JKW-KABAB-11-DA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྐུལ་བ།
Wylie title bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi bskul ba JKW-KABAB-11-DA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 18, Pages 429-442 (Folios 1a to 7b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi bskul ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 429-442. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Invocations - bskul ba
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-042
Colophon
  • Treasure colophon: བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བསྟོད་བསྐུལ་རྒྱས་པ་རྫོགས་སོ༔ བཀྲ་ཤིས་པ་དང་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག༔
  • Treasure colophon: bde gshegs dregs pa kun 'dul gyi bstod bskul rgyas pa rdzogs so:__bkra shis pa dang bde legs su gyur cig:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྐུལ་བ་བཞུགས་སོ༔ བདེ་གཤེགས་སྤྱི་སྐུལ་ཟེར༔ བྷྲཱུྃ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་མ་ཆུང་༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་ཁྲི་བརྩེགས་འཕང་མ་དམའ༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་བཤམས་བརྗིད་མ་ཆུང་༔ ལྷ་དང་སྲུང་མ་བོས་སོ་སྙན་མ་སྲ༔ མ་དང་མཁའ་འགྲོ་བརྟེན་ནོ་རྒྱང་མ་རིང་༔ འདུས་ཤིག་ཚོགས་ཤིག་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་དགྲ་བགེགས་མྱུར་དུ་སྒྲོལ༔ ཧཱུྃ༔ མི་མངོན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ཐུགས་དམ་ཅན༔ བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བསྐུལ་ལོ་བསྐུལ་ལོ་རྣལ་འབྱོར་དོན་ཕྱིར་བསྐུལ༔ གཟུགས་སྐུ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་རྫོགས་མཛད་པས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཞི་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀྱི་གཙོ༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ མཐར་བྱེད་བརྒྱད་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཡིད་དང་དབྱིངས་ལ་སོགས་ཏེ་ཞི་བའི་ལྷ༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་རྒྱལ་བ་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ དྲེགས་པ་རུ་དྲ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རིགས་སྔགས་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ གནས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི༔ བཀའ་ཡི་ཕོ་ཉ་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་རྒྱལ་བ་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ན༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གདུག་པའི་ཀླུ་རྣམས་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་དབང་གི་སྐུ༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ དབང་གི་ལྷ་མོ་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔ ལོང་བ་རྒྱབ་སྦྲེལ་རོ་བཤལ་སྤྱང་མོ་དང་༔ དྲྭ་བ་ཅན་དང་གློག་འགྱུ་མ་མོའི་ཚོགས༔ ཟ་བྱེད་ལྕགས་ཀྱི་ཁྱི་སྟེ་རྐང་གསུམ་སོགས༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་གྲུ་གསུམ་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ སྡང་གདུག་རྣམ་གཉིས་བསྒྲལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དྲེགས་པ་རུ་དྲ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲོ་བོ་ཕ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ ཟ་གསོད་སྤྲུལ་པ་མགོ་བརྙན་ཉི་ཤུའི་ཚོགས༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་སྲས་མཆོག་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་གཉིས་བསྒྲལ་བའི་སྒོ་མ་བཞི༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་རེ་མ་ཏི༔ ཁྱད་པར་སྲུང་མ་ཤྭ་ན་མཆེད་སྡེ་བཞི༔ ས་བདག་ཆེན་མོ་བསེ་ཡི་ལྷ་མོ་བཞི༔ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སོགས༔ ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུལ་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ གྲུ་གསུམ་སྨུག་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཆུ་གླང་མ་ཧེ་གཤིབས་པའི་ཁྲི་སྟེང་ནས༔ ཡབ་གཅིག་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་མཆོག་རོ་ལངས་བེ་ཏཱ་ལི༔ སྒྲོལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཊི་མ༔ ཐུགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་གཤིན་རྗེ་མེ་རུ་རྩེ༔ དུག་གསུམ་གཤེད་བཞི་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་བརྒྱད༔ གིང་བདུད་ཕོ་ཉ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུལ་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན༔ གསང་བའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་གོས་སྔོན་ཅན༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ཡུམ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཁྲོ་རྒྱལ་མི་གཡོ་མགོན༔ ཀླུ་རྣམས་འདུལ་མཛད་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ༔ བཀའ་ཡི་ཕོ་ཉ་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ དམ་ཅན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་རཱ་ཧུ་ལ༔ བཀའ་ཉན་གསུང་སྡོད་ལྷ་སྲན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས༔ གསང་བའི་བདག་པོའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུགས་པའི་དབུས༔ ཞེ་སྡང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་གདན་སྟེང་ན༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་ཞལ་བཞེས་པ༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཕྲིན་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་ཡུམ༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་དེར༔ གནོད་སྦྱིན་སྟོང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་ནས་སུ༔ ལས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་༔ ཟས་སུ་དགྲ་བོའི་ཤ་ཁྲག་ཟ་བྱེད་ཅིང་༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་སྲོག་རྩ་གཅོད་པར་བྱེད༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ལྷ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུལ་ལ་བབ༔ བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ མ་མོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ༔ རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་མཁའ་བཞི་དབྱིངས་དང་ལྔ༔ ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད༔ སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་ཁམས་གསུམ་ཡུམ་མཆོག་མ༔ གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་སྡེ་ཆེན་མོ་བཞི༔ ཕུང་བྱེད་མ་དང་སྦས་པའི་མ་མོའི་ཚོགས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཤ་ཁྲག་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་དམ་ཅན་མ་མོའི་ཚོགས༔ སྲིད་པ་ཆགས་བྱེད་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ལས༔ ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཊི་རྡོ་རྗེ་རལ་གཅིག་མ༔ མ་བདུན་སྲིང་བཞི་མཚམས་ཀྱི་གྲུ་འདེགས་བཞི༔ ཁམས་གསུམ་གཙོ་མོ་དཔལ་ལྡན་རེ་མ་ཏཱི༔ ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་དམར་ནག་སྐེམ་བྱེད་པའི༔ སྲིན་མོ་ཆེན་མོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྣམས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེའི་གདུང་འཚོབ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རིག་འཛིན་ལ་སོགས་འཕགས་པ་མང་པོའི་ཚོགས༔ གྲོ་བོ་ལོད་དང་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར༔ རོ་ལངས་བདེ་བ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དེ་ལ་སོགས་ཏེ་རིག་འཛིན་མང་པོའི་ཚོགས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་སྲུང་མ་ཐུགས་དམ་ཅན༔ ཡབ་གཅིག་སྐུ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་སྒྲོལ་དང་༔ མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆོས་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ༔ ལྷ་མོ་ནག་མོ་འཇིགས་པའི་གློག་འགྱུ་མ༔ སྲོག་བདག་དཀར་པོ་རྒྱལ་པོ་སྙིང་འབྱིན་ཟ༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔོན་རཱ་ཧུ་ལ༔ ཡབ་རྗེ་ནག་པོ་སྲོག་བདག་དབུགས་ཀྱི་བདག༔ གནམ་ཐེ་དཀར་པོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཡོངས་ཀྱི་བདག༔ རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ཆོས་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ༔ ཡམ་ཤུད་དམར་པོ་བཙན་གྱི་རྗེ་བོ་དང་༔ དྲེག་བྱེད་ཕོ་མོ་མཐུ་རྩལ་ལྡན་པ་རྣམས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེས་བདག་གི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད༔ བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ནི་བསྐུལ་བའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ རྡོ་རྗེ་དབང་ཆེན་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་བདག་བསྒོམ་ན༔ ཐུགས་རྗེས་བྲེང་ཙམ་བདག་ལ་མི་དགོངས་སམ༔ སྨྲས་ཀྱང་མི་དགོངས་བཤགས་ཀྱང་མི་འཆག་ན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ༔ བསྐུལ་ཡང་མི་དགོངས་བཅོལ་ཡང་མི་ཉན་ན༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐྱོན་དུ་འཚལ་ལགས་སམ༔ འཇིག་རྟེན་འདིར་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ནོར་དང་རྫས༔ གུས་བྱེད་རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས༔ འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་དོན་བགྱིད་སྙམ་ཡང་༔ སྡང་བྱེད་དགྲ་བོས་བགྱིད་དུ་མ་སྟེར་རོ༔ ཡེ་ནས་བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་ད་ལ་ན༔ གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་སྙམ་ན༔ བར་ཆད་རྐྱེན་དང་བགེགས་ཀྱིས་མ་སྟེར་རོ༔ ད་ནི་མ་ཉེས་མ་ལན་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སྡང་བའི་དགྲ་ལ་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ གནོད་པའི་བགེགས་ལ་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བར་ཆད་རྐྱེན་རྣམས་བཟློག་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོ་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་བསྡུས་སྤྱི་སྐུལ་ལོ༔ འདིར་ཁྲོ་བོ་བཅུའི་སྐུལ་བ་བྱས་ཀྱང་ལེགས་གསུངས་པ་ནི་འདི་སྐད་དོ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ ཞག་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ལྡན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ན༔ དྲི་ཟ་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བསྐུལ་ལོ་ལས་མཛོད་ཅིག༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག་དབང་དུ་སྡུས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ ལུས་ངག་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རློག༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་དབྱུག་སྔོན་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ལྡན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ན༔ མེ་ལྷ་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ་ལས་མཛོད་ཅིག༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག་དབང་དུ་སྡུས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ ལུས་ངག་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རློག༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ལྡན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ན༔ གཤིན་རྗེ་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་གཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ༴ སྡང་བའི་དགྲ༴ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག༴ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་༴ ལུས་ངག་རྡུལ༴ བཅོལ་བའི༴ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས༴ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་མི་གཡོ་མགོན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ལྡན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི༴ སྲིན་པོ་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ༴ སྡང་བའི་དགྲ༴ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག༴ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་༴ ལུས་ངག་རྡུལ༴ བཅོལ་བའི༴ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས༴ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་རྟ་མགྲིན་དཔལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ན༔ ཀླུ་གདོན་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ༴ སྡང་བའི་དགྲ༴ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག༴ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་༴ ལུས་ངག་རྡུལ༴ བཅོལ་བའི༴ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས༴ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་གཞན་མི་ཐུབ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ན༔ རླུང་ལྷ་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ༴ སྡང་བའི་དགྲ༴ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག༴ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་༴ ལུས་ངག་རྡུལ༴ བཅོལ་བའི༴ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས༴ ཧཱུྃ༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས༴ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི༴ གནོད་སྦྱིན་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ༴ སྡང་བའི་དགྲ༴ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག༴ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་༴ ལུས་ངག་རྡུལ༴ བཅོལ་བའི༴ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས༴ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས༴ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི༴ དབང་ལྡན་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ༴ སྡང་བའི་དགྲ༴ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག༴ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་༴ ལུས་ངག་རྡུལ༴ བཅོལ་བའི༴ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས༴ ཧཱུྃ༔ སྟེང་གི་ཕྱོགས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཀ་ར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ལྡན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི༴ ཚངས་པ་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ༴ སྡང་བའི་དགྲ༴ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག༴ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་༴ ལུས་ངག་རྡུལ༴ བཅོལ་བའི༴ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས༴ ཧཱུྃ༔ འོག་གི་ཕྱོགས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཁྲོ་བོ་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ན༔ ས་བདག་འདུལ་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ བསྐུལ་ལོ་བཅོལ་ལོ་ལས་མཛོད་ཅིག༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ ཟུང་ཞིག་ཆིངས་ཤིག་དབང་དུ་སྡུས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ ལུས་ངག་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རློག༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ དྲི་ཟ་རྣམས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་༔ སྲས་དང་བཙུན་མོ་འཁོར་དང་བཅས༔ ཕྱག་འཚལ་བསྙེན་བཀུར་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཤར་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཥྟ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ གྲུལ་བུམ་རྣམས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་༔ སྲས་དང་བཙུན་མོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་བསྙེན་བཀུར་མཆོད་པར་འབུལ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ ཀླུ་གདོན་རྣམས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་༔ སྲས་དང་མཙུན་མོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་བསྙེན་བཀུར་མཆོད་པ་འབུལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་༔ སྲས་དང་བཙུན་མོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་བསྙེན་བཀུར་མཆོད་པ་འབུལ༔ བྱང་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྒོ་སྲུང་བའི་ཕྲ་མེན་མ༔ ཛཿ ལྕགས་ཀྱུ་མང་པོའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ དཀར་མོ་ཁྲོས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ནང་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར་མ་གཏོང་༔ ཕྱི་ཡི་དགྲ་བགེགས་ཡར་མ་གཏོང་༔ ཤར་སྒོ་སྲུང་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྒོ་སྲུང་བའི་ཕྲ་མེན་མ༔ ཧཱུྃ༔ ཞགས་པ་མང་པོའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ སེར་མོ་ཁྲོས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ནང་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར་མ་གཏོང་༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ནང་མ་གཏོང་༔ ལྷོ་སྒོ་སྲུང་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྒོ་སྲུང་བའི་ཕྲ་མེན་མ༔ བྃ༔ ལྕགས་སྒྲོག་མང་པོའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ དམར་མོ་ཁྲོས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ནང་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར་མ་གཏོང་༔ ཕྱི་ཡི་དགྲ་བགེགས་ནང་མ་གཏོང་༔ ནུབ་སྒོ་སྲུང་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྒོ་སྲུང་བའི་ཕྲ་མེན་མ༔ ཧོཿ དྲིལ་བུ་མང་པོའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ ལྗང་མོ་ཁྲོས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ནང་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར་མ་གཏོང་༔ ཕྱི་ཡི་དགྲ་བགེགས་ནང་མ་གཏོང་༔ བྱང་སྒོ་སྲུང་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཅེས་བསྐུལ་ལོ༔ བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བསྟོད་བསྐུལ་རྒྱས་པ་རྫོགས་སོ༔ བཀྲ་ཤིས་པ་དང་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག༔
[edit]

@#/__/bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi bskul ba bzhugs so:__bde gshegs spyi skul zer:__b+h+rU~M gzhal yas khang chen bskyed kyi rgya ma chung :__seng ge glang chen khri brtsegs 'phang ma dma':__nyi zla pad+ma'i gdan bshams brjid ma chung :__lha dang srung ma bos so snyan ma sra:__ma dang mkha' 'gro brten no rgyang ma ring :__'dus shig tshogs shig dam can srung ma'i tshogs:__mi mngon dbyings nas bdag la byin gyis rlobs:__dam rdzas bdud rtsi'i gtor ma 'di bzhes la:__thugs dam thugs rjes dgra bgegs myur du sgrol:__hU~M:__mi mngon chos kyi dbyings na bzhugs pa yi:__rgyal ba zhi khro rab 'byams lha tshogs rnams:__'gro 'dul phrin las rnam bzhi'i thugs dam can:__bzhengs shig bzhengs shig chos kyi dbyings nas bzhengs:__bskul lo bskul lo rnal 'byor don phyir bskul:__gzugs sku 'jigs pa'i cha lugs rdzogs mdzad pas:__drag po'i phrin las mdzad pa'i dus la bab:__hU~M:__phyogs bcu dus gsum bde gshegs bcom ldan 'das:__zhi ba lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor nas:__rdo rje sems dpa' sangs rgyas kun kyi gtso:__rigs lnga yab yum sems dpa' lcam dral dang :__mthar byed brgyad dang sprul sku thub pa drug:__yid dang dbyings la sogs te zhi ba'i lha:__bzhi bcu rtsa gnyis rgyal ba thugs dam can:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dus la bab:__hU~M:__dur khrod rol pa chen po'i dkyil 'khor na:__dregs pa ru dra bsnol ba'i gdan steng du:__bcom ldan dpal chen badz+ra he ru ka:__rigs sngags dpal chen khro rgyal yab yum bcu:__gnas dang yul gyi phyag rgya sgo ma bzhi:__bka' yi pho nya dbang phyug nyi shu brgyad:__lnga bcu rtsa brgyad rgyal ba thugs dam can:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dus la bab:__hU~M:__pad+ma rol pa'i dur khrod chen po na:__khams gsum dbang du sdud pa'i dkyil 'khor nas:__gdug pa'i klu rnams brtsegs pa'i khri steng du:__bcom ldan dpal chen pad+ma dbang gi sku:__gnyis med yum chen pad+ma gzi ldan ma:__dbang gi lha mo dbang phyug nyi shu brgyad:__long ba rgyab sbrel ro bshal spyang mo dang :__drwa ba can dang glog 'gyu ma mo'i tshogs:__za byed lcags kyi khyi ste rkang gsum sogs:__pad+ma dbang chen lha rgyud thugs dam can:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dus la bab:__hU~M:__phrin las gru gsum drag po'i gzhal yas nas:__sdang gdug rnam gnyis bsgral ba'i dkyil 'khor nas:__dregs pa ru dra bsnol ba'i gdan steng du:__bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu'i sku:__gnyis med yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:__phyogs bcu'i khro bo pha bcu yab yum dang :__za gsod sprul pa mgo brnyan nyi shu'i tshogs:__gdug pa 'dul phyir sras mchog nyi shu gcig:__dgra bgegs rnam gnyis bsgral ba'i sgo ma bzhi:__bdag nyid chen po dpal ldan re ma ti:__khyad par srung ma shwa na mched sde bzhi:__sa bdag chen mo bse yi lha mo bzhi:__bod khams skyong ba'i brtan ma bcu gnyis sogs:__phrin las phur pa'i lha rgyud thugs dam can:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dul la bab:__hU~M:__gru gsum smug nag 'bar ba'i dkyil 'khor na:__gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i gdan steng du:__chu glang ma he gshibs pa'i khri steng nas:__yab gcig rgyal po 'jam dpal gshin rje gshed:__sbyor ba'i yum mchog ro langs be tA li:__sgrol ba'i yum mchog e ka tsA Ti ma:__thugs las bskyed pa'i gshin rje me ru rtse:__dug gsum gshed bzhi gshin rje mthar byed brgyad:__ging bdud pho nya rnal 'byor ma yi tshogs:__'jam dpal gshin rje'i lha rgyud thugs dam can:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dul la bab:__hU~M:__lcang lo can gyi gnas mchog dam pa na:__gsang ba'i bdag po bcom ldan gos sngon can:__sbyor ba'i yum mchog khams gsum dbang sdud yum:__thugs kyi sprul pa khro rgyal mi g.yo mgon:__klu rnams 'dul mdzad bya khyung ga ru Da:__bka' yi pho nya rgyal chen rnam thos sras:__dam can phrin las sgrub mdzad rA hu la:__bka' nyan gsung sdod lha sran sde brgyad tshogs:__gsang ba'i bdag po'i lha rgyud thugs dam can:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dus la bab:__hU~M:__bskal pa me ltar 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__'dod chags khrag gi rgya mtsho 'khrugs pa'i dbus:__zhe sdang dur khrod chen po bsil ba'i tshal:__gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba'i gdan steng na:__rdo rje'i chos skyong srung mar zhal bzhes pa:__dpal ldan mgon po thod pa'i phreng ba can:__sbyor ba'i yum mchog phrin las rnams sgrub yum:__khyod kyi yon tan bsam gyis mi khyab kyang :__byang gi phyogs kyi dur khrod chen po der:__gnod sbyin stong gi tshogs dang bcas nas su:__las su sangs rgyas bstan pa gnyan po srung :__zas su dgra bo'i sha khrag za byed cing :__gdug pa'i dgra bgegs srog rtsa gcod par byed:__dpal ldan mgon po'i lha rgyud thugs dam can:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dul la bab:__bdag gis bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__hU~M:__ma mo rol pa'i dur khrod chen po nas:__bcom ldan dpal chen bla med he ru ka:__srid pa'i rgyal mo nyid zhi mu kha le:__rtag pa'i rgyal mo mkha' bzhi dbyings dang lnga:__nyi zla thod phreng khams gsum dbang du sdud:__srid pa bde 'gro khams gsum yum mchog ma:__gsang ba thugs kyi dgyes sde chen mo bzhi:__phung byed ma dang sbas pa'i ma mo'i tshogs:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dus la bab:__bdag gis bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__hU~M:__sha khrag rgya mtshor 'khyil ba'i dkyil 'khor nas:__bstan pa srung mdzad dam can ma mo'i tshogs:__srid pa chags byed dbyings dang ye shes las:__e ka tsA Ti rdo rje ral gcig ma:__ma bdun sring bzhi mtshams kyi gru 'degs bzhi:__khams gsum gtso mo dpal ldan re ma tI:__khrag gi rgya mtsho dmar nag skem byed pa'i:__srin mo chen mo bdun cu rtsa gnyis rnams:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dus la bab:__bdag gis bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__hU~M:__thugs rje'i gdung 'tshob sku yi dkyil 'khor nas:__rig 'dzin la sogs 'phags pa mang po'i tshogs:__gro bo lod dang rdo rje yang dbang gter:__ro langs bde ba rdo rje thod phreng rtsal:__de la sogs te rig 'dzin mang po'i tshogs:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag la byin gyis rlobs:__phrin las dgra bgegs 'dul ba'i dus la bab:__bdag gis bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__hU~M:__phyogs bcu nam mkha' mtha' yas dkyil 'khor nas:__lha srin sde brgyad srung ma thugs dam can:__yab gcig sku mchog rdo rje dbyings sgrol dang :__mgon po nag po chos skyong yongs kyi rje:__lha mo nag mo 'jigs pa'i glog 'gyu ma:__srog bdag dkar po rgyal po snying 'byin za:__lha srin sde brgyad dmag dpon rA hu la:__yab rje nag po srog bdag dbugs kyi bdag:__gnam the dkar po cho 'phrul yongs kyi bdag:__rdo rje legs pa chos skyong yongs kyi rje:__yam shud dmar po btsan gyi rje bo dang :__dreg byed pho mo mthu rtsal ldan pa rnams:__mi mngon dbyings nas thugs dam rgyud bskul na:__thugs dam thugs rjes bdag gi sdong grogs mdzod:__bdag gis bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__hU~M:__ye shes lha ni bskul ba'i las la bzhengs:__rdo rje dbang chen bcol ba'i phrin las mdzod:__ye shes lha dang gnyis med bdag bsgom na:__thugs rjes breng tsam bdag la mi dgongs sam:__smras kyang mi dgongs bshags kyang mi 'chag na:__sngon gyi thugs dam nyams par gyur ta re:__bskul yang mi dgongs bcol yang mi nyan na:__khyod kyi thugs dam skyon du 'tshal lags sam:__'jig rten 'dir ni rten 'brel nor dang rdzas:__gus byed rdzas dang longs spyod sna tshogs kyis:__'phags pa mchod cing 'gro don bgyid snyam yang :__sdang byed dgra bos bgyid du ma ster ro:__ye nas bde chen dbyings kyi da la na:__gnyis med thig le chen po bsgom snyam na:__bar chad rkyen dang bgegs kyis ma ster ro:__da ni ma nyes ma lan ye shes lha:__bdag gis bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__sdang ba'i dgra la phrin las 'grub par mdzod:__gnod pa'i bgegs la phrin las 'grub par mdzod:__bar chad rkyen rnams bzlog par mdzad du gsol:__phrin las chen po rdzogs par mdzad du gsol:__bde bar gshegs pa spyi dril gyi phrin las rgyas bsdus spyi skul lo:__'dir khro bo bcu'i skul ba byas kyang legs gsungs pa ni 'di skad do:__hU~M:__shar gyi phyogs nas bskul ba ni:__khro bo chen po rnam par rgyal:__zhag gcig phyag gnyis spyan gsum ldan:__zhabs gnyis rdo rje'i brag steng na:__dri za 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bskul lo las mdzod cig:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__zung zhig chings shig dbang du sdus:__gtogs shig grogs dang bral bar gyis:__lus ngag rdul phran bzhin du rlog:__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__dam nyams dgra bgegs rdul du rlog:__hU~M:__shar lho mtshams nas bskul ba ni:__khro bo chen po dbyug sngon can:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ldan:__zhabs gnyis rdo rje'i brag steng na:__me lha 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo las mdzod cig:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__zung zhig chings shig dbang du sdus:__gtogs shig grogs dang bral bar gyis:__lus ngag rdul phran bzhin du rlog:__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__dam nyams dgra bgegs rdul du rlog:__hU~M:__lho yi phyogs nas bskul ba ni:__khro bo chen po gshin rje gshed:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ldan:__zhabs gnyis rdo rje'i brag steng na:__gshin rje 'dul ba'i tshul du gzhugs:__bskul lo bcol lo=__sdang ba'i dgra=__zung zhig chings shig=__gtogs shig grogs dang =__lus ngag rdul=__bcol ba'i=__dam nyams dgra bgegs=__hU~M:__lho nub mtshams nas bskul ba ni:__khro bo chen po mi g.yo mgon:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ldan:__zhabs gnyis rdo rje'i=__srin po 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo=__sdang ba'i dgra=__zung zhig chings shig=__gtogs shig grogs dang =__lus ngag rdul=__bcol ba'i=__dam nyams dgra bgegs=__hU~M:__nub kyi phyogs nas bskul ba ni:__khro bo chen po rta mgrin dpal:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum bsgrad:__zhabs gnyis rdo rje'i brag steng na:__klu gdon 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo=__sdang ba'i dgra=__zung zhig chings shig=__gtogs shig grogs dang =__lus ngag rdul=__bcol ba'i=__dam nyams dgra bgegs=__hU~M:__nub byang mtshams nas bskul ba ni:__khro bo chen po gzhan mi thub:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum bsgrad:__zhabs gnyis rdo rje'i brag steng na:__rlung lha 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo=__sdang ba'i dgra=__zung zhig chings shig=__gtogs shig grogs dang =__lus ngag rdul=__bcol ba'i=__dam nyams dgra bgegs=__hU~M:__byang gi phyogs nas bskul ba ni:__khro bo chen po bdud rtsi 'khyil:__zhal gcig phyag gnyis=__zhabs gnyis rdo rje'i=__gnod sbyin 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo=__sdang ba'i dgra=__zung zhig chings shig=__gtogs shig grogs dang =__lus ngag rdul=__bcol ba'i=__dam nyams dgra bgegs=__hU~M:__byang shar mtshams nas bskul ba ni:__khro bo chen po khams gsum rgyal:__zhal gcig phyag gnyis=__zhabs gnyis rdo rje'i=__dbang ldan 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo=__sdang ba'i dgra=__zung zhig chings shig=__gtogs shig grogs dang =__lus ngag rdul=__bcol ba'i=__dam nyams dgra bgegs=__hU~M:__steng gi phyogs nas bskul ba ni:__khro bo chen po hU~M ka ra:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ldan:__zhabs gnyis rdo rje'i=__tshangs pa 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo=__sdang ba'i dgra=__zung zhig chings shig=__gtogs shig grogs dang =__lus ngag rdul=__bcol ba'i=__dam nyams dgra bgegs=__hU~M:__'og gi phyogs nas bskul ba ni:__khro bo rgyal po stobs po che:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum bsgrad:__zhabs gnyis rdo rje'i brag steng na:__sa bdag 'dul ba'i tshul du bzhugs:__bskul lo bcol lo las mdzod cig:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__zung zhig chings shig dbang du sdus:__gtogs shig grogs dang bral bar gyis:__lus ngag rdul phran bzhin du rlog:__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__dam nyams dgra bgegs rdul du rlog:__hU~M:__rgyal po chen po yul 'khor srung :__dri za rnams la dbang sgyur zhing :__sras dang btsun mo 'khor dang bcas:__phyag 'tshal bsnyen bkur mchod pa 'bul:__shar phyogs dgra bgegs tshar chod cig:__oM d+hr-iSh+ta raSh+ta ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__rgyal po chen po 'phags skyes po:__grul bum rnams la dbang sgyur zhing :__sras dang btsun mo 'khor bcas la:__phyag 'tshal bsnyen bkur mchod par 'bul:__lho phyogs dgra bgegs tshar chod cig:__oM bai ru D+ha kA ya i dam ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__rgyal po chen po spyan mi bzang :__klu gdon rnams la dbang sgyur zhing :__sras dang matsun mo 'khor bcas la:__phyag 'tshal bsnyen bkur mchod pa 'bul:__nub phyogs dgra bgegs tshar chod cig:__oM bi rU pAk+Sha ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__rgyal po chen po rnam thos sras:__gnod sbyin rnams la dbang sgyur zhing :__sras dang btsun mo 'khor bcas la:__phyag 'tshal bsnyen bkur mchod pa 'bul:__byang phyogs dgra bgegs tshar chod cig:__oM bai shra ma NA ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__shar sgo srung ba'i phra men ma:__dzaH__lcags kyu mang po'i 'phro 'du las:__dkar mo khros pa'i cha byad can:__nang gi dngos grub phyir ma gtong :__phyi yi dgra bgegs yar ma gtong :__shar sgo srung ba'i las mdzod cig:__hU~M:__lho sgo srung ba'i phra men ma:__hU~M:__zhags pa mang po'i 'phro 'du las:__ser mo khros pa'i cha byad can:__nang gi dngos grub phyir ma gtong :__phyi yi bar chad nang ma gtong :__lho sgo srung ba'i las mdzod cig:__hU~M:__nub sgo srung ba'i phra men ma:__ba~M:__lcags sgrog mang po'i 'phro 'du las:__dmar mo khros pa'i cha byad can:__nang gi dngos grub phyir ma gtong :__phyi yi dgra bgegs nang ma gtong :__nub sgo srung ba'i las mdzod cig:__hU~M:__byang sgo srung ba'i phra men ma:__hoH__dril bu mang po'i 'phro 'du las:__ljang mo khros pa'i cha byad can:__nang gi dngos grub phyir ma gtong :__phyi yi dgra bgegs nang ma gtong :__byang sgo srung ba'i las mdzod cig:__ces bskul lo:__bde gshegs dregs pa kun 'dul gyi bstod bskul rgyas pa rdzogs so:__bkra shis pa dang bde legs su gyur cig:__

Footnotes

Other Information