JKW-KABAB-19-DZA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ཡོངས་འདུ།
Wylie title snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las byang bu grub gnyis yongs 'du JKW-KABAB-19-DZA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 21, Pages 357-376 (Folios 1a to 10b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las byang bu grub gnyis yongs 'du. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 357-376. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་ (yang phur sbrags ma'i zab tig)
Deity yang dag he ru ka, rdo rje phur pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SHA-033A
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་ཟེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་གསུང་བསྐུལ་གནང་དོན་ལྟར། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཐོག་མར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་དཔལ་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་སྡེར་གཏེར་གཞུང་དུམ་བུ་རྣམས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang snga 'gyur bstan pa'i snang byed chen po ze chen rgyal tshab mchog gi sprul pa'i skus gsung bskul gnang don ltar/__gter chen bla ma nyid la thog mar gtan la 'bebs par gsol ba 'debs pa po 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas dpal de wI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub sder gter gzhung dum bu rnams khrigs su bsdebs pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ཡོངས་འདུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་དེ་བཱ་བྷེ་རཱ་ཡ། ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །བར་གཅོད་བགེགས་འདུལ་བླ་མ་ལྷར། །གུས་བཏུད་སྔགས་ལམ་ཀུན་གྱི་བཅུད། །གྲུབ་གཉིས་ལག་རྩེར་སྦྱིན་བྱེད་བཀོད། དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྐལ་བར་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ཕྲིན་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ལ་དོན་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཡོ་བྱད་ཉེ་བར་བསྡོག་པ་ནི། བསྙེན་སྒྲུབ་སྦྲེལ་མ་དང་དབང་གི་སྐབས་སུ། གནས་དབེན་པར་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ། སྟེགས་བུའི་དབུས་སྒྲུབ་ཕུར་ཚད་ལྡན་དར་མཐིང་ནག་གི་ཅོད་པན་ཅན་ཨེ་ཁྲོམ་ལ་གཟུག་པའི་སྟེང་དུ་དཔལ་གཏོར་སྐུ་རྟེན་དར་གདུགས་དང་བཅས་པ་བཀོད། མདུན་ཏུ་མཆོད་གཏོར། གཡས་གཡོན་སྨན་རཀ །ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམ། ཚེ་སྒྲུབ་སྦྲེལ་ན་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ཚེ་རིལ་ཆང༌། མདའ་དར་རྣམས་ཀྱང་བཀོད། རང་དོན་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་མ་ཙམ་ལ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་ཕྱི་མཆོད་ཙམ་བཤམས་པས་ཆོག །སྔོན་གཏོར། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་གཏོར་མཆོད་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱ། ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར། ན་མོཿ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། བསགས་སྦྱོང་གསོལ་གདབ་ནི། ཨ༔ རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་རུ༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ རང་འོད་རིག་མའི་བདེ་བས་དགྱེས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གྀས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ སྐུ་ནི་དགེ་འདུན་གསུང་དམ་ཆོས༔ ཐུགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཡོན་ཏན་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་སྟེ༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ༔ སྙིང་ནས་སྐྱབས་མཆི་ཐུགས་རྗེས་དགོངས༔ བདག་རྒྱུད་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཀུན༔ རྩད་ནས་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་གསུམ་ལས༔ དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཆར་བཞིན་བབས་ནས་སྒོ་གསུམ་ཞུགས༔ ཉེས་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཀུན་སྦྱངས་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་སོགས་བཟླ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང༌། མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་རབ་འབྱམས་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར་བཅས༔ གཟུང་འཛིན་རྣམ་དག་འོད་གསལ་ངང་༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ལ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རློབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་དང༌། སྤྲོ་ན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མཐའ་ཡས་གདོད་མའི་མགོན། །རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོ་གསང་བདག་ལས་ཀྱི་དབང༌། །ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་ར་པྲ་བྷ་ཧསྟི་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ། །བཀའ་བབ་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །སྐལ་ལྡན་ཆོས་བདག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་གཏེར་བདག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་དག །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དྷཱུ་ཏིའི་སྲོག་ཏུ་རྫོགས། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་བདལ་ཆེན་པོར་སྨིན། །བདུད་བཞི་རྩད་གཅོད་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །དབང་བླང་བ་ནི། བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ༔ སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་སྟོང་ངོ་བོར་ཞུ༔ རང་ཐིམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན༔ འོད་གསལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ བགེགས་གཏོར་བཤམ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཡིད་མཐུན་སྣོད་དུ་འབྲུ་གསུམ་ལས༔ གཏོར་མ་འདོད་རྒུའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛ༔ས་མགྲོན་འགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བཀའ་ལས་ནི༔ སྡིག་ཅན་གང་ཞིག་འདའ་བྱེད་པ༔ སྟོབས་ཆེན་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུས༔ ཀླད་པ་ཚལ་པ་བརྒྱ་རུ་ཁོས༔ མིང་ཡང་གྲགས་པར་མི་འགྱུར་བས༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུ་ཙནྚ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲད། མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ མཚོན་ཆའི་གུར་ཁང་འབར་བའི་མེ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བས༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚམས་བཅད་དོ༔ སརྦ་ཏཱིཀྵ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ་བོ། །དམ་བཅའ་བ་ནི། ཨོཾཿ ཀུན་བཟང་བླ་ན་མེད་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ དོན་དམ་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དེང་ནས་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་བགྱི༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོ་གྲུབ། གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨ༔ གདོད་ནས་ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བ༔ མཚོན་ཆེན་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ་ནི༔ ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ དེ་ལས་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྟོང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་གསལ་བའི་རྩལ༔ སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སྦྱོང་བའི༔ བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ནི༔ ཀློང་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་མདངས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་བཀོད་པ་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པད་ཟླ་ཉི་མ་དང་༔ ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་གིས་མཚོན་བྱེད་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ མཚོན་བྱ་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད༔ གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེའི་སྐུ༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ༔ ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉིད༔ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནི༔ སྐུ་དང་རྩ་ཞལ་རབ་ཏུ་སྔོ༔ སྟཽན་ཀའི་ནམ་མཁའ་དག་པ་བཞིན༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་བཞད་གཤེ་རྔམས༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་གཉིས༔ ཐེག་པ་དགུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆར་འབེབས༔ གཡོན་གཉིས་ཉོན་མོངས་སྲེག་པའི་མེ༔ སྡིགས་པའི་མཛུབ་མོའི་རྩེ་ནས་སྤྲོ༔ གཉིས་པ་དུག་གསུམ་རྩད་གཅོད་པའི༔ ཁ་ཊྭཱཾ་ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་པོའི༔ ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར༔ རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་ནི༔ ཆེ་བཙན་འགྲན་བྲལ་རྟགས་སུ་བརྗིད༔ སྔོན་བྱུང་རུ་དྲ་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དཔལ་ཆེན་པོ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ དུར་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་ཚོགས༔ དགྱེས་རྒུར་རོལ་པའི་ཡ་མཚན་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཅན༔ མ་ཧཱ་རུ་དྲའི་དཔྱི་ནས་བརྫིས༔ སྦྱོར་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་༔ ཨུཏྤལ་དུང་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ གཟིག་ཤམ་སྣ་ཚོགས་ཁྲོ་མོའི་ཆས༔ ཆགས་དང་གཏུམ་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་དམིགས་བཞིན༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་ཕྱིར༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པའི་ཕྱིར༔ ཕུང་པོ་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་སྟེ༔ འབྱུང་བ་དེ་ཡི་ཡུམ་དང་རོལ༔ དགེ་དང་མི་དགེའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ དེ་ལས་ཉོན་མོངས་རྟོག་པའི་རྩལ༔ ཁྲ་ཐབས་སྒོ་སྐྱོང་ཕུར་སྲུང་ཚོགས༔ མ་འདྲེས་ཉི་དང་འོད་བཞིན་བར༔ ཅིར་ཡང་སྣང་ཞིང་ཅིར་ཡང་འགྱུར༔ དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཏི་ལ་ཀ༔ དྭངས་མ་ལྔ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ༔ དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྤྱི་བོའི་སྟེང་ན་འགྱིང་ཞིང་རོལ༔ པདྨ་ཟླ་ཉི་དྲེགས་པའི་སྟེང་༔ མཐིང་ནག་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཞལ་གྱིས་བརྗིད༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་དྲུག་གཡས༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་རྔེའུ་ཆུང་སྟེ༔ གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བྷན་རྒྱུ་ཞགས་འཕེན༔ ཡུམ་ནི་དབྱིངས་ཕྱུག་སྙེམས་མ་ཁྲོས༔ སྔོ་སྐྱ་རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་སྟོབ༔ གཉིས་ཀ་གར་དགུའི་རོལ་པ་དང་༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱར་བར༔ བསྲུབས་ཤིང་སྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་ནི༔ བཟོད་དུ་མེད་པར་འབར་བའི་རྩལ༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་གི༔ རྣམ་འཕྲུལ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཡི༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་བས༔ ཨ་ཧཾ་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཀྱི་སྒྲ༔ འབྲུག་སྟོང་ལྟ་བུར་ཡོངས་སུ་སྒྲོག༔ སྣང་སྟོང་གྲགས་སྟོང་རིག་བཞིན་སྟོང་༔ གསལ་སྟོང་དང་ནི་ཚོར་བས་སྟོང་༔ གདོད་མའི་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔ འཆར་བའི་ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་རྩལ༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་རྗེས་འཛིན་ཕྱིར༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་གཞིར་བཞེངས་པ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ནཱ་དའི་གསུང་༔ གཞོམ་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ནི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྣམ་ལྔ་དང་༔ བཅུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ༔ རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྣམ་ལྔར་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་རང་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྲིད་པའི་ཁྲག་འཐུང་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆགས་སྡང་འདུལ་བའི་ལྷ་ནི་རྔམས་ཤིང་བརྗིད༔ གར་དགུས་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་བདག་ལ་བརྟན་བཞུགས་ནས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཆེ༔ རང་བཞིན་འགྱུར་མེད་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་ཤར༔ མཁའ་མཉམ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པར་སྦྱར་བ་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྤྲིན་ཆེན་འཕྲོ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རོལ་མོ་བསམ་ཡས་པ༔ ཡུལ་དང་བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་རྒྱན་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པཱུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྒེག་དཔའ་འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་མཐའ་ཡས་སྔགས་ཀྱི་ཚིག༔ སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞིང་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ལྡན་པའི༔ ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་སོགས་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ལྟར་ལམ་དབང་བླང་བ་སྤྲོ་ན། སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་དམིགས་ཏེ། གསོལ་གདབ། རྒྱུད་སྤྱོང༌། སེམས་གསུམ་བསྐྱེད། བུམ་དབང་ནས་བཞི་པའི་བར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་བླང༌། བར་བར་རུ་ལུ་བཟླ་ཞིང་དགོངས་པ་བསྐྱང༌། ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་ཙམ་ལ་ནི་མི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་བཟླས་པ་ལ་དང་པོ་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཟླས་པ་བྱ་སྟེ། འཛབ་བསྐུལ་ནི། ཨོཾ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ནི༔ བདུད་དང་རུ་དྲ་བསྒྲལ་བ་དང་༔ གདུལ་བྱ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ཕྱིར༔ ཐབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དེང་བསྐུལ་ན༔ འབར་བ་སྐུ་ཡི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་སྒྲོག༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་ལྡན་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་སྩོལ༔ དེ་སྐད་བསྐུལ་བའི་དེ་མ་ཐག༔ སྐུ་ནི་གར་དགུར་ཤིག་ཤིག་གཡོས༔ ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་པདྨར་གསོར༔ གསུང་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲག༔ ཁྱད་པར་ཨ་ཧཾ་བདེ་སྐད་བླང་༔ ཐུགས་ནི་མཁའ་ལས་མི་གཡོ་བཞིན༔ བཟོད་མེད་བདེ་བ་སྟོང་པར་ཞུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གང་གང་འདུལ་བ་དེ་དེར་སྟོན༔ དཀར་དམར་མཐིང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི༔ རྒྱུད་དང་རྟོག་པ་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་གྱུར༔ ཅེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སྟེ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། གྲངས་ཀྱི་ཚད་བདུན་འབུམ། དུས་ཀྱི་ཚད་ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་ཏུ་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་བཟླས་པ་ནི། དབང་དུས་སོགས་ལ་འཛབ་ཁང་ཕྱེས་ཏེ། བདག་མདུན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེའི༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནི༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་དཀར་གསལ་འཚེར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལོངས་སྐུའི་ཆས༔ ཞབས་ཟུང་ཕྱེད་སྐྱིལ་པད་ཟླར་བཞུགས༔ དེ་ཡི་ཙིཏྟའི་གུར་ཁང་དབུས༔ པད་ཉིའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་མཐིང་མཐར༔ འབར་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བར་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སླར་ཡང་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་དང་༔ འབར་བའི་མེ་ཡིས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ༔ དམ་ཅན་སྲུང་མ་ལས་ལ་བསྐུལ༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པ་ཚར་ཐག་བཅད༔ བར་ཆད་བྱད་ཕུར་རྡུལ་དུ་བརླག༔ སྣང་བ་ལྷ་ལ་གྲགས་པ་སྔགས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཔལ་ཆེན་པོའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཅེས་པའི་དམིགས་གནད་རྩེ་གཅིག་པས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཚད་སྤྱི་དང་མཐུན། བསྙེན་གྲངས་རྫོགས་ནས་བཞི་སྙིང་གཅིག་དྲིལ་འདིའང་བཟླ་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཀ་ཏཾ་ཀ་ཡེ༔ ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ༔ ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ༔ མ་ར་སེ་ན་པྲ་མར་དྷ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྐབས་འདིར་ཚེ་སྒྲུབ་སྦྱོར་བར་འདོད་ན། བདག་མདུན་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དང་༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་མཐར་ཚེ་ཡི་རིག་པས་བསྐོར༔ བཟླས་ཤིང་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གོ་རཱི་ལ་སོགས་ལྷ་མོ་དང་༔ ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་བཅུ་གཉིས་སོགས༔ ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ༔ རང་གཞན་བླ་ཚེ་ཆད་ཡར་དང་༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པ་ཡང་དག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཕུར་པའི་ཚེ་འཛབ་ཅི་བགྲུབ་བཟླ། ཐུན་མཐར་མདའ་དར་གཡབ་ལ་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། ཨོཾ༔ འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྔོན་ཚེ་གོང་ནས་འབྲེལ་བའི་ལྷ༔ དེང་འདིར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་ལགས་ན༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པའི༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ནས༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ ཕོ་ཉ་སྤྲུལ་པའི་འདུ་འཕྲོ་ཡིས༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་དགེ་མཚན་ཀུན༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས༔ རྒས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས༔ ནད་མེད་བདེ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ འཆི་བ་མེད་པ་རྟག་པའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་དང་གོང་གི་སྔགས་བརྗོད་ཚེ་སྦ་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཨ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་སྲོག་ཏུ་འདྲིལ༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཡང་བརྗོད་བྲལ་ཀ་དག་ཀློང་༔ འཆི་མེད་གཉུག་མར་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་བྷྲཱུྃ་རཀྵ་ཨ་ཨ༔ སྟོང་ཚིག་མཆོད་བསྟོད་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ། །དང་པོ་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་རྫས་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་པའི་ནུས་པ་དང་མཐུན་པར་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃྃ་ཁྃ༔ ཡེ་ཤེས་རླུང་དང་རང་རྩལ་མེ༔ བྱང་སེམས་ཆུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་འཛིན་ཞེན་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་གསལ་བའི་གདངས༔ སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫའི་ནང་༔ བཅུད་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ༔ རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཀུན་སྤངས་པའི༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཚོགས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ པདྨར་རྡོ་རྗེ་སྦྱོར་ལྡན་པའི༔ ཨ་ཧཾ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོས༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྤྱན་དྲངས་སོ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད༔ དབང་པོའི་རོལ་པ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས༔ ཡུལ་དང་ཤེས་པ་མི་ཕྱེད་པ༔ བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་ནང་གི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསང་བའི་ཚོགས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཏ་ན་ག་ཎ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཧཾ༔ བཤགས་པ་ནི། ཧོ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ༔ ཕྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ བདེ་ཆེན་ལམ་དུ་མ་བསླངས་པའི༔ ནང་གི་ཉམས་ཆགས་བཟོད་པར་གསོལ༔ མེད་དང་ཕྱལ་བ་གཅིག་པུ་དང་༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཉམ་བཞག་པས༔ ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་མི་ཕྱེད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དག་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྒྲལ་བ་ནི། ཚོགས་ཐ་མ་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་པའི་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང༌། ནྲྀ་ཡཾ་ཛཿ ནྲྀ་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛ༔ ཞེས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས་དམིགས་བྱ་དམིགས་རྟེན་ལ་བཀུག་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དགུག་གཞུགས་བཅིངས་ཏེ་མྱོས་པར་བྱས་ལ། ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང༌། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔ དགྲ་བགེགས་ཀླ་ཀློ་དགུག་ཅིང་བསྟིམ༔ ཐེ་ཚོམ་རྟོག་པའི་བྱུར་འདྲེ་ཀུན༔ ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ གཟུང་དང་འཛིན་པའི་གཉིས་འཛིན་བདུད༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་འོད་གསལ་བ༔ གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོཿཧཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཞལ་བསྟབ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གནམ་ས་ཙམ་གྱི་ཞལ་གདངས་ལ༔ གངས་རི་ཙམ་གྱི་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གློག་མར་འགྱུ་འདྲའི་ལྗགས་རྐྱོང་སྟེ༔ ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་དགྲ་བོ་རོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྩལ་དང་བཅས༔ དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཧོ་ཧོ་ཧོཿ ཨ་ཧཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ བརྡའི་འབུལ་ལེན་བྱས་ལ་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་མ་བསྡུས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཅེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཞེས་པས་ལྷག་སྡུད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་གནས་སུ་བྱོན་པ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གནས་དང་ཡུལ་དང་ཞིང་རྣམས་ཀུན༔ སྐྱོང་བའི་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་གཏོགས་པ་ཀུན༔ འདིར་གཤེགས་དཔལ་གྱི་ཕ་འབབ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ འབྱུང་བཞི་ནང་གི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ རྩ་རླུང་གསང་བའི་སུན་མ་ཆོད༔ ཐིག་ལེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དབྱེར་མེད་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཉེན་དང་གཟུངས་མ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔ བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་པའི༔ སྐལ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་རབ་གྱུར་ཏེ༔ དེ་དང་དེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་ཤོག༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་དག༔ རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་མངོན་སྨིན་ཏེ༔ སྤང་ཐོབ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ དེ་ནས་ཆད་མདོ་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཨེ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཏིའི་དབྱིངས༔ འགག་པ་མེད་པ་བདེ་ཆེན་ཝཾ་ཡིག་གཟུགས༔ གཉིས་མེད་དྲེགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་མ་ནིང་རོལ་པ་ལས༔ ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་ཅིར་ཡང་འབྱུང་བ་ཡི༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་རྣམ་འཕྲུལ་པ༔ ཐམས་ཅད་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ༔ ཤ་ཁྲག་བ་ལིཾ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་བཞེས༔ བསྟན་དང་འཁོར་སྲུངས་བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་སྲིངས༔ གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད༔ དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ འཇིག་རྟེན་སྤྱི་དང་བོད་ཁམས་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ ནག་མོ་སྨུག་མོ་དཀར་མོ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས༔ འདིར་སྤྱོན་དཔལ་གྱི་ལྷག་གཏོར་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ བོད་ཁམས་སྲུང་ཞིང་མཐའ་དམག་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ མ་མ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ རྟ་བྲོ་ནི། གཏོར་གཞོང་འོག་ཏུ་དམ་སྲི་བཀུག་ལ། ཨེ་ཧཱུྃ༔ རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ བགེགས་བྱེད་རུ་དྲ་ཀླ་ཀློ་སྡེར་བཅས་མནན༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྲིད་དུ༔ མནན་པ་ཡིན་གྱིས་ནམ་ཡང་མ་ལྡངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ བླ་མ་ཡང་དག་ཡི་དམ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྩེ་གཅིག་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེང་འདིར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ དབང་བཅུ་ཕྱི་དང་ནང་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེའི༔ གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀི་ལི་ཀི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་སྒྲུབ་རྫས་སྤྱི་བོར་གཏུགས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཡོད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་ལྡང་བ་ནི། ཨ་ཨ་ཨ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ༔ ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དེ་ལས་སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མ་དང་༔ ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ལྷན་སྐྱེས་སྐུ་རུ་ལྡང་༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོཿ དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་འདུས་མ་བྱས་པར་བསྔོ༔ དེ་ཡི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་ཡིད་ཅན་ཀུན༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ཡང་དག་གདོད་ནས་འདུས་མ་བྱས༔ ལོངས་སྐུ་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ སྤྲུལ་སྐུ་གང་འདུལ་དེར་སྣང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས༔ དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་ཤིས་བརྗོད་དང༌། གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་བྱའོ། འདིས་ཀྱང་པདྨའི་བཀའ་བརྒྱུད་དང༌། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉམས་མེད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། །བདུད་བགེགས་ཕུར་བུའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཅོམ། །ཡང་དག་གྲུབ་པ་མངོན་བྱེད་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་ཟེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་གསུང་བསྐུལ་གནང་དོན་ལྟར། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཐོག་མར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་དཔལ་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་སྡེར་གཏེར་གཞུང་དུམ་བུ་རྣམས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/___/snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las byang bu grub gnyis yongs 'du zhes bya ba bzhugs so//na mo gu ru de bA b+he rA ya/__zung 'jug bde chen mchog stsol zhing*/__/bar gcod bgegs 'dul bla ma lhar/__/gus btud sngags lam kun gyi bcud/___/grub gnyis lag rtser sbyin byed bkod/__dbang gis rgyud smin cing dam tshig dang skal bar ldan pa'i sgrub pa po mchog gi dngos grub myur du sgrub par 'dod pas nyams su blang bya'i phrin las khyad par can 'di la don gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la/__yo byad nye bar bsdog pa ni/__bsnyen sgrub sbrel ma dang dbang gi skabs su/__gnas dben par dam tshig gi bris sku sogs rten bkram pa'i mdun du/__stegs bu'i dbus sgrub phur tshad ldan dar mthing nag gi cod pan can e khrom la gzug pa'i steng du dpal gtor sku rten dar gdugs dang bcas pa bkod/__mdun tu mchod gtor/__g.yas g.yon sman raka__/chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bsham/__tshe sgrub sbrel na tshe'i 'brang rgyas tshe ril chang*/__mda' dar rnams kyang bkod/__rang don spros med rgyun gyi nyams len dang phrin las dkyus ma tsam la sman raka gtor gsum dang phyi mchod tsam bshams pas chog__/sngon gtor/__tshogs kyi yo byad/__chad brtan sogs 'og tu dgos pa'i gtor mchod yo byad rnams tshogs par bya/__phrin las sngon 'gro la/__thog mar skyabs 'gro sems bskyed ni/__bla ma rig 'dzin dpal chen khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo mkha' khyab tu sad par gyur/__na moH__bla ma dpal chen zhi khro'i lha:__mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi:__gzhan don byang chub myur thob phyir:__zab mo'i rnal 'byor bsgom par bgyi:__lan gsum/__bsags sbyong gsol gdab ni/__a:__rang gi mdun gyi nam mkha' ru:__seng khri pad+ma nyi zla'i steng :__rigs kun khyab bdag bla ma ni:__rdo rje sems dpa' bde ba che:__dkar gsal rdo rje dril bu bsnams:__rang 'od rig ma'i bde bas dgyes:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__rdo rje pad+ma'i skyil krung g-is:__ye shes 'od lnga'i klong na bzhugs:__sku ni dge 'dun gsung dam chos:__thugs ni sangs rgyas yi dam lha:__yon tan dpa' bo rnal 'byor ma:__phrin las chos skyong srung ma ste:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor gyur:__bla ma rdo rje sems dpa' la:__snying nas skyabs mchi thugs rjes dgongs:__bdag rgyud sgrib gnyis bag chags kun:__rtsad nas dag par mdzad du gsol:__rdo rje sems dpa'i gsang gsum las:__dkar dmar mthing gsum bdud rtsi'i rgyun:__char bzhin babs nas sgo gsum zhugs:__nyes ltung nyams chags kun sbyangs gyur:__ces dmigs la yig brgya nyer gcig sogs bzla/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs rgyun bshags yan lag brgyad pa dang*/__maN+Dal 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__phyi nang snod bcud rab 'byams dang :__bdag lus longs spyod dpal 'byor bcas:__gzung 'dzin rnam dag 'od gsal ngang :__bla ma rtsa gsum kun 'dus la:__gus pas 'bul lo dgyes par bzhes:__tshogs gnyis rdzogs par byin gyis rlobs:__oM gu ru sarba ta thA ga ta rat+na maN+Da la pU dza hoH__gsol ba gdab pa ni/__bla ma dkon mchog gsum gyi dngos:__rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid la:__snying nas gus pas gsol ba 'debs:__dbang bskur byin rlobs dngos grub stsol:__ces dang*/___spro na brgyud pa'i gsol 'debs ni/__/rigs kun khyab bdag mtha' yas gdod ma'i mgon/__/rigs lnga zhi khro gsang bdag las kyi dbang*/__/hU~M chen ka ra pra b+ha hasti la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/rtsa gsum kun 'dus rdo rje thod phreng rtsal/__/dbyings phyug mtsho rgyal ye shes mchog grub rgyal/__/bka' bab bdun ldan pad+ma mdo sngags gling*/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/skal ldan chos bdag rtsa brgyud bla ma dang*/__/dpal chen yang dag rdo rje phur pa'i lha/__/mkha' 'gro chos skyong dam can gter bdag la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/snang grags rtog tshogs dkyil 'khor gsum du dag__/rtsa rlung thig le d+hU ti'i srog tu rdzogs/__/sku dang ye shes khyab bdal chen por smin/__/bdud bzhi rtsad gcod phyag rgya'i mchog 'grub shog__/dbang blang ba ni/__bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las:__'od 'phros rang gi gnas gsum thim:__sgrib dag dbang dang dngos grub thob:__snyoms zhugs bde stong ngo bor zhu:__rang thim ye shes rgyud la smin:__'od gsal gnyug ma'i dbyings su bzhag:__a a a:__bgegs gtor bsham/__ra~M ya~M kha~M:__yid mthun snod du 'bru gsum las:__gtor ma 'dod rgu'i rgya mtshor gyur:__oM AHhU~M:__lan gsum/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dza:sa mgron 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__hU~M:__nyon cig bgegs dang log 'dren tshogs:__nga yi bka' las 'da' ma byed:__rdo rje gsang ba'i bka' las ni:__sdig can gang zhig 'da' byed pa:__stobs chen khro bo chen po bcus:__klad pa tshal pa brgya ru khos:__ming yang grags par mi 'gyur bas:__de bas da lta phyir dengs shig:__hU~M hU~M hU~M sarba big+h+nAn u tsan+Ta ya phaT:__ces yungs thun rol mo sogs kyis bskrad/__mtshams bcad pa ni/__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams thams cad kun:__mtshon cha'i gur khang 'bar ba'i me:__rdo rje khro bo'i sprin 'phro bas:__bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad do:__sarba tIk+Sha badz+ra dz+wa la ma hA kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__byin dbab pa ni/__hU~M chos sku'i dbyings las longs spyod rdzogs:__sprul pa'i rnam rol cir yang shar:__zhi khro rab 'byams lha tshogs kyis:__dbang bskur byin phob rtags mtshan ston:__oM badz+ra sa twa hU~M:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__sarba sa ma ya dz+nyA na A be sha ya hU~M hU~M hU~M:__mchod pa byin rlabs ni/__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__gnas yul dur khrod rol pa'i zhing :__phyi nang gsang ba bla med pa'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pany+tsa kA ma gu Na sarba pU dza A hU~M:__bo d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya pU dza AHhU~M:__oM AHhU~M ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta hU~M hrIHThaH__lan gsum gyis brlab bo/__/dam bca' ba ni/__oMH__kun bzang bla na med pa yi:__byang chub mchog tu sems bskyed nas:__don dam kun rdzob byang chub sems:__deng nas tshul bzhin bzung bar bgyi:__oM bo d+hi tsit+ta sa ma ya s+t+waM:__zhes pa rnams kyis sngon 'gro grub/__gnyis pa dngos gzhi'i thog mar dam tshig pa bskyed pa ni/__a:__gdod nas ka dag dbyings kyi ngang :__ye shes rig pa rang snang ba:__mtshon chen hU~M yig sngon po ni:__nam mkha'i dkyil nas 'ja' ltar shar:__de las rol pa'i cho 'phrul gyi:__ye shes chen po'i 'od zer gyis:__snod bcud dngos 'dzin dbyings su stong :__stong pa'i ngang las gsal ba'i rtsal:__sangs rgyas zhing khams yongs sbyong ba'i:__bkod pa chen po'i rol pa ni:__klong lnga rnam par dag pa'i mdangs:__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__thar pa chen po'i gzhal med khang :__dur khrod drag po'i bkod pa rdzogs:__de dbus pad zla nyi ma dang :__lha chen pho mo bsnol ba'i steng :__hU~M gis mtshon byed yongs gyur las:__mtshon bya bdag nyid rtsa ba'i lha:__rdo rje'i rang bzhin stong pa nyid:__gzhon nu ye shes snying rje'i sku:__zung 'jug shin tu rnam dag pa:__chos sku'i yon tan thams cad nyid:__gzugs kyi rnam par shar ba ni:__sku dang rtsa zhal rab tu sngo:__staun ka'i nam mkha' dag pa bzhin:__g.yas dkar g.yon dmar bzhad gshe rngams:__phyag drug g.yas kyi dang po gnyis:__theg pa dgu dang ye shes lnga:__rdzogs pa'i rdo rje mtshon char 'bebs:__g.yon gnyis nyon mongs sreg pa'i me:__sdigs pa'i mdzub mo'i rtse nas spro:__gnyis pa dug gsum rtsad gcod pa'i:__kha T+wAM cang te'u dril bu 'khrol:__tha ma gnyis kyis khams gsum po'i:__nyon mongs dug chen sbyong ba'i phyir:__ri rab phur bu 'dril ba ni:__che btsan 'gran bral rtags su brjid:__sngon byung ru dra bsgral ba yi:__dpal chen po yi longs spyod dang :__dur khrod mkha' 'gro 'bum gyi tshogs:__dgyes rgur rol pa'i ya mtshan che:__rdo rje'i sku yi dbyings su rdzogs:__zhabs bzhi gyad kyi dor stabs can:__ma hA ru dra'i dpyi nas brdzis:__sbyor yum 'khor lo rgyas 'debs mthing :__ut+pal dung khrag bsnams pas 'khyud:__gzig sham sna tshogs khro mo'i chas:__chags dang gtum pa'i nyams 'gyur rdzogs:__de ltar gsal ba'i ye shes sku:__rang bzhin cir yang ma dmigs bzhin:__thabs kyi spyod pas 'gro don phyir:__byams dang snying rjes gang 'dul ba:__sangs rgyas phrin las rdzogs pa'i phyir:__phung po sras mchog rigs lnga ste:__'byung ba de yi yum dang rol:__dge dang mi dge'i chos rnams kun:__khro bo chen po yab yum bcu:__de las nyon mongs rtog pa'i rtsal:__khra thabs sgo skyong phur srung tshogs:__ma 'dres nyi dang 'od bzhin bar:__cir yang snang zhing cir yang 'gyur:__de las ye shes ti la ka:__dwangs ma lnga 'dus snying po'i srog:__bla ma rdo rje 'chang chen po:__dpal chen yang dag he ru ka:__spyi bo'i steng na 'gying zhing rol:__pad+ma zla nyi dregs pa'i steng :__mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:__g.yas dkar g.yon dmar zhal gyis brjid:__ye shes chen po'i phyag drug g.yas:__rdo rje kha T+wAM rnge'u chung ste:__g.yon gsum dril b+han rgyu zhags 'phen:__yum ni dbyings phyug snyems ma khros:__sngo skya rdo rje dung khrag stob:__gnyis ka gar dgu'i rol pa dang :__dpal dang dur khrod chas kyis brgyan:__rdo rje pad+ma mnyam sbyar bar:__bsrubs shing srub pa'i sbyor ba yis:__bde ba chen po'i gzi byin ni:__bzod du med par 'bar ba'i rtsal:__'ja' zer thig le 'od phung gi:__rnam 'phrul 'bar zhing 'khrugs pa'i klong :__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma:__chos srung nor lha rgya mtshor bcas:__shin tu bzod par dka' ba yi:__bde stong ye shes nyams 'bar bas:__a haM hU~M dang phaT kyi sgra:__'brug stong lta bur yongs su sgrog:__snang stong grags stong rig bzhin stong :__gsal stong dang ni tshor bas stong :__gdod ma'i rang bzhin cir yang 'char:__'char ba'i thugs rje 'gag med rtsal:__gdug pa can rnams rjes 'dzin phyir:__snang srid snod bcud gzhir bzhengs pa:__rdo rje khro bo'i phyag rgyar rdzogs:__rdo rje'i sku dang nA da'i gsung :__gzhom med thig le chen po ni:__sku gsung thugs kyi phyag rgyas gdab:__snod kyi 'byung ba rnam lnga dang :__bcud kyi phung po rnam pa lnga:__rgyud kyi nyon mongs rnam lngar bcas:__ye shes lnga ru rang dbang bskur:__oM AHhU~M:__hU~M oM trAM hrIHAHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__ye shes pa spyan 'dren pa ni/__hU~M:__srid pa'i khrag 'thung bsgrub pa dang :__dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:__ye shes khro bo gshegs su gsol:__ye shes khro bo gshegs nas kyang :__rtags dang mtshan ma bstan pa dang :__khrag 'thung chen po'i dngos grub stsol:__oM shrI he ru ka badz+ra ku mA ra sa pa ri bA ra e h+ye hi badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis med brtan par bzhugs pa ni/__hU~M:__chags sdang 'dul ba'i lha ni rngams shing brjid:__gar dgus rol pa'i phrin las he ru ka:__sku gsung thugs mchog bdag la brtan bzhugs nas:__yon tan phrin las rdzogs par mdzad du gsol:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya ho:__a nu rA ga yA mi:__phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__stong pa nyid kyi ngo bo rdo rje che:__rang bzhin 'gyur med gzhon nu'i ye shes shar:__mkha' mnyam khro bo rol pa'i dkyil 'khor la:__gnyis su med pa'i brda yis phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__phyi nang gsang ba'i mchod pa ni/__oM AHhU~M:__bla na med pa'i mchod par sbyar ba ni:__byang chub sems kyi 'od zer sprin chen 'phro:__'dod pa'i yon tan rol mo bsam yas pa:__yul dang bde chen zung 'jug rgyan tu mchod:__oM shrI he ru ka badz+ra ku mA ra sa pa ri bA ra ar+g+haM pA d+yaM pUSh+pe d+hu pe A lo ke g+han+d+he nai bi d+ya shap+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza ho:__bstod pa ni/__hU~M:__sgeg dpa' 'jigs rung rdo rje'i gzi byin 'bar:__rgod gshe drag shul mtha' yas sngags kyi tshig:__snying rje rngams zhing ye shes srog ldan pa'i:__khrag 'thung yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__'dir bsnyen sgrub skabs sogs gzhung gi dgongs pa ltar lam dbang blang ba spro na/__spyi bo'i bla ma he ru ka la dmigs te/__gsol gdab/__rgyud spyong*/__sems gsum bskyed/__bum dbang nas bzhi pa'i bar ting nge 'dzin kho nas blang*/__bar bar ru lu bzla zhing dgongs pa bskyang*/__phrin las dkyus tsam la ni mi dgos so/__/de nas bzlas pa la dang po bla ma he ru ka'i byin rlabs kyi bzlas pa bya ste/__'dzab bskul ni/__oM:__sngon gyi thugs dam chen po ni:__bdud dang ru dra bsgral ba dang :__gdul bya yongs su smin pa'i phyir:__thabs kyi phrin las deng bskul na:__'bar ba sku yi gzi byin skyed:__rdo rje'i sngags kyi sgra gdangs sgrog:__ye shes chen po'i srog ldan pas:__dngos grub rnam gnyis myur du stsol:__de skad bskul ba'i de ma thag:__sku ni gar dgur shig shig g.yos:__khyad par rdo rje pad+mar gsor:__gsung ni sngags kyi sgra chen bsgrag:__khyad par a haM bde skad blang :__thugs ni mkha' las mi g.yo bzhin:__bzod med bde ba stong par zhugs:__yon tan phrin las bsam mi khyab:__gang gang 'dul ba de der ston:__dkar dmar mthing ba'i 'od zer gyis:__bdag dang bdag gir 'dzin pa yi:__rgyud dang rtog pa kun sbyangs nas:__sku gsung thugs kyi rdo rje'i dbyings:__ye shes chen por ro gcig gyur:__ces pa'i ting nge 'dzin la sems rtse gcig tu bzhag ste/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes bzla/__grangs kyi tshad bdun 'bum/__dus kyi tshad zhag bdun phrag bdun tu bzla bar gsungs so/__/gnyis pa yi dam khro bo'i bzlas pa ni/__dbang dus sogs la 'dzab khang phyes te/__bdag mdun rdo rje gzhon nu che'i:__thugs kar ye shes sems dpa' ni:__badz+ra sa twa dkar gsal 'tsher:__rdo rje dril 'dzin longs sku'i chas:__zhabs zung phyed skyil pad zlar bzhugs:__de yi tsit+ta'i gur khang dbus:__pad nyi'i lte bar hU~M mthing mthar:__'bar ba'i sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas 'od zer mkha' khyab 'phros:__rtsa gsum rgyal bar mnyes mchod phul:__khams gsum 'gro ba'i sgrib kun sbyangs:__ye shes chen por byin gyis brlabs:__tshur 'dus bdag la thim pa yis:__mchog dang thun mong dngos grub thob:__slar yang sku sngags phyag mtshan dang :__'bar ba'i me yis snang srid khyab:__dam can srung ma las la bskul:__sde brgyad gdug pa tshar thag bcad:__bar chad byad phur rdul du brlag:__snang ba lha la grags pa sngags:__dran rtog 'od gsal dbyings su thim:__snang srid gzhir bzhengs dpal chen po'i:__sku gsung thugs su lhun grub gyur:__ces pa'i dmigs gnad rtse gcig pas/__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__ces bzla/__tshad spyi dang mthun/__bsnyen grangs rdzogs nas bzhi snying gcig dril 'di'ang bzla ste/__oM badz+ra kI li kI la ya dzaHhU~M ba~M hoH__ka taM ka ye:__dza ye bi dza ye:__a dzi te a pa rA dzi te:__ma ra se na pra mar d+ha na ye hU~M phaT:__skabs 'dir tshe sgrub sbyor bar 'dod na/__bdag mdun dpal chen khrag 'thung dang :__rdo rje gzhon nu'i thugs ka ru:__nyi zla'i ga'u kha sbyor sbubs:__hU~M mthar tshe yi rig pas bskor:__bzlas shing thugs dam rgyud bskul bas:__ye shes rol pa'i 'od zer gyis:__go rI la sogs lha mo dang :__phur srung dam can bcu gnyis sogs:__pho nya rnams kyi thugs kar phog:__sprul pa yang sprul 'jig rten khyab:__rang gzhan bla tshe chad yar dang :__srid zhi'i dwangs bcud thams cad kun:__bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim:__'chi med rig 'dzin 'grub par gyur:__ces dmigs la/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra A yu She swA hA:__zhes pa yang dag dang*/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__oM badz+ra A yu She swA hA:__zhes phur pa'i tshe 'dzab ci bgrub bzla/__thun mthar mda' dar g.yab la tshe 'gugs pa ni/__oM:__'chi med rtag pa dam pa'i sku:__dpal chen yongs rdzogs he ru ka:__sngon tshe gong nas 'brel ba'i lha:__deng 'dir bsnyen cing sgrub lags na:__byang chub mchog tu sems bskyed cing :__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob pa'i:__rig 'dzin rnal 'byor bdag cag la:__thugs dam chen pos rjes dgongs nas:__dngos grub stsol ba'i dus la babs:__pho nya sprul pa'i 'du 'phro yis:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__srid zhi'i dwangs bcud dge mtshan kun:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims:__rgas pa med pa rdo rje'i lus:__nad med bde ba'i gzi byin 'bar:__'chi ba med pa rtag pa'i tshe:__ye shes mchog gi dngos grub stsol:__ces dang gong gi sngags brjod tshe sba zhing rgyas gdab pa ni/__a:__'khor 'das dwangs bcud srog tu 'dril:__mi shigs thig le hU~M la thim:__de yang brjod bral ka dag klong :__'chi med gnyug mar rgyas gdab bo:__badz+ra dz+nyA na b+h+rU~M rak+Sha a a:__stong tshig mchod bstod sogs spyi ltar bya'o/__/gsum pa rjes kyi las rim la/__/dang po tshogs mchod ni/___thabs shes zung 'jug gi rdzas rnams rnal 'byor pa'i nus pa dang mthun par tshogs par byas la/__rdzas byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M~M kha~M:__ye shes rlung dang rang rtsal me:__byang sems chu yi cho 'phrul las:__snod bcud tha mal 'dzin zhen sbyangs:__stong pa'i ngang las gsal ba'i gdangs:__snod ni pad+ma b+hany+dza'i nang :__bcud ni byang chub sems chen po:__rnam par dbye ba kun spangs pa'i:__'phel 'grib bral ba'i phyag rgya che:__rdo rje'i dam tshig chen por shar:__oM AHhU~M ha ho hrI:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya ho:__a nu rA ga yA mi:__tshogs mgron spyan drangs pa ni/__hU~M hU~M:__pad+mar rdo rje sbyor ldan pa'i:__a haM sngags kyi sgra chen pos:__dpal chen khrag 'thung lha tshogs dang :__rdo rje gzhon nu spyan drangs so:__oM ma hA shrI he ru ka badz+ra kI li kI la ya e h+ye hi:__ma hA su kha sa ma ya s+t+waM:__sa ma ya ho:__mchod pa ni/__hU~M:__byang chub sems ni bla na med:__dbang po'i rol pa phyi yi tshogs:__yul dang shes pa mi phyed pa:__bde stong longs spyod nang gi tshogs:__rdo rje'i dam tshig bla na med:__bsam gyis mi khyab gsang ba'i tshogs:__gnyis med mnyam pa'i ngang du rol:__ma hA pU dza ta na ga Na sa ma ya a haM:__bshags pa ni/__ho:__rtsa ba yan lag dang bcas pa:__phyi yi dam tshig nyams chags bshags:__bde chen lam du ma bslangs pa'i:__nang gi nyams chags bzod par gsol:__med dang phyal ba gcig pu dang :__lhun gyis grub par mnyam bzhag pas:__kun nas kun tu mi phyed pa'i:__rdo rje'i dam tshig dag gyur cig:__sa ma ya ho:__bsgral ba ni/__tshogs tha ma la rten byas te/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus/__ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/ces bden pa'i stobs brjod cing*/__nr-i yaM dzaH_nr-i badz+ra ang+ku sha dzaH_tri yaM dzaH_tri badz+ra aM ku sha dza:__zhes lcags kyu'i phyag rgyas dmigs bya dmigs rten la bkug dzaHhU~M ba~M hoH__dgug gzhugs bcings te myos par byas la/__phur pa 'dril zhing*/__hU~M b+h+yo:__bstan dang 'gro la 'tshe ba yi:__dgra bgegs kla klo dgug cing bstim:__the tshom rtog pa'i byur 'dre kun:__dza hU~M ba~M hoH'i phyag rgyas gdab:__gzung dang 'dzin pa'i gnyis 'dzin bdud:__thams cad chos kyi dbyings su bsgral:__kun nas kun tu 'od gsal ba:__gdod ma'i stong chen dbyings su thim:__hU~M hU~M hoHhaM mA ra ya phaT:__zhal bstab ni/__hU~M b+h+yo:__gnam sa tsam gyi zhal gdangs la:__gangs ri tsam gyi mche ba gtsigs:__glog mar 'gyu 'dra'i ljags rkyong ste:__nyams pa bdun ldan dgra bo rol:__ye shes chen po'i gzi byin skyed:__bde ba chen po'i rtsal dang bcas:__dbyings rig gnyis su med pa'i ngang :__mngon spyod phrin las mthar phyin mdzod:__sa ma ya ho ho hoH__a haM ma hA su kha hoH__brda'i 'bul len byas la nang gi rnal 'byor dang ldan pas tshogs la rol/__lhag ma bsdus la/__oM AHhU~M ha hoHhrIH__lhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes pas nam mkha' gang bar gyur/__ces byin gyis brlabs la/__e a ral+li hrIM dzaH__zhes pas lhag sdud kyi pho nya'i tshogs rnams dam tshig gi gnas su byon pa la/__oM badz+ra puSh+pe nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA/__hU~M b+h+yo:__gnas dang yul dang zhing rnams kun:__skyong ba'i ma sring mkha' 'gro dang :__lhag ma'i dam tshig gtogs pa kun:__'dir gshegs dpal gyi pha 'bab bzhes:__rnal 'byor phyi yi bar chad sol:__'byung bzhi nang gi g.yo 'khrugs zlog:__rtsa rlung gsang ba'i sun ma chod:__thig le rten dang brten par bcas:__ye shes chen por dbyer med mdzod:__sa ma ya uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__smon lam gdab pa ni/__hoH__chos dbyings rnam par dag pa'i dkyil 'khor du:__rdo rje slob dpon gnyen dang gzungs ma dang :__rdo rje'i srog gis sbrel ba'i mched lcam rnams:__nam yang mi 'bral ting 'dzin rtse gcig pas:__rdo rje theg pa'i rigs su skye ba dang :__bum gsang shes rab ye shes dbang bzhi pa'i:__skal pa mchog dang ldan par rab gyur te:__de dang de yi dam tshig rnam dag shog:__bskyed pa'i rim pas snang ba lha skur dag:__rdzogs rim zab mos rtsa rlung thig ler rdzogs:__rdzogs pa chen pos ye shes mngon smin te:__spang thob med pa'i 'bras bu lhun grub shog:__dz+nyA na sa ma ya a a a:__de nas chad mdo gtor ma bskyang ba ni/__hU~M e:__skye ba med pa e ka dzA ti'i dbyings:__'gag pa med pa bde chen waM yig gzugs:__gnyis med dregs pa'i cho 'phrul sna tshogs pa:__rdo rje srin po ma ning rol pa las:__cir yang 'char zhing cir yang 'byung ba yi:__'jig rten kun tu khyab cing rnam 'phrul pa:__thams cad thugs dam dbang gis 'dir gshegs la:__sha khrag ba liM longs spyod rgya mtsho bzhes:__bstan dang 'khor srungs bstan 'dzin sku tshe srings:__gzhan don phrin las g.yel ba med par mdzod:__d+harma pA la sa ma ya ho:__brtan ma bskyang ba ni/__hU~M b+h+yoH__'jig rten spyi dang bod khams brtan ma'i tshogs:__nag mo smug mo dkar mo 'bum sde'i tshogs:__'dir spyon dpal gyi lhag gtor bshal chu bzhes:__bod khams srung zhing mtha' dmag g.yo 'khrugs zlog:__ma ma hriM hriM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__rta bro ni/__gtor gzhong 'og tu dam sri bkug la/__e hU~M:__rnam par thar pa gsum gyi mkha' dbyings su:__bgegs byed ru dra kla klo sder bcas mnan:__byang chub mchog tu sems bskyed de srid du:__mnan pa yin gyis nam yang ma ldangs shig:__sa ma ya hU~M hU~M hU~M:__de nas gtang rag gi mchod bstod phul/__dngos grub blang ba ni/__oM AHhU~M ho:__bla ma yang dag yi dam kI la ya:__rtse gcig bsnyen cing sgrub pas thugs dam bskul:__deng 'dir dngos grub stsol ba'i dus lags na:__phrin las bzhi dang grub pa chen po brgyad:__dbang bcu phyi dang nang la sogs pa yi:__thun mongs dngos grub dka' ba med pa dang :__mchog tu mi 'gyur ye shes phyag rgya che'i:__go 'phang tshe 'di nyid la stsal du gsol:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra ki li ki la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la ho:__zhes sgrub rdzas spyi bor gtugs/__dngos grub kyi rdzas la longs spyad/__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya brjod la nongs pa bshags/__tshogs mgron dang mdun bskyed yod na ye shes pa rten la brtan bzhugs bya/__dam tshig pa'i dkyil 'khor bsdu zhing ldang ba ni/__a a a:__'khor 'das chos kun bden gnyis dbyer med pa:__lhag pa'i chos sku chen po'i dbyings su thim:__de las slar yang zung 'jug sgyu ma dang :__chu zla lta bu'i lhan skyes sku ru ldang :__phaT phaT phaT:__bsngo smon ni/__hoH__dge ba 'dis mtshon dus gsum dge tshogs kun:__shin tu rnam dag 'dus ma byas par bsngo:__de yi dge bas mtha' yas yid can kun:__khrag 'thung chen po'i go 'phang myur thob shog:__shis pa brjod pa ni/__hU~M:__chos sku yang dag gdod nas 'dus ma byas:__longs sku dpal chen badz+ra ku mA ra:__sprul sku gang 'dul der snang sna tshogs gzugs:__dbyer med lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:__ces sogs shis brjod dang*/___gzhan yang theg pa chen po'i bsngo smon rgya cher bya'o/__'dis kyang pad+ma'i bka' brgyud dang*/__/sgrub brgyud nyams med 'phel zhing rgyas/__/bdud bgegs phur bu'i stobs kyis bcom/__/yang dag grub pa mngon byed shog__/ces pa 'di'ang snga 'gyur bstan pa'i snang byed chen po ze chen rgyal tshab mchog gi sprul pa'i skus gsung bskul gnang don ltar/__gter chen bla ma nyid la thog mar gtan la 'bebs par gsol ba 'debs pa po 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas dpal de wI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub sder gter gzhung dum bu rnams khrigs su bsdebs pa dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: