nges shes rnyed par bya'o:__chos ni phung khams skye mched la sogs pa'i dngos po thams cad de:__de la bden grub tu yod par 'dzin pa ni chos kyi bdag go:__de nyid bden par ma dmigs pa'i tshul ni:__bem po'i gzugs su snang ba rags pa thams cad rim par bsil na rdul phra rab kyi bar du 'gyur la:__de'ang rdul phra rab cha med du thim pas ngo bo nyid kyis grub pa cung zad kyang med par thag bcad:__shes pa gzugs can ma yin pa'i sems dang sems byung ni 'das pa 'gags:__ma 'ongs pa ma skyes:__da ltar ba'i skad cig ma de'ang kha dog dang dbyibs su med:__lus kyi phyi nang gang du'ang mi dmigs:__dbang po dang yul gang la'ang mi gnas:__chu nang gi zla gzugs ltar skye ba dang :__gnas pa dang :__'gags pa ltar snang ba'i dus nyid nas rang bzhin gyis stong pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i gzugs brnyan tsam du shes par bya:__de ltar yang nas yang du goms pa dang :__bla ma'i byin rlabs la brten nas bdag 'dzin gyi khungs stong :__gzung ba'i yul gyis ma bslad:__'dzin pa'i sems kyis ma bcings:__gdod ma nas rang bzhin gyis rnam par dag pa'i kun byed rgyal po sems kyi gnas lugs chos sku blo 'das kyi dgongs pa rang ngo 'phrod par 'gyur ro:__gsum pa dbyer med gnyug mar 'jog pa ni:__rab kyis dran pas zin tsam nas rang bzhin lhun gyis grub pa'i bsam gtan dang :__rig pa'i ngo bo dbyer med par lhums su zhugs te rtog tshogs phan med gnod med rang grol gnyug ma'i ngang du mnyam khad de gnas par 'gyur:__'bring gis gnas pa shas che na gsal ba'i ngar bskyed:__gsal ba shas che na gnas pas gzhi bzung ste:__de gnyis dbyer med gnyug ma'i ngang bskyangs pas rnam rtog thams cad chu la rlabs bzhin shar grol rjes med kyi ngang du gnas lugs kyi rang sa bzung :__tha mas bdag med gnyis la brten nas sems nyid gnyug mar gtan la dbab:__ngo bo mthong ba na de'i ngang du rtse gcig mnyam par bzhag pas rtog tshogs thams cad sngar 'dris kyi mi dang 'phrad pa ltar rang sar grol nas gsal stong zung 'jug gi don la brtan pa thob par bya'o:__de lta bu'i nyams len 'di la rdo rje theg pa'i dbang bzhi'i snying po mthar thug pa rdzogs pa'i tshul rgyud las:__snang stong zung 'jug bum dbang lam:__rlung sems rtse gcig gsang dbang lam:__chos nyid don mthong sher dbang lam:__dbyer med ngang gnas bzhi pa'i lam:__zhes gsungs te:__de'ang zab mo nang gi bskyed rim snang stong zung 'jug gi ting nge 'dzin la rtse gcig tu sems zin pas bum dbang gi lam rdzogs:__sems gnas pas rlung zin te des drod dang bde ba sogs skye zhing rtsa rlung rang bzhin gyis 'byongs pas gsang dbang gi lam rdzogs:__sems nyid gdod ma nas rnam par dag pa'i zag med kyi bde bas shes rab rang byung gi ye shes mtshon par byas pas gsum pa'i lam rdzogs:__dbyer med zung 'jug gnyug ma'i ngang bskyangs pas de kho na nyid ngo shes:__rtsal rdzogs:__brtan pa thob nas dbang bzhi pa'i lam rdzogs pa yin no:__gsum pa rjes kyi khrid la:__de lta bu'i zab lam sgom pa thams cad kyi thun gyi rjes su dge ba bsngo zhing smon lam gyis rgyas gdab:__thun mtshams thams cad du mi dge ba rtsad nas spang :__lung ma bstan gyi las zil gyis mnan:__spyin pa la sogs pa'i phar phyin bcu dang :__yi ge 'bri mchod sogs thun mong gi chos spyod bcu dang :__khyad par du 'phags pa'i zhal nas:__rten gsum bzhengs dang srog 'don zam pa 'dzugs:__mchod sbyin khrus dang bskor ba tshul khrims rnams:__'gro ba'i don du brtson pa nga yi sras:__lus de bor nas bde ba can du skye:__zhes gsungs pa'i thun mong ma yin pa'i chos spyod bcu la phyi nang gsang ba'i tshul gyis 'bad par bya ste:__de la phyi'i rten gsum bzhengs pa ni:__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' bla ma dang yi dam gyi lha la sogs pa'i sku ris su bri ba'am:__'bur du btod pa:__lugs su blug pa:__gsung rab kyi glegs bam 'dri ba:__mchod rten bzhengs pa'am sAts+tsha gdab pa sogs bya:__nang ltar na snang grags rtog tshogs thams cad sku gsung thugs kyi rdo rjer lam du khyer:__gsang ba ltar na sems nyid gnyug ma ma bcos pa'i ngang du mnyam par bzhag pas:__gzugs snang stong :__sgra grags stong :__yid rig stong don gyi rdo rje gsum rang shar du 'byung ba la bslab bo:__srog 'don pa ni:__phyi ltar na mi dang dud 'gro sogs kyi srog la mi 'jigs pa'i skyabs bya:__nang ltar na srog chags rnams kyi spyi bor 'phags pa tshe dpag med kyi rnam par bskyed la bdud rtsi'i rgyun bab pas dus min gyi 'chi ba las thar par bsam:__tshe gzungs bzla:__tshe ring ba'i smon lam gdab:__gsang ba ltar na snang sems ro gcig tu bsres la 'chi med gnyug ma'i rang zhal bskyang :__zam pa 'dzugs pa ni:__phyi ltar na bla ma dge 'dun gtso bor gyur pa'i mi dang srog chags rgyu ba'i chu chen po dang :__lam 'phrang sogs la zam pa brtan por btsug:__smon lam gdab:__nang ltar na stong nyid snying rje'i snying po can gyi rnal 'byor dang :__gsang ba ltar na sems nyid ma bcos gnyug ma ngang bzhag gi rnal 'byor chu bo'i rgyun bzhin zam ma chad par bskyang :__mchod pa ni:__phyi ltar na:__dkon mchog gi rten gsum dang :__bla ma dge ba'i bshes gnyen 'dus pa'i tshogs la mchod pa dang bsnyen bkur sdig dang ma 'dres par ci nus su bya:__nang ltar na ting nge 'dzin gyi mchod pa mkha' khyab tu spro:__gsang ba ltar na 'khor gsum rnam par mi rtog pa'i ngang du mnyam par bzhag:__sbyin pa ni:__phyi ltar na:__pha ma dang dbul phongs nad pa dka' thub can sogs la log pa'i 'tsho bar mi 'gyur ba'i sbyin pa snyoms par btang :__nang ltar na stong nyid snying rje'i gding bskyed la rnam shes dbyings su spar:__phung po gzan du bskyur:__sha khrag gcal du bkram nas bram zes ston mo 'gyed pa ltar rigs drug dang gdon bgegs lan chags kun la ltos med du sbyin:__gsang ba ltar na sbyin pa'i yul yul can dngos po thams cad rang gi sems nyid gcig pu'i klong du dgongs pa'i gdings 'cha':__khrus ni:__phyi ltar na 'phags pa'i gzungs sgrub tshul bzhin du byas pa'i bum chu rang gzhan la dngos su khrus bya:__nang ltar na rang 'phags par gsal ba'i sku dang lus dkyil gyi lha las ye shes kyi bdud rtsi babs par bsams la dri chu bar pas bkru:__gsang ba ltar na sems nyid rig pa gcer bu dri med gnyug ma'i ngang bskyang :__bskor ba la:__phyi ltar na:__nya stong brgyad gsum sogs kyi dus su bde bar gshegs pa'i ring bsrel gyi snying po can gyi rten la lus kyis bskor ba bya:__ngag tu gzungs bzla:__yid kyis sangs rgyas kyi zhing rdul phra rab snyed la rang dang sems can thams cad kyis bskor bar bsam:__nang ltar na 'gro 'dug thams cad bskor bar shes pa'i dran pas zin par bya:__gsang ba ltar na rang byung sems nyid 'gro 'ong dang bral ba'i dbyings su la bzla'o:__tshul khrims ni:__phyi ltar na dus bzang po sogs su 'phags pa'i spyan sngar nyin zhag gcig pa'i gso sbyong blang zhing :__yan lag brgyad pa'i sdom pa dang zas skom smyung bar gnas pas gzungs sngags bzla:__nang ltar na sgo gsum sdom pa gsum dang ldan pas gtsang bar bya:__gsang ba ltar na zag pa med pa'i ye shes rang rig byang chub sems kyi ngang du nyon mongs dang rnam par rtog pa thams cad nam mkha' la sprin dengs pa lta bu'i ngang bskyang ngo :__de rnams kyang las dang po pa sngon 'gro bsag sbyong dang bskyed bzlas kyi skabs su phyi ltar gyi chos spyod gtso bor bya:__sems byung gdul ba dang ye shes bskyed pa'i skabs su nang gi chos spyod ci rigs pa lam du khyer:__zung 'jug rnal ma'i nyams len mnyam gzhag la sems brtan pa'i skabs su gsang ba'i chos spyod kho na'i ngang du bzla'o:__gzhan yang bza' btung bdud rtsir brlabs nas phung khams skye mched kyi lha la tshogs su phul ba'am:__lha la lha thim pa'am:__chos nyid gsal khyab kyi ngang du rol:__gos rgyan sogs 'dod yon thams cad kyang bde ba'i yo byad rnam pa thams cad pas lha mchod pa'am:__lha la lha thim pa'am:__sgo lnga rang grol chos nyid gsal khyab chen por longs spyad:__nyal ba'i tshe snying ga'i hrIHla sems bzung nas rnam rtog gi rnyog ma gdul ba'am:__de'ang mi dmigs pa'i zung 'jug rang rig pa sems nyid gnyug ma'i rang zhal bltas la ngang bskyangs te gnyid kyi 'od gsal gzung :__rmi lam gyi rtsal sbyang :__ldang ba'i tshe lha dang ye shes kyi rol par chu las rlabs bzhin du ldang :__tshe 'dir chos sku'i dgongs pa mngon du ma gyur na:__'chi khar 'tshang rgya ba 'pho ba'i mtshams sbyor ni:__nam 'chi ba'i dus la bab pa na lus longs spyod mdza' bshes sogs la chags sdang gdung sems kyi 'khri ba rbad kyis bcad:__dag pa'i zhing du 'gro ba la spro ba'i yid kyis dran pa mngon du bzhag:__tsog pu'am seng ge'i nyal stabs kyis 'khod la:__phyi ltar na rang lus snang stong 'od kyi rang bzhin can du gsal ba'i dbus drang por rtsa dbu ma yar sna tshangs pa'i bu+u gar tha ler zug pa:__mar sna lte 'og gnyer po che'i thad du kha zum pa:__snying gar zla ba'i steng du rlung sems mi 'gyur ba'i ngo bo hrIHdmar po mar me ltar gsal lam pa:__'phar ling ling byed par bsam:__spyi bor rigs bdag bla ma o rgyan rdo rje 'chang chen po'i rnam pa gsal gdab:__'od dpag med mgon bla ma rdo rje 'chang :__o rgyan rin po che la gsol ba 'debs:__rlung sems mi 'gyur dwangs ma thig le'i gzugs:__bde ba can du 'pho bar byin gyis rlobs:__zhes rtse gcig tu gsol ba btab nas 'og rlung drangs pa'i rkyen gyis zla gdan 'dar shigs ser song :__hika ces brjod pas hrIHyig thig le dmar po'i rnam pas skar mda' rgyug pa ltar dbu ma'i lam nas song :__spyi bo'i bla ma yab yum gyi sbyor mtshams nas zhugs:__thugs kar thim par bsam:__thugs yid dbyer med du 'dres pa'i ngang bskyangs rjes bar do med par bde ba can sogs dag pa'i zhing du skye bar 'gyur ro:__de'ang da lta nas rtags thon pa gces pas thun mtshams rnams su dmigs pa yang yang gsal gdab:__thugs yid 'dres pa'i ngang bskyangs rjes thig le sngar bzhin byung ba mar bab:__snying gar hrIHyig gi rnam par bsam:__de lta bu yang yang sbyang :__mthar bla ma 'chi med bdud rtsi'i rang bzhin du zhu ba tshangs bug brgyud:__snying ga'i hrIHla thim:__rdo rje'i srog grub:__tshangs bug sna tshogs rdo rjes sra zhing 'thas pas bkag par bsam mo:__nang ltar na bskyed rdzogs zung 'jug gi ting nge 'dzin gyi ngang du rlung sems bsdus te bzung bas bar do rgyal ba longs sku rang shar du 'byung :__gsang ba ltar na rang byung sems nyid zung 'jug gnyug ma'i ngang bskyangs te:__rig pa mig la gtad:__mig bar snang la gtad:__gang yang yid la mi byed pa'i dgongs pa zang thal gyi gding bzung bas 'chi ba 'od gsal chos kyi skur mngon par byang chub par 'gyur ba yin no:__gzhan yang rnam pa kun tu mi rtag dang nges 'byung gi lcag gis bskul:__bla ma'i mos gus lam gyi srog tu bzung :__sems can thams cad gnas lugs ma rtogs pas rmi lam ltar 'khrul pa la pha ma drin can yin pa'i nges pas mtshams sbyar nas rmi lam dang sgyu ma lta bus byams pa dang snying rje drag tu bskyed:__rang gi bde ba dang dge ba'i rtsa ba thams cad ltos med du btang :__gzhan gyi sdug bsngal dang kun 'byung thams cad dogs pa med par blang :__rjes su yi rang ba'i dga' ba khyad par can bskyed:__de thams cad rang rig byang chub kyi sems klong chen dgongs pa'i ngang las mi 'da' bar stong nyid snying rje'i snying po can gyis gnad nas bzung :__lam du bslang :__rgyun du khyer bar bya'o:__de ltar nyams su blangs pa las rtags dang :__drod dang :__ye shes rgyud la 'char ba'i tshul:__bskyed bzlas kyi bsnyen sgrub tshul bzhin du brtson pas:__rab dngos:__'bring nyams:__tha mas rmi lam du bla ma yi dam gyi zhal mthong :__sngags kyi sgra thos:__ting 'dzin dang mngon shes 'char:_sgrub khang bag dro zil che:__sgrub rdzas 'phel zhing 'od 'bar ba sogs 'byung :__khyad par bde rlung lha sku la sems zin pas rtogs pa khyad par can 'char zhing blo bkol tu btub:__nyams dga':__bag phebs:__'dod blo zhig pa ni mchog gi rtags so:__de nas sems byung gi rnyog ma gdul bas:__dang po rtog pa mang ba snyam byed:__de nas res zin:__bar du sems sems byung mnyam:__mthar gnas pa shas che:__tshad phyin pa na gnas pa 'ba' zhig gi ngang du lus dang sems la shin sbyangs kyi bde bas khyab:__lus yod du mi tshor:__dbugs kyi 'gyu ba dal:__gzhan gyis sems shes pa sogs gsal snang skye'o:__lhag par sems nyid gnyug ma rang byung gi ye shes ngo 'phrod nas bskyangs pas ka dag snang ba bzhi'i rtsal rdzogs pa'i tshul rgyud las:__sems kyi chos nyid mngon sum mthong :__zung 'brel nyams myong gong du 'phel:__snang shes rig pa tshad la pheb:__chos can 'khrul pa dbyings su zad:__ces pas sems nyid gnyug ma rang byung gi ye shes tshig dang dpe las 'das pa'i chos nyid so sor rang rig pas mngon sum du mthong zhing rang ngo rang gis shes pa ni chos nyid mngon sum:__de ltar mthong ba'i don zung 'jug blo bral gyi ngang bskyangs pas 'khor 'das kyi rtog tshogs thams cad de kho nar thag chod cing mnyam rjes dbyer med du rtogs pa'i rtsal rdzogs pa ni nyams gong 'phel:__snang shes ro gcig tu 'dres te 'gyur med kyi brtan pa thob pa ni rig pa tshad phebs:__bsgom bya sgom byed la sogs pa'i gnyis snang gi chos can thams cad chos nyid gnyug ma'i dbyings su zad nas gnas lugs mthar phyin pa ni chos nyid zad pa ste:__de'i tshe lus rdul phran du dengs:__sems nyid chos skur grol:__ye shes kyi rtsal kha phyogs med du shar bas gzhan don rgyun mi 'chad pa'i mthar thug gi 'bras bu mngon du 'gyur ba yin no:__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi lag khrid gab pa mngon du phyung ba'i rim pa'o:__sa ma ya:__zhes pa'ang gter gzhung nyid zhal shin tu gsal bas blta bde'i ched phun tshogs rnam rgyal pas khol du phyung ba'o//__//__

Footnotes

Other Information