JKW-KABAB-08-NYA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ།
Wylie title zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa rnam grol rig pa'i snying po JKW-KABAB-08-NYA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 10, Pages 227-257 (Folios 1a to 16a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dri med kun dga', 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa rnam grol rig pa'i snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 227-257. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-018
Colophon
  • Author colophon: །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཕྱག་བཞེས་དང་གསུང་རྒྱུན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཉིད་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་སྨིན་གྲོལ་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་ཡི་གེར་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་ཐཱ་མངྒ་ལཾ།
  • Editor colophon: སླར་ཅུང་ཟད་ནག་འགྲོས་སུ་བཏང་བ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།
  • Author colophon: gter chen bla ma rdo rje 'chang gi phyag bzhes dang gsung rgyun 'khrul pa med pa nyid zab chos 'di'i zhabs tog tu dmigs te smin grol thog ma'i snod ldan blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por yi ger btab pa dge legs 'phel/__sarba thA mang+ga laM/
  • Editor colophon: slar cung zad nag 'gros su btang ba po ni phun tshogs rnam rgyal lo
[edit]
༄༅། །ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཡ། ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་གདོད་མའི་མགོན། །ཁྱབ་བདག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྐུ། །གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ། །བཏུད་ནས་སྨིན་བྱེད་ལས་ཁྲིགས་དབྱེ། །ཀུན་བཟང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་དོན་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤམ། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་མཆོད་དབང་བསྐུར། རྗེས་འཇུག་ཆོ་གའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་ཅིང་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་བཟང་པོས་བཀབ་པའི་སྟེང་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དགྲམ། མ་འཛོམ་ན་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་གཅིག །དེ་རྒྱབ་རིམ་བཞིན་ལྔ། བརྒྱད། བཞི་རྣམས་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་ཆིངས་སྔོན་ཅན་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ། དེ་སྟེང་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་འབག །མདུན་དུ་ལྷ་ཙཀ །རྒྱབ་མདུན་གང་བདེར་བླ་གཏོར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད། གཡས་གཡོན་རྣམས་སུ་གསང་དབང་ཐོད་ཆང༌། རིག་ཙཀ །དབང་ཕྲེང༌། མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ། ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ་ཆང༌། མདའ་དར། རྫས་རྟགས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་གྱི་ཙཀ་ལི་རྣམས་བཀོད། མཐའ་བསྐོར་དུ་ཕྱི་མཆོད་དང་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། ཕྲིན་ལས་ལ་དགོས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན་སོགས་དང་ཉེར་མཁོའི་རྫས་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཐོག་མར་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་དང་རྒྱལ་ཆེན་གཏོར་འབུལ་ཟུར་གསལ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་གཏེར་གཞུང་ལེའུ་གཉིས་པ་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་གྱི་ནང་མཚམས་བཅད་པ་ནས་བཟུང་དངོས་གཞིའི་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང༌། མཆོད་པའི་སྐབས་སྤྲོ་ན་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པ་སྦྱར། དེ་ནས་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་སྤྲོ་བསྡུའི་ཏིང་འཛིན་གསལ་བས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་པ་གྲངས་གོ་རིམ་མཐུན་པར་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་རྣམས་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་པས་བུམ་ཆུར་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་བུམ་བཟླས་བརྒྱ་རྩ་ལས་མི་ཉུང་བ་བྱས་ལ། མཐར་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། ཕྲིན་ལས་ལྟར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། རྣམ་བུམ་དུ་མཆོད་ཡོན་བླུགས་ཤིང་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། ལས་བུམ་རྟ་མགྲིན་དང་འཁྱིལ་པ་གང་རུང་བསྒྲུབ། ཆོས་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བརྩམས་བསྒྲལ་བསྟབ་པར་གྲུབ་པ་དང་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ཡིན་པས་བདག་འཇུག་བླང༌། ཅིས་ཀྱང་མི་ལྕོགས་ན་ཏིང་འཛིན་གྱི་དབང་ངམ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར། གང་ལའང་མཐར་སློབ་མ་གཞུག་པའི་གནང་བ་ཞུའོ། །དེ་ནས་དབང་དངོས་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ལས་ཆུས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་གཏོར་བྱིན་རླབས་དང༌། འགུགས་བསྔོ་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་དང༌། ཕྲིན་ལས་ལྟར་ནང་མཚམས་ཀྱིས་བསྐྲད་ཅིང་གསང་མཚམས་ཀྱིས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་བྱས་ལ་ཆོས་བཤད་ཀྱི་ཁྱད་པར། དེའང་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དུས་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་འབྱོན་པར་དཀའ་བ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཉེ་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཟབ་ཁྱད་ནི་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བརྟེན་པ་ཁོ་ནས་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་མཐའ་དག་ནས་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉིད་ཆེ་ཐང་དུ་བསྔགས་པས་དེའི་ཉམས་ལེན་སྤྱི་ཙམ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་པ་ཀུན་ལ་གྲགས་མོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པའི་ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་དུས་ན་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང༌། ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ། མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་ནས་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ལ་མངའ་མཛད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཉིད། ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེས་གངས་ཅན་གྱི་སྒྲོན་མེར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྐོར་བའི་སྐབས་སུ། ལས་ཅན་དག་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོའི་སྐོར་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་སྩལ་ཏེ་ཕལ་ཆེར་མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དུ་བཙས་པ་ལས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟབ་བཅུད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་འདི་ཉིད། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྔ་ཡབ་སྲིན་པོ་འདུལ་བར་འབྱོན་ཏུ་ཉེ་བ་ན་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རྣམས་ལ་འབྲལ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྩལ་བ་སོ་སོར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། མཐར་ཕྱི་རབས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་སྣ་སེང་གེའི་གདོང་པར་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ་གནུབས་ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་དྲི་མེད་ཀུན་དགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རང་ཉམས་སུ་བླངས། སླར་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་དེང་སང་དུས་ཀྱི་རྟགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ་འབྱོན་པར་མཛད་པའི་བཅུ་གསུམ་པར་བསམ་བཞིན་སྲིད་པའི་ཚུལ་བཟུང་བ། བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་གང་ཉིད་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་དུ་ཕེབ་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་གཏེར་སྒྲོམ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ཉིད་བགྲང་བྱ་སུམ་ཅུ་ལས་བརྒལ་བར་གསང་བའི་རྒྱས་བཏབ། སླར་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་ཁོ་བོ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་སྩལ་ཏེ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་བྱེད་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། མཚམས་སྦྱོར་དང་སྔགས་སྤྱི་འགྲེས་མིག་དར་མེ་ཏོག་སྦྱིན། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་རྗོ་རྗེ་འཆང་༔ ཁྱབ་བདག་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བྱའི་ཕྱིར༔ བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བའི་སྤྱན་སྔར། བདག་གཞན་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་དེང་ནས་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་སྙིང་ནས་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཀུན༔ དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་ལྷར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་བདག་ཁོ་ནས་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་དུ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ནོད་པ་ལ་གྲོལ་བྱེད་རིམ་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་ལམ་གྱུར་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ མ་གྱུར་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་དོན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་ཚིག་འདི་དག་གི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པད་སྟེང་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ ཐོག་མེད་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔ བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་བཞུགས་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ༔ དགེ་ཚོགས་འདུས་མ་བྱས་པར་བསྔོ༔ འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་གཞི་རྟེན་ཕྱི་སོ་ཐར། ནང་བྱང་སེམས། གསང་བ་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་རིགས་སུ་གནས་པ་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བླངས་ནས་ལེགས་པར་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འདའ་དཀའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ མ་ལུས་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་སྡོམ་པ་གཟུང་དུ་གཞུག །དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ལ་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར། དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ལས་ཆུ་དང་སྔགས་ཀྱིས་བསང་སྦྱང༌། ཕྱི་ནང་གི་མཚན་འཛིན་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ དེའི་ངང་ལས་སྣོད་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་དབྱིངས་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་དང་རྒྱན་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཆུ་སྐྱེས་དང་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་གསལ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་པས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནམ་མཁའི་མདངས་ཅན་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་ལ་བརྗིད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བས་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས་ཤིང་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་འབྲུ་གསུམ་འོད་འབར་བས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ་ཅིག །དེ་ནས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་བྱིན་རླབས་དབབ་པའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོར་ཁྱབ་པས་དེ་དག་ན་བཞུགས་པའི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལས་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཕེབ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །སྤོས་དུད་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀ་དག་སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན་བཀོད་དེ༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྟུག་པོ་བཀོད་སོགས་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ནས༔ ལོངས་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མི་མཇེད་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ནས༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཅེས་བརྗོད་ལ་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱུད་ལ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་མེ་ཏོག་དང་རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག །སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་བའི་མོས་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་བར་ཞུ། རཏྣ་པུཥྤེ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ དེ་ཉིད་སླར་སྦྱི་བོར་བཞག་ལ། མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷག་པའི་ལྷ་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །པུཥྤེ་ཛྙཱ་ན་གྲྀཧྣ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ མ་རིག་པས་ལྡོངས་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་བསལ་བར་མོས་ཤིག །ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་མིག་དར་བསལ། དེ་ལྟར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གསར་དུ་ཐོབ་པས་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་མཚོན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི། འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་པདྨ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་ནང་དུ་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ། བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཐིང་ནག་རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞི་འཛུམ་བརྗིད་པའི་ཉམས་ཅན་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིའི་པད་འདབ་ལ་ལོངས་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། ཐུགས་ཀར་ཚེ་བདག་རིགས་ལྔ་ཡུམ་དང་བཅས་པ། དེ་རྒྱབ་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་ལ་སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཐུགས་ཀར་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་བཅས་པ། སྒོ་བཞིར་ལས་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། གཞན་ཡང་ལྷ་དང་རིག་འཛིན་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་གྲངས་མེད་པས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ་སྟེ། བླ་མ་ཆོས་སྐུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་མོས་ལ་དད་གུས་སྤྲོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་ཅིག །དེས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་པ་ལགས། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་བསྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀྱང་སྐྱོབ་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་སྩོལ། ལན་གསུམ། དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕུང་ཁམས་དག་པ་གཤེགས་པ་གཤེགས་མའི་གདན། །སྐྱེ་མཆེད་དག་པ་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་གདན། །ལུས་དབང་དག་པ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་གདན། །གདན་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་མ་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། སེམས་དཔའ་སེམས་མས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་ཅིང་གླུ་གར་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྒྲོག །ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོས་བར་གཅོད་ཀྱི་བགེགས་བསྐྲད། ཡུམ་ལྔའི་བདུད་རྩིའི་བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་གནས། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རིགས་ཀུན་གྱི་ནི་བདག་པོ་མཆོག །སེམས་ཅན་མ་ལུས་སྐྱེད་བྱེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེས་ནི་དེང་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར། རྣམ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཡེ་ཤེས་བཅུད་ལྡན་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀ་ལཱ་ཤ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ལྟར་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་ནམ་མཁའི་དབང་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་སོགས་རྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ནུས་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་གསུམ་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་ཕྱག་རྒྱ་སྐུའི་དབང་སྦྱིན་པ་ཡིན་པས་དམིགས་འདུན་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ལྔར་ཐོད་ཕྲེང་སྡཻ་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀར་ཚེ་ལྷ་རིགས་ལྔ་ཡུམ་དང་བཅས་པ། ཕྱི་ནང་གི་དབང་པོའི་སྒོ་རྣམས་སུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཐུགས་ཀར་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་བཅས་པ། ཡན་ལག་བཞི་ལ་རིགས་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་དྲག་པོ་བྱས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ལས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས། ལུས་དང་གནས་སོ་སོའི་ལྷ་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །ལྷ་ཙཀ་རྣམས་སྤྱྀ་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སོ་སོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃཿ ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་ཁྱབ་སྟོང་པའི་གཟུགས༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ཡུབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ གཏི་མུག་རྣམ་དག་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བུདྡྷ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་གུ་རུ་ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ཏྲཱྃ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་པདྨ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་གུ་རུ་ཧྲཱི༔ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལས་ཀྱི་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་གུ་རུ་ཨཱཿཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བརྒྱད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོགས་བརྒྱད་རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྨིན༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་བཞི་སྐྱོང་མཛད་ཕོ་ཉའི་ཚུལ༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས་ཀྱི་རིགས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ལས་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཧ་རི་ནི་ས་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཐ་མལ་གཟུང་འཛིན་ཏུ་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་བརྟུལ་ལ་སྣང་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་བཟང་མཐིང་ག་མཉམ་བཞག་ཡུམ་དང་འཁྲིལ་བ། དེའི་ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་མཐིང་ག་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གསལ་གདབ། སློབ་དཔོན་ཡང་དེ་ལྟར་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་མཐར་འཁོད་པའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་གི་མཐར་འཁོད་པ་ལས་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕྲོས། སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པར་བསམས་ལ་ཁྱབ་གདལ་གཉུག་མ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ནས་བསྙེན་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་གནས་ལྔར་བཞུགས་པའི་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་བདག་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས་སུ་ས་བོན་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པ། སློབ་དཔོན་ཡང་དེ་ལྟར་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་གནས་ལྔའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་རིགས་ལྔའི་མཐར་འཁོད། བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་རིགས་དྲུག་གི་ལས་སྒྲིབ་སྦྱངས། དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བྱས། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཏེ་ཐིམ་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རིག་རྩལ་རྒྱས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྲོག་འགྲུབ་པར་མོས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་མཐར་འཁོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གནས་རྣམས་སུ་བཞུགས་པའི་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། དེ་དག་ལས་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཅི་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་དབང་དུ་གྱུར་པ་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃབཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་དང་ལུས་གནས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཡན་ལག་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བསྐུལ་བས་དེ་དག་ལས་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས་སྤྲོས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཧ་རི་ནི་ས་ཤཱནྟིཾ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ལན་གསུམ་བཟླར་གཞུག །སྔགས་ཕྲེང་སྦྱིན་ལ། ཨཱཿ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་སྔགས་སུ་ཤར༔ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི༔ ནུས་རྩལ་སྟོབས་རྫོགས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཐ་མལ་གྱི་སྒྲ་སྐད་རང་མཚན་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟུལ་ལ་གྲགས་སྟོང་བཟླས་བརྗོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྒྲ་སྐད་ཀུན་ལ་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་བསྟན་ལ། མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་ཡང་ཤར་བ་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལྟར་ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་རིག་སྟོང་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཏུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ལྷ་སྔགས་སྤྲོས་པ་ཀུན༔ མེ་ལོང་གཟུགས་ལྟར་གསལ་ལ་འཛིན་པ་མེད༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཐ་མལ་དྲན་རྟོགས་རང་ག་མའི་འཛིན་པ་བརྟུལ་ལ་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་དགོངས་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་རྟོག་ཚོགས་ཀུན་ལ་འཕྲོ་འདུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །དེས་ནི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ༔ བརྟེན་ནས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་པས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་དག་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་སྐུ་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོ༔ གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་གི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དགའ་བའི་སྒྲ་དང་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་བསྐུལ། དེ་དག་ཀྱང་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཞུ་བ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་གསང་བར་བབས། དཀར་དམར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱིན་པས་མྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ནུབ། གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་བྱིན་ལ། ཨཱཿ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བཀྲ་ཤིས་རང་བྱུང་བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་བསྐྱིལ༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བསྟིམ་ཞིང་དབང་བསྐུར་བས༔ སྲོག་རྩོལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་དག་པར་ཤོག༔ གུ་ཧྱ་ཙིཏྟ་བོ་དྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ དེས་ནི་བླ་མ་ལོངས་སྐུ་ལ༔ བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་པས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་དག་རྩ་རླུང་ལམ༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་གསུང་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོ༔ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ། རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་ལང་ཚོའི་མཛེས་སྡུག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཕོ་ཉ་མོ་ལག་ཏུ་གཏད་པར་མོས་ཤིག །རིཀ་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སློབ་མ་ཀུན་བཟང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བདེ་སྟེར་པདྨའི་ཡུམ༔ གཉིས་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐིག་ལེ་དགའ་བཞིའི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་མུ་དྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་རིག་མ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་གི་མཐར་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ལ་རང་ངོར་ལྟོས་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །དེས་ནི་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ལ༔ བརྟེན་ནས་གསུམ་པའི་དབང་ཐོབ་པས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་དག་ཕོ་ཉའི་ལམ༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོ༔ དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། སྐུ་འབག་འདི་ཉིད་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་འོད་འཕྲོ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་མངོན་སུམ་དུ་བྱོན་ཏེ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་སུ་དགོངས་པར་མོས་ལ་དད་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་ཅིག །སྐུ་འབག་སྦྱི་བོར་བཀོད་ལ། ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དད་མོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོར་མངོན་སུམ་བྱོན༔ གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པར་མོས་ལ་གནས་ལུགས་བཟོ་མེད་རིག་སྟོང་གཉུག་མ་འོད་གསལ་རྒྱ་ཡན་གྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །ཅེས་དར་ཅིག་བཞག །དེས་ནི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལ༔ བརྟེན་ནས་རིག་རྩལ་དབང་མཆོག་ཐོབ༔ སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་དག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་འོད་གསལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོཿ ཞེས་རྟོག་པ་བསྐྱེད། གཏོར་ཆེན་ཐོགས་ལ། གཏོར་སྣོད་རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གཏོར་མ་ཉིད་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ། དབང་དོན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སོགས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མ་འདྲེས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ དགྱེས་པའི་གར་མཛད་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་འཕེལ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ༔ རབ་འབྱམས་བཀའ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནིར་མ་ཀཱ་ཡ་དྷེ་བ་དྷ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གནས་རྣམས་སུ་གཏུག །གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ། གཏོར་རྫས་ཉིད་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དབྱིག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱིན་པས་ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་བདེ་བླག་ཏུ་བརྙེས་པར་མོས་ཤིག་བྱས་ལ་གཏོར་མའི་ཆ་ཤས་དང་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ་ཤིས་བརྗོད་ཤ་ལོ་ཀ་གཅིག་ཙམ་བྱ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་ཚེ་བཅུད་སྡུད་པའི་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་དག་རྣམས་ལས་ཡང་སྤྲུལ་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་མ་ལུས་པའི་དགེ་མཚན་དྭངས་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཟེར་ཐིག་ཡིག་འབྲུའི་རྣམ་པར་འུབ་ཀྱིས་བསྡུས། སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་བཅུད་ལེན་ཏུ་གྱུར། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད། མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་སྲོག་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚུལ་དང་བཅས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་ཚེ་ཡི་དྭངས་མ་སྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཚེ་འབྲང་ཐོགས་ལ། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས་སྐུའི་གནས་རྣམས་ལས་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ཚེའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བ་སྤུའི་སྒོ་ནས་ནག་ཉིལ་གྱིས་ཕྱིར་བསལ། ལུས་ཀྱི་ནང་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མས་དཀར་ལྟེམ་གྱིས་གང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ མཁའ་ཁྱབ་ཆོས་སྐུ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ལོངས་སྐུ་ཚེ་བདག་རིགས་ལྔ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ལུས་ལ་འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ངག་ལ་བདེན་ཚིག་གསུང་གི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཡིད་ལ་སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་ནུས་པའི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ལ་སྤྱི་བོར་བཞག །ཐབས་ཀྱི་རིལ་བུ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བྱིན་པས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། ནད་མེད་བདེ་བའི་ལང་ཚོ་རྒྱས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་རིལ་གཡས་དང་ཚེ་ཆང་གཡོན་ཏུ་བྱིན་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རྫས༔ ཤེས་རབ་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩིའི་བཏུང་བའི་རྒྱུན༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཚེ་བཅུད་སྙིང་པོ་ཐམས་ཅད་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ཏེ་ཐུགས་སྲོག་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཏུ་གྱུར་པས་འགྱུར་མེད་དུ་བསྡོམས། ནམ་ཡང་སྐྱེ་འཆི་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བར་མོས་ལ་གདོད་ནས་འཆི་མེད་གཉུག་མ་རང་རིག་རྟག་པ་དམ་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པས་རྒྱས་འདེབས་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨཱཿ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་ཐུགས་སྲོག་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བར་བསྡོམས༔ འཕོ་མེད་གཉུག་མ་དོན་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པས༔ མི་འགྱུར་རྟག་པ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་བིན་དྷུ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་བྷྲཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་རྒྱས་གདབ། སྤྱི་འགྲོའི་ཚིགས་བཅད་དང་བཅས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད། རྟགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་རྣམས་ཀྱང་སྦྱིན་ལ་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དེས་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་གྲུབ་ནས། གྲོལ་བྱེད་གདམས་ཁྲིད་འབོགས་པ་ནི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འདི་ལ་སྙན་གཏད་དེ་དོན་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་མཛད་འཚལ། རང་བྱུང་རིག་པ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག༔ ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་པར་བཞུགས༔ དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བསྒོམ༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་ནུས་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ དམ་ལྡན་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ནུས་སློབ་མ་ལ༔ ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་ཁྲིད་ཕོག་ངོ་སྤྲོད་གདབ༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པར་བསྐུལ༔ དེས་ཀྱང་ལྟོས་མེད་བྱ་བ་ཀུན་བཏང་སྟེ༔ སྒོ་གསུམ་རྣལ་དབབ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་ནས་ཀྱང་༔ དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་འཇིག་པར་སླ་བ་དང་༔ འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་ལས་འབྲས་བླང་དོར་བརྩོན༔ རྩེ་གཅིག་དད་པས་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་དང་ཚོགས་བསག་ནན་ཏན་བྱ༔ ཁྱད་པར་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་རིས་མེད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་མ་ངེས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ དེ་ཕྱིར་ངོ་བོ་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་གཅིག་རོལ་པ་ལས༔ རྣམ་པ་མ་འགགས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་༔ སྤྱི་གཙུག་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་བསྒོམ༔ སྣང་སྟོང་འོད་ཕུང་བྱིན་རླབས་དཔལ་དུ་འབར༔ ཁྱེད་ཤེས་དད་པས་གསོལ་བཏབ་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དབང་བཞི་བླང་ཞིང་ཆུ་ལ་ཆུ་ཐིམ་ལྟར༔ རང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་མ་རོ་གཅིག་བསྲེ༔ མོས་གུས་ཉམས་འུར་སྣང་བ་བླ་མར་ཤར༔ ཤེས་པ་གཟའ་གཏད་བྲལ་བའི་དོན་ཤར་ན༔ ཚིག་བཤད་དབང་བསྐུར་བརྒྱ་ལས་དེ་ཉིད་ལྷག༔ དེ་ཀའི་ངང་ལས་བཟོ་མེད་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད༔ རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་ན་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་བཙལ༔ དང་པོ་བྱུང་ས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བར་དུ་གནས་སྣང་འགག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐ་མ་འགྲོ་བ་རིས་མེད་སྤྲུལ་པའི་རྩལ༔ ཁ་དོག་དབྱིབས་མེད་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བྲལ༔ དཔེ་ཡིས་མི་མཚོན་ཚིག་གིས་བརྗོད་དུ་མེད༔ སེམས་ལས་འདས་པའི་རིག་པ་འདི་ཀ་རང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུགས་སུ་བླུགས་པ་འདྲ༔ མ་ནོར་མ་བཅོས་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་གཞན་དུ་མ་ཚོལ་ཅིག༔ དྲན་མདངས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཤར་ཙམ་ལས༔ བཅོས་མིན་གཉེན་པོའི་སྒོམ་པ་བསྐྱུར་ལ་ཐོང་༔ སེམས་འཛིན་བྱ་བྱེད་མང་པོ་གཡེང་བའི་རྒྱུ༔ ཐ་སྙད་བསལ་བཞག་མང་པོ་བསླུ་བའི་ཆོས༔ ཆོས་རྣམས་མིང་ཙམ་མིང་ཡང་བཏགས་པ་ཙམ༔ བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་འཁྲུལ་པ་ཡིན༔ མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་སྣང་ཅི་ཤར་ཡང་༔ སྣང་ལ་ཞེན་མེད་བྱིས་པའི་ལྟད་མོ་འདྲ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངོས་གཟུང་མེད་པར་འཆར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་མཇལ༔ རྣ་བའི་ལམ་དུ་གྲགས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔ གྲགས་ལ་འཛིན་མེད་བྲག་ཆའི་ལད་མོ་འདྲ༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྐྱེ་འགག་མེད་པར་འཆར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་མཇལ༔ ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རྣམ་རྟོག་ཅི་ཤར་ཡང་༔ རིག་རྩལ་ཉིད་དེ་བློ་ཡིས་བཅོས་མི་གཞུག༔ རིག་སྟོང་རང་གྲོལ་བྱ་ལམ་རྗེས་མེད་ངང་༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་མཇལ༔ ལྟ་བ་ཡིན་ནོ་གཏད་སོ་ཅི་ཡང་མེད༔ བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ་ངང་བཞག་གཉུག་མར་བཟླུམས༔ སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ་འཛིན་ཞེན་སྦྲུལ་མདུད་གྲོལ༔ འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་དབྱིངས་རིག་ཟུང་དུ་ཆུབ༔ འདི་ཡིན་འདི་ལས་གཞན་དུ་མ་དམིགས་ཕྱིར༔ རྫོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་འདྲ༔ གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་ཅིང་བོགས་འདོན་མེད༔ རང་བབས་བསྐྱངས་པས་ས་ལམ་སྤང་ཐོབ་རྫོགས༔ ཐམས་ཅད་གདོད་མའི་གཞི་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་༔ དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་མཚོན་སླད་དུ༔ གེགས་སེལ་གཙོ་བོ་མི་རྟག་བྱང་སེམས་སྦྱང་༔ བོགས་འདོན་རྒྱལ་པོ་བླ་མའི་མོས་གུས་བསྒོམ༔ སྐབས་སུ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ཁོང་ཀློད་ལ༔ ཡིད་ཙམ་རླུང་ནི་ཕྱིར་འཛིན་དལ་བར་བསླབ༔ རིག་པ་མིག་གིས་གསང་འབྲས་དཀྱིལ་དུ་གཏད༔ དེ་ཉིད་ནམ་མཁའ་སྟོང་པར་མདུང་ཚུགས་གཟིར༔ བསམ་འདས་བརྗོད་མེད་འོད་གསལ་རང་བབས་འཆར༔ དབྱིངས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨའི་རང་ཞལ་མཇལ༔ སྐབས་སུ་སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གནད་གཅུན་པས༔ རྡོ་རྗེ་ལུག་རྒྱུད་པདྨའི་དངོས་ཞལ་འཁུམས༔ དེ་ཉིད་གོང་འཕེལ་དབྱིངས་རིག་ཚད་ལ་ཕེབ༔ ཆོས་ཅན་ཀུན་ཟད་ཆོས་ཉིད་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔ འདི་དང་འཆི་ཁ་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་གནད༔ ཐམས་ཅད་གཅིག་དྲིལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་༔ གཅིག་ཐོག་ཐག་ཆོད་གྲོལ་ཐོག་གདིང་འཆའ་བས༔ དོན་གྱི་མན་ངག་རིག་པ་རྗེན་པར་བསྐྱང་༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་དབང་རྗེས་ནི། དེ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཡང་སྙིང༌། གནུབས་ཆེན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་བགྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་བཅས་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་རྗེས་རིམ་ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མ་བཏང་བ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་ཡང་ལས་བྱང་ཉིད་ལས་གསང་བ་སྤྱིའི་འགྲོས་སྦྱར་ཏེ་བཏང་བས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིས། །འཁྲུལ་པའི་མུན་ཁང་བཙན་ཐབས་བརྟོལ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཕྱམ་གདལ་བས། །རིག་འཛིན་གསེང་ལམ་མྱུར་བགྲོད་ཤོག །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཕྱག་བཞེས་དང་གསུང་རྒྱུན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཉིད་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་སྨིན་གྲོལ་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་ཡི་གེར་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་ཐཱ་མངྒ་ལཾ། སླར་ཅུང་ཟད་ནག་འགྲོས་སུ་བཏང་བ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།
[edit]

@#/__/zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa rnam grol rig pa'i snying po zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru badz+ra d+hA ra ya/__chos nyid mi 'gyur gdod ma'i mgon/__/khyab bdag ye shes rol pa'i sku/__/gu ru rdo rje 'chang chen la/__/btud nas smin byed las khrigs dbye/__/kun bzang bla ma rdo rje 'chang chen po'i dkyil 'khor du slob ma rjes su 'dzin pa'i las kyi rim pa la don gsum/__sngon 'gro yo byad kyi gsham/__dngos gzhi sgrub mchod dbang bskur/__rjes 'jug cho ga'i rim pa'o/__/dang po ni/__gnas dben cing byin rlabs dang ldan par sku gsung thugs kyi rten bkram pa'i mdun du stegs bu khebs bzang pos bkab pa'i steng ras bris kyi dkyil 'khor dgram/__ma 'dzom na me tog gi tshom bu dbus su gcig__/de rgyab rim bzhin lnga/__brgyad/__bzhi rnams bkod pa'i dbus su many+dzi'i khar bum pa bcud ldan chings sngon can kha rgyan dang bcas pa/__de steng 'phrul stegs la bla ma rdo rje 'chang gi sku 'bag__/mdun du lha tsaka__/rgyab mdun gang bder bla gtor rin chen zur brgyad/__g.yas g.yon rnams su gsang dbang thod chang*/__rig tsaka__/dbang phreng*/__me long rdo rje/__tshe 'brang*/__tshe ril chang*/__mda' dar/__rdzas rtags dang rgyal srid sna bdun gyi tsaka li rnams bkod/__mtha' bskor du phyi mchod dang sman raka gtor gsum spyi ltar bsham/__phrin las la dgos pa'i rgyal chen gtor 'bul/__tshogs kyi yo byad/__chad brtan sogs dang nyer mkho'i rdzas rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa thog mar dbang don sgrub mchod ni/__brgyud 'debs dang rgyal chen gtor 'bul zur gsal sngon tu 'gro bas gter gzhung le'u gnyis pa sngon 'gro'i las rim gyi nang mtshams bcad pa nas bzung dngos gzhi'i bstod pa'i bar du btang*/__mchod pa'i skabs spro na mchod phreng rgyas pa sbyar/__de nas mdun dkyil gyi go sar dzaba? khang phyes la bdag mdun gnyis kar spro bsdu'i ting 'dzin gsal bas bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas pa grangs go rim mthun par ci 'grub bzla/__bum pa rang byung gi gzhal yas khang du lha rnams dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/__/'khril te bum pa'i lha tshogs thugs rgyud bskul/__/de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun/__/babs pas bum chur dbyer med ro gcig gyur/__gzungs thag blangs la bum bzlas brgya rtsa las mi nyung ba byas la/__mthar stong tshigs mchod bstod 'bul/__phrin las ltar thugs dam bskul/__rnam bum du mchod yon blugs shing lha 'od zhu bya/__las bum rta mgrin dang 'khyil pa gang rung bsgrub/__chos gter srung ma'i gtor 'bul/__tshogs byin rlabs nas brtsams bsgral bstab par grub pa dang gzhung gi dngos bstan yin pas bdag 'jug blang*/__cis kyang mi lcogs na ting 'dzin gyi dbang ngam rig pa'i me tog dor/__gang la'ang mthar slob ma gzhug pa'i gnang ba zhu'o/__/de nas dbang dngos la/__slob ma rnams las chus khrus nas dbyung*/__bgegs gtor byin rlabs dang*/__'gugs bsngo spyi ltar byas la bden stobs brjod pa dang*/__phrin las ltar nang mtshams kyis bskrad cing gsang mtshams kyis srung 'khor bsgom/__me tog bkye bsdu dang sems bskyed gsal gdab byas la chos bshad kyi khyad par/__de'ang phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams na dus gsum du sangs rgyas las kyang 'byon par dka' ba gsang sngags rdo rje theg pa nyid byang chub chen po'i nye lam thun mong ma yin par gyur pa'i zab khyad ni rgyu lam 'bras bu'i gnas skabs thams cad du zab mo bla ma'i lam gyi rim pa brten pa kho nas mchog tu grub pa'i phyir/__sngags kyi rgyud lung man ngag mtha' dag nas lam zab bla ma'i rnal 'byor nyid che thang du bsngags pas de'i nyams len spyi tsam rdo rje theg pa'i grub mthar zhugs pa kun la grags mod/__de dag thams cad las khyad par du mas 'phags pa'i lam zab thun mong ma yin pa 'di ni/__chos thams cad kyi dbang phyug gdod ma'i mgon po nyid chos sku'i dus na pad+ma kun tu 'chang*/__longs sku'i zhing du thod phreng rigs lnga/__mi mjed 'jig rten gyi khams su 'gro 'dul sprul sku gu ru mtshan brgyad la sogs par sprul nas phyogs dus rgyal ba thams cad dang rnam dbye med par 'khor ba dong nas sprugs pa'i sangs rgyas kyi cho 'phrul chen po la mnga' mdzad pa slob dpon chen po pad+mA ka ra nyid/__chos skyong ba'i rgyal po 'jam mgon khri ldes gangs can gyi sgron mer spyan drangs te thun mong dang thun mong ma yin pa'i chos kyi 'khor lo bsam gyis mi khyab pa bskor ba'i skabs su/__las can dag pa'i 'khor rnams la gu ru nyid kyi sgrub thabs rgyas bsdus yang zab snying po'i skor bye ba bsam yas grangs med pa zhig stsal te phal cher ma 'ongs pa'i gdul bya rnams kyi don du rin po che'i gter du btsas pa las/__de dag thams cad kyi zab bcud snying por dril ba zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po zhes bya ba bla ma kun bzang chos sku rdo rje 'chang ltar du sgrub pa'i thabs 'di nyid/__gu ru rin po che rnga yab srin po 'dul bar 'byon tu nye ba na lha sras mchog grub rgyal po/__gnubs chen sangs rgyas ye shes/__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal rnams la 'bral kha'i zhal chems kyi tshul du stsal ba so sor thugs nyams su bzhes/__mthar phyi rabs skal ldan rnams kyi don du bsam yas mchims phu'i brag sna seng ge'i gdong par gter rgyas btab pa gnubs chen rnam 'phrul dri med kun dgas spyan drangs te rang nyams su blangs/__slar bla rdzogs thugs gsum snying po'i skor rnams brag dmar mgrin pa bzang por yang gter du sbas pa deng sang dus kyi rtags mngon du gyur pa na/__rgyal sras lha rje nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum du 'byon par mdzad pa'i bcu gsum par bsam bzhin srid pa'i tshul bzung ba/__bka' babs bdun gyi mnga' bdag gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa gang nyid brag dmar mgrin bzang du pheb pa'i tshe ye shes mkha' 'gros shog ser gter sgrom dngos su phul ba nyid bgrang bya sum cu las brgal bar gsang ba'i rgyas btab/__slar gnas dus kyi rten 'brel dang bla ma mkha' 'gros lung bstan pa la brten nas rdzu 'phrul gyi rol pas gtan la phab ste thog ma nyid du kho bo la smin grol gyi gdams pa tshang sprugs su stsal te rjes su bzung*/__de lta bu'i ngo mtshar byin rlabs kyi tshan khas khyad par du 'phags pa'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i smin byed bsgrub pa la sogs kyis mtshams sbyar te/__'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__mtshams sbyor dang sngags spyi 'gres mig dar me tog sbyin/__me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__dkyil 'khor gtso bo rjo rje 'chang :__khyab bdag bla ma dgongs su gsol:__bdag cag smin cing grol bya'i phyir:__byin rlabs dbang mchog stsal du gsol:__lan gsum/__slob dpon dang mdun bskyed dbyer ma mchis pa bla ma kun bzang rdo rje 'chang gi dkyil 'khor rtsa gsum rgyal ba rab 'byams rgya mtsho'i sprin 'phro ba'i spyan sngar/__bdag gzhan 'gro ba rigs drug gis bsdus pa'i sems can mtha' dag deng nas bla ma chos sku'i go 'phang ma thob kyi bar snying nas gus pa'i yid kyis skyabs su 'gro bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__bdag dang mkha' mnyam sems kun:__dus 'di nas bzung byang chub bar:__bla ma sku gsum 'dus pa'i lhar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i pha ma drin can gyi 'gro ba thams cad gcig kyang ma lus pa bla ma sku gsum gyi go 'phang mchog tu bdag kho nas 'god par bya/__de'i phyir du lam zab bla ma'i dkyil 'khor chen por smin byed kyi dbang nod pa la grol byed rim pa gnyis nyams su blangs te lam gyur rig 'dzin rnam bzhi mthar phyin par bgyi'o snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/__hoH__ma gyur 'gro ba thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__sku gsum bla ma'i dkyil 'khor du:__rig 'dzin bsgrub par sems bskyed do:__lan gsum/__tshogs kyi zhing khyad par can de dag gi spyan sngar bsags sbyong spel gsum yongs su rdzogs pa yan lag bcu pa'i ting nge 'dzin rnams don re re bzhin gsal thob la tshig 'di dag gi rjes zlos/__hoH__bla ma sku gsum lha tshogs rnams:__ye shes dbyings nas gnas 'dir gshegs:__nyi zla pad steng dgyes par bzhugs:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__lus dang longs spyod mchod sprin 'bul:__thog med 'khor ba'i sdig ltung bshags:__bsod nams kun la rjes yi rang :__mya ngan mi 'da' rtag bzhugs nas:__chos kyi 'khor lo bskor bar gsol:__dge tshogs 'dus ma byas par bsngo:__'od gsal snying po'i don rtogs shog:__lan gsum/__dbang gi ye shes rgyud la gnas pa'i gzhi rten phyi so thar/__nang byang sems/__gsang ba rig 'dzin sngags kyis bsdus pa'i sdom pa dang dam tshig gi rigs su gnas pa mtha' dag tshul bzhin du blangs nas legs par bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__bdag la dgongs par mdzad du gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__sems can kun gyi don bsgrub phyir:__so sor thar pa'i 'dul ba dang :__byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__sngags kyi 'da' dka'i dam tshig rnams:__ma lus bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsum gyis sdom pa gzung du gzhug__/de nas dbang gi gzhi dgod cing ye shes pa dbab pa yin pas khyed rang rnams lus ngag yid gsum gyi gnad gcun la gzhan du ma yengs par/__dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig__/las chu dang sngags kyis bsang sbyang*/__phyi nang gi mtshan 'dzin thams cad 'od gsal stong pa nyid kyi dbyings su sbyangs:__de'i ngang las snod rnam par dag pa chos dbyings stug po bkod pa'i zhing dang rgyan bkod pa tshad med pa'i dbus su rab tu rgyas pa'i chu skyes dang nyi zla'i dkyil 'khor gyi steng du bcud rnam par dag pa khyed rang rnams kyi rig pa'i ngo bo hU~M mthing gsal las 'od zer 'phros/__rgyal ba mchod cing sems can gyi don byas/__tshur 'dus pas rdo rje hU~M gis mtshan par gyur/__de las 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las khyed rang rnams re re bzhin bla ma kun bzang chos sku rdo rje 'chang nam mkha'i mdangs can khro zhing 'dzum la brjid pa'i nyams dang ldan pa/__phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu thugs kar bsnol bas rang 'od kyi yum la 'khyud pa/__dar dang rin po che rus pa'i phyag rgyas spras shing zhabs gnyis rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis ye shes kyi 'od lnga 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i gnas gsum du rdo rje gsum gyi rang bzhin 'bru gsum 'od 'bar bas mtshan par gsal thob cig__/de nas rgyud rnam par dag pa ye shes lha'i byin rlabs dbab pa'i slad du/__slob dpon dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka'i sa bon dang khyed rang rnams kyi gnas gsum nas 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros/__sku gsum gyi zhing rab 'byams rgya mtshor khyab pas de dag na bzhugs pa'i rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i thugs rgyud bskul/__thams cad kyang bla ma sku gsum gyi lha tshogs rnams kyi sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par bzhengs te nam mkha' las char chen po babs pa ltar byon nas khyed rang rnams kyi sgo gsum la thim pas rdo rje'i ye shes chen po'i byin rlabs rgyud la pheb par gyur pa'i mos pa mdzod cig__/spos dud rol mo dbyangs dang bcas te/__hU~M hrI:__ka dag sngon gyi bskal pa dang po la:__lhun grub rig pa ye shes sprin bkod de:__sku gsum dbyer med cho 'phrul cir yang ston:__khyab bdag pad+ma thod phreng skur bzhengs shig:__hU~M hrI:__'og min chos dbyings spros bral pho brang nas:__chos sku kun tu 'chang ba gshegs su gsol:__stug po bkod sogs dag pa'i zhing mchog nas:__longs sku thod phreng rigs lnga gshegs su gsol:__mi mjed 'dzam gling bye ba phrag brgya nas:__sprul pa'i gu ru mtshan brgyad gshegs su gsol:__gnas yul dur khrod drag po'i pho brang nas:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro gshegs su gsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams nas:__rtsa gsum chos srung rgya mtsho gshegs su gsol:__sgrub pa'i gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog rnal 'byor rgyud la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bdud bzhi'i bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub ma lus stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho kA ya:__nirma kA ya pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__ces brjod la dbab/__de ltar dbab pa'i ye shes kyi byin rlabs kyi rgyun byang chub ma thob kyi bar du rgyud la brtan par byas par mos shig__/tiSh+Tha badz+ra/__zhes me tog dang rdo rje mgor bzhag__/sngar byin pa'i me tog de nyid sngon nas 'brel ba'i rigs kyi lha la 'bul ba'i mos pas sngags 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor bar zhu/__rat+na puSh+pe pU dza pra tIts+tsha hoH__de nyid slar sbyi bor bzhag la/__me tog phog pa'i lhag pa'i lha spyi bor thim pas rgyud byin gyis brlabs par mos shig__/puSh+pe dz+nyA na gr-ih+na sa ma ya s+t+waM:__ma rig pas ldongs pa'i sgrib g.yogs bsal bar mos shig__/dz+nyA na tsak+ShuHpra be sha ya phaT:__ces mig dar bsal/__de ltar dag pa ye shes kyi spyan gsar du thob pas lhag pa gzugs brnyan gyis mtshon te ye shes gyi dkyil 'khor mngon sum du mthong bar gyur pa ni/__'byung ba rim brtsegs ri rab pad+ma sna tshogs rdo rje'i lte bar srung ba'i 'khor lo'i nang du thar pa chen po'i gzhal med khang byang chub phyogs kyi rgyan dang bkod pa yongs su rdzogs pa'i dbus su pad+ma dang nyi zla'i gdan la/__bla ma kun bzang chos sku rdo rje 'chang mthing nag rdor dril thugs kar bsnol bas yum la 'khyud pa/__zhi 'dzum brjid pa'i nyams can dar dang rin chen rus pa'i rgyan gyis brgyan cing rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis ye shes 'od lnga 'phro ba'i klong na bzhugs pa'i mdun dang phyogs bzhi'i pad 'dab la longs sku thod phreng sde lnga yab yum/__thugs kar tshe bdag rigs lnga yum dang bcas pa/__de rgyab rin po che zur brgyad pa la sprul pa'i gu ru mtshan brgyad thugs kar mchog gi rig 'dzin brgyad dang bcas pa/__sgo bzhir las bzhi'i dpa' bo mkha' 'gro/__gzhan yang lha dang rig 'dzin dam can rgya mtsho'i tshogs grangs med pas bskor nas bzhugs pa ste/__bla ma chos sku gtso bor gyur pa'i dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa mngon sum du mthong bar mos la dad gus spro ba rgya chen po skyed cig__/des dkyil 'khor du 'jug pa'i chos rnams grub pa lags/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__byang chub rdo rjes sangs rgyas la/__/mchod chen ji ltar bstsal ba ltar/__/bdag kyang skyob pa'i don gyi phyir/__/nam mkha'i rdo rje bdag la stsol/__lan gsum/__dang po bum pa'i dbang bskur ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar spyan drangs/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__phung khams dag pa gshegs pa gshegs ma'i gdan/__/skye mched dag pa sems dpa' sems ma'i gdan/__/lus dbang dag pa khro bo khro mo'i gdan/__/gdan gsum yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod/__/de bzhin gshegs pa thams cad kyis slob ma la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__ces gsol ba btab pas/__de bzhin gshegs pa rnams kyis dbang bskur ba'i dgongs pa mdzad/__sems dpa' sems mas bkra shis brjod cing glu gar rol mo'i sgra sgrog__/khro bo khro mos bar gcod kyi bgegs bskrad/__yum lnga'i bdud rtsi'i bum pa'i chu rgyun spyi bo nas blugs shing dbang bskur bar gyur/__bkra shis gang zhig sems can kun gyi snying la gnas/__/thams cad bdag nyid rigs kun gyi ni bdag po mchog__/sems can ma lus skyed byed bde ba chen po ste/__/des ni deng khyod dbang bskur mchog la bkra shis shog__/ces me tog 'thor/__rnam bum spyi bor bzhag la/__oM:__bkra shis bum pa bzang po che ba'i mchog:__yon tan dpag tu med pa'i rgyan gyis spras:__ye shes bcud ldan bdud rtsi'i dbang bskur bas:__snang zhen lha yi phyag rgyar rdzogs par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ka lA sha a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa oM hU~M trA~M hrIHAH__bum chu 'thor 'thung bya/__de ltar bum pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis dbang bskur/__sku gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las spyi bo'i gnas lngar de bzhin gshegs pa rigs lngas dbu brgyan cing nam mkha'i dbang lha rnams kyang de nyid la thim par mos shig__/oM su pra tiSh+Tha sogs rjod la me tog 'thor/__de'i rjes 'brel du bskyed rdzogs tshul bzhin tu sgrub pa'i rnal 'byor pa la ye shes chen po'i nus byin bskyed pa'i slad du khyad par gyi dbang gsum bskur ba'i thog mar phyag rgya sku'i dbang sbyin pa yin pas dmigs 'dun 'di ltar du mdzod/__khyed rang rnams bla ma kun bzang chos sku rdo rje 'chang du gsal ba'i spyi bo la sogs pa'i gnas lngar thod phreng sdai lnga yab yum thugs kar tshe lha rigs lnga yum dang bcas pa/__phyi nang gi dbang po'i sgo rnams su gu ru mtshan brgyad thugs kar mchog gi rig 'dzin brgyad dang bcas pa/__yan lag bzhi la rigs bzhi'i dpa' bo mkha' 'gro yab yum rnams sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs gsal la ma 'dres yongs su rdzogs pa me long nang gi gzugs brnyan bzhin gsal thob/__slob dpon la gus 'dud drag po byas pas thugs ka nas 'od zer 'phros/__dkyil 'khor pa rnams kyi thugs rgyud bskul/__de rnams las rang 'dra'i ye shes kyi sku gnyis pa re 'phros/__lus dang gnas so so'i lha la thim pas lha dang gnyis su med par byin gyis brlabs par mos shig__/lha tsaka rnams spy-i bo la sogs pa'i gnas so sor bzhag la/__hU~MH__chos sku spros bral mkha' khyab stong pa'i gzugs:__rigs kun khyab bdag pad+ma kun tu 'chang :__yub yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__'od gsal phyag rgya'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM gu ru d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__gti mug rnam dag bud+d+ha thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' bud+d+ha tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__chos kyi dbyings kyi ye shes mngon 'gyur shog:__oM bud+d+ha gu ru oM kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__zhe sdang rnam dag badz+ra thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' rdo rje tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__me long lta bu'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM badz+ra gu ru hU~M kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__nga rgyal rnam dag rat+na thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' rin chen tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__mnyam pa nyid kyi ye shes mngon 'gyur shog:__oM rat+na gu ru trA~M kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__'dod chags rnam dag pad+ma thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' pad+ma tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__so sor rtog pa'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM pad+ma gu ru hrI:kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__phrag dog rnam dag karma thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' las kyi tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__bya ba grub pa'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM karma gu ru AHkA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__gang 'dul sprul pa'i gu ru mtshan brgyad dang :__rig 'dzin rtsal 'chang brgyad kyis dbang bskur bas:__tshogs brgyad rang grol ye shes chen por smin:__mchog thun phrin las lhun gyis grub par shog:__oM sarba ma hA gu ru kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__dkyil 'khor sgo bzhi skyong mdzad pho nya'i tshul:__rdo rje rin chen pad+ma las kyi rigs:__dpa' bo mkha' 'gro yab yum dbang bskur bas:__tshad med bzhi ldan las bzhi mthar phyin shog:__oM badz+ra rat+na pad+ma karma ra tsa hri ya ha ri ni sa kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng phyin chad tha mal gzung 'dzin tu snang ba'i 'du shes brtul la snang stong bskyed pa'i rim pa la rtag tu bzhugs te brtan g.yo'i dngos po kun la lha sku phyag rgya'i gzer gyis thebs par gyis shig__/gsung bzlas pa'i lung gi slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/__khyed rang rnams bla ma rdo rje 'chang chen por gsal ba'i thugs kar ye shes sems dpa' kun bzang mthing ga mnyam bzhag yum dang 'khril ba/__de'i thugs kar rin chen zur brgyad pa'i dbus su rdo rje mthing ga rtse lnga pa lte bar hU~M gis mtshan par gsal gdab/__slob dpon yang de ltar gsal ba la mos gus byas pas thugs srog hU~M mthar 'khod pa'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa 'phros zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs srog hU~M gi mthar 'khod pa las bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer nam mkha' gang ba 'phros/__sku gsum bla ma'i dkyil 'khor pa'i byin rlabs nus stobs thams cad bsdus te thim pas thugs yid dbyer med du 'dres par bsams la khyab gdal gnyug ma 'od gsal gyi ngang nas bsnyen sngags 'di'i rjes zlos/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__lan gsum/__slar yang gnas lngar bzhugs pa'i thod phreng sde lnga'i thugs ka'i ye shes sems dpa' tshe bdag rigs lnga'i thugs kar nyi zla kha sbyor dbus su sa bon 'bru lngas mtshan pa/__slob dpon yang de ltar gsal ba la mos gus byas pas gnas lnga'i sngags phreng las gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi gnas lnga'i lha rnams kyi zhal du zhugs/__thugs srog rigs lnga'i mthar 'khod/__bzlas pa'i rkyen gyis sngags phreng g.yas su 'khor ba las 'od zer 'phros/__rgyal ba rnams mchod cing rigs drug gi las sgrib sbyangs/__dregs pa can rnams dbang du bsdus/__snod bcud thams cad lha sngags chos nyid kyi 'khor lor byas/__'od zer tshur 'dus te thim pas bde ba chen po'i rig rtsal rgyas/__ye shes lnga ldan rdo rje'i tshe srog 'grub par mos pas sgrub pa'i sngags 'di'i rjes zlos/__oM AHhU~M bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M A:__lan gsum/__slar yang slob dpon la mos gus byas pas thugs ka nas sngags phreng 'phros/__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs srog hU~M mthar 'khod pa las 'od zer 'phros/__gnas rnams su bzhugs pa'i gu ru mtshan mchog brgyad kyi thugs dam bskul/__de dag las lha sngags phyag mtshan dpag tu med pa 'phros/__ci 'dod pa'i dngos grub rab 'byams dbang du gyur pa mos la 'di'i rjes zlos/__oM AHhU~Mbadz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__lan gsum/__de nas khyed rang rnams kyi thugs srog dang lus gnas kyi lha rnams las 'od zer 'phros/__yan lag bzhi'i dpa' bo mkha' 'gro bskul bas de dag las pho nya 'bum phrag yangs pa'i tshogs spros te phrin las rnam bzhi thogs med du sgrub par mos la sngags 'di'i rjes zlos/__ra tsa hri ya ha ri ni sa shAn+tiM puSh+tiM pa shaM mA ra ya rbad:__lan gsum bzlar gzhug__/sngags phreng sbyin la/__AH__brtan g.yo'i sgra skad thams cad sngags su shar:__grags stong dbyer med ye shes dbang bskur bas:__'od zer spro bsdus bsnyen sgrub las sbyor gyi:__nus rtsal stobs rdzogs don gnyis lhun grub shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__wA ka a b+hi Shiny+tsa A:__deng phyin chad tha mal gyi sgra skad rang mtshan pa'i 'du shes brtul la grags stong bzlas brjod chu bo'i rgyun lta bu la zhugs te sgra skad kun la snying po sngags kyi gzer gyis thebs par gyis shig__/me long rdo rje bstan la/__me long gi nang du gzugs brnyan sna tshogs su shar yang shar ba tsam nas rang bzhin du grub pa med pa ltar lha sngags kyis mtshon pa'i 'khor 'das kyi chos thams cad gdod ma nas skye 'gag gnas gsum dang bral ba rig stong gnyug ma khyab gdal chen po'i rang bzhin tu shes par gyis shig__/hU~M:__'di ltar snang ba'i lha sngags spros pa kun:__me long gzugs ltar gsal la 'dzin pa med:__rig stong zung 'jug gnyug ma'i dbang bskur bas:__don gyi ye shes dgongs pa mngon gyur shog:__tsit+ta ma hA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng phyin chad tha mal dran rtogs rang ga ma'i 'dzin pa brtul la rig stong gnyug ma'i dgongs pa la snyoms par zhugs te rtog tshogs kun la 'phro 'du ting nge 'dzin dang dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer gyis thebs par gyis shig__/des ni bla ma sprul sku la:__brten nas bum pa'i dbang thob pas:__lus kyi sgrib dag bskyed pa'i rim:__bsgom par dbang zhing sku rdo rje'i:__ye shes rgyud la skyes pa'o:__gnyis pa gsang ba'i dbang gi don du dmigs pa 'di ltar du mdzod bla ma rdo rje 'chang gnas lngar rigs lnga yab yum mnyam par sbyor ba'i dga' ba'i sgra dang bde ba'i 'od zer gyis rgyal ba sras dang bcas pa bskul/__de dag kyang chags pa chen pos snyoms par zhugs te zhu ba slob dpon gyi thugs ka nas gsang bar babs/__dkar dmar byang chub kyi sems dang ro gcig tu 'dres pa sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bo thod pa'i bdud rtsi dang sbyar te khyed rang rnams la byin pas myong ba tsam gyis rtsa gnas thams cad du khyab/__rang bzhin brgyad cu'i rtog tshogs dbyings su nub/__gsal stong rnam par mi rtog pa'i ye shes rgyud la skyes par mos shig__/thod pa'i bdud rtsi byin la/__AH__bla ma yab yum sbyor ba'i byang chub sems:__bkra shis rang byung b+han+d+ha'i snod du bskyil:__rtsa khams rlung la bstim zhing dbang bskur bas:__srog rtsol rdo rje'i sngags su dag par shog:__gu h+ya tsit+ta bo d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa A:__des ni bla ma longs sku la:__brten nas gsang ba'i dbang thob pas:__ngag gi sgrib dag rtsa rlung lam:__bsgom par dbang zhing gsung rdo rje'i:__ye shes rgyud la skyes pa'o:__gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du/__rigs kyi mtshan nyid yongs su rdzogs shing lang tsho'i mdzes sdug phul du byung ba'i pho nya mo lag tu gtad par mos shig__/rika tsaka gtad la/__hU~M:__slob ma kun bzang pad+ma rdo rje 'chang :__rigs kyi lha mo bde ster pad+ma'i yum:__gnyis med brtul zhugs spyod pa'i dbang bskur bas:__thig le dga' bzhi'i lhan skyes mngon gyur shog:__dz+nyA na mu dra ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar byin pa'i rig ma dang 'du shes gsum dang ldan pa'i rnal 'byor gyis snyoms par zhugs pas yas babs dang mas brtan gyi dga' ba bcu drug lugs 'byung dang lugs ldog gi mthar bde chen lhan cig skyes pa'i ye shes nyams su myong bar mos la rang ngor ltos la mnyam par zhog cig__/des ni bla ma chos sku la:__brten nas gsum pa'i dbang thob pas:__yid kyi sgrib dag pho nya'i lam:__bsgom par dbang zhing thugs rdo rje'i:__ye shes rgyud la skyes pa'o:__dbang bzhi pa'i slad du 'dun pa 'di ltar du mdzod/__sku 'bag 'di nyid sku gsum rigs 'dus bla ma kun bzang rdo rje 'chang ye shes kyi rang 'od 'phro zhing byin rlabs kyi gzi brjid 'bar ba khyed rang rnams kyi spyi bor mngon sum du byon te dmigs pa med pa'i thugs rjes rjes su dgongs par mos la dad gus drag pos gsol ba rtse gcig tu thob cig__/sku 'bag sbyi bor bkod la/__hrIH__sku gsum rigs 'dus bla ma rdo rje 'chang :__dad mos can gyi spyi bor mngon sum byon:__gus pas gsol btab thugs yid dbyer med 'dres:__ye shes rig pa rtsal gyi dbang thob shog:__dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa a A:__bla ma 'od du zhu ste khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs/__snying gar thim pas thugs yid dbyer med du 'dres par mos la gnas lugs bzo med rig stong gnyug ma 'od gsal rgya yan gyi ngang du mnyam par zhog cig__/ces dar cig bzhag__/des ni sku gsum dbyer med la:__brten nas rig rtsal dbang mchog thob:__sgo gsum sgrib dag rdzogs pa che:__bsgom par dbang zhing 'od gsal gyi:__ye shes rgyud la skyes pa'oH__zhes rtog pa bskyed/__gtor chen thogs la/__gtor snod rin chen 'bar ba'i gzhal yas khang du gtor ma nyid bla ma sku gsum 'dus pa'i dkyil 'khor yongs rdzogs su gsal ba spyi bor bzhag cing byin gyis brlabs pas dbang bzhi yongs rdzogs stan thog gcig tu thob/__dbang don ye shes chen po'i byin rlabs kyi nus pa rab tu brtan par byas par mos shig__/hU~M hrIH__gtor ma rin chen 'bar ba'i gzhal yas su:__dkyil 'khor gtso bo pad+ma rdo rje 'chang :__longs spyod yongs rdzogs rigs lnga'i sprin phung 'phro:__'gro 'dul sprul pa'i rig 'dzin mtshan mchog brgyad:__phrin las lhun grub dpa' bo mkha' 'gro sogs:__rtsa gsum lha tshogs ma 'dres 'ja' ltar shar:__dgyes pa'i gar mdzad rdo rje'i sngags sgra sgrogs:__ye shes 'od zer 'phro 'du'i dbang bskur bas:__sku gsung thugs yon phrin las byin rlabs zhugs:__sgrib bzhi dag cing dbang bzhi'i rtogs pa 'phel:__mthong thos dran reg gdul bya smin cing grol:__rab 'byams bka' yi dbang mchog thob par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho kA ya:___nir ma kA ya d+he ba d+ha ki nI kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIHswA hA:__zhes gnas rnams su gtug__/gtor ma'i lha tshogs 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim/__gtor rdzas nyid bdud rtsi'i dwangs ma dngos grub kyi dbyig tu 'khyil ba khyed rang rnams la byin pas thun mong dang mchog gi grub pa bde blag tu brnyes par mos shig byas la gtor ma'i cha shas dang bdud rtsi sbyin la shis brjod sha lo ka gcig tsam bya/__de rnams kyis dbang gi dngos gzhi grub nas mtha' rten bkra shis tshe'i dbang bskur ba'i thog mar tshe bcud sdud pa'i dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__dkyil 'khor pa rnams kyi thugs rgyud bskul/__de dag rnams las yang sprul pho nya mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul lta bu 'phros/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba thams cad dang*/__'khor 'das brtan g.yo ma lus pa'i dge mtshan dwangs ma'i bcud thams cad 'ja' 'od zer thig yig 'bru'i rnam par 'ub kyis bsdus/__sgrub rdzas rnams la thim pas 'chi med rtag pa dam pa'i bcud len tu gyur/__khyed rang rnams la thim pas bla tshe srog dbugs nyams pa thams cad sor chud/__mi shigs rdo rje lta bu'i tshe srog thob par mos shig__/mda' dar g.yab la/__hU~M hrIH__chos sku'i bdag nyid mgon po kun tu 'chang :__thod phreng rigs lnga longs sku tshe dpag med:__sprul pa'i pho nya mgyogs ma'i tshul dang bcas:__thugs dam bskul lo thugs rje'i gzi byin skyed:__bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:__snod bcud 'khor 'das tshe yi dwangs ma sdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med stims:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza dzaH__A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__tshe 'brang thogs la/__tshe'i 'brang rgyas 'di nyid sku gsum bla ma'i lha tshogs su gsal ba spyi bor spyan drangs shing thugs dam bskul bas sku'i gnas rnams las 'chi med ye shes kyi bdud rtsi'i rgyun bar ma chad par byon/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs/__tshe'i bar chad thams cad ba spu'i sgo nas nag nyil gyis phyir bsal/__lus kyi nang bdud rtsi'i dwangs mas dkar ltem gyis gang*/__sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo dang gnyis su med pa'i rdo rje'i tshe dbang thob pa'i mos pa mdzod/__hrIHhrIH__mkha' khyab chos sku pad+ma kun tu 'chang :__longs sku tshe bdag rigs lnga thod phreng rtsal:__sprul pa'i rig 'dzin rtsa brgyud bla ma'i tshogs:__'od gsal dbyings las thugs rjes brtser dgongs la:__'chi med tshe dbang dngos grub byin chen phob:__lus la 'gyur med sku yi tshe dbang stsol:__ngag la bden tshig gsung gi tshe dbang stsol:__yid la spros bral thugs kyi tshe dbang stsol:__yon tan mi zad rgyan gyi tshe dbang stsol:__phrin las 'gro 'dul nus pa'i tshe dbang stsol:__phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen bar chad sol:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza dzaH__A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M AH_kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM hU~M trA~M hrIHAH__zhes brjod la spyi bor bzhag__/thabs kyi ril bu dang shes rab kyi bdud rtsi'i dga' ston byin pas brtan g.yo'i dwangs ma'i bcud kyis lus kyi nang gang*/__nad med bde ba'i lang tsho rgyas:__'chi med rdo rje'i srog thob par mos shig__/tshe ril g.yas dang tshe chang g.yon tu byin la/__hU~M hrIH__thabs kyi rang bzhin 'chi med tshe yi rdzas:__shes rab dwangs bcud bdud rtsi'i btung ba'i rgyun:__skal ldan rigs kyi bu la sbyin pa yis:__tshe dpal ye shes dga' ston rgyas par shog:__oM AHhU~M bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza dzaH__A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__tshe bcud snying po thams cad 'ub kyis 'dus te thugs srog mi shigs pa'i thig ler thim/__phung khams skye mched rdo rje'i rang bzhin tu gyur pas 'gyur med du bsdoms/__nam yang skye 'chi gzhom gzhig dang bral bar mos la gdod nas 'chi med gnyug ma rang rig rtag pa dam pa'i ngang du mnyam par 'jog pas rgyas 'debs par zhu/__rdo rje snying gar bzhag la/__AH__'khor 'das tshe bcud thugs srog thig ler thim:__phung khams skye mched rdo rje'i drwa bar bsdoms:__'pho med gnyug ma don gyi rgyas btab pas:__mi 'gyur rtag pa ye shes srog 'grub shog:__dz+nyA na bin d+hu A yu She b+h+rU~M AH__zhes rgyas gdab/__spyi 'gro'i tshigs bcad dang bcas te bkra shis rdzas brgyad/__rtags brgyad/__rgyal srid rnams kyang sbyin la shis brjod rgyas par spel/__des smin byed dbang gi rim pa rgyas par grub nas/__grol byed gdams khrid 'bogs pa ni rtsa ba rdo rje'i gsung 'di la snyan gtad de don thugs la nges par mdzad 'tshal/__rang byung rig pa o rgyan pad+ma bdag:__yid can kun gyi rgyud la khyab par bzhugs:__de ltar ma rtogs mngon du bya ba'i phyir:__gdams ngag khrid kyi rim pa 'di ltar bsgom:__sa ma ya:__thugs rje'i byin rlabs 'pho nus slob dpon gyis:__dam ldan bka' bzhin sgrub nus slob ma la:__zab mo'i dbang bskur khrid phog ngo sprod gdab:__dben pa'i gnas su nyams len byed par bskul:__des kyang ltos med bya ba kun btang ste:__sgo gsum rnal dbab shin tu sbyangs nas kyang :__dal 'byor rnyed dka' 'jig par sla ba dang :__'khor bar nges 'byung las 'bras blang dor brtson:__rtse gcig dad pas dkon mchog skyabs su 'gro:__byams dang snying rje smon 'jug byang sems bskyed:__sdig ltung sbyang dang tshogs bsag nan tan bya:__khyad par bla ma o rgyan thod phreng rtsal:__chos kyi sku ni ris med kun tu khyab:__longs spyod rdzogs sku nges pa lnga dang ldan:__sprul sku sna tshogs ma nges 'gro ba 'dul:__de phyir ngo bo rtsa ba'i bla ma dang :__dbyer med ye shes dbyings gcig rol pa las:__rnam pa ma 'gags kun bzang pad+ma 'byung :__spyi gtsug chu skyes nyi zla'i steng du bsgom:__snang stong 'od phung byin rlabs dpal du 'bar:__khyed shes dad pas gsol btab thugs rgyud bskul:__dbang bzhi blang zhing chu la chu thim ltar:__rang dang dbyer med du ma ro gcig bsre:__mos gus nyams 'ur snang ba bla mar shar:__shes pa gza' gtad bral ba'i don shar na:__tshig bshad dbang bskur brgya las de nyid lhag:__de ka'i ngang las bzo med lhod kyis klod:__rnam rtog skyes na byung gnas 'gro gsum btsal:__dang po byung sa skye med chos kyi sku:__bar du gnas snang 'gag med longs spyod rdzogs:__tha ma 'gro ba ris med sprul pa'i rtsal:__kha dog dbyibs med ngo bo ngos bzung bral:__dpe yis mi mtshon tshig gis brjod du med:__sems las 'das pa'i rig pa 'di ka rang :__pad+ma 'byung gnas lugs su blugs pa 'dra:__ma nor ma bcos o rgyan thod phreng rtsal:__'di nyid yin no gzhan du ma tshol cig:__dran mdangs ye shes rol pa shar tsam las:__bcos min gnyen po'i sgom pa bskyur la thong :__sems 'dzin bya byed mang po g.yeng ba'i rgyu:__tha snyad bsal bzhag mang po bslu ba'i chos:__chos rnams ming tsam ming yang btags pa tsam:__btags pa thams cad don med 'khrul pa yin:__mig gi yul du gzugs snang ci shar yang :__snang la zhen med byis pa'i ltad mo 'dra:__snang stong zung 'jug ngos gzung med par 'char:__o rgyan pad+ma sprul pa'i sku dang mjal:__rna ba'i lam du grags pa'i sgra skad kun:__grags la 'dzin med brag cha'i lad mo 'dra:__grags stong zung 'jug skye 'gag med par 'char:__o rgyan pad+ma longs spyod rdzogs dang mjal:__yid kyi yul du rnam rtog ci shar yang :__rig rtsal nyid de blo yis bcos mi gzhug:__rig stong rang grol bya lam rjes med ngang :__o rgyan pad+ma chos kyi sku dang mjal:__lta ba yin no gtad so ci yang med:__bsgom pa yin no ngang bzhag gnyug mar bzlums:__spyod pa yin no 'dzin zhen sbrul mdud grol:__'bras bu yin no dbyings rig zung du chub:__'di yin 'di las gzhan du ma dmigs phyir:__rdzogs chen rnal 'byor sprin med nam mkha' 'dra:__gegs dang gol sa med cing bogs 'don med:__rang babs bskyangs pas sa lam spang thob rdzogs:__thams cad gdod ma'i gzhi la byang chub kyang :__dang po'i las can rnams la mtshon slad du:__gegs sel gtso bo mi rtag byang sems sbyang :__bogs 'don rgyal po bla ma'i mos gus bsgom:__skabs su lus sems gnyis ka khong klod la:__yid tsam rlung ni phyir 'dzin dal bar bslab:__rig pa mig gis gsang 'bras dkyil du gtad:__de nyid nam mkha' stong par mdung tshugs gzir:__bsam 'das brjod med 'od gsal rang babs 'char:__dbyings gsum dbyer med pad+ma'i rang zhal mjal:__skabs su sgo yul rlung rig gnad gcun pas:__rdo rje lug rgyud pad+ma'i dngos zhal 'khums:__de nyid gong 'phel dbyings rig tshad la pheb:__chos can kun zad chos nyid lhums su zhugs:__'di dang 'chi kha bar do'i nyams len gnad:__thams cad gcig dril rang ngo shes pa dang :__gcig thog thag chod grol thog gding 'cha' bas:__don gyi man ngag rig pa rjen par bskyang :__sa ma ya:__gsum pa rjes kyi rim pa la dbang rjes ni/__de rnams kyis bla ma'i thugs sgrub bye ba phrag brgya'i yang snying*/__gnubs chen dri med kun dga'i yang gter/__thugs sgrub yid bzhin nor bu'i smin grol tshang sprugs su bgyis grub pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar nas dam tshig khas blang*/__gtang rag lus 'bul dge bsngo bcas bya/__dkyil 'khor rjes rim tshogs la rol cing lhag ma btang ba nas bkra shis kyi bar yang las byang nyid las gsang ba spyi'i 'gros sbyar te btang bas mtha' rgyas su bya'o/__/sku gsum 'od kyi snying po yis/__/'khrul pa'i mun khang btsan thabs brtol/__/ye shes snang ba phyam gdal bas/__/rig 'dzin gseng lam myur bgrod shog__/gter chen bla ma rdo rje 'chang gi phyag bzhes dang gsung rgyun 'khrul pa med pa nyid zab chos 'di'i zhabs tog tu dmigs te smin grol thog ma'i snod ldan blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por yi ger btab pa dge legs 'phel/__sarba thA mang+ga laM/__slar cung zad nag 'gros su btang ba po ni phun tshogs rnam rgyal lo//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: